Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä Raportointi lokakuu 2014

2 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä Hankkeen sisältö ja toteutumisalue Raportoinnin toteuttaminen Suomen paras kotihoito Tavoitteellinen kehittämistyö Kehittämisrakenteella kohti asetettuja tavoitteita Arviointi ja tavoitteiden toteutuminen Väliarviointi Tulevaisuuden kotihoito ja eteenpäin viedyt teemat Raportointijaksolla toteutunut yhteiskehittäminen Alueellinen kehittämistyö Palvelutarpeen arviointi Toiminnanohjaus Palveluketjujen kehittämiseen liittyvät prosessit Osaamiseen liittyvät prosessit Johtamiseen liittyvät prosessit Muut Positiiviset yllätykset ja poikkeamat... 12

3 3 1. Kotona kokonainen elämä 1.1. Hankkeen sisältö ja toteutumisalue Kehittämisohjelman päätavoite on kotona asuvan ikääntyneen hyvän arjen mahdollistaminen hänen omista lähtökohdistaan käsin. Kehittämisohjelmassa tarkastellaan ikääntyneen henkilön kotiin tuotettavien palveluiden kokonaisuutta ennakoivasti, hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulmaa korostaen. Tämä päätavoite toteutuu, kun kotiin saatavia palveluja ja kotia mietitään tulevaisuuden aikaikkunan kautta. Minkälaisia ovat tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut? Tulevaisuuden kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen sisältöä kehitetään neljän teeman kautta: 1. Palvelutarpeen arviointi ja hyvinvoinnin edistäminen 2. Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen: toiminnanohjaus, prosessit, palveluketjut, sisältöosaamisen ja johtamisen kehittäminen 3. Muistisairaiden palvelujen kehittäminen 4. Palliatiivisen hoidon, erityisesti kotisaattohoidon kehittäminen Teema 4. lisättiin sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun päätöksen 1 myötä, jossa Saattohoito osana hyvää elämää (Saattaen) osio liitettiin Kotona kokonainen elämä hankkeeseen. Koko kehittämistyötä läpäisyperiaatteella kannattelevat tulevaisuusorientaatio, asiakkaan osallisuus, palveluohjausosaaminen ja hyvinvointiteknologia. Orientaatio on kehittää tarvelähtöisesti tulevaisuuden kotiin tuotettavia palveluja. Kehittämisohjelma toteutuu Etelä-Suomen alueella ja koostuu neljästä alueellisesta osakokonaisuudesta, joita ovat Länsi- ja Keski-Uusimaa, Kouvola, Etelä- Kymenlaakso ja Eksote. Saattaen osio on integroitunut Kouvolan ja Eksoten osakokonaisuuksiin. Kuntia näiltä alueilta on mukana yhteensä 22 kpl. Hyvinkää toimii hallinnoijana vastaten Kotona kokonainen elämä hankekokonaisuuden kehittämisestä, koordinaatiosta, johtamisesta ja hallinnoinnista. Kehittämisohjelman henkilöstöön kuuluvat Hyvinkäältä hankejohtaja Katariina Välikangas ja hankekoordinaattori Marjut Tikkanen. Eksoten osakokonaisuutta koordinoi projektikoordinaattori Tarja Viitikko ja Raija Hiltunen-Hahtola (Saattaen), Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuutta koordinoi kehittämiskoordinaattori Sara Haimi- Liikkanen Kotkasta, Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuutta koordinoi kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Sosiaalitaito Oy:ltä ja Kouvolan osakokonaisuutta koordinoi projektipäällikkö Sirkku Kallio ja Irma Suonoja (Saattaen osio). 1.2 Raportoinnin toteuttaminen Tässä pääraportoinnissa on kuvattu teematasolla kokonaishankkeessa tehtävää työtä suhteessa hankesuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin sekä hankkeessa toteutettua arviointia. Tämän raportin liitteinä ovat alueellisten osakokonaisuuksien tuottamat tarkemmat raportit, joissa on kuvattu alueellisten osakokonaisuuksien tilannekatsaukset, tehdyn työn toteutuminen suhteessa hankesuunnitelman tavoitteisin ja 1 STM/5246/2012 Kehittämishankkeen hankesuunnitelman muutos.

4 4 arvioinnin toteuttaminen sekä selvitys järjestetyistä tilaisuuksista ja koulutuksista. Lisäksi tämän raportin liitteenä on tiedot hankkeen suunnitellusta budjetista ja toteutuneista kustannuksista. 2. Suomen paras kotihoito Etelä-Suomen ikääntyneiden palvelujen kehittämisohjelmassa Kotona kokonainen elämä kotiin tuotettavia palveluja ja kotia mietitään tulevaisuuden aikaikkunan kautta. Lähtökohtaisesti mietinnässä sekä hanketoimijoiden kesken, arvokeskusteluna hankealueella että laajemminkin yhteiskunnassa on, mitä kotiin tuotettavat palvelut ovat, miten ne voidaan organisoida ja miten suunnittelu toteutetaan niin, että ikääntyneen ihmisen persoona, dialogisuus, toimijuus ja tarvelähtöinen, oikea-aikainen palvelusuunnittelu toteutuvat. Mietinnässä on myös se, minkälainen on 20 vuoden päästä koti 2, johon näitä palveluja tuotetaan. Suomen paras kotihoito tulee määritellä kestävän hyvinvoinnin tuottamisen viitekehyksessä. Tavoitteena on luoda kuvaa tulevaisuuden kotiin tuotettavista palveluista kehittämällä nykyistä ja tuottamalla uutta ymmärrystä. Suomen paras kotihoito näyttäytyy tässä vaiheessa viitekehyksenä, joka tarjoaa puitteet kotiin tuotettavien palveluiden hallitulle kehittämiselle, järjestämiselle ja vaikuttavuuden parantumiselle. Se tuo laajemman, näyttöön perustuvan näkökulman kotihoidon kehittämiseen. Kotona kokonainen elämä hanketiimi 3 on luonut kuvaa siitä, mistä aineksista tulevaisuuden tarvelähtöinen, asiakkaalle arvoa tuottava ja tehokas Suomen paras kotihoito rakentuu. Samalla kotihoitoa mietitään osana laajempaa hyvinvoinnin, hoivan ja hoidon tuottamisen viitekehystä. Arvot, asiakaslähtöisyys Arvon tuottaminen asiakkaalle Asiakkaan osallisuus Palveluohjausosaaminen Hyvinvointiteknologia Tulevaisuuden kotihoito 1. Palvelutarpeen 2. Toiminnanohjaus 3. Palveluketjujen 4. Osaamiseen liittyvät 5. Johtamiseen 6. Muu arviointi kehittämiseen prosessit liittyvät prosessit liittyvät prosessit Kuva 1. Suomen parhaan kotihoidon rakennuspuita 2 Koti voidaan määritellä ihmisen kotiin liittyvien odotusten kautta. Koti on riittävän turvallinen paikka, siellä on läsnä ihmisen historia ja oma yhteisö ja siellä asiat ovat omassa hallinnassa. Kotona tapahtuvat arjen normaalit asiat. Tulevaisuudessa koti voi tarkoittaa rivitaloa keskustassa tai ryhmäkotiasumista tehostetussa palveluasumisessa. 3 Hankejohtaja, hankekoordinaattori ja alueelliset koordinaattorit

5 5 3. Tavoitteellinen kehittämistyö 3.1. Kehittämisrakenteella kohti asetettuja tavoitteita Kehittämisohjelman suunnittelussa tavoitteena on ollut edistyksellinen kehittämistyö. Laajan kokonaisuuden organisoiminen toimimaan yhtenä, toinen toisiltaan oppivana kokonaisuutena on edellyttänyt yhteisen kehittämisrakenteen suunnittelua. Kehittämisrakenteen elementtejä ovat: 1. Kaikille suunnatut yhteiset teemaseminaarit 2. Täsmäkehittämiseen suunnatut työpajat a) Vuorovaikutteinen vertaisoppiminen ohjelman sisällä b) Vuorovaikutteinen vertaisoppiminen muusta kehittämistyöstä c) Alueelliset koulutukset ja työpajat 3. Mentorointitoiminta 4. Ohjelman sisäinen työskentely. Tavoitteena on tuottaa käytännössä todennettuja hyviä käytäntöjä, parhainta tietoa ja kumuloituvaa osaamista sekä mielekästä yhteiskehittämistä toinen toisiltaan oppien koko ohjelma-alueelle 4. Samoin kehittämistyö juurrutetaan osaksi perustyötä toteuttamalla hanketyö organisaatioiden työntekijöiden kautta, ei hankehenkilökunnalla. Kehittämisrakennetta on suunniteltu hanketoimijoiden kanssa yhdessä ja toteuttamalla ohjelma-alueella Wepropol-kysely, jossa on pyydetty hanketoimijoiden vastauksia liittyen sisällöllisiin kysymyksiin, kehittämiseen, arviointiin sekä yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Osana kehittämisrakennetta viestintää on toteutettu hankkeen alussa suunnitellun mukaisesti. Hankkeen yhteinen esite valmistui joulukuussa Keväällä 2014 esitteeseen suunniteltiin lisäosa, jossa esitellään Saattaen osio. Internet-sivujen kävijämäärä oli loka-syyskuun aikana kävijää. Koko hankeaikana kävijöitä nettisivuilla on ollut Arviointi ja tavoitteiden toteutuminen Tässä arvioinnilla tarkoitetaan tehtävien toimenpiteiden arviointia suhteessa hankehakemuksessa olleeseen tavoitteeseen. Kehittämisohjelmalle on jo rahoitusvaiheessa asetettu tietyt mittarit: osa mittareista on osoitettu koko hankkeelle, osa alueellisille osakokonaisuuksille. Tavoitteena on hankearvioinnin käyttö ohjelman sisäisenä työkaluna. Näin toteutettuna arviointi osoittaa suuntaa, tarvittaessa korjaa sitä ja tuo tulokset näkyviksi. Alla olevassa kuvassa on esitetty hankkeen arviointimalli. 4 Kehittämisrakenne tuottaa kehittämisohjelmassa syntyvän osaamisen jakamista, Kaste-ohjelmien välisen yhteisen osaamisen jakamista ja muun kansallisen tason osaamisen hyödyntämistä sekä osaamisen vaihtoa ja yhdessä kehittämistä kansainvälisten hyvien käytäntöjen osaajien kanssa. 5 Yhteistyökumppanit ja kehittämisohjelman toimijat ovat kiitettävästi linkittäneet Kotona kokonainen elämä kehittämisohjelman internetsivuja omille sivustoilleen.

6 6 Kotona kokonainen elämä Pysyvät organisaatiot KKE koordinaatio KKE koordinaatio KKE osakokonaisuudet Vaikuttavuus Organisointi Yhteistyö Tavoitteen asettelu Tavoitteiden toteutuminen Tuotokset, tulokset, vaikutukset Juurruttaminen, levittäminen Avaintoimija- ja sidosryhmäyhteistyö Arviointityöpaja suuntaamassa arviointia Hankehenkilöstökyselyt PROSESSI-ITSEARVIOINTI KOKO AJAN Loppuraportti Kuva 2. Kotona kokonainen elämä hankkeen arviointimalli. Kokonaisarviointia koko hankkeen ajan toteutetaan usealla eri tavalla. Tavoitteena on tuottaa monipuolista ja eri tahoilta kerättyä arviointimateriaalia. Samoin hankkeen edetessä arvioinnin teemat ja kohteet vaihtuvat. Alla on estetty suunnitellut arviointitavat, joilla arviointimalli tullaan toteuttamaan. 1. Wepropol kyselyt: koordinaattoreille, johtaville virkamiehille ja sovitusti muille tahoille lähetetään joka hankevuosi kysely, jonka tarkoituksena on tuottaa arviointitietoa. Raportointijaksolla ensimmäinen Wepropol -kysely on toteutettu elokuussa 2013 ja sen tuottamaa tietoa on hyödynnetty suunnittelutyössä. Seuraava kysely lähetetään marraskuussa Itsearviointia toteutetaan eri teemojen kautta suunnitelmallisesti koko hankkeen ajan. Itsearviointityöpajoja järjestetään jokaisessa alueellisessa osiossa hankkeen toimijoille hankkeen alussa, puolessa välissä ja lopussa. Tällä hetkellä on menossa puolenvälin itsearviointi. 3. Työkokouksissa 6 arviointi on sovitusti aiheena. Työkokouksien sisältöä ja toimintamallia on kehitetty vastaamaan hankkeen tarpeisiin mm. arviointi- ja toivekyselyn välityksellä. Näin on pyritty varmistamaan, että työkokousten sisällöt vastaavat kokonaishankkeen kehittämistarpeisiin. 4. Ohjausryhmän arviointipaja järjestettiin kesäkuussa Työpajatyöskentelyn tuloksena hankkeessa tehtiin väliarviointi ja täsmennettiin loppuarvioinnin mittareita, tavoitteena pystyä osoittamaan kirkkaammin hankkeen asiakkaalle hyötyä tuottavia tuloksia ja vaikuttavuutta. Ohjausryhmän ohjauksessa hankearviointia työstettiin prosessimallilla, johon kuului etukäteistehtävä, varsinainen työpaja, ryhmissä tapahtuva jatkotyöstö, Lync-välitteinen kokous sekä ohjausryhmään tuotettu esitys loppuarvioinnin täsmennetyistä mittareista. 5. Ohjaava arviointi: hankkeessa tullaan hyödyntämään ohjausryhmän, aluejohtoryhmän, THL:n organisoiman tukiryhmän ja mahdollisesti myös muiden tahojen arviointipalautetta koko hankkeen ajan. 6 Hankejohtaja, hankekoordinaattori, alueellisten osakokonaisuuksien koordinaattorit, tavoitteena järjestää 2 X kk, joista toinen kasvokkainen tapaaminen ja toinen Lync-välitteinen.

7 7 6. Asiakasarviointi: hankkeen aikana kerätään asiakasarviointia 7. Ulkoinen arviointi niin erikseen päätettäessä Väliarviointi Väliarviointi toteutettiin osana ja yhtenä lopputuloksena ohjausryhmän arviointityöpajaprosessista. Painopiste hankkeessa on tällä hetkellä siirtymässä selvästi keskeisten prosessien kehittämisestä asiakaslähtöisen hyötynäkökulman vahvistumiseen. Hanketyön tässä vaiheessa voidaan osoittaa seuraavia tuloksia (pohjautuvat arviointityöpajan tuotoksiin). Palvelutarpeen arvioinnin ja arvioinnin yhtenäistämisen osalta niillä alueellisilla osakokonaisuuksilla, jotka ovat työstäneet kyseistä aihetta, kokonaisvaltainen prosessikuvaus ja ohjeistus on hankkeen aikana 1. toteutettu, 2. alkuarvioinnin osalta lähes kuvattu, sekä 3. toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi-toimintamalli on juurrutettu osaksi perustehtävää. Jatkuva palvelutarpeen arviointi on osa kotihoidon sisällön kehittämistä; siinä korostuu osittain toteutunut siirtyminen vastuuhoitajamalliin ja kotihoidon toimintakykyä edistävään työotteeseen. Asiakkaiden arviointia (RAI, RAVA), sekä määrällisesti että sisällöllisesti, on viety selkeästi eteenpäin ja koulutuksien kautta henkilöstön osaaminen on vahvistunut ja tuloksia on alettu käyttää johtamisen välineinä. Kotihoidon sisällön ja keskeisten työprosessien kehittäminen on laajasti työn alla. Tämän työn tuloksina voidaan jo nyt osoittaa, että välitöntä työaikaa on saatu nostettua (hankealueella nyt tiedossa oleva nousu noin 3-10 %). Vastuuhoitajuuteen siirtyminen ja sen juurruttaminen on toteutunut hankkeen aikana lähes kaikissa kunnissa. Hankkeen aikana asiakastyytyväisyyskyselyt sekä asiakas- ja omaisraadit, asiakaspalaute-mallin käyttöönotto ja asiakaskokemuskeskustelut ovat tuottaneet tietoa asiakkaan kanssa yhdessä toteutettuun arviointiin ja suunnitteluun. Toteutettujen kyselyjen perusteella asiakaskokemukset ovat pääsääntöisin positiivisia. Kotona asuvien yli 75 -vuotiaiden osuudet ovat kasvussa (noin 2-4%). Sotkanetin tilastoista ei vielä saada hankkeen ajalta tietoa. Alueellisten osakokonaisuuksien osalta tuloksia, joita on tässä vaiheessa ollut mahdollista kerätä, on esitelty liitteessä Tulevaisuuden kotihoito ja eteenpäin viedyt teemat 4.1. Raportointijaksolla toteutunut yhteiskehittäminen Kehittämisrakenteen toiminnallisuus näyttäytyy raportointijaksona seuraavasti: 1. Kaikille suunnatut yhteiset teemaseminaarit: - Asiakas osallisena kehittämistyössä (Risto-hankeyhteistyössä), 39 osallistujaa - Verkostokoulutus , 76 osallistujaa - Innostamo -työpaja , 38 osallistujaa - Kotihoidon kehittämisen johtamisosio 26.2.,10 osallistujaa, ja , 11 osallistujaa - RAI työvälineenä: hyöty ja kokemuksia sen käytöstä ja käyttöönotosta , 32 osallistujaa - Palvelutarpeen arviointi , (Risto-hanke-yhteistyössä, 89 osallistujaa

8 8 - Innopaja, Palveluohjaus ja osallisuus , 29 osallistujaa - Saattaen osion aloitustilaisuus osallistujaa - Saattohoito nyt seminaari , 83 osallistujaa - Muita koko ohjelma-aluetta käsitteleviä tapahtumia ja koulutuksia työn alla, mm. Kotona kokonainen elämä-markkinat työntekijöille 2. Täsmäkehittäminen: a) Vuorovaikutteinen vertaisoppiminen ohjelman sisällä: - Työkokouksissa teemoja, joiden kautta alueellista osaamista ja kehittämistyötä on jaettu - Eksoten alueella ja Etelä-Kymenlaaksossa työstetään yhdessä tulevaisuuden kotihoidon sisältöjä: vastuuhoitajamalli, äkillinen yleistilan laskun malli, kuntoutumisen näkökulma kotihoidon prosesseissa, palveluohjauksen verkkokurssi, teknologian tuki - Etelä-Kymenlaakso ja Kouvola: Vastuuhoitajamalli, resurssitiimiprosessit - Eksote ja Kouvola: palvelutarpeen arvioinnin ja toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen, kotikuntoutus ja teknologia kotona asumisen tukena - Länsi- ja Keski-Uusimaa ja Kouvola: nykytilakartoitus sekä asiakasvastaava-toimintamalli - Saattohoito-osaamista on jaettu alueilla - Alueellisten osakokonaisuuksien koulutukset ovat kaikille avoimia ja osallistumista on tapahtunut aluerajojen yli (mm. Johan Groopin luennot: Miten vastata kotihoidon kasvavaan palvelutarpeeseen) b) Vuorovaikutteinen vertaisoppiminen muusta kehittämistyöstä: - Hankejohtaja on tuottanut erilaisia sisältöjä hanketiimin (hankejohtaja, hankekoordinaattori ja alueelliset koordinaattorit) työkokouksiin - Osallistuminen TerveSOS-päiville ja Innokylä-yhteistyössä toteutettu Innopaja, osallistumisia mm. Vanhustyön messuille ja Seniorimessuille, Vanhustyön vastuukantaja kongressiin, tutor-koulutukseen (Innokylä) - Lukuisia puheenvuoroja sekä kansallisissa että alueellisissa tilaisuuksissa (hankejohtaja ja koordinaattorit) sekä lehtiartikkeleita ja blogeja - Yhteistyö hyvinvointiteknologiaosaamisen hyödyntämiseksi jo olemassa olevilta hankkeilta ja tutustuminen olemassa oleviin järjestelmiin (mm. FastROI, Tiera, Active Village) - Kehittämisyhteistyötä on tehty erityisesti Espoon, Tampereen, Helsingin ja Ylöjärven kanssa, HUSin, Pohjois-Kymen sairaalan ja Carean kanssa sekä lukuisten ammattikorkeakoulujen. c) Alueelliset koulutukset ja työpajat 7 : Alueelliset osakokonaisuudet ovat järjestäneet alueillaan 187 koulutustilaisuutta, joissa on ollut kuntaosallistujaa Mentorointitoiminta: - Hallintosopimusosaamisen jako: yhteistyö Risto-hankkeen kanssa - Arviointiosaamisen lisääminen: THL Sirpa Anderssonin ja Harriet Finne- Soveri - Tapaamisia muiden hanketoimijoiden kanssa (THL:n hanketuki) - Sisällöllisen osaamisen vahvistaminen: tapaamisia asiantuntijoiden kanssa (21 kpl), joista osoitetun kiinnostuksen mukaan on raportoitu koko hanketiimiä (hankejohto ja alueelliset koordinaattorit) mm. RAY, Kela, Tiera, 7 Tarkemmat kuvaukset löytyvät alueellisten osakokonaisuuksien raportoinnista. 8 Kokonaishankkeessa on koko hankeajalla nyt järjestetty 224 koulutustilaisuutta, joissa on ollut kuntaosallistujaa.

9 9 Inka, Ikä-Aske, Mike 9, Fountain Park. Osa yhteistyötapaamisista on johtanut sisällölliseen yhteiskehittämiseen. 4. Ohjelman sisäinen työskentely - Aluejohtoryhmäesittelyt 2 kpl - Ohjausryhmätyöskentely - Arviointityöpaja väliarvioinnin ja loppuarvioinnin täsmentämiseksi ja toteuttamiseksi - THL:n organisoima hanketuki - Innokylä -yhteistyö - Työkokouksia eri teemoilla - Alueellisten osakokonaisuuksien omat työryhmät organisoituneet, osalla alueista myös lisäksi teemallisia työryhmiä - Kytkeytyminen muuhun hanke- ja kehittämistoimintaan, yhteistyörakenteiden luominen ja sidosryhmäyhteistyö Seuraavaksi esitellään teematasolla alueellisten osakokonaisuuksien raportointijakson toimenpiteitä kuvassa 1 esitetyn mallin mukaisesti. Alueellisten osakokonaisuuksien omasta raportoinnista löytyvät tarkat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Alueellinen kehittämistyö Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointia työstetään hankealueella monesta eri näkökulmasta ja monessa eri vaiheessa. Sekä kuntatasolla 10 että monen kunnan yhteistyönä 11 on työstetty yhteistä palvelutarpeen arviointimallia. Prosesseja on mallinnettu ja viety käytäntöön 12. RAIn käyttöönottoa 13 on sitä erityisesti kehittävissä kunnissa toteutettu koordinoidusti niin, että se vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin ja se hyödyntäminen esimiestyössä ja johtotasolla toteutuu. Arviointiosaaminen on koko henkilöstöllä lisääntynyt ja arviointia on lähdetty toteuttamaan moniammatillisesti. Painopiste on siirtymässä hoidollisempiin asiakkaisiin. Palvelutarpeen arvioinnissa on myös hyödynnetty sähköisiä prosessinohjaustyökaluja. Myös palveluohjauksen prosesseja on mallinnettu ja lisätty palveluohjausosaamista 14 pyrittäessä kohti saumatonta asiakasohjausta. Jalkautuva palveluohjaus, hyvinvointia edistävät kotikäynnit ja yhteistyö varhaisen tuen palvelujen kanssa 15 painottavat varhaisen puuttumisen ja kuntoutumisen huomioimista. Yhteyskeskus-toiminnan 16 kehittämisellä on varmistettu asiakkaan ohjautumista oikeaan palveluun, päällekkäisyyksien vähenemistä, palveluketjujen lyhenemistä sekä sähköisten kanavien käytön lisääntymistä. 9 Muistisairaan ihmisen koetun elämänlaadun sekä psyykkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen toimintakyvyn arviointimittari 10 Kouvola, Etelä-Kymenlaakso 11 Eksote: kuntien satelliittimalli, keskitetty yhtenäinen palvelutarpeenarviointi 12 Myös ympärivuorokautisen hoivan tarpeen arviointia on keskitetty. 13 Kouvola 14 Verkkokurssi Etelä-Kymenlaakso ja Eksote, Etelä-Kymenlaakso: laaja palveluohjausosaaminen 15 Etelä-Kymenlaakso, Kouvola 16 Eksote

10 10 Palvelu- ja hoitosuunnitelmia on kehitetty asiakas- ja voimavaralähtöiseen suuntaan. Asiakkaat osallistuvat suunnitelmien tekoon ja ne ovat ajan tasalla ja yksilöllisiä. Lisäksi osalla alueista asiakkaille tehdään kuntoutumissuunnitelmia Toiminnanohjaus Päivittäisen työn organisoimisen prosessissa (toiminnan ohjauksen prosessi) ja työprosessien kehittämisessä ollaan matkalla suoritekeskeisyydestä kohti asiakaskeskeisyyttä ja osallisuuden vahvistamista. Asiakkaiden hyvinvoinnin lisääminen kotihoidon sisältöjä kehittämällä on tarkoittanut pureutumista toimintakulttuuriin ja toimintojen ja resurssien uudelleenorganisointia. Palvelujen tila selvitykset ovat selkeyttäneet kehittämistarpeita 17 ja kotihoidon uudet kriteerit ja toimintasisältö ovat nyt valmiit, hyväksytty ja käytössä 18. Työajan kohdentumisen arviointi ja päivittäisen työn organisoinnin nykytila on kartoitettu ja sen pohjalta lähdetty kehittämään kotihoidon sisältöjä ja työstämään prosesseja 19. Keskeisiä työstettäviä asioita kaikilla alueilla ovat vastuuhoitajuus, aikakriittisten ja ei-aikakriittisten tehtävien purku, välittämän työajan lisääminen (65-70%), työvuorosuunnittelun kehittäminen, työnjakomallien kehittäminen, yhteistyö kotihoidon toimijoiden kesken, työhyvinvointi ja sen tukeminen, resurssitiimit 20 sekä raportti kirjallisessa muodossa. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu jo kaikilla alueilla tavoitteena saada prosessit kuntoon ennen sähköisten työkalujen käyttöönottoa. Osalla alueista ollaan jo pitkällä käyttöönotossa. Kotihoidon sisältöjä on kehitetty myös kohti kuntoutumista ja toimintakykyä edistävää kotona asumisen tukemista. Tällöin on korostunut erityisesti varhaisen puuttumisen, äkillisen tilanteen ja toipilasajan toimintamallit, jotka ovat jo käytössä (Koti-ikävämalli). Hoito- ja kuntoutumissuunnitelma on sisällöllisessä pohdinnassa ja kohta käytössä. Kuntoutumisvastaavien verkosto vastaa kuntoutumiseen liittyvien sisältöjen ylläpidosta ja kehittämisestä 21. Muistisairaiden palveluita on integroitu kotihoidon kehittämiseen. Muistisairaan hoitoja palvelupolku on valmis, muistisairaan asiakkaan prosessin toimivuutta on hiottu ja muistikoordinaattorit ovat työssä. Muistisairaan asiakkaan itse kokemaa elämisenlaadun mittaria (MIKE) pilotoidaan 22. Muistisairaan asiakkaan asumisen tukeminen sekä henkilökunnan työnteon kulttuurin miettiminen ovat myös työn alla. Henkilökuntaa on koulutettu muistikuntoutusosaamisessa ja luotu muistikuntoutusverkosto (poikkisektorinen). Asiakkaan äänen kuulemista palveluluiden tuottamisessa on kehitetty monella eri tavalla kaikilla hankealueilla. Kotihoidon asiakaspalautejärjestelmää on kehitetty. Asiakkaita on haastateltu (asiakaskokemuskeskustelu, osallistava asiakaspalaute) ja näiden haastattelujen pohjalta laadittu kehittämiskohteita, joiden toteutumista on jo myös arvioitu. 17 Länsi- ja Keski-Uusimaa 18 Eksote 19 Länsi- ja Keski-Uusimaa, Kouvola. Esim Länsi- ja Keski-Uusimaalla kunnilla on käytössä työkuormalaskuri välittömän asiakastyöajan seurantaan ja ruuhkahuippujen purkamiseen. 20 Etelä-Kymenlaaksossa resurssitiimit jo toiminnassa Kotkassa ja Pyhtäällä, muissa työn alla. 21 Eksote 22 Kouvola

11 11 Olemassa olevat asiakasraadit ja neuvostot on sitoutettu kehittämistyöhön sekä perustettu uusia. Asiakkaille on järjestetty myös asiakas- ja omaisiltoja, sekä omaisraateja. Cope-malli on otettu käyttöön. Asiakasosallisuutta on painotettu hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinnassa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Hyvinvointiteknologian käyttöönottoa on tuettu kaikilla alueilla ja teknologiaa on hyödynnetty prosessikehittämisessä. Hyvinvointiteknologian käytöstä on myös tehty alueellinen nykytilakuvaus Palveluketjujen kehittämiseen liittyvät prosessit Palveluketjujen kehittämistä tapahtuu hankkeessa kaikissa teemoissa enenevässä määrin 24. Hoitopolkujen selkeyttämistä tehdään yhdessä terveydenhuollon kanssa, varsinkin kuntoutuksen ja muistisairaiden osalta. Hoidon ohjauksen ja arvioinnin kehittäminen on työn alla. Osalla alueista äkillisen yleistilan laskun malli on käytössä ja raportointiosaamista tuetaan. Samoin haitta- ja vaaratapahtumaohjelman osalta osaamista lisätään edelleen ja tuetaan raportointia. Saattohoidon kehittäminen vahvistui Saattaen kokonaisuuden myötä. Työ on alkanut nykytilan kartoituksilla ja toimintamallin kehittämisen sekä palliatiivisen poliklinikan toiminnan käynnistämisellä. Saattohoidon yhdyshenkilöverkosto kasvanut ja verkostotyössä vastuuttamista oman yksikön toiminnan kehittämisessä napakoitettu Osaamiseen liittyvät prosessit Osaamiseen ja sen kehittämiseen liittyvät prosessit ovat osittain jo sisällä edellä esitetyssä kehittämistyössä ja sen mahdollistamissa koulutuksissa. Alueilla on toteutettu osaamiskartoituksia, joiden perusteella on mietitty kehittämiskohteet, tarvittavat toimenpiteet sekä laadittu koulutussuunnitelmia. Koulutustarpeiden suunnittelussa on painotettu myös esimiestyön kehittämiskohteita ja heidän koulutustarpeitaan, joiden pohjalta on laadittu koulutussuunnitelmia Johtamiseen liittyvät prosessit Johtamisen kehittämisessä on lähtökohdaksi nostettu tieto. Tietoa on tuotettu strategisten linjausten pohjaksi palvelurakenteen painotusten muuttamiseksi. Johtamista on myös vahvistettu. Uusien prosessien ja toimintamallien kehittämisessä on huomioitu seuranta, joka on mahdollistanut muutoksen seurannalle uusia mittareita ja foorumeita. Johtamiskoulutuksessa on panostettu organisaatiokulttuurin ja johtamisen muutokseen (lähiesimiesjohtaminen, innovaatiojohtaminen, osaamisen johtaminen, työntekijägenren muutoksen haasteet). Lähiesimiestyötä on kehitetty itsearvioinnin ja koulutustarvekysely myötä sekä toimenkuvia on tarkasteltu uudelleen. 23 Länsi- ja Keski-Uusimaa 24 Tämän kappaleen sisään on kirjattu nyt ne prosessit, jotka määriteltiin alun työkokouksissa sisällöllisesti tähän kuuluviksi 25 Saattaen kokonaisuus koskee Kouvolaa ja Eksotea, Etelä-Kymenlaakso on kehittänyt saattohoitoa koko ajan osana kotihoitoa.

12 Muut Hankealueilla tehdään poikkisektoraalista yhteistyötä kehittämällä matalan kynnyksen palvelukeskittymiä. Tavoitteena on palvelutarjottimien toimijoiden laajentaminen. Asiakasnäkökulmasta asiakas saa tarvitsemansa palvelun oikeaan aikaan, prosessinäkökulmasta palvelun tuottaja voi vaihdella (kolmas, yksityinen tai julkinen sektori). Kiinteänä osana toimintaa toteutettu keskitetty malli pitää sisällään järjestökoordinaattorin järjestöyhteistyön kehittämiseksi sekä eri toimijat saman katon alla. Hajautettu malli sisältää verkostoyhteistyöhön painottuvan koordinaatiomallin kehittämisen. 5. Positiiviset yllätykset ja poikkeamat Kotona kokonainen elämä hanke on edennyt tavoitteidensa mukaisesti. Kunnissa on lähdetty innolla mukaan kehittämistyöhön ja tekemisen meininki näkyy henkilöstön työssä. Tahtoa ja sitoutumista muutokseen ja hankkeen tavoitteisiin on kuntaorganisaatioiden eri tasoilla. Myös lehdistö on ollut positiivisesti kiinnostunut kehittämistyöstä ja työn tulokset ovat saaneet julkisuutta. Haastetta raportointikaudelle on tuottanut hallintomallin muutos Etelä-Kymenlaakson osalta. Tämä muutos työllisti merkittävästi sekä hankehallintoa että Etelä- Kymenlaakson toimijoita. Samoin Pyhtään sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistaminen on edellyttänyt selvittelyä STMn ja AVIn suuntaan. Selvittelyä on edellyttänyt koulutusten osalta rajanveto vanhuspalvelulain toimeenpanon ja muun kehittämisen kohdalla valtionavustuksen käytössä. Kotihoidon sisältöjen kehittämiseen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon kunnissa liittyy teknisiä haasteita erityisesti käytössä olevien tietokoneohjelmien osalta. Myös johtamiseen liittyviä haasteita on havaittu. Haastetta on myös tuonut kuntien säästötoimenpiteet ja yt -neuvottelut.

13 13 I Palvelutarpeen arviointi ja arvioinnin yhtenäistäminen Liite 1: Väliarviointi: alueelliset osakokonaisuudet Prosessikuvaus ja ohjeistus on tehty eritasoisista palvelutarpeen arvioinneista Etelä-Kymenlaakso Kouvola Eksote Kuinka suuri osuus asiakkaista on arvioitu eri menetelmillä? Etelä-Kymenlaakso Kouvola Eksote Lähtötilanne Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi - toimintamallin käyttöönotto aloitettu 2012 Kotihoidon palvelutarpeen arvioinnin prosessi on kuvattu Palveluneuvonnan ja ohjauksen osalta kevyt kuvaus, palvelutarpeen arvioinnista ei yhtä yhteistä mallia ja kuvausta. Suuria aluekohtaisia eroja sisällön ja toteutuksen suhteen. Lähtötilanne Vaihteluväli tiimien RAVA k.a RAI-arviointi tehty 25%:lle asiakkaista RAI: Kaikki säännöllisen kotihoidon asiakkaat. Arviointien päivitykset/uusinta-arvioinnit heikolla tasolla. Tilanne nyt Käytössä, prosessikuvaukset ja ohjeistukset ovat. Toimintaa on juurrutettu osaksi perustehtävä, mittareiden käytössä parannettavaa Kokonaisvaltaisen (palveluketjujen yhteisen) palvelutarpeen alkuarvioinnin kuvaus on työn alla. SosiaaliporrasRAI:n kartoittavien kysymysten soveltuvuus alkuarviointiin pohdinnassa. Prosessikuvaus (pääprosessi) kuvattu, määrittelyt tehty ja vastuut jaettu ja seurannasta sovittu. Vakioituja työohjeita työstetty ja työstetään. Aliprosesseja kuvataan parhaillaan, tavoitteena loka-marraskuussa valmista IMS järjestelmään. Tilanne nyt Vaihteluväli tiimien RAVA k.a , RAVAn käyttöaste vaihtelee kuntakohtaisesti 75% - 100% (vaihtelua onko se päivitetty ohjeiden mukaisesti) RAI-arviointi tehty 75%:lle asiakkaista (ei tehdä tilapäisille asiakkaille) RAI: Kaikki säännöllisen kotihoidon asiakkaat. Päivitys pääsääntöisesti puolivuosittain (tavoitteena oikeaaikaisuus reaali-ajassa). Arviointimenetelmiin perehdytyksen Lähtötilanne Tilanne nyt ja koulutuksen laajuus (esim. % henkilöstöstä) Etelä-Kymenlaakso - KKE aikana arviointimenetelmä koulutuksiin osallistunut 428 ( aiheena toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi tai joku sen osa-alue) Kouvola RAI-arvioinnin peruskoulutus annettu kaikille kotihoidon työntekijöille, tiimien tukikäyttäjät kouluttavat uudet työntekijät. Pää- ja vastuukäyttäjille annettu laajempi koulutus. Kaikilla vakituisilla työntekijöillä ja pitkäaikaisilla sijaisilla on RAIperuskoulutus, RAI-osaaminen vahvistunut huomattavasti. Pää- ja vastuukäyttäjille sekä esimiehille on järjestetty täydennyskoulutusta.

14 14 Eksote Pilottialaueen henkilöstö ainoastaan koulutettu eli n. 13% henkilöstöstä. Koulutettuja n % Onko jatkuvan palvelutarpeen arvioinnista suunnitelma ja ohjeistus? Etelä-Kymenlaakso Kouvola Lähtötilanne Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi - toimintamallin käyttöönotto 2012 Omahoitajan tehtäväkuvauksessa on jatkuvan arvioinnin ohjeistus olemassa Tilanne nyt Käytössä. Kirjattu toimintakyvyn- ja palvelutarpeen arviointi malliin sekä kotihoidon toimintakykyä edistävää työotteeseen että vastuuhoitajamalliin. Jatkuva palvelutarpeen arviointi osa kotihoidon sisällön kehittämistä (esim. resurssitiimi mallia, jossa asiakas ja hänen tarpeet ovat keskiössä) Siirtymävaihe vastuuhoitajuuteen on käynnissä. Vastuuhoitajan tehtävänkuvauksessa jatkuvan arvioinnin merkitys ja ohjeistus täsmentyy Eksote - On suunnitelma ja ohjeistus (liittyy vastuuhoitajuuteen ja kytkeytyy myös sähköiseen prosessinohjaukseen) Asiakkaiden kokemustietoa kerätään Lähtötilanne Tilanne nyt säännöllisesti ja hyödynne- tään asiakastyössä; säännöllisyys ja menetelmä Etelä-Kymenlaakso Kuntakohtaisesti eri käytäntöjä Asiakaspalaute - malli (kotihoidon vastuuhoitajan haastattelut) Säännöllisesti yhteisellä mallilla. Asiakas osallistetaan omien palveluiden arviointiin ja kehittämiseen. Vuorovaikutuksen lisääntyminen asiakkaan ja hoitajan välille. Asiakaspalaute Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/malli Kouvola Länsi- ja Keski-Uusimaa Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain, palaute työntekijöille tiimipalavereissa Kuntakohtaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä on toteutettu Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain, palautekeskustelut. Asiakkaiden ja omaisten raadit: esille tulleet asiat tuodaan kotihoidon johdon tietoon Suunniteltu ja toteutettu puolistrukturoitu asiakaskokemuskeskustelu 854:lle asiakkaalle, vastuuhoitaja toteuttaa vastuuasiakkaansa kanssa. Tulokset hankkeen sivuilla ress.com/osakokonaisuudet/lansi-jakeski-uusimaa/raportit/ Keskustelua levitetty; toteutettu osakokonaisuuden kuntien lisäksi myös Sipoossa ja suunnitteilla toteuttaa Raaseporissa.

15 15 Eksote ei systemaattista Kokemustietoa kerätään asiakasraadilta (perustettu vuoden 2014 alusta), omaistenillat, avoimet ovet, teematapahtumat. II Kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen Välitön asiakasaika Lähtötilanne Tilanne nyt Etelä-Kymenlaakso Kuntakohtaisesti tiimien k.a vaihteluväli: 31-39% (11/2013) Kuntakohtaisesti tiimien k.a vaihteluväli: 36-46% (5/2014) Kouvola 47% (Sisältää myös matka-ajan) Välitön asiakasaika 37,3%, matka-aika 14,2% (Mittaus tehty eri menetelmällä) Länsi- ja Keski-Uusimaa Työajan kohdentumisen lähtötilanteen mittaukset toteutettiin 12/2013 1/2014. Kuntien välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta oli tuolloin 38,8 %, välillisen asiakastyön osuus 19,3 %, muun työn osuus 27,4 % ja matka-aikojen osuus 14,4 %. Osa kunnista on ottanut käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän, jolla seuraavat itse välittömän asiakastyön osuuden kehittymistä, osalla kunnista käytössä työkuormalaskuri samaan tarkoitukseen. Seurantamittaukset tarkoitus tehdä hankkeen loppupuolella. Kunnista tuleva viesti on, että välittömän asiakastyön osuutta on pystytty jonkin verran kasvattamaan. Eksote Perustyöntekijät (lähihoitajat ym.) 41% ja sairaanhoitajat 25%. Alueilla, joissa toiminnanohjaus otettu käyttöön perustyöntekijöillä 60-65% ja sairaanhoitajilla 30-35%. Asiakaskokemus: kuinka hyvin Lähtötilanne Tilanne nyt kotihoito vastaa asiakkaan tarpeisiin ja millaisia muutoksia palvelun sisältöön tehdään asiakaskokemusselvityksen perusteella? Etelä-Kymenlaakso - Asiakaspalautteen mukaan kotihoidon asiakkaista 80% koki, että heidän mielipiteensä on huomioitu hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa ja heillä on riittävästi tietoa. Asiakkaista 90 % koki, että heidän terveydentilaa seurataan säännöllisesti, muutoksiin reagoidaan. Henkilöstöä koskevat arviot positiivisia (kouluarvosana 9 tai 10). Koontia hyödynnetään tiimien kehittämissuunnitelmissa. Kouvola - Asiakastyytyväisyyskyselyn palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista. Eniten negatiivista palautetta tulee hoitajien vaihtuvuudesta sekä kiireestä. Vastuuhoitajuuteen siirryttäessä hoitajien vaihtuvuus vähenee ja toiminnanohjauksen tavoitteena on asiakkaan luona käytettävän ajan lisääminen. Länsi- ja Keski-Uusimaa Kuntakohtaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä on toteutettu Suunniteltu ja toteutettu puolistrukturoitu asiakaskokemuskeskustelu, jonka vastuuhoitaja toteuttaa vastuuasiakkaansa kanssa. Tuloksista; 95 %

16 16 keskustelun käyneistä asiakkaista kokee kotihoidon palvelujen vastaavan tarpeitaan ja että he saavat riittävästi tukea kotona asumiseensa. Tietoja käytetään asiakkaiden asiakaslähtöisten palvelujen sisältöjen kehittämisessä. Eksote - Vastuuhoitajien asiakashaastattelut otetaan käyttöön Vastuuhoitajuus: % asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja Lähtötilanne Tilanne nyt Etelä-Kymenlaakso Kouvola Länsi- ja Keski-Uusimaa Vastuuhoitajamalli käytössä osassa kuntia Kaikilla kotihoidon säännöllisillä asiakkailla on nimetty omahoitaja Vastuuhoitajuus toimintamalli käytössä osassa kuntia Vastuuhoitajuus perustehtävänä, vastuuhoitaja on nimetty kaikille säännöllisen kotihoidon asiakkaille (100%) Kaikilla säännöllisen kotihoidon asiakkailla omahoitaja. Siirtyminen vastuuhoitajuuteen käynnissä. Toimintamalli käytössä kaikissa osakokonaisuuden kunnissa, % -osuuksia ei nyt saatavilla Eksote - Vastuuhoitaja malli otettu käyttöön 01/2014. Alueellisia eroja, ka 60-70% asiakkaista. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden Lähtötilanne Tilanne nyt osuus/palvelurakenteessa tapahtuvat muutokset %-määräisinä Kouvola Kotona asuvien, yli 75-vuotiaiden osuus 86,6% Kotona asuvien, yli 75-vuotiaiden osuus 90,9% Eksote - Kunnissa ollaan suositusten rajoissa.

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1.

Lisätiedot

Hankealueittain toteutunut toiminta ja jatkotyö 4/2014

Hankealueittain toteutunut toiminta ja jatkotyö 4/2014 Hankealueittain toteutunut toiminta ja jatkotyö 4/2014 Etelä-Kymenlaakso Nyt Syksyllä 2014 Vuonna 2015 Osallistava asiakaspalaute Laadun paraneminen ja asiakkaan äänen kuuleminen Haastattelut tehty 620

Lisätiedot

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Loppuraportti 1.9.2012 31.10.2013 Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Kehittämishanke 2, 2012-2013 Marketta Salminen, Eteva kuntayhtymä 16.12.2013 SISÄLTÖ Tiivistelmä 2 1. VAMMAISPALVELUIDEN KASTE-HANKEKOKONAISUUS

Lisätiedot

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010 2011 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus)

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) 1 Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) Ongelma/poikkeama Uusi vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista

Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista Sarianne Jyrkkänen ja Hanna Ruokanen Ikääntynyt aktiivisena toimijana vai passiivisena palveluiden kohteena? Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia kotiin annettavista palveluista Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn KOUVOLAN TOIMINNALLISEN OSAKOKONAISUUDEN LOPPURAPORTTI Laatijat: Tommi Reiman ja Jaana Venäläinen 2 Kannen kuva otettu

Lisätiedot

Hyve. Hyve-johtamisen kartta -hanke. Vanhuspalveluiden. Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies. Asiakkaiden tilanteita. ohjaamaan. kotiin.

Hyve. Hyve-johtamisen kartta -hanke. Vanhuspalveluiden. Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies. Asiakkaiden tilanteita. ohjaamaan. kotiin. Hyve -hanke Tieto ohjaamaan toimintaa Asiakkaiden tilanteita ratkaistaan yhteistyöllä ja innostuneella asenteella Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies Vanhuspalveluiden tiekartta ohjaa kotiin 1 Oulun

Lisätiedot

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ 1 LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA II Lapset ja perheet Kaste II -hanke SELVITYS HANKKEEN ETENEMISESTÄ Valtionavustuksen maksatusjakso 1.10.2010 30.4.2011

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta 1. edistänyt palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO

KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO KYMENLAAKSON MUISTI- JA DEMENTIAVERKOSTO Hankkeen arviointiraportti Arja-Tuulikki Wilén Kotka 2008 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 48. Copyright Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Kaakon SOTE-INTO Lokakuu 2010 www.eksote.fi/kaakonsote Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3 Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Lääkehoito kuntoon s. 12 2 Kaakon

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II

Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013. EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli nuorten palveluihin 2011 2013 EETU-kehittämistyön helmet Loppuraportti KASPERI II Ennaltaehkäisevän tuen ja intensiivisen työotteen toimintamalli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Seniorityö näkyväksi

Seniorityö näkyväksi Seniorityö näkyväksi Ikääntyneiden päihdepalvelujen kehittämistyötä itäsuomalaisissa verkostoissa Seniori-projektin kehittämistyön vaikutuksia ja vaikuttavuutta 2005-2011 Eija Myllymäki Tuija Rinne 1 Sisältö

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Loppuraportti Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö Lokakuu, 2014 Taitto: Edita Publishing Oy Kuvitus: Pixmac Julkaistu: 10/2014

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen

KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA. VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN TERVEYDENHUOLLON PALVELUPOLUT TEPA VÄLIRAPORTTI 2013 Projektipäällikkö Anne Aholainen SISÄLLYSLUETTELO 1. TEPA-PROJEKTI JA VÄLIRAPORTIN TAVOITTEET 1 2. TEPA-PROJEKTIN VISIO, TAVOITTEET

Lisätiedot

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää MUISTIO 5/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää Aika: pe 22.5.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki,

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot