Lupa tappaa? Katsaus shari an ja kunniamurhien väliseen yhteyteen. OTM Anne Slåen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lupa tappaa? Katsaus shari an ja kunniamurhien väliseen yhteyteen. OTM Anne Slåen"

Transkriptio

1 Lupa tappaa? Katsaus shari an ja kunniamurhien väliseen yhteyteen OTM Anne Slåen 100

2 Islamilaisen oikeuden suhde kunniamurhiin on monitahoinen ja haastava kysymys. Kunniamurhia tutkivat jakautuvat karkeasti niihin, joiden mukaan islamilainen oikeus ylläpitää naisen alisteista asemaa ja sälyttää perheen kunnian naisten kannateltavaksi ja niihin, jotka kieltäytyvät yhdistämästä islamia ja kunniamurhia lainkaan toisiinsa. Tämä artikkeli pyrkii vastaamaan siihen, onko islamilaisessa oikeudessa sellaisia osasia, jotka oikeuttavat kunniamotiivilla tehtäviä henkirikoksia tai kannustavat niihin. Jos tällaisia sääntöjä tai oikeuttamisperusteita on, millä tavoin ne oikeuttavat kunniamurhia vai käytetäänkö niitä ainoastaan oikeuttamaan tekoja? Olettaen, että joissakin olosuhteissa kunniamurhan tekeminen islamilaisen oikeuden silmin olisi oikeutettua, hyväksyykö islam silloin oman käden oikeuden vai onko myös väitetty aviorikos tuotava islamilaisen oikeuden mukaan tuomioistuimen ratkaistavaksi? Artikkelin pohjana olevassa pro gradu -tutkielmassani olen tarkastellut kolmen islamilaisen valtion, Egyptin, Pakistanin ja Turkin, siviili- ja rikoslainsäädännön valossa naisen asemaa ja kunniamurhia. Islamilaisella valtiolla tarkoitan tässä artikkelissa valtiomuodosta tai oikeusjärjestelmästä riippumatta valtioita, joissa muslimit ovat enemmistö. Pyrin tämän artikkelin sivumäärän puitteissa esittämään yleiskuvan tietyistä islamilaisen oikeuden rajapinnoista naisen kunnian käsitteeseen ja seikkoihin, jotka saatetaan mieltää kunniamurhan syyksi, kuten naisen perheoikeudellinen asema, seksuaalisuus, pukeutuminen sekä rikosoikeus erityisesti avioliiton ulkopuolisen seksuaalisen kanssakäymisen osalta. Yksittäisten valtioiden oikeuskäytäntö ja kunniamurhatuomioiden mahdollinen perustelu islamilaisella oikeudella jäävät tässä tarkastelun ulkopuolelle. Kunniamurhia tehdään useiden eri kulttuurien, yhteisöjen, uskontojen ja kansallisuuksien piirissä. Maailmassa tehdään vuosittain arviolta 5000 kunniamurhaa, mutta myös huomattavasti suurempia arvioita on esitetty. 1 Kunniamurhista kourallinen päätyy viranomaisten tietoon ja niistä osassa esimerkiksi poliisitutkintaa ei suoriteta tai ne ilmoitetaan tavallisina murhina. Loukkaavan teon, kuten raiskauksen kohteeksi joutunut nainen saattaa tehdä 101

3 itsemurhan tai murha saatetaan lavastaa onnettomuudeksi. Monissa islamilaisissa maissa tietoisuus ihmisoikeuksista, naisten koulutusmahdollisuuksien paraneminen ja kansalaisjärjestötyö nostavat kunniamurhat esiin, jolloin saattaa syntyä vaikutelma tapausten lisääntymisestä. Todellisuudessa trendi voisi olla päinvastainenkin. Kunniasanan käyttäminen itsessään on ongelmallista, sillä kunniamurha-käsite johtaa helposti uhrin syyllistämiseen. Toistaiseksi tyhjentävämmän ja tunnetun käsitteen puuttuessa tutkielmassa käytetään jäljempänä siihen liittyvästä tulkintaongelmasta huolimatta käsitettä kunniamurha. Tässä artikkelissa kunniamurhalla tarkoitetaan henkirikosta, jonka uhrina on nimenomaan nainen. Teon syynä on ollut uhrin oletettu tai todellinen, yhteisön soveliaana pitämiä käyttäytymissääntöjä rikkova käytös, ja teon suunnittelemiseen ja toteuttamiseen on osallistunut yksi tai useampi perheenjäsen. Shari an vuosisatoja vanhat vankat juuret Islam (alistuminen) heijastelee vielä tänäänkin 600-luvun Arabian niemimaan olosuhteita. Islamilainen laki tai oikeus shari a (lähteelle vievä polku), on sekoittunut länsimaisiin oikeusjärjestelmiin siirtomaa-aikana ja sen jälkeen, mutta sen säännökset ovat selkeimmin erotettavissa ja vähiten muunneltuja perheoikeuden saralla. Islamilaisissa maissa uskonto ja valtio ja toisaalla uskonto ja oikeus eivät ole voimakkaasti eriytyneitä toisistaan. Useimmissa islaminuskoisissa maissa shari a on tavalla tai toisella lainsäädännön pohjana ja perheoikeus on useimmille muslimeille islamilaisen identiteetin symboli kestävä ydin islaminuskoisuudelle. 2 Shari a sääntelee kokonaisvaltaisesti muslimien elämää myös sellaisilla alueilla, jotka länsimaalaisen lukijan näkökulmasta ovat oikeuden ulkopuolisia, kuten ruokailua, puhtautta ja seksuaalisuutta. Rangaistavia ovat myös tietyt teot, jotka länsimaisessa oikeusajattelussa kuuluvat vahvasti yksilön itsemääräämisoikeuden piiriin, vaikka teot sosiaalisessa kontekstissa olisivatkin paheksuttuja. Tällaisia ovat muun muassa avioliiton ulkopuolinen seksuaalinen kanssakäyminen. Islamin juuret ulottuvat pisimmillään profeetta Muhammadin saamaan ilmestykseen vuonna 610 ja vuonna 622 tapahtuneeseen Muhammadin seuraajien siirtymiseen Mekasta Medinaan, jonne perustettiin ensimmäinen islamilainen hallinto. 3 Ennen islamin syntyä arabiyhteisön yksikkö oli heimo, jolle yksilö oli uskollinen ja jolta yksilö vastaavasti sai suojelua. Islamin syntyminen merkitsi uuden, lainsäädäntövaltaisen poliittisen auktoriteetin syntyä. Ikivanhan arabialaisen heimoyhteiskunnan leima näkyy kuitenkin islamilaisessa oikeudessa niin yksilön asemaa säätelevissä normeissa kuin perhe-, perintö- ja rikosoikeudessa. Heimo oli vastuussa yksittäisen jäsenensä teoista, mikä käytännössä ilmeni verikostoina ja verirahan maksamisena. Tällaiset perinteet 102

4 ovat osaltaan vaikuttaneet islamilaisen oikeuden muovautumiseen. 4 Islamilainen oikeus perustuu shari aan, Jumalan ilmoituksella säätämään lakiin, joka on muuttumaton. Shari aa tutkiva lainoppi, fiqh, voi kuitenkin tietyssä määrin muuttua ja kehittyä. 5 Vanhoillisimpien tahojen mukaan shari a kehittyi lyhyen ajan kuluessa, kun koulukuntien perustajat tulkitsivat sitä. Shari a muotoutui tuolloin ihanteelliseksi ja kestäväksi, siirtyi sukupolvelta toiselle vuosisatojen aikana ja on edelleen riittävä lähde ohjaamaan muun muassa sukupuolten välisiä suhteita. 6 Shari a voi toimia sekä yksittäisten oikeussääntöjen perustana että yleisenä kehyksenä normeille ja arvoille, ja siksi on usein mielekkäämpää puhua islamilaisesta oikeudesta kuin islamilaisesta laista. Shari a määrittää perheenjäsenten oikeudet ja velvollisuudet ja sen, onko jokin käyttäytyminen hyväksyttyä ja toivottua tai päinvastaisesti jopa kiellettyä. Länsimaissa uskonto mielletään ihmisen sisäiseksi asiaksi, laki ja oikeus ulkoiseksi, mutta esimodernina aikana Jumala oli lähempänä ihmisen arkipäivää myös kristityissä maissa. Islamin voi todeta olleen aina kahden tulen välissä: lain antaneen Jumalan sekä sulttaanin eli valtiovallan, joka edustaa yhteisöä ja toimeenpanee lakia. 7 Koraani on islamilaisen oikeuden oikeuslähteistä tärkein. Yksityiskohtaisia ohjeita sisältävä profeetta Muhammadin elämäntapa, sunna, on käytännössä kuitenkin merkityksellisempi lähde, sillä Koraani sisältää varsin vähän suoranaisia oikeudellisia ohjeita. Sunna koostuu lyhyistä profeetan teoista kertovista hadith-kertomuksista. Islamilainen oikeus voidaan sijoittaa traditionaalisen oikeuden (rule of traditional law) oikeusperheeseen, jolle on tyypillistä, että erottelua oikeuden ja uskonnon välillä ei ole tapahtunut. Juristeilla on rajoitettu rooli, ja sosiaalisten konfliktien ratkaisemisessa tärkeässä osassa ovat uskonoppineet. Katumisella on traditionaalisessa oikeudessa merkittävä oikeudellinen arvo, ja väestön homogeenisyys on tärkeää sosiaalisen rakenteen säilyttämiseksi. Yhteiskunnan ja yhteisön rakennuspalikkana on perhe ei yksilö. Päätöksentekijöille on jätetty laaja harkintavalta ja paikallisia tapoja on yleensä säilynyt paljon. Sukupuolten rooleilla on tärkeä merkitys ja sosiaalinen säännöstö perustuu pikemminkin velvollisuuksiin kuin oikeuksiin. Oikeuslähteet ovat traditionaalisen oikeuden leimaamissa maissa usein erilaiset maaseudulla ja urbanisoituneilla alueilla. 8 Perheoikeus yhteiskunnan tukipilarina Perhe on islamilaisen yhteiskunnan voimakkain yksikkö: ellei perhe toimi, ei yhteiskuntakaan toimi. Länsimaiden siirtomaakilpailu johti monin paikoin länsimaisen oikeusjärjestyksen viemiseen väkisin muslimimaihin, mutta perheoikeutta siirtomaaisännät eivät pitäneet tärkeänä osana politiikkaansa. 9 Arabimaissa etenkin perhesuhteita koskevien shari an sääntöjen 103

5 suhteen vastustus on ollut voimakasta, koska kodifioinnin on koettu asettavan luonteeltaan joustavat säännökset liian tiukkaan kehikkoon. 10 Muslimit saavat perheen sisällä uskonnollisen ja moraalisen opetuksen ja solmivat läheisimmät sosiaaliset suhteet. Lojaalisuus sekä perhettä että suurempaa yhteisöä kohtaan on tärkeää. Perhe tarjoaa kulttuurisesti ja oikeudellisesti hyväksytyn tavan tyydyttää seksuaalisia haluja sekä kasvattaa lapsia, joiden sosiaalisesta, kulttuurisesta ja moraalisesta kasvatuksesta sekä fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista vanhemmat ovat vastuussa. Perheen ja sukutaustan tuoman maineen tärkeydestä kertoo näkemys siitä, että muslimiperheen lapsilla on oikeus hyvään nimeen. 11 Naiselle tärkeintä on avioitua, saada hyvä mies ja lapsia. Muhammadin kerrotaan sanoneen, että varakkuus, hyvä perhe, kauneus ja uskonto tekevät naisesta hyvän vaimon. 12 Musliminaisen oikeudellinen yksilöllisyys on sidottu sosiaalisen kontrollin kehikkoon, jossa jokaisella musliminaisella on oltava miespuolinen edustaja, eräänlainen holhooja (wali), joka on aviomies tai naimattoman naisen läheisin miespuolinen sukulainen. 13 Muslimireformistien näkökulmasta oppineet muslimijuristit voivat ja heidän tulisi tulkita lakia sovittaakseen sen elämään modernissa maailmassa. Reformistit asettavat Koraanin sukupuolinormit sosiaaliseen ja historialliseen kontekstiin: nuo säännöt kuvaavat, miten parhaiten toimia sukupuolikysymysten kanssa riippuen ajan olosuhteista. Koraanin mukaan mies on naista asteen korkeammalla, koska mies elättää vaimoaan. Konservatiivinen ihminen argumentoi, että tämä Koraanin viesti on normatiivinen, ja että nainen vaikka hän voi omistaa ja jopa ansaita omaisuutta ei ole velvoitettu osallistumaan elatukseen, joka on jätetty yksin miehen huoleksi. Siksi mies nauttii tiettyä ylivertaisuutta. Moderni liberaali näkemys on, että Koraanin väite on kuvainnollinen, ja että väistämätön yhteiskunnan muuttuminen johtaa siihen, että naiset voivat ja heidän tulisi olla taloudellisesti itsenäisiä ja osallistua elatukseen. Siten aviopuolisoiden tulee olla täysin tasa-arvoiset. 14 Islamin sosiaalisen säännöstön modernisoimiseen pyrkivät ajattelijat katsovat, että epäoikeudenmukaisten, naisten epätasa-arvoa ylläpitävien lakien ja käytäntöjen taustalla ovat uskonoppineiden tulkinnat, ei Jumalan ilmestys. 15 Miesten valta- ja auktoriteettiasemaa sekä sukupuolten välistä hierarkiaa pönkittäviä jakeita on jopa pyritty käyttämään edistämään naisten oikeuksia. Tässä tarkoituksessa useimmin lainattu Koraanin jae on Naisten suuran jae 4:34, jossa puhutaan sukupuolten erilaisista oikeuksista ja velvollisuuksista. Jaetta on ehdotettu tulkittavaksi niin, että miesten vastuulla olisi huolehtia naisista, kun he suorittavat tärkeintä tehtäväänsä, eli ovat raskaana ja synnyttävät lapsen. Tämän tulkinnan turvin tosin voitaisiin ainoastaan väittää, että naisen saavuttaessa taloudellisen itsellisyyden hänelle kuuluisi sama status kuin miehelle. 16 Nykyaikaisen tulkinnan mukaan uppiniskaisen naisen lyöminen 104

6 on äärimmäinen keino, jonka Koraani oikeuttaa vain teoreettisesti. Jakeessa mainitut kolme kurituskeinoa ovat joka tapauksessa keskenään hierarkkisessa järjestyksessä: naista on ensin ojennettava sanallisesti, sitten vältettävä vuoteessa, ja vasta viimeiseksi voi turvautua lyömiseen. 17 Perheväkivaltaa ja islamilaista perheoikeutta tutkinut Lisa Hajjar katsoo silti, että tulkittiinpa shari aa kummin tahansa, miehen katsotaan olevan perheen pää, naisten holhooja ja vastuussa naisista. 18 Haditheissa yleinen asenne naista kohtaan on positiivinen: naisesta tulee huolehtia hyvin, ja aviomiehen tulee kohdella häntä lempeästi. 19 Suurin osa niistä oikeuksista ja parannuksista, joita Muhammadin myötä tuli naisille, muuntui nopeasti tai katosi kokonaan, kun poliittiset johtajat ja ensimmäiset muslimioppineet valikoivat itselleen mieleisiä tulkintoja. 20 Koraani tarjoaa naisille lukuisia erityisiä oikeuksia koskien omaisuutta ja yksilöä. Samalla se kuitenkin asettaa naiset miesten hoivaan ja holhottavaksi. 21 Konservatiiviset uskonoppineet esittelevät naisesta kuvan vähäisempänä, pahimmillaan paholaisena, parhaimmillaan aviomiehensä seksuaalisena viihdykkeenä. 22 Vanhoillinen näkemys sukupuolten välisistä suhteista ei ainoastaan painota miesten ja naisten eroja sosiaalisessa elämässä, vaan katsoo myös islamilaisen oikeuden muuttumattoman ja pyhän luonteen määrittävän sukupuolten eroja ikuisesti. Varhaisimpiin lähteisiin viitatessaan konservatiivit eivät juuri ole kiinnostuneita niiden jälkeisistä islamilaisen historian vuosisadoista. 23 Useissa muslimimaissa uskotaan, että kansainväliset määritelmät naisten oikeuksille ovat ristiriidassa shari an kanssa tai että naisten ihmisoikeudet ja yritykset parantaa niitä ovat epäislamilaisia. Sekä valtion virallista että suuren yleisön vastustusta uudistaa shari aa täyttämään kansainväliset ihmisoikeusvaatimukset perustellaan sillä, ettei pyhää tule uhrata tai alistaa maalliselle. Islamilaisia sääntöjä on tulkittu uudelleen, muunneltu ja yksinkertaisesti todettu soveltumattomiksi, kun on ollut kyse esimerkiksi orjuuteen ja moderneihin kauppakäytäntöihin liittyvistä muuttuneista olosuhteista. Naisten oikeuksien suhteen tällaista joustavuutta ei ole ollut, vaan tulkintatrendi on ollut lähes päinvastainen. 24 Hengellisiin ja moraalisiin velvoitteisiin liittyen sekä suhteessaan Jumalaan naiset ja miehet ovat Koraanin mukaan täysin yhdenvertaiset. Kun profeetta Muhammadilta kysyttiin, miksei naisia mainita Koraanissa, viittasi profeetta jakeeseen, jossa sekä mies että nainen mainitaan uskonharjoittamiseen liittyen. Molemmat sukupuolet ovat inhimillisiä ja kantavat yhtäläistä moraalisen vastuun taakkaa, jolloin esimerkiksi varkaudesta seuraa sama rangaistus riippumatta sukupuolesta. 25 Toisaalta on esitetty, ettei naisia yleensä mainita Koraanissa, vaan heihin sovelletaan ainoastaan miehille asetettuja velvollisuuksia analogisesti. Tämän näkemyksen mukaan naista ei voi suoraan tekstissä vaatia toimimaan, koska hän ei kontrolloi omia tekojaan

7 Seksuaalisuuden kaksiteräinen miekka Kunniamurhien kannalta ongelmallisimmat kysymykset liittyvät eittämättä naisen seksuaalisuuteen. Islam suhtautuu sukupuolisuuteen myönteisesti, eivätkä selibaatti ja naimattomuus ole koskaan olleet islamilaisia ihanteita. 27 Eräs islamilaisen historian auktoritatiivisimmista ajattelijoista on varhaisella keskiajalla vaikuttanut teologi ja filosofi, imaami al-ghazali ( ). Hänen mukaansa naisen tehtävänä on huolehtia kodista ja tyydyttää aviomiehensä seksuaaliset halut. 28 Naisilla on al-ghazalin mukaan kaiken imevää voimaa, ja heitä täytyy kontrolloida, jottei miesten huomio siirtyisi pois sosiaalisista ja uskonnollisista velvollisuuksista. Yhteisö voi selviytyä ainoastaan luomalla instituutioita, jotka vaalivat miesten ylivaltaa seksuaalisen erottelun ja moniavioisuuden avulla. Naisen tulee olla miestään ylivertaisempi ainoastaan neljässä asiassa: kauneudessa, kasvatuksessa, jumalanpelossa ja moraalissa. Al-Ghazalin teorian mukaan sosiaalinen järjestys säilyy, kun nainen rajoittaa kanssakäymisensä aviomieheen, eikä luo fitnaa (kaaos; femme fatale) houkuttelemalla muita miehiä laittomaan kanssakäymiseen. Miesten on suojeltava naisiaan, jotta nämä säilyttäisivät kunniansa ja sitä myötä miesten kunnian. Usein yleinen tulkintalinja muslimioppineiden keskuudessa on ollut, että erityisesti miesten uskonnollinen, sosiaalinen ja sitä myötä juridinen velvollisuus on kontrolloida seksuaalisuutta. 29 Musliminaisen seksuaalisuus alkaa yleensä avioliitosta. Islam kieltää kaiken esiaviollisen seksuaalisen kanssakäymisen, mutta yhteisö sallii usein miesten hankkia seksuaalisia kokemuksia jo ennen avioliittoa. Naisten neitsyys on sidottu perheen kunniaan, ja sen katsotaan myös heijastelevan naisen uskollisuutta tulevassa avioliitossa. 30 Useissa muslimiyhteisöissä immenkalvon katsotaan olevan tyttölapsen tärkein elin, joka on sekä hänen että perheen luonnollinen kunnian ja ylpeyden aihe ja samalla vaarallinen. Siveyttä ja neitsyyttä pidetään muslimiyhteisössä edelleen naisille äärimmäisen tärkeänä, vapautta ja peräti hillittömyyttä miehille luonnollisina piirteinä. 31 Perheen kunniaa voivat horjuttaa kuitenkin esiaviollisen seksin ohessa horjuttaa myös monet muut teot kuten uskottomuus avioliitossa, flirttailu, avioeron hakeminen sekä raiskatuksi tai raskaaksi tuleminen. 32 Hunnuttautumisen ratkaisematon kysymys Naisille asetetut pukeutumisvaatimukset vaihtelevat Iranin ja Saudi-Arabian tiukimmista käytännöistä esimerkiksi egyptiläis- ja turkkilaiskaupunkien vapaampiin mahdollisuuksiin. Yhtäällä musliminainen voi joutua väärästä pukeutumisesta tekemisiin virkavallan kanssa, toisaalla naiset voivat suhteellisen vapaasti pukeutua haluamiinsa vaatteisiin. Useissa maissa naiset ovat viime 106

8 vuosina ja vuosikymmeninä osoittaneet sitoutumistaan islamiin alkamalla pukeutua konservatiivisemmin. Hunnuttautumisen puolesta argumentoidaan muun muassa, että itsensä peittäminen miesten katseilta antaa naiselle turvaa ja vapauden toimia samoissa ammateissa miesten kanssa. Yhteiskunnassa, jossa suurin osa tai kaikki naiset peittävät itsensä, yhdenmukainen pukeutuminen luo turvallisuudentunteen ja laajentaa toimintamahdollisuuksia. Naisten eristämisen ja hunnuttautumisen suhteen Koraani erottaa profeetta Muhammadin vaimot muista naisista, sillä Ryhmien suurassa mainitaan erityisiä sääntöjä, jotka koskevat nimenomaan Muhammadin vaimoja. 33 Jaetta on silti käytetty perustelemaan naisten hunnuttautumista. Sanaa hijab (verho; huntu) lienee jakeessa käytetty merkityksessä oviverho tai huoneen kahtia jakava verho. 34 Koraani kehottaa sekä profeetan puolisoita, tyttäriä että uskovien vaimoja laittamaan vaatteen päänsä yli, jotta heidät tunnettaisiin siveiksi eikä heitä häirittäisi. 35 Muutoin Koraanissa esitetään samat käyttäytymisvaatimukset miehille ja naisille: molempien tulee pitää katseensa kurissa ja varjella siveyttään. 36 Hadithit ovat hunnuttautumisen ja naisten eristämisen suhteen ristiriitaisia. Sekä sallivia että rajoittavia mainintoja on samoissa lähteissä, usein jopa samaan auktoriteettiin viitaten. Mitä pidempiä ja yksityiskohtaisempia hadithit ovat, sitä useammin niissä on myös naisia rajoittavia huomioita. Koraani sisältää eristämisen ja hunnuttautumisen suhteen ainoastaan suuntaviivoja, jotka toimivat siveellisen ja säädyllisen käyttäytymisen perustana. Muhammadin vaimoja koskevat ilmestykset ovat yksityiskohtaisempia ja rajoittavampia, mutta profeetan vaimot eivät ole kuten muut naiset. 37 Vääränlainen pukeutuminen voi pahimmillaan johtaa kunniamurhaan, mutta minkäänlaisia perusteita naisen rankaisemiselle yhteisön vääräksi määrittelemästä pukeutumisesta ei ole. Avioliitto- ja perintöoikeuden asettamat oikeudelliset kehykset Avioliitto on jokaisen muslimimiehen ja -naisen velvollisuus, elleivät he ole fyysisesti tai taloudellisesti siihen kykenemättömiä. Avioliitto on islamilaisen oikeuden mukaan sopimus, joka laillistaa yhdynnän ja lisääntymisen. 38 Vaikka nainen avioituessaan siirtyy aviomiehensä holhoukseen, ei aviomiehellä ole oikeutta kohdella vaimoaan huonosti tai epäoikeudenmukaisesti, sillä avioliittosopimuksen perusteella syntyvistä oikeuksista tärkein on puolison miellyttävä ja kunnioittava kohtelu. 39 Perinteinen avioliitto solmittiin esi-islamilaisella ajalla morsiamen isän ja sulhasen tai hänen edustajansa välillä. Avioliittosopimus oli ostosopimus, jolla tyttö luovutettiin avioliittoon morsiusrahaa (mahr) vastaan. Summa määräytyi muun muassa tytön iän, kauneuden, maineen ja aikaisemmin naitettujen sisarten hinnan mukaan. Islamin myötä avioliitolle (nikah) asetettiin uusia kriteerejä. Tytön saattoi naittaa vastoin tahtoaan pois 107

9 ainoastaan, jos hän oli vajaavaltainen eli ei vielä murrosiässä ja alle yhdeksänvuotias. 40 Silti joidenkin näkemyksen mukaan naisen luonnon mukaista ei ole, että hän etsii itse itselleen aviopuolison. Jumala on luonut naisen henkisesti ja fyysisesti sellaiseksi, että hän vetoaa miehiin, joten hänen oma ilonsa löytyy tunteesta olla haluttu. 41 Naisella on Koraanin mukaan oikeus sulhasen antamaan morsiusrahaan, jonka katsotaan olevan olennainen osa jokaista avioliittosopimusta. 42 Ennen islamin syntyä Arabiassa maksettu sadaq oli miehen lahja morsiamelle ja mahr morsiamen isälle. Isälle maksetun morsiusrahan poistaminen islamin myötä teki morsiamesta sopimuksen osapuolen, eikä avioliittoa enää voitu pitää vain kauppana. 43 Islamilaisten maiden nykyinen lainsäädäntö katsoo yleensä mahrin olevan morsiamen omaisuutta, jota sen enempää morsiamen isä kuin sulhanenkaan eivät voi ottaa. Silti morsian saattaa joutua tyytymään vähempään mahr iin tai luopumaan siitä kokonaan, ja toisinaan perheet eivät siirrä mahr ia morsiamelle lainkaan. Mahr voidaan yhtäältä nähdä naimisissa olevan naisen varallisuutena ja toisaalta vaimon seksuaalisten palveluiden ja tottelevaisuuden ostamisena. 44 Morsiusrahan maksaminen perheelle morsiamen asemesta saattaa asettaa morsiamen kauppatavaran asemaan. Miehellä on Koraanin mukaan oikeus moniavioisuuteen, josta sääntelevän jakeen on usein katsottu rajaavan muslimimiehen vaimojen määrän neljään. Teksti ei kuitenkaan tue tällaista tulkintaa, sillä kohta käsittelee orpojen asemaa, eikä yleistä avioliittolakia. Nykyaikainen tulkinta yhdistää tämän jakeen esittämän vaatimuksen tasapuolisuudesta jakeeseen 4:129 ( Ette te voi olla tasapuolisia vaimoillenne vaikka kuinka haluaisitte ) ja katsoo Koraanin siis de facto vaativan yksiavioisuutta. 45 Islamilainen avioliitto-oikeus ei rajoita naisia pelkästään yksiavioisuuteen, vaan avioliittoon ainoastaan muslimimiesten kanssa. Muslimimies voi sen sijaan avioitua juutalaisen tai kristityn naisen kanssa. Islamilainen avioliitto purkautuu automaattisesti jommankumman puolison kuoleman vuoksi. Avioerolla voi olla monia eri muotoja ja se voi olla joko yksipuolisen tahdonilmaus tai molempien yhteisen tahdon ilmaus. Naiselle Koraani ei anna samoja oikeuksia avioeroon kuin miehille. Useimmat nykyaikaisista kodifikaatioista sisältävät useita erilaisia avioeroprosesseja perustuen fiqhiin. Niissä säädetään ensinnäkin yksinomaan miehelle mahdollisesta yksipuolisesta talaq-erosta, joka voidaan kääntää myös kieltämiseksi (repudiation). Toiseksi niissä säädetään puolisoiden yhteisymmärryksessä tehtävästä khul -erosta sekä oikeudellisesta avioerosta (tatliq tai tafriq), jota ensisijaisesti vaimo voi hakea. Yleensä säädetään myös avioliiton oikeudellisesta purkamisesta (faskh), joka päättää avioliiton, joka on tai josta on tullut pätemätön. 46 Khul - ero tapahtuu puolisoiden yhteisen tahdon myötä, ja vaimon on luovutettava osa tai kaikki morsiusrahana saamastaan omaisuudesta miehelle. 47 Khul -ero voi myös olla 108

10 mahdollinen vaimon tuntiessa vastenmielisyyttä miestään kohtaan. Khul -ero ei ole vaimon yksipuolinen oikeus nainen ei voi käyttää sitä samalla tavalla kuin mies oikeuttaan talaq-eroon. Ellei mies suostu eroon, on asia saatettava tuomarin käsiteltäväksi. 48 Vaikka avioeromahdollisuus olisi myös valtion lainsäädännössä annettu naiselle, ei ero yleensä usein ole musliminaiselle vaihtoehto erityisesti, jos naisella on lapsia. 49 Islamilainen rikosoikeus ja kunniamurhat Islamilaista rikosoikeudesta kuten koko shari asta ei ole mahdollista ilmaista täysin tyhjentävästi, mitä se sisältää tai ei sisällä. Islamilaiseen rikosoikeuteen viitataan sanalla hudud (mon.), joka tarkoittaa ehkäisemistä, torjumista, kieltämistä ja siten rajoittavaa, Allahin asettamaa määräystä tai säädöstä, joka määrittää asioiden ja tekojen laillisuuden. 50 Islamilaisen käsityksen mukaan tuomioistuin ei toimi valtion edustajana rankaisemassa rikoksista, vaan se sovittelee kahden osapuolen riitaa, jossa joko toinen tai molemmat väittävät toisen loukanneen. Riidat voivat käsittää tekoja, jotka länsimaissa mielletään rikoksiksi. 51 Islamilainen rikosoikeus jaetaan rikoksiin Jumalaa vastaan ja rikoksiin ihmisten oikeuksia vastaan. Kuten shari an muidenkin osa-alueiden, rikosoikeuden ydin on, että se on uskonnollista, muuttumatonta ja perustuu Jumalan käskyihin ja sillä on yhteiskunnasta erillinen ja itsenäinen olemus, joka on annettu yhteiskunnalle ylhäältäpäin. 52 Islamilainen rikosoikeus suojelee neljää eri oikeushyvää, joista erityisesti perheen suojelemisella on vahva yhteys kunniamurhiin. Perheen pysyvyyttä suojellaan rankaisemalla avioliiton ulkopuolisesta seksuaalisesta kanssakäymisestä. Hududrikokset (esim. avioliiton ulkopuolinen seksuaalinen kanssakäyminen, zina) ovat rikoksia Jumalaa vastaan, ja niiden rangaistukset määritellään Koraanissa ja sunnassa. Qisas-rikokset (esim. murha, tahallinen tappo ja kuolemantuottamus) ovat fyysisen hyökkäyksen ja murhan rikoksia, joista seuraa tekoa vastaava teko rangaistuksena. Vaihtoehtoisesti uhri tai hänen omaisensa voivat luopua rangaistuksesta ja vaatia korvausta eli verirahaa (diya) tai antaa anteeksi tekijälle. 53 Ta azir-rikoksista (kuritus, rangaistus) Koraani ja sunna eivät määrää rangaistusta. Ta azir-rangaistuksia määrätään yleensä neljässä tapauksessa: teoista, jotka eivät täytä hudud ja qisas -rikosten teknisiä vaatimuksia: (mm. aviorikoksen yritys), rikoksista, joista yleensä rangaistaan hudud-rikoksina, rangaistaan usein ta azir-rikoksina lieventävien asianhaarojen vallitessa (näytön puute, kuten riittämättömät todistajat) sekä teoista, jotka ovat islamin normeja vastaan (mm. epäsiveellisyys, provokatiivinen pukeutuminen tai vaimon kieltäytyminen tottelemasta aviomiestään). Ta azir-rikoksista rangaistaan teon vakavuuden mukaan, ja ratkaisuun vaikuttavat syytetyn tausta ja yleinen etu. Hyväksytyt rangaistukset on lueteltu 109

11 Koraanissa, ja ne sisältävät nuhtelun, uhkaukset, yhteisön toiminnasta eristämisen tai karkottamisen, rikoksen julkituomisen, sakot, vankeuden, ruoskimisen ja kuolemanrangaistuksen. 54 Ta azir-rangaistukset ovat kunniamurhien kannalta merkityksellisiä, koska ne saattavat tulla kyseeseen silloin, kun murhalla tai aviorikoksella ei ole riittävästi todistajia. Vaikkei islamilainen oikeus hyväksy oman käden oikeutta, voivat naisen siveetön käytös, väärä pukeutuminen tai aviomiehensä vastustaminen periaatteessa tulla tuomioistuimessa rangaistuksi ta azirrikoksina. Todistajien lausuntojen tulee kaikissa rikoksissa olla ilmeisiä ja identtisiä. Kahdella naisella on todistajana sama painoarvo kuin yhden miehen todistuksella. 55 Kunniaväkivallan taustalla on miltei aina naisen seksuaalisuuteen liittyvä syy. Zina-rikokset käsittävät aviorikoksen ja haureuden, joiden katsotaan horjuttavan avioliittoa ja johtavan perheen sisäisiin konflikteihin, kateuteen, avioeroon, avioliiton ulkopuolisiin raskauksiin ja tautien leviämiseen. 56 Koraani toteaa yksiselitteisesti, ettei uskovien tule tehdä zinaa. Muhammadin aikana zina näytettiin toteen todistajien avulla, ja raiskauksen kohdalla profeetta vaati, että raiskaajan on tunnustettava tekonsa neljällä erillisellä kerralla. Nykyisin zinalla tarkoitetaan vapaaehtoista seksuaalista kanssakäymistä avioliiton ulkopuolella, mutta sanalla on Koraanissa ja fiqhissä myös vastentahtoisen avioliiton ulkopuolisen seksuaalisen kanssakäymisen merkitys. 57 Vikør katsoo, että zinassa ja sen hudud-rangaistuksissa on kyse vapaaehtoisesta seksuaalisesta kanssakäymisestä. Jos kyse on raiskauksesta, tulee ainoastaan mies tuomita. Raiskaukselle tarvitaan neljä miespuolista todistajaa, jotta se voitaisiin tuomita hudud-rikoksena. Siksi raiskauksesta on tavanomaisempaa tuomita ta azir-rikoksena. 58 Naimisissa olevien zinarikokseen syyllistyneiden rangaistus on kuoliaaksi kivittäminen, ja naimattomien sata raipaniskua. Zinasta syyttämistä rajoittaa, että aviorikoksesta syyttänyttä, joka ei kykene esittämään neljää todistajaa, rangaistaan kunnianloukkauksesta (qazaf). 59 Aviorikoksen rangaistavuus jopa kuolemalla lienee ilmeisin syy kunniamurhien perustelemiseen shari alla. Zinalle on tiukat näyttövaatimukset, jotka täyttyvät harvoin, mutta siitä voidaan tuomita myös ta azirrikoksena näytön puuttuessa. Kunniamurhasta tulisi tavallisen murhan tapaan qisasrangaistuksena seurata kuolema, mutta käytännössä todennäköisempää on tuomita ta azir-rangaistukseen, jos kunniamurhasta ylipäätään tuomio annetaan. Kunniamurhan uhriksi joutuneen naisen kannalta lohdutonta on, että myös zinasta voi teoriassa tulla tuomituksi kuolemaan. Toteennäytetystä zinasta seuraava kuolemanrangaistus saattanee joissain olosuhteissa muuntautua kannustimeksi tappaa kunniaa loukanneen teon tehnyt nainen. Islamilaisessa oikeudessa murhaa ja kostoa (retaliation) seuraavaa vahingonkorvausta (joka maksetaan verirahana, diya) ja rangaistusta ei täysin eroteta toisistaan. Ellei tekijällä ole ollut aikomusta vahingoit- 110

12 taa uhria, ei häntä rangaista, mutta uhri ja hänen läheisensä ovat edelleen oikeutettuja verirahaan. Jos tekijällä sen sijaan on ollut aikomus vahingoittaa uhria, tekijään kohdistetaan sama vahinko kuin uhriin, minkä vuoksi murhasta seuraa kuolemanrangaistus. Uhrilla tai hänen omaisillaan on myös oikeus vaatia, että tekijä maksaa rangaistuksen asemesta taloudellista korvausta. Olisi kohtuutonta, että tahattoman vahingon uhrilla olisi oikeus vaatia korvausta, mutta tahallisen vahingon uhrilla ei. Vaatiessaan korvausta uhri tai omaiset luopuvat oikeudesta vaatia fyysistä rangaistusta, mikä päästää henkirikoksen tehneen varsin vähällä. 60 Oman käden oikeuden kielto Kunniamurhan erotteleminen muista henkirikoksista juontaa historialliset juurensa aina roomalaiseen oikeuteen, ja myös länsimaisessa historiassa kunnialla on sukupuolittunut ulottuvuus. Miehet ovat edustaneet perhettä kodin ulkopuolella ja siten vartioineet perheen kunniaa, jonka naiset ovat seksuaalisuutensa takia vaarantaneet. 61 Kunnian käsite on esiintynyt erityisesti Etelä-Euroopassa yksilön ja yhteisön yhdistävänä tekijänä, joka tarjoaa yksilön käyttäytymiselle moraalisen kehyksen sekä normiston, joka luo pohjan hyväksynnälle yhteiskunnassa. 62 Välimeren kulttuurissa kunniaa voi ansaita henkilökohtaisten saavutusten kautta, mutta seksuaalista kunniaa voi ainoastaan ylläpitää tai sen voi menettää. Miehiltä vaaditaan yleensä kirjoittamattomien sosiaalisten sääntöjen perusteella, että he rakentavat sosiaalisesti kunniakkaan maineen tai ylläpitävät syntyessään saamaansa mainetta. Naisten sen sijaan on säilytettävä omaa ja perheensä kunniaa passiivisella käytöksellä. 63 Nainen voi menettää kunniansa olematta syyllinen, joten on tärkeää huolehtia kaikesta, mikä voisi vahingoittaa naisen mainetta. 64 Kunniaväkivaltaa tutkineen norjalaisen antropologi Unni Wikanin mukaan on virheellistä yhdistää islam ja kunniamurhat. Islamia on toki tietyissä tapauksissa käytetty legitimoimaan tappamista, mutta täsmälleen samoin tapahtuu muiden uskontokuntien piirissä. Niin Euroopassa, Lähi-idässä kuin monilla muillakin alueilla miehen kunniaa ei ole asetettu riippuvaiseksi yksinomaan hänen omasta käytöksestään, vaan hän on päätynyt pilkattavaksi, jos hänen tyttärensä, siskonsa tai vaimonsa on rikkonut kunnianormeja. 65 Arabikulttuurissa siskon tai tyttären neitsyys on miehelle edelleen sosiaalinen kunnian kysymys. Ideologisesti tämä ilmaistaan naisen omana parhaana, koska naisten ajatellaan olevan miesten rosvoavan seksuaalisuuden uhreja ja heidän katsotaan tarvitsevan suojelua. Ellei mies palauta kunniaa tappamalla kunniansa menettänyttä siskoaan, ei hän enää ole mies. 66 YK:n erikoislähettiläs Asma Jahangir toteaa vuosittaisessa raportissaan, että kunniamurhia esiintyy useimmin maissa, joissa valtaosa väestöstä on islaminuskoisia. Jahangir huomauttaa, että useat muslimijohtajat ovat tuominneet käytännön ja tähdentä- 111

13 neet, ettei sillä ole uskonnollista pohjaa. 67 Haditheista käy ilmi, että profeetta Muhammad kehotti miehiä olemaan lyömättä vaimojaan, ja profeetan kerrotaan sanoneen, että uskovaisista parhaimpia ovat ne, jotka ovat parhaimpia vaimoilleen. 68 Koraani tuomitsee henkirikoksen yksiselitteisesti, ja kaikki riidat on islamilaisen oikeuden mukaan tuotava toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Muslimijuristit jakavat yleensä henkirikokset kolmeen: tahalliseen, osittain tahalliseen ja tahattomaan tai tuottamukselliseen. 69 Kunniamurhat tehdään useimmiten harkiten ja jopa pitkäaikaisen suunnittelun jälkeen, joten ne tulisi katsoa tahallisiksi murhiksi, josta tulisi rangaista samalla tavoin kuin muistakin murhista. Aviorikossyytteiden kohdalla tuomioistuimen tulee harkita ja ratkaista asia tiukkojen näyttövaatimusten mukaan naista kuullen. Näyttövaatimukset saatetaan ohittaa, ja vähäisempi näyttö tai jopa pelkkä epäily voi johtaa naisen kuolemaan. Aviorikos on äärimmäisessä tapauksessa kuolemanrangaistuksella rangaistava rikos, mutta sille tarvitaan neljä todistajaa, jotka ovat nähneet itse aktin. Tällainen tilanne on harvoin käsillä. Vaikka aktille todella olisikin neljä silminnäkijää, ei menetetyn kunnian palauttamiseksi ole islamilaisen oikeuden mukaan hyväksyttävää turvautua oman käden oikeuteen, vaan tapaus on toimitettava toimivaltaisen tuomioistuimen arvioitavaksi. Näin ollen mikään muukaan naisen käyttäytymisessä ei oikeuta kunniamurhan tekemiseen: ei vastakkaisen sukupuolen edustajalle puhuminen, kotoa luvatta poistuminen tai farkkujen käyttäminen saati kellon kysyminen vieraalta mieheltä. Jos jokin teko on islamilaisen oikeuden mukaan rangaistava, tarvitaan ensin tuomioistuimen päätös. Uskontoa käytetään lainsäädännössä valikoivasti siten, että se palvelee valtaapitävien poliittista tahtoa ja ylläpitää miesten auktoriteettiasemaa naisiin nähden. Patriarkaalisen kulttuurin ja tiettyjen Koraanista johdettujen miesten oikeuksien nojalla valtaa on helppo käyttää etenkin sellaisilla alueilla, joilla naisilla ei ole mahdollisuutta kouluttautua, eivätkä he osaa lukea itse. 70 Raiskauksen rikosoikeudelliselle käsittelylle on islamilaisessa oikeudessa tietyt periaatteet ja säännöt, mutta raiskaukseen sovelletut lait eri aikakausina heijastavat lähinnä sosiaalisia olosuhteita ja tiettyä patriar-kaalista järjestystä eivätkä muuttumatonta lakia tai shari aa. 71 Lainsäädännön ulkopuoliset arvot sen sijaan kumpuavat islamista, jota eri alueiden hallitsijat ovat muovanneet omiin tarkoituksiinsa sopiviksi. Muun muassa morsiusrahaperinne, neitsyysvaatimus, naisen rajattu avioerooikeus ja zinan kriminalisointi antavat miehille mahdollisuuden kontrolloida perheen ja suvun naisten käyttäytymistä. Shari a ei hyväksy kunniamurhia, mutta sen nojalla legitimoidaan kunniamurhia joko kokonaan rangaistuksesta vapauttaen tai vain nimellisesti rangaisten. Paikallisten tulkintojen kirjoa lisää, ettei islamilla ole yhtä uskonnollista johtajaa, joka muotoilisi koko uskovien yhteisön käsityksiä, vaan sekä ääriajatuksille että maltillisemmille käsityksille jää tilaa. 112

14 Lähteet A b u -Od e h, Lam a : Crimes of Honour and the Construction of Gender in Arab Societies teoksessa Yamani, Mai (toim.) (1996) Feminism & islam. Legal and literary perspectives. London: Garnet Publishing Limited, A n-na im, A b d u l l a h i A. (2002) Islamic Family Law in a Changing World. A Global Resource Book. New York: Zed Books Ltd. B a l c h i n, Cas s a n d r a (t o i m.) (1994) A Handbook on Family Law in Pakistan. Lahore: Shirkat Gah. B e r n a r d -Ma u g i r o n, Nat h a l i e ja Du p r e t, B a u d o u i n (toim.) (2002) Egypt and Its Laws. Haag: Kluwer Law International. B e t t i g a -Bo u k e r b o u t, Mar i a Ga b r i e l l a (2005) Crimes of honour in the Italian Penal Code: an analy-sis of history and reform teoksessa Welchman, Lynn ja Hossain Sarah (toim.) Honour. Crimes, paradigms, and violence against women. London: Zed Books Limited, C o u l s o n, N. J. (1964) A History of Islamic Law. Edinburg: Edinburgh University Press. D o u k i, S., Na c e f, F., Be h a d j, A., Bou a s k e r, A. ja Gh a c h e m, R. (2003) Violence against women in Arab and Islamic countries. Archives Womens Mental Health 6/2003, E l A l a m i, Da w o u d Su d q i ja Hi n c h c l i f f e, D o r e e n (1996) Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World. London: Kluwer Law International. E l Sa a d a w i, Na w a l (1992) Eevan kätketyt kasvot. Nainen arabiyhteiskunnassa. Helsinki: Kääntöpiiri. Esp o s i t o, Joh n L. ja DeLon g -Ba s, N a t a n a J. (2001) Women in Muslim Family Law. 2nd Edition. New York: Syracuse University Press. F a w z y, Ess a m (2004) Muslim personal status law in Egypt: the current situation and possibilities of reform through internal initiatives teoksessa Welchman, Lynn (toim.) Women s Rights & Islamic Family Law. Perspectives on Reform. London: Zed Books Ltd, H a j j a r, Lis a (2004) Domestic Violence and shari a: a comparative study of Muslim societies in the Middle East, Africa and Asia teoksessa Welchman, Lynn (toim.) Women s Rights & Islamic Fam-ily Law. Perspectives on Reform. London: Zed Books Ltd, H ä m e e n-an t t i l a, Jaa k k o (2004) Islamin käsikirja. Helsinki: Otava. 113

15 H ä m e e n-an t t i l a, Jaa k k o (1997) Koraanin selitysteos. Helsinki: Basam Books. H ä m e e n-an t t i l a, Jaa k k o (1995) Koraanin suomenkielinen käännös. Helsinki: Basam Books. Ko c t ü r k -Ru n e f o r s, Ta h i r e (1991) En fråga om heder. Turkiska kvinnor hemma och utomlands. Otta: Tidens Förlag. L i p p m a n, Mat t h e w, McCon v i l l e, Sea n ja Ye r u s h a l m i, Mor d e c h a i (1988) Islamic criminal law and procedure: an introduction. Westport: Praeger. M a d e k, Chr i s t i n a A. (2006) Killing Dishonour: Effective Eradication of Honor Killing. 29 Suffolk Transnational Law Review 54 ( ) M a t t e i, Ugo (1997) Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World s Legal Systems. American Journal of Comparative Law (45/1997) M e r n i s s i, Fat i m a (1985) Beyond the Veil. Male- Female Dynamics in Muslim Society. London: Al Saqi Books. M e r n i s s i, Fat i m a (1983) Virginity and Patriarchy teoksessa Al-Hibri, Azizah (toim.) Women and Islam. Oxford: Pergamon Press, S t a n g Da h l, To v e (1992) Den muslimske familie. Oslo: Universitetsforlaget. S t o w a s s e r, Bar b a r a Fr e y e r (1984) The Status of Women in Early Islam teoksessa Hussein, Freda (toim.): Muslim Women. New York: St Martin s Press, Tu c k e r, Ju d i t h E. (1998) In the House of the Law. Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine. Berkeley: University of California Press. V i k ø r, Knu t (2005) Between God and the Sultan. A History of Islamic Law. London: Hurst & Com-pany. W i k a n, Unn i (2003) For ærens skyld. Fadime til ettertanke. Oslo: Universitetsforlaget. Z i l f i, Mad e l i n e (2006) Muslim women in the early modern era teoksessa Faroqhi, Suraiya N. (toim.) The Cambridge History of Turkey. Volume 3. The Later Ottoman Empire, Cam-bridge: Cambridge University Press, YK (2006) In-depth study on all forms of violence against women: Report of the Secretary-General. A/61/122/Add 1. United Nations daccessdds.un.org/doc/undoc/gen/ N06/419/74/PDF/N pdf?OpenElement Viittauspäivä O m r a n, A b d e l Ra h i m (1992) Family planning in the legacy of Islam. Oxon: Routledge. Po w e r s, Pau l R. (2007) Offending Heaven and Earth: Sin and Expiation in Islamic Homicide Law. Islamic Law and Society Vol. 14 No. 1 (2007) S c h a c h t, Jo s e p h (1983) Introduction au droit musulman. Paris: Maisonneuve et Larose. S o n b o l, A m i r a (1997) Rape and Law in Ottoman and Modern Egypt teoksessa Zilfi, Madeline (toim.): Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the Early Modern Era. Leiden: Brill,

16 YK (2006) 40. A n-na im (2002) xi. H ä m e e n-an t t i l a (2004) C o u l s o n (1964) 9. H ä m e e n-an t t i l a (2004) 159. Tu c k e r (1998) 5 6. V i k ø r (2005) v. M a t t e i AJCL (1997) 35 ja 39. Mattein määrittelyn mukaan kaksi muuta oikeusperhettä ovat professionaalinen oikeus (rule of professional law) ja poliittinen oikeus (rule of political law). Traditionaalisen oikeuden perheeseen kuuluvat lisäksi Intian oikeus ja hinduoikeus sekä muut aasialaiset ja konfutselaiset oikeuskäsitykset. S t a n g Da h l (1992) E l A l a m i ja H i n c h c l i f f e, 35. O m r a n (1992) 13 15, 27. S t a n g Da h l (1992) 53. V i k ø r (2005) 282. Nykyisin walin merkitys näkyy esimerkiksi tietyissä maissa niin, että nainen tarvitsee walin alle-kirjoituksen saadakseen passin. Tu c k e r (1998) 6 7. S t o w a s s e r (1984) 37. A l i (2000) H ä m e e n-an t t i l a (1997) 44. H a j j a r (2004) 243. S t o w a s s e r (1984) 31. Tu c k e r (1998) 3, 5 6. S t o w a s s e r (1984) 38. F a w z y (2004) 24. Tu c k e r (1998) 9. H a j j a r (2004) 252. S t o w a s s e r (1984) S t a n g Da h l (1992) 57. H ä m e e n-an t t i l a (1997) 28. Z i l f i (2006) 227, 232 sekä S t a n g Da h l (1992) M e r n i s s i (1985) 28 29, sekä S t a n g Da h l (1992) 54, F a w z y (2005) 27. E l Sa a d a w i (1992) 29, sekä S t a n g Da h l (1992) 94. M a d e k STLR ( ) 55. Ko r a a n i, 312. Jae 33:53. H ä m e e n-an t t i l a (1997) 136. Ko r a a n i, 313. Ko r a a n i, 260. S t o w a s s e r (1984). 34, E s p o s i t o ja D elon g -Ba s (2001) B e r n a r d -Ma u g i r o n ja Du p r e t (2002) S t a n g Da h l (1992) 63. F a w z y (2004) 24. V i k ø r (2005) 301 sekä S c h a c h t (1983) 137. Kyse ei ole morsiusrahasta, joka maksettiin esiislamilaisella ajalla morsiamen isälle. E s p o s i t o ja D elon g -Ba s (2001) 23. We l c h m a n (2007) H ä m e e n-an t t i l a (1997) We l c h m a n (2007) 107. E s p o s i t o ja D elon g -Ba s (2001) 32. B a l c h i n (1994) F a w z y (2004) 27. L i p p m a n et al. (1988) 38. V i k ø r (2005) 282. L i p p m a n et al., s. 2. Viittaus teokseen Coulson, Noel J.: Conflicts and Tensions in Islamic Criminal Justice. Chicago. University of Chicago Press (1969) 60. L i p p m a n et al. (1988) L i p p m a n et al. (1988) V i k ø r (2005) 281, 290. L i p p m a n et al. (1988) 46. S o n b o l (1997) 215. V i k ø r (2005) 283. Pahimmassa tilanteessa vihamielinen tuomari toteaa, että ilman todistajia ei ole ollut väkivaltaa eikä syytetty ole ollut osallinen tapahtumaan. Naisen syytöstä voidaan sen sijaan pitää tunnustuksena avioliiton ulkopuolisesta seksuaalisesta kanssakäymisestä, josta rangaistaan hudud-rikoksena. L i p p m a n et al. (1988) 46. V i k ø r (2005) 288. W i k a n (2003) 59. S e n (2005) 44. B e t t i g a -Bo u k e r b o u t (2005) 231. Ko c t ü r k -Ru n e f o r s (1991) 114. W i k a n (2003) 84 85, 59. A b u -Od e h (1996) 149. We l c h m a n (2005) 13. D o u k i et al. (2003) 170. Po w e r s ILS (2007) 42 ja 47. D o u k i et al. (2003) 170. S o n b o l (1997)

PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA. Johanna Aapakallio

PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA. Johanna Aapakallio PERUSTIETOA KUNNIAAN LIITTYVISTÄ KONFLIKTEISTA JA KUNNIAAN LIITTYVÄSTÄ VÄKIVALLASTA Johanna Aapakallio 0 Esipuhe Kunniaan liittyvät konfliktit ja kunniaan liittyvä väkivalta ovat olleet kautta aikojen

Lisätiedot

Minun kunniani ei ole sinun kunniasi. Kunniakäsitteen monet merkitykset

Minun kunniani ei ole sinun kunniasi. Kunniakäsitteen monet merkitykset Minun kunniani ei ole sinun kunniasi. Kunniakäsitteen monet merkitykset YTK Hanni-Mari Romppanen YTK Gazale Giray 50 Nainen on kuin kuppi: jos joku juo siitä, kukaan toinen ei tahdo sitä. Nainen on kuin

Lisätiedot

USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA. Suosituksia Suomelle

USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA. Suosituksia Suomelle USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA Suosituksia Suomelle Julkaisutiedot Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCVII 2013 Teksti: Anna Hyvärinen (Suomen Ekumeeninen Neuvosto) ja Katri Leino-Nzau (Suomen

Lisätiedot

TYTTÖJEN JA NAISTEN YMPÄRILEIKKAUS SUOMESSA

TYTTÖJEN JA NAISTEN YMPÄRILEIKKAUS SUOMESSA TYTTÖJEN JA NAISTEN YMPÄRILEIKKAUS SUOMESSA Asiantuntijaryhmän suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle Ihmisoikeusliitto ry Toimittanut Marja Tiilikainen Kuvitus Hanna-Leena Aromaa ja Outi

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 Virve-Maria de Godzinsky LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ ENGLISH SUMMARY THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE CHILD S RIGHT

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi

TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi Peruste 2/2011 toim. Ruurik Holm, Johanna Perkiö ja Laura Tuominen Toimituskunta Reima Launonen, Riikka Taavetti ja Elina

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

HE 216/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia

HE 216/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikoslain seksuaalirikoksia koskevaa lukua muutettavaksi. Nykyinen säännös

Lisätiedot

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille

Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille Tea Kangasniemi Identiteettivarkaudet haasteita rikostukinnalle ja -oikeudelle, paljon vaivaa ja harmia uhrille 1. Johdanto Identiteettivarkaus on termi, jota nykyisin käytetään yleisesti, mutta jonka

Lisätiedot

POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa. Hilppa Jankama

POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa. Hilppa Jankama POJAT SAA MUTTA TYTTÖJEN KUULUU Opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä koulussa Hilppa Jankama Pro gradu tutkielma Jyväskylän Yliopisto Kasvatustieteen laitos Syksy 2004 2 SISÄLTÖ 1 SUKUPUOLINEUTRAALIUS

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

Mut tehtiin mieheksi, mutta jostain syystä kuorien kanssa tuli pieni fiba. - kokemuksia sukupuolenkorjausprosessista

Mut tehtiin mieheksi, mutta jostain syystä kuorien kanssa tuli pieni fiba. - kokemuksia sukupuolenkorjausprosessista Mut tehtiin mieheksi, mutta jostain syystä kuorien kanssa tuli pieni fiba. - kokemuksia sukupuolenkorjausprosessista Johanna Hyvönen, 0307949 Kasper Väänänen, 0308252 Pro gradu tutkielma Kevät 2014 Sosiaalityö

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA

NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA NE BIS IN IDEM KANSAINVÄLISESSÄ JA KANSALLISESSA RIKOSOIKEUDESSA Lapin yliopisto Maisterin tutkielma Ilkka Roisko Kansainvälinen rikosoikeus Kevät 2012 Sisällys Sisällys... I Lähteet... II I Johdanto...

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

Kirsi Pauliina Kallio Pääsy kielletty alle 18 Lapsuuden tilapolitiikka. Johdanto

Kirsi Pauliina Kallio Pääsy kielletty alle 18 Lapsuuden tilapolitiikka. Johdanto Kirsi Pauliina Kallio Pääsy kielletty alle 18 Lapsuuden tilapolitiikka Persons under 18 no entry spatial politics of childhood Childhood is a self-evident concept that holds a firm position in social practice

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Perhe MORAALINEN RAPPIO? OUDOT PERHEET. yhteiskunnallinen aikakauslehti #3/2013

Perhe MORAALINEN RAPPIO? OUDOT PERHEET. yhteiskunnallinen aikakauslehti #3/2013 Perhe yhteiskunnallinen aikakauslehti #3/2013 OUDOT PERHEET FAMILISMI SYRJÄYTYMINEN MORAALINEN RAPPIO? Modernin kristillisyyden epäraamatullinen ja epähistoriallinen ydinperheen kultti on ihme itsessään.

Lisätiedot

SOTILASJOHTAJAN EETTISET HAASTEET KRIISINHALLINNAN TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ

SOTILASJOHTAJAN EETTISET HAASTEET KRIISINHALLINNAN TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASJOHTAJAN EETTISET HAASTEET KRIISINHALLINNAN TOIMIN- TAYMPÄRISTÖSSÄ Kandidaatintutkielma Kadetti Lauri Hämeen-Anttila Kadettikurssi 98 Maasotalinja maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Anarkistinen politiikka & suora toiminta. Rob Sparrow

Anarkistinen politiikka & suora toiminta. Rob Sparrow Anarkistinen politiikka & suora toiminta Rob Sparrow Sisältö Kaksi vaaraa anarkistisessa poliittisessa käytännössä 4 Anarkismi ja Valtio 5 Anarkismi, päämäärät ja keinot 7 Suora toiminta 8 Kaksi tärkeää

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O.

KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI. Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. KOHTI ISLAMIN YMMÄRTÄMISTÄ ABUL A LA MAWDUDI Jumalan, armeliaan Armahtajan nimeen! Suomennos: Muslim Students Organisation, Lund, Sweden I.I.F.S.O. 1404 H. - 1984 jkr. SISÄLLYS LUKU SIVU Alkusanat Saatteeksi

Lisätiedot

Seksuaalisuus seksityössä

Seksuaalisuus seksityössä Seksuaalisuus seksityössä ANNA KONTULA Tärkein ero on, että harrastaessasi seksiä huvin vuoksi teet sen tavallisesti sellaisen ihmisen kanssa, jota todella haluat. Asiakastakin voi haluta, mutta niin käy

Lisätiedot