STRATEGIAN LUOMINEN DIALOGISSA. HENRY -seminaari TULEVAISUUDEN STRATEGIAT Wanha Satama Pauli Juuti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STRATEGIAN LUOMINEN DIALOGISSA. HENRY -seminaari TULEVAISUUDEN STRATEGIAT Wanha Satama 24.9.09 Pauli Juuti"

Transkriptio

1 STRATEGIAN LUOMINEN DIALOGISSA HENRY -seminaari TULEVAISUUDEN STRATEGIAT Wanha Satama Pauli Juuti

2 Esityksen sisältö Miten luoda innostava ja inspiroiva strategia? Miten yhdistää strategian luominen ja sen toteuttaminen saumattomasti toisiinsa? Voiko koko henkilöstöstä tulla strategeja? Ota myös asiakkaat mukaan strategiaprosessiin Dialogisesti luodun strategian hyödyt

3 KOMPLEKSINEN, POSTMODERNI MAAILMA Kiihtyvä muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Keinotodellisuus Hyppelevyys Epävarmuus Epäselvyys Paradoksaalisuus

4 Näkemyksemme Postmodernin maailmankuvan mukainen strategia Rationaalisen maailmankuvan mukainen strategia Kompleksisen maailmankuvan mukainen strategia

5 Kompleksisuuden haaste Maailma on liian monimutkainen, että siinä voitaisiin pyrkiä määrittämään minne halutaan mennä ja mitä reittiä tulisi kulkea Monimutkaisessa maailmassa suunnitelmallisuus ja rationaalisuus ei toimi Kun maailma muuttuu koko ajan ei ole mieltä hahmottaa päämääriä sillä niillä ei jatkossa ole enää arvoa Kun maailma muuttuu koko ajan ei ole mieltä pohtia reittejä, sillä uusia reittejä ja korvaavia palveluita ja tuotteita tulee markkinoille koko ajan

6 Aallon muodostumisen vaiheet Staattisuus Säännöllisyys Kompleksisuus Kaaos Tekijän nimi/pvm

7 Kompleksisuusajattelun mukainen ratkaisu Monimutkaisessa maailmassa kokemukset ja tunteet nousevat arvoonsa Kun maailma on ennakoimaton ja monimutkainen on panostettava nykyhetkeen ja pidettävä kaikkea, mikä tapahtuu kokeiluna, kokemuksen karttumisena ja oppimistilaisuutena

8 KOMPLEKSISUUSAJATTELUN MUKAINEN ORGANISOITUMINEN MITEN SIIRTYÄ KUILUN REUNALLE, LUOVAAN TILAAN? Järjestys -inspiraatio -tunteet ja kokemukset Kaaos INSPIRAATION JA INNOSTUKSEN SYNTYMINEN VAATIVAT SEKÄ ETTÄ AJATTELUN OMAKSUMISTA: KAIKESTA TULEE LISÄYKSIÄ EDELLISEEN

9 KOMPLEKSISUUSAJATTELUN MUKAINEN ORGANISOITUMINEN MITEN SIIRTYÄ KUILUN REUNALLE, LUOVAAN TILAAN? Mennyt Nykyinen Tuleva -MENNYT JA TULEVA TASAPAINOTTUVAT NYKYISYYDESSÄ -Kronosajan painotuksesta on siirryttävä Kairos aikaan -Ajassa etenevästä suunnittelusta tulee ajoitusta: värähtelyä -Oikeassa rytmissä oleminen on merkittävää

10 KOMPLEKSISUUSAJATTELUN MUKAINEN ORGANISOITUMINEN Symbioosi Sopivan suhteen löytäminen yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välille Esim. Ranskan ympäriajo: Joukkueen jäsenet kilpailevat keskenään He kuitenkin tukevat ajollaan toisiaan

11 Tarve avainhenkilöiden kansalliseen/kansainväliseen rekrytointiin Esimiesten yksipuoliset työtavat Hyvä suhde ympäristöön Hyvä, paikallinen maine työnantajana Uudet kansainväliset uramahdollisuudet Ohut johtajaresurssi Heikko leadership-osaaminen Heikentyvä työtyytyväisyys Painotus suorituksen mukaiseen palkitsemiseen Matala peruspalkkataso Palkankorotuspaineita Vaihtuvuus suorittavalla henkilöstöllä Jaksamisongelmia Suurtuotannon hyödyt Kustannustehokas valmistus Yksipuolinen työ Kattava alihankintaverkosto Komponenttivalmistuksen ulkoistaminen Puutteellinen suoritusperusteinen palkkaus Korkeat sairaspoissaolot Kokenut T&K-henkilöstö Keskittyminen yhteen tuoteperheeseen Edullinen lopputuotteen hinta Vahva, fokusoitu panostus T&K:hon Riippuvuus muutamasta T&K-henkilöstä Asiakkaiden erityistarpeiden tunteminen Rajallinen määrä suuria asiakkaita Läpimurtomahdollisuus, uusi teknologia Korkeat T&K-kulut T&K-henkilöstön lisätarve Maltillinen markkinointiviestintä ym. Paineita kasvaa asiakkaiden mukana kansainvälisesti Laajeneminen kansainvälisille markkinoille Itsenäinen brändi? Mittakaavan merkittävä kasvu Suuret investointitarpeet kohdemaissa?

12 Millainen on organisaation muutoshalukkuus? VAHVA Uudistushakuisuus HEIKKO KIEHUNTA -Muutoshalua -Poikkeavia käsityksiä muutoksen suunnasta -Haasteena yhtenevän näkökulman luominen PYSÄHTYNEISYYS -Epäluuloa ja pelkoa -Ristiriitoja -Haasteena luottamuksen rakentaminen FLOW -Energiaa, vahvoja tunnetiloja -Innokkuutta -Haasteena positiivisen uudistumiskierteen ylläpitäminen LEPOKITKA -Yhtenäinen käsitys suunnasta -Vaikeuksia lähteä liikkeelle -Haasteena pienten muutosten käynnistäminen HEIKKO Strategisen suunnan selkeys VAHVA

13 PYSÄHTYNEISYYDEN TILASSA OLEVAN ORGANISATION KEHITTÄMINEN Organisaatio on siirtynyt pois perustehtävästä Sosiaalisia puolustusmekanismeja esiintyy paljon Johtaminen on runttaamista, käskemistä, narsistista yms. Kehittämisessä huono kierre on ensin katkaistava Luottamusta ihmisten ja henkilöstöryhmien välille on lisättävä Johdon on keskityttävä johtamisen perusasioiden kehittämiseen

14 KIEHUNTATILASSA OLEVAN ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Ihmisillä on erilaisia maailmankuvia, kuten rationaalinen, tunteenomainen, valtaa painottava, kokonaisuutta painottava jne. Eri ihmisryhmien erilaisen kokemustaustan jakaminen on kesken esim. koska johto on uusi, johto on narsistista Kiehuntavaiheessa olevan organisaation kehittämisessä tulee painottaa kulttuurin kehittämistä Ihanteista puhuminen mahdollistaa erilaisten maailmankuvien välisen vuoropuhelun Organisaation tarinavarastoa tulee täydentää uusilla kertomuksilla, jotka luovat siltoja eri maailmoiden välille Riitit, rituaalit, tarinat ja symbolit ovat kehittämisen keinoja

15 LEPOKITKAN TILASSA OLEVAN ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Organisaatio on saattanut aikaisemmin saada hyviä tuloksia, muttei enää. Siksi on vaikea päästä liikkeelle Johdon kunnianhimoiset kehittämishankkeet eivät ehkä herätä vastakaikua ihmisissä Kehittämishankkeita on voinut olla paljon, jolloin ihmiset keskittyvät vain työnsä tekemiseen Ihmisten välille olisi saatava aito dialogi Kompleksisen maailman haaste strategialle on, miten saada useat ihmiset mukaan strategiaa luomaan ja toteuttamaan Kaikista ihmisistä täytyy tulla strategeja Yhden tarinan laatimisen sijasta strategisesta johtamisesta tulee useiden tarinoiden risteyskohdassa elämistä: samanaikaista strategian tuottamista ja kuluttamista

16 LÄHTÖKOHTA Postmoderni strategia Strategiapuhe on diskurssi, joka auttaa ihmisiä etsimään mieltä ja merkityksiä Strategiadiskurssin laatu ratkaisee. Diskurssin laatu jäsentyy kielen ja sanojen mukaan Organisaatiossa käyty diskurssi on aikojen kuluessa synnyttänyt ratkaisujen lisäksi joukon solmukohtia ja aukkoja. Nämä ovat luovuuden tyyssijoja. SISÄLTÖ Postmoderni strategia on: -tunteisiin vetoava tarina, jonka juonta ihmiset voivat käyttää hyväksi -suotuisia mielikuvia, jotka vetoavat ensin organisaation palveluksessa oleviin henkilöihin ja heidän kauttaan asiakkaisiin -keino tuottaa asiakkaiden ja organisaation välille elämyksellinen rajapinta, joka tuottaa asiakkaiden elämään mieltä ja merkityksiä sekä jopa identiteetin MIKÄ KOROSTUU? Elämykset Mielikuvat Maine Tunteiden ja järjen sekoitelma Tarinallisuus Organisaation arki Mediamaailma TEORIOITA Poststrukturalismi -dekonstruktiot / Derrida -genealogia / Foucault -hypertodellisuus / Baudillard -narratiivisuus Strategia tuottaa merkityksiä, joita ihmiset kuluttavat

17 Organisoitumisen muotojen viitekehys RUTIININ- OMAINEN Organisaation ja asiakkaan välisen suhteen laatu ELÄMYK- SELLINEN PERINTEINEN ORGANISAATIO Organisaatio mieltää toimintansa tuotteiden tai palvelujen tuottamiseksi Organisaatiot pyrkivät erilaistumaan Kilpailu pakottaa organisaatiot kuitenkin melkein samanlaisiksi Organisaatio mieltää toimintansa asiakkaiden elämään ja kokemuksiin liittyväksi Organisaatio ottaa vastuulleen asiakkaan elämän ja kokemukset rajatulla tavalla LYHYT- KESTOINEN ELÄMYKSIÄ TUOTTAVA ORGANISAATIO Organisaation ja asiakkaan välisen suhteen kesto STANDARDERJA LUOVA ORGANISAATIO Organisaatio pyrkii valtaamaan markkinoita voidakseen asettaa alan standardit Kilpailu aiheuttaa markkinoiden valtaamiselle suuria kustannuksia Ääriesimerkkinä monopoli IDENTITEETTEJÄ TUOTTAVA ORGANISAATIO Organisaatio mieltää toimintansa asiakkaiden itseksi tulemiseen liittyvän valintaprosessin tukemiseksi ja elämän laadun parantamiseksi Organisaatio tukee asiakkaan identiteetin rakentamista PITKÄ- AIKAINEN

18 Strategisen johtamisen tasot Taso 5 Taso 4 Taso 3 Taso 2 Taso 1 Taso 0 Tekijän nimi/pvm Kuilun reunalle siirtynyt organisaatio keskittyy merkittävien elämysten tuottamiseen asiakkaille käyttäen hyväksi virtuaalisuutta, draamallisia keinoja, jutustelua yms. Asiakkaiden yksilölliset kokemukset ohjaavat toimintaprosesseja. Ajattelu, toiminta ja tunteet yhdistyvät luovalla tavalla kussakin tilanteessa toimintaa inspiroivaksi strategiaksi. Organisaatiossa tunnistetaan, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Johto tarkastelee strategista johtamista kompleksisuusajattelun avulla ja pyrkii siirtämään organisaation jatkuvan luovan toiminnan tilaan kuilun reunalle. Myös suuri osa henkilöstöstä ajattelee strategisesti. Johto ja henkilöstö käyvät avointa dialogia keskenään, jolloin arjen työtapahtumien ja johdon näkemysten tasot sekoittuvat toisiinsa sekä vaikuttavat toimintaan ja strategiaan. Johto ajattelee strategisesti. Johto valitsee organisaation tilanteen sopivia strategiatyökaluja ja käyttää niitä oikein. Johto ottaa henkilöstön mukaan strategioiden työstämiseen ja toimeenpanoon käyttämällä tilanteeseen soveltuvia viestintätapoja ja työryhmätyöskentelyä. Organisaation johto käy lähes jatkuvaa strategista keskustelua keskenään ja pyrkii implementoimaan strategiaa viestimällä laadittua strategiaa henkilöstölle. Johto käyttää lukuisia strategiatyökaluja hyväkseen. Organisaatiossa laaditaan strategia. Strategian suunnittelu ja toteutus ovat erillisiä. Strategian laadinnassa ja toteutuksessa edetään jokseenkin systemaattisesti. Strategiaa laadittaessa keskitytään harvojen tunnettujen strategiatyökalujen käyttöön. Organisaatiossa ei ole kirjalliseen muotoon laadittua strategiaa eikä johto tee toiminnan suunnittelua strategisen johtamisen nimikkeen alla. Strategia, jos sellainen on, syntyy toimivan johdon mielessä eikä sitä kutsuta strategiaksi. Strategiaa ei viestitä eikä siitä keskustella.

19 VIIDENNEN TASON STRATEGIA Strategia mielikuvana ja imagona Strategia tarinoina ja vertauskuvina Strategia merkityksinä, joita asiakkaat kuluttavat rakentaessaan mielekkyyttä elämäänsä ja identiteettiä itselleen = STRATEGIA ON DISKURSSI, JOKA TUO SIELUN JA MIELEN EÄMÄÄN

20 TULEVAISUUDEN TYÖNTEKIJÄ ON TAITEILIJA Avautuu nykyhetkelle Tekee työtään sydämellä Suhtautuu työhön luovasti ja leikillisesti Omaa humoristisen asenteen On armollinen itselleen ja toisille Rakastaa tekemistään ja niitä joiden kanssa työtään tekee

21 Strategisten maailmankuvien piirteitä Rationaalinen maailmankuva Kompleksinen maailmankuva Postmoderni maailmankuva Kuka tekee strategian? Johdon rooli korostuu, henkilöstö osallistuu prosessin ehdoilla Jokainen organisaatiossa on strategi Asiakkaan ja organisaation välinen vuorovaikutus korostuu Millainen on strategiaprosessi? Enemmän tai vähemmän muodollinen, suunnittelu ja toimeenpano pyrkivät erottumaan toisistaan Ei erillistä prosessia, strategian suunnittelu ja toimeenpano yhdistyvät Strategia on kaikessa toiminnassa mukana Mikä on strategian päämäärä? Loogisesti parhaan toimintatavan löytäminen Inspiraation ja luovuuden tilaan pääseminen Elämysten ja identiteetin tuottaminen asiakkaille Mikä on keskeistä strategiatyöskentelylle? Loogisten ja analyyttisten tiedolle perustuvien mallien ja toimintamenetelmien luominen Toimijoiden välisten systeemisten suhteiden tarkastelu, vallitsevien tunnetilojen tunnistaminen ja muuttaminen Jatkuva mielikuvia ja tarinoita tuottava dialogi asiakkaiden, johdon ja henkilöstön välillä. Tekijän nimi/pvm

22 Tarvitaan jatkuvaa dialogia Verkostot ja hajautettu työ vaativat tuekseen jatkuvaa dialogia esimerkiksi Johdon ja henkilöstön Strategian ja käytännön Eri funktioiden Eri osastojen ja yksikköjen välille

23 Väittelyn, keskustelun ja dialogin ominaisuuksia VÄITTELY KESKUSTELU DIALOGI yksilön korostusta Oman näkökulman oikeaksi osoittamista Argumentointia Kyseenalaistamista Omien näkökulmien puolustamista yhteisen merkityksen etsintää Pyritään ymmärtämään toisen näkökulmia Uteliaisuutta, tiedonhalua Pyrkii syventämään omaa ymmärrystään Tutkitaan vaihtoehtoisia näkökantoja

24 Miksi tarvitaan dialogia: Päättelyn tikapuut Toiminta omien uskomusten varassa Johtopäätökset Tehdyt oletukset Annetut merkitykset Valikoiva poiminta Havainnot toisten käyttäytymisestä

25 Tietoinen läsnäolo vastaus dynaamiselle ympäristölle Tietoinen läsnäolo (Midfulness) on kykyä olla täysin tietoinen siitä, mitä omassa mielessä liikkuu Tietoinen läsnäolo on hiljentymistä Tietoisesti läsnä oleva ihminen tarttuu oikeisiin asioihin ja saattaa ne loppuun, vaikka ei osaa selittää, miksi toimii niin kuin toimii Reasonant Leadership (Boyatzis & McKee) perustuu tietoiselle läsnäololle

26 Innostavan ja inspiroivan strategian laatiminen Henkilöstö Perusprosessi Suunnittelu Käyttöönotto Asiakkaat

27 Innostavan ja inspiroivan strategian laatiminen Muutoksen johtaminen Henkilöstön näkökulman kartoitus Analyysi II Aloituspäivä Tahtotilan valinta Analyysi I Asiakkaiden haastattelu Coaching Parityö

28 Dialogisesti luodun strategian hyödyt Johtoryhmän jäsenten yksilöllinen ajattelu tulee kouriintuntuntuvasti esille ja luo hyvän pohjan strategian luomiselle ja yhteisen näkemyksen syntymiselle Saadaan aikaan yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat johtamishaasteita nykyisessä organisaatioympäristössä Asiakkaiden toiveet organisaatiota kohtaan tulevat mukaan ideointiin Henkilöstön näkökulmat organisaation toivottavasta tulevaisuuden tilasta tulevat tarkasteluun Strategisen tahtotilan kiteyttäminen yhtenevään ja ymmärrettävään sekä konkreettisiksi toimenpiteiksi koostuvaan muotoon Strategiaprosessin myötä syntyy strategian viestintäsuunnitelma Strategiaprosessi = strategian implementointi

29 KIITOS JOKAISELLA ON VOIMAVAROJA - niiden varassa on eletty tähänkin asti - ratkaisut pahimpiinkin pulmiin ovat jo iduillaan, niitä vain ei ehkä vielä huomaa - JOKAINEN ON OMAN ELÄMÄNSÄ PARAS ASIANTUNTIJA

KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN. Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti

KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN. Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti Esityksen sisältö Mitä jaettu johtaminen on? Jaettu johtajuus perustuu kokemuksien ja tunteiden työstämiselle Jaetun johtamisen taustalla olevat

Lisätiedot

JOHTAMINEN MUUTOKSESSA. Jyväskylä 9.4.2014 Pauli Juuti

JOHTAMINEN MUUTOKSESSA. Jyväskylä 9.4.2014 Pauli Juuti JOHTAMINEN MUUTOKSESSA Jyväskylä 9.4.2014 Pauli Juuti Esityksen sisältö Miksi muutosta on vaikea toteuttaa? Karkea muutoksen johtamisen hahmotus Muutoksen johtamisen menetelmiä Muutoksen aiheuttamat tunteet

Lisätiedot

RATKAISUJA MUUTOKSEN JOHTAMISEEN. Keski-Suomen tulevaisuusfoorum 31.10.2014 Pauli Juuti

RATKAISUJA MUUTOKSEN JOHTAMISEEN. Keski-Suomen tulevaisuusfoorum 31.10.2014 Pauli Juuti RATKAISUJA MUUTOKSEN JOHTAMISEEN Keski-Suomen tulevaisuusfoorum 31.10.2014 Pauli Juuti SISÄLTÖ Miksi muutosta on vaikea toteuttaa? Kokonaiskuva muutoksen johtamisesta Muutoksen aiheuttamat tunteet Muutoksen

Lisätiedot

KONSERNIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

KONSERNIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Kirsi Koski KONSERNIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Case Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 12/2010 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

STRATEGIATYÖN YLLÄTYKSET Esimerkkinä kansalaisjärjestön strategiaprosessi

STRATEGIATYÖN YLLÄTYKSET Esimerkkinä kansalaisjärjestön strategiaprosessi Atso Juote STRATEGIATYÖN YLLÄTYKSET Esimerkkinä kansalaisjärjestön strategiaprosessi Alun perin järjestö X pyysi minun ja kollegoitteni apua strategiaprosessin pohjustamisessa. Järjestö oli kansanterveystyötä

Lisätiedot

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti Sisällys Joitakin väittämiä Vastaavatko perinteiset henkilöstöjohtamisen mallit nykyisiin haasteisiin? Miten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA. Pro gradu -tutkielma. Johtaminen. Syksy 2014

Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA. Pro gradu -tutkielma. Johtaminen. Syksy 2014 Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA Pro gradu -tutkielma Johtaminen Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strateginen toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Akatemiasta markkinapaikalle Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina. ANu PuusA- HELEN REIJONEN- PAULI JuuTI- ToMMI LAUKKANEN

Akatemiasta markkinapaikalle Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina. ANu PuusA- HELEN REIJONEN- PAULI JuuTI- ToMMI LAUKKANEN Akatemiasta markkinapaikalle Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina ANu PuusA- HELEN REIJONEN- PAULI JuuTI- ToMMI LAUKKANEN TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijät Taitto:

Lisätiedot

JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta

JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta JOHTAMINEN ON DIALOGIA JA LIIKETTÄ Päiväkodin johtajien kokemuksia julkisen varhaiskasvatuksen organisaatiomuutoksista ja muutosjohtamisesta Eija Saari Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

TAVOITTEENA YLIVERTAINEN ASIAKASKOKEMUS

TAVOITTEENA YLIVERTAINEN ASIAKASKOKEMUS Opinnäytetyö (YAMK) Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2015 Päivi Lintukorpi-Lehti TAVOITTEENA YLIVERTAINEN ASIAKASKOKEMUS case OP Lounaismaa OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa

Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Valmentavan esimiestyön kehittäminen pankissa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Linda Pokki 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä.

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä. TieVie-kouluttajakoulutus 2003-2004 Organisatorinen muutos verkkojakson koonti 7.1.2003 1. Johdanto Organisatorinen muutos verkkojakson tavoitteena oli antaa osallistujille perustiedot strategiatyöstä.

Lisätiedot

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa

Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anna Virta

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa

Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Valmentavan johtamisen hankkeen edistyminen asiantuntijapalveluorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Suvi Kulmala 2014 Johtamisen laitos

Lisätiedot

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ ESIMIESTYÖ MONIKULTTUURISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Vanha-aho Jenni Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut

MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut MUUTOSTEN JOHTAMINEN HENKILÖSTÖHALLINNON TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Case: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöratkaisut LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Prosessoiva johtamisote (PJO) Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä. Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota

Prosessoiva johtamisote (PJO) Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä. Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota INNONews Prosessoiva johtamisote (PJO) Sisällysluettelo: Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä Case Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota Tuomas Linna Innotiimin tapa coachata

Lisätiedot

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot