HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011"

Transkriptio

1 HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011

2 SISÄLLYS SIVU 1. ALKUSANAT 1 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS 2 3. YHTEENVETO HAASTATTELUISTA 3 4. PALAUTTEET 4 5. VUOSI 2012 JA TULEVAISUUS 5 LIITE 1

3 1 1. ALKUSANAT Terveyttä edistävillä kotikäynneillä Karkkilassa ja Nummi-Pusulassa vuonna 2011 tarkoitetaan sairaanhoitajan tekemää kotikäyntiä 75 -vuotta täyttäneille kotonaan asuville ikääntyville ihmisille, jotka eivät vielä ole kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita (kotihoito, veteraanipalvelut, omaishoidettava tai laitoshoidon piirissä). Terveyttä edistävällä kotikäynnillä pyrittiin vaikuttamaan ikääntyvän ihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua ylläpitäviin tekijöihin sekä antamaan tietoa kunnassa olevista palveluista ja henkilöistä, joihin ikääntynyt voi tarvittaessa itse ottaa yhteyttä. Terveyttä edistävällä kotikäynnillä pyrittiin tukemaan ikääntyvän ihmisen kotona asumista ja kannustettiin häntä omien voimavarojen käyttöön. Varhaisella puuttumisella pyrittiin vähentämään tai siirtämään kotona asuvan ikäihmisen tarvetta säännöllisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tai siirtymistä ennenaikaiseen laitoshoitoon. Terveyttä edistävistä kotikäynneistä tiedotettiin Karviaisen internet sivuilla ja lähetettiin henkilökohtainen kutsukirje infotilaisuuteen. Haastateltavia lähestyttiin etukäteen kirjeitse ja samalla heille postitettiin haastattelulomake nähtäväksi ja täytettäväksi. Kotikäynti sovittiin kirjeen lähettämisen jälkeen puhelimitse niille joiden yhteystiedot olivat saatavilla. Jos puhelinnumeroa ei ollut tiedossa, pyydettiin ottamaan yhteyttä sairaanhoitajaan määräaikaan mennessä samoin niitä jotka eivät halunneet kotikäyntiä, pyydettiin myös ilmoittamaan asiasta. Kotikäynti kesti tilanteesta riippuen 1 2,5 tuntia. Terveyttä edistävät kotikäynnit kirjattiin Pegasos potilastietojärjestelmään asiakkaan tiedostoihin hänen luvalla. Mikäli kirjaaminen kiellettiin, niin ennaltaehkäisevää kotikäyntiä ei voitu tällöin toteuttaa. Terveyttä edistävä kotikäynti toteutettiin vain ikäihmisen suostumuksella. Käsiteltävät aihealueet olivat: perustietojen päivittäminen, asuminen, terveydentila ja päivittäinen toimintakyky (ADL), ravitsemus, näkö, kuulo ja puheen tuottaminen, sosiaalinen verkosto, kotiaskareista selviytyminen (IADL suorituskyky), toimeentulo, tulevaisuus ja palautteet/toiveet. Terveyttä edistävän kotikäynnin aikana suoritettiin tarvittaessa toimintakykyä, muistia sekä ravitsemustilaa mittaava testaus. Tarvittaessa ohjattiin lääkärin vastaanotolle tai muun asiantuntijan kuten psykiatrisen hoitajan, diabeteshoitajan tai ravitsemusterapeutin vastaanotolle. Lisäksi sairaanhoitaja teki apuvälinearviointia ja ohjasi tarvittaessa hankkimaan apuvälineen joko itse ostamalla tai apuvälinelainaamosta lainaamalla. Sairaanhoitaja jakoi haastattelun ja ohjauksen lisäksi tarvittaessa myös erilaisia esitteitä (Karviaisen alueen ikäihmisten palveluopas, kotihoidon esite, Ikäinstituutin kotijumppaohjeita, yms).

4 2 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS Terveyttä edistävät kotikäynnit aloitettiin lokakuussa Tammikuun 2012 alussa tehtiin yhteenveto menneen vuoden terveyttä edistävistä kotikäynneistä. Vuonna vuotta täyttäneitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piiriin kuulumattomia ikääntyviä ihmisiä Karkkilassa oli 66 ja Nummi-Pusulassa oli 41 (tästä on poistettu kaikki veteraanipalveluiden, kotihoidon tai laitoshoidonpiiriin kuuluvat henkilöt). Haastatteluja tehtiin Karkkilassa 32 henkilölle ja Nummi-Pusulassa 26 henkilölle. Ennaltaehkäisevää kotikäyntiä ei halunnut Karkkilassa 25 henkilöä ja Nummi-Pusulassa 14 henkilöä. Syyksi he kertoivat olevan hyvässä kunnossa, eivätkä tunne tarvetta kotikäyntiin. Vuoden 2011 aikana 1 henkilöä oli muuttanut toiselle paikkakunnalle Karkkilassa sekä Nummi-Pusulassa, 7 henkilöön ei saatu yhteyttä Karkkilassa ja 1 henkilöön Nummi-Pusulassa. Kuollut oli 1 henkilö Karkkilassa ennen haastattelun tekemistä. Kotikäynneillä havaittiin, että valtaosa oli täyttänyt haastattelukaavakkeen huolella itse ja toiset yhdessä omaisen kanssa sekä muutaman kohdalla omainen oli haastattelutilanteessa läsnä ja toi oman näkemyksensä julki.muutaman haastateltavan kassa haastattelukaavake täytetiin yhdessä haastattelijan kanssa. Käynnillä käytiin haastattelukaavake kohta kohdalta läpi keskustelemalla ja samalla täydennettiin haastattelukaavaketta ja kuunneltiin asiakkaan omaa näkemystä. Keskustelun aikana käytiin läpi myös sellaisia asioita, joita haastattelukaavakkeessa ei tullut esille. Esille tulleisiin asioihin annettiin ohjausta ja neuvontaa. Vastaanotto kotikäynneillä oli erinomainen. Lähes kaikki toivat esille, että kokivat kotikäynnin tarpeelliseksi sekä hyödylliseksi. Lisäksi osa toi esille sen, että oli mukava kun joku tulee kotiin asti juttelemaan kotona pärjäämisestä ja on kiinnostunut juuri hänestä. Käynneillä keskusteltiin liikunnan ja hyvän ravitsemuksen merkityksestä terveyteen. Keskusteltiin ruokailun säännöllisyydestä ja monipuolisuudesta sekä ravintoaineiden tärkeydestä. Liikunnan ja ravinnon myötä päästiin keskustelemaan myös painosta. Jokaiselta kysyttiin paino ja laskettiin BMI. Kiinnitettiin huomiota myös tapaturmien ja kaatumisten ennaltaehkäisyyn. Suositeltiin tarvittaessa erilaisia apuvälineitä, kuten liukuesteitä kenkien pohjiin talviaikaan ja kävelysauvojen käyttöä liukkailla keleillä sekä liikunnan lisäämistä tasapainon parantamiseksi. Liikuntaa suositeltiin lisäämään pienin askelin, niin lihaskunto ja tasapaino parantuisivat. Yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden ennaltaehkäisyyn suositeltiin SPR:n ystävä- ja saattajapalvelua. Lisäksi kannustettiin osallistumaan liikuntaryhmiin ja yhdistysten, järjestöjen sekä seurakunnan toimintaan.

5 Sosiaalietuuksista keskusteltiin myös tarvittaessa. Toimitettiin hakemus sosiaalihuoltolainmukaista tai vammaispalvelulainmukaista kuljetuspalvelua varten. Autettiin täyttämään Kelan eläkkeensaajan hoitotukihakemus. Omaishoidontukea suositeltiin tarvittaessa, jos haastateltava osallistui puolisonsa hoitamiseen. Muistitesti tehtiin vain asiakkaan omasta tahdosta tai omaisen toiveesta, mutta haastateltavan luvalla. Myös tarvittaessa ehdotettiin muistitestiä kun, huomattiin keskustellessa muistiongelmia ja se tehtiin jos haastateltava suostui. Osalle oli tehty muistitesti aikaisemmin, josta ei täysiä pisteitä. Heille suositeltiin muistitestin uusimista, kun käyvät lääkärinvastaanotolla TULOKSET/YHTEENVETO Haastateltavia oli yhteensä 58 henkilöä. (Karkkila + Nummi-Pusula). Haastattelukaavake ja tulokset liitteenä. Haastatelluista suurin osa koki terveydentilansa tyydyttäväksi tai melko hyväksi. Suurin osa heistä oli yllättävän hyväkuntoisia ikäisekseen ja monet harrastivat säännöllistä liikuntaa kuten kävelyä päivittäin tai 1-3-kertaa viikossa. Suurin osa haastatelluista asuvat omakotitaloissa, joissa heidän tulee tehtyä joka päivä puutarha- ja muita kotitöitä. Lisäksi osalla haastatelluista asui läheisiä samassa pihapiirissä, samassa talossa tai samalla paikkakunnalla. Läheiset auttoivat heitä tarvittaessa tai olivat yhteydessä haastateltavaan lähes päivittäin. Muutamat osallistuivat moniin työtehtäviin, kuten vapaaehtoistyöhön, läheisten auttamiseen ja lapsenlapsien hoitamiseen. Suurin osa haastatelluista koki olevansa elämäänsä tyytyväinen, vaikka asuivat yksin eivät olleet kuitenkaan yksinäisiä. Harva koki yksinäisyyttä tai murheellisuutta. Muutama halusi SPR:n ystävänpalvelun tulevan heidän luokseen. Heille annettiin yhteystiedot, johon he itse ottavat yhteyttä. Asunnon muutostöiden tarpeita oli vain muutamalla. Fyysistä toimintakykyä oli suurimmalla osalla hyvin paljon jäljellä ja valtaosa selviytyi itsenäisesti päivittäisistä toimista. Kaatumisia oli tapahtunut suhteellisen vähän puolen vuoden sisällä. Haastatelluista suurin osa harrastaa liikuntaa päivittäin vähintään puolen tunnin ajan ja melkein jokainen syö vähintään yhden lämpimän aterian päivässä. Moni 75-vuotiaista haastatelluista ajoi vielä autoa, joten he pääsevät palvelujen lähelle. Haastatelluista Nummi-Pusulalaisista noin puolet asuu yli 2 km: päässä palveluista, joten he tarvitsevat autoa tai muuta kuljetuspalvelua apunaan. Karkkilalaisista suurin osa asuu palveluiden lähellä.

6 Palveluiden, kuten Ikäihmisten virike- ja liikuntapalveluiden tuntemuksessa oli runsaasti puutetta. Mutta selvästi he, jotka olivat aktiivisempia ja halusivat osallistua liikunnan eripalveluihin olivat kyllä niistäkin tietoa löytäneet. Valtaosa heistä, jotka ilmoittivat tietävänsä virike- ja liikuntapalveluista huonosti, eivät myöskään olleet juurikaan kiinnostuneita niistä. Valtaosa tuli taloudellisesti kohtalaisesti tai hyvin toimeen. Harva heistä tupakoi ja alkoholia käytettiin kohtuullisesti. Valtaosa nukkuu yöt kohtuullisen hyvin ilman mitään nukahtamislääkettä. Turvallisuuden tunnetta on valtaosalla kotona että kodin ulkopuolella. Valtaosa koki kuulon hieman heikentyneen. Kaikkien näiden kohdalla ei kuitenkaan kuulonheikkenemistä tullut keskustelussa esille. Osalle suositeltiin kuulontutkimista ja mahdollisesti kuulolaitteen hankkimista. Suurin osa haastatelluista arvioi pärjäävänsä nykyisessä asunnossa muutaman vuoden tai vielä vuosia eivätkä luule tarvitsevansa lisäapua kotona asumiseen. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Haastateltavat kokivat, että tällaisille kotikäynneille on tarvetta. Haastateltavat kokivat että heistä välitetään ja ollaan kiinnostuneita heidän hyvinvoinnistaan HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET PALAUTTEET Sosiaali- ja terveyspalveluista: ei valittamista, kaikki toimii pääsee ajallaan vastaanotolle ja saa päivystysaikoja tarvittaessa Henkilöstö asiallista ja ystävällistä terveyspalvelut kohtalaisesti tavoitettavissa tyytyväinen saamiinsa lääkäripalveluihin tyydyttävät palvelut jonot laboratorioon ja lääkärin vastaanotolle lääkärien vaihtuvuus - ei muodostu potilas/lääkäri suhdetta vaivoja ei oteta todesta terveysasemalla, eikä saa lähetettä tutkimuksiin aktiivisempaa terveyden seurantaa ikäryhmille sos. ja terveyspalvelut huonoja koska joudun käyttämään yksityisiä palveluja Karviainen = huono ei saa aikoja lääkäripalvelut huonot ja kestää kauan niiden saaminen lääkärin kohtelu huonoa puhelimitse huono tavoitettavuus terveyskeskukseen - yksityiseen lääkäripalveluun turvautuminen Karviainen palveluineen on jäänyt etäiseksi ja vaikeasti tavoitettavaksi

7 5 Ikäihmisten palveluiden suhteen tulevaisuudessa: - hyvät palvelut ikäihmisille - huolehtikaa vanhusten palveluista - kehitettävä kotiin tarjottavia palveluita kysyntään vastaaviksi - kunnan tulee auttaa taloudellisesti eläkeläis- ja muita vapaaehtoisjärjestöjä -> voivat huolehtia / järjestää virike- ja auttamistoimia päästä joustavasti tarpeen vaatiessa palvelutaloon/vanhainkotiin vanhainkoti ja terveyskeskuksen vuodeosasto tulee säilyttää kuten myös terveysasema. Otettava huomioon asutuskeskuksen ulkopuolella asuminen palvelut kaukana-> kaikilla ei ole ajokorttia/autoa näin suuressa kunnassa toimivat vain hajautetut palvelut ts. lähipalvelut ehdottoman tarpeellisia julkista liikennettä lisättävä sinne missä palvelut ovat vanhuksille suunniteltuja vuokra ja palveluasuntoja, tarpeenmukaista kotiapua palveluasuntoja lisää terveyskeskus pidettävä paikkakunnalla tavallisia asuntoja vanhuksille-> ei luksus asuntoja rahan käytön tarkistamista avustuksia lumitöihin ja hiekotuksiin kotipihalle turvattava vanhusten kotona selviäminen istumapenkkejä jalankulku reittien varrelle hoitopaikka omalla paikkakunnalla 5. VUOSI 2012 JA TULEVAISUUS Ennaltaehkäisevän työn vaikutuksia ei useinkaan ole heti välittömästi nähtävissä ja tulokset ovat pitkävaikutteisia. Huolellisella moniammatillisen ammattiryhmän yhteistyöllä toteutetulla ennaltaehkäisevällä näkemyksellä ja työllä voidaan saada aikaan suuriakin säästöjä pitkällä aikavälillä. Parhaan vaikutuksen saisi sillä, että ennaltaehkäisevät kotikäynnit otettaisiin käyttöön kiinteänä palveluna koko Karviaisen alueella ja kuntien rahoittamana. Ennaltaehkäisevästä näkökulmasta tärkeää olisi pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ikääntymisen mahdollisesti tuomiin ongelmiin. Tämän vuoksi hyvä olisi valita tietty kiinteä ikäryhmä (esim. 75v.) joka vuodelle. Syytä olisi pohtia myös mahdollisten kontrollikäyntien tarpeellisuutta esimerkiksi noin vuoden päästä. Onnistuneeseen terveyttä edistävään kotikäyntiin tarvitaan mm. vanhustyöhön motivoitunut, ennaltaehkäisevään toimintaan koulutettu henkilöstö, riittävä resurssointi, oikea-aikaista tiedottamista, suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta, mahdollisuuksia / vaihtoehtoja tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. Ennaltaehkäisevää kotikäyntitoimintaa on myös tärkeä arvioida ja kehittää moniammatillisesti.

8 Terveyttä edistävien kotikäyntien jatkotoimenpidemahdollisuuksia on kehitettävä kotona asumisen tukemiseksi. Tulisi luoda järjestelmä, minkä avulla ikäihmisen tilanne tulisi varmistettua ennaltaehkäisevän kotikäynnin jälkeen (esim. seurantakäynti, tarkistussoitto, ohjaaminen seniorineuvolaan). 6

9 Liite 1 TERVEYTTÄ EDISTÄVIEN KOTIKÄYNTIEN TULOKSET Karkkila Nummi-Pusula Sukupuoli miehiä naisia Siviilisääty naimaton 2 3 naimisissa avoliitossa - 1 leski 4 6 eronnut 2 1 Koulutus ei koulutusta - - kansakoulu tai vähemmän keskikoulu 2 2 ylioppilas - 1 opistotasoinen koulutus/ammattikoulu 7 5 yliopistollinen loppututkinto - 2 muu - 1 Ammatti monitoiminainen/-mies - - kotiäiti, maanviljelijä, 8 8 emäntä, karjanhoitaja, muu maanviljelyyn liittyvä työ kaupan- toimisto- ja postinala 3 1 yritysjohtaja, liikkeenharjoittaja 2 3 terveydenhuolto, lääkeala 1 2 rakennus-, metalli-, maalaus- ja 8 1 kuljetusala seurakunta - - työnjohtaja, esimies 2 1 kirjasitomo, pakkaaja, puhelinasentaja, 2 - kirjaaja virkamies - - opetustyö, sivistystoimi, kääntäjä 2 3 sairaala-apulainen, laitosapulainen, 1 2 välinehuoltaja, laitosmies, vahtimestari, tehdastyö 3 3 ravintola- ja leipomoala - - kampaaja - 1

10 apteekkiala - - Miten asutte yksin 7 9 puolison kanssa lapsen kanssa 1 1 jonkun muun kanssa 1 1 Missä asutte omakoti- tai maalaistalo rivitalo 4 5 kerrostalo, hissillinen 4 - kerrostalo, hissitön 3 - paritalo - 1 Onko asuntonne omistusasunto vuokra-asunto - yksityinen - - vuokra-asunto vanhustentalo/senioritalo 1 - vuokra-asunto vanhusten palvelutalo - - muu mikä 1 - Toimitteko omaishoitajana en kyllä 3 3 Asunnon mukavuudet vesijohto sisälle wc sisällä suihku sisällä suihku ulkorakennuksessa 1 1 sauna palovaroitin Tyytyväisyys nykyiseen asuntoon hyvin tyytyväinen melko tyytyväinen 11 9 melko tyytymätön - - hyvin tyytymätön - - Asunnon muutos- tai korjaustöiden tarve kynnysten poisto - - ammeen poisto - - tukikaiteiden asennus - 1 luiska portaiden tilalle/viereen - - valaistuksen parantaminen - - ovien levennys - - muu, mikä: keittiön remontti 5 2 ei muutosten tarvetta Pelkää turvallisuutenne puolesta kotona, varkaita 1 - kodin ulkopuolella, liukastuminen, pimeys 2 -

11 Tämän hetkinen terveydentila erittäin hyvä 1 1 melko hyvä tyydyttävä 17 8 melko huono 4 3 huono - - Terveydentila edellisvuoteen verrattuna paljon parempi nyt kuin vuosi sitten - 2 vähän parempi nyt kuin vuosi sitten 2 2 jokseenkin samanlainen vähän huonompi nyt kuin vuosi sitten 9 5 paljon huonompi nyt kuin vuosi sitten 2 - Huolestuttaako jokin terveydentilassa ei kyllä 17 9 huolenaiheet: sairaudet, liikuntakyky,tasapaino Muisti hyvä 5 5 kohtalainen heikentynyt huomattavasti 4 1 ei vastausta - - MMSE (muistitesti) tehtiin 4 - Onko virtsankarkailua ei kyllä 10 6 Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö ei Kyllä (vähän/kohtuullisesti) 11 9 Onko kukaan kehottanut teitä vähentämään tai ollut huolissaan päihteiden (alkoholin yms.) käytöstä ei kyllä - - Tupakointi ei kyllä 1 1 lopettanut - 2

12 Sairaudet sydän- ja verisuonisairaudet Syöpä,kasvaimet 2 1 diabetes 8 5 astma, allergiat 4 3 keuhkoahtaumatauti 1 - tuki- ja liikuntaelinsairaudet 8 6 psyykkiset sairaudet 2 - muistisairaudet 1 - krooninen anemia - - silmäsairaudet 2 2 eturauhasen liikakasvu 2 3 suolistosairaudet 1 - kilpirauhassairaudet 2 1 neurologiset sairaudet 7 - kuulo, huimaus ym. sairaudet 2 3 aineenvaihduntasairaudet - 4 Ihosairaudet 2 EI todettuja sairauksia - - Kuinka pitkä aika on edellisestä lääkärikäynnistänne alle vuosi vuotta vuotta 1 3 yli 5 vuotta - - Käyttekö tai käykö teillä säännöllisesti terveyden-/sairaanhoitaja 1 3 jalkahoitaja 9 5 fysioterapeutti/kuntoutus 2 - jokin muu sosiaali- ja terveysalan - 1 ammattilainen Käytättekö säännöllisesti uni- tai nukahtamislääkettä kyllä, päivittäin 3 - kyllä 1-3 x viikko 1 1 harvemmin 3 1 en käytä Käytättekö säännöllisesti särkylääkettä kyllä, päivittäin 8 2 kyllä, 1-3 x viikko 1 6 harvemmin en käytä 9 8 Käytättekö säännöllisesti muita lääkkeitä kyllä, 1-4 lääkettä/pv kyllä, yli 4 lääkettä pv en käytä ollenkaan 2 1

13 Noudatatteko tarkasti lääkärin antamia ohjeita lääkkeiden otossa aina useimmiten 6 2 harvoin 1 1 en juuri koskaan - - Onko tasapainonne hyvä 12 9 kohtalainen huono 2 2 Kaatuminen viimeisen 6 kk:n aikana ei kyllä 7 2 syyt kaatumisiin sairaus, tasapainohäiriö, huolimattomuus,valaistus, liukkaus Liikuntakyky erittäin hyvä 2 3 melko hyvä tyydyttävä 15 7 melko huono 3 3 huono - 1 Syyt liikuntakyvyn heikkenemiseen tuki-ja liikuntaelin sair., selkävaivat, tekonivelet, halvaus, sydänsair., huimaus, jalkahaavat, hengenahdistus, lihaskrampit, ylipaino Liikuntaa vähintään ½ tuntia päivässä (kävelyä, voimistelua, hyötyliikuntaa kuten pihatöitä, portaissa kulkemista) päivittäin viikoittain 15 8 kerran kuukaudessa 1 - muutaman kerran kuukaudessa 3 - harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 1 ei vastausta 1 - Miten tavallisesti liikutte(useampia vaihtoehtoja) kävellen pyöräillen omalla autolla sukulaisten/tuttavien kyydillä 6 3 huimaus, liukastuminen astma,nivelvaivat, heng.ahdist.,kihti, selkävaivat

14 julkisilla kulkuneuvoilla 1 3 palvelulinjalla 1 - kimppakyydillä - - taksilla 5 5 muuten 1 - ei lainkaan ulkona käyntiä 1 - Apuvälineiden käyttö kävelykeppi 8 1 rollaattori 4 1 pyörätuoli - - näön apuvälineet (silmälasit) kuulon apuvälineet 2 2 tukitangot ja kaiteet 2 1 ruokailun apuvälineet - - peseytymisen apuvälineet 3 - korotukset 3 - muu apuväline; kävelysauvat, potkukelkka 6 5 turvapuhelin/turvaranneke - - ei käytössä apuvälineitä 4 1 Millainen ruokahalunne on yleensä Hyvä huono 1 - Syöttekö päivittäin lämpimän aterian kerran päivässä kaksi kertaa päivässä 5 13 en yleensä kertaakaan - Päivittäisen lämpimän aterian saatte pääsääntöisesti valmistamalla ruuan itse lämmittämällä ruuan itse 2 2 käyttämällä ateriapalvelua - - käymällä ulkona syömässä 2 - ette syö päivittäin lämmintä ateriaa - - muu vaihtoehto (puoliso tekee) 15 3 Onko teillä omat hampaat hammasproteesit ( osaproteesit) jokin muu 1 - Onko teillä suun alueen ongelmia ei kyllä 4 1 Aika edellisestä hammaslääkärissä käynnistä alle vuosi vuotta vuotta 4 2

15 yli 5 vuotta 3 2 ei muista - 1 Näettekö lukea sanomalehteä sujuvasti ilman silmälaseja 2 1 sujuvasti silmälaseilla suurennuslasia tai muuta apuvälinettä 1 2 käyttämällä vain lehden isot otsikot - en pysty lukemaan lehtiä ollenkaan - heikentyneen näön vuoksi näkövammainen/sokea - Haittaako heikentynyt näkö päivittäistä elämää ei kyllä 2 5 Kuulo hyvä heikentynyt ei kuulolaitetta 6 8 käytän kuulolaitetta 3 1 kuulen hyvin kuulolaitteella 1 1 kuulen huonosti kuulolaitteella - - Haittaako heikentynyt kuulo päivittäistä elämää ei 26 8 kyllä 5 2 Onko teillä vaikeuksia tulla ymmärretyksi esim. puhehäiriön vuoksi? ei kyllä 2 - Kuinka usein luonanne vieraillaan päivittäin 8 9 viikoittain kuukausittain 6 4 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 1 ei koskaan - - Kuinka usein itse vierailette jonkun toisen luona päivittäin 3 1 viikoittain kuukausittain 5 6 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 7 3 ei koskaan 2 - Kuinka usein olette puhelimitse yhteydessä läheisiin tai tuttaviin päivittäin 15 11

16 viikoittain kuukausittain 5 2 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 1 - ei koskaan 1 - Onko sosiaalinen kanssakäymisenne vähentynyt viimeisen vuoden aikana ei ole vähentynyt on vähentynyt, mutta asia ei huolestuta 11 6 on vähentynyt ja asia huolestuttaa 1 2 ei vastausta - - Kuinka kauan olette yksin päivän mittaan en juuri lainkaan pidemmän ajanjakson, esim. koko aamupäivän 10 5 koko ajan tai lähes koko ajan 5 6 Psyykkinen toimintakyky koki yksinäisyyttä 4 2 koki murheellisuutta 5 2 koki turvattomuutta 1 koki pelokkuutta 1 koki väsymystä 8 2 koki olevansa elämään tyytyväinen Käykö luonanne vapaaehtoistyöntekijöitä vapaaehtoiskeskuksesta, seurakunnasta, SPR:stä ei Kyllä - 1 Haluaisitteko vapaaehtoistyöntekijän käyvän luonanne ei kyllä 2 - en osaa sanoa 7 4 Käytättekö seuraavia viestintävälineitä(useampia vaihtoehtoja) postikortti/kirje lankapuhelin matkapuhelin (kännykkä) internet 6 5 sähköposti/skype 4 4 Kuinka usein osallistutte vapaaajan toimintaan kodin ulkopuolella, esim. päivätoiminta, yhdistystoiminta, seurakunnan kerhot ja tilaisuudet, elokuvat, teatte-

17 rit, kirjasto yms. päivittäin 4 - viikoittain 12 5 kuukausittain 5 5 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2 11 en koskaan 9 5 Syyt miksi ei osallistuta vapaaajan toimintoihin kodin ulkopuolella ei ole kiinnostunut, näkö- ja kuuloaistit huonontuneet, omia harrastuksia paljon, pitkät matkat Miten tunnette kotikuntanne ikäihmisten liikunta- ja viriketoimintapalvelut erittäin hyvin - 2 melko hyvin 10 5 tyydyttävästi 8 10 melko huonosti 9 7 huonosti 5 2 ei osaa sanoa - - Järjestetäänkö mielestänne kotikuntanne alueella riittävästi ikäihmisten liikunta- ja viriketoimintaa kyllä ei 1 3 ei osaa sanoa 4 6 Kotiaskareista selviytyminen Aterioiden valmistaminen itsenäisesti tarvitsee hieman apua 7 3 tarvitsee paljon apua - - muut suorittavat toiminnon 8 2 toiminto ei tapahdu laisinkaan - - en osaa sanoa - - Ostoksilla käynti itsenäisesti tarvitsee hieman apua - 3 tarvitsee paljon apua 2 - muut suorittavat toiminnon 2 1 toiminto ei tapahdu laisinkaan - - en osaa sanoa - - raha-asioiden hoito itsenäisesti tarvitsee hieman apua 4 2 tarvitsee paljon apua - - muut suorittavat toiminnon 3 1 toiminto ei tapahdu laisinkaan - - en osaa sanoa - - ei kiinnosta, ei tarvetta, pitkät matkat ja talvella sääolosuhteet.

18 kevyet kotityöt (imurointi, tiskaus, pyykinpesu) itsenäisesti tarvitsee hieman apua 3 4 tarvitsee paljon apua 3 1 muut suorittavat toiminnon 7 - toiminto ei tapahdu laisinkaan - - en osaa sanoa - - raskaat kotityöt (ikkunoiden pesu, mattojen puistelu, puulämmitys) itsenäisesti 13 4 tarvitsee hieman apua 8 9 tarvitsee paljon apua 4 1 muut suorittavat toiminnon 7 2 toiminto ei tapahdu laisinkaan - - en osaa sanoa - - lääkityksestä suoriutuminen itsenäisesti tarvitsee hieman apua 2 - tarvitsee paljon apua - - muut suorittavat toiminnon 3 - toiminto ei tapahdu laisinkaan 2 - en osaa sanoa - puhelimen käyttö itsenäisesti tarvitsee hieman apua 2 1 tarvitsee paljon apua 3 - muut suorittavat toiminnon - - toiminto ei tapahdu laisinkaan - - en osaa sanoa - - kulkuvälineiden käyttö itsenäisesti tarvitsee hieman apua 2 2 tarvitsee paljon apua 1 1 muut suorittavat toiminnon 1 4 toiminto ei tapahdu laisinkaan 2 - en osaa sanoa - - kodin pienet korjaustyöt itsenäisesti 16 9 tarvitsee hieman apua 4 10 tarvitsee paljon apua 2 5 muut suorittavat toiminnon 9 1 toiminto ei tapahdu laisinkaan 1 - en osaa sanoa - 1

19 Riittävätkö tulonne asumiseen ja elämiseen, kun otatte huomioon kaikki saamanne tulot ja tuet hyvin 7 7 kohtalaisesti huonosti 2 2 Saatteko jotain seuraavista etuuksista kansaneläke työeläke asumistuki - - toimeentulotuki - - eläkettä saavan hoitotuki 2 1 leskeneläke 4 4 rintamamieslisä - - omaishoidontuki 2 2 Tunnetteko että teillä on tarpeeksi tietoa edellä mainituista etuuksista sekä muista mahdollisista etuuksista kuten kotitaloustyön verovähennyksestä, terveydenhuollon asiakasmaksukatto rajasta kyllä ei 14 3 ei osaa sanoa - 3 Nykyinen elämäntilanteenne hyvä 8 12 kohtalainen huono 1 - ei osaa sanoa - - Mitä asioita pidätte terveyden lisäksi tärkeänä, jotta pystyisitte asumaan mahdollisimman pitkään omassa kodissanne läheiset ja heidän tukensa, muisti ja liikuntakyky säilyy, tarvittaessa kotihoidon tuki, riittävä toimeentulo, oma jaksaminen omaishoitajana, sosiaaliset suhteet, hyvät naapurit, perhekeskeisyys toimii Luuletteko tarvitsevanne vuoden sisällä (lisä)apua kotona asumiseen ei kyllä 6 2 ei osaa sanoa 3 - Läheiset ja heidäntukensa, liikuntakyky ja muisti säilyy, kotihoidon tuki, asunnon kunto, ystävät, asiointiyhteydet paremmiksi.

20 Luuletteko pärjäävänne nykyisessä asunnossanne vuoden tai vähemmän 1 - muutaman vuoden 2 9 vielä monia vuosia en osaa sanoa 8 7 Jos terveydentilanteenne muuttuu huonommaksi ettekä pärjää enää itsenäisesti, niin mieluisin vaihtoehto asumiseen teille olisi (osa laittanut useamman kohdan) oma koti omaisten avustuksella 4 8 oma koti kotipalvelun avustuksella ryhmäkoti - - yksityinen palvelukoti/hoitokoti 5 3 joku muu, mikä - 1 rivi/vanhustentalo ei osaa sanoa 3 - Ohjattu eteenpäin lääkärin vastaanotolle 4 2 psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle 1 - diabeteshoitajan vastaanotolle - - silmälääkärin vastaanotolle - - hammaslääkärin vastaanotolle - - sosiaaliohjaajalle - - sairaanhoitajan vastaanotolle - 1

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE VUONNA 2011

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE VUONNA 2011 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE VUONNA 2011 2 Sisällys 1. ALKUSANAT..... 3 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS... 4 3. TULOKSET... 5 4. YHTEENVETO. 5 5. HAASTATTELUKAAVAIKKEISSA

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT. 75-VUOTTA ja 85-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2010

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT. 75-VUOTTA ja 85-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2010 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA ja 85-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2010 Sisällys 1. ALKUSANAT... 3 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS... 3 4. YHTEENVETO...16 5. HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET,

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE JA 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE JA 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA ja 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHTILÄISILLE JA 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARKKILALAISILLE JA NUMMI-PUSULALAISILLE VUONNA 2011 2 Sisällys 1. ALKUSANAT..... 3 2. KOTIKÄYNTIEN

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012

75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 75-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KARVIAISEN ALUEELLA ASUVIL- LE KARKKILALAISILLE, NUMMI-PUSULALAISILLE JA VIHTI- LÄISILLE VUONNA 2012 2 Sisällys 1. ALKUSANAT... 3 2. KOTIKÄYNTIEN

Lisätiedot

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön

Nimi: Asiakas: Annan suostumuksen tietojen kirjaamiseen ja käyttöön. En annan suostumusta tietojen kirjaamiseen ja käyttöön Nimi: Asiakkaalle kerrotaan, että Keuruun kaupungin vanhuspalvelut käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoimaa potilastietojärjestelmää, jossa on yhteiskäyttömahdollisuus. Keuruun vanhuspalveluiden

Lisätiedot

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 Kooste Hyvinvo intia edistävät kotikäynnit 1939 syntyneille vuonna 2014 S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 1939 SYNTYNEILLE Ikäkeskus on Seinäjoen

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2009

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2009 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 80-VUOTTA TÄYTTÄNEILLE VIHDISSÄ VUONNA 2009 1 Sisällys 1. ALKUSANAT...3 2. KOTIKÄYNTIEN TOTEUTUS...4 4. YHTEENVETO...15 5. HAASTATTELUKAAVAKKEISSA OLLEET TOIVOMUKSET JA TERVEISET

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m²

yksiöt (1h+tk+kh) 40-41,5 m² 16,12 /m² kaksiot (2h+k+kh) 50-67 m² 15,27 /m² kolmiot (3h+k+kh) 69-74 m² 14,96 /m² CARITAS-KODIN PALVELUASUNTOJEN HAKEMINEN Caritas-Kodin palveluasuntoja vuokraa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä. Caritas hoitaa asukasvalinnan sekä tuottaa asukkaiden palvelut. Palveluasunnot ovat tarkoitettu

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille Haastattelulomake hyvinvointia edistäville kotikäynneille (HYKO) 1 (13) Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ikääntyneille Kunnan nimi/kuntakoodi Asiakasnumero Nimi Syntymävuosi Sukupuoli nainen mies Osoite

Lisätiedot

Savonlinnassa haastateltiin yhteensä 296 henkilöä, eli tavoitettiin 73 % haastateltavista.

Savonlinnassa haastateltiin yhteensä 296 henkilöä, eli tavoitettiin 73 % haastateltavista. HEHKO hyvinvointia edistävät kotikäynnit 2013 Kotikäynti ja haastattelu toteutettiin savonlinnalaisille, jotka täyttivät haastatteluvuoden aikana 75 vuotta ja eivät saaneet mitään Sosterin kotihoidon palveluja.

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (heko) Helsingissä

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (heko) Helsingissä Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (heko) Helsingissä Esityksen kulku taustaa 75 vuotta täyttävien tilaisuudet 85 vuotta täyttävien kotikäynnit tilastotietoa 85 vuotta täyttäneiden kotikäynneistä vuodelta

Lisätiedot

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Outi Iharvaara Rai- seminaari 3.4.2013 Asiakkaan taustatiedot 78- vuotias yksin asuva mies, jolla todettu lievä Alzheimerin tauti. Aivoinfarkti x 2 Vaimo kuollut

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax.

SUOMUSSALMEN. Henkilötiedot. Haettava huoneisto Huoneistotyyppi. Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Puh. 08-7190111 Fax. SUOMUSSALMEN VANHUSTENTALOYHDISTYS RY. Asuntohakemus 1 (5) Syväyksenkatu 18 B, 89600 SUOMUSSALMI Saapunut Puh. 08-7190111 Fax. 08-7190113 / 20 Ämmänsaaren palvelutalo Ämmänsaaren Vanhustentalo Hoitokoti

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS Hakemus saapunut: HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti ( eläkeläinen) Koulutus Perhesuhteet avioliitossa asumuserossa/erillään

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014)

Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014) Kokemäen kaupunki Hakemus palveluasumis- ja hoitoyksikköihin (päiv. 17.12.2014) Kokemäen kaupungin alueella olevat kaupungin omat laitoshoidon ja palveluasumisyksiköt sijaitsevat Henrikinhovissa, joista

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet.

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet. PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) Caritas täyttää A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelin Osoite Postinumero ja toimipaikka Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana Asiakas oman elämänsä asiantuntijana RAI -seminaari 29.3.212 28.3.212 Teija Hammar / IIPA Teija Hammar, erikoistutkija, Ikäihmisten palvelut -yksikkö, THL 1 Esityksen sisältö: Asiakkaan äänen voimistuminen

Lisätiedot

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa

Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa Ikääntyneen mielenterveys kotihoidossa VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Britta Sohlman, FT THL/Ikäihmisten palvelut Esityksen sisältö Käytetyn aineiston kuvaus

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

KOTIKÄYNTIKANSIO. tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta

KOTIKÄYNTIKANSIO. tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta KOTIKÄYNTIKANSIO tukee yhtenäistä ja laadukasta haastattelua ja palveluohjausta 1. PEREHDYTYSKANSIO Ohjeita Yhteydenottoon Haastattelun tekoon Asiakkaan potilastietoihin kirjaamiseen Haastattelun suorittamiseen

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOTIKÄYNTI 75-VUOTIAALLE

HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOTIKÄYNTI 75-VUOTIAALLE 1 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOTIKÄYNTI 75-VUOTIAALLE KESKUSTELULOMAKE 2012 Pvm / 2012 A. TAUSTATIEDOT Nimi Osoite Puhelin Sukupuoli: 1. nainen 2. mies Syntymäaika

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN

PALVELUASUMISEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN Hakemus on saapunut Hakemus on käsitelty SAS-ryhmässä Hakemuksen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti ja täydellisesti. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: (alleviivatkaa kutsumanimi) Nykyinen

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

HEINÄVEDEN ILMOITUS/HAKEMUS SOSIAALIPALVELUJEN TARPEESTA KUNTA Hakemuksen saapumispvm / / 20

HEINÄVEDEN ILMOITUS/HAKEMUS SOSIAALIPALVELUJEN TARPEESTA KUNTA Hakemuksen saapumispvm / / 20 1. Palveluja tarvitsevan henkilötiedot / hakija Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Hakijan perhetilanne Lähiomaiset tai asioiden hoitaja/t Siviilisääty avio-/avoliitto naimaton

Lisätiedot

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen tarpeet Sari Valjakka Miljoona esteetöntä asuntoa vuoteen 2030-seminaari 20.3.2014 Tavoitteet ja toteutus Selvittää neurologisesti pitkäaikaissairaiden

Lisätiedot

4 Eronnut. Asuu hakijan kanssa Osoite Postinumero ja osoitetoimipaikka

4 Eronnut. Asuu hakijan kanssa Osoite Postinumero ja osoitetoimipaikka Kannelmäki / Haaga ASUNTOHAKEMUS (voimassa vuoden) ASUNTOHAKEMUKSEN UUSIMINEN 1 (2) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) Etunimet Henkilötunnus Henkikirjoituspaikka Alkaen,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä?

Saapunut: Äidinkieli suomi ruotsi viittoma muu, mikä? 1(5) Saapunut: Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2379 Yli 75-vuotiaiden kotihoitoasiakkaiden palvelujen toteutuminen pk-seudulla 1999 Kyselylomaketta

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011

Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 Asiakaskysely kotona asuville kehitysvammaisille 2011 TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli ( ) Mies ( ) Nainen 2. Ikä ( ) Alle 12 v. ( ) 12-17 v. ( ) 18-24 v. ( ) 25-34 v. ( ) 35-44 v. ( ) 45-54 v. ( ) 55-64 v. (

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 14.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2015 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 22.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Käyttäjälle. Kotiin tulevat palvelut Viikko-ohjelma Terveiset ja viestit Ikäihmisten palvelut

Käyttäjälle. Kotiin tulevat palvelut Viikko-ohjelma Terveiset ja viestit Ikäihmisten palvelut 1 Käyttäjälle 2 Hätänumerot Toimintaohjeet hätätilanteisiin 3 4 5 Omat henkilötietoni Perhe ja muut läheiset Ammattiauttajat ja vapaaehtoiset Elämänkulku Kotiin tulevat palvelut Viikko-ohjelma Terveiset

Lisätiedot

Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015

Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015 Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015 Sotiemme Veteraanien määrä Heitä on elossa tällä hetkellä 24 000. Vuonna 2017 heitä on jäljellä vielä 17 000. Veteraaneja Vuosi Sotiemme Veteraanit

Lisätiedot

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia 1. Sukupuoli Mies 4 12% Nainen 29 88% 2. Ikäsi 18-40 8 24% 41-65 24 73% yli 65 1 3% 3. Oletko Opiskelija 1 3% Kokopäivätyössä 21 64% Osapäivätyössä 2 6% Työtön

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

LAPPEENRANTA PALVELUOHJAUSTA IKÄÄNTYVILLE JA OMAISILLE

LAPPEENRANTA PALVELUOHJAUSTA IKÄÄNTYVILLE JA OMAISILLE LAPPEENRANTA PALVELUOHJAUSTA IKÄÄNTYVILLE JA OMAISILLE 1 PALVELUOHJAUS Suomeen palveluohjaus 1990-luvun puolivälissä Kotiin tuotettavien palveluiden muodot vanhuksille moninaistuneet julkisen ja lähiyhteisön

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE

VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE VAMMAISPALVELUHAKEMUS Vammaispalvelut Viranomainen täyttää Hakemus saapunut / / Vireillepano / / Selvitys / / Vireillepano / / Selvitys / / VAMMAISPALVELUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Täytä hakemuksen kaikki kohdat

Lisätiedot

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013

Esteettömyys korjausrakentamisessa kotona asumisen mahdollisuudet TURVALLINEN KOTI. Rakennusvalvonta. AnuMontin 28.9.2013 Esteettömyys korjausrakentamisessa TURVALLINEN KOTI AnuMontin 28.9.2013 Rakennusvalvonta Valtakunnalliset tavoitteet YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma vuosille 2013 2017 v. 2011 yli 75v 89,6%

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointia edistävät

Ikäihmisten hyvinvointia edistävät INARIN KUNTA Sosiaali- ja terveysosasto Ikäihmisten hyvinvointia edistävät 2 kotikäynnit Inarissa vuonna 2014 16.6.2015 1 Yleistä 1 2 Haastattelun tulokset vuonna 2014 2 2.1 Asuminen 2 2.2 Terveydentila

Lisätiedot

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää tämä hakemuslomake huolelli sesti ja vastatkaa jokaiseen kohtaan. Hakemuksessa tulee selvittää minkälaisia jokapäi väiseen

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Meidän arkemme. -tehtäväkirja

Meidän arkemme. -tehtäväkirja Meidän arkemme -tehtäväkirja 1 2 Hyvä omaishoitoperhe, Olette saaneet täytettäväksenne Meidän arkemme -tehtäväkirjan. Kirjanen on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoitajan täytettäväksi. Kirjan alkuosan

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen.

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274

Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely. Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely 220104274 Sosiaali- ja terveysvirasto omaishoitokysely Vastaajien prosenttiosuudet palvelualueittain Etelän palvelualue 23 Lännen palvelualue 15 Pohjoisen palvelualue 26 Idän palvelualue 29 Sve (ruotsinkieliset)

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm

ehittämiskoordinaattori uula Ekholm NYKYTILAKARTOITUS HANGOSSA - KOTIHOIDON ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ OLEVAT APUVÄLINEET JA TULEVAISUUDEN APUVÄLINETARPEET HENKILÖKUNNAN ARVIOIMANA (TOTEUTUS VIIKOT 43-45/2013) - KOTIHOIDON HENKILÖSTÖN ITSEARVIOITU

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot