Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-17:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 214 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 5 täytäntöönpano 217 Etelä-Karjalan erityinen kuntajakoselvitys Eksoten palvelusopimusneuvottelut vuoden palvelusopimuksesta 219 Kunnanhallituksen alaisen toiminnan talousarvion 10 tilannekatsaus vuodelle Projektinjohtopalvelusopimus Ramboll CM Oy:n kanssa Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kangaskosken kiinteistön hallinta- ja omistusjärjestelyt Kuntien haku kuntakokeiluhankkeisiin 20

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-17:34 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-17:34 1. varapj Europaeus Teemu 14:00-17:34 2. varapj Kuru Katja 14:00-17:34 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-17:34 Jäsen Tervonen Timo 14:00-17:34 jäsen Vanhatalo Mika 14:00-17:34 jäsen Luumi Kari 14:00-17:34 valt 1. varapj Paajanen Timo 14:00-17:34 valt 2. varapj Anttila Harri 14:00-17:34 kj, pöytäkirjanpitäjä Hinkkanen Paula 14:00-16:49 talouspäällikkö Poissa Terävä Liisa valtuuston pj Rita Annaleena kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Harri Vuorela Pöytäkirjantarkastaja Mika Vanhatalo Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 214 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin. Otettiin käsittelyyn lisäasiat :t 223 ja 224.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 215 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Mika Vanhatalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Vuorela ja Mika Vanhatalo.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Kh 216 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet valtuuston päätösten toimeenpanemiseksi: 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä 29 Pöytäkirjantarkastajien valinta - ei toimenpiteitä 30 Vuoden 2014 talousarvion toteumavertailu ei toimenpiteitä 31 Vuoden 2014 talousarviomuutokset yhteenveto - tiedoksi: talouspäällikkö, kirjanpito, toimialajohtajat Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma tiedoksi: kehitysjohtaja, talouspäällikkö, kirjanpito, sivistyskeskus, tekninen keskus Rautjärven kunnan vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuus huleveden viemäröinnistä toimialueellaan - tiedoksi: tekninen keskus Vesihuoltolaitoksen kulujakauma 2014 ja taksapäivitys tiedoksi: tekninen keskus Vesihuoltolaitoksen toimitus- ja sopimusehdot, päivitys tiedoksi: tekninen keskus Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta - vastaus webropol kyselyyn, kunnanjohtaja vastaa kyselyyn 37 Ero luottamustehtävistä / Jarmo Ovaska - ote: Jarmo Ovaska, Anssi Hakman 38 Eron myöntäminen Teppo Nygrenille kunnan luottamustehtävistä

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus ote ja lisäselvityspyyntö: Teppo Nygren 39 Tiedoksi / muut asiat - ei toimenpitetä Hyväksyttiin.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan erityinen kuntajakoselvitys 158/ /2014 Kh 217 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: har Etelä-Karjalan kuntien (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Tai palsaa ri, Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti) valtuustot ovat päättäneet to teut taa Kuntarakennelain (478/2013) mukaisen selvityksen, johon ky seinen laki on kuntia velvoittanut. Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys on toteutettu kun tien esityksen mukaisesti kuntarakennelain 16 mukaisena valtion erityi se nä kuntajakoselvityksenä, jonka tehtävänannon mukaan selvitystyön ta voit tee na on arvioida edellytyksiä yhdistää maakunnan kunnat tai osa niis tä yhdeksi tai useammaksi kunnaksi sekä antaa tarvittavat tiedot kun tara ken net ta koskevalle päätöksenteolle. Valtiovarainministeriö nimesi kuntajakoselvittäjiksi Aija Tuimalan, Jari Sa lomaan ja Taina Ketolan. Selvittäjät ovat työskennelleet vuorovaikutuksessa maa kun nan kuntien, kuntalaisten ja sidosryhmien edustajien kanssa kunta ra ken ne lain 7 ja 12 edellytykset huomioiden. Kunnat ovat jär jes täneet kuntalaisinfoja kaksi kuntalaisinfoa kunnittain, kaikille avoimia in ternet- kyselyitä on toteutettu kaksi kertaa, median kautta tietoa on jaettu kuu kau sit tain ja selvitysmateriaalit ovat olleet www-sivustolla avoimesti saa ta vil la. Kuntarakennelain 16 mukaan kuntajakoselvittäjän tehtävänä on laatia muu tok sen kohteena olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntajaon muutta mi ses ta, mikäli kuntajakoselvittäjä katsoo selvityksen perusteella kun tajaon muuttamisen tarpeelliseksi. Kuntajakoselvittäjät ovat laatineet sel vityk sen sekä ehdotuksen ja siihen liittyvät sopimusluonnokset. Asiakirjat ovat esityslistan liitteenä. Muu selvitysmateriaali on julkaistu val mis tu misjär jes tyk ses sä sivustolla. Selvityshenkilöt päätyivät johtopäätökseen, jonka mukaan maakunnan kokoi sen kunnan perustaminen tarjoaisi tulevaisuudessa parhaat edellytykset ko ko maakunnan kuntatalouden hallinnalle ja elinvoiman kehittämiselle. Maa kun nan kokoinen kunta on ehdottomasti varteenotettava vaihtoehto maa kun nan kuntarakenteelle tulevaisuudessa, mutta selvittäjien nä ke myksen mukaan kunnat eivät ole lähitulevaisuudessa valmiita maakunnan kokoi seen kuntaan. Kuntajakoselvittäjät päätyivätkin ehdottamaan kuntien valtuustoille, että Lap peen ran nan seudun kunnat (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari) sekä Imatran seudun kunnat (Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruo ko lah ti) muodostaisivat sisällöltään uudet seutukuntien kokoiset kaupun git liittämällä teknisesti ympäristökunnat keskuskaupunkeihin Selvittäjien mukaan kahden kaupungin malli on tulevaisuuden kehityksen kan nal ta merkittävä askel yhtenäisempään palvelu- ja kuntarakenteeseen Ete lä-kar ja las sa yhtenäisillä työssäkäynti- ja asiointialueilla. Nykyistä suurem mis sa kunnissa olisi kuntalaisten edun mukaista taata lähi- ja käyt tä jäde mo kra tia uudenlaisilla paikallisesti suunnitelluilla toimintatavoilla. Elin voi-

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus ma nä kö kul mas ta seutukuntien kokoiset kunnat olisivat nykyistä mer kit täväm piä yhtenäisiä oman alueensa kehittäjiä. Erityinen huomio kahden kunnan mallissa on kuitenkin kiinnitettävä maakuntatason elinvoiman vah vista mi seen sekä nykyistä tehokkaamman maakunnan hallinto- ja kon ser ni raken teen luomiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ei ole vielä saanut lainvoimaa, mutta ehdotuksen mukaan kahden kunnan mal lis sa kannattaa hyödyntää Eksote pohjaista mallia, ellei tuleva lain sää dän tö muuta edellytä. Kuntajakoselvittäjät toteavat, että esitetyt kuntarakennevaihtoehdot to teutta vat kuntarakennelain 4 :ssä säädetyt edellytykset. Koska kuntajakoselvittäjät ovat tehneet ehdotuksen uudesta kun ta ra kentees ta, tulee valtuuston käsitellä ehdotus. Kunnanhallituksen on lisäksi varat ta va kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, ti lai suus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Huo mau tus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten te kemis tä koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset il moituk set julkaistaan. Kunnanjohtaja on esteellinen käsittelemään yhdistysmissopimuksen kohtaa 5.3 Kuntajohtajien asema. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kuntajakoselvittäjien ehdotuksen se kä siihen liittyvät taustamateriaalit sekä varata kunnan asukkaille ja muil le, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huo mautuk sen ehdotuksesta. Kunnanhallitus asettaa ehdotuksen ja siihen liittyvät asia kir jat nähtäville väliseksi ajaksi. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kuntien yh dis tymi ses tä ehdotuksen valtuustolle niin, että valtuusto voi käsitellä asian mennessä. Kunnanhallitus keskustelee ehdotuksen käsittelyn jatkovalmistelusta. Hyväksyttiin.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Eksoten palvelusopimusneuvottelut vuoden 2015 palvelusopimuksesta 316/ /2014 Kh 218 Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja Puh , s-posti: Eksoten vuoden 2015 toimintaa koskevat jäsenkuntien pal ve lu so pi musneu vot te lut pidetään kuntakohtaisesti Lappeenrannassa. Eksotelta on tullut sähköpostilla ehdotus Rautjärven kunnalle pal ve lu so pimus neu vot te lun pitämisestä maanantaina klo 14-16, Toimistotalo Ruo ri, Valto Käkelän katu 3 (6. krs, c-puoli, C6 kokoushuone. Eksotelta neuvotteluihin osallistuvat toimitusjohtaja Pentti Itkonen, hallintoja henkilöstöjohtaja Keijo Siiskonen, talousjohtaja Liisa Mänttäri, terveysja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula, perhe- ja sosiaalipalvelujen joh ta ja Marja Kosonen ja mahdollisuuksien mukaan kuntoutusjohtaja Mark ku Hupli. Rautjärven kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat klo pi det tä vään palvelusopimusneuvotteluun. Kunnanhallitus antaa neuvottelijoille ohjeistusta ja määrittelee neu vot te luval tuu det sote-palvelujen sisällöstä vuodelle Kunnanhallitus nimesi Eksoten palvelusopimusneuvotteluun klo kunnan edustajat: Taina Lonka Timo Tervonen Liisa Terävä Timo Paajanen Harri Anttila Neuvottelun pohjana ovat voimassa olevassa palvelusopimuksessa vuoteen 2018 asti määritellyt palvelut sekä lisäksi viikottainen hoitajan vastaanotto Asemanseudulla. Jakelu Eksote kehitysjohtaja kunnanjohtaja

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alaisen toiminnan talousarvion tilannekatsaus vuodelle / /2014 Kh 219 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden ja kehittämisen suun nitte lu ta voit tei na on käytetty kuntastrategian laadinnan yhteydessä esitettyjä ta voit tei ta, kärkihankkeita ja toimenpiteitä. Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa strategiset tavoitteet tu los alue tasol la ovat: Osallisuus ja päätöksenteko - Toimiva järjestö- ja yrittäjäfoorumi - Paikallisdemokratian turvaaminen Elinvoimaisuuden kehittäminen - Matkailupalveluiden kehittäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - Matkailijoiden huomioiminen palvelujen mitoituksessa - Riittävät sote-lähipalvelut Osallisuus ja päätöksenteko toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella Luottamushenkilöiden verkkopalvelua ja sähköistä kokouskäytäntöä käy tetään jatkossa täysimääräisesti päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen ja kami seen. Sähköinen asiointipalvelu avataan kuntalaisten käyttöön sekä yh teis pal velu pis teen aukioloa lyhennetään henkilöstöresurssien vähentyessä. Simpeleen Lämpö Oy:n taloushallinto ja kirjanpito hoidetaan hal lin to keskuk ses sa (marraskuusta 2014 alkaen). Elinvoimaisuuden kehittäminen toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella Uusitaan osakassopimus Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa elinkei no asioi den hoidossa ja painopiste asetetaan matkailun ja pal ve lu sek torin yritystoiminnan edellytysten kehittämiseen. Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien sekä Imatran kaupungin seu tu yh teis työ tä jatketaan kuntajakoselvityksen linjaamalla tavalla. Kunnalle työllisyyden hoidossa tulevat lisätehtävät 300 päivää työttömänä ol lei den henkilöiden aktivoinnissa hoidetaan yhteistyössä Työn Vuoksi ry:n kans sa. Koululaisten ja nuorten kesätyöllistämistä jatketaan yhteistyössä yh tei söjen ja paikallisten yrittäjien kanssa ja määräraha nostetaan vastaamaan

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus ke sä työn kysyntää. Nuorten kesätyöohjelman koordinoinnin työpanos hanki taan Työn Vuoksi ry:n kautta. Kunnan alueella toimivien yritysten ja yhteisöjen markkinointiosaamista kehitetään vuoden 2015 alussa käynnistettävässä hankkeessa, jolla haetaan Leader-rahoitus. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella Hyvinvoinnin edistäminen ja ilmenevien hyvinvointierojen kaventaminen kan sa lais ryh mien välillä sekä syrjäytymisen ehkäisy nähdään laajasti kunnan perustehtävänä. Hyvinvointistrategiasta johdetaan toimenpiteitä kai kille toimialoille ja kolmannelle sektorille sekä vapaaehtoisryhmille. Eksoten palvelustrategian mukaan liikkuvien palvelujen ja liikkuvien asiantun ti joi den määrä lisääntyy, näin täydennetään kunnassa lähipalveluina tuo tet ta via sosiaali- ja terveyspalveluja.kunnan ja Eksoten välisen vuoden 2014 palvelusopimuksen mukaan Rautjärvellä kehitetään omaa hy vin vointi ase ma-mal lia ja lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Rautjärven hy vin voin tiase mal la arkisin virka-aikana turvataan vuoden 2018 loppuun saakka. Sosi aa li toi mis ton ja liikkuvien sosiaalipalvelujen henkilöstö sijoittuvat hy vinvoin ti ase mal le vuoden 2015 alusta alkaen. Rautjärven vuodeosasto jatkaa vie lä vuoden 2015 ajan 15-paikkaisena, muutossuunnittelu osaston muutta mi sek si uudentyyppisen toiminnan käyttöön tehdään vuoden 2015 ai kana ja toteutus vuoden 2016 aikana. Eksoten maksuosuus vuonna 2015 on euroa ja lisäostoina rinta ma ve te raa nien palveluita euroa. Eksoten alijäämien kattamiseen käy te tään euroa vuonna Keskusvaalilautakunnan toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella Huhtikuussa 2015 järjestetään eduskuntavaalit ja lokakuussa 2016 kun nallis vaa lit. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, pre siden tin vaa lis sa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vah vis ta man euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Käyttötalous vuoden 2015 talousarvio Kunnanhallituksen alaisen toiminnan toimintakatejäämä on v ta lousar vios sa euroa. Menojen kasvua vuoden 2014 TA:oon on euroa 1,2%, toimintakatejäämä kavaa 1,7 % Kunnanhallituksen vahvistamaan kehykseen sisältyy sisäistä vyö ry tys osuut ta ( euroa), joita ei ole otettu ta lous ar vio esi tyk seen. Käyttötalouden talousarvioesitys vuodelle 2015 pysyy kun nan hal li tuk sen vah vis ta mas sa kehyksessä.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Tulosalueen leikkausehdotukset, vuoden 2015 talousarvio ja vuo sien taloussuunnitelma Suunnitellut tavoitteet kuvataan uuteen excel-taulukkoon toimialoittain. Tau lu kot jaetaan ja esitellään hallituksen kokouksessa. Hallintokuntien alustavien talousarvioehdotusten jälkeen vuoden 2015 talous ar vion tulos on vielä euroa alijäämäinen. Käyttötalouden osalta tulos on kuitenkin lähes kehystä parempi, mutta lopullista arvioi ta verotulojen ja valtionosuuksien määrästä ei ole päivitetty ta lous ar vioeh do tuk seen. Kokouksessa annetaan kunnanhallitukselle selostus ta lousar vion ja tasapainotusohjelman laa din ta vai hees ta. Kunnanhallitus käsittelee kunnanhallituksen tulosalueiden ta lous ar vio eh dotuk set v ja merkitsee kokouksessa saatavan selostuksen ta lous arvion laadintatilanteesta tiedokseen ja antaa ohjeet talousarvion ta sa pai notta mi ses ta. Kunnanhallitus käsitteli kunnanhallituksen tulosalueiden ta lous ar vio eh dotuk set sekä talouden tasapainotusehdotukset. Kunnanvaltuuston seminaariin ehdotuksia tulee tarkentaa vaiku tus ar vioin neil la. TyönVuoksi ry:n edustaja kutsutaan kertomaan kunnanhallituksen seu raavaan kokoukseen tekemästään tarjouksesta sekä esittämästään toi min tamal lis ta. Jakelu Talouspäällikkö Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kutsu valtuutetuille

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Projektinjohtopalvelusopimus Ramboll CM Oy:n kanssa 100/ /2013 Kh 220 Valmistelija:Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Tekninen lautakunta päätti kilpailutuksen perusteella tilata yh te näis kou lun peruskorjauksen ja laajennuksen rakennuttamis- ja val vonta teh tä vät Pöyry CM Oy:ltä euron vertailuhinnalla. Pöyry CM Oy on yrityskaupan jälkeen muuttanut nimensä Ramboll CM Oy:ksi. Ramboll CM Oy esitti hankkeen vaihtoehtoiseksi toteutustavaksi pro jek tijoh to pal ve lua. Suunnittelutoimikunta tutustui esistykseen , jonka poh jal ta kunnanvaltuusto hyväksyi, että hanke on mah dollis ta toteuttaa osaurakointimallilla. Kunnanhallitus antoi valitsemalleen rakennustoimikunnalle teh tä väk si tehdä esitys noudatettavasta urakointimallista. Rakennustoimikunta pyysi Ramboll CM Oy:ltä tarjouksen Simpe leen yhtenäiskoulun rakennuttamisesta projektijohtopalvelumallilla. Ram boll CM Oy toimitti tarjouksen Tarjous perustuu hy väk syttiin vaihtoehto 2 mukaiseen hankkeen jatkosuunnitteluun. Sopimusteknisesti projektijohtopalvelu korvaa ja laajentaa hy väksyt tyä kilpailutettua sopimusta, mutta perustuu kilpailutettuun hin noit teluun. Projektinjohtopalvelussa rakennuttajaa edustava ammattimainen pro jek tinjoh to kon sult ti vastaa työmaan pääurakoitsijan tehtävistä ja hanke to teu tetaan jakamalla työ osaurakoihin. Suunnitelman mukaisesti yhtenäiskoulun ra ken nus työ jakaantuisi noin 40 osaurakkaan. Tilaajalla on lopullinen päätösvalta suunnitteluratkaisuihin ja han kin toihin.toimiakseen projektinjohtopalvelumallin käyttäminen edellyttää, että tilaa jan edustajilla on riittävät valtuudet suunnittelu- ja hankintapäätösten tekoon sekä kykyä nopeasti ratkaista asiat muuttuvissa tilanteissa. Projektinjohtopalvelussa projektinjohtaja johtaa hanketta läheisessä yhteis toi min nas sa tilaajan kanssa siten, että toteutussuunnittelu, hankinnat ja ra ken ta mi nen sovitetaan ajallisesti keskenään hankkeen tavoitteiden saavut ta mi sek si. Rakennustyö toteutetaan valitun hankintastrategian mu kaises ti tilaajaan nimiin tehtyinä hankintoina, jotka kilpailutetaan suunnittelun ja rakentamisen etenemisen myötä. Projektinjohtopalveluun kuuluu ra kennus työ maan johtaminen pätevän henkilökunnan voimin. Tarjouksen mukaisesti Ramboll CM Oy asettaa hankkeen käyttöön kaik kiaan henkilötyötuntia: Projektinjohtaja 970 h Projekti-/ työmaapäällikkö h Työmaainsinööri h Aluevalvoja rak.tekn h

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aluevalvoja sähkö 740 h Aluevalvoja TATE 740 h Kustannusasiantuntija 140 h Projektijohtopalvelun arvioitu kokonaishinta on ,00 euroa. Palkkio on aikaveloitusperusteinen ja muut työn suorittamiseen liittyvät kus tan nukset laskutetaan toteuman mukaan tilaajalta. Lisäksi tarjouksessa on esi tettu euron tavoitepalkkion käyttöönottoa. Projektijohtopalvelun arvo on noin 8,5 % rakennuskustannuksista, joka alit taa tavanomaisen pääurakoitsijan työmaahallintakustannuksen sekä raken nut ta jan projektinjohto- ja valvontakustannuksen määrän (10-14 %). Li säk si osaurakoinnilla on mahdollista saada parempaa kustannusten hallin taa tarjousten määrän kasvaessa ja aliurakoihin liittyvän kaksinkertaisen kat teen jäädessä tilaajan käyttöön. Simpeleen yhtenäiskouluhankeen osalta projektinjohtomalli edellyttää hankin ta pää tös ten delegointia rakennustoimikunnalle. Rakennustoimikunta on käsitellyt tarjousta kokouksessaan Rakennustoimikunta esittää sopimuksen hyväksymistä sillä edellytyksellä, et tä matka-aika ei ole laskutettavaa työaikaa. Tavoitepalkkio esitetään hyväk syt tä väk si. Palkkion maksun perusteiksi esitetään yhteisesti hy väk sytty jen aikataulu- ja laatutavoitteiden täyttyminen sekä kustannusarvion alittu mi nen. Tavoitepalkkion suuruudeksi esitetään 10 % tavoitehinnan alit tumi sen määrästä kuitenkin enintään euroa, kun aikataulu- ja laa tu tavoit teet ovat täyttyneet. Tavoitepalkkion maksamisen edellytykset to dettaisiin hankkeen 2-vuotis takuutarkastuksen yhteydessä. Kunnanhallitus hyväksyy rakennustoimikunnan esityksen mukaisesti Ramboll CM Oy:n tarjouksen Simpeleen yhtenäiskoulun toteuttamisen pro jektin joh to pal ve lu na ja valtuuttaa rakennustoimikunnan hyväksymään asiaa kos ke van sopimuksen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tie dokseen hankkeen toteuttamisen projektinjohtopalveluna ja että valtuusto päät tää hallintosäännön toimivaltasäännöksistä poiketen antaa valtuudet kun nan hal li tuk sen asettamalle Simpeleen yhtenäiskoulun ra ken nus toi mikun nal le päättää kaikista hankkeeseen liittyvistä hankinnoista ja so pi muksis ta valtuuston hyväksymän kustannusarvion ja määrärahojen puit teis sa. Ra ken nus toi mi kun nal la on oikeus delegoida päätösvaltaansa kunnan viran hal ti joil le. Edelleen kunnanvaltuustolle esitetään, että kun nan hal li tuk sella on ot to-oi keus rakennustoimikunnan ja sen päätösvaltaa käyttäviin viran hal ti ja pää tök siin. Hyväksyttiin. Jakelu Ramboll CM Oy Rakennustarkastaja Tekninen johtaja

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Rakennustoimikunta Kunnanvaltuusto

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 221 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: KEVA - virkakirje 3/2014, : Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille Maanmittauslaitos - Kutsu toimitusnumero , lohkominen, kohde: Kotimäki, M601, Rautjärvi - Kutsu toimitusnumero , lohkominen, toimitus koskee yksikköä M601, Rautjärvi - Kutsu toimitusnumero , alueen liittäminen yhteismetsään (KML 10 luku), Somermäki - Lohiohja - Laikon yhteismetsä, Parikkala ja Rautjärvi Valtiovarainministeriö - kirje jäsenmuutospäätös VM041:00/ / /2013, : Avoimen tiedon ohjelman ohjausryhmän sekä valmistelu- ja koordinointiryhmän jäsenmuutokset Aluehallintovirasto - Päätös , ESAVI/7494/ /2014: Vuoden 2014 perustoimeentulotuen valtionsuusennakon tarkistaminen - V ennakkojen yhteismäärä on euroa Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus - Tiedote sähköpostitse: Soteuudistuksen rahoitusmallin yksityiskohdilla erittäin suuri merkitys kuntien talouteen Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat. Hyväksyttiin.

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 222 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Kunnanjohtaja - Viranhaltijapäätös , 11 : Kiinteistöluovutusilmoitukset 9/2014 Sivistyslautakunta - pöytäkirja Rakennustoimikunta - pöytäkirja , pöytäkirja tallennettu extranetin kunnanhallituksen jaettuihin asiakirjoihin Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus - esityslista 9 / 2014, pöytäkirja Etelä-Karjalan jätelautakunta - pöytäkirja Imatran seudun ympäristölautakunta - pöytäkirja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydehuollon kuntayhtymä - hallituksen pöytäkirja hallituksen esityslista Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hallitus ei käytä otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätöksiin. Hyväksyttiin.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kangaskosken kiinteistön hallinta- ja omistusjärjestelyt 193/ /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven kunta on purkanut Kangaskosken entisen var tio ase ma kiin teistön vuokrasopimuksen lukien. Kiinteistön jatkokäytöstä ei ole tehty päätöksiä. Lähtökohtana on ollut saada kiinteistö matkailua palvelevaan tar koi tukseen. Kunta on mukana Hiitolanjoen kalataloudellista ja matkailullista kehit tä mis tä varten on parhaillaan laadittavana hankesuunnitelma Kaakkois-Suo men ELY-keskuksessa, jonka rahoitukseen osallistuvat myös kun ta ja E-K liitto. Kangaskosken kiinteistöllä on keskeinen asema alueelle tar jot ta vien palvelujen osalta. Kiinteistö on mahdollista myydä, vuokrata 30+ vuoden kiin teis tön vuok ra sopi muk sel la tai jättää kiinteistön kehittäminen kunnan tai kunnan omistaman kiin teis tö yh tiön vastuulle ja vuokrata kiinteistöä lyhyemmillä vuok ra so pimuk sel la toimijoille. Alueen matkailullinen kehittyminen voitaisiin parhaiten turvata, jos kiin teistöä jatkossakin vuokrattaisiin toimijoiden käyttöön lyhyemmillä vuok ra so pimuk sil la. Kiinteistöyhtiön avulla olisi mahdollista tulevaisuudessa ottaa mukaan kehit tä mi seen myös ulkopuolisia investoijia, jos kehittäminen edellyttäisi esim. uudisrakentamista. Myös taloudellisten vastuiden määrittely suh teessa kuntaan selkiintyisi, kun kiinteistöyhtiöllä olisi selkeä velvollisuus kattaa ku lut vuokrilla ja muilla tuotoilla. Kiinteistöyhtiöllä ei kuitenkaan yksin ole mahdollisuuksia rahoittaa uu dis raken ta mis ta tai laajamittaista peruskorjausta. Tällöin se tarvitisisi omistajien pää oma si joi tuk sia ja/tai ainakin osittaisia lainojen takauksia. Kunnanhallitus päättää käynnistää kiinteistöosakeyhtiön perustamisen Kan gas kos ken kiinteistölle sekä uuden vuokrasopimusmallin valmistelun, jos sa lähtökohtana on viiden vuoden vuokra-aika ja kunnan/ kiin teis tö yhtiön vastuu kiinteistön rakentamisesta ja kunnossapidosta. Hyväksyttiin. Kh 223 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: har Kangankosken kiinteistön toimijan etsinnän toteuttamisesta kunnanjohtaja

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus on keskustellut Kehyn edustajien kanssa. Yhteisenä käsityksenä päädytty mal liin, jossa markkinakartoituksen kautta edettäisiin tarkentaviin neu vot telu hin ehdokkaiden kanssa. Markkinakartoituksessa annettaisiin koh tuul lisen vapaasti kiinnostuneiden toi mi joi den esittää omat näkemyksenä toimin nan sisällöstä, so pi mus pe rus teis ta sekä kehittämisajatuksista. Kiinnostuneet voisivat tehdä esityksensä omista lähtökohdistaan ja tarjota vaih to eh toi ses ti vain kiinteistön vuokrausta liiketoimintaan tai kump pa nuutta pitkäjänteiseen kehittämiseen. Samalla saataisiin yrittäjäkandidaattien nä ke mys vuokranantajan velvoitteista, jota voidaan käyttää kiinteistön omis tus jär jes te ly jen toteuttamisessa. Kunnan tai perustettavan kiinteistöyhtiön on tarpeen kuitenkin varmistaa tilo jen käyttöedellytykset, koska nykykyisten tilojen muutostöitä ei ole lop putar kas tet tu ja siten hyväksytty käytettäväksi asiakastiloina. Töiden loppuun saat ta mi seen tulee varata määräraha. Kunnanhallitus hyväksyy toteutettavaksi liitteenä olevan mark ki na kar toi tuksen Hilmassa marraskuun 2014 loppuun mennessä. Lisäksi mark ki na kartoi tuk ses ta julkaistaan ilmoitus Imatralaisessa, Etelä-Saimaassa sekä kunnan kotisivuilla. Hyväksyttiin. Jakelu kunnajohtaja

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntien haku kuntakokeiluhankkeisiin 560/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Hallituksen kehyspäätöksen mukaan kuntien velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja, joissa kokeilun avulla vähennetään velvoitteita. Paikallisissa kuntakokeiluissa ministeriöt ja kunnat sopivat yhdessä palveluja koskevat tavoitteet. Hallituksen hyväksymässä rakennepoliittisessa ohjelmassa todetaan, että velvoitteiden vähentämisen tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja rakennelain tavoitteet täyttäville kunnille. Kuntakokelun toimintamallit: 1. Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli 2. Koulutuspalvelukokeilut 3. Palveluasumisen toimintamalli 4. Valvonnan toimintamalli 5. Kuntien ja Kelan välisen yhteistyön kehittäminen 6. Nuorisotakuun toimintamalli Kokeiluihin voivat hakea kuntarakennelain 4 d :ssä tarkoitetun työssäkäyntialueen kriteerit täyttävät kunnat tai selvitysalueet, kuntarakennelain 4 c :ssä tarkoitetun palveluperusteen täyttävät kunnat tai selvitysalueet sekä alueet, joilla on päätetty toimitettavaksi kuntarakennelain 15 :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys. Kuntien itsensä muodostamilla selvitysalueilla ja kuntajakoselvitysalueilla kokeilun hakijana on oltava mukana alueen keskuskunta. Aikataulusyistä kuntaryhmän kaikkien kuntien ei edellytetä hakuvaiheessa allekirjoittavan hakemusta. Kuitenkin kaikkien kokeilualueisiin mukaan tulevien kuntien tulee myöhemmin hyväksyä kuntien kanssa neuvoteltava valtion ja kuntien välinen kokeilusopimus. Kunnat voivat hakea yhteen tai useampaan osaan kokeiluohjelman kuudesta osa-alueesta. Hakuaika päättyy Kehitysjohtaja osallistuu kuntakokelua esittelevään tilaisuuteen Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja antaa kunnanjohtalle valtuudet valmistella osallistumista kokeiluun osana Imatran seutukuntaa.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hyväksyttiin. Kh 224 Valmistelija:Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven kunnanhallitus valtuutti Lappeenrannan kaupungin sopimaan ja al le kir joit ta maan sopimuksen kuntakokeilujen toteuttamisesta. Valtionvarainministeriön näkemyksen mukaan Eksote ei yksin voi toimia kuntien yhteisenä toimijana vaan kaikkien kuntien tulee olla varsinaisen kokeilusopimuksen allekirjoittajia. Sopimuksen nojalla Eksote voi kuitenkin olla yhteisenä toimijana kuntakokeilussa. Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen allekirjoitettavaksi ja valtuuttaa kunnanjohtaja Harri Anttilan yksin allekirjoittamaan sopimuksen Rautjärven kunnan puolesta. Hyväksyttiin. Jakelu kunnanjohtaja valtionvarainministeriö Lappeenrannan kaupunki

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t , ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 220 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnanhallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.03.2014 klo 16:00-16:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2016 16 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 15.03.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 kello 18:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Sivu 64 Sivistyslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja 3 65

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot