Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013"

Transkriptio

1 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki

2 OAS 2 (13) SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS HANKE JA SIJOITUSPAIKKA ALUEEN KUVAUS Maankäyttö Kasvillisuus, eläimistö ja luonnonarvoiltaan tärkeät kohteet Pohjavesialueet Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Lähialueen muut suunnitelmat LAADITTAVAT SELVITYKSET VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSALUE OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Osalliset Nähtävilläolo ja mielipiteet Valitus TAVOITEAIKATAULU VUOROVAIKUTUS KAAVOITUKSEN ERI VAIHEISSA Kaavoituksen käynnistäminen Perusselvitysvaihe, tavoitteet Kaavan laatimisvaihe Kaavaehdotusvaihe Kaavan hyväksyminen YHTEYSTIEDOT PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA Taustakartat: MML 2013 Sähköinen ympäristö- ja paikkatietoaineisto: OIVA, SYKE 2013

3 OAS (13) 1 Osayleiskaavan tarkoitus Osayleiskaavan tarkoitus on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Rasakankaan alueelle. Megatuuli Oy esitti tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimista kaupunginhallitukselle, joka päätti kokouksessaan laittaa vireille osayleiskaavan laatimisen. 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan se, miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään suunnittelun edetessä tarpeen mukaan, ja se on nähtävillä kaupungin ilmoitustauluilla kuulutuksessa ilmoitettuna ajankohtana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kaupungin verkkosivuilla Kuntalainen Tekniset palvelut Kaavoitus. 3 Hanke ja sijoituspaikka Megatuuli Oy:n omistama projektiyhtiö Rasakangas Wind Farm Oy kehittää alueelle enintään 9 tuulivoimalasta muodostuvan kokonaisuuden. Turbiinien yhteenlaskettu yhteisteho on alle 30 MV. Tuulivoimapuisto sijaitsee Kurikan kaupungin Rasakankaassa noin 16 kilometriä Kurikan keskustasta luoteeseen seututie 689:n eteläpuolella. Hankealue on metsätalouskäytössä olevaa metsämaata. Kuva 3.1 Kaava-alueen sijainti

4 OAS 4 (13) Alueen kuvaus 4.1 Maankäyttö Kuva 3.2 Kaava-alueen alustava rajaus. Rasakankaan alue on mäkimaastoa, joka on metsätalouskäytössä. Rasakankaan itäpuolella Takanevan alueella on Vapon turvetuotantoalueita. Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole asuntoja. Lähimmät asunnot ovat hankealueen kaakkoispuolella yli kahden kilometrin päässä lähimmästä voimalasta. Hankealuetta lähin kylä on Tainuskylä pohjoisessa noin 3 kilometrin päässä. Hankealueelta 3,5 kilometriä länteen sijaitsee Jurvan kirkonkylä. Kurikka sijaitsee noin 15 kilometriä hankealueelta kaakkoon. Puolustusvoimilla ei ole erityistarpeita Kurikan alueella, eikä se vastusta tuulivoimarakentamista alueella. 4.2 Kasvillisuus, eläimistö ja luonnonarvoiltaan tärkeät kohteet Rasakankaan alue on havupuuta kasvavaa mäkimaastoa. Alueen ympärillä on ojitettua suota sekä joitakin peltoaukeita. Rasakankaalla on paikoin avokalliota ja louhikkoa. Rasakangas nousee noin 70 metriä Jurvan yläpuolelle ja korkein kohta on noin 150 metriä meren pinnan yläpuolella. Hankealueelta on etäisyyttä lähimpään kansainvälisesti arvokkaaseen lintualueeseen (IBA) yli 40 kilometriä. (Hertta) Hankealueelta pohjoiseen sijaitsee kaksi kansallisesti tärkeää lintualuetta (FINIBA). Ensimmäinen (Levanevan alue, ) on noin 7 kilometriä hankealueelta pohjoiseen. Toinen (Kainastonneva, ) on Norinkylän eteläpuolella noin 10 kilometriä hankealueesta lounaaseen. (Birdlife)

5 OAS 5 (13) Hankealueelta noin neljä kilometriä länteen on Haapalankankaanalue (HSO100091), joka on harjujensuojeluohjelmassa. Hankealueen eteläosissa on Isokorven lehtokorpi niminen alue (LHO100322), joka kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Alue on luontodirektiivin perusteella suojeltua (SCI) Natura-aluetta. (Hertta) Teuvan puolella Norinkylän lähellä noin 7 kilometrin päässä hankealueesta etelään on pieni alue (Pässinrämäkkä, AMO100520) vanhojen metsien suojeluohjelmassa. Sama alue on osittain myös Natura-aluetta. (Hertta) Edellä mainitut ja muut lähialueen luonnonsuojelualueet on esitetty seuraavassa kuvassa. Kuva 4.1. Luonnonsuojelualueet. 4.3 Pohjavesialueet Lähimmät pohjavesialueet ovat noin kilometrin päässä hankealueen itäpuolella Kuusistonloukon kohdalla. (Hertta) 4.4 Maanomistus Alue on pääosin yksityisessä maanomistuksessa.

6 OAS 6 (13) Suunnittelutilanne 5.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen kuntien kaavoituksessa. Ne täsmentävät ja konkretisoivat maankäyttö- ja rakennuslain yleisiä tavoitteita ja niistä johdettuja kaavojen sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. Tämän kaavan suunnitteluun vaikuttavat mm. seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa odotettavissa olevat ympäristöhaitat tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä tulee edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Yhteys- ja energiaverkostoja koskevassa alueidenkäytössä ja alueiden suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö ja kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. 5.2 Maakuntakaava Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan vuonna 2003 ja ympäristöministeriö on vahvistanut sen Maakuntakaavassa Rasakankaan hankealueen läpi kulkee itä-länsi-suunnassa ohjeellinen ulkoilureitti, moottorikelkkareitti ja tietoliikenneverkkoyhteys. Alueen länsipuolella on pohjavesialue ja alueen sisällä on lehtojensuojeluohjelma-alue. Turvetuotantoalue on osoitettu sinisellä kolmioidulla viivamerkinnällä.

7 OAS (13) Kuva 5.1 Hankealueen sijoittuminen Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa. Hankealue on merkitty punaisella suorakaiteella. Vaihekaava I Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa kaavoitetaan tuulivoimalle soveltuvia alueita. Kaava on luonnosvaiheessa ja se asetettiin nähtäville vuoden 2012 kesällä. Kaavaluonnoksessa on osoitettu tuulivoimalle iso lähes 5000 hehtaarin Rourunkankaan alue, johon Rasakankaan hankealue suurelta osin kuuluu. Kaavaselostuksessa todetaan mm. Rourunkankaan alueen sijoittuvan kahden Natura-alueen läheisyyteen ja alueen länsiosassa sijaitsevan pohjavesialue. Vaihemaakuntakaavan taustaselvityksiä täydennettiin vuoden 2012 syksyllä, ja kaavaehdotuksen valmistuminen on siirtynyt suunnitellusta.

8 OAS 8 (13) Kuva 5.2. Kuva 4. Hankealueen sijoittuminen vaihemaakuntakaavassa I. Hankealue merkitty punaisella suorakaiteella. 5.3 Yleiskaava 5.4 Asemakaava Osayleiskaava on laadittu vain Kurikan keskustan ja Panttilan alueelle, eikä se koske hankealuetta. Alueella ei ole asemakaavoja. 5.5 Lähialueen muut suunnitelmat Tällä hetkellä alueen läheisyydessä ei ole isoja tuulivoimaloita. Jalasjärvellä, Kurikasta 20 kilometriä kaakkoon on yksi pieni 220 kw:n voimala. Lisäksi joillakin asukkailla on kiinteistöillään pienehköjä voimaloita. Hankealueen läheisyydessä ei ole tuulivoimahankkeita vireillä. Lähimmät tuulivoimahankkeet ovat: Megatuuli Oy suunnittelee 9 tuulivoimalaa Kurikan Lehtivuorille, noin 7,5 kilometriä hankealueesta kaakkoon.

9 OAS (13) Megatuuli Oy suunnittelee 9 tuulivoimalaa Teuvan Saunamaalle, noin 7 kilometriä hankealueesta etelään. Koskenkorvan Tuulivoima Oy suunnittelee kahta tuulivoimalaa Kurikan pohjoispuolelle, noin 15 km etäisyydelle hankealueesta koilliseen. EPV Tuulivoima Oy suunnittelee 16:tta tuulivoimalaa Ilmajoen-Kurikan tuulivoimapuistohankkessa, joka sijaitsee noin 22 kilometriä hankealueesta itäkaakkoon. EPV Tuulivoima Oy on jo tehnyt YVA-selostuksen 16 tuulivoimalan hankkeesta Kurikan ja Ilmajoen rajalle, noin 22 kilometrin etäisyydelle hankealueesta itäkaakkoon. 6 Laadittavat selvitykset Osayleiskaavan yhteydessä laaditaan muun muassa seuraavat selvitykset: Havainnekuvia valokuvaupotuksina Voimaloiden melu- ja välkemallinnukset Luontoselvitys (kasvit, eläimet, geologiset muodostelmat) Pohjavesialueet Maisemaselvitys Kulttuurihistorialliset kohteet Asutuksen sijainti 7 Vaikutusten arviointi Ympäristövaikutukset selvitetään osana osayleiskaavan laatimista maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Vaikutukset, joita pääasiassa arvioidaan, on alustavasti luokiteltu seuraavasti: Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Vaikutukset maa- ja kallioperään, vesiin, ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä luonnon monimuotoisuuteen Vaikutukset yhdyskuntaan, energiatalouteen ja liikenteeseen Vaikutukset alueen turvallisuuteen Vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 8 Vaikutusalue Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan myös mahdollisuuksia ja keinoja vaikutusten lieventämiseen. Kaavan laatimisen osallistumismenettely mahdollistaa sen, että asukkailla on mahdollisuus perehtyä suunnitelmiin ja lausua mielipiteensä kaavaprosessin aikana. Vaikutusten arvioinnin tehtävänä on tukea kaavan valmistelua ja hyväksyttävien kaavaratkaisujen valintaa sekä auttaa arvioimaan, miten suunnitelman tavoitteet ja sisältövaatimukset toteutuvat. Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona ja se perustuu käytössä oleviin perustietoihin, selvityksiin, suunnitelmiin, maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien analysointiin. Eri vaikutustyypeillä on erisuuruinen vaikutusalue. Kaukaisimmillaan hankkeella voi olla vaikutuksia kilometrin etäisyydelle (maisemavaikutus). Vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyisyyteen hankkeella voi olla pääosin enintään 5 kilometrin etäisyydelle. Melun ja valon vilkkumisen vaikutukset ulottuvat enintään noin 2 kilometrin päähän tuulipuistosta.

10 OAS 10 (13) Osallistuminen ja tiedottaminen 9.1 Osalliset Osallisilla on oikeus ottaa kantaan kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ) MRL 62 mukaan osallisia ovat kaava-alueen ja sen vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat, alueella toimivat yritykset ja elinkeinon harjoittajat ja työssäkäyvät eli kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös ne viranomaiset, yhdistykset, järjestöt ja yhteisöt, jotka toimivat alueella tai joiden toimialaa kaavassa käsitellään. Näitä ovat ainakin: Asukkaat, maanomistajat ja muut osalliset Kaavan vaikutusalueen asukkaat Yleiskaava-alueen maanomistajat Muut osalliset ja osalliseksi ilmoittautuvat Kurikan kaupunki Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kurikan Vesihuolto Oy Kurikan kaupungin lautakunnat Naapurikunnat Ilmajoen kunta Laihian kunta Maalahden kunta Närpiön kaupunki Teuvan kunta Kauhajoen kaupunki Jalasjärven kunta Viranomaiset Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY ( ) Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Museovirasto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintokeskus AVI ( ) Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi Puolustusvoimat Yritykset ja yhteisöt Anvia Oy Etelä-Pohjanmaan Alueverkko Oy Fortum Oyj Kurikan metsänhoitoyhdistys Metsästysseura (Jurva, Kurikka) Riistanhoitoyhdistys (Jurva, Kurikka)

11 OAS (13) Kurikan yrittäjät ry Muut mahdolliset yritykset ja yhteisöt 9.2 Nähtävilläolo ja mielipiteet 9.3 Valitus 10 Tavoiteaikataulu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavan laatimisvaiheen aineisto (kaavaluonnos) sekä kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olosta ilmoitetaan paikallislehdessä. Nähtävilläoloaikoina osalliset voivat esittää mielipiteitään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan valmisteluaineistosta. Kaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisia muistutuksia. Kaavaehdotuksesta pyydetään nähtävilläoloaikana lausunnot niiltä päättäviltä toimielimiltä (lautakunnat) ja viranomaisilta, joiden toimialaan kaavoituksella voi vaikuttaa. Tarvittaessa järjestetään suunnittelu- ja viranomaiskokouksia. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunkilaisilla ja osallisilla on mahdollisuus valittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Työvaihe Tavoiteaikataulu Kaavoituksen käynnistäminen huhtikuu-kesäkuu 2013 Selvitysvaihe huhtikuu kesäkuu 2013 Kaavaluonnosvaihe toukokuu elokuu 2013 Kaavaehdotusvaihe elokuu joulukuu 2013 Kaavan hyväksyminen maaliskuu Vuorovaikutus kaavoituksen eri vaiheissa 11.1 Kaavoituksen käynnistäminen Megatuuli Oy esitti tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimista kaupunginhallitukselle, joka päätti kokouksessaan laittaa vireille osayleiskaavan laatimisen. Aloitusvaiheessa pidetään viranomaisneuvottelu (MRL 66 ja MRA 26 ) Perusselvitysvaihe, tavoitteet Perusselvitysvaiheessa kootaan kaavan lähtöaineisto ja täsmennetään suunnittelun tavoitteet. Osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavan tavoitteisiin ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön kuulutuksessa ilmoitettavana nähtävilläoloaikana Kaavan laatimisvaihe Tavoitteiden ja selvitysten perusteella laaditaan kaavaluonnos, jonka vaikutukset arvioidaan. Kaava-aineisto laitetaan nähtäville kaupungin ilmoitustaululle ja kotisivulle 30 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuuluttamalla. Kaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa.

12 OAS 12 (13) Kaavaluonnoksista pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta (MRL 65, MRA 27 ja 28 ). Mahdolliset mielipiteet on toimitettava kaupungin kirjaamoon ennen nähtävilläoloajan päättymistä. (MRL 65 2). Osalliset voivat nähtävillä olon aikana esittää kaavaluonnoksista mielipiteitä Kaavaehdotusvaihe Kaavaluonnoksista saatavan palautteen perusteella muokataan kaavaehdotus. Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen ja asettaa sen nähtäville kaupungin ilmoitustaululle ja kotisivuille 30 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta tiedotetaan kuuluttamalla. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kaupungin hallintokunnilta (MRL 65, MRA 27 ja 28 ). Mahdollinen ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään nähtävillä oloajan ja saatujen lausuntojen jälkeen (MRL 66.2, MRA 18 ). Mahdolliset muistutukset on toimitettava kaupungin kirjaamoon ennen nähtävilläoloajan päättymistä (MRL 65 2). Osalliset voivat nähtävillä olon aikana jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen Kaavan hyväksyminen 12 Yhteystiedot Kaupungin tekninen osasto käsittelee kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset, joiden perusteella kaavaan voidaan tehdä vähäisiä muutoksia. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaava tulee voimaan, kun hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen ja se on kuulutettu (MRL 52 ). Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, Pohjanmaan liitolle ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet (MRL 67 ). Kaavan lainvoimaisuudesta kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja paikallislehdissä (MRA 93 ). Kurikan kaupunki PL 500, Kurikka puh. (06) Tekninen osasto /Ympäristötoimi Linjatie 55 A, Kurikka Lisätietoja: Seppo Kangas, ympäristöjohtaja puh seppo.kangas(at)kurikka.fi Jukka Peltoniemi, toimistoarkkitehti puh jukka.peltoniemi(at)kurikka.fi

13 OAS (13) Kaavaa laativa konsultti Sito Oy DI (YKS 245) Timo Huhtinen Tuulikuja Espoo puh timo.huhtinen(ät)sito.fi 13 Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Kurikan kaupungin kirjaamoon osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana. Kurikan kaupunki Kirjaamo PL 500, Kurikka Käyntiosoite: Kärrytie 1, Kurikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää suunnittelun kuluessa. Osallisella on mahdollisuus saattaa suunnitelman asianmukaisuus alueellisen ympäristökeskuksen arvioitavaksi neuvottelumenettelyä käyttäen (MRL 64 ja MRA 31 ).

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot