RAKENNUSFYSIKAALISTA SUUNNITTELUA SÄÄTELEVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSFYSIKAALISTA SUUNNITTELUA SÄÄTELEVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET"

Transkriptio

1 466111S Rakennusfysiikka (aik S) RAKENNUSFYSIKAALISTA SUUNNITTELUA SÄÄTELEVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Raimo Hannila / (Professori Mikko Malaska) Oulun yliopisto

2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat C ja D, SFS 5907:2004 Rakennusten akustinen luokitus Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD (2002/91/EY)

3 RAKENNUSFYSIKAALINEN SUUNNITTELU Perustehtäväalueita, joiden hallintaa rakennusfysikaalisen suunnitelun menestyksekäs suorittaminen edellyttää ovat: Lämpötekninen suunnittelu Rakennuksen lämpöenergian kulutuksen hallinta ja energiatehokkuus Asunnon lämpöviihtyvyyden varmistaminen Rakennuksen ilmanpitävyys Rajoittaa kosteuden virtausta vaipparakenteisiin Estää epäpuhtauksien, homeiden ja radonin virtaus sisäilmaan Pienentää energian kulutusta ja vedon tunnetta Kosteustekninen suunnittelu Estää ja rajoittaa ylimääräisen kosteuden tunkeutuminen ja tiivistyminen rakenteisiin Varmistaa rakenteiden riittävä kuivumiskyky Ehkäistä rakenteiden ja materiaalien turmeltuminen Parantaa asunnon kosteusviihtyvyyttä Akustinen suunnittelu Huoneakustiikka Rakennusakustiikka Meluntorjunta Tärinäeristys

4 MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Rakennusfysikaalista suunnittelua säätelevät olennaiset vaatimukset on annettu maankäyttö ja rakennuslaissa. Lakia täydentävät määräykset ja ohjeet on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa ja niihin liittyvissä ohjeissa: C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa C2 Kosteus C3 Rakennuksen lämmöneristys C4 Lämmöneristys D2 Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto D3 Rakennusten energiatehokkuus D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta

5 RAKENNUSAKUSTIIKKA Uudisrakennusten ääneneristystä, jälkikaiunta-aikaa ja LVIS-laitteista sallittavia äänitasoja koskevat määräykset ja ohjeet on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Rakentamismääräyskokoelman osa D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto määrittelee eri tiloissa sallittavat äänitasot, jotka aiheutuvat LVIS-laitteista. Tilat on jaettu tarkemmin kuin osassa C1. Standardi SFS 5907:2004 Rakennusten akustinen luokitus määrittelee akustiikan ohjearvoja erilaisille tiloille ja rakennustyypeille. Ohjearvot koskevat: Ilma- ja askelääneneristystä Rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttamia äänitasoja Liikenteen aiheuttamia äänitasoja Huoneakustiikkaa (jälkikaiunta-aika)

6 KOSTEUS Rakenteiden ja rakennusten kosteustekniset vaatimukset on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C2 Kosteus. Olennainen vaatimus on että rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siitä aiheudu hygienia- tai terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin tai sisäpinnoille. Järjestettävä riittävä rakennuspohjan kuivatus. Ympäröivän maan kosteuden ja pinta- ja sulamisveden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen estettävä. Ulkoilman vastaisen seinän ja sen eri kerrosten sekä ulkoseinään liittyvien rakenteiden ja ulkoseinän liitosten vesihöyrynvastuksen ja ilmatiiviyden on oltava sellainen, ettei seinän kosteuspitoisuus sisäilman vesihöyryn diffuusion tai konvektion vuoksi muodostu haitalliseksi. Katon tuuletus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei kattoon kerry vesihöyryn diffuusion tai ilmavirtausten vuoksi haitallisessa määrin kosteutta ja että rakenteisiin mahdollisesti pääsevä kosteus voi kuivua. Suunnittelijan on osattava määrittää kosteuden siirtyminen rakenteessa sekä tarkastaa ettei kosteuden tiivistymisestä aiheudu haittaa.

7 EU-ENERGIADIREKTIIVI EU:n ministerineuvosto on hyväksynyt vuonna 2002 rakennusten energiatehokkuutta parantavan direktiivin. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD (2002/91/EY) Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä rakennusten energiatehokkuutta parantamalla. Direktiivi sisältää kolme eri pääaluetta: Energiatodistuksen käyttöönotto, Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset, Lämmityskattiloiden ja ilmastointilaitteiden määräaikaistarkastukset. Direktiivi koskee myös korjaamista. Direktiivi edellyttää energiatodistusta, kun uusi rakennus otetaan käyttöön tai käytetty asunto vuokrataan tai myydään. Todistuksen avulla pystytään arvioimaan rakennuksen energiatehokkuutta ja siihen on liitettävä suosituksia energiatehokkuuden kustannustehokkaista parannuskeinoista.

8 ENERGIATEHOKKUUDEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (Määräykset ja ohjeet 2010) Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset sekä niihin liittyvät määrittelyt ja laskentamenetelmät on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa: C3 Rakennuksen lämmöneristys. Määräykset 2010 Rakennuksen vaipparakenteita koskevat lämmöneristysvaatimukset (U-arvot) Vaatimuset vaipan ilmanvuotoluvulle n 50 C4 Lämmöneristys. Ohjeet 2003 D2 Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet 2010 Vaatimukset ilmanvaihdon poistoilmasta talteenotettavalle lämpömäärälle. D3 Rakennusten energiatehokkuus. Määräykset ja ohjeet 2010 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden vaatimustaso D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta. Ohjeet 2007

9 RAKENNUSTEN UUDET ENERGIAMÄÄRÄYKSET (Koskee vain uudisrakentamista) Uusilla määräyksillä siirrytään kokonaisenergiankulutukseen perustuvaan sääntelyyn. Määräyksissä annetaan ohjeet rakennuksen vuotuisen energiankulutuksen laskentaan. Rakennuksen eri energiamuodot lasketaan yhteen painottamalla ne energiamuotojen kertoimilla. Määräykset ottavat huomioon uusiutuvien energialähteiden käytön. Sähkö 2,0 Kaukolämpö 0,7 Kaukojäähdytys 0,4 Fossiiliset polttoaineet 1,0 Uusiutuvat polttoaineet 0,5 Kertoimilla yhteismitallistetaan lämpö- ja sähköenergiat yhdeksi kokonaisenergiavaatimuksen luvuksi. E-luku: Rakennuksen kokonaisenergiankulutus. Määräyksissä annetaan erityyppisille rakennuksille E-luvun yläraja, joita ei saa ylittää.

10 MUUTOKSEN ALLA OLEVAT MÄÄRÄYSOSAT Uudet energiamääräykset 2012 muuttavat Suomen rakentamismääräyskokoelmaa seuraavasti: C3 Rakennuksen lämmöneristys Kumotaan ja sisältö siirretään osaan D3 C4 Lämmöneristys EN-standardin mukaiset lämmönläpäisykertoimen laskenta ja lämmönjohtavuuden suunnitteluarvon valinta. D2 Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto Energiatehokkuusvaatimukset siirtyvät osaan D3.? D3 Rakennusten energiatehokkuus Kokoaa kaikki energiatehokkuusvaatimukset yhteen määräysosaan. D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Laskentaohje uudistetaan

11 MUITA OHJEITA Suomen rakentamismääräyskokoelmaan liittyviä muita ohjeita ja standardeja: Energiatodistusopas Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen. Ympäristöministeriö (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=82328&lan=fi EI TOIMI) FI/Rakentaminen/Rakennuksen_energia_ja_ekotehokkuus/Rakennuksen_energia todistus EN ISO 6946 Rakennusosat. Lämmönvastus ja lämmönläpäisykerroin. Laskentamenetelmä. EN ISO Rakennusaineet ja tuotteet. Lämpö- ja kosteustekniset ominaisuudet. Taulukoidut suunnitteluarvot ja menetelmät ilmoitetun lämpöteknisen suunnitteluarvon määrittämiseksi. RIL Rakennusosien lämmöläpäisykertoimen laskenta soveltuvin osin.

12 RAKENNUSFYSIIKAN SUUNNITTELIJA Suomen rakentamismääräyskokoelma edellytetään, että rakennushankkeessa on kohteen vaativuusasteen edellyttämä rakennusfysikan suunnittelija. Normaaleissa asuinrakennuskohteissa ja muissa yksinkertaisissa rakennuksissa ei yleensä tarvita erillistä rakennusfysikaalista suunnittelua, vaan se tehdään osana perinteistä kantavien rakenteiden rakennesuunnittelua. Erityistä rakennusfysikaalista suunnittelua edellytetään mm.: Kohteissa, joissa on ankara säärasitus Rakennuksissa, joissa on kostutettuja, jäähdytettyjä tai ylipaineisia tiloja tai vedenpaineelle alttiita rakenteita. Rakennuksissa, joiden sisäilmastolle asetetaan tavanomaista korkeampia laatuvaatimuksia.

13 RAKENNUSFYSIIKAN SUUNNITTELIJA Käytännössä rakennusfysikaalinen suunnittelu toteutetaan siten, että kohteen rakennesuunnittelijalla on riittävä rakennusfysikan suunnittelijan pätevyys tai kohteesta erotetaan yksittäisiä rakennusfysikaalisesti vaativia rakenteita tai rakennusosia, jotka suunnittelee riittävän pätevä suunnittelija erillisinä kokonaisuuksina.

14 MÄÄRÄYKSISSÄ ANNETUT VAATIMUKSET SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUDELLE Eri suunnittelutehtävien vaativuus ja suunnittelijoilta edellytetyt pätevyydet on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2: Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat. Lakiin ja täydentäviin rakentamismääräyksiin perustuvista suunnittelijoiden ja työnjohdon kelpoisuuden arvioinnista ja pätevyyden myöntämisestä vastaa FISE Oy (www.fise.fi). Rakennusvalvontaviranomainen toteaa rakennuslupakohtaisesti suunnittelutehtävän vaativuuden suhteessa rakennushankkeen ominaisuuksiin ja ympäristön asettamiin vaatimuksiin rakentamiselle.

15 AA-VAATIVUUSLUOKAN RAKENNUSFYSIIKAN SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET (RakMK osa A2) Suunnittelutehtävän vaativuus

16 AA-VAATIVUUSLUOKAN RAKENNUSFYSIIKAN SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET (RakMK osa A2) Suunnittelijan kelpoisuusvaatimukset:

17 RAKENNUSFYSIIKAN SUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT Hanke ja luonnossuunnittelu Rakennuksen sisäilmastolle asetettavien tavoitteiden määrittely yhdessä rakennuttajan kanssa Rakennetyyppien suunnittelu yhteistyössä päärakennesuunnittelijan kanssa Ilmanvaihtosuunnitelmien luonnosvaiheen kommentointi sekä arkkitehdin ohjeistus terveellisten ja turvallisten pintamateriaali- ja rakennevalintojen tekemiseksi. Korjaushankkeissa rakennusfysikaalisen suunnittelijan tehtävänä on tarvittavien lämpö- ja kosteusteknisten kuntotutkimusten, jäämäselvitysten, radonmittausten ja muiden hankesuunnitteluvaiheessa tarvittavien tutkimusten suunnittelu ja osittain myös käytännön toteutus.

18 RAKENNUSFYSIIKAN SUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT Toteutussuunnittelu Päärakennesuunnittelijan laatimien suunnitelmien tarkastus ja täydentäminen rakenteiden lämmön- ja kosteudeneristysten sekä ilmatiiviyden osalta. Erityissuunnitelmia mm. rakennuspohjan kuivatuksesta, pintavesijärjestelmistä, maanvastaisten rakenteiden veden- ja kosteudeneristyksestä, märkätilojen vedeneristysrakenteista ja radonsuojauksesta. Vesikattosuunnittelu ja pihakansirakenteiden suunnittelu ovat vaativissa kohteissa tyypillisesti rakennusfysikaalisen suunnittelijan vastuualuetta.

19 RAKENNUSFYSIIKAN SUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT Rakentamisvaihe Työmaakokouksiin ja mallikatselmuksiin osallistumisen ohella ohjeistaa mm. kosteus- ja sisäilmateknisesti merkittävien rakenneyksityiskohtien toteutuksen. Kommentoi ja täydentää työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaa. Laadunvarmistuskokeet. Kuivumista edellyttävien rakenteiden päällystettävyysarviot Sääsuojausten ja työmaalla tehtyjen kosteusmittausten kontrollointi.

20 RAKENNUSFYSIIKAN SUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT Käyttöönottovaihe Laatii osaltaan huoltokirjaan sisällytettävät kosteus- ja sisäilmatekniset järjestelmäkuvaukset. Ohjeistaa määräaikaistarkastukset Varmistaa järjestelmien toiminnan ennen rakennuksen käyttöönottoa. Kosteus- ja sisäilmaongelmaisissa korjauskohteissa rakennusfysikaalisen suunnittelijan on lisäksi syytä osallistua tuleville käyttäjille suunnattuihin tiedotustilaisuuksiin sekä tarvittavan esitysmateriaalin laatimiseen.

21 YHTEISTOIMINTA MUIDEN SUUNNITTELIJOIDEN KANSSA Rakennusfysikan suunnittelijan ja arkkitehdin välinen yhteistyö on välttämätöntä kosteus- ja sisäilmateknisesti kriittisten tilojen ja rakenteiden pintamateriaalien valinnassa sekä ikkunoiden lasituksen ja auringonsuojauksen suunnittelussa. LVI-suunnittelijan ja rakennusfysikan suunnittelijan välistä yhteistyötä tarvitaan mm. ryömintätilojen tuuletuksen, rakenteiden alipaineistusjärjestelmien ja pintavesijärjestelmien suunnittelussa. Korjaushankkeissa rakennusfysikan suunnittelijan erityisaluetta on kohteessa todettujen vanhojen kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu.

22 RAKENNUSFYSIIKKA: KURSSIN TAVOITE Osaamistavoitteet Opiskelija osaa selittää rakennusfysiikan perusilmiöt ja keskeiset käsitteet siten, että hän osaa laskennallisesti analysoida ja esittää lämmön, ilman ja kosteuden siirtymisen rakenteissa ja selittää tyypillisten kosteusvaurioiden syyt. Hän osaa selittää rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät. Hän osaa esittää akustisen suunnittelun perusteet, laskea huoneakustisen suunnittelun ja rakennusakustiikan tunnuslukuja sekä arvostella näiden lukujen avulla rakenteiden kelpoisuutta.

23 RAKENNUSFYSIIKKA: KURSSIN TOTEUTUS Aika ja paikka: 3-6. periodi Luennot ja harjoitukset: Keskiviikkoisin klo TF 331 Luennoitsijat: Raimo Hannila (Prof. Mikko Malaska, Opintojakson arviointikriteerit: Kotitehtävät ja kirjallinen tentti. Tentin painoarvo on ¾ kurssin arvosanasta. Kurssiin kuuluu 4 kotitehtävää, joiden yhteinen painoarvo on ¼ kurssin arvosanasta.

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Energiatehokkaan rakennuksen voi toteuttaa monin eri tavoin huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla. Useat rakentamismääräysten osat ohjaavat energiatehokkuuteen. Kokonaisenergiatarkastelu koskee

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Teppo Lehtinen, tekniikan lisensiaatti Ylitarkastaja, ympäristöministeriö teppo.lehtinen@ymparisto.fi 444 Kirjoituksen lähtökohtana on Teknologian kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA

UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA UUDISRAKENTAMSEN ENERGIAMÄÄRYKSET JA E- LUVUN LASKENTA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennustekniikan koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Kristiina Ihanajärvi TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Rakennustekniikan

Lisätiedot

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 C3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Rakennusten energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on sitouduttu koko Euroopan Unionin piirissä. Vuoteen 2020

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta

Lisätiedot

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas

Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Taloyhtiön korjausrakentamisen energiaopas Toimitus: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Turun kaupunki Kiinteistöliitto

Lisätiedot

Uudet energiamääräykset ja E-luvun laskenta

Uudet energiamääräykset ja E-luvun laskenta Uudet energiamääräykset ja E-luvun laskenta Rakennukset ja ilmastonmuutos Suomessa 2003 Muut 5 % Rakennustarvikkeiden valmistus ja rakentamisajan energia 5 % Liikenne 16 % Rakennusten energiankulutus 39

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Jarmo Hulkko Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Esimerkkikohde Keltinmäen koulun peruskorjaus, vaihe 1 Aducate Reports and Books 5/2010 Aducate Centre for Training and

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen lämmöneristyksestä

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen lämmöneristyksestä C3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennuksen lämmöneristys Määräykset 2003 1 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2002 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

AKUSTIIKKASUUNNITTELU KORJAUSRAKENTAMISHANKKEISSA 1 JOHDANTO 2 AKUSTISET VAATIMUKSET KORJAUSHANKKEISSA

AKUSTIIKKASUUNNITTELU KORJAUSRAKENTAMISHANKKEISSA 1 JOHDANTO 2 AKUSTISET VAATIMUKSET KORJAUSHANKKEISSA AKUSTIIKKASUUNNITTELU KORJAUSRAKENTAMISHANKKEISSA Jussi Rauhala, Mikko Kylliäinen, Ilkka Valovirta, Timo Huhtala A-Insinöörit Suunnittelu Oy Satakunnankatu 23 A 33210 TAMPERE etunimi.sukunimi@ains.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Pekka Kalliomäki, yli insinööri

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Pekka Kalliomäki, yli insinööri Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Pekka Kalliomäki, yli insinööri 1 Esityksen sisältö Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Uudistuvat rakennusten energiamääräykset C3, D2,

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Antti Kela ENERGIAMÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISESSA

Antti Kela ENERGIAMÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISESSA Antti Kela ENERGIAMÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISESSA ENERGIAMÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISESSA Antti Kela Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Lisätiedot

Lämpö. Rakennusfysiikkaa rakennusinsinöörille. Rafnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright Rafnet-ryhmä LUONNOSVERSIO 27.9.

Lämpö. Rakennusfysiikkaa rakennusinsinöörille. Rafnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright Rafnet-ryhmä LUONNOSVERSIO 27.9. akennusfysiikkaa rakennusinsinöörille Lämpö afnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright afnet-ryhmä LUONNOSVESIO 7.9.004 akennusteollisuuden koulutuskeskus ATEKO Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Rakennusfysiikan käsikirja Rakennusten kylmäsillat

Rakennusfysiikan käsikirja Rakennusten kylmäsillat Rakennusfysiikan käsikirja Rakennusten kylmäsillat Alkusanat Tämä opas käsittelee rakennusosien kylmäsiltoja ja niihin liittyviä ilmiöitä. Oppaan tarkoitus on antaa helposti ymmärrettävää yleistietoa kylmäsiltojen

Lisätiedot

4/13 Ympäristöministeriön asetus

4/13 Ympäristöministeriön asetus 4/13 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan

HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKENNE 1 Hengittävä puukuiturakenne Fysikaalinen toimintaperiaate ja vaikutukset sisäilmaan 2 Teksti:

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

R I N T A M A M I E S T A L O

R I N T A M A M I E S T A L O RINTAMAMIESTALO 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS TOIMII...

Lisätiedot