Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus"

Transkriptio

1 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 1997 Helsinki 1998

2 K 2/1998 vp EDUSKUNNAN PANKKI VALTUUSTO N KERTOMUS 1997 * EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE HELSINKI 1998

3 SISÄLLYS ISSN OY EDITAAB, HELSINKI 1998 Sivu SUOM EN PANKIN TO IM IN TA... 5 Rahapolitiikka... 5 Inflaatiopaineet lisääntyivät... 6 Talouskasvu jatkui ripeänä... 7 Vienti ja investointien elpyminen tukivat kokonaiskysyntää... 7 Kokonaistuotannon kasvu nopeutui... 8 Työttöm yys väheni tuntuvasti... 8 Julkinen sektori täytti EMUn lähentymisehdot selvästi... 8 Rahapolitiikka kevyttä pienestä koronnostosta huolim atta... 9 Suomen lyhyet korot EU-maiden m atalim pia... 9 Markkaa kohtaan vahvistumispaineita alkuvuodesta Markkinat rauhalliset keväällä ja kesällä, vaikka inflaatiopaineet alkoivat lisääntyä Käänne rahapolitiikassa syksyllä Pitkien korkojen lähentyminen heijasti EM Un syntyodotuksia Rauhallinen tilanne E R M issä Muutoksia rahapolitiikan ohjausjärjestelmissä Yritysten ja kotitalouksien velka ja rahamäärä Vaihtotaseen ylijäämä edelleen suuri Pörssikurssien nousu lisäsi ulkomaista nettovelkaa Pankkien luottokanta kasvoi edelleen vaim easti Talletusten rakenne muuttui huomattavasti Rahoitusmarkkinat Rahoitussektorin rakennemuutos kiihtyi. 17 Pankkisektori Pääomamarkkinat G Sivu Pankkien kannattavuus ja tehokkuus paranivat selvästi Osakem arkkinat vilkkaat, sijoitusrahastot ja johdannaism arkkinat kasvoivat tasaisesti...20 Valtion velanotto v äh en i...20 Rahoitusvalvonnan ja -lainsäädännön kehittäm inen...21 M aksujärjestelm ät M aksu-ja selvitysjärjestelmien yleisvalvonta...22 Pankkien maksujärjestelmien kehittäm istä jatk ettiin...22 Suomen Pankin sekkitilijärjestelmä M uut kotimaiset järjestelm ät EU-maiden keskuspankkien maksujärjestelm ät yhdistetään Elektroninen maksaminen laajenemassa.. 24 M aksuliikelainsäädäntöä valmistellaan M aksuvälinehuolto Käteisrahan määrä kasvoi, mutta kasvuvauhti on laantum assa...25 Setelistön kiertonopeus v äh en i markan Litt.A-mallin seteli laskettiin liikkeeseen Seteleiden väärennökset pysyivät vähäisinä...27 Metallirahavirtojen pieneneminen jatk u i.. 27 Yhteistyö Euroopan unionin kan ssa...27 T alous-ja rahaliiton valm istelu...27 Raha-, valuutta- ja finanssipolitiikka...28 M aksujärjestelmät Kirjanpitoperiaatteet Rahoitustulo Valvonta- ja vakauskysym ykset Lainsäädännön valmistelu...31 Eurosetelit ja -metallirahat...32

4 4 Sivu Muu kansainvälinen yhteistyö Kansainvälinen järjestely p a n k k i... Kansainvälinen valuuttarahasto Valuuttavaranto Tilinpäätös Tuloslaskelm a T ase Tilinpäätöksen liitteet Tilinpäätöksen ko m m en tit Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö Tuloslaskelman kom m entit Taseen kom m entit PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ A SIO IT A SUOMEN PANKKI Laki Suomen P ankista P eruskorko Kansainvälisen valuuttarahaston New Arrangements to Borrow (NAB) -luottojärjestelyt Vuosikertomuksen luvut perustuvat vuoden 1998 helmikuussa käytettävissä olleisiin tietoihin. Sivu Bilateraalinen valuuttatukisopimus Norges Bankin k a n ssa m arkan setelin ulkoasun muuttaminen 46 T ilintark astus Lainausliikkeen ja valuuttakaupan tark astu s Inventoinnit ja haarakonttorien tark astu k set Setec Oy:n toim intakertom us Kertomus E. J. Längmanin rahastojen toim innasta Henkilöstörakenteen uudistamisen jatkam inen vuosina Eläkevarauksen korko Vuokratontin lunastaminen Suomen Pankille Asuinkiinteistöjen Liisankatu 14 ja Snellm aninkatu 23 yhtiöittäm inen Jo h to k u n ta P ankkivaltuusto T ilintarkastajat RAHOITUSTARKASTUS Rahapolitiikka Rahapolitiikan harjoittamisen olosuhteet olivat edelleen varsin suotuisat vuonna K okonaistaloudellinen kehitys oli myönteistä, ja luottamus rahataloudelliseen vakauteen säilyi hyvänä. Kuluttajahintojen nousu oli vuoden alkupuolella edelleen vähäistä, m utta vuoden lopulla hintojen nousuvauhti alkoi nopeutua. Inflaation pysymiseen alhaisena m yötävaikuttivat kotimaisten yksikkötyökustannusten laskuja yritysten rahoituskustannusten aleneminen korkojen laskun myötä. Inflaatiota puolestaan kiihdyttivät kysynnän vahvistuminen ja tuontihintojen kääntyminen nousuun osittain valuuttakurssikehityksen johdosta. Euroopan unionin yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin perusteella hintojen nousuvauhti Suomessa nopeutui selvästi ja oli vuoden lopulla yhtä nopea kuin EU-maissa keskimäärin eli 1.6%. EU-maiden talouskasvu nopeutui selvästi vuonna Myös inflaatiokehitys jatkui EUmaissa myönteisenä vuoden alkupuolella. Vuoden jälkipuoliskolla kuitenkin alkoi näkyä merkkejä inflaation kiihtymisestä, mikä johti rahapolitiikan hienoiseen kiristämiseen EU:n valuuttakurssimekanismiin (ERM ) kuuluvissa maissa. Julkisen talouden tasapainottum inen jatkui, joskin eräillä mailla oli vaikeuksia täyttää talous-ja rahaliiton (EMU) lähentymisehtoja mm. työttömyyden kasvun vuoksi. Loppusyksyn talousongelm at ja niiden aiheuttamat valuutta-ja rahamarkkinoiden levottom uudet Kaakkois-Aasian maissa heikensivät tuntuvasti näiden maiden talousnäkym iä, mikä hidastaa jossain määrin myös Yhdysvaltain ja Euroopan talouden kasvua. Samalla kuitenkin m aailm antalouden inflaatiopaineet vähenivät hieman. K okonaistuotannon kasvu kiihtyi selvästi myös Suomessa vuonna Viennin kasvu oli voim akasta, ja kysyntä lisääntyi rakennustoiminnassa ja muilla suljetun sektorin aloilla. SUOMEN PANKIN TOIMINTA Suomen julkisen sektorin rahoitusalijääm ä ja velka täyttivät EM U -ehdot. Valtiontalouden alijääm ä supistui edelleen, m utta on vielä varsin suuri. Kotimaiset rahoitusmarkkinat olivat likvidit, ja valtio kykeni rahoittam aan lähes koko alijäämänsä kotimaisista lähteistä. Rahapolitiikka voitiin pitää vuoden m ittaan keveänä ja rahapolitiikan ohjauskorot olivat EU-maiden matalimpia. Kesäkuussa Suomen Pankki kuitenkin varoitti inflaation kiihtymiseen viittaavien riskien kasvaneen, ja syyskuussa huutokauppakorkoa nostettiin 0.25 prosenttiyksiköllä 3.25 prosenttiin. Kansainvälistä kehitystä seuraten Suomen pitkäaikaiset markkinakorot laskivat historiallisen alas. Suuren osan vuotta ne olivat alle 6 prosentin ja ero Saksan vastaavaan korkoon oli vain prosenttiyksikköä. Suomen jäsenyys Euroopan unionin valuuttakurssimekanismissa ERMissä sujui ilman ongelmia. M arkan vakautta ERM issä tukivat hyvä kansantalouden kasvu, siihen liittynyt valtiontalouden paranem inen sekä verrattain vakaana pysynyt hintakehitys. Vuoden aikana m arkka pysytteli hieman vahvem pana kuin sen Saksan m arkkaan nähden asetettu keskuskurssi. Suomen muihin maihin nähden suhteellisen hyvän talouskehityksen johdosta m arkkaan kohdistui alkuvuodesta ja kesällä lyhytaikaisia vahvistumispaineita. Rahapolitiikan hitaaseen inflaatioon tähtäävän peruslinjan noudattamisella onnistuttiin varsin hyvin myös valuuttakurssin vakauden aikaansaamisessa. Yritykset ja kotitaloudet vahvistivat edelleen rahoitusasem aansa, mikä jarrutti jossain määrin kotimaisen kysynnän kasvua. Ulkomaalaisten hallussa olevien suomalaisosakkeiden kurssien nousu lisäsi ulkomaista nettovelkaa, vaikka vaihtotaseen ylijäämä pysyi suurena. Pankkien markkamääräisen luottokannan kasvu jatkui hitaana. Pankkitalletukset lisääntyivät hieman. Rahamäärien kehitys normalisoitui samalla vastaam aan aiempaa paremmin talouden kokonais- 5

5 6 7 kehitystä. Varojen siirtymät eri tilimuotojen vä lillä olivat suuria lähinnä eräiden määräaikaisti lien lopettamisen vuoksi. Inflaatiopaineet lisääntyivät Kuluttajahintojen nousu jatkui varsin maltillise na vuoden 1997 ensimmäisen puoliskon aikana. Inflaatiopaineet alkoivat kuitenkin selvästi voi mistua vuoden jälkipuoliskolla, kun talous kasvoi voimakkaasti ja käyttämättömien tuotantoresurssien määrä väheni. Myös m arkan ulkoisen arvon heikkeneminen kauppapainoisella valuuttaindeksillä m itattuna nosti markkamääräisiä tuontihintoja. Inflaatiopaineiden lisääntyminen näkyi vuoden kuluessa erityisesti kotimarkkinatavaroiden tuottajahintojen nousuna, varallisuushintojen voimakkaan nousun jatkumisena sekä kuluttajien inflaatio-odotusten voimistumi sena. Suomen Pankki ilmoitti kesäkuussa, että tulevaan inflaatiokehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet ja että inflaation ennakoidaan kiihty vän vuoden 1997 lopussa ja seuraavan vuoden alussa. Syyskuisen huutokauppakoron noston jälkeen inflaatiopaineet hellittivät jonkin verran, mutta vuoden 1997 lopulla kuluttajahintojen nousuvauhti oli jo selvästi nopeampi verrattuna alkuvuotiseen. Pohjainflaatioindikaattori, joka ei sisällä välillisiä veroja ja omistusasumisen pää omakuluja, nousi vähemmän kuin kuluttajahin taindeksi. Ulkomaisesta hintakehityksestä johtuneet in flaatiopaineet olivat lieviä. Energian hintaa lu kuun ottam atta raaka-aineiden dollarimääräiset hinnat kääntyivät vuoden alkupuolella loivaan nousuun, mikä kuitenkin tasaantui vuoden mit taan. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat las kivat jyrkästi alkuvuonna tarjonnan lisäännyt tyä Irakin öljynviennin ja Opecin ulkopuolisten maiden tuotannon kasvun vuoksi. Vuoden lo pulla öljyn hinta laski edelleen. Kuluttajahintainflaation erot EU:n alueella pienenivät huomattavan nopeasti vuoden alku puolella samalla kun hintojen keskimääräinen nousuvauhti hidastui. Vuoden puolivälin jälkeen hintojen nousu kuitenkin nopeutui useissa EUmaissa. Kreikkaa lukuun ottam atta kaikki EUmaat täyttivät yhdenmukaistetulla kuluttajahin taindeksillä mitatun EMU-inflaatiokriteerin. Vuoden 1997 syksyyn asti Suomen inflaatio vauhti oli hitaampi kuin EU-maissa keskimää rin, mutta vuoden lopussa se oli jo EU-maiden keskiarvon mukainen (taulukko). Taulukko. EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi Joulukuu kuukauden prosenttimuutos EU B elgia E span ja H ollanti Irlan ti Iso-B ritannia Italia Itävalta K reikka Luxemburg P ortugali R an ska R uotsi S aksa Suom i T a n sk a Suomen koko tavarantuonnin markkam ää räiset hinnat nousivat keskimäärin 1.1 %. Tähän vaikutti tuntuvasti m arkan ulkoisen arvon heik keneminen kauppapainoisella indeksillä m itattu na 2.7 prosentilla vuodesta Vientihintojen jo vuoden 1995 lopussa alkanut aleneminen päät tyi vuoden 1997 puolivälissä, jolloin puutavarateollisuuden ja metallien perusteollisuuden vien tihinnat kääntyivät nousuun. Joulukuussa 1997 vientihinnat olivat 3.4 % korkeammat kuin jou lukuussa Teollisuuden tuottajahinnat nou sivat mm. selluloosan, puutavaran ja perusmetal lien kallistumisen myötä. Joulukuussa tuottaja hintojen 12 kuukauden muutos oli selvästi ku luttajahintojen muutosta suurempi. KaakkoisAasian kriisin takia useiden raaka-aineiden hin nat kuitenkin alenivat vuoden lopulla. Syksyllä 1995 tehdyt kaksivuotiset maltilliset palkkasopimukset ja ns. palkkaliukumien vähäi syys pitivät työkustannusten nousun pienenä. Nimellinen ansiotaso oli vuoden 1997 lopulla keskimäärin 2.5 % korkeampi kuin vuotta aiem min. Teollisuustuotannon jaerityisesti rakennus toiminnan nopeasta kasvusta huolimatta palk kaliukumat säilyivät koko taloutta tarkastellen maltillisina. Ansiotason noususta noin kaksi kol mannesta johtui lokakuun 1996 yleisistä sopi muskorotuksista. Loppu oli palkkaliukumaa, josta osa heijastaa työvoiman rakenteen muu toksia. Kun liukumat olivat pieniä, ansiotasokehitys eri aloilla oli tasaista. Yksikkötyökustan nukset eli palkat ja työnantajien sosiaalivakuu tusmaksut tuotettua tuoteyksikköä kohden las kivat 0.2 %. Varallisuushintojen kiivain nousu taittui vuo den 1997 alkupuolella. Asuntojen hintojen nou suvauhti hidastui jo vuoden toisen neljänneksen aikana. Hintojen nousun taittuminen oli nähtä vissä myös pääkaupunkiseudun vanhojen kak sioiden hintatiedoista. Hintojen tasaantuminen heijasti asuntomarkkinoiden kysynnän ja tarjon nan tasapainottumista. Reaalisesti asuntojen hinnat nousivat 1980-luvun puolivälin tasolle, jolta niiden voimakas nousu vuonna 1987 oli alkanut. Kysynnän elpymisen ja hintojen nousun myötä myös asuntojen uustuotanto elpyi. Kantohintojen jo vuonna 1996 alkanut jyrkkä nousu päättyi, ja hinnat alkoivat laskea kesällä Vuoden lopussa kantohinnat olivat vielä kuitenkin korkeammat kuin vuoden alussa. Kansainvälisen kehityksen mukaisesti osakkei den hinnat nousivat vuoden alusta voimakkaasti myös Helsingin Arvopaperipörssissä samalla kun osakkeiden vaihto lisääntyi tuntuvasti. Lop pusyksystä epävarmuus kansainvälisissä pörs seissä lisääntyi Kaakkois-Aasian ongelmien vuoksi ja kurssit alenivat tuntuvasti. Kuluttajien inflaatio-odotukset lisääntyivät vuoden mittaan, m utta rauhoittuivat kuitenkin loppuvuodesta mm. rahapolitiikan kiristämisen vuoksi. Joulukuussa kotitaloudet odottivat hin tojen kohoavan lähimmän vuoden aikana lähes 1.8 %. Myös yritysten myyntihintaodotukset oli vat varsin maltillisia vuoden lopulla. Vuoden lopun palkkaneuvotteluissa päädyt tiin tulokseen, joka nostaa sopimuspalkkoja noin 1.8 % vuodessa vuoden 1999 loppuun ulot tuvan sopimuskauden aikana. Samalla palkan saajien verotus kevenee sopimuskautena m ääräl lä, joka vastaa noin kahta prosenttia arvioidusta vuoden 1999 palkkasummasta. Sopimuspalkko jen korotus ei aiheuta inflaatiotavoitetta vaaran tavia paineita. Sen sijaan riskin muodostavat liu kumat, jotka saattavat vahvan kysynnän myötä kasvaa verrattuna edellisen sopimuskauden mal tillisiin liukumiin. Talouskasvu jatkui ripeänä Vienti ja investointien elpyminen tukivat kokonaiskysyn tää Kansainvälinen talous alkoi vuoden toisella puo liskolla elpyä vuoden 1996 hitaamman kasvun jälkeen. EU-maiden talouskasvu kiihtyi selvästi voimakkaan vientikysynnän tukemana. Tuntu vana jatkui myös Suomen viennin määrän kasvu, jossa käänne oli tapahtunut vuoden 1996 alku kuukausina. Vuonna 1997 tavaroiden ja palvelui den viennin määrä lisääntyi 13.5 %, mikä johtui lähinnä paperin ja sellun viennin elpymisestä sekä metalliteollisuuden, varsinkin sähkö- ja elektro niikkateollisuuden, viennin nopeasta kasvusta. Kuluttajien luottamus taloudelliseen kasvuun pysyi vuoden 1997 aikana ennätyksellisen vahva na. Suomalaiset kuluttajat olivat vuoden 1996 alusta vuoden 1997 loppukevääseen asti EUalueen optimistisimpia oman ja maansa taloudel lisen tilanteen suhteen. Positiiviset odotukset vauhdittivat kulutuskysyntää ja varsinkin kestokulutushyödykkeiden hankintoja. Kulutuksen määrä kasvoi kuitenkin hieman hitaammin kuin kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot, kun säästämisaste nousi hieman. Suotuisaan tu lokehitykseen vaikuttivat työllisyyden kohene minen, palkkojen nousu ja yrittäjätulojen huo mattava kasvu. Kotitalouksien luottamus talouden hyvään kehitykseen, velkaantuneisuuden jo pitkään jat kunut väheneminen ja korkojen alhaisuus johti vat asuntojen ostojen lisääntymiseen. Vajaa puo let asuntoihin käytetystä rahoituksesta suuntau tui edelleen asuinrakennusten peruskorjauksiin, joiden käynnistymistä edesauttoi valtion rahoi tustuki. Asuntoluottojen kanta, joka oli supistu nut vuodenvaihteen molemmin puolin, alkoi sel västi kasvaa keväällä 1997 uusien asuntoluotto jen ripeän lisääntymisen myötä. Korkojen alhaisuus, asuntojen hintojen nousu ja yritysten tulovirran voimakas kasvu elvyttivät yksityisiä investointeja. Investointien kasvun painopiste oli rakentamisessa: sekä asuin- että liikerakennusinvestoinnit lisääntyivät selvästi. Teollisuusinvestoinnit lisääntyivät eniten metal liteollisuudessa ja kotimaista kysyntää palvele villa aloilla. Metsäteollisuuden huom attavat in vestoinnit sen sijaan vietiin päätökseen pääosin vuonna 1997 eikä uusia suuria hankkeita enää käynnistetty. Uusien tuotantolaitosten valmistu misesta huolimatta kapasiteetin käyttöaste nousi lähelle aiempia huippulukuja sekä metsä- että metalliteollisuudessa. Yritysten kannattavuus säilyi edelleen hyvä nä, vaikka vientihintojen aleneminen vuositasol la heikensi vientituotannon kannattavuutta. Yri tykset rahoittivat tuotannolliset investointinsa miltei kokonaan tulorahoituksella. Samalla ne pystyivät edelleen vähentämään velkaantunei suuttaan.

6 9 Finanssipolitiikka oli vuonna 1997 päätöspe- Työllisyyttä edisti kasvun leviäminen työllistäräisten toimenpiteiden osalta likimain neutraa vimmille kotimarkkinasektoreille. Työllisyys ko lia. Vaikka aiemmin tehdyt säästämispäätökset hentui eniten rakentamisessa, teollisuudessa ja leikkasivat edelleen runsaasti valtion menoja, tu kotimarkkinapalveluissa. Asuntoinvestointien loverotusta kevennettiin enemmän kuin tulon kasvu lisäsi työpaikkoja erityisesti suurissa kau siirrot yksityiselle sektorille vähenivät. Suotuisan pungeissa. Alkutuotannossa ja kaupassa työvoi suhdannetilanteen ja yhteisöveron tuoton poik man väheneminen jatkui. Uusista työsuhteista keuksellisen suuren kasvun ansiosta julkisyhtei suurin osa oli määräaikaisia ja muita epätyypilli söjen rahoitusalijäämä supistui kuitenkin selväs siä suhteita. Vuonna 1997 työllisiä oli keskimää ti. Julkinen kysyntä kasvoi maltillisesti, joskin rin enemmän kuin vuotta aiemmin.' kuntien investoinnit lisääntyivät runsaammin. Työvoiman kysynnän kasvu lisäsi myös työ Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta voiman tarjontaa, mikä osaltaan hidasti työttö supistui edelleen. myyden vähenemistä. Työvoiman tarjonnan kasvua puolestaan rajoittivat osaltaan aikuis koulutuksen laajeneminen sekä ensimmäistä ker Kokonaistuotannon kasvu nopeutui taa työmarkkinoille tulevien työttömyysturvan Laman päättymisen jälkeen Suomen kansanta saantiehtojen kiristäminen. Kausivaihtelusta lous kasvoi jo viidettä vuotta ripeästi ja selvästi puhdistettu työttömyysaste oli joulukuussa nopeammin kuin EU-maissa keskimäärin. K o 13.1 %. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä konaistuotannon kasvu oli vuoden 1997 alussa väheni uuden m ittaustavan mukaan kesäkuu vielä hidasta, mutta nopeutui varsinkin kesän kausina huomattavasti. Nopeinta työttömyyden kuluessa, ja keskimäärin tuotanto vuonna 1997 väheneminen oli rakentamisessa, m utta silti alan oli 5.9 % edellisvuotista suurempi. työttömyysaste oli vielä varsin korkea. Kasvua vauhdittivat sekä metsäteollisuuden tuotannon kääntyminen nousuun että metalli teollisuuden ja varsinkin elektroniikka-ja sähköteollisuuden tuotannon voimakas kasvu. Muun Julkinen sektori täytti yksityisen sektorin tuotanto alkoi teollisuustuo EMUn lähentymisehdot selvästi tannon ja kotimaisen kulutuksen myötä elpyä jo vuoden 1996 lopulla. Varsinkin rakentaminen Valtion välittömät verotulot lisääntyivät vuon toipui ennätyksellisen syvän laman jälkeen. Tu na 1997 edelleen ripeästi, sillä yhteisöveron ker lojen lisääntyminen ja kulutuksen kasvu tukivat tymä kasvoi huomattavasti. Osa tästä kasvusta toimeliaisuutta myös kotimaisilla palvelualoilla. oli kuitenkin kertaluonteista, sillä yritysten siir Voimakkaasta kasvusta huolimatta kapasi tymävarausten lopettaminen ja verojäämien teetin puute ei vielä yleisesti rajoittanut tuotan muuttuminen korollisiksi nopeuttivat yhteisöve non kasvua. Teollisuuden ja Työnantajain Kes ron tilityksiä. Valtiontalouden alijäämän supis kusliiton tekemien barometrikyselyjen mukaan tumista edisti osaltaan myös menojen pienene kapasiteetista ja työvoimasta oli puutetta jonkin minen nimellisestikin sekä hallituksen säästöoh verran lähinnä elektroniikka- ja rakennusalalla. jelman että työttömyydestä johtuvien menojen Rakentamisessa tilanne vaihteli voimakkaasti vähenemisen johdosta. Vuonna 1997 valtionta maan eri osissa ja työvoimapulaa oli erityisesti louden nettoluotonotto oli 25 mrd. markkaa eli pääkaupunkiseudulla. Toisaalta tilannetta hel 17 mrd. m arkkaa vähemmän kuin edellisenä pottivat uuden tuotantolaitteiston valmistumi vuonna. Korkomenot lisääntyivät edelleen, ja nen sekä edelleen mahdollisuus kapasiteetin niiden osuus kaikista menoista kasvoi 17.5 pro käyttöasteen nostamiseen. senttiin. Finanssipolitiikan linja vuonna 1998 on kiris tävä, kun valtion menoja leikataan edelleen. Tu lojen kasvu jatkuu suotuisan suhdannetilanteen Työttömyys väheni tuntuvasti myötä vahvana ja valtiontalouden alijäämän artyöllisyystilanne koheni edelleen vuoden 1997 aikana. Voimakkaan kasvun myötä työpaikat Työllisten, työvoiman ja työttömien lukumäärien ver lisääntyivät selvästi myös teollisuudessa, jossa tailua vuoden 1996 lukuihin vaikeuttaa Tilastokeskuk varovaisuus ja rahoitusrakenteiden lujittaminen sen vuoden 1997 alussa toteuttama työvoimatiedustelun rajoittivat aikaisemmin työpaikkojen tarjontaa. tilastouudistus. vioidaan supistuvan runsaaseen 3 prosenttiin bruttokansantuotteeseen suhteutettuna. Vuonna 1998 koko julkisen talouden odotetaan likimain tasapainottuvan. Hallituksen päättämien menokehysten mu kaan talousarvioiden menojen loppusummat pi detään vuosina nimellisesti suunnil leen ennallaan eli mrd. markkana. Ta voitteena on supistaa valtion velkaantumista si ten, että vuoden 2003 paikkeilla valtion budjetti olisi tasapainossa. Vuoden 1998 lisäsäästöt yh dessä aiemmin päätettyjen menoleikkausten kanssa kasvattavat säästöjen kokonaismäärän 60 mrd. m arkkaan vaalikautena Vuosina toteutetut ja päätetyt säästöt vastaavat yhteensä 10:tä prosenttia vuoden 1997 bruttokansantuotteesta. Toukokuussa EU:n talous-ja valtiovarainmi nisterien muodostama Ecofm-neuvosto päätti, että Suomi ei enää kuulu maihin, joissa julkisen talouden alijäämä on liiallinen. Päätös perustui siihen, että alijäämä oli supistunut nopeasti ja julkinen talous m uuttuu vuonna 1996 esitetyn lähentymisohjelman tarkennuksen mukaan yli jäämäiseksi vuonna 1999 ja että julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on pysynyt alle Maastrichtin sopimuksen mukaisen 60 pro sentin viitearvon. Helmikuun 1997 ennakkotie tojen mukaan julkisen talouden alijäämä suh teessa bruttokansantuotteeseen oli 2.6 % vuonna 1996 eli jonkin verran alle 3 prosentin EMUkri teerin. Heinäkuussa ja joulukuussa julkaistujen tar kistettujen laskelmien mukaan tämä alijäämä osoittautui kuitenkin 3.5 prosentiksi. Korjaus johtui arvioitua suuremmasta valtiontalouden alijäämästä sekä kuntien ja työeläkelaitosten en nakoitua pienemmästä ylijäämästä. Julkisen ta louden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen alitti vuonna 1996 kuitenkin selkeästi tavoitear von. Vuonna 1997 julkisen sektorin alijäämä supis tui 0.9 prosenttiin ja velkasuhde pieneni 55.8 prosenttiin. Näin ollen Suomi täytti julkista ta loutta koskevat kriteerit, joiden perusteella EM Un kolmanteen vaiheeseen osallistuvat maat valitaan keväällä Lähivuosina julkisen talouden alijäämä piene nee edelleen. Hallituksen syyskuussa EU:n Ecofm-neuvostolle jättäm än vuoden 1995 lähenty misohjelman toisen tarkistuksen mukaan julki sen talouden alijäämä ja velkasuhde kehittyvät aiemmin arvioitua suotuisammin tulevina vuo sina. Julkisyhteisöjen alijäämä häviää vuonna G Vuonna 2001 päädytään 1.9 prosentin yli jääm ään samalla kun velkasuhde pienenee edel leen. Valtion velka kasvoi vuoden 1997 loppuun mennessä 418 mrd. markkaan. Tämä oli 67.6 % suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Aiem pina vuosina valtio rahoitti alijäämiänsä suurek si osaksi ulkomaisella rahoituksella, mutta viime vuosien aikana se on siirtynyt valuuttamääräises tä velanotosta pääosin kotimaisiin rahoitusläh teisiin. Näistä tärkeimmät ovat olleet työeläke laitokset, jotka ovat sijoittaneet ylijäämiään run saasti valtion obligaatioihin. Valtion valuutta määräisten luottojen kanta supistui vuonna Rahapolitiikka kevyttä pienestä koronnostosta huolimatta Suomen lyhyet korot EU-maiden matalimpia Rahapolitiikan keveää linjaa voitiin jatkaa vuon na Vuoden 1995 lopun ja vuoden 1996 aikana rahapolitiikkaa oli kevennetty niin, että lokakuuhun 1996 mennessä huutokauppakorko oli laskettu 3 prosenttiin. Tällöin korko oli sama kuin Saksan keskuspankin repokorko ja EUmaiden toiseksi alhaisin Hollannin keskuspan kin ohjauskoron jälkeen. Talouden kasvun tun tuvasta voimistumisesta huolimatta kustannusja hintanäkymien arvioitiin vuoden alussa jatku van rauhallisina ja pohjainflaation pysyvän vuonna 1997 noin 2 prosentin tavoitteessa. In flaatio-odotukset viittasivat vain vähäiseen hin tojen nousuun vuoden aikana. Näissä oloissa korko voitiin pitää ennallaan. Vuoden 1997 tammikuussa valtion kymme nen vuoden (huhtikuussa 2006 erääntyvän lai nan) obligaatiokorko laski 6 prosentin tuntu maan ja ero Saksan lähinnä vastaavaan pitkään korkoon kaventui prosenttiyksiköksi. Lyhytaikaiset m arkkinakorot olivat huutokauppakorkoa seuraten laskeneet 3 prosentin tuntu maan vuoden 1996 lopulla. Suomen kolmen kuu kauden m arkkinakorko aleni tällöin Saksan vas taavaa korkoa matalammaksi ja säilyi tällä tasol la koko vuoden 1997 alkupuoliskon. Euroopan unionin valuuttakurssimekanismin ERMin ydinmaissa keskuspankkikorkoja oli las kettu 3-3'/2 prosenttiin vuoden 1996 syksyyn mennessä ja keveätä rahapolitiikkaa voitiin jat kaa vuonna Ainoastaan Hollannin keskus

7 10 pankki nosti erityisrahoituskorkoaan pariin ot teeseen jo alkuvuodesta inflaation nopeutumisen vuoksi. Silti Hollannin korko pysyi EU-maiden alhaisimpana. Eteläisissä EU-maissa (Italia, Es panja, Portugali) keskuspankkikorkoja lasket tiin tuntuvasti vuoden 1996 aikana ja vuonna 1997 laskua jatkettiin, kun inflaatiovauhti hidas tui historiaansa nähden vähäiseksi ja läheni mui den EU-maiden inflaatiota. Päätöksiin vaikutti myös näiden maiden valuuttojen vahvistuminen ERMissä. EU :n eteläisissä maissa keskuspankkikorot olivat vuoden 1997 alkupuolella vielä sel västi korkeammat kuin ydinmaissa. Englannissa ja Irlannissa korot pidettiin suhteellisen vakaina ja korkeina ydinmaiden korkoihin verrattuna. Ruotsissa jatkettiin edellisen vuoden aikana tun tuvasti kevennettyä rahapolitiikkaa. Maaliskuun lopulla Yhdysvaltojen keskus pankki nosti rahapolitiikan ohjauskorkoaan 0.25 prosenttiyksikköä 5.50 prosenttiin, kun ta loudellinen kasvu jatkui verraten voimakkaana ja inflaation voimistumisen riskit lisääntyivät. Koron nosto aiheutti epävarmuutta myös EUmaissa, sillä sen arvioitiin ennakoivan muutosta kevyen rahapolitiikan linjaan laajemminkin. Se kohotti myös pitkiä korkoja väliaikaisesti sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, etenkin EU:n reuna-alueen maissa. Euroopan maissa myös eri laiset talous-ja rahaliiton toteutumiseen liittyvät epäilyt vaikuttivat osaltaan pitkien korkojen vä liaikaiseen nousuun. Tässä yhteydessä Suomen pitkä korko nousi 6V2prosentin tuntum aan maalis-huhtikuussa ja ero Saksan vastaavaan kor koon kasvoi lievästi; suurimmillaan ero oli noin puoli prosenttiyksikköä. Myös Isossa-Britanniassa kiristettiin rahapo litiikkaa nopeasti toukokuun 1. päivänä toimi tettujen vaalien jälkeen. Peruskorkoa nostettiin kesän aikana neljässä vaiheessa 6:sta 7:ään pro senttiin. Perusteluna oli inflaatiopaineiden li sääntyminen voimakkaan talouskasvun vuoksi. Samalla Ison-Britannian uusi hallitus lisäsi kes kuspankin päätösvaltaa korkoratkaisuissa. Nyt keskuspankille annettiin operationaalinen itse näisyys asettaa korot siten, että valtiovarainmi nisteriön määrittelemä inflaatiotavoite saavute taan. Toukokuun alussa myös Irlannin keskus pankki nosti rahapolitiikan ohjauskorkoa puoli prosenttiyksikköä 6.75 prosenttiin. Rahapolitii kan kiristämistä perusteltiin nopealla talouskas vulla ja inflaatiouhan lisääntymisellä. Kesällä rahapolitiikkaa kiristettiin niin ikään Norjassa nopean talouskasvun ja inflaatiopaineiden li sääntymisen takia. 11 Markkaa kohtaan vahvistumispaineita alkuvuodesta Lokakuussa 1996 toteutuneen ERMiin liittymi sen jälkeen Suomen markan arvo pysyi aluksi vakaana Saksan m arkkaan nähden ja markka oli yksi järjestelmän vahvimmista valuutoista suh teessa keskuskurssiinsa. Kauppapainoiseen in deksiin nähden m arkka oli kuitenkin alkanut heiketä vuoden 1996 jälkipuoliskolla, ja tämä heikkeneminen jatkui vuoden 1997 puolella, kun Yhdysvaltojen dollari ja Englannin punta vah vistuivat. Valuuttamarkkinoiden rauhallinen ja tasapai noinen kehitys keskeytyi tammikuussa, kun markkaan kohdistui lyhytaikaisesti voimakkaita vahvistumispaineita suhteessa Saksan mark kaan. Vahvistumispaineiden taustalla oli useita tekijöitä. Saksan m arkan heikentyminen suh teessa dollariin heijastui selvästi Euroopan reu namaiden valuuttoihin, jotka pyrkivät vahvistu maan Saksan m arkkaa vastaan. ERM-maiden valuutoista Suomen markan ohella Espanjan, Italian ja Portugalin valuuttaan kohdistui mer kittäviä paineita suhteessa Saksan markkaan. Dollarin vahvistuminen ja Saksan markan heik keneminen heijastuivat selvästi myös muihin pohjoismaisiin valuuttoihin, joiden vahvistumis paineita vielä lisäsivät Norjan kruunun pitkään jatkuneet revalvoitumispaineet. Suomen markan vahvistumispaineita lisäsi niin ikään talousnäkymien paraneminen. Kehi tykseen vaikuttivat samoin suurten kansainvälis ten investointipankkien arviot, joiden mukaan m arkka oli aliarvostettu. Ilmeisesti markkinat myös testasivat markan kurssin pitävyyttä ERMin sisällä ja samalla Suomen Pankin reak tioita valuuttamarkkinoilla. M arkan vahvistumispaineet alkoivat tammi kuun toisella viikolla, jolloin ulkomaiset sijoitta jat ryhtyivät ostamaan markkaa. Suomen Pank ki pyrki aluksi pitämään markan kurssin vakaa na suhteessa Saksan m arkkaan intervenoimalla hyvin suurilla valuuttaostoilla. Suurimmillaan interventiot olivat tammikuun kolmannen vii kon aikana, jolloin Suomen Pankki osti valuut taa m arkkoja vastaan 35.5 mrd. markan arvosta. Avistamarkkinakauppojen likviditeetti- ja valuuttavarantovaikutusta vähennettiin tekemällä termiinimarkkinoilla vastakkaisia kauppoja 12 mrd. markalla. M arkan kurssi Saksan m arkkaan nähden saatiinkin pidettyä melko vakaana. Tammikuun neljännen viikon alusta Suomen Pankki antoi markan vahvistua niin, että se het kellisesti poikkesi lähes 5 % DEM-keskuskurssistaan. Suomen Pankki ilmoitti myös, että valtio voi jatkossa hankkia valuutat omiin valuuttaliik keisiinsä suoraan valuuttamarkkinoilla, mikäli se markkinatilanteen kannalta nähdään hyödyl liseksi; perinteisesti valtio on hankkinut valuutat suoraan Suomen Pankin valuuttavarannosta. Tämän ilmoituksen jälkeen ja ilmeisesti myös vastareaktiona vahvistumiselle markan kurssi al koi heiketä. Tämä kiihdytti sijoittajien voittojen kotiutuksia ja sitä kautta edelleen kurssin heikke nemistä niin, että m arkka heikkeni lähtötasol leen muutamassa päivässä. Keskuspankkikorot pidettiin vahvistumispaineiden aikana ennal laan, m utta pitkien korkojen ero Saksan vastaa vaan korkoon kapeni hieman. Interventioiden vaikutuksesta Suomen Pan kin valuuttavaranto kasvoi tammikuussa tuntu vasti. Tämä kasvu oli osin myönteistä, sillä val tion valuuttalainojen hoitomenot olivat myö hemmin vuoden mittaan suuret. Kun valuutta varanto oli vuoden 1996 lopulla ollut 36.4 mrd. markkaa, oli se tammikuun loppuun mennessä kasvanut 74.2 mrd. m arkkaan termiiniasema mukaan lukien. Markkinat rauhalliset keväällä ja kesällä, vaikka inflaatiopaineet alkoivat lisääntyä Suomen raha- ja valuuttamarkkinoilla oli rau hallista kevään aikana. M arkka pysyi vakaana Saksan m arkkaan nähden, ja pitkät korot laski vat ulkomaisten korkojen myötä. Taloudellisen kasvun nopeutuessa merkkejä inflaation hienoi sesta kiihtymisestä alkoi kuitenkin esiintyä ja inflaatio-odotukset alkoivat myös lisääntyä. Suo men Pankin kevään ennuste osoitti, että inflaa tiovauhti tulisi nopeutumaan vuoden loppua kohden ja kiihtymään yli 2 prosentin seuraavan vuoden alussa. Kesäkuun puolivälissä Suomen Pankki ilmoittikin, että tulevaan inflaatiokehi tykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet ja johtaisi vat toteutuessaan rahapolitiikan kiristämiseen. Ilmoituksen jälkeen m arkkinat alkoivat ounas tella rahapolitiikan kiristymistä. Talouskehityksen jatkuminen suotuisana loi kesällä myönteisen perusvireen kotimaisille valuuttamarkkinoille. Saksan markan tuntuva hei kentyminen suhteessa Yhdysvaltojen dollariin ja Englannin puntaan aiheutti jonkin verran vah vistumispaineita Suomen markan kurssikehityk sessä suhteessa Saksan markkaan. Saksan mar kan heikkenemistä voimisti osaltaan markkinoil la syntynyt käsitys, jonka mukaan talous- ja ra haliiton kolmas vaihe toteutuu laajana. Heinä kuussa Suomen markan vahvistumispaineet li sääntyivät siinä määrin, että Suomen Pankki vai mensi niitä intervenoimalla noin 5 mrd. markan edestä estääkseen markan kurssin liian jyrkkiä vaihteluita. M arkka oli enimmillään noin 3 % Saksan markan keskuskurssiaan vahvempi, mut ta elokuun lopussa enää runsaan prosentin vah vempi. Kotimaan raham arkkinat olivat kesällä rau halliset. Pitkät markkinakorot laskivat ulko maisten korkojen vanavedessä. Pisin korko laski kesäkuun lopulla takaisin alle 6 prosentin. Ero Saksan pitkiin korkoihin pysyi useita kuukausia noin prosenttiyksikkönä. Lyhyet mark kinakorot ja korkotermiinit pysyivät kesällä va kaina, vaikka markkinoiden odotukset rahapoli tiikan kiristämisestä jonkin verran lisääntyivät. Käänne rahapolitiikassa syksyllä Suomen Pankki nosti huutokauppakorkoa 15. syyskuuta 0.25 prosenttiyksikköä 3.25 prosent tiin. Korkopäätöksen perusteluina olivat varallisuushintojen voimakas nousu, joidenkin toimi alojen tuotantokapeikot sekä markan heikkene minen kauppapainoisella indeksillä mitattuna, mikä oli lisännyt tuontihintapaineita. Koronnoston seurauksena lyhyimmät m arkkinakorot nou sivat suunnilleen samaksi kuin Saksan vastaavat korot. Markkinoilla rahapolitiikan kiristystä oli odotettu varsin yleisesti, ja se välittyi lähes täysi määräisesti heliborkorkoihin, jotka nousivat prosenttiyksikköä huutokauppakoron perässä. Sen sijaan pitkät korot pysyivät lähes ennallaan. Koronnostolla ei juuri ollut vaikutus ta markan arvoon. Saksan keskuspankki ilmaisi jo loppukesästä huolensa Saksan markan heikkoudesta dollariin nähden ja sen mukanaan tuomista inflaatiopai neista. Markkinoilla alkoi täm än jälkeen näkyä arveluja Bundesbankin koronnostosta. Saksan keskuspankki nostikin repokorkoaan 9. loka kuuta 0.3 prosenttiyksikköä 3.3 prosenttiin. Bel gian, Hollannin, Itävallan, Ranskan ja Tanskan keskuspankit seurasivat Saksan esimerkkiä ja nostivat omia ohjauskorkojaan saman päivän aikana. Vaikka Saksan keskuspankki perusteli koronnostoa ensisijaisesti kotimaisilla inflaationäkymillään, perusteluissa esiintyi myös huoli koko tulevan euroalueen hintatason vakaudesta. M arkkinat tulkitsivat Saksan ja muiden maiden

8 13 12 koronnostot melko yleisesti ensi askeleeksi kohti euroalueen yhteistä rahapolitiikkaa ja korkota soa. Suomen lyhyet korot ja korkotermiinit nousi vat hieman Saksan ja muiden ERM-maiden kor kojen tavoin keskuspankkikorkojen noston jäl keen. Suomessa syyskuinen huutokauppakoron nosto oli luonut odotuksia uudesta koronnostosta ja Saksan korkopäätös lisäsi näitä odotuksia edelleen. Lokakuussa seuraavan vuoden korkoja koskenut nousuodotus oli runsaan yhden pro senttiyksikön suuruinen. M arraskuun alussa Englannin keskuspankki jatkoi rahapolitiikkansa kiristämistä nostamalla peruskoron 7.25 prosenttiin. Perusteena olivat kotimaisen kysynnän jatkuminen vahvana ja ta voiteltua voimakkaampi inflaatio. Myös Ruot sin keskuspankki kiristi rahapolitiikkaa loppu vuodesta. Espanja ja Portugali sen sijaan jatkoi vat rahapolitiikkansa keventämistä vuoden lo pulla. Suomen valtion 10 vuoden obligaatiokorko laski lokakuun alussa noin 5.60 prosenttiin. Kor ko oli hyvin alhainen paitsi historiallisesti myös suhteessa kansainvälisiin korkoihin. Ero Saksan vastaavaan korkoon pieneni ajoittain alle 0.2 prosenttiyksikön eli samaksi kuin rahataloudel taan vakaimpien EU-maiden vastaava korkoero. Pienenemiseen vaikuttivat edelleen myönteisenä pysyneet Suomen talousnäkymät sekä vahva odotus Suomen siirtymisestä ensimmäisten mai den joukossa EM Un kolmanteen vaiheeseen. Vuoden lopulla pitkä korko laski jo alle 5 'h prosentin. Suomen markan kurssi pysyi elokuusta läh tien vakaana suhteessa Saksan m arkkaan ja oli vuoden lopulla hyvin lähellä Saksan markan keskuskurssiaan. Suomen Pankin koronnostolla sen paremmin kuin Bundesbankin koronnostopäätökselläkään ei ollut vaikutusta Suomen ja Sak san markan väliseen kurssiin. Myös kauppapai noisella indeksillä m itattuna m arkka pysyi varsin vakaana syksyn ajan. Pörssikurssien yleismaail mallinen lasku lokakuussa heikensi väliaikaisesti dollaria Saksan markkaan ja muihin ERM-valuuttoihin nähden. ERMissä valuuttojen kurssierot pysyivät loppuvuoden kapeina. Poikkeukse na oli edelleen vahvana pysynyt Irlannin punta, jonka poikkeama Saksan markan suhteen laske tusta keskuskurssistaan oli vuoden lopulla noin mrd. m arkan kuoletukset ja korot pienensivät varantoa niin, että vuoden lopussa se oli 51.5 mrd. markkaa. Pitkien korkojen lähentyminen heijasti EMUn synty odotuksia Vuosien 1995 ja 1996 aikana EU-maiden talou det olivat lähentyneet toisiaan talous- ja rahalii ton lähentymisehtojen edellyttämällä tavalla, ja tämä kehitys jatkui vuonna Inflaatio oli jo vuoden 1997 alussa hidastunut useimmissa EUmaissa niin, että sitä voitiin pitää hintavakauden saavuttamisena. Julkisen talouden vajeiden su pistamisessa oli niin ikään saavutettu tuntuvaa edistystä. Vuonna 1997 lähes kaikkien EU-mai den ennustettiin alittavan tai saavuttavan kritee rinä olevan 3 prosentin rajan vajeen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Myös julkisen talou den velka oli useimmissa maissa alkanut vähetä. Nämä myönteiset kehityspiirteet olivat puo lestaan myötävaikuttaneet siihen, että ERM-järjestelmään kuuluvien maiden valuutat Irlannin puntaa lukuun ottam atta olivat asettuneet lähel le keskuskurssejaan. Kaikkein selvimmin tämä myönteinen kehitys ja usko EMUn kolmannen vaiheen toteutumiseen näkyivät siinä, että pitkät korot olivat kaikissa EU-maissa alentuneet ja erot rahataloudellista vakautta edustavan Sak san pitkään korkoon supistuneet vuoden 1997 alkuun mennessä tuntuvasti. Merkittävää oli, että etenkin EU:n reuna-alueiden maiden korot olivat alentuneet selvästi. Vuoden 1997 aikana pitkät korot lähenivät edelleen Saksan pitkää korkoa ja korkoerot kapenivat. Erojen kaventumisen katsottiin yleisesti kuvaavan odotuksia, että EMU toteutuu, lyhyi den korkojen lasku jatkuu muutamissa maissa ja inflaation ja muiden talouden perustekijöiden lähentyminen edistyy. Euroopan pitkien korkojen laskuja korkoero jen kaventuminen keskeytyivät kevättalvella, kun Yhdysvaltojen pitkät korot nousivat väliai kaisesti maalis-huhtikuussa inflaatiopelkojen ja koronnosto-odotusten vuoksi. Kun Yhdysvalto jen korot laskivat seuraavina kuukausina, Eu roopan korot palautuivat Saksan korkoja lähen tyvälle uralleen. Korkojen nousuun vaikutti osaltaan myös epävarmuus EMUn aikataulun 7 %. pitävyydestä ja ensimmäisinä kolmanteen vai Suomen Pankin valuuttavaranto oli vielä lo heeseen osallistuvista maista. Herkimpiä tässä kakuun lopussa runsaan 65 mrd. markan suurui suhteessa olivat Italian, Espanjan ja Portugalin nen, m utta valtion velan marraskuiset noin 20 pitkät korot, joiden eroa Saksan pitkiin korkoi hin epävarmuus suurensi. Epävarmuus EMUn toteutumisesta näkyi myös ERMin ulkopuolisis sa maissa, kuten Ruotsissa, helmi-ja maaliskuus sa korkojen nousuna. Suomeen nämä häiriöt hei jastuivat hyvin lievinä. Alkukesästä ERM-maiden pitkät korot laski vat Yhdysvaltojen pitkien korkojen vanavedes sä. Etenkin Etelä-Euroopan maissa markkinoi den usko laajan EMUn toteutumiseen alensi pit kiä korkoja kesäkuukausina. Muiden EU-mai den koroista poiketen Ison-Britannian pitkät korot pysyivät ennallaan ja samalla 10 vuoden korkojen ero Saksaan nähden kasvoi jo noin 1.5 prosenttiyksikköön. Suomen kannalta myönteistä oli, että markki noilla määräytyvät pitkäaikaiset korot pysyivät lähellä Saksan ja sen ympärillä olevan ydinryh män maiden (Belgia, Hollanti, Itävalta, Ranska) pitkiä korkoja. Ero Saksan korkoon oli vuoden aikana pääosan aikaa prosenttiyksikköä. Vuoden aikana myös muiden EU-maiden pitkät korot lähentyivät merkittävästi Saksan korkoa, ja vuoden lopulla kaikkien ERM-maiden korko jen ero Saksan pitkään korkoon supistui enin tään 0.5 prosenttiyksikköön. Ruotsin koron ero suhteessa Saksan vastaavaan korkoon pieneni vuoden puolivälissä alle yhden prosenttiyksikön, ja Englannin korkoero oli loppuvuodesta noin yhden prosenttiyksikön. EU-maiden päätöksentekijät saivat markki nat vakuuttuneiksi voimakkaasta poliittisesta si toutumisestaan EMUn kolmannen vaiheen alka miseen ajallaan. Tärkeitä poliittisia päätöksiä tehtiin etenkin Eurooppa-neuvoston kokouksis sa Dublinissa joulukuussa 1996 ja Amsterdamis sa kesäkuussa 1997 sekä Ecofm-neuvoston ko kouksissa. Sopimukseen päästiin useista EMUvalmisteluun liittyvistä asioista: yhteisen valuu tan euron käyttöönoton laillisista perusteista, uudesta valuuttakurssijärjestelmästä ERM 2:sta, vakaus- ja kasvusopimuksesta ja valuuttakurs sien peruuttamattom an kiinnittämisen menette lytavasta. M arkkinat näyttivät lisääntyvässä määrin olettavan, että EM Un kolmas vaihe tulisi alkuvaiheessaan käsittämään melko suuren jou kon maita. Nämä tekijät vaikuttivat osaltaan pitkien korkojen lähentymiseen. lähelle. Poikkeus oli Irlannin punta, johon ERM in ulkopuolella olevan Englannin punnan suuret muutokset vaikuttavat tuntuvasti. Irlan nin punta oli alkanut vahvistua vuoden 1996 lopulla voimakkaan talouskasvun ja Ison-Britannian punnan vahvistumisen vuoksi, ja vuonna 1997 Irlannin punta oli selvästi ERMin vahvin valuutta suhteessa keskuskurssiinsa. Tämä ase telma säilyi koko vuoden. Saksan markan heikkeneminen suhteessa dol lariin lähensi osaltaan muita ERM -valuuttoja toisiinsa. Ydinmaiden valuutat pysyivät hyvin lähellä Saksan markan keskuskurssiaan ja m uut kin ERM -valuutat muutaman prosentin sisällä. Ilman Irlannin puntaa heikoimman ja vahvim man valuutan ero oli alkuvuonna ja kesällä suu rimmillaan 4-5 %, mutta syyskuussa tämä ero kapeni alle 2 prosentin. Irlannin punnan poikkea ma heikoimmasta valuutasta vaihteli 6-12%. Eron kapeneminen keväälläja uudestaan syksyllä johtui lähinnä markkinoilla esiintyneistä arvai luista, että keskuskursseja tultaisiin käyttämään muuntokursseina EM Un kolmanteen vaiheeseen siirryttäessä. Kaakkois-Aasian maiden talouson gelmista lokakuun lopulla alkaneella pörssikurs sien yleismaailmallisella laskulla ei juuri ollut vai kutusta ERM-valuuttojen kursseihin. Päävaluuttojen väliset kurssit muuttuivat vuoden aikana tuntuvasti. Yhdysvaltojen dollari vahvistui Saksan m arkkaan nähden alkuvuodes ta elokuulle asti noin 20 %. Dollaria vahvistivat lähinnä talouskasvun jatkuminen suotuisana ja odotukset rahapolitiikan kiristämisestä. Saksan markkaan nähden dollaria vahvistivat myös ar vailut EMUn syntymisestä laajana. Dollari vah vistui alkuvuodesta myös Japanin jeniin nähden, mutta toukokuun alussa kurssikehitys väliaikai sesti kääntyi, kun koronnosto-odotukset väheni vät Yhdysvalloissa ja lisääntyivät Japanissa. Vuoden jälkipuoliskolla dollari heikkeni suhtees sa Saksan m arkkaan ja vahvistui suhteessa je niin. Kun Suomen markka oli vakaa Saksan markkaan nähden, dollari vahvistui myös suh teessa Suomen m arkkaan alkuvuoden ajan. Suo men markka oli kauppapainoisella valuuttaindeksillä mitattuna vuonna 1997 keskimäärin 2.7 % heikompi kuin vuonna Englannin punta vahvistui lähes parikymmen tä prosenttia Saksan m arkkaan nähden vuoden Rauhallinen tilanne ERMissä alkupuolella, m utta heikkeni myöhemmin puolet tästä. Syksyllä Englannin punnan arvo puoles ERM-valuuttojen kurssit olivat lähentyneet kes taan vaihteli pitkälti sen mukaan, miten maan kuskurssejaan jo vuoden 1996 aikana, ja vuonna hallitus kulloinkin ilmoitti suhtautuvansa EMU1997 miltei ne kaikki asettuivat keskuskurssiensa jäsenyyteen.

9 14 Muutoksia rahapolitiikan ohjausjärjestelmissä Useimmat Euroopan unionin keskuspankit al koivat vuoden mittaan yhdenmukaistaa rahapo litiikan välineistöään kohti Euroopan rahapoliit tisen instituutin (EMI) julkaisemassa yleisasiakirjassa esitettyä m uotoa (tarkemmin s. 29). Yh denmukaistamiseen kuluva aika ja työmäärä ovat luonnollisesti sidoksissa kunkin maan väli neistön erityispiirteisiin. Tässä suhteessa Suo men Pankin lähtötilanne oli parempi kuin mo nien muiden keskuspankkien, sillä 1990-luvulla tehtyjen uudistusten johdosta suurin osa EMIn valmistelemista välineistä kuului jo valmiiksi Suomen Pankin välineistöön. Suomen Pankki yhdenmukaisti rahapolitii kan ohjausjärjestelmänsä käytäntöjä eurooppa laiseen käytäntöön loppusyksystä M uu tokset koskivat sekä avomarkkinaoperaatioita että maksuvalmiusjärjestelmää. Vähimmäisvarantojärjestelmään ei tehty muutoksia. Marraskuun alusta alkaen Suomen Pankki al koi soveltaa sekä rahamarkkinoita kiristävissä Suomen Pankin sijoitustodistusten huutokau poissa että markkinoita keventävissä repohuutokaupoissa kahden viikon maturiteettia. Aiem min näillä rahamarkkinoiden likviditeetinhallinnan kannalta tärkeimmillä operaatioilla lisättiin tai vähennettiin likviditeettiä kuukauden ajaksi. Maturiteetin muuttamisen lisäksi Suomen Pank ki lyhensi huutokauppoihinsa liittyvien maksu jen suoritusviivettä päivällä. Uudistuksen jäl keen likviditeetti siirtyi Suomen Pankin ja sen rahamarkkinavastapuolten välillä jo kaupantekopäivää seuraavana pankkipäivänä, kun viive aiemmin oli kaksi pankkipäivää. Niin ikään marraskuun alusta lukien Suomen Pankki ryhtyi soveltamaan seitsemän päivän si jasta yhden päivän maturiteettia maksuvalmiusluottoon. Uudessa järjestelyssä pankit saattavat turvata likviditeettiasemansa hankkimalla Suo men Pankista yön yli -maksuvalmiusluottoa. Maksuvalmiusluoton maturiteetin ja huuto kauppojen suoritusviipeen lyhentäminen helpot tivat pankkien likviditeetinhallintaa ja selkeytti vät rahamarkkinakaupankäyntiä pankkien väli sillä yön yli -markkinoilla. Rahapolitiikan linjaa koskevat viestit anne taan edelleenkin ohjauskorkona toimivan huutokauppakoron avulla, mutta uudistuksen jälkeen maksuvalmiusjärjestelmän korot (maksuvalmiusluotto-ja ylimääräisille talletuksille makset tava korko) muodostavat entistä selkeämmän ja 15 yksikäsitteisemmän korkoputken, jonka sisällä pankkien välinen yön yli -korko saattaa vaihdel la. Korkoputken uudistuksella on tarkoitus eli minoida suurimmat korkopiikit yön yli -markki noilla ja siten vaimentaa Suomen yön yli -mark kinoiden aiempia kansainvälisesti suuria korkovaihteluita. Toinen maksuvalmiusjärjestelmään liittyvä uudistus koski maksuvalmiusluoton enimmäis määrää. Aiemmin pankki oli velvollinen otta maan maksuvalmiusluottoa vain tilanteessa, jos sa sen Suomen Pankissa olevalla sekkitilillä oli päivän lopussa negatiivinen saldo. Lisäksi pank ki saattoi ottaa maksuvalmiusluottoa saattaak seen pitämiensä vähimmäisvarantotalletusten keskiarvon vähimmäisvarantovelvoitteensa ta solle. M arraskuun alusta lukien pankit ovat edel leen velvollisia kattam aan negatiiviset sekkitilisaldonsa maksuvalmiusluotolla, mutta maksu valmiusluoton muuta käyttöä ei enää rajoiteta muutoin kuin täysimääräisten vakuuksien vaati muksella. Maksuvalmiusluotto on normaali oloissa kallein lyhytaikaisen rahoituksen lähde pankkien välisillä markkinoilla, joten sille asete tut enimmäismäärät eivät aiemminkaan tosi asiallisesti rajoittaneet pankkien käyttäytymistä. Monista vuoden m ittaan tehdyistä uudistuk sista huolimatta Suomen Pankin käyttämään korkojenohjausjärjestelmään jäi vielä joitakin yhdenmukaistamistarpeita vuodeksi Esi merkiksi keskuspankkioperaatioissa käytettä vien korkojen laskentakäytäntöä täytyy muuttaa nykyisin sovellettavasta todelliset päivät / 365 -käytännöstä todelliset päivät / 360 -pohjaiseksi vuoden 1999 alkuun mennessä. Lisäksi rahamarkkinaoperaatioissa vakuutena käytettävät arvopaperit ja operaatioihin osallistumiskelpoiset vastapuolet tullaan tarkistamaan viimeistään talous-ja rahaliiton kolmannen vaiheen alussa. Vuoden lopulla Suomen Pankki ilmoitti, että se aikoo lopettaa viitekorkojen noteeraamisen vuonna 1998, kun lopullinen päätös Suomen osallistumisesta talous-ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen on tehty. Noteeraamisesta luopumi nen tulee koskemaan niin heliborkorkoja kuin Suomen Pankin pitkiä viitekorkojakin. Tätä sil mällä pitäen Suomen Pankkiyhdistys alkoi laskea Suomen Pankin laskemia heli borkorkoja vastaavat viitekorkonoteeraukset. Lisäksi pankkien ilmoitettiin ottavan käyttöönsä Suomen Pankkiyhdistyksen laskemat ja julkaise mat heliborkorot uusissa asiakassopimuksissaan alkaen. Yritysten ja kotitalouksien velka ja raham äärä Vaihtotaseen ylijäämä edelleen suuri Toisin kuin yleensä aikaisemmin vaihtotase on nousukaudesta huolimatta pysynyt Suomessa ylijäämäisenä, ja ylijäämä jopa kasvoi vuonna 1997 edellisvuotisesta ja oli 33 mrd. m arkkaa eli 5.3 % kokonaistuotannosta. Vaihtotaseen suurta ylijäämän kasvua vastasi julkisen sektorin alijää män merkittävä supistuminen; myös yksityisen sektorin ylijäämä supistui. Kauppataseen ylijäämä vuonna 1997 oli 54 mrd. markkaa. Tavaranviennin määrä kasvoi tuntuvasti vuoden aikana paperiteollisuudessa. Vaihtotaseen muista eristä palvelutase vahvis tui selvästi. Kuljetuksista saadut tulot kasvoivat edelleen nopeammin kuin matkailun lisääntymi sestä koituneet menot. Pääomankorvausten tase vahvistui niin ikään, kun ulkomainen velka vähe ni (ilman ulkomaalaisten sijoituksia suomalaisiin osakkeisiin). Tulonsiirtojen tase pysyi alijäämäi senä mm. EU:lle maksettujen jäsenmaksujen ylit täessä saadut tuet sekä kehitysavun lisäännyttyä. Yksityisen sektorin rahoitusylijäämä pysyi suurena. Kotitaloudet ovat olleet rahoitusylijääm äisiäjo vuodesta 1991 alkaen, ja ne ovat siten vähentäneet velkaantumistaan jo pitkään. Kotitaloussektorin rahoitusylijäämä kuitenkin supis tui vuonna 1997 asuntoinvestointien alettua tun tuvasti lisääntyä. Kotitaloussektorin säästämisaste pysyi alhaisena suotuisten tulo-odotusten, tuloepävarmuuden vähenemisen ja pienen kor kotuoton vuoksi. Yritysten rahoitusylijäämä pie neni niin ikään mm. investointimenojen kasvun vuoksi. Pörssikurssien nousu lisäsi ulkomaista nettovelkaa Suomen ulkomainen nettovelka oli vuoden 1997 lopussa 268 mrd. markkaa eli 43.3 % bruttokan santuotteesta. Vaihtotaseen suuresta ylijäämästä huolimatta ulkomainen nettovelka kasvoi, mikä johtui lähes kokonaan suomalaisosakkeiden hin tojen noususta. Vuoden lopun laskusta huoli m atta pörssikurssit nousivat vuoden aikana 32 %, mikä lisäsi ulkomaalaisten hallussa olevien suomalaisosakkeiden markkina-arvoa noin 43 mrd. markalla. Ulkomaalaisten hallussa olevat suomalaisosakkeet kohosivat siten merkittäväk si eräksi ulkomaisessa nettovelassa. Muiden ar vostuserien, kuten esimerkiksi valuuttakurssi muutosten, nettovaikutus ulkomaiseen nettovel kaan oli vähäinen. Hyvässä tuloskunnossa olleiden suomalaisyri tysten osakkeet kiinnostivat vuonna 1997 ulko maisia sijoittajia. Suomalaisosakkeita myytiin ulkomaille 21 mrd. markan edestä, mikä oli yli kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna Osak keiden vilkkaasta kysynnästä huolimatta pörssi kurssien nousun vaikutus ulkomaiseen nettovel kaan oli kuitenkin huomattavasti suurempi kuin ulkomaille myytyjen osakkeiden nettovaikutus. Myös suomalaisten sijoitukset ulkomaille oli vat edellisvuotiseen tapaan merkittäviä. Suoma laisyritysten suorat sijoitukset ulkomaille olivat 23 mrd. markkaa. Suomesta ulkomaille tehtyjen suorien sijoitusten kanta oli vuoden 1997 lopussa 110 mrd. markkaa eli yli kaksinkertainen Suo meen tehtyihin sijoituksiin nähden. Myös suo malaisten sijoitukset ulkomaisiin joukkovelka kirjalainoihin jatkuivat vilkkaina. Sijoitukset oli vat 15 mrd. markkaa, ja niiden kanta oli vuoden 1997 lopussa 42 mrd. markkaa. Esimerkiksi va kuutusyhtiöt hajauttivat ulkomaisilla sijoituksil la sijoitussalkkuaan. Sijoitukset ulkomaisiin ar vopapereihin olivat pääasiallinen syy siihen, että muiden rahoituslaitosten kuin pankkien ulko mainen nettovelka kääntyi nettosaamiseksi. Pankkien nettovelka oli m uuttunut nettosaami seksi jo vuoden 1996 aikana. Rahoituslaitosten ulkomaiset nettosaamiset olivat vuoden 1997 lo pussa 23 mrd. markkaa. Valtion valuuttamääräisen velan kuoletukset vuonna 1997 olivat noin 19 mrd. markkaa suu remmat kuin uusien lainojen nostot. M arkan hei kentyminen lainavaluuttoihin, lähinnä dollariin, nähden lisäsi tosin vuoden aikana valtion valuuttavelan markka-arvoa. Valtion valuuttamääräi nen nettovelka oli kuitenkin edelleen huom atta van suuri: vuoden 1997 lopussa se oli 169 mrd. markkaa, mikä on lähes 30 % bruttokansantuot teesta. Velan kuoletukset tulevat olemaan suuria myös lähivuosina. Valtion nettorahoitustarve katettiin parin edellisen vuoden tapaan pääasiassa kotimaisilta rahoitusmarkkinoilta, joilla rahoituksen saata vuus oli hyvä ja korkotaso alhainen. Ulkomaa laisten sijoittajien hallussa oli vuoden lopussa noin 39 mrd. markan edestä markkamääräisiä Suomen valtion obligaatioita. Ulkomaalaiset si joittivat markkaobligaatioihin 17 mrd. mark kaa eli yli kaksinkertaisesti edellisvuotiseen nähden.

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 K 10/2009 vp E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 * E D U S K U N N A L L E H E L S I N K I 2 0 0 9 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus

Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus 1990 HeMnM 1991 1991 vp K 1 EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS 1990 * EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1991 S IS Ä L L Y S S U O M E N P A N K IN T

Lisätiedot

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSToN KERTOMUS 2007

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSToN KERTOMUS 2007 K 9/2008 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSToN KERTOMUS 2007 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 2008 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2008 SISÄLLYS Sivu EKP:N RAHAPOLITIIKKA

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Helsinki 2007 K 10/2007 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 2006 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 2007 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla. Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Euro & talous Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Tilanne Suomen asuntomarkkinoilla Suomen Pankin laskemat uudet kilpailukykyindikaattorit Rahapolitiikan säännöt Pankkien vakavaraisuuden uudet sääntelyehdotukset

Lisätiedot

ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1999 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1999 Euroopan keskuspankki, 2000 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus vuodelta 1978

Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus vuodelta 1978 Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus vuodelta 1978 S H e tm d 1979 1979 vp. n:o 4 EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1978 * EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1979 SISÄLLYS Sivu

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 00 Helsinki 0 K 4/0 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 00 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 0 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 5 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tilinpito...11

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat. Korot. RRahoitusmarkkinoiden kehitys on viime kuukausina jatkunut vakaana, kun maailmantalouden näkymät ovat pysyneet

Rahoitusmarkkinat. Korot. RRahoitusmarkkinoiden kehitys on viime kuukausina jatkunut vakaana, kun maailmantalouden näkymät ovat pysyneet Rahoitusmarkkinat RRahoitusmarkkinoiden kehitys on viime kuukausina jatkunut vakaana, kun maailmantalouden näkymät ovat pysyneet melko suotuisina. Korot ovat maltillisesta nousustaan huolimatta edelleen

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1998 VUOSIKERTOMUS 1998 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1998 Euroopan keskuspankki, 1999 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2009 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 200 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2009 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU 11214 21214 31214 41214 1214 61214 71214 81214 91214 11214 111214 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Tämä joulukuun 214 numero on viimeinen :n Kuukausikatsauksen tilalle tulee uusi Talouskatsaus (Economic Bulletin)

Lisätiedot

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 3 2011 Talouden näkymät Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 Sisällys Pääkirjoitus...1 Suomen Pankin ennusteet...3 Ennusteen kokonaiskuva...4 Viimeaikainen kehitys...6 Kehikko 1. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Marraskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Marraskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 2001 VUOSIKERTOMUS 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 2001 Euroopan keskuspankki, 2002 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS KESÄKUU

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS KESÄKUU EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 6 25 FI E U R O O PA N 1125 2125 3125 4125 5125 6125 7125 8125 9125 1125 11125 12125 K E S K U S PA N K K I K U U K A U S I K AT S A U S KESÄKUU Vuonna 25 kaikkien

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2006 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2006 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 26 E U R O O PA N K E S K U S PA N K K I EUROJÄRJESTELMÄ 1126 2126 3126 4126 5126 6126 7126 8126 9126 1126 11126 12126 k u u k a u s i k at s a u s j o u l u k

Lisätiedot

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Elektroniikkateollisuus vakauttava tekijä Suomen taloudessa

Euro & talous. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne. Elektroniikkateollisuus vakauttava tekijä Suomen taloudessa Euro & talous Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Elektroniikkateollisuus vakauttava tekijä Suomen taloudessa Kansainvälisen valuuttarahaston rooli muuttumassa Valuuttavarannon sijoittaminen Kokemuksia

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne.6. Maailmantalouden kehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua parempaa, vaikka euroalueella ja Suomessa kasvu onkin jäänyt vaisuksi. Kreikan kriisin kärjistyminen valtioiden

Lisätiedot

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä Julkaisuvapaa 4.9.212 klo 9:3 Talousennuste vuosille 212 213 Euroopan velkakriisi hidastaa kasvua Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Mauri Kotamäki Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Svante

Lisätiedot

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Julkaisuvapaa.3.1 klo 1. Talousennuste vuosille 1 15 Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Ohto Kanninen Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot