5. Matkailijoiden vapaaehtoiset lahjoitusaloitteet (suom. Merja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. Matkailijoiden vapaaehtoiset lahjoitusaloitteet (suom. Merja"

Transkriptio

1 5. Matkailijoiden vapaaehtoiset lahjoitusaloitteet (suom. Merja Lähdesmäki) Ajatus matkailijoiden jättämistä vapaaehtoisista lahjoituksista ei ole uusi. Viime aikoina ilmiöstä on kuitenkin alettu keskustella entistä systemaattisemmin käsitteellä matkailijoiden vapaaehtoiset lahjoitusaloitteet (engl. Visitor Giving Initiatives). Vapaaehtoisia lahjoituksia käytetään usein maaseutualueiden matkailukohteissa ja niiden tavoitteena on osaltaan turvata tiettyjen merkittävien kohteiden tai hankkeiden jatkuvuus ja/tai olemassaolo. Linkki lahjoituksen ja tietyn hankkeen välillä on keskeistä vapaaehtoisten lahjoitusaloitteiden onnistumisen näkökulmasta. Vapaaehtoisten lahjoitusaloitteiden onnistuminen on merkittävää monestakin syystä. Ensinnäkin, monissa maissa maisema ja luonto ovat keskeisiä matkailuvetonauloja. Tämä toteamus pitää paikkansa myös COMCOT-hankkeen pilottialueiden kohdalla. Siten huolimatta kaupunkilomien suosion viimeaikaisesta suuresta kasvusta, matkailun keskeinen vahvuustekijä Skotlannin, Suomen ja Viron kaltaisten maiden kohdalla on maaseutumatkailussa sen tarjonnan laadussa ja kyvyssä ylläpitää matkailun kasvunäkymiä pitemmällä aikavälillä. Toiseksi, matkailu on melkein poikkeuksetta keskeinen maaseudun kehittämistyökalu monella seudulla joskus se saattaa olla jopa ainoa käytettävissä oleva kehittämiskeino. Matkailijat voivat turvata paikallisen palvelutarjonnan säilymisen tietyllä tasolla ja siten vaikuttaa olennaisesti jopa koko yhteisön säilymiseen. Monissa maissa maaseutumatkailulla on siten kansantaloudellisesti merkittävä rooli. Keskeisestä merkityksestään huolimatta maaseutumatkailuun liittyy usein tietty taloudellinen haavoittuvuus: monet maaseutumatkailualueet ja -kohteet tarvitsevat suojelutoimenpiteitä, jotka puolestaan saattavat olla hyvin kalliita. Rahoituksen hankkiminen tiettyjen alueiden tai kohteiden kunnossapitoon ja suojeluun voi olla kuitenkin hyvin haasteellista.

2 Edellä esitetty toimii johdantona ja taustana seuraavalle kuvaukselle matkailijoiden vapaaehtoisista lahjoitusaloitteista. Tämä esimerkkitapaus käsittelee siten aihetta, jonka toimintaperiaatteita on hyvin mahdollista soveltaa kaikilla COMCOT-hankkeen pilottialueilla Suomessa ja Virossa. Matkailijoiden vapaaehtoisten lahjoitusaloitteiden perusperiaatteet Keskeistä matkailijoiden vapaehtoisissa lahjoitusaloitteissa on luoda linkki tietyn matkailukohteen tai -paikan, siellä toteutettavan hankkeen ja matkailijan välille. Usein tämä edellyttää sitä, että paikalliset yritykset saadaan houkuteltua mukaan lahjoitusaloitteen toteuttamiseen ja siten markkinoimaan lahjoitusaloitteen kohteena olevaa hanketta ja keräämään vapaaehtoiset lahjoitukset yrityksissä vierailevilta matkailijoilta. Vaikka teoriassa matkailijoiden lahjoitusaloitteita voidaan toteuttaa siten, että matkailijat tekevät päätöksen ottaa osaa toimintaan, on käytännössä menestyksellisempää vaatia matkailijoita tekemään päätös olla lahjoittamatta mitään. Vapaaehtoinen lahjoittaminen voi tapahtua monin eri tavoin, kuten esimerkiksi: Suorat rahalahjoitukset Sponsorointi Jäsenmaksut Lisämaksut Mainostuotteiden osto Vapaaehtoiset maksut Osallistumismaksut Vapaaehtoisien lahjoituksien kautta kerättävä rahasumma on luonnollisesti riippuvainen siitä, miten paljon alueella vierailee matkailijoita, miten omaksi matkailijat ottavat alueen luonnon ja ympäristön suojelemisen ja säilyttämisen, miten hyvin paikalliset toimijat ja yritykset saadaan sitoutettua toimintaan ja millaista menetelmää lahjoitusten keräämisessä käytetään.

3 Esimerkiksi Tarka -hanke, joka sai alkunsa Devonissa 1989, piti sisällään seuraavia lahjoitusmenetelmiä. Viiden prosentin vero kaikista mainostuotteista, jotka myydään Tarkan alueen matkailuyhdistykseen kuuluvien yritysten kautta. Vapaaehtoinen vero liitettynä majoitukseen ja matkailupalveluihin esimerkiksi yksi alueen hotelleista lisäsi laskuihinsa 25 pennyn vapaaehtoisen lisämaksun jokaiselta majoitusvuorokaudelta. Useimmat matkailijat olivat valmiita maksamaan tämän maksun laskunsa yhteydessä. Vapaaehtoinen lahjoitusaloite esiteltiin ei-voittoa tavoittelevana hankkeena, millä pyrittiin pitkäntähtäimen rahoitusmekanismin kehittämiseen. On the Right Tracks on toinen esimerkki matkailijoiden vapaaehtoisista lahjoitusaloitteista. Sen tavoitteena on palauttaa entiseen tilaansa South Hamsissa kulkevat, satoja vuosia vanhat kapeat pikkutiet. Alkuperäinen vapaaehtoinen lahjoitusaloite käsitti seuraavaa: Matkailijoiden, yritysten ja paikallisyhteisön rahalahjoituksista kertyi puntaa kujien ja teiden ylläpitämiseen ja suojelemiseen. Hankkeeseen osallistui 110 yritystä. Hankkeessa tuettiin 10 perinteisen maaseutuyrityksen toimintaa suojelutyössä. Vapaaehtoinen lahjoitusaloite esiteltiin ei-voittoa tavoittelevana hankkeena, millä pyrittiin pitkäntähtäimen rahoitusmekanismin kehittämiseen. Toiminnan hallinnointi On tärkeä luoda organisaatio, joka pyörittää ja hallinnoi matkailijoiden vapaaehtoista lahjoitusaloitetta. Tämän organisaation tulisi mieluiten olla hyväntekeväisyysjärjestö tai joku muu ei-kaupallinen toimija. On kuitenkin huomattava, että organisaation tavoitteiden tulee selkeästi liittyä siihen hankkeeseen, jota lahjoituksilla pyritään tukemaan. Organisaation perustamiseen tarvittavia varoja voidaan mahdollisuuksien mukaan hakea kansallisista tai Euroopan Unionin tarjoamista rahoituslähteistä. Organisaation toiminnan alettua sen jokapäiväisen toiminnan pyörittämiseen tarvittavat rahat kerätään lahjoitusohjelman kautta.

4 Organisaation ensimmäinen tehtävä on tunnistaa hanke tai hankkeet, joita lahjoitusaloitteella pyritään tukemaan. Samoin on löydettävä ne paikalliset yrittäjät, jotka ovat valmiita toimimaan lahjoitusten kerääjinä. Usein nämä yritykset edistävät hanketta myös muulla tavalla, esimerkiksi tekemällä omia rahalahjoituksia tai sponsorisopimuksia. Toiminnan hallinnoiminen on selvästi hyvin tärkeä tehtävä, mutta se ei luonnollisestikaan voi käyttää kaikkia matkailijoiden vapaaehtoisista lahjoituksista kertyneitä varoja. Matkailijoiden tekemien vapaaehtoisten lahjoitusten suurin hyöty tulee siis koitua sille hankkeelle, jota on luvattu kehittää ei yksinomaan hallintotoimintojen pyörittämiseen. Tästä syystä olisikin toivottavaa hankkia perusrahoitus EU:lta tai kansallisista lähteistä esimerkiksi siten, että muualta saatava perusrahoitus olisi samansuuruinen kuin matkailijoiden vapaaehtoisista lahjoituksista kertynyt rahasumma. Maksuhalukkuus Itä-Englannin matkailunedistämiskeskuksen tutkimuksen mukaan ne matkailijat, jotka yöpyvät alueella, tekevät todennäköisemmin vapaaehtoisia lahjoituksia alueen kehittämiskohteisiin kuin päivämatkaajat. Myös paikallisyhteisö suhtautuu päivämatkaajia positiivisemmin vapaaehtoisiin lahjoituksiin. Haasteellista hankkeen toteuttamisessa on paikallisten yrittäjien mahdollinen vastarinta. Vapaaehtoisiin lahjoitusaloitteisiin liittyvä tuotteiden ja palveluiden hintojen nousu ja hallinnollinen työ huolestuttavat yrittäjiä, jotka pelkäävät lahjoitusaloitteen heijastuvan negatiivisesti asiakasmääriin ja siten yrityksen taloudelliseen toimintaan. Vaikka viimeaikainen kansainvälisesti heikko taloudellinen tilanne on tehnyt kaikista myös matkailijoista entistä hintatietoisempia, uskomme kuitenkin siihen, että yrittäjien tuntemia epäluuloja on mahdollista hälventää perustelemalla heille lahjoitusohjelman hyödyt mahdollisimman tarkasti. Lahjoitusohjelman käytännön pyörittäminen lisää jossakin määrin yrittäjien hallinnollisia työtehtäviä, mutta on olemassa teknologisia sovelluksia, jotka helpottavat hallinnointityötä. Luonnollisesti tällaisten teknologisten sovellusten hankkiminen tulee rahoittaa lahjoitusaloitteen kautta. Toisin sanoen, teknologisiin sovelluksiin liittyviä kuluja ei tule

5 sälyttää yritysten maksettavaksi, elleivät ne itse vapaaehtoisesti päätä tehdä näitä investointeja osana vapaaehtoista lahjoitusaloitetta. Edellä kuvattujen haasteiden ylittämisessä ensiarvoisen tärkeää on tehdä näkyväksi linkki vapaaehtoisten lahjoitusten ja niiden kautta tuettavien hankkeiden välille. Tämän linkin tunnistaminen houkuttelee matkailijoita ja paikallisia yrityksiä ottamaan osaa lahjoitusaloitteeseen. Meidän näkemyksemme mukaan on niin ikään tärkeää, että matkailijoiden vapaaehtoisen lahjoitusaloitteen idean hyväksyttävyyttä testataan sekä yritysten että matkailutoimijoiden keskuudessa ennen sen varsinaista käyttöön lanseeraamista. Se millaisiin ja miten suuriin lahjoituksiin aloitteen kautta pyritään, näyttelee myös keskeistä roolia toiminnan onnistumisen näkökulmasta. Tavoitteet on siten asetettava tasolle, jota ei koeta taloudellisesti liian haasteelliseksi tavoittaa mutta joka toisaalta on riittävä positiivisten tulosten aikaansaamiseksi. Matkailijoiden vapaaehtoisia lahjoitusaloitteita ei tulisi kuitenkaan ymmärtää pelkästään varainkeruutyökaluna: niihin liittyy aina myös laajempia kulttuurillisia ja/tai ympäristöllisiä tavoitteita, joita ei pidä unohtaa. Maksuhalukkuus on luonnollisesti matkailijoiden vapaaehtoisten lahjoitusaloitteiden kriittinen menestystekijä. Tämän lisäksi on kuitenkin olemassa myös muita keskeisiä menetykseen vaikuttavia tekijöitä, kuten toteaa Neil Warren, joka toimi Itä-Englannin matkailunedistämiskeskuksen politiikka- ja strategiatyön vastaavana vuosina Hänen näkemyksensä mukaan seuraavat tekijät on huomioitava tehokkaan ja vaikuttavan lahjoitusaloitteen toteuttamisessa. Seuraavassa listassa nämä tekijät on esitelty tummennettuina (alapuolella esitetty vastaavasti vähemmän tehokas ja vaikuttava toimintatapa). Toiminta perustuu alkuvaiheesta lähtien selkeään näkemykseen lahjoitusaloitteen tuotosta ja tarvittavista taloudellisista ja inhimillisistä resursseista sekä vahvaan sitoutumiseen. Toiminnan lähtökohtana on houkutteleva ajatus ilman varsinaista suunnitelmaa siitä, miten lahjoitusaloitetoimintaa käytännössä ylläpidetään.

6 Lahjoitusaloitteen tehtävänä ei ole ainoastaan rahan kerääminen vaan myös vuorovaikutuksen ja yhteistyön parantaminen matkailun ja suojelutyön välillä. Lahjoitusaloite nähdään yksinomaan rahankeruumenetelmänä. Lahjoitusaloitteella on vankka perusta tutkimuksessa (esim. matkailu- ja yrityskyselyt). Lahjoitusaloitteen lanseeraus perustuu lähinnä olettamukselle matkailijoiden tuesta. Lahjoitusaloitteelle hankitaan ulkopuolista rahoitusta hallintomenojen kattamiseen, jolloin lahjoituksista koituva tulo voidaan ohjata mahdollisimman hyvin tuettavan hankkeen edistämiseen. Hallintomenojen suuruus aliarvioidaan ja/tai ne katetaan pelkästään lahjoitusvaroin. Lahjoitusaloitteen ulkopuolinen rahoitus hankitaan monista eri lähteistä. Ulkopuolinen rahoitus perustuu yhteen, määräaikaiseen rahoituslähteeseen. Yhteistyö ja yhteydet lahjoitusaloitteen hallinnollisen toimielimen ja alueen matkailuyritysten välillä ovat toimivat jo ennen aloitteen lanseeraamista. Lahjoitusaloitteen hallinnollisten toimijoiden ja alueen matkailuyritysten välillä ei ole aikaisempaa vuorovaikutusta. Alueella on voimakas identiteetti. Samoin alueen yrityksillä ja matkailijoilla on selkeä käsitys matkailun vaikutuksista ympäristöön. Alueella on heikko identiteetti matkailukohteena. Matkailun ja ympäristön välinen yhteys on epäselvä. Yrityksiä lähestyttäessä pyritään löytämään tasapaino mahdollisimman tehokkaiden varainkeruumenetelmien ja vähemmän tehokkaiden, mutta miellyttävämpien, menetelmien välillä. Yritysten annetaan päättää varainkeruumenetelmästä ilman opastusta siitä, mitkä menetelmät ovat tehokkaita. Vastaavasti yrityksille tarjotaan vain yksi ainoa keino varojenkeruumenetelmänä.

7 Yrityksille tarjotaan merkittäviä hyötyjä siitä, että ne osallistuvat aloitteeseen ja niille myös kerrotaan hankkeen etenemisestä. Yritysten osallistumisessa luotetaan pelkästään altruistisiin motiiveihin. Yrityksiä ei informoida hankkeen etenemisestä. Yritysten innostamisessa käytetään hyväksi jo ajatukseen sitoutuneita yrityksiä tai muualta hankittuja esimerkkitapauksia. Yritysten innostamisessa ei käytetä hyviä esimerkkejä jo toiminnassa mukana olevista yrityksistä. Yritysten pelkoa hallinnon lisääntymisestä ja asiakkaiden tyytymättömyydestä hälvennetään selkeällä informaatiolla ja perustelluilla argumenteilla. Yrityksille ei tarjota riittävää informaatiota. Yrityksille tarjotaan mahdollisuutta vaikuttaa lahjoitusvaroin tuettavan hankkeen valintaan/sijaintiin. Lahjoitukset menevät yhteen pottiin, jonka jakamisessa eri kohteille ja hankkeille yrityksillä ei ole sanavaltaa. Sponsorointisopimuksia ja hyväntekeväisyyskampanjoita järjestetään kasvattamaan lahjoitusaloitteen kautta saatavaa rahasummaa. Varojenkeruussa luotetaan yksinomaan matkailukohteissa tehtäviin vapaaehtoisiin lahjoituksiin. Vierailijoille tarjotaan monipuolisesti tietoa vapaaehtoisesta lahjoitusaloitteesta ja sen toiminnasta erilaisen markkinointimateriaalin kautta. Vierailijat saavat tiedon lahjoitusaloitteesta vasta ollessaan tekemisissä aloitteen kanssa yhteistyössä toimivan yrityksen kanssa.

8 Tunnistetaan se seikka, että erilaisia matkailijaryhmiä täytyy lähestyä erilaisin varojenkeruumenetelmin. Oletetaan, että yksi varojenkeruumenetelmä sopii kaikille ja kaikkialla. Lahjoitusvaroin tuettavissa hankkeissa saavutetaan sellaisia tuloksia, jotka matkailijoiden on helppo käsittää ja joista on myös helppo heille kertoa. Rahoitus menee hankkeisiin, joilla on vähän merkitystä matkailijoiden näkökulmasta tai joita heidän on hyvin vaikea ymmärtää. Lahjoituksilla tuettavat hankkeet synnyttävät ympäristöönsä hyötyä suhteellisen nopeasti, mikä tarjoaa matkailijoille ja yrityksille motivaation olla mukana toiminnassa. Hankkeiden kautta saavutetut hyödyt tulevat esiin pitkällä viiveellä, mikä vaikuttaa heikentävästi matkailijoiden ja yritysten halukkuuteen osallistua ja sitoutua toimintaan. (Lähde: Tourism Insights Publication) Edellä esitelty lista on pitkä mutta se tarjoaa kuitenkin melko kattavasti asiantuntijan näkemyksen siitä, mikä tekee matkailijoiden vapaaehtoisesta lahjoitusaloitteesta onnistuneen ja tehokkaan. Yhteenvetona voisi todeta, että onnistuneen aloitteen toteuttamisessa tärkeää on huomata, ettei aloitteen tavoitteena ole ainoastaan mahdollisimman tehokas rahankeruu vaan se myös linkittää matkailun tavoitteet yhteen alueen kulttuuristen ja ympäristöllisten tavoitteiden kanssa. Mitä esimerkistä voidaan oppia? Matkailijoiden vapaaehtoiset lahjoitusaloitteet voivat olla hyvin merkityksellisiä COMCOThankkeen pilottialueiden kulttuuri- ja ympäristöhankkeiden toteuttamiselle. Jokaisella pilottialueella on tunnistettu hankkeita, jotka soveltuisivat vapaaehtoisten lahjoitusaloitteiden kautta rahoitettaviksi. Linkki näiden hankkeiden ja lahjoitusaloitteen välillä täytyy kuitenkin olla selkeä ja vahva, niin että matkailijat ovat valmiita osallistumaan hankkeeseen.

9 Alueen yritysten tuki vapaaehtoisen lahjoitusaloitteen toteuttamisessa on olennaisen tärkeää, koska niiden toiminnan kautta tapahtuu varsinainen varainkeruu. Jos yritykset ovat sitoutuneita toimintaan, ne myös saavat sen onnistumaan. Yrityksistä saattaa myös tulla merkittäviä lahjoittajia. Aikaisemmat kokemukset ovat osoittaneet, että on tehokkaampaa pyytää matkailijoita kieltäytymään lahjoituksesta kuin pyytää heiltä lahjoitusta. Lisäksi on huomattava, että yöpyvät vieraat tekevät todennäköisemmin lahjoituksia kuin päivämatkaajat. On myös hyvin tärkeää huolehtia siitä, että lahjoitusaloitteeseen liittyvät hallinnointikustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä. Siten on varottava tilannetta, jossa lahjoitusaloitteesta saatavat varat menevät pääasiallisesti aloitteen hallinnon kustantamiseen. Sen vuoksi olisikin viisasta, jos hallintokuluja pyrittäisiin kattamaan myös muiden rahoituslähteiden kautta. Matkailijoiden vapaaehtoisen lahjoitusaloitteen kautta kerätyn tulon todellinen arvo on siinä, että sitä voidaan käyttää hyväksi myös haettaessa muuta kansallista tai EU-tason rahoitusta alueen kehittämishankkeisiin.

2. Ekomatkailu, luonto, yritystoiminta ja yhteisölähtöinen matkailun kehittäminen (suom. Outi Hakala)

2. Ekomatkailu, luonto, yritystoiminta ja yhteisölähtöinen matkailun kehittäminen (suom. Outi Hakala) 2. Ekomatkailu, luonto, yritystoiminta ja yhteisölähtöinen matkailun kehittäminen (suom. Outi Hakala) COMCOT-hankkeen tärkein tavoite on edistää yhteisölähtöisen matkailun kilpailukykyä. Tämän tavoitteen

Lisätiedot

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna

Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Yrityksen perustaminen Case Tmi Meranna Ilves, Anna Karjalainen, Marika 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara YRITYKSEN PERUSTAMINEN -CASE TMI MERANNA Iles Anna Karjalainen Marika

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Pro gradu tutkielma, markkinointi Miia Marttinen 30.11.2010

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Living Lab -toiminta Suomessa

Living Lab -toiminta Suomessa Aluekeskusohjelman verkostojulkaisu 3/2009 Living Lab -toiminta Suomessa Janne Orava aluekeskusohjelma innovaatio ja osaaminen -verkosto Living Lab -toiminta Suomessa Joulukuu 2009 Janne Orava, Javaro

Lisätiedot

Joukkorahoitus innovaatioiden kaupallistamisen tukena

Joukkorahoitus innovaatioiden kaupallistamisen tukena TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Innovaatio- ja teknologiajohtaminen Joukkorahoitus innovaatioiden kaupallistamisen tukena Crowdfunding in commercialization of innovations Kandidaatintyö Markus Auvinen Visa

Lisätiedot

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA

OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA OMISTAJA-ASIAKKAIDEN KOKEMUS TAPIOLAN YRITYSVASTUUSTA Emmi Kaipio Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU Tekijä Emmi Johanna

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa I, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Seinäjoki toukokuu 2009 1 Sisältö 1.Johdanto... 3 1.1. Miksi tämä koulutusmateriaali?... 3 1.2. Miksi Eco-Destinet

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

KULUTTAJA JOUKKORAHOITUSKAMPANJOIDEN TUKIJANA - KÄYTÄNTÖTEOREETTINEN ANALYYSI

KULUTTAJA JOUKKORAHOITUSKAMPANJOIDEN TUKIJANA - KÄYTÄNTÖTEOREETTINEN ANALYYSI TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KULUTTAJA JOUKKORAHOITUSKAMPANJOIDEN TUKIJANA - KÄYTÄNTÖTEOREETTINEN ANALYYSI Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2014 Ohjaaja: Hannu

Lisätiedot

Matkailuyhteistyö Suomen ja Venäjän rajan ylittävillä luonnonsuojelualueilla

Matkailuyhteistyö Suomen ja Venäjän rajan ylittävillä luonnonsuojelualueilla Matkailuyhteistyö Suomen ja Venäjän rajan ylittävillä luonnonsuojelualueilla Tutkimuskohteena Oulanka-Paanajärvi Jutta Klasila Pro gradu -tutkielma 791619S Maantieteen laitos Oulun yliopisto Syyskuu 2014

Lisätiedot

6. Matkailu ja laatu (suom. Outi Hakala)

6. Matkailu ja laatu (suom. Outi Hakala) 6. Matkailu ja laatu (suom. Outi Hakala) Matkailun laatu: määritelmä ja toteutus Tämä laatua käsittelevä esimerkkitapaus perustuu projektipäällikön kokemuksiin, jotka koskevat majoituspalveluiden laadunvarmistusjärjestelmän

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen

Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Anne Jokinen Muutosvastarinta uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä Anne Jokinen Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Joulukuu 2005 i Tampereen

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Tehoa yritysyhteistyöhön

Tehoa yritysyhteistyöhön Tehoa yritysyhteistyöhön käsikirja kepan jäsenjärjestöjen yritysyhteistyön kehittämiseksi julkaisija: Kepa ry RAPORTTISARJA NRO: 115 ISBN: 978-952-200-188-7 ISSN: 1236-4797 toimitus: Mika Mäkinen, Henna

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset. transaktiokustannusteoreettinen näkökulma

Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset. transaktiokustannusteoreettinen näkökulma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Kandidaatintutkielma Talousjohtaminen Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen motiivit ja seuraukset transaktiokustannusteoreettinen näkökulma Motives

Lisätiedot