TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 2012 2015"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN STRATEGIA 1. Johdanto 1 2. Arvot 1 3. Tamy vuonna Tulevaisuuden haasteita 2 5. Ydintehtävät Edunvalvonta Jäsenpalvelut Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 6. Johtaminen ja henkilöstöpolitiikka 6 7. Talous 7 8. Toimeenpano ja seuranta 7 Vahvistettu Tamyn edustajiston kokouksessa

2 1. JOHDANTO Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) on lakisääteinen julkisyhteisö, johon kaikki Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijat kuuluvat. Tamy toimii Tampereen yliopistoopiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestönä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Tamy on mukana kehittämässä akateemisesta maailmasta ja yhteiskunnasta opiskelijoille parempaa. Tämän strategian tavoitteena on johdonmukaistaa ja yhtenäistää nykyistä toimintaa sekä luoda selkeämmät puitteet vuosisuunnittelulle ja mahdollistaa pitkäjänteinen suunnittelu toiminnan kehittämiseksi. Vuosiksi tehdyn strategian ei ole itsetarkoitus muuttaa merkittävästi toimintaa, vaan pääasiassa tukea suunnittelua ja ohjata ylioppilaskunnan kehittymistä kohti tunnettua asiantuntijaorganisaatiota. Strategia korvaa Tamyn linjapaperin vuodelta ARVOT Nämä arvot ovat Tamyn kaiken toiminnan perusta ja toimijoiden on huolehdittava, että ne näkyvät ylioppilaskunnan toiminnassa. Ylioppilaskunta kohtelee jäseniään yhdenvertaisesti ja tarjoaa tasa-arvoiset mahdollisuudet saada palveluja ja osallistua yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon yhteisistä asioista. Ylioppilaskunta myös edistää yhdenvertaisuuden toteutumista sidosryhmissään ja toimii tasaarvoisten opiskelumahdollisuuksien puolesta. Ylioppilaskunta toimii akateemisen ympäristönsä omatuntona vaalien sivistystä ja tieteen riippumattomuuden periaatetta. Ylioppilaskunnan jäsenet kunnioittavat toisiaan ja jokaisen oikeutta omiin arvoihinsa. Ylioppilaskunnan toiminta on jäsenlähtöistä ja jäsenistölle avointa. Ylioppilaskunta noudattaa hyvää hallintotapaa ja hallinnon avoimuutta pyrkien tiedottamaan toiminnastaan selkeästi ja helposti lähestyttävällä tavalla. Tärkeä osa avoimuutta on jäsenistön kannustaminen yliopistolla ja yhteiskunnassa vaikuttamiseen sekä vaikutuskeinojen ja -mahdollisuuksien luominen. Ylioppilaskunta on yhtä kuin jäsenistönsä, ja tämän pitää näkyä paremmin myös Tamyn toiminnassa. Tamy kunnioittaa toiminnassaan opiskelijalähtöisyyttä, toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä sekä edistää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia ylioppilaskunnan sisällä. Ylioppilaskunta kiinnittää erityistä huomiota vastuullisuuteensa niin työnantajana, edunvalvojana kuin yhteiskunnallisena toimijana. Tamyssä toteutetaan kulttuurisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Toiminta on pitkäjänteistä ja pohjautuu aikaisemman toiminnan tuntemiselle. Tamy on toimintaympäristössään opiskelijan arjen merkittävä asiantuntija. Asiantuntijaorganisaationa Tamy jatkuvasti ylläpitää ja kehittää asiantuntemustaan ja toimintaansa. 1

3 3. TAMY VUONNA 2015 Tahto ja tavoitteet Tamy tuntee jäsenensä ja jäsenet tuntevat Tamyn omakseen. Ylioppilaskunta osallistuu aloitteellisesti toimintaympäristönsä kehittämiseen, on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija sekä arvostettu ja vaikutusvaltainen asiantuntija. Tamyn toiminta on helposti lähestyttävää, määrätietoista ja perustuu kestäville arvoille. Kansainvälisyys on luonteva ja näkyvä osa kaikkea ylioppilaskunnan toimintaa. Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi Tamy on opiskelijan arjen asiantuntija ja edelläkävijä opiskelijan edunvalvonnassa. Ylioppilaskunta mahdollistaa laadukkaiden ja monipuolisten palvelujen toteuttamisen jäsenistölleen. Tamy edistää jäsentensä kasvua akateemiseen kansalaisuuteen ja tukee jäsenistönsä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. 4 TULEVAISUUDEN HAASTEITA Ylioppilaskunnan tulevaisuus on sidoksissa Tampereen yliopiston kehitykseen monella tapaa. Tähän kehitykseen myös ylioppilaskunnan tulee aktiivisesti vaikuttaa. Tampereen yliopistossa meneillään oleva hallinto- ja koulutusuudistus muuttavat opiskelijoiden asemaa yliopistolla. Hallinnon muuttuminen linjaorganisaation suuntaan on vähentänyt kolmikannan merkitystä ja virallisten opiskelijaedustajien määrää. Tämä on haaste valmistelu- ja päätöksentekoprosessien demokraattisuudelle. Toisaalta hallintorakenteiden uudistus on myös tarjonnut opiskelijoille uusia mahdollisuuksia osallistua yliopiston ja yksiköiden rakenteiden suunnitteluun ja valmisteluun sekä avannut uusia vaikuttamisen kanavia. On tärkeä varmistaa hyvien ja koko yliopistoyhteisöä osallistavien käytäntöjen leviäminen yksiköstä toiseen. Tamyn keskeinen tehtävä on varmistaa opiskelijaedustuksen säilyminen myös epävirallisissa valmistelevissa elimissä niin yliopiston kuin yksiköidenkin hallinnossa. Koulutusuudistuksessa keskeistä on akateemisen sivistyksen ja vapauden vaaliminen, joustavan opiskelun edistäminen sekä hyvien pedagogisten käytäntöjen leviäminen. Kansallisesti yliopisto-opiskeluun ja opiskelijoiden asemaan vaikuttavat uuden yliopistolain ja rakenteellisen kehittämisen tuomat muutokset, opintoaikoihin kohdistuvat rajaukset sekä opintotukilain muutokset. Tamy seuraa aktiivisesti kansallista kehitystä ja vaikuttaa siihen sekä paikallisesti että Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta, jotta joustava akateeminen opiskelu sekä riittävä toimeentulo taataan kaikille opiskelijoille elämäntilanteesta riippumatta. Toimintaedellytysten osalta ylioppilaskunnan talouteen vaikuttavat jäsenmaksujen kautta yliopiston sisäänottomäärät ja opiskelijoiden valmistumisnopeus. On todennäköistä, että lähivuosina sisäänottomäärät pienenevät ja opiskelijoiden valmistumista pyritään vauhdittamaan eri keinoin. Tamyn tulee kartoittaa luotettavia ja ydintoimintaansa tukevia tulonlähteitä täydentämään rahoitusta jäsenmaksukertymän rinnalle. Paine valmistua nopeammin vaikuttaa ylioppilaskunnan organisaatiossa myös siten, että opiskelijoilla voi olla aiempaa korkeampi kynnys lähteä ainejärjestöjen ja ylioppilaskunnan aktiivitoimijoiksi. Tähän ongelmaan Tamyn tulee vaikuttaa paitsi 2

4 vähentämällä opiskelijoiden epätietoisuutta opintoaikojen rajausten merkityksestä myös tekemällä Tamystä opiskelijalle houkuttelevampi ja läheisempi. Ylioppilaskunnan tulee huolehtia näkyvyydestään jäsenistön keskuudessa, toimintamuoto- ja osallistumisvaihtoehtojen monipuolisesta tarjonnasta ja toiminnan merkityksellisyyden ja vaikuttavuuden korostamisesta. Ylioppilaskunnan edunvalvonnan ammattimaistumis- ja täyspäiväistymiskehityksestä huolimatta vapaaehtoiset toimijat luovat perustan Tamyn toiminnalle. Vapaaehtoisuutta arvostetaan ja sitä tuodaan esiin aiempaa enemmän. On myös huolehdittava, että vapaaehtoispohjalta toimiva, tehtäviinsä perehtynyt ja sitoutunut edustajisto perehdytetään tehtäviinsä riittävän hyvin, jotta se pystyy ohjaamaan ylioppilaskunnan toimintaa. Ylioppilaskuntien erityinen organisaatiorakenne asettaa tulevaisuudessakin haasteita sisäiselle tiedonkululle, johtamiselle ja työyhteisön kiinteydelle. Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden nopea vaihtuvuus hankaloittaa tiedonkulkua sekä jatkuvuuden ylläpitämistä. Tästä syystä strategiakauden keskeisiä tavoitteita ovat työyhteisön kehittäminen sekä työtehtävien ja vastuiden selkiyttäminen. Lisäksi organisaation kehittämisen kannalta yhteydenpidon aikaisempiin toimijoihin tulee olla järjestelmällisempää. Tamy pyrkii tekemään itseään tunnetuksi helposti lähestyttävänä organisaationa ja tätä kautta saamaan opiskelijat kokemaan olevansa osa ylioppilaskuntaa. Opiskelijan akateeminen identiteetti rakentuu useimmiten tieteenalasta käsin, joten ylioppilaskunta tukee tieteenalakohtaisen identiteetin rakentumista opiskelijoille. Tieteenalakohtaisen identiteetin syntyminen edistää opiskelijan integroitumista oman tieteenalansa akateemisen yhteisöön. Tämä mahdollistaa aktiivisen osallistumisen yliopistomaailmassa ja lähentää toimijoita myös ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunnan julkisuuskuvaan, opiskelijoiden käsitykseen Tamystä sekä heidän mahdollisuuteensa osallistua toimintaan vaikuttavat ylioppilaskunnan tiedotuksen sujuvuus ja ajantasaisuus. Tamy viestii jäsenilleen heille luontevien kanavien kautta ja huolehtii, että sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä tieto on riittävää, oikeaa ja oikea-aikaista. Ylioppilaslehti Aviisi on journalistisesti korkeatasoisena julkaisuna yksi Tamyn suosituimmista ja näkyvimmistä jäsenpalveluista, ja siksi sen merkitys myös Tamyn viestinnässä on suuri. Aviisin henkilöstörakenteita arvioidaan ja lehden roolia tiedotuskanavana kehitetään toimimaan tiiviimmässä, vastavuoroisessa yhteistyössä Tamyn muiden toimijoiden kanssa. Samanaikaisesti on kuitenkin varmistettava, että lehden journalistinen vapaus säilyy Julkisen sanan neuvoston ohjeiden mukaisena. Viestinnän kokonaisvaltainen arviointi ja periaatteiden määrittely sekä näiden toimeenpano on merkittävä strategiakauden tavoite. Ylioppilaskunnan viestintää ohjaa erillinen viestintästrategia. Ylioppilaskunnan nykyiset tilat ovat huonokuntoiset ja sijaitsevat kaukana kampukselta. Joustavammin hyödynnettävät tilat voisivat palvella Tamyä nykyisiä paremmin. Läheisempi ja suorempi yhteys jäseniin kiistatta parantaisi ylioppilaskunnan tunnettuutta opiskelijoiden keskuudessa, ja sillä voi myös olla vaikutusta ylioppilaskunnan palveluiden kysyntään. Tamyn tulee toimia aktiivisesti tarkoituksenmukaisempien toimitilojen saamiseksi. 3

5 5 YDINTEHTÄVÄT Ylioppilaskunnan ydintehtävät ovat prioriteettijärjestyksessä tärkeimpiä tehtäviä, joista tulee suoriutua hyvin kaikissa tilanteissa. Ydintehtävät perustuvat yliopistolakiin, mutta niiden tarkempi määrittely on osa ylioppilaskunnan toiminnanohjausta, jossa ylioppilaskunnan tulee toteuttaa jäsenistönsä tahtoa. Ylioppilaskunnan asema ja tehtävät perustuvat Yliopistolakiin ( /558), Ylioppilaskuntaasetukseen ( /116) sekä Tampereen yliopiston johtosääntöön. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on lisäksi osallistua yliopistolaissa säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Lisäksi ylioppilaskunnalla on yliopistolaissa mainitut erityiset tehtävät: nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolaissa ja Tampereen yliopiston johtosäännössä tarkoitettuihin yliopiston toimielimiin; nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain mukaiseen yliopiston opintotukilautakuntaan; sekä osallistua tarvittaessa kansanterveyslaissa ja sairausvakuutuslaissa säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen. Ylioppilaskunta tuottaa jäsenpalveluita, jotka tukevat ylioppilaskunnan lakisääteisiä tehtäviä. Tamy osallistuu palvelujen tuottamiseen myös omistajaohjauksella, jäsenyydellä ja yleisellä edunvalvontatyöllä. Tamyn tulee tarkastella kriittisesti sellaisia toimintoja ja palveluja, joiden osalta voidaan perustellusti todeta, etteivät ne enää palvele jäsenistöä riittävästi tai ovat ristiriidassa tässä strategiassa linjattujen Tamyn arvojen kanssa. Uusien toimintojen ja palvelujen toteutus on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Pysyvien toimintarakenteiden tai -tapojen muutosta arvioidaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja uudelleenohjausta tai rajaamista käytetään harkiten. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta arvioi strategiakauden aikana kaikkien toimintojensa tarpeellisuuden, tehokkuuden ja toimintamuodot sekä suunnittelee uudelleenorganisointia tarpeen mukaan. Ylioppilaskunnalle kuulumattomia toimintoja ei tule järjestää ylioppilaskunnan toimesta tai niistä tulee saada asianmukainen korvaus kokonaiskustannukset huomioiden. Ylioppilaskunnan toiminta voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: edunvalvontaan, jäsenpalveluihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 5.1 Edunvalvonta Koulutus- ja sosiaalipoliittinen edunvalvonta kuuluu ylioppilaskunnan ydintoimintoihin. Ylioppilaskunnan tehtävä on myös huolehtia siitä, että opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti yliopistolla. Edunvalvontaan kuuluu opiskelijan arjen asiantuntijuus ja opiskelijoita koskevan paikallisen ja valtakunnallisen päätöksenteon seuraaminen sekä päätöksiin vaikuttaminen ja valmisteluprosesseihin osallistuminen. Ylioppilaskunta nostaa aktiivisesti opiskeluun ja opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä kysymyksiä esiin yliopistolla ja yhteiskunnassa. 4

6 Oleellinen osa edunvalvontaa on jäsenistön omien vaikutusmahdollisuuksien ja -kanavien parantaminen. Tamyn tavoite on olla haluttu yhteistyökumppani, jonka asiantuntijuutta opiskelijoita koskevissa asioissa kuunnellaan ja arvostetaan. Ylioppilaskunnan suhde yliopistoon perustuu tasavertaiseen yhteistyöhön. Tamy on asiantuntija yliopiston hallinnossa ja kantaa osaltaan vastuuta yliopiston kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Tamyn edunvalvonnan painopiste onkin siirtynyt monin paikoin vaikuttamiseksi valmistelu- ja päätöksentekoprosesseihin yliopiston ja muiden sidosryhmien sisällä. Tällainen toimintatapa ei aina näy koko jäsenistölle tai saattaa näyttää sen suuntaan tehottomalta, vaikka edunvalvonta on nykyisellään tehokasta. Ulkoapäin, esimerkiksi mielipidekirjoituksilla, julkisilla kannanotoilla tai mielenilmauksella, vaikuttaminen onkin tärkeä keino osallistaa jäsenistöä ja tehdä Tamyn toimintaa näkyväksi sekä osallistua opiskelijoita koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tampereen yliopiston lisäksi Tamy edustaa opiskelijoita kaupungin ja Suomen ylioppilaskuntien liiton sekä muiden sidosryhmien suuntaan. Sidosryhmäyhteistyössä on pyrittävä aiempaa järjestelmällisempään, pitkäjänteisempään ja proaktiivisempaan toimintaan, jossa myös Tamyn arvot ovat huomioituina. 5.2 Jäsenpalvelut Ylioppilaskuntaan kuuluu monenlaisia opiskelijoita, joiden tarpeita Tamy huomioi toiminnassaan. Tamyn tavoitteena on olla opiskelijoille helposti lähestyttävä ja tarpeelliseksi koettu toimija, jonka puoleen opiskelijat osaavat kääntyä ja jonka palveluita hyödynnetään. Tamy tarjoaa jäsenilleen etuja ja palveluja, joista keskeisimmät kuten opiskelijakortti ovat Tamyn ydintoimintaa. Ylioppilaskunnan kuuluu huolehtia myös siitä, että Tampereella järjestetään jäsenten yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta tukevia tapahtumia. Järjestöjen tukeminen, neuvominen ja kouluttaminen ovat osa Tamyn ydintoimintoja. Hyvin toimivat aine- ja harrastejärjestöt ovat ylioppilaskunnan paras kosketuspinta jäsenistöön. Ne myös luovat opiskelijayhteisöjä ehkäisten tehokkaasti syrjäytymistä. Yhteistyö Tamyn ja järjestöjen välillä on tasavertaista ja opiskelijoiden tarpeista lähtevää. Ylioppilaskunnan tulee myös mahdollistaa jäsentensä keskinäinen viestintä sekä tarjota jäsenistölle tietoa toiminnastaan ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksista siihen. Tamy luo mahdollisuuksia jäsenlähtöisten tapahtumien järjestämiseen. Tamy vaikuttaa siihen, että yliopisto tunnustaa nykyistä paremmin ylioppilaskunnan tekemän työn yliopiston vastuulla olevissa toiminnoissa, kuten tuutoroinnissa ja kvopiskelijoita koskevissa asioissa. Mikäli yliopisto ei itse hoida näitä toimintoja, Tamyn on mahdollista tarjota yliopistolle sen tarvitsemia palveluja asianmukaista korvausta vastaan. 5.3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Tamy on yhteiskunnallinen vaikuttaja. Se vaikuttaa valtakunnallisiin asioihin pääsääntöisesti Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta tai useiden ylioppilaskuntien yhteistyöllä. Paikallisesti Tamy vaikuttaa Tampereen kehitykseen 5

7 opiskelijamyönteisemmäksi kaupungiksi jatkuvalla yhteydenpidolla kaupunginvaltuutettuihin ja virkamiehiin yhteistyössä muiden ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa. Ydintehtäviensä toteuttamiseksi ylioppilaskunnan on edelleen kasvatettava vaikutusvaltaansa sekä Tamyn asemaa asiantuntijana paikallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa. Tamyn tavoite on, että Tampereen kaupunki kuulee ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteistä kunnallispoliittista työryhmää ja Tamya asiantuntijana opiskelijoita koskevissa asioissa. Keskeinen tapa vaikuttaa opiskelijoita koskettaviin asioihin on aktiivinen osallistuminen julkiseen keskusteluun niin yliopistolla kuin laajemminkin. Ylioppilaskunta nostaa opiskeluun ja opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä kysymyksiä esiin monenlaisin keinoin ja tukee sekä kannustaa myös jäsenistöä tähän. Ylioppilaskunta tarjoaa tietoa ja välineitä jäsenistölle ja jäsenjärjestöille vaikuttaa aktiivisesti yliopistoon ja ympäröivään yhteiskuntaan sekä tukee jo olemassa olevaa toimintaa. Tamy koostuu moninaisesta ja moniarvoisesta jäsenistöstä, joka kuuluu ylioppilaskuntaan automaatiojäsenyyden kautta. Tamy edistää toimillaan jäsenistönsä demokraattisesti asettamia yhteiskunnallisia päämääriä. Jäsenistön on voitava mahdollisimman suoraan ja kevyesti vaikuttaa Tamyn toimintaan sekä se on pidettävä tietoisena siitä, mitä Tamyn nimissä tehdään. 6. JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Ylioppilaskunnalle tärkeitä periaatteita ovat hyvä johtaminen ja hyvät työntekijätaidot, työtehtävien selkeä priorisointi ja työntekijöiden korkea motivaatio. Organisaatio ja työnkuvat tulee järjestää niin, ettei yksittäisen henkilön poissaolo lamaannuta toimintaa ydintoimintojen ja hallinnon osalta vuoden kiireisimpinäkään aikoina. Ylioppilaskunnan tulee kehittää laadullisia ja määrällisiä mittareita toiminnan seurannan ja johtamisen tueksi. Työn tekemistä Tamyssä kuvaa tavoitteellisuus ja säännöllinen kriittinen itsearviointi. Toimintamme on suunnitelmallista, joustavaa ja aloitteellista ja se myös dokumentoidaan ja arkistoidaan järjestelmällisesti siten, että tallennettu tieto on helppo löytää ja käyttää. Kaikille toimijoille perehdytetään huolellisesti ja selkeän toimintamallin mukaisesti Tamyn tehtävät, arvot ja toimintatavat siten, että kukin ymmärtää oman roolinsa yhteisössä ja osaa suhteuttaa tekemänsä työn siihen. Tamyssa kannustetaan omien toimintatapojen kriittiseen tarkasteluun, rakentavaan kyseenalaistamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Tamy tukee työntekijöidensä ja luottamushenkilöidensä henkilökohtaista kouluttautumista ja asiantuntijuudessa kehittymistä. Työntekijöiden toimenkuvia tarkastellaan säännöllisesti ja henkilöstövaihdosten yhteydessä kokonaisvaltaisesti niin, että kaikilla on töitä sopivasti. Kaikilla tulee olla työssään aikaa myös toiminnan suunnitteluun ja toiminnan uudistamiseen. Epätasaiseen työnkuormittavuuteen etsitään kestäviä ratkaisuja esimerkiksi työnohjauksen avulla ja työtehtäviä priorisoimalla. Päätöksiä tehtäessä huomioidaan työyhteisön ja luottamushenkilöiden resurssit sekä päätösten vaikutukset työmääriin. Ylioppilaskunnasta tulee kehittää aiempaa oppivampi organisaatio, joka kerää aktiivisesti ja rutiininomaisesti palautetta tapahtumistaan, koulutuksistaan ja kokouksistaan. 6

8 Palautteen keräämiseen ja arviointiin luodaan yhtenäiset käytännöt ja toimijat perehdytetään niihin. Palautteen jättämiseen kannustetaan ja sen käsittelytavasta kerrotaan palautteen antajalle. Tamyn rekrytointiprosessissa noudatetaan lutuisen edustajiston hyväksymiä henkilöstövalintakäytäntöjä. Ylioppilaskunnan tehtäviin valitaan etukäteen määritellyt kriteerit täyttäviä ja motivoituneita ihmisiä. Työntekijöiden valinnassa huomioidaan tehtävästä riippuen myös hakijoiden yhteys opiskelijan asemaan ja elämään. Tamy on demokraattinen ja tasa-arvoinen työyhteisö, jossa kaikilla on mahdollisuus tuoda oma mielipiteensä esille. Tamyssa vaalitaan avointa ja osallistavaa toimintakulttuuria ja ihmisten erilaisille elämäntilanteille ja -tavoille annetaan tilaa ja niitä kunnioitetaan. Työyhteisön hyvä yhteishenki edistää tehokkaasti hiljaisen tiedon leviämistä, mikä auttaa suoraan yhteisten tavoitteiden onnistumista. 7. TALOUS Tampereen yliopiston ylioppilaskunta toteuttaa taloudenhoidossaan strategiakaudelle hyväksyttävää keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaa (KTS), jota täydennetään mm. varainhoidon ohjeilla. Tamyn taloudenpidon pitkän aikavälin tavoitteena on mahdollistaa edunvalvonnan ja muiden poliittisesti valittujen toiminnan kohteiden toteuttaminen. Ylioppilaskunnan toiminta järjestetään taloudellisesti järkevällä ja tehokkaalla tavalla. Taloudellisesti pyrkimyksenä on tuottaa toiminta käyttötaloudella ja kasvattaa maltillisesti tasearvoa kerryttämällä omaisuutta vakavaraisuuden ylläpitämiseksi. Tämän saavuttamiseksi ylioppilaskunta varautuu maltillisiin jäsenmaksukorotuksiin, jotka ovat linjassa muiden ylioppilaskuntien kanssa. Perusajatuksena on, että jokainen sukupolvi maksaa senhetkisen toiminnan kustannukset. Taloussuunnittelu on pitkäjänteistä ja budjetoinnissa käytetään varovaisuuden periaatetta. Varallisuutta sijoitetaan organisaatioon sopivalla pitkällä tähtäimellä ja hyvin maltillisella riskillä. 8. TOIMEENPANO JA SEURANTA Tamyn toiminta pohjautuu tähän strategiaan. Strategiaa toteutetaan vuosittain toimintasuunnitelmilla ja toimintasuunnitelmien toteuttamissuunnitelmilla. Strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet sisällytetään toimijoiden tehtäviin, tehtävien suuntaamista ja priorisointia tarkastellaan strategian valossa ja strategian tavoitteet otetaan keskeiseksi osaksi uusien toimijoiden perehdytystä. Edustajisto seuraa strategian toteutumista hallituksen selontekojen ja toimintakertomusten pohjalta, joissa arvioidaan strategian onnistumista. Strategiaa voidaan tarvittaessa kohdentaa ja tarkentaa kuluvan strategiakauden aikana. Strategian tueksi voidaan laatia erilaisia toimenpideohjelmia ja sektorikohtaisia linjapapereita. Koko strategiakauden tavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja uusi strategia muodostetaan viimeistään vuoden 2015 aikana. 7

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 1. Johdanto... 1 2. Välittömät ympäristövaikutukset... 2 3. Välilliset ympäristövaikutukset... 3 3.1. Sidosryhmävaikuttaminen... 3 3.1.1. Tampereen yliopisto... 3 3.1.2. Muut yhteistyötahot... 4 3.1.3.

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018... 1 Sisällys... 1 1. TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 1.1. TTYY:n viestinnän periaatteita... 2 1.2. TTYY:n suhde TTY:n

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan organisaation uudistustarpeista.

Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan organisaation uudistustarpeista. Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan organisaation uudistustarpeista. Tommi Laitio luovutettu HYY:n hallitukselle 3.5.2010 Raportti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle Argumentti / Tommi

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015

Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015 Sisällysluettelo Teekkaritoiminta vuosille 2013-2015... 4 1.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA Elisa Penders Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lähipalveluiden merkityksen ymmärtää silloin kun se puuttuu : KUNTALAISTEN KOKEMUKSIA LÄHIPALVELUISTA ALUELAUTAKUNTIEN KÄYNNISTYSPROSESSISSA

Lisätiedot