KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO"

Transkriptio

1 KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hammastekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta ( , dno 73/011/2000). Aineisto on kyseisen määräyksen liiteosa 2, ei normi. OPETUSHALLITUS 2006

2 HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO SISÄLLYS 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTOON 1 2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen Hammastekniikan perustutkinnon tutkintokohtaiset ohjeet Taitokansio 7 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN 8 3.1A Tutkinnon ja koulutusohjelman ammatilliset opinnot Hammastekninen toiminta, 13 ov Hammasproteesien valmistamisen perustyöt, 20 ov Kokoproteesien valmistaminen, 20 ov Osaproteesien valmistaminen, 27 ov Kruunu- ja siltaproteesien valmistaminen, 10 ov Oikomiskojeiden ja purentafysiologisten hoitokojeiden valmistaminen, 10 ov Vastaanottotoiminta, 10 ov 43

3 1 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYT- TÖAINEISTO HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTOON Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen, työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän edustajien kanssa. Näytöt järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitosten työtiloissa. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevan opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi, vaan tukimateriaali, jota koulutuksen järjestäjät voivat käyttää ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen apuna. Aineisto ohjaa ammattiosaamisen näyttöjen paikallista toteuttamista ja yhdenmukaistaa opiskelijan arviointia. Näyttöaineistossa on ohjeet sen käyttäjille ja opintokokonaisuuksittain laaditut osiot, jotka sisältävät näytön kuvauksen, näyttöympäristön kuvauksen ja näytön arvioinnin sekä esimerkkejä näyttöjen toteuttamisvaihtoehdoista. Ammattiosaamisen näytön arvioinnin tallentamisen ohjeet ovat kansallisen näyttöaineiston kohdassa 2.3. Aineisto on Opetushallituksen Internet-sivuilla osoitteessa Näytön kuvaus -kohdassa on määritelty sen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen, joka ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan. Osaaminen kuvataan työelämän toimintaa vastaavana tekemisenä ja työprosessina. Näyttöympäristö -kohdassa on kuvattu osaamisen näyttämisen kannalta olennaiset vaatimukset. Kansallisessa ammattiosaamisen näyttöaineistossa annetaan ohjeet siitä, millaisissa olosuhteissa ja millaisessa ympäristössä tai työyhteisössä ammattiosaamisen näyttö on hyvä toteuttaa. Lisäksi annetaan ohjeita siitä, millaisia materiaaleja, välineitä ja laitteita tarvitaan, jotta opiskelija pystyy osoittamaan osaamisensa ja osaaminen voidaan luotettavasti arvioida. Näytön arviointi -kohdassa on määritelty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Arvioinnin kohteet ohjaavat arvioijaa kiinnittämään huomiota asioihin, jotka arvioinnissa ovat keskeisiä. Arviointikriteerit auttavat arvioijaa määrittelemään opiskelijan osaamisen tason suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Arviointikriteerit on laadittu opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kolmiportaisesti. Arvosanat ovat tyydyttävä T1, hyvä H3 ja kiitettävä K5. 2 OHJEET AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN 2.1 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat mukana koulutuksen järjestäjä, koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin, opettajat, työelämän edustajat ja opiskelijat. Eri osapuolet voivat hyödyntää kansallista näyttöaineistoa seuraavissa tilanteissa. Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää aineistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä kouluttaessaan asettamansa toimielimen jäseniä, opetushenkilöstöä ja työelämän edustajia näyttöä varten

4 2 tarkistaessaan opetussuunnitelmaa niin, että se vastaa voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä. Toimielin voi hyödyntää aineistoa hyväksyessään suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioimisesta osaksi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa valvoessaan näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista käsitellessään ammattiosaamisen näyttöjen arviointia koskevia oikaisuvaatimuksia. Opettaja voi hyödyntää aineistoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan ammattiosaamisen näyttöjä käytännössä yhdessä työelämän edustajan ja opiskelijan kanssa tiedottaessaan ammattiosaamisen näytöistä ja niiden arvioinnista opiskelijoille ja työelämän edustajille ja perehdyttäessään heitä niihin havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä sekä kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa ohjausta osallistuessaan arviointikeskusteluun päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Työelämän edustaja voi hyödyntää aineistoa perehtyessään ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin osallistuessaan ammattiosaamisen näytön suunnitteluun yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa huolehtiessaan siitä, että opiskelijalla on työssäoppimisjakson aikana mahdollisuus harjaantua näytössä vaadittavaan osaamiseen perehdyttäessään opiskelijan toimipaikan niihin toimintatapoihin, työtiloihin, koneisiin ja laitteisiin, jotka ovat ammattiosaamisen näyttöjen kannalta merkittäviä, sekä toimipaikan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin havainnoidessaan opiskelijan työskentelyä, kannustaessaan ja antaessaan tarvittaessa ohjausta kertoessaan muille työyhteisön jäsenille näytöistä osallistuessaan arviointikeskusteluun päättäessään ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Opiskelija voi hyödyntää aineistoa perehtyessään ammattiosaamisen näytön tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin suunnitellessaan ammattiosaamisen näyttöä ja sopiessaan siitä ja sen ajankohdasta opettajan ja työelämän edustajan kanssa arvioidessaan omaa osaamistaan. Opettajan vastuulla on selvittää opiskelijan mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut osaamisen osoittamisen esteet. Ne otetaan huomioon näytön suunnittelussa niin, että opiskelijan on mahdollista näyttää todellinen osaamisensa. Arviointikriteerit on näyttöaineistoissa ilmaistu selkeästi työhön liittyvänä toimintana ja tekemisenä, joten ne soveltuvat hyvin myös erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin pohjaksi.

5 3 2.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytössä arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä ja tekee siitä huomioita. Työpaikan edustajan osallistuminen oppilaitoksessa toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin ei ole aina mahdollista, eikä opettaja voi osallistua kaikkiin työpaikalla toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin. Koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan on kirjattu suunnitelma siitä, miten opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttö tai näytöt arvioidaan ja mitkä osapuolet näyttöä ohjaavat, seuraavat ja arvioivat. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin hyväksyy ammattiosaamisen näyttöjen arviointisuunnitelmat. Koulutuksen järjestäjä ja opettaja huolehtivat siitä, että ammattiosaamisen näytön arviointi toteutetaan toimielimen hyväksymällä tavalla. Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat tavallisesti opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelussa hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa saatuja kokemuksia. Joissakin tapauksissa arviointikeskustelu voidaan toteuttaa esimerkiksi sähköisellä keskustelufoorumilla. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia. Arviointikeskustelussa kukin arvioija tuo esille arviointinsa perusteluineen. Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Ammattiosaamisen näyttöä arvioivien opettajien ja työelämän edustajien tulee olla kyseisen ammattialan asiantuntijoita, jotka toimielin on määrännyt tehtävään. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat työprosessin hallinta työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) työn perustana olevan tiedon hallinta työturvallisuuden hallinta kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen yhteiset painotukset. Kansallisen ammattiosaamisen näyttöaineiston luvussa 3 on konkretisoitu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit opintokokonaisuuksittain. Arviointikriteerit on määritelty kohteittain tasoille T1, H3 ja K5. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen samaa arviointiasteikkoa kuin muussakin opiskelijan arvioinnissa: T1, T2, H3, H4 ja K5 (A 603/2005). Työn perustana olevan tietopohjan hallinnasta tehdään huomioita työsuorituksen aikana. Mikäli tietopohja ei tule työskentelystä selkeästi esille, se selvitetään tarkentavilla kysymyksillä työn lomassa tai arviointikeskustelussa. 2.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen Ammattiosaamisen näyttötilanteen jälkeen käytävässä arviointikeskustelussa tehdään ammattiosaamisen näytön arvioinnit, jotka tallennetaan opintokokonaisuuksittain ja arvioinnin kohteittain. Nämä arvioinnit toimivat perustana opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosanalle. Jokaisesta ammatillisten opintojen opintokokonaisuudesta annetaan arvosana. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät toimielimen määräämät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen, pääsääntöisesti kuitenkin yhdessä. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosana perusteluineen on tallennettava ja merkittävä näyttötodistukseen. Oppilaitokset suunnittelevat ammattiosaamisen näytön arviointitietojen tallentamista varten selkeät lomakkeet. Niitä on helppo käyttää myös työpaikoilla työelämän edustajien kanssa yhteisissä arviointitilanteissa. Kun arviointitiedot tallennetaan, arviota voi tarvittaessa perustella myös jälkikäteen. Erityisen tärkeää arviointiin

6 4 palaaminen on silloin, kun opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen osoitetaan useammassa ammattiosaamisen näyttötilanteessa (ammattiosaamisen osanäyttöinä). Näyttöjen arviointi on haasteellista myös silloin, kun yhden ammattiosaamisen näyttötilanteen aikana osoitetaan kahden tai useamman opintokokonaisuuden osaamista (yhdistetty näyttö). Näissä tilanteissa arvioinnin kohteet on pystyttävä erottelemaan ja tallentamaan opintokokonaisuuksittain. Arviointitiedon tallentamisesta vastaa yleensä opettaja. Arviointiin tulee tallentaa ainakin seuraavat arviointikeskustelussa esille tulevat asiat: ammattiosaamisen näytön antaja näytettävä opintokokonaisuus tai opintokokonaisuuden osa ammattiosaamisen näytön toteuttamispaikka kuvaus ammattiosaamisen näytön sisällöstä arvioijien yhteisnäkemyksen pohjalta annetut arvosanat arviointikohteittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle opintokokonaisuuksittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle silloin, kun näyttö muodostuu osanäytöistä näytön täydentäminen tai uusiminen sellaisessa tapauksessa, jossa ei vielä ole saavutettu vähintään tyydyttävän tason osaamista opiskelijan kehitettävät osaamisalueet arviointiin osallistuneiden allekirjoitukset. Tulevaisuudessa kansallinen oppimistulosten arviointi tullaan tekemään ammattiosaamisen näytöistä saatujen oppimistulosten pohjalta. Kun siirrytään ammattiosaamisen näyttöihin perustuvaan kansalliseen oppimistulosten arviointiin, ammattiosaamisen näytön arvosanan tallentamiseen tullaan liittämään arvioinnin taustatietoja ja tallentamisesta annetaan erilliset ohjeet. 2.4 Hammastekniikan perustutkinnon tutkintokohtaiset ohjeet Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos on Suomessa ainoa oppilaitos, jossa järjestetään hammastekniikan perustutkintoon johtavaa koulutusta. Tämä tilanne vaikuttaa siihen, että opetusjärjestelyissä ja näyttöympäristöissä on erityispiirteitä verrattuna moneen muuhun koulutusalaan. Hammaslaboratoriot ovat yleensä pienyrityksiä, joissa työskentelee yhdestä kolmeen työntekijää ja joiden toimenkuva on profiloitunut hyvinkin rajatusti. Koska laboratoriot ovat pieniä, yrityksillä ei ole aina mahdollisuutta ottaa opiskelijoita työssäoppimiseen. Lisäksi hammaslaboratoriot voivat olla erikoistuneita tiettyihin töihin, esimerkiksi metalli- tai muoviprotetiikkaan, ja näissä työssäoppimispaikoissa ei voida toteuttaa kaikkia näyttöjä. Esimerkiksi erikoishammasteknikoiden vastaanotot ovat erikoistuneet hampaattoman suun irtoprotetiikkaan, ja näissä työpaikoissa voi suorittaa kokoprotetiikan näytön, mikä ei ole muissa työssäoppimispaikoissa ehkä mahdollista. Näistä syistä opiskelijat voivat olla myös epätasa-arvoisessa asemassa eri työpaikoissa. Koska hammaslaboratoriot ovat rajatusti erikoistuneita pienyrityksiä, osa ammattiosaamisen näytöistä, perustelluista syistä, voidaan toteuttaa oppilaitoksessa. Näin taataan opiskelijoille mahdollisimman tasa-arvoiset näyttömahdollisuudet, monipuolinen ja tarkoituksenmukainen välineistö ja näyttöympäristö. Oppilaitoksessa suoritettavissa näytöissä on tarjolla välineitä, laitteita ja materiaaleja enemmän ja useampaan käyttötarkoitukseen kuin hammaslaboratoriopienyrityksissä, koska oppilaitoksessa opetetaan protetiikan useita eri osa-alueita. Etenkin kokoproteesien, metallitöiden ja oikomiskojeiden erityisosaamista ei ehkä pystytä näyttämään kaikissa työssäoppimispaikoissa. Oppilaitosnäytöt vastaavat aitoja potilastöitä, joita tehdään hammaslaboratorioissa. Seuraavassa luettelossa esitellään Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen perusvälineistö ja -varustetaso, joka on käytössä kai-

7 5 kissa oppilaitosnäytöissä. Vastaavaa perusvälineistöä ja -varustetasoa tai osia siitä käyttävät myös työssäoppimispaikat. Kipsin vakuumisekoittaja Kipsisahat Mikroskoopit Kultavaaka Hiekkapuhallin rankatöille Hiekkapuhallin kultatöille Elektrolyyttilaite rankatöille Pinnepiirtimet eli parallellometrit Geelikoneet Duplikointilyvettejä Rankatöiden sylinterit Rankasylinterin muodostajat Valukoneet ja deegelit Kaasupullo Juotossuuttimet Valupihdit Tulenkestävät hansikasparit Valusylinterejä kruunutöihin, siltatöihin ja rankatöihin Valokovettajat Pinnepihdit (3-4 pihdit/opiskelija) Voimaleikkurit/katkaisupihdit Adams-pihdit Kolmikärkipihdit Angle-pihdit Mikromoottorit, käsikappaleet ja vastukset Sähköveitset vahansulatusterineen Artikulaattorit Kipsauslevyjä artikulaattoreihin Akryylikeittimet Sähkökeittolevy ja akryylinkeittokattila Kyvetit Byygelit Hydrauliset prässit Vibraattorit Kipsitahkot Jynssimoottorit ja imurit Painekattilat Vasarat Ultrasonic Kipsisakset

8 6 Muut (esim. kalusteet, valaistus, ilmastointi): Kipsikalustus (kipsipöydät, saostusaltaat, vesialtaat, kaapistot) Imuhuuvat akryyleille Työvalaisimet Kaasulamput Puhdistusaineet Työtuolit ja työpöydät Kompressori Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen hammaslaboranttikoulutuksessa on kolme päätoimista opettajaa ja tuntiopettajia tarpeen mukaan. Opettajat ovat suorittaneet vähintään hammasteknikon tutkinnon. Opettajia on siis vähän, ja tästä syystä opiskelijaryhmän opettajatutor toimii yleensä ryhmänsä opiskelijoiden näytön arvioijana. Myös työssäoppimista ohjaavalla opettajalla on useita muita tehtäväalueita, kuten näyttöihin perehdyttäminen. Henkilökunnan pienuudesta johtuen opettajat joutuvat jakamaan töitään, ja siksi työssäoppimisen ohjaava opettaja ja opettajatutor (näytön arvioija) ovat yleensä eri henkilö. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetyn lain (559/1994) ja asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) mukaan vain laillistetulla ammattihenkilöllä on ammatinharjoittamisoikeus. Hammasalalla toimivia laillistettuja ammattihenkilöitä ovat tällä hetkellä hammasteknikko, hammashuoltaja tai hammaslääkäri. Hammaslaboranttiopiskelijoiden työssäoppimisen työpaikkaohjaajina ja näyttöjen arvioijina voivat toimia myös hammaslaborantit. Näyttöjen arviointikeskustelujen toteutuminen vaihtelee hammastekniikan perustutkinnon ammattiosaamisen näytöissä. Aina sen toteutuminen ei ole mahdollista, koska pienissä yrityksissä on vain vähän työntekijöitä, ja he eivät pääse irtautumaan töistään oppilaitoksen käyttöön. Lisäksi pienyritysten profiloituminen ja sijainti ympäri Suomea vaikuttavat arvioijien saatavuuteen oppilaitokseen, ja siihen, miten opettajatutor pystyy olemaan läsnä eri puolella Suomea olevissa työssäoppimispaikoissa. Työssäoppimista ohjaava opettaja on kuitenkin tiiviissä yhteydessä työpaikkojen kanssa perehdyttämällä työpaikkaohjaajat näyttöihin ja näyttöjen arviointiin. Tarvittaessa myös opettajatutor on yhteydessä työpaikkaan näytön arviointiin liittyvissä kysymyksissä. Koska opettajan, työelämän edustajan ja opiskelijan yhteinen arviointikeskustelu ei edellä mainituista syistä aina toteudu työssäoppimispaikoilla, opiskelija kokoaa näytön aikana arvioinnin tueksi Taitokansiota. Sen tarkoituksena on taata opiskelijalle tasa-arvoinen arviointi. Taitokansioon on tallennettu koko näyttötyöprosessi. Sen liitteenä olevassa mallipakissa opiskelija säilyttää konkreettisia näyttötöitään arvioinnin tueksi. Lisäksi opiskelija taltioi Taitokansioon työpaikan arviointikeskustelussa sovitut arvioinnit ja itsearvioinnit sekä muut näyttöjen dokumentit. Opiskelija tuo Taitokansion oppilaitokseen, jossa opettajatutorin kanssa yhteisessä arviointikeskustelussa keskustellaan näytön lopullisesta arvosanasta (arvioinnin koonti). Lopullisen arvosanan päättää opettajatutor Taitokansioon ja mallipakkiin kootun näyttötyöprosessin sekä arviointikeskustelun avulla.

9 Taitokansio Opiskelija tallentaa jokaisen opintokokonaisuuden näytön Taitokansioon. Taitokansio on opiskelijan kansio, joka muodostuu näyttötehtävien dokumentoinneista, arvioinneista ja itsearvioinneista. Taitokansion tavoitteena on tukea opiskelijan oppimisprosessia ja tallentaa mahdollisimman monipuolisesti opiskelijan osaaminen ja ammatillinen kehittyminen. OHJEITA TAITOKANSION TEKEMISEEN - Opiskelija hankkii itselleen kansion tai tekee sen itse. - Opiskelija kokoaa kansiota jokaisen ammattiosaamisen näytön aikana. - Kansioon talletetaan kaikkien ammatillisten opintokokonaisuuksien näytöt: 1) Hammastekninen toiminta 2) Hammasproteesien valmistamisen perustyöt 3) Kokoproteesien valmistaminen 4) Osaproteesien valmistaminen 5) Valinnaiset ammatilliset opinnot: - Kruunu- ja siltaproteesien valmistaminen - Oikomiskojeiden ja purentafysiologisten hoitokojeiden valmistaminen - Vastaanottotoiminta 6) Muut valinnaiset opinnot, mikäli ne ovat ammatillisia. - Jokaisesta näytöstä kootaan Taitokansioon o näyttötehtäväohjeet o työvaiheiden dokumentointi: lähete, videokuvat, valokuvat, piirrokset ja muulla tavalla dokumentoidut työvaiheet o kipsi- ym. mallit o näytön arviointilomake, joka sisältää itsearvioinnin. - Taitokansioon kuuluvat esineet säilytetään liitteenä olevassa mallipakissa eli tähän tarkoitukseen varatussa laatikossa. - Opiskelija vastaa kansiosta ja sen säilytyksestä. - Taitokansio esitellään jokaisen näytön aikana opettajatutorille, joka arvioi näytön. Valmis Taitokansio esitellään myös opinnäytetyöesityksen yhteydessä. Opiskelija voi käyttää Taitokansiota ammattiosaamisen näyttöportfoliona työnhaun yhteydessä.

10 8 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN Tutkinnon ja hammastekniikan koulutusohjelman pakollisten ammatillisten opintojen näytöt ovat pakollisia kaikille opiskelijoille. Opiskelijan on osoitettava osaamisensa näytöillä myös valitsemissaan valinnaisissa ammatillisissa opinnoissa. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttöjen lukumäärän siten, että kaikkien ammatillisten opintokokonaisuuksien osaaminen tulee näytettyä. HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET OPINNOT, 90 OV Ammatilliset opinnot, 90 ov Tutkinnon ja koulutusohjelman ammatilliset opinnot, 90 ov Hammastekniikan koulutusohjelma, 80 ov Pakolliset opinnot, 80 ov Hammastekninen toiminta, 13 ov Hammasproteesien valmistamisen perustyöt, 20 ov Kokoproteesien valmistaminen, 20 ov Osaproteesien valmistaminen, 27 ov Valinnaiset ammatilliset opinnot, 10 ov Kruunu- ja siltaproteesien valmistaminen, 10 ov Oikomiskojeiden ja purentafysiologisten hoitokojeiden valmistaminen, 10 ov Vastaanottotoiminta, 10 ov Muut valinnaiset opinnot, 10 ov 3.1A Tutkinnon ja koulutusohjelman ammatilliset opinnot Hammastekninen toiminta, 13 ov Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: työskentely ohjeiden mukaisesti proteettisten töiden ja työvälineiden desinfiointi työssä syntyvien jätteiden käsitteleminen, lajitteleminen ja hävittäminen vastuun ottaminen ammattiin harjaantumisesta tavallisen puhtaan hammaslaboratorion hygieniakäytännön (saapuvien töiden alue, tuotantoalue, lähtevien töiden alue) noudattaminen fyysisten terveysvaarojen ja -haittojen torjuminen (hammaslaboratoriossa käytettävät koneet ja laitteet, niiden kunnossapito ja huolto, CE-merkinnät) anatomian, fysiologian, purentafysiologian ja morfologian tiedon soveltaminen työssä

11 9 proteettisen toiminnan perusteiden, suun terveydenhuollon ja hammaslääketieteen peruskäsitteistön hallinta henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen työpaikan hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen noudattaminen omassa työskentelyssä työasun ja tarvittavien suojaimien käyttäminen (suojakäsineet, hengityssuojaimet, suojalasit, kuulosuojaimet, hiussuojus) tartuntavaarallisten potilastöiden merkintöjen (HIV, hepatiitit, tuberkuloosi) noudattaminen ja niiden vaatimien suojaamisen erityistoimenpiteiden huomioon ottaminen oppimaan oppiminen ja itsearviointi ongelmanratkaisu vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö kestävän kehityksen edistäminen laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen. Näytön kuvaus Ammattiosaamisen näytössä hammasteknisen toiminnan keskeistä osaamista ovat ammatillinen vuorovaikutus, ammatillinen toiminta ja käsitteistön hallinta sekä hammaslaboratorion aseptiikka, välinehuolto ja työsuojelu. Opiskelijan tulee näyttää kaikki arvioinnin kohteena olevat ammattitaitovaatimukset. Hammasteknisen toiminnan näytössä opiskelija näyttää hammasteknisen toiminnan osaamisensa yhden näyttöpäivän aikana. Hammasteknisen toiminnan näyttö tapahtuu neljännellä lukukaudella työssäoppimisjakson aikana. Työpaikkaohjaaja ja opiskelija sopivat näyttöpäivän ajankohdan niin, että opiskelijalla ja työpaikkaohjaajalla on aikaa valmistautua siihen. Näyttöpäivänä opiskelija vastaanottaa hammasproteesien valmistukseen liittyviä töitä tai työvaiheita, joihin liittyy hammaslääkärin kirjoittama työlähete tai muu vastaava ohjeistus suorittaa työn työlähetteen tai muun vastaavan ohjeistuksen mukaisesti soveltaen työssään purentafysiologian ja morfologian tietoa neuvottelee työstä ammatillista sanastoa ja käsitteistöä käyttäen työpaikkaohjaajan tai työhön liittyvän terveydenhuollon tiimin kanssa osaa käyttää äidinkielensä lisäksi toista kotimaista tai jotain vierasta kieltä alaansa koskevissa kansallisissa ja kansainvälisissä tilanteissa huolehtii erityisesti käsien hygieniasta ja käyttää työasua sekä tarvittavia suojaimia (suojakäsineet, hengityssuojaimet, suojalasit, kuulosuojaimet, hiussuojus) tarvittaessa desinfioi työt, työvälineet ja työtasot ja toimii aseptisen työjärjestyksen mukaisesti toimii tartuntavaarallisten töiden (hepatiitit, tuberkuloosi, HIV) osalta työpaikan ohjeiden mukaisesti käsittelee, lajittelee ja hävittää työssä syntyviä jätteitä noudattaen työpaikan ohjeita noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita. Opiskelija dokumentoi Taitokansioon (ks. luku 2.4.1) näyttöpäivän työvaiheet tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija esittelee Taitokansion tutoropettajalle näytön arvioinnin yhteenvedon yhteydessä.

12 10 Näyttöympäristö Näyttöympäristönä voi toimia sellainen työyksikkö, jossa on tarkoituksenmukainen välineistö hammastekniseen toimintaan liittyvän näytön suorittamista varten, esimerkiksi tarvittavia suojaimia (suojakäsineitä, hengityssuojaimia, suojalaseja, kuulosuojaimia ja hiussuojuksia) ja desinfiointiaineita, joilla desinfioidaan jäljennöksiä, kipsimalleja ja töitä, työvälineitä sekä työtasoja. Lisäksi työyksikössä tulee olla jäljennöksien ja kipsimallien tekoon tarvittavat välineet. Myös laitteiden ja materiaalien käyttöohjeiden ja työpaikan työsuojeluohjeiden tulee olla saatavilla. Opiskelijalla tulee olla oma työpöytä, -tuoli ja -valaisin. Lisäksi hän tarvitsee mikromoottoria ja käsikappaletta sekä kaasulamppua tai bunsen-kaasulähdettä tai muuta vastaavaa lämmönlähdettä. Näyttöympäristöiksi soveltuvat seuraavat paikat: hammaslaboratoriot hammaslääkärin vastaanotot erikoishammasteknikon vastaanotot hammastarvikeliikkeet, joissa näyttöpäivänä on mahdollisuus näyttää arvioinnin kohteena olevaa osaamista oppilaitos, jossa on tarvittava välineistö (ks. luku 2.4). Toisen kotimaisen kielen tai jonkin vieraan kielen ammattiosaamisen näyttö on mahdollista toteuttaa siihen parhaiten soveltuvassa näyttöympäristössä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Ohjeiden mukainen työskentely Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija työskentelee suunhoidon työskentelee ohjeiden työskentelee vastuullisesti tiimin jäsenenä ohjeiden mukaisesti sekä ryhmän ja ohjeiden mukaisesti sekä jäsenenä että itsenäisesti. ryhmän jäsenenä että itsenäisesti. Proteettisten töiden ja työvälineiden desinfiointi Työssä syntyvien jätteiden käsitteleminen, lajitteleminen ja hävittäminen hallitsee proteettisen toiminnan perusteet. käsittelee, lajittelee ja hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden hallitsee proteettisten töiden desinfioinnin sekä kemialliset ja fysikaaliset desinfiointimenetelmät. käsittelee, lajittelee ja hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden tuntee kierrätykseen ja ongelmajätteisiin liittyvät periaatteet ja merkinnät. hallitsee proteettisten töiden desinfioinnin sekä kemialliset ja fysikaaliset desinfiointi- ja sterilointimenetelmät. käsittelee, lajittelee ja hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden tuntee kierrätykseen ja ongelmajätteisiin liittyvät periaatteet ja merkinnät. noudattaa ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja ja sopimuksia.

13 11 Vastuun ottaminen ammattiin harjaantumisesta Työtehtävän hallinta Tavallisen puhtaan hammaslaboratorion hygieniakäytännön (saapuvien töiden alue, tuotantoalue, lähtevien töiden alue) noudattaminen Fyysisten terveysvaarojen ja -haittojen torjuminen (hammaslaboratoriossa käytettävät koneet ja laitteet, niiden kunnossapito ja huolto, CE-merkinnät) Työn perustana olevan tiedon hallinta Anatomian, fysiologian, purentafysiologian ja morfologian tiedon soveltaminen työssä Proteettisen toiminnan perusteiden, suun terveydenhuollon ja hammaslääketieteen peruskäsitteistön hallinta Työturvallisuuden hallinta Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen Työpaikan hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen noudattaminen omassa työskentelyssä kehittää ammattiin harjaantumistaitojaan saamansa palautteen pohjalta. osaa aseptisen työjärjestyksen omassa työssään. osaa oikean nostotekniikan raskaita taakkoja käsitellessään sekä käyttää työpaikkansa nosto- ja siirtolaitteita. tietää työn hyvään laatuun vaikuttavat purentafysiologian ja morfologian perustekijät. hallitsee suun terveydenhuollon sekä hammasproteettisen toiminnan yleisimmin käytetyn peruskäsitteistön. huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan niin, ettei aiheuta tartuntoja. noudattaa työpaikkansa hygieniakäytäntöä ja osaa aseptisen työjärjestyksen omassa työssään. kehittää ammattiin harjaantumistaitojaan. osaa aseptisen työjärjestyksen oman työnsä eri vaiheissa mukaan lukien tavaran vastaanotto, varastointi ja kuljetus tilaajalle. torjuu fyysisiä terveysvaaroja ja -haittoja (hammaslaboratoriossa käytettävät koneet ja laitteet sekä niiden kunnossapito). tietää ihmisen anatomian, fysiologian, purentafysiologian ja morfologian perustekijät ja saa aikaan laadukasta työtä. hallitsee suun terveydenhuollon sekä hammasproteettisen toiminnan peruskäsitteistön. huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan niin, ettei aiheuta tartuntoja itselleen tai asiakkaalle. toimii työpaikan hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ammattiin harjaantumisestaan. hallitsee aseptisen työjärjestyksen oman työnsä eri vaiheissa mukaan lukien tavaran vastaanotto, varastointi ja kuljetus tilaajalle. torjuu fyysisiä terveysvaaroja ja -haittoja (hammaslaboratoriossa käytettävät koneet ja laitteet, niiden kunnossapito ja huolto, CE-merkinnät). soveltaa työssään tietoa ihmisen anatomiasta, fysiologiasta, purentafysiologiasta ja morfologiasta. etsii tietoa suunnitelmallisesti. hallitsee suun terveydenhuollon ja hammasproteettisen toiminnan peruskäsitteistön sekä hammaslääketieteen peruskäsitteistön. huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan niin, ettei aiheuta tartuntoja. ymmärtää puhtauden merkityksen työssään. noudattaa puhtaan hammaslaboratorion hygieniakäytäntöä. ymmärtää puhtauden merkityksen työssään. Työasun ja tarvittavien suojaimien käyttäminen (suojakäsineet, hengityssuojaimet, suojalasit, kuukäyttää asianmukaista työasua ja työskentelyssä tarvittavia suojaimia. käyttää asianmukaista työasua ja työskentelyssä tarvittavia suojaimia. osaa perustella infektioiden aiheuttamat vaikutukset. käyttää asianmukaista työasua ja työskentelyssä tarvittavia suojaimia

14 12 losuojaimet, hiussuojus) ottaa työssään huomioon aineiden käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. ottaa työssään huomioon aineiden käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. Tartuntavaarallisten potilastöiden merkintöjen (HIV, hepatiitit, tuberkuloosi) noudattaminen ja niiden vaatimien suojaamisen erityistoimenpiteiden huomioon ottaminen osaa yleisimpien tartuntavaarallisten (HIV, hepatiitit, tuberkuloosi) potilastöiden vaatimat suojaamisen erityistoimenpiteet. hallitsee tartuntavaarallisten potilastöiden vaatimat erityistoimenpiteet. ottaa huomioon fysikaaliset terveysvaarat (tärinä, melu, lämpöolot, valaistus). hallitsee tartuntavaarallisten potilastöiden vaatimat erityistoimenpiteet. tuntee yleisimmät tartunnanaiheuttajat ja niiden leviämistiet. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimaan oppiminen ja itsearviointi Ongelmanratkaisu kehittää saamansa palautteen pohjalta omia ammatillisia ammattiinharjaantumistaitojaan käyttäen erilaisia tiedonhankintavälineitä. toimii suun terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tuntien sen rakenne- ja palvelumuodot. suunnittelee ammatillista kehittymistään ja käyttää erilaisia tiedonhankintavälineitä. arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan. mukauttaa toimintaansa erilaisiin suun- ja terveydenhuollon toimintaympäristöihin. suunnittelee ammatillista kehittymistään ja käyttää monipuolisesti erilaisia tiedonhankintavälineitä. kehittää ammatillisia valmiuksiaan ja omaa osaamistaan jatkuvan oppimisen periaatteiden mukauttaa toimintaansa erilaisiin suun- ja terveydenhuollon toimintaympäristöihin. Vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö työskentelee suunhoidon tiimin jäsenenä ohjeiden hallitsee tarvittaessa hammaslaboratorion asiakaspalvelun sekä asiakaslähtöisen puhelinpalvelun. kehittää palautteen perusteella omia vuorovaikutustaitojaan. toimii ammatillisessa vuorovaikutuksessa yksilöiden ja ryhmien kanssa sekä kykenee tiimi- ja verkostotyöhön. hallitsee yksilöllisen asiakaspalvelun hammaslaboratoriossa sekä asiakaslähtöisen puhelinpalvelun. arvioi ja kehittää ammatillisia vuorovaikutustaitojaan. kykenee itsenäiseen työskentelyyn. toimii ammatillisessa vuorovaikutuksessa yksilöiden ja ryhmien kanssa ja tuntee vuorovaikutuksen keskeiset vaiheet, välineet ja säännöt sekä ryhmädynamiikan keskeiset piirteet. kykenee tiimi- ja verkostotyöhön. hallitsee yksilöllisen asiakaspalvelun hammaslaboratoriossa sekä asiakaslähtöisen puhelinpalvelun. arvioi ja kehittää ammatil-

15 13 lisia vuorovaikutustaitojaan. saa käyttää äidinkielensä lisäksi toista kotimaista tai jotain vierasta kieltä alaansa koskevissa tilanteissa yleisen kielitutkinnon taitotasolla 2. osaa käyttää työssään tilanteen mukaan äidinkielensä lisäksi toista kotimaista tai jotain vierasta kieltä. osaa käyttää äidinkielensä lisäksi toista kotimaista tai jotain vierasta kieltä alaansa koskevissa kansallisissa ja kansainvälisissä tilanteissa. Yhteiset painotukset Kestävän kehityksen edistäminen osaa työskennellä työpaikkansa ympäristöohjeiden mukaisesti niin, ettei aiheuta toiminnassaan ympäristölle vahinkoa. osaa käsitellä, lajitella ja hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden osaa työskennellä työpaikkansa ympäristöohjeiden mukaisesti niin, ettei aiheuta toiminnassaan ympäristölle vahinkoa. käsittelee, lajittelee ja hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden mukaisesti ja tuntee kierrätykseen ja ongelmajätteisiin liittyvät periaatteet ja merkinnät. osaa työskennellä ympäristöjärjestelmien mukaisesti niin, ettei aiheuta ympäristölle vahinkoa. tuntee työpaikan työntekijää ja työnantajaa velvoittavien ympäristönsuojeluun liittyvien lakien ja sopimusten sisällön ja noudattaa niitä. kuvaa prosessissa syntyneet ympäristöhaitat ja haittojen vähentämisen tärkeimmät menetelmät. Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta Työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen työskentelee hammastekniikan alan laatustandardien mukaisesti ja tietää, mitkä tekijät vaikuttavat hyvän laadun aikaansaamiseen, vaikka tarvitseekin vielä ohjausta. noudattaa työpaikkansa työsuojeluohjeita ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai ongelmista. hallitsee laadun käsitteet, osaa vertailla niitä ja tietää, mitkä tekijät vaikuttavat hyvän laadun aikaansaamiseen. osaa omassa työssään käyttää ja soveltaa yrityksen tai oman toimipaikkansa laatujärjestelmää. noudattaa hammaslaboratorion työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita. käsittelee, lajittelee ja hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden mukaisesti ja tuntee kierrätykseen ja ongelmajätteisiin liittyvät periaatteet ja merkinnät. hallitsee laadun käsitteet, osaa vertailla niitä ja tietää, mitkä tekijät vaikuttavat hyvän laadun aikaansaamiseen. osaa omassa työssään käyttää ja soveltaa yrityksen tai oman toimipaikkansa laatujärjestelmää ja osallistuu laatujärjestelmän kehittämiseen. noudattaa hammaslaboratorion työsuojeluohjeita ja ottaa omalta osaltaan vastuun työturvallisuuden

16 14 noudattaa hammaslaboratorion sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä. hallitsee pääsääntöisesti ergonomisesti oikeat työasennot omassa työskentelyssään. suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta ja torjuu niitä. suunnittelee oman työpisteensä ergonomiseksi. kehittämisestä siten, että tuntee paikallisen työsuojeluorganisaation ja sen toimintatavat. noudattaa hammaslaboratorion sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä. hallitsee ergonomisesti oikeat työasennot työskentelynsä eri vaiheissa ja osaa ennaltaehkäistä työn aiheuttamia rasitusvammoja. osaa ylläpitää hyvää työilmapiiriä ja tunnistaa siihen haitallisesti vaikuttavia asioita (mm. työuupumus, kiusaaminen) Hammasproteesien valmistamisen perustyöt, 20 ov Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: työlähetteen ja tilauksen mukaisesti toimiminen primääri- ja/tai sekundaarimallin vaatimusten mukaisen kipsimallin valmistaminen jäljennöslusikan valmistamisen esitöiden (reunojen rajaukset, allemenojen kevennykset, eristykset) tekeminen kaavioiden valmistamisen esitöiden (reunojen rajaukset, allemenojen kevennykset, eristäminen) tekeminen jäljennöslusikoiden valmistaminen tilauksen mukaisesti kaavioiden valmistaminen tilauksen mukaisesti tarkoituksenmukaisen kipsiseoksen valitseminen, materiaalitarpeen arvioiminen, sekoittaminen ja valaminen jäljennöksiin jäljennöslusikoissa käytössä olevien materiaalien käsittelyn hallinta kaavioihin tarvittavien materiaalien tarkoituksenmukainen valinta ja käyttäminen käyttöohjeiden mukaisesti perustöissä tarvittavien välineiden ja laitteiden käyttäminen ja huolto jäljennösten käsittely jäljennösaineiden kemiallisen ja fysikaalisen rakenteen tunteminen anatomian ja fysiologian tietopohjan hyödyntäminen työssä hammaslaboratorion töiden asianmukainen puhdistus, desinfiointi, pakkaaminen ja kirjaaminen työasun ja tarvittavien suojaimien käyttäminen (suojakäsineet, suojalasit, hengityssuojaimet, poistoimuri, vetokaappi) aseptinen toimiminen ja tartunnoilta suojautuminen tilanteen vaatimalla tavalla vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö oppimaan oppiminen ja itsearviointi

17 15 esteettisten seikkojen huomioon ottaminen kestävän kehityksen edistäminen laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen. Näytön kuvaus Hammasproteesien valmistamisen perustyöt -opintokokonaisuuden näytössä opiskelija osoittaa hallitsevansa perustyöt. Keskeistä osaamista ovat jäljennösten käsittely, kipsimallien valmistaminen, yksilöllisten jäljennöslusikoiden valmistaminen ja kaavioiden valmistaminen. Opiskelijan tulee näyttää kaikki näyttöaineistossa määritellyt arvioinnin kohteena olevat ammattitaitovaatimukset vähintään tyydyttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa jäljennösaineet ja toimii niiden ominaisuuksien pohjalta huoltaa perustöissä tarvittavia välineitä ja laitteita puhdistaa välineitä ja laitteita sekä työtiloja hallitsee työprosessin vaiheet (tilaus, työprosessit, työprosessin tulokset, materiaalit ja niiden käyttö) hallitsee työn perustana olevan tiedon osaa tulkinta vähintään yhdellä vieraalla kielellä hammastekniikan ammattikirjallisuutta, alan kansainvälistä kehitystä sekä materiaalien ja laitteiden käyttöohjeistoja. Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä ennalta sovittuja aitoja potilastöitä annettujen ohjeistusten mukaan. Opiskelija dokumentoi näyttötehtävänsä työvaiheet monipuolisesti esimerkiksi kuvaamalla, piirtämällä tai muulla havainnollisella tavalla. Opiskelija kokoaa kaikki ohjeistukset, työvaiheitten dokumentit ja arvioinnit Taitokansioon (ks. luku 2.4.1). Opiskelija valitsee yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa ammattiosaamisen näyttötöiksi soveltuvat kolme potilastyötä. Tavoitteita vastaavia työsuorituksia voidaan valmistaa myös useita, joista opiskelija valitsee omasta mielestään onnistuneimmat työsuoritukset näyttötöiksi. 1. Näyttötyöksi valitaan yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa ylä- tai alaleukaan valmistettava yksilöllinen osaproteesijäljennöslusikka. Valmis lusikka vastaa lähetettä tai muuta annettua ohjeistusta. 2. Näyttötyöksi valitaan yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa ylä- tai alaleukaan valmistettava yksilöllinen kokoproteesijäljennöslusikka. Valmis lusikka vastaa lähetettä tai muuta annettua ohjeistusta. 3. Näyttötyöksi valitaan yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa ylä- tai alaleukaan valmistettava kaavio. Valmis kaavio vastaa lähetettä tai muuta annettua ohjeistusta. Näyttöympäristö Hammasproteesien valmistamisen perustöiden ammattiosaamisen näyttö tehdään opiskelijan kolmannella lukukaudella työssäoppimisjaksolla työpaikalla. Näyttöympäristöjä voivat olla sellaiset toimintaympäristöt, joissa on mahdollista toteuttaa hammasproteesien valmistamisen perustöitä. Työpaikalla on tarkoituksenmukainen välineistö, esimerkiksi tarvittavia suojaimia (suojakäsineitä, hengityssuojaimia, suojalaseja, kuulosuojaimia ja hiussuojuksia) ja desinfiointiaineita, joilla desinfioidaan jäljennöksiä, kipsimalleja ja töitä, työvälineitä sekä työtasoja. Työpaikassa tulee olla perustöissä tarvittavia kipsilaatuja, jäljennöslusikoihin tarvittavia materiaaleja ja kaavioiden pohjalevyjen valmistamiseen tarvittavia materiaaleja sekä kaavioiden valmistamiseen tarvittavia vahalaatuja. Lisäksi työyksikössä tulee olla jäljennöksien, kipsimallien, lusikoiden ja kaavioiden tekoon tarvittavat välineet. Myös laitteiden ja materiaalien käyttöohjeiden tulee olla saatavilla. Opiskelijalla tulee olla oma työpöytä, -tuoli ja -valaisin. Lisäksi hän tarvitsee mikromoottoria ja käsikappaletta sekä kaasulamppua tai bunsen-kaasulähdettä tai muuta vastaavaa lämmönlähdettä.

18 16 Ammattiosaamisen näyttöympäristöiksi soveltuvat seuraavat paikat: hammaslaboratoriot erikoishammasteknikon vastaanotot hammastarvikeliikkeet, joissa on mahdollisuus näyttää arvioinnin kohteena olevaa osaamista. Vähintään yhdellä vieraalla kielellä tapahtuva ammattikirjallisuuden tulkinta (alan kansainvälisen kehityksen seuranta ja materiaalien ja laitteiden käyttöohjeistojen ymmärtäminen) on mahdollista toteuttaa siihen parhaiten soveltuvassa näyttöympäristössä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Työlähetteen ja tilauksen mukaisesti toimiminen Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija toimii ohjeen mukaisesti, toimii ohjeen valmistaa työn ohjeiden, mutta tarvitsee ohja- tilauksen ja vaatimusten usta. Primääri- ja/tai sekundaarimallin vaatimusten mukaisen kipsimallin valmistaminen Jäljennöslusikan valmistamisen esitöiden (reunojen rajaukset, allemenojen kevennykset, eristykset) tekeminen valmistaa primäärija/tai sekundaarimallin ohjeiden tekee jäljennöslusikan valmistamisen esityöt (reunojen rajaukset, allemenojen kevennykset, eristykset) ohjattuna. valmistaa primääri- ja/tai sekundaarimallin ohjeiden ja vaatimusten valitsee käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat kipsilaadut. hallitsee jäljennöslusikan valmistamisen esityöt (reunojen rajaukset, allemenojen kevennykset, eristykset). valmistaa primääri- ja/tai sekundaarimallin ohjeiden ja vaatimusten valitsee käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat kipsilaadut. osaa hammasalan kipsien oikeat käyttötavat. hallitsee jäljennöslusikan valmistamisen esityöt (reunojen rajaukset, allemenojen kevennykset, eristykset). hallitsee jäljennöslusikan valmistamisen esityöt kunkin protetiikan osa-alueen vaatimusten Kaavioiden valmistamisen esitöiden (reunojen rajaukset, allemenojen kevennykset, eristäminen) tekeminen tekee kaavioiden valmistamisen esityöt (allemenojen kevennykset, eristykset) ohjattuna. hallitsee kaavioiden valmistamisen esityöt (allemenojen kevennykset, eristykset). hallitsee kaavioiden valmistamisen esityöt (allemenojen kevennykset, eristykset). hallitsee kaavioiden valmistamisen esityöt kunkin protetiikan osa-alueen vaatimusten

19 17 Jäljennöslusikoiden valmistaminen tilauksen mukaisesti Kaavioiden valmistaminen tilauksen mukaisesti Tarkoituksenmukaisen kipsiseoksen valitseminen, materiaalitarpeen arvioiminen, sekoittaminen ja valaminen jäljennöksiin valitsee ohjeiden mukaisesti tilanteen vaatiman kipsilaadun. hallitsee sekoitustavan ja löytää oikean vesi-jauhesuhteen ohjeiden valaa jäljennökset oikeaaikaisesti ohjeiden valmistaa tilauksen mukaiset yksilölliset jäljennöslusikat. valmistaa kaaviot tilauksen valitsee tilanteen vaatiman kipsilaadun. hallitsee sekoitustavan ja oikean vesi-jauhesuhteen. sekoittaa kipsin ja valaa jäljennökset oikeaaikaisesti. valmistaa tilauksen mukaisesti eri protetiikan osaalueiden yksilöllisiä jäljennöslusikoita. valmistaa tilauksen mukaisesti eri protetiikan osaalueiden kaaviot. valitsee tilanteen vaatiman kipsilaadun. hallitsee sekoitustavan ja tiiviin kipsiseoksen oikean vesi-jauhe-suhteen. sekoittaa kipsin ja valaa jäljennökset oikeaaikaisesti. Jäljennöslusikoissa käytössä olevien materiaalien käsittelyn hallinta käyttää materiaaleja käyttöohjeiden hallitsee jäljennöslusikoiden materiaalien käsittelyn ohjeiden hallitsee jäljennöslusikoiden materiaalien käsittelyn ohjeiden Kaavioihin tarvittavien materiaalien tarkoituksenmukainen valinta ja käyttäminen käyttöohjeiden mukaisesti käyttää tarkoituksen ja standardien mukaisia materiaaleja käyttöohjeiden valitsee ja käyttää tarkoituksen ja standardien mukaisia materiaaleja käyttöohjeiden käyttää materiaalin mukaista menetelmää. valitsee ja käyttää tarkoituksen ja standardien mukaisia materiaaleja käyttöohjeiden suunnittelee ja arvioi materiaalitarpeen. Työtehtävän hallinta Perustöissä tarvittavien välineiden ja laitteiden käyttäminen ja huolto Jäljennösten käsittely käyttää perustöissä tarvittavia välineitä ja laitteita. osaa perustöissä tarvittavien välineiden ja laitteiden perushuollon. esikäsittelee käytössä olevia jäljennöksiä. käyttää perustöissä tarvittavia välineitä ja laitteita. huoltaa tarvittaessa perustöissä tarvittavia välineitä ja laitteita. käsittelee käytössä olevia jäljennösainetyyppejä niiden vaatimalla tavalla. käyttää ja huoltaa perustöissä tarvittavia käsityövälineitä ja laitteita. ottaa huomioon laitteiden käytössä ja huollossa työturvallisuusnäkökohdat. käsittelee käytössä olevia jäljennösainetyyppejä niiden vaatimalla tavalla. ottaa työskentelyssään huomioon jäljennöksen mekaanisen rasituksen sietokyvyn.

20 18 Työn perustana olevan tiedon hallinta Jäljennösaineiden kemiallisen ja fysikaalisen rakenteen tunteminen tuntee yleisimpien käytössä olevien jäljennösaineiden jäljennöksen oton jälkeisen käyttäytymisen. tuntee käytössä olevien materiaalien kemiallisen ja fysikaalisen rakenteen. tuntee jäljennösten oton jälkeisen materiaalien käyttäytymisen. tuntee käytössä olevien materiaalien kemiallisen ja fysikaalisen rakenteen. tuntee jäljennösten oton jälkeisen materiaalien käyttäytymisen. Anatomian ja fysiologian tietopohjan hyödyntäminen työssä Työturvallisuuden hallinta Hammaslaboratorion töiden asianmukainen puhdistus, desinfiointi, pakkaaminen ja kirjaaminen osaa tavanomaiset tavat desinfioida ja puhdistaa hammaslaboratorioon saapuvat jäljennökset. hyödyntää anatomian ja fysiologian tietopohjaa. puhdistaa ja desinfioi hammaslaboratorioon saapuvat ja sieltä lähtevät työt asian tuntee mekaanisen rasituksen sietokyvyn. hyödyntää anatomian ja fysiologian tietopohjaa ja biometrian antamaa keskiarvotietoa ihmisen suun alueen rakenteesta. puhdistaa, desinfioi, pakkaa ja kirjaa hammaslaboratorioon saapuvat ja sieltä lähtevät työt asian Työasun ja tarvittavien suojaimien käyttäminen (suojakäsineet, suojalasit, hengityssuojaimet, poistoimuri, vetokaappi) käyttää perustöiden valmistuksessa tarvittavia suojavälineitä (suojakäsineet, suojalasit, hengityssuojaimet, poistoimuri, vetokaappi). käyttää perustöiden valmistuksessa tarvittavia suojavälineitä (suojakäsineet, suojalasit, hengityssuojaimet, poistoimuri, vetokaappi). käyttää perustöiden valmistuksessa tarvittavia suojavälineitä (suojakäsineet, suojalasit, hengityssuojaimet, poistoimuri, vetokaappi). Aseptinen toimiminen ja tartunnoilta suojautuminen tilanteen vaatimalla tavalla puhdistaa työvälineet, laitteet ja työtilat. huolehtii omasta puhtaudestaan. puhdistaa työvälineet, laitteet ja työtilat. huolehtii omasta ja työympäristönsä järjestyksestä ja puhtaudesta. toimii kaikissa työvaiheissa aseptisesti ja noudattaa työja asiakasturvallisuutta. huolehtii omasta ja työympäristönsä järjestyksestä ja puhtaudesta. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö toimii normaalissa päivittäisessä yhteistyössä moniammatillisen hammashoitotiimin kanssa. valmistaa hammasteknisten töiden teknisen osuuden yhteistyössä moniammatillisen hammashoitotiimin kanssa. valmistaa hammasteknisten töiden teknisen osuuden yhteistyössä ja vastuullisesti yhdessä moniammatillisen hammashoitotiimin kanssa. osaa tulkinta toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä ammattikirjallisuutta sekä materiaalien ja laitteiden käyttöohjeistoja yleisen kielitutkinnon taitotasolla 2. osaa tulkita ammattikirjallisuutta vähintään yhdellä vieraalla kielellä ja kykenee seuraamaan hammastekniikan kehitystä sekä materiaalien ja laitteiden käyttöohjeita. osaa tulkita ammattikirjallisuutta vähintään yhdellä vieraalla kielellä ja pystyy seuraamaan ja ymmärtämään hammastekniikan alan kansainvälistä kehitystä sekä materiaalien ja laitteiden käyttöohjeistoja.

21 19 Oppimaan oppiminen ja itsearviointi ottaa vastuun omasta työskentelystään saamasta palautteen pohjalta. ottaa vastuun omasta työskentelystään saamansa palautteen pohjalta. arvioi ja kehittää ammatillisia perustaitojaan jatkuvan oppimisen periaatteiden Esteettisten seikkojen huomioon ottaminen kehittää omaa osaamistaan saamansa palautteen pohjalta. arvioi ja kehittää omaa osaamistaan. ymmärtää, mikä merkitys hampaiden ulkonäöllä on asiakkaalle. perustelee tekemänsä ratkaisut. ymmärtää, mikä merkitys hampaiden ulkonäöllä on asiakkaalle. Yhteiset painotukset Kestävän kehityksen edistäminen toimii työpaikkansa ympäristöohjeiden ja määräysten toimii työpaikkansa ympäristöohjeiden ja määräysten käsittelee, lajittelee ja hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden lajittelee työssä syntyvät jätteet. käsittelee, lajittelee ja hävittää työssä syntyviä jätteitä ohjeiden hallitsee ongelmajätteiden käsittelyn. tuntee kierrätykseen ja ongelmajätteisiin liittyvät periaatteet ja merkinnät sekä hallitsee ongelmajätteiden käsittelyn. toimii luontoa säästävästi. Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta suunnittelee työskentelynsä joustavaksi, taloudelliseksi ja laadukkaaksi yhdessä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. suunnittelee työskentelynsä joustavaksi, taloudelliseksi ja laadukkaaksi yhdessä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen. toimii työpaikkansa ympäristö- ja turvallisuusohjeiden ja määräysten toimii työpaikkansa ympäristö- ja turvallisuusohjeiden ja määräysten toimii lääkelaitoksen ohjeiden mukaan. ottaa työskentelyssään huomioon asiakkaan tarpeet. ottaa työskentelyssään huomioon työsuojelulliset näkökohdat, käyttöturvallisuustiedotteet, lääkelaitoksen ohjeet, tuote- ja potilasturvallisuussäädökset.

22 Kokoproteesien valmistaminen, 20 ov Näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen: työmallien kipsaus artikulaattoriin kaavioihin tehtyjen viitteiden ja merkintöjen sekä tilauksen mukaisesti proteesihampaiden yksilöllinen asettelu työhön soveltuvilla hampailla ja hampaiden muotoilu työn vaatimusten perusteella alveoliosien muotoilu ja viimeistely vahasta (yleismuodot, ienkaulat, papillat, juugat) kyvettikipsauksen ja/tai työpaikassa käytössä olevan menetelmän hallitseminen AH-alueen radeeraus tarvittaessa akrylointi työpaikassa käytössä olevalla tai tilauksen mukaisella menetelmällä proteesin viimeistely ja kiillotus kokoprotetiikassa tarvittavien välineiden ja laitteiden käyttäminen ja huolto (artikulaattorit, vahatyöskentelyssä tarvittavat välineet ja laitteet, akryloinnissa tarvittavat välineet ja laitteet, akryylin viimeistelyssä ja kiillotuksessa tarvittavat välineet ja laitteet) kokoprotetiikassa käytettävien materiaalien ja aineiden käytön hallinta artikulaattorin rakenteen ja toimintojen hallitseminen asetteluperiaatteiden tunteminen anatomian ja fysiologian, purentafysiologian ja morfologian tietopohjan hyödyntäminen kokoproteesien valmistamisessa kokoprotetiikassa tarvittavien vahojen kemiallis-fysikaalisen rakenteen ja käyttäytymisen tunteminen akryylimuovin fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien ja rakenteen hallitseminen hammaslaboratorion töiden asianmukainen puhdistus, desinfiointi, pakkaaminen ja kirjaaminen työtaitojen kehittäminen työturvallisuus huomioon ottaen aseptisesti toimiminen ja tartunnoilta suojautuminen tilanteen vaatimalla tavalla vuorovaikutus, viestintä ja yhteistyö oppimaan oppiminen ja itsearviointi esteettisten seikkojen huomioon ottaminen kestävän kehityksen edistäminen laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta työsuojelusta ja terveydestä huolehtiminen. Näytön kuvaus Kokoproteesien valmistamisen opintokokonaisuuden näytössä opiskelija osoittaa hallitsevansa kokonaisuuden keskeiset osaamisalueet vähintään valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden tyydyttävällä tasolla. Keskeistä osaamista on artikulaattorin käyttö, hammasasettelu, vahamuotoilu ja muottien valmistus, akrylointi sekä työstö ja viimeistely. Näytössä opiskelija valmistaa ylä- tai alaleukaan kokoproteesin tilauksen mukaan. Kokoproteesien valmistamisen näyttö suoritetaan työssäoppimispaikassa. Näyttö voidaan tehdä myös oppilaitoksessa, jos työssäoppimispaikassa ei ole tarjolla näyttöön soveltuvia töitä. Opiskelija valmistaa kipsimalleista kaksoismallit (ylä- ja alaleuka) ja valmiista proteesista kipsimallinnoksen. Opiskelija kipsaa työmallit artikulaattoriin kaavioiden tai muiden viitteiden avulla valmistaa kaavion asettelee hampaat asetteluun soveltuvilla hampailla

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014

Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti 2014 Määräys 41/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA NÄYTÖT: LUONTOMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Paikalliset valmistusprosessit 15 osp, valinnainen, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa ARVIOINNIN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta 5 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) 2.4.215 Rakennusalan perustutkinto Koodi: RAK395 Päätös: LAO C68/215 Näytön kuvaus Tutkinnonosa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi perustuu opiskelijan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI: TIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ Millaista tietoa arviointijärjestelmä tuottaa oppimistuloksia logistiikan, sosiaali- ja terveysalan, kone- ja metallialan sekä hotelli-

Lisätiedot

Hammastekniikan perustutkinto

Hammastekniikan perustutkinto Hammastekniikan perustutkinto Hammastekniikan perustutkinto Hammastekniikan perustutkinnon suorittanut on hammaslaborantti. Hammaslaborantti toimii mallintamiseen ja purennan kuntouttamiseen liittyvissä

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LENNONJOHDON PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Hammastekniikan perustutkinnon perusteesta 2018

Lausuntopyyntö Hammastekniikan perustutkinnon perusteesta 2018 LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (3) 27.09.2017 OPH-2140-2017 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö Hammastekniikan perustutkinnon perusteesta 2018 Opetushallitus pyytää lausuntoanne hammastekniikan perustutkinnon perusteiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä

Hyväksytty Jyväskylän kotitalousoppilaitoksen amos-toimielimessä Pikaruokapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastilat toimipaikan pikaruokia pitää huolta myytävien tuotteiden riittävyydestä ja laadusta suosittelee, myy ja pakkaa pikaruoka-

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Siivouspalvelut erityiskohteessa 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan.

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Tilaus- ja teemaruokien valmistus 10 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot