Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-17:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 214 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja 5 täytäntöönpano 217 Etelä-Karjalan erityinen kuntajakoselvitys Eksoten palvelusopimusneuvottelut vuoden palvelusopimuksesta 219 Kunnanhallituksen alaisen toiminnan talousarvion 10 tilannekatsaus vuodelle Projektinjohtopalvelusopimus Ramboll CM Oy:n kanssa Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kangaskosken kiinteistön hallinta- ja omistusjärjestelyt Kuntien haku kuntakokeiluhankkeisiin 20

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-17:34 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-17:34 1. varapj Europaeus Teemu 14:00-17:34 2. varapj Kuru Katja 14:00-17:34 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-17:34 Jäsen Tervonen Timo 14:00-17:34 jäsen Vanhatalo Mika 14:00-17:34 jäsen Luumi Kari 14:00-17:34 valt 1. varapj Paajanen Timo 14:00-17:34 valt 2. varapj Anttila Harri 14:00-17:34 kj, pöytäkirjanpitäjä Hinkkanen Paula 14:00-16:49 talouspäällikkö Poissa Terävä Liisa valtuuston pj Rita Annaleena kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Harri Vuorela Pöytäkirjantarkastaja Mika Vanhatalo Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 214 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin. Otettiin käsittelyyn lisäasiat :t 223 ja 224.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 215 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Mika Vanhatalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Vuorela ja Mika Vanhatalo.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Valtuuston kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano Kh 216 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Saman lain 56 :n mukaan: "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai, että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat toimenpiteet valtuuston päätösten toimeenpanemiseksi: 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä 29 Pöytäkirjantarkastajien valinta - ei toimenpiteitä 30 Vuoden 2014 talousarvion toteumavertailu ei toimenpiteitä 31 Vuoden 2014 talousarviomuutokset yhteenveto - tiedoksi: talouspäällikkö, kirjanpito, toimialajohtajat Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma tiedoksi: kehitysjohtaja, talouspäällikkö, kirjanpito, sivistyskeskus, tekninen keskus Rautjärven kunnan vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuus huleveden viemäröinnistä toimialueellaan - tiedoksi: tekninen keskus Vesihuoltolaitoksen kulujakauma 2014 ja taksapäivitys tiedoksi: tekninen keskus Vesihuoltolaitoksen toimitus- ja sopimusehdot, päivitys tiedoksi: tekninen keskus Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta - vastaus webropol kyselyyn, kunnanjohtaja vastaa kyselyyn 37 Ero luottamustehtävistä / Jarmo Ovaska - ote: Jarmo Ovaska, Anssi Hakman 38 Eron myöntäminen Teppo Nygrenille kunnan luottamustehtävistä

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus ote ja lisäselvityspyyntö: Teppo Nygren 39 Tiedoksi / muut asiat - ei toimenpitetä Hyväksyttiin.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan erityinen kuntajakoselvitys 158/ /2014 Kh 217 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: har Etelä-Karjalan kuntien (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Tai palsaa ri, Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti) valtuustot ovat päättäneet to teut taa Kuntarakennelain (478/2013) mukaisen selvityksen, johon ky seinen laki on kuntia velvoittanut. Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys on toteutettu kun tien esityksen mukaisesti kuntarakennelain 16 mukaisena valtion erityi se nä kuntajakoselvityksenä, jonka tehtävänannon mukaan selvitystyön ta voit tee na on arvioida edellytyksiä yhdistää maakunnan kunnat tai osa niis tä yhdeksi tai useammaksi kunnaksi sekä antaa tarvittavat tiedot kun tara ken net ta koskevalle päätöksenteolle. Valtiovarainministeriö nimesi kuntajakoselvittäjiksi Aija Tuimalan, Jari Sa lomaan ja Taina Ketolan. Selvittäjät ovat työskennelleet vuorovaikutuksessa maa kun nan kuntien, kuntalaisten ja sidosryhmien edustajien kanssa kunta ra ken ne lain 7 ja 12 edellytykset huomioiden. Kunnat ovat jär jes täneet kuntalaisinfoja kaksi kuntalaisinfoa kunnittain, kaikille avoimia in ternet- kyselyitä on toteutettu kaksi kertaa, median kautta tietoa on jaettu kuu kau sit tain ja selvitysmateriaalit ovat olleet www-sivustolla avoimesti saa ta vil la. Kuntarakennelain 16 mukaan kuntajakoselvittäjän tehtävänä on laatia muu tok sen kohteena olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntajaon muutta mi ses ta, mikäli kuntajakoselvittäjä katsoo selvityksen perusteella kun tajaon muuttamisen tarpeelliseksi. Kuntajakoselvittäjät ovat laatineet sel vityk sen sekä ehdotuksen ja siihen liittyvät sopimusluonnokset. Asiakirjat ovat esityslistan liitteenä. Muu selvitysmateriaali on julkaistu val mis tu misjär jes tyk ses sä sivustolla. Selvityshenkilöt päätyivät johtopäätökseen, jonka mukaan maakunnan kokoi sen kunnan perustaminen tarjoaisi tulevaisuudessa parhaat edellytykset ko ko maakunnan kuntatalouden hallinnalle ja elinvoiman kehittämiselle. Maa kun nan kokoinen kunta on ehdottomasti varteenotettava vaihtoehto maa kun nan kuntarakenteelle tulevaisuudessa, mutta selvittäjien nä ke myksen mukaan kunnat eivät ole lähitulevaisuudessa valmiita maakunnan kokoi seen kuntaan. Kuntajakoselvittäjät päätyivätkin ehdottamaan kuntien valtuustoille, että Lap peen ran nan seudun kunnat (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari) sekä Imatran seudun kunnat (Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruo ko lah ti) muodostaisivat sisällöltään uudet seutukuntien kokoiset kaupun git liittämällä teknisesti ympäristökunnat keskuskaupunkeihin Selvittäjien mukaan kahden kaupungin malli on tulevaisuuden kehityksen kan nal ta merkittävä askel yhtenäisempään palvelu- ja kuntarakenteeseen Ete lä-kar ja las sa yhtenäisillä työssäkäynti- ja asiointialueilla. Nykyistä suurem mis sa kunnissa olisi kuntalaisten edun mukaista taata lähi- ja käyt tä jäde mo kra tia uudenlaisilla paikallisesti suunnitelluilla toimintatavoilla. Elin voi-

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus ma nä kö kul mas ta seutukuntien kokoiset kunnat olisivat nykyistä mer kit täväm piä yhtenäisiä oman alueensa kehittäjiä. Erityinen huomio kahden kunnan mallissa on kuitenkin kiinnitettävä maakuntatason elinvoiman vah vista mi seen sekä nykyistä tehokkaamman maakunnan hallinto- ja kon ser ni raken teen luomiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ei ole vielä saanut lainvoimaa, mutta ehdotuksen mukaan kahden kunnan mal lis sa kannattaa hyödyntää Eksote pohjaista mallia, ellei tuleva lain sää dän tö muuta edellytä. Kuntajakoselvittäjät toteavat, että esitetyt kuntarakennevaihtoehdot to teutta vat kuntarakennelain 4 :ssä säädetyt edellytykset. Koska kuntajakoselvittäjät ovat tehneet ehdotuksen uudesta kun ta ra kentees ta, tulee valtuuston käsitellä ehdotus. Kunnanhallituksen on lisäksi varat ta va kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, ti lai suus tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Huo mau tus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten te kemis tä koskeva kuulutus on kunnassa julkaistu siten kuin kunnalliset il moituk set julkaistaan. Kunnanjohtaja on esteellinen käsittelemään yhdistysmissopimuksen kohtaa 5.3 Kuntajohtajien asema. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi kuntajakoselvittäjien ehdotuksen se kä siihen liittyvät taustamateriaalit sekä varata kunnan asukkaille ja muil le, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huo mautuk sen ehdotuksesta. Kunnanhallitus asettaa ehdotuksen ja siihen liittyvät asia kir jat nähtäville väliseksi ajaksi. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee kuntien yh dis tymi ses tä ehdotuksen valtuustolle niin, että valtuusto voi käsitellä asian mennessä. Kunnanhallitus keskustelee ehdotuksen käsittelyn jatkovalmistelusta. Hyväksyttiin.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Eksoten palvelusopimusneuvottelut vuoden 2015 palvelusopimuksesta 316/ /2014 Kh 218 Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja Puh , s-posti: Eksoten vuoden 2015 toimintaa koskevat jäsenkuntien pal ve lu so pi musneu vot te lut pidetään kuntakohtaisesti Lappeenrannassa. Eksotelta on tullut sähköpostilla ehdotus Rautjärven kunnalle pal ve lu so pimus neu vot te lun pitämisestä maanantaina klo 14-16, Toimistotalo Ruo ri, Valto Käkelän katu 3 (6. krs, c-puoli, C6 kokoushuone. Eksotelta neuvotteluihin osallistuvat toimitusjohtaja Pentti Itkonen, hallintoja henkilöstöjohtaja Keijo Siiskonen, talousjohtaja Liisa Mänttäri, terveysja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula, perhe- ja sosiaalipalvelujen joh ta ja Marja Kosonen ja mahdollisuuksien mukaan kuntoutusjohtaja Mark ku Hupli. Rautjärven kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat klo pi det tä vään palvelusopimusneuvotteluun. Kunnanhallitus antaa neuvottelijoille ohjeistusta ja määrittelee neu vot te luval tuu det sote-palvelujen sisällöstä vuodelle Kunnanhallitus nimesi Eksoten palvelusopimusneuvotteluun klo kunnan edustajat: Taina Lonka Timo Tervonen Liisa Terävä Timo Paajanen Harri Anttila Neuvottelun pohjana ovat voimassa olevassa palvelusopimuksessa vuoteen 2018 asti määritellyt palvelut sekä lisäksi viikottainen hoitajan vastaanotto Asemanseudulla. Jakelu Eksote kehitysjohtaja kunnanjohtaja

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alaisen toiminnan talousarvion tilannekatsaus vuodelle / /2014 Kh 219 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallituksen alaisen toiminnan tavoitteiden ja kehittämisen suun nitte lu ta voit tei na on käytetty kuntastrategian laadinnan yhteydessä esitettyjä ta voit tei ta, kärkihankkeita ja toimenpiteitä. Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa strategiset tavoitteet tu los alue tasol la ovat: Osallisuus ja päätöksenteko - Toimiva järjestö- ja yrittäjäfoorumi - Paikallisdemokratian turvaaminen Elinvoimaisuuden kehittäminen - Matkailupalveluiden kehittäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen - Matkailijoiden huomioiminen palvelujen mitoituksessa - Riittävät sote-lähipalvelut Osallisuus ja päätöksenteko toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella Luottamushenkilöiden verkkopalvelua ja sähköistä kokouskäytäntöä käy tetään jatkossa täysimääräisesti päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen ja kami seen. Sähköinen asiointipalvelu avataan kuntalaisten käyttöön sekä yh teis pal velu pis teen aukioloa lyhennetään henkilöstöresurssien vähentyessä. Simpeleen Lämpö Oy:n taloushallinto ja kirjanpito hoidetaan hal lin to keskuk ses sa (marraskuusta 2014 alkaen). Elinvoimaisuuden kehittäminen toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella Uusitaan osakassopimus Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n kanssa elinkei no asioi den hoidossa ja painopiste asetetaan matkailun ja pal ve lu sek torin yritystoiminnan edellytysten kehittämiseen. Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien sekä Imatran kaupungin seu tu yh teis työ tä jatketaan kuntajakoselvityksen linjaamalla tavalla. Kunnalle työllisyyden hoidossa tulevat lisätehtävät 300 päivää työttömänä ol lei den henkilöiden aktivoinnissa hoidetaan yhteistyössä Työn Vuoksi ry:n kans sa. Koululaisten ja nuorten kesätyöllistämistä jatketaan yhteistyössä yh tei söjen ja paikallisten yrittäjien kanssa ja määräraha nostetaan vastaamaan

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus ke sä työn kysyntää. Nuorten kesätyöohjelman koordinoinnin työpanos hanki taan Työn Vuoksi ry:n kautta. Kunnan alueella toimivien yritysten ja yhteisöjen markkinointiosaamista kehitetään vuoden 2015 alussa käynnistettävässä hankkeessa, jolla haetaan Leader-rahoitus. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella Hyvinvoinnin edistäminen ja ilmenevien hyvinvointierojen kaventaminen kan sa lais ryh mien välillä sekä syrjäytymisen ehkäisy nähdään laajasti kunnan perustehtävänä. Hyvinvointistrategiasta johdetaan toimenpiteitä kai kille toimialoille ja kolmannelle sektorille sekä vapaaehtoisryhmille. Eksoten palvelustrategian mukaan liikkuvien palvelujen ja liikkuvien asiantun ti joi den määrä lisääntyy, näin täydennetään kunnassa lähipalveluina tuo tet ta via sosiaali- ja terveyspalveluja.kunnan ja Eksoten välisen vuoden 2014 palvelusopimuksen mukaan Rautjärvellä kehitetään omaa hy vin vointi ase ma-mal lia ja lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut Rautjärven hy vin voin tiase mal la arkisin virka-aikana turvataan vuoden 2018 loppuun saakka. Sosi aa li toi mis ton ja liikkuvien sosiaalipalvelujen henkilöstö sijoittuvat hy vinvoin ti ase mal le vuoden 2015 alusta alkaen. Rautjärven vuodeosasto jatkaa vie lä vuoden 2015 ajan 15-paikkaisena, muutossuunnittelu osaston muutta mi sek si uudentyyppisen toiminnan käyttöön tehdään vuoden 2015 ai kana ja toteutus vuoden 2016 aikana. Eksoten maksuosuus vuonna 2015 on euroa ja lisäostoina rinta ma ve te raa nien palveluita euroa. Eksoten alijäämien kattamiseen käy te tään euroa vuonna Keskusvaalilautakunnan toiminnalliset muutokset suunnitelmakaudella Huhtikuussa 2015 järjestetään eduskuntavaalit ja lokakuussa 2016 kun nallis vaa lit. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle eduskuntavaaleissa, pre siden tin vaa lis sa ja europarlamenttivaaleissa kertakorvauksena ministeriön vah vis ta man euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Käyttötalous vuoden 2015 talousarvio Kunnanhallituksen alaisen toiminnan toimintakatejäämä on v ta lousar vios sa euroa. Menojen kasvua vuoden 2014 TA:oon on euroa 1,2%, toimintakatejäämä kavaa 1,7 % Kunnanhallituksen vahvistamaan kehykseen sisältyy sisäistä vyö ry tys osuut ta ( euroa), joita ei ole otettu ta lous ar vio esi tyk seen. Käyttötalouden talousarvioesitys vuodelle 2015 pysyy kun nan hal li tuk sen vah vis ta mas sa kehyksessä.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Tulosalueen leikkausehdotukset, vuoden 2015 talousarvio ja vuo sien taloussuunnitelma Suunnitellut tavoitteet kuvataan uuteen excel-taulukkoon toimialoittain. Tau lu kot jaetaan ja esitellään hallituksen kokouksessa. Hallintokuntien alustavien talousarvioehdotusten jälkeen vuoden 2015 talous ar vion tulos on vielä euroa alijäämäinen. Käyttötalouden osalta tulos on kuitenkin lähes kehystä parempi, mutta lopullista arvioi ta verotulojen ja valtionosuuksien määrästä ei ole päivitetty ta lous ar vioeh do tuk seen. Kokouksessa annetaan kunnanhallitukselle selostus ta lousar vion ja tasapainotusohjelman laa din ta vai hees ta. Kunnanhallitus käsittelee kunnanhallituksen tulosalueiden ta lous ar vio eh dotuk set v ja merkitsee kokouksessa saatavan selostuksen ta lous arvion laadintatilanteesta tiedokseen ja antaa ohjeet talousarvion ta sa pai notta mi ses ta. Kunnanhallitus käsitteli kunnanhallituksen tulosalueiden ta lous ar vio eh dotuk set sekä talouden tasapainotusehdotukset. Kunnanvaltuuston seminaariin ehdotuksia tulee tarkentaa vaiku tus ar vioin neil la. TyönVuoksi ry:n edustaja kutsutaan kertomaan kunnanhallituksen seu raavaan kokoukseen tekemästään tarjouksesta sekä esittämästään toi min tamal lis ta. Jakelu Talouspäällikkö Sivistystoimenjohtaja Tekninen johtaja Kunnanjohtaja Kutsu valtuutetuille

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Projektinjohtopalvelusopimus Ramboll CM Oy:n kanssa 100/ /2013 Kh 220 Valmistelija:Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Tekninen lautakunta päätti kilpailutuksen perusteella tilata yh te näis kou lun peruskorjauksen ja laajennuksen rakennuttamis- ja val vonta teh tä vät Pöyry CM Oy:ltä euron vertailuhinnalla. Pöyry CM Oy on yrityskaupan jälkeen muuttanut nimensä Ramboll CM Oy:ksi. Ramboll CM Oy esitti hankkeen vaihtoehtoiseksi toteutustavaksi pro jek tijoh to pal ve lua. Suunnittelutoimikunta tutustui esistykseen , jonka poh jal ta kunnanvaltuusto hyväksyi, että hanke on mah dollis ta toteuttaa osaurakointimallilla. Kunnanhallitus antoi valitsemalleen rakennustoimikunnalle teh tä väk si tehdä esitys noudatettavasta urakointimallista. Rakennustoimikunta pyysi Ramboll CM Oy:ltä tarjouksen Simpe leen yhtenäiskoulun rakennuttamisesta projektijohtopalvelumallilla. Ram boll CM Oy toimitti tarjouksen Tarjous perustuu hy väk syttiin vaihtoehto 2 mukaiseen hankkeen jatkosuunnitteluun. Sopimusteknisesti projektijohtopalvelu korvaa ja laajentaa hy väksyt tyä kilpailutettua sopimusta, mutta perustuu kilpailutettuun hin noit teluun. Projektinjohtopalvelussa rakennuttajaa edustava ammattimainen pro jek tinjoh to kon sult ti vastaa työmaan pääurakoitsijan tehtävistä ja hanke to teu tetaan jakamalla työ osaurakoihin. Suunnitelman mukaisesti yhtenäiskoulun ra ken nus työ jakaantuisi noin 40 osaurakkaan. Tilaajalla on lopullinen päätösvalta suunnitteluratkaisuihin ja han kin toihin.toimiakseen projektinjohtopalvelumallin käyttäminen edellyttää, että tilaa jan edustajilla on riittävät valtuudet suunnittelu- ja hankintapäätösten tekoon sekä kykyä nopeasti ratkaista asiat muuttuvissa tilanteissa. Projektinjohtopalvelussa projektinjohtaja johtaa hanketta läheisessä yhteis toi min nas sa tilaajan kanssa siten, että toteutussuunnittelu, hankinnat ja ra ken ta mi nen sovitetaan ajallisesti keskenään hankkeen tavoitteiden saavut ta mi sek si. Rakennustyö toteutetaan valitun hankintastrategian mu kaises ti tilaajaan nimiin tehtyinä hankintoina, jotka kilpailutetaan suunnittelun ja rakentamisen etenemisen myötä. Projektinjohtopalveluun kuuluu ra kennus työ maan johtaminen pätevän henkilökunnan voimin. Tarjouksen mukaisesti Ramboll CM Oy asettaa hankkeen käyttöön kaik kiaan henkilötyötuntia: Projektinjohtaja 970 h Projekti-/ työmaapäällikkö h Työmaainsinööri h Aluevalvoja rak.tekn h

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aluevalvoja sähkö 740 h Aluevalvoja TATE 740 h Kustannusasiantuntija 140 h Projektijohtopalvelun arvioitu kokonaishinta on ,00 euroa. Palkkio on aikaveloitusperusteinen ja muut työn suorittamiseen liittyvät kus tan nukset laskutetaan toteuman mukaan tilaajalta. Lisäksi tarjouksessa on esi tettu euron tavoitepalkkion käyttöönottoa. Projektijohtopalvelun arvo on noin 8,5 % rakennuskustannuksista, joka alit taa tavanomaisen pääurakoitsijan työmaahallintakustannuksen sekä raken nut ta jan projektinjohto- ja valvontakustannuksen määrän (10-14 %). Li säk si osaurakoinnilla on mahdollista saada parempaa kustannusten hallin taa tarjousten määrän kasvaessa ja aliurakoihin liittyvän kaksinkertaisen kat teen jäädessä tilaajan käyttöön. Simpeleen yhtenäiskouluhankeen osalta projektinjohtomalli edellyttää hankin ta pää tös ten delegointia rakennustoimikunnalle. Rakennustoimikunta on käsitellyt tarjousta kokouksessaan Rakennustoimikunta esittää sopimuksen hyväksymistä sillä edellytyksellä, et tä matka-aika ei ole laskutettavaa työaikaa. Tavoitepalkkio esitetään hyväk syt tä väk si. Palkkion maksun perusteiksi esitetään yhteisesti hy väk sytty jen aikataulu- ja laatutavoitteiden täyttyminen sekä kustannusarvion alittu mi nen. Tavoitepalkkion suuruudeksi esitetään 10 % tavoitehinnan alit tumi sen määrästä kuitenkin enintään euroa, kun aikataulu- ja laa tu tavoit teet ovat täyttyneet. Tavoitepalkkion maksamisen edellytykset to dettaisiin hankkeen 2-vuotis takuutarkastuksen yhteydessä. Kunnanhallitus hyväksyy rakennustoimikunnan esityksen mukaisesti Ramboll CM Oy:n tarjouksen Simpeleen yhtenäiskoulun toteuttamisen pro jektin joh to pal ve lu na ja valtuuttaa rakennustoimikunnan hyväksymään asiaa kos ke van sopimuksen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tie dokseen hankkeen toteuttamisen projektinjohtopalveluna ja että valtuusto päät tää hallintosäännön toimivaltasäännöksistä poiketen antaa valtuudet kun nan hal li tuk sen asettamalle Simpeleen yhtenäiskoulun ra ken nus toi mikun nal le päättää kaikista hankkeeseen liittyvistä hankinnoista ja so pi muksis ta valtuuston hyväksymän kustannusarvion ja määrärahojen puit teis sa. Ra ken nus toi mi kun nal la on oikeus delegoida päätösvaltaansa kunnan viran hal ti joil le. Edelleen kunnanvaltuustolle esitetään, että kun nan hal li tuk sella on ot to-oi keus rakennustoimikunnan ja sen päätösvaltaa käyttäviin viran hal ti ja pää tök siin. Hyväksyttiin. Jakelu Ramboll CM Oy Rakennustarkastaja Tekninen johtaja

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Rakennustoimikunta Kunnanvaltuusto

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 221 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: KEVA - virkakirje 3/2014, : Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto jäsenyhteisöille Maanmittauslaitos - Kutsu toimitusnumero , lohkominen, kohde: Kotimäki, M601, Rautjärvi - Kutsu toimitusnumero , lohkominen, toimitus koskee yksikköä M601, Rautjärvi - Kutsu toimitusnumero , alueen liittäminen yhteismetsään (KML 10 luku), Somermäki - Lohiohja - Laikon yhteismetsä, Parikkala ja Rautjärvi Valtiovarainministeriö - kirje jäsenmuutospäätös VM041:00/ / /2013, : Avoimen tiedon ohjelman ohjausryhmän sekä valmistelu- ja koordinointiryhmän jäsenmuutokset Aluehallintovirasto - Päätös , ESAVI/7494/ /2014: Vuoden 2014 perustoimeentulotuen valtionsuusennakon tarkistaminen - V ennakkojen yhteismäärä on euroa Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus - Tiedote sähköpostitse: Soteuudistuksen rahoitusmallin yksityiskohdilla erittäin suuri merkitys kuntien talouteen Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat. Hyväksyttiin.

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 222 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Kunnanjohtaja - Viranhaltijapäätös , 11 : Kiinteistöluovutusilmoitukset 9/2014 Sivistyslautakunta - pöytäkirja Rakennustoimikunta - pöytäkirja , pöytäkirja tallennettu extranetin kunnanhallituksen jaettuihin asiakirjoihin Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus - esityslista 9 / 2014, pöytäkirja Etelä-Karjalan jätelautakunta - pöytäkirja Imatran seudun ympäristölautakunta - pöytäkirja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydehuollon kuntayhtymä - hallituksen pöytäkirja hallituksen esityslista Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Hallitus ei käytä otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätöksiin. Hyväksyttiin.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kangaskosken kiinteistön hallinta- ja omistusjärjestelyt 193/ /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven kunta on purkanut Kangaskosken entisen var tio ase ma kiin teistön vuokrasopimuksen lukien. Kiinteistön jatkokäytöstä ei ole tehty päätöksiä. Lähtökohtana on ollut saada kiinteistö matkailua palvelevaan tar koi tukseen. Kunta on mukana Hiitolanjoen kalataloudellista ja matkailullista kehit tä mis tä varten on parhaillaan laadittavana hankesuunnitelma Kaakkois-Suo men ELY-keskuksessa, jonka rahoitukseen osallistuvat myös kun ta ja E-K liitto. Kangaskosken kiinteistöllä on keskeinen asema alueelle tar jot ta vien palvelujen osalta. Kiinteistö on mahdollista myydä, vuokrata 30+ vuoden kiin teis tön vuok ra sopi muk sel la tai jättää kiinteistön kehittäminen kunnan tai kunnan omistaman kiin teis tö yh tiön vastuulle ja vuokrata kiinteistöä lyhyemmillä vuok ra so pimuk sel la toimijoille. Alueen matkailullinen kehittyminen voitaisiin parhaiten turvata, jos kiin teistöä jatkossakin vuokrattaisiin toimijoiden käyttöön lyhyemmillä vuok ra so pimuk sil la. Kiinteistöyhtiön avulla olisi mahdollista tulevaisuudessa ottaa mukaan kehit tä mi seen myös ulkopuolisia investoijia, jos kehittäminen edellyttäisi esim. uudisrakentamista. Myös taloudellisten vastuiden määrittely suh teessa kuntaan selkiintyisi, kun kiinteistöyhtiöllä olisi selkeä velvollisuus kattaa ku lut vuokrilla ja muilla tuotoilla. Kiinteistöyhtiöllä ei kuitenkaan yksin ole mahdollisuuksia rahoittaa uu dis raken ta mis ta tai laajamittaista peruskorjausta. Tällöin se tarvitisisi omistajien pää oma si joi tuk sia ja/tai ainakin osittaisia lainojen takauksia. Kunnanhallitus päättää käynnistää kiinteistöosakeyhtiön perustamisen Kan gas kos ken kiinteistölle sekä uuden vuokrasopimusmallin valmistelun, jos sa lähtökohtana on viiden vuoden vuokra-aika ja kunnan/ kiin teis tö yhtiön vastuu kiinteistön rakentamisesta ja kunnossapidosta. Hyväksyttiin. Kh 223 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: har Kangankosken kiinteistön toimijan etsinnän toteuttamisesta kunnanjohtaja

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus on keskustellut Kehyn edustajien kanssa. Yhteisenä käsityksenä päädytty mal liin, jossa markkinakartoituksen kautta edettäisiin tarkentaviin neu vot telu hin ehdokkaiden kanssa. Markkinakartoituksessa annettaisiin koh tuul lisen vapaasti kiinnostuneiden toi mi joi den esittää omat näkemyksenä toimin nan sisällöstä, so pi mus pe rus teis ta sekä kehittämisajatuksista. Kiinnostuneet voisivat tehdä esityksensä omista lähtökohdistaan ja tarjota vaih to eh toi ses ti vain kiinteistön vuokrausta liiketoimintaan tai kump pa nuutta pitkäjänteiseen kehittämiseen. Samalla saataisiin yrittäjäkandidaattien nä ke mys vuokranantajan velvoitteista, jota voidaan käyttää kiinteistön omis tus jär jes te ly jen toteuttamisessa. Kunnan tai perustettavan kiinteistöyhtiön on tarpeen kuitenkin varmistaa tilo jen käyttöedellytykset, koska nykykyisten tilojen muutostöitä ei ole lop putar kas tet tu ja siten hyväksytty käytettäväksi asiakastiloina. Töiden loppuun saat ta mi seen tulee varata määräraha. Kunnanhallitus hyväksyy toteutettavaksi liitteenä olevan mark ki na kar toi tuksen Hilmassa marraskuun 2014 loppuun mennessä. Lisäksi mark ki na kartoi tuk ses ta julkaistaan ilmoitus Imatralaisessa, Etelä-Saimaassa sekä kunnan kotisivuilla. Hyväksyttiin. Jakelu kunnajohtaja

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntien haku kuntakokeiluhankkeisiin 560/ /2013 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Hallituksen kehyspäätöksen mukaan kuntien velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja, joissa kokeilun avulla vähennetään velvoitteita. Paikallisissa kuntakokeiluissa ministeriöt ja kunnat sopivat yhdessä palveluja koskevat tavoitteet. Hallituksen hyväksymässä rakennepoliittisessa ohjelmassa todetaan, että velvoitteiden vähentämisen tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja rakennelain tavoitteet täyttäville kunnille. Kuntakokelun toimintamallit: 1. Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli 2. Koulutuspalvelukokeilut 3. Palveluasumisen toimintamalli 4. Valvonnan toimintamalli 5. Kuntien ja Kelan välisen yhteistyön kehittäminen 6. Nuorisotakuun toimintamalli Kokeiluihin voivat hakea kuntarakennelain 4 d :ssä tarkoitetun työssäkäyntialueen kriteerit täyttävät kunnat tai selvitysalueet, kuntarakennelain 4 c :ssä tarkoitetun palveluperusteen täyttävät kunnat tai selvitysalueet sekä alueet, joilla on päätetty toimitettavaksi kuntarakennelain 15 :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys. Kuntien itsensä muodostamilla selvitysalueilla ja kuntajakoselvitysalueilla kokeilun hakijana on oltava mukana alueen keskuskunta. Aikataulusyistä kuntaryhmän kaikkien kuntien ei edellytetä hakuvaiheessa allekirjoittavan hakemusta. Kuitenkin kaikkien kokeilualueisiin mukaan tulevien kuntien tulee myöhemmin hyväksyä kuntien kanssa neuvoteltava valtion ja kuntien välinen kokeilusopimus. Kunnat voivat hakea yhteen tai useampaan osaan kokeiluohjelman kuudesta osa-alueesta. Hakuaika päättyy Kehitysjohtaja osallistuu kuntakokelua esittelevään tilaisuuteen Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen ja antaa kunnanjohtalle valtuudet valmistella osallistumista kokeiluun osana Imatran seutukuntaa.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hyväksyttiin. Kh 224 Valmistelija:Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven kunnanhallitus valtuutti Lappeenrannan kaupungin sopimaan ja al le kir joit ta maan sopimuksen kuntakokeilujen toteuttamisesta. Valtionvarainministeriön näkemyksen mukaan Eksote ei yksin voi toimia kuntien yhteisenä toimijana vaan kaikkien kuntien tulee olla varsinaisen kokeilusopimuksen allekirjoittajia. Sopimuksen nojalla Eksote voi kuitenkin olla yhteisenä toimijana kuntakokeilussa. Kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen allekirjoitettavaksi ja valtuuttaa kunnanjohtaja Harri Anttilan yksin allekirjoittamaan sopimuksen Rautjärven kunnan puolesta. Hyväksyttiin. Jakelu kunnanjohtaja valtionvarainministeriö Lappeenrannan kaupunki

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t , ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 220 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnanhallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 14:00-16:33 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Kunnanhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-17:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 14:00-17:55 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 12:30-16:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 16:00-19:21 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot