O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: klo Paikka:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: 21.5.2015 klo 12.00. Paikka:"

Transkriptio

1 O A\V OULUN O ( ( KUNTA HaLLituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fröjdholm Kpti HQnnib (este) Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi (este) Lisäksi: PS Manninen (5ihteeri) KAMäättä SA Toiviainen 9 KVJAJuntura 15 75,9 115 Ville Tyrväinen 1 13 Taru Torssonen 8 5, 10 5, 11 5, Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo LailLisuus ja päätösvattaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 5 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 5 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. PJ 7 Sih, Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI ET: PL OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN1]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl fi

2 16) 0 \\V/A\VII OULUN ((1 QYI YLIOPISTON Pöytäkirja fl II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 15/ Pöytä kirjantarkastajien valinta Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Fröjclholm & HJ Haverinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärje5tykseksi Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 5 5 Ilmoitusasiat Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: HJ Haverinen ja KVJA Juntura korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivillä 7.5. P5 Manninen Oulun yliopiston varainhankinnan ulkoisen ohjausryhmän kokouksessa 8.5. Alumnijuhla Saalastinsalissa (vuoden alumnin ja vuoden opiskelijan valinta) Vulcanalia-harjoittelija Asta Salomaa aloitti työt OYY:ssä KVJA Juntura ja SA Toiviainen kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijaympäristöselvityksessä PS Manninen ja KVJA Juntura tapasivat hallintojohtaja kiurun, johtaja Raudasojan sekä lakimies Leinosen (Universitas-sopimus) Päätös: Esityksen mukaan. 6 5 Jatko-opisketijajäsenten haku terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan ja Aurora Doctorat Programin tohtorikoulutustoimikuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Ylioppilas kunnalle on tullut pyyntö avata opiskelijajäsenten haut seuraavasti: Terveys-ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunta: 3. varsinainen jäsen Aurora DP:n tohtorikoulutustoimikunta (Thule-instituutti): 2 varsinaista jäsentä Esittetijä: KA Määttä Päätösesitys: Avataan jatko-opiskelijajäsenten haku Terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan (1 varsinainen jäsen) sekä Aurora Doctoral Programin tohtorikoulutustoimikuntaan (2 varsinaista jäsentä). Haku päättyy klo Päätös: Esityksen mukaan. Sihtr\/ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJ L 50,90014 OULUN YLIOPISTO, VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +3S , TOIMISTO()O fy,fi, WMN.OYY.FI

3 6) 0 A\v OULUN O f r( KUNTA 7 TekniLLisen tiedekunnan koututustoimikunnan opisketijajäsenen eron pyyntö HalUtuksen kokouksen 1 5/2O.5 Ylioppilaskunnan hallintosäännön 5 5:n mukaan luottamushenkilö voi erota muusta luottamustoimesta kuin edustajiston jäsen yydestä tai varajäsenyydestä ilmoittarnalla siitä kirjallisesti pääsihteerille. Eroilmoitus tulee voimaan hallituksen merkittyä asian tiedoksi hallituksen pöytäkirjaan. Teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäsen Heino Härkönen on esittänyt eropyyntönsä pääsihteeri Eero Manniselle keskiviikkona Liitteet: Eronpyyntö ja hakukuulutus EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Heino Härkösen ero ja avataan haku teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi. Haku päättyy klo Päätös: Esityksen mukaan. KA Määttä poistui kokouksesta klo Päätettiin siirtyä kohtaan 9, sillä Taru Torssonen ei ollut vielä ehtinyt saapua paikalle. Palattiin takaisin kohtaan 8 klo Amazing OuLun Loppura portti Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta Amazing Oulu -tapahtuma järjestettiin Esittetijä: Taru Torssonen Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi Amazing Oulun loppuraportti. Päätös: Esityksen mukaan. Palattiin työjärjestyksen mukaiseen käsittelyjärjestykseen kohtaan 12 hallituksen 2. käsittely. Vaalijärjestyksen muuttaminen, SA Toiviainen saapui kokoukseen klo Kannanotto yliopiston ravintotatoiminnan kilpailuttamisesta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sen puhevaltaa. SA Toiviainen on valmistellut hallituksen kanssa liitteen mukaisen kannanoton. Liite: Kannanotto yliopiston ravintolatoiminnan kilpailuttamisesta EsitteLijä: SA Toiviainen Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen kannanotto. Päätös: Esityksen mukaan. SA Toiviainen poistui kokouksesta klo edustaa ylioppilaskuntaaja käyttää Pkt Pkt UJU\J OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEEt. PL 250, ULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTI LAN KATU, Xl 0V1, 2. KRS, OULU. PUH: , VVWW.OYY.FI

4 16) 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokoukse c 10 OYY:n esitys SYL:n kehitysyhteistyöasian neuvottetukuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on - sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Kehitys yhteist yöasiain neuvottelukunta KENKKU on SYL:n hallituksen neuvonantaja kehitys yhteistyöasioissa. KENKKU hallinnoi SYL:n kehitys yhteist yö hankkeita yhdessä kehitys yhteistyökoordinaattorin kanssa. Toimikausi on syyskuun alusta elokuun loppuun. KENKKUun valitaan yhteensä 15 jäsentä eri ylioppilaskunnista ja jäsenistä noin puolet on edelliseltä vuodelta jat kavia jäseniä. KENKKUn tehtäviin kuuluu hankehallinnossa avustaminen, kuten raportointi, hankkeiden talousseuranta ja yleinen hankkeen etenemisen seuranta. KENKKU kokoontuu kerran kuussa lukuvuoden aikana Helsingissä yleensä maanantaisin tai perjantaisin. SYL on pyytänyt esittämään jäseniä ja lähettämään esittämiensä henkilöiden hakemukset sähkö post itse mennessä SYL:n kehitysyhteistyöstä vastaavalle hallituksen jäsenelle Janne Häliselle. OYY:n hallitus on kokouksessaan 14/2015 valtuuttanut KVJA Junturan ja HJ Haverisen avaamaan haun ja tekemään esityksen OYY:n hallitukselle KENKKU:n jäseneksi esitettävästä henkilöstä. Haku oli auki klo 12 asti. t 4ääräaikaan mennessä hakemuksensa jätti San Oksanen. Liite: San Oksasen hakemus Esittetijä: KVJA Juntura Päätösesitys: Valitaan KENKKU:n jäseneksi esitettävä henkilö. Taru Torssonen saapui kokoukseen klo asiasta keskustelun aikana. Päätös: Päätettiin yksimielisesti valita San Oksanen esitettäväksi KENKKUn jäseneksi. 11 Vuoden 2015 akateemisista avustuksista päättäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain kokouksessaan akateemisen avustusten hakuajan sekä projektiavustusten hakujen umpeutumisajat. OYYE hyväksyi kokouksessaan 10/2014 talousarvion, jonka mukaan akateemisille avustuksille ja projektiavustuksille on vuonna 2015 yhteensä käytössä rahaa euroa. OYY:n hallitus on kokouksessaan 4/2015 päättänyt jakaa vuonna 2015 akateemisina avustuksina yhteensä 9500 euroaja hakuajaksi Liite: Koonti akateemisista avustuksista 2015 Esittetijä: KVJA Juntura Päätösesitys: Myönnetään akateemisia avustuksia liitteen mukaisesti. Päätös: Esityksen mukaan. KVJA Juntura poistui kokouksesta klo Päätettiin siirtyä takaisin kohtaan 8 Amazing Oulun loppuraportti. Palattiin käsittelyjärjestyksen miisesti kohtaan 12 klo PJ 5ih Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI5O, OULUN YLIOPISTO, VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi,

5 20) 0 O Y( OULUN T ( KUNTA HaLUtuksen kokoukse Päätettiin käsitellä ensin kohta 13 Hallintovaalijohtosäännön muuttaminen. 12 Vaalijärjestyksen muuttaminen, hallituksen 2. käsittely Edustajisto on vuonna 2013 päättänyt ottaa käyttöön sähköisen äänestysjärjestelmän. Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 :n mukaan edustajiston tehtävänä on -- johtosäännöistäja niiden muuttamisesta. päättää ylioppilaskunnan Edelleen ylioppilaskunnan sääntöjen 31 :n mukaan jos edustajista muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen edustajiston kokoukseen. Voimassa olevan ja esitettävän vaalijärjestyksen mukaan keskusvaalilautakunnan tulee antaa edustajistovaalien vaalikuulutus viimeistään Kahden päätösvaltaisen edustajiston kokouksen järjestäminen ennen tätä päivämäärää voi osoittautua haasteelliseksi, joten on syytä pyytää edustajiston jäseniltä ja varajäseniltä mahdolliset huomautuksensa ennen kuin hallitus päättää lopullisesta pohjaesityksestänsä edustajistolle. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 14/2015 ja päätti merkitä tiedoksi P5 Mannisen ja Ville Tyrväisen alustaman keskustelun. Valmistelua on jatkettu keskustelun pohjalta. Seuraavassa on lueteltuina ne esitettävän vaalijärjestyksen keskeiset muutokset verrattuna syksyllä 2013 voimassa olleeseen vaalijärjestykseen, jotka vaikuttavat vaalien järjestämiseen: sähköisen äänestysjärjestelmän käyttöönotto vaaliluettelo on nähtävillä ennen sähköisen äänestyksen alkamista vaaliasiakirjojen tarkistuksen ajankohta KVL:ssä on kiinteä päivämäärä vaaliasiakirjoissa olevien puutteiden korjaamiseen annetaan enemmän aikaa ennakkoäänestyksen ajankohtaa siirretään lähemmäksi kohti vaalipäivää kaikki jäsenet muodostavat yhtenäisen äänestysalueen vaal ipäivänä vaalipäivänä ei järjestetä äänestysaluekohtaista uurnaäänestystä KVL ei aseta vaalipäivälle hlön vaalilautakuntia jokaiselle äänestysalueelle varsinaisen vaalipäivän vaalitoimituksen kestoa on lyhennetty 3 tunnilla suljetun lähetekuoren sisällä olevaa avonaista vaalikuorta ei hylätä, vaan se suljetaan vaalisalaisuus säilyttäen kaikki äänestysliput lasketaan ainoan kerran KVL:n kokouksessa vaalipäivän iltana ja tulos vahvistetaan laskennan päättymisen jälkeen vaaliliitto,josta tulee valituksi vain yksi edustajiston jäsen saa kaksi varajäsentä Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta on muutettu helpommin sovellettavaksi sekä prosessikuvauksen kaltaiseksi. Liite: Luonnos vaalijärjestykseksi Pääsihteeri: Hallitus päättää, että edustajiston jäsenten ja varajäsenten tulee esittää pääsihteerille huomautuksensa liitteenä olevaan vaalijärjestysluonnokseen mennessä. Päätös: Esityksen mukaan. Palattiin takaisin käsittelyjärjestyksen mukaiseen esityslistaan kohtaan 14. Ville Tyrväinen poistui kokouksesta klo Siht Pkt Pkt L.JLJ\, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi 0,90014 OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI KOISO KANTI1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , VPMN.O C.FI

6 20) 0 OY( A\v OULUN T( KUNTA 13 HaLtintovaatijohtosäännön muuttaminen, hallituksen 2. käsittely Edustajisto päätti kokouksessaan 2/2015 palauttaa hallintovaal ijohtosäännön valmisteluun. Edustajistossa käydyn keskustelun pohjalta jäsenvaalista tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten kohdalla ei haluttu luopua. Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 :n mukaan edustajiston tehtävänä on -- johtosäännöistäja niiden muuttamisesta. päättää ylioppilaskunnan Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 :n mukaan jos edustajisto muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen edustajiston kokoukseen. Voimassa olevan ja esitettävän hali intovaalijohtosäännön mukaan keskusvaal ilautakunnan tulee antaa tiedekuntahallitusvaalin vaalikuulutus viimeistään , mikäli vaali halutaan järjestää samanaikaisesti edustajistovaalien kanssa. Kahden päätösvaltaisen edustajiston kokouksen järjestäminen ennen tätä päivämäärää voi osoittautua haasteelliseksi, joten on syytä pyytää edustajiston jäseniltä ja varajäseniltä mahdolliset huomautuksensa ennen kuin hallitus päättää lopullisesta pohjaesityksestänsä edustajistolle. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 14/2015 ja päätti merkitä tiedoksi P5 Mannisen ja Ville Tyrväisen alustaman keskustelun. Valmistelua on jat kettu keskustelun pohjalta. Seuraavassa ovat lueteltuina esitettävän hallintovaalijohtosäännön keskeiset muutokset verrattuna syksyllä 2013 voimassa olleeseen hallintovaalijohtosääntöön,jotka vaikuttavat hallintovaalien järjestämiseen: tiedekuntahallitusvaali voidaan järjestää käyttäen sähkö istä äänestystä tiedekuntahallitusvaali voi kestää enintään 8 päivää ennakkoäänestys mukaan lukien tiedekuntahallitusten jälki- ja täydennysvaali siirtyy hallituksen päätettäväksi johtosäännön soveltamisalaan on lisätty koulutustoimikuntien opiskelijoiden edustajat edustajiston ja hallituksen nimeämien opiskelijoiden edustajien nimeämisprosessia on yhtenäistetty hallitus vastaa edustajiston päätösasioiden valmistelusta myös opiskelijoiden edustajia nimettäessä hakukuulutuksen antajaa ei ole määritelty vaalikelpoisuuden määritelmää on tarkastettu vastaamaan paremmin uuden yliopistolain henkeä vuodesta 2016 alkaen ylioppilaskunta seuraa aktiivisesti opiskelijaedustajien vaalikelpoisuuksia Esitettävässä hallintovaalijohtosäännössä ei viitata soveltuvin osin vaalijärjestykseen, vaan kaikki vaalien eroavaisuudet on kirjoitettu auki hallintovaalijohtosääntöön ja loppuja vaalijärjestyksen määräyksiä noudatetaan kirjaimellisesti. Lisäksi hallintovaal ijohtosäännön rakennetta on muutettu helpommin sovellettavaksi sekä prosessikuvauksen kaltaiseksi. Liite: Luonnos hallintavaalijohtosäännöksi Pääsihteeri: Haltitus päättää, että edustajiston jäsenten ja varajäsenten tutee esittää huomatuksensa liitteenä otevaan hattintovaalijohtosääntötuonnokseen mennessä pääsihteerilte. Taru Torssonen poistui kokouksesta kto Päätös: Esityksen mukaan. Siirryttiin takaisin kohtaan 12 Vaalijärjestyksen muuttaminen. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJ : L250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , WMN.OYY.FI Pkt Pkt c9

7 16) 0 \\V/A\Vll OULUN 71 Y1 YLIOPISTON Päytäkirja Iji III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 15/ Päivi Kytömäen muotokuvarahasto Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Ylikirjastonhoitaja, FL Päivi Kytömäki jää eläkkeelle Hänen lähes 40-vuotisen Oulun yliopiston kirjastouransa kunniaksi ollaan teettämässä valokuvamuotokuva Oulun yliopiston kokoelmiin. Nimilista lahjoittajista luovutetaan ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäe lie muotokuvan paljastamisen yhteydessä. Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Lahjoitetaan Päivi Kytömäen muotokuvarahastoon 100 euroa. Päätös: Esityksen mukaan HalLituksen talousseuranta 1 4/2015 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta --. Ylioppilaskunnan hallintosäännön 97 :n mukaan pääsihteerin tehtävänä on 5) tarkkailia talousarvion toteutumista EsitteLijä: P5 Manninen PS Manninen veti asian pois Ustalla hallituksen pyynnöstä. Sovittiin, että asia käydään äpi paremmalla ajalla. PJ Sih Pkt /.. Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi,

8 0 O f ( A\v OULUN t ( KUNTA H a[titu ksen kokoukse 16 Muut esille tulevat asiat HVPJ Numminen kysyi TVT-ryhmän opiskelijajäsenen täydentämisestä. HVPJ Numminen kysyi uudistuneesta Universitas-sopimuksesta. 17 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa Oulus 2( Sun Nousiainen Hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa.2015 Oulussa Henri Fröjdholm Pöytäkirjantarkastaja Moona Haverinen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Heino Härkösen eronpyyntö teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnasta Liite 2: Kannanotto yliopiston ravintotatoiminnan kilpailuttamisesta Liite 3: San Oksasen hakemus KENKKUn jäseneksi Liite 4: Koonti akateemisista avustuksista 2015 Liite 5: Luonnos vaalijärjestykseksi Liite 6: Luonnos hallintovaalijohtosäännöksi PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi, WVAN.0YY.FI

9 o O ti( A\v OULUN ( KUNTA Haltituksen kokoukse il Liite 1: Heino Härkösen eronpyyntö teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnasta sekä hakukuulutus Hei! Olen viime ja tämän vuoden aikana ollut teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan toiminnassa opiskelijajäsenenä. Nyt kuitenkin lähden kesän jälkeen vaihto-opiskelemaan enkä täten pysty ottamaan osaa kokouksiin. Tiedustelin jo hieman seuraajaa ja Oulun Teekkariyhdistyksen koulutuspoliittinen vastaava ida Kaikkonen olisi kiinnostunut jo ihan oman hallitusnakkinsa puolesta. Vietän kesän muualla kuin Oulussa joten minun (ja lidan) puolesta seuraava koulutustoimikunnan kokous voidaan mennä uudella miehityksellä. Terveisin Heino Härkönen, (Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta ry:n opintovastaava 2014) OYY hakee opiskelijajäsentä teknillisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan Tärkeä vaikuttamisen paikka avoinna! Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön mukaan tiedekunnan koulutustoimikunta ohjaa ja arvioi tutkintotavoitteisten oppiaineiden ja koulutusohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Koulutustoimikunta vastaa myös tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Dekaani nimeää muut jäsenet. Opiskelijajäsenet nimetään ylioppilaskunnan esityksestä. Opiskelijajäsenenä toimimisesta saat: O kokemusta hallinnollisesti työstä, jota arvostetaan yleisesti akateemisilla työmarkkinoilla, O kokouspalkkion toimielimen kokouksista ja O opintopisteitä koulutusohjelmasta riippuen Koulutustoimikunnassa opiskelijajäsenenä toimiminen edellyttää kiinnostusta yhteisiin asioihin ja ennen kaikkea rohkeutta ja valmiutta puhua opiskelijoiden puolesta. Kaikkea ei tarvitse tietää ja apua toimintaansa saa muilta hallinnonopiskelijaedustajilta sekä ylioppilaskunnalta. Hakuaika teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi alkaa Hakea voi vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee hakijan henkilötiedot sekä tiedekunta, jossa hakija opiskelee. Hakemus tulee lähettää otsikolla Hakemus TTK:n koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi osoitteeseen torstaihin mennessä. Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , VANW.OYY.FI

10 o \VIAV/I OULUN y(( y(( YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KAN NAN OTTO Opiskelijanäkökulma huomioitava yliopiston ravintolakilpailutuksessa Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on huolissaan yliopiston ravintola- ja kahvilapalveluiden kilpailutuksen valmistelusta. Opiskelijat ovat suurin yksittäinen kampuksen ravintolapalvel.uiden käyttäjäryhmä, mutta opiskelijoita ei ole kuultu kilpailutuksen valmistelussa lainkaan. OYY ihmetteleekin, miten yliopisto voi luoda tarkoituksenmukaisia kilpailutuskriteerejä, jos sillä ei ole käsitystä siitä, mitä opiskelijat toivovat opiskelijaruoalta. Opiskelijaruokailun asiantuntijoita ovat nimenomaan opiskelijat, joten heidän näkemyksiään on opiskelijaruokailun järjestämisessä kuultava. Myös kilpailutuksen kriteerien painopiste tulee olla opiskelijaruokailun järjestämisessä, sillä keskimäärin opiskelijalounaiden painotus kampusravintoloiden myynnistä on kolme neljäsosaa ja joidenkin ravintoloiden osalta jopa 85 prosenttia. OYY:n mielestä kilpailutuksessa tulee hinnan sijaan painottaa laadullisia kriteerejä. Esimerkiksi kasvisruoan laatuun tulee panostaa nykyistä enemmän ja sillä tulee olla samat laadulliset kriteerit kuin liharuoallakin. Myös ruoan omavalmistusaste ja paikallisten raakaaineiden käyttö ovat opiskelijoiden toivomia laadullisia kriteereitä. Alueellisuus on Oulun yliopistolle monissa asioissa tärkeää, miksei siis tässäkin asiassa suosittaisi lähipalveluja. Yksi peruste yliopiston ravintolatoiminnan kilpailutukselle on ollut toiveet erilaisista vaihtoehdoista ja monipuolisesta tarjonnasta. Tämä perustuu ihmisten erilaisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin. Vaikka kasvisruoan ja salaattilounaiden suosio on kasvanut koko ajan, on myös perinteinen kotiruoka edelleen varsin suosittu lounasvaihtoehto. Opiskelijoita houkuttelee kampusravintoloihin ennen kaikkea ruoan hyvä maku ja hyvä hinta-laatusuhde. Valinnanvaraa saataisiin myös kilpailutuksen pilkkomisella osiin, jolloin Snellmania-ravintola omine keittiöineen irrotettaisiin muiden ravintoloiden kilpailutuksesta. Opiskelijat ovat huolissaan myös kilpailutuksen aikataulusta. Kilpailutuksen voittava ravintoloitsija on näillä näkymin tiedossa vasta marras-joulukuussa. Mikäli kampuksella aloittaisi uusi ravintoloitsija, voidaanko olla varmoja, että lounasta on saatavissa jo tammikuun alusta alkaen. OYY toivoo, että yliopisto kuuntelee opiskelijoidensa näkemyksiä ja että kampuksella on jatkossakin saatavissa monipuolista, terveellistä ja ympäristöystävällistä opiskelijaruokaa. OYY haluaa myös muistuttaa yliopistoa siitä, että kun opiskelijaruoka on terveellistä ja houkuttelevaa, opiskelijat syövät edullisen opiskelijalounaan ja jaksavat opiskellakin paremmin. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sun Nousiainen Eero Manninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteerioyy.fi, ) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRIEET: PL 250, OULUN YUOPI5TO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN]]1LAN KATU, Xl OVI 2. KRS, OULU. PUH: , VNI/W.OVY.FI

11 HPK15/2015 Liite 3: San Oksasen hakemus KENKKUn jäseneksi Hei, Kehitysyhteistyöasioista ja politiikasta kiinnostunut kolmannen vuoden kulttuuriantropologian opiskelija ilmoittautuu palvelukseen. Omaan erittäin hyvät valmiudet kehitysyhteistyöstä tiedottamiseen, sillä yksi sivuaineitani on viestintä. Tämän lisäksi huolehdin ensi vuoden kehitysyhteistyöviikon viestinnästä. Kehittäisin DYY:n tietämystä kehitysyhteistyöasioista käyttämällä mahdollisimman monimuotoisia viestintäkeinoja. Kehitysyhteistyöasioita olisi hyvä tuoda lähemmäs ihan riviopiskelijaakin, joten toisin tietämystä näistä asioista erityisesti sosiaalisen median kautta. Biogitekstien lisäksi tietoisuutta voisi lisätä esimerkiksi twitterin ja instagrammin kautta. Kehitysyhteistyön lisäksi minua kiinnostaa erityisesti koulutuspolitiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Olen tammikuussa aloittanut ainejärjestöni Kultu ry:n koulutuspoliittisena vastaavana. Tehtäviäni ovat tähän mennessä olleet mm. työelämäpäivän järjestäminen yliopiston opiskelijoille sekä toimiminen opiskelijoiden ja henkilökunnan välisenä yhteyshenkilönä. Koulutuspoliittisen vaikuttamisesta kokemusta minulla on myös kulttuuriantropologian oppiainetoimikunnasta, jossa olen toiminut varajäsenenä tammikuusta 2014 alkaen. Olen ollut mukana myös kahden yhdistyksen (The Irish Music Society of Oulu ryja Pahki ry) rahastonhoitajana, joissa tehtävinäni ovat olleet muun muassa rahaliikenteestä huolehtiminen, yhdistyksen kirjanpito, palkkojen laskeminen ja maksu sekä The Irish Festival of Oulun budjetin laatiminen. Erityisesti festivaalin budjetin laatiminen on kehittänyt järjestelmällisyyttäni ja loogista ajatteluani eteenpäin, sillä sen tekeminen, ylläpito ja festivaalien jälkeen loppuraportin tekeminen vaatii silmää yksityiskohdille, kokonaisuuksien hallintaa sekä ongelman ratkaisukykyä. Loppuraportin tekeminen on tarkoittanut usealta ihmiseltä saatavien tiedon murusien yhdistämistä järkeväksi kokonaisuudeksi. Pahki ry:ssä olen myös huolehtinut laskutuksesta Yhdistysten kautta olen oppinut esimerkiksi toimistotyötä, sekä koordinoimaan eri tahojen välillä. Olen myös oppinut huolehtimaan yhdistysten asiakirjaliikenteestä sekä järjestämään eri kokous- ja matkajärjestelyjä. Englannin kielen taitoni on erinomainen, ruotsia osaan aika hyvin, sekä venäjää olen opiskellut vuoden verran. Olen myös PahkiSpeksin, eli improvisaatiota hyödyntävän musiikkiteatterin yksi tuottajista. Tuottajana toimiminen vaatii rautaisen loogista otetta. Tuottajana olen huolehtinut muun muassa eri tiimien pysymisestä aikataulussa ja budjetissa, eri tilojen varaamisesta sekä ylipäätänsä koko produktion sujumisesta, sillä tuottajana olen toiminut esimiesasemassa. Tuottajana olen oppinut kokonaisuuksien hallintaa ja paineensietokykyä, sillä kiireessä ja stressissä on pystyttävä pitämään kaikki langat käsissään tai koko produktio menee pilalle. Niissä hommissa olen myös oppinut tulemaan toimeen hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa, sekä ratkaisemaan ihmisten välisiä konflikteja. Tuottajana toimiminen on ehdottomasti kehittänyt ihmisten lukutaitoani, ongelmanratkaisukykyäni sekä vuorovaikutustaitojani. Ystävä Ilisin terveisin, San Oksanen P.S. Liitteenä löydätte CV:ni.

12 HPK15/2015 Liite 4: akateemiset avustukset 2015, harrastejärjestöt Yhdistyksen nimi Pistemaärä Liikevaihto Kerroin AVUSTUS EUROINA Ystävät ÖRMY ry , ,55 Oulun yliopiston arkeologian opiskelijat Meteli ry Egea Oulu ry Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen osakunta Network of International Students in Oulu, NISO ry Oulun yliopiston metsästäjät ry Disquitos ry SOOPAry ESN Oulu ry , , , , , , ,9 0,9 0,7 0,5 0,5 368,55 405,41 368,55 398,03 364,86 283,78 184,28 257,99 Oulun ev.lut opiskelijalähetys ,15 0 0, , Kertoimet Pisteen arvo 36,855

13 HPK15/2015 Liite 4: akateemiset avustukset 2015, harrastejärjestöt Yhdistyksen nimi Ystävät ÖRMY ry Oulun yliopiston arkeologian opiskelijat Meteli ry Egea Oulu ry Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen osakunta Network of International Students in Oulu, NISO ry Oulun yliopiston metsästäjät ry Disquitos ry SOOPAry ESN Oulu ry Oulun ev.lut opiskelijalähetys Pistemäärä Liikevaihto , ,77 1 Kerroin AVUSTUS EUROINA 168, ,55 368,55 405, , , , , , ,9 0,9 0,7 0,5 0,5 398,03 364,86 283,78 184,28 257, ,15 0 0, , Kertoimet Pisteen arvo 36,855

14 (3 T(( J(( YLIOPISTON 0 \V/AV// OULUN Jj YLIOPPILASKUNTA 1 1. Luku 2 Yleistä SoveLtamisala 5 6 Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä sovelletaan järjestettäessä ylioppil.askunnan 7 edustajistovaal.eja. Lisäksi tätä vaal.ijärjestystä noudatetaan soveltuvin osin järjestettäessä 8 neuvoa-antavia jäsenäänestyksiä VaaLimenetetmä Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajiston jäsenet ja varajäsenet valitaan sataisilla, 13 suhteellisil.la ja välittömillä vaal.eil.la Vaalit toteutetaan keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaisesti kirjekuoriäänestyksenä, 16 sähköisenä uurnaäänestyksenä tai näiden yhdistel.mänä siten kuin tässä vaal.ijärjestyksessä määrätään YLioppiLaskunnan vaaliorganisaatio Vastuu vaalien järjestämisestä kuuluu keskusvaalilautakunnalle Keskusvaalilautakunnan Lisäksi ylioppilaskunnan vaaliorganisaatioon kuuluvat 24 keskusvaalilautakunnan alaisuudessa toimivat vaal.itoimitsijat sekä ylioppilaskunnan 25 toimihenkilöt siten kuin tässä vaal.ijärjestyksessä ja keskusvaalil.autakunnan antamissa 26 ohjeissa määrätään Määräpäivien muuttaminen Jos vaaleja tai niihin kuuluvia toimenpiteitä ei jostakin syystä voida järjestää tässä 31 vaalijärjestyksessä määrättyinä aikoina, edustajisto voi määrätä uuden ajan niitä varten Luku 34 VaaLikuututus, vaatiasiakirjat ja vaalituettelo Vaatikuulutus Keskusvaalilautakunnan on julkaistava vaalikuulutus viimeistään 40. päivänä ennen 39 vaalipäivää ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, ellei voittamatonta estettä ilmene, 40 viipymättä myös Oulun ylioppilaslehdessä sekä muussa keskusvaalilautakunnan päättämässä 41 paikassa Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava: 44 1) mistä vaalista on kysymys; 45 2) montako edustajaa valitaan; 46 3) ketkä ovat vaaleissa äänioikeutettuja; 47 4) ketkä ovat vaalikelpoisia; 48 5) missä ja milloin vaaliluettelot pidetään nähtävillä; 49 6) minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä; 50 7) missä vaaleissa käytettäviä lomakkeita jaetaan; 51 8) minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä; OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET; PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, XI OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W MMOYY.FI

15 0 \V/AV// OULUN (3 J(( J(( YLIOPISTON II II YLIOPPILASKUNTA 52 9) milloin ennakkoäänestys järjestetään; ja 53 10) milloin vaal.ipäivän äänestys järjestetään Äänestyksen ajankohta Vaalit järjestetään parittomina vuosina marraskuun ensimmäisenä keskiviikkona. Edustajisto 58 voi määrätä vaalit pidettäväksi muuna päivänä okakuun 1. ja marraskuun 7. päivän välisenä 59 aikana. Vaal.itoimitus alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti päättyen kello Ennakkoäänestys on järjestettävä keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään 63 kahtena päivänä kirjekuoriäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä. Ennakkoäänestys atkaa 64 aikaisintaan 7. päivänä ennen vaalipäivää ja päättyy viimeistään vaal.ipäivää edeltävänä 65 päivänä. Sähköisenä äänestyksenä toteutettava ennakkoäänestys voi päättyä myös 66 vaal.ipäivänä Kaikilla niillä äänestäjill.ä, jotka ovat vaal.ipäivän kirjekuoriäänestyksessä ennen 69 vaal.itoimituksen päättymisaikaa tulleet saapuville odottamaan äänestysvuoroaan, on oikeus 70 äänestää. Kaikilla niillä äänestäjillä, jotka ovat vaalipäivän sähköisessä äänestyksessä 71 kirjautuneet äänestysjärjestetmään ennen vaa[itoimituksen päättymisaikaa, on oikeus käyttää 72 äänensä 15 minuutin kul.uessa vaalitoimituksen päättymisestä. Keskusvaal.il.autakunta voi 73 l.yhentää joidenkin vaal.ipäivän äänestyspaikkojen tai sähköisen äänestyksen vaal.itoimituksen 74 kestoaikaa enintään nejällä tunnilla Ehdokkaaksi hakeutuminen, vaaliliitto ja vaatirengas HenkiLön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi vaaleihin, on jätettävä yksi ehdokashakemus 79 keskusvaalil.auta kunnan hyväksymällä [omakkeella Vaal.il.iiton voi perustaa vähintään kaksi ehdokasta. Ehdokas voi olla jäsenenä vain yhdessä 82 vaa[il.iitossa ja vaaliuiitossa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien 83 kaksinkertainen määrä. Vaaliliiton perustamisasiakirja l.aaditaan keskusvaa[il.autakunnan 84 hyväksymälle [omakkeelle Vaalirenkaan voi muodostaa vähintään yksi vaaliliitto ja vähintään yksi ehdokas tai vähintään 87 kaksi vaal.iliittoa. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaal.il.iittoon tai vain yhteen vaa[irenkaaseen. 88 Vaal.iliitto voi kuulua vain yhteen vaalirenkaaseen. Vaalirenkaassa ehdokkaita saa olla 89 enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaalirenkaan sopimusasiakirja 90 l.aaditaan keskusvaalil.autakunnan hyväksymälle [omakkeelle Vaal.iasiakirjoissa käytettävät nimet ja tunnukset eivät saa olla sopimattomia eivätkä 93 merkityksel.tään harhaanjohtavia VaaLiasiakirjojen jättäminen Vaa[iasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä 98 ylioppil.askunnan kansl.iaan tai keskusvaal.il.autakunnan vaal.ikuu[utuksessaan il.moittamaan 99 muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on ol.tava tällöin perillä. 100 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W\NW.OYY.FI

16 0 \VIAVII OULUN D V( r YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Vaatituetteto 103 VaaI.issa äänestäjän äänioikeus tarkistetaan vaaliluettelosta. Vaaliluettelo on asetettava 104 nähtäville ylioppil.askunnan kansl.iaan viimeistään 28. päivänä ennen vaal.ipäivää Vaaliluetteloa on pidettävä lainvoimaisena sen nähtävil.le asettamisen jäl.keen. 107 Nähtäville asettamisen jälkeen vaaliluettel.oon tehdään ainoastaan I.isäyksiä perustuen 108 ylioppilaskunnan jäsenten jättämiin huomautuksiin, jotka on toimitettava viimeistään päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä yi.ioppilaskunnan kansliaan [uku Vaatiasiakirjojen tarkistaminen, ehdokkaiden yhdistelmä ja äänestysohjeet VaaLiasiakirjojen tarkastaminen Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava vaaliasiakirjat kokouksessa, joka pidetään päivänä ennen vaalipäivää. Jos vaaleja koskevat asiakirjat on annettu vaalikuulutuksessa 118 määrätyn määräajan jälkeen, ne on jätettävä tutkimatta. Lisäksi tässä kokouksessa arvotaan vaalirenkaidenja vaalirenkaisiin kuulumattomien vaaliliittojen keskinäinen järjestys. 121 Ehdokashakemuksen jättäneelle tai vaaliliiton tai vaalirenkaan asianhoitajalle on pyrittävä 122 viipymättä huomauttamaan, jos havaitaan, että: 123 1) asiakirjoja ei ole tehty tämän vaalijärjestyksen tai sen nojalla annettujen määräysten 124 mukaisesti; 125 2) asiakirjoja puuttuu; 126 3) ehdokashakemuksen on jättänyt sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen; 127 4) sama ehdokas esiintyy kahdessa vaaliliitossa tai vaalirenkaassa; 128 5) vaaliliitossa tai vaalirenkaassa on enemmän ehdokkaita, kuin mitä tämän vaalijärjestyksen 129 mukaan on oikeus asettaa; tai ) asiakirjoja ei voida muusta syystä hyväksyä. 132 Ehdokkaan tai asiamiehen on annettava vastaus keskusvaalilautakunnan huomautukseen tai 133 korjattava huomautuksessa mainittu puute viimeistään 19. päivänä ennen vaalipäivää klo : Ehdokashakemuksen hylkääminen Keskusvaalilautakunnan on poistettava ehdokkaiden joukosta, vaaliliitoista ja -renkaista 139 vaalikelvottomien ehdokkaiden nimet ja ne, joista ei ole saatu hyväksyttävää vastausta 140 huomautukseen tai huomautuksessa mainittua puutetta ei ole korjattu Vaatien järjestämättä jättäminen 143 Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin valittavia 144 edustajia, ei vaalitoimitusta järjestetä, vaan keskusvaalilautakunta julistaa, että edustajiksi on 145 valittu hyväksytyt ehdokkaat. 146 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN]11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ry,fi, WAN.Or.FI

17 0 \V/AV/! OULUN Q T(( J(( YLIOPISTON Ehdokkaiden yhdistelmä Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajia, 150 keskusvaalilautakunnan on laadittava ehdokkaiden yhdistelmä viimeistään 19. päivänä ennen 151 vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan seuraavassa järjestyksessä: 152 1) yi.immäksi tul.ee otsikko, mistä vaausta on kyse; 153 2) vaal.irenkaat ja vaalirenkaisin kuulumattomat vaaliliitot arvonnan osoittamassa 154 järjestyksessä; 155 3) sen jäl.keen otsakkeen VaaI.iI.iittoihin ja vaal.irenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat all.e 156 tulevat vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat aakkosjärjestyksessä; 157 4) vaalirenkaan nimen ja tunnuksen jäl.keen tulevat ensin otsakkeen VaaI.irenkaan 158 vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat all.e vaal.irenkaan vaaliliittoihin kuulumattomat 159 ehdokkaat vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä. Tämän jälkeen tulevat 160 vaaliliitot vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä; sekä 161 5) vaaliliiton ehdokkaat tulevat vaaliliiton nimen ja tunnuksen alle vaaliliiton perustamisasiakirjassa ilmoitetussa järjestyksessä. 164 TäLlä tavoin asetetut ehdokkaat numeroidaan juoksevasti kokonaisluvuin alkaen numerosta 165 kaksi. Jos ehdokkaita ei voida lukumääränsä vuoksi järjestää ylhäältä alaspäin, on ne 166 järjestettävä kahdelle tai useammalle vierekkäiselle palstalle Ehdokkaiden yhdistelmä on viipymättä julkaistava ylioppilaskunnan virallisella 169 ilmoitustaululla ja, ellei voittamatonta estettä ilmene, viipymättä myös Oulun 170 ylioppilaslehdessä sekä muussa keskusvaalilautakunnan päättämässä paikassa. Riittävä määrä 171 yhdistelmiä on järjestettävä vaalitoimitsijoiden käyttöön Äänestysohjeet Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajia, 176 keskusvaalilautakunnan on annettava äänestysohjeet viimeistään 19. päivänä ennen 177 vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan Aänestysohjeissa on mainittava seuraavat asiat, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta: 180 1) ennakkoäänestyspaikkojen sijainti ja aukioloaika; 181 2) vaalipäivän äänestyspaikkojen sijainti ja aukioloaika; sekä 182 3) ohjeet sähköiseen äänestykseen osallistumiseksi Sähköisen vaalijärjestelmän vaatimukset Käytettävän sähköisen vaalijärjestelmän tulee toteuttaa seuraavat ehdot: 187 1) vaalijärjestelmän tietoturvan taso on riittävä; 188 2) äänestäjän henkilöllisyys varmistetaan uskottavasti ennen äänestämistä; 189 3) äänestäjän henkilöllisyyttä ei pystytä jälkikäteen yhdistämään mihinkään tiettyyn annettuun 190 ääneen; 191 4) äänestäjä voi käyttää äänioikeuttaan ainoastaan kerran; 192 5) vaalijärjestelmään tulee voida suorittaa annettujen äänten ja laskennan tarkistus 193 kuitenkaan äänestyssalaisuutta vaarantamatta; sekä 194 6) vaalijärjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin. 195 Sähköiselle vaalijärjestelmälle tulee suorittaa aikaisintaan 4 kuukautta ennen vaalipäivää 196 tietoturvatarkastus, jonka toimittaa keskusvaalilautakunnan nimeämä riippumaton taho. 197 Tämän tahon voi nimetä myös edustajisto. Tietoturvatarkarkastuksesta annettu loppuraportti 198 on julkinen asiakirja sen saapuessa ylioppilaskuntaan. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEET; PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WArW.O ftfi

18 0 \VAV/ OULUN [(( YLIOPISTON J(( YLIOPPILASKUNTA Q Luku 200 VaativalmisteLut Vaatitoimitsijat Kirjekuoriäänestyksen toimittamista varten keskusvaalilautakunta asettaa tarpeellisen määrän 205 vaalitoimitsijoita. Vaalitoimitsija ei saa olla vaat.eissa ehdokkaana, eikä hän saa olla 206 keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen Keskusvaalilautakunnan nimeämät henkilöt, jotka eivät ole ehdolla vaalissa, valvovat 209 sähkäistä vaatia keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti. Valvonnan tarkoituksena on 210 varmistaa vaalijärjestel.män toimivuus ja ehkäistä vaalivilppiä ÄänestysLippu Keskusvaal.ilautakunnan vahvistaman äänestyslipun sisäpuolelle on painettava otsikko, jossa 215 mainitaan, missä vaaleissa sitä on käytettävä sekä ympyrä ehdokkaan numeron merkitsemistä 216 varten Luku 219 Äänten Laskeminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen Ennakkoäänten tarkistus Keskusvaal.ilautakunnan on tarkistettava vaalipäivänä ennakkoäänestyksessä annetut 224 kirjekuoriäänien lähetekuoret l.ähetekuorta avaamatta. Jos 225 1) ennakkoon äänestäneeltä henkilöllä ei ote vaal.iluettelon mukaan äänioikeutta; 226 2) lähetekuori on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida päätellä, kuka henkilö on 227 äänestänyt; tai 228 3) lähetekuori on avonainen; 229 on lähetekuori jätettävä avaamatta, liitettävä pöytäkirjan oheen ja jätettävä huomioon 230 ottamatta Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava vaalipäivänä sähköisessä uurnavaalissa annettujen 233 äänien ja äänten laskennan tarkistuksen jäl.keen ennakkoäänestyksessä annetut kuoriäänien 234 lähetekuoret lähetekuorta avaamatta, että henkilö on äänestänyt enintään yhden kerran. 235 Mikäli henkilö on äänestänyt: 236 1) ennakkoon kirjekuoriäänestyksessä useammin kuin kerran; tai 237 2) sähköisessä uurnaäänestyksessä ja ennakkoon kirjekuoriäänestyksessä; 238 on ennakkoäänestyksessä annetut lähetekuoret jätettävä avaamatta, liitettävä pöytäkirjan 239 oheen ja jätettävä huomioon ottamatta Jos henkilö on äänestänyt sähköisessä uurnavaalissa, merkitään hänet vaaliluetteloon 242 äänestäneeksi. Jos ennakkoäänestyksessä annettu kirjekuoriäänen lähetekuori voidaan 243 hyväksyä, merkitään vaaliluetteloon, että ähetekuoressa mainittu henkilö on äänestänyt Lähetekuoret aukaistaan ja vaalikuoret tarkistetaan vaal.isalaisuus säilyttäen. Jos vaatikuoreen 246 on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä, on vaalikuoret liitettävä 247 pöytäkirjan oheen ja äänestys jätettävä huomioon ottamatta. 248 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIEPJ\ILUT: ERKKI Kl150 KAN17ILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

19 0 \V/AVI! OULUN Q f(( J(( YLIOPISTON fl Vaatipäivän äänten tarkistus Keskusvaalilautakunnan on tarkistettava vaalipäivänä annetut kirjekuoriäänien lähetekuoret 252 lähetekuorta avaamatta. JOs 253 1) äänestäneellä henkilöllä ei ole vaaliluettelon mukaan äänioikeutta; 254 2) lähetekuori on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida päätellä, kuka henkilö on 255 äänestänyt; tai 256 3) lähetekuori on avonainen; 257 on lähetekuori jätettävä avaamatta, liitettävä pöytäkirjan oheen ja jätettävä huomioon 258 ottamatta Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava sähköisessä uurnavaalissa annettujen äänien ja 261 laskennan tarkistuksen jälkeen vaalipäivänä annetut kuoriäänien lähetekuoret lähetekuorta 262 avaamatta, että henkilö on äänestänyt enintään yhden kerran. Mikäli henkilö on äänestänyt: 263 1) vaalipäivän kirjekuoriäänestyksessä useammin kuin kerran; tai 264 2) sähköisessä uurnaäänestyksessä tai ennakkoon kirjekuoriäänestyksessä; 265 on vaalipäivänä annetut lähetekuoret jätettävä avaamatta, liitettävä pöytäkirjan oheen ja on 266 jätettävä huomioon ottamatta Jos henkilö on äänestänyt sähköisessä uurnavaalissa, merkitään hänet vaaliluetteloon 269 äänestäneeksi. Jos vaalipäivänä annettu kirjekuoriäänen lähetekuori voidaan hyväksyä, 270 merkitään vaaliluetteloon, että lähetekuoressa mainittu henkilö on äänestänyt Lähetekuoret aukaistaan ja vaalikuoret tarkistetaan vaalisalaisuus säilyttäen. Jos vaalikuoreen 273 on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä, on vaalikuoret liitettävä 274 pöytäkirjan oheen ja äänestys jätettävä huomioon ottamatta VaatituLoksen Laskenta Kirjekuoriäänestyksessä annetut hyväksytyt vaalikuoret lasketaan ja niiden lukumäärä 279 merkitään keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan. Lukumäärän laskennan jälkeen vaalikuoret 280 avataan. Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava ja laskettava kunkin ehdokkaan hyväksi 281 annettujen hyväksyttyjen äänien kokonaismäärä ja mitättömien äänten määrä Mitätön äänestyslippu Kirjekuoriäänestyksen äänestyslippu on mitätön, jos: 286 1) vaalikuoressa on useampia tai muutakin kuin yksi äänestyslippu; 287 2) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnan vahvistamaa kyseisen 288 vaalin äänestyslippua; 289 3) äänestyslippu on leimaamaton; 290 4) ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa; 291 5) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen on 292 tehty muunlainen asiaton merkintä Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, ketä 295 ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut äänestää Aänestyslippu ei ole mitätön, jos: 298 1) äänestysl.ippuun on tehty merkintä, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on 299 tarkoittanut äänestää, esimerkiksi vaaliliiton tai vaalirenkaan nimi; 300 2) numeromerkintä on yliviivattu ja uusi selvä numero on kirjoitettu; OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH; , WMN.OYY.FI

20 0 \V // OULUN YLIOPISTON 1 II YLIOPPILASKUNTA T( 301 3) numero on alj.eviivattu tai sen perässä on piste; 302 4) numero on piirretty äänestyslipussa oevan ympyrän ul.kopuoelie tai äänestyslipun 303 kääntäpuol.elie: 304 5) numero on imaistu kirjaimin; tai 305 6) ehdokkaan nimi on kirjoitettu kirjaimin ja nimi on yksikäsitteinen Ehdokkaiden vertausluvut Samaan vaalil.iittoon kuuwvat ehdokkaat järjestetään henki ökohtaisten äänimääriensä 310 suuruuden mukaan. Ehdokkaille annetaan väliaikaiset vertauswvut siten, että eniten ääniä 311 saanut ehdokas saa väliaikaiseksi vertauswvukseen vaaliliiton hyväksi annettujen äänien koko 312 Wkumäärän, toinen puol.et siitä, kol.mas kol.manneksen ja niin edelleen. Järjestyksessä n:s 313 ehdokas saa väl.iaikaiseksi vertauswvukseen n:nnen osan vaalil.iiton koko äänimäärästä. Jos 314 vaal.il.iitto ei kuulu vaalirenkaaseen, tul.ee näin asketusta väl.iaikaisesta vertausl.uvusta 315 ehdokkaan opuliinen vertausl.uku Vaalirenkaaseen kuuluvan, mutta vaaliliittoihin kuulumattoman ehdokkaan väliaikainen 318 vertausluku on hänen saamansa henkilökohtainen äänimäärä Vaal.irenkaaseen kuuluvat ehdokkaat järjestetään väl.iaikaisten vertausl.ukujensa suuruuden 321 mukaan. Tässä järjestyksessä annetaan ehdokkaille LopuU.iset vertausluvut siten, että 322 suurimman väl.iaikaisen vertausl.uvun saanut ehdokas saa LopuLliseksi vertausluvukseen 323 vaalirenkaan hyväksi annettujen äänien koko Lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas 324 kolmanneksen ja niin edelleen. Järjestyksessä n:s ehdokas saa LopuLLiseksi vertausluvukseen 325 n:nnen osan vaalirenkaan koko äänimäärästä Vaal.il.iittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattoman ehdokkaan l.opullinen vertausluku on hänen 328 saamansa äänimäärä Äänestyksen tulos ja vaalituloksen vahvistaminen Aänestyksen tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan kaikkien ehdokkaiden nimet heidän 333 Lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen 334 kohdau.e merkitään hänen l.opullinen vertauslukunsa. Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat 335 yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomall.a Keskusvaal.il.autakunta julistaa edustajistoon valituiksi nimisarjan alusta al.kaen niin monta 338 ehdokasta kuin edustajia on valittava Edustajan tilapäisen esteen tai esteellisyyden varalle keskusvaal.il.autakunta julistaa valituksi 341 vaaliliiton varajäseniksi vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä niin monta varajäsentä 342 kuin varsinaisia edustajia on vaaliliitosta valittu, ellei vaaliliitossa ol.evien ehdokkaiden 343 Lukumäärästä muuta johdu. Vaaliliitto, josta tul.ee valituksi yksi varsinainen edustaja, saa 344 kuitenkin kaksi varajäsentä, ellei vaal.il.iitossa ole vain kaksi ehdokasta. 345 OLJI.UN YLiOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WNW.OYY.FI

21 0 \V II OULUN J( (( YLIOPISTON 1 II YLIOPPILASKUNTA Luku 347 Täydentävät määräykset Vaatirauha Ennakkoäänestys- ja äänestyspaikalla tai sen välittömässä l.äheisyydessä ei saa pitää puheita, 352 Laittaa esille tai jakaa vaahmainoksia eikä millään tavoin vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa 353 äänestäjien vaalivapauteen Saapuvilla olevien on noudatettava niitä määräyksiä, joita vaalitoimitsija harkitsee 356 tarpeelliseksi antaa järjestyksen ylläpitämiseksi ja vaalitoimituksen häiriöttömän kulun 357 turvaamiseksi ÄänestysLippujen ja muiden vaaliasiakirjojen säilyttäminen Keskusvaatilautakunnan on pantava äänestysliput ja kappale ehdokkaiden yhdistelmää 362 pakkaukseen, joka sinetöidään. Pakkaus on säilytettävä, kunnes kyseistä vaalia seuraavien 363 vaalien vaalitulos on vahvistettu Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ovat keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat liitteineen sekä 366 ehdokkaiden yhdistelmä. Muu pöytäkirjan ohessa tai sen ulkopuolella säilytettävä materiaali 367 kuten esimerkiksi ehdokasasettelussa ylioppilaskuntaan jätetyt asiakirjat ja niitä koskevia 368 huomautuksia koskeva kirjeenvaihto, huomioimatta jätetyt lähete- ja vaalikuoret sekä 369 vaaliluettelot on säilytettävä, kunnes kyseistä vaalia seuraavien edustajistovaalien vaalitulos 370 on vahvistettu. Hyväksytyt vaalikuoret hävitetään ääntenlaskennan jälkeen Vaatien uusiminen Jos vaalitoimitsijan, keskusvaalilautakunnan, päätös tai toimenpide on ollut ylioppilaskunnan 375 sääntöjen, vaalijärjestyksen tai vaalijärjestyksen nojalla annettujen ohjeiden vastainen ja tämä 376 on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, keskusvaalil.autakunnan on määrättävä 377 järjestettäväksi uudet vaalit, jollei vaalien tulos ole oikaistavissa Keskusvaalilautakunnan on järjestettävä uudet vaalit viipymättä. Vaaleissa käytetään 380 muuttamattomina samaa ehdokkaiden yhdistelmää ja vaaliluetteloa kuin kumotuissa 381 vaaleissa on käytetty. Kumotuissa vaaleissa valituksi tulleet edustajat pysyvät toimessaan, 382 kunnes uusien vaalien tulos on vahvistettu, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää Täydentävät ohjeet Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän vaalijärjestyksen soveltamisesta antaa tarvittaessa 387 keskusvaalilautakunta. Tarvittaessa keskusvaalilautakunta laatu ohjeet neuvoa-antavan 388 jäsenäänestyksen järjestelyistä Voima antuto Tällä vaalijärjestyksellä kumotaan edustajiston vahvistama vaalijärjestys siihen 393 myöhemmin tehtyine muutoksineen Tämä vaalijärjestys tulee voimaan välittömästi hallituksen toimeenpanopäätöksen jälkeen. OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Vaalimenetelmä 3 Ylioppilaskunnan vaaliorganisaatio 4 Määräpäivien muuttaminen 2. luku Vaalikuulutus, vaaliasiakirjat ja vaaliluettelo 5 Vaalikuulutus 6 Äänestyksen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O O ( T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2015 Aika: 23.4 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00 O A\v OULUN O ( ( LKUNTA Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015 Aika: 1.10.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuonna 2009 hyväksytty vaalijärjestys. Hallintosäännön 2015 muutokset huomioitu.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuonna 2009 hyväksytty vaalijärjestys. Hallintosäännön 2015 muutokset huomioitu. Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Säännöstön soveltaminen 2 Vaalien järjestämisajankohta 2. luku Keskusvaalilautakunta 3 Keskusvaalilautakunnan tehtävät 4 Äänestysalueet ja äänestyspaikat 5 Vaalilautakunnat

Lisätiedot

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON O \\VIA\VII OULUN. Yli Wi YLIOPISTON fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2015 Aika: 7.7 klo 16.30 Pöytäkirja Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8. o \\V/A\Vll OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja O OULUN (, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 26/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2013 Aika: 2 9.7.2013 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka:

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka: o A\v OULUN O f i f K1JNTA Hallituksen kokouksepn02 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014 Aika: 12.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja o \\V/A\Vll OULUN Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Aika: 19.2.2015 ko 12.00 Paikka: YlioppRaskunnan

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN

O f T( KUNTA. A\v OULUN o O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2i OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Aika: 14.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Oifr r( o A\v OULUN Hallituksen kokouks2 < OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON o \\VIA\VII OULUN Y(1 Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2015. Poytäkirja Aika: 12.10.2015 klo 8.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja o \\V/A\VII OULUN Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 28/2013 Aika: 21.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE PIELISEN OSUUSPANKKI EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE 17.3.2011 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pielisen Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka:

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka: O Y( A\v ( OULUN KUNTA Hallituksen kokouks OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Aika: 12.22015 klo 12.00 Paikka: Y1ioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

III III YLIOPPILASKUNTA

III III YLIOPPILASKUNTA PJ Sih j4 o Pöytäkirja ((1 Y(f YLIOPISTON HaWtuksen kokouksen III III YLIOPPILASKUNTA 4/2015 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Aika: 5.2.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä.

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä. Vaalijärjestys 1 Vaalijärjestyksen tarkoitus Tällä vaalijärjestyksellä määritellään menettelytavat valittaessa edustajiston jäseniä, vaaleissa, jotka koskevat puheenjohtajien, muiden hallituksen jäsenten

Lisätiedot

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä 1 (5) KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Kainuun Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin jäsenten äänestyksellä

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) Vaalijärjestys on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 vahvistaman mallivaalijärjestyksen mukainen POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Vaalijärjestys

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Vaalijärjestys Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Vaalijärjestys 8.11.2013 Sivu 1 / 16 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys I luku Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä.

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä. 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAALIOHJESÄÄNTÖ I luku Yleisiä määräyksiä 1 Voimassaolo Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä Seinäjoen ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015.

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015. O \\V/A\VII OULUN Wf Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 21/2015 Aika: 11.9.2015 klo 12.00 Paikka: Jäsenet:

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1 (5) 9.12.2011 VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9-10.12.2011) 1 Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta. Vaalijärjestys I LUKU - Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajistovaalissa sekä ja suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas. II luku Keskusvaalilautakunta

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas. II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013 ja 22.4.2015. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä 1 2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS 3 4 I Yleisiä säännöksiä 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä noudatetaan Aalto-yliopiston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 I LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys I LUKU: YLEISTÄ 1 Säännöstön soveltaminen Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa noudatetaan 1 ylioppilaskunta-asetusta; 2 ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen. SUOMUSSALMENSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VAALILAUTAKUNTA Aika 1.10.2014 kello 16.00 Paikka Läsnä Risto Kormilainen pj Teuvo Saharinen jäsen Hilkka Juntunen jäsen Eeva Hänninen jäsen Paavo Kovalainen jäsen

Lisätiedot

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10.

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10. 0 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016 Aika: 14.1.2016 ko 10.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. II luku Keskusvaalilautakunta ja äänestyspisteet

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. II luku Keskusvaalilautakunta ja äänestyspisteet VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013, I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa valitaan edustajistoon

Lisätiedot

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) henkilökohtainen ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys on salainen.

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) henkilökohtainen ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys on salainen. VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (9) VAALIOHJESÄÄNTÖ Luku 1 YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Tämän vaaliohjesäännön määräyksiä noudatetaan järjestettäessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalit. Vaaliohjesääntöä

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) opiskelijakunta

Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) opiskelijakunta Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) 1 Yleistä Tämä vaaliohjesääntö toimii yhdistyslain mukaisena äänestys ja vaalijärjestyksenä toimitettaessa Laureaammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöh.

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5)

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Hyväksytty edustajiston kokouksessa) HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesääntö

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O \\VIA\VI/ OULUN ((1 Y(1 YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2015. Pöytäkirja HaLlituksen kokouksen 35/2015 Aika: 10.12.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

O f ( A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015. Aika: 4.6.2015 klo 16.30

O f ( A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015. Aika: 4.6.2015 klo 16.30 Pkt 0 O f ( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokoukse 2< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 16/2015 Aika: 4.6.2015 klo 16.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 10.1.2012 klo 9:00 Paikka: Jäsenet: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Eero Manninen (PJ) Veera Adolfsen 1 à 18 Janne Hakkarainen Jonne

Lisätiedot

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016

Y(( II II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2016. \\V/A\Vll OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 - Koko O \\V/A\Vll OULUN Y(( Y1 OULUN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 Aika: 11.5.2016 klo 13.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla.

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. 1/12 I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. Tämän ohjesäännön määräyksien lisäksi hallinnon

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2012 Aika: 17.8.2012 klo 09:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, 2.krs, Mannenkatu 1 B, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNNÖT Hyväksytty

VAALIOHJESÄÄNNÖT Hyväksytty VAALIOHJESÄÄNNÖT Hyväksytty 26.4.2016 Sisällys I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo... 2 2 Äänioikeus... 2 3 Vaalikelpoisuus... 2 II LUKU - KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 2 4 Vaalilautakunta

Lisätiedot

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta. VAALIOHJESÄÄNTÖ ().. 0 HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ Ohjesääntö Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn

Lisätiedot

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00 o O f A\v r( OULUN KUNTA Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: 25.2.2015 ko 17.00 Paikka: Ylioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Ouun yljopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään.

1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Edustajiston hyväksymä 18.3.2015 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Vaaliohjesääntö 1 Yleistä Tätä vaalijärjestystä noudatetaan valittaessa jäsenet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöh. opiskelijakunta)

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Keskusvaalilautakunta

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta 12.11.2014 2 Kokousaika 12.11.2014 klo 16.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00

O f T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014. Aika: 3.4.2014 klo 12.00 o O f T( KUNTA Hallituksen kokoukse02i< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Aika: 3.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Päätös: Puheenjohtaja Mika Tapiolinna avasi kokouksen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1).

Päätös: Puheenjohtaja Mika Tapiolinna avasi kokouksen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). ORIVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VAALILAUTAKUNTA Aika 1.10.2014 kello 16 17.30 Paikka Oriveden seurakuntakeskus Läsnä Mika Tapiolinna puheenjohtaja Arto Hakkio jäsen Elina Koppanen jäsen Mirja Hirvonen

Lisätiedot

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä noudatetaan Aalto yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisessä edustajiston vaalissa

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa

Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Eräitä määräaikoja vuoden 2012 presidentinvaalissa Ensimmäisen vaalin vaalipäivä 22.1.2012 Toisen vaalin vaalipäivä 5.2.2012 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja

o \\V/A\Vll OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 t/py wi wi YLIOPISTON Poytäkirja o \\V/A\Vll OULUN wi wi YLIOPISTON Poytäkirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 27/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 27/2013 Aika: 15.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2012 Aika: 13.11.2012 klo 09.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2013 Aika: 22.3.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 19.1.2012 klo 13:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1, 90130 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ) à 15.49 10 Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2016 Aika: Torstai 29.9.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto Siikalatvan seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika:

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) vaalijärjestys edustajiston vaaleihin 1 Keskusvaalilautakunta ISYY:n edustajiston vaalin valmistelee ja valvoo keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. TARK.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. TARK. PÖYTYÄN SEURAKUNTA VAALILAUTAKUNTA KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA/ PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika 1.8.2016 klo 18.00 Paikka Pöytyän kirkkoherranvirasto Läsnä Matti Kaipainen puheenjohtaja Ilkka Ali-Rontti jäsen Hilkka

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Vaaliohjesääntö

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Vaaliohjesääntö Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Luku 1 - YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS II LUKU KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALILAUTAKUNNAT

VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS II LUKU KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALILAUTAKUNNAT VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Edustajiston vaali Ylioppilaskunnan edustajiston jäsenten ja varajäsenten vaalissa noudatetaan tämän vaalijärjestyksen määräyksiä.

Lisätiedot

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00.

OY tif. o A\v OULUN. SN Si Pkt4 KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015. Aika: 17.12.2015 klo 12.00. o A\v OULUN OY tif KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 36/2015 Aika: 17.12.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2016 Aika: Torstai 1.12.2016 klo 16.30 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (2T-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. Metropolia Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta METKA. I LUKU - Yleisiä määräyksiä. II LUKU - Vaalilautakunta

VAALIJÄRJESTYS. Metropolia Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta METKA. I LUKU - Yleisiä määräyksiä. II LUKU - Vaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS Metropolia Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta METKA Hyväksytty METKAn edustajiston kokouksessa 19.4.2016. I LUKU - Yleisiä määräyksiä 1 VAALIJÄRJESTYKSEN VOIMASSAOLO Metropolia Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5)

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5) Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5) 1 Vaalijärjestys Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä Edustajisto hyväksynyt 17.12.2013 HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S I luku Yleisiä määräyksiä 1 Yleistä Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello OULUN YLIOPISTON HALLITUS 17.12.2015 Pöytäkirja 11/2015 1 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS Aika Torstai 17.12.2015 kello 9.30 14.30 Paikka Oulun yliopiston päärakennus, HR 144 Pentti Kaiteran katu 1,

Lisätiedot

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00

O Y( T( KUNTA. A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Aika: 17.1.2014 klo 10.00 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika: 17.1.2014 klo 10.00 Paikka: Koortilan toimintakeskus, Koortilantie 30, Muhos Jäsenet: Viii

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00

o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 o \\V/A\V/I OULUN ((1 971 YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 10/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2014 Aika: 13.3.2014 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Vaalijärjestys

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Vaalijärjestys Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Vaalijärjestys Hyväksytty 13.5.2014 1 Tämä vaalijärjestys on voimassa liiton sääntöjen 5 :n mukaisissa liittokokousvaaleissa vuonna 2015 sekä liittokokouskaudella 2015-2019

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot