Raimo E. O. Stenberg, Tuotemerkki: Magna Taledo Information. Kansi ja kuvitus, Raimo E. O. Stenberg. Verkkojulkaisu, pdf, s. 90.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raimo E. O. Stenberg, 2015. Tuotemerkki: Magna Taledo Information. Kansi ja kuvitus, Raimo E. O. Stenberg. Verkkojulkaisu, pdf, s. 90."

Transkriptio

1 Raimo E. O. Stenberg, Tuotemerkki: Magna Taledo Information. Kansi ja kuvitus, Raimo E. O. Stenberg. Verkkojulkaisu, pdf, s. 90. ISBN

2 Kirjasen nimiotsikko viittaa erääseen kansalaisten perustuslailliseen perusoikeuteen, joka on oikeus terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön. Kysymys tästä oikeudesta eksplikoitui dilemmaksi eräässä eteläsuomalaisessa kaupungissa toteutettuna liikennejärjestelynä, jossa järjestelyssä vilkas ja raskas ulosmenoliikenne siirrettiin neljän metrin etäisyydelle asuinkerrostaloista. Kansikuva symbolisoi tilannetta, josta tilanteesta aiheutuneita, varsin todennäköisiä ympäristö- ja ympäristöterveyshaittoja eivät maamme ympäristö- ja terveysviranomaiset ole kyenneet selvittämään! Tämä selvittämättömyys, jo kymmenen vuotta jatkuneina hulluina päivinä asettuu kirjasen tematiikan ja sisällön substanssiksi sekä samalla sen motiivikysymykseksi: Ovatko tällaisessa tilanteessa toteutuneet asukkaiden perusoikeudet terveelliseen elinympäristöön ja omaisuudensuojaan? (Omaisuudensuojan osalta motiivikysymykseen on saatu selkeä vastaus syksyllä 2011 erään insinööritoimiston lausunnosta, koskien katuliikenteen rakenteille aiheuttamaa kuormitusta. Mahdollisten terveyshaittojen osalta vastaus saadaan teettämiemme sisäilmatutkimusten tulosten valmistuttua maaliskuussa 2015.) Kirjaa ei ole tarkoitettu pamfletiksi, ei jeremiadiksi eikä anekdootiksi, vaikka sen mitä tapahtunut ja miten viranomaiset ovat toimineet -tarinakerronnat saattavat sellaiseen viitata. Se on sen sijaan yhteiskunnallinen sissi-isku, tarkoitettuna viestittämään eräistä elinympäristöhaittoihin liittyvistä ongelmista - ja erityisesti ympäristö-, hallinto- ja terveysviranomaisten niihin kohdistuneista, perus- ja ihmisoikeuksia loukkaavista käsittelyistä käsittämättömistä käsittelemättömyyksistä. Tämä, kestävyysvajeittemme eräästä seurausmuodosta raportoiva julkaisu on laadittu myös siksi, koska näyttää siltä, että po. haittojen luonteet ja laadut seurausmuotoineen ja taustoineen eivät ole yhteiskunnan eivätkä myöskään poliittisten veijareittemme tietoisuuteen lainkaan verifioineet, kuten ei sekään, mitä nämä länsimaissa merkittävimmiksi asettuvat ympäristöterveydelliset haittaongelmat merkitsevät yhteiskunnalle kansanterveydellisinä ja kansantaloudellisina menetyksinä 2

3 RAIMO E. O. STENBERG PERUSOIKEUTENA TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ. <Kirjanen on muokattu oikeus- ja ympäristöviranomaisten käyttöön tutkintamateriaaliksi tarkoitetusta käsikirjoitusluonnoksesta, jonka nimiotsikko oli: Mitä Xx:n kaupungin xx-kadulla on tapahtunut ja edelleen tapahtumassa? Tässä julkaisussa tämä nimiotsikko on korvattu yllä olevalla otsikolla. Tein em. käsikirjoituksella eräille yhteiskunnallisille tahoille suunnatun testin. Sain testiini vastaani hiljaisen ja resonoimattoman luokan, ts. tahot eivät läpäisseet testiäni. Hiljaisuuden seurauksena päätin aktivoida käsikirjoituksen julkaisuvarauksen julkaisemattomuudeksi. Katsoin myös, että käsikirjoitus olisi tutkinnallisena aineistona käytettynä ollut turha ja hyödytön dokumentti kuten olisi myös ympäristön vaarantamista koskeva tutkintaprosessikin. Se myös siksi, koska tällaisessa tilanteessa kestävyysvajeiden piinaaman yhteiskunnan tulisi itsensä kyetä, osata ja oppia omaehtoisesti ratkaisemaan sotkunsa ja sekoilunsa ilman rikosoikeudellisen ulottuvuuden kytkemistä sen lailla ja moraalilla ohjattuun hallinnollis-oikeudelliseen toimintaan. Hiljaisuus indikoi myös sitä, että po. aineistolla esitettävässä muodossa tuollaiset haittaongelmat luonteineen, seurausvaikutuksineen ja terveys-, eli sote-poliittisine merkityksineen eivät olisi verifioituneet ymmärtämisen kestävyysvajeen vaivaaman, henkisen ja eettis-sosiaalisen suursiivouksen tarpeessa olevan yhteiskuntamme tietoisuuteen. Muutin siis suunnitelmaa ja laadin alkuperäisen käsikirjoituksen pohjalta tämän yhteiskunnallemme jaettavan tietokirjasen. Sen tematiikan ja tekstisisällön substanssi näyttäytyy edellisellä sivulla olevassa esittelyssä. Kuten siitä ilmenee, peilaan kirjassa samalla myös po. tapahtumatodellisuuteen liittyviä ja vaikuttavia yleisiä, nykykulttuurissamme ja sen yhteiskunnissa esiintyviä oireyhtymiä taustatekijöineen.> Tuotemerkki: PRO BONO PUBLICO

4 Sisällysluettelo: Esittelyksi 2 Omistus 5 I. Mitä erään eteläsuomalaisen kaupungin kadulle ja kadulla on tapahtunut? 9 Liikennejärjestely syksyllä II. Motiivikysymys 1 12 Motiivikysymystä saattavia kysymyksiä 12 Liikenneperäiset ympäristö- ja ympäristöterveyshaitat 15 Kirjoittajan huomautus 21 III. Ympäristö- ja ympäristöterveydensuojelun chaconnea 23 Intrada 23 Liikennekuormituskäsittelyt po. kaupungin hallinnossa 25 Koska katu on näin suunniteltu 31 Välähdyksiä paikallisesta ympäristöterveydensuojelusta 33 Teema-, kysymys- ja muistutuslauseita 38 Ympäristöterveyssuojelun tapahtumatodellisuutta 40 Hallintokantelu, vai mikä se oli 40 Terveyshaitan suojelua terveydensuojelulta STM:ssä? 41 Ympäristö- ja ympäristöterveydensuojelumme lastenkengissäkö? 45 Oikeusistuinten juris prudentiaa 50 Deluusioita lainsäädännössä 58 IV. Tottako siis vai tarua? 62 Teknilliset saavutuksemme 66 Hallinnollis-oikeudellinen kestävyysvaje 67 Eettis-sosiaalisesti pirstoutunut elämismaailmamme 68 Perustuslaillinen kestävyysvaje 70 V. Ratkaisu ja remontti 71 Raportista ratkaisuun ja remonttiin 72 Problem resolvers 75 Jälkikirjoitus 78 Lähdekirjallisuutta 89 4

5 Omistus Omistan kirjasen aluksi nimiotsikkoon ja motiivikysymykseen viitaten Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. Pääsääntöisesti omistan ja jaan julkaisun maamme ympäristön ja ympäristöterveyden suojeluviranomaisina toimiville tai toimimattomille ystävillemme, heidän joukossaan ensiksi: Po. kaupungin terveysvalvonnan johtaja joka mitattuaan nanopartikkelilaskimellaan asuntomme tuuletusikkunasta virtaavien pakokaasupäästöjen partikkeleita ( kuutiosenttimetrissä) kirjoitti sähköpostinsa , liitteeseen: Ympäristölautakunnan esityksessä todetaan, että liikenteestä koituu xx-kadun XX:n kiinteistölle terveydensuojelulain 1 tarkoittamaa haittaa. Laissa terveyshaitalla tarkoitetaan mm. sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Tämän seikan todistamiseksi ei siis enää tarvita lääketieteellisiä selvityksiä. Lautakunnan päätösperusteluin hän kuitenkin latasi: Koska XX:n talon haitat johtuvat pikemminkin liikenteen lisääntymisestä, liikennejärjestelmistä ja yleisestä yhdyskunnan infrastruktuurista sekä rakentamisen ja tuotannon korkeasuhdanteista kuin ajolinjan siirtymisestä ja siis kyse on kaupunkiympäristöstä, josta koituu kuvattuja haittoja, terveydensuojelulain 2 2 momentin mukaan terveysvalvonta ei näe mahdolliseksi ryhtyä asiassa hallinnollisiin toimenpiteisiin. (s. 33.) Omistettakoon kirja toiseksi Etelä-Suomen lääninhallituksen ympäristöterveyden suojeluviranomaisille, joilta pyydettiin terveydensuojelulain 52 :n mukaista toimenpidettä. Vastaukseksi tuli tekstiä: po. terveyshaitta ei ole lain 52 :ssä tarkoitetun mukainen; se ei ulotu laajalle eikä ole erityisen merkityksellinen! (s 40.) Samanlaiseen suojelijoiden kategoriaan asettui myös saman pyynnön saanut STM, jonka silloinen kansliapäällikkö ja ympäristöterveysryhmän johtaja kirjoittivat kirjeessään , STM 913/2008) varsin sarkastisesti, että paikallisia liikennejärjestelyjä ei voida pitää sellaisina yleisinä valvontaan kuuluvina, terveydensuojelulain toimeenpa- 5

6 noon liittyvinä kysymyksinä, joissa sosiaali- ja terveysministeriö olisi terveydensuojelulain 4 :n nojalla toimivaltainen. (s. 41.) Silloinen peruspalveluministeri Paula Risikko jatkoi tästä ja totesi kirjeessään hankittuaan katulinjauksen siirrosta annetut lausunnot ja päätökset" -, että "siitä voi aiheutua häiriöitä kiinteistöllenne" ja että "haittaa ei voida pitää niin huomattavana, että se edellyttäisi valtion viranomaisten toimenpiteitä." (s. 43.) Seuraavana omistusvuorossa on Helsingin hallinto-oikeus, joka valituksen epäävässä päätöksessä siteerasi terveydensuojelulain 27 :n perusteluja: Hallituksen esityksen mukaan 27 :ä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi tapauksiin, joissa yksilöityä terveyshaitan aiheuttajaa ei ole osoitettavissa, kuten liikennemelun ja ulkoilman saastumisen ollessa kysymyksessä. (s. 50.) KHO säästi itsensä valituksen käsittelyn vaivalta, todeten valituksen myöhästyneeksi. Omistus luetteloon otettakoon mausteeksi po. kaupungin johtava ympäristötarkastaja, joka kirjoitti lautakuntansa päätösperusteluihin: kaupunkiympäristössä ei nyt kyseessä olevan suuruisella katulinjan muutoksella ole merkittävää vaikutusta ulkona todettavaan melutasoon tai ilman laatuun. (s. 36.) Jatko-omistus kohdistukoon KHO:lle, joka tätä asiakäsittelyä koskevassa valituskäsittelyssä totesi, että ympäristösuojelulain säännöksiä sovelletaan vain yksittäisen toiminnanharjoittajan toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen rajoittamiseen. Jatkoksi KHO totesi, että asian käsittely olisi ilmeisesti kuulunut kaupungin tekniselle lautakunnalle maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa järjestyksessä Omistettakoon kirjanen vielä toisen kerran STM:lle, jonka ympäristöterveysryhmän johtaja ilmoitti pyydettyihin, terveydensuojelulain mukaisiin toimiin ryhtymättä, että aineistoista ei löytynyt mitään sellaista uutta, minkä perusteella sosiaali- ja terveysministeriöllä olisi mahdollisuutta ottaa asiaan kantaa muutoin kuin miten asiasta on teille aikaisemmin vastattu. (Löytyikö vai ei? Sivut: ) Omistuksen ansaitsee myös po. kaupungin ympäristöjohtaja, joka haittojen poistoehdotukseen ja asuntojen sisäilmatutkimuksiin ilmoitti sähköpostissa kantoinamme olevan: Asunnon omistaja on vastuussa asunnon mahdollisen puutteellisuuden tai epäkohdan korjaamisesta. Jos asunnon omistaja epäilee epäkohtaa asunnos- 6

7 saan, tulee hänen itsensä suorittaa kustannuksellaan tarpeelliset tutkimukset ja mittaukset epäkohdan selvittämiseksi. (s. 38.) Mutta aivan erityisen omistuksen ansaitsee kaupungin kaupunkisuunnittelun johtaja, joka neuvottelutilaisuudessa ilmoitti siloisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan kolmasti tiedustellessa, miksi haittoja ei voida poistaa palauttamalla liikennejärjestelyä entiselleen, että ei siksi, Koska katu on näin suunniteltu (s. 31.) Ja vielä yksi viranomaisomistus, jonka ansaitsee puhelinkeskustelussa , n. klo lainsäädännöllisen deluusion paljastanut Etelä-Suomen AVI:n ympäristöterveyshuollon virkailija, so. terveydensuolelulain 27 :n perusteluiden mukaan terveydensuojelulaki ei koske liikennepäästöistä aiheutuvia terveyshaittoja. (s. 58.) Näiden viranomaisten jälkeen kirjanen on syytä omistaa vielä yhteiskunnallemme jaettavana julkaisuna - raporttikirjana - yhteiskunnallisten valtarakenteiden tarvesokkeloissa seikkaileville poliittisille veijareillemme: kansanedustajille ja ministereille. Omistan sen myös Kuntaliitolle ja sen kautta kunnallisissa hallintorakenteissa viranhaltijoina askarteleville ympäristö- ja ympäristöterveydensuojelijoina, mm. esittelijöinä toimiville ympäristöpäälliköille ja heidän alaisinaan toimiville viranomaislautakuntakunnille. Tässä mielessä omistuksen kohteina olkoon erityisesti po. eteläsuomalaisessa kaupungissa toimivat viranomaislautakunnat ja niiden kaupunkiin palvelussuhteiset esittelijät. Näyttää siltä, että tämä, tuosta eteläsuomalaisen kaupungin liikennejärjestelyn myötä tapahtuneesta ja edelleen tapahtuvasta tilanteesta kertova raporttikirjanen tulisi entistä tiiviimmin omistaa myös kuntien kaavoittajille, rakennusvalvontaviranomaisille sekä katusuunnittelujensa, kadunrakentelujensa ja kadunpitojensa parissa touhuaville teknisentoimen viranhaltijoille ja heidän johdoilleen, kuten myös johtosääntöjensä mukaisesti näistä asioista päättäville teknisille lautakunnille ja niiden jäsenille. Mutta koska yhteiskunnassamme näyttäisi tällä hetkellä vaikuttavan laajemminkin ja erityisesti lastenkengissä toimivaan ympäristöterveydensuojeluun ja sen suojeluketjuun ylhäältä alas kohdistuva ja 7

8 jopa oikeusjärjestelmäämme ulottuva ymmärtämisen ja osaamisen kestävyysvaje, omistan raportin tulkitsevaksi johdanto- ja taustaaineistoksi kaikille, kulttuurimme sekä samalla ympäristön ja ympäristöterveydensuojelun konkreettista käytännön tilaa ja tilannetta pohtimaan pysähtyville yksityisille, yhteiskunnallisina kosketuspintoina ja kehityssysäysten antajina problem resolvers - kykenemään toimiville kansalaisille. Aivan erityisesti dokumentti omistettakoon tiedotteena niille terveydenhuollossamme toimiville kanssaihmisilleni, jotka pyrkivät kehittämään ympäristöterveyteen kohdistuvaa osaamistaan ja siihen liittyvien terveyskomplikaatioiden hallintaansa sekä ymmärtämään sitä, mistä kaikesta näissä genotoksista nanohiukkasista ja ilman muistakin pienhiukkaspitoisuuksista on terveyshaittoina kysymys. Viimeksi sanottuun omistukseen liittyen, kirjaseni sopii omistettavaksi erityisesti Lääkäriliitolle ja maamme lääkärikunnalle, heidän joukossaan tyttäremme Tarja sekä samalla kaikille sairaanhoidon parissa työskenteleville ammattilaisille, heidän joukossaan vanhin tyttäremme, nohevana osastonhoitajana toimiva Terttu. Em. omistukset merkitsevät julkaisun omistamista koko yhteiskunnalle, jonka nykytilanteesta olen kirjoittanut: Eettis-sosiaalisissa ja hallinnollis-oikeudellisissa kestävyysvajeissa toimivan yhteiskunnan ja siinä elävien, elämisen konseptinsa kadottaneiden kansalaisten tulevaisuuden ennusteet ovat huonoja. Tällaisten vajeiden myötä keskuudessamme tulee esiintymään levottomuutta, sosiaalista ahdinkoa ja taloudellista epävarmuutta. Tilanteen ääripäässä on ennustettu näyttäytyvän yhteiskunnallisten infrastruktuurien romahtaminen. Kiitän THL:n Ympäristöterveysosaston tutkijoita monista heiltä saamistani, ympäristöterveyttä käsittelevistä dokumenteista, neuvoista ja vuorovaikuttavista keskusteluista. Kirjoittaja 8

9 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. I. Mitä erään eteläsuomalaisen kaupungin xx-kadulle ja kadulla on tapahtunut? Olipa kerran Näin alkavat sadut. Nyt ei ole kuitenkaan kysymys sadusta, vaikka kirjanen yhteiskunnallisen vallankäytön satumaailmaa kuvaakin. Kysymys on tapahtumatodellisuudesta, joka katsauskerrontana kuvailee sitä, miten julkisen vallan sekä ympäristö- ja terveydensuojelun ja oikeusjärjestelmänkin byrokratiat voivat toimia kansalaisten perustuslaillisiin oikeuksiin ja ihmisoikeussopimuksiin liittyvissä ongelma tilanteissa Siis, olipa kerran erään kaupungin eräällä kadulla viihtyisä, rauhallinen sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö Oli, eikö sitten ole enää Liikennejärjestely syksyllä Vastaus kysymykseen on: Eipä taida olla, sillä po. kaupungissa on toteutettu liikennejärjestely, jonka seuraukset mitä ilmeisimmin vaikuttavat ihmisten elinympäristöä vaarantavina ympäristö- ja ympäristöterveydellisinä haittaongelmina - kaikkine pien- ja genotoksisine nanopartikkeli-, noki-, ym. päästöineen sekä meluhaittoineen, kuin myös asuntojen rakenteita vaurioittavine liikennekuormituksineen. Valmistuttuaan syksyllä 2004 katumuunnos näyttäytyi kadunvarren asuntoyhtiöille ja asukkaille hämmentävänä yllätyksenä. Hämmennyksen kohde oli se, että muutostyö oli kadun loppu/yläpäässä toteutettu autojen pysäköintikaista talojen edestä poistamalla sekä siirtämällä vilkkaan ja raskaan ulosmenoliikenteen väylä tälle entiselle pysäköinti- ja pysähtymiskaistalle neljän (4) metrin etäisyydelle 9

10 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. joidenkin asuintalojen seinistä! Tässä hämmentävässä liikennejärjestelyssä katumodifikaatioineen näyttäytyi kaupungin katusuunnittelun ilmeisen harkitsemattomuuden lisäksi ilmeinen piittaamattomuus siitä, mitä maamme lainsäädäntöön on terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elin- ja toimintaympäristön luomisesta sekä kadunrakentamisesta kirjoitettu. Haittojen vaikutusketjun päästölähde- ja leviäminen & muutuntakomponentit. <Koska katu on näin suunniteltu.> <Nämä komponentit selittävät po. katusuunnittelun todellisuuden ja kadunpidon arkirealismin syineen ja varsin todennäköisine haittaseurauksineen, näkökohtineen ja tosiseikkoineen paremmin kuin mitkään siitä kirjoitetut katsaukset tai kirjaset.> Terveys- ja liikennekuormitushaittojen todennäköisyyden ynnä huoneistojen asuinkelvollisuuden selvittämistarpeen ymmärtämiseksi riittänee jo vilkaisu kuvademonstraatioon ja normaali maalaisjärki. Demonstraatio kuvaa asuntojen entiselle pysäköintikaistalle siirretyn vilkkaan ja raskaan ulosmenoliikenteen haittavaikutusketjun kahta ensimmäistä, päästölähde ja leviäminen & muutunta -komponenttia; liikennettä, jonka pakokaasupäästöt saattavat aiheuttaa vakavia sairastumistapauksia varsinkin talon alakerran ikkunoiden takana asuvalle perheelle. Todellinen sairastumis- ja jopa hengenvaara lienee olemassa ko. kerrostalon kahden alimman kerroksen asukkaille, kuten koko korttelin naapuritaloissakin. Auton takana näkyvässä asunnossa kadunpuoleisten ikkunoiden tuuletusaukot on suljettu ja asunnon kolmessa huoneessa käy ilmanpuhdistajat yötä -päivää ja jokainen niistä kolme kertaa päivässä tunnin kakkos- tai kolmostehollaan talon porrashuoneen kautta huoneistoon tunkeutuvien nokiyms. partikkeleiden imuroimiseksi hengitysilmasta. Myös liikennekuormituksen osalta demonstraatio ilmentää rakennukselle syntyneiden vaurioiden ja raskaan liikenteen syy-yhteyden. Asuntoyhtiö tilasi Insinööritoimisto Timo Oksa Ky:lta lausunnon tilanteesta. Siinä todetaan mm.: Rakennus on rakenteeltaan betoni- 10

11 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. runkoinen siporex-rakennus. Tällainen rakenne on erittäin herkkä dynaamiselle rasitukselle. Yhteenvetona todettiin, että Xx-kaupunki on liikennejärjestelyllään aiheuttanut Asunto Oy XX asuinkerrostalon rakenteisiin sellaista lisääntynyttä dynaamista rasitusta, jota rakenteet eivät kestä. Näin ollen katson Xx:n Kaupungin olevan vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. (Todettakoon jatkoksi mausteena, että eräs po. kaupungin kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen arvioi kuvan nähtyään tilannetta ja totesi olevansa melko varma, että kuvassa esiintyvää puoliperävaunuyhdistelmää ei ole ajamassa Xx:n kaupunki, joten ihmettelen mihin väite kaupungin korvausvelvollisuudesta liittyy. ) Myöhemmin mainittavan STM:n kirjeen (STM 913/2008) sisällöstä paljastui po. kaupungin ympäristölautakunnan tai sen esittelijän lausunto, jota emme olleet saaneet tiedoksemme ja josta meiltä ei pyydetty vastaselitystä. Kirjeessään STM siteeraa lausuntoa mm.: Kadun keskilinjaa on siirretty n. yksi metri asuntoosakeyhtiönne taloa kohden ja että talonne kohdalla aikaisemmin ollut aikarajoitettu pysäköinti on muutettu pysäköintikielloksi. Se, että kadun keskiviivaa on siirretty - metrin tai enemmän - siksi, koska vastakkainen ajoväylä on muutettu kaksikaistaiseksi, erehdyttää loogis-formaalisena virhepäätelmänä uskomaan, että myös liikennettä olisi siirretty vain metrin lähemmäksi taloa. Vaarallisen, oikeusturvaa satuttavan virhepäätelmän aiheuttaa tässä kerronta, jonka mukaan talomme kohdalla aikaisemmin ollut aikarajoitettu pysäköinti on muutettu pysäköintikielloksi. Niinpä on muutettu pysäköintikielloksi, mutta siksi mikä lienee jäänyt selvityksessä mainitsematta (?) -, koska kaista on otettu raskaan ja vilkkaan liikenteen ulosmenoväyläksi ja siten tuotu liikennepäästöjen vaikutusketjun kaksi ensimmäistä komponenttia - päästölähteet ja leviäminen & muutunta - neljän metrin etäisyydelle pakokaasuja paineistetulla ilmastoinnilla (jonka tyyppistä ilmastointia ei katusuunnittelun mausteissa liene lainkaan otettu huomioon) imuroivien asuntojen seinistä, ovista ja ikkunoista! (Näihin mausteisiin palataan lyhyesti vielä myöhemmin.) 11

12 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. II. Motiivikysymys 1: <eli ovatko tilanteessa toteutuneet asukkaiden perusoikeudet terveelliseen elinympäristöön ja omaisuudensuojaan?> Motiivikysymystä saattavia kysymyksiä Kuten jo edellisen osan sisällöstä selvisi, po. kaupungin xx-kadulla näyttäisi liikennejärjestelyjen ja kadunpidon tsunami - toistaiseksi selvittämättömine ympäristö- ja ympäristöterveyshaittoineen vyöryneen asukkaiden terveellisen ja turvallisen elinympäristön yli. Kysymys tässä tilanteessa on paitsi ilmeisestä ympäristö- ja terveyshaittoja aiheuttaneesta tsunamista ja siis sen seurauksena kaupungin alueensa kestävän kehityksen negaatiosta, myös asukkaiden perustuslaillisten oikeuksien vajannosta mm. oikeudesta terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön. <Viite: Perustuslain 2, 7, 10, 15, 20 ja 22 :t.> Kysymys viittaa samalla siihen, että jotkut tahot po. kaupungissa eivät ole tehneet työtään hyvin, eivätkä huolellisesti ja vastuullisesti! Tapahtuneeseen viitaten lieneekin syytä kysyä: Olivatko katusuunnittelijat unohtaneet työssään lain ohjeistamat huolellisuuden, varovaisuuden ja ennaltaehkäisyn periaatteet? Ja olivatko he olleet tietoisia, että terveydensuojelulaki jonka eräänä tarkoituksena on väestön terveyden ylläpitäminen sekä terveyshaittojen ennalta ehkäisy ja poisto - edellyttää kuntien edistävän ja valvovan terveydensuojelua? Olivatko he olleet tietoisia, että jo tämä laki velvoittaa kunnat toimimaan myös liikenteen päästöjen rajoittamiseksi sekä asuntojen 12

13 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. ilmanlaadun pilaantumisen estämiseksi? Ovatko he olleet tietoisia, että terveydensuojelulain 2 :n 2 momentin mukaisesti elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Terveydensuojelulakiin liittyen kysyä voidaan myös: Miten se, mitä po. kaupungin po. kadulla on tapahtunut, liittyy ja niveltyy terveydensuojelulain 2 :stä esitettyihin perusteluihin? Perustelujen mukaan lain yleisten periaatteiden mukaan lakiin liittyy velvoite ottaa terveydensuojelu huomioon yhteiskunnan toimintoja suunniteltaessa. Terveydensuojelu edellyttää lain mukaan myös elinympäristön suunnittelun, rakentamisen ja siihen vaikuttavien toimintojen sekä muiden sellaisten tekijöiden, joihin yksilö ei voi omilla valinnoillaan ratkaisevasti vaikuttaa, ohjaamista siten, että ihmisen terveyden ylläpitämiselle olisi mahdollisimman hyvät edellytykset. Lain perustelujen mukaan lain tavoitteena on myös käyttää kulloinkin tiedossa ja käytettävissä olevat mahdollisuudet terveyshaittojen ehkäisemiseen. Terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden esiintyminen olisi voitava ehkäistä tai pitää mahdollisimman vähäisenä. Tällä elinympäristön muuttamisella sekä väestön toimintojen ja käyttäytymisen ohjaamisella elinolosuhteiden terveellisyyttä edistäväksi estetään sairauksien ja muiden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten terveyshaittojen syntyminen sekä olemassa olevien sairauksien vaikeutuminen. Toiminnassa otettaisiin mahdollisuuksien mukaan huomioon yksilöiden tai ryhmien erityinen herkkyys ja erilaiset edellytykset ja niistä seuraavat erityisvaatimukset. Ryhmillä tarkoitetaan esimerkiksi vanhuksia, vammaisia, lapsia, raskaana olevia sekä astmaatikkoja ja muita kroonisesti sairaita. <Todettakoon jo tässä yhteydessä, että asuntoyhtiömme on kolmasti lähettänyt kaupunginhallitukselle sisäiseen lainvalvonnalliseen tehtävään kytkeytyvät kirjelmät. Niissä on ehdotettu tilanteen korjaamista katumodifikaation purkamisella. Selvitettäväksi on esitetty kysymys: Onko tässä kadunpidossa ja liikennejärjestelyssä toteutunut perustuslain mukainen omaisuuden suoja sekä vastuu asukkaiden oikeudesta terveelliseen ympäristöön? Tutkittaviksi todettiin asettuvan mm.: - missä määrin kaupunki on ankkuroinut katusuunnittelunsa lähtökohdat 13

14 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. suunnittelun laatua ja asiantuntemusta turvaaviin lakeihin, asetuksiin, määräyksiin ja ohjeisiin kuten maankäyttö- ja rakennuslakiin, jonka tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset mm. hyvälle elinympäristölle; ja missä määrin katusuunnittelun lähtökohtina ovat olleet ympäristön- ja terveydensuojelu-, ym. lakeihin ja asetuksiin perustuvat tutkimukset ja suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset huomioon ottavat selvitykset ja arvioinnit; - missä määrin suunnittelussa on huomioitu suunnitelman toteuttamisen välittömät ja välilliset vaikutukset asukkaiden sosiaalisiin elinoloihin, talouteen, omaisuuden suojaan, turvallisuuteen, terveyteen ja elinympäristöön, kuten ilmanlaatuun, meluun, palvelu-, jakelu-, asiointi- ja hälytysajoneuvoliikenteen toimivuuteen sekä asumisen teknisen huollon järjestämiseen paikoitusalueineen; - miksi ympäristöministeriön kuormitusnormeja ei ole suunnitteluvaiheessa otettu huomioon; - miksi katusuunnitelmaa laadittaessa maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesta oikeudesta muistutuksen tekemiseen ei ole ilmoitettu suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille; - onko suunnittelussa otettu selvityksin ja mittauksin huomioon talojen seiniä neljän metrin etäisyydellä hipovan liikenteen ympäristöhaitat - melu ja liikennepäästöt partikkeleineen; - ovatko suunnittelijat olleet tietoisia, että terveydensuojelulaki jonka eräänä tarkoituksena on väestön terveyden ylläpitäminen sekä terveyshaittojen ennalta ehkäisy ja poisto - edellyttää kuntien edistävän ja valvovan terveydensuojelua, jota määrittää myös ympäristönsuojelulakiin kirjoitetut säädökset? Ovatko he tietoisia, että nämä lait velvoittavat kunnat toimimaan myös liikenteen päästöjen rajoittamiseksi sekä asuntojen ilmanlaadun pilaantumisen estämiseksi? Vastaukset saatiin vasta kolmannen kyselyn ja kovan väännön jälkeen, joista esitän myöhemmässä kerronnassa lyhyet välähdykset.> Huolellisuuden, varovaisuuden ja ennaltaehkäisyn periaatteisiin viitaten voidaankin vielä kysyä: Miten tässä tapauksessa EY-oikeus ja direktiivit oli otettu huomioon ympäristönsuojelua määrittävän lainsäädännön ja ympäristövaikutusten arvioinnin osalta? Kysymys on aiheellinen, koska katusuunnittelua konstituoivien lakien huomioon ottamisen lisäksi, olisi suunnittelu edellyttänyt terveyden ja turvallisuuden vaatimuksia turvaavan YVA:n toteutuksen. Tosin YVA- ja ympäristölupamenettely ei Ympäristöministeriön 14

15 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. mukaan ole katusuunnittelussa tarpeellinen, koska asemakaavojen ja katusuunnitelmien oikeudellisiin vaatimuksiin kuuluu mm. se, että ne täyttävät terveellisyyden vaatimukset ja koska asemakaavan ja sitä seuraavan katusuunnitelman on näin ollen katsottava sääntötasolla riittävän turvaamaan nämä vaatimukset. Kysyttäköön vielä: Tukeeko po. kaupungin kadunpidon arkirealismi ympäristöministeriön väitettä tai luuloa? Edellä esitetyt kysymykset eivät anna suoraa vastausta tässä osassa otsikoituun motiivikysymykseen: Ovatko tilanteessa toteutuneet asukkaiden perusoikeudet terveelliseen elinympäristöön ja omaisuudensuojaan? Ei siksi, koska vastaus siihen voidaan saada vain liikenneperäisten ympäristö- ja ympäristöterveyshaittojen tutkinnallisten selvitysten avulla jollaisia maamme ympäristö- ja ympäristöterveyden suojeluviranomaiset eivät eivätkä oikeusviranomaisetkaan ole po. tilanteessa suvainneet tehdä tai teettää eivät ainuttakaan sellaista! Liikenneperäiset ympäristö- ja ympäristöterveyshaitat. Sanotun jatkoksi ja motiivikysymyksemme höysteeksi tulee kysyttäväksi: Mitä ja minkälaisia nuo liikenteen aiheuttamat ympäristöhaitat ovat sitten luonteeltaan, laadultaan ja seurauksiltaan? Kysyä voidaan myös onko esitetty motiivikysymys lainkaan aiheellinen ja onko po. liikennejärjestelyn yhteydessä relevanttia puhua mistään ympäristöhaitoista ja/tai kysellä niihin kytkeytyvistä perustuslaillisista oikeuksista Viitteellisen, kysymykset oikeuttavan vastauksen em. kysymyksiin saimme po. kaupungin terveysvalvonnan johtajan sähköpostin , klo liitteestä, jossa hän totesi: Ympäristölautakunnan esityksessä todetaan, että liikenteestä koituu xx-kadun XX:n kiinteistölle terveydensuojelulain 1 tarkoittamaa haittaa. Laissa terveyshaitalla tarkoitetaan mm. sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Tämän seikan todistamiseksi ei siis enää tarvita lääketieteellisiä selvityksiä. 15

16 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Toisen, kysymykset oikeuttavan vastauksen saimme ministeri Risikon kyllä-mutta -argumentoinnista kirjeessään , jossa hän arveli - hankittuaan katulinjauksen siirrosta annetut lausunnot ja päätökset" -, että "siitä voi aiheutua häiriöitä kiinteistöllenne", mutta päätteli perään, että "haittaa ei voida pitää niin huomattavana, että se edellyttäisi valtion viranomaisten toimenpiteitä." Näin silloinen peruspalveluministeri myönsi ja sitten kirjoituspöytänsä takaa torjuen vähätteli ei-huomattavaksi sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Välihuomautus: <Minkälaisia nuo haitat ja häiriöt olivat ihmisten terveyttä vähentäviltä ominaisuuksiltaan, luonteiltaan ja laaduiltaan, se jäi em. esityksissä mainitsematta eikä siihen ole myöhemminkään saatu terveysviranomaisilta selvyyttä. Viittaan kirjan seuraavaan osaan: Ympäristö- ja ympäristöterveydensuojelun chaconnea ja edelleen lukuihin: Ympäristöterveyssuojelun tapahtumatodellisuutta ja Oikeusistuinten juris prudentiaa > Jatkoksi tässä luvussa on syytä kuvata lyhyenä kerrontana tuosta liikennejärjestelystä XX-kiinteistölle koituvien terveydensuojelulain 1 tarkoittamien elinympäristö- ja ympäristöterveyshaittojen olemusta, luonnetta ja laatua. (Seuraavan osan chaconne tapahtumakerronnassa kuvataan välähdyksinä niiden poistamiseksi tehtyjä aloitteita, reklamaatioita ja valituksia - jotka kaikki ovat kohdanneet kaupungin ja eri viranomaisten tahoilta näin voidaan todeta - byrokraattista, caesarismin sävyttämää vallankäyttöä sekä tarkoituksellista, perus- ja ihmisoikeuksista, kirjoitetuista laeista ja moraalista piittaamatonta välinpitämättömyyttä. Todettakoon siis tässä osassa motiivikysymyksen 1 katteeksi noista ympäristö- ja ympäristöterveyshaitoista, seuraavaa: <Ympäristösuojelulaki määrittelee haitat 3 :n, kohdassa 1, a, d, e, f ja g.> Tämän haittakuvauksen johdannoksi sanottakoon, että jo pysäköintikaistan käyttöönotto asuintaloja neljän metrin etäisyydeltä sivuavan 16

17 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. raskaan liikenteen väyläksi viittasi huomattavien, asukkaiden sosiaalisiin elinoloihin, talouteen, omaisuuden suojaan, turvallisuuteen, terveyteen ja viihtyisään elinympäristöön kohdistuvien haittojen ilmentymiseen, kuten myös tilanteen välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin asuinhuoneiden ilmanlaatuun ja niiden melutasoon sekä palvelu-, jakelu-, asiointi- ja hälytysajoneuvoliikenteen toimivuuteen, kuin myös asumisen teknisen huollon järjestämiseen paikoitusalueineen. Kuten todettua, tässä välittömien elinympäristöhaittojen verifioinnin yhteydessä heräsi kysymys: Onko kadunpidossa ja liikennejärjestelyssä toteutunut perustuslain mukainen omaisuuden suoja sekä vastuu asukkaiden oikeudesta turvalliseen, terveelliseen ja viihtyisään ympäristöön? Kysymystä voi tarkastella aluksi Liikennekuormitushaittana. Asuntojen sisällä havaitun liikennetärinän johdosta ensimmäiseksi kysymykseksi asettui tässä yhteydessä se: Mikä liikennejärjestelyjen lähtökohta edellytti pysäköintikaistan poistoa talojen edestä ja liikenteen ohjaamista kosketusetäisyydelle talojen seinistä? Jatkokysymys seurasi edellistä: Onko kaupunki liikennesuunnittelua suorittaessaan selvittänyt raskaan liikenteen aiheuttamat rasitukset talojen rakenteisiin? Kysymys rasituksista oli aiheellinen, sillä seuraukset pysäköintikaistalle siirretyn raskaan liikenteen kuormituksesta olivat vuoden sisällä nähtävissä talon julkisivun ja sokkelin vaurioina: halkeamina ja säröinä. Tämä oli vasta alkua, sillä vuoteen 2011 mennessä asuintalolle oli liikennekuormituksesta aiheutunut jo huomattavia rakenne- ja omaisuusvahinkoja. Kuten kirjasen ensimmäisessä osassa kerroin, näistä liikennekuormituksen aiheuttamista vaurioista ja niiden syistä on laadittu Insinööritoimisto Timo Oksa Ky:n tarkastuskertomus. Tässä katselmusraportissa todetaan yhteenvetona, että kaupunki on liikennejärjestelyllään aiheuttanut Asunto Oy XX:n asuinkerrostalon rakenteisiin sellaista lisääntynyttä dynaamista rasitusta, jota rakenteet eivät kestä. Näin ollen katson Kaupungin olevan vastuussa aihe- 17

18 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. uttamistaan vahingoista. (Paradoksaalista tilanteessa on se, että kaupunkisuunnittelun omasta toimesta talo on luetteloitu asemakaavoissa ja mm. katusuunnitelmissa huomioon otettavaksi "arvotaloksi.") Ympäristöterveyshaitat. Katumodifikaation aiheuttaman hämmennyksen jälkeen huomiomme kiinnittyi lähinnä liikenteen kiinteistöllemme aiheuttamaan kuormitushaittaan. Sen mahdolliset aiheuttamat terveyshaitat olivat jääneet tietoisuutemme katveeseen. Vasta vuoden 2005 syyskesällä eräiden terveydellisten komplikaatioiden seurauksena alitajuntamme herätti myös sellaisten olemassa olon mahdollisuuteen. Ryhdyimme selvittämään asiaa jolloin törmäsimme silloisen Kansanterveyslaitoksen netissään julkaisemiin altistumis- ja terveyshaittatutkimuksiin, kuten: Ultrapienille hiukkasille altistuminen ja terveyshaitat aikuisastmaatikoilla ja ikääntyneillä sepelvaltimotautia sairastavilla (ULTRA), ilmansaasteiden vaikutukset tulehdusvälittäjäaineiden pitoisuuksiin veressä sydäninfarktin sairastaneilla, ja geeniperimän vaikutus tulehdusvasteeseen (AIRGENE), pienhiukkasten (PM2.5) ulko- ja sisäilmapitoisuuksien sekä henkilökohtaisten altistuksien lähteiden arviointi (EAS-EXPOLIS/RELEX), yhdyskuntailman ja dieselpakokaasujen hiukkasten fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja hengityselintoksisuus (PAMTOX), liikenteen aiheuttamat terveysvaikutukset ja riskit (HEARTS), ilmansaasteiden yhteydet ensimmäisen sydäninfarktin syntyyn, ja sydäninfarktin jo sairastaneiden muihin sydänsairauksiin (HEAPSS) sekä sisä- ja ulkoilman hiukkasten väliset yhteydet, ja hiukkasten vaikutus hengityselinten terveyteen (RUPIOH). Mm. nämä ympäristöterveydelliset tutkimukset osoittivat genotoksista nanohiukkasista sekä muistakin ilman pienhiukkaspitoisuuksista aiheutuvien terveyshaittojen asettuvan merkittävimmiksi ympäristöterveydellisiksi ongelmiksi länsimaissa. Kysymys on nano- ja pienhiukkasten vaikutusketjun leviäminen & muutunta -komponentista ja tähän komponenttiin liittyvästä asuntojen etäisyydestä päästölähteeseen liikenteeseen. THL:n tutkijan Timo Lankin väitöskirjassa, Fine particles in ur- 18

19 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. ban air: exposure and cardiovascular health effects, arvioidaan ilmansaasteiden aiheuttavan vuosittain pelkästään EU:n alueella n ennenaikaista kuolemaa. Suurin osa kuolemista selittyy ilman pienhiukkasten haitallisilla vaikutuksilla sydämen ja verenkiertoelimistön terveyteen. Lyhytaikainenkin altistuminen korkeille pienhiukkaspitoisuuksille on yhteydessä lisääntyneeseen ST-laskujen riskiin sepelvaltimotautia sairastavilla. Väitöksen mukaan altistuminen on sitä suurempaa, mitä enemmän liikenteessä vietettiin aikaa ja mitä lähempänä vilkkaat liikenneväylät ovat. <Otin yhteyttä Timo Lankiin ja kerroin hänelle tilanteesta. Neuvoksi sain kadunpuoleisten tuuletusaukkojen sulkemisen, asumisjärjestyksen muuttamisen ja ilmanpuhdistajan käyttöönoton. Otimme niitä käyttöön 3 kpl.> Suomen lääkärilehden 11/2008, artikkelissa Kaupunki-ilman hiukkaset ja sydänsairaudet, THL:n tutkijat Timo Lanki ja Juha Pekkanen kirjoittavat mm., että hiukkasten vaikutukset välittyvät hengityselimistöstä sydämeen ja verenkiertoelimistöön todennäköisimmin systeemisen tulehduksen ja autonomisen hermoston kautta, että em. kuolemantapausten lisäksi kymmenet miljoonat sydän- ja hengityselinsairaat kärsivät oireista, jotka rajoittavat heidän päivittäisiä toimiaan ja lisäävät sairaanhoitopalvelujen tarvetta. Kirjoittajat toteavat, että vaikuttavia todisteita kaupunki-ilman aiheuttamista haitoista sydänterveydelle on kertynyt epidemiologisista aikasarjatutkimuksista, joissa ulkoilman hiukkaspitoisuuksien vuorokausivaihtelu on yhdistetty väestön terveydentilan päivittäiseen vaihteluun. He toteavat myös, että pääteiden läheisyys lisää selvästi altistumista liikenneperäisille hiukkasille kotona, mikä on havaittu Helsingissä. Uusimmissa tutkimuksissa onkin kodin sijainnin kaupungissa havaittu vaikuttavan paitsi kuolleisuuteen myös sydänsairauksien esiintymiseen ja akuuttien komplikaatioiden ilmaantumiseen. (Todettakoon sivuhuomautuksena, että kansantaloudellisia menetyksiä on näistä ilmansaasteista liikenneperäisine haittoineen arvioitu EU:n alueetta syntyvän kymmeniä, ellei satoja miljardia / v. Suomessa n. 1 2,9 miljardia / vuosi.) Tutkijoiden raporteissa kerrotut terveyskomplikaatiot ovat seurausta 19

20 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. normaaleista liikennejärjestelyistä, jollainen esiintyi po. kadulla ennen modifikaatiota, mutta silloin, kun liikenne siirretään neljän metrin etäisyydelle asunnoista, niihin tunkeutuvista pakokaasupäästöistä tulee ihmisiä verisuoni- ja hengityselintauteina nopeasti sairastuttavia ja tappavia terveyshaittoja. Tässä yhteydessä viittaan myös lähdekirjallisuudessa mainittuihin THL:n ympäristöterveyden tutkijoiden raportteihin sekä Tekesraporttiin: FINE Pienhiukkaset Teknologia, ympäristö ja terveys Viittaan lisäksi WHO:n arvioon dieselpakokaasujen syöpävaarallisuudesta (kesäkuu 2012) Carcinogenicity of diesel-engine and gasoline-engine exhausts and some nitroarenes. Arvion taustalla on julkaistut epidemiologiset tutkimukset, joista on saatu vahvistusta dieselpakokaasualtistumisen yhteydestä kohonneeseen keuhkosyöpäriskiin erityisesti kaivosteollisuudessa mutta myös tie- ja raideliikenteessä Samalla on joissakin tutkimuksissa saatu viitteitä virtsarakkosyövän yhteydestä dieselpakokaasualtistumiseen. Dieselpakokaasujen hiukkasfraktioon liittyy voimakas genotoksisuus, mitä pidetään kohonneen syöpäriskin keskeisenä mekanismina. Tuoreessa WHO:n ympäristö- ja terveyskeskuksen REVIHAAP projektin raportissa, 2013: otetaan kantaa vilkasliikenteisen ajoväylän varrella asumiseen liittyviin lisääntyneisiin muihin kuin syöpää koskeviin terveysriskeihin (sydän- ja verisuonitauteihin sekä keuhkosairauksiin, kuten astmaan sairastuminen, näiden sairauksien pahentuminen ja sairaalahoidot, ja ennenaikaiset kuolemat), jotka ovat lukumääräisesti ja yhteiskunnallisesti paljon keuhkosyöpäriskiä suurempia. Suojaetäisyytenä ajoneuvoa / vrk liikenneväylältä pidetään yleisesti n. 100 metriä, joka ei kaupunkikeskustoissa toteudu Suomessakaan. Dokumentissa on myös vastaus kysymykseen, jossa terveyshaittojen aiheuttajiksi nimetään erityisesti lähellä syntyvien, tuoreiden pakokaasupäästöjen haitalliset aineet kuten ultrapienet hiukkaset, noki ja siihen kiinnittyneet orgaaniset yhdisteet ja jotkut metallit sekä pakokaasujen häkä ja typpidioksidi. (Lähde sähköposti THL:n Ympäristötervey- 20

21 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. denosasto. Ks. myös: ) Valtioneuvoston Pekka Himaselta tilamassa kirjassa Kestävän kasvun malli tästä tilanteesta sanotaan näin: Ekologinen kestävyys tietoyhteiskunnassa tarkoittaa harkittua informaatiojärjestelmien organisoimista ohjaamaan julkista politiikkaa ympäristönsuojelun kokonaisvaltaisesta näkökulmasta niin, että se parantaa ihmisen elämänlaatua. Ja edelleen: Vaikka ympäristöpolitiikan saralta onkin monenlaisia kokemuksia, meiltä puuttuu yhä käsitekehys, joka yhdistäisi nämä kokemukset teknisen ulottuvuutensa tuolle puolen. Kirjoittajan huomautus. Suljettakoon tämän kirjasen motiivikysymysosa todeten, että yhteiskunta kerskailee ihmisten loukkaamattomien perusoikeuksien pyhyydellä: oikeudella elämään, terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön sekä omaisuuden suojaan. Vaikka tämä raportti on jo näiden kahden osansa sisällöillä indikoinut sitä, että julkisen vallan byrokratiat voivat loukata näitä loukkaamattomia perusoikeuksia sekä rikkoa niihin liittyviä sopimuksia ja lakeja, on raportin laatija näiden jo pitkään (n. 10. vuotta) jatkuneiden hullujen päivien ajan uskonut ja kotiaan toistaiseksi - jättämättä uskoo kaupungin kaupunki- ja katusuunnittelun koska katu on näin rakennettu -dekretaalista (viittaan myöhempään kerrontaan) sekä johtosääntöviranomaisten päätöksistä, kuin myös liikenteestä xx-kadun XX:n kiinteistölle koituvasta terveydensuojelulain 1 tarkoittamasta haitasta huolimatta edelleenkin maamme perustuslaissa säädettyihin perusoikeuksiin sekä niiden toteuttamiseen ja toteutumiseen ennemmin tai myöhemmin myös po. eteläsuomalaisessa Xx:n kaupungiksi kutsutussa kuntayhteisössä. Tosin viimeaikoina teettämämme sisäilmatutkimusten tulosten valmistuttua ja jättäessä asuntomme asuinkelvollisuuden avoimeksi kysymykseksi - tuo uskomus ja kodin jättämättömyys ovat saaneet pahoja säröjä, aivan kuten liikennekuormituksen runtelemana myös asuintalomme julkisivun seinärakenteet verhouksineen sekä 21

22 Perusoikeutena terveellinen ja turvallinen elinympäristö. oman asuinhuoneistomme sisäseinät Vaikka luonto poistaakin kaupungin pakokaasutus- ja veronmaksajalistalta tämän kirjasen laatijan, kuten myös listakumppaninsa omana aikanaan, toivelmana on kuitenkin se, että tuo tapahtuma ei toteutuisi liikennepäästöistä aiheutuvien kohtalonyhteyksien saattelemana eikä vakavien sydän- ja verisuoni- tai hengityselinsairauksien piinaamana. Noihin hulluihin päiviin viitaten mainittakoon, että jotkut kirjasen seuraavan osan tapahtumakerrontaan sisältyneet, parodian horisontin ylittäneet ja tarun vai toden kategorioihin yltäneet ympäristö- ja ympäristöterveysviranomaisten ja teknisen toimen viranhaltijoiden lausumat, näkemykset ja koska katu on näin suunniteltu -perustelut olivat eräitä laukaisevia tekijöitä tämän raporttikirjasen laadinnalle. En haluaisi tätä sanoa, mutta mieleeni on tässä yhteydessä tullut, tällaisesta tilanteesta Immanuel Kant kärjekäs toteamus kirjastaan Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Hän sanoo tällaisen todellisuuden (tällaisten tekijöiden) tarkastelun vaikuttavan ajattelevaan katselijaan masentavasti ja toteaa, että koska filosofi ei voi edellyttää ihmisissä ja heidän leikeissään mitään järjellistä omaa tarkoitusta, ei hänelle jää muuta neuvoa kuin koettaa, eikö voi keksiä tässä inhimillisten olojen mielettömässä menossa jotain luonnontarkoitusta. 22

23 Koska katu on näin suunniteltu. III. Ympäristö- ja ympäristöterveydensuojelun chaconnea. <Eli välähdyksiä po. kaupungin ja maamme ympäristöviranomaisten asian käsittelytavoista ja -muodoista.> Intrada. Ensimmäinen, hieman paradoksaalinen välähdys olkoon po. kaupungin kaupunginjohtajan lausuma paikallisen lehden haastattelussa Ympäristö voi suorastaan sairastuttaa ihmisen. Tämä, kuten muutkin välähdykset on poimittu po. eteläsuomalaisen kaupungin hallinnolle ja terveysvalvonnalle sekä maamme ympäristöterveydensuojelulle osoitetuista kadunpitoa ja sen aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja koskevista reklamaatioista ja aloitteista päivämäärineen sekä niihin saaduista vastauksista ja päätöksistä. Mukana omissa luvuissaan ovat välähdyksinä myös oikeusviranomaisille asiasta ja tilanteesta tehdyt raportit. Parhaimmillaan kuten olen eri yhteyksissä todennut - nuo ympäristön ja ympäristöterveyden suojelua koskeneet käsittelyt, kuin myös muut tässä osassa kuvatut välähdykset teema- ja juonikuvioineen ovat näyttäytyneet yhtä koukeroisilta kuin 1600-luvun soitinmusiikin, chaconnen teemat kontrapunktisine muunnelmineen tai saman vuosisadan samannimisen seuratanssin koreografia pyörähtelyineen. Koska näistä teema- ja juonikuvioista on tänne, sinne ja tuonne kirjoitettu jo monia tuhansia sivuja po. kaupunginjohtajan em. haastatteluun viittaavia ja siinä todetun toteamuksen torjumiseksi tarkoitettuja raportteja, muistioita ja katsauksia - aina typeräänkin tautologiaan yltäen -, todettakoon seuraavissa vain joitakin tämän osan sanomasisältöä maustavia, tähän kauhutarinaan sisältyneiden päätösten 23

24 Koska katu on näin suunniteltu. kontrapunktisia muunnelmia - eli chaconnen muutamia tahteja ja sointuja tilannetta peilaavina välähdyksinä. Ehkäpä on hyvä todeta, että välähdykset eivät ole tarkoitettu u tuomitsevaksi, kanaanilaiseksi kiivailuksi. Edesmennyt viisas isäukkoni painotti juutalais-kristillisessä kasvatuksessaan, että arvostella saa, mutta ei tuomita! 24

25 Koska katu on näin suunniteltu. Liikennekuormituskäsittelyt kaupungin hallinnossa: Chaconnen alkutahdit lähtivät kehittymään preludina, kun po. kadun liikennejärjestelystä katumodifikaatioineen esitettiin syksyllä 2004 kaupungille yksityiseltä taholta julkinen kysely sekä ehdotus katumuunnoksen palauttamista ennalleen. Asuntoyhtiömme reklamaatio: Koska kaupunki ei kyselyyn eikä ehdotukseen reagoinut, Asuntoyhtiömme teki reklamaatiokirjelmän kaupunginhallitukselle. Kaupunkia kehotettiin muuttamaan kadun liikennejärjestelyä ja palauttamaan pysäköintikaista takaisin. Kirjeessä kysyttiin: Onko kaupunki liikennesuunnittelua suorittaessaan selvittänyt raskaan liikenteen aiheuttamat rasitukset talomme rakenteisiin ja todettiin: Mikäli niin on tehty, kuten katusuunnittelun yhteydessä luonnollisesi kuuluu, pyydämme nähtäväksi asiaa koskevat laskelmat. Kaupunginhallituksen käsittelyyn kirje ei edennyt! Se ohjattiin johtosäännön perusteella käsiteltäväksi tahoille, joille sitä ei oltu tarkoitettu ja jotka olivat katumodifikaation suunnitelleet, suunnitelman hyväksyneet ja toteuttaneet, eli kaupunkisuunnittelukeskukselle ja tekniselle lautakunnalle! Po. katumodifikaation toteuttanut tekninen lautakunta käsitteli tämän kaupunginhallitukselle osoitetun reklamaatiokirjelmän , ja katupäällikön esittelemänä päätti, ettei taloyhtiön kirje edellytä toimenpiteitä katujärjestelyssä. (Valitusosoitetta ei mainittu!) Päätösesitystä argumentoitiin kaupunkisuunnittelun teettämällä, talon kellarissa tehdyllä tärinämittauksella. Siitä tehdyn raportin mukaan mittausaikavälillä rakennuksesta mitatut tärinämittaustulokset eivät voi aiheuttaa rakenteellisia vaurioita. Raportti on katsottavissa tieteellisesti ja teknisesti täysin mitättö- 25

26 Koska katu on näin suunniteltu. mäksi ad hoc-, eli tähän tarkoitukseen tarkoitetuksi teelmäksi. Siinä vaiettiin mittaukseen objektiivisuuteen oleellisesti vaikuttavista seikoista mm. rakennusteknisiltä perusteiltaan määrittelemättömien, yhdestä paikasta indikoitujen mittaustulosten subjektiivisuudesta taloon, sen eri osiin ja rakenteisiin kohdistuvien kuormitusten suhteen. Huomioimatta jätettiin se, että talon rakenteet tärisevät ja jopa resonoivat eri osiltaan ja kohdiltaan eri voimakkuudella neljän metrin etäisyydellä jyräävän raskaan liikenteen dynaamisen kuormituksen paineaaltojen ravistelemina. <Insinööritoimisto Timo Oksa Ky kirjoittaa lausunnossa katuliikenteen rakenteille aiheuttamasta kuormituksesta: Kalliotekniikka Oy on suorittanut liikennetärinämittauksen Kalliotekniikka toteaa lausunnossaan, että mittaustulokset ovat alle 1,3 mm / s. Suomessa ei ole liikennetärinälle virallisia raja-arvoja, mutta Kalliotekniikka viittaa ulkomaalaisiin normistoihin, ja toteaa, että raja-arvona voidaan pitää 5 8 mm / s. Tärinän raja-arvot riippuvat aina rakennuksen rakenteesta, maaperästä ja perustamistavasta. Näin ollen ei voida vetää niin yksinkertaista johtopäätöstä, että 1,3 mm / s tärinä ei olisi haitallista ja rakenteita vaurioittavaa. Käsitykseni mukaan pitkällinen liikenteen tärinä aiheuttaa rakenteelle halkeamia ja vaurioita. > Vastaavanlaista argumentaatiota näytti edustavan asian esittely, jossa mm.: - jätettiin mainitsematta ja esittelemättä taloyhtiön kirjelmässään mainitsemien kuormitusnormien mukaiset laskelmat, jotka normit sallittuine kuormitusarvoineen löytyvät ympäristöministeriön laatimista, maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävistä rakentamismääräyskokoelmista ja jotka määräykset ovat velvoittavia. Tämä viittaa siihen, että mainittuja laskelmia ei katumodifikaatiota suunniteltaessa tehty! Tässä yhteydessä jätettiin arvioimatta siis se asukkaiden omaisuuden suojaan liittyvä oleellinen seikka, kuinka suuren kuormituksen raskas liikenne rakennuksen lähelle talon entiselle pysäköintikaistalle - sijoitettuna saattaa 1950-luvun alussa rakennetulle talolle sekä sen pohja- ja kantaville rakenteille aiheuttaa. - lautakunnalle ei kerrottu, että asian valmistelussa, tiedottamisessa ja päätöksenteossa ei Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti informoitu vaikka niin itsepintaisesti väitetään - asianosaisia, 26

27 Koska katu on näin suunniteltu. suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita oikeudestaan muistutuksen tekemiseen. Tätä ilmoitusta, joka saadaan lähettää tavallisena kirjeenä, ei ole ainakaan ko. taloyhtiölle saapunut eikä sellaisesta kopiotakaan ole pyynnöstä huolimatta saatu nähtäväksi! - ei mainittu eikä osoitettu sitä katusuunnitteluun ja kadunpitoon oleellisesti liittyvää seikkaa, oliko modifikaation suunnittelussa otettu huomioon - ja miten oli - maankäyttöön ja rakentamiseen kiinteästi liittyvät ympäristönsuojelu- ja terveydensuojelulait ja asetukset normeineen sekä asianmukaisine selvityksineen ja mittauksineen, joista ympäristösuojelulain 108 :ssä mainitaan: Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Kaupungin rakennusvalvonnan katselmus : Katumodifikaation aiheuttamien yleisten, korttelin ja koko kadunvarren asukkaiden elinolosuhteisiin liittyvien ympäristö- ja terveyshaittojen lisäksi sen muita, vakavia seurauksia ovat taloyhtiöiden asuntoosakkeiden arvonlasku sekä asukkaiden omaisuuteen kohdistuvien riskitekijöiden lisääntyminen. Modifikaatio - josta vastuu on po. kaupungilla näyttäytyy siis korttelissa oleville taloille vahinkoa aiheuttavana ja talojen arvoa alentavana toteutumana. Kadunpidon osalta mm. pysäköinti- ja pysähtymismahdollisuuden puuttuessa - se ilmentää myös asukkaisiin ja heidän elinympäristöönsä kohdistuvaa sosiaalisesti eriarvostavaa rajoitusta eettisen ja oikeudellisen universaalisoinnin puutetta. Seuraukset talojen pysäköintikaistalle siirretyn raskaan liikenteen kuormituksesta olivat jo vuoden sisällä katumodifikaatioista nähtävillä mm. erään talon julkisivun ja sokkelin halkeamina, säröinä. Vaurioista raportoitiin kaupunkisuunnittelulle, joka ei suvainnut raportteihin eikä tilanteeseen mitenkään reagoida. 27

PERUSOIKEUTENA TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ

PERUSOIKEUTENA TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ P PERUSOIKEUTENA TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ELINYMPÄRISTÖ erustuslaissa on säädetty kansalaisten perusoikeudet, joista eräät säätävät kansalaisten oikeuden turvalliseen ja terveelliseen elinympäristöön

Lisätiedot

TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS

TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS TUULIVOIMAN TERVEYS- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄ TUTKIMUS VALTIONEUVOSTON SELVITYS- JA TUTKIMUSTOIMINNAN SISÄLLÖN YHTEISKEHITTÄMINEN 1 5.10.2017 Tilaisuuden ohjelma: klo 9:00 9:15 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS. Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus

MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS. Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus MRL:N MUKAINEN TURVALLINEN JA TERVEELLINEN YMPÄRISTÖ ALUEIDEN SUUNNITTELUSSA, KAAVOJEN LAINMUKAISUUS Larri Liikonen Uudenmaan ELY -keskus Turvallinen ja terveellinen ympäristö? WHO terveyden määritys utopia

Lisätiedot

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 71 12.04.2016 126 14.06.2016 Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet 687/10.03.00.16/2015

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ

RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PÄIVI KAUPPINEN-KETOJA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå RAKENNUSVALVONNAN JA TERVEYDENSUOJELUN YHTEISTYÖ PORVOON RAKENNUSVALVONTA JA TERVEYDENSUOJELU Porvoon kaupunki, noin 50 000 asukasta Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi

Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Keinoja ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi Kaupunkisuunnittelulla parempaa ilmanlaatua ja ilmastoa 13.11.2013 Mitä altistuminen on? Altistumisella tarkoitetaan ihmisen ja epäpuhtauden kohtaamista

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI

SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI Haapajärven kaupungin sisäilmaryhmä SISÄILMARYHMÄN TOIMINTAMALLI SISÄILMARYHMÄN TOIMINTA ON KESKITTYNYT KUNNAN OMISTAMIEN JULKISTEN TILOJEN TERVEYSHAITTOJEN SELVITTÄMISEEN Julkisella tilalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen Olen, työskentelen ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä- Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana lainsäädännössä aluehallintovirastolle annettuja terveydensuojelulain

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

ILMANLAATU MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Suosituksia hyvistä käytännöistä kaavoittajille ja liikennesuunnittelijoille

ILMANLAATU MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA. Suosituksia hyvistä käytännöistä kaavoittajille ja liikennesuunnittelijoille ILMANLAATU MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA Suosituksia hyvistä käytännöistä kaavoittajille ja liikennesuunnittelijoille 19.8.2015 MISTÄ ON KYSYMYS? Vaikka ilmanlaatu on yleensä hyvä Suomessa, pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta. Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Kemikaaliriskien hallinta ympäristöterveyden kannalta Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Riskien hallinta riskinarvioijan näkökulmasta! Sisältö: REACH-kemikaalit/muut kemialliset aineet

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Sisäilmapaja 5 Nurmes 12.11.2013 Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Yleisperiaate rakennuksen

Lisätiedot

Miksi liikenteen päästöjä pitää. Kari KK Venho 220909

Miksi liikenteen päästöjä pitää. Kari KK Venho 220909 Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Miksi liikenteen päästöjä pitää hillitä Kari KK Venho 220909 Mikä on ilmansaasteiden merkitys? Ilmansaasteiden tiedetään lisäävän astman ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.05.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 03.05.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 100 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto ympäristölautakunnalle Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelmaluonnokseen 2017-2024 Lausunto antoi ympäristölautakunnalle

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asumisterveysasetus Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysasetus 2015 26.3.2015 Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje muutetaan perustuslain mukaisesti asetukseksi 32 1 momentti; Asuntoja, yleisiä alueita ja

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

40. Valtakunnalliset Ilmansuojelupäivät Lappeenranta

40. Valtakunnalliset Ilmansuojelupäivät Lappeenranta Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva terveysriski tietoa kaavoituksen tueksi Virpi Kollanus 40. Valtakunnalliset Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 19.8.2015 19.8.2015 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014

HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva terveysriski tietoa kaavoituksen tueksi Virpi Kollanus, THL HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Helsinki 15.12.2014 17.12.2014 Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Johdanto...4 3. Sisäilma syntyy monen tekijän summana...5 4. Sisäilmatietoiskujen teemat...6

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Suomen Kuntaliitto ry / 24.9.2015 Yleistä Kuntaliitto toteaa, että Eduskunnan kirjelmä

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Satu Räsänen, Ympäristöministeriö 16.9.2009 Lappeenranta Kaivannaisalan ympäristöpäivä Satu Räsänen /Ympäristöministeriö /Vesipolitiikan puitedirektiivi 1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2017 1 (6) 157 Samaadi Minimutu Oy, terveydensuojelulain 27 :n mukaisen määräyksen antaminen HEL 2017-004596 T 11 02 02 02 Päätös Päätöksen kohde Vireilletulo ja taustaa

Lisätiedot

Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n. Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit ja

Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n. Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit ja Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n vuosikirjaratkaisujen valossa Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit 5.11.2010 ja 7.1.2011 Kysymykset 1) Miten PeL 20.1 :n ympäristövastuu kohdistuu?

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Kokemukset huonosta ilmanlaadusta varoittavasta tekstiviestipalvelusta Katupölyseminaari 2012

Kokemukset huonosta ilmanlaadusta varoittavasta tekstiviestipalvelusta Katupölyseminaari 2012 Kokemukset huonosta ilmanlaadusta varoittavasta tekstiviestipalvelusta Katupölyseminaari 2012 25.1.2012 Maria Myllynen, HSY 1 Tekstiviestipalvelu huonosta ilmanlaadusta Tavoitteena altistumisen ja terveyshaittojen

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA -MONIALAINEN RATKAISU. Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA -MONIALAINEN RATKAISU. Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA -MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Ulla Ahonen Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.12.2014 2.12.2014 1

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 27/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Esityslista 27/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Esityslista 27/2013 1 (6) 5 Yleisten töiden lautakunnan päätösvallan delegointi, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain sekä maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (8) 191 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi Pöydälle HEL 2013-000105 T 03 00 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Ympäristöterveyden tulevat haasteet. Juha Pekkanen, prof Helsingin yliopisto

Ympäristöterveyden tulevat haasteet. Juha Pekkanen, prof Helsingin yliopisto Ympäristöterveyden tulevat haasteet Juha Pekkanen, prof Helsingin yliopisto Ympäristöterveyden historiaa Pistelähteet Suuret nälkävuodet Vesi- ja viemärilaitokset Ympäristön suojelu Hygienian nousu Lääke,

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) Ympäristölautakunta Ytp/3 10.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Asunto Oy Kotkankatu 1 kuuleminen määräyksestä poistaa asuntoon Tivolitie 4 B 17 terveyshaitta HEL 2013-013664 T 11 02 02 02 Päätösehdotus Taloyhtiö Taustaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä TYÖHYGIENIA - TARVITAANKO ENÄÄ TULEVAISUUDESSA? Rauno Pääkkönen, teemajohtaja rauno.paakkonen@ttl.fi Työhygienian tausta Työhygienia syntyi ja voimaantui erityisesti teollistumisen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS A-2666 - D/3466/10.02.03.00.04/2015 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Asemakaavan muutos A-2666, Ajokatu 197 (Sulonkuja 4) ALOITE/HAKIJA Asemakaavan

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.01.2017 Sivu 1 / 1 1986/2016 00.01.01 Kaupunginhallitus 10 9.1.2017 14 Valtuustoaloite Espoon pysäköinnin laskentaohjeen käsittelystä ja hyväksyttämisestä valtuustossa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot