EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE. henkilöstösääntöjen liitteen X soveltamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE. henkilöstösääntöjen liitteen X soveltamisesta"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2001) 497 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE henkilöstösääntöjen liitteen X soveltamisesta (5 päivänä lokakuuta 1987 annettu neuvoston asetus N:o 3019/87) Vuosi 2000

2 JOHDANTO Henkilöstösääntöjen liitteessä X vahvistetaan yhteisön ulkopuolisissa maissa toimessa oleviin virkamiehiin sovellettavat erityiset poikkeussäännökset henkilöstösääntöjen 101 a artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta henkilöstösääntöjen muiden säännösten soveltamista. Henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 14 artiklan mukaan komissio esittää vuosittain neuvostolle kertomuksen tämän liitteen soveltamisesta ja erityisesti elinolokorvauksen vahvistamisesta 10 artiklan mukaisesti. Komissio on laatinut 1. tammikuuta 1988 lähtien kymmenen kertomusta. Nämä koskevat seuraavia ajanjaksoja: lokakuu 1987 joulukuu 1988, 1989, , 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, ja Keskeistä vuodelle 2000 oli neuvoston toiveiden mukaisesti henkilöstön uudelleenjärjestelyä koskevien toimenpiteiden jatkaminen sekä unionin ulkopuolella toimessa olevien virkamiesten palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien osalta AIRINC-yrityksen valinta tehtävään vuonna 1999 julkistetun rajoitetun tarjouskilpailun perusteella. Lisäksi keskeistä vuodelle 2000 oli Kosovon jälleenrakentamisesta vastuussa olevan erityisryhmän toimivaltuuksien siirtäminen Euroopan jälleenrakennusvirastolle Balkanin kriisin jälkeen. 1 LUKU: YLEISET SÄÄNNÖKSET 1 ARTIKLA:PALVELUKSEEN OTTAMINEN Yhteensä 693 tointa (viisi kiertävää tointa (floaters) mukaan luettuina) 31. joulukuuta 1999 käsittäneen ulkomaanedustuksen määrärahat ovat säilyneet ennallaan, eikä niitä ole lisätty varainhoitovuodelle Kyseisistä toimista 628 oli ulkomaanedustuksen käytössä 31. joulukuuta 2000, ja viittä kiertävää tointa hallinnoitiin päätoimipaikasta käsin. Koska päätoimipaikassa oli huomattavasti enemmän toimia käytössä kuin ulkomaanedustuksessa osana virkamieskiertoa toteutettavien työpaikan vaihdosten vuoksi, 25 tointa ei voitu täyttää lähetystöissä, koska ne oli täytetty päätoimipaikassa, ja ulkomaanedustuksessa oli tosiasiallisesti 35 avointa tointa. Vuonna 2000 komission ulkopuolelta otettiin palvelukseen 12 henkilöä avoimen kilpailun läpäisseiden hakijoiden joukosta. 2

3 2 ARTIKLA:LIIKKUVUUS Virkamieskierto Vuonna 2000 virkamieskierto koski 175:ä urakiertoluetteloon merkittyä virkamiestä (159 virkamiestä vuonna 1999), joista 64 siirtyi lähetystöstä toiseen (63 siirtoa vuonna 1999), 62 siirtyi lähetystöstä päätoimipaikkaan (49 siirtoa vuonna 1999), 12:n virkasuhde päättyi (12 virkasuhteen päättymistä vuonna 1999), ja 37 virkamiestä jäi asemapaikkaansa (35 virkamiestä vuonna 1999). Periaatetta, jonka mukaan virkamiesten on toimittava vuoroin lähetystössä vuoroin päätoimipaikassa, on noudatettu seuraavasti: 62 virkamiestä siirtyi lähetystöstä päätoimipaikkaan (49 siirtoa vuonna 1999), ja 67 virkamiestä siirtyi päätoimipaikasta lähetystöön (56 siirtoa vuonna 1999). Kaikkiaan virkamieskierron perusteella tapahtui siten 205 siirtoa (180 siirtoa vuonna 1999). Tosiasiallisia siirtoja vuonna 2000 oli yhteensä 260. Henkilöstön uudelleenjärjestely Osana lähetystöjen henkilöstön uudelleenjärjestelypolitiikkaa ja lähetystöverkon alueellistamista komissio päätti 18. heinäkuuta viran, joista 26 oli ura-alueen A virkoja, kolme ura-alueen B virkoja ja kaksi ura-alueen C virkoja, uudelleenjärjestelystä. Virat on määrä poistaa seuraavista lähetystöistä: ura-alue A: Angola, Egypti, Ghana, Guinean tasavalta, Intia, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon tasavalta, Mali, Mauritania, Mauritius (kaksi ura-alueen A virkaa), Namibia, Nigeria, Norsunluurannikko, Sambia, Somalia, Sudan, Swazimaa, Togo, Trinidad ja Tobago, Tšad, Tunisia, Uruguay ja Zimbabwe, ura-alue B: Costa Rica, Swazimaa ja Togo, sekä ura-alue C: Etiopia ja Tansania. Tällä tavoin pyritään ensisijaisesti tasapainottamaan henkilöresursseja ja vahvistamaan lähetystöjä, joissa henkilöstön tarve on suurin julkisten tehtävien vuoksi. Henkilöstölisäyksiin ryhdytään lähetystöjen työmäärää koskevan selvityksen perusteella. Kyseinen uudelleenjärjestely on määrä porrastaa varainhoitovuosille Neljä uudelleenjärjestelyä on myös toteutettu (Tšad - Mali, Norja - Kongon demokraattinen tasavalta, kehitysyhteistyön pääosasto - Togo ja Kongon demokraattinen tasavalta - Kroatia) siirroista hyötyvien lähetystöjen työmäärän helpottamiseksi. 3

4 3 ARTIKLA:HENKILÖKIERTO Vuonna 2000 päätökset henkilökierrosta koskivat 53:a uudelleen päätoimipaikkaan, ulkosuhteista vastaaville pääosastoille ja niiden yksiköihin määrättyä ulkomaanedustuksen virkamiestä. Siten noudatettiin virkamieskiertoon sisältyvää periaatetta, jonka mukaan virkamiesten on toimittava vuoroin lähetystössä vuoroin päätoimipaikassa. 2 LUKU: VELVOLLISUUDET 4 ARTIKLA:TEHTÄVIEN HOITAMINEN ASEMAPAIKASSA Tähän artiklaan liittyviä huomautuksia ei ole. 5 ARTIKLA:ASUNTO Vuonna 2000 ulkosuhteiden pääosasto pyrki edelleen hankkimaan yhteisön ulkopuolella toimessa oleville virkamiehille kalustetut virka-asunnot. Maakohtaisia tietoja laadittiin asuinpinta-alasta, huoneiden lukumäärästä ja neliöhinnoista. 3 LUKU: TYÖEHDOT 6, 7 JA 9 ARTIKLA:VUOSILOMAT Vuonna 2000 asiassa palattiin lopulta niin sanottuun normaaliin käytäntöön: yhtäältä laskentaperusteena on käytetty vuodesta 1998 työpäiviä kalenteripäivien asemesta ja toisaalta loman siirtoa seuraavalle vuodelle koskevien hakemusten osalta yhteisön ulkopuolisissa maissa toimessa olevat virkamiehet ovat pyrkineet päätoimipaikan suositusten mukaisesti käyttämään lomaoikeutensa ja vähentämään liian suuren lomamäärän siirtämistä seuraavalle vuodelle. Seuraavasta taulukosta käy selvästi ilmi, että yli 14 päivän loman siirrot, erityisesti päivän loman siirrot, ovat vähentyneet tuntuvasti vuosien ja välisenä aikana: Vuosi Virkamiehet, joita asia koskee päivän loman siirrot päivän loman siirrot päivän loman siirrot Yli70päivänloman siirrot 1994/ /

5 8 ARTIKLA JA 9 ARTIKLAN 2 KOHTA:POIKKEUKSELLISEN VIRKISTYSLOMAN MYÖNTÄMINEN Komissio päätti 24. helmikuuta 2000 myöntää osana tavanomaista käytäntöä poikkeuksellisia virkistyslomia varainhoitovuodelle 2000 vain niihin asemapaikkoihin, joissa elinolot ovat erityisen vaikeat, käyttäen perusteena niitä kriteerejä, joiden perusteella elinolokorvauksen määrä vahvistetaan vuosittain, ja kriisialueiksi julistettuihin paikkoihin. Liitteessä X olevan 8 artiklan säännöksiä täsmällisesti soveltaen kyseisen oikeuden piiriin kuului 30 asemapaikkaa vuonna 2000 (ks. liite I), kuten vuonna Kriisialueiden osalta oikeus myönnetään suhteessa kriisin tosiasialliseen kestoon. 4 LUKU: PALKKAUS JA SOSIAALITURVAETUUDET 1 JAKSO: PALKKAUS JA PERHELISÄT 10 ARTIKLAN 1 KOHTA: ELINOLOKORVAUS Komissio vahvisti 21. joulukuuta 1999 elinolokorvauksen määrät varainhoitovuodelle 2000 liitteessä II olevan taulukon mukaisesti. 10 ARTIKLAN 2 KOHTA: LISÄKORVAUS Vuonna 2000 maksettiin komission päätöksellä lisäkorvausta virkamiehille, joiden asemapaikka oli seuraavissa maissa: Maa Voimaantulo/ Lisäkorvauksen alkaminen Albania Maaliskuu 1997 Kesäkuu 1997 Algeria Marraskuu 1993 Joulukuu 1993 Toukokuu 2000 Kriisiaste ja lisäkorvauksen päättyminen 10 % Virkamiehet, joita asia koskee 5% 7 5% 10 % 5% 3 Burundi Tammikuu % 1 Eritrea Kesäkuu 1998 Heinäkuu 1998 Huhtikuu 2000 Jugoslavian liittotasavalta Pristina (erityisryhmä) Heinäkuu 1999 Tammikuu 2001 Sierra Leone Heinäkuu 1997 Elokuu 1998 Joulukuu 1998 Marraskuu 1999 Toukokuu 2000 Lokakuu % 5% päättyminen 3 5% päättyminen % 5% 10 % 5% 10 % 5% 3 5

6 On huomattava, että Pristinaan heinäkuussa 1999 sijoitettu erityisryhmä on saanut työnsä asteittain päätökseen vuoden 2000 aikana, ja Kosovon jälleenrakennusviraston alaisuuteen on perustettu noin neljänkymmenen henkilön työryhmä, jonka virallinen toimipaikka on Thessalonikissa (Kreikka) ja toiminnallinen keskus Pristinassa. 11 JA 12 ARTIKLA:PALKKOJEN MAKSUA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT Vuonna 2000 virkamiesten palkkojen maksuvaluuttojen jakauma oli prosentteina keskimäärin seuraava: 73 prosenttia virkamiehistä halusi palkkansa euroina henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 11 artiklan mukaisesti. 22 prosenttia virkamiehistä pyysi saada osan palkastaan paikallisena valuuttana. Näistä 55 prosenttia pyysi palkastaan paikallisena valuuttana liitteessä X olevan 12 artiklan soveltamista koskevassa sisäisessä ohjeessa säädetyn enimmäismäärän (80 prosenttia) ja loput halusivat palkastaan prosenttia paikallisena valuuttana. Japanissa enimmäismäärä oli vuonna 2000 edelleen 90 prosenttia henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 12 artiklan soveltamista koskevan sisäisen ohjeen 1 artiklan toisen kohdan mukaisesti. Viisi prosenttia henkilöstöstä (Venäjällä, Ukrainassa ja Kazakstanissa) pyysi asianmukaisten tositteiden perusteella osan palkastaan muuna kuin asemamaan valuuttana liitteessä X olevan 12 artiklan toisen kohdan mukaisesti. 13 ARTIKLA:KORJAUSKERTOIMET Neuvosto antoi 15. syyskuuta 2000 asetuksen N:o 1967/ niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, 1 päivästä tammikuuta 2000 sovellettavista korjauskertoimista, ja 15. tammikuuta 2001 asetuksen N:o 106/ niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, 1 päivästä heinäkuuta 2000 sovellettavista korjauskertoimista. Lisäksi komissio teki 28. joulukuuta 2000 päätöksen 2001/44/EY, EHTY, Euratom 3 ja 16. toukokuuta 2001 päätöksen 2001/407/EY 4 kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin sovellettavista korjauskertoimista; ensimmäisen päätöksen osalta korjauskertoimia sovelletaan 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta, ja toisen päätöksen osalta 1 päivästä elokuuta, 1 päivästä syyskuuta, 1 päivästä lokakuuta, 1 päivästä marraskuuta ja 1 päivästä joulukuuta EYVL L 235, , s. 1. EYVL L 19, , s. 1. EYVL L 11, , s. 50. EYVL L 144, , s

7 Komissio on viime vuosina pyrkinyt vähentämään tilastoinnista aiheutuvia kustannuksia, ja niinpä päädyttiin yksityisen AIRINC-yrityksen valintaan. Uusien menettelyjen avulla on siten vähennetty vuositasolla kustannuksia aikaisemmista noin kahdesta miljoonasta eurosta nykyisiin euroon tinkimättä kuitenkaan tulosten laadusta. Lisäksi Eurostat hyödynsi vuonna 2000 ainoastaan 84 perusnimikettä käsittävää nimikkeistöä vuoden nimikkeen asemesta ilman, että tällä oli merkittävää vaikutusta tuloksiin. Eurostatin kertomuksessa (liite III), joka on saatettu ajan tasalle vuoden 1994 kertomuksen jälkeen, esitetään nykyään sovellettavan menetelmän suuntaviivat korjauskertoimia laskettaessa ja arvioidaan kyseisen menetelmän käytännön soveltamista. 15 ARTIKLA:KOULUTUSLISÄT Koulutuslisiä maksettiin vuosina kaikkiaan euroa. Lisäksi mahdollisuus saada osa koulutuslisistä ennakkoon säilytettiin niiden virkamiesten osalta, joiden lasten koulutusmenot olivat erityisen korkeat. Lukuvuodesta ennakkoina maksetut määrät tasattiin säädetyissä määräajoissa. Aikaisempien vuosien tapaan komissio antoi jenin korkean vaihtokurssin vuoksi niille Japanissa toimessa oleville virkamiehille, joiden lapset käyvät siellä kansainvälistä koulua, luvan ylittää lukuvuotta koskevien korvausten vuosittaisen enimmäismäärän. Lisäksi yhtäältä koulutusmenojen yleinen nousu ja toisaalta euron epäedullinen valuuttakurssi suhteessa dollariin johtivat siihen, että komissio antoi luvan enimmäismäärän ylittämiseen muissakin asemapaikoissa. Kyseiset ylitykset sallittiin kuitenkin poikkeuksellisesti ainoastaan sellaisten lasten osalta, jotka seurasivat opetusta asemapaikassa kansainvälisessä koulussa, jossa voi suorittaa eurooppalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon, kuten ranskalaisessa koulussa (Lycée français), englantilaisessa koulussa (British School), saksalaisessa koulussa (Deutsche Schule), amerikkalaisessa koulussa tai kansainvälisessä koulussa. Lisäksi ilmoittamalla lapsi kyseiseen kouluun oli pyrittävä varmistamaan lapsen koulunkäynnin jatkuvuus. Tästä johtuen ja opintojen jatkuvuutta koskevan periaatteen nojalla kahdelle henkilökierrossa mukana olevalle virkamiehelle sallittiin myös enimmäismäärän ylitys lukuvuonna Enimmäismäärän ylitykset huomioon ottaen lukuvuotta varten maksetut määrät (Japani mukaan luettuna) olivat yhteensä euroa. 7

8 16 ARTIKLA:ASETTAUTUMIS- JA UUDELLEENASETTAUTUMISKORVAUS Vuonna 2000 maksuja suoritettiin seuraavasti: Lähetystöihin vasta siirtyneille virkamiehille maksettiin 155 asettautumiskorvausta, joista 144 maksettiin euroina pankkitilille Belgiassa ja 11 asemamaan paikallisena valuuttana, sekä virkamiehille, joiden virkasuhde päättyi lopullisesti, maksettiin 22 uudelleenasettautumiskorvausta, joista kolme maksettiin euroina pankkitilille Belgiassa ja 19 uudelleenasettautumisen kohteena olevan jäsenvaltion valuuttana. Maksettu määrä on yhteensä ,47 euroa ja jakautuu seuraavasti: ,70 euroa Belgiassa suoritettujen maksujen osalta ja ,77 euroa paikallisena valuuttana korjauskerroin huomioon ottaen suoritettujen maksujen osalta. 8

9 2 JAKSO: KULUKORVAUKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT 17 ARTIKLA: IRTAIMISTON MUUTOSTA AIHEUTUNEIDEN KULUJEN JA TODELLISTEN ASETTAUTUMISKULUJEN KORVAAMINEN VIRKAMIEHELLE, JOLLA EI OLE ENÄÄ TOIMIELIMEN HÄNEN KÄYTTÖÖNSÄ ANTAMAA KALUSTETTUA ASUNTOA SAMASSA ASEMAPAIKASSA Artiklaa ei ole sovellettu vuonna ARTIKLA:TILAPÄINEN ASUNTO Vuonna 2000 tehtiin 195 tilapäisen asunnon myöntämispäätöstä (166 päätöstä vuonna 1997, 187 päätöstä vuonna 1998 ja 163 päätöstä vuonna 1999). 19 ARTIKLA:VIRKA-AUTO/KILOMETRIKORVAUS Yksityisautojen käyttöä virkatehtävissä ja virka-autojen käyttöä yksityistarkoituksiin koskevia sääntöjä on sovellettu kesäkuusta Sääntöjä muutettiin vuoden 1998 lopussa, ja ne jaettiin vuoden 1999 alussa. Liitteessä X olevassa 19 artiklassa tarkoitettu kilometrikorvaus perustuu useiden jäsenvaltioiden käytäntöihin, ja se lasketaan keskimääräisten kulujen perusteella. Korvauksen määrä on tällä hetkellä 0,26 euroa/km (maastoauton osalta 0,36 euroa/km). 20 ARTIKLA:VIRKISTYSLOMISTA AIHEUTUVAT MATKAKULUT Virkistyslomista aiheutuvat matkakulut korvataan edelleen asemapaikan ja komission määräämän virkistyslomapaikan välisiltä matkoilta. Jos virkamies viettää virkistyslomansa jossakin muualla, kulut korvataan vain edellisen tapauksen perusteella määritettävään rajaan asti. Vuonna 2000 tästä kohdasta aiheutuneet kulut olivat euroa. 21 ARTIKLA: HENKILÖKOHTAISTEN TAVAROIDEN KULJETUKSESTA, MUUTOSTA JA IRTAIMEN OMAISUUDEN VARASTOINNISTA AIHEUTUVIEN KULUJEN KORVAAMINEN Vuonna 2000 toteutettiin 276 muuttoa (247 muuttoa vuonna 1997, 266 muuttoa vuonna 1998 ja 237 muuttoa vuonna 1999). Henkilökohtaisten tavaroiden muuttoa koskevia sääntöjä tarkistettiin vuonna 1997, ja muutokset tulivat voimaan vuoden 1998 alussa. Vuonna 1997 käynnistettiin myös henkilökohtaisten tavaroiden kuljetusta koskevan vakuutussopimuksen tekemistä koskeva tarjouskilpailu. Hankintoja ja sopimuksia käsittelevä komitea hyväksyi sopimuksen, ja se allekirjoitettiin vuoden 1998 helmikuun lopussa. 9

10 23 ARTIKLA: VUOKRAN KORVAAMINEN SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ VIRKAMIEHELLÄ EI OLE TOIMIELIMEN HÄNEN KÄYTTÖÖNSÄ ANTAMAA ASUNTOA Tällä hetkellä 23 artiklaa sovelletaan kahdeksaan tapaukseen (10 tapausta vuonna 1999). Kokemus on osoittanut, että sekä vuokranantajaa (joka neuvottelee Euroopan komission eikä yksittäisen diplomaatin kanssa) koskevista oikeusturvasyistä että kiinteistöpoliittisista syistä (korkealaatuisen rakennuskannan säilyttäminen pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä) 23 artiklan soveltaminen olisi varattava maihin, joiden markkinaolosuhteet ja oikeudellinen toimintaympäristö sen sallivat (esimerkiksi Geneve tai Washington). 3 JAKSO: SOSIAALITURVA 24 ARTIKLAN 3 KOHTA: TERVEYSSYISTÄ TAPAHTUVA KOTIUTTAMINEN HÄTÄTAPAUKSISSA JA ÄÄRIMMÄISISSÄ HÄTÄTAPAUKSISSA Vuonna 2000 työterveyshuolto antoi luvan 20:een terveyssyistä tapahtuvaan kotiuttamiseen (joista yksi oli äärimmäinen hätätapaus ja 19 hätätapauksia). Kyseisistä 20 tapauksesta kolme selvitettiin vuonna eurolla. Seitsemän tapausta vuodelta 1999 ja kolme tapausta vuodelta 1998 selvitettiin myös vuonna eurolla. Lisäksi lentosairaankuljetuksesta vastaavan SOS Air Ambulancen vuosimaksu oli euroa vuodelle ARTIKLA:VIRKAMIESTEN OIKEUDENOMISTAJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Vuonna 2000 ei esitetty virkamiesten oikeudenomistajien tapaturmavakuutukseen liittyviä korvaushakemuksia. 6 LUKU: SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 27 ARTIKLA:PALKKAA KOSKEVAT SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Muistutettakoon, että tämän artiklan soveltaminen on rauennut lokakuusta 1992 alkaen. 10

11 LIITE I VIRKISTYSLOMAOIKEUDEN MÄÄRITTÄMINEN (Liitteessä X oleva 8 artikla) Voimaantulopäivä: 1. tammikuuta 2000 MAA LOMAOIKEUS PAIKKA Albania Algeria Angola Bangladesh Burundi Eritrea Etiopia Georgia Guinea-Bissau Guinea (Conakry) 3x5päivää 3x5päivää 2x5päivää 3x5päivää 1x5päivää 3x5päivää 1x5päivää 2x5päivää 3x5päivää 2x5päivää Rooma (Italia) Pariisi (Ranska) Windhoek (Namibia) Phuket (Thaimaa) Mombasa (Kenia) Mombasa (Kenia) Mombasa (Kenia) Wien (Itävalta) Dakar (Senegal) Dakar (Senegal) Jugoslavian liittotasavalta 2x5päivää Bryssel (Belgia) (Belgrad) Kamerun Kazakstan 1x5päivää 1x5päivää Libreville (Gabon) Frankfurt (Saksa) Keski-Afrikan tasavalta Komorit Kongon dem. tasavalta Kongon tasavalta Liberia Mauritania Niger Nigeria (Abuja) Nigeria (Lagos) Papua-Uusi-Guinea Päiväntasaajan Guinea Ruanda Sierra Leone Sudan Togo Tšad Vietnam 3x5päivää 2x5päivää 2x5päivää 3x5päivää 3x5päivää 2x5päivää 2x5päivää 1x5päivää 2x5päivää 3x5päivää 2x5päivää 1x5päivää 3x5päivää 3x5päivää 1x5päivää 3x5päivää 1x5päivää Libreville (Gabon) Antananarivo (Madagaskar) Libreville (Gabon) Libreville (Gabon) Dakar (Senegal) Casablanca (Marokko) Libreville (Gabon) Libreville (Gabon) Libreville (Gabon) Darwin (Australia) Libreville (Gabon) Mombasa (Kenia) Dakar (Senegal) Mombasa (Kenia) Libreville (Gabon) Dakar (Senegal) Phuket (Thaimaa) 11

12 LIITE II ASEMAPAIKAT JA ELINOLOKORVAUKSEN MÄÄRÄ (Liitteessä X oleva 10 artikla) Voimaantulopäivä: 1. tammikuuta 2000 (Pristinan osalta ja Indonesian osalta ) 35 % 25 % 20 % 15 % 10 % 0 % ALBANIA ALGERIA ANGOLA BANGLADESH BURKINA FASO BURUNDI DJIBOUTI ETIOPIA GEORGIA GUINEA GUINEA-BISSAU GUYANA HAITI INDONESIA JUGOSLAVIAN LIITTOTASAVALTA KAMERUN KAZAKSTAN KESKI-AFRIKAN TASAVALTA KOMORIT KONGON DEM. TASAVALTA KONGON TASAVALTA LIBERIA MALI MAURITANIA MOSAMBIK NIGER NIGERIA (ABUJA) NIGERIA (LAGOS) PAPUA-UUSI- GUINEA PÄIVÄNTASAAJAN GUINEA RUANDA SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE SIERRA LEONE SUDAN TANSANIA TOGO TŠAD UGANDA VIETNAM BELIZE BENIN BOSNIA- HERTSEGOVINA EGYPTI ERITREA FILIPPIINIT GAMBIA GHANA GUATEMALA INTIA KAP VERDE KENIA KIINA KOLUMBIA LÄNSIRANTA/GAZA MADAGASKAR MALAWI NICARAGUA NORSUNLUU- RANNIKKO PERU SALOMONSAARET SAMBIA SRI LANKA SURINAME TONGA UKRAINA VENEZUELA VENÄJÄ BOLIVIA BULGARIA EJTM FIDŽI GABON JAPANI (NAKA) JUGOSLAVIA (Belgrad) LESOTHO MEKSIKO ROMANIA SWAZIMAA THAIMAA VANUATU BOTSWANA CHILE COSTA RICA ETELÄ-AFRIKKA ETELÄ-KOREA HONGKONG ISRAEL (TEL AVIV) JAMAIKA JAPANI (TOKIO) JORDANIA LIBANON SENEGAL SYYRIA TURKKI UUSI-KALEDONIA ALANKOMAIDEN ANTILLIT ARGENTIINA AUSTRALIA BARBADOS BRASILIA DOMINIKAANINEN TASAVALTA KROATIA LATVIA LIETTUA MAROKKO MAURITIUS NAMIBIA PUOLA SLOVAKIA SLOVENIA TRINIDAD JA TOBAGO TŠEKKI TUNISIA UNKARI URUGUAY VIRO ZIMBABWE KANADA KYPROS MALTA NORJA SVEITSI USA-NEW YORK USA-WASHINGTON 12

13 LIITE III KERTOMUS MINISTERINEUVOSTOLLE (maaliskuun 2001 versio) EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLISISSA MAISSA TOIMESSA OLEVIEN VIRKAMIESTEN PALKKOIHIN SOVELLETTAVIEN KORJAUSKERTOIMIEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ Laatinut: Eurostat. 13

14 SISÄLLYS 1. JOHDANTO Sääntelykehys Historiallinen tausta Toiminnan tukemisesta tarjouskilpailuun YLEISKATSAUS VOIMASSA OLEVAAN JÄRJESTELMÄÄN Yleistä Säännölliset tutkimukset Brysselissä asuvien perheiden rahankäytöstä Säännölliset tutkimukset asemapaikoissa asuvien perheiden rahankäytöstä Säännölliset tutkimukset Brysselin hintatasosta Säännölliset tutkimukset asemapaikkojen hintatasosta (aluetutkimukset) Brysselin hintatason jatkuva seuranta Asemapaikkojen hintatason jatkuva seuranta (aikatutkimukset) Ulkosuhteiden PO:n/Eurostatin/sopimuspuolen/lähetystöjen tehtävät VIIMEAIKAISET JA SUUNNITELLUT PARANNUKSET Uusi luokittelu COICOP-luokituksen perusteella ja perusnimikkeiden määrän vähentäminen Hintatutkimukset Brysselissä ja asemapaikoissa Tutkimukset asemapaikoissa asuvien perheiden rahankäytöstä Brysselin ja asemapaikkojen hintatason jatkuva seuranta Tutkimustulosten käyttöönotolle asetetut määräajat Työn kehittäminen KORJAUSKERTOIMIEN SOVELTAMINEN PALKKOIHIN Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Laskentakaavio Esimerkki tuotemääritelmistä Ryhmittely 84 perusluokkaan Luettelo asemapaikoista 14

15 1. JOHDANTO Tämän kertomuksen tavoitteena on antaa Euroopan unionin ulkopuolella toimessa olevien virkamiesten palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien laskennassa nykyään sovellettavan menetelmän suuntaviivat ja arvioida sen käytännön soveltamista Sääntelykehys Jollei muista henkilöstösäännöistä muuta johdu, henkilöstösääntöjen liitteessä X (joka on vahvistettu 5 päivänä lokakuuta 1987 annetulla neuvoston asetuksella N:o 3019/87) säädetään Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa toimessa oleviin virkamiehiin sovellettavista erityisen tärkeistä säännöksistä. Liitteessä X olevassa 11 artiklassa säädetään, että kyseisten virkamiesten palkka maksetaan periaatteessa euroina Belgiaan ja että siihen sovelletaan Belgiassa toimessa olevien virkamiesten palkkaan sovellettavaa korjauskerrointa. Liitteessä X olevassa 12 artiklassa säädetään, että nimittävä viranomainen voi virkamiehen hakemuksesta päättää antaa luvan palkan maksamiseen asemamaan valuuttana (tai poikkeuksellisesti jonakin muuna valuuttana) komission vahvistamissa sisäisissä säännöissä asetetun 80 prosentin enimmäismäärän rajoissa, jolloin kyseiseen määrään sovelletaan asemapaikan korjauskerrointa ja se muunnetaan virallisen valuuttakurssin mukaan. Liitteessä X olevan 13 artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että taatakseen, että virkamiesten ostovoima on sama asemapaikasta riippumatta, neuvosto vahvistaa kuuden kuukauden välein korjauskertoimet komission ehdotuksesta. Liitteessä X olevan 13 artiklan toisessa alakohdassa täsmennetään, että jos havaitaan, että välivaiheen aikana (korjauskertoimen ja vastaavan valuuttakurssin perusteella lasketut) elinkustannukset ovat muuttuneet yli 5 prosenttia, komissio päättää kyseisen kertoimen mukauttamisesta. Tämän seurauksena palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet on laskettava kaikkien Euroopan unionin ulkopuolisten asemapaikkojen osalta (joita on yli 120 tämän kertomuksen laatimishetkellä) riippumatta siitä, sovelletaanko korjauskertoimia tosiasiallisesti kyseisissä asemapaikoissa asuvien virkamiesten palkkoihin. Kyseisen henkilöstösäännön noudattamisesta aiheutuu väistämättä korkeat kustannukset (noin euroa vuodessa) Historiallinen tausta Eurostat alkoi käyttää toukokuussa 1988 unionin ulkopuolisissa maissa toimessa olevien virkamiesten palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien nykyistä laskentajärjestelmää. Järjestelmälle on tyypillistä, että Eurostat käyttää omia tilastolähteitä, joissa otetaan huomioon Euroopan yhteisöjen henkilöstön erityiset elinolot eri asemapaikoissa. Aikaisemmin Eurostat käytti korjauskertoimien laskentaperusteina Yhdistyneistä Kansakunnista peräisin olevia tilastolähteitä. 15

16 Myöhemmin tunnustettiin, että kyseiset tiedot eivät liittyneet suoraan Euroopan komission virkamiesten tilanteeseen, ja Yhdistyneiden Kansakuntien tutkimuksissa käytettäviä menetelmiä kohtaan esitetyn arvostelun vuoksi sekä Eurostatin toimivaltuuksien lisääntyessä tilastoinnin alalla päätettiin pyytää neuvoston hyväksyntää uuden järjestelmän kehittämiseksi. Kyseinen menettely aloitettiin vuonna Vuodesta 1989 tilastotietojen keruusta on vastannut tarkoitukseen perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys (EuroCost), jonka toimintaa Eurostat tukee Toiminnan tukemisesta tarjouskilpailuun Kyseisen henkilöstösäännön noudattamisesta aiheutuvien korkeiden kustannusten (noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa) ja ministerineuvoston esittämän menojen leikkauspyynnön vuoksi päätettiin lopettaa EuroCostin tukeminen työohjelman jälkeen. Vuonna 1999 julkistettiin tarjouspyyntö sopimuksen myöntämiseksi tarjouskilpailun perusteella. Kyseisen tarjouspyynnön seurauksena valittiin yksityinen AIRINC-yritys, jonka toimipaikka on Yhdysvalloissa. Vuoden 2000 alussa allekirjoitetun uusittavissa olevan vuoden sopimuksen ansiosta menot ovat alentuneet tuntuvasti. Menoja koituu enää ainoastaan noin euroa vuodessa. Tällä tavoin aikaansaadut huomattavat säästöt voidaan selittää seuraavilla tekijöillä: Yritys, joka tekee tutkimuksia maailmanlaajuisesti muille asiakkaille Eurostatin vaatimuksista riippumatta, on kannattavampi kuin yhdistys, joka tekee tutkimuksia lähes pelkästään Eurostatille. Koska yhteisön ulkopuolella toteutettavista vertailuista on paljon kokemusta, on mahdollista ennakoida nyt tehokkaammin, missä ja millä tavoin kyseiset tutkimukset olisi tehtävä. Aluetutkimusten määrä oli erittäin korkea alussa, koska EuroCost oli uusi järjestö ja sen oli hankittava perustietoja kaikista asemapaikoista mahdollisimman nopeasti. Sen jälkeen, kun korjauskerroin oli määritetty lähes kaikkien asemapaikkojen osalta, täydellisten vuositutkimusten määrää oli mahdollista pienentää (määrä laski vuosien :stä vuosien :ään) sekä ottaa käyttöön helpommat ja huokeammat tutkimusmallit (18 tutkimusta vuosina ). EuroCostille kuului myös joitakin Euroopan unionin alueella sovellettaviin korjauskertoimiin liittyviä vähemmän tärkeitä tehtäviä; kyseiset tehtävät jaettiin uudelleen Eurostatille. 2. YLEISKATSAUS VOIMASSA OLEVAAN JÄRJESTELMÄÄN 2.1. Yleistä Järjestelmän perusperiaatteet ovat samankaltaiset kuin Euroopan unionin alueella toimessa olevien virkamiesten palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien laskennassa käytettävä menetelmä. 16

17 Voimassa oleva tietojenkeruujärjestelmä (ks. liite 1) sisältää seuraavat tekijät: Säännölliset tutkimukset Brysselissä asuvien perheiden rahankäytöstä Säännölliset tutkimukset asemapaikoissa asuvien perheiden rahankäytöstä Säännölliset tutkimukset Brysselin hintatasosta Säännölliset tutkimukset asemapaikkojen hintatasosta Brysselin hintatason jatkuva seuranta Asemapaikkojen hintatason jatkuva seuranta Säännölliset tutkimukset Brysselissä asuvien perheiden rahankäytöstä Tutkimusten tavoitteena on kartoittaa Euroopan unionin virkamiesten menorakenne. Tiedot perustuvat perheiden rahankäyttöä koskeviin tutkimuksiin (kotitaloustiedustelut), joita tehdään sekä Euroopan unionin alueella että sen ulkopuolella asuvien virkamiesten palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien laskemista varten. Viimeisin tämäntyyppinen tutkimus tehtiin vuonna 2000, ja tietoja saatiin noin 700 kotitaloudesta. Tutkimus tehdään viiden vuoden välein. Kotitalouksien menot tavaroina ja palveluina jakautuvat 84 perusnimikkeeseen (samoja nimikkeitä käytetään myös säännöllisissä hintatutkimuksissa ks. luku ja liite 3) COICOP-luokituksen perusteella Säännölliset tutkimukset asemapaikoissa asuvien perheiden rahankäytöstä Euroopan unionin ulkopuolella toimessa olevien virkamiesten palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien voimassa olevan laskentajärjestelmän perusperiaatteena on oletus siitä, että ulkomailla toimessa olevat virkamiehet mukautuvat jossain määrin paikallisiin markkinaolosuhteisiin muuttamatta kuitenkaan täysin kulutustottumuksiaan (toisin sanoen heidän Brysselin menorakenteensa säilyy tietyllä tapaa ennallaan). Käytännössä kyseisen periaatteen seurauksena hintapariteetit lasketaan Brysselin hintatason ja asemapaikkojen hintatason välisten poikkeamien perusteella (ks. luku ja liite 1), jotka saadaan laskemalla ensiksi Brysselissä aiheutuvia menoja koskevan painorakenteen avulla (Laspeyresin indeksi) ja toiseksi asemapaikkojen omien painotusten avulla (Paaschen indeksi), jotta voidaan lopulta määrittää kyseisten kahden tutkimuksen keskiarvo (Fisherin ihanneindeksi). Kyseistä menettelytapaa käytetään tavallisesti maita verrattaessa. Niinpä on välttämätöntä laskea paikallinen kulutustaso, samoin kuin Brysselissä aiheutuvien menojen painotukset. Perheiden rahankäyttöä koskevia tutkimuksia tehdään noin viiden vuoden välein kaikissa unionin ulkopuolisissa asemapaikoissa Säännölliset tutkimukset Brysselin hintatasosta Tutkimusten tavoitteena on määrittää etukäteen määriteltyjen tuotteiden luettelon hinnat. Aikaisemmin hintatutkimuksista vastasivat Belgian talousministeriön yhteydessä toimiva Belgian kansallinen tilastolaitos Brysselissä sekä EuroCostin työntekijät Brysseliä koskevien hintaluettelojen täydentämiseksi. 5 COICOP = Kotitalouksien yksilöllisen kulutuksen luokitus käyttötarkoituksen mukaan. 17

18 Voimassa olevassa tuoteluettelossa on noin 600 tavaroita ja palveluja koskevaa määritelmää (ks. liite 2 tarkempia tietoja varten), joiden osalta on esitetty yleisluonteisesti viisi Brysselissä annettua hintaa. Tiettyjä menoluokkia ei ole esitetty luettelossa, koska niistä aiheutuvat kustannukset korvataan suoraan Euroopan unionin ulkopuolella toimessa oleville virkamiehille (esimerkiksi tietyt asumis-, terveys- ja opetuskulut); tilanne poikkeaa Euroopan unionin alueella toimessa olevien virkamiesten palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien laskentajärjestelmästä. Eräitä menoluokkia ei ole luettelossa, koska ne eivät ole tavallisia Brysselissä. Luettelo voisi olla päättymätön, mutta käytännöllisistä ja taloudellisista syistä tuotevalikoima on ollut pakko rajata. Tuotteet lisätään luetteloon ainoastaan, jos niiden arvioidaan edustavan niitä koskevaa perusnimikettä. Luettelossa esitetyt tavarat ja palvelut jakautuvat 84 perusnimikkeeseen, joita käytetään myös menorakennetta arvioitaessa (ks. luku ja liite 3), ja se vastaa Euroopan unionin alueella toimessa olevien virkamiesten palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien laskentajärjestelmää. Hinnat päivitetään säännöllisesti, ja uusi sopimuspuoli (AIRINC) huolehtii lisätutkimuksesta, joka koskee ajan tasalle saatetun uuden luettelon nimikkeitä. Uusia määritelmiä vastaavat, Brysseliä koskevat Euroopan vertailuohjelman (ECP) hinnat on huolellisesti tarkastettu. AIRINC vastaa uusien hintojen keräämisestä Bryssselissä, jos Euroopan unionin ulkopuolella esiintyy uusia määritelmiä. Hintojen puuttuessa sopimuspuolen tehtävänä on kerätä lisähintoja Brysselistä Säännölliset tutkimukset asemapaikkojen hintatasosta (aluetutkimukset) Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus verrata Brysselin tilannetta asemapaikkojen tilanteeseen. Tutkimuksen tekemiseksi asemapaikassa käytetään samaa tuoteluetteloa kuin Brysseliäkin varten. On muistettava, että vaikka samaa luetteloa on tarkoitus käyttää, eri aikoina tehdyt tutkimukset voivat tuottaa erilaisia tuloksia (voidaan käydä eri kaupoissa, saatavilla olevat tuotteet voivat olla erilaisia, pyydetyt hinnat voivat olla erilaisia). Tämä on otantaan perustuvan järjestelmän väistämätön ominaisuus. Asemapaikassa hintatietoja kerätään aikaisemmissa tutkimuksissa käytetyissä kaupoissa ja kyseistä tutkimusta varten valituissa kaupoissa. Lopullinen luettelo kaupoista vahvistetaan aina yhdessä lähetystön kanssa. Hintatietoja kerätään ainoastaan niistä tavaroista ja palveluista, jotka vastaavat luettelon määritelmiä ja jotka ovat laadultaan verrattavissa niihin tavaroihin ja palveluihin, jotka on mainittu viimeisimmässä Brysselissä tehdyssä säännöllisessä hintatutkimuksessa. Huomioon ei oteta asemapaikassa asuvien virkamiesten suoraan tuomien tavaroiden ja palvelujen hintaa, vaikka huomioon otetaan yleensä asemapaikassa saatavilla olevien muiden tuotujen tavaroiden ja palvelujen hinnat. On selvää, että kaikkia Brysselissä saatavilla olevia tavaroita ja palveluja ei ole kaikissa maissa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä vaikuta korjauskertoimen laskemiseen, koska hintavertailut koskevat ainoastaan tosiasiallisesti saatavilla olevia tuotteita. Lisäksi komissio vahvistaa vuosittain elinolokorvauksen (henkilöstösääntöjen liitteessä X oleva 10 artikla) viiden tekijän perusteella: terveydenhuollon ja sairaalahoidon taso, turvallisuus, ilmasto, eristyneisyysaste ja muut paikalliset olosuhteet (kuten erityiset kulttuuripiirteet ja talouskehityksen taso). Viimeiseen tekijään liittyvät seikat voivat vaikuttaa suuresti tavaroiden ja palvelujen saatavuuteen sekä niiden reaalihintoihin tietyssä paikassa. 18

19 Vertailukelpoisuuden käsite aiheuttaa enemmän ongelmia, ja tietyissä olosuhteissa määritelmät voivat olla laajempia ja käsittää tuotteita, jotka ovat pikemminkin keskenään vastaavia kuin täysin samankaltaisia. Sopimuspuolen tekemien tutkimusten tuloksia valvovat Eurostatin virkamiehet, jotka pyytävät tarvittaessa korjauksia tai lisätietoja. Aluetutkimusten tekemisen säännöllisyys riippuu eri tekijöistä. Niiden sisällyttäminen tietyn vuoden tutkimusohjelmaan määräytyy muun muassa seuraavien perusteiden nojalla: asemapaikan korjauskertoimen taso, asemapaikassa viimeksi tehdyn tutkimuksen jälkeen kulunut aika, alueen erityisongelmien havaitseminen, uusien menetelmien käyttöönotto ja mahdollisuus yhdistää käynnit maantieteellisesti keskenään vertailukelpoisiin paikkoihin. Vuosittaisen työohjelman vahvistaa Eurostat yhteistyössä ulkosuhteiden PO:n kanssa. Tutkimuksesta vastaa sopimuspuoli, ja Eurostatin osallistuminen riippuu erityisolosuhteista. Tietojen keruu, analyysi ja valvonta voi kestää huomattavan kauan tämäntyyppisissa tutkimuksissa, joten on tärkeää, että tarkastukset ja valvonta tapahtuvat sääntöjen mukaisesti. Eurostatin virkamiehet vastaavat aina tulosten tarkastamisesta. Vuosittain (huhtikuusta maaliskuuhun) tehtävien aluetutkimusten määrä jakautuu seuraavasti: 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02** * 8+13* * Vuosina tehtävien 9 tutkimuksen ja vuosina tehtävien 8 tutkimuksen lisäksi tehdään 18 ja 13 tutkimusta, joilla on kaksi tavoitetta. Nämä tutkimukset, joita voidaan hyödyntää järjestelmässä joko alue- tai aikatutkimuksina, voidaan katsoa pieniksi aluetutkimuksiksi, joiden avulla voidaan tarkastaa elinkustannustaso tekemättä täydellistä aluetutkimusta ( place-to-place ). ** Ehdotetut tutkimukset. Asemapaikassa tehdyssä tämäntyyppisessä tutkimuksessa 84 perusnimikkeen osalta kirjattuja hintoja verrataan Brysselissä tehdyssä viimeisimmässä tutkimuksessa kirjattuihin hintoihin, jotka on päivitetty yksityiskohtaisten hintaindeksien avulla, jotta voidaan määrittää säännöllisesti päivitettävissä olevat perushintapariteetit (ks. luvut ja 2.1.6). Maiden välisten tilastovertailujen tavallisen käytännön mukaisesti kyseiset pariteetit lasketaan ensiksi Brysselissä aiheutuvia menoja koskevan painorakenteen avulla (Laspeyresin indeksi), seuraavaksi asemapaikkojen omien painotusten avulla (Paaschen indeksi) ja lopulta määrittämällä kyseisten kahden laskukaavan geometrinen keskiarvo (Fisherin ihanneindeksi). Kyseinen toimintamalli on looginen ottaen huomioon, että virkamiesten voidaan odottaa mukautuvan jossain määrin paikallisiin markkinaolosuhteisiin muuttamatta kuitenkaan täysin kulutustottumuksiaan (ks. luku ja liite 1) Brysselin hintatason jatkuva seuranta Sen jälkeen, kun perushintataso on määritetty viimeisimmässä Brysselissä tehdyssä säännöllisessä hintatutkimuksessa, on tarpeen valvoa ajan kuluessa tapahtuvia hintavaihteluja. Tätä varten hyödynnetään Belgian talousministeriön kuukausittain toimittamia hintatietoja. Kyseiset tiedot muunnetaan 84 perusnimikkeen mallin mukaisesti, ja niiden avulla lasketaan yleisindeksi. 19

20 Asemapaikkojen hintatason jatkuva seuranta (aikatutkimukset) Tietyissä teollisuusmaissa, joissa on olemassa yksityiskohtaiset ja luotettavat kuluttajahintaindeksit, asemapaikassa tehdyssä viimeisimmässä hintatutkimuksessa määritetyt perushinnat voidaan saattaa ajan tasalle kansallisen kuluttajahintaindeksin sisältämien tietojen avulla, mikä vastaa tilannetta Brysselissä. Valitettavasti useissa muissa maissa tämä on mahdotonta, joten on löydettävä vaihtoehtoinen ratkaisu. Vaihtoehtoisena ratkaisuna on aikatutkimusten ( time-to-time ) tekeminen erittäin usein hintojen muuttamiseksi nykyarvoon kyseisissä maissa. Tutkimusten säännöllisyys vaihtelee kahdesta kahteentoista kertaan vuodessa asemapaikasta riippuen. Joidenkin asemapaikkojen osalta käytetään Yhdistyneiden Kansakuntien toimittamia tietoja. Tällä hetkellä 25 maan osalta tietoja saadaan kansallisilta tilastolaitoksilta ja 27 maan osalta turvaudutaan Yhdistyneiden Kansakuntien toimittamiin tietoihin. Sopimuspuoli tekee tällä hetkellä niin sanottuja time-to-time -tutkimuksia 73 maassa. Kutakin asemapaikkaa koskevat säännölliset tiedot (lähteestä riippumatta) muunnetaan 84 perusnimikkeen mallin mukaisesti. Kyseisiä perusnimikkeittäin eriteltyjä indeksejä verrataan Brysseliä vastaavan indeksin tuloksiin, ja niitä käytetään viimeisimmässä asemapaikassa tehdyssä hintatutkimuksessa laskettujen peruspariteettien päivittämiseen (ks. luku ja liite 1). Kyseinen yleishintapariteetti jaetaan sitten voimassa olevalla virallisella valuuttakurssilla komission julkaisemien virallisten lukujen perusteella (joita on käytetty talousarviossa) korjauskertoimen laskemiseksi Ulkosuhteiden PO:n/Eurostatin/sopimuspuolen/lähetystöjen tehtävät Lähetystöt osallistuvat keskeisesti perheiden rahankäyttöä koskeviin säännöllisiin tutkimuksiin ja säännöllisiin hintatutkimuksiin. Sopimuspuoli vastaa suurimmaksi osaksi kenttätyöstä ja atktyöstä Eurostatin toimeksiantojen perusteella. Eurostat vastaa vuosittaisen työohjelman määrittämisestä ulkosuhteiden PO:n kanssa, menetelmien määrittämisestä henkilöstösääntöjen 64 artiklassa tarkoitettua työryhmää kuullen (johon kuuluu jäsenvaltioiden edustajia), sekä järjestelmän lopullisten tulosten toimittamisesta. Eurostat valvoo päivittäin oman harkintansa mukaan sopimuspuolen toimittamien tulosten asiantuntemuksen laatua. Ulkosuhteiden PO puolestaan vastaanottaa tällä hetkellä lopulliset tulokset (palkkoihin sovellettavia korjauskertoimia koskevat ehdotukset) Eurostatilta puolen vuoden välein, ja sen tehtävänä on toimittaa ne neuvostoon hyväksyttäviksi puolen vuoden välein. Ulkosuhteiden PO harjoittaa myös kirjeenvaihtoa ja on pysyvässä yhteydessä lähetystöihin. Kaikkien kyseisten tahojen ammatilliset suhteet ovat väistämättä erittäin tiiviit, mikä takaa parhaimman mahdollisen tuloksen. 3. VIIMEAIKAISET JA SUUNNITELLUT PARANNUKSET Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevissa lähetystöissä toimessa olevien virkamiesten palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien laskennassa käytettyjä menetelmiä ja käytäntöä tarkistetaan ja kehitetään jatkuvasti osittain tulosten parantamiseen tähtäävistä ammattisyistä sekä osittain ulkoisen painostuksen vuoksi. Menetelmiä koskevista merkittävistä ehdotuksista keskustellaan aina ensin henkilöstösääntöjen 64 artiklassa tarkoitetun työryhmän kokouksissa, ja muutosten täytäntöönpano edellyttää yhteisymmärrystä. 20

21 Eurostat on vakuuttunut siitä, että kyseisen järjestelmän avulla saadut tulokset ovat korkealaatuisia ja että ne soveltuvat parhaiten Euroopan unionin ulkopuolisia maita koskevien luotettavien korjauskertoimien määrittämiseen. Seuraavaksi esitetään järjestelmään tehtyjä viimeaikaisia muutoksia sekä tulevaisuuden parantamismahdollisuuksia Uusi luokittelu COICOP-luokituksen perusteella ja perusnimikkeiden määrän vähentäminen COICOP-luokituksen perusteella tehtävä, 84 perusnimikkeestä koostuva uusi nimikkeistö hyväksyttiin henkilöstösääntöjen 64 artiklassa tarkoitetun työryhmän kokouksessa kesäkuussa 1999 sen panemiseksi täytäntöön vuonna Perusnimikkeet ovat tuoteryhmiä, joilla on samankaltaisia ominaisuuksia. Ne muodostavat alimman tason, jonka osalta on laskettu menojen painotus, mikä mahdollistaa kasaantumisen ylemmille tasoille. Vuonna 1999 käytetyssä nimikkeistössä oli 173 perusnimikettä. Simulaatioiden avulla on osoitettu, että tulokset eivät vaihdelleet kovin paljon nimikkeistöstä riippumatta. Perusnimikkeiden määrää vähentämällä saadaan kuitenkin luotettavampia, yksityiskohtaisia tuloksia, sillä kussakin perusnimikkeessä olevat tuotteet ovat edustavampia. Lisäksi, jos perusnimikkeitä on vähemmän, tuotteet voidaan valikoida tehokkaammin (ks. luvussa mainittu luettelo). On syytä korostaa, että kaikki suuret kansainväliset järjestöt hyödyntävät nykyisin COICOPluokitukseen perustuvia nimikkeistöjä hintaindeksejään laatiessaan ja elinkustannustasoa vertaillessaan. Siten kyseisen uuden nimikkeistön käyttö on lisännyt tietojenvaihtoa Yhdistyneiden Kansakuntien, OECD:n, kansallisten tilastolaitosten jne. kanssa. Perusnimikkeiden täydellinen luettelo löytyy liitteestä Hintatutkimukset Brysselissä ja asemapaikoissa Eurostat tarkisti vähän aikaa sitten tuotemääritelmien perusluetteloa (helmikuussa 2001). Aikaisempi luettelo, joka perustui Euroopan unionin alueella toimessa olevien virkamiesten palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien laskennassa käytettyyn luetteloon, ei soveltunut aina eurooppalaisista markkinoista täysin poikkeaville markkinoille. Luettelossa oli yli määritelmää, mutta useimmissa asemapaikoissa oli vaikea löytää yli 500 määritelmää vastaavaa tuotetta. Uudessa luettelossa on 600 määritelmää, jotka soveltuvat paremmin yhteisön ulkopuolisiin vertailuihin (ks. liite 2 tarkempia tietoja varten). Tämä mahdollistaa tehokkaammat hintatutkimukset, ja tulosten laatu paranee samanaikaisesti. Lisäksi kyseisen järjestelmän avulla taataan erilaisten hintatutkimusten parempi keskinäinen johdonmukaisuus. Brysselissä aiotaan tehdä myös lisätutkimus hintatietojen keräämiseksi tuotteista, joita ei ole yhdenmukaistetussa luettelossa, jotta voidaan erityisesti edistää vertailuja Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa yleensä saatavilla olevien tavaroiden ja palvelujen hintojen kanssa Tutkimuksia jatketaan Brysselissä määriteltyjä tavaroita ja palveluja sekä vähemmän kehittyneissä maissa saatavilla olevia tavaroita ja palveluja koskevista vertailuongelmista. Tiettyjä erityistuotteita koskevia suosituksia ollaan tekemässä tapauksissa, joissa asianomaisen tavaran tai palvelun luonne ja laatu tai niitä tarjoava kauppa eivät selvästikään ole suoraan vertailukelpoisia. Tavallisesti esimerkit koskevat kodinhoitopalveluja, puhelinpalveluja, sähköä, vettä ja muita hintoja. 21

22 3.2.3 Säännöllisten hintatutkimusten määrää on vähennetty tietyissä asemapaikoissa. Kyseiset asemapaikat on valittu muun muassa virkamiesten alhaisen määrän ja vakaiden, alhaisten korjauskertoimien perusteella Tutkimukset asemapaikoissa asuvien perheiden rahankäytöstä Jotta voitaisiin kartoittaa Euroopan unionin ulkopuolisissa asemapaikoissa toimessa olevan henkilöstön paikkansapitävä kulutusrakenne, ja useimmissa kyseisissä paikoissa toimessa olevien virkamiesten alhaisen määrän vuoksi Eurostat teki marraskuussa 1999 perheiden rahankäyttöä koskevan yleistutkimuksen kaikissa Euroopan unionin ulkopuolisissa asemapaikoissa. Luxemburgissa 21. helmikuuta 2000 pidetyssä kokouksessa henkilöstösääntöjen 64 artiklassa tarkoitettu työryhmä hyväksyi yhden ainoan painorakenteen soveltamisen kaikissa Euroopan unionin ulkopuolisissa asemapaikoissa. Kokouksessa sovittiin myös poikkeuksen myöntämisestä Euroopan vertailuohjelmaan (ECP) 6 kuuluville maille, joiden tapauksessa painotukset perustuvat keskimääräisiin yhteisön sisäisiin rakenteisiin suurin menoryhmittäin siinä määrin kuin yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI) varten lasketut yksityiskohtaiset painotukset ovat saatavilla hajontaa varten. Erityisiä ECP-painotuksia on määritetty Tšekin, Romanian, Norjan, Sveitsin, Unkarin, Puolan, Kyproksen, Liettuan, Viron, Latvian, Slovenian ja Turkin osalta. Niin sanotut ECP-painotukset ovat piakkoin saatavilla myös Maltan osalta Brysselin ja asemapaikkojen hintatason jatkuva seuranta Aikaisemmin tiettyä asemapaikkaa koskeva yleispariteetti saatettiin ajan tasalle soveltamalla yleistasolla Brysselin ja asemapaikkojen hintatason jatkuvasta seurannasta saatuja tuloksia. Huhtikuusta 2000 lähtien päivittäminen tapahtuu yksityiskohtaisesti 84 perusnimikkeen tasolla. Kyseinen menettely on tarkempi ja vähentää tilastovirheiden mahdollisuutta. Tulevaisuudessa aikatutkimuksia aiotaan tehdä säännöllisemmin. Tämän ansiosta tulokset tarkentuvat entisestään Tutkimustulosten käyttöönotolle asetetut määräajat Tietojen hyödyllisyys riippuu muun muassa niiden merkityksellisyydestä, luotettavuudesta ja toimittamisnopeudesta. Järjestelmän ensimmäisinä toimintavuosina oli toisinaan odotettava lähes kolme vuotta ennen kuin tiettyjen hintatutkimusten ja perheiden rahankäyttöä koskevien tutkimusten tulokset otettiin huomioon kuukausittaisia korjauskertoimia laskettaessa (siitä huolimatta, että valtaosa tuloksista otetaan huomioon 12 kuukauden kuluessa). Kyseisiä viipeitä on huomattavasti lyhennetty. Sopimuspuolen on toimitettava tulokset viimeistään kahdeksan viikon kuluttua tutkimuksen ajankohdasta, eikä Eurostat tarvitse kuin muutaman lisäviikon tulosten validointia varten. 6 ECP = Euroopan vertailuohjelma. Tähän kuuluvat 15 EU-maata + EFTA-maat + ehdokasmaat. 22

23 3.6. Työn kehittäminen Käytännössä henkilöstösääntöjen vaatimus kaikissa Euroopan unionin ulkopuolisissa asemapaikoissa (joita on yli 120) toimessa olevien virkamiesten palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien laskemisesta aiheuttaa väistämättä kuluja. Vaikka ei ehkä olekaan suositeltavaa lopettaa korjauskertoimien laskemista niiden asemapaikkojen osalta, joiden korjauskertoimeksi on saatu alle 100, tuntuu kuitenkin hyväksyttävältä antaa uudet ohjeet varojen käytöstä, jotta ne hyödyttäisivät niitä asemapaikkoja, joiden korjauskerroin on yli 100; näin on viime vuosina toimittukin. Aikaisemmin niin sanottuja place-to-place -tutkimuksia tehtiin asemapaikoissa kolmesta kymmeneen vuoden välein useiden eri tekijöiden, erityisesti korjauskertoimen tason, perusteella (korkean tai alhaisen kustannustason maat). Nykyään säännöllisten tutkimusten tekeminen on yleisesti vähenemään päin. Yhteistyötä aiotaan tiivistää Yhdistyneiden Kansakuntien ja kaikkein kehittyneimpien maiden kansallisten tilastolaitosten kanssa. Koska sekä Yhdistyneet Kansakunnat että Eurostat soveltavat vastedes samankaltaisia yksityiskohtaisia sääntöjä hintatutkimuksia tehdessään, on erityinen syy harkita yhteisten tutkimusten tekemistä, samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien tiettyjen tietojen käyttöä. Tietyissä tapauksissa on myös mahdollista välttää uuden hintatasotutkimuksen tekeminen hyödyntämällä Eurostatin käytettävissä olevia tietoja Euroopan vertailuohjelmasta (ECP). Niin sanottuja place-to-place -tutkimuksia tehdäänkin säännöllisesti 29 maata käsittävän ryhmän osalta, jossa on 15 Euroopan unionin jäsenvaltiota ja 14 muuta Euroopan maata. Viimeksi mainittujen joukossa on kaksi yhteisön ulkopuolista korkean kustannustason maata: Norja ja Sveitsi. Jotta asemapaikkojen hintatasoa voitaisiin testata useammin, tehdään tutkimuksia, joilla on kaksi tavoitetta (eli laajempia peruskartoituksia) ja joiden avulla voidaan kerätä tietoja tuotteiden alaluokasta seuraavia tarkoituksia varten: niin sanotttuun tavalliseen time-to-time -tutkimukseen liittyvien kaikkien laskelmien asettaminen käyttöön, ja riittävän laajan tietokannan luominen niin sanottujen place-to-place -laskelmien järkevää hyödyntämistä varten. 4. KORJAUSKERTOIMIEN SOVELTAMINEN PALKKOIHIN Tätä kertomusta laadittaessa noin 700 virkamiestä on toimessa lähetystöissä Euroopan unionin ulkopuolella. Tällä hetkellä palkat esitetään euroina ja virkamiesten itsensä on pyydettävä palkan maksamista paikallisena valuuttana (ja siten paikallisen korjauskertoimen soveltamista palkkoihinsa). Korjauskertoimen soveltamista palkkaansa pyytävien virkamiesten määrä riippuu suurelta osin kyseisen korjauskertoimen tasosta ja paikallisen valuutan vakaudesta. Tällä hetkellä asia koskee noin sataa virkamiestä. Erityisten siirtymäsäännösten nojalla maksuja on toisinaan suoritettu kolmantena valuuttana (esimerkiksi maksuja on suoritettu Yhdysvaltain dollareina entisen Neuvostoliiton maissa). 23

24 Liite 1 Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevissa lähetystöissä toimessa olevien virkamiesten palkkoihin sovellettavien korjauskertoimien laskentakaavio. Asemapaikkoja koskevien korjauskertoimien laskentavaiheet Asemapaikka 84 painotusta (kotitaloustiedustelut) Laspeyresin pariteetti Asemapaikka hinnat (tutkimuksen) 84 painotusta Alkuperäinen Fisherin pariteetti Bryssel hinnat (tutkimuksen) Paaschen pariteetti Bryssel 84 painotusta (kotitaloustiedustelut) Alkuperäinen korjauskerroin Valuuttankurssi 24

25 Korjauskertoimien päivittämisvaiheet Alkuperäinen Fisherin pariteetti Tarkistettu Fisherin pariteetti Asemapaikka 84 indeksilukua (tutkimuksen) 84 indeksilukua Bryssel 84 indeksilukua (tutkimuksen) Tarkistettu korjauskerroin Valuuttakurssi 25

26 Liite 2 Joitakin esimerkkejä Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevissa asemapaikoissa tehtävissä säännöllisissä hintatutkimuksissa käytettävän luettelon tuotemääritelmistä. Tuote Tavara Tavaramerkki Jauho Valkoinen (valkaistu) vehnäjauho lukuun ottamatta hiivaa sisältäviä jauhoja, hieno vehnäjauho Gold Medal, Pillsbury, Heckers Riisi Pitkäjyväinen Basmati, kokonaan hiottu ja kiillotettu, ilman erikoisvalmistusta Pihvit Sisäfilee, luuton, leikattu sisäfileessä ja fileeselkää pitkin, tuore (jos ei saatavilla, pakastelihan hinta, täsmennettävä) Miesten puku Talvipuku, 2-osainen, 100-prosenttista villaa, muotisuunnittelijoiden merkit Sisäfilee (filet mignon) Boss, Calvin Klein, Ralph Lauren, Pierre Cardin, Hechter Lenkkitossut Cross-trainer -jalkineet, juoksukengät Nike, Reebok, Adidas Kahvinkeitin Sähköllä toimiva kahvinkeitin, tilavuus: litrasta 1,25 litraan (10 12 kuppia), teho: noin 850 W Mr Coffee, Krups, Braun, Philips, Melitta, Moulinex Pölynimuri Sylinterinmuotoinen malli, pois heitettävät paperipölypussit, teho: noin 1200 W, väri: perusväri, lisävarusteet: perusvarusteet Jääkaappi Jääkaappi-pakastinyhdistelmä, tilavuus: noin l (yhteensä), sulatus: automaattinen, väri: perusväri, neljä tähteä, ilman automaattista jääpalakonetta tai sulatusveden poistoa Philips,Rowenta,AEG,Hoover GE, Westinghouse, Thompson, Whirlpool, Zanussi Pyykinpesukone Lattianpäällysteet Pyykinpesukone, ilman kuivainta, edestä täytettävä, täyttömäärä: noin 5 kg, vaihteleva linkousnopeus: enintään 1000 k/min., väri: perusväri Tuntipalkka kokolattiamaton asentamisesta kooltaan 4 x 5 m olevassa huoneessa ilman lattian valmistelutöitä, yksi ovi, kokolattiamatto tekokuitua Candy, Bauknecht, Electrolux, Siemens, Zanussi, GE, Westinghouse, Whirpool, Thompson Rengas 16 tuumaa, 225/60 VR-16, tunnetut merkit, teräsvöinen vyörengas ilman sisärengasta, kaikkiin vuodenaikoihin tarkoitettu kulutuspinta, ilman asennus- tai vaihtokuluja Michelin, Goodyear, Dunlop, Pirelli, Uniroyal 26

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista

Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista VALTIOVARAINMINISTERIÖ 18.12.2003 Eduskunta Suuri Valiokunta Asia Perustuslain 97 :n mukainen selvitys EU:ssa valmisteltavista asioista Ohessa saatetaan eduskunnan suuren valiokunnan tietoon ehdotus neuvoston

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

LIITTEET. asiakirjaan. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen

Lisätiedot

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Päivärahat 2016. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00. yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 Päivärahat 2016 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä (euro) yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00

Lisätiedot

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto

Sopimusasiakkaan ulkomaanpuheluhinnasto Ulkomaanpuheluhinnasto 01.01.2013 /min + pvm Afganistan 1,33 Alankomaat 0,20 Alankomaat - matkapuhelimet 0,38 Alankomaiden Antillit 1,15 Albania 0,41 Albania - matkapuhelimet 0,57 Algeria 0,41 Algeria

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 MK 26.1.2015 1(2) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2015 Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN

VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ 25.11.2008 VALTION MATKUSTUSSÄÄNNÖN MUKAISTEN KORVAUSTEN TARKIS- TUKSET KUSTANNUSTASON MUUTOKSET HUOMIOON OTTAEN 1.1.2009 ALKAEN Korvauslaji: Voimassa oleva taso Uusi taso Muutos-%

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO

ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO 1 ULKOMAANPUHELUIDEN HINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen HINNAT, SOPIMUSASIAKKAAT Kohdemaa /min Afganistan 1,65 Alankomaat 0,24 Alankomaat - matkapuhelimet 0,47 Alankomaiden Antillit 1,42 Albania 0,51 Albania

Lisätiedot

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Päivärahat 2006. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00 Päivärahat 2006 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä, euroa yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 30,00

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto

994 Omamaa -ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen. Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,23 Alankomaat - matkapuhelinsuunnat 31 0,48 Alankomaiden Antillit 599 1,52 Alaska 1907 0,23 Albania 355 0,38 Algeria 213 0,54 Amerikan

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto

994-ulkomaanpuheluhinnasto Voimassa toistaiseksi 1.1.2013 alkaen Afganistan 93 2,36 Alankomaat 31 0,28 *** Alankomaiden Antillit 599 1,65 Alaska 1907 0,28 Albania 355 0,43 Algeria 213 0,59 Amerikan Samoa 684 1,65 Andorra 376 0,43

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET JÄSENTIEDOTE TYÖMARKKINAT 10/2009 SK, MK 23.12.2009 1 (3) TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 I TYÖNTEKIJÖIDEN MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1. 31.12.2010 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä

Päivärahat Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä Päivärahat 2012 Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat: Päivärahan enimmäismäärä (euro) Työmatkan kestoaika yli 6 tuntia (osapäiväraha) 16,00 yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 36,00

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA

KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KANSAINVÄLISYYS TOIMINTATAPANA KORKEAKOULUJEN JA TIEDELAITOSTEN JOHDON SEMINAARI 9. 10.12.2015 VAASA PÄIVI CASTRÉN WÄRTSILÄ OYJ / 18 KOKO ELINKAAREN KATTAVIA VOIMARATKAISUJA Kansainvälisesti johtava kestävien

Lisätiedot

994-ulkomaanpuheluhinnasto TDC Song Oy

994-ulkomaanpuheluhinnasto TDC Song Oy Kohde Suuntanumero Afganistan 93 1,68 1,68 Alankomaat 31 0,08 0,33 6 Alankomaiden Antillit 599 0,77 0,77 Alaska 1907 0,11 0,11 Albania 355 0,33 0,33 Algeria 213 0,33 0,33 Amerikan Samoa 684 0,84 0,84 Andorra

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/ACP/CE/2005/fi 1 AF/ACP/CE/2005/fi 2 Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI, HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

Lisätiedot

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00

Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Vuonna 2009 tukea saaneet hankkeet Hankkeita yhteensä 77 kpl Tukea myönnetty yhteensä 4 154 403,00 Koko Maa Toimiala Hankkeen vaihe % Summa Vietnam Terveys ja lääketeollisuus 70 % 67 312,00 Suuryritys

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus vapaaehtoisen paluun avustuksesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Kilometrikorvaukset 2015

Kilometrikorvaukset 2015 Lähde: www.yrittajat.fi Kilometrikorvaukset 2015 Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Lisätiedot

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 47 Schlussakte finnisch (Normativer Teil) 1 von 11 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 47 Schlussakte finnisch (Normativer Teil) 1 von 11 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/ACP/CE/2005/fi 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 47 Schlussakte finnisch (Normativer Teil) 1 von 11 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/ACP/CE/2005/fi 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 47 Schlussakte

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä matkasta maksetaan korvausta seuraavasti:

Viranhaltijan/työntekijän omalla tai hallinnassaan olevalla kulkuneuvolla tekemästä matkasta maksetaan korvausta seuraavasti: LIITE 16 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET LIITE 16 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET YLEISET MÄÄRÄYKSET MATKUSTAMISKUSTANNUSTEN KORVAUS 5 Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta Viranhaltijan/työntekijän

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 4. päivästä 2016 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset

EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset EU:n etuuskohtelusopimukset: Viennissä tarvittavat alkuperäselvitykset Sopimusmaa Sopimus EFTA - Islanti ETA ( EUR- - Liechtenstein ETA ( EUR- - Norja ETA ( EUR- - Sveitsi Vapaakauppasopimus ( EUR- Albania

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa:

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa: MATKAILIJAN SÄHKÖOPAS YLEISTÄ Jos haluat käyttää sähkölaitteita ulkomailla, on syytä tietää, minkälainen pistokytkinjärjestelmä ja verkkovirran jännite (V) on käytössä maassa, jonne aiot matkustaa ja minkä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Puhelut. Elisa. Kerro kaikessa rauhassa

Puhelut. Elisa. Kerro kaikessa rauhassa Elisa Puheluilla saat luotettavan ja edullisen yhteyden kaikkialle maailmaan. Ystävä Lähellä -palvelun avulla soitat ystävillesi vain muutamalla näppäilyllä ja normaalihintoja edullisemmin. n avulla välimatka

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu

WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu WÄRTSILÄ OYJ ABP Vaasan Pörssiaamu 10.3.2016 Marica Lassus, Viestintäjohtaja, Wärtsilä Finland 1 TÄMÄ ON WÄRTSILÄ Keskeistä 2015 Tilauskertymä 4.932 milj. euroa, -3% Liikevaihto 5.029 milj. euroa, +5%

Lisätiedot

KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2012

KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2012 KUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2012 PÄIVÄRAHAT Osapäiväraha, jos matka kestää yli 6 tuntia tai jos viimeinen matkavuorokausi ylittyy väh. 2 tunnilla Kokopäiväraha, jos matka kestää yli 10 tuntia tai jos viimeinen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1.8.2015 FI L 206/69 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1338, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2015, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan

LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan N:o 318 983 LIITE 6 Seuraavista kolmansista maista saadaan tuoda maahan 1) lemmikkieläinrehua täyssäilykkeenä, jonka valmistukseen on voitu käyttää suuririskisestä eläinjätteestä peräisin olevaa eläinproteiinia,

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

Maaseutuviraston ohjeet. Todistustaulukko Markkinatukiosasto Huhtikuu 2013

Maaseutuviraston ohjeet. Todistustaulukko Markkinatukiosasto Huhtikuu 2013 Maaseutuviraston ohjeet Todistustaulukko Markkinatukiosasto Huhtikuu 2013 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Oppaan rakenne... 3 3 Taulukko 1 vakiotuontitodistus... 4 4 Taulukko 2 vientitodistus... 4 5 Taulukko

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017 Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017 Verohallinto on tehnyt 30.11.2016 päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017 (dnro: A177/200/2016). 1 Vuodelta 2017 toimitettavassa

Lisätiedot

PÄIVÄNAVAUSMATERIAALIN OHJE

PÄIVÄNAVAUSMATERIAALIN OHJE PÄIVÄNAVAUSMATERIAALIN OHJE Lippukuntanne on ilmoittautunut mukaan Koulukampanjaan. Hieno juttu! Koulukampanja on partion juhlavuoden keskeinen tapahtuma. Tämän ohjeen ja cd-levyllä olevan videon avulla

Lisätiedot

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy

Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset. Rauli Werdermann, Schenker Oy Vähenevät toimeksiannot ja tuntuvat sähköistyksen lisäkustannukset -mahdoton yhtälö? Rauli Werdermann, Schenker Oy DB Schenker Suomi - yleistä Asema kansainvälisesti Maakuljetukset/logistiikka nro 1 kotimaassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017 Dnro A177/200/2016 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017 Verohallinto on tuloverolain (1535/1992) 73 :n ja 75 :n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä 73 :n

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 Antopäivä: 1.12.2015 Diaarinumero: A175/200/2015 Voimassaolo: 1.1.2016 Verohallinto on tuloverolain (1535/1992) 73 :n ja 75

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016 Antopäivä: 1.12.2015 Diaarinumero: A175/200/2015 Voimassaolo: 1.1.2016 Löydät tästä ohjeesta mm.: kilometrikorvaukset kotimaan

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Dnro A144/200/2012 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Verohallinto on tuloverolain (1535/1992) 73 :n ja 75 :n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä 73 :n

Lisätiedot

VEROHALLINNON PÄÄTÖS VEROVAPAISTA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSISTA 2012

VEROHALLINNON PÄÄTÖS VEROVAPAISTA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSISTA 2012 VEROHALLINNON PÄÄTÖS VEROVAPAISTA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSISTA 2012 Verohallinto on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 73 :n ja 75 :n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Vanhempi versio Antopäivä: 18.12.2012 Diaarinumero: A144/200/2012 Voimassaolo: Toistaiseksi Verohallinto on tuloverolain (1535/1992)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2014. 2/2014 Verohallinnon päätös. verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2014. 2/2014 Verohallinnon päätös. verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2014 2/2014 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 2 päivänä tammikuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014 Vanhempi versio Antopäivä: 2.1.2014 Diaarinumero: A195/200/2013 Voimassaolo: Toistaiseksi Löydät tästä ohjeesta mm.: kilometrikorvaukset

Lisätiedot

D. UNIONIN KIINTEISTÖT

D. UNIONIN KIINTEISTÖT 29.2.2012 FI Euroopan unionin virallinen lehti I/119 D. UNIONIN KIINTEISTÖT Toimielimet Vuokratut kiinteistöt Määrärahat 2012 ( 1 ) Määrärahat 2011 ( 2 ) Kiinteistöt Pääluokka I Euroopan parlamentti 46

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009 Verohallinnon päätös Dnro 2033/32/2008,

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009 Verohallinnon päätös Dnro 2033/32/2008, Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009 Verohallinnon päätös Dnro 2033/32/2008, 9.12.2008 7611 Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2008 Verohallitus on 30 päivänä

Lisätiedot

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2012

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2012 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2012 Antopäivä: 7.12.2011 Diaarinumero: 816/32/2011 Voimassaolo: Toistaiseksi Verohallinto on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011. 1270/2011 Verohallinnon päätös. verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2012

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011. 1270/2011 Verohallinnon päätös. verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2012 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2011 1270/2011 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2012 Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2011

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 30.6. FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 Komission ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisen alkamispäivästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

ACP/CE/Liite VI/fi 1

ACP/CE/Liite VI/fi 1 LIITE VI VÄHITEN KEHITTYNEIDEN AKT-VALTIOIDEN, AKT-SISÄMAAVALTIOIDEN JA AKT-SAARIVALTIOIDEN LUETTELO Seuraaviin luetteloihin on koottu vähiten kehittyneet AKT-valtiot, AKT-sisämaavaltiot ja AKT-saarivaltiot.

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Verohallinnon päätös. verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2012 Verohallinnon päätös. verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 828/2012 Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

1(11) Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2011

1(11) Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2011 1(11) www.vero.fi» Vero-ohjeet» Verohallinnon päätöksiä Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2011 Verohallinnon päätös Dnro 1182/32/2010, 9.12.2010 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 10 kärjessä, teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Norja Saksa (länsi) Tanska Sveitsi Belgia Alankomaat Itävalta Ruotsi Yhdysvallat 28,56 28,39 26,72 25,03 24,50

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot