TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 2012 2015"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 1. Johdanto 1 2. Arvot 1 3. Tamy vuonna Tulevaisuuden haasteita 2 5. Ydintehtävät Edunvalvonta Jäsenpalvelut Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 6. Johtaminen ja henkilöstöpolitiikka 6 7. Talous 7 8. Toimeenpano ja seuranta 7 Vahvistettu Tamyn edustajiston kokouksessa

2 1. JOHDANTO Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) on lakisääteinen julkisyhteisö, johon kaikki Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijat kuuluvat. Tamy toimii Tampereen yliopistoopiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestönä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Tamy on mukana kehittämässä akateemisesta maailmasta ja yhteiskunnasta opiskelijoille parempaa. Tämän strategian tavoitteena on johdonmukaistaa ja yhtenäistää nykyistä toimintaa sekä luoda selkeämmät puitteet vuosisuunnittelulle ja mahdollistaa pitkäjänteinen suunnittelu toiminnan kehittämiseksi. Vuosiksi tehdyn strategian ei ole itsetarkoitus muuttaa merkittävästi toimintaa, vaan pääasiassa tukea suunnittelua ja ohjata ylioppilaskunnan kehittymistä kohti tunnettua asiantuntijaorganisaatiota. Strategia korvaa Tamyn linjapaperin vuodelta ARVOT Nämä arvot ovat Tamyn kaiken toiminnan perusta ja toimijoiden on huolehdittava, että ne näkyvät ylioppilaskunnan toiminnassa. Ylioppilaskunta kohtelee jäseniään yhdenvertaisesti ja tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet saada palveluja ja osallistua yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon yhteisistä asioista. Ylioppilaskunta myös edistää yhdenvertaisuuden toteutumista sidosryhmissään ja toimii tasaarvoisten opiskelumahdollisuuksien puolesta. Ylioppilaskunta toimii akateemisen ympäristönsä omatuntona vaalien sivistystä ja tieteen riippumattomuuden periaatetta. Ylioppilaskunnan jäsenet kunnioittavat toisiaan ja jokaisen oikeutta omiin arvoihinsa. Ylioppilaskunnan toiminta on jäsenlähtöistä ja jäsenistölle avointa. Ylioppilaskunta noudattaa hyvää hallintotapaa ja hallinnon avoimuutta pyrkien tiedottamaan toiminnastaan selkeästi ja helposti lähestyttävällä tavalla. Tärkeä osa avoimuutta on jäsenistön kannustaminen yliopistolla ja yhteiskunnassa vaikuttamiseen sekä vaikutuskeinojen ja -mahdollisuuksien luominen. Ylioppilaskunta on yhtä kuin jäsenistönsä, ja tämän pitää näkyä paremmin myös Tamyn toiminnassa. Tamy kunnioittaa toiminnassaan opiskelijalähtöisyyttä, toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä sekä edistää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia ylioppilaskunnan sisällä. Ylioppilaskunta kiinnittää erityistä huomiota vastuullisuuteensa niin työnantajana, edunvalvojana kuin yhteiskunnallisena toimijana. Tamyssä toteutetaan kulttuurisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Toiminta on pitkäjänteistä ja pohjautuu aikaisemman toiminnan tuntemiselle. Tamy on toimintaympäristössään opiskelijan arjen merkittävä asiantuntija. Asiantuntijaorganisaationa Tamy jatkuvasti ylläpitää ja kehittää asiantuntemustaan ja toimintaansa. 1

3 3. TAMY VUONNA 2015 Tahto ja tavoitteet Tamy tuntee jäsenensä ja jäsenet tuntevat Tamyn omakseen. Ylioppilaskunta osallistuu aloitteellisesti toimintaympäristönsä kehittämiseen, on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija sekä arvostettu ja vaikutusvaltainen asiantuntija. Tamyn toiminta on helposti lähestyttävää, määrätietoista ja perustuu kestäville arvoille. Kansainvälisyys on luonteva ja näkyvä osa kaikkea ylioppilaskunnan toimintaa. Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi Tamy on opiskelijan arjen asiantuntija ja edelläkävijä opiskelijan edunvalvonnassa. Ylioppilaskunta mahdollistaa laadukkaiden ja monipuolisten palvelujen toteuttamisen jäsenistölleen. Tamy edistää jäsentensä kasvua akateemiseen kansalaisuuteen ja tukee jäsenistönsä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. 4 TULEVAISUUDEN HAASTEITA Ylioppilaskunnan tulevaisuus on sidoksissa Tampereen yliopiston kehitykseen monella tapaa. Tähän kehitykseen myös ylioppilaskunnan tulee aktiivisesti vaikuttaa. Tampereen yliopistossa meneillään oleva hallinto- ja koulutusuudistus muuttavat opiskelijoiden asemaa yliopistolla. Hallinnon muuttuminen linjaorganisaation suuntaan on vähentänyt kolmikannan merkitystä ja virallisten opiskelijaedustajien määrää. Tämä on haaste valmistelu- ja päätöksentekoprosessien demokraattisuudelle. Toisaalta hallintorakenteiden uudistus on myös tarjonnut opiskelijoille uusia mahdollisuuksia osallistua yliopiston ja yksiköiden rakenteiden suunnitteluun ja valmisteluun sekä avannut uusia vaikuttamisen kanavia. On tärkeä varmistaa hyvien ja koko yliopistoyhteisöä osallistavien käytäntöjen leviäminen yksiköstä toiseen. Tamyn keskeinen tehtävä on varmistaa opiskelijaedustuksen säilyminen myös epävirallisissa valmistelevissa elimissä niin yliopiston kuin yksiköidenkin hallinnossa. Koulutusuudistuksessa keskeistä on akateemisen sivistyksen ja vapauden vaaliminen, joustavan opiskelun edistäminen sekä hyvien pedagogisten käytäntöjen leviäminen. Kansallisesti yliopisto-opiskeluun ja opiskelijoiden asemaan vaikuttavat uuden yliopistolain ja rakenteellisen kehittämisen tuomat muutokset, opintoaikoihin kohdistuvat rajaukset sekä opintotukilain muutokset. Tamy seuraa aktiivisesti kansallista kehitystä ja vaikuttaa siihen sekä paikallisesti että Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta, jotta joustava akateeminen opiskelu sekä riittävä toimeentulo taataan kaikille opiskelijoille elämäntilanteesta riippumatta. Toimintaedellytysten osalta ylioppilaskunnan talouteen vaikuttavat jäsenmaksujen kautta yliopiston sisäänottomäärät ja opiskelijoiden valmistumisnopeus. On todennäköistä, että lähivuosina sisäänottomäärät pienenevät ja opiskelijoiden valmistumista pyritään vauhdittamaan eri keinoin. Tamyn tulee kartoittaa luotettavia ja ydintoimintaansa tukevia tulonlähteitä täydentämään rahoitusta jäsenmaksukertymän rinnalle. Paine valmistua nopeammin vaikuttaa ylioppilaskunnan organisaatiossa myös siten, että opiskelijoilla voi olla aiempaa korkeampi kynnys lähteä ainejärjestöjen ja ylioppilaskunnan aktiivitoimijoiksi. Tähän ongelmaan Tamyn tulee vaikuttaa paitsi 2

4 vähentämällä opiskelijoiden epätietoisuutta opintoaikojen rajausten merkityksestä myös tekemällä Tamystä opiskelijalle houkuttelevampi ja läheisempi. Ylioppilaskunnan tulee huolehtia näkyvyydestään jäsenistön keskuudessa, toimintamuoto- ja osallistumisvaihtoehtojen monipuolisesta tarjonnasta ja toiminnan merkityksellisyyden ja vaikuttavuuden korostamisesta. Ylioppilaskunnan edunvalvonnan ammattimaistumis- ja täyspäiväistymiskehityksestä huolimatta vapaaehtoiset toimijat luovat perustan Tamyn toiminnalle. Vapaaehtoisuutta arvostetaan ja sitä tuodaan esiin aiempaa enemmän. On myös huolehdittava, että vapaaehtoispohjalta toimiva, tehtäviinsä perehtynyt ja sitoutunut edustajisto perehdytetään tehtäviinsä riittävän hyvin, jotta se pystyy ohjaamaan ylioppilaskunnan toimintaa. Ylioppilaskuntien erityinen organisaatiorakenne asettaa tulevaisuudessakin haasteita sisäiselle tiedonkululle, johtamiselle ja työyhteisön kiinteydelle. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden nopea vaihtuvuus hankaloittaa tiedonkulkua sekä jatkuvuuden ylläpitämistä. Tästä syystä strategiakauden keskeisiä tavoitteita ovat työyhteisön kehittäminen sekä työtehtävien ja vastuiden selkiyttäminen. Lisäksi organisaation kehittämisen kannalta yhteydenpidon aikaisempiin toimijoihin tulee olla järjestelmällisempää. Tamy pyrkii tekemään itseään tunnetuksi helposti lähestyttävänä organisaationa ja tätä kautta saamaan opiskelijat kokemaan olevansa osa ylioppilaskuntaa. Opiskelijan akateeminen identiteetti rakentuu useimmiten tieteenalasta käsin, joten ylioppilaskunta tukee tieteenalakohtaisen identiteetin rakentumista opiskelijoille. Tieteenalakohtaisen identiteetin syntyminen edistää opiskelijan integroitumista oman tieteenalansa akateemisen yhteisöön. Tämä mahdollistaa aktiivisen osallistumisen yliopistomaailmassa ja lähentää toimijoita myös ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunnan julkisuuskuvaan, opiskelijoiden käsitykseen Tamystä sekä heidän mahdollisuuteensa osallistua toimintaan vaikuttavat ylioppilaskunnan tiedotuksen sujuvuus ja ajantasaisuus. Tamy viestii jäsenilleen heille luontevien kanavien kautta ja huolehtii, että sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä tieto on riittävää, oikeaa ja oikea-aikaista. Ylioppilaslehti Aviisi on journalistisesti korkeatasoisena julkaisuna yksi Tamyn suosituimmista ja näkyvimmistä jäsenpalveluista, ja siksi sen merkitys myös Tamyn viestinnässä on suuri. Aviisin henkilöstörakenteita arvioidaan ja lehden roolia tiedotuskanavana kehitetään toimimaan tiiviimmässä, vastavuoroisessa yhteistyössä Tamyn muiden toimijoiden kanssa. Samanaikaisesti on kuitenkin varmistettava, että lehden journalistinen vapaus säilyy Julkisen sanan neuvoston ohjeiden mukaisena. Viestinnän kokonaisvaltainen arviointi ja periaatteiden määrittely sekä näiden toimeenpano on merkittävä strategiakauden tavoite. Ylioppilaskunnan viestintää ohjaa erillinen viestintästrategia. Ylioppilaskunnan nykyiset tilat ovat huonokuntoiset ja sijaitsevat kaukana kampukselta. Joustavammin hyödynnettävät tilat voisivat palvella Tamyä nykyisiä paremmin. Läheisempi ja suorempi yhteys jäseniin kiistatta parantaisi ylioppilaskunnan tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa, ja sillä voi myös olla vaikutusta ylioppilaskunnan palveluiden kysyntään. Tamyn tulee toimia aktiivisesti tarkoituksenmukaisempien toimitilojen saamiseksi. 3

5 5 YDINTEHTÄVÄT Ylioppilaskunnan ydintehtävät ovat prioriteettijärjestyksessä tärkeimpiä tehtäviä, joista tulee suoriutua hyvin kaikissa tilanteissa. Ydintehtävät perustuvat yliopistolakiin, mutta niiden tarkempi määrittely on osa ylioppilaskunnan toiminnanohjausta, jossa ylioppilaskunnan tulee toteuttaa jäsenistönsä tahtoa. Ylioppilaskunnan asema ja tehtävät perustuvat Yliopistolakiin ( /558), Ylioppilaskuntaasetukseen ( /116) sekä Tampereen yliopiston johtosääntöön. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on lisäksi osallistua yliopistolaissa säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Lisäksi ylioppilaskunnalla on yliopistolaissa mainitut erityiset tehtävät: nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolaissa ja Tampereen yliopiston johtosäännössä tarkoitettuihin yliopiston toimielimiin; nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain mukaiseen yliopiston opintotukilautakuntaan; sekä osallistua tarvittaessa kansanterveyslaissa ja sairausvakuutuslaissa säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen. Ylioppilaskunta tuottaa jäsenpalveluita, jotka tukevat ylioppilaskunnan lakisääteisiä tehtäviä. Tamy osallistuu palvelujen tuottamiseen myös omistajaohjauksella, jäsenyydellä ja yleisellä edunvalvontatyöllä. Tamyn tulee tarkastella kriittisesti sellaisia toimintoja ja palveluja, joiden osalta voidaan perustellusti todeta, etteivät ne enää palvele jäsenistöä riittävästi tai ovat ristiriidassa tässä strategiassa linjattujen Tamyn arvojen kanssa. Uusien toimintojen ja palvelujen toteutus on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Pysyvien toimintarakenteiden tai -tapojen muutosta arvioidaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja uudelleenohjausta tai rajaamista käytetään harkiten. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta arvioi strategiakauden aikana kaikkien toimintojensa tarpeellisuuden, tehokkuuden ja toimintamuodot sekä suunnittelee uudelleenorganisointia tarpeen mukaan. Ylioppilaskunnalle kuulumattomia toimintoja ei tule järjestää ylioppilaskunnan toimesta tai niistä tulee saada asianmukainen korvaus kokonaiskustannukset huomioiden. Ylioppilaskunnan toiminta voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: edunvalvontaan, jäsenpalveluihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 5.1 Edunvalvonta Koulutus- ja sosiaalipoliittinen edunvalvonta kuuluu ylioppilaskunnan ydintoimintoihin. Ylioppilaskunnan tehtävä on myös huolehtia siitä, että opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti yliopistolla. Edunvalvontaan kuuluu opiskelijan arjen asiantuntijuus ja opiskelijoita koskevan paikallisen ja valtakunnallisen päätöksenteon seuraaminen sekä päätöksiin vaikuttaminen ja valmisteluprosesseihin osallistuminen. Ylioppilaskunta nostaa aktiivisesti opiskeluun ja opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä kysymyksiä esiin yliopistolla ja yhteiskunnassa. 4

6 Oleellinen osa edunvalvontaa on jäsenistön omien vaikutusmahdollisuuksien ja -kanavien parantaminen. Tamyn tavoite on olla haluttu yhteistyökumppani, jonka asiantuntijuutta opiskelijoita koskevissa asioissa kuunnellaan ja arvostetaan. Ylioppilaskunnan suhde yliopistoon perustuu tasavertaiseen yhteistyöhön. Tamy on asiantuntija yliopiston hallinnossa ja kantaa osaltaan vastuuta yliopiston kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Tamyn edunvalvonnan painopiste onkin siirtynyt monin paikoin vaikuttamiseksi valmistelu- ja päätöksentekoprosesseihin yliopiston ja muiden sidosryhmien sisällä. Tällainen toimintatapa ei aina näy koko jäsenistölle tai saattaa näyttää sen suuntaan tehottomalta, vaikka edunvalvonta on nykyisellään tehokasta. Ulkoapäin, esimerkiksi mielipidekirjoituksilla, julkisilla kannanotoilla tai mielenilmauksella, vaikuttaminen onkin tärkeä keino osallistaa jäsenistöä ja tehdä Tamyn toimintaa näkyväksi sekä osallistua opiskelijoita koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tampereen yliopiston lisäksi Tamy edustaa opiskelijoita kaupungin ja Suomen ylioppilaskuntien liiton sekä muiden sidosryhmien suuntaan. Sidosryhmäyhteistyössä on pyrittävä aiempaa järjestelmällisempään, pitkäjänteisempään ja proaktiivisempaan toimintaan, jossa myös Tamyn arvot ovat huomioituina. 5.2 Jäsenpalvelut Ylioppilaskuntaan kuuluu monenlaisia opiskelijoita, joiden tarpeita Tamy huomioi toiminnassaan. Tamyn tavoitteena on olla opiskelijoille helposti lähestyttävä ja tarpeelliseksi koettu toimija, jonka puoleen opiskelijat osaavat kääntyä ja jonka palveluita hyödynnetään. Tamy tarjoaa jäsenilleen etuja ja palveluja, joista keskeisimmät kuten opiskelijakortti ovat Tamyn ydintoimintaa. Ylioppilaskunnan kuuluu huolehtia myös siitä, että Tampereella järjestetään jäsenten yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukevia tapahtumia. Järjestöjen tukeminen, neuvominen ja kouluttaminen ovat osa Tamyn ydintoimintoja. Hyvin toimivat aine- ja harrastejärjestöt ovat ylioppilaskunnan paras kosketuspinta jäsenistöön. Ne myös luovat opiskelijayhteisöjä ehkäisten tehokkaasti syrjäytymistä. Yhteistyö Tamyn ja järjestöjen välillä on tasavertaista ja opiskelijoiden tarpeista lähtevää. Ylioppilaskunnan tulee myös mahdollistaa jäsentensä keskinäinen viestintä sekä tarjota jäsenistölle tietoa toiminnastaan ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksista siihen. Tamy luo mahdollisuuksia jäsenlähtöisten tapahtumien järjestämiseen. Tamy vaikuttaa siihen, että yliopisto tunnustaa nykyistä paremmin ylioppilaskunnan tekemän työn yliopiston vastuulla olevissa toiminnoissa, kuten tuutoroinnissa ja kvopiskelijoita koskevissa asioissa. Mikäli yliopisto ei itse hoida näitä toimintoja, Tamyn on mahdollista tarjota yliopistolle sen tarvitsemia palveluja asianmukaista korvausta vastaan. 5.3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tamy on yhteiskunnallinen vaikuttaja. Se vaikuttaa valtakunnallisiin asioihin pääsääntöisesti Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta tai useiden ylioppilaskuntien yhteistyöllä. Paikallisesti Tamy vaikuttaa Tampereen kehitykseen 5

7 opiskelijamyönteisemmäksi kaupungiksi jatkuvalla yhteydenpidolla kaupunginvaltuutettuihin ja virkamiehiin yhteistyössä muiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa. Ydintehtäviensä toteuttamiseksi ylioppilaskunnan on edelleen kasvatettava vaikutusvaltaansa sekä Tamyn asemaa asiantuntijana paikallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa. Tamyn tavoite on, että Tampereen kaupunki kuulee ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteistä kunnallispoliittista työryhmää ja Tamya asiantuntijana opiskelijoita koskevissa asioissa. Keskeinen tapa vaikuttaa opiskelijoita koskettaviin asioihin on aktiivinen osallistuminen julkiseen keskusteluun niin yliopistolla kuin laajemminkin. Ylioppilaskunta nostaa opiskeluun ja opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä kysymyksiä esiin monenlaisin keinoin ja tukee sekä kannustaa myös jäsenistöä tähän. Ylioppilaskunta tarjoaa tietoa ja välineitä jäsenistölle ja jäsenjärjestöille vaikuttaa aktiivisesti yliopistoon ja ympäröivään yhteiskuntaan sekä tukee jo olemassa olevaa toimintaa. Tamy koostuu moninaisesta ja moniarvoisesta jäsenistöstä, joka kuuluu ylioppilaskuntaan automaatiojäsenyyden kautta. Tamy edistää toimillaan jäsenistönsä demokraattisesti asettamia yhteiskunnallisia päämääriä. Jäsenistön on voitava mahdollisimman suoraan ja kevyesti vaikuttaa Tamyn toimintaan sekä se on pidettävä tietoisena siitä, mitä Tamyn nimissä tehdään. 6. JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Ylioppilaskunnalle tärkeitä periaatteita ovat hyvä johtaminen ja hyvät työntekijätaidot, työtehtävien selkeä priorisointi ja työntekijöiden korkea motivaatio. Organisaatio ja työnkuvat tulee järjestää niin, ettei yksittäisen henkilön poissaolo lamaannuta toimintaa ydintoimintojen ja hallinnon osalta vuoden kiireisimpinäkään aikoina. Ylioppilaskunnan tulee kehittää laadullisia ja määrällisiä mittareita toiminnan seurannan ja johtamisen tueksi. Työn tekemistä Tamyssä kuvaa tavoitteellisuus ja säännöllinen kriittinen itsearviointi. Toimintamme on suunnitelmallista, joustavaa ja aloitteellista ja se myös dokumentoidaan ja arkistoidaan järjestelmällisesti siten, että tallennettu tieto on helppo löytää ja käyttää. Kaikille toimijoille perehdytetään huolellisesti ja selkeän toimintamallin mukaisesti Tamyn tehtävät, arvot ja toimintatavat siten, että kukin ymmärtää oman roolinsa yhteisössä ja osaa suhteuttaa tekemänsä työn siihen. Tamyssa kannustetaan omien toimintatapojen kriittiseen tarkasteluun, rakentavaan kyseenalaistamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Tamy tukee työntekijöidensä ja luottamushenkilöidensä henkilökohtaista kouluttautumista ja asiantuntijuudessa kehittymistä. Työntekijöiden toimenkuvia tarkastellaan säännöllisesti ja henkilöstövaihdosten yhteydessä kokonaisvaltaisesti niin, että kaikilla on töitä sopivasti. Kaikilla tulee olla työssään aikaa myös toiminnan suunnitteluun ja toiminnan uudistamiseen. Epätasaiseen työnkuormittavuuteen etsitään kestäviä ratkaisuja esimerkiksi työnohjauksen avulla ja työtehtäviä priorisoimalla. Päätöksiä tehtäessä huomioidaan työyhteisön ja luottamushenkilöiden resurssit sekä päätösten vaikutukset työmääriin. Ylioppilaskunnasta tulee kehittää aiempaa oppivampi organisaatio, joka kerää aktiivisesti ja rutiininomaisesti palautetta tapahtumistaan, koulutuksistaan ja kokouksistaan. 6

8 Palautteen keräämiseen ja arviointiin luodaan yhtenäiset käytännöt ja toimijat perehdytetään niihin. Palautteen jättämiseen kannustetaan ja sen käsittelytavasta kerrotaan palautteen antajalle. Tamyn rekrytointiprosessissa noudatetaan lutuisen edustajiston hyväksymiä henkilöstövalintakäytäntöjä. Ylioppilaskunnan tehtäviin valitaan etukäteen määritellyt kriteerit täyttäviä ja motivoituneita ihmisiä. Työntekijöiden valinnassa huomioidaan tehtävästä riippuen myös hakijoiden yhteys opiskelijan asemaan ja elämään. Tamy on demokraattinen ja tasa-arvoinen työyhteisö, jossa kaikilla on mahdollisuus tuoda oma mielipiteensä esille. Tamyssa vaalitaan avointa ja osallistavaa toimintakulttuuria ja ihmisten erilaisille elämäntilanteille ja -tavoille annetaan tilaa ja niitä kunnioitetaan. Työyhteisön hyvä yhteishenki edistää tehokkaasti hiljaisen tiedon leviämistä, mikä auttaa suoraan yhteisten tavoitteiden onnistumista. 7. TALOUS Tampereen yliopiston ylioppilaskunta toteuttaa taloudenhoidossaan strategiakaudelle hyväksyttävää keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa (KTS), jota täydennetään mm. varainhoidon ohjeilla. Tamyn taloudenpidon pitkän aikavälin tavoitteena on mahdollistaa edunvalvonnan ja muiden poliittisesti valittujen toiminnan kohteiden toteuttaminen. Ylioppilaskunnan toiminta järjestetään taloudellisesti järkevällä ja tehokkaalla tavalla. Taloudellisesti pyrkimyksenä on tuottaa toiminta käyttötaloudella ja kasvattaa maltillisesti tasearvoa kerryttämällä omaisuutta vakavaraisuuden ylläpitämiseksi. Tämän saavuttamiseksi ylioppilaskunta varautuu maltillisiin jäsenmaksukorotuksiin, jotka ovat linjassa muiden ylioppilaskuntien kanssa. Perusajatuksena on, että jokainen sukupolvi maksaa senhetkisen toiminnan kustannukset. Taloussuunnittelu on pitkäjänteistä ja budjetoinnissa käytetään varovaisuuden periaatetta. Varallisuutta sijoitetaan organisaatioon sopivalla pitkällä tähtäimellä ja hyvin maltillisella riskillä. 8. TOIMEENPANO JA SEURANTA Tamyn toiminta pohjautuu tähän strategiaan. Strategiaa toteutetaan vuosittain toimintasuunnitelmilla ja toimintasuunnitelmien toteuttamissuunnitelmilla. Strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet sisällytetään toimijoiden tehtäviin, tehtävien suuntaamista ja priorisointia tarkastellaan strategian valossa ja strategian tavoitteet otetaan keskeiseksi osaksi uusien toimijoiden perehdytystä. Edustajisto seuraa strategian toteutumista hallituksen selontekojen ja toimintakertomusten pohjalta, joissa arvioidaan strategian onnistumista. Strategiaa voidaan tarvittaessa kohdentaa ja tarkentaa kuluvan strategiakauden aikana. Strategian tueksi voidaan laatia erilaisia toimenpideohjelmia ja sektorikohtaisia linjapapereita. Koko strategiakauden tavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja uusi strategia muodostetaan viimeistään vuoden 2015 aikana. 7

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Tamy-info. Tietoa ylioppilaskunnastasi. Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Tamy-info Tietoa ylioppilaskunnastasi Sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho Mikä on ylioppilaskunta? Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

OSAKOn strategia 2014-2017

OSAKOn strategia 2014-2017 OSAKOn strategia 2014-2017 Johdanto, strategiatyöryhmän terveiset lukijalle Opiskelijakunnan edustajisto perusti vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan strategiatyöryhmän, johon nimettiin seitsemän OSAKOn

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia Hyväksytty edustajiston kokouksessa 25.10.2017 Viestintästrategia 1. Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen MA2 MA3 opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Dia 3 MA2 46 MA3 2 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys

Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Eurooppalainen yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen laatukehys Kansalliset edellytykset ja vaatimukset palvelun tarjoajalle 22.8.2014 Sirpa Granö ja Johanna Haaga (käännös) Kansalliset edellytykset ja

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä

tuntee tiimin ja ryhmän syntyprosessin ymmärtää oman roolin merkityksen tiimi- ja ryhmätyössä 1 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto PAKOLLISET TUTKINNON OSAT MONIAMMATILLINEN TYÖ Näytön antaja: Näytön arvioija: Paikka ja aika: TIIMI- JA RYHMÄTYÖTAIDOT kykenee työskentelemään tiimissä

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

TAUSTAA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON UUDEN JOHTÖSÄÄNNÖN VALMISTELULLE

TAUSTAA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON UUDEN JOHTÖSÄÄNNÖN VALMISTELULLE TAUSTAA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON UUDEN JOHTÖSÄÄNNÖN VALMISTELULLE Yleistä Eduskunnalle annetun yliopistolakiuudistuksen keskeinen tavoite on parantaa yliopistojen toimintaedellytyksiä. Tavoitteeseen pääsemiseksi

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

Jan Saariniemi Hallituksen puheenjohtaja

Jan Saariniemi Hallituksen puheenjohtaja Jan aariniemi allituksen puheenjohtaja 1 LTKY Ylioppilaskunta toimii yliopistolain yliopistolaista annetun asetuksen tarkoittamana itsehallinnollisena, julkisoikeudellisena yhteisönä. ( Verrattavissa kunnan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

STRATEGIA 2014 2015. Visio 2020. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. 1. Haluttu jäsenyys. 3. Terve talous. 2. Jokaisen opiskelijan koti

STRATEGIA 2014 2015. Visio 2020. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. 1. Haluttu jäsenyys. 3. Terve talous. 2. Jokaisen opiskelijan koti STRATEGIA 2014 2015 1. Haluttu jäsenyys TUOssa jokainen jäsen huomioidaan TUOssa vaikuttaminen on aktiivista 3. Terve talous TUOn toiminta on ylijäämäistä TUOn puskurirahasto vakauttaa toimintaa 2. Jokaisen

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 1. Johdanto... 1 2. Välittömät ympäristövaikutukset... 2 3. Välilliset ympäristövaikutukset... 3 3.1. Sidosryhmävaikuttaminen... 3 3.1.1. Tampereen yliopisto... 3 3.1.2. Muut yhteistyötahot... 4 3.1.3.

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma 14.11.2011 2 14.11.2011 3 Avoimen hallinnon periaatteet KANSALAISEN OIKEUDET Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen

Lisätiedot

Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen

Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen Matkaopas parhaaseen asukaskokemukseen Pyhärannan strategia 2017-2021 (strategiatoimikunnan esitys 15.5.2017 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle) Pyhäranta Asukkaita 2100 + 1000 Ihode Reila Rohdainen

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tampereen yliopisto 31.1.2014 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen sihteeri Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Ainejärjestöt opiskelijoiden edunvalvojina: - Ensisijaisesti oma yksikkö, yhteistyössä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2014 2018 Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 2014 2018 valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2012. Prosessi saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopussa. Osana strategiatyötä

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille 2012 2014 Strategiakauden 2009 2014 tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot