MUUTTUVA OPPILAITOSJOHTAMINEN TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTTUVA OPPILAITOSJOHTAMINEN TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 MUUTTUVA OPPILAITOSJOHTAMINEN TIIVISTELMÄ TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2012

2 Muuttuva oppilaitosjohtaminen Tutkimukset haastavat uudenlaiseen oppilaitosjohtamiseen Tilannekatsauksessa tarkastellaan oppilaitosjohtamista muuttuvassa yhteiskunnassa. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva oppilaitosjohtamisesta 2000-luvun suomalaisen väitöskirjatutkimuksen pohjalta. Eri vuosikymmenillä tapahtuneen yhteiskunnallisen kehityksen ja toimeenpantujen uudistusten voidaan katsoa muodostavan muutosketjun, jonka tulosta nykyinen oppilaitosjohtaminen on ja 2000-luvun rehtorin toimintaympäristö ja johtamistehtävät poikkeavat merkittävästi toisistaan. On myös oletettavaa, että muutos jatkuu ja entisestään voimistuu, ja että oppilaitosjohtaminen muutosketjun osana edelleen muuttuu. Uudessa tilanteessa koko opetustoimelta vaaditaan yhä vahvempaa tulevaisuusorientaatiota perinteisten opetus-, kasvatus- ja johtamistehtävien lisäksi. Opettajat tuleekin nähdä yhä vahvemmin tulevaisuuden tekijöinä ja rehtorit tulevaisuuden tekijöiden johtajina. Se, miten onnistuneesti tämä voidaan tehdä nykyisten rajojen ja reunaehtojen mukaisesti, on kyseenalaista. Haasteiksi nousevat ainakin opettajien työ- ja palkkajärjestelmät sekä rehtorien, opetus- ja sivistysjohtajien kelpoisuusmäärittely ja johtamiskoulutus. Selvää lienee, että uusia luovia ajattelutapoja ja ratkaisuja on löydettävä joko olemassa olevien rajojen ja reunaehtojen sisällä tai niitä rikkoen. Opetustoimen toimijoilta edellytetään tulevaisuusorientaatiota

3 Rehtorin työ on muuttunut Useassa tutkimuksessa todetaan, että rehtorin muodollinen asema on muuttunut merkittävästi kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Samoin ovat muuttuneet rehtorin kaksi keskeistä toimintaympäristöä: kunta ja koulu. Muutokset ovat laajentaneet rehtorin työtä, mutta samalla tuoneet uusia mahdollisuuksia koulun kehittämiselle. Lainsäädännössä rehtorin asemaa määrittää tänä päivänä enemmän yleinen lainsäädäntö kuin opetusta ja koulutusta koskeva erityislainsäädäntö. Kun rehtorin muodollinen asema on lainsäädännöllisesti varsin avoin, on luonnollista, että se määritellään tarkemmin koulutuksen järjestäjien johto-, hallinto- ja toimintasäännöissä. Nämä määritelmät ovat erilaisia ja arjen työkuvat poikkeavat toisistaan vieläkin enemmän oppilaitosten johtaminen on näin hyvin tilannesidonnaista. Merkittävä muutos on pedagogisen johtajuuden korostuminen. Hallinnollinen ja koulun kehittämistä tukeva johtajuus luovat ristipaineita pedagogiselle johtajuudelle. Rehtoreiden tulee entistä enemmän kyetä suuntaamaan tulevaisuuteen ja pyrittävä vastaamaan uudenlaisen opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Rehtorit tarvitsevat työnsä tueksi vankan yliopistollisen peruskoulutuksen ja laajan, yhtenäisen jatko- ja täydennyskoulutuksen. Oppilaitosten johtaminen on tilannesidonnaista Pedagogisen johtajuuden merkitys kasvaa

4 Tietojohtaminen korostuu Nykyistä yhteiskuntaamme kutsutaan usein tieto- tai informaatioyhteiskunnaksi ja puhumme tietojohtamisesta, tiedolla johtamisesta ja informaatio-ohjauksesta. Tämän päivän kouluissa tarvitaan entistä enemmän ja yhä ajantasaisempaa tietoa. Teknologian kehittymisen ansiosta informaation käytettävyys johtamisen välineenä on kasvanut merkittävästi mutta samalla myös muuttunut yhä haasteellisemmaksi. On kyettävä valikoimaan olennainen informaatio sekä käsittelemään, tulkitsemaan ja hyödyntämään sitä yhdessä. Tietoa tuotetaan yliopistoissa ja erillisissä tutkimuslaitoksissa on luotava kanavia ja käytänteitä organisaation ulkopuolella tuotetun tiedon hyödyntämiseksi. Olennainen tieto on myös usein sisäänrakennettuna organisaation toimintaprosesseissa ja ihmisten osaamisessa. Tiedon dialoginen prosessointi on avainasemassa sekä organisaation ulkopuolisen että organisaation sisäisen tiedon prosessoinnissa. Laaja pedagoginen johtaminen määrittää oppilaitosjohtamista Tieto on usein sisäänrakennettu organisaation toimintaprosesseihin ja ihmisten osaamiseen Laaja pedagoginen johtaminen on nykypäivän ja tulevaisuuden oppilaitosjohtamista. Pysyvyyteen, yksiselitteisiin käsitteisiin, selkeisiin hallinnollisiin rakenteisiin ja toiminnan seurausten ennustettavuuteen perustunut newtonilainen maailma on muuttumassa kvanttimaailmaksi, jolle on tyypillistä jatkuva muutos, käsitteiden monimerkityksisyys, monimuotoiset verkostot ja ennakoinnin vaikeutuminen. Kvanttimaailma sekä uudenlainen tiedon ja johtamisen välinen suhde näyttävät edellyttävän sekä uudenlaista osaamista ja oppimista että osaamisen ja oppimisen entistä merkittävämpää ja kiinteämpää vaikutusta johtamiseen. Nykypäivänä jokaisen organisaation johtajan tehtävänä on olla pedagoginen johtaja, jonka vastuuna on organisaation osaamisen ja oppimisen kehittäminen ja johtaminen. Laaja pedagoginen johtajuus muodostuu vuorovaikutus- ja kehittämisprosessien verkostossa. Rehtorin keskeistä pedagogista johtamista on

5 opetussuunnitelman, toimintakulttuurin, visioiden ja strategioiden sekä perustehtävän laatimis-, toteuttamis-, arviointi- ja kehittämisprosessien johtaminen. Rehtorin laajan pedagogisen johtamisen tulee sisältää sekä suoran että epäsuoran pedagogisen johtamisen. Lisäksi rehtorin pedagogisen johtamisen on oltava vuorovaikutteista. Jaettu johtajuus on ehdoton edellytys laajan pedagogisen johtamisen onnistumiselle. Koulun perustehtävä 2 Visio ja strategiat 2 Toimintakulttuuri 2 Opetussuunnitelma Oppijoiden yhteisö Arvojohtaminen Muutosjohtaminen Jaettu johtaminen Pedagoginen johtaja vastaa organisaation osaamisen ja oppimisen kehittämisestä ja johtamisesta Jaettu johtajuus mahdollistaa organisaation potentiaalin käytön Rehtori Opettajat 2 Koulun osaamisen kehittyminen Oppiminen ja kasvu Jaettu johtajuus luo osallisuutta ja omistajuutta sekä niiden kautta yhteisöllisyyttä. Jaettu johtajuus mahdollistaa organisaation koko potentiaalin käytön. Laajassa pedagogisessa johtamisessa jaettu johtaminen kohdistuu koko organisaation osaamisen ja oppimisen johtamiseen. Johtamisen vuorovaikutussuhteiden keskeiseksi toimintatavaksi muodostuu dialogisuuden ja mentoroinnin mahdollistama kumppanuus, jossa jokainen organisaation jäsen on oppija. Organisaatiosta tulee oppijoiden yhteisö.

6 Opetustoimi tekee tulevaisuutta Pedagoginen johtaminen ei rajoitu koulutasolle vaan sen tulee sisältyä koulujärjestelmän kaikkiin tasoihin. Samat elementit ja periaatteet ovat löydettävissä koulujärjestelmän kaikilta tasoilta. Ainoastaan vastuualueiden erot vaikuttavat pedagogisen johtajuuden tarkastelun johtopäätöksiin. Opettajien uutena keskeisenä tehtävänä tulee olla tulevaisuuden tekeminen. Opettajan roolin muuttuminen luo suuren haasteen opettajankoulutuslaitoksille. Opettajankoulutuslaitosten tehtävänä tulee olla kouluttaa tulevaisuuden tekijöitä. Enää ei riitä, että opettajat hallitsevat pedagogiikan. Opettajat tarvitsevat pedagogiikan lisäksi vahvaa tulevaisuusorientaatiota. Opettajien uusi rooli edellyttää rehtorien roolin ja vastuun uudistumista. Rehtorien tulee olla koulujensa tulevaisuuden tekijöiden johtajia. Uusi rooli ja vastuu edellyttävät rehtoreilta uudenlaista pätevyyttä ja osaamista, minkä vuoksi myös rehtorien kelpoisuusehtojen ja johtamiskoulutuksen on uudistuttava. Rehtorien koulutusohjelmien tulee jatkossa kouluttaa rehtoreita tulevaisuuden tekijöiden johtajiksi. Rehtoreiden tulisi olla tulevaisuuden tekijöiden johtajia

7 Aikaisemmin ilmestyneet Opetushallituksen tilannekatsaukset: Tieto- ja viestintätekniikka opetuskäytössä. Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt. Tilannekatsaus toukokuu Muistiot 2011:2. Kielten tarjonta ja kielivalintojen perusteet perusopetuksessa. Tilannekatsaus joulukuu Muistiot 2011:3. Tekijöinä Teija Kangasvieri, Elisa Miettinen, Pirkko Kukkohovi ja Marita Härmälä. Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. Neuro- ja kognitiotieteellinen näkökulma. Tilannekatsaus tammikuu Muistiot 2012:1. Toimittaneet Teija Kujala, Christina M. Krause, Nina Sajaniemi, Maarit Silvén, Timo Jaakkola & Kari Nyyssölä. Koulutuksen järjestäminen kohti 2020-lukua. Kuntarakenteen, oppilaitosverkoston ja ohjauksen nykytilanne sekä kehitysnäkymät. Tilannekatsaus huhtikuu Muistiot 2012:2. Tekijöinä Riku Honkasalo & Kari Nyyssölä.

8 Tämä tiivistelmä perustuu Opetushallituksen julkaisuun: Muuttuva oppilaitosjohtaminen. Tilannekatsaus toukokuu Muistiot 2012:3. Tekijöinä Jukka Alava, Leena Halttunen ja Mika Risku. Opetushallitus julkaisee tilannekatsauksia ajankohtaisista koulutuspoliittisista teemoista. Tilannekatsaukset ovat luonteeltaan tiiviitä kirjallisuuskatsauksia, joihin on koottu aihepiiriin liittyvää tutkimus-, tilasto- ja indikaattoritietoa. Tilannekatsausten tavoitteena on vahvistaa tietoperustaisuutta koulutuksen seurannassa, kehittämisessä ja päätöksenteossa. Opetushallitus PL Helsinki Informaatioaineistot 2012:8 I Kuvat: Shutterstock I Taitto: Innocorp Oy I Paino: Kopijyvä Oy

MUUTTUVA OPPILAITOSJOHTAMINEN

MUUTTUVA OPPILAITOSJOHTAMINEN Jukka Alava, Leena Halttunen & Mika Risku MUUTTUVA OPPILAITOSJOHTAMINEN TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2012 Muistiot 2012:3 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2012:3 ISBN 978-952-13-5119-8 (pdf) ISSN-L 1798-8896

Lisätiedot

Silander, Ryymin & Mattila (toim.) TIETo YHTEISKUNTA KEHITYKSEN. strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa

Silander, Ryymin & Mattila (toim.) TIETo YHTEISKUNTA KEHITYKSEN. strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa Silander, Ryymin & Mattila (toim.) TIETo YHTEISKUNTA KEHITYKSEN strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa Tietoyhteiskunta syntyy opettajien osaamisesta. Pasi Silander, Essi Ryymin ja Pasi Mattila

Lisätiedot

Tarinoita KuntaKesusta

Tarinoita KuntaKesusta Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry Tulevaisuus näyttää tuloksen, mutta prosessi itsessään on ollut antoisa. Tässä prosessissa sekä matkalla että päämäärällä on merkityksensä. Tarinoita KuntaKesusta

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa.

Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa. Eerika Lehtolammi Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa. Päivähoitoyksiköiden johtajien kokemuksia. Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi ylempi AMK Hyvinvointi ja toimintakyky Opinnäytetyö

Lisätiedot

Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa

Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa Eerika Lehtolammi Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa Päivähoitoyksiköiden johtajien kokemuksia Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi ylempi AMK Hyvinvointi ja toimintakyky Opinnäytetyö

Lisätiedot

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen Mirja Nurmi Kotka 2007 Kymenlaakson

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen

KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA PILOTTIPROJEKTI. Mabuhay Laurea. Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Jouni Koski, Taina Viiala, Päivi Putkonen & Marja Tanskanen PILOTTIPROJEKTI KANSAINVÄLINEN SAIRAANHOITAJUUS SUOMESSA Mabuhay Laurea Laurea Julkaisut I Laurea Publications

Lisätiedot

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY)

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Asko Leppilampi Oy www.leppilampi.com p. 040-8322552 KOHONEN, VILJO & LEPPILAMPI, ASKO TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Seuraavat osiot ovat lainausta yllä mainitusta kirjasta: 2.2.

Lisätiedot

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma

www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma www.arjentietoyhteiskunta.fi Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 21.6.2007 tietoyhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet

Maailma on monimutkainen. Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen. tarpeet Tulevaisuuden ammatillisen opettajan osaamisen ja tiedon tarpeet Aila Paaso Koulutuspäällikkö, KT Opetusalan henkilöstö- ja täydennyskoulutus, Oulun ammattikorkeakoulu Aila.paaso@oamk.fi Tiivistelmä Artikkelissa

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ. Päivi Lindborg

KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ. Päivi Lindborg KONSULTOIVAN ERITYISOPETTAJAN TYÖ Päivi Lindborg Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Erityispedagogiikka Jyväskylän yliopisto Kesä 2008 ...erityisoppilaat siellä kouluissa ovat tärkeitä ja heihin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA

SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA Santra Kapanen Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysala Kuvailulehti Tekijä(t) Kapanen, Santra Työn nimi Sosionomi päiväkodin johtajana

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet

Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet Kuntien johtoryhmätyön nykytila ja tulevaisuuden haasteet Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Kunnallispolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2008 Annika Peltomaa TAMPEREEN YLIOPISTO Yhdyskuntatieteiden

Lisätiedot

PEDAGOGISEN JOHTAMISEN OPINTOJEN SATOA - TUTKIMUKSEN KOHTEENA OPINTOJAKSON 3C01 OPISKELIJOIDEN OPPIMINEN

PEDAGOGISEN JOHTAMISEN OPINTOJEN SATOA - TUTKIMUKSEN KOHTEENA OPINTOJAKSON 3C01 OPISKELIJOIDEN OPPIMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU PEDAGOGISEN JOHTAMISEN OPINTOJEN SATOA - TUTKIMUKSEN KOHTEENA OPINTOJAKSON 3C01 OPISKELIJOIDEN OPPIMINEN Tutkielma Kapteeni Hannu Rentola Esiupseerikurssi 64 Ilmasotalinja Huhtikuu

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN JOHTAJAN TYÖNKUVAN SEKÄ TAITOJEN JA OMINAISUUKSIEN TÄRKEYS TYÖYHTEISÖN NÄKÖKULMASTA

PÄIVÄKODIN JOHTAJAN TYÖNKUVAN SEKÄ TAITOJEN JA OMINAISUUKSIEN TÄRKEYS TYÖYHTEISÖN NÄKÖKULMASTA PÄIVÄKODIN JOHTAJAN TYÖNKUVAN SEKÄ TAITOJEN JA OMINAISUUKSIEN TÄRKEYS TYÖYHTEISÖN NÄKÖKULMASTA Miia Kauppinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Syksy 2004

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LAATUSUOSITUS. Yleissivistävä koulutus

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LAATUSUOSITUS. Yleissivistävä koulutus KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LAATUSUOSITUS Yleissivistävä koulutus Kansainvälisen toiminnan laadun kehittäminen pohjautuu ajatukseen kansainvälisyydestä osana suomalaisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2003 / 2004 Uudistettu 2011 2 Sisällysluettelo 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 2 OPETUKSEN

Lisätiedot

HYVÄ REHTORIUS. Opettajien ja rehtorien näkemyksiä alakoulun johtamisesta

HYVÄ REHTORIUS. Opettajien ja rehtorien näkemyksiä alakoulun johtamisesta HYVÄ REHTORIUS Opettajien ja rehtorien näkemyksiä alakoulun johtamisesta Pro gradu -tutkielma Kirsi Määttä Luokanopettajakoulutus Syksy 2011 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 6 2 Koulun muuttumisen haasteet 7 2.1

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Kirsi Hyttinen. Ammattikorkeakoulujohdon näkemyksiä ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän yhteydestä sekä ammattikorkeakoulutuksen vastaavuudesta

Kirsi Hyttinen. Ammattikorkeakoulujohdon näkemyksiä ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän yhteydestä sekä ammattikorkeakoulutuksen vastaavuudesta Kirsi Hyttinen Ammattikorkeakoulujohdon näkemyksiä ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän yhteydestä sekä ammattikorkeakoulutuksen vastaavuudesta Aikuiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi

Lisätiedot