ASIAKASVÄKIVALLAN KIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASVÄKIVALLAN KIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI"

Transkriptio

1 LEENA HUHTAMÄKI PERTTI RINTA-NIKKOLA NIKKOLA PENTTI VIITASAARI ASIAKASVÄKIVALLAN KIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

2 ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINNAN TOIMINTAMALLI Leena Huhtamäki Pertti Rinta-Nikkola Pentti Viitasaari 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO MENETTELYTAPAOHJEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Lainsäädännölliset perusteet Toimintamallin tarkoitus ja tavoitteet TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISYYN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET Vastuutahot Työntekijät Esimiehet Toiminta-alueiden johto Sairaanhoitopiirin johto Rakenteelliset ja tekniset turvallisuusratkaisut hankesuunnittelussa Riskien arviointi Koulutus Perehdytys TYÖNTEKIJÖIDEN JURIDISET OIKEUDET JA VASTUUT Työntekijän yleiset velvollisuudet Jokamiehen kiinniotto-oikeus Hätävarjelu Tavaroiden tarkastaminen ja säilytys Vahingon korvaukset väkivaltatilanteessa TEKNISET TURVA- JA VALVONTALAITEET SEKÄ VARTIJATOIMINTA Kulunvalvonta ja lukitukset Turvahälytysjärjestelmät Vartijan toiminta VÄKIVALTATILANTEIDEN ILMOITUS- JA SEURANTAMENETELMÄT ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ VÄKIVALLAN KOHTEEKSI JOUTUNEEN TYÖNTEKIJÄN AUTTAMINEN TOIMINTAOHJEITA VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE Uhkatilanteet Toimintaohjeita uhkaavan henkilön kohtaamistilanteeseen

4 1 JOHDANTO Työpaikalla väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutuu Suomessa vuosittain yli kahdeksankymmentätuhatta henkilöä. Terveydenhuoltoala monine ammattiryhmineen kuuluu tässä riskialoihin. Työpaikalla väkivalta voi ilmetä esimerkiksi sanallisena uhkauksena, huutamisena, solvaamisena, tönimisenä, lyömisenä, kiinni tarttumisena ja liikkumisen estämisenä. Päihteiden käytön lisääntyminen, väkivallan raaistuminen ja arvaamattomuus lisäävät uhkatilanteita työelämässä. Riski kasvaa, jos työskennellään yksin tai kohteessa, jossa henkilöstömäärä on pieni. Myös ilta- ja yöaikaan tapahtuvassa työskentelyssä riski väkivaltatilanteeseen kasvaa. Terveydenhuollossa huolta aiheuttavat eri syistä sekavat tai psyykkisesti sairaat potilaat, jotka saattavat käyttäytyä arvaamattomasti. Erimielisyydet tai ristiriidat potilaan kanssa hoidon suhteen voivat kärjistää tilannetta. Myös potilaan seuralaiset ja ulkopuoliset henkilöt saattavat aiheuttaa uhkatilanteita. Väkivaltatilanteella on merkittävä vaikutus työntekijän työhyvin vointiin, jaksamiseen ja työkyvyn. Hyvä työilmapiiri tukee ja auttaa työntekijää vaikeissakin tilanteissa selviään ja jaksamaan työssään. Työpaikalla tapahtuvaa väkivaltaa pyritään ehkäisemään ennakoimalla ja varautumalla mahdollisiin väkivalta tilanteisiin. Kenenkään ei tule työssään hyväksyä itseensä kohdistuvaa väkivaltaista käytöstä. Väkivaltatilanteita pyritään työnorganisointia ja työtapoja kehittämällä sekä huomioimalla työympäristössä turvallisuusseikat. Riittävästä henkilökunnan resursoinnista tulee myös huolehtia. Väkivallan riskiä pyritään vähentämään hyvällä asiakaspalvelulla, ammattitaitoisella henkilökunnalla ja viihtyisillä odotus- ja hoitotiloilla. Henkilökunnan koulutuksella ja perehdytyksellä saadaan hyviä tuloksia väkivallan uhan pienentämisessä. Väkivaltatilanteisiin ennalta varautuminen, johdon mukaisen toiminnan harjoittelu ja ennalta sovitut yksikön sisäiset toimintatavat ovat myös tarpeen. Riskien arvioinnissa tulee arvioida väkivallan riski ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin riskien vähentämiseksi tai poistamiseksi. Suurin turvallisuus uhka on aina välinpitämättömyys. 4

5 2 MENETTELYTAPAOHJEEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 2.1 Lainsäädännölliset perusteet Työ ja työpaikka eivät saa vaarantaa työtekijän fyysistä ja henkistä terveyttä. Työturvallisuuslain 738/2002, 27 1 mom mukaan työssä, johon liittyy väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Tämä edellyttää, että työpaikalla on oltava väkivallan torjumiseen tai rajoittamiseen tarvittavat asianmukaiset turvallisuusjärjestelyt tai - laitteet sekä mahdollisuus avun hälyttämiseen (työturvallisuuslaki 738/2002). Erikoislaki 578/20002, järjestyslaki 612/2003 ja pakkokeinolaki 615/2002 sisältävät keskeiset henkilöturvallisuuteen liittyvät säädökset. Turvallisuuslain ohella uusi työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa huomioimaan väkivaltavaaran niin työtä, työmenetelmiä ja työtiloja suunniteltaessa kuin työolosuhteita muutettaessa (työterveyshuoltolaki 1383/2001). 2.2 Toimintamallin tarkoitus ja tavoitteet Tämän toimintamallin tarkoituksena on määrittää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yleiset toimintalinjat, joilla ennalta ehkäistään työpaikka väkivaltaa ja lisätään työturvallisuutta. Sairaanhoitopiirissä on vuonna 2007 päivitetty pelastussuunnitelma, jossa on ohjeistettu toimintaonnettomuus-, vahinko- ja vaaratilanteet. Lisäksi työyksiköissä on laadittu paikallisia turvaohjeita. Toimintamallin tavoitteena on luoda turvallinen hoito ja työympäristö. Väkivaltaa ei tule hyväksyä missään muodossa eikä kenenkään taholta. Jokaisella työntekijällä on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen. Potilaat hoidetaan kukin vuorollaan. Etuuksia ei myönnetä metelöinnistä, uhkailusta tai muusta epäasiallisesta käytöksestä. 3 TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN EHKÄISYYN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET 3.1 Vastuutahot Työntekijät Jokainen työntekijä huolehtii omalta osaltaan siitä, että käyttäytyy asiallisesti ja kunnioittavasti potilaita/asiakkaita kohtaan. ei omalla käyttäytymisellään tietoisesti provosoi väkivaltaista käytöstä. ei ota tarpeettomia riskejä. ei jätä työtoveria yksin. osaa käyttää olemassa olevaa turvallisuustekniikkaa. ilmoittaa häiriötilanteesta esimiehelle. 5

6 3.1.2 Esimiehet Työyksikön esimies vastaa siitä, että työntekijät perehdytetään turvallisuustekniikan käyttöön ja menettelyohjeisiin. turvallisuus huomioidaan tila- ja kaluste ratkaisuissa. työntekijät osallistuvat säännöllisesti turvallisuuskoulutuksiin. yksikössä olevat turvallisuusohjeet ovat tarkoituksen mukaiset ja ajan tasalla. kriittiset tilanteet käsitellään välittömästi Toiminta-alueiden johto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminta-alueiden johto vastaa siitä, että turvallisuusriskit kartoitetaan säännöllisesti ja henkilöturvallisuuteen liittyviä riskejä arvioidaan jatkuvasti. riskianalyysin perusteella suoritetaan tarvittavat toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi. väkivalta- ja uhkatilanteet seurataan systemaattisesti. turvallisuuskoulutusta järjestetään säännöllisesti. alueella on toimiva jälkihoitojärjestelmä Sairaanhoitopiirin johto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johto vastaa siitä, että yleiset menettelyohjeet työpaikkaväkivallan ehkäisystä ja kohtaamisesta on laadittu lain ja säädösten edellyttämällä tavalla. menettelyohjeita noudatetaan ja toimintamallin tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti. 3.2 Rakenteelliset ja tekniset turvallisuusratkaisut hankesuunnittelussa 3.3 Riskien arviointi Turvallisuus- ja työsuojeluhenkilöt osallistuvat yhdessä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa uudisrakentamisen ja perusparannushankkeiden valmisteluun. Uusiin hankesuunnitelmiin on liitettävä turvallisuusselvitys, joka sisältää suunnitelman toteutettavista turvallisuusjärjestelmistä ja -järjestelyistä. Remonttien ja erilaisten korjaushankkeiden turvallisuusriskit arvioidaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Riskien arvioinnissa todetut ongelmat käsitellään ensin työyksikössä, vastuuyksiköissä tarvittaessa myös toiminta-alue tasolla. Vastuu työturvallisuudessa on aina työnantajalla. Mikäli riskien arvioinnissa todetaan toimenpiteitä vaativia turvallisuusriskiä, laaditaan niiden korjaustoimenpiteistä aikataulu ja nimetään vastuuhenkilöt. Kiireellisenä pidetään toimenpiteitä, joilla ehkäistään työntekijöille aiheuttavaa tai aiheutunutta vaaraa. Riskien arviointi on jatkuva. prosessi. 6

7 3.4 Koulutus 3.5 Perehdytys Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus osallistua turvallisuuskoulutukseen. Turvallisuuskoulutus sisältää opetusta toiminta-alueen rakenteellisesta ja teknisestä turvallisuusjärjestelmästä, väkivallan hallinnasta ja kohtaamisesta, sekä häiriötekijöiden ilmoittamiskäytännöistä. Psykiatrian toiminta-alueella on aloitettu väkivaltatilanteiden hallinta ja turvallinen hoitokoulutus. Koulutuksen kohderyhmänä on koko psykiatrisen toimintaalueen hoitohenkilökunta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yleisissä perehdytystilaisuuksissa käsitellään yleisiä turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten käytössä olevaa turvallisuustekniikkaa, kulun valvontaa häiriöiden ilmoituskäytäntöä. Jokaisessa työyksikössä on kirjallinen perehdytysohjelma, joka sisältää turvajärjestelmiin, menettelytapoihin ja turvallisuusohjeisiin perehdyttämisen. Lyhyt aikaiset sijaiset perehdytetään työyksiköissä oleviin hälytys- ja turvajärjestelmien käyttöön. 4 TYÖNTEKIJÖIDEN JURIDISET OIKEUDET JA VASTUUT 4.1 Työntekijän yleiset velvollisuudet Työntekijää sitoo potilasasioissa erityinen salassapitovelvollisuus, joka kumoutuu vain erikseen lainsäädännössä määrätyissä tapauksissa. Täten potilaan sairaalassa sairaanhoitoon liittyvässä asianyhteydessä tekemää rikosta koskevan tutkintapyynnön tekee ainoastaan uhrin asemassa oleva työntekijä tai hänen laillinen edustajansa. Uhrin asemassa olevalla työntekijällä on oikeus ilmaista epäillyn henkilötiedot poliisille tutkintapyynnön yhteydessä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tutkintapyynnön tekee asianomistaja tai hänen valtuuttamana sairaalan turvallisuuspäällikkö. 4.2 Jokamiehen kiinniotto-oikeus 4.3 Hätävarjelu Pakkokeinolain 615/2002 mukaisen rikoksen tunnusmerkit täyttyvät, mikäli kyseessä on teko, josta saattaa seurata vankeutta tai joka on lievä pahoinpitely. Kiinniottaja saa käyttää sellaisia kiinni ottamisen toimittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolusteltavana, kun otetaan huomioon rikoksen laatu, kiinni otettavan käyttäytyminen ja tilanne. Rikoslain ( /515) perusteella jokaisella on oikeus niin sanottuun hätävarjeluun. Aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjeluna sallittu, jollei teko ilmeisesti ylitä sitä, mitä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden puolustettavana, kun otetaan huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, puolustautujan ja hyökkääjän henkilö sekä muut olosuhteet. 7

8 4.4 Tavaroiden tarkastaminen ja säilytys Työntekijä voi tarkistaa/ tai ottaa säilytykseen potilaan/asiakkaan luvalla hänen omaisuuttaan, mutta omaisuus on palautettava potilaan /asiakkaan niin vaatiessa ja aina hoitosuhteen päättyessä. Mikäli potilaalta/asiakkaalta tavataan järjestyslaissa 612/2003 kielletyiksi tai vaarallisiksi luokiteltuja esineitä tai aineita, ne otetaan talteen yhteisymmärryksessä potilaan/asiakkaan kanssa. Poliisi kutsutaan aina noutamaan luovutetut huumausaineet tai aseet pois sairaalasta. Mukaan tulee liittää selvitys, josta käy ilmi löytöpaikka, -aika ja tieto, mikä yksikkö on aineet tai aseet löytänyt. Ennen poliisin saapumista löytynyt huumausaine säilytetään osaston lääkekaapissa ja aseet lukitussa tilassa. Asiakkaalle, jolta aine tai aseet on talteen otettu, kerrotaan yhteistyöstä poliisin kanssa. Asiakkaan lähtiessä kotiin talteen otetut alkoholijuomat annetaan asiakkaalle takaisin hänen niitä pyytäessä. Ellei asiakas pyydä alkoholia takaisin niin se hävitetään kaatamalla viemäriin. Ellei asiakas luovuta alkoholia, huumeita tai aseita hoitohenkilökunnalle tai asiakas on tajuton, kutsutaan poliisi paikalle takavarikoimaan ne asiakkaalta. Mielenterveyslain 116/ mukainen potilaan omaisuuden tarkistaminen voidaan suorittaa, jos on perusteltua syytä epäillä, että potilaalla on hallussaan päihteitä tai huumausaineiden käyttöön erityisesti soveltuvia välineitä taikka potilaan ja muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta vaarantavia aineita tai esineitä. Tarkastamisesta päättää potilasta hoitava lääkäri. Omaisuus on tarkistettava kahden laitoksen henkilökuntaan kuuluvan henkilön läsnä ollessa Hoitoa tai toimintayksikön yleistä järjestystä vakavasti haittaavat aineet ja esineet saadaan ottaa haltuun. Asiasta on viipymättä ilmoitettava ylilääkärille tai muulle vastaavalle lääkärille, jonka tulee ratkaista palautetaanko omaisuus potilaalle jo ennen hoitojakson päättymistä. Potilasasiakirjoihin tulee merkitä, mitä omaisuutta on otettu haltuun sekä haltuun oton syy. 4.5 Vahingon korvaukset väkivaltatilanteessa Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa työssä tapahtuneet vahingot myös väkivaltavammat. Tapaturmavakuutuslain perusteella (608/48) korvataan sairaanhoito mukaan lukien tarvittavat apuvälineet ja kuntoutus, ansionmenetys sairaanhoidon osalta, päiväraha, haittaraha, elinkorko ja omaisille suoritettava eläke sekä hautausapu. Mikäli turvallisuusmääräyksiä ei ole noudatettu voidaan tapaturmakorvauksia alentaa tai evätä. 8

9 5 TEKNISET TURVA- JA VALVONTALAITEET SEKÄ VARTIJATOIMINTA 5.1 Kulunvalvonta ja lukitukset Seinäjoen keskussairaalassa on käytössä kulunvalvontajärjestelmä, joka mahdollista henkilökunnan liikkumiset lukittujen ovien kautta tunnistimen avulla sallituissa tiloissa. Tunnistejärjestelmästä saadaan raporttitietoa ovi-, henkilö- ja osastokohtaisesti. Lisäksi järjestelmästä on saatavilla hälytystiedot välittömästi. Kulunvalvontajärjestelmällä valvotaan myös ovien lukitusta ja ohjataan moottorilukkojen toimintaa. Hyvään avain turvallisuuteen kuuluu, että jokainen vastaa saamistaan avaimista asian mukaisesti. Jokaisen sairaanhoitopiirin tiloissa kulkevan tulee huolehtia ovien lukituksista ohjeiden mukaisesti. Seinäjoen keskussairaalassa on käytössä myös kulun valvonnan lisäksi kameravalvonta järjestelmä. 5.2 Turvahälytysjärjestelmät 5.3 Vartijan toiminta Niissä työpisteissä joissa on käytössä turvahälytysjärjestelmä, välittyy hälytys nopeasti avun tarvitsijalta avun antajalle. Henkilökunnan käytössä on paikantavia ja kiinteitä rannekehälyttimiä, joista hälytys siirtyy apua antaviin yksiköihin ja vartiointiliikkeille. Jokaisen hälytysjärjestelmiä käyttävän tulee tuntea järjestelmänsä toimintatapa ja varmistua laitteiden toiminnasta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yksin työskentelyä tekevien työntekijöiden toimiviin turvahälytysjärjestelmiin. Seinäjoen keskussairaalassa työskentelee ulkopuolisen vartioimisliikkeen palveluksessa olevat vartijat. Vartijalla on oikeus poistaa lähiomainen, saattajat tai vierailija, joka käyttäytyy uhkaavasti, meluavasti, hoitoa häiritsevästi tai väkivaltaisesti ja vaarantaa yksikön turvallisuutta. Kuka tahansa toimintayksiköstä voi ottaa yhteyttä vartijaan tai poliisin, jos potilas käyttäytyy uhkaavasti tai aggressiivisesti. Vartija hälytetään välittömästi paikalle, jos potilaan käytöksen vuoksi joudutaan suojelemaan potilasta itseään, muita potilaita, lähiomaisia tai henkilökuntaa. Vartija voi tarvittaessa ennen poliisin tuloa ottaa kiinni turvallisuutta vakavasti uhkaavan potilaan ja eristää hänet lyhyeksi ajaksi. Huumeiden- ja päihteiden käyttäjät ovat riski potilaalle itselleen, muille potilaille ja henkilökunnalle. Varautuminen lisäavun saantiin on turvattava. Yksikkö tekee aina sähköpostilla ilmoituksen sairaalan vartijalle hoidossa olevista päihdepotilaista ja vartijan käynnin tarpeesta päivittäin. Ilmoituksessa ei mainita potilaan nimeä. Vartioiden sähköpostiosoite on "vartijat". 9

10 6 VÄKIVALTATILANTEIDEN ILMOITUS- JA SEURANTAMENETELMÄT ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Väkivallalla uhkaamisesta sekä väkivallasta ilmoitetaan aina esimiehelle sekä työsuojelu-ja turvallisuustoimistolle. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on käytössä vahinkoilmoituslomake, jolla raportoidaan kaikki sairaanhoitopiirin yksiköissä tapahtuneet vahinko- ja väkivaltatilanteet. Lomake on täytettävissä sairaalan Intranetissä kohdassa lomakkeet - vahinkoilmoitus. Systemaattisella tapahtumien rekisteröinnillä pystytään seuraamaan eri riskitekijöitä ja tekemään suunnitelmat niiden vähentämiseksi ja poistamiseksi. Yksiköiden esimiesten tehtävä on huolehtia, että kaikista vahinko-, väkivaltaja läheltäpiti -tilanteista tehdään vahinkoilmoitus. 7 VÄKIVALLAN KOHTEEKSI JOUTUNEEN TYÖNTEKIJÄN AUTTAMINEN Jälkihoidolla tarkoitetaan väkivalta- tai kriisitilanteiden jälkeen tapahtuvaa kokemusten, aistimusten ja reaktioiden yksityiskohtaista käsittelyä. Tavoitteena on purkaa nopeasti tilanteen aiheuttama välittömät reaktiot ja toisaalta käynnistää psyykkistä reaktioiden työstäminen. Tarkoituksena on säilyttää henkilökunnan työkyky ja ehkäistä posttraumaattisten reaktioiden syntyminen. Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on erillinen ohje purkutilanteiden järjestämisestä. 8 TOIMINTAOHJEITA VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE 8.1 Uhkatilanteet Asiakkaat ja tilanteet ovat erilaisia ja vaihtelevia, joten ratkaisutkin ovat tapauskohtaisia. Tämä ohje on yleisohje, jonka soveltamisesta tulee yksikkökohtaisesti sopia yksityiskohtaisempia toimintamallia uhkatilanteiden varalle. Jokainen väkivaltatilanne tulee käsitellä työyksikössä jälkikäteen. Väkivaltatilanteen jälkeen tulee selvittää, miten tilanteeseen jouduttiin, olisiko ollut mahdollista estää ennakolta väkivaltatilanteen kehittyminen ja miten jatkossa voidaan vastaavanlainen tilanne ennalta ehkäistä. Jokaisessa uhkatilanteessa hyödyllisiä tietoja ja taitoja ovat: nopea tilanteen hahmottaminen. uhkaajan tilan tunnistaminen. työpaikan tilannekohtaiset toimintamallit, jotka tietävät ja ovat harjoitelleet. hyvät vuorovaikutustaidot. määrätietoisesti johdon mukainen toiminta. oman rauhallisuuden ja toimintakyvyn säilyttäminen. provosoimattomuus. omien tunteiden tunnistaminen ja hallinta. 10

11 8.2 Toimintaohjeita uhkaavan henkilön kohtaamistilanteeseen Ennakoi: älä pidä työpöydällä tai muualla esillä sellaisia tavaroita, joilla sinua voidaan vahingoittaa. älä lukitse työhuoneen ovea tavatessasi potilasta/asiakasta. pidä oma ja uhkaajan perääntymistie avoimena, älä jää loukkuun. Kättele vain jos se on mielestäsi turvallista. varaa puhelimen läheisyyteen tarvittavat hätänumerot ja aseta ne pikavalinnoiksi puhelimeesi. pyri hälyttämän apua. älä koskaan aliarvio arvaamattomasti tai uhkaavasti käyttäytyvää henkilöä. Kohtaamistilanteessa: säilytä turvaväli noin 1,5-2 m jos mahdollista. Jätä uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä. älä mene yksin uhkaavaan tilanteeseen. Pakene heti, kun se on mahdollista. hoida virkaasi/tehtävääsi. Pyri sulkemaan sivuun henkilökohtaiset tunteesi. puhu selkeästi, lyhyesti ja myötäile, älä keskeytä. Älä oikaise huumaantuneen tai muuten sekavan henkilön harhoja. Pyri rauhallisesti keskustelemalla sopimuksiin, tee ongelmasta "yhteinen". älä vähättele, äläkä provosoidu vastauhkailuun. kerro mitä teet ja vältä äkkinäisiä liikkeitä. Pidä kädet näkyvissä, mutta älä kosketa uhkaavasti käyttäytyjää. Vältä tuijottamista. seiso käytävällä pituussuuntaan päin, älä seinään päin. Älä käännä uhkaavalle henkilölle selkää. kulje aina vähän henkilön takana, älä rinnalla. istu, jos uhkaavasti käyttäytyvä henkilö istuu ja nouse seisomaan, jos hänkin tekee niin. älä sekaannu potilaiden tai muiden henkilöiden välisiin uhka-/ väkivaltatilanteisiin yksin, vaan kutsut muita paikalle. Uhkatilanteen jälkeen: älä jää yksin. käy tilannetta läpi sopivaksi kokemasi henkilön kanssa. Sinua voivat tukea esimiehesi, työtoverisi, työterveyshuolto ja työsuojelu. Tärkeää on, että tapahtuma selvitetään. tee tapahtumasta vahinkoraportti. Mikäli olet loukkaantunut väkivaltatilanteessa, täytä esimiehen kanssa työtapaturmailmoituslomake. 11

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 13 VÄKIVALTATILANTEIDEN EHKÄISYN JA HALLINNAN MENETTELYTAPAOHJEET

Kyhallitus 19.1.2012 13 VÄKIVALTATILANTEIDEN EHKÄISYN JA HALLINNAN MENETTELYTAPAOHJEET Kyhallitus 19.1.2012 13 VÄKIVALTATILANTEIDEN EHKÄISYN JA HALLINNAN MENETTELYTAPAOHJEET Sisältö: 1. Lainsäädännölliset perusteet 1 2. Menettelytapaohjeiden tarkoitus ja perusteet 1 3. Työpaikkaväkivallan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA. Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan

HEINÄVEDEN KUNTA. Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan HEINÄVEDEN KUNTA Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Sisältö 1. TOIMINTAMALLIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLISET

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Aggressiivisen henkilön kohtaaminen

Aggressiivisen henkilön kohtaaminen Aggressiivisen henkilön kohtaaminen Yleinen toimintamalli Työpaikan turvallisuus turvallisuusohjeita työnantajan muistilista uhkaavaan tilanteeseen varustautuminen hankalan tilanteen tunnistaminen vaarallisen

Lisätiedot

KERIMÄKI. Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN. Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan

KERIMÄKI. Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN. Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan Liite kunnanhallituksen 14.02.2012 pöytäkirjaan 52 sivu 98 KERIMÄKI Kerimäen kunta YLEISOHJEITA UHKATILANTEISIIN Liitteeksi työsuojelun toimintaohjelmaan Työsuojelutoimikunta 12.12.2011 16 KERIMÄEN KUNTA

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA. Aki Tiihonen

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA. Aki Tiihonen ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA Aki Tiihonen TURVALLISUUSAJATTELU Turvallisuusajattelua voidaan tarkastella vapaa-ajan tai työpaikan näkökulmasta. Erona on, että työantajaa sitoo työturvallisuuslaki, mikä

Lisätiedot

Asumisneuvonta- koulutustilaisuus 10.12.2013

Asumisneuvonta- koulutustilaisuus 10.12.2013 Asumisneuvonta- koulutustilaisuus 10.12.2013 Helsingin poliisilaitos Ennalta estävän toiminnan toimintalinja ennalta_estava_toimintalinja.helsinki@poliisi.fi Pentti Tarvonen ylikonstaapeli 040-5434291

Lisätiedot

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa

Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa 1 (7) Toimintaohje väkivaltatilanteiden varalle Pyhtään kunnassa Yhteistyötoimikunta 23.8.2010 32 Kunnanhallitus 30.8.2010 227 2 (7) Sisällysluettelo 1.Mitä on henkinen väkivalta? 3 2.Mitä on fyysinen

Lisätiedot

Joroisten Kunta Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan

Joroisten Kunta Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan Joroisten Kunta Toimintamalli työpaikkaväkivallan hallintaan Yhteistyötoimikunta 26.2.2016 Kunnanhallitus XX.X.2016 SISÄLLYS 1. TOIMINTAMALLIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLISET PERUSTEET 3.

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINTAMALLI. Yhteistoimintaelin

ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINTAMALLI. Yhteistoimintaelin ASIAKASVÄKIVALLAN HALLINTAMALLI Yhteistoimintaelin 27.1.2017 Sisältö 1. JOHDANTO....1 2. LAINSÄÄDÄNNÖLLISET PERUSTEET... 2 3. VÄKIVALTA- JA UHKATILANTEIDEN ENNALTAEHKÄISY...2 3.1 Vastuutahot....2 3.2 Työn

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen

Kirjaaminen tai päätös Kirjataan (LL 26 a, Ilmoitetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 1 mom.). ja ryhmänohjaajalle. Rehtori tekee päätöksen Liite Askolan lukion suunnitelmaan kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä toimintatavoista: Menettelytavat rike- ja häiriötilanteessa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis-

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN ASIAKASVÄKIVALTA OHJEISTUS. Dnro 1814/01.04.01.02.00/2015

SALON KAUPUNGIN ASIAKASVÄKIVALTA OHJEISTUS. Dnro 1814/01.04.01.02.00/2015 Dnro 1814/01.04.01.02.00/2015 SALON KAUPUNGIN ASIAKASVÄKIVALTA OHJEISTUS Laatijat: Työsuojelupäällikkö Jarmo Parkkinen, työsuojeluvaltuutettu Päivi Virtanen-Telaranta työsuojeluvaltuutettu Hannu Rautiainen,

Lisätiedot

PÄIVITYS 2014 LUONNOS

PÄIVITYS 2014 LUONNOS 1 TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN TORJUNTAAN Uhka- ja väkivaltatilanteiden ehkäisy ja hallinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä PÄIVITYS 2014 LUONNOS 2 1 TOIMINTAMALLIN TARKOITUS JA TAVOITE...

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

OHJE VÄKIVALLAN UHAN HALLINTAAN

OHJE VÄKIVALLAN UHAN HALLINTAAN Sääntökokoelma B 15 XII - 2004 Ykn 29.11.2004 OHJE VÄKIVALLAN UHAN HALLINTAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. s. 2 2. KEITÄ TYÖVÄKIVALTA UHKAA?. s. 2 3. VÄKIVALTARISKIEN HALLINTA... s. 2 3.1. Työympäristön

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTA- TILANTEITA VARTEN

TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTA- TILANTEITA VARTEN TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTA- TILANTEITA VARTEN Hyväksytty kaupunginhallituksessa 11.12.2012 239 TOIMINTAMALLI TYÖPAIKKAVÄKIVALTATILANTEITA VARTEN YLEISTÄ Kaupungin työpaikoilla voi ilmetä asiakkaiden

Lisätiedot

Väkivallan hallinta osana turvallisuuden johtamista. Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa

Väkivallan hallinta osana turvallisuuden johtamista. Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa Väkivallan hallinta osana turvallisuuden johtamista Työväkivallan hallinta turvallisuusjohtamisen osana terveydenhuollossa Johanna Pulkkinen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Teollisuustalouden laitos

Lisätiedot

Aggressiivisen potilaan kohtaaminen

Aggressiivisen potilaan kohtaaminen Aggressiivisen potilaan kohtaaminen Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 13.10 Mielenterveyshoitaja Heikki Lehtilä HOITAJIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA Lisääntynyt kaikilla mittareilla: Kunta-alan

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Turvallisuusmessut 2012, Tampere Timo Suurnäkki Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Työpaikkaväkivaltatilanteiden ehkäisy ja käsittely

SIILINJÄRVEN KUNTA. Työpaikkaväkivaltatilanteiden ehkäisy ja käsittely SIILINJÄRVEN KUNTA Työpaikkaväkivaltatilanteiden ehkäisy ja käsittely Johtoryhmä 13.4.2015 Yhteistyötoimikunta 29.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Väkivalta- ja uhkatilanteiden

Lisätiedot

Turvallisuutta kaikkien parhaaksi

Turvallisuutta kaikkien parhaaksi Turvallisuutta kaikkien parhaaksi Toimintamalli työpaikkaväkivallan ehkäisyyn ja kohtaamiseen Sisällys 4 Toimintamallin lähtökohdat ja tavoitteet 4 Lainsäädännölliset perusteet 4 Toimintamallin tarkoitus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta

Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Aseluvan hakijan arviointi poliisin näkökulmasta Päihdelääketieteen päivät 2013 Mika Lehtonen projektipäällikkö, SM, poliisiosasto 12.3.2013 Ampuma-aseet Suomessa noin 1,6 miljoonaa ampuma-asetta noin

Lisätiedot

HENKILÖ- TURVALLISUUS JOHDANTO

HENKILÖ- TURVALLISUUS JOHDANTO JOHDANTO Henkilöturvallisuudella tarkoitetaan organisaation henkilöstön työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin kohdistuvien riskien hallintaa. Henkilöitä koskeva yritysturvallisuuden käsitemaailma jakautuu

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa

TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN. ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa TYÖPAIKKAVÄKIVALLAN ehkäisy ja kohtaaminen toimintamalli työpaikkaväkivallan uhan torjumiseksi ja kohtaamisen hallitsemiseksi HUS:ssa HUS:n työsuojelujaosto asetti kokouksessaan 18.12.2002 määräaikaisen

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJE OHJE 1/2008 1(5) TOIMINTAOHJE ASIATTOMIEN TAI UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMISTILANTEESSA

TURVALLISUUSOHJE OHJE 1/2008 1(5) TOIMINTAOHJE ASIATTOMIEN TAI UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMISTILANTEESSA OHJE 1/2008 1(5) TURVALLISUUSOHJE Tämä ohje on laadittu yleisohjeeksi henkilökunnalle ja opiskelijoille asiattomien tai uhkaavan henkilön kohtaamistilanteisiin. Ohjeet löytyvät myös kiinteistöihin laadituista

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

ITSEPUOLUSTUKSEN LAKIPERUSTEET. Aki Tiihonen

ITSEPUOLUSTUKSEN LAKIPERUSTEET. Aki Tiihonen ITSEPUOLUSTUKSEN LAKIPERUSTEET Aki Tiihonen PERUSTIEDOT ITSEPUOLUSTUKSEN LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Itsepuolustuksen lakiperusteiden tunteminen on tärkeää, että pystytään arvioimaan millaisia toimia erilaisissa itsepuolustustilanteissa

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN OHJE VÄKIVALTA JA UHKATILANTEIDEN VARALLE

SUOMEN PUNAISEN RISTIN OHJE VÄKIVALTA JA UHKATILANTEIDEN VARALLE SUOMEN PUNAISEN RISTIN OHJE VÄKIVALTA JA UHKATILANTEIDEN VARALLE 1.Väkivalta ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisy Yleisesti väkivallalla voidaan ymmärtää mitä tahansa hyökkäävää käyttäytymistilannetta, jossa

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Lääkevastaavien koulutuspäivä 30.1.2013. Väkivalta- ja uhkatilanteet. Väkivalta- ja uhkatilanteet 30.1.2013

Lääkevastaavien koulutuspäivä 30.1.2013. Väkivalta- ja uhkatilanteet. Väkivalta- ja uhkatilanteet 30.1.2013 Lääkevastaavien koulutuspäivä 30.1.2013 Lääkkeiden jakohuoneen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Väkivalta- ja uhkatilanteet Työskentely yksin varsinkin ilta-ja yöaikaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g )

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (5) (täytetään lomakkeen kielellä) PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) 1. Potilaan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista

Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista Mitä tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito on? Kun sinua hoidetaan psykiatrisessa sairaalassa, vaikka et itse haluaisi

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 11: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALAN TURVALLISUUS http://webd.savonia.fi/home/sasiimi/julkaisut KYSYMYKSIÄ KIRJASTA

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64 Sisällys Johdanto 7 1 Lapsityöntoimijan turvallisuusohjeet 11 1.1 Valinta ja soveltuvuus 11 1.2 Turvallinen käyttäytyminen 14 1.3 Erityistilanteet ja niiden kohtaaminen 16 1.4 Salassapitovelvollisuus 28

Lisätiedot

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla LAPINLAHDEN KUNTA 12.02.2016 TYÖSUOJELU TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA Lapinlahden kunnan työpaikoilla Tällä työpaikalla häirintää ja epäasiallista kohtelua hallitaan

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

Väkivalta tai sen uhka sairaanhoitajan työssä. Päivi Jokinen, ylihoitaja Järvenpään sosiaalisairaala 28.1.2010

Väkivalta tai sen uhka sairaanhoitajan työssä. Päivi Jokinen, ylihoitaja Järvenpään sosiaalisairaala 28.1.2010 Väkivalta tai sen uhka sairaanhoitajan työssä Päivi Jokinen, ylihoitaja Järvenpään sosiaalisairaala 28.1.2010 Mikä on väkivaltaa? Fyysinen väkivalta Väkivallan uhka Loukkaaminen Väkivaltatilanteiden aiheuttamat

Lisätiedot

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017)

Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä. 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) Lasten hoito ja kuntoutus -työryhmä 10.2. 2015 Pia Marttala hanketyöntekijä psykologi VARJO-hanke (2012-2017) LAPSI Vainossa lapsi voi olla vainoamisen kohde, mutta hän voi olla myös vainon väline. Isä

Lisätiedot

Työympäristöön kuuluvat työyhteisön johtaminen, työtilat ja alueet, työvälineet ja menetelmät sekä psykososiaaliset kuormitustekijät.

Työympäristöön kuuluvat työyhteisön johtaminen, työtilat ja alueet, työvälineet ja menetelmät sekä psykososiaaliset kuormitustekijät. LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1. TYÖSUOJELUN TAVOITTEET Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa

Lisätiedot

KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Hyväksytty Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 10062016 Kurinpitomenettelyt Diakissa ovat: A. Opetustilanteesta poistaminen Opetusta

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kankaanpää Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 22.1.2015 Kankaanpää Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 26.1.2015 1 Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU

KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU KARSTULAN PERUSKOULUN KASVATUSOHJEISTUS JA SEURAAMUSPOLKU JOHDANTO Hyvä koulu syntyy, kun jokainen koulussa toimiva huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja viihtymisestä noudattamalla järjestyssääntöjä

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja. Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri

Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja. Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri Terveydenhuoltoyksikön valvontahavaintoja Terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Hiiri 25.9.2017 AVIn terveydenhuollon tehtävä AVI valvoo, että terveyspalvelujen laatua ja potilasturvallisuutta suunnitellaan,

Lisätiedot

Haaga-Helia Lauri Liusvaara, Law Point avoin yhtiö, www. lawpoint.fi

Haaga-Helia Lauri Liusvaara, Law Point avoin yhtiö, www. lawpoint.fi OPETTAJANA OPPILAITOKSESSA - TYÖHÖN LIITTYVIÄ JURIDISIA KYSYMYKSIÄ Haaga-Helia 25.3.2017 Lauri Liusvaara, Law Point avoin yhtiö, www. lawpoint.fi OPETUS PÄÄTÖKSENTEKO Laki Tutkintojen perusteet Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö sairaalassa Riskienhallintaa Turvallisuussuunnittelua Sisäisen kokonaisturvallisuuden kehittämistä

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

VAT-VERKOSTON OHJEISTO YHTEISÖN TOIMINNAN ITSEARVIOINTIIN:

VAT-VERKOSTON OHJEISTO YHTEISÖN TOIMINNAN ITSEARVIOINTIIN: 1 VAT-VERKOSTON OHJEISTO YHTEISÖN TOIMINNAN ITSEARVIOINTIIN: ITSEARVIOIMTIMALLI ASUMISOHJAUSTYÖKÄYTÄNTÖJEN, KRIISI-, VÄKIVALTA- JA UHKATILANTEIDEN SEKÄ YKSIN- JA PARITYÖSKENTELYN ARVIOIMISEEN JA TYÖHYVINVOINNIN

Lisätiedot

Poliisin palvelut oppilaitoksille Satakunnassa Oppilaitoksen turvallisuuspäivä Ylikonstaapeli Risto Laaksonen Lounais-Suomen poliisilaitos

Poliisin palvelut oppilaitoksille Satakunnassa Oppilaitoksen turvallisuuspäivä Ylikonstaapeli Risto Laaksonen Lounais-Suomen poliisilaitos Poliisin palvelut oppilaitoksille Satakunnassa Oppilaitoksen turvallisuuspäivä 5.4.2017 Ylikonstaapeli Risto Laaksonen Lounais-Suomen poliisilaitos Poliisin välittömiä toimia edellyttävät tilanteet Soitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA KRIISITILANTEISIIN. Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistossa NUTUKKA projekti

TOIMINTASUUNNITELMA KRIISITILANTEISIIN. Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistossa NUTUKKA projekti TOIMINTASUUNNITELMA KRIISITILANTEISIIN Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistossa NUTUKKA projekti Päivitetty 2008 Toimintasuunnitelma kriisitilanteisiin 1. Nuorten turvapaikanhakijoiden kielteiset oleskelulupapäätökset

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

ELOKUUUN JÄSENTIEDOTE

ELOKUUUN JÄSENTIEDOTE ELOKUUUN JÄSENTIEDOTE Hyvää loppukesää kaikille jäsenille! Tässä on OAJ:n ohjeita YT-ajan käyttöön. OPETTAJIEN YT-AIKA Perusopetuksen opettajilla on yhteissuunnitteluaikaa 3 tuntia viikossa. Lukiossa yhteissuunnitteluaika

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN TOIMIVALTUUDET JA HAASTEELLISTEN TILANTEIDEN HALLINTA VARHAISKASVATUKSESSA TIMO VARPULA TURVALLISUUSASIANTUNTIJA

HENKILÖSTÖN TOIMIVALTUUDET JA HAASTEELLISTEN TILANTEIDEN HALLINTA VARHAISKASVATUKSESSA TIMO VARPULA TURVALLISUUSASIANTUNTIJA HENKILÖSTÖN TOIMIVALTUUDET JA HAASTEELLISTEN TILANTEIDEN HALLINTA VARHAISKASVATUKSESSA TIMO VARPULA TURVALLISUUSASIANTUNTIJA TURVALLISUUSASIANTUNTIJA Rikos- ja väkivaltatilanteet Paloturvallisuus Viranomaisyhteistyö

Lisätiedot

Kurinpidolliset toimenpiteet Diakonia-ammattikorkea- koulussa

Kurinpidolliset toimenpiteet Diakonia-ammattikorkea- koulussa Esitys hallitukselle Päivämäärä/Date 17.5.2016 1 (6) Kurinpidolliset toimenpiteet Diakonia-ammattikorkea- koulussa HYVÄKSYTTY DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSESSA 10.6.2016 Kurinpitomenettelyt

Lisätiedot

Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista

Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista Tietoa tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista Tämä esite on tarkoitettu sinulle, joka olet tai olet ollut tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa. Myös läheistesi

Lisätiedot

Työturvallisuus asumisneuvojan näkökulmasta. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto

Työturvallisuus asumisneuvojan näkökulmasta. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Työturvallisuus asumisneuvojan näkökulmasta YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 14.9.2016 Anne Kinni Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin asumisneuvonta Asiakkuuden päättyminen Seuranta: - 6-24 kk - Tapaamisia

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN 4/001/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto Viite: Opetusministeri Jukka Gustafssonin suullinen toimeksianto ERÄIDEN PERUSOPETUSLAIN KURINPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN

Lisätiedot

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013

Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla. Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Lapsi/lapset neuvolan vastaanotolla Sirkka Perttu THM, työnohjaaja RutiiNiksi koulutus 2013 Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta jos lapsi on vanhemman mukana pyritään kysymään ilman lasta; lapsen

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Päihdelääketieteen kurssi 13.11.2014 Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojeluilmoitus ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot