HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011"

Transkriptio

1 HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011

2 SISÄLLYS SIVU 1. ALKUSANAT 1 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS 2 3. YHTEENVETO HAASTATTELUISTA 3 4. PALAUTTEET 4 5. VUOSI 2012 JA TULEVAISUUS 5 LIITE 1

3 1 1. ALKUSANAT Terveyttä edistävillä kotikäynneillä Karkkilassa ja Nummi-Pusulassa vuonna 2011 tarkoitetaan sairaanhoitajan tekemää kotikäyntiä 75 -vuotta täyttäneille kotonaan asuville ikääntyville ihmisille, jotka eivät vielä ole kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita (kotihoito, veteraanipalvelut, omaishoidettava tai laitoshoidon piirissä). Terveyttä edistävällä kotikäynnillä pyrittiin vaikuttamaan ikääntyvän ihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua ylläpitäviin tekijöihin sekä antamaan tietoa kunnassa olevista palveluista ja henkilöistä, joihin ikääntynyt voi tarvittaessa itse ottaa yhteyttä. Terveyttä edistävällä kotikäynnillä pyrittiin tukemaan ikääntyvän ihmisen kotona asumista ja kannustettiin häntä omien voimavarojen käyttöön. Varhaisella puuttumisella pyrittiin vähentämään tai siirtämään kotona asuvan ikäihmisen tarvetta säännöllisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tai siirtymistä ennenaikaiseen laitoshoitoon. Terveyttä edistävistä kotikäynneistä tiedotettiin Karviaisen internet sivuilla ja lähetettiin henkilökohtainen kutsukirje infotilaisuuteen. Haastateltavia lähestyttiin etukäteen kirjeitse ja samalla heille postitettiin haastattelulomake nähtäväksi ja täytettäväksi. Kotikäynti sovittiin kirjeen lähettämisen jälkeen puhelimitse niille joiden yhteystiedot olivat saatavilla. Jos puhelinnumeroa ei ollut tiedossa, pyydettiin ottamaan yhteyttä sairaanhoitajaan määräaikaan mennessä samoin niitä jotka eivät halunneet kotikäyntiä, pyydettiin myös ilmoittamaan asiasta. Kotikäynti kesti tilanteesta riippuen 1 2,5 tuntia. Terveyttä edistävät kotikäynnit kirjattiin Pegasos potilastietojärjestelmään asiakkaan tiedostoihin hänen luvalla. Mikäli kirjaaminen kiellettiin, niin ennaltaehkäisevää kotikäyntiä ei voitu tällöin toteuttaa. Terveyttä edistävä kotikäynti toteutettiin vain ikäihmisen suostumuksella. Käsiteltävät aihealueet olivat: perustietojen päivittäminen, asuminen, terveydentila ja päivittäinen toimintakyky (ADL), ravitsemus, näkö, kuulo ja puheen tuottaminen, sosiaalinen verkosto, kotiaskareista selviytyminen (IADL suorituskyky), toimeentulo, tulevaisuus ja palautteet/toiveet. Terveyttä edistävän kotikäynnin aikana suoritettiin tarvittaessa toimintakykyä, muistia sekä ravitsemustilaa mittaava testaus. Tarvittaessa ohjattiin lääkärin vastaanotolle tai muun asiantuntijan kuten psykiatrisen hoitajan, diabeteshoitajan tai ravitsemusterapeutin vastaanotolle. Lisäksi sairaanhoitaja teki apuvälinearviointia ja ohjasi tarvittaessa hankkimaan apuvälineen joko itse ostamalla tai apuvälinelainaamosta lainaamalla. Sairaanhoitaja jakoi haastattelun ja ohjauksen lisäksi tarvittaessa myös erilaisia esitteitä (Karviaisen alueen ikäihmisten palveluopas, kotihoidon esite, Ikäinstituutin kotijumppaohjeita, yms).

4 2 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS Terveyttä edistävät kotikäynnit aloitettiin lokakuussa Tammikuun 2012 alussa tehtiin yhteenveto menneen vuoden terveyttä edistävistä kotikäynneistä. Vuonna vuotta täyttäneitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin kuulumattomia ikääntyviä ihmisiä Karkkilassa oli 66 ja Nummi-Pusulassa oli 41 (tästä on poistettu kaikki veteraanipalveluiden, kotihoidon tai laitoshoidonpiiriin kuuluvat henkilöt). Haastatteluja tehtiin Karkkilassa 32 henkilölle ja Nummi-Pusulassa 26 henkilölle. Ennaltaehkäisevää kotikäyntiä ei halunnut Karkkilassa 25 henkilöä ja Nummi-Pusulassa 14 henkilöä. Syyksi he kertoivat olevan hyvässä kunnossa, eivätkä tunne tarvetta kotikäyntiin. Vuoden 2011 aikana 1 henkilöä oli muuttanut toiselle paikkakunnalle Karkkilassa sekä Nummi-Pusulassa, 7 henkilöön ei saatu yhteyttä Karkkilassa ja 1 henkilöön Nummi-Pusulassa. Kuollut oli 1 henkilö Karkkilassa ennen haastattelun tekemistä. Kotikäynneillä havaittiin, että valtaosa oli täyttänyt haastattelukaavakkeen huolella itse ja toiset yhdessä omaisen kanssa sekä muutaman kohdalla omainen oli haastattelutilanteessa läsnä ja toi oman näkemyksensä julki.muutaman haastateltavan kassa haastattelukaavake täytetiin yhdessä haastattelijan kanssa. Käynnillä käytiin haastattelukaavake kohta kohdalta läpi keskustelemalla ja samalla täydennettiin haastattelukaavaketta ja kuunneltiin asiakkaan omaa näkemystä. Keskustelun aikana käytiin läpi myös sellaisia asioita, joita haastattelukaavakkeessa ei tullut esille. Esille tulleisiin asioihin annettiin ohjausta ja neuvontaa. Vastaanotto kotikäynneillä oli erinomainen. Lähes kaikki toivat esille, että kokivat kotikäynnin tarpeelliseksi sekä hyödylliseksi. Lisäksi osa toi esille sen, että oli mukava kun joku tulee kotiin asti juttelemaan kotona pärjäämisestä ja on kiinnostunut juuri hänestä. Käynneillä keskusteltiin liikunnan ja hyvän ravitsemuksen merkityksestä terveyteen. Keskusteltiin ruokailun säännöllisyydestä ja monipuolisuudesta sekä ravintoaineiden tärkeydestä. Liikunnan ja ravinnon myötä päästiin keskustelemaan myös painosta. Jokaiselta kysyttiin paino ja laskettiin BMI. Kiinnitettiin huomiota myös tapaturmien ja kaatumisten ennaltaehkäisyyn. Suositeltiin tarvittaessa erilaisia apuvälineitä, kuten liukuesteitä kenkien pohjiin talviaikaan ja kävelysauvojen käyttöä liukkailla keleillä sekä liikunnan lisäämistä tasapainon parantamiseksi. Liikuntaa suositeltiin lisäämään pienin askelin, niin lihaskunto ja tasapaino parantuisivat. Yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden ennaltaehkäisyyn suositeltiin SPR:n ystävä- ja saattajapalvelua. Lisäksi kannustettiin osallistumaan liikuntaryhmiin ja yhdistysten, järjestöjen sekä seurakunnan toimintaan.

5 Sosiaalietuuksista keskusteltiin myös tarvittaessa. Toimitettiin hakemus sosiaalihuoltolainmukaista tai vammaispalvelulainmukaista kuljetuspalvelua varten. Autettiin täyttämään Kelan eläkkeensaajan hoitotukihakemus. Omaishoidontukea suositeltiin tarvittaessa, jos haastateltava osallistui puolisonsa hoitamiseen. Muistitesti tehtiin vain asiakkaan omasta tahdosta tai omaisen toiveesta, mutta haastateltavan luvalla. Myös tarvittaessa ehdotettiin muistitestiä kun, huomattiin keskustellessa muistiongelmia ja se tehtiin jos haastateltava suostui. Osalle oli tehty muistitesti aikaisemmin, josta ei täysiä pisteitä. Heille suositeltiin muistitestin uusimista, kun käyvät lääkärinvastaanotolla TULOKSET/YHTEENVETO Haastateltavia oli yhteensä 58 henkilöä. (Karkkila + Nummi-Pusula). Haastattelukaavake ja tulokset liitteenä. Haastatelluista suurin osa koki terveydentilansa tyydyttäväksi tai melko hyväksi. Suurin osa heistä oli yllättävän hyväkuntoisia ikäisekseen ja monet harrastivat säännöllistä liikuntaa kuten kävelyä päivittäin tai 1-3-kertaa viikossa. Suurin osa haastatelluista asuvat omakotitaloissa, joissa heidän tulee tehtyä joka päivä puutarha- ja muita kotitöitä. Lisäksi osalla haastatelluista asui läheisiä samassa pihapiirissä, samassa talossa tai samalla paikkakunnalla. Läheiset auttoivat heitä tarvittaessa tai olivat yhteydessä haastateltavaan lähes päivittäin. Muutamat osallistuivat moniin työtehtäviin, kuten vapaaehtoistyöhön, läheisten auttamiseen ja lapsenlapsien hoitamiseen. Suurin osa haastatelluista koki olevansa elämäänsä tyytyväinen, vaikka asuivat yksin eivät olleet kuitenkaan yksinäisiä. Harva koki yksinäisyyttä tai murheellisuutta. Muutama halusi SPR:n ystävänpalvelun tulevan heidän luokseen. Heille annettiin yhteystiedot, johon he itse ottavat yhteyttä. Asunnon muutostöiden tarpeita oli vain muutamalla. Fyysistä toimintakykyä oli suurimmalla osalla hyvin paljon jäljellä ja valtaosa selviytyi itsenäisesti päivittäisistä toimista. Kaatumisia oli tapahtunut suhteellisen vähän puolen vuoden sisällä. Haastatelluista suurin osa harrastaa liikuntaa päivittäin vähintään puolen tunnin ajan ja melkein jokainen syö vähintään yhden lämpimän aterian päivässä. Moni 75-vuotiaista haastatelluista ajoi vielä autoa, joten he pääsevät palvelujen lähelle. Haastatelluista Nummi-Pusulalaisista noin puolet asuu yli 2 km: päässä palveluista, joten he tarvitsevat autoa tai muuta kuljetuspalvelua apunaan. Karkkilalaisista suurin osa asuu palveluiden lähellä.

6 Palveluiden, kuten Ikäihmisten virike- ja liikuntapalveluiden tuntemuksessa oli runsaasti puutetta. Mutta selvästi he, jotka olivat aktiivisempia ja halusivat osallistua liikunnan eripalveluihin olivat kyllä niistäkin tietoa löytäneet. Valtaosa heistä, jotka ilmoittivat tietävänsä virike- ja liikuntapalveluista huonosti, eivät myöskään olleet juurikaan kiinnostuneita niistä. Valtaosa tuli taloudellisesti kohtalaisesti tai hyvin toimeen. Harva heistä tupakoi ja alkoholia käytettiin kohtuullisesti. Valtaosa nukkuu yöt kohtuullisen hyvin ilman mitään nukahtamislääkettä. Turvallisuuden tunnetta on valtaosalla kotona että kodin ulkopuolella. Valtaosa koki kuulon hieman heikentyneen. Kaikkien näiden kohdalla ei kuitenkaan kuulonheikkenemistä tullut keskustelussa esille. Osalle suositeltiin kuulontutkimista ja mahdollisesti kuulolaitteen hankkimista. Suurin osa haastatelluista arvioi pärjäävänsä nykyisessä asunnossa muutaman vuoden tai vielä vuosia eivätkä luule tarvitsevansa lisäapua kotona asumiseen. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Haastateltavat kokivat, että tällaisille kotikäynneille on tarvetta. Haastateltavat kokivat että heistä välitetään ja ollaan kiinnostuneita heidän hyvinvoinnistaan HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET PALAUTTEET Sosiaali- ja terveyspalveluista: ei valittamista, kaikki toimii pääsee ajallaan vastaanotolle ja saa päivystysaikoja tarvittaessa Henkilöstö asiallista ja ystävällistä terveyspalvelut kohtalaisesti tavoitettavissa tyytyväinen saamiinsa lääkäripalveluihin tyydyttävät palvelut jonot laboratorioon ja lääkärin vastaanotolle lääkärien vaihtuvuus - ei muodostu potilas/lääkäri suhdetta vaivoja ei oteta todesta terveysasemalla, eikä saa lähetettä tutkimuksiin aktiivisempaa terveyden seurantaa ikäryhmille sos. ja terveyspalvelut huonoja koska joudun käyttämään yksityisiä palveluja Karviainen = huono ei saa aikoja lääkäripalvelut huonot ja kestää kauan niiden saaminen lääkärin kohtelu huonoa puhelimitse huono tavoitettavuus terveyskeskukseen - yksityiseen lääkäripalveluun turvautuminen Karviainen palveluineen on jäänyt etäiseksi ja vaikeasti tavoitettavaksi

7 5 Ikäihmisten palveluiden suhteen tulevaisuudessa: - hyvät palvelut ikäihmisille - huolehtikaa vanhusten palveluista - kehitettävä kotiin tarjottavia palveluita kysyntään vastaaviksi - kunnan tulee auttaa taloudellisesti eläkeläis- ja muita vapaaehtoisjärjestöjä -> voivat huolehtia / järjestää virike- ja auttamistoimia päästä joustavasti tarpeen vaatiessa palvelutaloon/vanhainkotiin vanhainkoti ja terveyskeskuksen vuodeosasto tulee säilyttää kuten myös terveysasema. Otettava huomioon asutuskeskuksen ulkopuolella asuminen palvelut kaukana-> kaikilla ei ole ajokorttia/autoa näin suuressa kunnassa toimivat vain hajautetut palvelut ts. lähipalvelut ehdottoman tarpeellisia julkista liikennettä lisättävä sinne missä palvelut ovat vanhuksille suunniteltuja vuokra ja palveluasuntoja, tarpeenmukaista kotiapua palveluasuntoja lisää terveyskeskus pidettävä paikkakunnalla tavallisia asuntoja vanhuksille-> ei luksus asuntoja rahan käytön tarkistamista avustuksia lumitöihin ja hiekotuksiin kotipihalle turvattava vanhusten kotona selviäminen istumapenkkejä jalankulku reittien varrelle hoitopaikka omalla paikkakunnalla 5. VUOSI 2012 JA TULEVAISUUS Ennaltaehkäisevän työn vaikutuksia ei useinkaan ole heti välittömästi nähtävissä ja tulokset ovat pitkävaikutteisia. Huolellisella moniammatillisen ammattiryhmän yhteistyöllä toteutetulla ennaltaehkäisevällä näkemyksellä ja työllä voidaan saada aikaan suuriakin säästöjä pitkällä aikavälillä. Parhaan vaikutuksen saisi sillä, että ennaltaehkäisevät kotikäynnit otettaisiin käyttöön kiinteänä palveluna koko Karviaisen alueella ja kuntien rahoittamana. Ennaltaehkäisevästä näkökulmasta tärkeää olisi pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ikääntymisen mahdollisesti tuomiin ongelmiin. Tämän vuoksi hyvä olisi valita tietty kiinteä ikäryhmä (esim. 75v.) joka vuodelle. Syytä olisi pohtia myös mahdollisten kontrollikäyntien tarpeellisuutta esimerkiksi noin vuoden päästä. Onnistuneeseen terveyttä edistävään kotikäyntiin tarvitaan mm. vanhustyöhön motivoitunut, ennaltaehkäisevään toimintaan koulutettu henkilöstö, riittävä resurssointi, oikea-aikaista tiedottamista, suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta, mahdollisuuksia / vaihtoehtoja tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. Ennaltaehkäisevää kotikäyntitoimintaa on myös tärkeä arvioida ja kehittää moniammatillisesti.

8 Terveyttä edistävien kotikäyntien jatkotoimenpidemahdollisuuksia on kehitettävä kotona asumisen tukemiseksi. Tulisi luoda järjestelmä, minkä avulla ikäihmisen tilanne tulisi varmistettua ennaltaehkäisevän kotikäynnin jälkeen (esim. seurantakäynti, tarkistussoitto, ohjaaminen seniorineuvolaan). 6

9 Liite 1 TERVEYTTÄ EDISTÄVIEN KOTIKÄYNTIEN TULOKSET Karkkila Nummi-Pusula Sukupuoli miehiä naisia Siviilisääty naimaton 2 3 naimisissa avoliitossa - 1 leski 4 6 eronnut 2 1 Koulutus ei koulutusta - - kansakoulu tai vähemmän keskikoulu 2 2 ylioppilas - 1 opistotasoinen koulutus/ammattikoulu 7 5 yliopistollinen loppututkinto - 2 muu - 1 Ammatti monitoiminainen/-mies - - kotiäiti, maanviljelijä, 8 8 emäntä, karjanhoitaja, muu maanviljelyyn liittyvä työ kaupan- toimisto- ja postinala 3 1 yritysjohtaja, liikkeenharjoittaja 2 3 terveydenhuolto, lääkeala 1 2 rakennus-, metalli-, maalaus- ja 8 1 kuljetusala seurakunta - - työnjohtaja, esimies 2 1 kirjasitomo, pakkaaja, puhelinasentaja, 2 - kirjaaja virkamies - - opetustyö, sivistystoimi, kääntäjä 2 3 sairaala-apulainen, laitosapulainen, 1 2 välinehuoltaja, laitosmies, vahtimestari, tehdastyö 3 3 ravintola- ja leipomoala - - kampaaja - 1

10 apteekkiala - - Miten asutte yksin 7 9 puolison kanssa lapsen kanssa 1 1 jonkun muun kanssa 1 1 Missä asutte omakoti- tai maalaistalo rivitalo 4 5 kerrostalo, hissillinen 4 - kerrostalo, hissitön 3 - paritalo - 1 Onko asuntonne omistusasunto vuokra-asunto - yksityinen - - vuokra-asunto vanhustentalo/senioritalo 1 - vuokra-asunto vanhusten palvelutalo - - muu mikä 1 - Toimitteko omaishoitajana en kyllä 3 3 Asunnon mukavuudet vesijohto sisälle wc sisällä suihku sisällä suihku ulkorakennuksessa 1 1 sauna palovaroitin Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon hyvin tyytyväinen melko tyytyväinen 11 9 melko tyytymätön - - hyvin tyytymätön - - Asunnon muutos- tai korjaustöiden tarve kynnysten poisto - - ammeen poisto - - tukikaiteiden asennus - 1 luiska portaiden tilalle/viereen - - valaistuksen parantaminen - - ovien levennys - - muu, mikä: keittiön remontti 5 2 ei muutosten tarvetta Pelkää turvallisuutenne puolesta kotona, varkaita 1 - kodin ulkopuolella, liukastuminen, pimeys 2 -

11 Tämän hetkinen terveydentila erittäin hyvä 1 1 melko hyvä tyydyttävä 17 8 melko huono 4 3 huono - - Terveydentila edellisvuoteen verrattuna paljon parempi nyt kuin vuosi sitten - 2 vähän parempi nyt kuin vuosi sitten 2 2 jokseenkin samanlainen vähän huonompi nyt kuin vuosi sitten 9 5 paljon huonompi nyt kuin vuosi sitten 2 - Huolestuttaako jokin terveydentilassa ei kyllä 17 9 huolenaiheet: sairaudet, liikuntakyky,tasapaino Muisti hyvä 5 5 kohtalainen heikentynyt huomattavasti 4 1 ei vastausta - - MMSE (muistitesti) tehtiin 4 - Onko virtsankarkailua ei kyllä 10 6 Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö ei Kyllä (vähän/kohtuullisesti) 11 9 Onko kukaan kehottanut teitä vähentämään tai ollut huolissaan päihteiden (alkoholin yms.) käytöstä ei kyllä - - Tupakointi ei kyllä 1 1 lopettanut - 2

12 Sairaudet sydän- ja verisuonisairaudet Syöpä,kasvaimet 2 1 diabetes 8 5 astma, allergiat 4 3 keuhkoahtaumatauti 1 - tuki- ja liikuntaelinsairaudet 8 6 psyykkiset sairaudet 2 - muistisairaudet 1 - krooninen anemia - - silmäsairaudet 2 2 eturauhasen liikakasvu 2 3 suolistosairaudet 1 - kilpirauhassairaudet 2 1 neurologiset sairaudet 7 - kuulo, huimaus ym. sairaudet 2 3 aineenvaihduntasairaudet - 4 Ihosairaudet 2 EI todettuja sairauksia - - Kuinka pitkä aika on edellisestä lääkärikäynnistänne alle vuosi vuotta vuotta 1 3 yli 5 vuotta - - Käyttekö tai käykö teillä säännöllisesti terveyden-/sairaanhoitaja 1 3 jalkahoitaja 9 5 fysioterapeutti/kuntoutus 2 - jokin muu sosiaali- ja terveysalan - 1 ammattilainen Käytättekö säännöllisesti uni- tai nukahtamislääkettä kyllä, päivittäin 3 - kyllä 1-3 x viikko 1 1 harvemmin 3 1 en käytä Käytättekö säännöllisesti särkylääkettä kyllä, päivittäin 8 2 kyllä, 1-3 x viikko 1 6 harvemmin en käytä 9 8 Käytättekö säännöllisesti muita lääkkeitä kyllä, 1-4 lääkettä/pv kyllä, yli 4 lääkettä pv en käytä ollenkaan 2 1

13 Noudatatteko tarkasti lääkärin antamia ohjeita lääkkeiden otossa aina useimmiten 6 2 harvoin 1 1 en juuri koskaan - - Onko tasapainonne hyvä 12 9 kohtalainen huono 2 2 Kaatuminen viimeisen 6 kk:n aikana ei kyllä 7 2 syyt kaatumisiin sairaus, tasapainohäiriö, huolimattomuus,valaistus, liukkaus Liikuntakyky erittäin hyvä 2 3 melko hyvä tyydyttävä 15 7 melko huono 3 3 huono - 1 Syyt liikuntakyvyn heikkenemiseen tuki-ja liikuntaelin sair., selkävaivat, tekonivelet, halvaus, sydänsair., huimaus, jalkahaavat, hengenahdistus, lihaskrampit, ylipaino Liikuntaa vähintään ½ tuntia päivässä (kävelyä, voimistelua, hyötyliikuntaa kuten pihatöitä, portaissa kulkemista) päivittäin viikoittain 15 8 kerran kuukaudessa 1 - muutaman kerran kuukaudessa 3 - harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 1 ei vastausta 1 - Miten tavallisesti liikutte(useampia vaihtoehtoja) kävellen pyöräillen omalla autolla sukulaisten/tuttavien kyydillä 6 3 huimaus, liukastuminen astma,nivelvaivat, heng.ahdist.,kihti, selkävaivat

14 julkisilla kulkuneuvoilla 1 3 palvelulinjalla 1 - kimppakyydillä - - taksilla 5 5 muuten 1 - ei lainkaan ulkona käyntiä 1 - Apuvälineiden käyttö kävelykeppi 8 1 rollaattori 4 1 pyörätuoli - - näön apuvälineet (silmälasit) kuulon apuvälineet 2 2 tukitangot ja kaiteet 2 1 ruokailun apuvälineet - - peseytymisen apuvälineet 3 - korotukset 3 - muu apuväline; kävelysauvat, potkukelkka 6 5 turvapuhelin/turvaranneke - - ei käytössä apuvälineitä 4 1 Millainen ruokahalunne on yleensä Hyvä huono 1 - Syöttekö päivittäin lämpimän aterian kerran päivässä kaksi kertaa päivässä 5 13 en yleensä kertaakaan - Päivittäisen lämpimän aterian saatte pääsääntöisesti valmistamalla ruuan itse lämmittämällä ruuan itse 2 2 käyttämällä ateriapalvelua - - käymällä ulkona syömässä 2 - ette syö päivittäin lämmintä ateriaa - - muu vaihtoehto (puoliso tekee) 15 3 Onko teillä omat hampaat hammasproteesit ( osaproteesit) jokin muu 1 - Onko teillä suun alueen ongelmia ei kyllä 4 1 Aika edellisestä hammaslääkärissä käynnistä alle vuosi vuotta vuotta 4 2

15 yli 5 vuotta 3 2 ei muista - 1 Näettekö lukea sanomalehteä sujuvasti ilman silmälaseja 2 1 sujuvasti silmälaseilla suurennuslasia tai muuta apuvälinettä 1 2 käyttämällä vain lehden isot otsikot - en pysty lukemaan lehtiä ollenkaan - heikentyneen näön vuoksi näkövammainen/sokea - Haittaako heikentynyt näkö päivittäistä elämää ei kyllä 2 5 Kuulo hyvä heikentynyt ei kuulolaitetta 6 8 käytän kuulolaitetta 3 1 kuulen hyvin kuulolaitteella 1 1 kuulen huonosti kuulolaitteella - - Haittaako heikentynyt kuulo päivittäistä elämää ei 26 8 kyllä 5 2 Onko teillä vaikeuksia tulla ymmärretyksi esim. puhehäiriön vuoksi? ei kyllä 2 - Kuinka usein luonanne vieraillaan päivittäin 8 9 viikoittain kuukausittain 6 4 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 1 ei koskaan - - Kuinka usein itse vierailette jonkun toisen luona päivittäin 3 1 viikoittain kuukausittain 5 6 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 7 3 ei koskaan 2 - Kuinka usein olette puhelimitse yhteydessä läheisiin tai tuttaviin päivittäin 15 11

16 viikoittain kuukausittain 5 2 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 1 - ei koskaan 1 - Onko sosiaalinen kanssakäymisenne vähentynyt viimeisen vuoden aikana ei ole vähentynyt on vähentynyt, mutta asia ei huolestuta 11 6 on vähentynyt ja asia huolestuttaa 1 2 ei vastausta - - Kuinka kauan olette yksin päivän mittaan en juuri lainkaan pidemmän ajanjakson, esim. koko aamupäivän 10 5 koko ajan tai lähes koko ajan 5 6 Psyykkinen toimintakyky koki yksinäisyyttä 4 2 koki murheellisuutta 5 2 koki turvattomuutta 1 koki pelokkuutta 1 koki väsymystä 8 2 koki olevansa elämään tyytyväinen Käykö luonanne vapaaehtoistyöntekijöitä vapaaehtoiskeskuksesta, seurakunnasta, SPR:stä ei Kyllä - 1 Haluaisitteko vapaaehtoistyöntekijän käyvän luonanne ei kyllä 2 - en osaa sanoa 7 4 Käytättekö seuraavia viestintävälineitä(useampia vaihtoehtoja) postikortti/kirje lankapuhelin matkapuhelin (kännykkä) internet 6 5 sähköposti/skype 4 4 Kuinka usein osallistutte vapaaajan toimintaan kodin ulkopuolella, esim. päivätoiminta, yhdistystoiminta, seurakunnan kerhot ja tilaisuudet, elokuvat, teatte-

17 rit, kirjasto yms. päivittäin 4 - viikoittain 12 5 kuukausittain 5 5 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 11 en koskaan 9 5 Syyt miksi ei osallistuta vapaaajan toimintoihin kodin ulkopuolella ei ole kiinnostunut, näkö- ja kuuloaistit huonontuneet, omia harrastuksia paljon, pitkät matkat Miten tunnette kotikuntanne ikäihmisten liikunta- ja viriketoimintapalvelut erittäin hyvin - 2 melko hyvin 10 5 tyydyttävästi 8 10 melko huonosti 9 7 huonosti 5 2 ei osaa sanoa - - Järjestetäänkö mielestänne kotikuntanne alueella riittävästi ikäihmisten liikunta- ja viriketoimintaa kyllä ei 1 3 ei osaa sanoa 4 6 Kotiaskareista selviytyminen Aterioiden valmistaminen itsenäisesti tarvitsee hieman apua 7 3 tarvitsee paljon apua - - muut suorittavat toiminnon 8 2 toiminto ei tapahdu laisinkaan - - en osaa sanoa - - Ostoksilla käynti itsenäisesti tarvitsee hieman apua - 3 tarvitsee paljon apua 2 - muut suorittavat toiminnon 2 1 toiminto ei tapahdu laisinkaan - - en osaa sanoa - - raha-asioiden hoito itsenäisesti tarvitsee hieman apua 4 2 tarvitsee paljon apua - - muut suorittavat toiminnon 3 1 toiminto ei tapahdu laisinkaan - - en osaa sanoa - - ei kiinnosta, ei tarvetta, pitkät matkat ja talvella sääolosuhteet.

18 kevyet kotityöt (imurointi, tiskaus, pyykinpesu) itsenäisesti tarvitsee hieman apua 3 4 tarvitsee paljon apua 3 1 muut suorittavat toiminnon 7 - toiminto ei tapahdu laisinkaan - - en osaa sanoa - - raskaat kotityöt (ikkunoiden pesu, mattojen puistelu, puulämmitys) itsenäisesti 13 4 tarvitsee hieman apua 8 9 tarvitsee paljon apua 4 1 muut suorittavat toiminnon 7 2 toiminto ei tapahdu laisinkaan - - en osaa sanoa - - lääkityksestä suoriutuminen itsenäisesti tarvitsee hieman apua 2 - tarvitsee paljon apua - - muut suorittavat toiminnon 3 - toiminto ei tapahdu laisinkaan 2 - en osaa sanoa - puhelimen käyttö itsenäisesti tarvitsee hieman apua 2 1 tarvitsee paljon apua 3 - muut suorittavat toiminnon - - toiminto ei tapahdu laisinkaan - - en osaa sanoa - - kulkuvälineiden käyttö itsenäisesti tarvitsee hieman apua 2 2 tarvitsee paljon apua 1 1 muut suorittavat toiminnon 1 4 toiminto ei tapahdu laisinkaan 2 - en osaa sanoa - - kodin pienet korjaustyöt itsenäisesti 16 9 tarvitsee hieman apua 4 10 tarvitsee paljon apua 2 5 muut suorittavat toiminnon 9 1 toiminto ei tapahdu laisinkaan 1 - en osaa sanoa - 1

19 Riittävätkö tulonne asumiseen ja elämiseen, kun otatte huomioon kaikki saamanne tulot ja tuet hyvin 7 7 kohtalaisesti huonosti 2 2 Saatteko jotain seuraavista etuuksista kansaneläke työeläke asumistuki - - toimeentulotuki - - eläkettä saavan hoitotuki 2 1 leskeneläke 4 4 rintamamieslisä - - omaishoidontuki 2 2 Tunnetteko että teillä on tarpeeksi tietoa edellä mainituista etuuksista sekä muista mahdollisista etuuksista kuten kotitaloustyön verovähennyksestä, terveydenhuollon asiakasmaksukatto rajasta kyllä ei 14 3 ei osaa sanoa - 3 Nykyinen elämäntilanteenne hyvä 8 12 kohtalainen huono 1 - ei osaa sanoa - - Mitä asioita pidätte terveyden lisäksi tärkeänä, jotta pystyisitte asumaan mahdollisimman pitkään omassa kodissanne läheiset ja heidän tukensa, muisti ja liikuntakyky säilyy, tarvittaessa kotihoidon tuki, riittävä toimeentulo, oma jaksaminen omaishoitajana, sosiaaliset suhteet, hyvät naapurit, perhekeskeisyys toimii Luuletteko tarvitsevanne vuoden sisällä (lisä)apua kotona asumiseen ei kyllä 6 2 ei osaa sanoa 3 - Läheiset ja heidäntukensa, liikuntakyky ja muisti säilyy, kotihoidon tuki, asunnon kunto, ystävät, asiointiyhteydet paremmiksi.

20 Luuletteko pärjäävänne nykyisessä asunnossanne vuoden tai vähemmän 1 - muutaman vuoden 2 9 vielä monia vuosia en osaa sanoa 8 7 Jos terveydentilanteenne muuttuu huonommaksi ettekä pärjää enää itsenäisesti, niin mieluisin vaihtoehto asumiseen teille olisi (osa laittanut useamman kohdan) oma koti omaisten avustuksella 4 8 oma koti kotipalvelun avustuksella ryhmäkoti - - yksityinen palvelukoti/hoitokoti 5 3 joku muu, mikä - 1 rivi/vanhustentalo ei osaa sanoa 3 - Ohjattu eteenpäin lääkärin vastaanotolle 4 2 psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle 1 - diabeteshoitajan vastaanotolle - - silmälääkärin vastaanotolle - - hammaslääkärin vastaanotolle - - sosiaaliohjaajalle - - sairaanhoitajan vastaanotolle - 1

75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012

75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012 2 Sisällys 1. ALKUSANAT... 3 2. KOTIKÄYNTIEN

Lisätiedot

HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOTIKÄYNTI 75-VUOTIAALLE

HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOTIKÄYNTI 75-VUOTIAALLE 1 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOTIKÄYNTI 75-VUOTIAALLE KESKUSTELULOMAKE 2012 Pvm / 2012 A. TAUSTATIEDOT Nimi Osoite Puhelin Sukupuoli: 1. nainen 2. mies Syntymäaika

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2010 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven kunta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

Kotikäynnit vuonna 2008

Kotikäynnit vuonna 2008 1 A. TAUSTATIEDOT Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella tehtiin ehkäiseviä kotikäyntejä 75-vuotiaille vuonna 2008 yhteensä 175. Heistä naisia oli 101 ja miehiä 74 (Kuvio 1.). Kotikäynneistä 38 tehtiin Alahärmässä,

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2011 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2011 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset vuodelta 2011 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven kunta Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TAUSTATIEDOT...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim.

T u r va l l i n e n. & i n t e r a k t i i v i n e n. ko t i a s u m i n e n. pa lv e l u y h t e y s. hankkeen toiminta. Sirpa Salin (Toim. T u r va l l i n e n ko t i a s u m i n e n & i n t e r a k t i i v i n e n pa lv e l u y h t e y s hankkeen toiminta ja tulokset Sirpa Salin (Toim.) Turvallinen kotiasuminen & interaktiivinen palveluyhteys

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

PERHEHOITO APU VANHUKSILLE JA MAHDOLLISUUS MAASEUDULLE

PERHEHOITO APU VANHUKSILLE JA MAHDOLLISUUS MAASEUDULLE Maa- ja kotitalousnaisten Keskus PL 251, Urheilutie 6B 01301 Vantaa puh. 043 824 8580 www.maajakotitalousnaiset.fi PERHEHOITO APU VANHUKSILLE JA MAHDOLLISUUS MAASEUDULLE Tulokset vanhusten perhehoitajien

Lisätiedot

Työttömien terveystarkastukset Pellossa

Työttömien terveystarkastukset Pellossa Työttömien terveystarkastukset Pellossa - PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso 2.8.-29.10.2010 Mari Pelkonen 29.10.2010 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Työttömien terveystarkastukset Pellossa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn KOUVOLAN TOIMINNALLISEN OSAKOKONAISUUDEN LOPPURAPORTTI Laatijat: Tommi Reiman ja Jaana Venäläinen 2 Kannen kuva otettu

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU

MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 142 TUTKIMUKSIA Kaija Virjonen MUISTISAIRAAN PALVELUPOLKU TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 142 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2012 Kirjoittaja: Kaija Virjonen,

Lisätiedot

Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina

Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Hanna Avara Pro gradu-tutkielma Ohjaajat Meeri Koivula ja Tiina Mäenpää

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

HYPA 2004 aineistokuvaus

HYPA 2004 aineistokuvaus TYÖPAPEREITA 6/2006 Pasi Moisio HYPA 2004 aineistokuvaus Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus Pasi Moisio: HYPA 2004 aineistokuvaus. Hyvinvointi & Palvelut 2004 -kyselyn aineistokuvaus.

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Sini Suvanto Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Kyselylomaketta

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

Johdanto... 4. Taustatiedot... 5. Miten vanhustyön asiakkaan asema on viimeisen 5 vuoden aikana muuttunut?... 6

Johdanto... 4. Taustatiedot... 5. Miten vanhustyön asiakkaan asema on viimeisen 5 vuoden aikana muuttunut?... 6 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Vanhustyön tulevaisuus 2010 Kyselyn yhteenvetoraportti Huhtikuu 2010 Suunnittelija Anu Kuikka 2 SISÄLLYS Johdanto... 4 Taustatiedot... 5 Miten vanhustyön asiakkaan

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020

SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020 SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMALLE... 4 2.1 LAATUSUOSITUKSET JA OHJEISTUKSET... 4 2.2 VANHUSPALVELUITA

Lisätiedot