O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: klo Paikka:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: 21.5.2015 klo 12.00. Paikka:"

Transkriptio

1 O A\V OULUN O ( ( KUNTA HaLLituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fröjdholm Kpti HQnnib (este) Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi (este) Lisäksi: PS Manninen (5ihteeri) KAMäättä SA Toiviainen 9 KVJAJuntura 15 75,9 115 Ville Tyrväinen 1 13 Taru Torssonen 8 5, 10 5, 11 5, Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo LailLisuus ja päätösvattaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 5 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 5 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. PJ 7 Sih, Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI ET: PL OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN1]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl fi

2 16) 0 \\V/A\VII OULUN ((1 QYI YLIOPISTON Pöytäkirja fl II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 15/ Pöytä kirjantarkastajien valinta Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Fröjclholm & HJ Haverinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärje5tykseksi Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 5 5 Ilmoitusasiat Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: HJ Haverinen ja KVJA Juntura korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivillä 7.5. P5 Manninen Oulun yliopiston varainhankinnan ulkoisen ohjausryhmän kokouksessa 8.5. Alumnijuhla Saalastinsalissa (vuoden alumnin ja vuoden opiskelijan valinta) Vulcanalia-harjoittelija Asta Salomaa aloitti työt OYY:ssä KVJA Juntura ja SA Toiviainen kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijaympäristöselvityksessä PS Manninen ja KVJA Juntura tapasivat hallintojohtaja kiurun, johtaja Raudasojan sekä lakimies Leinosen (Universitas-sopimus) Päätös: Esityksen mukaan. 6 5 Jatko-opisketijajäsenten haku terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan ja Aurora Doctorat Programin tohtorikoulutustoimikuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Ylioppilas kunnalle on tullut pyyntö avata opiskelijajäsenten haut seuraavasti: Terveys-ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunta: 3. varsinainen jäsen Aurora DP:n tohtorikoulutustoimikunta (Thule-instituutti): 2 varsinaista jäsentä Esittetijä: KA Määttä Päätösesitys: Avataan jatko-opiskelijajäsenten haku Terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan (1 varsinainen jäsen) sekä Aurora Doctoral Programin tohtorikoulutustoimikuntaan (2 varsinaista jäsentä). Haku päättyy klo Päätös: Esityksen mukaan. Sihtr\/ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJ L 50,90014 OULUN YLIOPISTO, VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +3S , TOIMISTO()O fy,fi, WMN.OYY.FI

3 6) 0 A\v OULUN O f r( KUNTA 7 TekniLLisen tiedekunnan koututustoimikunnan opisketijajäsenen eron pyyntö HalUtuksen kokouksen 1 5/2O.5 Ylioppilaskunnan hallintosäännön 5 5:n mukaan luottamushenkilö voi erota muusta luottamustoimesta kuin edustajiston jäsen yydestä tai varajäsenyydestä ilmoittarnalla siitä kirjallisesti pääsihteerille. Eroilmoitus tulee voimaan hallituksen merkittyä asian tiedoksi hallituksen pöytäkirjaan. Teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäsen Heino Härkönen on esittänyt eropyyntönsä pääsihteeri Eero Manniselle keskiviikkona Liitteet: Eronpyyntö ja hakukuulutus EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Heino Härkösen ero ja avataan haku teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi. Haku päättyy klo Päätös: Esityksen mukaan. KA Määttä poistui kokouksesta klo Päätettiin siirtyä kohtaan 9, sillä Taru Torssonen ei ollut vielä ehtinyt saapua paikalle. Palattiin takaisin kohtaan 8 klo Amazing OuLun Loppura portti Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta Amazing Oulu -tapahtuma järjestettiin Esittetijä: Taru Torssonen Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi Amazing Oulun loppuraportti. Päätös: Esityksen mukaan. Palattiin työjärjestyksen mukaiseen käsittelyjärjestykseen kohtaan 12 hallituksen 2. käsittely. Vaalijärjestyksen muuttaminen, SA Toiviainen saapui kokoukseen klo Kannanotto yliopiston ravintotatoiminnan kilpailuttamisesta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sen puhevaltaa. SA Toiviainen on valmistellut hallituksen kanssa liitteen mukaisen kannanoton. Liite: Kannanotto yliopiston ravintolatoiminnan kilpailuttamisesta EsitteLijä: SA Toiviainen Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen kannanotto. Päätös: Esityksen mukaan. SA Toiviainen poistui kokouksesta klo edustaa ylioppilaskuntaaja käyttää Pkt Pkt UJU\J OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEEt. PL 250, ULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTI LAN KATU, Xl 0V1, 2. KRS, OULU. PUH: , VVWW.OYY.FI

4 16) 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokoukse c 10 OYY:n esitys SYL:n kehitysyhteistyöasian neuvottetukuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on - sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Kehitys yhteist yöasiain neuvottelukunta KENKKU on SYL:n hallituksen neuvonantaja kehitys yhteistyöasioissa. KENKKU hallinnoi SYL:n kehitys yhteist yö hankkeita yhdessä kehitys yhteistyökoordinaattorin kanssa. Toimikausi on syyskuun alusta elokuun loppuun. KENKKUun valitaan yhteensä 15 jäsentä eri ylioppilaskunnista ja jäsenistä noin puolet on edelliseltä vuodelta jat kavia jäseniä. KENKKUn tehtäviin kuuluu hankehallinnossa avustaminen, kuten raportointi, hankkeiden talousseuranta ja yleinen hankkeen etenemisen seuranta. KENKKU kokoontuu kerran kuussa lukuvuoden aikana Helsingissä yleensä maanantaisin tai perjantaisin. SYL on pyytänyt esittämään jäseniä ja lähettämään esittämiensä henkilöiden hakemukset sähkö post itse mennessä SYL:n kehitysyhteistyöstä vastaavalle hallituksen jäsenelle Janne Häliselle. OYY:n hallitus on kokouksessaan 14/2015 valtuuttanut KVJA Junturan ja HJ Haverisen avaamaan haun ja tekemään esityksen OYY:n hallitukselle KENKKU:n jäseneksi esitettävästä henkilöstä. Haku oli auki klo 12 asti. t 4ääräaikaan mennessä hakemuksensa jätti San Oksanen. Liite: San Oksasen hakemus Esittetijä: KVJA Juntura Päätösesitys: Valitaan KENKKU:n jäseneksi esitettävä henkilö. Taru Torssonen saapui kokoukseen klo asiasta keskustelun aikana. Päätös: Päätettiin yksimielisesti valita San Oksanen esitettäväksi KENKKUn jäseneksi. 11 Vuoden 2015 akateemisista avustuksista päättäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain kokouksessaan akateemisen avustusten hakuajan sekä projektiavustusten hakujen umpeutumisajat. OYYE hyväksyi kokouksessaan 10/2014 talousarvion, jonka mukaan akateemisille avustuksille ja projektiavustuksille on vuonna 2015 yhteensä käytössä rahaa euroa. OYY:n hallitus on kokouksessaan 4/2015 päättänyt jakaa vuonna 2015 akateemisina avustuksina yhteensä 9500 euroaja hakuajaksi Liite: Koonti akateemisista avustuksista 2015 Esittetijä: KVJA Juntura Päätösesitys: Myönnetään akateemisia avustuksia liitteen mukaisesti. Päätös: Esityksen mukaan. KVJA Juntura poistui kokouksesta klo Päätettiin siirtyä takaisin kohtaan 8 Amazing Oulun loppuraportti. Palattiin käsittelyjärjestyksen miisesti kohtaan 12 klo PJ 5ih Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI5O, OULUN YLIOPISTO, VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi,

5 20) 0 O Y( OULUN T ( KUNTA HaLUtuksen kokoukse Päätettiin käsitellä ensin kohta 13 Hallintovaalijohtosäännön muuttaminen. 12 Vaalijärjestyksen muuttaminen, hallituksen 2. käsittely Edustajisto on vuonna 2013 päättänyt ottaa käyttöön sähköisen äänestysjärjestelmän. Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 :n mukaan edustajiston tehtävänä on -- johtosäännöistäja niiden muuttamisesta. päättää ylioppilaskunnan Edelleen ylioppilaskunnan sääntöjen 31 :n mukaan jos edustajista muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen edustajiston kokoukseen. Voimassa olevan ja esitettävän vaalijärjestyksen mukaan keskusvaalilautakunnan tulee antaa edustajistovaalien vaalikuulutus viimeistään Kahden päätösvaltaisen edustajiston kokouksen järjestäminen ennen tätä päivämäärää voi osoittautua haasteelliseksi, joten on syytä pyytää edustajiston jäseniltä ja varajäseniltä mahdolliset huomautuksensa ennen kuin hallitus päättää lopullisesta pohjaesityksestänsä edustajistolle. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 14/2015 ja päätti merkitä tiedoksi P5 Mannisen ja Ville Tyrväisen alustaman keskustelun. Valmistelua on jatkettu keskustelun pohjalta. Seuraavassa on lueteltuina ne esitettävän vaalijärjestyksen keskeiset muutokset verrattuna syksyllä 2013 voimassa olleeseen vaalijärjestykseen, jotka vaikuttavat vaalien järjestämiseen: sähköisen äänestysjärjestelmän käyttöönotto vaaliluettelo on nähtävillä ennen sähköisen äänestyksen alkamista vaaliasiakirjojen tarkistuksen ajankohta KVL:ssä on kiinteä päivämäärä vaaliasiakirjoissa olevien puutteiden korjaamiseen annetaan enemmän aikaa ennakkoäänestyksen ajankohtaa siirretään lähemmäksi kohti vaalipäivää kaikki jäsenet muodostavat yhtenäisen äänestysalueen vaal ipäivänä vaalipäivänä ei järjestetä äänestysaluekohtaista uurnaäänestystä KVL ei aseta vaalipäivälle hlön vaalilautakuntia jokaiselle äänestysalueelle varsinaisen vaalipäivän vaalitoimituksen kestoa on lyhennetty 3 tunnilla suljetun lähetekuoren sisällä olevaa avonaista vaalikuorta ei hylätä, vaan se suljetaan vaalisalaisuus säilyttäen kaikki äänestysliput lasketaan ainoan kerran KVL:n kokouksessa vaalipäivän iltana ja tulos vahvistetaan laskennan päättymisen jälkeen vaaliliitto,josta tulee valituksi vain yksi edustajiston jäsen saa kaksi varajäsentä Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta on muutettu helpommin sovellettavaksi sekä prosessikuvauksen kaltaiseksi. Liite: Luonnos vaalijärjestykseksi Pääsihteeri: Hallitus päättää, että edustajiston jäsenten ja varajäsenten tulee esittää pääsihteerille huomautuksensa liitteenä olevaan vaalijärjestysluonnokseen mennessä. Päätös: Esityksen mukaan. Palattiin takaisin käsittelyjärjestyksen mukaiseen esityslistaan kohtaan 14. Ville Tyrväinen poistui kokouksesta klo Siht Pkt Pkt L.JLJ\, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi 0,90014 OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI KOISO KANTI1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , VPMN.O C.FI

6 20) 0 OY( A\v OULUN T( KUNTA 13 HaLtintovaatijohtosäännön muuttaminen, hallituksen 2. käsittely Edustajisto päätti kokouksessaan 2/2015 palauttaa hallintovaal ijohtosäännön valmisteluun. Edustajistossa käydyn keskustelun pohjalta jäsenvaalista tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten kohdalla ei haluttu luopua. Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 :n mukaan edustajiston tehtävänä on -- johtosäännöistäja niiden muuttamisesta. päättää ylioppilaskunnan Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 :n mukaan jos edustajisto muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen edustajiston kokoukseen. Voimassa olevan ja esitettävän hali intovaalijohtosäännön mukaan keskusvaal ilautakunnan tulee antaa tiedekuntahallitusvaalin vaalikuulutus viimeistään , mikäli vaali halutaan järjestää samanaikaisesti edustajistovaalien kanssa. Kahden päätösvaltaisen edustajiston kokouksen järjestäminen ennen tätä päivämäärää voi osoittautua haasteelliseksi, joten on syytä pyytää edustajiston jäseniltä ja varajäseniltä mahdolliset huomautuksensa ennen kuin hallitus päättää lopullisesta pohjaesityksestänsä edustajistolle. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 14/2015 ja päätti merkitä tiedoksi P5 Mannisen ja Ville Tyrväisen alustaman keskustelun. Valmistelua on jat kettu keskustelun pohjalta. Seuraavassa ovat lueteltuina esitettävän hallintovaalijohtosäännön keskeiset muutokset verrattuna syksyllä 2013 voimassa olleeseen hallintovaalijohtosääntöön,jotka vaikuttavat hallintovaalien järjestämiseen: tiedekuntahallitusvaali voidaan järjestää käyttäen sähkö istä äänestystä tiedekuntahallitusvaali voi kestää enintään 8 päivää ennakkoäänestys mukaan lukien tiedekuntahallitusten jälki- ja täydennysvaali siirtyy hallituksen päätettäväksi johtosäännön soveltamisalaan on lisätty koulutustoimikuntien opiskelijoiden edustajat edustajiston ja hallituksen nimeämien opiskelijoiden edustajien nimeämisprosessia on yhtenäistetty hallitus vastaa edustajiston päätösasioiden valmistelusta myös opiskelijoiden edustajia nimettäessä hakukuulutuksen antajaa ei ole määritelty vaalikelpoisuuden määritelmää on tarkastettu vastaamaan paremmin uuden yliopistolain henkeä vuodesta 2016 alkaen ylioppilaskunta seuraa aktiivisesti opiskelijaedustajien vaalikelpoisuuksia Esitettävässä hallintovaalijohtosäännössä ei viitata soveltuvin osin vaalijärjestykseen, vaan kaikki vaalien eroavaisuudet on kirjoitettu auki hallintovaalijohtosääntöön ja loppuja vaalijärjestyksen määräyksiä noudatetaan kirjaimellisesti. Lisäksi hallintovaal ijohtosäännön rakennetta on muutettu helpommin sovellettavaksi sekä prosessikuvauksen kaltaiseksi. Liite: Luonnos hallintavaalijohtosäännöksi Pääsihteeri: Haltitus päättää, että edustajiston jäsenten ja varajäsenten tutee esittää huomatuksensa liitteenä otevaan hattintovaalijohtosääntötuonnokseen mennessä pääsihteerilte. Taru Torssonen poistui kokouksesta kto Päätös: Esityksen mukaan. Siirryttiin takaisin kohtaan 12 Vaalijärjestyksen muuttaminen. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJ : L250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , WMN.OYY.FI Pkt Pkt c9

7 16) 0 \\V/A\Vll OULUN 71 Y1 YLIOPISTON Päytäkirja Iji III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 15/ Päivi Kytömäen muotokuvarahasto Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Ylikirjastonhoitaja, FL Päivi Kytömäki jää eläkkeelle Hänen lähes 40-vuotisen Oulun yliopiston kirjastouransa kunniaksi ollaan teettämässä valokuvamuotokuva Oulun yliopiston kokoelmiin. Nimilista lahjoittajista luovutetaan ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäe lie muotokuvan paljastamisen yhteydessä. Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Lahjoitetaan Päivi Kytömäen muotokuvarahastoon 100 euroa. Päätös: Esityksen mukaan HalLituksen talousseuranta 1 4/2015 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta --. Ylioppilaskunnan hallintosäännön 97 :n mukaan pääsihteerin tehtävänä on 5) tarkkailia talousarvion toteutumista EsitteLijä: P5 Manninen PS Manninen veti asian pois Ustalla hallituksen pyynnöstä. Sovittiin, että asia käydään äpi paremmalla ajalla. PJ Sih Pkt /.. Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi,

8 0 O f ( A\v OULUN t ( KUNTA H a[titu ksen kokoukse 16 Muut esille tulevat asiat HVPJ Numminen kysyi TVT-ryhmän opiskelijajäsenen täydentämisestä. HVPJ Numminen kysyi uudistuneesta Universitas-sopimuksesta. 17 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa Oulus 2( Sun Nousiainen Hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa.2015 Oulussa Henri Fröjdholm Pöytäkirjantarkastaja Moona Haverinen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Heino Härkösen eronpyyntö teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnasta Liite 2: Kannanotto yliopiston ravintotatoiminnan kilpailuttamisesta Liite 3: San Oksasen hakemus KENKKUn jäseneksi Liite 4: Koonti akateemisista avustuksista 2015 Liite 5: Luonnos vaalijärjestykseksi Liite 6: Luonnos hallintovaalijohtosäännöksi PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi, WVAN.0YY.FI

9 o O ti( A\v OULUN ( KUNTA Haltituksen kokoukse il Liite 1: Heino Härkösen eronpyyntö teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnasta sekä hakukuulutus Hei! Olen viime ja tämän vuoden aikana ollut teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan toiminnassa opiskelijajäsenenä. Nyt kuitenkin lähden kesän jälkeen vaihto-opiskelemaan enkä täten pysty ottamaan osaa kokouksiin. Tiedustelin jo hieman seuraajaa ja Oulun Teekkariyhdistyksen koulutuspoliittinen vastaava ida Kaikkonen olisi kiinnostunut jo ihan oman hallitusnakkinsa puolesta. Vietän kesän muualla kuin Oulussa joten minun (ja lidan) puolesta seuraava koulutustoimikunnan kokous voidaan mennä uudella miehityksellä. Terveisin Heino Härkönen, (Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta ry:n opintovastaava 2014) OYY hakee opiskelijajäsentä teknillisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan Tärkeä vaikuttamisen paikka avoinna! Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön mukaan tiedekunnan koulutustoimikunta ohjaa ja arvioi tutkintotavoitteisten oppiaineiden ja koulutusohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Koulutustoimikunta vastaa myös tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Dekaani nimeää muut jäsenet. Opiskelijajäsenet nimetään ylioppilaskunnan esityksestä. Opiskelijajäsenenä toimimisesta saat: O kokemusta hallinnollisesti työstä, jota arvostetaan yleisesti akateemisilla työmarkkinoilla, O kokouspalkkion toimielimen kokouksista ja O opintopisteitä koulutusohjelmasta riippuen Koulutustoimikunnassa opiskelijajäsenenä toimiminen edellyttää kiinnostusta yhteisiin asioihin ja ennen kaikkea rohkeutta ja valmiutta puhua opiskelijoiden puolesta. Kaikkea ei tarvitse tietää ja apua toimintaansa saa muilta hallinnonopiskelijaedustajilta sekä ylioppilaskunnalta. Hakuaika teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi alkaa Hakea voi vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee hakijan henkilötiedot sekä tiedekunta, jossa hakija opiskelee. Hakemus tulee lähettää otsikolla Hakemus TTK:n koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi osoitteeseen torstaihin mennessä. Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , VANW.OYY.FI

10 o \VIAV/I OULUN y(( y(( YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KAN NAN OTTO Opiskelijanäkökulma huomioitava yliopiston ravintolakilpailutuksessa Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on huolissaan yliopiston ravintola- ja kahvilapalveluiden kilpailutuksen valmistelusta. Opiskelijat ovat suurin yksittäinen kampuksen ravintolapalvel.uiden käyttäjäryhmä, mutta opiskelijoita ei ole kuultu kilpailutuksen valmistelussa lainkaan. OYY ihmetteleekin, miten yliopisto voi luoda tarkoituksenmukaisia kilpailutuskriteerejä, jos sillä ei ole käsitystä siitä, mitä opiskelijat toivovat opiskelijaruoalta. Opiskelijaruokailun asiantuntijoita ovat nimenomaan opiskelijat, joten heidän näkemyksiään on opiskelijaruokailun järjestämisessä kuultava. Myös kilpailutuksen kriteerien painopiste tulee olla opiskelijaruokailun järjestämisessä, sillä keskimäärin opiskelijalounaiden painotus kampusravintoloiden myynnistä on kolme neljäsosaa ja joidenkin ravintoloiden osalta jopa 85 prosenttia. OYY:n mielestä kilpailutuksessa tulee hinnan sijaan painottaa laadullisia kriteerejä. Esimerkiksi kasvisruoan laatuun tulee panostaa nykyistä enemmän ja sillä tulee olla samat laadulliset kriteerit kuin liharuoallakin. Myös ruoan omavalmistusaste ja paikallisten raakaaineiden käyttö ovat opiskelijoiden toivomia laadullisia kriteereitä. Alueellisuus on Oulun yliopistolle monissa asioissa tärkeää, miksei siis tässäkin asiassa suosittaisi lähipalveluja. Yksi peruste yliopiston ravintolatoiminnan kilpailutukselle on ollut toiveet erilaisista vaihtoehdoista ja monipuolisesta tarjonnasta. Tämä perustuu ihmisten erilaisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin. Vaikka kasvisruoan ja salaattilounaiden suosio on kasvanut koko ajan, on myös perinteinen kotiruoka edelleen varsin suosittu lounasvaihtoehto. Opiskelijoita houkuttelee kampusravintoloihin ennen kaikkea ruoan hyvä maku ja hyvä hinta-laatusuhde. Valinnanvaraa saataisiin myös kilpailutuksen pilkkomisella osiin, jolloin Snellmania-ravintola omine keittiöineen irrotettaisiin muiden ravintoloiden kilpailutuksesta. Opiskelijat ovat huolissaan myös kilpailutuksen aikataulusta. Kilpailutuksen voittava ravintoloitsija on näillä näkymin tiedossa vasta marras-joulukuussa. Mikäli kampuksella aloittaisi uusi ravintoloitsija, voidaanko olla varmoja, että lounasta on saatavissa jo tammikuun alusta alkaen. OYY toivoo, että yliopisto kuuntelee opiskelijoidensa näkemyksiä ja että kampuksella on jatkossakin saatavissa monipuolista, terveellistä ja ympäristöystävällistä opiskelijaruokaa. OYY haluaa myös muistuttaa yliopistoa siitä, että kun opiskelijaruoka on terveellistä ja houkuttelevaa, opiskelijat syövät edullisen opiskelijalounaan ja jaksavat opiskellakin paremmin. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sun Nousiainen Eero Manninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteerioyy.fi, ) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRIEET: PL 250, OULUN YUOPI5TO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN]]1LAN KATU, Xl OVI 2. KRS, OULU. PUH: , VNI/W.OVY.FI

11 HPK15/2015 Liite 3: San Oksasen hakemus KENKKUn jäseneksi Hei, Kehitysyhteistyöasioista ja politiikasta kiinnostunut kolmannen vuoden kulttuuriantropologian opiskelija ilmoittautuu palvelukseen. Omaan erittäin hyvät valmiudet kehitysyhteistyöstä tiedottamiseen, sillä yksi sivuaineitani on viestintä. Tämän lisäksi huolehdin ensi vuoden kehitysyhteistyöviikon viestinnästä. Kehittäisin DYY:n tietämystä kehitysyhteistyöasioista käyttämällä mahdollisimman monimuotoisia viestintäkeinoja. Kehitysyhteistyöasioita olisi hyvä tuoda lähemmäs ihan riviopiskelijaakin, joten toisin tietämystä näistä asioista erityisesti sosiaalisen median kautta. Biogitekstien lisäksi tietoisuutta voisi lisätä esimerkiksi twitterin ja instagrammin kautta. Kehitysyhteistyön lisäksi minua kiinnostaa erityisesti koulutuspolitiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Olen tammikuussa aloittanut ainejärjestöni Kultu ry:n koulutuspoliittisena vastaavana. Tehtäviäni ovat tähän mennessä olleet mm. työelämäpäivän järjestäminen yliopiston opiskelijoille sekä toimiminen opiskelijoiden ja henkilökunnan välisenä yhteyshenkilönä. Koulutuspoliittisen vaikuttamisesta kokemusta minulla on myös kulttuuriantropologian oppiainetoimikunnasta, jossa olen toiminut varajäsenenä tammikuusta 2014 alkaen. Olen ollut mukana myös kahden yhdistyksen (The Irish Music Society of Oulu ryja Pahki ry) rahastonhoitajana, joissa tehtävinäni ovat olleet muun muassa rahaliikenteestä huolehtiminen, yhdistyksen kirjanpito, palkkojen laskeminen ja maksu sekä The Irish Festival of Oulun budjetin laatiminen. Erityisesti festivaalin budjetin laatiminen on kehittänyt järjestelmällisyyttäni ja loogista ajatteluani eteenpäin, sillä sen tekeminen, ylläpito ja festivaalien jälkeen loppuraportin tekeminen vaatii silmää yksityiskohdille, kokonaisuuksien hallintaa sekä ongelman ratkaisukykyä. Loppuraportin tekeminen on tarkoittanut usealta ihmiseltä saatavien tiedon murusien yhdistämistä järkeväksi kokonaisuudeksi. Pahki ry:ssä olen myös huolehtinut laskutuksesta Yhdistysten kautta olen oppinut esimerkiksi toimistotyötä, sekä koordinoimaan eri tahojen välillä. Olen myös oppinut huolehtimaan yhdistysten asiakirjaliikenteestä sekä järjestämään eri kokous- ja matkajärjestelyjä. Englannin kielen taitoni on erinomainen, ruotsia osaan aika hyvin, sekä venäjää olen opiskellut vuoden verran. Olen myös PahkiSpeksin, eli improvisaatiota hyödyntävän musiikkiteatterin yksi tuottajista. Tuottajana toimiminen vaatii rautaisen loogista otetta. Tuottajana olen huolehtinut muun muassa eri tiimien pysymisestä aikataulussa ja budjetissa, eri tilojen varaamisesta sekä ylipäätänsä koko produktion sujumisesta, sillä tuottajana olen toiminut esimiesasemassa. Tuottajana olen oppinut kokonaisuuksien hallintaa ja paineensietokykyä, sillä kiireessä ja stressissä on pystyttävä pitämään kaikki langat käsissään tai koko produktio menee pilalle. Niissä hommissa olen myös oppinut tulemaan toimeen hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa, sekä ratkaisemaan ihmisten välisiä konflikteja. Tuottajana toimiminen on ehdottomasti kehittänyt ihmisten lukutaitoani, ongelmanratkaisukykyäni sekä vuorovaikutustaitojani. Ystävä Ilisin terveisin, San Oksanen P.S. Liitteenä löydätte CV:ni.

12 HPK15/2015 Liite 4: akateemiset avustukset 2015, harrastejärjestöt Yhdistyksen nimi Pistemaärä Liikevaihto Kerroin AVUSTUS EUROINA Ystävät ÖRMY ry , ,55 Oulun yliopiston arkeologian opiskelijat Meteli ry Egea Oulu ry Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen osakunta Network of International Students in Oulu, NISO ry Oulun yliopiston metsästäjät ry Disquitos ry SOOPAry ESN Oulu ry , , , , , , ,9 0,9 0,7 0,5 0,5 368,55 405,41 368,55 398,03 364,86 283,78 184,28 257,99 Oulun ev.lut opiskelijalähetys ,15 0 0, , Kertoimet Pisteen arvo 36,855

13 HPK15/2015 Liite 4: akateemiset avustukset 2015, harrastejärjestöt Yhdistyksen nimi Ystävät ÖRMY ry Oulun yliopiston arkeologian opiskelijat Meteli ry Egea Oulu ry Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen osakunta Network of International Students in Oulu, NISO ry Oulun yliopiston metsästäjät ry Disquitos ry SOOPAry ESN Oulu ry Oulun ev.lut opiskelijalähetys Pistemäärä Liikevaihto , ,77 1 Kerroin AVUSTUS EUROINA 168, ,55 368,55 405, , , , , , ,9 0,9 0,7 0,5 0,5 398,03 364,86 283,78 184,28 257, ,15 0 0, , Kertoimet Pisteen arvo 36,855

14 (3 T(( J(( YLIOPISTON 0 \V/AV// OULUN Jj YLIOPPILASKUNTA 1 1. Luku 2 Yleistä SoveLtamisala 5 6 Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä sovelletaan järjestettäessä ylioppil.askunnan 7 edustajistovaal.eja. Lisäksi tätä vaal.ijärjestystä noudatetaan soveltuvin osin järjestettäessä 8 neuvoa-antavia jäsenäänestyksiä VaaLimenetetmä Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajiston jäsenet ja varajäsenet valitaan sataisilla, 13 suhteellisil.la ja välittömillä vaal.eil.la Vaalit toteutetaan keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaisesti kirjekuoriäänestyksenä, 16 sähköisenä uurnaäänestyksenä tai näiden yhdistel.mänä siten kuin tässä vaal.ijärjestyksessä määrätään YLioppiLaskunnan vaaliorganisaatio Vastuu vaalien järjestämisestä kuuluu keskusvaalilautakunnalle Keskusvaalilautakunnan Lisäksi ylioppilaskunnan vaaliorganisaatioon kuuluvat 24 keskusvaalilautakunnan alaisuudessa toimivat vaal.itoimitsijat sekä ylioppilaskunnan 25 toimihenkilöt siten kuin tässä vaal.ijärjestyksessä ja keskusvaalil.autakunnan antamissa 26 ohjeissa määrätään Määräpäivien muuttaminen Jos vaaleja tai niihin kuuluvia toimenpiteitä ei jostakin syystä voida järjestää tässä 31 vaalijärjestyksessä määrättyinä aikoina, edustajisto voi määrätä uuden ajan niitä varten Luku 34 VaaLikuututus, vaatiasiakirjat ja vaalituettelo Vaatikuulutus Keskusvaalilautakunnan on julkaistava vaalikuulutus viimeistään 40. päivänä ennen 39 vaalipäivää ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, ellei voittamatonta estettä ilmene, 40 viipymättä myös Oulun ylioppilaslehdessä sekä muussa keskusvaalilautakunnan päättämässä 41 paikassa Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava: 44 1) mistä vaalista on kysymys; 45 2) montako edustajaa valitaan; 46 3) ketkä ovat vaaleissa äänioikeutettuja; 47 4) ketkä ovat vaalikelpoisia; 48 5) missä ja milloin vaaliluettelot pidetään nähtävillä; 49 6) minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä; 50 7) missä vaaleissa käytettäviä lomakkeita jaetaan; 51 8) minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä; OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET; PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, XI OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W MMOYY.FI

15 0 \V/AV// OULUN (3 J(( J(( YLIOPISTON II II YLIOPPILASKUNTA 52 9) milloin ennakkoäänestys järjestetään; ja 53 10) milloin vaal.ipäivän äänestys järjestetään Äänestyksen ajankohta Vaalit järjestetään parittomina vuosina marraskuun ensimmäisenä keskiviikkona. Edustajisto 58 voi määrätä vaalit pidettäväksi muuna päivänä okakuun 1. ja marraskuun 7. päivän välisenä 59 aikana. Vaal.itoimitus alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti päättyen kello Ennakkoäänestys on järjestettävä keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään 63 kahtena päivänä kirjekuoriäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä. Ennakkoäänestys atkaa 64 aikaisintaan 7. päivänä ennen vaalipäivää ja päättyy viimeistään vaal.ipäivää edeltävänä 65 päivänä. Sähköisenä äänestyksenä toteutettava ennakkoäänestys voi päättyä myös 66 vaal.ipäivänä Kaikilla niillä äänestäjill.ä, jotka ovat vaal.ipäivän kirjekuoriäänestyksessä ennen 69 vaal.itoimituksen päättymisaikaa tulleet saapuville odottamaan äänestysvuoroaan, on oikeus 70 äänestää. Kaikilla niillä äänestäjillä, jotka ovat vaalipäivän sähköisessä äänestyksessä 71 kirjautuneet äänestysjärjestetmään ennen vaa[itoimituksen päättymisaikaa, on oikeus käyttää 72 äänensä 15 minuutin kul.uessa vaalitoimituksen päättymisestä. Keskusvaal.il.autakunta voi 73 l.yhentää joidenkin vaal.ipäivän äänestyspaikkojen tai sähköisen äänestyksen vaal.itoimituksen 74 kestoaikaa enintään nejällä tunnilla Ehdokkaaksi hakeutuminen, vaaliliitto ja vaatirengas HenkiLön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi vaaleihin, on jätettävä yksi ehdokashakemus 79 keskusvaalil.auta kunnan hyväksymällä [omakkeella Vaal.il.iiton voi perustaa vähintään kaksi ehdokasta. Ehdokas voi olla jäsenenä vain yhdessä 82 vaa[il.iitossa ja vaaliuiitossa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien 83 kaksinkertainen määrä. Vaaliliiton perustamisasiakirja l.aaditaan keskusvaa[il.autakunnan 84 hyväksymälle [omakkeelle Vaalirenkaan voi muodostaa vähintään yksi vaaliliitto ja vähintään yksi ehdokas tai vähintään 87 kaksi vaal.iliittoa. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaal.il.iittoon tai vain yhteen vaa[irenkaaseen. 88 Vaal.iliitto voi kuulua vain yhteen vaalirenkaaseen. Vaalirenkaassa ehdokkaita saa olla 89 enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaalirenkaan sopimusasiakirja 90 l.aaditaan keskusvaalil.autakunnan hyväksymälle [omakkeelle Vaal.iasiakirjoissa käytettävät nimet ja tunnukset eivät saa olla sopimattomia eivätkä 93 merkityksel.tään harhaanjohtavia VaaLiasiakirjojen jättäminen Vaa[iasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä 98 ylioppil.askunnan kansl.iaan tai keskusvaal.il.autakunnan vaal.ikuu[utuksessaan il.moittamaan 99 muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on ol.tava tällöin perillä. 100 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W\NW.OYY.FI

16 0 \VIAVII OULUN D V( r YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Vaatituetteto 103 VaaI.issa äänestäjän äänioikeus tarkistetaan vaaliluettelosta. Vaaliluettelo on asetettava 104 nähtäville ylioppil.askunnan kansl.iaan viimeistään 28. päivänä ennen vaal.ipäivää Vaaliluetteloa on pidettävä lainvoimaisena sen nähtävil.le asettamisen jäl.keen. 107 Nähtäville asettamisen jälkeen vaaliluettel.oon tehdään ainoastaan I.isäyksiä perustuen 108 ylioppilaskunnan jäsenten jättämiin huomautuksiin, jotka on toimitettava viimeistään päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä yi.ioppilaskunnan kansliaan [uku Vaatiasiakirjojen tarkistaminen, ehdokkaiden yhdistelmä ja äänestysohjeet VaaLiasiakirjojen tarkastaminen Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava vaaliasiakirjat kokouksessa, joka pidetään päivänä ennen vaalipäivää. Jos vaaleja koskevat asiakirjat on annettu vaalikuulutuksessa 118 määrätyn määräajan jälkeen, ne on jätettävä tutkimatta. Lisäksi tässä kokouksessa arvotaan vaalirenkaidenja vaalirenkaisiin kuulumattomien vaaliliittojen keskinäinen järjestys. 121 Ehdokashakemuksen jättäneelle tai vaaliliiton tai vaalirenkaan asianhoitajalle on pyrittävä 122 viipymättä huomauttamaan, jos havaitaan, että: 123 1) asiakirjoja ei ole tehty tämän vaalijärjestyksen tai sen nojalla annettujen määräysten 124 mukaisesti; 125 2) asiakirjoja puuttuu; 126 3) ehdokashakemuksen on jättänyt sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen; 127 4) sama ehdokas esiintyy kahdessa vaaliliitossa tai vaalirenkaassa; 128 5) vaaliliitossa tai vaalirenkaassa on enemmän ehdokkaita, kuin mitä tämän vaalijärjestyksen 129 mukaan on oikeus asettaa; tai ) asiakirjoja ei voida muusta syystä hyväksyä. 132 Ehdokkaan tai asiamiehen on annettava vastaus keskusvaalilautakunnan huomautukseen tai 133 korjattava huomautuksessa mainittu puute viimeistään 19. päivänä ennen vaalipäivää klo : Ehdokashakemuksen hylkääminen Keskusvaalilautakunnan on poistettava ehdokkaiden joukosta, vaaliliitoista ja -renkaista 139 vaalikelvottomien ehdokkaiden nimet ja ne, joista ei ole saatu hyväksyttävää vastausta 140 huomautukseen tai huomautuksessa mainittua puutetta ei ole korjattu Vaatien järjestämättä jättäminen 143 Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin valittavia 144 edustajia, ei vaalitoimitusta järjestetä, vaan keskusvaalilautakunta julistaa, että edustajiksi on 145 valittu hyväksytyt ehdokkaat. 146 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN]11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ry,fi, WAN.Or.FI

17 0 \V/AV/! OULUN Q T(( J(( YLIOPISTON Ehdokkaiden yhdistelmä Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajia, 150 keskusvaalilautakunnan on laadittava ehdokkaiden yhdistelmä viimeistään 19. päivänä ennen 151 vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan seuraavassa järjestyksessä: 152 1) yi.immäksi tul.ee otsikko, mistä vaausta on kyse; 153 2) vaal.irenkaat ja vaalirenkaisin kuulumattomat vaaliliitot arvonnan osoittamassa 154 järjestyksessä; 155 3) sen jäl.keen otsakkeen VaaI.iI.iittoihin ja vaal.irenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat all.e 156 tulevat vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat aakkosjärjestyksessä; 157 4) vaalirenkaan nimen ja tunnuksen jäl.keen tulevat ensin otsakkeen VaaI.irenkaan 158 vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat all.e vaal.irenkaan vaaliliittoihin kuulumattomat 159 ehdokkaat vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä. Tämän jälkeen tulevat 160 vaaliliitot vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä; sekä 161 5) vaaliliiton ehdokkaat tulevat vaaliliiton nimen ja tunnuksen alle vaaliliiton perustamisasiakirjassa ilmoitetussa järjestyksessä. 164 TäLlä tavoin asetetut ehdokkaat numeroidaan juoksevasti kokonaisluvuin alkaen numerosta 165 kaksi. Jos ehdokkaita ei voida lukumääränsä vuoksi järjestää ylhäältä alaspäin, on ne 166 järjestettävä kahdelle tai useammalle vierekkäiselle palstalle Ehdokkaiden yhdistelmä on viipymättä julkaistava ylioppilaskunnan virallisella 169 ilmoitustaululla ja, ellei voittamatonta estettä ilmene, viipymättä myös Oulun 170 ylioppilaslehdessä sekä muussa keskusvaalilautakunnan päättämässä paikassa. Riittävä määrä 171 yhdistelmiä on järjestettävä vaalitoimitsijoiden käyttöön Äänestysohjeet Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajia, 176 keskusvaalilautakunnan on annettava äänestysohjeet viimeistään 19. päivänä ennen 177 vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan Aänestysohjeissa on mainittava seuraavat asiat, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta: 180 1) ennakkoäänestyspaikkojen sijainti ja aukioloaika; 181 2) vaalipäivän äänestyspaikkojen sijainti ja aukioloaika; sekä 182 3) ohjeet sähköiseen äänestykseen osallistumiseksi Sähköisen vaalijärjestelmän vaatimukset Käytettävän sähköisen vaalijärjestelmän tulee toteuttaa seuraavat ehdot: 187 1) vaalijärjestelmän tietoturvan taso on riittävä; 188 2) äänestäjän henkilöllisyys varmistetaan uskottavasti ennen äänestämistä; 189 3) äänestäjän henkilöllisyyttä ei pystytä jälkikäteen yhdistämään mihinkään tiettyyn annettuun 190 ääneen; 191 4) äänestäjä voi käyttää äänioikeuttaan ainoastaan kerran; 192 5) vaalijärjestelmään tulee voida suorittaa annettujen äänten ja laskennan tarkistus 193 kuitenkaan äänestyssalaisuutta vaarantamatta; sekä 194 6) vaalijärjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin. 195 Sähköiselle vaalijärjestelmälle tulee suorittaa aikaisintaan 4 kuukautta ennen vaalipäivää 196 tietoturvatarkastus, jonka toimittaa keskusvaalilautakunnan nimeämä riippumaton taho. 197 Tämän tahon voi nimetä myös edustajisto. Tietoturvatarkarkastuksesta annettu loppuraportti 198 on julkinen asiakirja sen saapuessa ylioppilaskuntaan. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEET; PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WArW.O ftfi

18 0 \VAV/ OULUN [(( YLIOPISTON J(( YLIOPPILASKUNTA Q Luku 200 VaativalmisteLut Vaatitoimitsijat Kirjekuoriäänestyksen toimittamista varten keskusvaalilautakunta asettaa tarpeellisen määrän 205 vaalitoimitsijoita. Vaalitoimitsija ei saa olla vaat.eissa ehdokkaana, eikä hän saa olla 206 keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen Keskusvaalilautakunnan nimeämät henkilöt, jotka eivät ole ehdolla vaalissa, valvovat 209 sähkäistä vaatia keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti. Valvonnan tarkoituksena on 210 varmistaa vaalijärjestel.män toimivuus ja ehkäistä vaalivilppiä ÄänestysLippu Keskusvaal.ilautakunnan vahvistaman äänestyslipun sisäpuolelle on painettava otsikko, jossa 215 mainitaan, missä vaaleissa sitä on käytettävä sekä ympyrä ehdokkaan numeron merkitsemistä 216 varten Luku 219 Äänten Laskeminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen Ennakkoäänten tarkistus Keskusvaal.ilautakunnan on tarkistettava vaalipäivänä ennakkoäänestyksessä annetut 224 kirjekuoriäänien lähetekuoret l.ähetekuorta avaamatta. Jos 225 1) ennakkoon äänestäneeltä henkilöllä ei ote vaal.iluettelon mukaan äänioikeutta; 226 2) lähetekuori on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida päätellä, kuka henkilö on 227 äänestänyt; tai 228 3) lähetekuori on avonainen; 229 on lähetekuori jätettävä avaamatta, liitettävä pöytäkirjan oheen ja jätettävä huomioon 230 ottamatta Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava vaalipäivänä sähköisessä uurnavaalissa annettujen 233 äänien ja äänten laskennan tarkistuksen jäl.keen ennakkoäänestyksessä annetut kuoriäänien 234 lähetekuoret lähetekuorta avaamatta, että henkilö on äänestänyt enintään yhden kerran. 235 Mikäli henkilö on äänestänyt: 236 1) ennakkoon kirjekuoriäänestyksessä useammin kuin kerran; tai 237 2) sähköisessä uurnaäänestyksessä ja ennakkoon kirjekuoriäänestyksessä; 238 on ennakkoäänestyksessä annetut lähetekuoret jätettävä avaamatta, liitettävä pöytäkirjan 239 oheen ja jätettävä huomioon ottamatta Jos henkilö on äänestänyt sähköisessä uurnavaalissa, merkitään hänet vaaliluetteloon 242 äänestäneeksi. Jos ennakkoäänestyksessä annettu kirjekuoriäänen lähetekuori voidaan 243 hyväksyä, merkitään vaaliluetteloon, että ähetekuoressa mainittu henkilö on äänestänyt Lähetekuoret aukaistaan ja vaalikuoret tarkistetaan vaal.isalaisuus säilyttäen. Jos vaatikuoreen 246 on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä, on vaalikuoret liitettävä 247 pöytäkirjan oheen ja äänestys jätettävä huomioon ottamatta. 248 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIEPJ\ILUT: ERKKI Kl150 KAN17ILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

19 0 \V/AVI! OULUN Q f(( J(( YLIOPISTON fl Vaatipäivän äänten tarkistus Keskusvaalilautakunnan on tarkistettava vaalipäivänä annetut kirjekuoriäänien lähetekuoret 252 lähetekuorta avaamatta. JOs 253 1) äänestäneellä henkilöllä ei ole vaaliluettelon mukaan äänioikeutta; 254 2) lähetekuori on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida päätellä, kuka henkilö on 255 äänestänyt; tai 256 3) lähetekuori on avonainen; 257 on lähetekuori jätettävä avaamatta, liitettävä pöytäkirjan oheen ja jätettävä huomioon 258 ottamatta Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava sähköisessä uurnavaalissa annettujen äänien ja 261 laskennan tarkistuksen jälkeen vaalipäivänä annetut kuoriäänien lähetekuoret lähetekuorta 262 avaamatta, että henkilö on äänestänyt enintään yhden kerran. Mikäli henkilö on äänestänyt: 263 1) vaalipäivän kirjekuoriäänestyksessä useammin kuin kerran; tai 264 2) sähköisessä uurnaäänestyksessä tai ennakkoon kirjekuoriäänestyksessä; 265 on vaalipäivänä annetut lähetekuoret jätettävä avaamatta, liitettävä pöytäkirjan oheen ja on 266 jätettävä huomioon ottamatta Jos henkilö on äänestänyt sähköisessä uurnavaalissa, merkitään hänet vaaliluetteloon 269 äänestäneeksi. Jos vaalipäivänä annettu kirjekuoriäänen lähetekuori voidaan hyväksyä, 270 merkitään vaaliluetteloon, että lähetekuoressa mainittu henkilö on äänestänyt Lähetekuoret aukaistaan ja vaalikuoret tarkistetaan vaalisalaisuus säilyttäen. Jos vaalikuoreen 273 on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä, on vaalikuoret liitettävä 274 pöytäkirjan oheen ja äänestys jätettävä huomioon ottamatta VaatituLoksen Laskenta Kirjekuoriäänestyksessä annetut hyväksytyt vaalikuoret lasketaan ja niiden lukumäärä 279 merkitään keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan. Lukumäärän laskennan jälkeen vaalikuoret 280 avataan. Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava ja laskettava kunkin ehdokkaan hyväksi 281 annettujen hyväksyttyjen äänien kokonaismäärä ja mitättömien äänten määrä Mitätön äänestyslippu Kirjekuoriäänestyksen äänestyslippu on mitätön, jos: 286 1) vaalikuoressa on useampia tai muutakin kuin yksi äänestyslippu; 287 2) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnan vahvistamaa kyseisen 288 vaalin äänestyslippua; 289 3) äänestyslippu on leimaamaton; 290 4) ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa; 291 5) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen on 292 tehty muunlainen asiaton merkintä Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, ketä 295 ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut äänestää Aänestyslippu ei ole mitätön, jos: 298 1) äänestysl.ippuun on tehty merkintä, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on 299 tarkoittanut äänestää, esimerkiksi vaaliliiton tai vaalirenkaan nimi; 300 2) numeromerkintä on yliviivattu ja uusi selvä numero on kirjoitettu; OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH; , WMN.OYY.FI

20 0 \V // OULUN YLIOPISTON 1 II YLIOPPILASKUNTA T( 301 3) numero on alj.eviivattu tai sen perässä on piste; 302 4) numero on piirretty äänestyslipussa oevan ympyrän ul.kopuoelie tai äänestyslipun 303 kääntäpuol.elie: 304 5) numero on imaistu kirjaimin; tai 305 6) ehdokkaan nimi on kirjoitettu kirjaimin ja nimi on yksikäsitteinen Ehdokkaiden vertausluvut Samaan vaalil.iittoon kuuwvat ehdokkaat järjestetään henki ökohtaisten äänimääriensä 310 suuruuden mukaan. Ehdokkaille annetaan väliaikaiset vertauswvut siten, että eniten ääniä 311 saanut ehdokas saa väliaikaiseksi vertauswvukseen vaaliliiton hyväksi annettujen äänien koko 312 Wkumäärän, toinen puol.et siitä, kol.mas kol.manneksen ja niin edelleen. Järjestyksessä n:s 313 ehdokas saa väl.iaikaiseksi vertauswvukseen n:nnen osan vaalil.iiton koko äänimäärästä. Jos 314 vaal.il.iitto ei kuulu vaalirenkaaseen, tul.ee näin asketusta väl.iaikaisesta vertausl.uvusta 315 ehdokkaan opuliinen vertausl.uku Vaalirenkaaseen kuuluvan, mutta vaaliliittoihin kuulumattoman ehdokkaan väliaikainen 318 vertausluku on hänen saamansa henkilökohtainen äänimäärä Vaal.irenkaaseen kuuluvat ehdokkaat järjestetään väl.iaikaisten vertausl.ukujensa suuruuden 321 mukaan. Tässä järjestyksessä annetaan ehdokkaille LopuU.iset vertausluvut siten, että 322 suurimman väl.iaikaisen vertausl.uvun saanut ehdokas saa LopuLliseksi vertausluvukseen 323 vaalirenkaan hyväksi annettujen äänien koko Lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas 324 kolmanneksen ja niin edelleen. Järjestyksessä n:s ehdokas saa LopuLLiseksi vertausluvukseen 325 n:nnen osan vaalirenkaan koko äänimäärästä Vaal.il.iittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattoman ehdokkaan l.opullinen vertausluku on hänen 328 saamansa äänimäärä Äänestyksen tulos ja vaalituloksen vahvistaminen Aänestyksen tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan kaikkien ehdokkaiden nimet heidän 333 Lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen 334 kohdau.e merkitään hänen l.opullinen vertauslukunsa. Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat 335 yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomall.a Keskusvaal.il.autakunta julistaa edustajistoon valituiksi nimisarjan alusta al.kaen niin monta 338 ehdokasta kuin edustajia on valittava Edustajan tilapäisen esteen tai esteellisyyden varalle keskusvaal.il.autakunta julistaa valituksi 341 vaaliliiton varajäseniksi vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä niin monta varajäsentä 342 kuin varsinaisia edustajia on vaaliliitosta valittu, ellei vaaliliitossa ol.evien ehdokkaiden 343 Lukumäärästä muuta johdu. Vaaliliitto, josta tul.ee valituksi yksi varsinainen edustaja, saa 344 kuitenkin kaksi varajäsentä, ellei vaal.il.iitossa ole vain kaksi ehdokasta. 345 OLJI.UN YLiOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WNW.OYY.FI

21 0 \V II OULUN J( (( YLIOPISTON 1 II YLIOPPILASKUNTA Luku 347 Täydentävät määräykset Vaatirauha Ennakkoäänestys- ja äänestyspaikalla tai sen välittömässä l.äheisyydessä ei saa pitää puheita, 352 Laittaa esille tai jakaa vaahmainoksia eikä millään tavoin vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa 353 äänestäjien vaalivapauteen Saapuvilla olevien on noudatettava niitä määräyksiä, joita vaalitoimitsija harkitsee 356 tarpeelliseksi antaa järjestyksen ylläpitämiseksi ja vaalitoimituksen häiriöttömän kulun 357 turvaamiseksi ÄänestysLippujen ja muiden vaaliasiakirjojen säilyttäminen Keskusvaatilautakunnan on pantava äänestysliput ja kappale ehdokkaiden yhdistelmää 362 pakkaukseen, joka sinetöidään. Pakkaus on säilytettävä, kunnes kyseistä vaalia seuraavien 363 vaalien vaalitulos on vahvistettu Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ovat keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat liitteineen sekä 366 ehdokkaiden yhdistelmä. Muu pöytäkirjan ohessa tai sen ulkopuolella säilytettävä materiaali 367 kuten esimerkiksi ehdokasasettelussa ylioppilaskuntaan jätetyt asiakirjat ja niitä koskevia 368 huomautuksia koskeva kirjeenvaihto, huomioimatta jätetyt lähete- ja vaalikuoret sekä 369 vaaliluettelot on säilytettävä, kunnes kyseistä vaalia seuraavien edustajistovaalien vaalitulos 370 on vahvistettu. Hyväksytyt vaalikuoret hävitetään ääntenlaskennan jälkeen Vaatien uusiminen Jos vaalitoimitsijan, keskusvaalilautakunnan, päätös tai toimenpide on ollut ylioppilaskunnan 375 sääntöjen, vaalijärjestyksen tai vaalijärjestyksen nojalla annettujen ohjeiden vastainen ja tämä 376 on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, keskusvaalil.autakunnan on määrättävä 377 järjestettäväksi uudet vaalit, jollei vaalien tulos ole oikaistavissa Keskusvaalilautakunnan on järjestettävä uudet vaalit viipymättä. Vaaleissa käytetään 380 muuttamattomina samaa ehdokkaiden yhdistelmää ja vaaliluetteloa kuin kumotuissa 381 vaaleissa on käytetty. Kumotuissa vaaleissa valituksi tulleet edustajat pysyvät toimessaan, 382 kunnes uusien vaalien tulos on vahvistettu, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää Täydentävät ohjeet Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän vaalijärjestyksen soveltamisesta antaa tarvittaessa 387 keskusvaalilautakunta. Tarvittaessa keskusvaalilautakunta laatu ohjeet neuvoa-antavan 388 jäsenäänestyksen järjestelyistä Voima antuto Tällä vaalijärjestyksellä kumotaan edustajiston vahvistama vaalijärjestys siihen 393 myöhemmin tehtyine muutoksineen Tämä vaalijärjestys tulee voimaan välittömästi hallituksen toimeenpanopäätöksen jälkeen. OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

O f T( //&$.OO... A\v

O f T( //&$.OO... A\v 0 O f T( A\v OULUN KUNTA Hallituksen kokoukse1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika: 9.4.2015 klo 15.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O tif f( KUNTA Hawtuksen kokouks< OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Aika: 2 9.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu o \\V/A\Vi OULUN W YLIOPISTON fl III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja HalLituksen kokouksen 39/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 39/2014 Aika: 28.11.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla.

O ti ( Ylioppilaskunnan sääntöjen 23 5 mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla. 0 O ti ( OULUN KUNTA HaUituksen kokoukse02k OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 14/2014 Aika: 17.4.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Sisällys JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN PERUSSÄÄNTÖ 4 Ylioppilaskunta ja sen tarkoitus 4 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 4 Edustajisto 5 Hallitus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin

Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 6.7.2007 Lihakunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Lihakunta ja kotipaikka Kuopio. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA

0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA 0 6X\V/A\VII OULUN Pöytäkirja (1( ))W( (j ( YLIOPISTON Kokouksen nro 2/2015 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun

Lisätiedot

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys (hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 27.8.2012, muutettu seurakunnanvaltuuston kokouksissa 29.5.2013 ja 25.8.2013. Astunut voimaan Patentti

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja

o \VAVII OULUN II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja 7 14 o \VAVII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Poytakirja II III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 43/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 43/2013 Aika: 12.12.2013 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Yleiset säännökset 1 Määräysten soveltaminen Tämän työjärjestyksen määräykset täydentävät Opiskelijakunta METKAn sääntöjä. Näitä sääntöjä voidaan soveltuvin osin käyttää myös

Lisätiedot

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN

O f T ( KUNTA. t! (5j) A\v OULUN f A\v ULUN T ( KUNTA Hallituksen kokoukse2

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu 0 A\v OULUN O t irf KUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2015 Hallituksen kokoukse. Aika: 25.3.2015 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa

Lisätiedot

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00

A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015. Aika: 25.2.2015 ko 17.00 o O f A\v r( OULUN KUNTA Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Aika: 25.2.2015 ko 17.00 Paikka: Ylioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Ouun yljopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö 6 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys ulkomailla Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON

o \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKIJNTA wi Yli YLIOPISTON o \\V/A\VII OULUN. wi Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKIJNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 30/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 30/2014 Aika: 2.10.2014 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja

o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja o,kx\v/a\vii OULUN Poytäkirja ((»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 37/2013 fl YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 37/2013 Aika: 7.11.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot