Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akavalaiset TYÖMARKKINAT 2009"

Transkriptio

1

2 Akavalaiset TYÖMARKKINAT

3 Julkaisija: Akava ry ISBN ISSN Painopaikka: Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Kannen kuva: David Trood/Gorilla 2

4 SISÄLLYS Akavalaisten työllisyys 5 Koulutusluokitus 6 Perustietoa akavalaisista 8 Ammatit: Agronomi sekä elintarvike- ja ravitsemusalan ammatteja 12 Arkkitehti 14 Biologi, limnologi, muut ympäristöammatit 16 Diakonissa ja diakoni 18 Diplomi-insinööri 20 Ekonomi 22 Eläinlääkäri 24 Farmaseutti 26 Fyysikko, matemaatikko, tietojenkäsittelytieteilijä 28 Geofyysikko 30 Geologi 32 Hammaslääkäri 34 Informaatikko, tietoasiantuntija, kirjastonhoitaja 36 Insinööri 38 Kanttori 40 Kemisti, biokemisti, elintarvikekemisti sekä bioalan ammatteja 42 Kääntäjä, tulkki, käännösala 44 Lakimies 46 Lääkäri 48 Meteorologi 50 Metsänhoitaja 52 Myyntipäällikkö, edustaja 54 Oikeusnotaari 56 Opetusala 58 - Ammatilliset opettajat 60 - Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit 63 - Lastentarhanopettaja 66 - Opettaja, lehtori, rehtori 68 Proviisori 72 Psykologi 74 3

5 Puheterapeutti 76 Ravitsemusterapeutti ja -tieteilijä 78 Restonomi (AMK) 80 Sihteeri, assistentti 82 Sosiaalityöntekijä 84 Sosionomi (AMK) 86 Teologi ja pappi 88 Terveystieteiden johtajat ja asiantuntijat, esim. ylihoitaja 90 Tiedottaja 92 Toimintaterapeutti 94 Tradenomi 96 Tutkija-opettaja, professori 98 Työterveyshoitaja 100 Upseeri 102 Yhteiskuntatieteilijä 104 Ammattialat: Arkistoala ja asiakirjahallinto 106 Museoala 108 Nuoriso- ja liikunta-ala 110 Taide- ja kulttuuriala 112 Oppaan tiedot myös netissä Tämän oppaan tiedot ovat myös Akavan nettisivuilla otsikon "Julkaisut" alla kohdassa "Esitteet ja oppaat", josta esimerkiksi oppilaat voivat hakea lisätietoja heitä kiinnostavista akavalaisista ammateista. Opintojen mitoitus on muuttunut Opintojen mitoitus (laajuus) on ilmaistu syksystä 2005 lukien opintopisteinä. Opinnot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava työpanos vastaa 60 opintopistettä. 4

6 AKAVALAISTEN TYÖLLISYYS Tarve pidentää työuria ja ylläpitää korkeaa osaamista maamme menestymiseksi asettaa haasteensa myös akavalaiselle koulutukselle. Keskeiset akavalaisten työllisyyden avainkysymykset liittyvät edelleen koulutuksen oikeaan mitoittamiseen ja osaamistarpeiden ennakointiin sekä vastavalmistuneiden työllistymiseen, mutta myös osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen. Aikuiskoulutuksen asema osana koulutusjärjestelmää korostuu väestön ikääntyessä. Akateemisen työttömyyden taso laski muuta työttömyyttä hitaammin, kun yleinen työllisyyskehitys parani lamavuosista aina viime vuoteen saakka. Työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin oli muutamilla akavalaisilla aloilla erityisen haastavaa. Akava onkin ajanut työllistymisen laadullista seurantaa osaksi korkeakoulujen tuloksellisuuskriteereitä. Oppilaitokset on saatava kiinnostuneemmiksi valmistuneiden yleisen työllisyyskehityksen lisäksi myös siitä, mihin ja millaisiin tehtäviin valmistuneet työllistyvät. Tämän tavoitteen toteutuminen vaatii työllisyyden laadun huomioimista oppilaitosten rahoituksessa. Taantumatilanne on haastanut kaiken koulutuksen, eikä korkea koulutustaso ole enää taannut varmaa työtä, vaan maisterityöttömyys on 1990-luvun alkuun verrattuna jopa kymmenkertaisella tasolla. Työikäisestä väestöstä 35 prosentilla on korkea-asteen koulutus, eivätkä edellisen laman aikana koetellut keinot riitä, kun lomautukset ja irtisanomiset koettelevat laajemmin myös korkeasti koulutettuja. Vastavalmistuneiden kannalta tilannetta hankaloittaa osaltaan myös vuoden 2008 ns. maisterisuma, jonka merkitys kuitenkin jäänee lyhytaikaiseksi. Keskeistä on, etteivät vastavalmistuneet jää jälkeen muusta korkeakoulutettujen ryhmästä, vaan työllistyvät nopeahkosti, sillä tutkimusten mukaan ensimmäinen työpaikka on ratkaiseva korkeasti koulutetun tulevaa työasemaa ajatellen. On kansantaloudellisesti vastuutonta antaa merkittävän koulutettujen joukon livetä koulutustaan vastaamattomaan työhön. Vuonna 2007 käynnistyneen ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen osana on tarkasteltu myös korkeakoulutettujen täydennyskoulutuksen muotoja ja rahoitusta. Erityisesti yliopistollinen täydennyskoulutus on ollut retuperällä, kurssit käyttäjilleen kalliita ja laajempien osaamiskokonaisuuksien tarjonta heikkoa. On pyritty luomaan mekanismeja, joilla aika ajoin päivittämään osaamistaan kohtuullisin hinnoin. Tulee luoda mekanismi, jossa myös korkeasti koulutettu voi laajentaa ja syventää osaamistaan koko työuransa ajan. Eräs vastaus tähän ovat noin vuoden mittaiset, erilaisin rahoituselementein suoritettavat erityispätevyydet, joilla yliopistokoulutettu voisi syventää osaamistaan vailla tarvetta toisen tutkinnon suorittamiseen. Tätä kirjoitettaessa eduskunnan käsittelyssä olevassa yliopistouudistuksessa on luotu edellytyksiä sille, että yliopistot vastaisivat jatkossa myös heiltä valmistuneiden opiskelijoiden osaamisen päivittämisestä työmarkkinoilla. On kyse poliittisesta tahdosta ja sen näkemisestä, että myös korkeasti koulutettu tarvitsee osaamisensa päivittämistä säännöllisin väliajoin työuransa aikana. Tähän uutta tutkintokoulutusta parempi vastaus ovat lyhytaikaisemmat, täsmällisemmin joihinkin osaamistarpeisiin sidotut opintokokonaisuudet. 30 vuotta sitten suoritetun korkeakoulutetun osaaminen on auttamattomasti vanhentunutta ilman lisäkoulutusta. Työurien alkuvaiheen sijoittumista ja koulutuksen ja työelämän tarpeiden vastaavuutta tutkitaan, jotta koko koulutusketjulla vastattaisiin paremmin alati muuttuviin työmarkkinoihin. Tarvitaan niin ammatillista koulutusta kuin korkeakoulutustakin, ja kaiken koulutuksen on oltava vetovoimaista. Korkeasti koulutettujen tulee jatkossakin saada koulutuksestaan hyvät valmiudet monipuolisiin työtehtäviin ja laajoihin sijoittumismahdollisuuksiin. Osaamistarpeet tulee ennakoida nykyistä paremmin ja koulutuksen aloituspaikkamäärät mitoittaa siten, että kouluttautuminen kannattaa. Kaavamaisesta tutkintonimekkeiden ennakoinnista tulee siirtyä osaamisen laadulliseen ennakointiin. Simo Pöyhönen koulutuspoliittinen asiamies 5

7 KOULUTUSLUOKITUS Koulutusluokitus on tarkoitettu mittaamaan koulujärjestelmäkoulutusta eli peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa annettavaa pidempikestoista, pääsääntöisesti kokopäivätoimisesti järjestettyä tutkintoon tai koulutusammattiin tähtäävää koulutusta. Koulutusluokituksen pääkriteerit ovat koulutusaste ja koulutusala. Koulutusastejaottelu noudattaa koulujärjestelmän rakennetta, jossa koulutus etenee alemmilta koulutuksen asteilta ylemmille. Mitä pidemmästä koulutuksesta on kysymys, sitä korkeampi on koulutusaste. Koulutusaste määräytyy ensisijaisesti tutkinnon tavoitetason mukaan. Tavoitetaso pohjautuu mm. virallisiin opetussuunnitelmiin, ohjeellisiin koulutuspituuksiin, pohjakoulutusvaatimuksiin ja jatko-opintokelpoisuuksiin. 0 Esiaste Koulutus annetaan päiväkodissa tai peruskoulussa pääsääntöisesti 3-6-vuotiaille lapsille. 3-6-vuotiaat päiväkotilapset luetaan esiopetuksen piiriin sillä perusteella, että päiväkodit ovat laitoksia, joiden henkilöstöön kuuluu ammattikoulutuksen saanut opettajisto. 1 Alempi perusaste Alemman perusasteen koulutus käsittää kansakoulun suoritukset. 2 Ylempi perusaste Ylemmän perusasteen koulutukseen sisältyvät peruskoulun suoritus sekä aikaisempi keskikoulun suoritus. Ylemmän perusasteen oppimäärän suoritus antaa jatko-opintokelpoisuuden lukio-opintoihin tai ammatilliseen koulutukseen. 3 Keskiaste Keskiasteen pohjakoulutusvaatimuksena on ylemmän perusasteen oppimäärän suorittaminen. Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta eli yhteensä vuotta peruskoulun alusta. Se antaa ammattipätevyyden ja mahdollistaa opintojen jatkamisen ammattikorkeakouluissa ja tietyin ehdoin yliopistoissa. Keskiasteen koulutuksiksi luetaan mm. ylioppilastutkinnot, 1-3-vuotiset ammatilliset tutkinnot, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot (esim. lähihoitaja, sähköasentaja). 6

8 5 Alin korkea-aste Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta keskiasteen jälkeen eli yhteensä vuotta peruskoulun aloittamisesta lukien. Alimman korkea-asteen koulutuksiksi luetaan mm. teknikon, agrologin, hortonomin, artenomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja. 6 Alempi korkeakouluaste Koulutuksen suorittaminen vaatii 3-4 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden siirtyä ylemmälle korkeakouluasteelle, mutta ei tieteelliseen jatkokoulutukseen. Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot sekä mm. insinööri, metsätalousinsinööri ja merikapteeni. 7 Ylempi korkeakouluaste Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen vaatii pääsääntöisesti 5-6 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen tutkijakoulutusasteella tai valmistaa korkean vaatimustason ammatteihin. Ylempään korkeakouluasteeseen luetaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot (maisteritutkinnot) sekä lääkäreiden erikoistumistutkinnot. 8 Tutkijakoulutusaste Koulutuksen suorittaminen edellyttää itsenäisen ja julkaisukelpoisen tutkimustyön tai väitöskirjan tekemistä. Tutkinnot ovat tieteellisiä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. 9 Koulutusaste tuntematon Lähde: Tilastokeskus, Koulutusluokitus 7

9 perustietoa akavalaisista Arvio laajasta työttömyydestä eräillä koulutusaloilla, % Osuus laskettu v. työvoimasta* Kaikki palkansaajat Kaikki Kauppatiet. (alempi (alempi kk) Humanististen Humanististen tieteiden kand. tietei Taideaineet Taideaineet (ylempi kk-tutkinto.) (ylempi Filosofian Filosofian maist.(hum.) Kauppatiet. (ylempi (ylempi kk) Filosofian maist. Filosofian (luonnont.ala) maist. Valtiot./yhteisk./hallintotiet. Valtiot./yhteisk./ha maist. Alempi Alempi korkeakouluaste Arkkitehti Insinööri Insinööri (ml. amk&rak.arkkit.) (ml. Ylempi Ylempi korkeakouluaste Agronomi, Agronomi, maa- ja metsät. maa- maist. ja me Sosionomi, Sosionomi, sosiaalialan sosiaalia AMK Tradenomi Teologian Teologian koulutus (ylempi koulutus kk) ( Kasvatustieteiden maist. Oikeustieteen kand. Lastentarhanopettaja Diplomi-insinööri Farmaseutti Tohtori Hammaslääkäri Lääkäri Työttömat** Työllistetyt** Työttömyyseläkkeellä** Lähteet: *) Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto ; **) TEM; Kausitasoitus: 12 kk:n keskiarvo 4/2008-3/2008 8

10 Palkansaajien kokonaisansiot koulutusasteen mukaan 2007, e/kk Kaikki yhteensä Hlöiden lkm palkkatilastossa (1 000) Perusaste Keskiaste Alin Alin korkea-aste Alempi Alempi korkeakouluaste korkeakoulua Ylempi Ylempi korkeakouluaste korkeakoulua Tutkijakoulutusaste Tutkijakoulutusaste Ml. tulospalkkiot, kokoaikatyössä olevat Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakennetilasto

11 Opiskeluaikoja koulutusaloittain 2007 Ylempi korkeakouluaste: Kasvatustieteellinen Kasvatustieteellinen Kauppatieteellinen Ylempi korkeakouluaste yhteensä Yhteiskuntatieteellinen Psykologia Maatalous-metsätieteellinen Oikeustieteellinen Teologinen Luonnontieteellinen Lääketieteellinen Teknillistieteellinen Humanistinen Ammattikorkeakoulu: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Humanistinen ja kasvatusala Yht.kuntatiet.&liiketal.&hallinnon ala Amk yhteensä Luonnontieteiden ala Luonnonvara- ja ympäristöala Kulttuuriala Tekniikan ja liikenteen ala 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5 5,4 5,8 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 6,6 6,8 7,0 Vuotta Lähteet: Kota- ja Amkota-tietokannat 10

12 Opiskelijajäsenet Akavan jäsenjärjestöissä Kokonaisjäsen- Opiskelijamäärä jäsenet Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL Suomen Ekonomiliitto SEFE Tradenomiliitto TRAL Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Suomen Lakimiesliitto Akavan Erityisalat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto SVAL Suomen Lääkäriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL Suomen Farmasialiitto Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL Suomen Psykologiliitto Agronomiliitto Suomen Arkkitehtiliitto SAFA Suomen Hammaslääkäriliitto Driftingenjörsförbundet i Finland Upseeriliitto Suomen Eläinlääkäriliitto Metsänhoitajaliitto Suomen Puheterapeuttiliitto Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Päällystöliitto Tieteentekijöiden Liitto YTY & Valmentajat Suomen Työterveyshoitajaliitto Akavan Yleinen Ryhmä AYR Kuntien Tekniset KTK Professoriliitto Yhteensä

13 AGRONOMI SEKÄ ELINTARVIKE- JA RAVITSEMUSALAN AMMATTEJA Perustutkinto suorittamispaikka Elintarviketieteiden kandidaatti (ETK) ja elintarviketieteiden maisteri (ETM), maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (MMK) ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM), luonnontieteiden kandidaatti (LUK) ja filosofian maisteri (FM) soveltavat biotieteet. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (ETK, ETM, MMK, MMM), Kuopion yliopiston luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunta soveltavan biotekniikan koulutusohjelma. Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta terveyden biotieteiden koulutusohjelma. opintojen kesto 1. laajuus: 180 opintopistettä (LUK, MMK, ETK) 300 opintopistettä (FM, MMM, ETM) 2. keskimääräinen suoritusaika: 3 vuotta (LUK, MMK, ETK) 5 vuotta (FM, MMM, ETM) Työtehtävät Työpaikat lkm % Yksityisalalla ylempinä toimihenkilöinä valtion virkamiehinä kuntien virkamiehinä opettajina neuvontajärjestöissä päätoimisina maanviljelijöinä Maatalous-, elintarvike- ja kotitalousalan tutkinnon suorittaneet työskentelevät vaativissa asiantuntija- sekä kehitystehtävissä. Yksityissektorilla sijoitutaan pääosin elintarvike- ja kemianteollisuuteen sekä kaupan alalle asiantuntija- ja johtotehtäviin mm. markkinointiin, tuotekehitykseen ja myyntiin. Ekonomiapainotteisen tutkinnon suorittaneet työskentelevät mm. pankeissa ja vakuutuslaitoksissa. Julkisella sektorilla ko. alojen ammattilaisia työskentelee opettajina ja tutkijoina yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä oppilaitoksissa, tutkimuslaitoksissa, järjestöissä, valtion virastoissa ja laitoksissa, kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa. Ammatissa toimivien lukumäärä Yhteensä n , joista naisia 60 % ja miehiä 40 %. 12

14 Helsingin yliopisto maataloustieteet 112, elintarvike- ja ravitse- mustieteet ja mikrobiologia 116, markkinointi ja kuluttajaekonomia 24. Kuopion yliopisto biotieteet 70. Turun yliopisto terveyden biotieteet 24. aloituspaikkojen määrä 2009 Palkkaus vuoden Palveluvuosia: lopulla euroa/kk Yksityissektori Valtio (pl. yliopisto) Kunta Neuvonta-ala Opetusalan keskipalkka: e/kk. Agronomiliiton palkkasuositus vastavalmistuneelle: e/kk. Työllisyystilanne Työttömyysaste n. 3,5 %. Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Agronomiliitto ry Osoite: Pohjoinen Makasiinikatu 6 A Helsinki Puhelin: (09) Työttömyyskassa: Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Helsingin yliopiston elintarvike-, ravitsemus-, kotitalous- ja maatalousalan opinnot on keskitetty Viikin kampukselle. Koko elintarvikeketjun kattava opintojen pääainevalikoima käsittää lähes 30 eri pääainetta markkinoinnista biotieteisiin, jotka sisältävät ekonomian, tekniikan ja ekologian tieteenalojen oppiaineita. Monet tiedekunnan tieteenaloista soveltavat perustieteitä kuten liiketaloustiede, kemia ja fysiikka. Kuopion yliopistossa luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnan soveltavan biotekniikan koulutusohjelmassa voi erikoistua ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikkaan, kasviagrobiotekniikkaan sekä eläinbiotekniikkaan. Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan terveyden biotieteiden koulutusohjelmassa voi erikoistua lääke- ja elintarvikealaan. Valmistuneiden työtehtävät vaihtelevat pääaineesta riippuen paljon ja vaativat laaja-alaista kokonaisuuksien hallintaa. Työtehtävät sijoittuvat yhteiskunnallisesti merkittäville sektoreille sekä kotimaassa että kansainvälisissä tehtävissä. 13

15 ARKKITEHTI Perustutkinto suorittamispaikka Arkkitehdin tutkinto Teknillinen korkeakoulu, Espoo Tampereen teknillinen yliopisto Oulun yliopisto. opintojen kesto 1. laajuus: 1. vaihe: tekniikan kandidaatti, 180 opintopistettä, 3 vuotta 2. vaihe: arkkitehti, 120 opintopistettä, 2 vuotta 2. keskimääräinen suoritusaika noin 9 vuotta vanhan tutkintorakenteen mukaan Työtehtävät Työpaikat Rakennussuunnittelu ja kaavoitus yksityisessä arkkitehtitoimistossa joko omistajana tai palkansaajana. Rakennussuunnittelu ja rakennuttaminen kunnan tai valtion palveluksessa. Kaavoitustehtävät kunta- ja maakuntatasolla. Valvontatehtävät kunnissa, esimerkiksi rakennusvalvonta. Opetus ja tutkimus. Lisääntyvässä määrin myös tuotesuunnittelu, näyttelysuunnittelu ja muut vastaavat. Yksityiset arkkitehtitoimistot, kuntien tekniset virastot (esim. kaupunkisuunnittelu ja rakennusvalvonta), ympäristöministeriö, oppilaitokset. Noin 40 % arkkitehdeista toimii itsenäisenä yrittäjänä. Työnantajat Valtion rakennus- ja ympäristöhallinto yliopistot ja korkeakoulut kunnat, kuntayhtymät yksityiset arkkitehtitoimistot Ammatissa toimivien lukumäärä Yhteensä SAFAn jäseniä, joista miehiä 60 % ja naisia 40 %. aloituspaikkojen määrä 2008 Yhteensä

16 Palkkaus 2008 lopulla euroa/kk Tyypillinen työtehtävä, sen todellinen alkupalkkakeskiarvo ja keskiarvo 5 työkokemusvuoden jälkeen: toimistoarkkitehti kunnan palveluksessa peruspalkka v. kokemus suunnittelija arkkitehtitoimistossa peruspalkka v. kokemus Työllisyystilanne Koko ammattikunnassa työttömyysaste on noin 5 %, SAFAn jäsenistössä noin 3,5 %. Yhdyskuntasuunnittelutehtävät lisääntyvät erityisesti kuntien palveluksessa, samoin korjausrakentamisen tehtävät. Yksityisellä sektorilla lyhytaikaiset työsuhteet ovat tavallisia. Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry SAFA Osoite: Runeberginkatu Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09) Sähköposti: Työttömyyskassa: IAET-kassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Arkkitehdin työssä tarvitaan mielikuvitusta, kolmiulotteisen tilan hahmottamiskykyä ja järjestelmällisyyttä. Kyky esittää ajatuksensa paperilla, niin piirtäen kuin kirjoittaenkin on hyödyksi. Suunnittelun työvälineenä on pääsääntöisesti tietokone. Perinteisten rakennussuunnittelun ja kaavoituksen lisäksi arkkitehteja toimii yhä enemmän myös muissa tehtävissä, kuten rakennuttajina ja hallinnossa. Opintojen pitkä suoritusaika on johtunut siitä, että useimmat opiskelijat ovat käyneet vakituisesti ainakin osapäiväisessä ansiotyössä jo kolmannen opiskeluvuoden jälkeen. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla voi suorittaa myös maisema-arkkitehdin tutkinnon, johon aloituspaikkoja vuonna 2008 oli

17 BIOLOGI, LIMNOLOGI, MUUT YMPÄRISTÖAMMATIT Perustutkinto suorittamispaikka Filosofian maisteri, FM ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri, MMM. Helsingin yliopisto (s), Joensuun yliopisto (s), Jyväskylän yliopisto (s), Kuopion yliopisto (s),oulun yliopisto (s), Turun yliopisto (s) ja Åbo Akademi (r). opintojen kesto 1. laajuus: 300 opintopistettä 2. keskimääräinen suoritusaika: noin 6 vuotta Työtehtävät Työpaikat Ympäristöalan suunnittelu-, valvonta- ja muut asiantuntijatehtävät, tutkimustehtävät, koulutustehtävät. % Ympäristöhallinto (Suomen Ympäristökeskus, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristöministeriö) 24 riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 6 muut valtion tutkimuslaitokset 7 yliopistot, korkeakoulut/suomen Akatemia 12 työvoima- ja elinkeinokeskukset 3 kunnat 14 yksityiset konsultti- ja tutkimusyritykset 17 järjestöt, liitot, yhdistykset, apurahatutkijat 17 Työnantajat Valtio 56 kunta 16 yksityinen 15 muu 13 Ammatissa toimivien lukumäärä Liitossa

18 aloituspaikkojen määrä Palkkaus 2006 lopussa euroa/kk Määrää vaikea arvioida, koska aloituspaikat jakautuvat useisiin korkeakouluihin useilla eri luonnontalouden koulutussuunnilla. keskiarvo Biologia limnologia kalataloustiede ympäristötieteet maantiede Työllisyystilanne Työllisyys vaihtelee suuresti riippuen erikoistumisalasta. Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry Osoite: Vuorikatu 22 A Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09) Työttömyyskassa: IAET-kassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Globaalit ympäristökysymykset muuttuvat yhä keskeisemmäksi yhteiskunnan kaikilla aloilla. Kestävän kehityksen asiantuntemuksen tarve kasvaa edelleen. Lisäksi tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän ympäristöasioiden kytkentää mm. yhteiskuntatalouteen ja sosiaalisiin kysymyksiin. Monitieteellisyys edesauttaa ymmärtämään ympäristöasioiden vaikutusta koko yhteiskuntaan. 17

19 DIAKONISSA JA DIAKONI Perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Sairaanhoitaja (AMK) Sosionomi (AMK) AMK-tutkinto kelpoistaa Suomen ev.lut. kirkon diakonian virkaan(diakonissa tai diakoni), jos tutkinto sisältää piispainkokouksen päätösten mukaiset 90 opintopisteen teologiset sekä seurakunnan ja kirkon työhön liittyvät opinnot. suorittamispaikka Diakonia-ammattikorkeakoulun yksiköt: Etelä - Helsinki ja Järvenpää; Pohjoinen - Oulu; Länsi - Pori; Itä - Pieksämäki. Ruotsinkieliset: Yrkeshögskolan Novia - Åbo. opintojen kesto 1. laajuus: 210 opintopistettä (diakoni) 240 opintopistettä (diakonissa) 2. keskimääräinen suoritusaika: 3,5 v (diakoni) 4 v (diakonissa) Työtehtävät Työpaikat Ev.lut. seurakuntien diakonian virka (diakonissa, diakoni), erilaiset tehtävät terveyden- ja sosiaalihuollossa. Seurakunta, hiippakunta, kunta, valtio, järjestöt. Ammatissa toimivien lukumäärä Kirkon diakonian viroissa n Perustutkintojen aloituspaikkojen määrä 2009 Palkkaus euroa/kk 180 aloittaa diakonisen sosiaalityön tai diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa. Tyypillinen työtehtävä, sen todellinen alkupalkkakeskiarvo ja keskiarvot 5, 10 ja 20 työvuoden jälkeen: Alkupalkka vuoden kokemus

20 Työllisyystilanne Kaksoiskelpoisuus seurakunnan ja toisaalta terveyden- tai sosiaalihuollon tehtäviin takaa kohtuullisen työllisyyden. Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Diakoniatyöntekijöiden Liitto ry Osoite: Rautatieläisenkatu Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09) Sähköposti: Työttömyyskassa: Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Diakoniatyö tarjoaa näköalapaikan kirkon ja yhteiskunnan vallitsevaan tilanteeseen. Se on monipuolista ja ihmisläheistä työtä. Perusajatuksena on olla tukena ihmisen arjessa silloin, kun muu ammatillinen apu ei riitä. Työtä tehdään yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Diakoniatyöntekijä tekee itsenäistä työtä diakonia-alan asiantuntijana vaikuttamalla epäkohtiin sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Hän tarvitsee työssään vuorovaikutustaitoja, yhteistyö- ja organisointikykyjä sekä itsenäisyyttä ja aloitteellisuutta. Koulutukseen ei edellytetä kirkon jäsenyyttä, mutta kirkon virkaan vaaditaan Suomen ev.lut. kirkon jäsenyys. 19

21 DIPLOMI-INSINÖÖRI Tutkinto Tutkinnon suorittamispaikka Diplomi-insinööri, DI Lappeenrannan teknillinen yliopisto (s), Oulun yliopisto (s), Tampereen teknillinen yliopisto (s), Turun yliopisto (s), Vaasan yliopisto (s), Teknillinen korkeakoulu, Espoo (s, r), Åbo Akademi (r). Tutkinnon opintojen kesto 1. laajuus 300 opintopistettä 2. suoritusaika n. 5-6 vuotta % Työtehtävät Tutkimus 15 tuotekehitys 15 strateginen suunnittelu ja johtaminen 9 projektitehtävät 9 myynti ja markkinointi 9 tuotanto- ja ylläpitotehtävät 8 suunnittelu 7 konsultointi 6 tietojenkäsittely, ICT-tehtävät 5 hallinto ja talous 3 Työnantajat Teollisuus 55 palvelualat 27 valtio 12 kunta 6 Ammatissa toimivien lukumäärä 2008 Yhteensä n , joista miehiä 81 % ja naisia 19 %. Tutkinnon aloituspaikkojen määrä 2008 Noin 3 300, aloittaneista miehiä 75 % ja naisia 25 %. 20

22 Palkkaus 2008 (joulukuu) euroa/kk Keskipalkat yksityisellä sektorilla: Alkupalkka vuoden kokemus Työllisyystilanne Työttömyysaste noin 2 % joulukuussa Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Osoite: Ratavartijankatu Helsinki Puhelin: (09) Työttömyyskassa: IAET-kassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Ammatti antaa erinomaiset valmiudet erilaisiin työtehtäviin tekniikan ja talouselämän eri aloille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Työllisyystilanne on hyvä moniin muihin ammattialoihin verrattuna. Naisten osuus ammattikunnasta kasvaa tasaisesti. 21

23 EKONOMI Perustutkinto myöntävät Kauppatieteiden kandidaatti, KTK ja kauppatieteiden maisteri, KTM Helsingin kauppakorkeakoulu, Svenska handelshögskolan (Helsinki ja Vaasa), Turun kauppakorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Åbo Akademi, Oulun yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lisäksi Joensuun, Kuopion ja Lapin yliopistot antavat kauppatieteellistä koulutusta. opintojen kesto 1. laajuus 180 opintopistettä (KTK) 300 opintopistettä (KTM) 2. keskimääräinen suoritusaika: KTK 3-4 vuotta KTM 5-6 vuotta Työtehtävät % Yleishallinto 23 henkilöstöhallinto 3 talous 38 markkinointi 18 opetus ja tutkimus 6 muut tehtävät 8 atk 4 Asemataso Ylin johto 8 johto 14 keskijohto 23 asiantuntijat 34 opetustehtävät 4 toimihenkilöt 14 yrittäjät 4 Toimialat Jalostus 26 palvelut liike-elämälle 26 rahoitus 13 kauppa 11 koulutus 8 julkinen hallinto 7 muut toimialat 10 22

24 Ammatissa toimivien lukumäärä Yhteensä n , joista miehiä 48 % ja naisia 52 %. aloituspaikkojen määrä 2009 Palkkaus 2008 lokakuu euroa/kk Yhteensä perustutkinnon aloituspaikkoja n aloittaneista miehiä 53 % ja naisia 47 %. Todellinen alkupalkkamediaani, sekä keskiarvot 5, 10 ja 20 työkokemusvuoden jälkeen: keskiarvo mediaani Alkupalkka vuoden kokemus Työllisyystilanne 2008 Työttömyysaste on noin 3 %. Lisätietoja Koulutuksesta ja sijoittumisesta kertovat lisää internet-sivut: ja Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund SEFE ry Osoite: Ratavartijankatu Helsinki Puhelin: Työttömyyskassa: IAET-kassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Tutkinto antaa monipuolisia valmiuksia: ekonomit toimivat talouselämän moninaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Varsinaisen ammatillisen osaamisen lisäksi nykyisin korostuvat johtamis- ja ihmissuhdetaidot sekä suulliset ja kirjalliset viestintävalmiudet eri kielillä. 23

25 ELÄINLÄÄKÄRI Perustutkinto suorittamispaikka Eläinlääketieteen lisensiaatti, ELL Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsinki. opintojen kesto 1. laajuus 360 opintopistettä 2. keskimääräinen suoritusaika: n. 6 vuotta Työtehtävät lkm % Kunnaneläinlääkäri tarkastuseläinlääkäri 34 2 opetus ja tutkimus yrittäjät/ammatinharjoittajat muut tehtävät Työpaikat Terveystoimi opetus- ja tutkimuslaitos valtionhallinto (lääninhallitukset, MMM, puolustusvoimat) yksityinen muut Työnantajat Kunta valtio yrittäjä/yksityinen ammatinharjoittaja muut Ammatissa toimivien lukumäärä Yhteensä 1 415, joista naisia 77 % ja miehiä 23 %. aloituspaikkojen määrä , 2008 aloittaneista naisia 89 % ja miehiä 11 %. 24

26 Palkkaus 2008 lopulla euroa/kk alkupalkka vuoden kokemus valtio/ell valtio/erikoiseläinlääkäri valtio/elt yksityissektorin palkansaaja e/kk e/kk e/kk e/kk Työllisyystilanne Erinomainen. Kunnaneläinlääkäri (palkkaus peruspalkasta ja toimenpidepalkkioista): Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Suomen Eläinlääkäriliitto ry Osoite: Mäkelänkatu 2 C, Helsinki Puhelin: (09) Faksi: (09) Työttömyyskassa: Lääkärien työttömyyskassa Keskusjärjestö: Akava ry 25

27 FARMASEUTTI Perustutkinto suorittamispaikka Farmaseutin tutkinto Helsingin yliopisto, Kuopion yliopisto, Åbo Akademi (r). opintojen kesto 1. laajuus: 3 vuotta (180 opintopistettä), johon sisältyy pakollinen puolen vuoden ohjattu harjoittelu; alempi korkeakoulututkinto 2. keskimääräinen suoritusaika: 3 vuotta Työtehtävät lkm % Apteekit lääkehuollon ammattitehtävät, joista pääosa asiakaspalvelua: lääkehoidon neuvonta, hoidon onnistumisen seuranta, itsehoidon ohjaaminen, lääkkeen valmistaminen Sairaalat ja terveyskeskukset farmaseutit toimivat johtavina, vastaavina tai osatoiminnasta vastaavina farmaseutteina. Osastofarmasia on kasvussa oleva tehtäväalue Lääketeollisuus ja tukkukauppa työnjohtajina ja monissa muissa lääketeollisuuden tehtävissä ja lääketukkukaupassa Hallinto Kansaneläkelaitoksessa sekä Lääkelaitoksessa ja opetuksessa Muu lääkealan tehtävä

28 Työpaikat Työnantajat Apteekit, sivuapteekit, lääketehtaat, lääketukkukaupat, sairaalat, terveyskeskukset, oppilaitokset, kansaneläkelaitos, myrkytystietokeskus, sosiaali- ja terveysministeriö. Ks. edellinen teksti. Ammatissa toimivien lukumäärä aloituspaikkojen lukumäärä 310. Alle 63-vuotiaita farmaseutin tutkinnon suorittaneita yhteensä n , joista naisia 93 % ja miehiä 7 %. Palkkaus euroa/kk (I paikkakuntakalleusluokan peruspalkka apteekeissa) Alkupalkka vuoden kokemus Työllisyystilanne Työttömiä tammikuussa 2008 n. 1 %. Edunvalvontajärjestö Järjestön nimi: Suomen Farmasialiitto ry Osoite: Iso Roobertinkatu 7 A, Helsinki Puhelin: (09) Työttömyyskassa: IAET-kassa Keskusjärjestö: Akava ry Erityistä Apteekeissa farmaseutit työskentelevät pääosin asiakaspalveluun suuntautuneina terveydenhuollon ammattilaisina. Ihmissuhde- ja viestintätaidot ovat keskeisiä asiakaspalvelutehtävissä. Koulutus antaa hyvät valmiudet potilaan lääkehoidon neuvontaan, hoidon tuloksellisuuden seurantaan ja lääkehoidon ongelmien tunnistamiseen. Lisäksi tehtäviin saattaa kuulua lääkkeen valmistusta ja koulutustehtäviä. Sairaalafarmasiassa osastofarmaseutin työ on yksi kehittyvä tehtäväala. Sairaala-apteekki vastaa koko sairaalan tai terveyskeskuksen lääkehuollosta ja lääketiedon jakamisesta sekä potilaille että muulle henkilökunnalle.lääketeollisuudessa on monia mielenkiintoisia tehtäviä, esimerkiksi lääkevalmistuksessa, lääketutkimuksessa ja markkinoinnissa. Farmaseutteja työskentelee myös erilaisissa viranomaistehtävissä. 27

Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012)

Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012) Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012) Agronomiliitto 5 917 Akavan Erityisalat 26 589 Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI 5 783 Akavan Yleinen Ryhmä AYR 812 Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Lisätiedot

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät

Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät Miten akavalainen edunvalvonta vastaa it-alan edunvalvontahaasteeseen? Ismo Kokko Tietotekniikan palvelualan HED-päivät 19.3.2012 2 HAASTE? Mikä tai mitkä ovat it-alan edunvalvontahaasteita? Työehtosopimuksen

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015

Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 Akava ry Jäsenmääräkooste 1 (18) PS/hk 26.2.2015 Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 Sisällys Taulukot Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 2 Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät suuruusjärjestyksessä

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat 1994 2015, lokakuu

Työttömät* työnhakijat 1994 2015, lokakuu Työttömät* työnhakijat 1994 215, lokakuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 35 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 3 3148 2776 25 2392 FM (hum) 2

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat 1994 2015, heinäkuu

Työttömät* työnhakijat 1994 2015, heinäkuu Työttömät* työnhakijat 1994 215, heinäkuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 5 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 45 442 4 3816 35 359 366 3 2842

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015

Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Hakijasuman purkamiseen myönnetyt aloituspaikkojen lisäysmäärät 2014 ja 2015 Korkeakoulu Hakukohde Myönnetty lisäysmäärä 2014: Myönnetty lisäysmäärä 2015: Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola sjukskötare

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014 Hannu Sirén Koulutusalakohtainen dialogi 2014- OKM käynnistänyt korkeakoulujen kanssa eri aloilla dialogeja 2014. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen kytkeytyvän toimilupakierroksen

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014 Tuula Pihlajamaa Mikä TEK on? Miksi tarvitaan tekniikan alan yliopistokoulutettuja Koulua vai elämää varten Palkat ja

Lisätiedot

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 2 Aluksi Uusi Insinööriliitto UIL ry, on edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa jäsenistölleen turvaa, menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat, yleisimmät akavalaistutkinnot

Työttömät* työnhakijat, yleisimmät akavalaistutkinnot Työttömät* työnhakijat, yleisimmät akavalaistutkinnot ELY-keskuksittain 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Insinöörit (ml. AMK & rakennusarkkit.) 2014/9 MUUTOS 2015/9 1349 245 1594 795 85 880 761

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat yhteensä

Työttömät työnhakijat yhteensä Niilo Melolinna, Erikoistutkija 28.5.2013 OTE jaosto TIETOJA AKATEEMISESTA TYÖTTÖMYYDESTÄ JA SEN VIIME AJAN MUUTOKSISTA TEM:N TYÖNVÄLITYSTILASTON POHJALTA 1207. Työnhakijat ammatin, koulutuksen ja kansalaisuuden

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Ylemmät Toimihenkilöt. YTN ry

Ylemmät Toimihenkilöt. YTN ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ylempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö toimii asiantuntija-, esimies-, päällikkö- tai johtotason tehtävissä. Ylemmän toimihenkilön työtehtäville on ominaista niiden suhteellisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta

Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Tradenomit työelämässä ajankohtaisterveiset Tradenomiliitosta Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 10.11.2010 Kouvolassa Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat , elokuu

Työttömät* työnhakijat , elokuu Työttömät* työnhakijat 1994 216, elokuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 4 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 35 3564 3612 3 365 278 25 2361 2134

Lisätiedot

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä ... kokkina tai keittäjänä Kokin tai keittäjän ammatteihin haluavalta edellytetään kokin tai suurtalouskeittäjän tutkintoa tai muuta elintarvikealan

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014

Päätös 12.12.2014. Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Päätös OKM/88/592/2014 12.12.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Hakijasuman purkamiseen tarkoitetut valtionavustukset vuodelle 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki 16.5.2014 päätöksen (18/592/2014)

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Osa korkeasti koulutetuista on syvässä palkkakuopassa osoittaa tuore tutkimus

Osa korkeasti koulutetuista on syvässä palkkakuopassa osoittaa tuore tutkimus PA L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S Julkaisuvapaa heti Lehdistötiedote 22.9.2006 Osa korkeasti koulutetuista on syvässä palkkakuopassa osoittaa tuore tutkimus Lisätietoja Tiedottaja Heikki

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011 TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006- Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.8. Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto työttömien lkm % työttömistä ja lomautetuista Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ

YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ YMPÄRISTÖKEMIAA KEMIAA KENTÄLLÄ Jouni Vainio Puheenjohtaja YKL ry Mikä YKL on? YKL on akavalainen ammattiliitto. YKL syntyi vuoden 1994 alussa Geologiliiton, Geofyysikkojen liiton ja Ympäristöalan ammattijärjestön

Lisätiedot

Akavaaka tilastokooste Syksy 2015. Punnittua tietoa akavalaisista

Akavaaka tilastokooste Syksy 2015. Punnittua tietoa akavalaisista Akavaaka tilastokooste Syksy 2015 Punnittua tietoa akavalaisista Työllisyys Akavalaisen työvoiman määrä kasvaa. Kolme neljästä akavalaisesta on pysyvässä kokoaikatyössä. Nuoret akavalaiset naiset usein

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas Suomi vuonna 2030 Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013 Hannu Saarikangas Liiton koulutuspolitiikka Toinen liiton edunvalvonnan painopisteistä Hyvä koulutus edellytys työllistymiselle

Lisätiedot

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66 1220. Työnhakijat koulutuksen mukaan ja heistä vastavalmistuneet Lähde: TEM, työnvälitystilastot 2013 Maaliskuu 12 POHJOIS-POHJANMAA Työttömät yhteensä Työnhakijoita laskentapäivänä Kaikki yhteensä Vastavalmistuneet

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård. sijaiset hakijat

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen

Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio. Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen Opetusministeriön asettama työryhmä segregaation purkamiseksi Kokous 18.12.2009 Matematiikan valinnaiset kurssit

Lisätiedot

Luonnontieteilijät työnhakijoina

Luonnontieteilijät työnhakijoina Luonnontieteilijät työnhakijoina TEM-info 25.11.2015 Suvi Liikkanen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry. Webinaarin sisältö Taustaa luonnontieteilijöistä ja Luonnontieteiden Akateemisten Liiton

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 13.4.21 Matias Ansaharju Tu ru n kauppa korkeakoulu Hels ingin kauppa korkeakoulu Tam pereen teknillinen ylio pisto Svenska ha ndels högskolan Lapp eenrannan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 2 AMMATTIKORKEAKOULUT Sisältö 4 Esipuhe 6 Koulutusjärjestelmä OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 8 Aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot 1997-2003 10 Aikuiskoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja

Lisätiedot

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Huhtikuu 2008 DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Tietoja saa lainata vain mikäli lähde mainitaan. RIL Palkkatutkimus 2007 2 (18) 1. Yhteenveto Yleistä Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörikuntaa

Lisätiedot

OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti Tietoa työelämästä ja koulutuksesta Varsinais-Suomessa

OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti Tietoa työelämästä ja koulutuksesta Varsinais-Suomessa OJU Osaamisen juurruttaminen -projekti Tietoa työelämästä ja koulutuksesta Varsinais-Suomessa Päivitetty 11/2005 1 TYÖLLISET 2 TYÖVOIMAN 3 OPPILAITOKSIIN 4 OPPILAITOKSISTA 5 OPPILAITOKSET 1.1. Työlliset

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY

P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010 1 DIPLOMI-INSINÖÖRIEN TEHTÄVÄRYHMITTELY TES:322201, PL:01-09 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Valtion tutkimusalojen tekniset toimihenkilöt VATE ry:n välisen työehtosopimuksen P A L K K A L I I T E ajalle 1.3.2008-31.1.2010

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Palkansaajat sosioekonomisen aseman mukaan, %

Palkansaajat sosioekonomisen aseman mukaan, % Työvoimatase 11 1 000 henkilöä, osuudet koko väestöstä Suomen koko väestö 5 401 100% Alle 15-v. 16% 15 74-vuotias väestö 4 043 75 % 15 64-vuotiaat 3 539 66 % 65 74-v 10% Yli 74-v. 8% Maa-, metsä- ja kaivosteoll.

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Vetovoimaa rakennusalalle

Vetovoimaa rakennusalalle Vetovoimaa rakennusalalle Rakennusalan valtteja Koulutus Tulevaisuuden keskeisiä osaamistarpeita Satu Elho Asiamies Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry www.themesta.net Mitä ammattilaiset itse

Lisätiedot

Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja

Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja Koulutusjärjestelmä tukemassa yhteiskunnan ja sen talouden kehitystä Rimpelä Markku, Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Segregaation lieventäminen kouluissa ja oppilaitoksissa keskustelutilaisuus 21.1.2010 Heli Kuusi Esityksen kuviot perustuvat Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla. Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Tanja Makkonen Suunnittelija Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Miten hyvin KTM:t työllistyvät? Töissä 80 % valmistumishetkellä 6 kk:n kuluttua valmistumisesta

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Anna Loukkola Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot