ASIAKASVÄKIVALLAN KIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASVÄKIVALLAN KIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI"

Transkriptio

1 LEENA HUHTAMÄKI PERTTI RINTA-NIKKOLA NIKKOLA PENTTI VIITASAARI ASIAKASVÄKIVALLAN KIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

2 ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI Leena Huhtamäki Pertti Rinta-Nikkola Pentti Viitasaari 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO MENETTELYTAPAOHJEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Lainsäädännölliset perusteet Toimintamallin tarkoitus ja tavoitteet TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISYYN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET Vastuutahot Työntekijät Esimiehet Toiminta-alueiden johto Sairaanhoitopiirin johto Rakenteelliset ja tekniset turvallisuusratkaisut hankesuunnittelussa Riskien arviointi Koulutus Perehdytys TYÖNTEKIJÖIDEN JURIDISET OIKEUDET JA VASTUUT Työntekijän yleiset velvollisuudet Jokamiehen kiinniotto-oikeus Hätävarjelu Tavaroiden tarkastaminen ja säilytys Vahingon korvaukset väkivaltatilanteessa TEKNISET TURVA- JA VALVONTALAITEET SEKÄ VARTIJATOIMINTA Kulunvalvonta ja lukitukset Turvahälytysjärjestelmät Vartijan toiminta VÄKIVALTATILANTEIDEN ILMOITUS- JA SEURANTAMENETELMÄT ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ VÄKIVALLAN KOHTEEKSI JOUTUNEEN TYÖNTEKIJÄN AUTTAMINEN TOIMINTAOHJEITA VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE Uhkatilanteet Toimintaohjeita uhkaavan henkilön kohtaamistilanteeseen

4 1 JOHDANTO Työpaikalla väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutuu Suomessa vuosittain yli kahdeksankymmentätuhatta henkilöä. Terveydenhuoltoala monine ammattiryhmineen kuuluu tässä riskialoihin. Työpaikalla väkivalta voi ilmetä esimerkiksi sanallisena uhkauksena, huutamisena, solvaamisena, tönimisenä, lyömisenä, kiinni tarttumisena ja liikkumisen estämisenä. Päihteiden käytön lisääntyminen, väkivallan raaistuminen ja arvaamattomuus lisäävät uhkatilanteita työelämässä. Riski kasvaa, jos työskennellään yksin tai kohteessa, jossa henkilöstömäärä on pieni. Myös ilta- ja yöaikaan tapahtuvassa työskentelyssä riski väkivaltatilanteeseen kasvaa. Terveydenhuollossa huolta aiheuttavat eri syistä sekavat tai psyykkisesti sairaat potilaat, jotka saattavat käyttäytyä arvaamattomasti. Erimielisyydet tai ristiriidat potilaan kanssa hoidon suhteen voivat kärjistää tilannetta. Myös potilaan seuralaiset ja ulkopuoliset henkilöt saattavat aiheuttaa uhkatilanteita. Väkivaltatilanteella on merkittävä vaikutus työntekijän työhyvin vointiin, jaksamiseen ja työkyvyn. Hyvä työilmapiiri tukee ja auttaa työntekijää vaikeissakin tilanteissa selviään ja jaksamaan työssään. Työpaikalla tapahtuvaa väkivaltaa pyritään ehkäisemään ennakoimalla ja varautumalla mahdollisiin väkivalta tilanteisiin. Kenenkään ei tule työssään hyväksyä itseensä kohdistuvaa väkivaltaista käytöstä. Väkivaltatilanteita pyritään työnorganisointia ja työtapoja kehittämällä sekä huomioimalla työympäristössä turvallisuusseikat. Riittävästä henkilökunnan resursoinnista tulee myös huolehtia. Väkivallan riskiä pyritään vähentämään hyvällä asiakaspalvelulla, ammattitaitoisella henkilökunnalla ja viihtyisillä odotus- ja hoitotiloilla. Henkilökunnan koulutuksella ja perehdytyksellä saadaan hyviä tuloksia väkivallan uhan pienentämisessä. Väkivaltatilanteisiin ennalta varautuminen, johdon mukaisen toiminnan harjoittelu ja ennalta sovitut yksikön sisäiset toimintatavat ovat myös tarpeen. Riskien arvioinnissa tulee arvioida väkivallan riski ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin riskien vähentämiseksi tai poistamiseksi. Suurin turvallisuus uhka on aina välinpitämättömyys. 4

5 2 MENETTELYTAPAOHJEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 2.1 Lainsäädännölliset perusteet Työ ja työpaikka eivät saa vaarantaa työtekijän fyysistä ja henkistä terveyttä. Työturvallisuuslain 738/2002, 27 1 mom mukaan työssä, johon liittyy väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Tämä edellyttää, että työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai - laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen (työturvallisuuslaki 738/2002). Erikoislaki 578/20002, järjestyslaki 612/2003 ja pakkokeinolaki 615/2002 sisältävät keskeiset henkilöturvallisuuteen liittyvät säädökset. Turvallisuuslain ohella uusi työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa huomioimaan väkivaltavaaran niin työtä, työmenetelmiä ja työtiloja suunniteltaessa kuin työolosuhteita muutettaessa (työterveyshuoltolaki 1383/2001). 2.2 Toimintamallin tarkoitus ja tavoitteet Tämän toimintamallin tarkoituksena on määrittää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yleiset toimintalinjat, joilla ennalta ehkäistään työpaikka väkivaltaa ja lisätään työturvallisuutta. Sairaanhoitopiirissä on vuonna 2007 päivitetty pelastussuunnitelma, jossa on ohjeistettu toimintaonnettomuus-, vahinko- ja vaaratilanteet. Lisäksi työyksiköissä on laadittu paikallisia turvaohjeita. Toimintamallin tavoitteena on luoda turvallinen hoito ja työympäristö. Väkivaltaa ei tule hyväksyä missään muodossa eikä kenenkään taholta. Jokaisella työntekijällä on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen. Potilaat hoidetaan kukin vuorollaan. Etuuksia ei myönnetä metelöinnistä, uhkailusta tai muusta epäasiallisesta käytöksestä. 3 TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISYYN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET 3.1 Vastuutahot Työntekijät Jokainen työntekijä huolehtii omalta osaltaan siitä, että käyttäytyy asiallisesti ja kunnioittavasti potilaita/asiakkaita kohtaan. ei omalla käyttäytymisellään tietoisesti provosoi väkivaltaista käytöstä. ei ota tarpeettomia riskejä. ei jätä työtoveria yksin. osaa käyttää olemassa olevaa turvallisuustekniikkaa. ilmoittaa häiriötilanteesta esimiehelle. 5

6 3.1.2 Esimiehet Työyksikön esimies vastaa siitä, että työntekijät perehdytetään turvallisuustekniikan käyttöön ja menettelyohjeisiin. turvallisuus huomioidaan tila- ja kaluste ratkaisuissa. työntekijät osallistuvat säännöllisesti turvallisuuskoulutuksiin. yksikössä olevat turvallisuusohjeet ovat tarkoituksen mukaiset ja ajan tasalla. kriittiset tilanteet käsitellään välittömästi Toiminta-alueiden johto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminta-alueiden johto vastaa siitä, että turvallisuusriskit kartoitetaan säännöllisesti ja henkilöturvallisuuteen liittyviä riskejä arvioidaan jatkuvasti. riskianalyysin perusteella suoritetaan tarvittavat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi. väkivalta- ja uhkatilanteet seurataan systemaattisesti. turvallisuuskoulutusta järjestetään säännöllisesti. alueella on toimiva jälkihoitojärjestelmä Sairaanhoitopiirin johto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johto vastaa siitä, että yleiset menettelyohjeet työpaikkaväkivallan ehkäisystä ja kohtaamisesta on laadittu lain ja säädösten edellyttämällä tavalla. menettelyohjeita noudatetaan ja toimintamallin tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti. 3.2 Rakenteelliset ja tekniset turvallisuusratkaisut hankesuunnittelussa 3.3 Riskien arviointi Turvallisuus- ja työsuojeluhenkilöt osallistuvat yhdessä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa uudisrakentamisen ja perusparannushankkeiden valmisteluun. Uusiin hankesuunnitelmiin on liitettävä turvallisuusselvitys, joka sisältää suunnitelman toteutettavista turvallisuusjärjestelmistä ja -järjestelyistä. Remonttien ja erilaisten korjaushankkeiden turvallisuusriskit arvioidaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Riskien arvioinnissa todetut ongelmat käsitellään ensin työyksikössä, vastuuyksiköissä tarvittaessa myös toiminta-alue tasolla. Vastuu työturvallisuudessa on aina työnantajalla. Mikäli riskien arvioinnissa todetaan toimenpiteitä vaativia turvallisuusriskiä, laaditaan niiden korjaustoimenpiteistä aikataulu ja nimetään vastuuhenkilöt. Kiireellisenä pidetään toimenpiteitä, joilla ehkäistään työntekijöille aiheuttavaa tai aiheutunutta vaaraa. Riskien arviointi on jatkuva. prosessi. 6

7 3.4 Koulutus 3.5 Perehdytys Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus osallistua turvallisuuskoulutukseen. Turvallisuuskoulutus sisältää opetusta toiminta-alueen rakenteellisesta ja teknisestä turvallisuusjärjestelmästä, väkivallan hallinnasta ja kohtaamisesta, sekä häiriötekijöiden ilmoittamiskäytännöistä. Psykiatrian toiminta-alueella on aloitettu väkivaltatilanteiden hallinta ja turvallinen hoitokoulutus. Koulutuksen kohderyhmänä on koko psykiatrisen toimintaalueen hoitohenkilökunta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yleisissä perehdytystilaisuuksissa käsitellään yleisiä turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten käytössä olevaa turvallisuustekniikkaa, kulun valvontaa häiriöiden ilmoituskäytäntöä. Jokaisessa työyksikössä on kirjallinen perehdytysohjelma, joka sisältää turvajärjestelmiin, menettelytapoihin ja turvallisuusohjeisiin perehdyttämisen. Lyhyt aikaiset sijaiset perehdytetään työyksiköissä oleviin hälytys- ja turvajärjestelmien käyttöön. 4 TYÖNTEKIJÖIDEN JURIDISET OIKEUDET JA VASTUUT 4.1 Työntekijän yleiset velvollisuudet Työntekijää sitoo potilasasioissa erityinen salassapitovelvollisuus, joka kumoutuu vain erikseen lainsäädännössä määrätyissä tapauksissa. Täten potilaan sairaalassa sairaanhoitoon liittyvässä asianyhteydessä tekemää rikosta koskevan tutkintapyynnön tekee ainoastaan uhrin asemassa oleva työntekijä tai hänen laillinen edustajansa. Uhrin asemassa olevalla työntekijällä on oikeus ilmaista epäillyn henkilötiedot poliisille tutkintapyynnön yhteydessä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tutkintapyynnön tekee asianomistaja tai hänen valtuuttamana sairaalan turvallisuuspäällikkö. 4.2 Jokamiehen kiinniotto-oikeus 4.3 Hätävarjelu Pakkokeinolain 615/2002 mukaisen rikoksen tunnusmerkit täyttyvät, mikäli kyseessä on teko, josta saattaa seurata vankeutta tai joka on lievä pahoinpitely. Kiinniottaja saa käyttää sellaisia kiinni ottamisen toimittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolusteltavana, kun otetaan huomioon rikoksen laatu, kiinni otettavan käyttäytyminen ja tilanne. Rikoslain ( /515) perusteella jokaisella on oikeus niin sanottuun hätävarjeluun. Aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet. 7

8 4.4 Tavaroiden tarkastaminen ja säilytys Työntekijä voi tarkistaa/ tai ottaa säilytykseen potilaan/asiakkaan luvalla hänen omaisuuttaan, mutta omaisuus on palautettava potilaan /asiakkaan niin vaatiessa ja aina hoitosuhteen päättyessä. Mikäli potilaalta/asiakkaalta tavataan järjestyslaissa 612/2003 kielletyiksi tai vaarallisiksi luokiteltuja esineitä tai aineita, ne otetaan talteen yhteisymmärryksessä potilaan/asiakkaan kanssa. Poliisi kutsutaan aina noutamaan luovutetut huumausaineet tai aseet pois sairaalasta. Mukaan tulee liittää selvitys, josta käy ilmi löytöpaikka, -aika ja tieto, mikä yksikkö on aineet tai aseet löytänyt. Ennen poliisin saapumista löytynyt huumausaine säilytetään osaston lääkekaapissa ja aseet lukitussa tilassa. Asiakkaalle, jolta aine tai aseet on talteen otettu, kerrotaan yhteistyöstä poliisin kanssa. Asiakkaan lähtiessä kotiin talteen otetut alkoholijuomat annetaan asiakkaalle takaisin hänen niitä pyytäessä. Ellei asiakas pyydä alkoholia takaisin niin se hävitetään kaatamalla viemäriin. Ellei asiakas luovuta alkoholia, huumeita tai aseita hoitohenkilökunnalle tai asiakas on tajuton, kutsutaan poliisi paikalle takavarikoimaan ne asiakkaalta. Mielenterveyslain 116/ mukainen potilaan omaisuuden tarkistaminen voidaan suorittaa, jos on perusteltua syytä epäillä, että potilaalla on hallussaan päihteitä tai huumausaineiden käyttöön erityisesti soveltuvia välineitä taikka potilaan ja muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta vaarantavia aineita tai esineitä. Tarkastamisesta päättää potilasta hoitava lääkäri. Omaisuus on tarkistettava kahden laitoksen henkilökuntaan kuuluvan henkilön läsnä ollessa Hoitoa tai toimintayksikön yleistä järjestystä vakavasti haittaavat aineet ja esineet saadaan ottaa haltuun. Asiasta on viipymättä ilmoitettava ylilääkärille tai muulle vastaavalle lääkärille, jonka tulee ratkaista palautetaanko omaisuus potilaalle jo ennen hoitojakson päättymistä. Potilasasiakirjoihin tulee merkitä, mitä omaisuutta on otettu haltuun sekä haltuun oton syy. 4.5 Vahingon korvaukset väkivaltatilanteessa Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa työssä tapahtuneet vahingot myös väkivaltavammat. Tapaturmavakuutuslain perusteella (608/48) korvataan sairaanhoito mukaan lukien tarvittavat apuvälineet ja kuntoutus, ansionmenetys sairaanhoidon osalta, päiväraha, haittaraha, elinkorko ja omaisille suoritettava eläke sekä hautausapu. Mikäli turvallisuusmääräyksiä ei ole noudatettu voidaan tapaturmakorvauksia alentaa tai evätä. 8

9 5 TEKNISET TURVA- JA VALVONTALAITEET SEKÄ VARTIJATOIMINTA 5.1 Kulunvalvonta ja lukitukset Seinäjoen keskussairaalassa on käytössä kulunvalvontajärjestelmä, joka mahdollista henkilökunnan liikkumiset lukittujen ovien kautta tunnistimen avulla sallituissa tiloissa. Tunnistejärjestelmästä saadaan raporttitietoa ovi-, henkilö- ja osastokohtaisesti. Lisäksi järjestelmästä on saatavilla hälytystiedot välittömästi. Kulunvalvontajärjestelmällä valvotaan myös ovien lukitusta ja ohjataan moottorilukkojen toimintaa. Hyvään avain turvallisuuteen kuuluu, että jokainen vastaa saamistaan avaimista asian mukaisesti. Jokaisen sairaanhoitopiirin tiloissa kulkevan tulee huolehtia ovien lukituksista ohjeiden mukaisesti. Seinäjoen keskussairaalassa on käytössä myös kulun valvonnan lisäksi kameravalvonta järjestelmä. 5.2 Turvahälytysjärjestelmät 5.3 Vartijan toiminta Niissä työpisteissä joissa on käytössä turvahälytysjärjestelmä, välittyy hälytys nopeasti avun tarvitsijalta avun antajalle. Henkilökunnan käytössä on paikantavia ja kiinteitä rannekehälyttimiä, joista hälytys siirtyy apua antaviin yksiköihin ja vartiointiliikkeille. Jokaisen hälytysjärjestelmiä käyttävän tulee tuntea järjestelmänsä toimintatapa ja varmistua laitteiden toiminnasta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yksin työskentelyä tekevien työntekijöiden toimiviin turvahälytysjärjestelmiin. Seinäjoen keskussairaalassa työskentelee ulkopuolisen vartioimisliikkeen palveluksessa olevat vartijat. Vartijalla on oikeus poistaa lähiomainen, saattajat tai vierailija, joka käyttäytyy uhkaavasti, meluavasti, hoitoa häiritsevästi tai väkivaltaisesti ja vaarantaa yksikön turvallisuutta. Kuka tahansa toimintayksiköstä voi ottaa yhteyttä vartijaan tai poliisin, jos potilas käyttäytyy uhkaavasti tai aggressiivisesti. Vartija hälytetään välittömästi paikalle, jos potilaan käytöksen vuoksi joudutaan suojelemaan potilasta itseään, muita potilaita, lähiomaisia tai henkilökuntaa. Vartija voi tarvittaessa ennen poliisin tuloa ottaa kiinni turvallisuutta vakavasti uhkaavan potilaan ja eristää hänet lyhyeksi ajaksi. Huumeiden- ja päihteiden käyttäjät ovat riski potilaalle itselleen, muille potilaille ja henkilökunnalle. Varautuminen lisäavun saantiin on turvattava. Yksikkö tekee aina sähköpostilla ilmoituksen sairaalan vartijalle hoidossa olevista päihdepotilaista ja vartijan käynnin tarpeesta päivittäin. Ilmoituksessa ei mainita potilaan nimeä. Vartioiden sähköpostiosoite on "vartijat". 9

10 6 VÄKIVALTATILANTEIDEN ILMOITUS- JA SEURANTAMENETELMÄT ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Väkivallalla uhkaamisesta sekä väkivallasta ilmoitetaan aina esimiehelle sekä työsuojelu-ja turvallisuustoimistolle. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on käytössä vahinkoilmoituslomake, jolla raportoidaan kaikki sairaanhoitopiirin yksiköissä tapahtuneet vahinko- ja väkivaltatilanteet. Lomake on täytettävissä sairaalan Intranetissä kohdassa lomakkeet - vahinkoilmoitus. Systemaattisella tapahtumien rekisteröinnillä pystytään seuraamaan eri riskitekijöitä ja tekemään suunnitelmat niiden vähentämiseksi ja poistamiseksi. Yksiköiden esimiesten tehtävä on huolehtia, että kaikista vahinko-, väkivaltaja läheltäpiti -tilanteista tehdään vahinkoilmoitus. 7 VÄKIVALLAN KOHTEEKSI JOUTUNEEN TYÖNTEKIJÄN AUTTAMINEN Jälkihoidolla tarkoitetaan väkivalta- tai kriisitilanteiden jälkeen tapahtuvaa kokemusten, aistimusten ja reaktioiden yksityiskohtaista käsittelyä. Tavoitteena on purkaa nopeasti tilanteen aiheuttama välittömät reaktiot ja toisaalta käynnistää psyykkistä reaktioiden työstäminen. Tarkoituksena on säilyttää henkilökunnan työkyky ja ehkäistä posttraumaattisten reaktioiden syntyminen. Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on erillinen ohje purkutilanteiden järjestämisestä. 8 TOIMINTAOHJEITA VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE 8.1 Uhkatilanteet Asiakkaat ja tilanteet ovat erilaisia ja vaihtelevia, joten ratkaisutkin ovat tapauskohtaisia. Tämä ohje on yleisohje, jonka soveltamisesta tulee yksikkökohtaisesti sopia yksityiskohtaisempia toimintamallia uhkatilanteiden varalle. Jokainen väkivaltatilanne tulee käsitellä työyksikössä jälkikäteen. Väkivaltatilanteen jälkeen tulee selvittää, miten tilanteeseen jouduttiin, olisiko ollut mahdollista estää ennakolta väkivaltatilanteen kehittyminen ja miten jatkossa voidaan vastaavanlainen tilanne ennalta ehkäistä. Jokaisessa uhkatilanteessa hyödyllisiä tietoja ja taitoja ovat: nopea tilanteen hahmottaminen. uhkaajan tilan tunnistaminen. työpaikan tilannekohtaiset toimintamallit, jotka tietävät ja ovat harjoitelleet. hyvät vuorovaikutustaidot. määrätietoisesti johdon mukainen toiminta. oman rauhallisuuden ja toimintakyvyn säilyttäminen. provosoimattomuus. omien tunteiden tunnistaminen ja hallinta. 10

11 8.2 Toimintaohjeita uhkaavan henkilön kohtaamistilanteeseen Ennakoi: älä pidä työpöydällä tai muualla esillä sellaisia tavaroita, joilla sinua voidaan vahingoittaa. älä lukitse työhuoneen ovea tavatessasi potilasta/asiakasta. pidä oma ja uhkaajan perääntymistie avoimena, älä jää loukkuun. Kättele vain jos se on mielestäsi turvallista. varaa puhelimen läheisyyteen tarvittavat hätänumerot ja aseta ne pikavalinnoiksi puhelimeesi. pyri hälyttämän apua. älä koskaan aliarvio arvaamattomasti tai uhkaavasti käyttäytyvää henkilöä. Kohtaamistilanteessa: säilytä turvaväli noin 1,5-2 m jos mahdollista. Jätä uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä. älä mene yksin uhkaavaan tilanteeseen. Pakene heti, kun se on mahdollista. hoida virkaasi/tehtävääsi. Pyri sulkemaan sivuun henkilökohtaiset tunteesi. puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile, älä keskeytä. Älä oikaise huumaantuneen tai muuten sekavan henkilön harhoja. Pyri rauhallisesti keskustelemalla sopimuksiin, tee ongelmasta "yhteinen". älä vähättele, äläkä provosoidu vastauhkailuun. kerro mitä teet ja vältä äkkinäisiä liikkeitä. Pidä kädet näkyvissä, mutta älä kosketa uhkaavasti käyttäytyjää. Vältä tuijottamista. seiso käytävällä pituussuuntaan päin, älä seinään päin. Älä käännä uhkaavalle henkilölle selkää. kulje aina vähän henkilön takana, älä rinnalla. istu, jos uhkaavasti käyttäytyvä henkilö istuu ja nouse seisomaan, jos hänkin tekee niin. älä sekaannu potilaiden tai muiden henkilöiden välisiin uhka-/ väkivaltatilanteisiin yksin, vaan kutsut muita paikalle. Uhkatilanteen jälkeen: älä jää yksin. käy tilannetta läpi sopivaksi kokemasi henkilön kanssa. Sinua voivat tukea esimiehesi, työtoverisi, työterveyshuolto ja työsuojelu. Tärkeää on, että tapahtuma selvitetään. tee tapahtumasta vahinkoraportti. Mikäli olet loukkaantunut väkivaltatilanteessa, täytä esimiehen kanssa työtapaturmailmoituslomake. 11

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

PÄIVITYS 2014 LUONNOS

PÄIVITYS 2014 LUONNOS 1 TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN TORJUNTAAN Uhka- ja väkivaltatilanteiden ehkäisy ja hallinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä PÄIVITYS 2014 LUONNOS 2 1 TOIMINTAMALLIN TARKOITUS JA TAVOITE...

Lisätiedot

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa HUS:n työsuojelujaosto asetti kokouksessaan 18.12.2002 määräaikaisen

Lisätiedot

UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA

UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA UHKA- JA VÄKI VALTATILANTEIDEN HALLINTA NAKKILAN KUNNAN TYÖPAIKOILLA 2 1 VÄKIVALLAN UHKA TYÖSSÄ 3 2 VASTUUT TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ 3 3 TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISY 5 4 UHKAAVAN KÄYTTÄYTYMISEN TUNNISTAMINEN

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Työpaikkaväkivaltatilanteiden ehkäisy ja käsittely

SIILINJÄRVEN KUNTA. Työpaikkaväkivaltatilanteiden ehkäisy ja käsittely SIILINJÄRVEN KUNTA Työpaikkaväkivaltatilanteiden ehkäisy ja käsittely Johtoryhmä 13.4.2015 Yhteistyötoimikunta 29.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Väkivalta- ja uhkatilanteiden

Lisätiedot

1(17) TOIMINTAOHJE. Fyysisen väkivallan uhka ja sen hallinta LUONNOS

1(17) TOIMINTAOHJE. Fyysisen väkivallan uhka ja sen hallinta LUONNOS 1(17) TOIMINTAOHJE Fyysisen väkivallan uhka ja sen hallinta LUONNOS 2(17) SISÄLLYSLUETTELO VÄKIVALLAN UHKA TYÖSSÄ... 4 VAIKUTUKSET... 4 TYÖYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU... 4 RISKIEN ARVIOINTI JA YHTEISTYÖ...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1. LAKI- JA ASETUSPERUSTEET 1.2. SUUNNITELMAN TARKOITUS 1.3.

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN. Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan

KERIMÄKI. Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN. Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 52 sivu 98 KERIMÄKI Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 16 KERIMÄEN KUNTA

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 Työsuojelutoimikunta 20.11.2014 Kunnanhallitus 10.12.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2015 1 (10) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Tarkastuksen suorittaja/ laatija. Tarkastuksen yhteydessä tehdyt muutokset (kohdat) Tarkistettu pvm. Hyväksynyt

Tarkastuksen suorittaja/ laatija. Tarkastuksen yhteydessä tehdyt muutokset (kohdat) Tarkistettu pvm. Hyväksynyt Tarkistettu pvm Tarkastuksen suorittaja/ laatija Hyväksynyt Tarkastuksen yhteydessä tehdyt muutokset (kohdat) 2 1 JOHDANTO... 4 2 VIESTINTÄ/KRIISIVIESTINTÄ... 5 2.1 Kriisiryhmän kokoonpano... 5 2.2 Turvallisuusasioidenjohtoryhmän

Lisätiedot

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964

MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 MITÄ LAKI SANOO TYÖRAUHASTA? Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OAJ 050 341 3964 Työrauhan ja sen häiriön käsitettä ei ole laissa määritelty: - opiskelun esteetön sujuminen, - asianmukainen käyttäytyminen,

Lisätiedot

Työväkivalta hallintaan

Työväkivalta hallintaan Työväkivalta hallintaan 8.5.2014 Helsinki STTK Työhyvinvointiseminaari ts-päällikkö Susanna Puumi, HUS TYÖVÄKIVALLAN YLEISYYS Arviolta noin 5% koko työvoimasta joutuu vuosittain fyysisen väkivallan tai

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän asiakaspalveluhenkilöstöön kohdistuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden kartoitus

OP-Pohjola-ryhmän asiakaspalveluhenkilöstöön kohdistuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden kartoitus OP-Pohjola-ryhmän asiakaspalveluhenkilöstöön kohdistuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden kartoitus Manninen, Olli 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara OP-Pohjola-ryhmän asiakaspalveluhenkilöstöön

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Julkaisija: Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA

Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION PELASTUSSUUNNITELMA Liite 5 MÄNTYHARJUN KUNTA LUKION 1.1.2005 1Johdanto... 1 1.1 Opetustyön turvallisuus yleensä... 1 1.2 Lukion turvallisuus... 1 2PELASTUSsuunnitelman perusteet... 3 2.1 Tarkoitus yleisesti... 3 2.2 Laki-

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA JA -OHJELMA 2015

TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA JA -OHJELMA 2015 Savonlinnan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA JA -OHJELMA 2015 Yhteistyötoimikunta 27.1.2015 4 SISÄLLYSLUETTELO 1 Savonlinnan kaupungin työsuojelutoiminnassa huomioidaan seuraavat seikat:... 2 Ennakoivan

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

YLEISET TOIMINTAOHJEET

YLEISET TOIMINTAOHJEET RAUTAVAARAN KUNTA (1k (% 0.2 Petri Kettunen 24.10.2013 Yhteistyökomitea muutokset 0.1 Petri Kettunen 23.10.2013 Luonnos Versio Tekijä Pvm Muutoksen kohde Versiohistoria Työpaikalla esiintyviin tilanteisiin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA PÄLKÄNEEN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty Perusturvalautakunnassa 21.10.2010 1 PÄLKÄNEEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO 4 2. LAIT TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Julkaisija Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry Työturvallisuuskeskus, Palveluryhmä

Julkaisija Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry Työturvallisuuskeskus, Palveluryhmä 1 Julkaisija Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry Työturvallisuuskeskus, Palveluryhmä Suunnittelu PAM SHR työsuojeluryhmä Juha Hämäläinen, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä Hankeraportti Virpi Fagerström, FT, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos Tuula Leino, FT, tutkija, Työterveyslaitos

Lisätiedot