Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-17:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 214 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 5 täytäntöönpano 217 Etelä-Karjalan erityinen kuntajakoselvitys Eksoten palvelusopimusneuvottelut vuoden palvelusopimuksesta 219 Kunnanhallituksen alaisen toiminnan talousarvion 10 tilannekatsaus vuodelle Projektinjohtopalvelusopimus Ramboll CM Oy:n kanssa Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kangaskosken kiinteistön hallinta- ja omistusjärjestelyt Kuntien haku kuntakokeiluhankkeisiin 20

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-17:34 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-17:34 1. varapj Europaeus Teemu 14:00-17:34 2. varapj Kuru Katja 14:00-17:34 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-17:34 Jäsen Tervonen Timo 14:00-17:34 jäsen Vanhatalo Mika 14:00-17:34 jäsen Luumi Kari 14:00-17:34 valt 1. varapj Paajanen Timo 14:00-17:34 valt 2. varapj Anttila Harri 14:00-17:34 kj, pöytäkirjanpitäjä Hinkkanen Paula 14:00-16:49 talouspäällikkö Poissa Terävä Liisa valtuuston pj Rita Annaleena kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Harri Vuorela Pöytäkirjantarkastaja Mika Vanhatalo Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 214 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin. Otettiin käsittelyyn lisäasiat :t 223 ja 224.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 215 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Mika Vanhatalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Vuorela ja Mika Vanhatalo.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Kh 216 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet valtuuston päätösten toimeenpanemiseksi: 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä 29 Pöytäkirjantarkastajien valinta - ei toimenpiteitä 30 Vuoden 2014 talousarvion toteumavertailu ei toimenpiteitä 31 Vuoden 2014 talousarviomuutokset yhteenveto - tiedoksi: talouspäällikkö, kirjanpito, toimialajohtajat Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma tiedoksi: kehitysjohtaja, talouspäällikkö, kirjanpito, sivistyskeskus, tekninen keskus Rautjärven kunnan vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuus huleveden viemäröinnistä toimialueellaan - tiedoksi: tekninen keskus Vesihuoltolaitoksen kulujakauma 2014 ja taksapäivitys tiedoksi: tekninen keskus Vesihuoltolaitoksen toimitus- ja sopimusehdot, päivitys tiedoksi: tekninen keskus Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta - vastaus webropol kyselyyn, kunnanjohtaja vastaa kyselyyn 37 Ero luottamustehtävistä / Jarmo Ovaska - ote: Jarmo Ovaska, Anssi Hakman 38 Eron myöntäminen Teppo Nygrenille kunnan luottamustehtävistä

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus ote ja lisäselvityspyyntö: Teppo Nygren 39 Tiedoksi / muut asiat - ei toimenpitetä Hyväksyttiin.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan erityinen kuntajakoselvitys 158/ /2014 Kh 217 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: har Etelä-Karjalan kuntien (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Tai palsaa ri, Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti) valtuustot ovat päättäneet to teut taa Kuntarakennelain (478/2013) mukaisen selvityksen, johon ky seinen laki on kuntia velvoittanut. Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys on toteutettu kun tien esityksen mukaisesti kuntarakennelain 16 mukaisena valtion erityi se nä kuntajakoselvityksenä, jonka tehtävänannon mukaan selvitystyön ta voit tee na on arvioida edellytyksiä yhdistää maakunnan kunnat tai osa niis tä yhdeksi tai useammaksi kunnaksi sekä antaa tarvittavat tiedot kun tara ken net ta koskevalle päätöksenteolle. Valtiovarainministeriö nimesi kuntajakoselvittäjiksi Aija Tuimalan, Jari Sa lomaan ja Taina Ketolan. Selvittäjät ovat työskennelleet vuorovaikutuksessa maa kun nan kuntien, kuntalaisten ja sidosryhmien edustajien kanssa kunta ra ken ne lain 7 ja 12 edellytykset huomioiden. Kunnat ovat jär jes täneet kuntalaisinfoja kaksi kuntalaisinfoa kunnittain, kaikille avoimia in ternet- kyselyitä on toteutettu kaksi kertaa, median kautta tietoa on jaettu kuu kau sit tain ja selvitysmateriaalit ovat olleet www-sivustolla avoimesti saa ta vil la. Kuntarakennelain 16 mukaan kuntajakoselvittäjän tehtävänä on laatia muu tok sen kohteena olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntajaon muutta mi ses ta, mikäli kuntajakoselvittäjä katsoo selvityksen perusteella kun tajaon muuttamisen tarpeelliseksi. Kuntajakoselvittäjät ovat laatineet sel vityk sen sekä ehdotuksen ja siihen liittyvät sopimusluonnokset. Asiakirjat ovat esityslistan liitteenä. Muu selvitysmateriaali on julkaistu val mis tu misjär jes tyk ses sä sivustolla. Selvityshenkilöt päätyivät johtopäätökseen, jonka mukaan maakunnan kokoi sen kunnan perustaminen tarjoaisi tulevaisuudessa parhaat edellytykset ko ko maakunnan kuntatalouden hallinnalle ja elinvoiman kehittämiselle. Maa kun nan kokoinen kunta on ehdottomasti varteenotettava vaihtoehto maa kun nan kuntarakenteelle tulevaisuudessa, mutta selvittäjien nä ke myksen mukaan kunnat eivät ole lähitulevaisuudessa valmiita maakunnan kokoi seen kuntaan. Kuntajakoselvittäjät päätyivätkin ehdottamaan kuntien valtuustoille, että Lap peen ran nan seudun kunnat (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari) sekä Imatran seudun kunnat (Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruo ko lah ti) muodostaisivat sisällöltään uudet seutukuntien kokoiset kaupun git liittämällä teknisesti ympäristökunnat keskuskaupunkeihin Selvittäjien mukaan kahden kaupungin malli on tulevaisuuden kehityksen kan nal ta merkittävä askel yhtenäisempään palvelu- ja kuntarakenteeseen Ete lä-kar ja las sa yhtenäisillä työssäkäynti- ja asiointialueilla. Nykyistä suurem mis sa kunnissa olisi kuntalaisten edun mukaista taata lähi- ja käyt tä jäde mo kra tia uudenlaisilla paikallisesti suunnitelluilla toimintatavoilla. Elin voi-

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus ma nä kö kul mas ta seutukuntien kokoiset kunnat olisivat nykyistä mer kit täväm piä yhtenäisiä oman alueensa kehittäjiä. Erityinen huomio kahden kunnan mallissa on kuitenkin kiinnitettävä maakuntatason elinvoiman vah vista mi seen sekä nykyistä tehokkaamman maakunnan hallinto- ja kon ser ni raken teen luomiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ei ole vielä saanut lainvoimaa, mutta ehdotuksen mukaan kahden kunnan mal lis sa kannattaa hyödyntää Eksote pohjaista mallia, ellei tuleva lain sää dän tö muuta edellytä. Kuntajakoselvittäjät toteavat, että esitetyt kuntarakennevaihtoehdot to teutta vat kuntarakennelain 4 :ssä säädetyt edellytykset. Koska kuntajakoselvittäjät ovat tehneet ehdotuksen uudesta kun ta ra kentees ta, tulee valtuuston käsitellä ehdotus. Kunnanhallituksen on lisäksi varat ta va kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, ti lai suus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Huo mau tus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten te kemis tä koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset il moituk set julkaistaan. Kunnanjohtaja on esteellinen käsittelemään yhdistysmissopimuksen kohtaa 5.3 Kuntajohtajien asema. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kuntajakoselvittäjien ehdotuksen se kä siihen liittyvät taustamateriaalit sekä varata kunnan asukkaille ja muil le, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huo mautuk sen ehdotuksesta. Kunnanhallitus asettaa ehdotuksen ja siihen liittyvät asia kir jat nähtäville väliseksi ajaksi. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kuntien yh dis tymi ses tä ehdotuksen valtuustolle niin, että valtuusto voi käsitellä asian mennessä. Kunnanhallitus keskustelee ehdotuksen käsittelyn jatkovalmistelusta. Hyväksyttiin.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Eksoten palvelusopimusneuvottelut vuoden 2015 palvelusopimuksesta 316/ /2014 Kh 218 Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja Puh , s-posti: Eksoten vuoden 2015 toimintaa koskevat jäsenkuntien pal ve lu so pi musneu vot te lut pidetään kuntakohtaisesti Lappeenrannassa. Eksotelta on tullut sähköpostilla ehdotus Rautjärven kunnalle pal ve lu so pimus neu vot te lun pitämisestä maanantaina klo 14-16, Toimistotalo Ruo ri, Valto Käkelän katu 3 (6. krs, c-puoli, C6 kokoushuone. Eksotelta neuvotteluihin osallistuvat toimitusjohtaja Pentti Itkonen, hallintoja henkilöstöjohtaja Keijo Siiskonen, talousjohtaja Liisa Mänttäri, terveysja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula, perhe- ja sosiaalipalvelujen joh ta ja Marja Kosonen ja mahdollisuuksien mukaan kuntoutusjohtaja Mark ku Hupli. Rautjärven kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat klo pi det tä vään palvelusopimusneuvotteluun. Kunnanhallitus antaa neuvottelijoille ohjeistusta ja määrittelee neu vot te luval tuu det sote-palvelujen sisällöstä vuodelle Kunnanhallitus nimesi Eksoten palvelusopimusneuvotteluun klo kunnan edustajat: Taina Lonka Timo Tervonen Liisa Terävä Timo Paajanen Harri Anttila Neuvottelun pohjana ovat voimassa olevassa palvelusopimuksessa vuoteen 2018 asti määritellyt palvelut sekä lisäksi viikottainen hoitajan vastaanotto Asemanseudulla. Jakelu Eksote kehitysjohtaja kunnanjohtaja

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alaisen toiminnan talousarvion tilannekatsaus vuodelle / /2014 Kh 219 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden ja kehittämisen suun nitte lu ta voit tei na on käytetty kuntastrategian laadinnan yhteydessä esitettyjä ta voit tei ta, kärkihankkeita ja toimenpiteitä. Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa strategiset tavoitteet tu los alue tasol la ovat: Osallisuus ja päätöksenteko - Toimiva järjestö- ja yrittäjäfoorumi - Paikallisdemokratian turvaaminen Elinvoimaisuuden kehittäminen - Matkailupalveluiden kehittäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - Matkailijoiden huomioiminen palvelujen mitoituksessa - Riittävät sote-lähipalvelut Osallisuus ja päätöksenteko toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella Luottamushenkilöiden verkkopalvelua ja sähköistä kokouskäytäntöä käy tetään jatkossa täysimääräisesti päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen ja kami seen. Sähköinen asiointipalvelu avataan kuntalaisten käyttöön sekä yh teis pal velu pis teen aukioloa lyhennetään henkilöstöresurssien vähentyessä. Simpeleen Lämpö Oy:n taloushallinto ja kirjanpito hoidetaan hal lin to keskuk ses sa (marraskuusta 2014 alkaen). Elinvoimaisuuden kehittäminen toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella Uusitaan osakassopimus Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa elinkei no asioi den hoidossa ja painopiste asetetaan matkailun ja pal ve lu sek torin yritystoiminnan edellytysten kehittämiseen. Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien sekä Imatran kaupungin seu tu yh teis työ tä jatketaan kuntajakoselvityksen linjaamalla tavalla. Kunnalle työllisyyden hoidossa tulevat lisätehtävät 300 päivää työttömänä ol lei den henkilöiden aktivoinnissa hoidetaan yhteistyössä Työn Vuoksi ry:n kans sa. Koululaisten ja nuorten kesätyöllistämistä jatketaan yhteistyössä yh tei söjen ja paikallisten yrittäjien kanssa ja määräraha nostetaan vastaamaan

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus ke sä työn kysyntää. Nuorten kesätyöohjelman koordinoinnin työpanos hanki taan Työn Vuoksi ry:n kautta. Kunnan alueella toimivien yritysten ja yhteisöjen markkinointiosaamista kehitetään vuoden 2015 alussa käynnistettävässä hankkeessa, jolla haetaan Leader-rahoitus. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella Hyvinvoinnin edistäminen ja ilmenevien hyvinvointierojen kaventaminen kan sa lais ryh mien välillä sekä syrjäytymisen ehkäisy nähdään laajasti kunnan perustehtävänä. Hyvinvointistrategiasta johdetaan toimenpiteitä kai kille toimialoille ja kolmannelle sektorille sekä vapaaehtoisryhmille. Eksoten palvelustrategian mukaan liikkuvien palvelujen ja liikkuvien asiantun ti joi den määrä lisääntyy, näin täydennetään kunnassa lähipalveluina tuo tet ta via sosiaali- ja terveyspalveluja.kunnan ja Eksoten välisen vuoden 2014 palvelusopimuksen mukaan Rautjärvellä kehitetään omaa hy vin vointi ase ma-mal lia ja lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Rautjärven hy vin voin tiase mal la arkisin virka-aikana turvataan vuoden 2018 loppuun saakka. Sosi aa li toi mis ton ja liikkuvien sosiaalipalvelujen henkilöstö sijoittuvat hy vinvoin ti ase mal le vuoden 2015 alusta alkaen. Rautjärven vuodeosasto jatkaa vie lä vuoden 2015 ajan 15-paikkaisena, muutossuunnittelu osaston muutta mi sek si uudentyyppisen toiminnan käyttöön tehdään vuoden 2015 ai kana ja toteutus vuoden 2016 aikana. Eksoten maksuosuus vuonna 2015 on euroa ja lisäostoina rinta ma ve te raa nien palveluita euroa. Eksoten alijäämien kattamiseen käy te tään euroa vuonna Keskusvaalilautakunnan toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella Huhtikuussa 2015 järjestetään eduskuntavaalit ja lokakuussa 2016 kun nallis vaa lit. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, pre siden tin vaa lis sa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vah vis ta man euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Käyttötalous vuoden 2015 talousarvio Kunnanhallituksen alaisen toiminnan toimintakatejäämä on v ta lousar vios sa euroa. Menojen kasvua vuoden 2014 TA:oon on euroa 1,2%, toimintakatejäämä kavaa 1,7 % Kunnanhallituksen vahvistamaan kehykseen sisältyy sisäistä vyö ry tys osuut ta ( euroa), joita ei ole otettu ta lous ar vio esi tyk seen. Käyttötalouden talousarvioesitys vuodelle 2015 pysyy kun nan hal li tuk sen vah vis ta mas sa kehyksessä.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Tulosalueen leikkausehdotukset, vuoden 2015 talousarvio ja vuo sien taloussuunnitelma Suunnitellut tavoitteet kuvataan uuteen excel-taulukkoon toimialoittain. Tau lu kot jaetaan ja esitellään hallituksen kokouksessa. Hallintokuntien alustavien talousarvioehdotusten jälkeen vuoden 2015 talous ar vion tulos on vielä euroa alijäämäinen. Käyttötalouden osalta tulos on kuitenkin lähes kehystä parempi, mutta lopullista arvioi ta verotulojen ja valtionosuuksien määrästä ei ole päivitetty ta lous ar vioeh do tuk seen. Kokouksessa annetaan kunnanhallitukselle selostus ta lousar vion ja tasapainotusohjelman laa din ta vai hees ta. Kunnanhallitus käsittelee kunnanhallituksen tulosalueiden ta lous ar vio eh dotuk set v ja merkitsee kokouksessa saatavan selostuksen ta lous arvion laadintatilanteesta tiedokseen ja antaa ohjeet talousarvion ta sa pai notta mi ses ta. Kunnanhallitus käsitteli kunnanhallituksen tulosalueiden ta lous ar vio eh dotuk set sekä talouden tasapainotusehdotukset. Kunnanvaltuuston seminaariin ehdotuksia tulee tarkentaa vaiku tus ar vioin neil la. TyönVuoksi ry:n edustaja kutsutaan kertomaan kunnanhallituksen seu raavaan kokoukseen tekemästään tarjouksesta sekä esittämästään toi min tamal lis ta. Jakelu Talouspäällikkö Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kutsu valtuutetuille

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Projektinjohtopalvelusopimus Ramboll CM Oy:n kanssa 100/ /2013 Kh 220 Valmistelija:Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Tekninen lautakunta päätti kilpailutuksen perusteella tilata yh te näis kou lun peruskorjauksen ja laajennuksen rakennuttamis- ja val vonta teh tä vät Pöyry CM Oy:ltä euron vertailuhinnalla. Pöyry CM Oy on yrityskaupan jälkeen muuttanut nimensä Ramboll CM Oy:ksi. Ramboll CM Oy esitti hankkeen vaihtoehtoiseksi toteutustavaksi pro jek tijoh to pal ve lua. Suunnittelutoimikunta tutustui esistykseen , jonka poh jal ta kunnanvaltuusto hyväksyi, että hanke on mah dollis ta toteuttaa osaurakointimallilla. Kunnanhallitus antoi valitsemalleen rakennustoimikunnalle teh tä väk si tehdä esitys noudatettavasta urakointimallista. Rakennustoimikunta pyysi Ramboll CM Oy:ltä tarjouksen Simpe leen yhtenäiskoulun rakennuttamisesta projektijohtopalvelumallilla. Ram boll CM Oy toimitti tarjouksen Tarjous perustuu hy väk syttiin vaihtoehto 2 mukaiseen hankkeen jatkosuunnitteluun. Sopimusteknisesti projektijohtopalvelu korvaa ja laajentaa hy väksyt tyä kilpailutettua sopimusta, mutta perustuu kilpailutettuun hin noit teluun. Projektinjohtopalvelussa rakennuttajaa edustava ammattimainen pro jek tinjoh to kon sult ti vastaa työmaan pääurakoitsijan tehtävistä ja hanke to teu tetaan jakamalla työ osaurakoihin. Suunnitelman mukaisesti yhtenäiskoulun ra ken nus työ jakaantuisi noin 40 osaurakkaan. Tilaajalla on lopullinen päätösvalta suunnitteluratkaisuihin ja han kin toihin.toimiakseen projektinjohtopalvelumallin käyttäminen edellyttää, että tilaa jan edustajilla on riittävät valtuudet suunnittelu- ja hankintapäätösten tekoon sekä kykyä nopeasti ratkaista asiat muuttuvissa tilanteissa. Projektinjohtopalvelussa projektinjohtaja johtaa hanketta läheisessä yhteis toi min nas sa tilaajan kanssa siten, että toteutussuunnittelu, hankinnat ja ra ken ta mi nen sovitetaan ajallisesti keskenään hankkeen tavoitteiden saavut ta mi sek si. Rakennustyö toteutetaan valitun hankintastrategian mu kaises ti tilaajaan nimiin tehtyinä hankintoina, jotka kilpailutetaan suunnittelun ja rakentamisen etenemisen myötä. Projektinjohtopalveluun kuuluu ra kennus työ maan johtaminen pätevän henkilökunnan voimin. Tarjouksen mukaisesti Ramboll CM Oy asettaa hankkeen käyttöön kaik kiaan henkilötyötuntia: Projektinjohtaja 970 h Projekti-/ työmaapäällikkö h Työmaainsinööri h Aluevalvoja rak.tekn h

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aluevalvoja sähkö 740 h Aluevalvoja TATE 740 h Kustannusasiantuntija 140 h Projektijohtopalvelun arvioitu kokonaishinta on ,00 euroa. Palkkio on aikaveloitusperusteinen ja muut työn suorittamiseen liittyvät kus tan nukset laskutetaan toteuman mukaan tilaajalta. Lisäksi tarjouksessa on esi tettu euron tavoitepalkkion käyttöönottoa. Projektijohtopalvelun arvo on noin 8,5 % rakennuskustannuksista, joka alit taa tavanomaisen pääurakoitsijan työmaahallintakustannuksen sekä raken nut ta jan projektinjohto- ja valvontakustannuksen määrän (10-14 %). Li säk si osaurakoinnilla on mahdollista saada parempaa kustannusten hallin taa tarjousten määrän kasvaessa ja aliurakoihin liittyvän kaksinkertaisen kat teen jäädessä tilaajan käyttöön. Simpeleen yhtenäiskouluhankeen osalta projektinjohtomalli edellyttää hankin ta pää tös ten delegointia rakennustoimikunnalle. Rakennustoimikunta on käsitellyt tarjousta kokouksessaan Rakennustoimikunta esittää sopimuksen hyväksymistä sillä edellytyksellä, et tä matka-aika ei ole laskutettavaa työaikaa. Tavoitepalkkio esitetään hyväk syt tä väk si. Palkkion maksun perusteiksi esitetään yhteisesti hy väk sytty jen aikataulu- ja laatutavoitteiden täyttyminen sekä kustannusarvion alittu mi nen. Tavoitepalkkion suuruudeksi esitetään 10 % tavoitehinnan alit tumi sen määrästä kuitenkin enintään euroa, kun aikataulu- ja laa tu tavoit teet ovat täyttyneet. Tavoitepalkkion maksamisen edellytykset to dettaisiin hankkeen 2-vuotis takuutarkastuksen yhteydessä. Kunnanhallitus hyväksyy rakennustoimikunnan esityksen mukaisesti Ramboll CM Oy:n tarjouksen Simpeleen yhtenäiskoulun toteuttamisen pro jektin joh to pal ve lu na ja valtuuttaa rakennustoimikunnan hyväksymään asiaa kos ke van sopimuksen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tie dokseen hankkeen toteuttamisen projektinjohtopalveluna ja että valtuusto päät tää hallintosäännön toimivaltasäännöksistä poiketen antaa valtuudet kun nan hal li tuk sen asettamalle Simpeleen yhtenäiskoulun ra ken nus toi mikun nal le päättää kaikista hankkeeseen liittyvistä hankinnoista ja so pi muksis ta valtuuston hyväksymän kustannusarvion ja määrärahojen puit teis sa. Ra ken nus toi mi kun nal la on oikeus delegoida päätösvaltaansa kunnan viran hal ti joil le. Edelleen kunnanvaltuustolle esitetään, että kun nan hal li tuk sella on ot to-oi keus rakennustoimikunnan ja sen päätösvaltaa käyttäviin viran hal ti ja pää tök siin. Hyväksyttiin. Jakelu Ramboll CM Oy Rakennustarkastaja Tekninen johtaja

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Rakennustoimikunta Kunnanvaltuusto

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 221 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: KEVA - virkakirje 3/2014, : Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille Maanmittauslaitos - Kutsu toimitusnumero , lohkominen, kohde: Kotimäki, M601, Rautjärvi - Kutsu toimitusnumero , lohkominen, toimitus koskee yksikköä M601, Rautjärvi - Kutsu toimitusnumero , alueen liittäminen yhteismetsään (KML 10 luku), Somermäki - Lohiohja - Laikon yhteismetsä, Parikkala ja Rautjärvi Valtiovarainministeriö - kirje jäsenmuutospäätös VM041:00/ / /2013, : Avoimen tiedon ohjelman ohjausryhmän sekä valmistelu- ja koordinointiryhmän jäsenmuutokset Aluehallintovirasto - Päätös , ESAVI/7494/ /2014: Vuoden 2014 perustoimeentulotuen valtionsuusennakon tarkistaminen - V ennakkojen yhteismäärä on euroa Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus - Tiedote sähköpostitse: Soteuudistuksen rahoitusmallin yksityiskohdilla erittäin suuri merkitys kuntien talouteen Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat. Hyväksyttiin.

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 222 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Kunnanjohtaja - Viranhaltijapäätös , 11 : Kiinteistöluovutusilmoitukset 9/2014 Sivistyslautakunta - pöytäkirja Rakennustoimikunta - pöytäkirja , pöytäkirja tallennettu extranetin kunnanhallituksen jaettuihin asiakirjoihin Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus - esityslista 9 / 2014, pöytäkirja Etelä-Karjalan jätelautakunta - pöytäkirja Imatran seudun ympäristölautakunta - pöytäkirja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydehuollon kuntayhtymä - hallituksen pöytäkirja hallituksen esityslista Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hallitus ei käytä otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätöksiin. Hyväksyttiin.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kangaskosken kiinteistön hallinta- ja omistusjärjestelyt 193/ /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven kunta on purkanut Kangaskosken entisen var tio ase ma kiin teistön vuokrasopimuksen lukien. Kiinteistön jatkokäytöstä ei ole tehty päätöksiä. Lähtökohtana on ollut saada kiinteistö matkailua palvelevaan tar koi tukseen. Kunta on mukana Hiitolanjoen kalataloudellista ja matkailullista kehit tä mis tä varten on parhaillaan laadittavana hankesuunnitelma Kaakkois-Suo men ELY-keskuksessa, jonka rahoitukseen osallistuvat myös kun ta ja E-K liitto. Kangaskosken kiinteistöllä on keskeinen asema alueelle tar jot ta vien palvelujen osalta. Kiinteistö on mahdollista myydä, vuokrata 30+ vuoden kiin teis tön vuok ra sopi muk sel la tai jättää kiinteistön kehittäminen kunnan tai kunnan omistaman kiin teis tö yh tiön vastuulle ja vuokrata kiinteistöä lyhyemmillä vuok ra so pimuk sel la toimijoille. Alueen matkailullinen kehittyminen voitaisiin parhaiten turvata, jos kiin teistöä jatkossakin vuokrattaisiin toimijoiden käyttöön lyhyemmillä vuok ra so pimuk sil la. Kiinteistöyhtiön avulla olisi mahdollista tulevaisuudessa ottaa mukaan kehit tä mi seen myös ulkopuolisia investoijia, jos kehittäminen edellyttäisi esim. uudisrakentamista. Myös taloudellisten vastuiden määrittely suh teessa kuntaan selkiintyisi, kun kiinteistöyhtiöllä olisi selkeä velvollisuus kattaa ku lut vuokrilla ja muilla tuotoilla. Kiinteistöyhtiöllä ei kuitenkaan yksin ole mahdollisuuksia rahoittaa uu dis raken ta mis ta tai laajamittaista peruskorjausta. Tällöin se tarvitisisi omistajien pää oma si joi tuk sia ja/tai ainakin osittaisia lainojen takauksia. Kunnanhallitus päättää käynnistää kiinteistöosakeyhtiön perustamisen Kan gas kos ken kiinteistölle sekä uuden vuokrasopimusmallin valmistelun, jos sa lähtökohtana on viiden vuoden vuokra-aika ja kunnan/ kiin teis tö yhtiön vastuu kiinteistön rakentamisesta ja kunnossapidosta. Hyväksyttiin. Kh 223 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: har Kangankosken kiinteistön toimijan etsinnän toteuttamisesta kunnanjohtaja

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus on keskustellut Kehyn edustajien kanssa. Yhteisenä käsityksenä päädytty mal liin, jossa markkinakartoituksen kautta edettäisiin tarkentaviin neu vot telu hin ehdokkaiden kanssa. Markkinakartoituksessa annettaisiin koh tuul lisen vapaasti kiinnostuneiden toi mi joi den esittää omat näkemyksenä toimin nan sisällöstä, so pi mus pe rus teis ta sekä kehittämisajatuksista. Kiinnostuneet voisivat tehdä esityksensä omista lähtökohdistaan ja tarjota vaih to eh toi ses ti vain kiinteistön vuokrausta liiketoimintaan tai kump pa nuutta pitkäjänteiseen kehittämiseen. Samalla saataisiin yrittäjäkandidaattien nä ke mys vuokranantajan velvoitteista, jota voidaan käyttää kiinteistön omis tus jär jes te ly jen toteuttamisessa. Kunnan tai perustettavan kiinteistöyhtiön on tarpeen kuitenkin varmistaa tilo jen käyttöedellytykset, koska nykykyisten tilojen muutostöitä ei ole lop putar kas tet tu ja siten hyväksytty käytettäväksi asiakastiloina. Töiden loppuun saat ta mi seen tulee varata määräraha. Kunnanhallitus hyväksyy toteutettavaksi liitteenä olevan mark ki na kar toi tuksen Hilmassa marraskuun 2014 loppuun mennessä. Lisäksi mark ki na kartoi tuk ses ta julkaistaan ilmoitus Imatralaisessa, Etelä-Saimaassa sekä kunnan kotisivuilla. Hyväksyttiin. Jakelu kunnajohtaja

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntien haku kuntakokeiluhankkeisiin 560/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Hallituksen kehyspäätöksen mukaan kuntien velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja, joissa kokeilun avulla vähennetään velvoitteita. Paikallisissa kuntakokeiluissa ministeriöt ja kunnat sopivat yhdessä palveluja koskevat tavoitteet. Hallituksen hyväksymässä rakennepoliittisessa ohjelmassa todetaan, että velvoitteiden vähentämisen tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja rakennelain tavoitteet täyttäville kunnille. Kuntakokelun toimintamallit: 1. Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli 2. Koulutuspalvelukokeilut 3. Palveluasumisen toimintamalli 4. Valvonnan toimintamalli 5. Kuntien ja Kelan välisen yhteistyön kehittäminen 6. Nuorisotakuun toimintamalli Kokeiluihin voivat hakea kuntarakennelain 4 d :ssä tarkoitetun työssäkäyntialueen kriteerit täyttävät kunnat tai selvitysalueet, kuntarakennelain 4 c :ssä tarkoitetun palveluperusteen täyttävät kunnat tai selvitysalueet sekä alueet, joilla on päätetty toimitettavaksi kuntarakennelain 15 :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys. Kuntien itsensä muodostamilla selvitysalueilla ja kuntajakoselvitysalueilla kokeilun hakijana on oltava mukana alueen keskuskunta. Aikataulusyistä kuntaryhmän kaikkien kuntien ei edellytetä hakuvaiheessa allekirjoittavan hakemusta. Kuitenkin kaikkien kokeilualueisiin mukaan tulevien kuntien tulee myöhemmin hyväksyä kuntien kanssa neuvoteltava valtion ja kuntien välinen kokeilusopimus. Kunnat voivat hakea yhteen tai useampaan osaan kokeiluohjelman kuudesta osa-alueesta. Hakuaika päättyy Kehitysjohtaja osallistuu kuntakokelua esittelevään tilaisuuteen Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja antaa kunnanjohtalle valtuudet valmistella osallistumista kokeiluun osana Imatran seutukuntaa.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hyväksyttiin. Kh 224 Valmistelija:Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven kunnanhallitus valtuutti Lappeenrannan kaupungin sopimaan ja al le kir joit ta maan sopimuksen kuntakokeilujen toteuttamisesta. Valtionvarainministeriön näkemyksen mukaan Eksote ei yksin voi toimia kuntien yhteisenä toimijana vaan kaikkien kuntien tulee olla varsinaisen kokeilusopimuksen allekirjoittajia. Sopimuksen nojalla Eksote voi kuitenkin olla yhteisenä toimijana kuntakokeilussa. Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen allekirjoitettavaksi ja valtuuttaa kunnanjohtaja Harri Anttilan yksin allekirjoittamaan sopimuksen Rautjärven kunnan puolesta. Hyväksyttiin. Jakelu kunnanjohtaja valtionvarainministeriö Lappeenrannan kaupunki

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t , ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 220 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnanhallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KH 407 Valmistelija/lisätiedot: Kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh

KH 407 Valmistelija/lisätiedot: Kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh Kaupunginhallitus 407 06.10.2014 Kaupunginhallitus 502 24.11.2014 Etelä-Karjalan erityinen kuntajakoselvitys 1034/00.04.00/2013 KH 407 Valmistelija/lisätiedot: Kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh. 040

Lisätiedot

KH 407 Valmistelija/lisätiedot: Kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh

KH 407 Valmistelija/lisätiedot: Kehitysjohtaja Markku Heinonen, puh Kaupunginhallitus 407 06.10.2014 Kaupunginhallitus 502 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 109 08.12.2014 Etelä-Karjalan erityinen kuntajakoselvitys 1034/00.04.00/2013 KH 407 Valmistelija/lisätiedot: Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.03.2014 klo 16:00-16:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2016 16 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 15.03.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2016 22 Vanhusneuvosto Aika 13.09.2016 klo 14:00-15:33 Paikka Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaaminen 24 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 tarkastusta varten 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 klo 16:30-19:15 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016 Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 10.3.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 10.3.2017 Aika Perjantai 10.3.2017 klo 9.00 14.45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2017 49 Tarkastuslautakunta Aika 09.08.2017 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot