MERELLISIIN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT VALTAKUNNALLISET KOULUTUSJÄRJESTELMÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERELLISIIN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT VALTAKUNNALLISET KOULUTUSJÄRJESTELMÄT"

Transkriptio

1 Versio (7) MERELLISIIN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT VALTAKUNNALLISET KOULUTUSJÄRJESTELMÄT 1. Meripelastuskoulutus 1.1 Rajavartiolaitos Meripelastuslaissa Rajavartiolaitos on velvoitettu antamaan meripelastustoimeen liittyvää johtamiskoulutusta sekä tarvittaessa muutakin liittyvää koulutusta ja valistusta. Rajavartiolaitoksen meripelastuskoulutusjärjestelmä on rakennettu Suomen meripelastustoimen sekä kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO compendium 3.11, 3.12, 3.13 ja 3.14) vaatimusten mukaisesti. Meripelastuskoulutus perustuu kansainväliseen lento- ja meripelastuskäsikirjaan IAMSAR:iin (International Aeronautical and Maritime Search And Rescue manual). Käytännössä Raja- ja merivartiokoulu vastaa Rajavartiolaitoksen antamasta meripelastuskoulutuksesta. Tämän tueksi hallintoyksiköihin on nimetty erillisiä meripelastuskouluttajia. Meripelastuskouluttajan tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä RMVK:n suuntaan ja antaa itse meripelastuskoulutusta ja pitää opetustilaisuuksia. Meripelastuskouluttajat koulutetaan / kertauskoulutetaan Raja- ja merivartiokoulun järjestämässä koulutustilaisuudessa vuosittain. Rajavartiolaitoksen meripelastuskurssit toteutetaan moduulirakenteisina. Kukin kurssi voidaan sellaisenaan sijoittaa henkilökunnan perus- tai jatkokoulutuksen osaksi. Samoja kursseja käytetään itsenäisinä kokonaisuuksina myös osana meripelastustoimen täydennys- ja jatkokoulutusta. Moduulirakenne mahdollistaa eri henkilöstökurssien samanaikaisen opetuksen sekä sen, että meripelastuskursseille voidaan ottaa oppilaiksi kurssien ja rajavartiolaitoksen ulkopuolisia henkilöitä. Kursseja voidaan pitää myös hallinto- ja perusyksiköissä. Perusyksiköiden opetustilaisuudet voivat olla myös vapaasti räätälöityjä tilaisuuksia. Meripelastustoimen kurssien opetuksessa hyödynnetään myös Rajavartiolaitoksen ulkopuolisia koulutusmahdollisuuksia. Ohessa on listattu Rajavartiolaitoksen järjestämät meripelastuksen koulutusmoduulit. Luettelosta on tummennettu ne kurssit, joille voidaan rajoitetusti tarjota paikkoja myös ulkopuolisille. - Meripelastustoimen perusteet (B-moduuli) - Pelastautuminen (S-moduuli) - Pelastaminen (R-moduuli) - Ensiapukoulutus (F-moduuli) - Etsintä- ja pelastusyksikön päällikön koulutus (SRU -moduuli) - Onnettomuuspaikan johtajan koulutus (OSC-1 -moduuli) - Onnettomuuspaikan johtajan koulutus kauppa-alusten päällystölle (OSC-2 moduulit) 1. Pelastustoimen pintapelastus- ja vesisukelluskoulutus

2 2 (7) - Meripelastuksen johtokeskuksen operaattorin koulutus (RCC-1 ja RCC-2 - moduulit) - Meripelastusjohtajakoulutus (SMC-moduuli) - Meripelastusenglanti (L-moduuli) - Rannikkolaivurin radiokoulutus (SRC-moduuli) - Rajoitettu radioasemanhoitajan koulutus (ROC-moduuli) - Yleinen radioasemanhoitajan koulutus (GOC-moduuli) - Meripelastuksen johtokeskuksen radioasemanhoitajan koulutus (CSOC-moduuli) - Etsinnän suunnittelu ja johtaminen (SP-moduuli) - Lentotoiminnan koordinaattorikoulutus (ACO-moduuli) - Meripelastustoimen yhteistoimintakurssi (CO-moduuli) - Meripelastuskouluttajan kurssi (TC-moduuli) Lisäksi erikoiskursseina järjestetään tarvittaessa - kemikaalitoiminnan kurssi (keskittyy vain meripelastustoimen tarpeisiin) - MIRG, merellisen toiminnan johtamiskurssi päällystölle (vain Pelastustoimelle) - MIRG, merellisen toiminnan peruskurssi (vain Pelastustoimelle) The Training Modules of Maritime Search and Rescue B ROC S F R L SRU Level 1 Level 2 GOC/CSOC OSC SP RCC ACO Level 3 SMC Level 4 Trainer Level 29/2/12 1 Oheisessa kaaviossa on kuvattu Rajavartiolaitoksen moduulirakenteisen koulutusjärjestelmän rakenne. Koulutus alkaa Tasosta 1 ja etenee portaittain kohti tasoa 4. Ennen seuraavalle tasolle pääsyä, tulee kaikki aikaisemman tason / tasojen kurssit olla käytynä.

3 3 (7) 1.2 Vapaaehtoisen meripelastajan koulutus Meripelastusseuran (ml. ÅSSR) koulutustoiminnalla taataan meripelastusalusten vapaaehtoismiehistöille sellaiset tiedot ja taidot, että he voivat turvallisesti ja tehokkaasti suoriutua meripelastustehtävistä, meripelastusaluksen ylläpidosta ynnä muusta meripelastusharrastuksen parissa tapahtuvasta toiminnasta. Koulutuksen ansiosta meripelastusalusten miehistöt pystyvät toimimaan omaa turvallisuuttaan vaarantamatta vaativissakin tilanteissa vesillä liikkujia avustaessaan. Meripelastusseuran koulutusjärjestelmä perustuu alan kansainvälisen meripelastusjärjestöjen keskusjärjestön IMRF:n (International Maritime Rescue Federation) julkaisemaan koulutusstandardiin. Meripelastusseuran koulutusjärjestelmä on suunniteltu Suomen oloihin ja toimintatapoihin soveltuvaksi ja se kattaa koko laivaväen tulokkaista aluksen päällikköön asti. ÅSSR soveltaa samaa koulutusstandardia omassa koulutustoiminnassaan ja valvoo koulutuksen laatua omien laatujärjestelmiensä kautta. Meripelastusseura toteuttaa koulutusta yhteistyössä alan oppilaitosten ja valtionlaitosten kanssa. Meripelastusseuran tarjoaa koulutusta vain omalle henkilöstölle ja vapaaehtoisille miehistönjäsenille, ei ulkopuolisille. ÅSSR tukeutuu koulutuksessa pitkälti Ahvenanmaan omiin oppilaitoksiin. Suomen meripelastusseuran järjestämä valtakunnallinen koulutus tukee paikallisten meri- ja järvipelastusyhdistysten paikallista koulutustoimintaa, lisäksi Meripelastusseura tukee yhdistyksiä muutoinkin koulutuksen järjestämisessä; järjestää erilaisia kursseja ja koulutustilaisuuksia sekä julkaisee koulutusmateriaalia mm. SARi -materiaalipankissa. Lain (1687/2010) laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta 2. luvun soveltamisalassa todetaan, että lain lukua ei sovelleta alukseen, jota käytetään sellaisessa vapaaehtoisessa meripelastustoiminnassa, joka ei ole kaupallista toimintaa ja jossa on meripelastustoimen etsintä- ja pelastustehtävien hoitamista varten koulutettu miehistö. Kyseinen luku käsittelee aluksen miehitystä, laivaväen pätevyyttä ja vahdinpitoa. Meripelastusseuralle on siis annettu erivapaus päättää itse alustensa miehittämisestä ja miehistön pätevyyksistä. Tämä perustuu Meripelastusseuran omaan koulutusjärjestelmään ja miehitysohjeeseen ja siihen, että näitä ohjeita noudatetaan. Meripelastusseuran jäsenyhdistyksellä on, alushallintasopimuksen mukaisesti, vastuu siitä, että yhdistyksen hallussa oleva alus on miehitetty ja miehistö koulutettu Meripelastusseuran ohjeiden mukaisesti. Yhdistyksen itse toteuttama koulutus muodostaa valtaosan siitä koulutuksesta, jota vapaaehtoinen meripelastaja saa uransa aikana.

4 4 (7) Ohessa on kuva Meripelastusseuran nousujohteisesta koulutusjärjestelmästä. Ohessa kuva vapaaehtoisen meripelastajan osaamisalueista. 2. Meriturvallisuuskoulutus Kaikilta aluksen hälytysluetteloon merkityiltä edellytetään tietyt aluksen turvallisuuteen liittyvät lisäpätevyystodistukset ja niitä vastaavaa koulutusta. Vaadittavat perustaidot sisältävät STCW:n vaatimusten mukaisesti perusteet aluksen työturvallisuudesta ja toiminnasta sosiaalisessa yhteisössä, pelastautumisen ja evakuointivälineiden käytön, laivapalojen ehkäisyn ja sammuttamisen sekä ensiaputaidot. Matkustaja-aluksilla palvelevilta edellytetään lisäksi taitoja suurten ihmismassojen käsittelyyn. Tankkialusten miehistöille on vielä omat erityisvaatimuksensa. Laivaväkeen kuuluvien henkilöiden, joilla ei ole aluksen hälytysluettelon mukaisia tehtäviä, on oltava aluskohtaisesti perehdytetty hätätilanteisiin. Lisäpätevyydet mahdollistavaa turvallisuuskoulutusta antavat STCW- sertifioidut merenkulkuoppilaitokset ja turvallisuuskoulutuskeskukset. Ammattimerenkulkua säätelee STCW- yleissopimus ja sen mukaisesti annetaan merenkulun pätevyyksien myöntämiseen ja ylläpitämiseen tarvittava turvallisuuskoulutus. Kaikki

5 5 (7) merenkulkijat käyvät Basic Safety Training- kurssin, johon sisältyy mm. ensiapukoulutus, palokoulutus ja pelastautumiskoulutus. Pelastusvenetehtäviin aluksella määrätyt suorittavat pelastuslautta- ja pelastusvenemieskurssin. Nopean valmiusveneen kuljettajakurssi (FRB) vaaditaan kyseisen veneen kuljettajaksi aluksilla nimetyiltä. Päällystölle on oma palokoulutuksensa sekä lähinnä konepäälliköille erillinen palopäällikkökurssi. Edellä mainitut STCW- lisäpätevyydet edellyttävät uusimista viiden vuoden välein. Erityiskursseja koulutuskeskuksissa on vielä rahtilaivoissa käytössä olevalle free fall -veneelle, jota ei saa turvallisuussyistä pudottaa matkustajat kyydissä aluksilla. Evakuointiliukumäki- ja evakuointisukkalaitteistoille on omat käyttäjäkurssinsa. Merellisille toimijoille, kuten pelastuslaitosten MIRG- ryhmät, luotsit ja satamaviranomaiset, on kehitetty omia turvallisuuskursseja. Veneilijöille ja laivamatkustajille on myös tarjolla turvallisuuskoulutusta. Ice Training- kurssi on kehitetty Suomessa kouluttamaan merenkulkijoita toimimaan oikein jääolosuhteissa. Näille kursseille osallistuu myös ulkomaisten varustamojen väkeä. 3. Öljyntorjuntaan ja merelliseen kemikaalitoimintaan liittyvä koulutus Vuoden 2010 alusta voimaan tulleen uuden öljyvahinkojen torjuntalain (1673/2009) mukaan Suomen ympäristökeskus huolehtii öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan ja alan ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen valtakunnallisesta järjestämisestä ja kehittämisestä. Suomessa ei ole öljyntorjuntaa varten erityistä vakiintunutta koulutusjärjestelmää. Uuden lain tulon myötä pidetään tärkeänä, että koulutus koordinoidaan keskitetysti ja kehitetään yhtenäinen toimintamalli. Koulutusta on järjestetty ja järjestetään jatkossakin eri oppilaitosten mahdollisuuksia ja palveluja hyödyntäen eri tarpeisiin sekä edelleen tarvittaessa myös erikseen räätälöityjen seminaarien ja kurssien kautta. Öljyvahinkojen torjuntaa tai siinä tarvittavien pätevyyksien hankkimista koskevaa koulutusta ovat antaneet muun muassa SYKE, pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, ammatilliset korkeakoulut ja oppilaitokset sekä ELY -keskukset (aiemmin alueelliset ympäristökeskukset). Öljyvahinkojen torjuntakoulutuksen pääkohderyhmiä ovat valtion öljyntorjuntaalusten sekä pelastuslaitosten henkilöstö, ympäristö- ja aluehallinnon vastuuhenkilöt sekä yhteistoimintaviranomaisten öljyntorjunnan ja päästövalvonnan vastuuhenkilöt. Valtion öljyntorjunta-alusten miehistöä on koulutettu öljylastien ja kemikaalilastien käsittelykursseilla sekä hätäradioliikenteen kursseilla merenkulkualan oppilaitoksissa. Alusten öljyntorjuntakaluston käyttöön miehistöä perehdytetään aluskohtaisesti kunkin toimijan kuten merivoimien, rajavartiolaitoksen ja Meritaito Oy:n sisäisellä koulutuksella ja harjoittelulla tarvittaessa yhteistyössä SYKE:n henkilöstön kanssa. Aluskohtaiset harjoitukset ovat öljyntorjuntakaluston käyttö-

6 6 (7) koulutusta ja kaluston käytön harjoittelemista merellä. Alusten ja ympäristöhallinnon henkilöstöä on osallistunut merivartiokoulun onnettomuuspaikan johtajakursseille ja EMSA:n meriympäristövahinkojen torjuntaa koskeville kursseille. Alusten päällystölle on SYKE:n toimesta järjestetty neuvottelutilaisuuksia, joissa on käyty läpi ajankohtaisia asioita. Alusten miehistön koulutus on tapahtunut päällystön toimesta järjestetyissä harjoituksissa ja merivoimissa normaalin varusmiesten koulutustoiminnan yhteydessä. Suomen ympäristökeskuksen puolesta on pyritty antamaan edellytyksiä harjoittelulle, osallistuttu kalustoharjoituksiin ja muuhun kouluttamiseen tarpeen ja osaamisen mukaan. Erikoiskalustoharjoitukset ja säännölliset testaukset ovat tarpeen myös laitteiden ja menetelmien toimivuuden varmistamisessa. Pelastuslaitosten henkilöstön koulutus tapahtuu pääsääntöisesti pelastusalan oppilaitoksissa. Lisäksi pelastuslaitokset antavat öljyntorjuntaan liittyvää koulutusta omille ja sopimuspalokuntien henkilöille. Öljyntorjunnan peruskoulutus painottuu maa-alueella tapahtuviin öljyntorjuntatehtäviin. Puuttuvan peruskoulutuksen ja ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen hankkiminen on tapahtunut muualta. Pelastusopisto on antanut yleiseen kemikaalisukellukseen liittyvää koulutusta. Alueellisten ympäristökeskusten öljyntorjunnan vastuuhenkilöille SYKE on järjestänyt vuosittain neuvottelupäivät. Lisäksi on järjestetty tarpeen mukaan koulutusja yhteistoimintapäiviä muidenkin tahojen edustajille ajankohtaisissa aiheissa. Esimerkiksi päästöjen valvontaa koskeville neuvottelupäiville on osallistunut rajavartiolaitoksen, aikaisemman merenkulkuhallinnon, puolustusvoimien, poliisin ja oikeuslaitoksen edustajia. Ympäristövahinkojen torjunnan valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin on osallistunut myös pelastusalueiden johtoa. Ympäristövahinkojen torjunnan koulutuksessa on suuri merkitys harjoituksilla. Suurehkoja kansallisia ja myös kansainvälisiä harjoituksia, joihin suomalaiset yksiköt ovat osallistuneet, on ollut viimeisten 25 vuoden aikana vuosittain 3-4 kappaletta. Näissä harjoituksissa alukset harjoittelevat muun muassa yhteistoimintaa muiden alusyksiköiden kanssa. Kansainvälisiä harjoituksia järjestetään vuosittain ja niissä toimintatapoja ohjaa Helsinki-komission torjuntamanuaali. Kansainvälisissä harjoituksissa on ollut myös erikoisharjoituksia kuten kemikaalivahinkojen torjuntaa, jääolosuhteiden toimintaa ja mereen uponneiden vaarallisten aineiden etsintää ja poistamista. Suurten harjoitusten lisäksi on säännöllisesti suoritettu kerrallaan muutamien alusten ja kaluston harjoituksia sekä alus kohtalaisesti kaluston käyttöharjoittelua. Merellisten ympäristövahinkojen torjuntaa on voitu oppia ja testata myös todellisissa vahingoissa ja ottaa siitä oppia valmiuden ja menetelmien kehittämiseen. Sama myös koskee ennalta suunniteltuja hylkysaneerauksia ja uusien menetelmien ja laitteiden testauksia.

7 7 (7) Öljyntorjuntaa varten on laadittu oppaita, ohjeita ja suunnitelmia, jotka palvelevat myös koulutusmateriaalina. Ohjeita on esimerkiksi rantavyöhykkeen öljyntorjunnasta, öljypuomien valinnasta ja veneiden hankinnasta, aluskemikaalivahinkojen torjunnasta, päästöjen valvonnasta ja näytteiden otosta. Myös aikaisemmin mainitussa TOJO -suunnitelmassa on joukko koulutusmateriaaliksi soveltuvia ohjeita ja kuvauksia. Soveltuvaa koulutusmateriaalia löytyy nykyisin runsaasti muualtakin ja esimerkiksi kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on laatinut erityisen öljyntorjunnan koulutuksen mallikurssiaineiston. Merelliseen kemikaalitoimintaan liittyen koulutuksessa annetaan myös merenkulunoppilaitoksissa säiliöalustoiminnan perusteisiin sekä yleiseen kemikaalisukellukseen liittyvää koulutusta Pelastusopistolla. 4. Pelastustoimen pintapelastus- ja vesisukelluskoulutus Pelastustoimen vesipelastusvalmius jaetaan kolmeen valmiustasoon: I Välitön vesisukellusvalmius II Muu vesisukellusvalmius III Pintapelastusvalmius Pelastustoimi pitää yllä vähintään pintapelastusvalmiutta, joka tarkoittaa sitä, että kaikkien pelastustoimintaan osallistuvien on kyettävä pintapelastustoimintaan. Pelastajakurssin vaatimuksiin kuuluu pintapelastuskoulutus. Sopimuspalokuntien osalta pelastuslaitokset vastaavat pintapelastuskoulutuksen järjestämisestä. Palvelutasopäätöksen perusteella pelastustoimi voi ylläpitää alueellaan tai joissakin osissa aluettaan välitöntä vesisukellusvalmiutta tai muuta vesisukellusvalmiutta. Vesisukeltajia on I- ja II-tason vesisukeltajia. II-tason vesisukeltajien maksimi koulutussyvyys on 15 m ja I-tason vesisukeltajilla koulutussyvyys on m. Pelastusopisto järjestää I-tason vesisukelluskursseja, joihin pääsyvaatimuksena on pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta henkilöstöltä vaadittava kelpoisuus. 5. Ilmatieteen laitoksen sääkoulutus Tarpeen mukaan Ilmatieteen laitos voi antaa erilaista sääoppia viranomaisille ja merenkulkijoille. Tyypillisiä aiheita ovat tuulikentän perusominaisuudet, matala- ja korkeapaineiden kehitys, rajakerroksen sääilmiöt, vaaraa aiheuttavat sääilmiöt, merisää ja aallokko sekä Itämeren jääolosuhteet.

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

Öljyntorjuntaorganisaation. järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto

Öljyntorjuntaorganisaation. järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto 2 Öljyntorjuntaorganisaation järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Öljyntorjuntaorganisaation järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto Kotka

Lisätiedot

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 1 (10) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: 2.10.2013 15.10.2013 Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 121 :n nojalla. Se perustuu

Lisätiedot

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN PELASTUSOPISTO Tutkimus- ja kehittämisyksikkö PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN Julkaisu 26.5.2005 LUKIJALLE Pelastustoimi muodostuu tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta ja

Lisätiedot

MERIPELASTUSOPAS 2006. 1. Yleistä

MERIPELASTUSOPAS 2006. 1. Yleistä MERIPELASTUSOPAS 2006 1. Yleistä MERIPELASTUSOPAS 2006 1. Yleistä Rajavartiolaitos Raja- ja merivartiokoulu PL 5 02151 Espoo Verkkoversio ja päivityssivut: www.raja.fi/meripelastusopas2006 ISBN 952-491-116-7

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET

Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Versio 20.11.2012 1 (12) ÖLJY- JA ALUSKEMIKAALIVAHINKOJEN TORJUNNAN JOHTAMISEN PERUSTEET Tämä osio koskee ensisijaisesti suuria alusöljyvahinkoja. Osiota voidaan kuitenkin käyttää soveltuvin osin hyväksi

Lisätiedot

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti

Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta. Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti Suuronnettomuuksien ja ympäristötuhojen torjunta Sisäisen turvallisuuden ohjelman valmisteluun osallistuneen asiantuntijaryhmän loppuraportti SISÄASIAINMINISTERIÖ 31.3.2008 JULKINEN 15.4.2008 JOHDANTO

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 2.5.2011 Mika Kättö

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 2.5.2011 Mika Kättö SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 2.5.2011 Mika Kättö VALTIONEUVOSTON ASETUS PELASTUSTOIMESTA Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (jäljempänä uusi PeA tai asetusehdotus)

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus

Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 28.12.1992 Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät, henkilökunnan pätevyys ja koulutus 1 Yleistä 3 2 Soveltamisala 4 3 Turvallisuuden kannalta tärkeät tehtävät 3.1 Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan. 19 koulutussuunnitelma

Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan. 19 koulutussuunnitelma Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan 19 koulutussuunnitelma SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan koulutussuunnitelma Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa

Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa 14 Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi 1 (13) Antopäivä: 19.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.8.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta (1687/2009), 5 :n 4 momentti, 17 :n 6 momentti, 18 :n 2

Lisätiedot

Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon. Väliarviointi 2011. Sisäinen turvallisuus

Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon. Väliarviointi 2011. Sisäinen turvallisuus Pelastuslaitosten osallistuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanoon Väliarviointi 2011 Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 2/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Puolustusministeriö Puolustusministeriön vapaaehtoi- sen maanpuolustustyön selvitys- työryhmän raportti Helsinki 2004

Puolustusministeriö Puolustusministeriön vapaaehtoi- sen maanpuolustustyön selvitys- työryhmän raportti Helsinki 2004 Puolustusministeriö Puolustusministeriön vapaaehtoisen maanpuolustustyön selvitystyöryhmän raportti Helsinki 2004 PLM KD nro 1087/0100/2002 PUOLUSTUSMINISTERIÖN VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUSTYÖN SELVITYSTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 37/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:41 ISBN 978-952-13-5643-8 (nid.)

Lisätiedot

Sotilasmerenkulkuohje

Sotilasmerenkulkuohje Sotilasmerenkulkuohje (SMO) 2009 Sotilasmerenkulkuohje (SMO) Merivoimien Esikunta / Koulutussektori PL 58 20811 TURKU Suomi Finland Puh. 0299 800 Fax 0299 300900 www.mil.fi/merivoimat 1 SOTILASMERENKULKUOHJE

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS. OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS. OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS lukuvuosille 2015-2017 2 Sisällysluettelo ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 4 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 4 2. OPINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 8.10.2010, luonnos Mika Kättö VALTIONEUVOSTON ASETUS PELASTUSTOIMESTA Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (jäljempänä uusi PeA tai

Lisätiedot

Merenkulun turvallisuuden hallinta

Merenkulun turvallisuuden hallinta Merenkulkulaitoksen julkaisuja 6/2006 Merenkulun turvallisuuden hallinta Helsinki 2006 ISBN 951-49-2117-8 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 6/2006 Helsinki 2006 ISBN 951-49-2117-8 ISSN 1456-7814

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 1(38) LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2011 Pelastuslaitoksen johtokunta 7.3.2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 2(38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vesihuoltopooli. Vesihuollon häiriötilanne ja valmiusharjoitusten järjestäminen

Vesihuoltopooli. Vesihuollon häiriötilanne ja valmiusharjoitusten järjestäminen Vesihuoltopooli Vesihuollon häiriötilanne ja valmiusharjoitusten järjestäminen VESIHUOLLONHÄIRIÖTILANNEJAVALMIUSHARJOITUSTENJÄRJESTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 HARJOITUSTOIMINTA...2 2.1 Harjoitustapojajatyyppejä...2

Lisätiedot

Suomen ja Viron meripelastusseurojen alushankintastrategia

Suomen ja Viron meripelastusseurojen alushankintastrategia Merenkulkulaitoksen julkaisuja 3/2003 Suomen ja Viron meripelastusseurojen alushankintastrategia Helsinki 2003 ISBN 951-49-0939-9 ISSN 1456-7814 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 3/2003 Suomen ja Viron meripelastusseurojen

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, merikapteenitutkinnon opinnäytetyö Kotka 1999 SISÄLLYSLUETTELO

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, merikapteenitutkinnon opinnäytetyö Kotka 1999 SISÄLLYSLUETTELO ANTTI KAIPAINEN TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄN AUDITOINTI AUDIT OF SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, merikapteenitutkinnon opinnäytetyö Kotka 1999 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Koulutus. Ammattikirjat

Koulutus. Ammattikirjat Koulutus 2013 Ammattikirjat SPEKin järjestämä turvallisuuskoulutus 2013 Helmikuu Turvallinen kiinteistö paloturvallisuus, ylläpito ja velvoitteet 12.2. Helsinki Paloilmoittimen hoitajakurssi 21.2. Mikkeli

Lisätiedot

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö

Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Häiriötilanteiden jätehuolto Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Häiriötilanteita koskeva lainsäädäntö... 4 2.1 Pelastuslaki... 4 2.2 Valmiuslaki...

Lisätiedot