Työministeriö, ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti. Työelämän muutosten ja koulutustarpeiden ennakointijärjestelmä kehittämisehdotus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työministeriö, ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti. Työelämän muutosten ja koulutustarpeiden ennakointijärjestelmä kehittämisehdotus"

Transkriptio

1 Työministeriö, ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti Keijo Mäkelä SELVITYS Työelämän muutosten ja koulutustarpeiden ennakointijärjestelmä kehittämisehdotus Toukokuu 2001

2 1 Saatteeksi Käsillä oleva selvitys on tehty työministeriön hallinnoiman ESR-ennakoinnin koordinaatiohankkeen (ESR:n tavoiteohjelma 4:n ennakointiprioriteetin koordinaatio) toimeksiannosta. Koordinaation tukena on toiminut Ennakointiryhmä, jota on vetänyt johtaja Matti Pukkio sekä käytännön työstä ovat vastanneet allekirjoittanut (vuoteen 1999), projektipäällikkö Maija-Leena Uimonen ja ESR-koordinaattori Kimmo Heinonen. Tarkastelun tavoitteena oli laatia ehdotus työelämän muutosten ja koulutustarpeiden ennakointijärjestelmäksi. Tällaisen ennakointijärjestelmän kehittämistavoite sisältyy ESR:n tavoite 4 -ohjelmaan, mitä tavoitetta ei kuitenkaan ohjelman toteutuksen aikana saavutettu. Haluttaessa esitettävää konseptia voidaan soveltaa laajemminkin ennakointiin, mikäli halutaan nähdä sekä työelämä että koulutus 'vain' yksittäisinä yhteiskunnan lohkoina. Yhtäältä esitettävää konseptia voi hyödyntää periaatteessa mikä tahansa organisaatio kehittäessään ennakointitoimintaansa. Tämän raportin kirjoittamisessa olen omaksunut selvitysmiesroolin. Tosin en ole pyrkinyt niinkään toimikuntatyyppiseen konsensukseen, vaan avaamaan ennakoinnin problematiikkaa, tuomaan esille omat näkemykseni ja tekemään tarpeelliset kehittämisehdotukset. Tarkastelun ote on tietoisesti kriittinen pyrkien selkeästi asiaperustaiseen argumentointiin. Työministeriössä ennakointi hajallaan, mikä on eräs peruste tämän selvityksen tilaamiselle. Opetusministeriössä kehittämisvaihe oli juuri käynnistämässä, joten kehittämislinjauksia ei tämän selvityksen käyttöön ollut saatavissa. KTM:n toimeksiannosta tehty tuore selvitys teknologiaennakoinnista sen sijaa oli käytettävissä. TE-keskusten suunnalla ja lääninhallituksissa tehty ennakoinnin kehittämistyötä olen sekä seurannut että ollut mukana myös itse kehitystyössä. Lisäksi ajallisesti työn rinnalla toimitin Futura-lehden (1/2001) teemanumeron, jossa arvioidaan kriittisestikin ESR:n ennakointia. Helsingissä 28. Toukokuuta 2001 Keijo Mäkelä

3 2 Sisällys 1 Käsitteitä 3 2 Lähestymistapa 5 3 Taustaa 6 4 Projektiperustainen ennakointi 7 5 Kansallisen tason ennakointi 9 6 Alueellinen ennakointi 10 7 Paikallisen tason ennakointi case työvoimatoimistot 12 8 Ennakoinnin kehittämisongelmat ja haasteet 15 9 Strategiat Muu päätöksenteko ja sitä tukevat prosessit Ennakoinnin menetelmät Tietojärjestelmät Ennakoinnin toimijat Ehdotukset ennakointijärjestelmän kehittämiseksi 30 LIITE 1 Arvio ESR-ennakoinnista kouluarvosanoin 38 LIITE 2 Lähdeaineiston tarkastelun viitekehys 42 Lähteet 43

4 3 1 Käsitteitä Ennakoinnilla tarkoitetaan tässä tulevaisuutta luotaavaa suunnittelua, tulevaisuuden tekemistä. Kysymys ei ole ennustamisesta, joskin ennusteita voidaan käyttää ennakoinnin tukena. Monia asioita toki voidaan ennustaakin riittävällä tarkkuudella kuten väestön ikärakenteen muutos. Myös megatrendit ovat eräänlaisia ennusteita. Yhtenäistä käsitystä ennakoinnista ei ole: ESR-ennakointihankkeita toteutettaessa monet ovat pitäneet jopa historian ja nykytilan selvittämistä tai pelkkää verkottumista ennakointina. Tässä tarkastelussa korostetaan kuitenkin sitä, että ennakointiin liittyy aina aikajänne tulevaisuuteen. Ennakointijärjestelmällä tarkoitetaan jollain tavoin jatkuvaluonteisesti järjestettyä, valittuun konseptiin (paradigmaan) perustuvaa ennakointitoimintaa. Konsepti sisältää yhtäältä ennakoitavana olevan ilmiöalueen kuvaus- ja hallintatavan sekä ennakointimenetelmän tai menetelmät, joilla tulevaisuus otetaan haltuun eli jolla tarkasteluun saadaan tulevaisuutta luotaava aikajänne. Tässä tarkastelussa esitetään laadullisen ennakoinnin konseptiksi klusterianalyysiä, johon muut menetelmät voidaan kytkeä. Tärkeimpiä näistä ovat megatrendianalyysit, teknologiaennakointi ja yritysanalyysit. Määrällisen ennakoinnin konseptiksi suositellaan toimialaperustaista ennakointia, johon on jo kehitetty toimivat ennakointimenettelyt: talousennusteet kytkettynä työvoiman kysynnän ja tarjonnan ennakointiin sekä ammattirakenne-ennustemallit. Ennakointi voi hyödyntää tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä, jotka ovat tiedeyhteisössä saavuttaneet tunnustetun aseman kuten ennakoinnin päämenetelmäksi sanottu delfi-menetelmä. Ennakointi on kuitenkin lähempänä suunnittelua tieteellistä tutkimusta. Työelämän muutosten ja koulutustarpeiden ennakoinnin rinnalla elävät myös pitkät perinteet omaava työelämän tutkimus ja koulutustutkimus. Ennakoinnissa keskeistä on asiantuntijuuden hyödyntäminen. Laadullisen ennakoinnin menetelmät tukeutuvat pääsääntöisesti asiantuntijuuteen: menetelmien innovatiivisuus riippuu lähes yksinomaan asiantuntijoiden näkemyksellisyydestä. Osa ennakointimenetelmistä kuten delfi- tai megatrendi- tai toptenanalyysit ovatkin puhtaasti asiantuntemukseen perustuvia. Yhtäältä pelkät asiantuntijoille suunnatut avoimet kyselyt tai edes (syvä)haastattelut eivät tuota ennakointimielessä käyttökelpoista informaatioita, ellei kyselyn taustalla ole konseptia joka pakottaa ottamaan kantaa tulevaisuuteen.

5 4 Ennakointijärjestelmän tueksi voidaan rakentaa ennakoinnin tietojärjestelmiä, jollaisia on kehitetty niin TE-keskusennakoinnissa (ennakointiportaali, KTM On Line) kuten myös lääninhallitusten ennakoinnissa (AKE-projekti). Eräs ennakoinnin suuntaus painottaa ennakointitiedon jatkuvaa tai ainakin toistuvasti päivitettävää keruuta kyselyin työelämästä (ns. Vaasan malli, osaamistarvebarometrit), joskin näillä saadaan lähinnä selville vasta nykytila. Ennakoinnin tulisi olla kiinteässä yhteydessä muuhun päätöksentekoon ja sen sisältämiin vakiintuneisiin prosesseihin eli erityisesti strategioihin mutta myös tulosohjaukseen, laatujärjestelmään tai toiminnan kuten koulutuksen arviointiin. Ennakointitarpeet tulisi johtaa nimenomaan päätöksenteon tarpeista. Käytännössä ennakointi on kohtuuttoman usein jäänyt tai ajautunut irralleen käytännön päätöksenteosta tai sitä tukevista prosesseista. Esimeriksi työministeriössä toteutettuun työelämän kehittämisen viitekehykseen ei ennakointia ole onnistuttu kytkemään. Suorastaan hämmästyttävää on, että koulutuksen arviointia tehdään suhteuttumatta koulutusta sen tarpeeseen tai ainakin tämä näkökulma on arviointityössä hyvin marginaalinen (Jakku-Sihvonen & Heinonen, 2001). Erilaiset kehittämisilmiöt ovat ilmeisesti institutionalisoituneet suhteellisen suljetuiksi kulttuureiksi. Epäilemättä myös ennakointi on institutionalisoitunut omaksi kulttuurikseen. ESR-ennakoinnissa tämä riski tunnistettiin, mutta institutionalisoitumista ei voitu välttää. Osa ennakoinnista, etenkin raskailla ja teoreettisilla menetelmillä toteutettu ennakointi on syytäkin pitää erillään muusta toiminnasta ja usein tarkoituksenmukaista toteuttaa tilausselvityksinä. Yhtäältä monet palvelut kuten työvoimapalvelut vastaavat akuutteihin ongelmiin, jolloin ennakoinnilla niissä ole suurta roolia eikä ennakointia pidä joka paikkaan yrittääkään kytkeä. Selkeimmin ennakointi kytkeytyy strategiatyöhön. Myös palveluissa kuten ammatinvalinnan ohjauksessa työelämän tulevaisuus tai yritysneuvonnassa yksittäisten toimialojen ja klusterien tulevaisuus tulee olla neuvoja tiedossa. Ennakointiosaaminen tämäntapaisissa palveluissa on kuitenkin valitettavan vähäistä. Ennakointi voi olla palvelu niin yrityksille, julkisille yhteisöille kuin kansalaisillekin. Ennakoinnilla on päätöksentekoon myös samantapainen yhteys kuin on sektoritutkimuksella (työelämän tutkimus, koulutustutkimus). Ennakoinnin ja sektoritutkimuksen lähentyminen on toivottavaa, mutta tieteen ja tutkimuksen käytäntöjä ja kriteereitä ei luonnollisestikaan voi sanella näiden instituutioiden ulkopuolelta. Kysymys olisi ennen muuta perinteisten soveltavien tieteenalojen ja tulevaisuuden tutkimuksen

6 5 integraatiosta. Yhtäältä ei itsestään selvää, että tulevaisuuden tutkimuksella olisi jotenkin erityinen rooli ennakoinnissa. Tulevaisuuden tutkimuksen hyödynnettävyyteen liittyy suuria pulmia. 2 Lähestymistapa Käsillä olevan selvitystyön tekemiseksi oli lähtökohtaisesti useita eri tapoja: 1) Kirjallisuusanalyysi. Sekä ennakoinnin, tulevaisuuden tutkimuksen että strategiatyön nimikkeisiin liittyen on tuotettu runsaasti julkaisuja. Tämän selvityksen lähdeluettelossa on kuvattu myös viitekehys, johon käytetyt kirjalliset lähteet on asemoitu. 2) Sidosryhmien haastattelut: Nopein tapa päästä käsiksi etenkin arvostuksiin ja painotuksiin sekä mahdollisiin suunnitelmiin ovat henkilöhaastattelut, joita muutama tehtiinkin. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että varsinaista ennakointistrategiaa tai ennakoinnin kehittämisstrategiaa ei ole millään taholla olemassa. 3) Ennakointiprosessien ja hankkeiden analyysi. Eräs tapa hakea vastausta ennakointikysymyksiin ovat lukuisat ennakointihankkeet. Järjestelmähakuisimpia hankkeita ovat olleet TE-keskusennakoinnin koordinaatiohanke ja Etelä-Suomen lääninhallituksen AKE-projekti, jota Länsi-Suomen lääninhallituksen Enoverkkokoulutushanke on täydentänyt. TE-keskusennakointia olen seurannut pidempään ja lääninhallitushankkeissa kuten myös eräissä muissa hankkeissa olen ollut myös toteuttajana. 4) Arviointien hyödyntäminen: Ennakointia, etenkin ESR-ennakointia on arvioitu sekä ESR:n nimeämien evaluaattoreiden toimesta että Opetusministeriön ja Suomen Kuntaliiton hankkeissa. Evaluoinnit ovat pikemminkin yksittäisiä projekteja arvioivia kuin järjestelmähakuisia; Yksittäiset hankkeet sinänsä voi olla toteutettu kiitettävästi, mutta yhteys päätöksentekoon on saattanut jäädä ohueksi tai ainakin kertaluonteiseksi, jolloin varsinaista ennakoinnin järjestelmäkehitystä ei ole saatu aikaan. Arviointia tekevillä tulisi olla joko oma tai/ja annettu ennakointijärjestelmävisio ja siihen liittyen ennen muuta käsitys tavoiteltavasta ennakointikonseptista.

7 6 Arvioinneista järjestelmäpainotteisin on Kari Kekkosen EU:lle ESR-ennakoinnin alkuaikoina tekemä raportti (ESR-julkaisu 28/1998). 5) Ongelma-analyysin kautta päädyttiin siihen, että ennakoinnin hukassa oleva pallo on pitkälle sisällöllinen. Ennakoinnista puuttuu yhteinen konsepti eli paradigma on jäsentymätön. Ennakointijärjestelmä voi kehittyä vasta sitten kun kyetään tällainen konsepti luomaan ja sopimaan sen käytöstä. 3 Taustaa Ennakoinnin historia voidaan kuvata seuraavasti: - Suunnittelujärjestelmien voimakas kehitys alkoi 1960-luvulla ja saavutti pitkälle kehittyneitä muotoja 1970-luvulla; Tällöin luotiin perusta esimerkiksi koulutuksen määrälliselle suunnittelulle, mitä ennakointimallia sovelletaan vieläkin. - Julkisen sektorin palvelujen kasvu tasaantui 1980-luvulla ja pysähtyi 1990-luvun alussa laman myötä, jolloin myös suunnittelujärjestelmät ajettiin alas ja päätöksenteon aikajänne lyheni - Suomi liittyi 1990-luvun puolivälissä EU:hun minkä myötä tulevaisuutta luotaava suunnittelu näyttäytyi ennakoinnin nimellä. Tällöin ei kuitenkaan luotu suunnittelujärjestelmiä vaan ennakointia toteutettiin projektiperustaisesti. Ennakoinnin suhteen asetettiin usealla taholla suuria odotuksia, vaikka orientaatio ennakointiin ja ennakointiosaaminen oli vähäistä. Niin julkisella sektorilla kuin yrityksissäkin käynnistyi viime vuosikymmenellä mittava verkottumisprosessi; monet ennakointihankkeiksi nimetyt projektit ovat lisäarvoltaan puhtaasti verkottumista edistäviä ja monet 'ennakointihankkeiden' toteuttajat ovat itse olleet pelkästään verkottumisen onnistumisesta johtuen hankkeisiinsa tyytyväisiä. Eräissä tapaukissa näyttää jopa tulkitun niin että viranomaistahojen verkottuminen tai ylipäätään yhteistyö yritysten kanssa on sinällään jo ennakointia luvun alussa on tunnistettu projektiperustaisen ennakoinnin tehottomuus. Yhtäältä suunnittelujärjestelmissä on tapahtunut järjestäytymistä, mistä laatutyö ja siinä sovellettu Balanced Score Card ajattelu on ehkä paras esimerkki. Myös tulosohjausmalleja on kehitetty. Malleja on kuitenkin sovellettu melko teknokraattisesti, mikä on johtanut ennakoinnin joko tietoiseen tai tiedostamattomaan unohtumiseen mallien kehitystyössä.

8 7 Kansainvälisellä tasolla ennakointi tarkoittaa lähinnä eri maiden ja näiden toimijoiden ennakointikäytäntöjen koordinoimista. EU-tasolla selvitetään jäsenmaista kerättävän vertailukelpoisen ennakointitiedon kokoamista European Observatory of Industrial Changejärjestelmään. Lähinnä teknologiaennakointiin keskittyvässä FOREN-verkostossa on mukaa edustajia 11 jäsenmaasta. Jukka Lehtinen (1997) teki kartoituksen muiden maiden ennakointikäytännöistä Opetushallituksen toimeksiannosta. Sinänsä perusteellisen kuvailun anti jäi suhteellisen vähäiseksi. Tämä selittyy osin sillä, että tarkastelusta puuttui ennakointitarpeesta lähtevä viitekehys. Kansainvälisesti mitattuna Suomi on ennakoinnin kärkimaita, mikä todettiin ennakoinnin kansainvälisessä seminaarissa joulukuussa Suomessakaan ei ennakointia ole tuotteistettu niin pitkälle, että ennakointiosaamisen vienti olisi satunnaisia tapauksia lukuunottamatta mahdollista. 4 Projektiperustainen ennakointi Ennakointijärjestelmää on kehitetty projektiperustaisesti ESR-varoin (Mäkelä & Heinonen, 1997). Projektit synnytettiin alhaalta ylös periaatteella (bottom-up), joskin tiettyä teemoitusta Ennakointiryhmän toimesta sovellettiin. Projektiperustainen ennakointijärjestelmä ei ole ollut keskitetty suunnittelujärjestelmä, vaan erilaisten toimijoiden verkosto. Ennakointijärjestelmä voitiin tällöin hahmottaa ensinnäkin (1) dokumentteina kuten artikkeleina, raportteina tai sähköisinä julkaisuina tai atk-ohjelmina tai ennusteina. Pelkästään ESR-julkaisusarjassa on saatavilla lukuisia ennakointiraportteja, muutamia on jaettu myös internetissä (pdf-julkaisuina). Toiseksi (2) ennakointijärjestelmä voitiin nähdä ennakointimenetelminä tai niin sanottuina parhaina ennakointikäytäntöinä. ESR-ennakoinnissa käytetyistä menetelmistä koottiin kaksi painettua dokumenttia (Futura 2/97 ja ESR-julkaisu 46). Kolmanneksi (3) ennakointijärjestelmä voitiin nähdä ennakoinnin asiantuntijoina (verkkona), joita nimenomaisesti on ESR-projekteilla pyrittiin rakentamaan. Neljänneksi (4) ennakointijärjestelmä voitiin tulkita tulevaisuusprosesseiksi, joita juuri olivat ennakointihankkeet ja niiden tuottamien tulosten toimeenpano ennen muuta ESR:n muilla varoilla. Prosessit välittivät niin sanottua hiljaista tietoa ja saattoivat synnyttää muunkinlaisia

9 8 ideoita kuin mitä hankkeissa oli alun perin tavoiteltu. Viidenneksi (5) ennakointijärjestelmä voitiin hahmottaa kentän toimijoiden eli pk-yritysten, oppilaitosten ja viranomaistahojen ennakointivalmiuksina eli ennakoinnin oppimisjärjestelmänä; ESR-ennakointihankkeina toteutettiinkin useita koulutushankkeita ja yhtäältä useiden varsinaistenkin ennakointihankkeiden lisäarvo liittyi juuri oppimiseen. Kuudenneksi (6) ennakointijärjestelmä voitiin ymmärtää ennen muuta internettiin tukeutuvina ja rakentuvina tietojärjestelminä, joita samoin kehitettiin ESR-ennakointihankkeina (TE-keskusennakointi, AKE-projekti). ESRhankkeiden verkottaminen internetin kautta ei onnistunut; sähköpostikoordinaatio toimi jotenkin. Seitsemänneksi (7) kysymys oli yhteisestä kielestä, jota jokainen suunnittelujärjestelmä edellyttää. Joistain peruskäsitteistä kuten skenaario, klusteri tai kvalifikaatio ymmärrys selvästi lisääntyikin. Projektiperustainen toiminta eroaa perinteisessä mielessä järjestelmäperustaisesta siinä, että yhteistä ja eri ulottuvuuksia ja tasoja yhteen nivovaa suunnittelu- tai ennakointikoseptia ei käytetä. Puhuminen projektiperustaisesta ennakointijärjestelmästä onkin jossain määrin absurdia. Pyrittäessä nimenomaisesti ennakointijärjestelmään on kahdeksanneksi (8) ulottuvuudeksi otettava mukaan ennakointikonsepti. Yhdeksänneksi (9), vielä laajemmin ymmärrettynä 'ennakointiklusterin' keskeinen osa on ennakointia hyödyntävä päätöksenteko eli erityisesti strategioiden valmistelu, mistä irrallaan esr-ennakointikin oli -vaikka ESR-tavoiteohjelmat sinänsä ehkä strategioiksi oli tarkoitettukin. Kymmenenneksi (10) ennakointi on myös aikaan tai yhteiskunnalliseen tai paikalliseen tilanteeseen sidottua eli ennakoinnilla voi olla tai sillä pitäisi olla selkeä tehtävä (missio). ESR:n tavoite 4 ohjelma-asiakirja ei määritellyt ennakoinnille selkeää tehtävää. ESR:n ennakointiohjelmaa toteutettiin runsas viisi vuotta. Projektiperustainen ennakointijärjestelmä ymmärrettiin määräaikaiseksi kehitysprosessiksi. Näkyvät tulokset eivät ole kovin mainittavia kun tarkastellaan hankkeita yksittäin. Liitteessä 1 on kuvattu pelkistetty arvio ESR-ennakoinnista. Kun yksittäiset hankkeet (ks. liite 2 ja lähdeluettelo) asemoidaan tiettyyn viitekehykseen, havaitaan ESR-ennakointi on kuitenkin tuottanut mittavan ja tarpeellisen aineiston ennakointityön perustaksi.

10 9 5 Kansallinen tason ennakointi Valtioneuvoston ja eduskunnan piirissä toteutettu ennakointia. Valtioneuvoston toimesta on järjestetty tulevaisuusfoorumeja. Aiemmin hallitus on antanut eduskunnalle myös tulevaisuuspoliittisia selontekoja, joita kohtaan kansanedustajien kiinnostus on jäänyt kuitenkin vähäiseksi. Eduskunnassa on työskennellyt tulevaisuusvaliokunta, joka on pureutunut myös työn tulevaisuuteen (Tiihonen). Hallinnonalojen välillä on joitain yhteisiä strategiahankkeita kuten tietoyhteiskuntastrategiat, kansallinen ikäohjelma ja elinikäisen oppimisen strategiat. Näissä ennakoinnin rooli ei kuitenkaan ole mainittava. Hallinnonalojen yhteistyöhankkeista mainittakoon Työvoima 2020-hanke. Opetusministeriön ennakointistrategiassa korostuu tietojärjestelmien (ENSTI, AKE) kehittäminen. Koulutuksen määrällinen suunnittelu on siirtynyt opetusministeriöstä (suunnittelusihteeristö, Koulutussuunnittelun neuvottelukunta) opetushallitukseen (MITENNA). Koulutustarpeiden laadullista ennakointia toteutti OSENNA-hanke, mutta sittemmin laadullinen ennakointi näyttää hiipuneen. Ammatillisen koulutuksen koulutustoimikuntien rooliin laadullinen ennakointi periaatteessa soveltuisi, mutta niitä ei ole kuitenkaan ohjeistettu eikä etenkään resurssoitu tekemään ennakointityötä. Koulutuksen järjestäjille taas on kasautunut sekä ammattikorkeakouluissa että toisen asteen koulutuksessa niin mittavia tehtäviä etenkin koulutuksen arvioinnissa että laatutyössä, että hallinto- ja kehittämistoimintaan tottumattomissa instituutioissa vielä oma-aloitteinen ennakointitoiminnan harjoittaminen on jokseenkin mahdotonta. Tulosohjauskaan ei ennakointiin kannusta. Kauppa- ja teollisuusministeriön ennakoinnissa painopiste on teknologiaennakoinnissa. Raportin Arvio teknologiaennakoinnin kehittämistarpeista (Ahti Salo, KTM, 2/2001) suositukset ovat samansuuntaisia kuin tässä selvityksessä esitetyt. KTM tuottaa myös toimialaraportteja sekä ylläpitää ja kehittää On Line -tietokantaa. KTM:llä on pitkä perinne klusterianalyysien soveltamisessa, joskin ennakointinäkökulma on niissä ollut vähäinen.

11 10 Sisäasianministeriö on tuottanut maakunnittain väestöennusteita ja elinkeinorakenneennnusteita. Sosiaali- ja terveysministeriö on tuottanut aika ajoin hyvinvointiin ja ikääntymiseen liittyviä ennakointeja. 6 Alueellinen ennakointi Alueellisessa ennakoinnissa keskeiset toimijat ovat: 1) maakuntien liitot; 2) seutukunnat ja erityisesti niiden keskuskaupungit; 3) TE-keskukset; 4) lääninhallitukset ja 5) koulutuksen järjestäjät. Muiden alue- ja paikallishallintoviranomaisten (rakentaminen, liikenne, terveydenhuolto, oikeustoimi, jne.) työssä ennakoinnin rooli on vähäisempi. Samoin edunvalvontatahojen kuten kauppakamarien kiinnostus ennakointia kohtaan on ollut vähäinen. Periaatteessa kaikkien organisaatioiden tulee varautua tulevaisuuteen ja viestittää oman toimialueensa muutoksista ja heikoista signaaleista strategioita laativille tahoille. Aluetasolla ennakointia on kehitetty ehkä voimakkaimmin TE-keskuksissa, vaikka tulokset eivät sielläkään ole kovin näkyviä. TE-keskusten ennakoinnin peruspulma liittyy siihen, että ennakointi ei ole aidosti osa keskusten kolmen osaston (työvoima-, yritys-, maaseutu-) toimintaa, ei yhdessä eikä erikseen. Parhaimmillaan ennakointi voisi olla osastoille yhteinen ja osastoja yhdistävä tekijä, myös koko TE-keskuksen johtamisen työkalu. TE-keskuksissa ennakoinniksi on alettu nimittää myös välittömien tarpeiden kartoituksia. Tämä on ymmärrettävää, koska strategiatyö on erittäin ohutta ja tärkeänä tehtävänä on välittömien ongelmien ratkaiseminen. TE-keskusennakoinnissa vakiintuneiksi luonnehdittavia käytäntöjä ovat TE-keskusten toimintaympäristöanalyysit, KTM:n toimialaraportit ja PK-barometrit, maaseutusuunnitelmat sekä työvoima- ja koulutustarvetutkimukset (TKTT). Painopiste näissä kaikissa on nykytilan kuvaamisessa, ennakointi on jonkinasteisena ideana mukana toimintaympäristöanalyyseissä ja koulutustarvetutkimusten yhteenvedoissa. TE-keskusennakoinnin kehittämistyössä on kokeiltu useita menettelyjä kuten megatrendianalyysejä, heikkojen signaalien analyysejä, PT-, MITENNA-; MARE- ja klusterianalyysiamalleja. TE-keskusennakoinnin koordinaatioprojektin väliraportin ( ) perusteella jonkin verran suosiota näyttävät saavuttaneen barometrit kuten maaseutubarometri. Mikään näistä menetelmistä ei kuitenkaan ole tehnyt erityistä

12 11 läpimurtoa (Marttinen, 2001). TE-keskuksissa toteutettiin ESR:n tavoite 4 -alueella ennakoinnin suunnitteluhankkeet, joissa tarkoituksena oli laatia suunnitelma kunkin TEkeskuksen ennakoinnin kehittämiseksi. Ilmeisesti yhdessäkään TE-keskuksessa ei kyetty luomaan sellaista suunnitelmaa, johon TE-keskuksen johto ja osastot olisivat sitoutuneet ja joka olisi johtanut jatkuvaluonteisen ennakointijärjestelmän syntymiseen. TE-keskusten ennakointisivuilla internetissä todetaan ennakoinnin ideaksi seuraavaa: TE-keskusten alueellinen ennakointi kohdistuu elinkeino- ja työelämän sekä osaamistarpeiden muutoksiin. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toisaalta kasvavat ja toisaalta supistuvat toimialat, ammatit, osaamistarpeet, teknologiat ja tuotantotavan muutokset. ESR-ennakoinnissa pyrittiin siihen, että TEkeskukset olisivat ottaneet vastuulleen työnjakoon perustuen klusterianalyysit, joilla olisi pyritty toteuttamaan edellä mainittu ennakointitehtävä. Muutama klusterianalyysi TEkeskuksissa käynnistyikin, joskin useimmat niistäkin laitistuivat ennakointimielessä epämääräisiksi selvityksiksi. Uudenmaan TE-keskuksen osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen klusterianalyysissä valtakunnallisen työnjaon idea onnistuttiin tiettyyn tasoon asti toteuttamaan. TE-keskuksilla näyttäisi ennakoinnin pallo olevan edelleen hukassa. Pulmat johtuvat yhtäältä päätöksenteon so. strategioiden hajanaisuudesta ja lyhytjänteisyydestä, yhtäältä ennakointikonseptin jäsentymättömyydestä. TE-keskuksille tulee asettaa tulostavoitteissa nykyistä selvempi rooli elinkeino- ja klusteristrategioiden valmistelijoina, minkä.jälkeen ennakoinnin tarve kävisi ilmeiseksi. Tämä luonnollisesti edellyttää tulosohjaavilta ministeriöiltä näkemystä, halua ja osaamista tämäntapaiseen strategiseen ajatteluun. Lääninhallitusten rooli koulutuksen ohjaana ja rahoittajana on ollut poukkoilevaa, mistä johtuen ennakointikaan ei ole saanut vakiintuneita muotoja luvun alussa useimmat silloisista lääneistä toteuttivat koulutusmääriä ennakoineet hankkeet (ns. koulutus projektit). Sittemmin määrällinen ohjaus on poistunut lääninhallituksen tehtävistä. Etelä- Suomen lääninhallituksen AKE-projektissa on kehitetty ennakointia lähinnä siten, että on pyritty luomaan edellytyksiä koulutuksen järjestäjien omalle ennakoinnille. Kysymys on sekä ennakoinnin laadullisten ja määrällisten menetelmien, tietoperustan ja tietojärjestelmien kehittämisestä. Länsi-Suomen lääninhallituksen Enoverkko-hankkeessa on näitä menettelyjä pyritty taas kouluttamaan koulutuksen järjestäjille.

13 12 Oppilaitosmaailmassa ennakointitiedon tarve on kuitenkin koettu toistaiseksi vähäiseksi. Koulutuksen kehittämisen argumentaatiossa yhteiskunnan ja työelämän tarpeilla ei ole kovin suurta painoarvoa. Sikäli kun työelämän tarpeisiin vedotaankin niin kyse on useimmiten välittömistä työelämän tarpeista, joko yrittäjien esittämistä toiveista tai koulutettujen sijoittumisesta. Oppilaitokset vetäytyvät helposti myös oppilasmarkkinoiden taakse, johon liittyy huomattavia syrjäytymisriskejä. Oppilaitostasolla ennakoinnin mielekkyys syntyy vasta sitten, kun oppilaitos(verkosto) ymmärretään alueen kehittäjäksi ja myös oppilaitokselle asetetaan vastuu alueen kehittämisstrategian määrittelyssä. Nykyinen oppilasmääriin perustuva tulosohjausmalli ei ole omiaan tukemaan alueellista strategia-ajattelua. Ammattisuuntautuneen koulutuksen tulosohjauskonsepti tulee pikaisesti uudistaa siten, että väestön yleisen koulutustavoitteen ohella ensisijaisena lähtökohtana on työelämän tarpeet ja työelämän innovatiivinen kehittäminen. Vain tätä kautta voidaan vaikuttaa koulutukseen hakeutumiseen eli koulutuksen kysyntään kuten syrjäytymistäkin voidaan aidosti torjua. 7 Paikallisen tason ennakointi case työvoimatoimistot Selvitysmies Hannu Magnusson on kartoittanut työvoimatoimistojen kehittämistä väliraportissaan (Lyhennelmä ja toimenpide-ehdotusosa, toukokuu 2001). Selvityksen idea on toimistoverkoston kehittämisessä, ei niinkään toimistojen ennakoinnin kehittämisessä. Ennakointia käsitellään toimenpide-ehdotuksissa omana kohtanaan sekä välillisesti että myös eräissä muissa kohdissa: 1) Uudistuksen lähtökohdissa mainitaan, että työvoimatoimistolla - on oltava strateginen näkemys, visio siitä, mihin työvoimapolitiikan painopiste sen toiminta-alueella tulee asettaa - on oltava edellytykset strategiseen johtamiseen - on oltava edellytykset osallistua aluepoliittiseen kehittämistyöhön 2) TE-keskusten tehtäväksi esitetään toimistoverkon kehittämissuunnitelmien laatimista siten, että ennakointiin liittyvää kehittämissuunnitelmassa tulisi käsitellä väestökehitys toimiston toiminta-alueella. 3) Toimiston johtamista koskevassa johtamiskoulutus-ehdotuksessa mainitaan aihepiireinä muun muassa, strateginen johtaminen, työmarkkinatietous, aluepoliittinen kehittäminen sekä ennakointimenetelmät ja lähteiden käyttö.

14 13 4) Työvoimatoimistoille ehdotetaan mahdollisuutta erikoistumiseen, missä yhteydessä mainitaan esimerkiksi ammatinvalinnanohjaus ja työvoimapoliittinen aikuiskoulutus. Erikoistumisen edellytyksen pidetään muun muassa työmarkkinoiden toimivuuden analyysiin ja edistämiseen liittyvää osaamista sekä strategisen vuoropuhelun osaamisen kehittämistä. 5) Työvoimatoimikuntia koskien ehdotetaan parannettavaksi toimikuntien mahdollisuutta toimia työmarkkinoiden asiantuntijaelimenä, linjanvetäjänä ja palautteen antajana. Ennakointia nimenomaisesti koskevissa toimenpide-ehdotuksissa todetaan: - Parannetaan toimistojen ennakointivalmiutta - Työhallinnon omaa tietotuotantoa työmarkkinoiden muutoksista ja kehitysnäkymistä parannetaan - Työministeriön tietotuotantoa kehitetään mm: a) toimintaympäristö- ja työmarkkinatietoja tuotetaan toimistoittain; b) työhallinnon tilastojärjestelmän käyttökelpoisuutta parannetaan; c) laajennetaan TE-keskusten joti-tietojärjestelmää toimistokohtaiseksi soveltuvilta osiltaan; d) parannetaan työttömiä koskevaa tietotuotantoa erityisesti ns. virtatietojen osalta - Edellytetään, että TE-keskukset parantavat ennakointiaan ja huolehtivat, että myös TE keskuksen kaikkien osastojen asiantuntemusta saadaan työvoimatoimistoja hyödyttämään. - TE-keskusten työvoimaosastot huolehtivat, että työvoimatoimistojen tiedot paikallisista työmarkkinoista välittyvät TE-keskuksille. - Muokataan nykyisen henkilöstön työnkuvia niin, että ennakointiin perehtyminen ja erikoistuminen on mahdollista. Selvitysmiehen kannanotot ovat ennakointiin kannustavia ja lähinnä TE-keskusten työvoimaosastojen ennakointikonseptin kehittämistä nykyistä paremmin toimistoja palvelevaksi ja toimistoja hyödyntäväksi. Ennakointikonseptissa on kyse lähinnä työmarkkinoiden nykytilan tunnistamisesta sekä historiatiedon keruusta. Pulmaksi jää edelleenkin yhtäältä strategian epämääräisyys ja irrallisuus ennakoinnista, yhtäältä ennakointikäsityksen kapea-alaisuus. Myöskään ehdotusta tulevaisuutta luotaavaksi ennakointikonseptiksi ei esitetä tai sitä ei vaadita. Tällaisen konsepti esittämiseen tarjoutuisi hyvä tilaisuus, mikäli TE-keskukset tekevät ehdotetut toimistoverkon kehittämissuunnitelmat. Nämä käsiteltäisiin ehdotuksen mukaan jo vuoden 2002 tulosneuvotteluissa. Mitä tulee ennakointia tukevan historia- ja nykytilatiedon keräämiseen kentältä TE-keskusten käyttöön ja päin vastoin ynnä tietojärjestelmiin, selvitysmiehen ehdotukset ovat oikeaan osuneita.

15 14 Kysymys työvoimatoimistojen roolista ennakoinnissa palautuu työvoimatoimistojen strategiaan. Mikäli strategiana on lähinnä välittömiin tarpeisiin vastaaminen ja työmarkkinoiden ongelmien jälkihoito, ennakointia ei väkisin toimistoihin tule ympätäkään. Eräs strategiamalli olisi se, että tulosohjaavilla TE-keskuksilla olisi keskipitkän aikajänteen elinkeinostrategiat työpaikkatavoitteineen, joiden toteuttamista toimistot osaltaan tukisivat. Tämä tietysti laajentaisi työvoimatoimistojen toimintakonseptia (paradigmaa) nykyisestä työvoimapolitiikasta (työvoimapolitiikan paradigmasta) laajemmin ennakointiin perustuvaan elinkeinopolitiikkaan. Elinkeinostrategioiden tulisi perustua toimiala- ja klusterianalyyseihin. Mikäli strategiatasolla toimistojen liikkumavara on joka tapauksessa pieni ja toiminta perustuu konkreettisiin tulostavoitteisiin eli toimistot toimivat ikään kuin franchising-yritykset, ennakoinnilla ei voi kovin suurta roolia ollakaan. Jos taas toimistoille annettaisiin selkeästi strategista vastuuta ja myös tulosohjauksen painopiste olisi strategiatasolla, ennakoinnin tarve näyttäytyisi toisin. Tällöin myös samantyyppistenkin työmarkkina-alueiden kuten yhtäältä suurten kasvukeskusten tai yhtäältä harvaanasuttujen taantuvien alueiden toimistojen ratkaisut ja toimintatavat saattaisivat poiketa merkittävästi toisistaan. Verkkopalvelut (virtuaalitoiminnot) tulevat nopeasti yleistymään monilla työvoimatoimistojen tehtäväalueilla, etenkin työnvälityksessä. Pääosa tavanomaisesta työnvälityksestä siirtyy verkkoihin, huomattava osa myös yksilöllisestä ja kahdenkeskistä kommunikaatiota vaativasta työnvälityksestä. Ainoastaan vaikeimpien tapausten eli käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskuntaan kuuluvien työllistäminen edellyttää palveluhenkilöstön fyysistä läsnäoloa ja huolehtimista. Selvitysraportissa ei kuitenkaan ole mainintoja tähän suuntaan; ylhäältä (työministeriöstä, TE-keskuksesta) tuleva työvoimapolitiikka ei ilmeisestikään tämänsuuntaista kehitystä voimakkaasti tue. Mikäli toimistoilla olisi strategianmuodostuksessa vapaat kädet, jotkut toimistot voisivat verkkopalveluissa edetä nopeastikin ja syrjäisetkin mutta innovatiiviset toimistot voisivat ottaa hoitaakseen myös omaa aluettaan laajempia tehtäviä, esimerkiksi erikoisalojen valtakunnallista työnvälitystä. Myös lyhytkestoisten työsuhteiden välityksessä verkkopalveluilla saavutetaan todennäköisesti ylivoimaisia etuja. Paikkariippumattomien verkko- eli virtuaalitöiden välittäminen siirtyy jokseenkin kokonaan verkkoihin, lukuunottamatta fyysisisä virtuaali- tai etätyökeskuksia. Ehkä aika ei kuitenkaan ole vielä kypsä näin pitkälle menevään ajatteluun nimenomaan toimistojen roolin osalta. Työnvälityksen verkkopalvelut epäilemättä kehittyvät joka tapauksessa

16 15 yksityisten ja oppilaitosten työnvälitysjärjestelmien ohella; tämänsuuntaisia ajatuksia on esitetty muun muassa käynnissä olevassa valtiovarainministeriön verkkovirastoselvityksessä. Työvoimatoimistojen palveluissa etenkin ammatinvalinnan ohjauksessa ennakoinnin tulisi olla ykiselitteisesti sisäänkirjoitettu. Ohjauksen tulee kyetä antamaan kuva työn ja ammattien tulevaisuudesta tai ainakin rakennuspuita oman työuran suunnitteluun. Ammattirakenneennusteet antavat kuvan ammattitien tulevaisuudesta, jotka eivät suinkaan kokonaan häviä. Klusterianalyysit taas antavat ymmärryksen työn muutoksesta, sen mahdollisesta pirstaloitumisesta, uudelleenryhmittymisestä, tarvittavasta yleis- tai verkosto-osaamisesta sekä erityis- ja ydinosaamisista. Samoin työvoimapoliittisessa koulutuksessa, ainakin tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa tarpeen määrittäminen tulee perustua pidemmän aikavälin toimiala- ja klusteriperustaiseen ennakointiin. Lyhyempikestoisenkin koulutuksen tarpeen taustalla olisi syytä olla keskipitkän aikajänteen klusterianalyysit. 8 Ennakoinnin kehittämisongelmat ja -haasteet Työelämän muutosten ja koulutustarpeiden ennakointia (ESR) kohtaan on esitetty voimakasta kritiikkiä, ennakointi on nähty vaikeana, ennakointiin suhtaudutaan epäilevästi ja ennakoijiin otetaan mielellään etäisyyttä - eikä maassamme ole toimivaa ennakointijärjestelmää. Tilanteen vakavuutta kuvannee hyvin se, että jopa yritykset arvioida ennakointia (ESR:n nimeämät evaluaattorit, Suomen Kuntaliiton ja opetusministeriön arviointihankkeet) ovat epäonnistuneet. Ennakoinnin keskeisimmät toisiinsa nivoutuvat ongelmat ovat: 1) Ennakointikäsite ja käsitys ennakoinnista ovat jäsentymättömiä. Yhteistä kieltä, ideaa, toimintatapaa tai edes keskustelua ei ole kyetty luomaan. Ikään kuin ei osattaisi tai uskallettaisi päättää tai sopia onko kysymys arvaamisesta, ennustamisesta, loogisesta päättelystä vai tulevaisuuden tekemisestä. Ennakointi on pikemminkin mielikuvatyyppinen brandikäsite kuin nimitys täsmällisesti määriteltävissä olevalle työkalulle. Tyypillisesti akuuttien koulutustarpeiden selvittämistä nimitetään ennakoinniksi. 2) Ennakointiin ei ole syntynyt yhtenäisiä ja vakiintuneita käytäntöjä, viitekehyksiä tai paradigmoja, jotka muodostaisivat ennakointiin tunnistettavissa olevan struktuurin tai arkkitehtuurin. Työvoimamenetelmä (PT-malli-MITENNA-MARE) on säilynyt suomalaisessa

17 16 ennakoinnissa 1970-luvulta lähtien, mutta viime vuosina sekin on nähty enemmän ongelmana kuin ennakointikulttuuria vahvistavana tekijänä. Tyypillistä on että saman toiminta-ajatuksen ja toisiaan vastaavat tulostavoitteet omaavat organisaatiot (kuten TE-keskukset keskenään, oppilaitokset keskenään) etsivät hapuilen ja keskenään kilpaillen muka omintakeisia ennakointimenetelmiä, päätyen usein alkeellisiin kyselytutkimuksiin tai raskaisiin mutta itsestäänselvyyksiä tuottaviin delfitutkimuksiin. 3) Ennakointiin on yritetty soveltaa perinteisten pehmeiden tieteiden (yhteiskuntatieteet, taloustieteet) lähestymistapoja. Yhtäältä tulevaisuuden tutkimus ei ole kyennyt raivaamaan itselleen sellaista tunnustettua roolia tieteen kentässä, että muut menettelyt kuin perinteisen tieteen käyttämät menettelyt olisivat hyväksyttäviä. Yhtäältä päätöksentekijät eivät koe tulevaisuudentutkimusta omakseen. Pallo eli tulevaisuuden tutkimuksen paradigma on yhtä kadoksissa kuin ennakoinnissakin. Kaikkiaan tieteen antama tuki on jäänyt perin vähäiseksi, ilmeisesti tutkijoiden suuri enemmistö pitää ennakointia epäoleellisena. 4) Poliittinen päätöksenteko kuten päätöksenteko ylipäätään on lyhytjänteistä. Pidempi aikajänne tulee esiin keskusteluissa harvoin, ja silloinkin negatiivisten asioiden torjunnan kautta kuten ydinvoimakysymyksissä. Politiikan aikajännelogiikka noudattaa median lyhytjänteistä logiikkaa. Vastuu tai 'syy' on ymmärrettävästi politiikkojen, vähintään yhtä paljon kuin median. Kysymys palautuu yhteiskuntamoraaliin: kuinka paljon todella kannamme huolta tulevaisuudesta, tulevista sukupolvista eli ylipäätään kestävästä kehityksestä. 5) Ennakointi on toimintaa erillään päätöksenteosta tai päätöksenteko ei tukeudu ennakointiin. Päätöksenteko koostuu käytännöistä tai tuotteistetuista alakulttuureista. Näitä ovat strateginen suunnittelu, tulosohjaus, koulutuksen arviointi, laatutyö (laatujärjestelmät) tai uudistusprosessit kuten valtionosuusuudistus. Samalla tavoin ennakointi on tuotteistettu omaksi itsenäiseksi ja itseriittoiseksi toiminnakseen. 6) Ennakointi ei ole löytänyt itselleen erityistä lisäarvoroolia. Ennakoinnin tuomat innovaatiot tai muut 'rahanarvoiset' ratkaisut ovat jääneet vähäisiksi tai näkymättömiksi. Kysymys on luovuudesta tai sen puutteesta. Mikäli ESR-ennakoinnissa olisi ollut selkeä sisällöllinen kärki kuten teknologiaennakointi, tarvittava lisäarvorooli olisi saattanut syntyä. Suurtyöttömyydestä huolimatta myöskään uusien työpaikkojen luomisesta ei tullut ennakoinnille suurta haastetta. 7) Ennakoinnissa on ollut hallinnonalojen välillä keskinäistä ja sisäistä kilvoittelua, mikä ei ole edistänyt ennakointijärjestelmän kehittämistä.

18 17 8) Hallinnonaloilla on toteutettu 1990-luvulla useita kehittämisprosesseja kuten tulosohjaus ja laatutyö, jotka ovat vaatineet oman opetteluaikansa ja työllistänyt runsaasti samaan aikaan kun suunnittelutoimintoja on pikemminkin supistettu kuin lisätty. Samalla ennakointi on pidetty tarkoin erillään näistä prosesseista mikä on ollut strateginen virhe niin näiden prosessien kuin ennakoinninkin kannalta. 9) Useimpien organisaatioiden kuten työvoimatoimistojen arkipäväinen tehtävä on välittömiin palvelutarpeisiin vastaaminen. Tulosohjaus on saattanut kärjistää ja pelkistää toimijoiden akuuttia roolia. Tulosohjauksen suuri puute on siinä, että välittömien ja konkreettisten tulostavoitteiden rinnalla ei edellytetä vaikuttavuustavoitteita. Toimijoilla tulee asettaa paitsi tulostavoitteet myös vastuu vaikutuksista. Pidemmän aikavälin vaikuttavuutta ei voida arvioida ilman ennakointia. Vaikuttavuuden arviointia pidemmälle menevä tulosohjausmalli olisi ohjauksen kohdentaminen strategiaan so. usein muodollisten mutta helposti mitattavien konkreettisten tulosten sijaan tulostavoitteet kohdennettaisiinkin strategiaan. 9 Strategiat Kukin toimija määrittelee kussakin tilanteessa ja omilla edellytyksillään strategiansa. Toisin sanottuna ei olemassa mitään normia tai standardia, jonka mukaan strategia pitäisi määritellä. Strategia voi olla tunnistetun uhkan torjumista, reagointia eteen tuleviin kysymyksiin, yksittäisen idean läpivientiä tai globaalin tai muutoin ylevän aatteen edistämistä. Ennakointi kytkeytyy selkeimmin strategiaa, joka on laadittu suunnitelmallisesti ja analyyttisesti ja joka tähtää tulevaisuuteen ja etsii tulevaisuudesta realisoitavia mahdollisuuksia. Jokaisella instituutioilla, organisaatiolla ja kansalaisella on jokin strategia. Useilla se tarkoittaa ajautumista. Strategiana voi olla myös vankka uskomus johon haluttuun muutokseen tai visioon, joka ei enää kaipaa tuekseen ennakointia. Avoin innovatiivinen strategiapohdinta edellyttää kuitenkin aina ennakointia. Strategiassa voidaan erottaa kolme eri tilannetta: puolustustilanne eli toimitaan ylivoimaisen vastustajan, uhan tai muun määräävän tilanteen edessä; pelitilanne eli toimitaan tilanteessa jossa omat ratkaisut vaikuttavat oleellisesti omaan tulevaisuuteen; optiotilanne eli toimitaan tilanteessa, jossa kukaan ei aiemmin ole ollut eikä lähtökohtana ole pelaaminen jotain vastaan. Sotilaallisin termein ilmaistuna kysymys on puolustussodasta, asemasodasta

19 tai hyökkäyssodasta. Työmarkkinoilla rintamalinjat ovat revenneet siten, että pääjoukko käy asemasotaa suurtyöttömyyttä vastaan, syrjäisemmät alueet puolustussotaa väestöpakoa vastaan ja kasvukeskukset hyökkäyssotaa tietoyhteiskuntarintamalla. 18 Strategia vaihtelee myös sen mukaan, missä elinkaaren vaiheessa tietty tuotanto, tuote tai yritys on. Kasvuvaiheessa ennakoinnin kautta haetaan kasvupotentiaaleja ja kasvun rajoja. Kypsässä vaiheessa tarkkaillaan onko näköpiirissä suuria muutoksia, joko uutta tai uudenlaista kasvua tai alasajautumista. Alasajovaiheessa strategian tehtävä on sopeuttaa mahdollisimman vähäisin vaurioin. Toimialojen ja niihin liittyvät tuotteet ja palvelut tuotteet ovat eri kehitysvaiheessa. Samalla tuotannon ja tuotteiden elinkaarien pituudet vaihtelevat huomattavasti toimialoittain. Energian tuotannossa saavutetaan hyvinkin pitkiä elinkaaria kun taas tietoteollisuudessa esimerkiksi ohjelmistojen elinkaaret ovat pääsääntöisesti lyhyitä. Elinkaariajattelu tuleekin sisällyttää keskeiseksi näkökulmaksi klusteriperustaisessa ennakointikonseptissa, millä saadaan tarkasteluun ennakoiva eli tulevaisuutta luotaava ote. Esimerkki ennakointiin perustuvasta strategiamallista on niin sanottu työelämän porrasnostomalli (Mäkelä&Sneck, 2001), joka voidaan kuvata seuraavasti: 1. Ulottuvuus: Verkostot eli klusterit (nostosuunta IV -> I) I Kansainväliset verkostot (laajin ja kehittynein verkosto) II Toimialaverkostot (vakiintuneet kansalliset verkostot) III Mikroverkostot (erityisosaamisesta sisältävät potentiaaliset kasvuverkostot) IV Yksittäistoimijat (horisontaaliset verkostot) 2. Ulottuvuus: Yritykset (nostosuunta IV -> I) I Veturiyritykset, korkean katteen menestystuotteet II Hyvät yritykset (second best), hyvän katteen tuotteet III Kituvat yritykset, heikon katteen tuotteet IV Pudonneet yritykset, työttömät 3. Ulottuvuus: Osaajat (nostosuunta IV -> I) I. Huippuosaaminen; verkostonhallinta, liiketoimintaosaaminen ja hi tech - osaaminen II Vaativa osaaminen; perusammattitaito ja verkosto-osaaminen III. Rutiiniosaaminen; avustavat työt IV Työttömät; osaaminen ei tuotannollisessa käytössä. Strategia- ja ennakointityön keskeinen tavoite on tällöin tunnista ne keinot, joilla nostoja saadaan aikaan kussakin ulottuvuudessa. Nostoille voidaan asettaa myös määrälliset tavoitteet. Tarkastelumalli on kehitetty alueelliseen ennakointiin. Malli soveltuu hyvin tässä selvityksessä peräänkuulutetun ennakointikonseptin osaksi.

20 19 Mikäli organisaation toiminta perustuu pelkästään operatiivisiin yksilöityihin tulostavoitteisiin eli pidemmän aikajänteen strategiaa ei ole, ennakoinnille ei suurta tarvetta ilmene. Yhtäältä ennakoinnin perusongelma on strategioiden heikkous: niistä ei johdu selkeitä tilauksia ennakointiin. Kun jonkin tahon ennakointia ryhdytään arvioimaan, on syytä lähteä strategioiden arvioinnista. Tuskin mikään ennakointityö voi menestyä ellei strategiatyö ole jäsentynyttä. Muutoin ennakointi voi tuoda parhaimmillaan pelkästään yksittäisiä ideoita ja keskustelualoitteita. Tarkasteltaessa esimerkiksi työministeriön strategioita ( Työhallinnon strategia vuosiksi ja Toinen aalto, Työvoimapolitiikan uudistuksen jatkaminen) tai opetusministeriön strategioita (Koulutus ja tutkimus vuosina ) ennakoinnin kytkeminen näihin vaikutta pulmalliselta. Työministeriön strategiat näyttäytyvät niin valmiilta ja varmoilta, että niihin ei ennakoinnilla olisi tuotavissa juurikaan mitään lisää; tulevaisuus näyttäytyy seurantahaasteena. Koulutuksen kehittämissuunnitelman tavoitteet ja lausumat ovat taas ehkä liiankin yleisiä, että yhteys ennakointiin on vaikea rakentaa. Työelämän ja koulutuksen kysynnän yhteensovittavasta koulutuksen määrällisten tavoitteiden asetannasta ja ennakoinnista on luovuttu. Joka tapauksessa strategiat olisi syytä arvioida molemmista suunnista: Mitä ennakointitarpeita strategioista seuraa? Mitä muutoksia strategioihin pitäisi tehdä ennakoinnin perusteella? 10 Muu päätöksenteko ja sitä tukevat prosessit Ennakoinnin tarpeet lähtevät päätöksenteosta. Ennakoinnin kannalta keskeisin päätöksentekoprosessi on strategia. Muita ennakointia hyödyntäviä prosesseja ovat laatutyö, toiminnan arviointi, tulosohjaus ja asiakaskehityksen (markkinoiden) ennakointi. Matti Poutanen on (2000) pohtinut laatutyön ja ennakoinnin yhdistämistä. Seuraavassa joitain poimintoja laatuajattelusta, joka perinteisesti ei tunnista tai tunnusta ennakointia mutta joka kuitenkin tukeutuu samoihin aineksiin. Laatutyö noussut viime vuosina tärkeäksi menestystekijäksi niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Järjestelmällinen toimintojen kehittäminen dokumentoitujen periaatteiden mukaisesti, johtamisen kehittäminen siten, että sillä luodaan selkeä suunta

21 20 tulevaisuuden saavuttamiseksi, prosessien toiminnan parantaminen sekä yhä tärkeämmäksi nouseva työympäristön ja ilmapiirin kehittäminen ovat eräitä laadunhallinnan kulmakiviä. Viitekehykseen on tarjolla erilaisia työkaluja kuten ISO 9000 sarjan standardit ja Suomen laatupalkinto. Tämä nykyään Euroopan laatupalkintomallin (EFQM) pohjalle. Laatupalkintomallit on tarkoitettu lähinnä nykytilan kuvauksen välineeksi. Mallin kriteeristön varassa on mahdollisuus arvioida, miten organisaatio pystyy toteuttamaan missiotaan, strategioitaan ja saavuttamaan asetettuja tavoitteita. EFQM- malli suuntautuu myös tulevaisuuteen etenkin seuraavilla arviointialueilla: johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategiat, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit sekä prosessit. Jotta ennakoitujen toimien osuvuutta voidaan seurata, tulee vastaavia arviointeja tehdä myös saavutettujen tulosten osalta. 1) Johtajuus: Johdon ja johtajiston tehtävänä on muodostaa organisaatiolle missio ja visio. He joutuvat myös muodostamaan ja sitouttamaan toiminnallaan henkilöstönsä pitkän aikavälin menestymisen edellyttämiin arvoihin. Johdon vastuulla on viime kädessä myös kehittämishankkeiden priorisointi vision saavuttamiseksi. Organisaatioiden yritykset määritellä missio (tehtävä) ja visio (tavoitetila) jäävät kuitenkin usein yleisluonteisiksi kvasikuvauksiksi, jolloin ennakoivalta laatutyöltä katoaa perusta. 2) Toimintaperiaatteet ja strategia: Organisaation toimintaperiaatteiden ja strategian luomisen tulisi perustua ennen muuta suorituskyvyn mittaamisesta ja tutkimuksesta saatavaan tietoon. Oleellista tällöin on, että tunnistetaan kilpailuedut, hankitaan tietoa yhteistyökumppanien ja eri sidosryhmien kautta asiakassegmenttien muutoksesta sekä markkinoiden kehittymisestä. Tärkeää on saada vertailutietoa kilpailijoiden ja muidenkin organisaatioiden strategisista ratkaisuista sekä oman vision saavuttamisen kannalta keskeisistä menestystekijöistä Tämä tulkinta sopii hyvin yrityksiin. Julkisen sektorin laatujärjestelmissä tulkinnan tulee olla kuitenkin laaja-alaisempi, koska toiminta ei perustu kilpailuun markkinoilla. 3) Henkilöstö: Henkilöstön voimavarojen parempi hyödyntäminen edellyttää myös ennakointiosaamista. Henkilöstöstrategisessa suunnittelussa on keskeistä se, mitä osaamista organisaatio tulevaisuuden tekemisessä tarvitsee: kyse on kyvykkyystarpeitten ennakoinnista. Kun nämä tarpeet on selvitetty, on arvioitavissa, missä määrin selvitään omien voimavarojen kehittämisellä, mitkä toiminnot mahdollisesti voidaan hankkia ulkopuolisilta toimittajilta sekä onko mahdollisesti tarvetta uuden henkilöstön rekrytointiin.

22 21 4) Kumppanuudet ja resurssit: Kumppanuudet ja resurssit organisaatioissa tulee valjastaa yhteisen vision saavuttamiseen. Ennakoivalla ajattelutavalla tässäkin yhteydessä on paljon annettavaa, sillä esimerkiksi kumppanuussuhteiden ja verkostojen rakentamisen perimmäisenä tarkoituksena tulee olla asiakasta ja sitä kautta omaa organisaatiota tukevan lisäarvon tuottaminen. Arvoketjujen rakentaminen tulisi toteuttaa sellaisten yhteistyökumppaneiden ja asiakassegmenttien kanssa jotka voidaan ennakoida määrittävän keskeistä roolia tulevien liiketoimintahankkeiden toteuttamisessa. 5) Prosessit: Organisaatiossa suunnittelu, hallinta ja prosessien parantaminen ovat yksi merkittävimpiä koko henkilöstöä koskevia ennakointikohteita. Jatkuva pienten parannusten läpivienti on laatutyön perustehtäviä. Suurten muutosten, ns. läpimurtomahdollisuuksien tunnistaminen onkin jo ongelmallisempaa. Kysymys kuuluu: mitä tulee muuttaa ja milloin? Euroopan laatupalkintomallin tuloksien seurantaan on myös syytä kytkeä mukaan mittareita, joilla ennakoivaa toimintaa voidaan arvioida: miten ennakointi on osunut kohdalleen? Tämä koskee yhtä hyvin organisaation henkilöstötuloksia (ovatko henkilöstöön kohdennetut resurssoinnit johtaneet esimerkiksi osaamistason nousuun), kuin asiakkaitten ja sidosryhmien näkemysten vaikutusten arviointia. Organisaation toimialasta riippuen myös muita tulosalueita voidaan tarkastella ennakoinnin suhteen. 11 Ennakoinnin menetelmät Ennakoinnin eli tulevaisuuden luotauksen menetelmiä on lukuisia ja yhdistelmällä niitä erilaisia sovelluksia on sataoja tai jopa tuhansia. Mikään menetelmä sinällään ei sovellu ennakoinnin konseptiksi. Ennakoinnin menetelmiä ovat esimerkiksi seuraavat: aikasarjaanalyysit, ammattirakenneanalyysit, arvaus, delfi, elinkaarianalyysit, faktorianalyysit, heikkojen signaalien analyysit, klusterianalyysit, korrelaatioanalyysit, kyselyt, kvalifikaatioanalyysit, mallit (kvalitatiiviset, kvantitatiiviset, staattiset, dynaamiset, epätäsmälliset, stokastiset), megatrendit, murros- ja kaaosanalyysit, PESTE-analyysi eli poliittisten, ekonomististen, sosiaalisten, teknologisten ja ympäristöulottuvuuksien systemaattinen arviointi), porrasnostoanalyysit, ristivaikutusanalyysi, skenaariot eli tulevaisuuspolut, syklianalyysit, SWOT eli vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien analyysi, tulevaisuustaulukot, tulevaisuusverstaat ja -studiot, visiot, verkostoanalyysit ja yritysanalyysit.

23 22 Kukin ennakoinnin menetelmä sisältää seuraavat ulottuvuudet: 1) Ennakoitavan kohteen tai ilmiön kuvaamisen perustuen johonkin systematiikkaan, malliin, teoriaan, paradigmaan tai muuhun haltuunottotapaan; 2) Ennakointikäytäntö tai menettely kuten megatrendi- tai elinkaarianalyysi, jolla tarkasteluun saadaan tulevaisuutta luotaava aikajänne; 3) Määrällinen data eli tyypillisesti joko valmiisiin tilastoihin tai menetelmään sisältyvä tiedonkeruun kautta kootun data; 4) Vastaavasti laadullinen datan koottuna aiemmista tutkimuksista ja selvityksistä tai menetelmän mahdollisesti sisältämään tiedonkeruuseen liittyen sekä 5) Asiantuntijuuden hyödyntäminen, jossa on kysymys ennakoitavaa kohdetta tai ilmiöaluetta erityistesti tuntevien näkemysten, arvausten, arvojen, asenteiden, arvotusten sekä intressien tunnistamisesta. Kun jokaisen näiden viiden ulottuvuuden sisällä on lukuisia vaihtoehtoja, potentiaalisten ennakointimenetelmiä on suunnaton määrä. Käytännössä monet ennakointihankkeet tästä syystä ovatkin olleet toteutukseltaan ainutkertaisia. Toistettavissa olevat menettelyt ovat taas kehittyneet omiksi tekijöidensä leimaamiksi tuotteiksi kuten PT-malli, MITENNA, MARE, Osaamistarvebarometri, Osaamistarveluotain tai Tulevaisuusbarometri (TUBARO). Asiantuntijuus. Ennakoinnissa korostuu nimenomaan asiantuntijuuden hyödyntäminen kun tutkimus kuten myös ennustaminen tyypillisesti tukeutuu dataan. Esimerkiksi delfi ja skenaariomenetelmät perustuvat asiantuntijuuteen. Etenkin trendiennusteissa mutta myös talousennusteissa datalla on suurempi merkitys. Ammattirakenne-ennusteet pyrkivät taas yhdistämään sekä datan että asiantuntijuuden. Karkeasti voidaankin luonnehtia että datapohjaiset menettelyt pyrkivät ennustamiseen kun taas asiantuntijapohjaiset tulevaisuuden ymmärtämiseen ja tekemiseen. Ennakoinnilla on viime vuosina tarkoitettu pikemminkin tulevaisuuden tekemistä kuin ennustamista, vaikka näitä lähestymistapoja ei vastakkain tule asettaakaan vaan ne voidaan nähdä toisiaan tukevina. Aikajänne. Ennakoinnin menetelmät voidaan ryhmitellä viitteellisesti myös aikajänteen mukaan. Pitkän aikajänteen menetelmiä ovat esimerkiksi megatrendi-, skenaario- ja elinkaarianalyysit. Keskipitkän aikajänteen menetelmiä ovat verkosto- ja teknologia-analyysit. Lyhyen aikajänteen menetelmiä ovat esimerkiksi SWOT-analyysi ja kyselyt. Aikasarjoilla ja trendeillä voidaan ennustaa kaikkia aikavälejä. Asiantuntijamenetelmistä delfi soveltuu samoin kaikkien aikajänteiden ennakointiin, vaikka käytännössä keskipitkää aikaväliä on vaikea ylittää. Useissa ESR-ennakoitihankkeissa menetelmä perustui kyselyihin, jolloin saatiin lähinnä kuva nykytilanteesta mutta ennakointiin ei kyetty lainkaan. Koska kyselyt

ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001. Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet

ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001. Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet 0 ESR-ennakoinnin koordinaatioprojekti 31.10.2001 Keijo Mäkelä LOPPURAPORTTI Ennakoinnin parhaat käytännöt - työelämän muutos ja koulutustarpeet 1 Saatteeksi ESR-ennakoinnin koordinaatiohankeen toimialueeseen

Lisätiedot

Jonne Alasuvanto. Pro gradu -tutkielma. Hallintotiede

Jonne Alasuvanto. Pro gradu -tutkielma. Hallintotiede Jonne Alasuvanto ENNAKOIVA ARVIOINTIPROSESSI TOIMENPI- DEOHJELMAN IMPLEMENTAATION TUKENA CASE YLIVIESKAN LIIKUNTATOIMI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari 1 Keski-Suomi ENNAKOI Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia Seija Kiiskilä & Anu Huotari 4 Esipuhe Keski-Suomi ennakoi-hanke Hankeaika 1.7.2011-31.8.2013 Rahoitus 250 000 Keski-Suomen liitto 90

Lisätiedot

TOPTEN-menettelyn soveltaminen yritysten osaamistarpeiden kartoitukseen

TOPTEN-menettelyn soveltaminen yritysten osaamistarpeiden kartoitukseen Lähde: Julkaisussa Tulevaisuuden haltuunotto, PK-yritysten ennakoinnin käsikirja (Toim. Mika Mannermaa), ESR-julkaisut 77/2000. s. 97 110. Julkaistu myös netissä osoitteessa: http://www.mol.fi/esf/ennakointi/kasikirja/esittely.html

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista

Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista Ennakointiselvitys yksityisen sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamis- ja johtamishaasteista ENNAKOINTISELVITYS YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN OSAAMIS- JA JOHTAMISHAASTEISTA

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Selvitys ESR tavoite 4 - ja 6 ohjelmien ennakointihankkeiden vaikuttavuudesta

Selvitys ESR tavoite 4 - ja 6 ohjelmien ennakointihankkeiden vaikuttavuudesta Kirsti Stenvall & Kirsi Tolonen Ennakoinnin hyöty ammatillisessa koulutuksessa Selvitys ESR tavoite 4 - ja 6 ohjelmien ennakointihankkeiden vaikuttavuudesta Euroopan sosiaalirahasto Työministeriö Suomen

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Uudenmaan TE-keskus Raportti ennakoinnin käynnistyssuunnitelmasta Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. UUDENMAAN TE-KESKUS RAPORTTI

Lisätiedot

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2014 Julkaisun ovat toimittaneet Sirpa Sivonen ja Laura Pouru Suomen Kuntaliitto 1.painos

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Uudenlaista sankaruutta

Uudenlaista sankaruutta Riitta Käyhkö Simo Hakamäki Mika Kananen Veijo Kavonius Jarmo Pirhonen Pertti Puusaari Matti Kajaste Karl Holm Uudenlaista sankaruutta Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SENTE-julkaisuja 10 / 2001 HANKETOIMINNAN

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN

INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN TKI-toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen haasteita ammattikorkeakouluissa Liiketaloustiede, tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma Laatija: Leila

Lisätiedot

raportteja 74 COMBINNOxxx Työelämän kehittämistä jaxxx koulutusta kombinoimassaxxx Anu Järvensivu, Heidi Kervinen ja Marianne Vendell (toim.

raportteja 74 COMBINNOxxx Työelämän kehittämistä jaxxx koulutusta kombinoimassaxxx Anu Järvensivu, Heidi Kervinen ja Marianne Vendell (toim. raportteja 74 H E L S I N K I 2 0 1 1 COMBINNOxxx Työelämän kehittämistä jaxxx koulutusta kombinoimassaxxx Anu Järvensivu, Heidi Kervinen ja Marianne Vendell (toim.) Anu Järvensivu, Heidi Kervinen ja Marianne

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Työvoimamenetelmää sovellettu neljä vuosikymmentä MARE -alueiden työvoima- ja koulutustarvemalli

Työvoimamenetelmää sovellettu neljä vuosikymmentä MARE -alueiden työvoima- ja koulutustarvemalli Mäkelä, Keijo. MARE -alueiden työvoima- ja koulutustarvemalli. Työvoimamenetelmää sovellettu neljä vuosikymmentä. efutura. 1.10.2004. Asiasanat: ammattien tulevaisuus, ammattirakennemalli, alueennakointi,

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot