Hoitotyön strategian toteutuminen ja kehittämiskohteiden tunnistaminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoitotyön strategian toteutuminen ja kehittämiskohteiden tunnistaminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina 2004 2007"

Transkriptio

1 Hoitotyön strategian toteutuminen ja kehittämiskohteiden tunnistaminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina Riitta Danielsson-Ojala Sarja Serie A nro 5, 2012

2 2

3 Hoitotyön strategian toteutuminen ja kehittämiskohteiden tunnistaminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina Riitta Danielsson-Ojala Kustantaja ja julkaisija: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Turku, 2012 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisuja, sarja A, nro 5,

4 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja tekijä PDF-julkaisu, ISSN ISBN (PDF) 4

5 KUVAILULOMAKE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUJA, sarja A, nro 5 Teoksen nimi: Hoitotyön strategian toteutuminen ja kehittämiskohteiden tunnistaminen Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä vuosina Laajuus: 42 sivua ja 12 liitesivua Tekijä: Riitta Danielsson-Ojala Tiivistelmä: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) hoitotyön strategia vuosille perustui VSSHP:n strategiaan. Se koostui viidestä keskeisestä VSSHP:n strategiasta nostetusta käsitteestä: eettinen kestävyys, yksilöllisyys, korkeatasoisuus, tuloksellisuus sekä yhteisvastuullisuus ja käsitteiden pohjalta laadituista hoitotyön tavoitteesta sekä esimerkeistä tavoitteiden toteuttamiseksi. Hoitotyön strategian oli tarkoitus linjata neljää hoitotyön osa-aluetta: johtaminen, opetus, käytäntö sekä tutkimus, ja se oli tarkoitettu jatkuvaan käyttöön sairaala-, klinikka- ja osastotasolla. Uuden hoitotyön strategian pohjaksi oli tarpeen selvittää hoitotyön nykytila sekä kehittämiskohteet. Tämä annettiin tehtäväksi kaikille tulosalueille VSSHP:ssa. Nykytila tuli jäsentää hoitotyön strategian jaottelun mukaisesti siten, että kustakin hoitotyön osa-alueesta tuli kuvata keskeiset tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset. Tämän selvityksen tarkoituksena oli laatia tulosalueiden kuvauksista yhtenäinen kokonaisuus. Selvityksen materiaalina oli yksitoista laajuudeltaan hyvin erilaisen yksikön (kokonainen aluesairaala, yksi klinikka, tulosryhmä) kuvausta, joista vain yksi noudatti jaottelultaan annettua ohjeistusta. Kuvaukset analysoitiin tekstin teemoittelun ja erittelyn avulla. Tulokseksi saatiin neljä hoitotyön osa-alueiden mukaan jaoteltua hoitotyön nykytilaa kuvaavaa taulukkoa sekä kooste hoitotyön kehittämiskohteista. Kehittämistyötä oli tehty paljon, useilla hankkeilla ja projekteilla oli hoitotyötä viety eteenpäin. Palautekyselyillä oli selvitetty potilaiden ja viiteryhmien mielipiteitä, kehityskeskusteluilla oman työyksikön toiveita. Sekä hoitotyön strategiassa että yksiköiden kuvauksissa käsitteiden käyttö oli epäjohdonmukaista. Myös tavoitteiden ja mittareiden laadinta oli ongelmallista. Kehittämiskohteina oli nähty erityisen johtamisen kehittäminen, hoitohenkilökunnan työn kuormituksen mittaaminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Osaaminen korvasi terminä opettamisen, ja tärkeänä oli pidetty osaamisen kartoitusta, johtamista ja palkitsemista. Oleellista tulevaisuudessa yksiköiden kuvausten mukaan on hoitotyön vetovoimaisuuden lisääminen, kustannustietoisuus ja näyttöön perustuva hoitotyö. ISSN ISBN (PDF) Hinta: Teoksen saa tulostaa veloituksetta omaan käyttöön. Tilausosoite: 5

6 PRESENTATIONSBLAD EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS PUBLIKATIONER, serie A nro 5 Publikation: Utfallet av strategin för vårdarbetet och identifiering av utvecklingsobjekten i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under åren Omfattning: 42 sidor och 12 sidor bilagor Författare: Riitta Danielsson-Ojala Sammandrag: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts strategi för vårdarbetet för åren grundade sig på Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts strategi. Den bestådde av fem centrala begrepp som i sjukvårddistriktets strategi lyftes fram (etiskt hållbart, individuellt, högklassigt, framgångsrikt och solidariskt) och de mål man på basen av dem ställt up för vårdarbetet samt exempel på hur de ska förverkligas. Syftet med strategin för vårdarbetet var att dra upp linjerna för de fyra delområden av vården: ledningen, undervisningen, praxisen samt forskningen av vårdarbetet och avsikten var att den skulle utnyttjas regelbundet i sjukhus-, klinik- och avdelningsnivå. För grunden av den nya strategin för vårdarbetet var det nödvändigt att utreda vårdarbetets nu och dess utvecklingsbehov. Detta gavs som uppgift för alla resultatområden. Vårdarbetets nu skulle analyseras enligt uppdelningen av strategin för vårdarbetet så att av de fyra delområden skulle de viktigaste målen, åtgärden och resultaten tas fram. Syftet med den här utredningen var att formulera en enhetlig rapport av de analyser som gjorts i distriktet. Analyser av elva enheter, vars storlek varierade från ett helt sjukhus till en klinik, formade materialet till denna utredning. Endast en analys var gjord enligt instruktionerna. Analyserna bearbetades både kvalitativt och kvantitativt. Som resultat fick man fyra tabeller som skildrar vårdarbetets nu och en sammansättning av de viktigaste utvecklingsbehoven. Mycket utvecklingsarbete hade gjorts och vårdarbetet hade utvecklats med flera projekt. Både patienters och referensgruppers opinioner hade forskats. Utvecklingsdiskussioner hade förts. Utnyttjandet av begreppen var inte logiskt i strategin för vården och inte heller i enheternas analyser. Det var också svårt att formulera mål och mätinstrument. Utvecklingen av ledarskap, dimensioneringen av vårdbelastning samt välbefinnandet av personalen ansågs vara de viktigaste utvecklingsbehoven. Begreppet kunnandet användes i stället för begreppet undervisningen. Kartläggning, ledning och belöning av kunnandet betraktades som viktigt. Väsentligt i framtiden är att öka attraktionen av vårdarbetet, kännedomen om kostnader samt på bevis baserat vårdarbete. ISSN ISBN (PDF) Pris: Publikationen kan utan avgift skrivas ut för eget bruk. Distribution: 6

7 DOCUMENTATION PAGE PUBLICATIONS OF THE HOSPITAL DISTRICT OF SOUTH WEST FINLAND, series A, no 5 Title: Realization of the Nursing Care Strategy and identification of the objects to be developed in the Hospital District of Southwest Finland during the years No. of pages: 42 Appendages: 12 pages Author: Riitta Danielsson-Ojala Abstract: The Nursing Strategy of Southwestern Finland s hospital district for years was based on the Strategy of Southwestern Finland s hospital district. It consisted of five concepts: ethical permanence, individuality, high level care, profitability, and solidarity. According to the concepts nursing goals and examples to achieve the goals were formulated in the strategy. The aim of the Nursing strategy was to direct the four sectors of nursing: leadership/management, education, practise, and research and it was intended to be used in hospital-, clinical- and ward level. When establishing a new strategy for nursing all the departments of hospital district were asked to describe the present state and the developing needs of nursing. In the description the central goals, measures, and results of the present state should be delineated and devided according to the five concepts of the strategy The aim of this clarification was to make a coherent report of those descriptions. The material of the clarification consisted of the descriptions of eleven different sized units. Only one of them was formulated according to the instructions. The descriptions were analyzed and classified with qualitative and quantitative methods. The clarification resulted in four tables which describe the present state of nursing and a summary of the developing needs of nursing. Nursing was developed with many plans and projects. Feedback was collected from patients and reference groups. Development discussions were carried out with personal. Know-how replaced the term education regularly but otherwise the utilization of concepts both in the Nursing Strategy and in the descriptions was inconsistent. The formulation of goals and measures was also problematic. The improvement of leadership/management, the measurement of work load and the well-being of personal were regarded as the most important development targets. Defining know-how in nursing practise, leading know-how and, reward know-how were also seen essential. Attraction of nursing, cost awareness and evidence based nursing were named as the biggest challenges for the future. ISSN ISBN (PDF) Price: The publication can be printed free of charge for personal use. Orders: 7

8 SISÄLLYS sivu 1. Johdanto Kehittämistyön taustaa Kehittämistyön teoreettiset lähtökohdat Strategia Kansalliset terveydenhuollon ja hoitotyön toimintaohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön strategia Käsitteet Hoitotyön osa-alueet Tavoitteet ja keinot Strategian toteutuminen Kehittämistyön aineisto ja tutkimusmenetelmät Yksiköiden raportit Sisällön analyysi ja erittely Asiantuntijahaastattelut Hoitotyön nykytilan kuvaus raporteissa Johtaminen Hoitotyön käytäntö Opetus Tutkimus Hoitotyön kehittämiskohteiden kuvaus raporteissa Johtaminen Hoitotyön käytäntö Opetus Tutkimus Tulosten luotettavuus Johtopäätökset ja pohdinta...35 Lähteet:...40 LIITTEET: Liite 1 Hoitotyön johtamisen nykytila Liite 2 Hoitotyön käytännön nykytila Liite 3 Hoitotyön opetuksen nykytila Liite 4 Hoitotyön tutkimuksen nykytila 8

9 1. Johdanto Strategia on organisaation suunnitelma, jossa kuvataan, mihin suuntaan organisaation toiminnassa tulee edetä. Strategiaan kirjatut arvot kertovat, mitä asioita organisaatiossa pidetään merkityksellisinä ja hyvinä. (Kauhanen 2003.) Osaavan organisaation strategiassa painottuu toimeenpanokyky. Strategisen suunnan ja tahtotilan löytäminen sekä niistä viestiminen on oleellista, mutta myös valmiuksien kehittämistä, uudistumista ja oppimista pidetään välttämättömänä. (Hokkanen & Strömberg 2003.) Strategian toteuttamisen vaikeutena pidetään usein sitä, että sen laatijat ja toteuttajat organisaation eri tasoilla ymmärtävät strategiassa käytetyt käsitteet eri tavalla. Näiden kahden tahon ajattelutavat poikkeavat toisistaan ja ne puhuvat eri kieltä. Organisaation strategia kertoo alemmille tahoille tavoitteet, mutta niiden on itse pohdittava oma toimintansa, miten ne voisivat parhaiten toteuttaa oman osuutensa koko organisaation strategian toteuttamisesta. (Kostamo 2001, Mäkinen 2004.) Sosiaali- ja terveysministeriön laatima kehittämisohjelma ja siitä johdettu hoitotyön toimintaohjelma (STM 2003) antavat puitteet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön strategialle (2004). Samalla hoitotyön strategia perustuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yleiseen strategiaan (2002). Hoitotyön strategia vuosille koostuu viidestä keskeisestä, yleisestä strategiasta nostetusta käsitteestä ja niiden pohjalta laadituista hoitotyön tavoitteesta sekä esimerkeistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Hoitotyön strategiakauden umpeuduttua ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin organisaatiota uudistettaessa tarvittiin tietoa hoitotyön strategian toteutumisesta ja hoitotyön nykytilasta koko piirin alueelta. Jokaiselta tulosalueelta kerättiin arviointitietoa strategian mukaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta sekä tulevaisuuden keskeisistä kehittämiskohteista. Tämän työn tavoitteena oli eri tulosalueiden laatimien raporttien pohjalta laatia hoitotyön nykytilan kuvauksista yhtenäinen kokonaisuus sekä raportoida hoitotyön kehittämiskohteet. Työ on tehty sisällön erittelyä ja sisällön analyysiä käyttäen. Siihen sisältyy myös neljä asiantuntijahaastattelua. Metodin haasteiksi muodostuivat sekä muodollisesti että sisällöllisesti hyvin erilaiset raportit, mutta tuloksena pystyttiin laatimaan kuvaukset hoitotyön johtamisen, käytännön, opetuksen sekä tutkimuksen nykytilasta sekä hoitotyön kehittämiskohteista. 9

10 2. Kehittämistyön taustaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) strategian vuosille mukaan koko sairaanhoitopiirin organisaatiota uudistetaan siten, että organisaation toiminnan perustan muodostaa kahdeksan toimialaa, joista yksi on alueellisen erikoissairaanhoidon toimiala. Alueellisen erikoissairaanhoidon toimialaprojektille on kirjattu kuusi erillistä tavoitetta: 1) Korkeatasoinen potilashoito, 2) Organisointi ja johtaminen, 3) Yhtenevä talouden ja toiminnan suunnittelu, 4) Tukipalvelujen toimivuus, 5) Yhtenevä henkilöstöpolitiikka sekä 6) Hyvä viestintä ja tiedottaminen. Keskeisin tavoitteista on korkeatasoinen potilashoito. (Nygren 2008.) Jotta tavoitteisiin päästäisiin hoitotyön osalta, sovittiin VSSHP:n tulosalueylihoitajien kokouksessa helmikuussa 2008, että koko sairaanhoitopiirissä laaditaan nykytilan kuvaus hoitotyöstä ja sen kehittämisestä. Jokainen tulosalueylihoitaja sai tehtäväkseen koota kuvauksen vastuualueensa ylihoitajilta. Selvityksen tavoitteeksi asetettiin arviointitiedon saaminen strategian mukaisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisesta kaudella sekä lähitulevaisuuden keskeisten hoitotyön kehittämiskohteiden tunnistaminen. Hoitotyön nykytilan kuvaus ohjeistettiin jäsentämään hoitotyön strategian viiden keskeisen käsitteen (eettisesti kestävää, yksilöllistä, korkeatasoista, tuloksellista, yhteisvastuullista) ja hoitotyön neljän osa-alueen (johtaminen, opetus, tutkimus ja käytäntö) mukaisesti raportoiden kutakin osa-aluetta kohti toteutuneet keskeiset tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset. Nykytilan kuvaukset tuli toimittaa hallintoylihoitajalle huhtikuuhun mennessä. Kaikki vastuualueiden ylihoitajat eivät eri syistä pystyneet kuvausta toimittamaan. (Nygren 2008.) 3. Kehittämistyön teoreettiset lähtökohdat Valtioneuvosto laatii joka neljäs vuosi kansallisen terveydenhuolto-ohjelman, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asettama hoitotyön työryhmä laatii kansallisen hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman. Sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset ovat päävastuussa ohjelman toimeenpanosta. Tarkoituksena on, että ohjelman tavoitteita ja toimenpidesuosituksia hyödynnetään toimintayksiköiden strategioiden laadinnassa ja täytäntöön panossa. (STM 2003.) 10

11 3.1. Strategia Organisaatiolle laadittu strategia kuvaa sitä, mikä on mahdollista tulevaisuudessa. Strategian avulla pystytään päättelemään, miten päästään kohti organisaation toivomia tuloksia ja millainen toiminta parhaiten hyödyntää olemassa olevia resursseja. (Drucker 2002.) Strategia voidaan laatia monella eri tavalla. Se voidaan suunnitella kontrolloidusti, siten että analysoidaan systemaattisesti palvelutarpeita, organisaation vahvuuksia ja heikkouksia. Näin tuotetaan selkeä ja ehyt strategia. Tehokkaampi tapa on strategian luominen, jolloin se perustuu harmoniaan ja yhteisölliyyteen. Strategia tuotetaan kokemuksen ja sitoutumisen kautta ja se johtaa oppimisprosessiin. (Päätalo 2005.) Strateginen ajattelu on uusiutuvaa ja siinä tulee huomioida ympäristön muutokset (Perttilä 1999). Strategia määrittelee organisaation ja sen tehtävät. Se on väline johtamiseen ja henkilöstön käyttäytymisen muokkaamiseen. Strategia todentuu käytännön elämässä, se on toimintaa, suoritusta ja muutosta. (Joyce 2000.) Strategian tulee näkyä ja elää organisaation arkisessa työssä ja toiminnassa (Päätalo 2005). Arvot antavat toiminnan suunnittelulle pitkäjänteistä ja kestävää pohjaa. Jos organisaatiolla on vahva arvopohja, se säätelee valintoja ja muutoksen suuntaa tiettyjen peruskehysten sisällä. (Viitala 2007.) Yhteiset arvot ovat tarpeellisia päivittäisen toiminnan ja priorisoinnin tueksi. Strategian laatimisen jälkeen asetetut arvot, visio ja tehdyt linjaukset siirretään organisaation toiminta- ja taloussuunnitteluun. (Päätalo 2005). Yksilön arvojen ei tarvitse olla samoja organisaation arvojen kanssa, mutta niiden ei tule olla ristiriidassa. Työskentely organisaatiossa, jonka arvojärjestelmää ei hyväksy, johtaa heikkoihin työsuorituksiin. (Drucker 2002.) Strategiatyössä voidaan luoda vaihtoehtoisia mahdollisia kehitysnäkymiä, joiden pohjalta valitaan tavoiteltava tulevaisuus eli visio. Visio ohjaa toimintaa ja auttaa ihmisiä yhdessä pyrkimään siihen, mitä tavoitellaan. Visio tuo toimintaan johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä ja vahvistaa työyhteisön sisäistä yhteenkuuluvuutta. Vision saavuttamiseksi tarvitaan strategia. (Johanson 1998.) Skenaariomenetelmää voidaan hyödyntää terveydenhuollon visionäärisyyden kehittämisessä. Vision laatiminen edellyttää, että tunnetaan toimintaympäristö ja sen mahdolliset kehitysvaihtoehdot. Näin voidaan valita tavoiteltava vaihtoehto ja varautua ei-toivottaviin kehitysnäkymiin. Skenaariomenetelmä tuottaa tietoa tällaisista pitkän aikavälin kehitysnäkymistä ja toimintaympäristön muutoksista. Skenaariot ovat keino käsitellä toimintaympäristön lisääntyvää epävarmuutta ja varautua erilaisiin tulevaisuudennäkymiin. (Raunio 2007, Silmonen & Törmänen 2008.) 11

12 3.2. Kansalliset terveydenhuollon ja hoitotyön toimintaohjelmat Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä tarkoituksena on tukea terveyspoliittisten tavoitteiden ja valtakunnallisten kehittämishankkeiden toimeenpanoa hoitotyössä. Ohjelma toimii informaatio-ohjauksen välineenä ja sen toimeenpanon edellytyksenä on kansallinen, alueellinen ja paikallinen tahtotila ohjelman toteuttamiseksi. Alueelliset ja paikalliset toimijat osallistuvat ohjelman toimeenpanoon ja valitsevat ohjelmasta itselleen sopivat tavoitteet ja keinot. Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjemaa tulee hyödyntää hoitotyön strategia- ja kehittämistyössä. Sairaanhoitopiirit, hoitotyön johtajat, opettajat ja tutkijat ovat päävastuussa ohjelman toimeenpanosta. (STM 2003.) Hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman toimintastrategiat perustuvat tutkimustietoon vaikuttavista toimintatavoista sekä eettisiin periaatteisiin ja ohjelmiin. Hoitotyön keskeisiä toimintastrategioita on viisi. 1. Potilaan itsemääräämisoikeuden sekä omaan terveyteen ja sen hoitoon liittyvän vastuunoton edistäminen sekä tietojen antaminen. 2. Asiakaslähtöisten sekä hoidon saatavuuden ja jatkuvuuden turvaavien toimintatapojen käyttäminen. 3. Hoitotyön vaikuttavuuden parantaminen ja näyttöön perustuvan hoitotyön edistäminen. 4. Hoitotyössä toimivien osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä hyvinvoinnista huolehtiminen. 5. Hoitotyössä toimivien ja moniammatillisen yhteistyön tehostaminen. (STM 2003.) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelman (KASTE ) tavoitteena on uudistaa terveydenhuollon toimintatapoja niin, että ne entistä paremmin edistävät kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Ohjelmakaudella edistetään työ- ja hoitomenetelmien perustumista yhä enemmän tutkittuun tietoon, kehittämisen saamista osaksi perustyötä sekä hyvien käytäntöjen leviämistä. Voimavaroja suunnataan sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien yhteiseen uudistamiseen. Tavoitteena on tehdä enemmän yhteistyötä valtakunnallisesta kehittämistyöstä vastaavien toimijoiden ja kuntien välille. Tulevat haasteet vaativat julkiselta sektorilta hyvää tuottavuuskehitystä ja kykyä uudistua. Sosiaali- ja terveydenhuollon laatua ja kustannustehokkuutta voidaan edistää parantamalla palvelujen vaikuttavuutta, ehkäisemällä ongelmia ennalta, vahvistamalla peruspalveluja, parantamalla palvelurakenteita ja asiakasprosesseja, ottamalla käyttöön uusia teknologiaratkaisuja ja palveluinnovaatioita sekä kehittämällä johtamista ja henkilöstörakennetta. (STM 2008.) Kaste-ohjelmaan perustuva hoitotyön tavoite- ja toimenpideohjelma on vielä työn alla. 12

13 3.3. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategialla tarkoitetaan kuntayhtymän ylimmällä tasolla hyväksyttyä yhtymän lähivuosien kehittämisen tavoitetilaa ja toimintaohjelmaa tämän tilan saavuttamiseksi. Strategia uudistetaan valtuustokausittain ja sen tavoitteet ulottuvat kahden valtuustokauden (8 vuotta) päähän. Sairaanhoitopiirin strategian mukaan terveydenhuollon toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja tehokkuus. (VSSHP:n strategia 2002.) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tavoitetilana on, että vuoteen 2010 mennessä sairaanhoitopiiri toimii kansainvälisesti ja kansallisesti arvostettuna erikoissairaanhoidon organisaationa, jossa tieteellisen tutkimuksen ja yliopistollisen opetuksen avulla saavutetaan korkea tiedon ja osaamisen taso. Vaikuttavat ja näyttöön perustuvat tutkimus- ja hoitopalvelut takaavat potilaille korkeatasoisen hoidon luotettavissa sairaaloissa. Sairaanhoitopiiriä arvostetaan työnantajana ja se pystyy vaikeutuneesta tilanteesta huolimatta rekrytoimaan riittävästi henkilökuntaa. Sairaanhoitopiiri on tehokas, erikoisaloittain johdettava tuotanto-organisaatio, jonka maakunnan terveydenhuolto muodostaa tehokkaan kokonaisuuden. Sairaanhoitopiiri nauttii omistajakuntiensa luottamusta. Tavoitetilan saavuttaminen edellyttää ponnistelua, uudistuksia, rakennemuutoksia, lisäresursseja ja määrätietoista kehittämistä. (VSSHP:n strategia 2002.) 3.4. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön strategia Organisaation sisällä olevat eri tahot voivat laatia oman strategiansa. Koko organisaation toiminnalle on olennaista, että nämä strategiat on integroitu toisiinsa ja toiminta on määritelty organisaation yhteisistä tavoitteista ja päämääristä lähtien. Jokaisesta erillisestä strategiasta heijastuu organisaation strategian mukainen kokonaisnäkemys. (Kaplan & Norton 2002.) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitotyön strategia vuosille perustuu sairaanhoitopiirin yleiseen strategiaan. Se koostuu viidestä keskeisestä käsitteestä, jotka ovat eettisyys, yksilöllisyys, korkeatasoisuus, tuloksellisuus, ja yhteisvastuullisuus sekä näille käsitteille laadituista hoitotyön tavoitteista ja esimerkeistä tavoitteiden saavuttamiseksi. VSSHP:n hoitotyön strategian tarkoituksena on linjata hoitotyön johtamista, opetusta, tutkimusta sekä käytäntöä ja se on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön sairaala-, klinikka- ja osastotasolla. Hoitotyön 13

14 strategiajulkaisu on laadittu työkirjan muotoon, mikä helpottaa julkaisun käyttöä strategiasuunnitelmien laadinnassa ja kirjaamisessa. (Hoitotyön strategia 2004.) Käsitteet Hoitotyön strategiassa käsitteelle eettisesti kestävää on kirjattu neljä tavoitetta. Hoito on tasaarvoista ja oikeudenmukaista, hoitotyö on ihmisarvoa kunnioittavaa ja potilaan hoitotyö noudattaa hoitotyön eettisiä periaatteita. Tavoitteiden saavuttamiseksi annetaan neljä esimerkkiä keinoista. Jokaista potilasta hoidetaan hyvin, potilaan tietosuojasta huolehditaan, potilas saa tietoa sairaudestaan ja oikeuksistaan ja potilasta tuetaan osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Käsitteelle korkeatasoista on kirjattu kuusi tavoitetta. Hoitotyö on näyttöön perustuvaa ja sitä kehitetään yhdessä yliopiston, oppilaitosten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Potilasta hoidetaan hyvällä ammattitaidolla, ajanmukaisin laittein ja menetelmin sekä ajanmukaisissa tiloissa ja jokainen hoitotyöntekijä tuntee vastuunsa. Hoidon laatua arvioidaan jatkuvasti ja hoitotyön johtaminen on ennakoivaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi annetaan kuusi esimerkkiä keinoista. Keinot ovat tieto-taidon ajan tasalla pitäminen, työvälineistä ja hoitoympäristöstä huolehtiminen, saadun tiedon soveltaminen hoitotyön käytäntöön, sairaalainfektioiden ja potilasvahinkojen ehkäiseminen ja vähentäminen, hyvä hoidon dokumentointi sekä systemaattinen potilaan ohjaus ja neuvonta. Hoitotyön strategiassa käsitteelle yksilöllistä on kirjattu kolme tavoitetta. Potilaan hoito lähtee hänen terveystarpeistaan, potilaan uskonnollinen vakaumus ja kulttuuritausta otetaan huomioon sekä hoidon suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi tapahtuvat yhteistyössä potilaan kanssa. Tavoitteiden saavuttamiseksi annetaan neljä esimerkkiä keinoista. Ohjauksessa ja neuvonnassa otetaan huomioon potilaan henkilökohtainen tiedontarve ja elämäntilanne, viestinnässä taataan, että potilas ymmärtää saamansa tiedon, ruotsinkieliset potilaat saavat hoidon omalla äidinkielellään sekä potilaan omaiset ja läheiset otetaan mukaan hoitoon. Käsitteelle tuloksellista on kirjattu viisi tavoitetta. Hoitotyö on terveyttä ja hyvinvointia edistävää sekä kustannus- ja vaikuttavuustietoista. Hoitoprosessit ovat taloudellisia ja sujuvia sekä resurssit 14

15 oikein mitoitettuja ja niiden käyttö on tehokasta. Henkilökunta on osaavaa, motivoitunutta ja hyvinvoivaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi annetaan seitsemän esimerkkiä keinoista. Tuotetaan riittävästi hyviä palveluja asiakaskunnan tarpeisiin, kehitetään hoitotyön suosituksia ja otetaan informaatioteknologia hyötykäyttöön. Opetetaan potilasta elämään sairauden kanssa ja tuetaan hänen kuntoutumistaan omatoimiseksi. Seurataan hoidon laatua, kustannuksia ja vaikuttavuutta sekä kehitetään seurantajärjestelmiä kuten DRG ja hoitotyön hoitoisuusluokitus. Hoitotyön strategiassa käsitteelle yhteisvastuullista on kirjattu kuusi tavoitetta. Hoitotyö on potilaan tarpeiden mukaisesti moniammatillista ja joustavaa sekä sitä toteutetaan yhteistyössä potilaan ja omaisten kanssa. Joustavia hoitoprosesseja, hoitoketjuja ja palveluketjujen toimivuutta kehitetään yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Hoitotyön johtajat toimivat yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten kanssa. Yhteisvastuu opetuksesta, koulutuksesta ja tutkimustoiminnasta tiedostetaan sekä tiedonjaon ja konsultaatioiden lisääntyminen mahdollistetaan verkostoitumalla. Tavoitteiden saavuttamiseksi annetaan neljä esimerkkiä keinoista. Huolehditaan hoidon jatkuvuudesta turvaamalla tiedonkulku eri hoito-organisaatioiden, yksiköiden, ammattiryhmien ja työvuorojen välillä. Hoitotyön lähete- ja palautejärjestelmä otetaan käyttöön. Tuotetaan aktiivisesti tutkimussuunnitelmia ja osallistutaan piirin kehittämishankkeisiin sekä perustetaan moniammatillisia tiimejä Hoitotyön osa-alueet Hoitotyön strategian tarkoitus on linjata hoitotyön osa-alueita johtaminen, hoitotyön käytäntö, opetus ja tutkimus. Sen on myös tarkoitus toimia välineenä, jonka avulla hoitotyön osa-alueet kirjataan. Johtaminen on taitoa ja kykyä hallita asioita, ihmisiä ja tietoa. Se edellyttää visionäärisyyttä, tavoitteellisuutta, innostavuutta, itsenäisyyttä, kykyä tuen antamiseen ja arvostamiseen sekä viestintä ja vuorovaikutustaitoja. Johtajalta vaaditaan kuuntelutaitoa ja kykyä kyseenalaistaa omat näkemyksensä. (Suomen kuntaliitto 2002.) Henkilöstökysymykset ovat johtamisen keskeisin haaste tietointensiivisten organisaatioiden, kuten sairaala, johtamisessa. Seurauksena nopeista muutoksista, epävakaudesta ja vaikeasta 15

16 ennustettavuudesta kohdistuu henkilöstösuunnitteluun erityisesti joustavuuden vaatimus. (Viitala 2007.) Joustot liittyvät Leopoldin (2002) mukaan henkilöstömääriin, osaamiseen ja käytettävyyteen sekä työaikaan. Työajan tulisi joustaa ja pitäisi ottaa käyttöön liukumia, työaikapankkeja ja osaaikatyötä. Joustavuus tulisi näkyä myös henkilöstösuunnittelussa siten, että palkkaus sidottaisiin todelliseen osaamiseen, aikaansaannoksiin ja tuloksiin. Työnteon maantieteellinen joustavuus tarkoittaa etätyön ja informaatioteknologian mahdollisuuksien lisäämistä. Hoitotyön käytännön tavoitteena on tuottaa positiivisia terveysmuutoksia erilaisten hoitotyön keinojen avulla. Näyttöön perustuvalla hoitotyöllä tarkoitetaan tutkimustiedon hankkimista ja sen käyttöä järjestelmällisesti, kriittisesti ja harkiten. (Eriksson ym ) Terveydenhuollon uudessa tavoite- ja toimintaohjelmassa (2008) pyritään hoitotyön vaikuttavuuden ja vetovoimaisuuden parantamiseen kehittämällä hoitotyön johtamisen rakenteita ja käytäntöjä uudistuvassa terveydenhuollon toimintaympäristössä. Siinä kuvataan henkilöstövoimavarojen käyttöä, näyttöön perustuvien käytäntöjen lisäämistä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. (Julkaisematon lähde.) Hoitoyön opetuksen kohteena voivat olla potilaat ja omaiset, toiset työntekijät sekä opiskelijat. Potilasopetus on osa hoitotyötä, jolla sekä sairastunutta että läheisiä voidaan auttaa ja tukea. Potilasopetuksella on myönteisiä vaikutuksia hoitoon sitoutumiseen, potilaan tietotasoon, hoidon tuloksiin ja potilaan tyytyväisyyteen. (Kuosmanen 2008.) Opiskelijoiden ohjatun harjoittelun tarkoituksena on hoitotyön käytäntöön perehtyminen sekä käytännön ja teorian yhdistäminen (Eriksson ym. 2006). KASTE ohjelmassa (STM 2008) ei puhuta opetuksesta, vaan painotetaan osaamisen vahvistamista. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen kehittäminen työelämälähtöiseksi ja tutkimusnäytön pohjalta, alueellinen yhteistyö sekä osaamisen varmistaminen kehittämällä uusia keinoja sekä uusien työntekijöiden perehdytykseen että ammatillisen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Tutkimustiedon käyttö ja soveltaminen edellyttävät, että tiedon käyttäjät arvostavat tutkittua tietoa ja pitävät sitä käyttökelpoisena ja kehittävänä. Tutkimustiedon tutuksi tekemisessä auttavat tutkimuskokousten pitäminen, tutkijoiden vierailut sekä tutkimuksiin osallistuminen. Myös tutkimusaiheiden tunnistaminen omassa työssä kuuluu tutkimustiedon käyttöön ja hyödyntämiseen. (Eriksson ym ) Turun yliopistollisen keskussairaalan tiede- ja tutkimusstrategiassa yhdeksi keihäänkärkialueeksi todetaan terveydenhuollon palvelujärjestelmän tutkimus, johon luetaan kuuluvaksi terveystieteellinen hoitotieteellinen tutkimus. 16

17 Tavoitteet ja keinot Hyvän tavoitteen ominaisuuksiin kuuluu, että se konkretisoi organisaatiossa ilmenneen tarpeen. Tavoitteen tulee myös olla realistinen ja organisaation omin toimenpitein toteutettavissa. Tavoite tulee ilmaista konkreettisesti ja yksiselitteisesti, sen tulee olla mitattavissa tai arvioitavissa. Haasteelliset, lukumääräisesti rajalliset mutta keskeisistä ongelmista työstetyt tavoitteet innostavat sitoutumaan tavoitteiden toteuttamiseen. (Vuorinen 2002.) Keinot eli toimenpiteet kertovat, miten tavoitteet pyritään saavuttamaan. Keinoilta vaaditaan samoja ominaisuuksia kuin tavoitteilta. Tavoitteiden ja toimenpiteiden onnistumista kuvataan mittarilla. Mittarin antamat tulokset arvioidaan ja tuloksille voidaan määrätä tavoitetasot. (Vuorinen 2002.) 3.5. Strategian toteutuminen Hyvän strategian laatiminen voi olla helpompaa, kuin sen saattaminen käytäntöön osaksi jokapäiväistä toimintaa. Strategian jääminen pelkäksi paperinipuksi ilman vaikutusta organisaation toimintaan on yleinen huolenaihe erityisesti kunnissa. (Lanning ym ) Ongelmana voi olla ajankäytön aliarvioiminen, jolloin erityisesti se osa henkilöstöstä, joka ei ole ollut mukana strategian laadinnassa, ei ehdi omaksua ja ymmärtää strategiaa. Myös ympäristön nopeat muutokset voivat viedä henkilöstön voimavarat, jolloin strategian toteuttaminen jää kriisitilanteiden hoitamisen vuoksi tekemättä. Erityisen tärkeää on johdon sitoutuminen strategiaan, jolloin pitkäjänteinen kehitystyö vision suuntaan mahdollistuu, eikä henkilöstö turhaannu jatkuviin suunnan vaihdoksiin ja hajanaisiin kehittämisprojekteihin. Strategian muutos merkitsee usein muutosta organisaation tavassa toimia, jolloin henkilöstön osaaminen ei riitä, vaan tarvitaan uusien asioiden oppimista ja osaamistason nostoa henkilöstön keskuudessa. (Hakanen 2007.) Strategian siirtyminen käytäntöön ja työyhteisön yhteiseksi toimintatavaksi edellyttää kaikkien sekä toimivan strategian mukaisesti että olevan osa sitä. Strategisen ajattelun tulee pohjautua organisaation kaikkien tahojen yhdessä jakamiin arvoihin, yhdessä laadittuun näkemykseen tulevaisuudesta ja toiminnan painopisteistä. (Päätalo 2005.) 17

18 Vuonna 1997 julkaistun Hoitotyön suunta strategian toimeenpanon toteutumista arvioitiin eri intressitahoille suoritetulla kyselyllä. Vastaajista 75 % tunsi strategian ja noin puolet oli hyödyntänyt sitä omassa organisaatiossaan. Ylihoitajista 60% mutta osastonhoitajista vain kolmasosa hyödynsi sitä työssään. Toimeenpanoa vaikeuttivat puute ajasta, henkilöstöstä ja rahasta, koulutuksen puute, henkilöstön heterogeenisuus sekä muiden ammattiryhmien ja johdon tuen puute. Strategian hyödyntämistä edistivät tiedottaminen, koulutus ja julkaisun hyvä saatavuus. Toimeenpanon tueksi toivottiin seminaareja sekä projekteja. Yhteistyötä eri tahojen välillä pidettiin tärkeänä. (Perälä ym ) Terveydenhuolto 2000-luvulle kehittämishankkeen arviointiraportissa todettiin yleisesti, että osana omaa toimintaa tapahtuvalle kehittämiselle on varattava riittävästi aikaa ja resursseja, joiden varmistaminen tulee olla osa kehittämishankkeen suunnittelua. Kehittämistyössä tulee olla mukana henkilöt, joilla on toimivaltaa organisaatiossa. Toteutusta tehostaa, mikäli edustettuna on myös kehittämistyötä käytännössä tekeviä henkilöitä sekä näiden lähijohtoa. Kehittämisohjelmien arviointiin tulee sisällyttää myös ohjelmien arvioinnin suunnitelma ja varata resursseja arviointia varten. (Viisainen ym ) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategian vuosille tunnetuksi tekeminen henkilöstön keskuudessa oli piirin keskeinen tavoite vuonna Strategiaa käsiteltiin henkilöstölehdessä, yksikköjen koulutuksissa sekä koko henkilöstön tiedotustilaisuuksissa. Strategiasta kertomaan koulutettiin kaksikymmentä strategiavalmentajaa, jotka olivat koko organisaation käytettävissä. Keväällä 2008 toteutettiin kysely selvittämään strategian tuntemusta henkilöstön keskuudessa. Kysely toteutettiin anonyyminä otantakyselynä (N = 362) ja muistutuksen jälkeen vastausprosentiksi saatiin 54,7 %. Henkilöstöstä puolet kertoi tutustuneensa strategiaan, parhaiten se tunnettiin aluesairaaloissa. Vastaajista kaksi kolmasosaa kertoi, etteivät strategia ja päivittäinen työ kohtaa eikä strategiavalmentaja ollut osallistunut yksikön tilaisuuksiin. Ammattiryhmittäin valtaosa vastaajista toivoi lisätietoa. Johtopäätöksinä artikkelissa todettiin, että keskustelu strategian toiminta-ajatuksesta, arvoista, menestystekijöistä ja niiden tavoitteista tulee olla osa jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstön kanssa, sillä strategian toteuttaminen on vuosia kestävä prosessi. Strategiakeskustelun ylläpitämisen keinoiksi ehdotettiin osastokokouksia ja kehittämispäiviä sekä kehityskeskusteluja. (Suhonen S ) 18

19 4. Kehittämistyön aineisto ja tutkimusmenetelmät Arjen työssä syntyvä tieto ja havainnot on oleellista kerätä strategiatyön pohjaksi ja kehittämiseksi määrällisten ja tilastollisten tietojen lisäksi. Arjen tietoa voidaan kerätä eri muodoissa. Tärkeää on yleensä tiedon kerääminen, analysoiminen sekä seuraaminen. Strategian toteutuminen paljastuu organisaation päivittäisessä toiminnassa. (Päätalo 2005.) 4.1. Yksiköiden raportit Kaikkiaan kolmetoista yksikköä oli lähettänyt raportin hallintoylihoitajalle keväällä Yksikkö tarkoittaa tässä työssä sitä tahoa, joka on raportin koostanut. Joskus se on yksi klinikka, joskus kaksi tai kolme klinikkaa yhdessä, joskus kokonainen sairaala. Sisätautien klinikka Kirurgian klinikka Ortopedian ja traumatologian klinikka Operatiivinen ja konservatiivinen tulosryhmä Fysiatrian yksikkö Loimaan aluesairaala TYKS laboratoriot Vakka-Suomen sairaala Salon aluesairaala Aikuispsykiatria Lasten- ja nuorisopsykiatria Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus ja KNIP ((kliininen fysiologia, neurofysiologia, isotooppi ja petyksikkö) Keuhkosairauksien klinikka, kuntoutusklinikka ja reumahoitoyksikkö Yksiköiden laatimat raportit olivat muodoltaan hyvin erilaisia. Vain yksi raportti noudatti muodoltaan tarkalleen annettua ohjeistusta muiden poiketessa ohjeistuksesta eri tavoin (taulukko 1). 19

20 Taulukko 1. Raporttien sisältö Osaalueet Raportti Käsitteet Tavoitteet Toimenpide Mittari Nykytila/Tulokset Kehittämiskohteet 1 X X X X X X 2 X X X X X X X 3 X X X X X Joskus 4 Usein X X X X 5 X X X X X 6 X X X X X 7 X X X X 8 Harvoin X X X X 9 X X Melkein aina X X 10 X X X X 11 X X X X 12 Joskus X X X 13 X X X X 4.2. Sisällön analyysi ja erittely Kvalitatiivisen aineiston käsittelyn alkuvaiheessa joutuu usein sietämään epätietoisuutta, mitä aineiston kanssa pitäisi tehdä, sillä aineiston analyysitapoja on useita. Toisaalta yksi aineiston rikkaus lieneekin siinä, että jos yksi analyysitapa ei johda eteenpäin, voi soveltaa toista. Teemoittelu on usein ensimmäinen tapa lähestyä aineistoa. Siinä aineistosta tuodaan esiin tutkimusongelmaa kuvaavia teemoja, joiden esiintymistä voidaan vertailla. Tekstimassasta etsitään ja erotellaan tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet. (Eskola & Suoranta 2005.) Sisällön erittelyssä kuvataan kvantitatiivisesti tekstin sisältöä. Analysoidaan sitä, mitä tai miten jostakin asiasta on kerrottu. Tutkimusongelmiin annetaan kvantitatiiviset vastaukset frekvenssi- tai volyymimittauksina, jolloin lasketaan, kuinka monta kertaa asiasta on kirjoitettu tai kuinka monta kertaa termi on mainittu. (Pietilä 1973.) Kvantifioinnin avulla on helppoa lähteä analyysissä liikkeelle ja saada tuntumaa tekstiin. Sisällön erittelyä voidaan soveltaa myös valitsemalla luokitteluyksiköksi ajatukselliset kokonaisuudet. Vaikka menetelmä tarjoaa selkeän rungon, asettaa se luokittelijan monien subjektiivisten valintojen eteen. (Eskola & Suoranta 2005.) 20

21 Tässä työssä tein raporttien analysoinnin tekstin teemoittelun ja erittelyn avulla, sillä nämä menetelmät sopivat saamani aineiston kaltaisen materiaalin jäsentämiseen (Eskola & Suoranta 2005). Päädyin menetelmään luettuani ensin raportit monta kertaa. Koska hoitotyön strategia jakaantuu viiden käsitteen mukaan ja niiden sisällä hoitotyön osa-alueisiin, teemoitin raportit ensin vastaavaan muotoon, mikäli muotoa ei raportissa ollut valmiina. Käytin hyväksi eri värejä ja sivuhuomautuksia. Sen jälkeen etsin raporteista tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita, mikäli ne oli tekstin joukossa mainittu, vaikkei tekstiä oltu niiden mukaan strukturoitu. Sitten laadin taulukon jokaisesta käsitteestä koskien jokaista hoitotyön osa-aluetta kuten korkeatasoinen hoitotyö, korkeatasoinen johtaminen, korkeatasoinen opetus ja korkeatasoinen tutkimus. Jaoin taulukon neljään osaan: tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja tulos/nykytila. Taulukoita tuli yhteensä kaksikymmentä kappaletta. Kvantifioin taulukot siten, että kirjasin määrät, kuinka monta kertaa sama tavoite eri raporteissa esiintyi. Kirjasin myös, kuinka monta kertaa samalla keinolla oli tavoitteeseen pyritty. Näiden taulukoiden perusteella muodostin yhteenvedon. Yhteenvedosta tuli raskaslukuinen eikä se antanut selkeää kuvaa hoitotyön strategian jalkautumisesta. Seuraavaksi tein jaottelun hoitotyön osa-alueiden mukaan. Vain yhdessä raportissa oli osaalueittainen jaottelu jätetty kokonaan tekemättä, kun taas käsitteiden mukainen jaottelu oli jätetty kuudessa raportissa tekemättä. Keräsin edellisistä taulukoista kaikki johtamista, hoitotyön käytäntöä, opetusta ja tutkimusta koskevat asiat omaan taulukkoonsa, joita muodostui neljä kappaletta Näiden taulukoiden sisällä yhdistin samaa tarkoittavat tavoitteet ja toimenpiteet. Muutamia tavoitteita yhdistin laajemmaksi kokonaisuudeksi. Teemoitin tavoitteet hoitotyön strategian periaatteiden mukaan, mikäli se oli mahdollista (liitteet 1-4). Kirjasin taulukkoon, kuinka monta kertaa kyseinen tavoite oli raporteissa esiintynyt. Luku on harhaanjohtava niissä tapauksissa, joissa tavoitteita on yhdistetty laajemmaksi kokonaisuudeksi, jolloin viittausten lukumäärä tarkoittaa molempiin osiin kohdistettujen viittausten summaa. (esimerkiksi Johtaminen: Henkilökunta on osaavaa ja motivoitunutta 9, Henkilökunta on hyvinvoivaa 8, Henkilökunta on osaavaa, motivoitunutta ja hyvinvoivaa 17). Raporttien hyvin erilaisen muodon takia kohtasin monenlaisia haasteita. Jotkut raportit oli laadittu narratiiviiseen muotoon, jolloin niissä ei oltu erikseen mainittu tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita, mutta ajoittain ne olivat sieltä löydettävissä. Esimerkiksi raportissa n:o 11 oli kirjattu otsikon alla Korkeatasoista, hoitotyön käytäntö (suluissa tekemäni jaottelu): toimitaan laatukäsikirjan mukaisesti (toimenpide tavoitteelle osaava henkilökunta), järjestetään sisäisiä auditointeja (edelliselle mittari), työnarviointiin voidaan käyttää vertaisarviointia (myös mittari), 21

22 dokumentoidaan (nykytila). Raportissa n:o 9 oli otsikon Johtaminen alle kirjoitettu tavoite: Yhteistyö ja me hengen luominen (tuloksellisuus, hyvinvoiva henkilökunta) toimenpiteenä yhteiset kehittämispäivät ja tyhy-ryhmä (ehkä myös tuloksia, niiksi ei kirjattu). Raportissa n:o 13 oli käytetty eri käsitteitä kuin hoitotyön strategiassa. Siinä otsikon Asiakaslähtöistä korvasin otsikolla Yksilöllistä, kun tavoitteen oli, että pystytään nopeasti vastaamaan potilaan muuttuviin tarpeisiin lähellä potilasta. Kun tavoite oli potilaan oikeus saada korkeatasoista ja asiantuntevaa hoitoa, kirjasin tavoitteen otsikon Korkeatasoista alle. Joskus oli vaikea ymmärtää tekstin liittymistä otsikkoon. Esimerkki raportissa numero 11 otsikon alla Tuloksellista, opetus: Pyritään viemään uutta tietoa käytäntöön (tavoitteena pyrkimys), ottamaan käyttöön alan hoitoisuusluokitus käytännön johtamisen välineenä. Koska hoitoisuusluokitus tuli esiin raportissa myös muissa yhteyksissä, jätin tämän tekstin huomiotta. Joskus tavoitteeksi mainittiin strategian mukainen toiminta, mikä teki strukturoinnin käsitteiden osalta mahdottomaksi. Lisäksi heräsi epäilys, että strategialla tarkoitettiin koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaa. Esimerkki raportissa n:o 12 tavoite: sairaanhoitopiirin strategian jalkauttaminen käytännön työhön ja toimenpide: strategian konkretisointi ja jalkauttaminen osastonhoitajille sekä nykytila: koulutussuunnitelma on laadittu strategian mukaisesti. Joskus en löytänyt asiayhteyttä hoitotyön strategiaan. Raportissa n:o 4 otsikon alla Johtaminen, tuloksellista tavoitteena oli, että hoitotyö on terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja tuloksena lääkärin resurssin lisäys. Raportissa n:o 5 otsikon Hoitotyön käytäntö alla oli kirjattu tavoite, että potilaiden hoito on turvallista ja mittarina vartijoiden käyttö osastolla tarvittaessa. Kolmeen raporttiin oli ensimmäiseksi kirjattu visio. Visiot liittyivät oleellisesti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) strategiaan vuosille Hoitotyön strategiaan visiota ei ole kirjattu. Kaikissa kolmessa visiossa puhutaan erikoissairaanhoidon asiantuntijuudesta ja osaamisen korkeatasoisuudesta sekä yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Kahdessa visiossa nähdään sairaanhoidon kestävän kansallisen ja kansainvälisen vertailun sekä nähdään erikoissairaanhoidon olevan tarkoituksenmukaista ja joko kysyntää vastaavaa tai väestön tarpeista lähtevää. Vetovoimainen työpaikka mainitaan kahdessa visiossa. Hoitotyön osa-alueista visiot koskettavat enimmäkseen hoitotyön käytäntöä mutta myös johtamista. VSSHP:n strategiaan ( ) kirjattu tieteellisen tutkimuksen ja yliopistollisen opetuksen alue ei raporttien visioissa näy. 22

23 4.3. Asiantuntijahaastattelut Yksi yleisimmästä laadullisen aineiston keräystavoista on haastattelu. Haastattelun tavoitteena on saada selville haastateltavan ajatukset tutkittavasta aiheesta. Teemahaastattelun suosio on viime aikoina kasvanut. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiiri on etukäteen määrätty, mutta siitä puuttuu strukturoidulle haastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Haastattelija varmistaa, että etukäteen sovitut teemat käydään haastateltavan kanssa läpi. Teemahaastattelu on muodoltaan avoin, jolloin vastaaja pääsee puhumaan vapaamuotoisesti. Tällöin aineiston voidaan ajatella edustavan vastaajan puhetta itsessään. Viime aikoina ovat yleistyneet puhelinhaastattelut ja haastattelut, jotka tehdään tietokonetta apuna käyttäen. (Eskola & Suoranta 2005.) Lisätietojen saamiseksi hoitotyön kehittämiskohteista valitsin teemahaastateltavaksi harkinnanvaraisesti edustajan kultakin hoitotyön osa-alueelta. Haastateltavani olivat entinen VSSHP:n hallintoylihoitaja Seija Paatero, kehittämisjohtaja Kaarina Tanttu, opetuskoordinaattori Tiina Tarr ja kliinisen hoitotieteen professori Sanna Salanterä. Sovin heidän kanssaan etukäteen haastatteluajoista ja tavasta. Kaksi haastateltavaa tapasin henkilökohtaisesti ja kahden kanssa keskustelimme puhelimessa Esitin jokaiselle hoitotyön osa-alueen asiantuntijalle samanmuotoisen kysymyksen. Esimerkiksi koulutuksen asiantuntijalle esitin kysymyksen, mitkä katsot olevan hoitotyön keskeisimmät kehittämiskohteet koulutuksen alueella sinun näkökulmastasi. Jokaiselle esitin tarkentavia kysymyksiä haastattelun edetessä. Kirjoitin vastaukset haastattelun aikana, joka kaikkien kohdalla kesti noin puoli tuntia. 5. Hoitotyön nykytilan kuvaus raporteissa Hoitotyön nykytilan kuvaus ohjeistettiin jäsentämään hoitotyön osa-alueiden johtaminen, opetus, tutkimus ja käytäntö mukaisesti raportoiden kutakin osa-aluetta kohti toteutuneet keskeiset tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset. Siksi hoitotyön nykytila nähdään tässä työssä yhdistelmänä yksiköiden laatimista tavoitteista, toimenpiteistä, mittareista sekä tuloksista ja kirjatusta nykytilasta. 23

24 Tässä osassa esitellään kaikki hoitotyön osa-alueille muodostuneet tavoitteet sekä joitakin tavoitteeseen liittyviä toimenpiteitä, mittareita, tuloksia ja nykytilan kuvauksia. Loput raportteihin kirjatut toimenpiteet, mittarit, tulokset ja nykytilan kuvaukset löytyvät tämän työn liitteistä Johtaminen Hoitotyön johtamiselle laadituista tavoitteista päädyin yhteensä viiteentoista tavoitteeseen, joista viisi koski tuloksellisuutta (liite 1). Useimmin mainittu oli tavoite, että henkilökunta on osaavaa, motivoitunutta ja hyvinvoivaa. Se mainitaan myös hoitotyön strategiassa tuloksellisen hoidon tavoitteena. Toimenpiteiksi oli laadittu muun muassa koulutus, työsuorituksen arviointi ja jossakin yksikössä aloitettu osaamiskartoitus. Kerran oli kirjattu keinoksi työaika-autonomia ja kerran tulokseksi osa-aikatyön mahdollisuus. Mittareista mainittakoon kehityskeskustelut, koulutusportfoliot ja hoitoisuus. Resursointi ja rekrytointi, jota ei mainita hoitotyön strategiassa, olivat myös usein huomioituja tuloksellisen hoitotyön tavoitteita. Oikeaa resursointia oli seurattu hoitoisuusmittarilla ja kohdennettu henkilökunnan kierron ja varahenkilöiden lisäämisen avulla. Rekrytoinnissa oli käytetty useita eri kanavia. Yhdessä raportissa oli tavoiteltu johtajien rekrytoinnissa johtamistaitoja ja ominaisuuksia. Yli puolessa raporteista oli koettu tärkeäksi päästä tulostavoitteisiin ja toimia kustannustehokkaasti. Jossakin yksikössä oli osastonhoitajille annettu talousvastuuseuranta. Hoitotyön johtamisen neljä tavoitetta koski korkeatasoisuutta. Erityisesti oli tavoiteltu johtamisen laadukkuutta., joka oli pyritty saavuttamaan johtamiskoulutuksella, josta oli mainittu sekä Varsa että Jet koulutukset. Varsa-koulutus on Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien yhteistyönä organisoimaa keskijohdon esimiehille suunnattua hallinnon koulutusta. Jetjohtamiskoulutus valmentaa johtamisen erikoisammattitutkintoon ja on tarkoitettu osastonhoitajille. Laadukkaaseen johtamiseen oli myös pyritty henkilökunnan yksilöllisellä, tasa-arvoisella ja johdonmukaisella kohtelulla. Sekä Käypä hoito- että kansallisien ja kansainvälisten suosituksien tunnetuksi tekemisellä ja käytöllä oli pyritty edistämään hoitotyön perustumista tutkittuun tietoon. Laadukas palvelu oli pyritty takaamaan seuraamalla toiminnan tunnuslukuja sekä näyttöön perustuvaa tietoa. 24

25 Käsitteelle yhteisvastuullisuus päädyin kolmeen tavoitteeseen, joista yksi kohdistui yhteistyöhön päättäjien, viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa sekä yksi yhteisvastuullisuudelle opetuksesta, koulutuksesta ja tutkimuksesta. Näistä esimerkkeinä oli kirjoitettu yhteistyö Sydänyhdistyksen kanssa sekä ammattikorkeakoulun neuvottelukuntaan kuuluminen. Hyvä tiedonkulku oli kolmas yhteisvastuullisuuden tavoite ja vain kolmasti mainittu tavoitteeksi hoitotyön johtamiselle. Toimenpiteiksi oli lueteltu eri kanavien käyttäminen, erityisesti oli huomioitu intranet- ja internet sivujen uusiminen. Sekä käsitteille eettisesti kestävää että yksilöllistä päädyin yhteen tavoitteeseen. Eettisten ohjeiden ja periaatteiden huomioiminen hoitotyössä oli muutamissa raporteissa ajateltu tavoittelemisen arvoiseksi. Hoitotyön strategiaan kirjattu tavoite potilaan kulttuuritaustan huomioimisesta oli seitsemän kertaa mainittu johtamisen alueella. Toimenpiteiksi oli laadittu koulutuksia, joihin oli myös osallistuttu sekä opinnäytetyö ruotsinkielisten potilaiden kohtelusta. Yhtä tavoitetta oli vaikea asettaa minkään käsitteen alle. Visio, arvot, missio ja tavoitteet tehdään yhdessä, sitoudutaan niihin, liittyy johtamiseen ja strategian työstämiseen. Toimenpiteeksi oli kirjattu, että tavoitteet ovat tiedossa ja niihin pyritään sekä tulokseksi, että strategian jalkautusprojekti jatkuu Hoitotyön käytäntö Hoitotyön käytännölle laadituista tavoitteista päädyin yhteensä viiteentoista tavoitteeseen, joista kolme koski tuloksellisuutta. Tavoitteeseen hoitotyö on itsenäistä, kustannustietoista ja tehokasta oli pyritty esimerkiksi laadukkaita hoitoprosesseja kehittämällä. Näistä raporteissa oli esimerkkejä kuten elektiivisten ja päivystyspotilaiden prosessit kirurgian klinikalla. Samaan tavoitteeseen oli pyritty myös markkinoinnilla ja tiedottamisella sekä yhteistyökumppaneille että omalle organisaatiolle. Potilaspalautetta oli kerätty ja yhteistyötahopalaute oli ollut suunnitteilla tavoitteen saavuttamisen mittaamiseksi. Osaavan, motivoituneen ja hyvinvoivan henkilökunnan aikaansaamiseksi oli laadittu useita toimenpiteitä, joista muutama poikkesi johtamisessa samalle tavoitteelle asetetuista toimenpiteistä. Näistä mainittakoon, että edistetään ajantasaisen tiedon soveltamista ja jokainen tunnistaa ammatillisen vastuunsa rajat, jolloin vastuualueet oli jaettu 25

26 osaamisen ja hallinnan mukaan. Myös resurssien tarkoituksenmukainen käyttö oli kirjattu tavoitteeksi. Potilaan oikeus saada korkeatasoista hoitoa oli eri tavoin mainittu useaan kertaan tavoittelemisen arvoiseksi. Käypä hoito-suositus on jo jossakin yksikössä saatu osaksi toimintaa koulutuksen avulla. Näyttöön perustuvaa hoitotyötä oli mainittu toteutetun hankkeiden avulla. Turvallisuusriskien kartoitus oli suoritettu ja työ jatkui riskien hallinnalla. Sähköinen palaute oli mainittu kuten myös haittatapahtumien rekisteröinti Haipro-ohjelman avulla. Hoidon korkeaa taso oli tavoiteltu myös hyvien kirjaamiskäytäntöjen avulla. Kirjaamisryhmä oli kehittänyt ja arvioinut elektronista kirjaamista, raportointitapojen kehittämiseen oli pyritty kirjaamisen avulla. Kaksi tavoitetta koski käytännön hoitotyön yhteisvastuullisuutta. Tiedonkulun paranemiseen oli pyritty hyödyntämällä tietokantoja ja ottamalla käyttöön sähköinen palaute ja elektroninen potilaan siirtokaavake. Hiljaisen tiedon siirtäminen eteenpäin ja verkostoituminen oli myös koettu tärkeäksi tiedonkulun paranemiselle. Yhteistyö perusterveydenhuollon ja sairaalan eri ammattiryhmien sekä omaisten kanssa oli toteutunut hoitoreittihankkeissa, joiden tuloksena hoitoreittejä oli mallinnettu esimerkkinä digitaalisen kuvantamisen käyttö koko alueella. Kummikätilötoiminta sekä työnkierron laajentaminen perusterveydenhuoltoon oli mainittu yhteistyön muodoiksi. Sekä käsitteille eettisesti kestävää että yksilöllistä olin päätynyt yhteen tavoitteeseen. Potilaiden ja omaisten tyytyväisyyttä kohteluun oli mitattu potilas- ja omaispalautteilla ja heille oli aina annettu mahdollisuus keskusteluun. Hoitotyö lähtee potilaan tarpeista ja potilaat ovat mukana päätöksenteossa, oli usein kirjattu tavoite. Siihen liittyvät useat toimenpiteet korostivat potilaan kulttuuritaustan ja erityisesti äidinkielen huomioimista hoidossa. Nämä oli kirjattu myös hoitotyön strategiaan tavoitteeksi ja keinoksi Opetus Hoitotyön opetukselle laadituista tavoitteista päädyin yhteensä kahdeksaan tavoitteeseen, joista viisi koski opiskelijoiden opetusta. Käsitteelle korkeatasoista oli laadittu tavoite, että opiskelijoiden ohjaus ja koulutus ovat korkeatasoisia. Tähän oli pyritty muun muassa perehdytyksellä, opiskelijoiden suunnitelmallisella ohjauksella sekä opiskelijoiden ottamisella mukaan työyhteisöön. 26

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan koulutussuunnittelun ja osaamisen kehittämisen lähtökohdat Susanna Kienokoski

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan koulutussuunnittelun ja osaamisen kehittämisen lähtökohdat Susanna Kienokoski Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan koulutussuunnittelun ja osaamisen kehittämisen lähtökohdat Susanna Kienokoski Sarja Serie A nro 6, 2012 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan

Lisätiedot

Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla

Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla projektin loppuraportti Painilainen Terhi Kylävalli Anja Hassinen Tiina

Lisätiedot

Tiia Maija Maria Sirkola REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN VAASAN KESKUSSAIRAALASSA MEDISIINISELLÄ TULOSALUEELLA

Tiia Maija Maria Sirkola REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN VAASAN KESKUSSAIRAALASSA MEDISIINISELLÄ TULOSALUEELLA Tiia Maija Maria Sirkola REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN VAASAN KESKUSSAIRAALASSA MEDISIINISELLÄ TULOSALUEELLA Ylempi AMK-tutkinto Sosiaali- ja terveysala 2009 2 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO..4 TIIVISTELMÄ...5 ABSTRACT...6

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen & Sirpa Saarela KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen

Lisätiedot

Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään. Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki

Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään. Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki nro 1 2015 2 Terveyskeskuksissa opitaan ja kehitytään Sari Pitkänen Markku Kero Merja Ellilä Paula Vainiomäki

Lisätiedot

TULOSKORTIN (BSC) KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSI OULUN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA

TULOSKORTIN (BSC) KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSI OULUN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 3/2006 TULOSKORTIN (BSC) KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSI OULUN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Sari

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä

LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä Tarja Kauhanen Kehittämishanke syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak etelä, Helsinki

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA Työaikasuunnittelun mahdollisuudet ja vaikutukset päivätyössä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-

Lisätiedot

Koti- ja ympärivuorokautisen hoidon laatu ja kehittäminen

Koti- ja ympärivuorokautisen hoidon laatu ja kehittäminen Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Ikäihmisten kuntoutumista edistävän Koti- ja ympärivuorokautisen hoidon laatu ja kehittäminen RAPORTTI 48 2012 RAPORTTI 48/2012 Pia Vähäkangas, Katriina Niemelä,

Lisätiedot

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ

Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Ulla Mäkinen HENKILÖSTÖJOHTAMINEN KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ Liiketalous ja matkailu 2011 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Ulla Mäkinen Opinnäytetyön nimi Henkilöstöjohtaminen

Lisätiedot

HÄTÄTILAPOTILAAN PÄIVYSTYSHOITOTYÖ

HÄTÄTILAPOTILAAN PÄIVYSTYSHOITOTYÖ HÄTÄTILAPOTILAAN PÄIVYSTYSHOITOTYÖ Hoitohenkilökunnan erityisosaamisen vaatimukset Tays Ensiapu Acutassa Heidi Jokela Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä

OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä OSAAMISEN JOHTAMINEN TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä Maija-Liisa Pajula Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

kirjallisuuskatsauksessa käymme läpi myös erilaisia case-kuvauksia esimerkkeinä kehittämishankkeista vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

kirjallisuuskatsauksessa käymme läpi myös erilaisia case-kuvauksia esimerkkeinä kehittämishankkeista vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vetovoimainen työ... 3 Case: Vetovoimatekijät sairaanhoitajien ja lääkärien työssä... 4 Case: Ruotsissa kehitetty vetovoimaisen työn malli - Attraktivt arbete... 5 Magneettiorganisaatio-

Lisätiedot

YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMINEN OMAHOITAJIEN ARVIOIMANA

YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMINEN OMAHOITAJIEN ARVIOIMANA YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMINEN OMAHOITAJIEN ARVIOIMANA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu tutkielma Marjo Hjerppe TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Lääketieteellinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Suvi Pakarinen SAIRAANHOITAJIEN JA PERUSHOITAJIEN KOKEMUKSIA HILJAISEN RAPORTIN KÄYTÖSTÄ TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOILLA Opinnäytetyö Lokakuu

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista

Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista Sarianne Jyrkkänen ja Hanna Ruokanen Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Optimaalinen hoitotyöntekijämääritys Salon aluesairaalan päivystyksessä.

Optimaalinen hoitotyöntekijämääritys Salon aluesairaalan päivystyksessä. Optimaalinen hoitotyöntekijämääritys Salon aluesairaalan päivystyksessä. Keinoja päivystyspotilaiden määrän vähentämiseen ja hoitotyöntekijän työn kuormittavuuden keventämiseen. Selvitystyö. Minna Santikko

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle Valtakunnallinen suositus STM Stakes Suomen Sosiaali- Sosiaali- ja terveys- Kuntaliitto ja terveysministeriö alan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus Sari Kuutti Ikäihmisten osaamisen kartoitus Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ -

LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ - LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ - Toimintakäsikirja kokoaa muutokset Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidossa ja palveluasumisessa Anne Niemi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Diak - Etelä,

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN ETIIKKA TERVEYDENHUOLLOSSA

HOITOTYÖN JOHTAMISEN ETIIKKA TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOTYÖN JOHTAMISEN ETIIKKA TERVEYDENHUOLLOSSA Järvi Anne Pro-gradu- tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Lokakuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden laitos, terveyshallintotiede

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot