SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 N:o Ampuma-aseasetus. N:o 145

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 N:o Ampuma-aseasetus. N:o 145"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 145 Ampuma-aseasetus Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 3 :n muuttamisesta Valtioneuvoston päätös maakunnista Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun päätöksen muuttamisesta N:o 145 Ampuma-aseasetus Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) nojalla: 1 Ampuma-aseen pituuden mittaaminen Ampuma-aseen kokonaispituudella tarkoitetaan sen suurinta pituutta piipun tai putken suunnassa mitattuna. Jos ampuma-aseessa on taitettava, kokoontyönnettävä tai muuten helposti irrotettava lisäperä tai muu laite, kokonaispituus mitataan perä taitettuna, kokoontyönnettynä tai irrotettuna. Piipun tai putken pituudella tarkoitetaan sen suurinta pituutta mitattuna iskupohjasta piipun suuhun. Jos ampuma-aseen piippuun on kiinnitetty osa tai laite, joka on työkalulla tai muuten helposti irrotettavissa, aseen kokonaispituus sekä piipun tai putken pituus mitataan ilman tällaista osaa tai laitetta. 2 Pysyvästi ampumakelvoton ampuma-ase Ampuma-asetta pidetään pysyvästi ampumakelvottomana, kun se on romutettu tai deaktivoitu. Romutettuna pidetään ampuma-asetta, jota ei enää voida muuttaa ampumakelpoiseksi. Deaktivoituna pidetään ampuma-asetta, jonka iskupohjan sisältävä sulkulaitteen osa, patruunapesä tai sitä vastaava osa sekä piippu tai putki on muutettu siten, että aseella ampuminen on pysyvästi estetty. Ampumaasetta ei pidetä deaktivoituna, jos se on ilman erityistietoja ja -taitoja muutettavissa ampumakelpoiseksi. 3 Pysyvästi toimintakelvoton aseen osa Aseen osaa pidetään pysyvästi toimintakelvottomana, kun se ei siihen tehtyjen muutosten seurauksena enää sovellu käytettäväksi siinä tarkoituksessa, johon se on suunniteltu ja valmistettu. 4 Panssarin lävistämiseen suunniteltu ja valmistettu patruuna Panssarin lävistämiseen suunnitellulla ja valmistetulla patruunalla tarkoitetaan patruunaa, jonka ammus on panssarilevyn lävistämiseksi varustettu vaipalla ja kovametallista

2 334 N:o 145 tai vastaavasta materiaalista valmistetulla ytimellä. 5 Räjähtävällä ammuksella varustettu patruuna Räjähtävällä ammuksella varustetulla patruunalla tarkoitetaan patruunaa, jonka ammuksen sisältämä aine räjähtää ammuksen osuessa kohteeseen. 6 Sytyttävällä ammuksella varustettu patruuna Sytyttävällä ammuksella varustetulla patruunalla tarkoitetaan patruunaa, jonka ammuksen sisältämä aine syttyy tuleen sen joutuessa kosketuksiin ilman kanssa tai ammuksen osuessa kohteeseen. 7 Reikäpäinen ammus Reikäpäisellä ammuksella tarkoitetaan ammusta, jonka kärjessä on vähintään 3 millimetrin syvyinen reikä ammuksen laajenemiseksi sen osuessa kohteeseen. 8 Laajeneva ammus Kohteeseen osuessaan vaikutukseltaan laajenevuuteen perustuvalla ammuksella tarkoitetaan ammusta, jonka kärjessä oleva leikkaus, ontelo tai vastaava rakenne aikaansaa ammuksen laajenemisen sen osuessa gelatiiniin tai vastaavaan pehmeään aineeseen siten, että ammus laajenee vähintään 30 prosenttia halkaisijaansa suuremmaksi. 9 Toisiaan vastaavat aseen osat Aseen osaa pidetään ampuma-aselain (1/1998) 19 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla vastaavana aseen osana, jollei aseen tyyppi, toimintatapa tai kaliiperi muutu, kun aseen osa korvataan tällaisella aseen osalla. Aseen osaa ei kuitenkaan pidetä vastaavana aseen osana, jos muusta aseesta kuin taskuaseesta tulee osan vaihdon seurauksena taskuase. 10 Asealan elinkeinoluvan hakeminen Asealan elinkeinolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus; 2) toiminta, jota halutaan harjoittaa; 3) liikkeen, tehtaan tai työpajan sijainti; 4) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystilojen sijaintipaikka; 5) vastuuhenkilön nimi, osoite ja henkilötunnus; 6) kaupan pidettävien, valmistettavien, korjattavien tai muunnettavien ampuma-aseiden tyyppi ja toimintatapa sekä aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten ja kaasusumuttimien laji. Hakemukseen on liitettävä poliisin laatima ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilytystilojen tarkastusta koskeva pöytäkirja tai muu asiakirja, selvitys hakijan taloudellisesta tilasta sekä jäljennös vastuuhenkilön aseenkäsittelylupaa koskevasta todistuksesta. Jos hakija on luonnollinen henkilö, hakemukseen on liitettävä jäljennös myös hänen aseenkäsittelylupaa koskevasta todistuksestaan. Lupaviranomaisen on hankittava hakemuksesta sen kunnan palo- ja pelastusviranomaisen sekä poliisilaitoksen lausunto, jonka alueella asealan elinkeinoa aiotaan harjoittaa. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 11 Asealan elinkeinolupaa koskeva todistus Asealan elinkeinolupaa koskevassa todistuksessa 1) luvanhaltijan nimi ja osoite; 3) toiminta, jota lupa koskee; 4) 10 :n 1 momentin 3 6 kohdassa tarkoitetut 5) mahdolliset lupaehdot.

3 N:o Kaupan harjoittamiseen oikeutetun aseelinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten kaupan harjoittamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan on pidettävä tiedostoa, johon merkitään: 1) hankittujen ja luovutettujen ampumaaseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 2) hankittujen ja luovutettujen aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 3) hankittujen ja luovutettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi; 4) hankittujen ja luovutettujen kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus; 5) luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi; 6) hankkimis- ja luovutusaika; 7) luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeutta pitää hallussa ampuma-asetta, aseen osia, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot. 13 Valmistamiseen oikeutetun aseelinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten valmistamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan on pidettävä tiedostoa, johon merkitään: 1) valmistettujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 2) valmistettujen aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi, tehtaan merkki, malli tai mallinumero sekä tiedossa oleva sarjanumero; 3) valmistettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi; 4) valmistettujen kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus; 5) luovutuksensaajan nimi; 6) luovutusaika; 7) luovutuksensaajan asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot. 14 Korjaamiseen tai muuntamisen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuus pitää tiedostoa Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamiseen ja muuntamiseen oikeutetun ase-elinkeinonharjoittajan on pidettävä tiedostoa, johon merkitään: 1) korjattavien tai muunnettavien ampumaaseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 2) korjattavien tai muunnettavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 3) korjattavien tai muunnettavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus; 4) toimeksiantajan nimi; 5) vastaanotto- ja luovutusaika; 6) toimeksiantajan ampuma-aseen tai aseen osan hallussapidon oikeutta tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot. 15 Ase-elinkeinonharjoittajan pitämän tiedoston muoto Ase-elinkeinonharjoittaja voi pitää :ssä tarkoitettuja tiedostoja merkitsemällä tiedot erilliseen kirjaan tai automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon. Jos tiedot on merkitty automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon, tiedosto on esitettävä poliisin vaatimuksesta paperitulosteena sekä luovutettava lupaviranomaiselle paperitulosteena, kun asealan elinkeinolupa raukeaa tai jos se peruutetaan. 16 Vastuuhenkilöä koskeva selvitys Lupaviranomaisen on hankittava ase-elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilöksi ehdotetusta henkilöstä tämän kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaa-

4 336 N:o 145 tia hakijaa esittämään muitakin vastuuhenkilöksi hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 17 Aseenkäsittelyluvan hakeminen Aseenkäsittelylupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus; 2) ase-elinkeinonharjoittaja, jonka palveluksessa hakija on. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. Hakemukseen on liitettävä kaksi valokuvaa hakijasta. 18 Aseenkäsittelylupaa koskeva todistus Aseenkäsittelylupaa koskevassa todistuksessa on oltava valokuva luvanhaltijasta. Lupatodistuksessa 1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika; 3) mahdolliset lupaehdot. 19 Kaupallisen ennakkosuostumuksen hakeminen Kaupallista ennakkosuostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja; 2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite; 3) siirrettävien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetussa neuvoston direktiivissä (91/477/ETY), jäljempänä asedirektiivi, tarkoitettu luokka sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 4) siirrettävien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 5) siirrettävien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi; 6) onko siirrettävät ampuma-aseet ja patruunat tarkastutettu niiden käyttöturvallisuuden toteamiseksi siten kuin ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetussa asetuksessa (656/1982) säädetään; 7) osoite, johon esineet kuljetetaan. Ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi hankkia hakemuksesta sen lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin ennakkosuostumuksen antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 20 Kaupallista ennakkosuostumusta koskeva todistus Kaupallista ennakkosuostumusta koskevassa todistuksessa 1) ennakkosuostumuksen haltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja; 2) ennakosuostumuksen voimassaoloaika; 3) 19 :n 1 momentin 2 7 kohdassa tarkoitetut 4) mahdolliset ennakkosuostumukselle asetetut ehdot. 21 Kaupallisen tuontiluvan hakeminen Kaupallista tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja; 2) lähtömaa; 3) tuotavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 4) tuotavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 5) tuotavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi. Lupaviranomainen voi hankkia lupahake-

5 N:o muksesta sen lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 22 Kaupallista tuontilupaa koskeva todistus Kaupallista tuontilupaa koskevassa todistuksessa 1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja; 3) 21 :n 1 momentin 2 5 kohdassa tarkoitetut 4) mahdolliset lupaehdot. 23 Kaasusumuttimen kaupallisen tuontiluvan hakeminen Kaasusumuttimen kaupallista tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja; 2) lähtömaa; 3) siirrettävien tai tuotavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus. Lupaviranomainen voi hankkia lupahakemuksesta sen lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 24 Kaasusumuttimen kaupallista tuontilupaa koskeva todistus Kaasusumuttimen kaupallista tuontilupaa koskevassa todistuksessa 1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja; 3) 23 :n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 4) mahdolliset lupaehdot. 25 Kaupallisen siirtoluvan hakeminen Kaupallista siirtolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja; 2) 19 :n 1 momentin 2 7 kohdassa tarkoitetut 3) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti; 4) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä. Lupaviranomainen voi hankkia hakemuksesta sen lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin siirtoluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 26 Kaupallista siirtolupaa koskeva todistus Kaupallista siirtolupaa koskevassa todistuksessa 1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja; 2) 19 :n 1 momentin 2 7 kohdassa tarkoitetut 3) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti; 4) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä; 5) mahdolliset lupaehdot. 27 Kaupallisen vientiluvan ja kaupallisen kauttakuljetusluvan hakeminen Kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakuljetuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja; 2) määrämaa sekä kauttakuljetuksen osalta myös lähtömaa; 3) vietävien tai kauttakuljetettavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 4) vietävien tai kauttakuljetettavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 5) vietävien tai kauttakuljetettavien pat-

6 338 N:o 145 ruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi. Hakemuksessa on ilmoitettava 1 momentin 3 5 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta. Lupaviranomainen voi hankkia kaupallista vientilupaa koskevasta hakemuksesta sen lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin kaupallisen vientiluvan ja kaupallisen kauttakuljetusluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 28 Kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakuljetuslupaa koskeva todistus Kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakuljetuslupaa koskevassa todistuksessa on mainittava: 1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja; 3) 27 :n 1 momentin 3 5 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta; 4) mahdolliset lupaehdot. 29 Kaasusumuttimen kaupallisen vientiluvan ja kaasusumuttimen kaupallisen kauttakuljetusluvan hakeminen Kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa ja kaasusumuttimen kaupallista kauttakuljetuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava: 1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja; 2) määrämaa sekä kauttakuljetuksen osalta myös lähtömaa; 3) siirrettävien, vietävien tai kauttakuljetettavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus; Hakemuksessa on ilmoitettava 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta. Lupaviranomainen voi hankkia kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa koskevasta hakemuksesta sen lääninhallituksen ja poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin kaasusumuttimen kaupallisen vientiluvan ja kaasusumuttimen kaupallisen kauttakuljetusluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 30 Kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa ja kaupallista kauttakuljetuslupaa koskeva todistus Kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa ja kaasusumuttimen kaupallista kauttakuljetuslupaa koskevassa todistuksessa 1) luvanhaltijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja; 3) 29 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen kunkin määrämaan osalta; 4) mahdolliset lupaehdot. 31 Maahanjääntitodistus Ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö antaa kaupallisen ennakkosuostumuksen, kaupallisen tuontiluvan tai kaasusumuttimen kaupallisen tuontiluvan haltijalle todistuksen (maahanjääntitodistus), jossa edellä mainitun ennakkosuostumuksen tai luvan haltija vakuuttaa: 1) siirtävänsä tai tuovansa Suomeen maahanjääntitodistuksessa mainitut ampumaaseet, deaktivoidut ampuma-aseet, aseen osat, ampuma-aseen varusteet, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset; 2) ettei Suomeen siirrettäviä tai tuotavia ampuma-aseita, deaktivoituja ampuma-aseita, aseen osia, ampuma-aseen varusteita, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia kuljeteta muuhun valtioon ennen niiden saapumista Suomeen muuten kuin kauttakuljetuksen suorittamiseksi; 3) ettei Suomeen siirrettäviä tai tuotavia ampuma-aseita, deaktivoituja ampuma-aseita, aseen osia, ampuma-aseen varusteita, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia siirretä tai viedä Suomesta edelleen muuhun valtioon ilman asianmukaista lupaa, jos siirron tai viennin edellytyksenä on viranomaisen antama lupa; 4) että maahanjääntitodistuksen haltija ilmoittaa maahanjääntitodistuksen antaneelle viranomaiselle maahanjääntitodistuksessa

7 N:o mainituissa tiedoissa tapahtuneista oleellisista muutoksista; 5) että maahanjääntitodistuksen haltija hankkii todistuksen ampuma-aseiden, deaktivoitujen ampuma-aseiden, aseen osien, ampuma-aseen varusteiden, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten siirrosta tai tuonnista Suomeen ja luovuttaa todistuksen esineiden toimittajalle, jos tämä tai tälle luvan antanut viranomainen sitä edellytää. 32 Maahanjääntitodistuksen hakeminen Maahanjääntitodistusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi ja osoite sekä asealan elinkeinoluvan numero ja luvan antaja; 2) ampuma-aseiden, deaktivoitujen ampuma-aseiden, aseen osien, ampuma-aseen varusteiden, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten toimittaja ja tämän asiamies; 3) siirrettävien tai tuotavien ampuma-aseiden tai deaktivoitujen ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi; 4) siirrettävien tai tuotavien aseen osien lukumäärä, laji ja piipun tai putken kaliiperi; 5) siirrettävien tai tuotavien ampuma-aseen varusteiden lukumäärä ja laji; 6) siirrettävien tai tuotavien patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi; 7) siirrettävien tai tuotavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja pitoisuus; 8) siirrettävien tai tuotavien esineiden arvo; 9) siirrettävien tai tuotavien esineiden käyttötarkoitus; 10) siirtoon tai tuontiin annettua lupaa koskevat tiedot. Hakemukseen on liitettävä tilausvahvistus tai muu vastaava asiakirja. 33 Euroopan ampuma-asepassin hakeminen Euroopan ampuma-asepassia haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi, osoite, henkilötunnus, syntymäpaikka ja kansalaisuus; 2) ampuma-aseet ja aseen osat, jotka halutaan merkittäviksi ampuma-asepassiin; 3) ampuma-aseiden ja aseen osien hallussapitolupaa tai rinnakkaislupaa koskevat tiedot. Hakemukseen on liitettävä kaksi valokuvaa hakijasta. 34 Euroopan ampuma-asepassin sisältö Euroopan ampuma-asepassissa on oltava valokuva ampuma-asepassin haltijasta. Ampuma-asepassissa 1) ampuma-asepassin haltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä kansalaisuus; 2) ampuma-asepassin voimassaoloaika; 3) 33 :n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 4) muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ilmoitusten mukaiset tiedot oikeudesta pitää hallussa ampuma-asetta ja aseen osaa EU:n jäsenvaltioissa Euroopan ampuma-asepassin nojalla. 35 Yksityisen ennakkosuostumuksen hakeminen Yksityistä ennakkosuostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja; 2) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten tiedossa olevan lähettäjän sekä vastaanottajan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja; 3) 19 :n 1 momentin 3 7 kohdassa tarkoitetut tiedot. Ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin ennakkosuostumuksen antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 36 Yksityistä ennakkosuostumusta koskeva todistus Yksityistä ennakkosuostumusta koskevassa todistuksessa 1) ennakkosuostumuksen haltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

8 340 N:o 145 2) ennakkosuostumuksen voimassaoloaika; 3) 35 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut 4) 19 :n 1 momentin 3 7 kohdassa tarkoitetut 5) mahdolliset ennakkosuostumukselle asetetut ehdot. 37 Yksityisen tuontiluvan hakeminen Yksityistä tuontilupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja; 2) hakemuksen peruste; 3) lähtömaa; 4) siirrettävien tai tuotavien ampuma-aseiden lukumäärä, tyyppi, toimintatapa, kaliiperi, asedirektiivissä tarkoitettu luokka sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 5) siirrettävien tai tuotavien aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 6) siirrettävien tai tuotavien kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja enimmäispitoisuus; 7) ampuma-aseiden ja aseen osien erityistuntomerkit; 8) paikka, jossa ampuma-aseita tai aseen osia on tarkoitus pitää hallussa. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 38 Yksityistä tuontilupaa koskeva todistus Yksityistä tuontilupaa koskevassa todistuksessa 1) luvanhaltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja; 3) 37 :n 1 momentin 3 8 kohdassa tarkoitetut 4) mahdolliset lupaehdot. Yksityinen tuontilupa voidaan merkitä Euroopan ampuma-asepassiin. 39 Yksityistä tuontilupaa koskeva selvitys Kun joku, jolla on kotikunta Suomessa, hakee yksityistä tuontilupaa muulta kuin kotikuntansa poliisilaitokselta, lupahakemusta käsittelevän poliisilaitoksen on selvitettävä hakijan kotikunnan poliisilaitokselta, ettei luvan antamiselle ole estettä. 40 Yksityisen siirtoluvan hakeminen Yksityistä siirtolupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja; 2) 35 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut 3) 19 :n 1 momentin 3 7 kohdassa tarkoitetut 4) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti; 5) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin siirtoluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 41 Yksityistä siirtolupaa koskeva todistus Yksityistä siirtolupaa koskevassa todistuksessa 1) luvanhaltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja; 2) 35 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut 3) 19 :n 1 momentin 3 7 kohdassa tarkoitetut 4) kuljetusväline ja tiedossa oleva siirtoreitti; 5) lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä; 6) mahdolliset lupaehdot. 42 Tullilaitoksen kaupallista tuontia koskeva ilmoittamisvelvollisuus Tullilaitoksen on mainittava ampuma-aselain 40 :ssä tarkoitetussa ilmoituksessa lu-

9 N:o vanhaltijan nimi ja osoite sekä tämän asetuksen 21 :n 1 momentin 2 5 kohdassa ja 23 :n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot. Lisäksi tullilaitoksen on ilmoitettava, onko kaupallisen tuontiluvan nojalla tuotavat ampuma-aseet ja patruunat tarkastutettu niiden käyttöturvallisuuden toteamiseksi siten kuin ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta annetussa asetuksessa säädetään. 43 Hankkimisluvan hakeminen Hankkimislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus; 2) hakemuksen peruste; 3) hankittavan ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero; 4) hankittavan aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki ja malli tai mallinumero; 5) hankittavan kaasusumuttimen laji ja enimmäispitoisuus. Jos lupaviranomainen on lääninhallitus, sen on hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 44 Hankkimislupaa koskeva todistus Hankkimislupaa koskevassa todistuksessa 1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika; 3) 43 :n 1 momentin 3 5 kohdassa tarkoitetut 4) mahdolliset lupaehdot. 45 Ulkomailla asuvalle annettavan hankkimisluvan hakeminen Hankkimislupaa ulkomailla asuvalle haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai syntymäaika; /20 2) 43 :n 1 momentin 3 5 kohdassa tarkoitetut 3) hankittavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi. 46 Ulkomailla asuvalle annettavaa hankkimislupaa koskeva todistus Ulkomailla asuvalle annettavaa hankkimislupaa koskevassa todistuksessa 1) luvanhaltijan nimi, osoite ja syntymäaika; 3) 43 :n 1 momentin 3 5 kohdassa tarkoitetut 4) 45 :n 3 kohdassa tarkoitetut 5) osoite, jonne esineet toimitetaan; 6) mahdolliset lupaehdot. 47 Yksityisen valmistamisluvan hakeminen Yksityistä valmistamislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi, osoite ja henkilötunnus; 2) hakemuksen peruste; 3) muunnettavan ampuma-aseen tyyppi ja tiedossa oleva sarjanumero sekä hallussapitoon oikeuttavan luvan numero ja antaja; 4) muunnettavan aseen osan laji ja tiedossa oleva sarjanumero sekä hallussapitoon oikeuttavan luvan numero ja antaja; 5) valmistettavan tai muuntamalla valmistuvan ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi; 6) valmistettavan tai muuntamalla valmistuvan aseen osan laji ja piipun tai putken kaliiperi sekä maininta siitä, onko aseen osa tarkoitus liittää pysyvästi aseeseen; 7) valmistettavan kaasusumuttimen laji ja pitoisuus. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kyvystä valmistaa tai muuntaa hakemuksen kohteena oleva esine. Jos lupaviranomainen on lääninhallitus, sen on hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

10 342 N:o Yksityistä valmistamislupaa koskeva todistus Yksityistä valmistamislupaa koskevassa todistuksessa 1) luvanhaltijan nimi, osoite ja henkilötunnus; 3) 47 :n 1 momentin 3 7 kohdassa tarkoitetut 4) mahdolliset lupaehdot. 49 Hallussapitolupaa koskeva todistus Hallussapitolupaa koskevassa todistuksessa 1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika; 3) 43 1 momentin 3 5 kohdassa tarkoitetut 4) ampuma-aseen tai aseen osan tiedossa oleva sarjanumero; 5) ampuma-aseen tai aseen osan erityistuntomerkit; 6) mahdolliset lupaehdot. Hallussapitolupaa koskevat tiedot voidaan väliaikaisesti merkitä hankkimislupaa tai yksityistä valmistamislupaa koskevaan lupatodistukseen. 50 Rinnakkaisluvan hakeminen Rinnakkaislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus; 2) hakemuksen peruste; 3) hallussapitolupaa tai valtion antamaa suostumusta koskevat 4) ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 5) aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 6) kaasusumuttimen laji ja enimmäispitoisuus; 7) ampuma-aseen ja aseen osan erityistuntomerkit. Jos lupaviranomainen on lääninhallitus, sen on hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 51 Rinnakkaislupaa koskeva todistus Rinnakkaislupaa koskevassa todistuksessa 1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika; 3) 50 :n 1 momentin 3 7 kohdassa tarkoitetut 4) mahdolliset lupaehdot. 52 Asekeräilijälle annettavan hyväksynnän hakeminen Asekeräilijälle annettavaa hyväksyntää haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus; 2) keräilysuunnitelma, jossa hakija määrittelee keräilyalan ja sen piiriin kuuluvat ampuma-aseet tai aseen osat sekä jossa hän perustelee kiinnostuksensa juuri keräilyalan piiriin kuuluviin ampuma-aseisiin tai aseen osiin; 3) arvio keräilysuunnitelman mukaisen kokoelman hankkimisen aikataulusta. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan asehistoriallisesta ja aseteknisestä asiantuntemuksesta. Hyväksynnän antavan viranomaisen on hankittava hyväksyntää koskevasta hakemuksesta hakijan kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Hyväksynnän antava viranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksynnän antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 53 Asekeräilijälle annettua hyväksyntää koskeva todistus Asekeräilijälle annettua hyväksyntää koskevassa todistuksessa 1) hyväksynnän saajan nimi ja syntymäaika;

11 N:o ) hyväksynnän voimassaoloaika; 3) lääninhallituksen vahvistama keräilysuunnitelma; 4) mahdolliset hyväksynnälle asetetut ehdot. 54 Asekeräilijän pitämän tiedoston sisältö ja muoto Asekeräilijän on merkittävä ampuma-aselain 60 :n nojalla pitämäänsä aseen osia koskevaan tiedostoon: 1) hallussa pidettyjen aseen osien lukumäärä, laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit; 2) luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi; 3) hankkimis- ja luovutusaika; 4) luovuttajan ja luovutuksensaajan oikeutta pitää hallussa aseen osia tai asealan elinkeinolupaa koskevat tiedot. Asekeräilijä voi pitää 1 momentissa tarkoitettua tiedostoa merkitsemällä tiedot erilliseen kirjaan tai automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon. Jos tiedot on merkitty automaattisen tietojenkäsittelyn avulla laadittuun tiedostoon, tiedosto on esitettävä poliisin vaatimuksesta paperitulosteena sekä luovutettava hyväksynnän antaneelle viranomaiselle paperitulosteena, kun hyväksyntä raukeaa tai jos se peruutetaan. 55 Ampumatarvikeluvan hakeminen Ampumatarvikelupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus; 2) hakemuksen peruste; 3) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. 56 Ampumatarvikelupaa koskeva todistus Ampumatarvikelupaa koskevassa todistuksessa 1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika; 3) 55 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut 4) mahdolliset lupaehdot. 57 Suostumuksen hakeminen Suostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa 1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja; 2) 43 :n 1 momentin 3 5 kohdassa tarkoitetut 3) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi. 58 Suostumusta koskeva todistus Suostumusta koskevassa todistuksessa on mainittava: 1) suostumuksen haltijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja; 2) suostumuksen voimassaoloaika; 3) 43 :n 1 momentin 3 5 kohdassa tarkoitetut 4) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi; 5) mahdolliset suostumukselle asetetut ehdot. 59 Aseen osasta tehtävän ilmoituksen sisältö ja muoto Ampuma-aselain 70 :ssä tarkoitettu ilmoitus aseen osan hankkimisesta on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksessa 1) aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero ja sarjanumero; 2) korvataanko hankitulla aseen osalla ampuma-aseeseen pysyvästi kuuluva aseen osa vai ei; 3) luovuttajan nimi ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus; 4) luovutusaika.

12 344 N:o Luvan ja asekeräilijälle annetun hyväksynnän peruuttamisen edellytyksiin liittyvä ilmoittamisvelvollisuus Poliisin on viipymättä ilmoitettava ase-alan elinkeinoluvan antaneelle viranomaiselle seikoista, jotka voivat johtaa luvan peruuttamiseen ampuma-aselain 23 :n nojalla. Poliisin on viipymättä ilmoitettava hankkimisluvan, yksityisen valmistamisluvan ja rinnakkaisluvan antaneelle viranomaiselle seikoista, jotka voivat johtaa luvan peruuttamiseen ampuma-aselain 67 :n nojalla. Poliisin on viipymättä ilmoitettava asekeräilijälle hyväksynnän antaneelle viranomaiselle seikoista, jotka voivat johtaa hyväksynnän peruuttamiseen ampuma-aselain 68 :n 3 momentin nojalla. 61 Luovutusilmoituksen sisältö Luovutusilmoituksessa 1) luovuttajan nimi ja henkilötunnus tai liike- ja yhteisötunnus; 2) luovutetun ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit; 3) luovutetun aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva tehtaan merkki, malli tai mallinumero, sarjanumero ja erityistuntomerkit; 4) luovutuksensaajan nimi ja osoite sekä syntymäaika tai liike- ja yhteisötunnus; 5) ulkomailla asuvan luovutuksensaajan syntymäpaikka sekä passin tai henkilöllisyystodistuksen numero ja antaja; 6) luovutusaika; 7) luovutuksensaajan ampuma-aseen tai aseen osan hankkimiseen oikeuttavaa lupaa koskevat tiedot. 62 Poliisin haltuun väliaikaisesti otetut ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Jos muu kuin luvanhaltijan kotikunnan poliisilaitos on tehnyt päätöksen ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten ottamisesta väliaikaisesti poliisin haltuun, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä luvanhaltijan kotikunnan poliisilaitokselle. 63 Valtiolle menetetyiksi tuomitut ja valtion omistukseen tulleet ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Valtiolle menetetyiksi tuomitut ja valtion omistukseen ampuma-aselain nojalla tulleet ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset on toimitettava poliisin tekniikkakeskukselle. Arvoltaan vähäinen aseen osa sekä vähäinen määrä patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia saadaan kuitenkin päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräyksellä hävittää turvallisella tavalla. 64 Lupatodistuksen kaksoiskappale Jos ampuma-aselain nojalla annettua aseenkäsittely-, hallussapito-, rinnakkais- tai ampumatarvikelupaa koskeva lupatodistus on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu taikka jos luvanhaltijan henkilötiedot ovat muuttuneet, luvanhaltijalle annetaan hänen pyynnöstään lupatodistuksen kaksoiskappale. Kaksoiskappaletta haetaan luvanhaltijan kotikunnan poliisilaitokselta tai, jos luvanhaltijalla ei ole kotikuntaa Suomessa, luvan antaneelta poliisilaitokselta. 65 Velvollisuus ilmoittaa luvanhaltijan kotipaikan vaihtumisesta Tarpeellisten merkintöjen tekemiseksi ampuma-aselain 113 :ssä tarkoitettuun tiedostoon poliisilaitoksen on ilmoitettava ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon oikeuttavan luvanhaltijan aikaisemman kotikunnan poliisilaitokselle luvanhaltijan muuttamisesta ensin mainitun poliisilaitoksen alueelle. 66 Tarkemmat säännökset Ampuma-aseasioita käsittelevä ministeriö

13 N:o voi antaa tarkempia säännöksiä maahanjääntitodistuksen hakemisessa ja antamisessa käytettävistä lomakkeista. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam

14 346 N:o 146 Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun asetuksen 3 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan poliisin henkilörekistereistä 15 päivänä syyskuuta 1995 annetun asetuksen (1116/1995) 3 :n 2 kohta seuraavasti: 3 Hallintoasiain tietojärjestelmä Poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitetun pysyvän automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävän hallintoasiain tietojärjestelmän tietokantaan ja erillisiin osarekistereihin saa tallettaa poliisilain 1 :n 2 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti: 2) ampuma-aselaissa (1/1998) säädettyjen poliisin lupahallinto- ja valvontatehtävien suorittamiseksi tarpeelliset tiedot annetusta, rauenneesta ja peruutetusta luvasta, ennakkosuostumuksesta, suostumuksesta, Euroopan ampuma-asepassista ja asekeräilijälle annetusta hyväksynnästä sekä niitä koskevasta hakemuksesta, tiedot hylätystä hakemuksesta, tiedot hankittua aseen osaa koskevasta ilmoituksesta, tiedot esteestä ja varoituksesta, ase- ja lupa-asiaa koskevat huomautustiedot sekä tiedot ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten luovuttamisesta ja haltuunotosta; jos luvan tai ennakkosuostumuksen hakijana tai haltijana on yhteisö, talletetaan yhteisöstä nimi, liike-ja yhteisötunnus, kieli, kotipaikka ja jakeluosoite sekä vastuuhenkilön nimi ja henkilötunnus (aseluparekisteri); Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1998 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Sisäasiainministeri Jan-Erik Enestam

15 347 N:o 147 Valtioneuvoston päätös maakunnista Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1998 Valtioneuvosto on sisäasiainministeriön esittelystä päättänyt 11 päivänä joulukuuta 1997 annetun maakuntajakolain (1159/1997) 1 :n 2 momentin sekä 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/1922) 2 :n 3 ja 5 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä viimeksi mainitut ovat laissa 10/1975: 1 Maakuntien nimet ja alueet Maakuntien nimet ja alueet ovat: 1. Uusimaa Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pohja, Pornainen, Sammatti, Siuntio, Tammisaari, Tuusula, Vantaa, Vihti. 2. Varsinais-Suomi Alastaro, Askainen, Aura, Dragsfjärd, Halikko, Houtskari, Iniö, Kaarina, Karinainen, Kemiö, Kiikala, Kisko, Korppoo, Koski Tl, Kustavi, Kuusjoki, Laitila, Lemu, Lieto, Loimaa, Loimaan kunta, Marttila, Masku, Mellilä, Merimasku, Mietoinen, Muurla, Mynämäki, Naantali, Nauvo, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Perniö, Pertteli, Piikkiö, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Rymättylä, Salo, Sauvo, Somero, Suomusjärvi, Särkisalo, Taivassalo, Tarvasjoki, Turku, Uusikaupunki, Vahto, Vehmaa, Velkua, Västanfjärd, Yläne. 3. Itä-Uusimaa Askola, Lapinjärvi, Liljendal, Loviisa, Myrskylä, Pernaja, Porvoo, Pukkila, Ruotsinpyhtää, Sipoo. 4. Satakunta Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kiukainen, Kodisjoki, Kokemäki, Kullaa, Köyliö, Lappi, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Punkalaidun, Rauma, Siikainen, Säkylä, Ulvila, Vampula. 5. Kanta-Häme Forssa, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Kalvola, Lammi, Loppi, Renko, Riihimäki, Tammela, Tuulos, Ypäjä. 6. Pirkanmaa Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, Kuorevesi, Kuru, Kylmäkoski, Lempäälä, Luopioinen, Längelmäki, Mouhijärvi, Mänttä, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sahalahti, Suodenniemi, Tampere, Toijala, Urjala, Valkeakoski, Vammala, Vesilahti, Vii-

16 348 N:o 147 ala, Viljakkala, Vilppula, Virrat, Ylöjärvi, Äetsä. 7. Päijät-Häme Artjärvi, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä. 8. Kymenlaakso Anjalankoski, Elimäki, Hamina, Iitti, Jaala, Kotka, Kouvola, Kuusankoski, Miehikkälä, Pyhtää, Valkeala, Vehkalahti, Virolahti. 9. Etelä-Karjala Imatra, Joutseno, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Saari, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Uukuniemi, Ylämaa. 10. Etelä-Savo Anttola, Enonkoski, Haukivuori, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Jäppilä, Kangaslampi, Kangasniemi, Kerimäki, Mikkeli, Mikkelin mlk, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäen mlk, Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonlinna, Savonranta, Sulkava, Virtasalmi. 11. Pohjois-Savo Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Varpaisjärvi, Vehmersalmi, Vesanto, Vieremä. 12. Pohjois-Karjala Eno, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kesälahti, Kiihtelysvaara, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkkylä, Tohmajärvi, Tuupovaara, Valtimo, Värtsilä. 13. Keski-Suomi Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Jämsä, Jämsänkoski, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Korpilahti, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Leivonmäki, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, Sumiainen, Suolahti, Toivakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski. 14. Etelä-Pohjanmaa Alahärmä, Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Jurva, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kortesjärvi, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Lehtimäki, Nurmo, Peräseinäjoki, Seinäjoki, Soini, Teuva, Töysä, Vimpeli, Ylihärmä, Ylistaro, Ähtäri. 15. Pohjanmaa Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, Närpiö, Oravainen, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vähäkyrö, Vöyri. 16. Keski-Pohjanmaa Halsua, Himanka, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kälviä, Lestijärvi, Lohtaja, Perho, Toholampi, Ullava, Veteli. 17. Pohjois-Pohjanmaa Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Haukipudas, Ii, Kalajoki, Kempele, Kestilä, Kiiminki, Kuivaniemi, Kuusamo, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Pattijoki, Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rantsila, Reisjärvi, Ruukki, Sievi, Siikajoki, Taivalkoski, Temmes, Tyrnävä, Utajärvi, Vihanti, Yli-Ii, Ylikiiminki, Ylivieska. 18. Kainuu Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala, Vuolijoki. 19. Lappi Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemen mlk, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio.

17 N:o Kielellinen jaotus Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat ovat suomenkielisiä suomenkielisten kuntien osalta ja kaksikielisiä kaksikielisten kuntien osalta. Asukkaiden enemmistö on suomenkielinen. Varsinais-Suomen maakunta on suomenkielinen suomenkielisten kuntien osalta, kaksikielinen kaksikielisten kuntien osalta ja ruotsinkielinen Houtskarin kunnan osalta. Asukkaiden enemmistö on suomenkielinen. Kymenlaakson maakunta on suomenkielinen suomenkielisten kuntien osalta ja kaksikielinen Pyhtään kunnan osalta. Asukkaiden enemmistö on suomenkielinen. Pohjanmaan maakunta on suomenkielinen suomenkielisten kuntien osalta, kaksikielinen kaksikielisten kuntien osalta ja ruotsinkielinen ruotsinkielisten kuntien osalta. Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1998 Asukkaiden enemmistö on ruotsinkielinen. Keski-Pohjanmaan maakunta on suomenkielinen suomenkielisten kuntien osalta ja kaksikielinen Kokkolan kaupungin osalta. Asukkaiden enemmistö on suomenkielinen. Muut maakunnat ovat suomenkielisiä. 3 Ahvenanmaan maakunta Ahvenanmaan maakunnan alueesta ja kielellisestä jaotuksesta säädetään Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/1991). 4 Voimaantulo Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Ministeri Jouni Backman Hallitusneuvos Tarja Hyvönen /20

18 350 N:o 148 Sisäasiainministeriön päätös sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1998 Sisäasiainministeriö on helmikuun 21 päivänä 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla muuttanut sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista 20 päivänä marraskuuta 1996 annetun sisäasiainministeriön päätöksen (871/1996) 1 :n 1 momentin 3 kohdan sekä 1 :n liitteen seuraavasti: 1 3) ampuma-aseisiin liittyvät luvat; Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta Sellaisen asian käsittelystä, joka on tullut vireille ennen päätöksen voimaantuloa, peritään maksu enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu määräytyi asian vireille tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1998 Ministeri Jouni Backman Neuvotteleva virkamies Ismo Atosuo

19 N:o Liite SISÄASIAINMINISTERIÖN MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET Suorite Pyynnöstä annettava todistus... Maksu 50 mk Pelastusosasto Palo- ja pelastuskalustoa sekä -laitteistoa koskevat päätökset Automaattinen paloilmoitin, ilmoitinkeskus ja savunpoistolaitteiston laukaisukeskus... Automaattisen paloilmaisimen tai savunpoistolaitteiston osa mk mk Väestönsuojia koskevat päätökset Ilmanvaihtolaitteisto kokonaan... Suojaovet ja -luukut sekä hätäpoistumisluukut... Ilmanvaihtolaitteiston erityissuodatin, ilmanpuhallin, tuloilmaventtiili ja paineventtiili.... Muu ilmanvaihtolaitteiston osa tai väestönsuojan väline tai varuste mk mk mk 900 mk Päätöksiä koskevat muutokset % maksusta Asennus- ja suunnitteluliikkeitä koskevat päätökset Automaattisen paloilmoitinlaitteiston asennus- tai suunnitteluliikkeen hyväksyminen... Asennuksesta tai suunnittelusta vastaavan henkilön nimeäminen mk 450 mk Erivapaudet Erivapaus kunnalliseen pelastustoimen virkaan mk

20 352 SDK/SÄHKÖINEN VERSIO N:o 148 Poliisiosasto Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet Kaupallinen ennakkosuostumus mk Kaupallista ennakkosuostumusta koskeva lisälupa mk Kaupallinen tuontilupa mk Kaupallista tuontilupaa koskeva lisälupa mk Kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa mk Kaasusumuttimen kaupallista tuontilupaa koskeva lisälupa mk Kaupallinen siirtolupa mk Kaupallista siirtolupaa koskeva lisälupa mk Kaupallinen vientilupa mk Kaupallista vientilupaa koskeva lisälupa mk Kaupallinen kauttakuljetuslupa mk Kaupallista kauttakuljetuslupaa koskeva lisälupa mk Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa mk Kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa koskeva lisälupa mk Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa mk Kaasusumuttimen kaupallista kauttakuljetuslupaa koskeva lisälupa mk Arpajaislainsäädäntöön liittyvät suoritteet* Pelisääntöjen vahvistaminen... Pelisääntöjen muuttaminen... Arvontamenettelyn vahvistaminen... Arvontamenettelyn muuttaminen mk mk mk mk Muut suoritteet Vartijan koulutuksesta annetun sisäasiainministeriön päätöksen (745/1983) 7 :n mukainen lupa mk Vartioimisliikelautakunnan toimeenpanemaan kokeeseen osallistuminen mk Poliisivaltuuksien myöntäminen mk Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön mk Sisäasiainministeriön päätös valitusasiassa, jonka korkein hallinto-oikeus on siirtänyt tarkoituksenmukaisuusperusteella hallituksen ratkaistavaksi mk * Arpajaislainsäädännön mukaisia toimilupia ja toimiluvan muutoksia koskevista maksuista, joista valtioneuvosto päättää yleisistunnossaan, säädetään asetuksessa eräiden tasavallan presidentin valtioneuvostossa ja valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta ( /402). N:o , 2 ½ arkkia PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ OY EDITA AB, HELSINKI 1998

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 VM/KAO/vs, 10.4.2014 maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 488 788 16 199 217 2 144 020 56 832 025 35

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 94 550 347,51 11,02 58,5 106 038 318,13 11,79 51,2 47,1 % 7,0 % Pääkaupunkiseutu Espoo 5 354 410,61 12,32 63,3 3 958 403,52 14,80 55,1 57,5 % 20,1 % Helsinki 16 295 415,79 12,29

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 32 699 430,98 10,59 78,6 23 323 401,83 10,20 81,1 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 389 481,02 11,70 80,6 1 324 507,61 13,03 81,2 Helsinki 7 338 481,37 11,52 79,4 2 534 516,64 13,65 77,9

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 10.7.2014 Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 30.6.2014 Taulu 1. Liikennekäytössä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Autot Henkilöautot Manner-Suomi 3 077 789 61 591 2

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Suomen Kuntaliitto 13.2.2017 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Väkilukukerroin: 0,56896046 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00003316 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Suomen Kuntaliitto 17.2.2015 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Väkilukukerroin: 0,34940169 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002153 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS MOR-Y01 Hyvinkää 001, 012, 017, 019, 021 5 96 Karjalohja 005 1 11 Karkkila 014, 015, 016, 020 4 119 Mäntsälä 012, 023, 024, 026 4 259 Nummi-Pusula

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu)

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu) Akaa 853 853 877 910 910 858 858 793 780 735 702 730 699 633 640 647 Alajärvi 389 389 398 398 398 398 398 388 373 373 343 302 266 291 291 271 Alavieska 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 92

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10) Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa 2014 Kunta ja maakunta kuntia kpl /kk m2 kuntia kpl /kk m2 Yhteensä: Manner-Suomi 88949 318,86 10,70 56,7 101640 283,88 11,58

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.2014 Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Maakunta, Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Akaa Pirkanmaa 18,43 19,75

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Hämeenkoski Päijät-Häme 18.00

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA 2010-2030 Suhde on hyvä, jos se on alle 30% (tämän hetken keskiarvo kunnissa) Suhde on huono, jos se on yli 40% alle 30 = yli 40 = muutos-%

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain SUOMEN KULTTUURIRAHASTO LEHDISTÖTIEDOTE 13.4.2012 Liite korj.17.4.2012 * hankintayhteistyö Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain keskiarvo 2005-06, Kirjahankintakulut toteutunut 2011, Muutos

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 30.6.1999 Kuntaennuste 1997-2030. Tieliikenteen suoritteet yleisillä teillä

Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 30.6.1999 Kuntaennuste 1997-2030. Tieliikenteen suoritteet yleisillä teillä Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 30.6.1999 Kuntaennuste 1997-2030 Tieliikenteen suoritteet yleisillä teillä Kunnat aakkosjärjestyksessä Suoritteet, 1000 ajonkm 1997 2010 2020 2030 Kela Kunta Tiepiiri

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Lähde: KELA Kunta ja maakunta ARA-vuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 75

Lisätiedot

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009

KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Suomen Kuntaliitto 29.1.2010 KUNTIEN MAKSUOSUUDET KUNNALLISELLE TYÖMARKKINALAITOKSELLE VUONNA 2009 Väkilukukerroin: 0,3797194 Verotettavien tulojen kerroin: 0,000026241 1) Maksuunpantua kunnallisveroa

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 Peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto STM / 4.12.2014, Kuntien sote-maksulaskelma Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto Sairastavuuden yksikköhinta 1 119 Paino1 0,20 väkiluku 20% +nousee Vuoden 2014 kuntajaolla Paino2 0,80

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Yhteensä

Yhteensä 7.11.2012 Laskelma verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2013 Lähde: VM/Kunta- ja aluehallinto-osasto 30.10.2012 Vuoden 2013 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden

Lisätiedot

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013 Koko maa 430 117 37 398 76 951 39 553 005 Alajärvi 1 314 100 310 210 009 Alavieska 464 11 45 34 010 Alavus 870 26 63 37 016 Asikkala 435 40 45 5 018 Askola 205 17.. 019 Aura 66 8 5-3 020 Akaa 543 290 454

Lisätiedot

Naapurit-pelin voittokooste

Naapurit-pelin voittokooste Naapurit-pelin voittokooste Voittaneiden osuus pelanneista kunnittain Aikajaksot: pelin 2. vuosi 11.5.2015 10.5.2016 ja 1. vuosi 11.5.2014 10.5.2015 Kunta 2. vuosi Muutos ed. vuoteen Lestijärvi 91 % 12

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017.

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja 8.-9. luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Perusopetuksen 4.-5. luokat Akaa 313 70 % 191 49 % Alajärvi 203 82 % 157 66 % Alavieska

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA KUNNITTAIN Väestömuutos Hakijat 15.11. Haettavana olleet saaneet 31.12. Ennuste Kaikki käyttöaste asukasvaihtuvuus 15.11. - as.tarve taloudet as.tarve 2012 2012 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7)

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7) Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM1.4.2011 LIITE 51 (7) VAPAA-AJAN ASUMISSAARTEN YHTEENLASKETUT LUKUMÄÄRÄT JA NIIDEN ERÄÄT OMINAISUUDET KUNNITTAIN JA MAAKUNNITTAIN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

ALUENRO KUNTA NIMI MT_MAA-ALA JULKAISUALA JULKAISU-% KEILAUS_HA MUU_HA KIINTEISTÖT

ALUENRO KUNTA NIMI MT_MAA-ALA JULKAISUALA JULKAISU-% KEILAUS_HA MUU_HA KIINTEISTÖT Suomen metsäkeskus Valmis metsävaratieto maaliskuussa 2014 Sarakkeiden selitykset A=metsäkeskusalue: 1:Rannikko, 2=Lounais-Suomi, 3=Häme-Uusimaa, 4=Kaakkois-Suomi, 5=Pirkanmaa, 6=Etelä-Savo, 7=Etelä- ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320 2013 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 19.8.2013 020 AKAA X X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI

Lisätiedot

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista Ahvenanmaan valtionvirasto BRÄNDÖ 5 16 31,25 ECKERÖ 12 14 85,71 FINSTRÖM 45 92 48,91 FÖGLÖ 17 30 56,67 GETA 16 25 64,00 HAMMARLAND 38 56 67,86 JOMALA

Lisätiedot

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kunnallisvero Muutos % Yhteisövero Muutos % Kiinteistövero Muutos % Akaa 31 481 915 3,7 847 208-48,6 62 938 Alajärvi 15 437 362 3,5 969 701-32,9

Lisätiedot

euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as

euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as VM/kuntaosasto Markku Nissinen 29.8.2012 Kuntien tulojen muutosvaikutuksia vuonna 2012, laskelmissa ei ole huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Koko maan muutosarviot ovat

Lisätiedot

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Region of Uusimaa 1408020 Espoo 241565 Hanko 9657 Helsinki 576632 Hyvinkää 44987 Inkoo 5575 Järvenpää 38288 Karjalohja 1481 Karkkila 9076 Kauniainen

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein)

Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4. SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) Syyttäjälaitoksen rakenne- ja resurssityöryhmä Liite 4 SYYTTÄJÄNVIRASTOT JA NIIDEN PAIKALLISTOIMISTOT (vuoden 2005 resurssein) (KGRWXVV\\WWlMlQYLUDVWRMD Viraston sijoituskihlakunta tummennettu. Paikallistoimiston

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset Koko maa 1 080 626 2 837 676 123 031 267 396 309 641 43,36 Akaa 2 903 7 540 295 007 953 094 39,13 Alajärvi 1 315 3 491 139 159 460 001 39,86 Alavieska 97 181 9 030 26 434 49,89 Alavus 1 338 2 981 143 131

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot