Eeva-Liisa Heikkinen ARVO(RI)KAS RIPPIKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eeva-Liisa Heikkinen ARVO(RI)KAS RIPPIKOULU"

Transkriptio

1 Eeva-Liisa Heikkinen ARVO(RI)KAS RIPPIKOULU Rippikoulun vaikutus suomussalmelaisten tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysalan Kainuun Ammattiopistossa opiskelevien nuorten arvomaailmaan Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Humanistinen ja kasvatusala Maaliskuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan yksikkö Maaliskuu 2009 Koulutusohjelma Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Työn nimi Tekijä Eeva-Liisa Heikkinen ARVO(RI)KAS RIPPIKOULU Rippikoulun vaikutus Suomussalmelaisten tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysalan Kainuun Ammattiopistossa opiskelevien nuorten arvomaailmaan Työn ohjaaja Sivumäärä Vesa Nuorva TT Työelämäohjaaja II Kappalainen, nuoriso- ja rippikoulupappi Helge Itkonen, Suomussalmen seurakunta Opinnäytetyössä tarkasteltiin suomussalmelaisten tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysalan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden näkemyksiä siitä, miten rippikoulu on vaikuttanut heidän arvomaailmaansa. Tutkimus tehtiin tilaustyönä Suomussalmen seurakunnalle. Tutkimus toteutettiin yksilöhaastatteluna keväällä Tutkimuksen tulosten tulkinnassa haastetta aiheutti arvomaailman muodostumisen monimuotoisuus. Erilaiset arvoympäristöt, kasvattajat ja koti vaikuttavat vahvasti siihen, millaisia asioita nuori kokee tärkeinä. Teoriaosuudessa käsiteltiin aroja yleisesti sekä rippikoulun tavoitteiden kautta. Aikaisempien tutkimusten käsittely tutkimuksen yhteydessä auttoi hahmottamaan sitä, miten arvot muodostuvat. Teoriaosuus arvoista toi esille asian monimuotoisuuden. Tutkimustuloksien perusteella voidaan ajatella, että rippikoulu on vaikuttanut nuorten elämään eri tavalla. Vastaukset kertoivat myös siitä, mitä arvoja kirkon koetaan tänä päivänä välittävän. Tutkimuksen voidaan osoittaa rippikoulun lisänneen nuorten pohdintaa arvokysymyksiin liittyen. Kuitenkin on todettava, että rippikoulun vaikutusta arvomaailman muutokseen on vaikeaa osoittaa. Tutkimustuloksista on pääteltävissä, että osa nuorista, etenkin pojat, eivät arvokysymyksiä ole juuri pohtineet omakohtaisesti juuri ollenkaan. Asiasanat Arvot, nuoren arvot

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Unit in Ylivieska Date March 2009 Degree programme Degree Programme of civic activities and youth work Name of thesis Author Eeva-Liisa Heikkinen VALUABLE CONFIRMATION CLASS The effect of confirmation class on the values of the young people of Suomussalmi studying in the Kainuu Vocational Institute in the fields of technology and traffic and social and health sector Instructor Pages Vesa Nuorva DR Appendix Supervisor Chaplain, Pastor for confirmation and youth work Helge Itkonen, Suomussalmi parish This thesis discusses the views of the first year students of Suomussalmi studying in the fields of technology and traffic and social and health sector on how confirmation class has affected their values. The purpose of the study is to offer guidelines for how confirmation class taken in the parish of Suomussalmi affects the values of a person. The study was carried out through individual interviews in spring The interpretation of the study results offered a challenge by the versatility of the formation of the set of values. Different kinds of value environments, educators and the home affect strongly what kind of things the youngster sees as important. The theoretical part discusses values in general and values through the goals of a confirmation class. Examining earlier studies in connection with this study helped outline how values are formed in general. The theoretical part on values brought out the versatility of the subject. On the basis of the study results, it can be considered that confirmation class affects the life of a youngster in different ways. The answers also told about what the values are which the church is considered conveying. The study proves that confirmation class has increased the consideration of value questions by the young people. However, it must be said that the effect of confirmation class on change of the set of values is difficult to prove. The study results can be interpreted in a way that a part of the young people, particularly boys, have not considered value questions for themselves almost at all. Key words Values, young people s values

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACKT 1 JOHDANTO RIPPIKOULUN PERUSTEET ARVONÄKÖKULMASTA ARVOT Kristilliset arvot Nuoren arvomaailma ARVOKASVATUS JA ARVOKESKUSTELU AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET TUTKIMUSONGELMA Tutkimuksen tausta ja tarkoitus Tutkimusmenetelmät Tutkimuksen toteutus TUTKIMUSTULOKSET Yhteenveto tuloksista Tulosten luotettavuus Tulosten arviointi ja johtopäätökset POHDINTA LÄHTEET LIITTEET

5 1 1 JOHDANTO Arvot vaikuttavat toimintaamme. Omaksumme arvoja eri arvoympäristöistä. Arvojemme muodostumiseen vaikuttavat niin persoonalliset tekijät kuin kasvuympäristö ja siinä olevat ihmiset. Suomessa suuri osa nuorista käy rippikoulun, joka on kasteeseen perustuvaa tunnustuksellista kasvatusta. Samalla myös rippikoulu, kuten moni muukin ympäristö, on paikka, jossa välitetään arvoja. Tutkimuksessani koetan selvittää, millaisia arvoja nuoret ovat kokeneet saaneensa rippikoulusta. Samalla miettiä vastausta kysymykseen, mitä/mitkä ovat rippikoulun toiminnan takana oleva tärkein arvo? Miten rippikoulussa välitettävät arvot näkyvät käytännössä? Rippikoulun välittämiä arvoja voidaan alkaa tarkastelemalla Raamatun (rippikoulun tärkeä oppimateriaali) etiikan kautta. Voisi miettiä kysymystä, mitä asioita Raamatusta kannattaa rippikoulussa nostaa esille? Kristinopin perusasioiden opettamisen lisäksi voidaan rippikoululla ajatella olevan myös muunlaisia tavoitteita, esimerkiksi ihmisten väliseen vuorovaikutuksen syventäminen. Rippikouluun liitettäviä arvoja voidaan myös tarkastella sitä kautta, mitä arvoja evankelisluterilainen kirkko pitää tärkeinä. Kohderyhmänä minulla on Suomussalmella Kainuun Ammattiopistossa opiskelevat sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan ja liikenteen alan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmät. Toiminnan takana vaikuttavia arvoja tutkimalla mielestäni voidaan samalla tutkia sitä, minkälaisia tavoitteita toiminnalla on. Asia voidaan myös kääntää toisinpäin, jo itse tavoitteet kertovat siitä, millaisia arvoja toiminnalle on asetettu. Yhteiskunnassa vallitsevat arvot vaihtelevat ajan mukaan, saattavat saada eri aikakausina erilaisia painotuksia, myös yhteiskunnan arvot vaikuttavat siihen, millainen yksilön arvomaailma on. Ei siis voida yksiselitteisesti sanoa tiettyjen arvojen tulleen jostakin tietystä ympäristöstä. Arvot muodostuvat monen tekijän summana.

6 2 2 RIPPIKOULUN PERUSTEET ARVONÄKÖKULMASTA Rippikoulutyön taustalla on sen toimintaa ohjaavia arvoja. Myös rippikoulutyötä tekevien omat arvot ovat rippikoulussa vaikuttavia arvoja. Myös kirkko kannanotoissaan tuo esille niitä arvoja, joita se kannattaa ja pitää tärkeinä. Rippikoulun perusteita ja sen tavoitteita tarkastelemalla voidaan hahmottaa millaisia arvoja rippikoulu välittää. Yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Rippikoulusuunnitelma 2001, 18.) Rippikoulun yleistavoitteen lähtökohta perustuu kaste- ja opetustehtävään sekä kaikkia velvoittavaan lähimmäisenrakkauteen. Jeesuksen antamassa kastekäskyssä ja rakkauden kaksoiskäskyssä nämä tulevat esille. Rippikoulu on osa kirkon kasteopetusta ja rippikoulun perusta on kristillisessä kasteessa.(rippikoulusuunnitelma 2001, 18.) Parhaimmillaan nuoren elämänkysymykset ja kirkon uskon ymmärrys kohtaavat rippikoulun rukouselämässä, joissa elämänkysymykset ovat läsnä. Nuorelle tärkeiden asioiden yhteydessä tulevat pohdittaviksi myös kirkon uskon sisältö, sekä sen merkitys. Kirkon uskon sisällöt auttavat nuorta arvopohdinnoissa ja valinnoissa tulevaisuudessa. (Rippikoulusuunnitelma 2001, 24.) Olennaista on, että rippikoulussa kirkon uskon sisältö kytketään nuoren elämänkysymyksiin ja hengellisen elämän hoitoon. Rippikoulun aikana voidaan huomata asioita, joita pitäisi pohtia, niiden käsittely auttaa nuorta oivaltamaan omaa elämää ja toimintaa. Myös uskosta saadaan parempi kokonaiskuva, sekä siitä mikä on sen merkitys elämässä. Kastetunnustuksen kolminaisuusopillinen rakenne jäsentää uskon sisällön käsittelyä. (Rippikoulusuunnitelma 2001, 25.) Voidaan ajatella, että peruskoulu ja koko rippikoulu ympäristöineen luovat arvoympäristön. Rippikoulussa ollessaan nuorta ympäröivä tila opettajineen on arvoympäristö. Samalla tavalla voidaan tiedostaa rippikoulussa tapahtuva arvokasvatus, peruskouluun verrattuna rippikoulu on ajallisesti lyhyempää kuin peruskoulun tarjoama arvokasvatus. Opettaja näyttää käyttäytymisellään ja toiminnallaan mallia peruskoulussa, samalla tavalla rippikoulun opettajat ovat sen ympäristön opettajia. (Airaksinen, Elo, Helkama & Wahlström 1993, 71.)

7 3 Käytännössä arvojen välittäminen voi näkyä esimerkiksi seurakunnan toteuttamana ympäristökasvatuksena. Se voi olla ihmisen luontosuhteen ja elämäntapojen pohdintaa käskyjen ja Raamatun valossa, oikeanmukaisuuden ja jakamisen opettelua ja henkisen hyvinvoinnin etsimistä luonnosta. Ympäristökysymykset ja luomakunnan arvo voivat tulla esille useissa työmuodoissa, esimerkiksi jätteiden lajittelu rippikoulussa voi siirtyä nuoren muuhun elämään. Oikeudenmukaisuuteen voidaan myös liittää reilun kaupan tuotteiden suosiminen, rahojen eettinen sijoittaminen sekä lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle suunnattu tuki. (Pesonen, Rissanen, Saho, Toivanen & Tuovinen 2001, 73.) Tavoitteena on, että nuori etsii vastauksia oman elämänsä ja yhteiselämämme tärkeisiin kysymyksiin ja saa tukea kasvuunsa kristittynä. (Rippikoulusuunnitelma 2001, 23.) Tavoite mielestäni tarkoittaa sitä, että kristillisten arvojen näkyminen rippikoulussa on tärkeää, jotta nuorta voidaan tukea kristittynä. Jeesus vei moraalin korkeimmalle ajateltavissa olevalle tasolle, ihmisen sisimpään. Jokaisen ihmisen sisällä tapahtuu valinta hyvän ja pahan välillä. Eettisestä vastuusta tuli yksilöllinen asia, Raamatun kultainen laki rakastaa lähimmäistä kuin itseään on voimassa kaikkien kansojen keskuudessa, kaikkina aikoina. (Tamm 2002, 87.) Rippikoulun perusteita ajatellen voidaan huomata tärkeitä painotuksia tutkimalla Raamattua, sitä mitä Jeesus antoi ohjeeksi meille. Tärkein ohje lähimmäisen rakastamisesta sisältää paljon; se kannustaa suvaitsemaan erilaisuutta, miettimään omaa käytöstä sekä oman edun tavoittelemisen sijaan toisia ihmisiä. Vihamiehiin pitäisi suhtautua heihinkin rakkaudella ja heille tulisi antaa anteeksi. Myös nykyisessä rippikoulussa katekismuksen perusteksteillä on keskeinen asema. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kristinoppi, Katekismus (2000) rakentuu Vähän katekismuksen trinitaaris-kristologiselle perustalle. Kirkkojärjestys edellyttää, että rippikoulussa annetaan opetusta kristinopin mukaisesti. (KJ 3:4.) Näin ollen voidaan ajatella käskyjen esimerkiksi välittävän tietynlaisia arvoja. (Rippikoulusuunnitelma 2001, 7.) Esimerkiksi kymmenen käskyn takaa nousevina arvoina mielestäni voidaan nähdä Jumalan kunnioittaminen, levon arvostamisen, vanhempien kunnioittaminen ja lähimmäisten arvostaminen yleensäkin, läheisen ihmisen huomioon ottamisen. Käskyt liittyvät aika paljon ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Tällä perusteella mielestäni lähimmäisen rakkaus on

8 4 tärkein anti, jonka rippikoulussa arvoja ajatellen koetetaan nuorille antaa. Arvo näkyy mielestäni myös toiminnassa, rippikoulussa on pyrkimys ja tavoite myös opetella tulemaan erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Samalla tavalla kristityt maailmalla joutuvat kohtaamaan ihmisten erilaisuuden haasteen. Käskyt sisältävät luonnollisen lain, joka on kirjoitettu jokaisen ihmisen sydämeen. Se, mistä arvotuksista käsin lähdetään nuorten elämänkysymyksiä käsittelemään, voidaan löytää kymmenestä käskystä, sen luomisteologisesta pohjasta käsin. Näistä lähtökohdista rippikoulussa käydään Jumalan tuntemista ja lähimmäisen rakastamista koskevaa keskustelua. Eettisen opetuksen tarkoitus rippikoulussa on harjaannuttaa nuori arvioimaan eri elämäntilanteisiin sisältyviä moraalisia kysymyksiä. (Rippikoulusuunnitelma 2001, 9.) Rippikoulun eettisiä kysymyksiä ajatellen kristinusko ei tuo eettiseen kysymyksenasetteluun mitään sellaista, mikä ei siihen jo kuulu. Se tuo näkökohtia, jotka yhdistävät uskonelämän ja muut elämänkysymykset. Esimerkiksi ajatus jokaisen ihmisen moraalisesta vastuusta saa uskonnollisen taustan, että yksilö on vastuussa teoistaan Jumalalle, vaikka kukaan ihminen ei häntä kykenisi asettamaan vastuuseen. Vastuun käsitykseen liittyy myös ajatus kaikkien oikeudenmukaisesta kohtelusta. (Wahlström 1993, 116.) Anteeksiantamus on keskeinen kristinuskossa, samoin myös kiitollisuus. Eri elämänvaiheissa ihmisen tuntema kiitollisuus, jonka kohteeksi ei voida asettaa ketään ihmistä, kohdistuu Jumalaan, joka myös on kristinuskon ydinkohta sekä keskeisellä sijalla myös jumalanpalveluksissa. Uskonto ja etiikka liittyvät toisiinsa perustavan laatuisella tavalla, kristinusko tuo absoluuttiseen etikkaan erilaisen näkökulman: etiikka aukeaa Jumala käsitteestä. (Wahlström 1993, 118.) Rippikoulussa nuori rakentaa koko ajan kuvaa kristillisestä uskosta ja seurakunnasta. Työntekijät, ilmapiiri ja vallitsevat käytännöt ovat tarkastelun alla. Oppimista tapahtuu myös tiedostamatta. Siksi ei ole merkityksetöntä, millaisia arvoja seurakunnan työntekijät välittävät. On tärkeää se, millä tavalla seurakunnan työntekijät tuovat omia arvojaan esille toiminnassaan. Tukevatko teot ja puheet toisiaan? (Rippikoulusuunnitelma 2001, 11.) Rippikoulussa opettajan olisi arvioitava jokaisessa tapauksessa nuoren edellytykset rippikoulutyöskentelyyn. Rippikouluun tulevilla nuorilla on kaikilla erilaiset edellytykset osal-

9 5 listua opetukseen, esimerkiksi rippikouluryhmässä on aina niitä nuoria joiden uskonnollinen ajattelu on konkreettista ja joilla on vaikeuksia ymmärtää käsitteellisiä ilmauksia. Puhe arvoista on käsitteellistä kieltä, jota konkreettisen maailmankuvan omaavalla nuorella on vaikeaa ymmärtää. Kun nuori puhuu arvoista siitä, mikä hänelle on tärkeää, hän tietämättään puhuu arvoista, vaikka käsite arvo on vaikea ymmärtää. Se, että rippikoulussa pyritään huomioimaan jokainen nuori yksilönä, kertoo siitä, että yksilöä ja ihmisen arvostaminen on yksi tärkeä arvo toiminnassa. (Rippikoulusuunnitelma 2001, ) Kristinusko on elämänmyönteinen uskonto. Elämää ja yksilöä arvostetaan. Toivo henkilökohtaisen ja koko maailman elämän uudistumisesta ulottuu myös kuoleman tuolle puolelle. Raamatussa keskeinen käsite on oikeudenmukaisuus, joka ei ole kulutusyhteiskunnan arvo. Samoin myös oikeus elämään kuuluu kaikille. Aineellisuuden ja viettien tyydytyksen ihannointi on kristinuskolle vierasta, Jumalan antamista lahjoista saa iloita, mutta materia ei voi antaa ihmiselle täyden elämän makua. (Pesonen ym. 2001, ) Kulutusyhteiskunnassa halutaan jokaisella olevan mahdollisuus esimerkiksi kuluttaa haluamallaan tavalla ja sen mukaan kuin se on mahdollista. Yhteiskunnassa ihmisten varallisuus vaihtelee huomattavasti, joten kuluttamisen mahdollisuudet käytännössä ovatkin erilaiset, eli oikeudenmukaisuus ei toteudu kulutusyhteiskunnassa. Kulutusyhteiskunnassa asioiden arvoa mitataan paljon rahallisesti ja taloudellisen hyödyn kannalta. Arvonäkökulma toiminnalle rippikoulussa voisi nojata nuorisotyön eettisiin sääntöihin, joita kirkon nuorisotyönohjaajat sitoutuvat noudattamaan. Arvoja toiminnalle ovat: rehellisyys, oikeudenmukaisuus, armahtavaisuus ja elämän kunnioittaminen. Kirkon nuorisotyöntekijä sitoutuu omissa eettisissä säännöissään evankelisluterilaisen kirkon oppiin ja tunnuskirjoihin. Myös tätä kautta tarkastelemalla työntekijä voi määrittää itselleen, millaista arvokasvattajaa haetaan, millaisia arvoja hänen toiminnastaan pitäisi välittyä. (Tirri 2000, 17, 19.) Kirkon erityisenä tehtävänä on pitää esillä armollista Jumalaa, jonka uskotaan olevan läsnä sanassa ja sakramenteissa vaikuttavassa Kristuksessa. Uskon yhteisönä kirkon tehtävä on hoitaa ja kutsua yhteyteensä. Elämän mielekkyyden kirkko uskoo löytyvän Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisen rakastamisesta, kuten Kristus on opettanut. Lapsi- ja nuorisotyön toiminta-ajatus nousee lähetyskäskystä (Matt. 28:18 20) sekä lasten evankeliumista (Mark. 10:13 16.) (Suomen ev.lut. kirkon lapsi- ja nuorisotyön missio, visio ja strategia 2010, 9.)

10 6 Kirkon arvoista kertovat myös sen lapsi- ja nuorisotyölle asettamat tavoitteet. Kirkon lapsija nuorisotyössä kunnioitamme ja rakastamme luterilaista, kansallista perintöämme, olemme avaran ekumeenisia suhteessa toisiin kristittyihin sekä haluamme nähdä saman Jumalaikävän myös muissa ihmisissä. Pyrkimys on, että vuonna 2010 lapset ja nuoret ovat läsnä kattavammin ja näkyvämmin kirkossa, kirkon on tarkoitus olla läsnäolon kirkko, jossa on mahdollisuus kohdata rakastava Jumala. Lapsi- ja nuorisotyössä lapsi saa osakseen rakkautta, joka ilmenee välittämisenä. Hyväksyntää ei lunasteta suorittamisella tai osaamisella. Lapselle ja nuorelle pyritään antamaan peilejä, joiden kautta harjoittaa uskoa, etsiä tietään ja löytää mahdollisuuksia toimia, vaikuttaa ja kasvaa vastuuseen. Keinoina ovat yhteinen usko, rukous sekä yhteisön tuki ja turva. (Suomen ev.lut. kirkon lapsi- ja nuorisotyön missio, visio ja strategia 2010, 11.) Rippikoulun virallisina oppikirjoina käytetään Raamattua, virsikirjaa sekä Katekismusta. Voidaan käyttää myös piispainkokouksen hyväksymiä oppikirjoja. (Rippikoulusuunnitelma 2001, 40.) Tämä tutkimus ei kuitenkaan keskity oppikirjojen välittämiin arvoihin. Yleisesti rippikoulun tavoitteiden kautta arvojen ilmenemistä kylläkin. Tutkimuksessa tarkastellaan rippikoulun vaikutusta nuoren arvomaailmaan kokonaisuutena, kaikki rippikoulussa tapahtuvan toiminnan huomioon ottaen. Työn tilaajan Suomussalmen seurakunnan kanssa keskustelimme tutkimuksen koskevan arvoja nimenomaan rippikoulun lähtökohdista käsin. Joten rippikoulun tavoitteita ja tavoitteiden välittämiä arvoja on syytä tarkastella.

11 7 3 ARVOT Arvot ja arvostukset voidaan luokitella eri perustein, voidaan jakaa aineelliset arvot, aineettomat, välinearvot, itseisarvot, esteettiset arvot sekä relatiiviset ja absoluuttiset eli eettiset arvot. Aineettomia arvoja ovat esimerkiksi isänmaanrakkaus, koulutus sekä ystävyys. Välinearvot taas ovat väline, jolla saavutetaan jotakin muuta arvokasta. Itseisarvo voi olla opettajalta oppilaille parhaimman toivominen, toisaalta koulutus voi olla opettajalle välinearvo tämän toteuttamiseen. Esteettisyys tulee ilmi eritoten taiteen yhteydessä, mutta voidaan myös puhua muiden aiheiden käsittelyssä. Arvoista puhuttaessa kyse on etiikasta. (Airaksinen ym.1993, ) Arvoissa ja etiikassa on tärkeää mitä oikeasti tehdään. Pelkkä puhe arvoista ja etiikasta ei riitä. Arvot ovat valintoja jotka näkyvät teoissa. Myös puheilla on omat arvonsa, sanat kertovat aikeista ja ihanteista. On sitten eri asia lähdetäänkö toimintaa muuttamaan niiden pohjalta. (Aaltonen, Heiskanen & Innanen 2003, 15.) Erilaiset yksilöt samoin kuin yhteisöt uskovat erilaisiin asioihin ja tulkitsevat merkityksiä eri tavalla. On siis huomattava, että saman yhteisön sisällä voi siis olla erilaisia arvomaailmoja omaavia ihmisiä. Arvoristiriidat ovat moraali- ja yhteiskuntafilosofian syvimpiä ongelmia. (Häyry & Häyry 1997, 18.) Ihmistieteissä käytettyjä menetelmiä ihmisten arvojen tunnistamiseksi (mitkä asiat ovat arvokkaita eri ihmisille ja ihmisryhmille) keinoina ovat vastausten kysyminen ihmisiltä itseltään ja toiseksi heidän käyttäytymisensä tarkkailu, yksin käytettynä menetelmät eivät ole täydellisiä. Kyselemällä saadaan selville ihmisten kuviteltuja ihanteita ja tyhjiä arvostuksia, toden tullen ihminen ei välttämättä enää sitoudukaan ilmoittamiinsa arvoihin. Mutta samoin huonoja tuloksia voidaan saada myös käyttäytymistä tarkkailemalla. (Häyry ym. 1997, 8-9.) Ongelma ihmisten tarkkailussa, kun yritetään selvittää heidän arvojaan, on siinä, että toiminta tarkkailutilanteessa tai hetkellä voi olla kaukana tavoitteista tai epäonnistunutta, niin, että tutkimusten perusteella ei juuri voida tehdä johtopäätöksiä. Voidaan kuitenkin ajatella, että ihmisten julkilausutut mielipiteet ja arvostukset liittyvät varmasti jotenkin arvoihin,

12 8 samoin kuin ihmisten teoista voidaan tarkastella heidän arvostuksiaan. Ihanteista puhuminen on arvoja koskevan keskustelun apuväline ja selventäjä. (Häyry ym. 1997, ) Näkökulma ihmisten korkeimmiksi inhimillisiksi arvoiksi voitaisiin luetella onnellisuus ja vapaus, joista jälkimmäisen olisi ristiriidan sattuessa väistyttävä. Onnellisuuden lisäksi voidaan myös muita asioita väittää rationaalisten ihmisten oikeiksi perimmäisen tavoittelun kohteiksi, luontevina seuraavina arvoina olisivat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus sekä tulevien sukupolvin elinmahdollisuuksien turvaaminen. Ihmiskeskeisyys voidaan myös kyseenalaistaa, ylimmiksi arvoiksi voidaan korottaa vaikka Jumalan suunnitelman toteuttaminen tai luonnon säilyminen. Myös teistisellä, Jumalan olemassa olon huomioon ottavalla arvoteorialla on omat ongelmakohtansa. (Häyry ym. 1997, ) Arvo ei välttämättä ole behavioristista, ihmisten käyttäytymisestä havaittavaa ja pääteltävää. Se on jotain sellaista, mistä ei voida saada välitöntä aistihavaiintoa, mutta jonka vaikutus voidaan tuntea. Oleminen on havaituksi tulemista (essee st percipi) ajattelu ei päde arvoihin, kun otetaan huomioon kaikki arvojen lajit: totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen liittyvät. Jokin asia voi olla totta, vaikka sitä ei havaita. Jokin esteettinen arvo voi olla olemassa, vaikka sitä ei todettaisi esteettisessä elämyksessä. (Tarasti 2004, 89.) Ihmisten keskuudessa ei ole havaittavissa yhtä ainoaa oikeaa yleismaallista yksimielisyyttä siitä, mikä olisi erityinen moraali tai arvojärjestelmä kaikkien noudatettavaksi. Onnellisuuden tavoittelu on helpompaa ryhmissä, joilla on tietyt arvot. Inhimillisellä yhteiselämällä koetaan tarpeelliseksi, että on olemassa tukeva perusta, esimerkiksi kristillinen arvomaailma, tai vihreä ajattelutapa tai vallankumouksellinen eetos. (Häyry ym. 1997, 17.) Elämänkaaren eri vaiheisiin liittyvät kirkolliset toimitukset koetaan tärkeiksi, ne kokoavat perhettä ja sukua. Niillä on yhteisöllinen arvo. Niillä on vahva merkitys suomalaisten enemmistön tärkeinä pitämien perhekeskeisten arvojen ylläpitäjinä. Rippikoulu esimerkiksi tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ystävyyssuhteiden solmimiseen sekä intensiivisen yhteenkuuluvuuden kokemiseen. (Heikkilä 1999, 75.) Arvojen tehtävänä on synnyttää tasapainoa ja järjestystä sekä yksilön elämään että yhteiskuntaan. Ne helpottavat ryhmien yhteistoimintaa sekä ohjaavat ihmisten käyttäytymistä. Arvot ja arvostukset ovat myös kulttuuriin sidonnaisia. Arvot yhteiskunnassamme eivät

13 9 pysy samoina koko ajan, myös arvopörssissä tapahtuu muutoksia. Arvot vaihtuvat myös sukupolvesta toiseen. Nuori ihminen on vasta selvittämässä omia arvojaan, siksi nuoren omat arvot saattavat tuntua ristiriitaisilta, se on luonnollinen olotila. (Jacobson & Wiegand 1995, ) Arvojen, arvostusten, sääntöjen ja normien sisäistäminen tapahtuu asteittain. Sen lasketaan alkavan 6-7 vuoden iässä ja saavuttavan parhaassa tapauksessa täydellisyyden vuoden ikään mennessä. Arvojen pohdinta kuitenkin jatkuu läpi koko elämämme. (Jacobson ym. 1995, 94.) Arvostaminen tulee esiin inhimillisessä toiminnassa, puhe ja laajemmin kieli on tärkeä arvostusten ilmaisija sekä välittäjä. Arvostamisen maailma on laaja, konkreettisten asioiden ohella voimme arvostaa myös arvoja ja ihanteita. Arvostamisen kohteet ja sisällöt omaksutaan lähiympäristöstä ja elämäntavasta, mutta toisaalta arvostaminen on perusreaktio, joka toimii kaiken aikaa. Arvostaminen on siis sielun toiminto. (Etelälahti & Gardemeister 1995, 11.) Yleensä suomalaisten tärkeinä pitämiä arvoja European Social Survey-tutkimuksessa tulokset kertoivat suomalaisten arvojen kärjessä olevan luottamukselliset ihmissuhteet, ihmisten tasa-arvo, luonnosta ja ympäristöstä huolehtiminen, erilaisten ihmisten ymmärtäminen sekä mahdollisuus tehdä omia päätöksiä ja olla vapaa. Rikkaus, arvostettuna oleminen, seikkailujen etsiminen tai valta eivät saaneet kannatusta tärkeimpiä arvoja kysyttäessä. (Mikkola 2006, 33.) Kun tarkastellaan nuorten arvoja, on hyvä myös tarkastella, millaisia ovat yhteiskunnassa vallitsevat tai esimerkiksi suomalaisten tärkeinä pitämät arvot yleensä. 3.1 Kristilliset arvot Vaikka kirkon näkemykset eivät ole sitovia tai absoluuttisia, voidaan kuitenkin kristinuskon arvoja pitää sellaisina. Näitä keskeisiä arvoja ovat esimerkiksi ihmiselämän kunnioitus, uskollisuus ja tasavertaisuus. Ihanteet eivät välttämättä toteudu, mutta niistä ei luovuta. (Wahlström 1993, 120.) Mielestäni se kertoo tavallaan myös siitä, että arvojen olemassaoloa ei haluta kätkeä vaan toiminnalle halutaan tehdä puitteet jossa toimia. Ajatus erillisestä kristillisestä etiikasta on ongelmallinen. Luterilaisessa perinteessä on voimakkaasti sitouduttu ajattelemaan, että ihmisellä on luonnollinen moraalitaju ja siten on kielletty erityisten, ilmoitukseen perustuvien, eettisten normien olemassaolo. Jos oletus on

14 10 tämä, Hallamaa esittää ajatuksen siitä, että uskonnollisen kasvatuksen säilyttäminen eettisen kasvatuksen kannalta on epäjohdonmukainen, jos ilmoitus ei sisällä moraalinormeja, millä perusteella voidaan puhua kristillisestä etiikasta? Jos kristinusko ei tuo moraaliin mitään uutta, onko kirkon osallistuttava etiikasta käytävään keskusteluun? (Hallamaa 1994, 87.) Kristillisestä etiikasta on mielekästä puhua, kun sillä tarkoitetaan etiikkaa koskevaa keskustelua kristillisessä ympäristössä. Teologisesti tarkasteltuna erillisestä kristillisestä (Uuden testamentin ilmoitukseen perustuvaa) etiikkaa ei ole olemassa. Ei voida sanoa olevan olemassa kristillisiä tekoja, kristillistä opettajan taitoa tai politiikka. On vain lähimmäiselle tehtyjä tekoja, sekä tehtävien hoitamista ja oikeudenmukaisuuden etsintää. Martti Lutherin mukaan kaikki tekeminen on maallista, ei voida eritellä ja nimetä hyviä tekoja. Ulkonaisesti kristityn tai ei-kristityn yhteiskunnallisen tehtävän hoitajan toiminnassa ei ole eroa, mutta, kun tarkastellaan vaikuttimia, voidaan todeta kristityn eettisen toiminnan kuuluvan Jumala-suhteen kokonaisuuteen. Kristitty tekee elämäntehtäväänsä Jumalalle. Rakkauden vaatimukseen suhtaudutaan vakavasti, mutta toisaalta on selvää, ettei vaatimusta pysty ikinä täysin täyttämään. (Laulaja 1994, 205.) Hallamaan mukaan kristillisen uskon kosketuskohta etiikkaan on siinä, että Kristuksen sovitustyö muuttaa moraalin merkityksen kristityn elämässä. Jeesus ei tuonut mitään uutta ihmisten luontaisesti tuntemaan moraalilakiin, vaan vahvisti sen. Uskon merkitys etiikan kannalta ajatuksena on etiikan uudenlainen ymmärtäminen, pelastuksen yhteyteen moraalilla ei taas ole Hallamaan mukaan mitään yhteyttä, moraalia koskevat päätökset on tehtävä järjellä, eikä järjen määrä riipu uskossa olemisesta. (Hallamaa 1994, 97.) Rakkauden kaksoiskäskyä noudattaessamme olemme elämän oikean ja väärän jännitekentässä, ennuste kunnialla selviämisestä omin voimin sekä iloisin sydämin on huono. Hyvyys ja pahuus ovat meidän sisimmissämme sekä ulko-ovella. Omassa itsessämme, sekä elämässä pahuuden haaste on osattava kohdata oikein. (Riekkinen 1996, 55.) Luterilaisessa etiikassa Raamatun eettiset ohjeet pohjautuvat luonnolliseen lakiin, jonka perustana on jokaisen ihmisen sydämeen kirjoitettu uskon ja rakkauden käsky. Raamatun kymmenen käskyä, rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö tiivistävät luonnollisen lain vaatimukset kaikkiin aikoihin sopiviksi. Luonnolliselle laille perustuva etiikka on elävää

15 11 etiikkaa, kussakin uudessa tilanteessa on ajateltava, mitä lähimmäisen rakastaminen tarkoittaa. (Laulaja 1994, ) Uskonnollisuus ja etiikka liittyvät yhteen peruslaatuisella tavalla, kristinusko tuo absoluuttiseen etiikkaan näkökulman, joka aukeaa Jumala käsitteestä. Anteeksiantamus uskonnollisessa mielessä on kristinuskossa keskeistä. Kiitollisuudella uskossa myös oma merkityksensä, Jumalaan kohdistuva kiitollisuus on kristinuskon ydinkohtia, sillä on keskeinen sija myös esimerkiksi jumalanpalveluksessa. (Wahlström 1993, 118.) Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on Jumalan luoma, ihminen on luotu Jumalan kuvaksi sekä tarkoitettu elämään yhteydessä Luojaansa. Jokainen ihminen on siksi arvokas ja ainutlaatuinen. (Suomen ev.lut. kirkon lapsi- ja nuorisotyön missio, visio ja strategia 2010, 13.) Jeesus kertoi Jumalan siunaavan niitä, jotka ovat nöyriä, lempeitä ja armahtavaisia. Kantavat huolta maailman syntisyydestä ja omistautuvat sille, mikä on hyvää sekä palvelevat ja rakastavat määrätietoisesti Jumalaa. Juutalaisen lain mukaan oli kostettava silmä silmästä ja hammas hampaasta, mutta Jeesus opetti, että meidän on rakastettava vihollisiamme ja maksettava paha hyvällä. Jeesus opetti myös, että huomionhakuinen hurskaus ja hyväntekeväisyys eivät ole oikein. Ainoastaan Jumalan kuuluu tietää hyvistä teoistamme tai lahjoituksistamme. Meidän ei tulisi tuomita muita, sillä meidät tuomitaan sen mukaan mitä me tuomitsemme toiset. Ihmisiä tulisi arvioida moraalisen ja hengellisen elämänsä tuottaman hedelmän perusteella. (Raamattu 100 minuutissa, ) 3.2 Nuoren arvomaailma Maailmankuvan muodostuminen nuoruudessa on monimutkainen prosessi, joka pohjautuu yksilön sekä häntä ympäröivän kulttuurin ja läheisten ihmisten vuorovaikutukseen. Ihminen tarkkailee ja tulkitsee ympäröivää maailmaa omien uskomustensa, arvojensa ja käsitystensä pohjalta. Jo lapsena saadut kokemukset vaikuttavat siihen, millainen alkukuva nuorella maailmasta on. Se on suurimmaksi osaksi syntynyt suhteessa vanhempiin, joten vanhempien arvot ja näkemykset ovat nuorelle perusta. (Jarasto & Sinervo 1999, )

16 12 Arvomaailma muodostuu siten, että lapset ja nuoret muodostavat käsityksiään ja uskomuksiaan maailmasta. He perustavat käsitykset tiettyihin olettamuksiin, jotka ovat omaksuneet lähiympäristöstään. He omaksuvat sosiaalistumisen ja kulttuuriin kasvamisen kautta ympäristönsä arvoja, joita ovat esimerkiksi käsitykset oikeasta ja väärästä. Tätä kautta he tarkastelevat maailmaa ja muodostavat erilaisia viitekehyksiä, joiden varaan heidän maailmankuvansa muodostuu. (Helve 2002, 16.) Kaikesta kiireestä johtuen nuorten ja vanhempien suhteet voivat olla etäisiä. Syvällisten kysymysten ja arvojen pohdinta jäävät vähäisiksi. Arvot tarvitsevat maaperän, joka muokkautuu yhteisten pohdintojen kautta, nuoret eivät välttämättä edes tiedä mikä heidän vanhemmilleen on tärkeää, mikä on heidän mielestään oikein ja mikä väärin. (Jarasto ym. 1999, 200.) Esimerkiksi seuraavien kysymysten pohtiminen riippuu paljolti siitä millaisia arvoja nuorella on. Millaiseen järjestykseen laitat elämäsi tärkeimmät asiat: Mitä merkitsee hyvä perhe-elämä ja onko se esimerkiksi tärkeämpi kuin ammatti? Miten tärkeää on koulutus ja oppiarvo? Miten tärkeää raha on elämässä? Pyritkö olemaan rehellinen? Pidätkö luonnossa liikkumisesta? Mikä merkitys uskolla ja uskonnolla on elämässäsi? Antaako tiede vastaukset kaikkeen? Kiinnostaako politiikka? Arvot ovat asioita joita ihminen pitää hyvinä, tärkeinä ja oikeina. (Jacobson ym. 1995, 88.) Koululla ja vanhemmilla on haasteellinen tehtävä auttaa lasta ja nuorta hahmottamaan yhtenäistä näkemystä maailmasta. Tiedotusvälineet ovat merkittäviä vaikuttajia nuoren maailmankuvan hahmotuksessa, ne kertovat erilaisista näkemyksistä. Ihmiselle jää suurempi vastuu ja vapaus luoda ja miettiä yksilöllinen maailmankuva, ajattelu ei ole entisessä määrin sidottu kulttuuriin kuin aikaisemmin. (Jarasto ym.1999, 198.) Kasvavan lapsen ja nuoren arvomaailmaan vaikuttavat eniten lähikasvattajat. Arvopohja, joka ohjaa arkielämää on merkityksellinen. Vaikka aineelliset arjen mahdollistajat ovat tärkeitä asioita joita kotoa saa, silti tarvitaan myös elämää kauemmaksi kantavia arvoja ja asenteita elämän peruskysymyksiin suhtautumiseen tarvitaan myös. Yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuullisuutta opitaan kotoa. Ensisijainen kristillisen kasvatuksen antaja on koti. (Suomen ev.lut. kirkon lapsi- ja nuorisotyön missio, visio ja strategia 2010, 23.)

17 13 Nuoren minän kehitys on kesken, joten arvoja pohtiessaan nuori on riippuvainen ulkomaailmasta. Nuori ammentaa itselleen aineksia kotoa, koulusta, kavereilta, nuorisokulttuurista sekä joukkotiedotuksesta. Varttuessaan nuori voi vähitellen muiden mielipiteistä riippumattomammin kuunnella itseään. Kuitenkin vaikeaa on erottaa, mikä on ulkoa saatua ja mikä sisältä tulevaa. (Jarasto ym.1999, 199.) Nuoret kannattavat kauniita arvoja kuten tasa-arvo ja oikeudenmukaisuutta. Kun arvot viedään konkreettisemmalle tasolle, niiden kannattaminen muuttuu epävarmemmaksi. Kaikki nuoret eivät suhtaudu esimerkiksi positiivisesti ulkomaalaisiin tai huonompiosaisiin. Ideologiat ja uskonnolliset aatteet ovat menettäneet merkitystään, 80-luvun materialistiset ja selviytymiseen liittyvät arvot tulivat enemmän pinnalle. Toisaalta lama sai ihmiset miettimään jälleen uskonnollisia ja muita henkisiä arvoja. (Jarasto ym. 1999, 199.) Varsinkin nuorten on helppo muuttaa arvojaan tilanteiden mukaan. Arvot ohjaavat nuoren elämää, valintoja sekä käsitystä itsestä. Miten arvojen epävakaisuus vaikuttaa identiteettiin sekä oman tien valintaan? Auttaako se sopeutumaan olosuhteisiin vai vaikeuttaako se oman elämän jäsentämistä? Nuoren on sisäistettävä yhteiskunnan arvot, esimerkiksi oman ja toisen elämän kunnioittaminen, asia on sisäistettävä, jotta sen voi kokea omaksi ja että sillä olisi vaikutus omaan toimintaan ja valintoihin. (Jarasto ym.1999, 200.) Kasvattajan tehtävä on auttaa lasta ja nuorta muodostamaan käsityksiä siitä, mikä on hyvää ja oikeaa, jotta lapsi voi rakentaa elämänsä sen varaan. Kasvattajan on haastettava lapsi pohtimaan sitä, mikä on elämässä tärkeintä: onko se raha ja maine, vai joku muu. Tavoitteena on, että lapsi oppisi erottamaan arvottomat ja pinnalliset asiat tärkeistä ja merkittävistä. Kun kriittinen ajattelu kehittyy, nuori saa näkemyksen, että inhimillinen elämä rakentuu hyvän ja oikean varaan. (Puolimatka 1999, 40.) Kasvattajana oleminen vaatii rehellisyyttä ja itsetuntemusta, auttaa myös muistella omaa nuoruutta. Nuoren käyttäytymisen taustalla voi olla useita erilaisia syitä. Kasvattajilla tulisi olla hyvyyden kaipuuta, jotta nuorille välittyisi esikuva hyvästä ja oikeamielisestä elämästä. Esimerkiksi koulun järjestyssääntöjen noudattaminen on eettinen velvoitus. Hyvä kasvattaja (oli sitten kyse kouluympäristöstä tai muualta) ei katso rikettä läpi sormien vaan pyrkii oikeudenmukaisuuteen sekä vaatii, että jokainen on vastuussa omasta käyttäytymi-

18 14 sestään. Pääsääntönä tulisi olla, että koetettaisiin myönteisen kasvatuksen avulla koettaa luopua lakeihin ja sääntöihin/rangaistuksiin vetoamisesta. (Airaksinen 1993, ) Sosialisaation näkökulma tarkastelee yhteiskuntaa kaikkien siihen vaikuttavien voimien kenttänä. Arvoilla ei ole itsenäistä merkitystä, vaan ne ovat ilmauksia yhteiskunnassa vallitsevista asenteista. Sosialisaatio tapahtuu yksilölle, se muokkaa yksilöä. Hymanin (1969: 95) mukaan sosilisaatio merkitsee toisen käsitysten sisäistymistä yksilön tietoisuuteen. Kasvatuksella pitäisi kehittää kriittisiä valmiuksia arvioida yhteiskunnan normeja. Lapsen täytyisi oppia näkemään vaihtoehtoja yhteiskunnan tavoille, asenteille ja käytännöille. Arvotunteita analysoimalla nuori voi kehittää moraalista ajattelua, koska arvotunteet välittävät moraalista tietoa. (Puolimatka 1999, ) Helve tutkimuksessaan esittää ajatuksen siitä, että jäsentynyttä arvo- ja aatemaailmaa välttämättä ole aikuisillakaan. Hän esittää myös kysymyksen mikä olisi tänä päivänä hyvän ihmisen esikuva ja sanoo ehdotuksiksi kelpaavan hyvin Jeesus, Kauniiden ja Rohkeiden Taylor, prinsessa Diana, Äiti Teresa tai ympäristö- ja eläinaktivisti. Eri tilanteissa kukin näistä voi olla nuorelle hyvän ihmisen malli. Nuorella voi olla erilaisia esikuvia, aivan kuten on eri roolejakin, osa julkisia ja osa yksityisiä. Eri rooleihin ja identiteetteihin kuuluu erilaiset arvot ja moraali, tilanteesta riippuen. (Helve 2002, 19.) Vaikka usein väitetään, että elämme arvojen kriisissä, että perinteiset arvot olisivat vanhentuneita ja siirtymässä syrjään ja tilalle on tullut arvotyhjiö. Useat tutkimukset osoittavat varsinaisten arvojen muutoksen kulttuurissa olevan hidas tapahtuma ja että suomalaisten perusarvot ovat muuttuneet varsin hitaasti. Arvojen muuttumisen sijaan voidaan paremminkin puhua arvojärjestelmän muuttumisesta, eli sen pohjan muuttumisesta, josta uskomuksemme ja arvomme kumpuavat. (Rubin 1996, 112.) Maagisena ikänä, jolloin nuoruus päättyy, on pidetty 30 vuoden ikää. Sitä on pidetty yleisesti myös arvojen näkökulmasta eräänlaisena taitekohtana ihmisen elämänkaaressa. On ajateltu, että impulsiivisuus vähenee ja tilalle tulee lisääntyvä vastuullisuus. Toinen merkittävä ikä arvojen kehittymisen näkökulmasta on 18 vuoden ikä. Siihen asti arvot ovat enemmän pitkälti vanhempien, sukulaisten, toverien ja muiden vertaisryhmien kanssa yhtäläisiä. Arvojen yksilöllistyminen lähtee liikkeelle nuoren irtauduttua kotoa, lähdettyä opiskelemaan, aloitettuaan työnteon sekä oman perheen perustamisen myötä. Nuorten ottamis-

19 15 ta arvomuutostutkimusten kohteiksi on kaihdettu, koska ei ole näyttöä siitä, että arvojärjestelmä on muotoutunut ennen 18 vuoden ikää. (Mikkola 2006, ) Ajattelisin tutkimuksen olevan aina paikallaan, mielestäni ei ole oleellista sitoa arvojen pysyvyyttä tai olemassa oloa mihinkään tiettyyn ikään. Yksilölliset erot pitäisi mielestäni ottaa huomioon, ja se, miten kasvatus, erilaiset ympäristöt ja elämäntilanteet vaikuttavat nuoren arvoihin. Ei voida sanoa, että esimerkiksi 19-vuotiaan arvot olisivat jo selkiintyneet. Myös aikuisen ihmisen arvopörssissä voi tapahtua muutoksia.

20 16 4 ARVOKASVATUS JA ARVOKESKUSTELU Arvokasvatus olisi helppoa, jos kaikilla kasvattajilla olisi samat arvot. Kasvatuksessa on kolme tapaa ongelmanratkaisuun: voimme ajatella, että on olemassa kaikkien hyväksymät hyveet, voimme määritellä valtion määrittelemät arvot tai voidaan pyrkiä kehittämään oppilaiden moraaliymmärrystä. Klassisen antiikin hyveisiin kuuluivat oikeudenmukaisuus, hyväntahtoisuus, rohkeus ja kohtuullisuus. Hyveiden luetteloiminen on vaikeaa, kun aletaan konkreettisesti järjestää toimintaa, jossa hyveet olisivat esillä, tulevat taas arvokiistat esille. (Airaksinen ym. 1993, ) Arvot syntyvät vuorovaikutuksessa toisten kanssa, ilman sen suurempia virallisia keskusteluja, mutta järjestetyillä keskusteluilla on tärkeä rooli arvojen muotoutumisessa. Yhteisö tekee keskustelulla selväksi, mikä heille on tärkeää. Sanat viestivät arvoista. Sanojen merkitys sekä niiden ilmaisevat arvot kätkeytyvät taustaolettamuksiksi, jotka tulevat ilmi henkilön puheesta. Vuorovaikutuksen ja ymmärtämisen tueksi tarvitaan tällaisia yhteisiä oletuksia ja määrittelyjä. (Aaltonen, Heiskanen & Innanen 2003, 81, 83.) Koska esimerkiksi Airaksisen mukaan etiikkaa voidaan opettaa koulussa, eli sitä miten opitaan uusia asioita arvioimaan niiden merkityksiä ihmisille, eläimille ja luonnolle. Samalla tavalla koulussa ja muissa kasvattajajohteisissa paikoissa voidaan oppia ja opettaa etiikkaa sekä arvoja. Arvojen ja arvokeskustelun liittyminen etiikkaan on luonnollista, jota ei voida sulkea pois tässäkään yhteydessä. (Airaksinen ym. 1993, 30.) Pekka Elon mukaan (1993) arvokasvatus on oikeiden käyttäytymissääntöjen juurruttamista, sekä ajattelun kehittämistä kohti moraalista päättelyä. Yksilön sosiaalistuminen yhteisön normeihin on avainasemassa. Tälle suuntaukselle on rinnakkaisena käsityksenä myös yksilöllistä itseohjautuvuutta korostanut ajattelutapa, jossa ihmisen mieli ohjaa eettisiä arvovalintoja ja joissa sosiaaliset tekijät eivät ole niin ratkaisevia. Arvokasvatuksen haaste on kasvattaa tiettyyn kulttuuriseen arvoperinteeseen, sekä toisaalta edistää yksilön kriittistä arviointia. Elon mukaan arvokeskustelun avulla voidaan sitoutua yhteisiin tavoitteisiin, sekä luodaan uutta. (Kallio 2005, 18.) Etiikka on hyvä säilyttää arvokeskustelun yhteydessä. Etiikka on arvokeskustelun väline. Etiikan tutkimuksen avulla voidaan myös arvioida lopputuloksia arvokeskusteluista. Arvo-

21 17 keskustelun vastinpareja ovat nihilismi ja dogmaattisuus. Nihilismillä tarkoitetaan arvojen ja normien mahdottomuutta, että ne olisivat moniselitteisiä, sisällöttömiä ja ristiriitaisia. Loppujen lopuksi oikeastaan kukaan ei voi todistaa arvoja ja normeja päteviksi ja perustelluiksi. Jos tällaista todistelee, tulos vie dogmaattisuuteen. (Airaksinen ym.1993, ) Jotta arvokeskustelussa saataisiin aikaan tuloksia, etiikassa on puhuttava seuraavista asioista: oikeuksista, velvollisuuksista, oikeasta toiminnasta sekä hyvästä ja hyveistä. Arvokasvatuksessa tärkeää on etiikan välineiden hyvä hallinta. Välineet ovat runsaat ja monipuoliset ja ne rikastavat arvokeskustelua. Etiikan välineiden huonosta tuntemuksesta osoittaa nihilismiin vajoaminen sekä ajatteleminen, ettei arvoista voi edes puhua. Tieto on kuitenkin asia, jota tarvitaan etiikkaa arvioidessa. (Airaksinen ym. 1993, 23, ) Yleisessä keskustelussa tulee usein esille se, että kaikki eettinen on suhteessa kulttuuriin ja siksi suhteellista, eikä mitään voida väittää joko pelkästään hyväksi tai pahaksi. Tämä näkemys ei ota huomioon etiikan absoluuttista luonnetta, että asioilla on absoluuttinen arvo, joka voi ilmaista tietynlaista arvonäkökulmaa. Esimerkiksi kasvattajan tehtävä ei voi onnistua ilman, että ei ikinä anneta ohjeita oikeasta ja väärästä. Vaikka ei varsinaisesti sanottaisi, että miten tietyssä tilanteessa täytyy toimia, on oikaistava jos toiminta ei ole siinä tilanteessa oikein. (Airaksinen ym. 1993, 99.) Kasvatuksessa kaikki päätökset perustuvat jollakin tavalla arvoihin, kasvatuksessa on siksi aina eettinen perusvire. Päätösten takana voi olla hyvinkin erilaisia käsityksiä siitä, mitä arvot ovat, mitkä ovat niistä keskeisimpiä ja mistä ne ovat peräisin. Samankaltaista toimintaa voidaan perustella erilaisilla arvoilla. On kuitenkin helppo osoittaa arvojen ohjaavan toimintaa, vaikka yksinkertaista yhteyttä ei olisikaan havaittavissa. Arvot saavat ilmaisunsa tavoitteina ja tavoitteita on helpompi tarkastella havainnollisemmin. Käytännössä kasvatustoiminnan arvo määräytyy paljolti seurausten perusteella, jolloin tavallisin kriteeri on tehokkuus. Mitä enemmän perehdytään toimenpiteiden tarkoituksiin, sitä enemmän on pohdittava niiden taustalla olevia arvoja. (Kansanen 1996, 13 14, 18.) On puhuttu arvojen lukutaidosta tai arvo-osaamisesta, myös arvojohtamisesta. Termeillä tarkoitetaan sitä, että osataan hahmottaa ilmiöiden taustalla olevia arvoja, sekä, että osaamme tunnistaa omat arvomme ja että kykenemme toimimaan sen pohjalta. Arvoäly ja arvokeskustelu liittyvät toisiinsa, arvoälyllä on merkitystä esimerkiksi organisaation arvojen muodostamisen kannalta. Arvokeskustelun odotetaan tuottavan tulosta, eli arvoja toi-

22 18 minnan taustalle, hienot määritelmät, joilla ei ole kosketusta arkielämän toiminnan kanssa eivät ole tuloksia joita arvokeskustelussa haetaan. (Aaltonen ym. 2003, 17, 20.) Jokaisessa organisaatiossa, esimerkiksi koulussa on henkilökunnan tärkeä käydä arvokeskusteluja ja sitä kautta löytää yhteinen arvoperusta toiminnalle. Tärkeää on myös, että henkilökunta yhteisesti siihen sitoutuu. Esimerkiksi evankelis-luterilainen kirkko on yhteisö, jonka jäseniä yhdistää samanlainen tapa palvella Jumalaa, kirkko yhteisönä antaa eettisiä ohjeita eri elämän aloilla. Suomessa evankelis-luterilaisella kirkolla on perinteitä kansan kasvattajana, sillä on ollut hyvät voimavarat pitää yllä ulkonaista kuuliaisuutta. Vielä nykyäänkin voidaan kirkon suhtautumistavasta saada selville relatiivisia eli suhteellisia arvoja. Esimerkiksi kirkon kanta avioliittoon luo perustan sille arvolle, joka avioliitolle annetaan. (Wahlström 1993, 119.) Kaikkeen kasvatukseen kuuluu moraalinen ulottuvuus. Se näkyy myös seurakunnan toiminnassa, säännöissä ja kasvattajan periaatteissa, mutta koska se on tiedostamatonta, sitä ei mielletä moraalin opettamiseksi. Jokainen kasvatustyössä toimiva toimii samalla arvokasvattajana. (Tirri 2000, 15.) Moraalinen ulottuvuus näkyy seurakunnassa yleisessä toiminnassa, säännöissä ja kasvattajan omissa periaatteissa. Se on usein tiedostamatonta, eikä sitä edes mielletä moraalin opettamiseksi. Nuoret kuitenkin omaksuvat suurimman osan lapsija nuorisotyöntekijöiden edustamasta moraalista. Kasvatustyössä oleva on siis arvokasvattaja ja moraalin opettaja tahtomattaankin. Työntekijöiden olisi hyvä sekä tiedostaa olevansa arvokasvattajia, että myös saada siihen riittävää koulutusta. (Tirri 2000, ) Arvokasvatuksessa pitäisi olla kysymys yhteisestä pohdinnasta, tapahtui se sitten vanhemman ja lapsen tai opettajan ja oppilaan välillä. Yhteinen asioiden pohdinta on järkevämpää kuin arvojen opetteleminen tai niiden etsiminen vallitsevasta aikakaudesta ja tutkimuksista. Nuoruus kautta aikojen on ollut myös pohdinnan aikaa, siksi nuoruuden arvojen ei ole syytä noudattaa ennaltamäärättyjä muotoja. Yhteiskunnallista vaarallista voisi olla ajatella, että nuoret omaksuisivat vanhempiensa jäsentyneet arvot kyseenalaistamatta niitä. Nuoret kokevat tarvetta käydä arvopohdintaa. (Venkula & Rautevaara 1992, )

23 19 5 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET Helena Helve on tutkinut nuorten arvomaailmaa, käsityksiä ja arvojen kehittymistä. Teoksessa Arvot, muutos ja nuoret (2002) on kyseessä pitkittäistutkimus, jossa on seurattu nuorten arvojen muutosta. Helve on tutkinut nuorten arvoja myös aikaisemmin tutkimuksessa Nuoret humanistit, individualistit ja traditionistit, joka on tehty vuonna 1989, tutkimus jatkui vuosina , sekä kolmas vaihe toteutui vuosina (Helve 2002, 15.) Helven tutkimus on kattava katsaus nuorten arvoihin ja siihen, miten aika vaikuttaa käsillä oleviin arvoihin ja ajatuksiin. Siitä käy myös esille se miten nuoren arvot ovat rooli- ja tilannekohtaisia. Helven tutkimus on huomattavan mittava ja pitkäjänteinen tutkimus nuorten arvoista. Myös sukupuolella ja asuinpaikalla on Helven tutkimuksen mukaan merkitystä siihen, millaisia arvoja nuorella on. (Helve 2002.) Helven tutkimus Nuoret humanistit, individualistit ja traditionalistit toteaa, että nuorten arvoihin vaikuttaa paljon monet ulkoa tulevat tekijät kuten joukkotiedotus, tiedotusvälineet sekä ylläpitävät perinteisiä arvoja sekä edistävät uusien kriittisten arvojen syntymistä. Nuorten arvot eivät tutkimuksen mukaan liity pelkästään aineelliseen hyvinvointiin tai materiaan, suuri osa tutkimuksessa olleista nuorista olisi myös valmis tinkimään omasta elintasostaan huonompi-osaisten auttamiseksi. Huono-osaisten auttaminen kuuluu kristillishumanistiseen arvomaailmaan. (Helve 1993, ) Nuorisobarometrin 2006 pääteemana oli uskonto. Uskonto, uskonnollisuus ja hengellisyys sekä eri uskontokuntienväliset erot herättävät keskustelua. Erityisesti nuorten keskuudessa tunnustuksellinen uskonnollisuus, sen harjoittaminen, sekä uskonnollisiin yhteisöihin kuuluminen on vähentynyt, vaikkakin ihmisten kiinnostus uskontoihin, henkisyyteen ja mystiikkaan on ollut kasvussa. Tutkimuksessa on keskitytty siihen, mikä on kirkon rooli nykynuoren elämässä ja millaisena instituutiona nuoret kirkkoa pitävät. Vaikka seurakunnan toimintaan osallistuminen olisi heikkoa, mielikuva evankelis-luterilaisesta kirkosta on hyvä ja kirkon ajatellaan antavan vastauksia ongelmiin ihmisen elämässä. (Wilska 2006, 6, 11.) Tutkimuksen mukaan vastaajan ammatilla tai suoritetulla tutkinnon tasolla ei ole vaikutusta uskonnollisuuteen. Tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että koulutuksella on vahvempi yhteys uskonnollisiin yhteisöihin kuulumiseen kuin uskonnollisuuteen. Lapsuuden kodin

24 20 uskonnollisuudella on myös suora yhteys siihen, miten uskonnollisena nuori itseään pitää. Nuorimmat vastaajat myös näyttäytyisivät tutkimuksessa uskonnollisempina kuin vanhemmat, eri puolella Suomea ja erityyppisissä kunnissa näyttäisi elävän yhtä uskonnollisia tai uskonnottomia nuoria. (Wilska 2006, 65.) Nuorisobarometrissa julkaistussa Kari Paakkunaisen kirjoittamassa artikkelissa pohditaan nuorten uskonnollisten sitoumusten ja arvojen merkitystä yhteiskunnalliselle osallistumiselle. (Wilska 2006, 146.) Mielestäni voidaan ajatella, että rippikoulussa painotettavien arvojen ja arvostusten kautta voitaisiin vaikuttaa nuorten myöhäisempään yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kati Niemelän tutkimus Rippikoulusta aikuisuuteen on tutkinut rippikoulun merkitystä viisi vuotta sen käymisen jälkeen, eli 20-vuotiaana. Kohderyhmänä olivat vuonna 2001 Tampereen seurakuntien rippikouluihin osallistuneet, rippikouluja oli tuona vuonna 56, osallistujia rippikouluissa kaiken kaikkiaan oli yhteensä nuorta. Tutkimus oli toteutettu kyselyin, ensimmäinen välittömästi rippikoulun alkaessa, toinen rippikoulun lopussa vuonna 2001 ja viimeinen viisi vuotta rippikoulun jälkeen vuonna Alussa ja lopussa toteutettavassa kyselyssä oli tarkoitus mitata rippikoululaisten motiiveja osallistua rippikouluun, samoin kuin heidän odotuksiaan, sekä rippikoulukokemuksia sekä uskonnollisuudessa, sekä mielikuvissa tapahtuneissa muutoksissa. (Niemelä 2007, 5, ) Viimeisen kyselyn kohderyhmä 20-vuotiaat nuoret ovat osoittautuneet useissa kyselyissä poikkeuksellisen passiiviseksi vastaajaryhmäksi. Kaikkiin kolmeen lomakkeeseen vastanneita oli 353, joka kyselyn saaneista vastaa 30 %. Eläkeläiset ovat aktiivisimpia postikyselyihin vastaajia. Tämä antaa aihetta miettiä sitä, miten tutkimus on käytännössä paras toteuttaa kohderyhmä huomioon ottaen. (Niemelä 2007, 43.) Kyselyn mukaan tutkimuksessa noin puolet rippikoulun vuonna 2001 Tampereella käyneistä nuorista kokee rippikoulukokemuksen olleen vahvasti myönteinen. Viisi prosenttia nuorista on täysin eri mieltä, eli kokemus viisi vuotta myöhemmin on selkeän kielteinen. Noin joka viidennen nuoren kokemus rippikoulusta näyttäytyy jälkeenpäin jossakin määrin kriittisessä valossa, vastaajan sukupuolesta huolimatta. 88 % nuorista toivoisi omien lastensa käyvän rippikoulun, joka ennakoi rippikoululle hyvää tulevaisuutta. Alle kuusi prosenttia ei toivo lastensa käyvän rippikoulua. Samaan tahtoon näyttäisi liittyvän kielteinen

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille SEISKASET Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille Milla Puharinen Jenni Tarpila Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA 22 Päivi Paavola RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 33 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LÄHETYS SINULLE Lähetysaiheinen vinkkivihko rippikoulutyöhön

LÄHETYS SINULLE Lähetysaiheinen vinkkivihko rippikoulutyöhön LÄHETYS SINULLE Lähetysaiheinen vinkkivihko rippikoulutyöhön Juha Pohjois-Koivisto Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen lapsi-

Lisätiedot

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt 1 1 Anu Ruhala (toim.) Mervi Ritokoski (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Lisätiedot

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PORIN YKSIKKÖ

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PORIN YKSIKKÖ TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PORIN YKSIKKÖ Longi, Tytti & Pakkanen, Sanna Länsi-Porin lukion oppilaiden elämänkysymyksistä - Seurakunnan ja lukion yhteistyön kehittämisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia.

Lisätiedot

SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA. Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta

SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA. Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta 6 SUURTEN UNELMIEN SEURAKUNTA Majakka-seurakuntalaisten kokemuksia yhteisönsä toimivuudesta Saila Takku Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta?

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? OPINNÄYTETYÖ Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? Muuttuvia motivaatiotekijöitä etujärjestömaailmassa Amalia Ojanen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko (210op) 11 / 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

Miks skippasit riparin?

Miks skippasit riparin? Miks skippasit riparin? Tutkimus erilaisen oppijuuden vaikutuksesta rippikoulun aloitusikään Petri Haapanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

I want to serve the Lord

I want to serve the Lord I want to serve the Lord Vapaaehtoistyön organisointi Kansainvälisessä seurakunnassa (IEC) Mia Hauta-aho Paula Pernu Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Paula Manninen JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.11.2010

Lisätiedot

Helluntaikirkon kasvatus- ja opetustyön perusteet

Helluntaikirkon kasvatus- ja opetustyön perusteet Helluntaikirkon kasvatus- ja opetustyön perusteet Kasvatus- ja opetustyön perusteet -työryhmä: Leevi Launonen (pj.), Matti Kangasoja (siht.), Pasi Parkkila, Katriina Huttunen, Päivi Isoaho ja Tanja Laulainen.

Lisätiedot

HELSINGIN NMKY:N NUORTEN PARLAMENTTI PROJEKTI - Yhteisöllisyyttä kehittävää ja nuorta osallistavaa toimintaa urheiluseurassa

HELSINGIN NMKY:N NUORTEN PARLAMENTTI PROJEKTI - Yhteisöllisyyttä kehittävää ja nuorta osallistavaa toimintaa urheiluseurassa HELSINGIN NMKY:N NUORTEN PARLAMENTTI PROJEKTI - Yhteisöllisyyttä kehittävää ja nuorta osallistavaa toimintaa urheiluseurassa Jenni Marjanen Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin

Lisätiedot

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle

Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle MLL:n lastenhoitotoiminta nuoren hoitajan näkökulmasta Tarja Stankowski Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Asta Sajaniemi NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Opinnäytetyö Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KOTIMAANI OMPI SUOMI

KOTIMAANI OMPI SUOMI KOTIMAANI OMPI SUOMI Opas maahanmuuttajatyön aloittamiseksi Johanna Hotakainen Niina Marjamäki Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kauniaisten yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen 9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen Syksy 2012 Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityö Lapin yliopisto Sanna-Mari Juopperi 2

Lisätiedot

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Miika Immonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

Lisätiedot

Kokemuksia kasvamisesta kahden kulttuurin välissä. On ylpeä siitä, eikä yhtään häpeillä sitä, mistä oikeesti on

Kokemuksia kasvamisesta kahden kulttuurin välissä. On ylpeä siitä, eikä yhtään häpeillä sitä, mistä oikeesti on Kokemuksia kasvamisesta kahden kulttuurin välissä On ylpeä siitä, eikä yhtään häpeillä sitä, mistä oikeesti on Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu-tutkielma Kasvatustiede Teija Järvenpää

Lisätiedot

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA

Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti & Heidi Savolainen KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA KOKEMUKSIA VANHEMPIEN AVIOEROSTA Hannele Rajalahti Heidi Savolainen Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun

Lisätiedot

SEKSUAALIKASVATUKSEN ABC Eväitä rippikoulun seksuaalikasvattajalle

SEKSUAALIKASVATUKSEN ABC Eväitä rippikoulun seksuaalikasvattajalle SEKSUAALIKASVATUKSEN ABC Eväitä rippikoulun seksuaalikasvattajalle Riikka Rantanen Johanna Sallinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Länsi, Porin toimipaikka Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus

Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Matsku on hyvää mut aina voi parantaa Suomen Lähetysseuran kirjojen lukijatutkimus Kaisa Haavisto Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ

YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NUORTEN KÄSITYKSIÄ MIELEN HYVINVOINTIA SUOJAAVISTA JA TUKEVISTA TEKIJÖISTÄ Elina Vuorinen Sivuainelaudatur (20op) Syksy 2008 Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Kotitalousopettajan

Lisätiedot

Sinkkuna -ryhmän tarjoama vertaistuki

Sinkkuna -ryhmän tarjoama vertaistuki Sinkkuna -ryhmän tarjoama vertaistuki Neovius, Heli Salo, Sirja-Maria 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Sinkkuna -ryhmän tarjoama vertaistuki Neovius, Heli ja Salo, Sirja-Maria Sosiaalialan

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa PÄÄTÖS /Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.varhaiskasvatusjohtaja PäivämääräVirhe. Viitteen lähdettä ei löyty- PykäläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.90/2011 0/0 nyt.10.5.2011 Essi Kalaja Mervi Tikkala

Lisätiedot

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä

Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Geokätköilijät sosiaalisena yhteisönä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma Sinikka Karjalainen (op nro 204643) Toukokuu 2015

Lisätiedot

Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö

Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö Kirkon avioeroauttaminen Seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tekemä avioeroryhmätyö Jussi Pennanen E3 Tuomo Salo E3 Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ

Lisätiedot