Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009"

Transkriptio

1

2 Akavalaiset TYÖMARKKINAT

3 Julkaisija: Akava ry ISBN ISSN Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2

4 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys 5 Koulutusluokitus 6 Perustietoa akavalaisista 8 Ammatit: Agronomi sekä elintarvike- ja ravitsemusalan ammatteja 12 Arkkitehti 14 Biologi, limnologi, muut ympäristöammatit 16 Diakonissa ja diakoni 18 Diplomi-insinööri 20 Ekonomi 22 Eläinlääkäri 24 Farmaseutti 26 Fyysikko, matemaatikko, tietojenkäsittelytieteilijä 28 Geofyysikko 30 Geologi 32 Hammaslääkäri 34 Informaatikko, tietoasiantuntija, kirjastonhoitaja 36 Insinööri 38 Kanttori 40 Kemisti, biokemisti, elintarvikekemisti sekä bioalan ammatteja 42 Kääntäjä, tulkki, käännösala 44 Lakimies 46 Lääkäri 48 Meteorologi 50 Metsänhoitaja 52 Myyntipäällikkö, edustaja 54 Oikeusnotaari 56 Opetusala 58 - Ammatilliset opettajat 60 - Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit 63 - Lastentarhanopettaja 66 - Opettaja, lehtori, rehtori 68 Proviisori 72 Psykologi 74 3

5 Puheterapeutti 76 Ravitsemusterapeutti ja -tieteilijä 78 Restonomi (AMK) 80 Sihteeri, assistentti 82 Sosiaalityöntekijä 84 Sosionomi (AMK) 86 Teologi ja pappi 88 Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat, esim. ylihoitaja 90 Tiedottaja 92 Toimintaterapeutti 94 Tradenomi 96 Tutkija-opettaja, professori 98 Työterveyshoitaja 100 Upseeri 102 Yhteiskuntatieteilijä 104 Ammattialat: Arkistoala ja asiakirjahallinto 106 Museoala 108 Nuoriso- ja liikunta-ala 110 Taide- ja kulttuuriala 112 Oppaan tiedot myös netissä Tämän oppaan tiedot ovat myös Akavan nettisivuilla otsikon "Julkaisut" alla kohdassa "Esitteet ja oppaat", josta esimerkiksi oppilaat voivat hakea lisätietoja heitä kiinnostavista akavalaisista ammateista. Opintojen mitoitus on muuttunut Opintojen mitoitus (laajuus) on ilmaistu syksystä 2005 lukien opintopisteinä. Opinnot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava työpanos vastaa 60 opintopistettä. 4

6 AKAVALAISTEN TYÖLLISYYS Tarve pidentää työuria ja ylläpitää korkeaa osaamista maamme menestymiseksi asettaa haasteensa myös akavalaiselle koulutukselle. Keskeiset akavalaisten työllisyyden avainkysymykset liittyvät edelleen koulutuksen oikeaan mitoittamiseen ja osaamistarpeiden ennakointiin sekä vastavalmistuneiden työllistymiseen, mutta myös osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Aikuiskoulutuksen asema osana koulutusjärjestelmää korostuu väestön ikääntyessä. Akateemisen työttömyyden taso laski muuta työttömyyttä hitaammin, kun yleinen työllisyyskehitys parani lamavuosista aina viime vuoteen saakka. Työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin oli muutamilla akavalaisilla aloilla erityisen haastavaa. Akava onkin ajanut työllistymisen laadullista seurantaa osaksi korkeakoulujen tuloksellisuuskriteereitä. Oppilaitokset on saatava kiinnostuneemmiksi valmistuneiden yleisen työllisyyskehityksen lisäksi myös siitä, mihin ja millaisiin tehtäviin valmistuneet työllistyvät. Tämän tavoitteen toteutuminen vaatii työllisyyden laadun huomioimista oppilaitosten rahoituksessa. Taantumatilanne on haastanut kaiken koulutuksen, eikä korkea koulutustaso ole enää taannut varmaa työtä, vaan maisterityöttömyys on 1990-luvun alkuun verrattuna jopa kymmenkertaisella tasolla. Työikäisestä väestöstä 35 prosentilla on korkea-asteen koulutus, eivätkä edellisen laman aikana koetellut keinot riitä, kun lomautukset ja irtisanomiset koettelevat laajemmin myös korkeasti koulutettuja. Vastavalmistuneiden kannalta tilannetta hankaloittaa osaltaan myös vuoden 2008 ns. maisterisuma, jonka merkitys kuitenkin jäänee lyhytaikaiseksi. Keskeistä on, etteivät vastavalmistuneet jää jälkeen muusta korkeakoulutettujen ryhmästä, vaan työllistyvät nopeahkosti, sillä tutkimusten mukaan ensimmäinen työpaikka on ratkaiseva korkeasti koulutetun tulevaa työasemaa ajatellen. On kansantaloudellisesti vastuutonta antaa merkittävän koulutettujen joukon livetä koulutustaan vastaamattomaan työhön. Vuonna 2007 käynnistyneen ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen osana on tarkasteltu myös korkeakoulutettujen täydennyskoulutuksen muotoja ja rahoitusta. Erityisesti yliopistollinen täydennyskoulutus on ollut retuperällä, kurssit käyttäjilleen kalliita ja laajempien osaamiskokonaisuuksien tarjonta heikkoa. On pyritty luomaan mekanismeja, joilla aika ajoin päivittämään osaamistaan kohtuullisin hinnoin. Tulee luoda mekanismi, jossa myös korkeasti koulutettu voi laajentaa ja syventää osaamistaan koko työuransa ajan. Eräs vastaus tähän ovat noin vuoden mittaiset, erilaisin rahoituselementein suoritettavat erityispätevyydet, joilla yliopistokoulutettu voisi syventää osaamistaan vailla tarvetta toisen tutkinnon suorittamiseen. Tätä kirjoitettaessa eduskunnan käsittelyssä olevassa yliopistouudistuksessa on luotu edellytyksiä sille, että yliopistot vastaisivat jatkossa myös heiltä valmistuneiden opiskelijoiden osaamisen päivittämisestä työmarkkinoilla. On kyse poliittisesta tahdosta ja sen näkemisestä, että myös korkeasti koulutettu tarvitsee osaamisensa päivittämistä säännöllisin väliajoin työuransa aikana. Tähän uutta tutkintokoulutusta parempi vastaus ovat lyhytaikaisemmat, täsmällisemmin joihinkin osaamistarpeisiin sidotut opintokokonaisuudet. 30 vuotta sitten suoritetun korkeakoulutetun osaaminen on auttamattomasti vanhentunutta ilman lisäkoulutusta. Työurien alkuvaiheen sijoittumista ja koulutuksen ja työelämän tarpeiden vastaavuutta tutkitaan, jotta koko koulutusketjulla vastattaisiin paremmin alati muuttuviin työmarkkinoihin. Tarvitaan niin ammatillista koulutusta kuin korkeakoulutustakin, ja kaiken koulutuksen on oltava vetovoimaista. Korkeasti koulutettujen tulee jatkossakin saada koulutuksestaan hyvät valmiudet monipuolisiin työtehtäviin ja laajoihin sijoittumismahdollisuuksiin. Osaamistarpeet tulee ennakoida nykyistä paremmin ja koulutuksen aloituspaikkamäärät mitoittaa siten, että kouluttautuminen kannattaa. Kaavamaisesta tutkintonimekkeiden ennakoinnista tulee siirtyä osaamisen laadulliseen ennakointiin. Simo Pöyhönen koulutuspoliittinen asiamies 5

7 KOULUTUSLUOKITUS Koulutusluokitus on tarkoitettu mittaamaan koulujärjestelmäkoulutusta eli peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa annettavaa pidempikestoista, pääsääntöisesti kokopäivätoimisesti järjestettyä tutkintoon tai koulutusammattiin tähtäävää koulutusta. Koulutusluokituksen pääkriteerit ovat koulutusaste ja koulutusala. Koulutusastejaottelu noudattaa koulujärjestelmän rakennetta, jossa koulutus etenee alemmilta koulutuksen asteilta ylemmille. Mitä pidemmästä koulutuksesta on kysymys, sitä korkeampi on koulutusaste. Koulutusaste määräytyy ensisijaisesti tutkinnon tavoitetason mukaan. Tavoitetaso pohjautuu mm. virallisiin opetussuunnitelmiin, ohjeellisiin koulutuspituuksiin, pohjakoulutusvaatimuksiin ja jatko-opintokelpoisuuksiin. 0 Esiaste Koulutus annetaan päiväkodissa tai peruskoulussa pääsääntöisesti 3-6-vuotiaille lapsille. 3-6-vuotiaat päiväkotilapset luetaan esiopetuksen piiriin sillä perusteella, että päiväkodit ovat laitoksia, joiden henkilöstöön kuuluu ammattikoulutuksen saanut opettajisto. 1 Alempi perusaste Alemman perusasteen koulutus käsittää kansakoulun suoritukset. 2 Ylempi perusaste Ylemmän perusasteen koulutukseen sisältyvät peruskoulun suoritus sekä aikaisempi keskikoulun suoritus. Ylemmän perusasteen oppimäärän suoritus antaa jatko-opintokelpoisuuden lukio-opintoihin tai ammatilliseen koulutukseen. 3 Keskiaste Keskiasteen pohjakoulutusvaatimuksena on ylemmän perusasteen oppimäärän suorittaminen. Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta eli yhteensä vuotta peruskoulun alusta. Se antaa ammattipätevyyden ja mahdollistaa opintojen jatkamisen ammattikorkeakouluissa ja tietyin ehdoin yliopistoissa. Keskiasteen koulutuksiksi luetaan mm. ylioppilastutkinnot, 1-3-vuotiset ammatilliset tutkinnot, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot (esim. lähihoitaja, sähköasentaja). 6

8 5 Alin korkea-aste Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta keskiasteen jälkeen eli yhteensä vuotta peruskoulun aloittamisesta lukien. Alimman korkea-asteen koulutuksiksi luetaan mm. teknikon, agrologin, hortonomin, artenomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja. 6 Alempi korkeakouluaste Koulutuksen suorittaminen vaatii 3-4 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden siirtyä ylemmälle korkeakouluasteelle, mutta ei tieteelliseen jatkokoulutukseen. Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot sekä mm. insinööri, metsätalousinsinööri ja merikapteeni. 7 Ylempi korkeakouluaste Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen vaatii pääsääntöisesti 5-6 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen tutkijakoulutusasteella tai valmistaa korkean vaatimustason ammatteihin. Ylempään korkeakouluasteeseen luetaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot (maisteritutkinnot) sekä lääkäreiden erikoistumistutkinnot. 8 Tutkijakoulutusaste Koulutuksen suorittaminen edellyttää itsenäisen ja julkaisukelpoisen tutkimustyön tai väitöskirjan tekemistä. Tutkinnot ovat tieteellisiä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. 9 Koulutusaste tuntematon Lähde: Tilastokeskus, Koulutusluokitus 7

9 perustietoa akavalaisista Arvio laajasta työttömyydestä eräillä koulutusaloilla, % Osuus laskettu v. työvoimasta* Kaikki palkansaajat Kaikki Kauppatiet. (alempi (alempi kk) Humanististen Humanististen tieteiden kand. tietei Taideaineet Taideaineet (ylempi kk-tutkinto.) (ylempi Filosofian Filosofian maist.(hum.) Kauppatiet. (ylempi (ylempi kk) Filosofian maist. Filosofian (luonnont.ala) maist. Valtiot./yhteisk./hallintotiet. Valtiot./yhteisk./ha maist. Alempi Alempi korkeakouluaste Arkkitehti Insinööri Insinööri (ml. amk&rak.arkkit.) (ml. Ylempi Ylempi korkeakouluaste Agronomi, Agronomi, maa- ja metsät. maa- maist. ja me Sosionomi, Sosionomi, sosiaalialan sosiaalia AMK Tradenomi Teologian Teologian koulutus (ylempi koulutus kk) ( Kasvatustieteiden maist. Oikeustieteen kand. Lastentarhanopettaja Diplomi-insinööri Farmaseutti Tohtori Hammaslääkäri Lääkäri Työttömat** Työllistetyt** Työttömyyseläkkeellä** Lähteet: *) Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto ; **) TEM; Kausitasoitus: 12 kk:n keskiarvo 4/2008-3/2008 8

10 Palkansaajien kokonaisansiot koulutusasteen mukaan 2007, e/kk Kaikki yhteensä Hlöiden lkm palkkatilastossa (1 000) Perusaste Keskiaste Alin Alin korkea-aste Alempi Alempi korkeakouluaste korkeakoulua Ylempi Ylempi korkeakouluaste korkeakoulua Tutkijakoulutusaste Tutkijakoulutusaste Ml. tulospalkkiot, kokoaikatyössä olevat Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakennetilasto

11 Opiskeluaikoja koulutusaloittain 2007 Ylempi korkeakouluaste: Kasvatustieteellinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Ylempi korkeakouluaste yhteensä Yhteiskuntatieteellinen Psykologia Maatalous-metsätieteellinen Oikeustieteellinen Teologinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Teknillistieteellinen Humanistinen Ammattikorkeakoulu: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Humanistinen ja kasvatusala Yht.kuntatiet.&liiketal.&hallinnon ala Amk yhteensä Luonnontieteiden ala Luonnonvara- ja ympäristöala Kulttuuriala Tekniikan ja liikenteen ala 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 5,4 5,8 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 6,6 6,8 7,0 Vuotta Lähteet: Kota- ja Amkota-tietokannat 10

12 Opiskelijajäsenet Akavan jäsenjärjestöissä Kokonaisjäsen- Opiskelijamäärä jäsenet Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL Suomen Ekonomiliitto SEFE Tradenomiliitto TRAL Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Suomen Lakimiesliitto Akavan Erityisalat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL Suomen Lääkäriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Suomen Farmasialiitto Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL Suomen Psykologiliitto Agronomiliitto Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Suomen Hammaslääkäriliitto Driftingenjörsförbundet i Finland Upseeriliitto Suomen Eläinlääkäriliitto Metsänhoitajaliitto Suomen Puheterapeuttiliitto Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Päällystöliitto Tieteentekijöiden Liitto YTY & Valmentajat Suomen Työterveyshoitajaliitto Akavan Yleinen Ryhmä AYR Kuntien Tekniset KTK Professoriliitto Yhteensä

13 AGRONOMI SEKÄ ELINTARVIKE- JA RAVITSEMUSALAN AMMATTEJA Perustutkinto suorittamispaikka Elintarviketieteiden kandidaatti (ETK) ja elintarviketieteiden maisteri (ETM), maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (MMK) ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM), luonnontieteiden kandidaatti (LUK) ja filosofian maisteri (FM) soveltavat biotieteet. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (ETK, ETM, MMK, MMM), Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta soveltavan biotekniikan koulutusohjelma. Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta terveyden biotieteiden koulutusohjelma. opintojen kesto 1. laajuus: 180 opintopistettä (LUK, MMK, ETK) 300 opintopistettä (FM, MMM, ETM) 2. keskimääräinen suoritusaika: 3 vuotta (LUK, MMK, ETK) 5 vuotta (FM, MMM, ETM) Työtehtävät Työpaikat lkm % Yksityisalalla ylempinä toimihenkilöinä valtion virkamiehinä kuntien virkamiehinä opettajina neuvontajärjestöissä päätoimisina maanviljelijöinä Maatalous-, elintarvike- ja kotitalousalan tutkinnon suorittaneet työskentelevät vaativissa asiantuntija- sekä kehitystehtävissä. Yksityissektorilla sijoitutaan pääosin elintarvike- ja kemianteollisuuteen sekä kaupan alalle asiantuntija- ja johtotehtäviin mm. markkinointiin, tuotekehitykseen ja myyntiin. Ekonomiapainotteisen tutkinnon suorittaneet työskentelevät mm. pankeissa ja vakuutuslaitoksissa. Julkisella sektorilla ko. alojen ammattilaisia työskentelee opettajina ja tutkijoina yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä oppilaitoksissa, tutkimuslaitoksissa, järjestöissä, valtion virastoissa ja laitoksissa, kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa. Ammatissa toimivien lukumäärä Yhteensä n , joista naisia 60 % ja miehiä 40 %. 12

14 Helsingin yliopisto maataloustieteet 112, elintarvike- ja ravitse- mustieteet ja mikrobiologia 116, markkinointi ja kuluttajaekonomia 24. Kuopion yliopisto biotieteet 70. Turun yliopisto terveyden biotieteet 24. aloituspaikkojen määrä 2009 Palkkaus vuoden Palveluvuosia: lopulla euroa/kk Yksityissektori Valtio (pl. yliopisto) Kunta Neuvonta-ala Opetusalan keskipalkka: e/kk. Agronomiliiton palkkasuositus vastavalmistuneelle: e/kk. Työllisyystilanne Työttömyysaste n. 3,5 %. Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Agronomiliitto ry Osoite: Pohjoinen Makasiinikatu 6 A Helsinki Puhelin: (09) Työttömyyskassa: Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Helsingin yliopiston elintarvike-, ravitsemus-, kotitalous- ja maatalousalan opinnot on keskitetty Viikin kampukselle. Koko elintarvikeketjun kattava opintojen pääainevalikoima käsittää lähes 30 eri pääainetta markkinoinnista biotieteisiin, jotka sisältävät ekonomian, tekniikan ja ekologian tieteenalojen oppiaineita. Monet tiedekunnan tieteenaloista soveltavat perustieteitä kuten liiketaloustiede, kemia ja fysiikka. Kuopion yliopistossa luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnan soveltavan biotekniikan koulutusohjelmassa voi erikoistua ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikkaan, kasviagrobiotekniikkaan sekä eläinbiotekniikkaan. Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa voi erikoistua lääke- ja elintarvikealaan. Valmistuneiden työtehtävät vaihtelevat pääaineesta riippuen paljon ja vaativat laaja-alaista kokonaisuuksien hallintaa. Työtehtävät sijoittuvat yhteiskunnallisesti merkittäville sektoreille sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä. 13

15 ARKKITEHTI Perustutkinto suorittamispaikka Arkkitehdin tutkinto Teknillinen korkeakoulu, Espoo Tampereen teknillinen yliopisto Oulun yliopisto. opintojen kesto 1. laajuus: 1. vaihe: tekniikan kandidaatti, 180 opintopistettä, 3 vuotta 2. vaihe: arkkitehti, 120 opintopistettä, 2 vuotta 2. keskimääräinen suoritusaika noin 9 vuotta vanhan tutkintorakenteen mukaan Työtehtävät Työpaikat Rakennussuunnittelu ja kaavoitus yksityisessä arkkitehtitoimistossa joko omistajana tai palkansaajana. Rakennussuunnittelu ja rakennuttaminen kunnan tai valtion palveluksessa. Kaavoitustehtävät kunta- ja maakuntatasolla. Valvontatehtävät kunnissa, esimerkiksi rakennusvalvonta. Opetus ja tutkimus. Lisääntyvässä määrin myös tuotesuunnittelu, näyttelysuunnittelu ja muut vastaavat. Yksityiset arkkitehtitoimistot, kuntien tekniset virastot (esim. kaupunkisuunnittelu ja rakennusvalvonta), ympäristöministeriö, oppilaitokset. Noin 40 % arkkitehdeista toimii itsenäisenä yrittäjänä. Työnantajat Valtion rakennus- ja ympäristöhallinto yliopistot ja korkeakoulut kunnat, kuntayhtymät yksityiset arkkitehtitoimistot Ammatissa toimivien lukumäärä Yhteensä SAFAn jäseniä, joista miehiä 60 % ja naisia 40 %. aloituspaikkojen määrä 2008 Yhteensä

16 Palkkaus 2008 lopulla euroa/kk Tyypillinen työtehtävä, sen todellinen alkupalkkakeskiarvo ja keskiarvo 5 työkokemusvuoden jälkeen: toimistoarkkitehti kunnan palveluksessa peruspalkka v. kokemus suunnittelija arkkitehtitoimistossa peruspalkka v. kokemus Työllisyystilanne Koko ammattikunnassa työttömyysaste on noin 5 %, SAFAn jäsenistössä noin 3,5 %. Yhdyskuntasuunnittelutehtävät lisääntyvät erityisesti kuntien palveluksessa, samoin korjausrakentamisen tehtävät. Yksityisellä sektorilla lyhytaikaiset työsuhteet ovat tavallisia. Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry SAFA Osoite: Runeberginkatu Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09) Sähköposti: Työttömyyskassa: IAET-kassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Arkkitehdin työssä tarvitaan mielikuvitusta, kolmiulotteisen tilan hahmottamiskykyä ja järjestelmällisyyttä. Kyky esittää ajatuksensa paperilla, niin piirtäen kuin kirjoittaenkin on hyödyksi. Suunnittelun työvälineenä on pääsääntöisesti tietokone. Perinteisten rakennussuunnittelun ja kaavoituksen lisäksi arkkitehteja toimii yhä enemmän myös muissa tehtävissä, kuten rakennuttajina ja hallinnossa. Opintojen pitkä suoritusaika on johtunut siitä, että useimmat opiskelijat ovat käyneet vakituisesti ainakin osapäiväisessä ansiotyössä jo kolmannen opiskeluvuoden jälkeen. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla voi suorittaa myös maisema-arkkitehdin tutkinnon, johon aloituspaikkoja vuonna 2008 oli

17 BIOLOGI, LIMNOLOGI, MUUT YMPÄRISTÖAMMATIT Perustutkinto suorittamispaikka Filosofian maisteri, FM ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri, MMM. Helsingin yliopisto (s), Joensuun yliopisto (s), Jyväskylän yliopisto (s), Kuopion yliopisto (s),oulun yliopisto (s), Turun yliopisto (s) ja Åbo Akademi (r). opintojen kesto 1. laajuus: 300 opintopistettä 2. keskimääräinen suoritusaika: noin 6 vuotta Työtehtävät Työpaikat Ympäristöalan suunnittelu-, valvonta- ja muut asiantuntijatehtävät, tutkimustehtävät, koulutustehtävät. % Ympäristöhallinto (Suomen Ympäristökeskus, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristöministeriö) 24 riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 6 muut valtion tutkimuslaitokset 7 yliopistot, korkeakoulut/suomen Akatemia 12 työvoima- ja elinkeinokeskukset 3 kunnat 14 yksityiset konsultti- ja tutkimusyritykset 17 järjestöt, liitot, yhdistykset, apurahatutkijat 17 Työnantajat Valtio 56 kunta 16 yksityinen 15 muu 13 Ammatissa toimivien lukumäärä Liitossa

18 aloituspaikkojen määrä Palkkaus 2006 lopussa euroa/kk Määrää vaikea arvioida, koska aloituspaikat jakautuvat useisiin korkeakouluihin useilla eri luonnontalouden koulutussuunnilla. keskiarvo Biologia limnologia kalataloustiede ympäristötieteet maantiede Työllisyystilanne Työllisyys vaihtelee suuresti riippuen erikoistumisalasta. Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry Osoite: Vuorikatu 22 A Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09) Työttömyyskassa: IAET-kassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Globaalit ympäristökysymykset muuttuvat yhä keskeisemmäksi yhteiskunnan kaikilla aloilla. Kestävän kehityksen asiantuntemuksen tarve kasvaa edelleen. Lisäksi tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän ympäristöasioiden kytkentää mm. yhteiskuntatalouteen ja sosiaalisiin kysymyksiin. Monitieteellisyys edesauttaa ymmärtämään ympäristöasioiden vaikutusta koko yhteiskuntaan. 17

19 DIAKONISSA JA DIAKONI Perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Sairaanhoitaja (AMK) Sosionomi (AMK) AMK-tutkinto kelpoistaa Suomen ev.lut. kirkon diakonian virkaan(diakonissa tai diakoni), jos tutkinto sisältää piispainkokouksen päätösten mukaiset 90 opintopisteen teologiset sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyvät opinnot. suorittamispaikka Diakonia-ammattikorkeakoulun yksiköt: Etelä - Helsinki ja Järvenpää; Pohjoinen - Oulu; Länsi - Pori; Itä - Pieksämäki. Ruotsinkieliset: Yrkeshögskolan Novia - Åbo. opintojen kesto 1. laajuus: 210 opintopistettä (diakoni) 240 opintopistettä (diakonissa) 2. keskimääräinen suoritusaika: 3,5 v (diakoni) 4 v (diakonissa) Työtehtävät Työpaikat Ev.lut. seurakuntien diakonian virka (diakonissa, diakoni), erilaiset tehtävät terveyden- ja sosiaalihuollossa. Seurakunta, hiippakunta, kunta, valtio, järjestöt. Ammatissa toimivien lukumäärä Kirkon diakonian viroissa n Perustutkintojen aloituspaikkojen määrä 2009 Palkkaus euroa/kk 180 aloittaa diakonisen sosiaalityön tai diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa. Tyypillinen työtehtävä, sen todellinen alkupalkkakeskiarvo ja keskiarvot 5, 10 ja 20 työvuoden jälkeen: Alkupalkka vuoden kokemus

20 Työllisyystilanne Kaksoiskelpoisuus seurakunnan ja toisaalta terveyden- tai sosiaalihuollon tehtäviin takaa kohtuullisen työllisyyden. Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Diakoniatyöntekijöiden Liitto ry Osoite: Rautatieläisenkatu Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09) Sähköposti: Työttömyyskassa: Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Diakoniatyö tarjoaa näköalapaikan kirkon ja yhteiskunnan vallitsevaan tilanteeseen. Se on monipuolista ja ihmisläheistä työtä. Perusajatuksena on olla tukena ihmisen arjessa silloin, kun muu ammatillinen apu ei riitä. Työtä tehdään yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Diakoniatyöntekijä tekee itsenäistä työtä diakonia-alan asiantuntijana vaikuttamalla epäkohtiin sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Hän tarvitsee työssään vuorovaikutustaitoja, yhteistyö- ja organisointikykyjä sekä itsenäisyyttä ja aloitteellisuutta. Koulutukseen ei edellytetä kirkon jäsenyyttä, mutta kirkon virkaan vaaditaan Suomen ev.lut. kirkon jäsenyys. 19

21 DIPLOMI-INSINÖÖRI Tutkinto Tutkinnon suorittamispaikka Diplomi-insinööri, DI Lappeenrannan teknillinen yliopisto (s), Oulun yliopisto (s), Tampereen teknillinen yliopisto (s), Turun yliopisto (s), Vaasan yliopisto (s), Teknillinen korkeakoulu, Espoo (s, r), Åbo Akademi (r). Tutkinnon opintojen kesto 1. laajuus 300 opintopistettä 2. suoritusaika n. 5-6 vuotta % Työtehtävät Tutkimus 15 tuotekehitys 15 strateginen suunnittelu ja johtaminen 9 projektitehtävät 9 myynti ja markkinointi 9 tuotanto- ja ylläpitotehtävät 8 suunnittelu 7 konsultointi 6 tietojenkäsittely, ICT-tehtävät 5 hallinto ja talous 3 Työnantajat Teollisuus 55 palvelualat 27 valtio 12 kunta 6 Ammatissa toimivien lukumäärä 2008 Yhteensä n , joista miehiä 81 % ja naisia 19 %. Tutkinnon aloituspaikkojen määrä 2008 Noin 3 300, aloittaneista miehiä 75 % ja naisia 25 %. 20

22 Palkkaus 2008 (joulukuu) euroa/kk Keskipalkat yksityisellä sektorilla: Alkupalkka vuoden kokemus Työllisyystilanne Työttömyysaste noin 2 % joulukuussa Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Osoite: Ratavartijankatu Helsinki Puhelin: (09) Työttömyyskassa: IAET-kassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Ammatti antaa erinomaiset valmiudet erilaisiin työtehtäviin tekniikan ja talouselämän eri aloille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Työllisyystilanne on hyvä moniin muihin ammattialoihin verrattuna. Naisten osuus ammattikunnasta kasvaa tasaisesti. 21

23 EKONOMI Perustutkinto myöntävät Kauppatieteiden kandidaatti, KTK ja kauppatieteiden maisteri, KTM Helsingin kauppakorkeakoulu, Svenska handelshögskolan (Helsinki ja Vaasa), Turun kauppakorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lisäksi Joensuun, Kuopion ja Lapin yliopistot antavat kauppatieteellistä koulutusta. opintojen kesto 1. laajuus 180 opintopistettä (KTK) 300 opintopistettä (KTM) 2. keskimääräinen suoritusaika: KTK 3-4 vuotta KTM 5-6 vuotta Työtehtävät % Yleishallinto 23 henkilöstöhallinto 3 talous 38 markkinointi 18 opetus ja tutkimus 6 muut tehtävät 8 atk 4 Asemataso Ylin johto 8 johto 14 keskijohto 23 asiantuntijat 34 opetustehtävät 4 toimihenkilöt 14 yrittäjät 4 Toimialat Jalostus 26 palvelut liike-elämälle 26 rahoitus 13 kauppa 11 koulutus 8 julkinen hallinto 7 muut toimialat 10 22

24 Ammatissa toimivien lukumäärä Yhteensä n , joista miehiä 48 % ja naisia 52 %. aloituspaikkojen määrä 2009 Palkkaus 2008 lokakuu euroa/kk Yhteensä perustutkinnon aloituspaikkoja n aloittaneista miehiä 53 % ja naisia 47 %. Todellinen alkupalkkamediaani, sekä keskiarvot 5, 10 ja 20 työkokemusvuoden jälkeen: keskiarvo mediaani Alkupalkka vuoden kokemus Työllisyystilanne 2008 Työttömyysaste on noin 3 %. Lisätietoja Koulutuksesta ja sijoittumisesta kertovat lisää internet-sivut: ja Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund SEFE ry Osoite: Ratavartijankatu Helsinki Puhelin: Työttömyyskassa: IAET-kassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Tutkinto antaa monipuolisia valmiuksia: ekonomit toimivat talouselämän moninaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Varsinaisen ammatillisen osaamisen lisäksi nykyisin korostuvat johtamis- ja ihmissuhdetaidot sekä suulliset ja kirjalliset viestintävalmiudet eri kielillä. 23

25 ELÄINLÄÄKÄRI Perustutkinto suorittamispaikka Eläinlääketieteen lisensiaatti, ELL Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsinki. opintojen kesto 1. laajuus 360 opintopistettä 2. keskimääräinen suoritusaika: n. 6 vuotta Työtehtävät lkm % Kunnaneläinlääkäri tarkastuseläinlääkäri 34 2 opetus ja tutkimus yrittäjät/ammatinharjoittajat muut tehtävät Työpaikat Terveystoimi opetus- ja tutkimuslaitos valtionhallinto (lääninhallitukset, MMM, puolustusvoimat) yksityinen muut Työnantajat Kunta valtio yrittäjä/yksityinen ammatinharjoittaja muut Ammatissa toimivien lukumäärä Yhteensä 1 415, joista naisia 77 % ja miehiä 23 %. aloituspaikkojen määrä , 2008 aloittaneista naisia 89 % ja miehiä 11 %. 24

26 Palkkaus 2008 lopulla euroa/kk alkupalkka vuoden kokemus valtio/ell valtio/erikoiseläinlääkäri valtio/elt yksityissektorin palkansaaja e/kk e/kk e/kk e/kk Työllisyystilanne Erinomainen. Kunnaneläinlääkäri (palkkaus peruspalkasta ja toimenpidepalkkioista): Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Suomen Eläinlääkäriliitto ry Osoite: Mäkelänkatu 2 C, Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09) Työttömyyskassa: Lääkärien työttömyyskassa Keskusjärjestö: Akava ry 25

27 FARMASEUTTI Perustutkinto suorittamispaikka Farmaseutin tutkinto Helsingin yliopisto, Kuopion yliopisto, Åbo Akademi (r). opintojen kesto 1. laajuus: 3 vuotta (180 opintopistettä), johon sisältyy pakollinen puolen vuoden ohjattu harjoittelu; alempi korkeakoulututkinto 2. keskimääräinen suoritusaika: 3 vuotta Työtehtävät lkm % Apteekit lääkehuollon ammattitehtävät, joista pääosa asiakaspalvelua: lääkehoidon neuvonta, hoidon onnistumisen seuranta, itsehoidon ohjaaminen, lääkkeen valmistaminen Sairaalat ja terveyskeskukset farmaseutit toimivat johtavina, vastaavina tai osatoiminnasta vastaavina farmaseutteina. Osastofarmasia on kasvussa oleva tehtäväalue Lääketeollisuus ja tukkukauppa työnjohtajina ja monissa muissa lääketeollisuuden tehtävissä ja lääketukkukaupassa Hallinto Kansaneläkelaitoksessa sekä Lääkelaitoksessa ja opetuksessa Muu lääkealan tehtävä

28 Työpaikat Työnantajat Apteekit, sivuapteekit, lääketehtaat, lääketukkukaupat, sairaalat, terveyskeskukset, oppilaitokset, kansaneläkelaitos, myrkytystietokeskus, sosiaali- ja terveysministeriö. Ks. edellinen teksti. Ammatissa toimivien lukumäärä aloituspaikkojen lukumäärä 310. Alle 63-vuotiaita farmaseutin tutkinnon suorittaneita yhteensä n , joista naisia 93 % ja miehiä 7 %. Palkkaus euroa/kk (I paikkakuntakalleusluokan peruspalkka apteekeissa) Alkupalkka vuoden kokemus Työllisyystilanne Työttömiä tammikuussa 2008 n. 1 %. Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Suomen Farmasialiitto ry Osoite: Iso Roobertinkatu 7 A, Helsinki Puhelin: (09) Työttömyyskassa: IAET-kassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Apteekeissa farmaseutit työskentelevät pääosin asiakaspalveluun suuntautuneina terveydenhuollon ammattilaisina. Ihmissuhde- ja viestintätaidot ovat keskeisiä asiakaspalvelutehtävissä. Koulutus antaa hyvät valmiudet potilaan lääkehoidon neuvontaan, hoidon tuloksellisuuden seurantaan ja lääkehoidon ongelmien tunnistamiseen. Lisäksi tehtäviin saattaa kuulua lääkkeen valmistusta ja koulutustehtäviä. Sairaalafarmasiassa osastofarmaseutin työ on yksi kehittyvä tehtäväala. Sairaala-apteekki vastaa koko sairaalan tai terveyskeskuksen lääkehuollosta ja lääketiedon jakamisesta sekä potilaille että muulle henkilökunnalle.lääketeollisuudessa on monia mielenkiintoisia tehtäviä, esimerkiksi lääkevalmistuksessa, lääketutkimuksessa ja markkinoinnissa. Farmaseutteja työskentelee myös erilaisissa viranomaistehtävissä. 27

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT

TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Irma Laiho TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT TULIVAT Vuosien 1996 2000 Työpaikkakouluttajakoulutus-projektin laatuarviointia OPETUSHALLITUS 2001 1 Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1150-9 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. 3.1. 3.2.

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA Tässä Työelämä on julkaisun tarvitsee otsikon osaavia mahdollinen tekijöitä alaotsikko tasaus Tekstiili- vasemmalle ja vaatetusalan koulutusselvitys Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot