Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5

6 NLJR/V\IJARV Tytite rveys- I i i ke I a itos h H:NfER-USreLUJ4 WOTERVEYS H UOLLON TOI MITILAT Nurmijdrven Tyoterveys-liikelaitoksen remontin siiftyminen kolmella vuodella aiheuttaa toiminnallisia ongelmia tydterveyshuollolle. Tarvitsisimme viilttiimdttii neljii ty6huonetta kirkonkyliin toimipisteeseen vuoden vaihteessa.. Tyofysioterapeutille. TYdPsykologille. Tyoterveyssihteerille. Laskuttajalle/ravitsemusterapeutille, iotka jakavat tyohuoneen eri pdivinii Arjen ongelmat ovat:. liidk6reiden huoneet ja toimenpidehuone ovat pienis ja eiviit mahdollista asianmukaista toimintaa. tyoterveyssihteerin tydnurkkaus on n. 1-2 neli6n suuruinen ja sijaitsee kuulontutkimushuoneen periillii. neuvottelutila puuttuu kokonaan. tyopsykologin tyohuone ei sovellu tiiinieristyksen vuoksi asiakastydskentelyyn. tyofysioterapeutilla ei ole tyohuonetta ollenkaan kirkonkylsn toimipisteessd, vaan h6n on fyysisesti eri I lsdn terveyskesku ksessa. potilasarkisto ei tdytii asianmukaisia siiiid6ksiii o ddnieristys ja ilmanvaihto ovat huonot asiakasvastaanottohuoneissa r sisdilmaoireilua esiintyy henkil6st6lld Kaikilta osin ongelmat eivdt ratkea ennen remonttia. Toiminta saataisiin kuitenkin kdyntiin, mikiiii tyoterveyshuolto saisi ottaa kiiyttoonsd remontissa kaavaillut tilat edes osin jo vuoden 2015 alusta ilman suurempia remontteja. Lijdkiireiden osalta tydhuonetilanne ratkeaisi vasta remontin my6tii 3 vuoden kuluttua. Kunta menettiis kuitenkin tyhjilleen jiieivistai tiloista liikelaitoksen maksamia vuokratuloja kolmen vuoden ajalta n euroa ja Aleksia-liikelaitos siivoustuloja 38 5OO euroa. Osan tuloista kunta voisi saada jo ennen remonttia, jos toimitilasta vuokrattaisiin soveltuva osa tyoterveyshuollon kiiytt66n. Eija Alatalo Ty6terveysh uol lon johtaja 040 3L eija. a lata n u rm ija rvi. fi N urm ijdrven Ty6terveys Postiosoite PL 38 Kdyntiosoite Rajamdentie 9C puhelin (09) O7L Faksi (0e)2s00 331s Sdhkdposti etunim i.sukun i m ijarvi.fi

7 TYOTE RVEYS LAAKAR I N VAKANSS I Lii kelaitoksen toim i n nan keh ittd mi n en ja talous edel lyttiiviit neljdn nen tyciterveysldd kd rin va ka nssi n perustam ista. Tyciterveyshuollon henkildasiakasmddrd on n ja toimintaa on jatkossakin kahdessa eritoimipisteessd. Hoidettava asiakasmddrd nykyisellddn on yli 1500 asia kasta/liiii kiiri. Va lta ku n nal lisesti ty6terveysh uoltoa ohjaa Hyvd n ty6terveysh uoltokdytd n n<in- ohjeistus ja sen m u ka isesti tydterveysldd kdrin tyrin painopisteen (n. 50 %)tulee olla ennaltaehkdisevissd toiminnoissa (toimintasuunnitelmat, tycipaikkaselvitykset, terveystarkastukset, tyrikyvynarviot, kuntoutus-ohjaus, ty6paikkaan kohdistuva muu toiminta). Nykyisillii resursseilla toiminta on ohjautunut pdinvastoin ty<iterveyspainotteisen sairausvastaanoton (83 %) hoitamiseen, koska resurssit eivdt riitd. Tydterveyspainotteisessa sa i ra usvastaanotossa keskitytiii n hoita maa n tycikykyyn olen na isesti vai kuttavia sairauksia. Sairaanhoidon linjaus on tehty muun perusterveydenhuollon kanssa jo v Hyvddn tyciterveyshuoltokdytdnt6cin kuuluu sekd ennaltaehkdisevd toiminta ettd tycikykyd tukeva sairaan hoito. Toimintaa ollaan kehittdmdssd tiimeihin, jossa asiakkuus hoituu tehokkaastija edullisesti (mm. hoitajilla on riittdvd resurssi lddkdrikonsultointiin), eike velttamette tarvita kaikissa akuuteissa sairausvastaanottotilanteissa liidkirid. Nykyisen kolmen vakanssin turvin timd toiminta vaikeutuu huomattavasti. Liikelaitoksen talouden kannalta tyciterveyslddkdrin vakanssi on oteellisen tdrked. Ty6terveyslddkdrin palkka ja henkildst6sivukulut ovat vuodessa noin j euroa. Liikevaihtoa tydterveyslddkdrin vakanssi tuo ka. 17 OOO e/kk ja vuositasolla n euroa. llman vakanssia jdd vuodessa OOO euroa tuottoja saamatta. Tdtd tuottoa tarvitsemme kustannustemme hoitamiseen. Mitd useampi laskuttava tycintekijd on jakamassa kiinteitd kustannuksia, sen vakaammalla pohjalla talouden toteutuminen on ja sitii pienempi on hinnanmuutosten korotuspaine. Hyvd talouden toteutuma liikelaitoksessa vakiinnuttaa hinnat tai alentaa hintoja seuraavalle vuodelle. Palveluja tuotetaan kunnan lisdksi my<is yritysasiakkaille. Yritysten henkilciasiakkaita on 44 % koko asiakasmddrdstd. Tyciterveyshuollon palvelutuotannon tulee vastata myds yritysten tarpeita. Tydterveyshuollon koko asiakaskunnasta 82%:lla on sairaanhoitosopimus.

8 Eija Alatalo Tyoterveysh uol lon johtaja 040 3L eiia.alata n u rm iiarvi.fi

9 Lisäselvitystä psykologitilanteeseen: voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) edellyttää psykologin palveluja lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Opiskelijalla on oikeus saada yhteys psykologiin opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi määräajassa. Tällä hetkellä psykologien työnkuvaan kuuluu neuvolaikäisten ja alakoululaisten palvelut (viisi psykologia) sekä yläkoululaisten palvelut (yksi psykologi). Oppilasmäärät ylittävät nykyisellään STAKES:n (nyk. THL) suositukset oppilasta ja kolme opetusyksikköä / psykologi. Esimerkiksi yläkoulujen psykologilla oppilasmäärä on n oppilasta, oppilaitoksia on neljä. Lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on yhteensä 1310 oppilasta, joiden palveluja ei ole resurssoitu nykyiseen psykologimäärään. Sosiaali- ja terveystoimen kehys on äärimmäisen tiukka, mikä näkyy arjessa myös asiakkaille jonojen kasvuna ja palvelutason laskuna. Nurmijärvellä on toiminut ns EMO-luokka, mikä on tarkoitettu psyykkisesti oireileville lapsille. SoTeLi:sta on tuottanut psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut luokkaan. Saadun palautteen vuoksi pidettiin useampia neuvottelutilaisuuksia talvella , jotta toiminta olisi lapselle optimaalisinta ja psykiatrisen sairaanhoitajan panos tulisi hyödynnetyksi. Toukokuussa 2014 ko sairaanhoitaja irtisanoutui ja saadun palautteen mukaan edelleenkään hänen työpanoksensa ei kohdentunut mielestämme oikein. Tulosaluekokous päätti sen vuoksi olla täyttämättä vakanssia ( monen muun avohoidon vakanssin tavoin ) kuin vasta vuodenvaihteessa Talousarvio laadittiin siten, että henkilöstösuunnitelmaan tuli nimikemuutos psykiatrinen sh -> psykologi. Toimialajohtajan on mahdollista tehdä vakanssimuutoksen mutta kunnanhallitus päättää määrärahalisäyksestä, ( psykologilla on suurempi palkka ). Yhtä aikaa talousarvioprosessin kanssa toimialajohtaja vetoisesti aloitettiin neuvottelut sivistystoimen kanssa ja päästiin yhteisymmärrykseen siitä, ettei luokan toimintamalli ollut se, mitä on tavoiteltu. Nyt asia on luvattu korjata ja toimialajohtaja päätti olla tekemättä nimikemuutosta. Psykiatrinen sh rekrytoidaan yhteistyössä sivistystoimen kanssa vuoden 2015 alusta. Tämä tapahtui lautakunnan budjettikäsittelyn jälkeen. Valitettavaa on, ettei toimialan kehys mahdollistanut psykologin vakanssin perustamista ja tulevat vuodetkin on henkilöstön osalta nollattu pl perhetukikeskus. Toisena asiana on nostettu psykologien sijoittaminen sivistystoimialalle: Asiasta ei varsinaisesti ole keskusteltu toimialalla eikä yhdessä sivistystoimen kanssa. Nykyisten psykologien selkeä kanta on, että luontevin sijoituspaikka on terveystoimessa. Lisäksi psykologit katsovat, että monessa tilanteessa on hyötyä siitä, että toimii kouluilla ns. ulkopuolisena työntekijänä. Lasten tutkimus- ja kuntoutustarpeet sekä psyykkisen hyvinvoinnin arviointi ja tuki katsotaan terveydenhuollon ammattilaisen työksi. STM:n kanta on selkeä, psykologit ovat terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on kirjaamisvelvoite ja kirjaukset tulee siirtää KANTA-arkistoon. Eli jos psykologi toimii koulutoimessa, tulee sivistyspalveluiden liittyä KANTA-palveluun. Tällöin jouduttaisiin tekemään terveys-efficaan alarekisteri. Kokemusta voidaan todeta, että tämä vaatii todella ison taustatyön valmisteluvaiheessa ja lisäksi lisää ongelmia jatkossa kaikissa muutosvaiheissa, mitä Efficaan tehdään. Koska rekisterit ovat kuitenkin eri, ei tietoja voida siirtää (

10 = psykologilla olisi vain lupa koulupsykologisivuun ), vaan vaadittaisiin uusi lupien kysymis- ja tulostusruljanssi. Lisäksi tulevan SOTE- lain mukaan terveydenhuollon ammattilaiset toimivat sote-tuotantoalueella. Kunta ei voi itsenäisesti palveluita tuottaa eikä ostaa. Toimeksi saaneena toimialajohtajan lomalla ollessa Ilpo Salminen, johtava ylilääkäri

11 HURMTJARVE} VUOKRA-A$UHIiOT Cy TALOU$ARV O (2j Fertti Selki ls, to imitusjoht*ja Eurorniir*iset resurss * 2*1 5 ja ohjeelllset resuresit?,fl.a ? 2At4 201* 2A Tcimintatuotot $ Tsimintakufut C 9500S0S C Toimintakate C0?z * atryi*: *aa4*t2*2*1*, p**vit*ty 2*11 Z*2*12i* 2*14 *t**rzai**?raazst*1<s*t: Uudiakahteita on kdynnistetg Skapoerl&ta. yhteensi 13S asuntoa lv"2fll{lia suunnittelussa ensivuodelle noin 80 asuntoa. Kolmen $euraavan vuoden suunnitelmassa rakennelaan nain 200 uutta asunloa, jossa cn mukana ga*eluasuntoia my$s erityisryhmille. Taimiafan kustannuekehigs v. 2A* Vuokrat ovat nousseet valtakunnallisesti noin 3-4 % vuositasolla vaihdellen eri vucsina, meidin vuakrakehitys on ollut keskim 6{nn 3 ola. Va,$t*av*el} kiinteist6n hoitekusbnnukset *vat ncusseet vuoeittain eri mencerisssiwa i * 7 ola,iolen paineita on korottaa vuakria jatkossa selvfrsti enenrr*nia kustannusnousua vastaavasti" Uudistuotannon hinta vaihtelee suhdanteiden mukaan. Enin osa uudistuotannosta on korkotukilainoitettr:a, johon AFIA antaa enimmaishinnan- Toiminnalliset tavoitteet vuasille ZO17 Yhti6n toinninnassa ei tapahdu slennaisia muutoksia tavaitekaudella. Vanhaa asuntokantaa peruskorjataan tulo- ja lainarahoituksella ja uudistuotanto rahoitetaan lainoilla. Peruskorjaustefi yhteydessi kiin nitetidn erityistii hucmioi;a kiinteist6jen energiatehoktuuteen" Rahaihrkseen haetaan my6s valtion avustuksia.

12 HlJftMt J hftv fr74 V * *\1fth* h#u74?47 * *Y *tr azryi**2 v a7r*rza?. I k*tl4i**t r*e*t*ty *t*kti*t ThL*L'*hffi*2*1t 2 {2??4hn*KzlLMh?rase**itia r*k**t**t?a?v*\u ia {.riitts**l hrvi*in?* ryz**&wty** *nt**r*t t*kiizt asunn** **1*jat, lu*tt*ha? $it*va tav*rt"* $2r*hry*a* *zs*tzt*a **artt&va tav*it* <**G,lv <> 45ffi va*kuttavatj* U,*4i*turxi*e* ta henk*\rt*t* utsd*t" a*.?c*l tan*a?"*t*t ** 7<*l lv 8* kvl lv T*l*a**rz'*at7**2a 7<a**a 1a e I r*zft<k 2,**. 2,**4 ia r*72*i2zs* V****itzs* tmz *11. ***.?1**k***i*nz#t p *r u*tzed *? ***?i7*7rs*{}a* m&ftrft 2*13 *** 2*14 ***?*1* * *7 2*1* 7 *7 2*17 7*7?1***inr*&r*irz*tz 4** fr** *** *** *** a*******akii*r*i&#r* / tqk i i?ztrel I f**fr*t**t* i/ z/ T*irrzltts*i*?z*i*

13 NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY ASUNTOTUOTANTO RAHOITUSMUOTO ARA Erityisryh. ARA Vapaarah 24 Yhteensä Vuosi Toteutetut ja suunnitellut kohteet, taajamittain 2010 Rivitalokohde 22 asuntoa Klaukkalaan, kerrostalo Rajamäkeen 38 asuntoa Ei saatu ARA- hintaehtoihin mahtuvia tarjouksia 2013 Tehostetun palvelun yksikkö kirkonkylä, vapaarahoitteinen kohde Kirkonkylä 2014 kerrostalo Rajamäkeen 38 asuntoa, kerrostalo Kirkonkylään 35 as, joista 15 kehitysvammaisille, Klaukkalaan 57 as 2015 Klaukkalaan 46 kerrostaloas ikäihmisille ja rivitalo 24 as 2016 Kirkonkylään 30 kerrostaloas ja 40 kerrostaloas ikäihmisille 2017 Rajamäkeen 40 kerrostaloas ja 30 kerrostaloas ikäihmisille

14 NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY ASUNTOKANTA VUOSITTAIN / TAAJAMITTAIN VUOSI ASUNTOJA TAAJAMA RAHOITUS Kirkonkylä ara Klaukkala ara Rajamäki ara Kirkonkylä vapaa Kirkonkylä ara ikäihm Klaukkala ara Rajamäki ara Klaukkala ara Klaukkala ara Kirkonkylä ara Kirkonkylä ara Rajamäki ara Klaukkala ara Klaukkala ara Kirkonkylä ara Klaukkala ara Kirkonkylä ara Klaukkala ara Klaukkala ara Rajamäki ara Klaukkala ara rajamäki ara Kirkonkylä ara Klaukkala ara Kirkonkylä ara Rajamäki ara Klaukkala arava

15 Kirkonkylä arava Klaukkala arava Rajamäki arava Klaukkala arava Klaukkala arava Klaukkala vapaa ikäih Rajamäki vapaa ikäih Klaukkala arava Rajamäki arava Rajamäki arava Röykkä arava Kirkonkylä arava ikäih Rajamäki arava Kirkonkylä arava Klaukkala arava Kirkonkylä vapaa Röykkä arava Rajamäki arava Perttula arava Rajamäki arava Rajamäki vapaa 1438 Kirkonkylä 426 Klaukkala 604 Rajamäki 330 Röykkä 64 Perttula

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 Perusturvalautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Perusturvaltk 23.04.2008

Perusturvaltk 23.04.2008 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2008 65 Perusturvaltk 23.04.2008 AIKA 23.04.2008 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016

PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 PIHTIPUTAAN ASUMISPALVELUIDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2014-2016 1(21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MIELENTERVEYSPALVELUT 2 2 VAMMAISPALVELUT 5 2.1 Vaihtoehdot vammaispalvelun näkökulmasta 6 3 VANHUSPALVELUT 7 3.1 Asiakasmäärät

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta. Saila Eskola

Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta. Saila Eskola Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta Saila Eskola 31.5.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE Ympäristöministeriö kutsui allekirjoittaneen selvityshenkilöksi, jonka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta

Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta LUOTTAMUSMIESTEN VERKKOPALVELU STLTK 20.5.2014 48 Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta Selvitys kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta 1. Selvityksen johdanto Kehitysvammaisten palveluiden

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2013 1 (40) Paikka Iisalmen terveyskeskus, II krs, kokoushuone Virta os. Meijerikatu 2

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2013 1 (40) Paikka Iisalmen terveyskeskus, II krs, kokoushuone Virta os. Meijerikatu 2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2013 1 (40) Yhtymähallitus Aika 16.04.2013 klo 15:00-19:00 Paikka Iisalmen terveyskeskus, II krs, kokoushuone Virta os. Meijerikatu 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1. Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 543 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 42/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.12.2014 klo 15:00-18:55 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 542 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013 - Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009 2013 Toteutumaraportti joulukuu 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMINEN...

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 25 06.03.2012 Kunnanhallitus 75 19.03.2012 Koulutuslautakunta 42 12.04.2012 Määräaikaisen luokanopettajan palkkaaminen 41/31/311/2012 KOULTK 25 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot