Innovaatio investointina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innovaatio investointina"

Transkriptio

1 Innovaatio investointina Osa 2 Tekesin rahoituksen vaikutukset yritysten t&k-toimintaan Kyselytutkimuksen tulokset Joonas Pekkanen, Toni Riipinen Seppo Leminen Teknologiakatsaus 161/4

2 Innovaatio investointina OSA 2 Tekesin rahoituksen vaikutukset yritysten t&k-toimintaan kyselytutkimuksen tulokset Joonas Pekkanen, KTM Toni Riipinen, KTT Seppo Leminen, KTT Teknologiakatsaus 161/4 Helsinki 4

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina noin 4 miljoonaa euroa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Vuonna 4 Tekesillä on käynnissä noin 25 teknologiaohjelmaa. Copyright Tekes 4. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä julkaisu sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Tekesille tai kolmansille osapuolille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Julkaisun sisältö on tekijöiden näkemys, eikä edusta Tekesin virallista kantaa. Tekes ei vastaa mistään aineiston käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Lainattaessa on lähde mainittava. ISSN X ISBN Taitto: DTPage Oy

4 Esipuhe Yritysten innovaatiotoiminta tarvitsee onnistuakseen laadukkaan rahoitussektorin, joka takaa yritykselle niin lyhyt- kuin pitkäjänteisesti kehittää kilpailukykyisiä innovaatioita. Teknologiarahoituksella on siten keskeinen rooli innovaatiotoiminnan menestyksessä. Eräs julkisen teknologiarahoituksen tarkoitus on tukea pitkäjänteisiä ja riskipitoisia projekteja, jotka eivät ilman kyseistä rahoitusta olisi toteutuneet. Samalla julkisen rahoituksen tarkoituksena on tukea yritysten verkottumista ja ulkoisvaikutuksia koko yhteiskunnassa. Samalla halutaan myös toimia siten, että kilpailu sekä tuotemarkkinoilla että rahoitusmuotojen kesken ei vääristy. Julkisen rahoituksen vaikuttavuutta on tutkittu runsaasti viime aikoina, mutta konkreettista tietoa julkisen rahoituksen vaikutuksista yrityksen t&k-toiminnan ja sen rahoituksen kannalta on varsin vähän. Tekes on halunnut selvittää yritysten innovaatioiden ja t&k:n sekä julkisen rahoituksen kytkentää vertailemalla Tekesin asiakasyrityksiä niihin yrityksiin, joilla ei ole Tekesin rahoitusta. Tämä raportti tarkastelee julkisen rahoituksen roolia kyselytutkimuksen pohjalta. Teoreettisena taustana on ns. additionaliteetti-periaate, jonka avulla julkisen rahoituksen vaikutuksia pyritään mittaamaan. Tavoitteena on ollut selvittää rahoituksen ja sen ehtojen vaikutuksia yrityksen toimintaan ja sen toimintaympäristöön. Tutkimuksen on tehnyt LTT-tutkimus Oy. Tekes esittää parhaimmat kiitokset teknologiakatsauksen laatijoille Joonas Pekkaselle, Toni Riipiselle ja Seppo Lemiselle. Tutkimus sisältää runsaasti arvokasta tietoa innovaatioiden ja rahoituksen välisestä yhteydestä sekä julkisen rahoittajan roolista innovaatiotoiminnan kehittäjänä. Elokuussa 4 Tekes

5 Tiivistelmä Käsillä olevat tutkimus on jatko-osa kesällä 3 ilmestyneeseen Tekesin teknologiakatsaukseen: Innovaatio investointina rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on testata haastatteluissa ja aiemmissa tutkimuksissa esille tulleita ilmiöitä kvantitatiivisella aineistolla, kyselytutkimuksen muodossa. Keskeinen kysymys tutkimuksessa on se miten niiden yritysten tilanne, jotka ovat saaneet Tekesin rahoitusta eroaa niiden yritysten tilanteesta, jotka eivät toistaiseksi ole Tekesin asiakkaita. Tutkimukseen otettiin mukaan 645 satunnaisesti valittua yritystä. Kyselyyn vastasi 76 Tekesin asiakasta ja 112 ei-asiakasta. Vastausprosentti asiakkaiden joukossa oli 45 ja muiden yritysten osalta 25 prosenttia. Tutkimuksen tulosten mukaan Tekesin asiakkaat olivat keskimäärin suurempia, panostivat tutkimukseen ja tuotekehitykseen enemmän, mutta eivät olleet yhtä kannattavia kuin vertailuryhmän yritykset. Huomionarvoista on myös se, että Tekesin asiakkaat rahoittavat toimintaansa ei-asiakkaita enemmän pääomasijoittajien riskirahoituksella. Suurin osa sekä Tekesin asiakkaista että vertailuryhmästä koki toimivansa melko hitaasti kehittyvillä markkinoilla. Yritykset jotka olivat saaneet Tekesin rahoitusta pyrkivät kuitenkin ei-asiakkaita useammin kehittämään uusia liiketoimintamalleja ja tuotteita. Vertailuryhmässä kehittämisen painopiste näytti olevan tuotannon kehittämisessä. Tutkimuksessa havaittiin, että niissä yrityksissä jotka vastaavat Tekesin asiakasprofiilia, mutta jotka eivät ole rahoitusta hakeneet, suurin syy tähän on informaation puute sekä mielikuva siitä, että Tekesin rahoituksen hakeminen on byrokraattinen ja raskas prosessi. Tekesin rahoituksella on ollut suuri vaikutus sitä saaneille yrityksille. Vastausten mukaan suurin osa hankkeista olisi jäänyt toteuttamatta samanlaisena ilman rahoitusta. Lisäksi joka viides yritys ilmoitti, että sen t&k-toiminta nykymuodossaan vaarantuisi jos Tekesin rahoitus loppuisi kokonaan. Rahoitusta saaneet yritykset kokevat Tekesin vaikutuksen liikevaihdon kasvuun merkittävämpänä kuin kannattavuusvaikutuksen. Tutkimuksen muita havaintoja rahoituksen vaikuttavuudesta asiakasyrityksiin ovat mm.: Tekes on muokannut yritysten t&k-strategiaa pidempijänteisempään ja riskipitoisempaan suuntaan, rahoitus on kasvattanut yritysten henkistä pääomaa sekä yritysten uskottavuutta ja yritykset ovat hyötyneet Tekesin rahoittaman hankkeen yhteydessä tehdyistä laitehankinnoista myös myöhemmin. Sen sijaan sijoittajien löytämiseen tai yritysten valintoihin koskien tuotantolaitosten ja t&k-yksiköiden sijaintia rahoituksella ei näytä olleen vaikutusta. Selkeä havainto tutkimuksessa on se, että Tekesin rahoituksen ehdoilla on merkittävä vaikutus sen houkuttelevuuteen. Tekesillä ei kyselyn tulosten perusteella juuri ole ollut vaikutusta yritysten valitsemaan yhteistyöstrategiaan. Tekesin rahoituksen yhteistyövaatimuksilla ei näin ollen näytä olevan merkittävää vaikutusta yritysten yhteistyöstrategioihin.

6 Sisältö Esipuhe Tiivistelmä 1 Johdanto Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tutkimusraportin rakenne Julkisen t&k-rahoituksen vaikutuksista Julkisen tuen muodot Rahoituksen vaikutus yritysten kannattavuuteen Rahoituksen vaikutus yritysten strategioihin Rahoituksen vaikutus yrityksen ulkopuolisiin tahoihin Additionaalisuuskäsite vaikuttavuuden arvioinnissa Output additionality Input additionality Behavioral additionality Cognitive capacity additionality Kyselytutkimus Kyselyn toteuttaminen Otantamenetelmä ja kyselyn toteutus Aineiston tulkinta ja metodologia Havaintojen yleistettävyys ja rajoitteet Vastanneiden yritysten kuvaus Yrityskoko, kehitysvaihe ja Tekesin asiakkuus Yritysten perustietojen tarkastelu Toimialojen muutokset ja yritysten sopeutumiskeinot Yritysten omistus ja rahoitus Tutkimus- ja kehitystoiminta yrityksissä Tutkimus- ja kehitystoiminnan yleisluonne ja strategia Yritysten t&k-budjetti ja -intensiivisyys Tutkimus- ja kehitystoiminnan panostuksen kohteet Tärkeimmät teknologisen tiedon lähteet Suhdannevaihteluiden vaikutus yritysten t&k-toimintaan Yhteistyö ja verkottuminen tutkimus- ja kehityshankkeissa Tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus ja organisointi Tutkimuksen ja kehityksen rahoituslähteet Tutkimuksen ja kehityksen päätösten teko yrityksissä T&k-toiminnan budjetointi Tutkimus- ja kehityshankkeiden priorisointi Tekesin vaikutus Tekesin rahoituksen vaikutus yrityksiin Taloudellinen kehitys Ulkopuoliset suhteet Yrityksen toiminta...29

7 5.2 Tekesin vaikutus hankkeiden luonteeseen ja toteuttamiseen Minkälaisiin hankkeisiin Tekesin rahoitusta haetaan Missä tilanteissa ei haeta Tekesin rahoitusta Miten Tekesin rahoituksen edellytyksiä on ennakoitu Tekesin rahoituksen kriittisyys yrityksille Viivästyminen Edellisen hankkeen additionaliteetti Edellisen hankkeen kohtalo ilman Tekesin rahoitusta Pitkän aikavälin kriittisyys Tekesin rahoituksesta Tekesin käytäntöjen ja rahoitusehtojen vaikutukset Tekesin rahoituksen yritystä rajoittavat piirteet Rahoituksen houkuttelevuuteen vaikuttavat seikat Teknologiaohjelmien vaikutus hankkeiden valintaan Yhteenveto ja johtopäätelmät Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tekesin asiakkaiden ja ei-asiakkaiden erot ja yhtäläisyydet Potentiaalisia asiakkaita Miksi yritykset tekevät t&k:ta ilman Tekesiä Paljon hankkeita olisi jäänyt tekemättä ilman Tekesin rahoitusta Hankkeita arvioitava kokonaishyödyn perusteella Tekesin rahoitus on muokannut yritysten toimintaa Rahoituksen ehdot vaikuttavat sen houkuttelevuuteen Lähteet Tekesin teknologiakatsauksia

8 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Tutkimus on jatko-osa kesällä 3 ilmestyneeseen Tekesin teknologiakatsaukseen Innovaatio investointina rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen (Vaihekoski et al., 3). Ensimmäisen osan puitteissa haastateltiin 12 hyvin erilaista yritystä Tekesin rahoituksen ja sen ehtojen vaikutusten arvioimiseksi yrityksissä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on testata haastatteluissa ja aiemmissa tutkimuksissa esille tulleita ilmiöitä kvantitatiivisella aineistolla, kyselytutkimuksen muodossa. Tarkoituksena on vertailla niiden yritysten tilannetta, jotka ovat saaneet Tekesin rahoitusta, niiden yritysten tilanteeseen, jotka eivät ole toistaiseksi Tekesin asiakkaita. Tämän kaltainen vertailu on hyödyllistä, koska sen avulla voidaan arvioida vaikutuksia, joita Tekesin rahoituksella on ollut yritysten toimintaan, sekä pyrkiä ymmärtämään miksi tietyt yritykset eivät käytä Tekesin rahoitusta. Tutkimuksen tarkoitus ei ole pyrkiä mittaamaan julkisen rahoituksen laajempia sosio-ekonomisia vaikutuksia, vaan tarkastella rahoituksen ja erityisesti sen ehtojen vaikutuksia yrityksen toimintaan ja toimintaympäristöön yritystasolla. Otamme kuitenkin kantaa hankkeiden rahoittamisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, jotka leviävät yksittäisen yrityksen ulkopuolelle. 1.2 Tutkimusraportin rakenne Luvussa 2 kerrataan lyhyesti julkisen teknologiarahoituksen muodot ja sen teoreettiset perusteet. Samassa yhteydessä esitellään raportissa käytettävä terminologia mukaan lukien ns. additionaliteetti-periaate, jonka avulla julkisten rahoitusohjelmien erilaisia vaikutuksia yrityksiin pyritään mittaamaan. Luvussa 3 kerrotaan, kuinka tutkimus toteutettiin ja kuvaillaan otosta sekä vastanneita yrityksiä. Tekesin asiakkaiden ja yritysten, jotka eivät ole saaneet Tekesin rahoitusta (ei-asiakkaat), tutkimus- ja kehitystoimintaa vertaillaan luvussa 4. Huomiota kiinnitetään mm. t&k-toiminnan laajuuteen, fokukseen, verkottumiseen, rahoitukseen, päätöksentekoon sekä organisointiin. Luvussa 5 keskitytään yksinomaan Tekesin asiakkaisiin, ja tarkastellaan Tekesin rahoituksen ja sen ehtojen vaikutuksia asiakasyritysten toimintaan ja kehitykseen sekä t&khankkeiden luonteeseen. Huomiota kiinnitetään myös mm. rahoituksen viivästymisen ja mahdollisen loppumisen aiheuttamiin seurauksiin sekä Tekesin teknologiaohjelmien vaikutuksia. Luvussa 6 kerrataan oleellisimmat havainnot ja esitellään niiden pohjalta tehtyjä johtopäätelmiä. Raportin lopusta löytyy kirjallisuusluettelo sekä tutkimuksen pohjana ollut kyselykaavake. 1

9 2 Julkisen t&k-rahoituksen vaikutuksista 2.1 Julkisen tuen muodot Valtio voi tukea tutkimus- ja kehitystoimintaa suorilla ja epäsuorilla tuilla. Suorat tukimuodot vaikuttavat suoraan yrityksen kannusteisiin suorittaa tutkimus- ja kehitystyötä, kun taas epäsuorat tuet vaikuttavat yritysten toimintaympäristöön. Tutkimus- ja kehitysinvestointien verokohtelu vaikuttaa suoraan yritysten t&k-investointien kannattavuuteen. Mikäli kaikki t&k-investoinnit voidaan kirjata kuluiksi kyseisen vuoden tuloslaskelmaan, vähentää se tilikauden voittoa ja siten yritysveroja. Monissa maissa tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyville koneille, laitteille ja rakennuksille sallitaan nopeutettu poistovauhti. Joissain maissa verohelpotuksia on suunnattu erityisesti pienille yrityksille. Verohelpotukset eivät kuitenkaan ohjaa millään tavoin tutkimus- ja kehitystoiminnan suuntaa. Lisäksi niistä hyötyvät vain yritykset, jotka ovat voitollisia (Guellec ja Pottelsberghe, ). Esimerkiksi Suomessa Tekes myöntää tutkimus- ja kehitysrahoitusta yrityksille avustuksina ja lainoina ja pääomalainoina, joiden korko- ja takaisinmaksuehdot ovat edulliset. Tuen saamisen edellytyksenä on usein hankkeen haastavuuden ja sen puitteissa tehtävän yhteistyön lisäksi yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tai valtion tavoitteiden (esim. terveydenhoito, puolustus) edistäminen. Epäsuorasti tutkimus- ja kehitystoimintaa tukevat julkisella rahoituksella toimivat yliopistot ja tutkimuslaitokset. Julkisin varoin koulutetaan osaavaa henkilökuntaa sekä tehdään perustutkimusta, jota yritykset voivat hyödyntää soveltavassa tutkimuksessaan. Tässä tutkimuksessa keskitytään arvioimaan lähinnä hankekohtaisen teknologiarahoituksen seurauksia yritystasolla. 2.2 Rahoituksen vaikutus yritysten kannattavuuteen Julkisella rahoituksella pyritään varmistamaan tarvittava rahoitus tilanteissa, joissa yksityinen rahoitusjärjestelmä (mm. pankit ja sijoittajat) ei toimi tehokkaasti (ns. market failure tilanne). Liian suuren kaupallisen tai teknologisen epävarmuuden takia yksityiset sijoittajat eivät välttämättä rahoita hankkeita ja yrityksiä optimaalisesti. On myös esitetty, että suhdannevaihtelut asettavat yksityisen rahoituksen saamiselle ajoittain ylitsepääsemättömiä esteitä. Julkisella rahoituksella voidaan ikään kuin paikata epätäydellisiä rahoitusmarkkinoita. Argumentteja julkisen rahoituksen puolesta voivat lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä olla myös yritysten kannattavuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen sekä työllisyys- tai aluepoliittiset näkökulmat. Julkinen tutkimus- ja kehitystuki Suorat tukimuodot: verokannusteet avustukset ja lainat Epäsuorat tukimuodot: yliopistojen tutkimus julkiset tutkimuslaitokset Kuva 1. Julkisen tuen eri muodot. 2

10 Yrityksiä tai niiden hankkeiden rahoittamisella voi olla myönteinen vaikutus yritysten kannattavuuteen. Rahoituksen tarkoitus ei kuitenkaan ole parantaa yritysten kannattavuutta lyhyellä tähtäimellä, mutta onnistuneen teknologisen kehityksen kautta se on pitkällä tähtäimellä toivottu tulos. 2.3 Rahoituksen vaikutus yritysten strategioihin Muokkaamalla yritysten strategioita toivottuun suuntaan pyritään aikaansaamaan positiivisia seurauksia pitkällä aikavälillä. Julkisen rahoituksen saamiselle asetetaan usein suhteellisen tiukkoja edellytyksiä, joilla ohjataan yritysten käyttäytymistä, tai joilla pyritään ohjaamaan yritysten strategioita haluttuun suuntaan. Rahoitusta voidaan suunnata esimerkiksi hankkeisiin, jotka ovat liian riskipitoisia tai suuria yritykselle yksinään. Pitkäjännitteisen kehityksen tukemiseksi julkinen rahoitus voi myös kohdistua erityisesti perustutkimuksen rahoittamiseen. Toimialapainotuksilla (esimerkiksi ympäristö- ja hyvinvointiteknologia) sekä teknologiaohjelmilla pyritään vaikuttamaan yritysten liiketoiminta- ja teknologiastrategioihin. Yritysten siirtymistä kypsiltä tai heikosti kannattavilta toimialoilta uusille tulevaisuuden aloille pyritään kannustamaan julkisen rahoituksen avulla. Usein rahoituksen edellytyksenä on yhteistyö eli verkostoituminen. Yritys ei normaalisti välttämättä tee yhteistyötä, vaikka se olisikin kannattavaa kaikille osapuolille. Edellyttämällä yhteistyötä pyritäänkin muokkaamaan yritysten toimintatapoja, ei ainoastaan yrityksen oman pitkän aikavälin hyötyä, vaan yhteiskunnan laajempaa hyötyä huomioiden. Ulkoisvaikutuksia ja ns. spillover-ilmiötä kuvataan seuraavassa kappaleessa. Kansantalouden kannalta tärkeimpiä strategisia päätöksiä, johon julkisella rahoituksella pyritään vaikuttamaan, on yrityksen päätös siitä missä se aikoo tulevaisuudessa tehdä liiketoimintaansa ja tuotekehitystään. Sijainti on strateginen päätös, johon vaikuttavat lukuisat tekijät, joista yksi on julkinen t&k-rahoituspolitiikka. 2.4 Rahoituksen vaikutus yrityksen ulkopuolisiin tahoihin Tutkimus- ja kehitystoiminnan ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan yksittäisen yrityksen tukemisesta yhteiskunnalle kokonaisuutena aiheutuvia positiivisia vaikutuksia ja niistä käytetään termiä spillover. Spillover voidaan määritellä epäsuoraksi tai odottamattomaksi hyödyksi muille kuin tutkimus- ja kehityshankkeen tekevälle taholle. Julkisen talouden teorian mukaan julkinen rahoitus on paikallaan nimenomaan silloin, kun yleistä etua aiheuttava investointi ei muutoin ole yritykselle tarpeeksi kannattava. Innovaatioista saatava etu saattaa levitä kilpailijoille, täydentävien tuotteiden kehittelijöille tai kuluttajille, jolloin yritys normaalisti investoisi alle yhteiskunnallisen optimin. Griliches (1992) arvioi, että koko yhteiskunnalle koituva tuotto voi olla 5 1 % yksityistä tuottoa suurempi. Lisääntynyt kysyntä, kuluttajien hyötyminen, osaamisen leviäminen ja uusien yritysten syntyminen ovat esimerkkejä spilloverien vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. David et al. () toteavat, että hankekohtaisilla avustuksilla on suurimmat mahdollisuudet aiheuttaa positiivisia spillover-vaikutuksia, koska (veroetuihin verrattuna) rahoitus voidaan kohdistaa niihin kohteisiin, joissa yhteiskunnallisen ja yksityisen tuoton erotus on suurimmillaan, jotta rahasta on eniten hyötyä. Investointien sertifikaatiolla puolestaan tarkoitetaan julkisen rahoittajan antamaa laatuleimaa yritykselle tai hankkeelle, minkä vaikutuksesta myös yksityiset rahoittajat uskaltavat sijoittaa ja kiinnostuvat sijoittamaan kyseiseen yritykseen. Monet lupaavat teollisuuden alat jäävät ilman yksityisten pääomasijoittajien huomioita, mikä rahoitusteorian mukaan voi johtua institutionaalisten sijoittajien laumakäyttäytymisestä eli ns. herding-ilmiö. Jotta julkisen sijoituksen sertifikaatio olisi luotettava ja sijoitusten loppuvaikutus positiivinen, on julkisten varojen sijoittajien pystyttävä asiantuntevampiin sijoitusvalintoihin kuin yksityisen sektorin sijoittajien. Lerner (2) katsoo, että julkisten sijoittajien tietämys saattaa olla pääomasijoittajien pankki- ja rahoitusalan kokemusta arvokkaampaa erityisesti korkean teknologian alalla, jossa perinteiset rahoitusmenetelmät eivät ole kovin käyttökelpoisia hankkeiden arvioinnissa. 2.5 Additionaalisuuskäsite vaikuttavuuden arvioinnissa Yksinkertaisimmillaan additionaalisuudessa on kysymys siitä missä määrin julkinen tuki lisää tai edistää tutkimusja kehitystoimintaa yksityisellä sektorilla. Additionaalisuuskäsite (additionality) on yleistynyt julkisten teknologiarahoitusohjelmien arvioinnin yhteydessä. Luukkonen () kuvaa käsitteen kehittymistä 198-luvun Isosta-Britanniasta Euroopan Unionin puiteohjelmien vaikuttavuuden arviointityökaluksi. Georghiuo et al. (2) pyrkivät määrittelemään tarkemmin eri additionaliteetin alakategorioita. Alla olevaan taulukkoon on koottu kirjallisuudessa esiintyneitä additionaliteetin käsitteitä ja niiden mittareita. Kaksi ensimmäistä additionaliteettikäsitettä, input ja output, pohjautuvat neoklassiseen malliin yritysten toiminnasta ja ajatukseen markkinoiden pettämisestä (market failure), jonka mukaan yritykset ali-investoisivat tutkimukseen ja kehitykseen ilman julkista interventiota, koska ne eivät saa itselleen kaikkea siitä koituvaa hyötyä. Seuraavat kaksi käsitettä (behavioural ja cognitive capacity additionality) 3

11 Taulukko 1. Additionaliteetti-käsitteet ja niiden mittaus. Output additionality (tuotosten lisäys) Input additionality (panosten lisäys) Behavioural additionality (yritysten toimintatapojen muutos) Cognitive capacity additionality (kognitiivisen kapasiteetin muutos) Project additionality (hankkeen ns. puhdas additionaalisuus) Mitä pyritään mittaamaan Millä tavoin julkinen tuki vaikuttaa yritysten t&k:n tuloksiin? Millä tavoin julkinen tuki vaikuttaa yritysten omiin t&k-investointeihin? Millä tavoin julkinen tuki vaikuttaa yritysten toimintatapoihin? Millä tavoin julkinen tuki vaikuttaa yritysten osaamisen ja ymmärryksen kehittymiseen? Missä määrin julkinen tuki on mahdollistanut hankkeita, jotka olisivat muutoin jääneet tekemättä? Käytetyt mittarit T&k:n tuotosten kuten uusien tuotteiden, patenttien ja julkaisujen määrän kasvu Yrityksen t&k-budjetin suuruus suhteessa julkisen tuen määrään Pehmeät mittarit, kuten verkostoitumisen yleistyminen ja strategian muutokset Pehmeät mittarit, kuten henkisen pääoman kehittyminen tuen seurauksena Yritysten käsitys siitä, olisiko hanke toteutettu vai ei ilman julkista rahoitusta (ns. stop-go-päätös) Soveltaen Georghiou et al.(2) ja Davenport et. al.(1998) pohjautuvat puolestaan strukturalistis-evolutiiviseen näkökulmaan ja ovat nousseet tarkastelun kohteeksi, kun on alettu kiinnittää suurempaa huomiota itse rahoitusprosessiin. (Georghiuo et al., 2) Hankkeen additionaalisuus (project additionality) on suppeampi käsite, jota on käytetty kuvaamaan julkisen rahoituksen additionaalisuutta tietyn hankkeen osalta (ks. Luukkonen, tai Davenport et al., 1998). Hanke on ns. puhtaasti additionaalinen, jos se olisi jäänyt kokonaan tekemättä ilman julkista rahoitusta. Mittaria voidaan käyttää karkeana työkaluna, kun pyritään arvioimaan, kuinka suuria vaikutuksia rahoituksella on ollut yrityksen toimintaan. Usein hankkeet kuitenkin tehdään, mutta suppeampina tai hitaammin, mitä ei tällä mittarilla havainnoida. Myöskin, julkisella rahoituksella voi jossain määrin olla muita edellä mainittuja laajempia additionaliteetti-vaikutuksia (erityisesti behavioural ja cognitive capacity), vaikka hanke olisikin tehty joka tapauksessa. Yhden hankkeen additionaalisuuden perusteella ei voida tarkkaan arvioida koko yrityksenlaajuisia additionaliteetteja Output additionality Tuotosten lisäyksessä ollaan kiinnostuneita siitä, olisiko samaan lopputulokseen päästy ilman julkista tukea. Huoli on se, että julkisen rahoituksen suorat ja epäsuorat kustannukset ovat liian suuret verrattuna saavutettuun hyötyyn eli lisääntyneeseen innovaatiotoimintaan nähden. On kuitenkin ongelmallista määritellä, mitä kaikkea hyötyä mitataan. Patenttien tai julkaisujen lukumäärä on erittäin vajaa mittari, jos innovaatiopolitiikan tavoitteiksi on määritelty myös yritysten kansallisen kilpailukyvyn parantamisen tai omaehtoisen alueellisen kehityksen kaltaisia tavoitteita. Tuotteiden, prosessien, laitteiden, patenttien, julkaisujen ja piirustusten lisäksi myös esimerkiksi standardien ja yleisen tiedon määrän kasvua voidaan pitää tuotosten lisäyksenä. Ongelma on vaikutusten mittaus, sillä vertailukohde on kuvitteellinen tilanne, jossa yritys ei olisi saanut rahoitusta Input additionality Panosten lisäyksessä ollaan kiinnostuneita siitä, täydentääkö vai korvaako julkinen tuki yritysten omia investointeja kokonaan tai osittain. Huoli on se, että yritykset korvaavat julkisella tuella omia investointejaan, jotka olisi tehty joka tapauksessa. Oletuksena on silloin usein se, että tutkimukseen ja kehitykseen tehtävät investoinnit ja niistä saatavat hyödyt säilyvät muuttumattomina, ja valtion innovaatiotoiminnan tuki parantaakin vain yritysten kannattavuutta yleisesti. 1 Additionaliteettia ilmenee erityisesti silloin, kun yritykset tekevät julkisella rahoituksella hankkeita, jotka olisivat muutoin jääneet tekemättä. Julkisen t&k-tuen tarkoitus on täydentää ja stimuloida yksityistä tutkimus- ja kehitystoimintaa, mutta kirjallisuudessa (katso esim. Guellec ja Pottelsberghe, ) on esitetty kolme mekanismia, jotka saattavat heikentää tavoiteltujen hyötyjen toteutumista ja vaikeuttaa todellisen tuotoksen mittaamista. 1 On silti huomioitava, että vaikka julkiset tuet korvaisivatkin yksityisiä investointeja ja ohjautuisivat muuhun yritystoimintaan (esimerkiksi laiteinvestointeihin), voi innovatiivisten yritysten tukemisella sinälläänkin olla positiivisiakin vaikutuksia. 4

12 Ensinnäkin julkiset investoinnit saattavat täydentämisen sijasta suoraan korvata yksityisiä investointeja. Tällöin yritysten t&k-budjetti ei kasva ja valtio tukee hankkeita, jotka olisi toteutettu joka tapauksessa. Toiseksi, suora ja epäsuora julkinen tuki voivat syrjäyttää yksityisiä tutkimus- ja kehitysinvestointeja kysynnän ja hintojen nousun kautta. Julkinen tuki nostaa tutkijoiden kysyntää ja palkkatasoa, jolloin yritykset käyttävät mieluummin rahansa muihin kohteisiin. Vaikka absoluuttiset investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat euromääräisesti suuremmat, todellisen tutkimus- ja kehitystyön määrä (esimerkiksi tutkijoiden määrällä mitattuna) voi olla pienempi ja tilanne kansantaloudellisesti tehottomampi. Kolmas ongelma liittyy pelkoon siitä, että julkinen rahoitus vääristää yritysten ja tutkimusalojen välistä kilpailua tukemalla eräitä toisten kustannuksella. Julkisen t&k-tuen vaikutuksista on ristiriitaisia tutkimuksia eri maista (ks. esim. David et al., ). Guellec ja Pottelsberghe () raportoivat positiivisen vaikutuksen tutkittuaan 17 OECD-maan tilastoja: yhden euron julkinen avustus johtaa keskimäärin 1,7 euron t&k-panostukseen. He toteavat kuitenkin, että julkinen rahoituksen vaikutus kasvaa kyseisessä aineistossa aina siihen asti, että se vastaa 13 prosenttia yritysten t&k-panoksesta, minkä jälkeen vaikutus heikkenee. Avustukset ja verohelpotukset vastaavat vaikutuksiltaan toisiaan ja ovat vaihtoehtoisia tukimuotoja, vaikkakin avustusten vaikutus on pidempikestoisempi. Ali-Yrkön ja Pajarisen (3) tutkimus kotimaisen metallija elektroniikkateollisuuden aineistolla tukee myös positiivista vaikutusta. He eivät havaitse julkisen rahan yksityistä rahaa syrjäyttävää vaikutusta minkään kokoluokan yrityksissä, vaan toteavat julkisen rahoituspäätöksen kasvattavan yrityksen seuraavan vuoden omia t&k-panostuksia. Neoklassisen ajattelumallin mukaisesti input additionality olettaa, (1) että panosten ja tuotosten välillä on yksiselitteinen yhteys, (2) että innovaatiotoiminta on jakokelpoista ja skaalautuvaa, ja (3) ettei yksityisellä ja julkisella rahoituksella tehdyn t&k:n tuotosten välillä ole eroa. Kvantitatiivisen neoklassinen taloustieteen näkökulmasta yritykset ja yksilöt pyrkivät puhtaasti maksimoimaan hyötyään. Strukturalistis-evolutiivinen ajattelumalli lähestyy kansantalouden toimintaa eri näkökulmasta. Sen mukaan julkisen rahoituksen vaikutuksia arvioidessa on otettava huomioon tapa, jolla (ja tilanne jossa) rahoitus tapahtuu. (Georghiou et al., 2) Behavioral additionality Behavioural additionality voidaan tulkita kahdenlaisena julkisen rahoituksen aiheuttamana muutoksena yrityksen käyttäytymisessä. Ensinnäkin, käsite viittaa toimintatapojen muutokseen julkisesti rahoitetun hankkeen aikana verrattuna tilanteeseen, että yritys ei olisi saanut rahoitusta. Ilman julkista rahoitusta ja sen edellyttämiä toimintatapojen muutosta yritys olisi esimerkiksi saattanut tehdä hankkeen eri partnereiden kanssa, suppeampana, tai se olisi saattanut kestää pidempään. Toiseksi, käsite viittaa julkisen rahoituksen aiheuttamaan toimintatapojen muutokseen hankkeen jälkeen. Yritys saattaa esimerkiksi hallita hankkeitaan eri tavalla tai kanssakäydä ulkopuolisten tahojen kanssa eri tavoin kuin ennen rahoitusta. Jälkimmäistä, rahoituksen aiheuttamaa tapahtuvaa pysyvää muutosta, onkin mielekkäämpää pyrkiä mittaamaan. Hankkeen kestäessä ilmenevät toimintatapojen muutokset eivät nimittäin välttämättä ole parannuksia kuvitteelliseen tilanteeseen ilman julkista rahoittajaa, vaan voivat johtua julkisen rahoittajan asettamista edellytyksistä hankkeelle. (Georghiou et al., 2) Cognitive capacity additionality Kognitiivisen kapasiteetin muutos olettaa, että julkisella rahoituksella on pysyviä vaikutuksia yrityksen sisällä olevan henkisen pääoman, ymmärryksen ja tietämyksen kehittymiseen, joita ei olisi tapahtunut ilman julkista rahoitusta. Kuten tarkasteltaessa muutoksia yrityksen toimintatavoissa (behavioural additionality), kognitiivisen kapasiteetin muutosta (cognitive capacity additionality) tarkasteltaessa on kyse vaikutuksista, joita julkisella rahoituspolitiikalla on kohteenaan olevaan systeemiin itseensä. Tarkastelunäkökulma eroaa siis selvästi aiemmasta tuotosten muutosten tarkastelusta, joka keskittyi tarkastelemaan vaikutuksia, joita rahoituspolitiikalla on rahoittamansa systeemin tuotoksiin. Additionaliteettia tarkasteltaessa tulee kiinnittää huomiota kaikkiin neljään (input, output, behavioural ja cognitive capacity) additionaliteettimuotoon, mutta niiden summa ei riitä kuvaamaan julkisen rahoituksen kokonaisadditionaliteettia (Georghiou et al., 2) 5

13 3 Kyselytutkimus 3.1 Kyselyn toteuttaminen Otantamenetelmä ja kyselyn toteutus Tekes suoritti satunnaisotannan kaikista yrityksistä, jotka kuuluivat Tilastokeskuksen määrittelemiin toimialaluokkiin (teollisuus) ja (osaamisintensiiviset palvelut). Tietokannassa oli kaiken kaikkiaan yritystä, joista tehtiin 999 yrityksen otos. Yritysten yhteystiedot, postiosoite sekä toimitusjohtajan nimi ja sähköpostiosoite, pyrittiin löytämään ensisijaisesti yrityksen nettisivuilta. Mikäli tiedot olivat puutteelliset yrityksille soitettiin henkilökohtaisesti. Mikäli yrityksen yhteystietoja ei löytynyt Internetistä eikä Inoan yrityshakemistosta tai yhteystiedot olivat vanhentuneet, jouduttiin yritys jättämään pois otoksesta. Usein syynä oli, ettei yrityksellä ollut varsinaista liiketoimintaa (esim. pöytälaatikko- tai holding-yhtiö) tai se oli lakannut. Joissain yrityksissä ei koettu kyselyä tarpeelliseksi tai käytössä ei ollut vaadittavaa Internet-yhteyttä. Varsinaiseen otokseen päätyi lopulta 645 yritystä, joiden toimitusjohtajille lähetettiin ensin kirje sekä seuraavalla viikolla sähköposti, jossa kerrottiin kyselyn tarkoitus sekä linkki nettipohjaiseen kyselyyn. Alla olevassa taulukossa on esitetty lopullisen otoksen muodostuminen. Varsinaisesta 645 yrityksen otoksesta yhteensä 193 yritystä täytti lomakkeen. Koko joukon vastausprosentti oli siten 3 prosenttia. Tekesin asiakkaista 45 ja muista 25 prosenttia vastasi kyselyyn, mitä voidaan pitää varsin onnistuneena vastausprosenttina tämän kaltaisessa tutkimuksessa. Kysely toteutettiin sähköisen internetlomakkeen muodossa (saatavilla pyynnöstä), minkä oletettiin olevan vastaajille helpoin tapa. Vastausaikaa annettiin noin kaksi viikkoa. Ensimmäisen viikon jälkeen yrityksille, jotka eivät reagoineet kirjeeseen, lähetettiin sähköpostia. Niitä toimitusjohtajia, jotka eivät reagoineet mitenkään, muistutettiin vielä uudestaan ennen vastausajan päättymistä. Ensimmäisessä vaiheessa vastauksia saatiin 43. Ensimmäisen sähköpostin jälkeen 98 ja jälkimmäisen muistutuksen jälkeen vielä 52. Suurin osa vastaajista, 76 prosenttia, oli toimitusjohtajia. Muissa yrityksissä kyselyyn oli vastannut teknologiajohtaja, rahoitusjohtaja, liiketoiminnankehitysjohtaja tai joku muu Aineiston tulkinta ja metodologia Seuraavissa luvuissa aineistoa kuvataan yleisimpien tunnuslukujen avulla. Yritysten vastauksia ristiintaulukoidaan eri muuttujien suhteen, jotta nähdään kuinka erilaiset yritykset ovat vastanneet. Merkittävät poikkeamat eri ryhmien välillä testataan tilastollisesti. Huomiota kiinnitetään erityisesti Tekesin asiakkaiden ja muiden (ei-asiakkaiden) välisiin eroihin, joita tarkastellaan myös mm. yrityskoon ja yrityksen kehitysvaiheen mukaan. Taulukko 2. Otoksen kuvaus. Kaikki Tekesin asiakkaita Ei Tekesin asiakkaita Koko otos Yrityksen yhteystietoja ei ollut saatavilla tai ne olivat virheellisiä Yrityksen toiminta on lakannut tai keskeytynyt Yritys ei ollut kiinnostunut tutkimuksesta tai ei käytä Internetiä 7 (21 %) 71 (7 %) 76 (8 %) Varsinainen otos 645 (65 %) Vastauksien lukumäärä (% varsinaisesta otoksesta) 193 (3 %) 4 (2 %) (1 %) 1 (1 %) 168 (89 %) 76 (45 %) 3 (25 %) 51 (6 %) 75 (9 %) 477 (59 %) 117 (25 %) 6

14 Lomake jakautui useampaan osaan. Ensimmäisessä osassa tiedusteltiin mm. yritysten perustietoja, toisessa rahoitukseen liittyviä kysymyksiä, ja kolmannessa osassa keskityttiin t&k:een liittyviin kysymyksiin. Kolme ensimmäistä osaa olivat yhteisiä koko otokselle riippumatta Tekesin rahoituksesta. Lopuissa osioissa tiedusteltiin Tekesin asiakkailta Tekesin rahoitukseen liittyviä asioita. Suurin osa varsinaisista kysymyksistä muotoiltiin aiemman osan (Vaihekoski et al., 3) haastatteluissa havaittujen ilmiöiden pohjalta. Kysymysten määrää jouduttiin kuitenkin vahvasti rajoittamaan, jotta lomake ei olisi liian raskas vastaajille. Lomakkeessa pyrittiin keskittymään niihin aihepiireihin, joista Tekesillä ei ollut tarkkaa kuvaa. Mukaan otettiin myös muutamia behavioural additionality -konseptiin liittyviä kysymyksiä, joiden määrittely on työn alla OECD:n puitteissa Havaintojen yleistettävyys ja rajoitteet Lopullista otosta voidaan pitää harhattomana verrattuna moniin vastaaviin tutkimuksiin, sillä otanta suoritettiin täysin satunnaisesti, eikä esimerkiksi vain Tekesin asiakkaista. Tekesin asiakkaiden ja ei-asiakkaiden välisiä eroja ei yksiselitteisesti voida selittää Tekesin vaikutuksella. Vaikka kyseessä on satunnaiset otokset samoilta aloilta ei verrokkiryhmää voida pitää harhattomana. On syytä olettaa, että monet yrityksistä, jotka eivät ole Tekesin asiakkaita, eivät voisi sellaisia ollakaan (esim. toiminnan luonteesta, omistuksesta tms. johtuen). Siksi Tekesin rahoituksen mahdollisia vaikutuksia näissä yrityksissä tulkittaessa on oltava varovainen. Kun tarkastellaan koko vastanneiden joukkoa, on syytä huomioida, että Tekesin asiakkaat ovat yliedustettuina suhteessa osuuteensa perusjoukossa johtuen korkeammasta vastausprosentista. 3.2 Vastanneiden yritysten kuvaus Tässä kappaleessa kuvaillaan kyselyyn vastanneita yrityksiä niiden taloudellisten tunnuslukujen ja taustamuuttujien valossa. Tarkoitus on antaa kuva siitä minkälaisista yrityksistä otoksessa on kyse. Yrityksiä tarkastellaan kahdessa ryhmässä: Tekesin asiakkaat ja muut yritykset (ei-asiakkaat) Yrityskoko, kehitysvaihe ja Tekesin asiakkuus Vastanneet 193 yritystä edustavat varsin hyvin koko 645 yrityksen otosta, kuten voimme havaita alla olevasta kuvasta. Molemmat joukot ovat jakautuneet saman kaltaisesti kokonsa ja henkilökunnan määrällä mitattuna. Koko otoksen tiedot ovat kaupparekisterin tietoja vuodelta ja vastanneiden yritysten tiedot pyydettiin lomakkeessa. Pienimmät, alle 1 hengen yhtiöt, eivät olleet yhtä ahkeria vastaamaan kuin suurimpien kokoluokkien yritykset. % Koko otos (n=645) Vastanneet (n=193) Ei vastausta Kuva 2. Henkilökunnan määrä koko otoksessa ja vastanneissa yrityksissä. 7

15 % Kaikki Tekes Ei-Tekes Kuva 3. Henkilökunnan määrä Tekesin asiakasyrityksissä ja muissa yrityksissä. Pääasiassa 193 vastanneen yrityksen joukkoa tarkastellaan jakamalla ne yrityksiin, jotka ovat saanet Tekesiltä aiemmin rahoitusta sekä yrityksiin, jotka eivät sitä ole saaneet. Tekesin asiakkaita vastanneiden joukossa on 76 (39 %) ja ei-asiakkaita 117 (61 %) kappaletta. Kuvasta 3 huomataan, että ei-asiakkaiden joukossa on suhteessa enemmän pieniä yrityksiä ja vähemmän suurempia yrityksiä kuin Tekesin asiakkaiden joukossa. Suurin osa, yli 7 prosenttia, vastanneista yrityksistä on alle 25 hengen organisaatioita. Yrityksistä, jotka eivät ole Tekesin asiakkaita, jopa yli 4 prosenttia on enintään viiden hengen pikkuyrityksiä. Tämä selittyy osittain sillä, että otokseen kuului paljon pienikokoisia tietotekniikka- ja insinöörisuunnittelutoimistoja. Yli sadan hengen organisaatioita on vastanneista noin viidennes. Joissain yhteyksissä on aiheellista tarkastella yrityksiä koon perusteella jakamalla ne pk-yrityksiin ja suuryrityksiin. Jako on tehty liikevaihdon (4 meur), henkilöstömäärän (25 henkeä) sekä yrittäjäomistuksen tai emoyhtiön olemassaolon perusteella. Kaikista yrityksistä ei ollut täydellisiä tietoja joten 13 yritystä ei voitu luokitella kumpaankaan ryhmään. Tutkimuksessa on mukana 125 pk-yritystä (65 % vastanneista) ja 55 suuryritykseksi luokiteltavaa yritystä (28 % vastanneista). Pk-yrityksistä vain n. 3 % on % Tekesin asiakas Ei-asiakas 1 Alkuvaihe Kasvuvaihe Kypsä vaihe Murrosvaihe Kuva 4. Pk- ja suuryritykset joukossa. 8

16 % Tekesin asiakas Ei-asiakas 1 Ei tietoa Pk-yritys Suuryritys Kuva 5. Yritysten kehitysvaihe. saanut Tekesiltä rahoitusta, kun taas yli 6 % otoksen suurista yrityksistä on Tekesin asiakkaita. Kuva 4 esittää Tekesin asiakkaiden ja ei-asiakkaiden jakautumista pk- ja suuryrityksiin. Koko otoksessa 6 prosenttia yrityksistä katsoi olevansa alkuvaiheen yritys, 28 prosenttia kasvuvaiheessa, 47 kypsässä vaiheessa ja 18 tulkitsi olevansa jonkinlaisessa murrosvaiheessa. Kuva 5 esittää Tekesin asiakkaiden ja ei-asiakkaiden jakautumista eri elinkaaren vaiheisiin. Tekesin rahoitus oli odotetusti suhteellisesti yleisintä kasvuvaiheen yrityksissä, joista 55 prosenttia oli saanut Tekesin rahoitusta. Muissa ryhmissä Tekesin asiakkaat olivat selvässä vähemmistössä. Pk-yritysten ja suuryritysten välillä ei ollut juurikaan eroa jakautumisessa eri elinkaaren vaiheille Yritysten perustietojen tarkastelu Yrityksiltä tiedusteltiin liikevaihtoa, liikevoittoa, tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannuksia, vientiä sekä vakinaisen henkilöstön suuruutta. Taulukossa 3 on esitetty kyseisten absoluuttisten ja suhteellisten tunnuslukujen keskiarvo, mediaani sekä maksimi- ja minimiarvot koko vastaajajoukolle. Taulukossa 4 on tarkasteltu kummankin alaryhmän, Tekesin rahoittamien ja ei-asiakkaiden, yritysten perustietoja. Kuten edellisessä kappaleessa todettiin ei-asiakkaiden joukossa on paljon aivan pieniä yrityksiä. Henkilöstön keskiarvo olikin vain 38 ei-asiakkaille, kun Tekesin asiakasyrityksissä oli keskimäärin lähes 25 työntekijää. Tekesin rahoittamat yritykset ovat keskimäärin kookkaampia sekä liikevaihdoltaan (noin viisinkertaisesti) että henkilöstöltään (noin kuusinkertaisesti). Kokonaisliikevoittoa ne tuottivat kuitenkin vain noin 2,5-kertaisesti, sillä ne yritykset, jotka eivät ole saaneet Tekesiltä rahoitusta, olivat vuonna 2 keskimäärin kannattavampia. Ero selittyy pitkälti kahden suuren Tekesin rahoitusta saaneen teknologiayhtiön miljoonaluokan tappiolla vuonna 2. Silti myös mediaaniliikevoittoprosentin perusteella ei-asiakkaat ovat tehneet hieman paremman tuloksen. Kuvassa 6 on esitetty yritysten liikevoittoprosentin ja viennin keskiarvot ja mediaanit. Taulukko 3. Koko vastaajajoukon tunnusluvut. (tuhansia euroja) Keskiarvo Mediaani Liikevaihto Liikevoitto Liikevoittoprosentti 5 % 6 % T&k-kustannukset T&k-kustannukset suhteessa liikevaihtoon 9 % 2 % Vienti Vienti suhteessa liikevaihtoon 19 % 2 % Henkilöstö

17 Taulukko 4. Tekesin asiakkaiden ja ei-asiakkaiden tunnusluvut. Tekesin asiakkaat (teur) Keskiarvo Mediaani Liikevaihto Liikevoitto Liikevoittoprosentti 1,4 % 5, % T&k-kustannukset T&k-kustannukset suhteessa liikevaihtoon 12 % 5 % Vienti Vienti suhteessa liikevaihtoon 29 % 1 % Henkilöstö Ei-Tekesin asiakkaat (teur) Keskiarvo Mediaani Liikevaihto Liikevoitto Liikevoittoprosentti 8 % 7 % T&k-kustannukset T&k-kustannukset suhteessa liikevaihtoon 7 % 1 % Vienti Vienti suhteessa liikevaihtoon 13 % % Henkilöstö 38 8 % Keskiarvo Mediaani 1 5 Kaikki Tekesin asiakkaat Ei-asiakkaat Kaikki Tekesin asiakkaat Ei-asiakkaat Liikevoittoprosentti Vienti suhteessa liikevaihtoon Kuva 6. Yritysten liikevoitto ja vienti suhteessa liikevaihtoon. 1

18 Kansainvälisyyden suhteen Tekesin asiakkaat ja ei-asiakkaat ovat aivan eri tyyppisiä. Tekesin asiakkaiden vienti oli keskiarvoltaan 29 prosenttia liikevaihdosta ja ei-asiakkaiden vain 13 prosenttia. Mediaani ei-asiakas ei harjoita vientiä lainkaan. Tekesin asiakkaat ovat odotetusti tehneet muita enemmän tutkimusta ja kehitystä. Kuitenkin ei-asiakkaiden t&k-budjettien keskiarvo on 7 prosenttia, mikä viittaa siihen että joukossa olisi potentiaalisia Tekesin asiakkaita. Yritysten t&k-budjettia tarkastellaan tarkemmin jäljempänä kappaleessa Toimialojen muutokset ja yritysten sopeutumiskeinot Yritysten toimintaympäristöä pyrittiin kartoittamaan pyytämällä yrityksiä arvioimaan, kuinka nopeasti kehittyvällä alalla yritys toimii. Joka kymmenes yritys katsoi toimivansa erittäin nopeasti kehittyvällä alalla. Yhtä moni toimi alalla, joka ei kehittynyt laisinkaan tai erittäin hitaasti. Kolmasosa yrityksistä toimi melko nopeasti kehittyvällä alalla, mutta suurin osa, noin 45 prosenttia vastanneista, katsoi toimivansa melko hitaasti kehittyvällä alalla. Kuten kuvasta 7 havaitaan, sekä Tekesin asiakkaat että yritykset, jotka eivät ole saaneet Tekesiltä rahoitusta, jakautuvat hyvin samankaltaisesti tässä tarkastelussa. Asiakkaiden joukossa on hieman enemmän nopeasti kehittyvillä aloilla toimivia, mutta erot eivät ole tilastollisesti merkittäviä. Toimialan kehitys asettaa yrityksille haasteita. Kansainvälinen kilpailu kiristyy ja uudet teknologiat leviävät nopeasti ympäri maailman. Pysyäkseen kehityksessä mukana yritysten tulee uusiutua ja kehittyä jatkuvasti. Yrityksiltä kysyttiin missä määrin ne pyrkivät kehittämään neljää määriteltyä osa-aluetta. Vastaukset on esitelty kuvassa 8. Aineiston perusteella Tekesin asiakkaat ovat taipuvaisempia kehittämään toimintaansa. Erot olivat tilastollisesti merkittäviä uusien liiketoimintamallien kehittämisen ja tuotteiden/palveluiden kehittämisen osalta. Tekesin asiakkaat vastasivat pyrkivänsä huomattavasti kehittämään uusia liiketoimintamalleja sekä uusia tuotteita ja palveluita pysyäkseen toimialan kehityksen tahdissa useammin kuin muut yritykset. Ei-asiakkaat eivät ilmeisesti sopeudu yhtä hyvin toimialojensa muutokseen kuin Tekesin asiakkaat tai niillä on muunlaisia keinoja siihen. Muunlaisten sopeutumiskeinojen olemassaolon puolesta puhuu se, että avokysymykseen muiden sopeutumiskeinojen olemassaolosta vastasi 17 prosenttia ei-asiakkaista (ja vain 7 prosenttia Tekesin asiakkaista). Ei-asiakkaiden sopeutumiskeinot olivat hyvin moninaiset. Tuotantoprosessien parantaminen tavalla tai toisella (mm. investoimalla laitteisiin ja koulutukseen) oli yleisin sopeutumiskeino. Useampi yritys pyrki kehittymään asiakkaiden tarpeiden tunnistamisessa ja avainasiakkaiden palvelussa. Toiset pyrkivät kasvattamaan vientiään tai tekemään muuta yhteistyötä kansainvälisellä tasolla. Erilaisia tarjolla olevia % 5 4 Tekesin asiakkaat Ei-asiakkaat 3 1 Ei vastausta Ei ollenkaan tai erittäin hitaasti Melko hitaasti Melko nopeasti Erittäin nopeasti Kuva 7. Alan kehitysnopeus ja Tekesin asiakkuus. 11

19 % Ei ollenkaan Ei osaa sanoa Jonkin verran Huomattavasti 3 1 Tekesin asiakas Ei-asiakas Tekesin asiakas Ei-asiakas Tekesin asiakas Ei-asiakas Tekesin asiakas Ei-asiakas Pyrimme kehittämään uusia liiketoimintamalleja Pyrimme kehittämään kumppaniverkotoa Pyrimme kehittämään uusia tuotteita ja palveluita Pyrimme kehittämään henkilöstämme osaamista Kuva 8. Yritysten keinot sopeutua toimialan muutokseen. strategisia valintoja kuvaa se, että jotkut yritykset pyrkivät erikoistumaan omalla alallaan, kun taas eräs yritys etsi kokonaan uusia toimialoja entisen kehityksen pysähdyttyä Yritysten omistus ja rahoitus Seuraavassa tarkastellaan yritysten omistusrakenteita sekä rahoituslähteitä. Vastaajia pyydettiin valitsemaan, mitkä omistusrakenteet kuvaavat yritystä, eli vastaukset ovat osittain päällekkäisiä. Kuvasta nähdään, että varsin suuri osa, noin kolme neljästä, yrityksistä on yrittäjäomisteisia. Tekesin asiakaskunnassa yrittäjävetoisia yrityksiä on kuitenkin selkeästi vähemmän kuin niiden yritysten joukossa, jotka eivät ole saaneet Tekesin rahoitusta. Osana konsernia toimi lähes viidennes yrityksistä, Tekesin rahoittamista yrityksistä 16 % ja muista 21 %. Pääomasijoittajia on useammin Tekesin asiakasyrityksissä, mutta ero ei ole merkittävä. Yritysjoukossa on myös kuusi pörssilistattua yritystä, joista yksi ei ole Tekesin asiakas. % Tekesin asiakkaat Ei-asiakkaat Kaikki Yrittäjäomistuksessa Yrityksellä on pääomasijoittajia Yritys on listattu pörssiin Suomalaisen yrityksen tytäryhtiö Ulkomaalaisen yrityksen tytäryhtiö Kuva 9. Yritysten omistusrakenne. 12

20 Taulukko 5. Yritysten rahoituslähteet. Tekesin asiakkaat Ei-asiakkaat Kaikki Julkisista lähteistä (esim. EU, Tekes, TE-keskukset, Sitra) 1 % 26 % 55 % Nykyisiltä omistajilta 46 % 56 % 52 % Lainana pankeista 53 % 5 % 51 % Riskisijoittajilta (esim. pääomasijoittajat tai rahastot) % 3 % 1 % Perheen jäseniltä ja tutuilta 5 % 8 % 7 % Laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjoja 1 % % 1 % Vastaajia pyydettiin myös valitsemaan annetuista vaihtoehdoista ne, joista yritys on saanut rahoitusta tulorahoituksen lisäksi. Ei-asiakkaistakin yli neljännes oli käyttänyt jotain julkista rahoituslähdettä. Lisäksi useat vastasivat saaneensa rahoitusta muualta ja tarkensivat saaneensa Finnveran rahoitusta. Kaiken kaikkiaan siis lähes joka kolmas yritys, joka ei ole saanut Tekesiltä rahoitusta, on saanut jotain muuta julkista rahoitusta. Muutama yritys vastasi TEL-takaisinlainauksen yhdeksi rahoituslähteeksi, jota ei kysymyksenasettelussa ollut annettu. Molemmissa ryhmissä noin puolet vastasi saaneensa lisärahoitusta nykyisiltä omistajilta, yhtä moni oli ottanut pankkilainaa, kuten nähdään taulukosta 5. Joka viides Tekesin asiakkaista oli saanut riskirahoitusta pääomasijoittajilta tai rahastoilta, kun taas vain neljä ei-asiakkaista oli saanut riskirahoitusta. Kuten jäljempänä osassa todetaan, eivät Tekesin asiakkaat kuitenkaan pidä Tekesin vaikutusta erityisen merkittävänä sijoittajien houkuttelemisessa. Muita syitä voivat olla kohdassa 2.4 mainittu herding-ilmiö, tai ei-asiakkaiden liian pieni koko suhteessa sijoittajien preferensseihin (eivät halua tehdä seed-vaiheen sijoituksia). Perheenjäsenten ja tuttujen rahapussilla käytiin 7 prosentissa yrityksiä. Vain yksi pörssilistattu Tekesin asiakas oli laskenut liikkeelle joukkovelkakirjoja toimintansa rahoittamiseksi. Tällä kysymyksellä pyrittiin kartoittamaan yritysten rahoituslähteitä yleisesti, joten sen perusteella ei voida sanoa kuinka usein yritykset turvautuvat ulkoiseen rahoitukseen. Rahoitustarpeiden frekvenssistä saa kuvaa TT:n, KTM:n ja Suomen Pankin julkaiseman vuosittaisen ra- % Nykyisiltä omistajilta Lainana pankeista Julkisista lähteistä Riskisijoittajilta Perheen jäseniltä ja tutuilta Alkuvaihe Kasvuvaihe Kypsä vaihe Murrosvaihe Kuva 1. Rahoituslähteiden käyttö yritysten elinkaaren eri vaiheissa. 13

21 hoituskyselyn tuloksista (Teollisuus- ja palveluyritysten rahoituskysely, 3). Tulosten mukaan edellisen 12 kuukauden aikana 3 prosenttia pk-yrityksistä on hankkinut uutta ulkoista rahoitusta ja vajaa kolmannes oli saanut julkista rahoitusta. Kuva 1 esittää rahoituslähteiden käytön yleisyyttä yrityksen eri elinkaaren vaiheissa. Alkuvaiheen yrityksistä yli 82 prosenttia on rahoittanut toimintaansa omistajien varoilla, kun muiden yritysten keskiarvo on 5 prosenttia. Alkuvaiheen yrityksillä on myös selvästi harvemmin pankkilainaa (27 %) kuin muilla yrityksillä (51 %). Oman pääomanehtoinen rahoitus onkin usein ainoa vaihtoehto yritykselle, joilla ei välttämättä ole vielä kassavirtaa, jolla hoitaa velkaansa, eikä kiinteätä omaisuutta, jolla sitä taata. Yli puolet (55 %) kaikista yrityksistä vastasi saaneensa julkista rahoitusta (esim. EU:lta, Tekesistä, TE-keskuksilta tai Sitralta). Julkinen rahoitus oli odotetusti yleisintä kasvuvaiheen yrityksissä. Riskisijoittajat näyttävät olevan kiinnostuneista erityisesti kasvuvaiheen yrityksistä ja murrosvaiheen yrityksistä (tyypillisesti MBO-kauppoja tai sukupolvenvaihdoksia). Kaiken kaikkiaan pääomasijoittajilla on yllättävän pieni rooli yritysten rahoittamisessa varsinkin alkuvaiheessa, jossa liiketoiminnan ja teknologian riskit ovat suurimmillaan. Myös perheenjäsenillä on pieni rooli alkuvaiheen yritysten rahoittamisessa vain 9 prosenttia yrityksistä on saanut rahaa perheenjäseniltä ja tutuilta. Myös murrosvaiheen yrityksiin, ilmeisesti nimenomaan sukupolvenvaihdostilanteissa, liittyy perheenjäsenten rahoitusta. 14

22 4 Tutkimus- ja kehitystoiminta yrityksissä Tässä kappaleessa kuvaillaan aluksi yritysten t&k-toiminnan yleisluonnetta ja strategiaa. Tämän jälkeen paneudutaan t&k-toiminnan organisointiin ja rahoittamiseen. Yrityksiä vertaillaan ennen kaikkea Tekesin asiakkuuden perusteella, mutta ristiintaulukoimalla nostetaan esiin myös muita tekijöitä ilmiöiden taustalla. 4.1 Tutkimus- ja kehitystoiminnan yleisluonne ja strategia Seuraavassa tarkastellaan yritysten t&k-investointien tasoa, pääasiallisia t&k:n alueita sekä tärkeimpiä teknologisen tiedon lähteitä. Lopuksi analysoidaan suhdannevaihteluiden vaikutusta yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä yritysten yhteistyöstrategioita tutkimuksessa ja kehityksessä Yritysten t&k-budjetti ja -intensiivisyys Vastaajien joukossa oli runsaasti yrityksiä, jotka eivät tehneet lainkaan tutkimus- ja kehitystyötä ainakaan vuonna 2. Osa yrityksistä on myös saattanut haluta olla paljastamatta tietojaan. Alla olevaan taulukkoon on laskettu tutkimus- ja kehitystoiminnan tunnusluvut niiden yritysten osalta, jotka ilmoittivat t&k-budjettinsa positiiviseksi. Yrityksistä, jotka eivät ole saaneet Tekesin rahoitusta, vain hieman yli puolet ilmoitti tehneensä tutkimusta ja kehitystä vuonna 2 2. Taulukosta 6 huomataan, että tutkimus- ja kehitystoimintaa tekevistä yrityksistä Tekesin asiakkaat satsaavat hieman enemmän kuin ei-asiakkaat. Liikevaihtoon suhteutettuna Tekesin asiakkaiden t&k-budjetit ovat yli prosenttia verrokkiyrityksiä suuremmat. T&k-kustannusten keskiarvo on yli kaksinkertainen Tekesin asiakkailla ja mediaani t&k-panostus jopa lähes nelinkertainen muihin verrattuna. Kuva 11 esittää kaikkien tutkimusta ja kehitystä tehneiden yritysten jakauman t&k-intensiteetin mukaan: ei-asiakkaat eivät näytä eroavan merkittävästi Tekesin asiakkaista. Ei-asiakkaiden joukossa on kuitenkin erityisen paljon yrityksiä, joiden tuotekehitys menot ovat luokkaa 2 5 % liikevaihdosta. Kuva 12 esittää yritysten jakautuminen eri t&k-intensiteetin luokkiin alan muutosnopeuden mukaisesti. Yli 3 prosenttia liikevaihdostaan tutkimukseen ja kehitykseen panostavista yrityksistä jokainen toimii melko tai erittäin nopeasti kehittyvällä toimialalla. Tämän odotetun havainnon lisäksi alan muutosnopeus ei juuri selitä yritysten t&k-investointien tasoa, sillä esimerkiksi 11 3 prosenttia liikevaihdostaan panostavista yrityksistä kolmannes ilmoittaa toimivansa erittäin tai melko hitaasti kehittyvillä aloilla. Taulukko 6. Tunnusluvut vuonna 2 t&k-toimintaa tehneissä yrityksissä. Tekesin asiakkaat Ei-asiakkaat Yritysten lukumäärä 69 / 76 6 / 112 T&k-kustannukset suhteessa liikevaihtoon mediaani 5 % 4 % T&k-kustannukset suhteessa liikevaihtoon keskiarvo 12 % 1 % T&k-kustannusten mediaani (teur) T&k-kustannusten keskiarvo (teur) Lopuista puolet eivät tehneet tutkimusta ja kehitystä (T&k-kustannukset euroa) ja puolet eivät vastanneet kysymykseen. 15

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta

Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 229/2008 Tilastoanalyysi Tekesin vaikuttavuudesta Pertti Kiuru ja Mervi Rajahonka HSEEE Soile Kotala SC-Research Tarmo Lemola, Sami Kanninen ja

Lisätiedot

Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä

Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Teknologiakatsaus 217/2007 Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Mika

Lisätiedot

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset 10 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

Aloittavien teknologiayritysten rahoitus Suomessa. Financing of technology start-ups in Finland

Aloittavien teknologiayritysten rahoitus Suomessa. Financing of technology start-ups in Finland LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Rahoitus 18.12.2011 Aloittavien teknologiayritysten rahoitus Suomessa Financing of technology start-ups in Finland

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 27 Yritysten osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

Working Paper Julkinen T&K-rahoitus ja sen vaikutus yrityksiin: Analyysi metalli- ja elektroniikka-teollisuudesta

Working Paper Julkinen T&K-rahoitus ja sen vaikutus yrityksiin: Analyysi metalli- ja elektroniikka-teollisuudesta econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT TALOUSTIEDE PRO GRADU -TUTKIELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TAMPEREEN YLIOPISTO TOUKOKUU 2015 TUULI NIKUNEN TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu NIKUNEN, TUULI:

Lisätiedot

Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen?

Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen? Sarja B 235 Series Jyrki Ali-Yrkkö (toim.) Yritysten tutkimustoiminta kansainvälistyy - Mitä jää Suomeen? Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2009 Kansi:

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT

PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT PÄÄOMASIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT JA TOIMINTAEDELLYTYKSET: SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN VÄLISET EROT Kansantaloustiede Pro Gradu-Tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 22.4.2008 Lauri Rekola 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kasvun ajurit 4. Miten kasvu rahoitetaan? Kasvuyritysten ja pk-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 4. Miten kasvu rahoitetaan? Kasvuyritysten ja pk-yritysten vertailu Kasvun ajurit 4 Miten kasvu rahoitetaan? Kasvuyritysten ja pk-yritysten vertailu Kasvun ajurit 4 Miten kasvu rahoitetaan? Kasvuyritysten ja pk-yritysten vertailu Sisältö 1. Johdanto 3 1.1. Kasvuyrittäjyyspolitiikan

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Startup-yritysten rahoitus Suomessa

Startup-yritysten rahoitus Suomessa Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Startup-yritysten rahoitus Suomessa Financing of Startup Companies in Finland 14.12.2012 Tekijä: Ilari Lyytikäinen Opponentti: Tomi Suvinen

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan VTT Automaatio/Teollisuusautomaatio ETLA Teknologiakatsaus 111/2001 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Kim Jansson, Iris Karvonen, Veli-Pekka

Lisätiedot

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena

Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Nuoret innovatiiviset yritykset innovaatiopolitiikan haasteena Taustaselvitys Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten linjauksiin Mari Hjelt, Marja-Liisa Niinikoski, Mikko Syrjänen, Katri Haila ja Soile

Lisätiedot

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.)

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.) Kasvufoorumi 08 Loppuraportti Jyrki Kontio (Toim.) ISDN 978-952-92-4396-9 (NID.) ISBN 978-952-92-4434-8 (PDF) Painopaikka: Kehityksen kirjapaino Oy Graafinen suunnittelu: GREY PRO Oy Kansi: Oddball Graphics

Lisätiedot

Kumppanuudesta kilpailuetua

Kumppanuudesta kilpailuetua Tekesin katsaus 298/2013 Kumppanuudesta kilpailuetua Strategiset yrityskumppanuudet vesi-, metsä- ja kemian alan tulevaisuuden kilpailuedun rakentajina Julia Illman, Niina Hokkanen, Pekka Pokela, Tiina

Lisätiedot

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET: TARKASTELUSSA INNOVOINTI, TUOTTAVUUS JA YRITYSTUKIEN VAIKUTTAVUUS

NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET: TARKASTELUSSA INNOVOINTI, TUOTTAVUUS JA YRITYSTUKIEN VAIKUTTAVUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET: TARKASTELUSSA INNOVOINTI, TUOTTAVUUS JA YRITYSTUKIEN VAIKUTTAVUUS Kansantaloustiede Syventävien opintojen seminaari Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI

EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraportti Teema 2 Päivämäärä Marraskuu 2013 LOPPURAPORTTI TEEMA 2 EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI TEEMA 2 Päivämäärä 14/11/20133 Laatija

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot