Lupa tappaa? Katsaus shari an ja kunniamurhien väliseen yhteyteen. OTM Anne Slåen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lupa tappaa? Katsaus shari an ja kunniamurhien väliseen yhteyteen. OTM Anne Slåen"

Transkriptio

1 Lupa tappaa? Katsaus shari an ja kunniamurhien väliseen yhteyteen OTM Anne Slåen 100

2 Islamilaisen oikeuden suhde kunniamurhiin on monitahoinen ja haastava kysymys. Kunniamurhia tutkivat jakautuvat karkeasti niihin, joiden mukaan islamilainen oikeus ylläpitää naisen alisteista asemaa ja sälyttää perheen kunnian naisten kannateltavaksi ja niihin, jotka kieltäytyvät yhdistämästä islamia ja kunniamurhia lainkaan toisiinsa. Tämä artikkeli pyrkii vastaamaan siihen, onko islamilaisessa oikeudessa sellaisia osasia, jotka oikeuttavat kunniamotiivilla tehtäviä henkirikoksia tai kannustavat niihin. Jos tällaisia sääntöjä tai oikeuttamisperusteita on, millä tavoin ne oikeuttavat kunniamurhia vai käytetäänkö niitä ainoastaan oikeuttamaan tekoja? Olettaen, että joissakin olosuhteissa kunniamurhan tekeminen islamilaisen oikeuden silmin olisi oikeutettua, hyväksyykö islam silloin oman käden oikeuden vai onko myös väitetty aviorikos tuotava islamilaisen oikeuden mukaan tuomioistuimen ratkaistavaksi? Artikkelin pohjana olevassa pro gradu -tutkielmassani olen tarkastellut kolmen islamilaisen valtion, Egyptin, Pakistanin ja Turkin, siviili- ja rikoslainsäädännön valossa naisen asemaa ja kunniamurhia. Islamilaisella valtiolla tarkoitan tässä artikkelissa valtiomuodosta tai oikeusjärjestelmästä riippumatta valtioita, joissa muslimit ovat enemmistö. Pyrin tämän artikkelin sivumäärän puitteissa esittämään yleiskuvan tietyistä islamilaisen oikeuden rajapinnoista naisen kunnian käsitteeseen ja seikkoihin, jotka saatetaan mieltää kunniamurhan syyksi, kuten naisen perheoikeudellinen asema, seksuaalisuus, pukeutuminen sekä rikosoikeus erityisesti avioliiton ulkopuolisen seksuaalisen kanssakäymisen osalta. Yksittäisten valtioiden oikeuskäytäntö ja kunniamurhatuomioiden mahdollinen perustelu islamilaisella oikeudella jäävät tässä tarkastelun ulkopuolelle. Kunniamurhia tehdään useiden eri kulttuurien, yhteisöjen, uskontojen ja kansallisuuksien piirissä. Maailmassa tehdään vuosittain arviolta 5000 kunniamurhaa, mutta myös huomattavasti suurempia arvioita on esitetty. 1 Kunniamurhista kourallinen päätyy viranomaisten tietoon ja niistä osassa esimerkiksi poliisitutkintaa ei suoriteta tai ne ilmoitetaan tavallisina murhina. Loukkaavan teon, kuten raiskauksen kohteeksi joutunut nainen saattaa tehdä 101

3 itsemurhan tai murha saatetaan lavastaa onnettomuudeksi. Monissa islamilaisissa maissa tietoisuus ihmisoikeuksista, naisten koulutusmahdollisuuksien paraneminen ja kansalaisjärjestötyö nostavat kunniamurhat esiin, jolloin saattaa syntyä vaikutelma tapausten lisääntymisestä. Todellisuudessa trendi voisi olla päinvastainenkin. Kunniasanan käyttäminen itsessään on ongelmallista, sillä kunniamurha-käsite johtaa helposti uhrin syyllistämiseen. Toistaiseksi tyhjentävämmän ja tunnetun käsitteen puuttuessa tutkielmassa käytetään jäljempänä siihen liittyvästä tulkintaongelmasta huolimatta käsitettä kunniamurha. Tässä artikkelissa kunniamurhalla tarkoitetaan henkirikosta, jonka uhrina on nimenomaan nainen. Teon syynä on ollut uhrin oletettu tai todellinen, yhteisön soveliaana pitämiä käyttäytymissääntöjä rikkova käytös, ja teon suunnittelemiseen ja toteuttamiseen on osallistunut yksi tai useampi perheenjäsen. Shari an vuosisatoja vanhat vankat juuret Islam (alistuminen) heijastelee vielä tänäänkin 600-luvun Arabian niemimaan olosuhteita. Islamilainen laki tai oikeus shari a (lähteelle vievä polku), on sekoittunut länsimaisiin oikeusjärjestelmiin siirtomaa-aikana ja sen jälkeen, mutta sen säännökset ovat selkeimmin erotettavissa ja vähiten muunneltuja perheoikeuden saralla. Islamilaisissa maissa uskonto ja valtio ja toisaalla uskonto ja oikeus eivät ole voimakkaasti eriytyneitä toisistaan. Useimmissa islaminuskoisissa maissa shari a on tavalla tai toisella lainsäädännön pohjana ja perheoikeus on useimmille muslimeille islamilaisen identiteetin symboli kestävä ydin islaminuskoisuudelle. 2 Shari a sääntelee kokonaisvaltaisesti muslimien elämää myös sellaisilla alueilla, jotka länsimaalaisen lukijan näkökulmasta ovat oikeuden ulkopuolisia, kuten ruokailua, puhtautta ja seksuaalisuutta. Rangaistavia ovat myös tietyt teot, jotka länsimaisessa oikeusajattelussa kuuluvat vahvasti yksilön itsemääräämisoikeuden piiriin, vaikka teot sosiaalisessa kontekstissa olisivatkin paheksuttuja. Tällaisia ovat muun muassa avioliiton ulkopuolinen seksuaalinen kanssakäyminen. Islamin juuret ulottuvat pisimmillään profeetta Muhammadin saamaan ilmestykseen vuonna 610 ja vuonna 622 tapahtuneeseen Muhammadin seuraajien siirtymiseen Mekasta Medinaan, jonne perustettiin ensimmäinen islamilainen hallinto. 3 Ennen islamin syntyä arabiyhteisön yksikkö oli heimo, jolle yksilö oli uskollinen ja jolta yksilö vastaavasti sai suojelua. Islamin syntyminen merkitsi uuden, lainsäädäntövaltaisen poliittisen auktoriteetin syntyä. Ikivanhan arabialaisen heimoyhteiskunnan leima näkyy kuitenkin islamilaisessa oikeudessa niin yksilön asemaa säätelevissä normeissa kuin perhe-, perintö- ja rikosoikeudessa. Heimo oli vastuussa yksittäisen jäsenensä teoista, mikä käytännössä ilmeni verikostoina ja verirahan maksamisena. Tällaiset perinteet 102

4 ovat osaltaan vaikuttaneet islamilaisen oikeuden muovautumiseen. 4 Islamilainen oikeus perustuu shari aan, Jumalan ilmoituksella säätämään lakiin, joka on muuttumaton. Shari aa tutkiva lainoppi, fiqh, voi kuitenkin tietyssä määrin muuttua ja kehittyä. 5 Vanhoillisimpien tahojen mukaan shari a kehittyi lyhyen ajan kuluessa, kun koulukuntien perustajat tulkitsivat sitä. Shari a muotoutui tuolloin ihanteelliseksi ja kestäväksi, siirtyi sukupolvelta toiselle vuosisatojen aikana ja on edelleen riittävä lähde ohjaamaan muun muassa sukupuolten välisiä suhteita. 6 Shari a voi toimia sekä yksittäisten oikeussääntöjen perustana että yleisenä kehyksenä normeille ja arvoille, ja siksi on usein mielekkäämpää puhua islamilaisesta oikeudesta kuin islamilaisesta laista. Shari a määrittää perheenjäsenten oikeudet ja velvollisuudet ja sen, onko jokin käyttäytyminen hyväksyttyä ja toivottua tai päinvastaisesti jopa kiellettyä. Länsimaissa uskonto mielletään ihmisen sisäiseksi asiaksi, laki ja oikeus ulkoiseksi, mutta esimodernina aikana Jumala oli lähempänä ihmisen arkipäivää myös kristityissä maissa. Islamin voi todeta olleen aina kahden tulen välissä: lain antaneen Jumalan sekä sulttaanin eli valtiovallan, joka edustaa yhteisöä ja toimeenpanee lakia. 7 Koraani on islamilaisen oikeuden oikeuslähteistä tärkein. Yksityiskohtaisia ohjeita sisältävä profeetta Muhammadin elämäntapa, sunna, on käytännössä kuitenkin merkityksellisempi lähde, sillä Koraani sisältää varsin vähän suoranaisia oikeudellisia ohjeita. Sunna koostuu lyhyistä profeetan teoista kertovista hadith-kertomuksista. Islamilainen oikeus voidaan sijoittaa traditionaalisen oikeuden (rule of traditional law) oikeusperheeseen, jolle on tyypillistä, että erottelua oikeuden ja uskonnon välillä ei ole tapahtunut. Juristeilla on rajoitettu rooli, ja sosiaalisten konfliktien ratkaisemisessa tärkeässä osassa ovat uskonoppineet. Katumisella on traditionaalisessa oikeudessa merkittävä oikeudellinen arvo, ja väestön homogeenisyys on tärkeää sosiaalisen rakenteen säilyttämiseksi. Yhteiskunnan ja yhteisön rakennuspalikkana on perhe ei yksilö. Päätöksentekijöille on jätetty laaja harkintavalta ja paikallisia tapoja on yleensä säilynyt paljon. Sukupuolten rooleilla on tärkeä merkitys ja sosiaalinen säännöstö perustuu pikemminkin velvollisuuksiin kuin oikeuksiin. Oikeuslähteet ovat traditionaalisen oikeuden leimaamissa maissa usein erilaiset maaseudulla ja urbanisoituneilla alueilla. 8 Perheoikeus yhteiskunnan tukipilarina Perhe on islamilaisen yhteiskunnan voimakkain yksikkö: ellei perhe toimi, ei yhteiskuntakaan toimi. Länsimaiden siirtomaakilpailu johti monin paikoin länsimaisen oikeusjärjestyksen viemiseen väkisin muslimimaihin, mutta perheoikeutta siirtomaaisännät eivät pitäneet tärkeänä osana politiikkaansa. 9 Arabimaissa etenkin perhesuhteita koskevien shari an sääntöjen 103

5 suhteen vastustus on ollut voimakasta, koska kodifioinnin on koettu asettavan luonteeltaan joustavat säännökset liian tiukkaan kehikkoon. 10 Muslimit saavat perheen sisällä uskonnollisen ja moraalisen opetuksen ja solmivat läheisimmät sosiaaliset suhteet. Lojaalisuus sekä perhettä että suurempaa yhteisöä kohtaan on tärkeää. Perhe tarjoaa kulttuurisesti ja oikeudellisesti hyväksytyn tavan tyydyttää seksuaalisia haluja sekä kasvattaa lapsia, joiden sosiaalisesta, kulttuurisesta ja moraalisesta kasvatuksesta sekä fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista vanhemmat ovat vastuussa. Perheen ja sukutaustan tuoman maineen tärkeydestä kertoo näkemys siitä, että muslimiperheen lapsilla on oikeus hyvään nimeen. 11 Naiselle tärkeintä on avioitua, saada hyvä mies ja lapsia. Muhammadin kerrotaan sanoneen, että varakkuus, hyvä perhe, kauneus ja uskonto tekevät naisesta hyvän vaimon. 12 Musliminaisen oikeudellinen yksilöllisyys on sidottu sosiaalisen kontrollin kehikkoon, jossa jokaisella musliminaisella on oltava miespuolinen edustaja, eräänlainen holhooja (wali), joka on aviomies tai naimattoman naisen läheisin miespuolinen sukulainen. 13 Muslimireformistien näkökulmasta oppineet muslimijuristit voivat ja heidän tulisi tulkita lakia sovittaakseen sen elämään modernissa maailmassa. Reformistit asettavat Koraanin sukupuolinormit sosiaaliseen ja historialliseen kontekstiin: nuo säännöt kuvaavat, miten parhaiten toimia sukupuolikysymysten kanssa riippuen ajan olosuhteista. Koraanin mukaan mies on naista asteen korkeammalla, koska mies elättää vaimoaan. Konservatiivinen ihminen argumentoi, että tämä Koraanin viesti on normatiivinen, ja että nainen vaikka hän voi omistaa ja jopa ansaita omaisuutta ei ole velvoitettu osallistumaan elatukseen, joka on jätetty yksin miehen huoleksi. Siksi mies nauttii tiettyä ylivertaisuutta. Moderni liberaali näkemys on, että Koraanin väite on kuvainnollinen, ja että väistämätön yhteiskunnan muuttuminen johtaa siihen, että naiset voivat ja heidän tulisi olla taloudellisesti itsenäisiä ja osallistua elatukseen. Siten aviopuolisoiden tulee olla täysin tasa-arvoiset. 14 Islamin sosiaalisen säännöstön modernisoimiseen pyrkivät ajattelijat katsovat, että epäoikeudenmukaisten, naisten epätasa-arvoa ylläpitävien lakien ja käytäntöjen taustalla ovat uskonoppineiden tulkinnat, ei Jumalan ilmestys. 15 Miesten valta- ja auktoriteettiasemaa sekä sukupuolten välistä hierarkiaa pönkittäviä jakeita on jopa pyritty käyttämään edistämään naisten oikeuksia. Tässä tarkoituksessa useimmin lainattu Koraanin jae on Naisten suuran jae 4:34, jossa puhutaan sukupuolten erilaisista oikeuksista ja velvollisuuksista. Jaetta on ehdotettu tulkittavaksi niin, että miesten vastuulla olisi huolehtia naisista, kun he suorittavat tärkeintä tehtäväänsä, eli ovat raskaana ja synnyttävät lapsen. Tämän tulkinnan turvin tosin voitaisiin ainoastaan väittää, että naisen saavuttaessa taloudellisen itsellisyyden hänelle kuuluisi sama status kuin miehelle. 16 Nykyaikaisen tulkinnan mukaan uppiniskaisen naisen lyöminen 104

6 on äärimmäinen keino, jonka Koraani oikeuttaa vain teoreettisesti. Jakeessa mainitut kolme kurituskeinoa ovat joka tapauksessa keskenään hierarkkisessa järjestyksessä: naista on ensin ojennettava sanallisesti, sitten vältettävä vuoteessa, ja vasta viimeiseksi voi turvautua lyömiseen. 17 Perheväkivaltaa ja islamilaista perheoikeutta tutkinut Lisa Hajjar katsoo silti, että tulkittiinpa shari aa kummin tahansa, miehen katsotaan olevan perheen pää, naisten holhooja ja vastuussa naisista. 18 Haditheissa yleinen asenne naista kohtaan on positiivinen: naisesta tulee huolehtia hyvin, ja aviomiehen tulee kohdella häntä lempeästi. 19 Suurin osa niistä oikeuksista ja parannuksista, joita Muhammadin myötä tuli naisille, muuntui nopeasti tai katosi kokonaan, kun poliittiset johtajat ja ensimmäiset muslimioppineet valikoivat itselleen mieleisiä tulkintoja. 20 Koraani tarjoaa naisille lukuisia erityisiä oikeuksia koskien omaisuutta ja yksilöä. Samalla se kuitenkin asettaa naiset miesten hoivaan ja holhottavaksi. 21 Konservatiiviset uskonoppineet esittelevät naisesta kuvan vähäisempänä, pahimmillaan paholaisena, parhaimmillaan aviomiehensä seksuaalisena viihdykkeenä. 22 Vanhoillinen näkemys sukupuolten välisistä suhteista ei ainoastaan painota miesten ja naisten eroja sosiaalisessa elämässä, vaan katsoo myös islamilaisen oikeuden muuttumattoman ja pyhän luonteen määrittävän sukupuolten eroja ikuisesti. Varhaisimpiin lähteisiin viitatessaan konservatiivit eivät juuri ole kiinnostuneita niiden jälkeisistä islamilaisen historian vuosisadoista. 23 Useissa muslimimaissa uskotaan, että kansainväliset määritelmät naisten oikeuksille ovat ristiriidassa shari an kanssa tai että naisten ihmisoikeudet ja yritykset parantaa niitä ovat epäislamilaisia. Sekä valtion virallista että suuren yleisön vastustusta uudistaa shari aa täyttämään kansainväliset ihmisoikeusvaatimukset perustellaan sillä, ettei pyhää tule uhrata tai alistaa maalliselle. Islamilaisia sääntöjä on tulkittu uudelleen, muunneltu ja yksinkertaisesti todettu soveltumattomiksi, kun on ollut kyse esimerkiksi orjuuteen ja moderneihin kauppakäytäntöihin liittyvistä muuttuneista olosuhteista. Naisten oikeuksien suhteen tällaista joustavuutta ei ole ollut, vaan tulkintatrendi on ollut lähes päinvastainen. 24 Hengellisiin ja moraalisiin velvoitteisiin liittyen sekä suhteessaan Jumalaan naiset ja miehet ovat Koraanin mukaan täysin yhdenvertaiset. Kun profeetta Muhammadilta kysyttiin, miksei naisia mainita Koraanissa, viittasi profeetta jakeeseen, jossa sekä mies että nainen mainitaan uskonharjoittamiseen liittyen. Molemmat sukupuolet ovat inhimillisiä ja kantavat yhtäläistä moraalisen vastuun taakkaa, jolloin esimerkiksi varkaudesta seuraa sama rangaistus riippumatta sukupuolesta. 25 Toisaalta on esitetty, ettei naisia yleensä mainita Koraanissa, vaan heihin sovelletaan ainoastaan miehille asetettuja velvollisuuksia analogisesti. Tämän näkemyksen mukaan naista ei voi suoraan tekstissä vaatia toimimaan, koska hän ei kontrolloi omia tekojaan

7 Seksuaalisuuden kaksiteräinen miekka Kunniamurhien kannalta ongelmallisimmat kysymykset liittyvät eittämättä naisen seksuaalisuuteen. Islam suhtautuu sukupuolisuuteen myönteisesti, eivätkä selibaatti ja naimattomuus ole koskaan olleet islamilaisia ihanteita. 27 Eräs islamilaisen historian auktoritatiivisimmista ajattelijoista on varhaisella keskiajalla vaikuttanut teologi ja filosofi, imaami al-ghazali ( ). Hänen mukaansa naisen tehtävänä on huolehtia kodista ja tyydyttää aviomiehensä seksuaaliset halut. 28 Naisilla on al-ghazalin mukaan kaiken imevää voimaa, ja heitä täytyy kontrolloida, jottei miesten huomio siirtyisi pois sosiaalisista ja uskonnollisista velvollisuuksista. Yhteisö voi selviytyä ainoastaan luomalla instituutioita, jotka vaalivat miesten ylivaltaa seksuaalisen erottelun ja moniavioisuuden avulla. Naisen tulee olla miestään ylivertaisempi ainoastaan neljässä asiassa: kauneudessa, kasvatuksessa, jumalanpelossa ja moraalissa. Al-Ghazalin teorian mukaan sosiaalinen järjestys säilyy, kun nainen rajoittaa kanssakäymisensä aviomieheen, eikä luo fitnaa (kaaos; femme fatale) houkuttelemalla muita miehiä laittomaan kanssakäymiseen. Miesten on suojeltava naisiaan, jotta nämä säilyttäisivät kunniansa ja sitä myötä miesten kunnian. Usein yleinen tulkintalinja muslimioppineiden keskuudessa on ollut, että erityisesti miesten uskonnollinen, sosiaalinen ja sitä myötä juridinen velvollisuus on kontrolloida seksuaalisuutta. 29 Musliminaisen seksuaalisuus alkaa yleensä avioliitosta. Islam kieltää kaiken esiaviollisen seksuaalisen kanssakäymisen, mutta yhteisö sallii usein miesten hankkia seksuaalisia kokemuksia jo ennen avioliittoa. Naisten neitsyys on sidottu perheen kunniaan, ja sen katsotaan myös heijastelevan naisen uskollisuutta tulevassa avioliitossa. 30 Useissa muslimiyhteisöissä immenkalvon katsotaan olevan tyttölapsen tärkein elin, joka on sekä hänen että perheen luonnollinen kunnian ja ylpeyden aihe ja samalla vaarallinen. Siveyttä ja neitsyyttä pidetään muslimiyhteisössä edelleen naisille äärimmäisen tärkeänä, vapautta ja peräti hillittömyyttä miehille luonnollisina piirteinä. 31 Perheen kunniaa voivat horjuttaa kuitenkin esiaviollisen seksin ohessa horjuttaa myös monet muut teot kuten uskottomuus avioliitossa, flirttailu, avioeron hakeminen sekä raiskatuksi tai raskaaksi tuleminen. 32 Hunnuttautumisen ratkaisematon kysymys Naisille asetetut pukeutumisvaatimukset vaihtelevat Iranin ja Saudi-Arabian tiukimmista käytännöistä esimerkiksi egyptiläis- ja turkkilaiskaupunkien vapaampiin mahdollisuuksiin. Yhtäällä musliminainen voi joutua väärästä pukeutumisesta tekemisiin virkavallan kanssa, toisaalla naiset voivat suhteellisen vapaasti pukeutua haluamiinsa vaatteisiin. Useissa maissa naiset ovat viime 106

8 vuosina ja vuosikymmeninä osoittaneet sitoutumistaan islamiin alkamalla pukeutua konservatiivisemmin. Hunnuttautumisen puolesta argumentoidaan muun muassa, että itsensä peittäminen miesten katseilta antaa naiselle turvaa ja vapauden toimia samoissa ammateissa miesten kanssa. Yhteiskunnassa, jossa suurin osa tai kaikki naiset peittävät itsensä, yhdenmukainen pukeutuminen luo turvallisuudentunteen ja laajentaa toimintamahdollisuuksia. Naisten eristämisen ja hunnuttautumisen suhteen Koraani erottaa profeetta Muhammadin vaimot muista naisista, sillä Ryhmien suurassa mainitaan erityisiä sääntöjä, jotka koskevat nimenomaan Muhammadin vaimoja. 33 Jaetta on silti käytetty perustelemaan naisten hunnuttautumista. Sanaa hijab (verho; huntu) lienee jakeessa käytetty merkityksessä oviverho tai huoneen kahtia jakava verho. 34 Koraani kehottaa sekä profeetan puolisoita, tyttäriä että uskovien vaimoja laittamaan vaatteen päänsä yli, jotta heidät tunnettaisiin siveiksi eikä heitä häirittäisi. 35 Muutoin Koraanissa esitetään samat käyttäytymisvaatimukset miehille ja naisille: molempien tulee pitää katseensa kurissa ja varjella siveyttään. 36 Hadithit ovat hunnuttautumisen ja naisten eristämisen suhteen ristiriitaisia. Sekä sallivia että rajoittavia mainintoja on samoissa lähteissä, usein jopa samaan auktoriteettiin viitaten. Mitä pidempiä ja yksityiskohtaisempia hadithit ovat, sitä useammin niissä on myös naisia rajoittavia huomioita. Koraani sisältää eristämisen ja hunnuttautumisen suhteen ainoastaan suuntaviivoja, jotka toimivat siveellisen ja säädyllisen käyttäytymisen perustana. Muhammadin vaimoja koskevat ilmestykset ovat yksityiskohtaisempia ja rajoittavampia, mutta profeetan vaimot eivät ole kuten muut naiset. 37 Vääränlainen pukeutuminen voi pahimmillaan johtaa kunniamurhaan, mutta minkäänlaisia perusteita naisen rankaisemiselle yhteisön vääräksi määrittelemästä pukeutumisesta ei ole. Avioliitto- ja perintöoikeuden asettamat oikeudelliset kehykset Avioliitto on jokaisen muslimimiehen ja -naisen velvollisuus, elleivät he ole fyysisesti tai taloudellisesti siihen kykenemättömiä. Avioliitto on islamilaisen oikeuden mukaan sopimus, joka laillistaa yhdynnän ja lisääntymisen. 38 Vaikka nainen avioituessaan siirtyy aviomiehensä holhoukseen, ei aviomiehellä ole oikeutta kohdella vaimoaan huonosti tai epäoikeudenmukaisesti, sillä avioliittosopimuksen perusteella syntyvistä oikeuksista tärkein on puolison miellyttävä ja kunnioittava kohtelu. 39 Perinteinen avioliitto solmittiin esi-islamilaisella ajalla morsiamen isän ja sulhasen tai hänen edustajansa välillä. Avioliittosopimus oli ostosopimus, jolla tyttö luovutettiin avioliittoon morsiusrahaa (mahr) vastaan. Summa määräytyi muun muassa tytön iän, kauneuden, maineen ja aikaisemmin naitettujen sisarten hinnan mukaan. Islamin myötä avioliitolle (nikah) asetettiin uusia kriteerejä. Tytön saattoi naittaa vastoin tahtoaan pois 107

9 ainoastaan, jos hän oli vajaavaltainen eli ei vielä murrosiässä ja alle yhdeksänvuotias. 40 Silti joidenkin näkemyksen mukaan naisen luonnon mukaista ei ole, että hän etsii itse itselleen aviopuolison. Jumala on luonut naisen henkisesti ja fyysisesti sellaiseksi, että hän vetoaa miehiin, joten hänen oma ilonsa löytyy tunteesta olla haluttu. 41 Naisella on Koraanin mukaan oikeus sulhasen antamaan morsiusrahaan, jonka katsotaan olevan olennainen osa jokaista avioliittosopimusta. 42 Ennen islamin syntyä Arabiassa maksettu sadaq oli miehen lahja morsiamelle ja mahr morsiamen isälle. Isälle maksetun morsiusrahan poistaminen islamin myötä teki morsiamesta sopimuksen osapuolen, eikä avioliittoa enää voitu pitää vain kauppana. 43 Islamilaisten maiden nykyinen lainsäädäntö katsoo yleensä mahrin olevan morsiamen omaisuutta, jota sen enempää morsiamen isä kuin sulhanenkaan eivät voi ottaa. Silti morsian saattaa joutua tyytymään vähempään mahr iin tai luopumaan siitä kokonaan, ja toisinaan perheet eivät siirrä mahr ia morsiamelle lainkaan. Mahr voidaan yhtäältä nähdä naimisissa olevan naisen varallisuutena ja toisaalta vaimon seksuaalisten palveluiden ja tottelevaisuuden ostamisena. 44 Morsiusrahan maksaminen perheelle morsiamen asemesta saattaa asettaa morsiamen kauppatavaran asemaan. Miehellä on Koraanin mukaan oikeus moniavioisuuteen, josta sääntelevän jakeen on usein katsottu rajaavan muslimimiehen vaimojen määrän neljään. Teksti ei kuitenkaan tue tällaista tulkintaa, sillä kohta käsittelee orpojen asemaa, eikä yleistä avioliittolakia. Nykyaikainen tulkinta yhdistää tämän jakeen esittämän vaatimuksen tasapuolisuudesta jakeeseen 4:129 ( Ette te voi olla tasapuolisia vaimoillenne vaikka kuinka haluaisitte ) ja katsoo Koraanin siis de facto vaativan yksiavioisuutta. 45 Islamilainen avioliitto-oikeus ei rajoita naisia pelkästään yksiavioisuuteen, vaan avioliittoon ainoastaan muslimimiesten kanssa. Muslimimies voi sen sijaan avioitua juutalaisen tai kristityn naisen kanssa. Islamilainen avioliitto purkautuu automaattisesti jommankumman puolison kuoleman vuoksi. Avioerolla voi olla monia eri muotoja ja se voi olla joko yksipuolisen tahdonilmaus tai molempien yhteisen tahdon ilmaus. Naiselle Koraani ei anna samoja oikeuksia avioeroon kuin miehille. Useimmat nykyaikaisista kodifikaatioista sisältävät useita erilaisia avioeroprosesseja perustuen fiqhiin. Niissä säädetään ensinnäkin yksinomaan miehelle mahdollisesta yksipuolisesta talaq-erosta, joka voidaan kääntää myös kieltämiseksi (repudiation). Toiseksi niissä säädetään puolisoiden yhteisymmärryksessä tehtävästä khul -erosta sekä oikeudellisesta avioerosta (tatliq tai tafriq), jota ensisijaisesti vaimo voi hakea. Yleensä säädetään myös avioliiton oikeudellisesta purkamisesta (faskh), joka päättää avioliiton, joka on tai josta on tullut pätemätön. 46 Khul - ero tapahtuu puolisoiden yhteisen tahdon myötä, ja vaimon on luovutettava osa tai kaikki morsiusrahana saamastaan omaisuudesta miehelle. 47 Khul -ero voi myös olla 108

10 mahdollinen vaimon tuntiessa vastenmielisyyttä miestään kohtaan. Khul -ero ei ole vaimon yksipuolinen oikeus nainen ei voi käyttää sitä samalla tavalla kuin mies oikeuttaan talaq-eroon. Ellei mies suostu eroon, on asia saatettava tuomarin käsiteltäväksi. 48 Vaikka avioeromahdollisuus olisi myös valtion lainsäädännössä annettu naiselle, ei ero yleensä usein ole musliminaiselle vaihtoehto erityisesti, jos naisella on lapsia. 49 Islamilainen rikosoikeus ja kunniamurhat Islamilaista rikosoikeudesta kuten koko shari asta ei ole mahdollista ilmaista täysin tyhjentävästi, mitä se sisältää tai ei sisällä. Islamilaiseen rikosoikeuteen viitataan sanalla hudud (mon.), joka tarkoittaa ehkäisemistä, torjumista, kieltämistä ja siten rajoittavaa, Allahin asettamaa määräystä tai säädöstä, joka määrittää asioiden ja tekojen laillisuuden. 50 Islamilaisen käsityksen mukaan tuomioistuin ei toimi valtion edustajana rankaisemassa rikoksista, vaan se sovittelee kahden osapuolen riitaa, jossa joko toinen tai molemmat väittävät toisen loukanneen. Riidat voivat käsittää tekoja, jotka länsimaissa mielletään rikoksiksi. 51 Islamilainen rikosoikeus jaetaan rikoksiin Jumalaa vastaan ja rikoksiin ihmisten oikeuksia vastaan. Kuten shari an muidenkin osa-alueiden, rikosoikeuden ydin on, että se on uskonnollista, muuttumatonta ja perustuu Jumalan käskyihin ja sillä on yhteiskunnasta erillinen ja itsenäinen olemus, joka on annettu yhteiskunnalle ylhäältäpäin. 52 Islamilainen rikosoikeus suojelee neljää eri oikeushyvää, joista erityisesti perheen suojelemisella on vahva yhteys kunniamurhiin. Perheen pysyvyyttä suojellaan rankaisemalla avioliiton ulkopuolisesta seksuaalisesta kanssakäymisestä. Hududrikokset (esim. avioliiton ulkopuolinen seksuaalinen kanssakäyminen, zina) ovat rikoksia Jumalaa vastaan, ja niiden rangaistukset määritellään Koraanissa ja sunnassa. Qisas-rikokset (esim. murha, tahallinen tappo ja kuolemantuottamus) ovat fyysisen hyökkäyksen ja murhan rikoksia, joista seuraa tekoa vastaava teko rangaistuksena. Vaihtoehtoisesti uhri tai hänen omaisensa voivat luopua rangaistuksesta ja vaatia korvausta eli verirahaa (diya) tai antaa anteeksi tekijälle. 53 Ta azir-rikoksista (kuritus, rangaistus) Koraani ja sunna eivät määrää rangaistusta. Ta azir-rangaistuksia määrätään yleensä neljässä tapauksessa: teoista, jotka eivät täytä hudud ja qisas -rikosten teknisiä vaatimuksia: (mm. aviorikoksen yritys), rikoksista, joista yleensä rangaistaan hudud-rikoksina, rangaistaan usein ta azir-rikoksina lieventävien asianhaarojen vallitessa (näytön puute, kuten riittämättömät todistajat) sekä teoista, jotka ovat islamin normeja vastaan (mm. epäsiveellisyys, provokatiivinen pukeutuminen tai vaimon kieltäytyminen tottelemasta aviomiestään). Ta azir-rikoksista rangaistaan teon vakavuuden mukaan, ja ratkaisuun vaikuttavat syytetyn tausta ja yleinen etu. Hyväksytyt rangaistukset on lueteltu 109

11 Koraanissa, ja ne sisältävät nuhtelun, uhkaukset, yhteisön toiminnasta eristämisen tai karkottamisen, rikoksen julkituomisen, sakot, vankeuden, ruoskimisen ja kuolemanrangaistuksen. 54 Ta azir-rangaistukset ovat kunniamurhien kannalta merkityksellisiä, koska ne saattavat tulla kyseeseen silloin, kun murhalla tai aviorikoksella ei ole riittävästi todistajia. Vaikkei islamilainen oikeus hyväksy oman käden oikeutta, voivat naisen siveetön käytös, väärä pukeutuminen tai aviomiehensä vastustaminen periaatteessa tulla tuomioistuimessa rangaistuksi ta azirrikoksina. Todistajien lausuntojen tulee kaikissa rikoksissa olla ilmeisiä ja identtisiä. Kahdella naisella on todistajana sama painoarvo kuin yhden miehen todistuksella. 55 Kunniaväkivallan taustalla on miltei aina naisen seksuaalisuuteen liittyvä syy. Zina-rikokset käsittävät aviorikoksen ja haureuden, joiden katsotaan horjuttavan avioliittoa ja johtavan perheen sisäisiin konflikteihin, kateuteen, avioeroon, avioliiton ulkopuolisiin raskauksiin ja tautien leviämiseen. 56 Koraani toteaa yksiselitteisesti, ettei uskovien tule tehdä zinaa. Muhammadin aikana zina näytettiin toteen todistajien avulla, ja raiskauksen kohdalla profeetta vaati, että raiskaajan on tunnustettava tekonsa neljällä erillisellä kerralla. Nykyisin zinalla tarkoitetaan vapaaehtoista seksuaalista kanssakäymistä avioliiton ulkopuolella, mutta sanalla on Koraanissa ja fiqhissä myös vastentahtoisen avioliiton ulkopuolisen seksuaalisen kanssakäymisen merkitys. 57 Vikør katsoo, että zinassa ja sen hudud-rangaistuksissa on kyse vapaaehtoisesta seksuaalisesta kanssakäymisestä. Jos kyse on raiskauksesta, tulee ainoastaan mies tuomita. Raiskaukselle tarvitaan neljä miespuolista todistajaa, jotta se voitaisiin tuomita hudud-rikoksena. Siksi raiskauksesta on tavanomaisempaa tuomita ta azir-rikoksena. 58 Naimisissa olevien zinarikokseen syyllistyneiden rangaistus on kuoliaaksi kivittäminen, ja naimattomien sata raipaniskua. Zinasta syyttämistä rajoittaa, että aviorikoksesta syyttänyttä, joka ei kykene esittämään neljää todistajaa, rangaistaan kunnianloukkauksesta (qazaf). 59 Aviorikoksen rangaistavuus jopa kuolemalla lienee ilmeisin syy kunniamurhien perustelemiseen shari alla. Zinalle on tiukat näyttövaatimukset, jotka täyttyvät harvoin, mutta siitä voidaan tuomita myös ta azirrikoksena näytön puuttuessa. Kunniamurhasta tulisi tavallisen murhan tapaan qisasrangaistuksena seurata kuolema, mutta käytännössä todennäköisempää on tuomita ta azir-rangaistukseen, jos kunniamurhasta ylipäätään tuomio annetaan. Kunniamurhan uhriksi joutuneen naisen kannalta lohdutonta on, että myös zinasta voi teoriassa tulla tuomituksi kuolemaan. Toteennäytetystä zinasta seuraava kuolemanrangaistus saattanee joissain olosuhteissa muuntautua kannustimeksi tappaa kunniaa loukanneen teon tehnyt nainen. Islamilaisessa oikeudessa murhaa ja kostoa (retaliation) seuraavaa vahingonkorvausta (joka maksetaan verirahana, diya) ja rangaistusta ei täysin eroteta toisistaan. Ellei tekijällä ole ollut aikomusta vahingoit- 110

12 taa uhria, ei häntä rangaista, mutta uhri ja hänen läheisensä ovat edelleen oikeutettuja verirahaan. Jos tekijällä sen sijaan on ollut aikomus vahingoittaa uhria, tekijään kohdistetaan sama vahinko kuin uhriin, minkä vuoksi murhasta seuraa kuolemanrangaistus. Uhrilla tai hänen omaisillaan on myös oikeus vaatia, että tekijä maksaa rangaistuksen asemesta taloudellista korvausta. Olisi kohtuutonta, että tahattoman vahingon uhrilla olisi oikeus vaatia korvausta, mutta tahallisen vahingon uhrilla ei. Vaatiessaan korvausta uhri tai omaiset luopuvat oikeudesta vaatia fyysistä rangaistusta, mikä päästää henkirikoksen tehneen varsin vähällä. 60 Oman käden oikeuden kielto Kunniamurhan erotteleminen muista henkirikoksista juontaa historialliset juurensa aina roomalaiseen oikeuteen, ja myös länsimaisessa historiassa kunnialla on sukupuolittunut ulottuvuus. Miehet ovat edustaneet perhettä kodin ulkopuolella ja siten vartioineet perheen kunniaa, jonka naiset ovat seksuaalisuutensa takia vaarantaneet. 61 Kunnian käsite on esiintynyt erityisesti Etelä-Euroopassa yksilön ja yhteisön yhdistävänä tekijänä, joka tarjoaa yksilön käyttäytymiselle moraalisen kehyksen sekä normiston, joka luo pohjan hyväksynnälle yhteiskunnassa. 62 Välimeren kulttuurissa kunniaa voi ansaita henkilökohtaisten saavutusten kautta, mutta seksuaalista kunniaa voi ainoastaan ylläpitää tai sen voi menettää. Miehiltä vaaditaan yleensä kirjoittamattomien sosiaalisten sääntöjen perusteella, että he rakentavat sosiaalisesti kunniakkaan maineen tai ylläpitävät syntyessään saamaansa mainetta. Naisten sen sijaan on säilytettävä omaa ja perheensä kunniaa passiivisella käytöksellä. 63 Nainen voi menettää kunniansa olematta syyllinen, joten on tärkeää huolehtia kaikesta, mikä voisi vahingoittaa naisen mainetta. 64 Kunniaväkivaltaa tutkineen norjalaisen antropologi Unni Wikanin mukaan on virheellistä yhdistää islam ja kunniamurhat. Islamia on toki tietyissä tapauksissa käytetty legitimoimaan tappamista, mutta täsmälleen samoin tapahtuu muiden uskontokuntien piirissä. Niin Euroopassa, Lähi-idässä kuin monilla muillakin alueilla miehen kunniaa ei ole asetettu riippuvaiseksi yksinomaan hänen omasta käytöksestään, vaan hän on päätynyt pilkattavaksi, jos hänen tyttärensä, siskonsa tai vaimonsa on rikkonut kunnianormeja. 65 Arabikulttuurissa siskon tai tyttären neitsyys on miehelle edelleen sosiaalinen kunnian kysymys. Ideologisesti tämä ilmaistaan naisen omana parhaana, koska naisten ajatellaan olevan miesten rosvoavan seksuaalisuuden uhreja ja heidän katsotaan tarvitsevan suojelua. Ellei mies palauta kunniaa tappamalla kunniansa menettänyttä siskoaan, ei hän enää ole mies. 66 YK:n erikoislähettiläs Asma Jahangir toteaa vuosittaisessa raportissaan, että kunniamurhia esiintyy useimmin maissa, joissa valtaosa väestöstä on islaminuskoisia. Jahangir huomauttaa, että useat muslimijohtajat ovat tuominneet käytännön ja tähdentä- 111

13 neet, ettei sillä ole uskonnollista pohjaa. 67 Haditheista käy ilmi, että profeetta Muhammad kehotti miehiä olemaan lyömättä vaimojaan, ja profeetan kerrotaan sanoneen, että uskovaisista parhaimpia ovat ne, jotka ovat parhaimpia vaimoilleen. 68 Koraani tuomitsee henkirikoksen yksiselitteisesti, ja kaikki riidat on islamilaisen oikeuden mukaan tuotava toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Muslimijuristit jakavat yleensä henkirikokset kolmeen: tahalliseen, osittain tahalliseen ja tahattomaan tai tuottamukselliseen. 69 Kunniamurhat tehdään useimmiten harkiten ja jopa pitkäaikaisen suunnittelun jälkeen, joten ne tulisi katsoa tahallisiksi murhiksi, josta tulisi rangaista samalla tavoin kuin muistakin murhista. Aviorikossyytteiden kohdalla tuomioistuimen tulee harkita ja ratkaista asia tiukkojen näyttövaatimusten mukaan naista kuullen. Näyttövaatimukset saatetaan ohittaa, ja vähäisempi näyttö tai jopa pelkkä epäily voi johtaa naisen kuolemaan. Aviorikos on äärimmäisessä tapauksessa kuolemanrangaistuksella rangaistava rikos, mutta sille tarvitaan neljä todistajaa, jotka ovat nähneet itse aktin. Tällainen tilanne on harvoin käsillä. Vaikka aktille todella olisikin neljä silminnäkijää, ei menetetyn kunnian palauttamiseksi ole islamilaisen oikeuden mukaan hyväksyttävää turvautua oman käden oikeuteen, vaan tapaus on toimitettava toimivaltaisen tuomioistuimen arvioitavaksi. Näin ollen mikään muukaan naisen käyttäytymisessä ei oikeuta kunniamurhan tekemiseen: ei vastakkaisen sukupuolen edustajalle puhuminen, kotoa luvatta poistuminen tai farkkujen käyttäminen saati kellon kysyminen vieraalta mieheltä. Jos jokin teko on islamilaisen oikeuden mukaan rangaistava, tarvitaan ensin tuomioistuimen päätös. Uskontoa käytetään lainsäädännössä valikoivasti siten, että se palvelee valtaapitävien poliittista tahtoa ja ylläpitää miesten auktoriteettiasemaa naisiin nähden. Patriarkaalisen kulttuurin ja tiettyjen Koraanista johdettujen miesten oikeuksien nojalla valtaa on helppo käyttää etenkin sellaisilla alueilla, joilla naisilla ei ole mahdollisuutta kouluttautua, eivätkä he osaa lukea itse. 70 Raiskauksen rikosoikeudelliselle käsittelylle on islamilaisessa oikeudessa tietyt periaatteet ja säännöt, mutta raiskaukseen sovelletut lait eri aikakausina heijastavat lähinnä sosiaalisia olosuhteita ja tiettyä patriar-kaalista järjestystä eivätkä muuttumatonta lakia tai shari aa. 71 Lainsäädännön ulkopuoliset arvot sen sijaan kumpuavat islamista, jota eri alueiden hallitsijat ovat muovanneet omiin tarkoituksiinsa sopiviksi. Muun muassa morsiusrahaperinne, neitsyysvaatimus, naisen rajattu avioerooikeus ja zinan kriminalisointi antavat miehille mahdollisuuden kontrolloida perheen ja suvun naisten käyttäytymistä. Shari a ei hyväksy kunniamurhia, mutta sen nojalla legitimoidaan kunniamurhia joko kokonaan rangaistuksesta vapauttaen tai vain nimellisesti rangaisten. Paikallisten tulkintojen kirjoa lisää, ettei islamilla ole yhtä uskonnollista johtajaa, joka muotoilisi koko uskovien yhteisön käsityksiä, vaan sekä ääriajatuksille että maltillisemmille käsityksille jää tilaa. 112

14 Lähteet A b u -Od e h, Lam a : Crimes of Honour and the Construction of Gender in Arab Societies teoksessa Yamani, Mai (toim.) (1996) Feminism & islam. Legal and literary perspectives. London: Garnet Publishing Limited, A n-na im, A b d u l l a h i A. (2002) Islamic Family Law in a Changing World. A Global Resource Book. New York: Zed Books Ltd. B a l c h i n, Cas s a n d r a (t o i m.) (1994) A Handbook on Family Law in Pakistan. Lahore: Shirkat Gah. B e r n a r d -Ma u g i r o n, Nat h a l i e ja Du p r e t, B a u d o u i n (toim.) (2002) Egypt and Its Laws. Haag: Kluwer Law International. B e t t i g a -Bo u k e r b o u t, Mar i a Ga b r i e l l a (2005) Crimes of honour in the Italian Penal Code: an analy-sis of history and reform teoksessa Welchman, Lynn ja Hossain Sarah (toim.) Honour. Crimes, paradigms, and violence against women. London: Zed Books Limited, C o u l s o n, N. J. (1964) A History of Islamic Law. Edinburg: Edinburgh University Press. D o u k i, S., Na c e f, F., Be h a d j, A., Bou a s k e r, A. ja Gh a c h e m, R. (2003) Violence against women in Arab and Islamic countries. Archives Womens Mental Health 6/2003, E l A l a m i, Da w o u d Su d q i ja Hi n c h c l i f f e, D o r e e n (1996) Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World. London: Kluwer Law International. E l Sa a d a w i, Na w a l (1992) Eevan kätketyt kasvot. Nainen arabiyhteiskunnassa. Helsinki: Kääntöpiiri. Esp o s i t o, Joh n L. ja DeLon g -Ba s, N a t a n a J. (2001) Women in Muslim Family Law. 2nd Edition. New York: Syracuse University Press. F a w z y, Ess a m (2004) Muslim personal status law in Egypt: the current situation and possibilities of reform through internal initiatives teoksessa Welchman, Lynn (toim.) Women s Rights & Islamic Family Law. Perspectives on Reform. London: Zed Books Ltd, H a j j a r, Lis a (2004) Domestic Violence and shari a: a comparative study of Muslim societies in the Middle East, Africa and Asia teoksessa Welchman, Lynn (toim.) Women s Rights & Islamic Fam-ily Law. Perspectives on Reform. London: Zed Books Ltd, H ä m e e n-an t t i l a, Jaa k k o (2004) Islamin käsikirja. Helsinki: Otava. 113

15 H ä m e e n-an t t i l a, Jaa k k o (1997) Koraanin selitysteos. Helsinki: Basam Books. H ä m e e n-an t t i l a, Jaa k k o (1995) Koraanin suomenkielinen käännös. Helsinki: Basam Books. Ko c t ü r k -Ru n e f o r s, Ta h i r e (1991) En fråga om heder. Turkiska kvinnor hemma och utomlands. Otta: Tidens Förlag. L i p p m a n, Mat t h e w, McCon v i l l e, Sea n ja Ye r u s h a l m i, Mor d e c h a i (1988) Islamic criminal law and procedure: an introduction. Westport: Praeger. M a d e k, Chr i s t i n a A. (2006) Killing Dishonour: Effective Eradication of Honor Killing. 29 Suffolk Transnational Law Review 54 ( ) M a t t e i, Ugo (1997) Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World s Legal Systems. American Journal of Comparative Law (45/1997) M e r n i s s i, Fat i m a (1985) Beyond the Veil. Male- Female Dynamics in Muslim Society. London: Al Saqi Books. M e r n i s s i, Fat i m a (1983) Virginity and Patriarchy teoksessa Al-Hibri, Azizah (toim.) Women and Islam. Oxford: Pergamon Press, S t a n g Da h l, To v e (1992) Den muslimske familie. Oslo: Universitetsforlaget. S t o w a s s e r, Bar b a r a Fr e y e r (1984) The Status of Women in Early Islam teoksessa Hussein, Freda (toim.): Muslim Women. New York: St Martin s Press, Tu c k e r, Ju d i t h E. (1998) In the House of the Law. Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine. Berkeley: University of California Press. V i k ø r, Knu t (2005) Between God and the Sultan. A History of Islamic Law. London: Hurst & Com-pany. W i k a n, Unn i (2003) For ærens skyld. Fadime til ettertanke. Oslo: Universitetsforlaget. Z i l f i, Mad e l i n e (2006) Muslim women in the early modern era teoksessa Faroqhi, Suraiya N. (toim.) The Cambridge History of Turkey. Volume 3. The Later Ottoman Empire, Cam-bridge: Cambridge University Press, YK (2006) In-depth study on all forms of violence against women: Report of the Secretary-General. A/61/122/Add 1. United Nations daccessdds.un.org/doc/undoc/gen/ N06/419/74/PDF/N pdf?OpenElement Viittauspäivä O m r a n, A b d e l Ra h i m (1992) Family planning in the legacy of Islam. Oxon: Routledge. Po w e r s, Pau l R. (2007) Offending Heaven and Earth: Sin and Expiation in Islamic Homicide Law. Islamic Law and Society Vol. 14 No. 1 (2007) S c h a c h t, Jo s e p h (1983) Introduction au droit musulman. Paris: Maisonneuve et Larose. S o n b o l, A m i r a (1997) Rape and Law in Ottoman and Modern Egypt teoksessa Zilfi, Madeline (toim.): Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era. Leiden: Brill,

16 YK (2006) 40. A n-na im (2002) xi. H ä m e e n-an t t i l a (2004) C o u l s o n (1964) 9. H ä m e e n-an t t i l a (2004) 159. Tu c k e r (1998) 5 6. V i k ø r (2005) v. M a t t e i AJCL (1997) 35 ja 39. Mattein määrittelyn mukaan kaksi muuta oikeusperhettä ovat professionaalinen oikeus (rule of professional law) ja poliittinen oikeus (rule of political law). Traditionaalisen oikeuden perheeseen kuuluvat lisäksi Intian oikeus ja hinduoikeus sekä muut aasialaiset ja konfutselaiset oikeuskäsitykset. S t a n g Da h l (1992) E l A l a m i ja H i n c h c l i f f e, 35. O m r a n (1992) 13 15, 27. S t a n g Da h l (1992) 53. V i k ø r (2005) 282. Nykyisin walin merkitys näkyy esimerkiksi tietyissä maissa niin, että nainen tarvitsee walin alle-kirjoituksen saadakseen passin. Tu c k e r (1998) 6 7. S t o w a s s e r (1984) 37. A l i (2000) H ä m e e n-an t t i l a (1997) 44. H a j j a r (2004) 243. S t o w a s s e r (1984) 31. Tu c k e r (1998) 3, 5 6. S t o w a s s e r (1984) 38. F a w z y (2004) 24. Tu c k e r (1998) 9. H a j j a r (2004) 252. S t o w a s s e r (1984) S t a n g Da h l (1992) 57. H ä m e e n-an t t i l a (1997) 28. Z i l f i (2006) 227, 232 sekä S t a n g Da h l (1992) M e r n i s s i (1985) 28 29, sekä S t a n g Da h l (1992) 54, F a w z y (2005) 27. E l Sa a d a w i (1992) 29, sekä S t a n g Da h l (1992) 94. M a d e k STLR ( ) 55. Ko r a a n i, 312. Jae 33:53. H ä m e e n-an t t i l a (1997) 136. Ko r a a n i, 313. Ko r a a n i, 260. S t o w a s s e r (1984). 34, E s p o s i t o ja D elon g -Ba s (2001) B e r n a r d -Ma u g i r o n ja Du p r e t (2002) S t a n g Da h l (1992) 63. F a w z y (2004) 24. V i k ø r (2005) 301 sekä S c h a c h t (1983) 137. Kyse ei ole morsiusrahasta, joka maksettiin esiislamilaisella ajalla morsiamen isälle. E s p o s i t o ja D elon g -Ba s (2001) 23. We l c h m a n (2007) H ä m e e n-an t t i l a (1997) We l c h m a n (2007) 107. E s p o s i t o ja D elon g -Ba s (2001) 32. B a l c h i n (1994) F a w z y (2004) 27. L i p p m a n et al. (1988) 38. V i k ø r (2005) 282. L i p p m a n et al., s. 2. Viittaus teokseen Coulson, Noel J.: Conflicts and Tensions in Islamic Criminal Justice. Chicago. University of Chicago Press (1969) 60. L i p p m a n et al. (1988) L i p p m a n et al. (1988) V i k ø r (2005) 281, 290. L i p p m a n et al. (1988) 46. S o n b o l (1997) 215. V i k ø r (2005) 283. Pahimmassa tilanteessa vihamielinen tuomari toteaa, että ilman todistajia ei ole ollut väkivaltaa eikä syytetty ole ollut osallinen tapahtumaan. Naisen syytöstä voidaan sen sijaan pitää tunnustuksena avioliiton ulkopuolisesta seksuaalisesta kanssakäymisestä, josta rangaistaan hudud-rikoksena. L i p p m a n et al. (1988) 46. V i k ø r (2005) 288. W i k a n (2003) 59. S e n (2005) 44. B e t t i g a -Bo u k e r b o u t (2005) 231. Ko c t ü r k -Ru n e f o r s (1991) 114. W i k a n (2003) 84 85, 59. A b u -Od e h (1996) 149. We l c h m a n (2005) 13. D o u k i et al. (2003) 170. Po w e r s ILS (2007) 42 ja 47. D o u k i et al. (2003) 170. S o n b o l (1997)

Musliminuoret ja sukupolvien kuilu. Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Kemi 4.12.2012

Musliminuoret ja sukupolvien kuilu. Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Kemi 4.12.2012 Musliminuoret ja sukupolvien kuilu Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Kemi 4.12.2012 Islam ja muslimit 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto Seuraajia, muslimeja, n. 1,5

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Musliminuoret ja sukupolvien kuilu. Husein Muhammed lakimies, tietokirjailija, vapaa luennoitsija husein@husein.fi

Musliminuoret ja sukupolvien kuilu. Husein Muhammed lakimies, tietokirjailija, vapaa luennoitsija husein@husein.fi Musliminuoret ja sukupolvien kuilu Husein Muhammed lakimies, tietokirjailija, vapaa luennoitsija husein@husein.fi Islam ja muslimit Islam 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto

Lisätiedot

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien -

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Amoral-hanke - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Kunniaan liittyvä väkivalta MÄÄRITELLÄÄN: henkilön fyysiseksi tai psyykkiseksi painostukseksi tilanteessa, jossa kyseistä

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi.

Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Turvallisex! Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Koskemattomuus puheeksi. Kysymys: Kuka voi olla sellainen henkilö, joka täyttää seksuaalinen kaltoinkohtelijan määritelmän? Kysymys: Kenen vastuulla seksuaalinen kaltoinkohtelu on? Kuka vaan. Naapuri, sukulainen, tuttu, tuntematon,

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista

Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista Tyttöjen ympärileikkaus ja poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus kulttuurisesta näkökulmasta FT Sylvia Akar,

Lisätiedot

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista

MAUSTE-hanke Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista MAUSTE-hanke 2015-2016 Maahanmuuttajien näkemyksiä seksuaaliterveydestä ja turvataidoista Haastattelun tarkoitus Saada tietoa maahanmuuttajien seksuaaliterveydestä,seksuaaliohjauksen ja neuvonnan tarpeista,

Lisätiedot

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16 Islamin perusteet ja islamilainen arki Luennoitsijasta Veijo Fiskaali Valtiotieteiden maisteri Käytännöllinen filosofia (tunnef.) Filosofian maisteri Uskontotiede (islamin synty) Uskonnondidaktiikan tohtoriopiskelija

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut 19.2.2014 A7-0071/2 2 1 kohta 1. toteaa, että prostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat erittäin voimakkaasti sukupuoleen perustuvia kysymyksiä, ne loukkaavat ihmisarvoa ja ovat vastoin ihmisoikeuksien

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä.

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. Sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Kaksi erilaista näkökulmaa Rikosoikeus

Lisätiedot

Fundamentalismi ja uskonnollinen terrorismi

Fundamentalismi ja uskonnollinen terrorismi Fundamentalismi ja uskonnollinen terrorismi Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskus Joitakin havaintoja brittiläisistä terroristeista Etnisesti kirjava ryhmä Ei psykopatologioita Koulutustaso vaihteleva Eivät

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Muslimimiehet diasporassa

Muslimimiehet diasporassa Muslimimiehet diasporassa * sukupuolijärjestelmän keskeisiä piirteitä arabimaailmassa * tapausesimerkki Pohjois - Marokosta * kohtaamisia läntisen hyvinvointivaltion kanssa hegemoninen sukupuoli rajul

Lisätiedot

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry. Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Suomen Ensihoitoalan Liitto ry Kevätopintopäivät Savonlinna 8.42016 Seksuaalinen väkivalta Seksuaalisuus Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko elämänsä ajan. Siihen kuuluvat seksuaalinen kehitys,

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Vaasan Islamilainen yhdyskunta - perustuslakia

Vaasan Islamilainen yhdyskunta - perustuslakia Vaasan Islamilainen yhdyskunta - perustuslakia 1 (Nimi, asema ja osoite) 1.1 Yhdyskunnan nimi on Vaasan Islamilainen yhdyskunta (Vaasa Islamic society). Lyhennettynä VIS. VIS on Suomen Islamilaisen Neuvoston

Lisätiedot

ISLAMILAINEN AVIOLIITTO

ISLAMILAINEN AVIOLIITTO ISLAMILAINEN AVIOLIITTO 18.11-20.11.2016 Miksi puhutaan avioliitosta Kiinnostava ja mielenkiintoinen aihe Avioliitto on haastava asia Kaikilla on opittavaa Nuorilla ongelmia Avioeroja lisääntyneet Luennon

Lisätiedot

Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi Katriina Bildjuschkin / Suvi Nipuli

Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi Katriina Bildjuschkin / Suvi Nipuli Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi 2017 Katriina Bildjuschkin / Suvi Nipuli 1 Taustaa Istanbulin sopimus Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan

Lisätiedot

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin?

Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö kohtaa seksuaalisen väkivallan uhrin? Uskotko Sinä, että tämä on raiskaus? seksuaalisen väkivallan uhrin kohtaaminen viranomaiskäytänteissä Etelä-Suomen aluehallintovirasto, auditorio, Helsinki 22.11.2012 Terttu Utriainen Miten lainsäädäntö

Lisätiedot

Pohdittavaa apilaperheille

Pohdittavaa apilaperheille 14.2.2014 Pohdittavaa apilaperheille Pohdittavaa ja sovittavaa ennen lapsen syntymää Perheaikaa.fi luento 14.2.2014 Apilaperheitä, ystäväperheitä, vanhemmuuskumppaneita Kun vanhemmuutta jaetaan (muutenkin

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Isät turvallisuuden tekijänä

Isät turvallisuuden tekijänä Isät turvallisuuden tekijänä Mitä on väkivalta Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

Instituutiot, rakenteet ja korruptio Venäjällä

Instituutiot, rakenteet ja korruptio Venäjällä 13.10.2017 1 Instituutiot, rakenteet ja korruptio Ilmari Larjavaara, VTT, Itä-Suomen Yliopisto 13.10.2017 2 Siellä on vain ihmisiä Yhteiskuntajärjestykset romahtaneet Yksilö muun edellä Henkilövaltio,

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt

Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt Raiskauksen uhrin asema ennen ja nyt Terttu Utriainen Rikosoikeuden professori Helsingin yliopisto 18.8.2011 ls 10 Seminaari raiskauskriisikeskus Tukinainen Kuka on raiskauksen uhri? Kuka kelpaa uhriksi?

Lisätiedot

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus?

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen osaamiskeskus 2.11.2015 1 Monikulttuurisesta parisuhteesta lyhyesti Jokaisella parilla omat yksilölliset perusteet - rakkaus - sopimus

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan v. 2015 valintakokeen arvosteluperusteet Tehtävä 1 Aluehallintovirasto voi toimittaa työpaikalla työsuojelutarkastuksen omaaloitteisesti tai työpaikalta tulleen

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

KORAANIN KEHITYS. Syntykertomuksia ja historiaa. Tuesday, December 9, 14

KORAANIN KEHITYS. Syntykertomuksia ja historiaa. Tuesday, December 9, 14 KORAANIN KEHITYS Syntykertomuksia ja historiaa Perinteinen uskonnollinen käsitys Taivaassa on Jumalalla taivaallinen Koraani, josta maallinen on kopio Koraani tuli joko kerralla tai monessa osassa profeetta

Lisätiedot

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka

SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS. Hanna Vilkka SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN MONIMUOTOISUUS Hanna Vilkka Mistä on pienet tytöt tehty? Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on pienet tytöt tehty. Mistä on pienet pojat tehty? Etanoista,

Lisätiedot

AVIOLIITTO. kirkossamme tänään ja huomenna. Oulun tuomiorovastikunnan pappien kokoontuminen , POHTO-seminaari

AVIOLIITTO. kirkossamme tänään ja huomenna. Oulun tuomiorovastikunnan pappien kokoontuminen , POHTO-seminaari AVIOLIITTO kirkossamme tänään ja huomenna Oulun tuomiorovastikunnan pappien kokoontuminen 11.1.2017, POHTO-seminaari Avioliittoinstituution lyhyt historia keskiajalta nykyaikaan (Suomi osana Ruotsia, Venäjää

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka Maailmankansalaisen etiikka Olli Hakala Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen avausseminaari Opetushallituksessa 4.2.2011 Maailmankansalaisen etiikka Peruskysymykset: Mitä on maailmankansalaisuus? Mitä

Lisätiedot

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys

Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tietokilpailu 3 Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seksuaalirikoksiin ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä

Lisätiedot

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö Omatunto kolkuttaa Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Jokaisella meillä on omatunto. Omalla tunnolla tarkoitetaan ihmisen sisäistä tajua oikeasta ja väärästä. Se on lähtöisin Jumalasta, vaikkei

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010

EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA. VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 EDUCA 29.-30.1.2010 SIVISTYS SIIVITTÄÄ, KOULUTUS KANTAA KESKIMÄÄRÄINEN TYTTÖ JA POIKA VTT/Sosiologi Hanna Vilkka 30.1.2010 1) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SUKUPUOLISENA? 2) MIHIN LAPSELLA ON OIKEUS SEKSUAALISENA?

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari

Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari Luojan asettama avioliitto Matt. 19: 1-12 Mikko Haapasaari Matt. 19: 1-12 1 Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän lähti Galileasta ja tuli sitten Jordanin itäpuolta kulkien Juudeaan. 2 Häntä seurasi

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Suomalaistuuko islam? Islamilaistuuko Suomi? Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Luetaan yhdessä -verkosto Hyvinkää 15.10.

Suomalaistuuko islam? Islamilaistuuko Suomi? Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Luetaan yhdessä -verkosto Hyvinkää 15.10. Suomalaistuuko islam? Islamilaistuuko Suomi? Husein Muhammed Lakimies, tietokirjailija Luetaan yhdessä -verkosto Hyvinkää 15.10.2011 Väite1: islam suomalaistuu Eurooppalaisiin, varsin maallistuneisiin

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 13 Kasvatus- ja opetuslautakunta 20.6.2017 Liite 1 13 Mikkelin kaupungissa 7-9 luokkien islamin uskonnon opetus järjestetään 7-9-luokkien yhdysryhmissä. Opiskelu tapahtuu vuorokurssiperiaatteella siten, että

Lisätiedot

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö

Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö Seksuaalinen ahdistelu ja hyväksikäyttö tarkoittavat toisen ihmisen kiusaamista ja satuttamista seksuaalisesti. Seksuaalinen kiusaaminen kohdistuu intiimeihin eli

Lisätiedot

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009

RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 RAISKAUSKRIISIKESKUKSEN TILASTOBAROMETRI 1.1.-31.5.2009 1 RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN Tilastotietoa kriisi- ja juristipäivystyksen yhteydenotoista 1.1. 31.5.2009 välisenä aikana 1.1. 31.5.2009 välisenä

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Perheen perusteet 1. osa

Perheen perusteet 1. osa Perheen perusteet 1. osa 1 opettaja rabbi J. Melamed 2013 talvi Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, Bereshit, Jumala puhuu omassa sanassaan, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Vaikea sanoa, mitä suomenkielinen

Lisätiedot

Restoratiivisen oikeuden historiallinen kehitys ja sen reunaehdot

Restoratiivisen oikeuden historiallinen kehitys ja sen reunaehdot Restoratiivisen oikeuden historiallinen kehitys ja sen reunaehdot Juhani Iivari, Valt. Tri., dosentti THL SOVITTELU SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA- SEMINAARI Eduskunnassa 22.01. 2009 SOVITTELUN LÄHESTYMISTAPOJEN

Lisätiedot

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2239(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2239(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2016/2239(INI) 15.3.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty Islam TT Islamin levinneisyys Islamin usko lähti alun perin leviämään Arabian niemimaalta, kun profeetta Muhammed perusti uskonnon.islamin usko on levinnyt Aasian eteläosiin Indonesiaan ja Malesiaan. Islamin

Lisätiedot

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009 Riittävän n hyvä isä? Esitelmä MLL:n isyyspäivill ivillä 6.3 2009 Milloin riittävyys on koetuksella? Epävarmuus riittävyydest vyydestä ennen kuin on edes saanut lapsen. Silloin kun lapsemme voi psyykkisesti

Lisätiedot

Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen

Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen YHTEISHUOLTO VAI YKSINHUOLTO? Huollon monet merkitykset - arkihuolto - oikeudellinen huolto - edunvalvonta Oikeudellinen huolto = huoltomuoto vanhempien eron jälkeen Huoltomuoto vanhempien asuessa erillään

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16 Islamin peruspilarit Viisi asiaa, joita muslimit tekevät Peruspilarit Uskontunnustus (Shahada) Rukous (Salat) Almut (Zakat) Paasto (Sawm) Pyhiinvaellus (Hajj) Peruspilarit Tapa selittää islamia: mitä muslimit

Lisätiedot

Venäläis-suomalainen parisuhde

Venäläis-suomalainen parisuhde Venäläis-suomalainen parisuhde Kotipuu Maailma pienenee. Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta. Tavoitteet riidanratkaisussa

Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta. Tavoitteet riidanratkaisussa 3 Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta Tavoitteet riidanratkaisussa Yleensä kun puhutaan riidanratkaisusta, tarkoitetaan lähinnä osapuolten väliseen riitaan liittyvien juridisten kysymysten

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain

Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Elämänkumppani voi löytyä mistä vain ja miten vain Monikulttuuriset parisuhteet entistä arkipäiväisempiä Tilastojen valossa lisääntyvät jatkuvasti Parin haku kansainvälistyy Globalisaatiokehityksen vaikuttaa

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN

KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN Päivi Arvonen KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN Kuka on katulapsi? Lapsi joka asuu kadulla ja on vailla vakinaista asuntoa on katulapsi. Myös lasta, joka joutuu vieeämään päivät kadulla elantoa

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI

YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI YKSITYISYYS JA OMAISUUDEN SUOJA STANDARDI Asukkaat voivat olla vapaassa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja käyttää vapaasti kommunikaatiovälineitä. Asukkaat voivat luottaa siihen, että heidän

Lisätiedot

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti,

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö Rajat ry www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Myyttejä poikien kokemasta seksuaalisesta väkivallasta Myytti I stereotyyppiset

Lisätiedot

Ympäristöasioiden sovittelu

Ympäristöasioiden sovittelu Ympäristöasioiden sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi konfliktien ja ihmissuhdeongelmien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Sovittelijan rooli Sovittelija

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman

POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman POJAT JA MIEHET - UNOHDETTU SUKUPUOLI? - SEMINAARI 23.10.2012 Pojat ja Miehet paitsiossa rikosuhripalveluissa Petra Kjällman 2.11.2012 1 PALVELUJEN SUKUPUOLINEUTRAALISUUS Miten palvelujemme sukupuolineutraalius

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

SEKSUAALIETIIKKA 2011

SEKSUAALIETIIKKA 2011 SEKSUAALIETIIKKA 2011 Luento 5 Romanttinen konservatismi Tommi Paalanen Kuva: Qumma Art Romanttinen murros 1900-luvulla voimistunut ajatus, jonka mukaan pariutumisen lähtökohtana on rakkaus Suvun ja vanhempien

Lisätiedot

Lausunto NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 21/2017)

Lausunto NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 21/2017) Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Lausunto 16.06.2017 Asia: OM 24/41/2015 Nimilain uudistamistyöryhmän mietintö Yleisiä huomioita Lausuntonne: NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä

Lisätiedot

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389

Tasa-arvokysely 2012 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Tasa-arvokysely 212 oppilaat ja lukio-opiskelijat n=389 Helsingin normaalilyseo Tasa-arvotyöryhmä: Kristiina Holm Elina Mantere Kirsi Naukkarinen Antero Saarnio 1. Sukupuoli vaikuttaa koulussamme oppilaiden

Lisätiedot

Luonnonarvo- ja virkistysarvokaupan eroista Arto Naskali METLA/Ro

Luonnonarvo- ja virkistysarvokaupan eroista Arto Naskali METLA/Ro Luonnonarvo- ja virkistysarvokaupan eroista Arto Naskali METLA/Ro Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Leg osahanke Yksityissektorin toiminta ja

Lisätiedot

Terhi Utriainen HY, Maailmankulttuurien laitos

Terhi Utriainen HY, Maailmankulttuurien laitos Terhi Utriainen HY, Maailmankulttuurien laitos Uskontotiede Kuolema oman elämän keskellä ja omien arvojen mukaisesti Ars moriendi; kuolemisen taito? Monikulttuurisuuden haasteet: islam ja buddhalaisuus

Lisätiedot

Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia, hänellä on oikeuksia. Yleistä lasten oikeuksista

Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia, hänellä on oikeuksia. Yleistä lasten oikeuksista Minulla on oikeuksia, sinulla on oikeuksia, hänellä on oikeuksia Yleistä lasten oikeuksista Kaikilla ihmisillä on oikeuksia. Alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla on lisäksi omia erityisoikeuksiaan.

Lisätiedot

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1

Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri. 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Yhteinen arki Islam ja suomalainen kulttuuri 3.11.2011 muslimit Suomessa 1 Islam ja muslimit Islam 600-luvulla Arabian niemimaalla syntynyt monoteistinen uskonto Seuraajia, muslimeja, n. 1,5 miljardia

Lisätiedot

Klicka här, skriv ev. Undertitel

Klicka här, skriv ev. Undertitel Klicka här, skriv ev. Undertitel Vanhempainraha on vanhemmille maksettava korvaus, jotta he voisivat töissä olon sijaan olla kotona lastensa kanssa. Tätä korvausta maksetaan yhteensä 480 päivältä lasta

Lisätiedot