Pöytäkirja. Tervon kunnanviaraston kokoushuone. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja. Tervon kunnanviaraston kokoushuone. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa 24.9.2015"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Pöytäkirja Nro/vuosi 7/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai kello Tervon kunnanviaraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Katja Suhonen, pj. Minna Puranen Jouko Paretskoi Pekka Ruotsalainen Arvo Alajoki Jussi Simonen Anne Jäntti Terhi Karppanen Markku Huuskonen Stewen Law Marika Pitkänen Vesa Hanhijoki Bernhard Nukka Anja Farin Kaija Tarvainen esittelijä, sihteeri Heikki Pulkkinen rehtori Juha Honkaselkä liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies Tiina Pulkkinen kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimies Tarja Riekkinen Petteri Ristikangas varhaiskasvatuspalveluiden esimies kunnanjohtaja Minna Jaakkola *) viestintäpäällikkö, SavoGrow LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUU S ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Katja Suhonen Pöytäkirjanpitäjä Kaija Tarvainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Tervossa Markku Huuskonen Arvo Ajajoki PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Kunnanvirastolla klo Allekirjoitus Toimistosihteeri Arto Hujanen *) paikalla kello :t ja 59-60

2 Sivistyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Siv.ltk 49 Sivistyslautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosäännön (Kvalt ) 8 ja 9 mukaisesti, kun sivistyslautakunnan puheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävä asiat. Sivistyslautakunnan päätöksen ( ) mukaan kokoukset pidetään, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kun enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lautakunnan kokouskutsun antaa viikkoa ennen kokousta postin kautta puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista postitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse ja/tai sähköpostilla. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle, Sisä-Savon Sanomille, Savon Sanomille, Oy Yleisradio Oy:lle ja Iskelmä Oikea Asemalle. Kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan iltakokouksina kunnanviraston kokoushuoneessa. Tieto kokouksesta julkaistaan viikkoa ennen kokousta kunnan ilmoitustaululla. Sivistyslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalaki 58. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Siv.ltk 50 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 19 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Sivistyslautakunta valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Huuskonen ja Arvo Alajoki.

4 Sivistyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Siv.ltk 51 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä 59 Tervon kunnankirjaston liittyminen Rutakko-kirjastoverkkoon ja 60 Tervon kunnankirjaston kirjastojärjestelmän päivitys Axiell Aurora -kirjastojärjestelmään. :t päätettiin käsitellä kokouksen järjestäytymisen jälkeen.

5 Sivistyslautakunta VUOROTTELUVAPAAN MYÖNTÄMINEN / KERKKÄ MAARIT Siv.ltk 52 Laitoshuoltaja Maarit Kerkkä on hakenut vuorotteluvapaata ja välisiksi ajoiksi, oheismateriaali 1. Päiväkoti Kurrekummun varhaiskasvatuspalveluiden esimies Tarja Riekkinen on puoltanut vuorotteluvapaan myöntämistä Maarit Kerkälle. Vuorotteluvapaalaki ( /1305) ja muutokset, viimeisimmät ( /659) määrittelevät vuorotteluvapaan ehdot. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työja elinkeinotoimistossa työttömyysturvalain 2 luvun 1 :ssä tarkoitetun työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava työsuhteessa tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa palvelussuhteessa. Vuorottelijan täytyy olla kokoaikatyöntekijä tai hänen työaikansa on oltava yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 16 vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorottelijan työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13 kuukautta, johon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan tätä säännöstä sovellettaessa työssäoloon. Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa sen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana vuorottelija täyttää iän, joka vastaa työntekijän eläkelain mukaista vanhuuseläkkeen alkamisen alaikärajaa vähennettynä kolmella vuodella. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 360 kalenteripäivää.vuorotteluvapaan jaksottamisesta on sovittava

6 Sivistyslautakunta vuorottelusopimuksessa ennen vapaan aloittamista. Vuorotteluvapaata jaksotettaessa kunkin jakson vähimmäispituus on 100 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa on kuitenkin pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta eikä sen yhteenlaskettu kesto saa ylittää vuorotteluvapaan enimmäiskestoa. Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista. Lisäksi työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että sijainen on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi, on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista tai viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen. Sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sijaiseksi voidaan palkata alle 30- vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 10 :ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana. Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Jos työnantajan palveluksessa oleva osa-aikainen työntekijä on työttömänä kokoaikatyön hakijana työ- ja elinkeinotoimistossa ja hänet palkataan vuorotteluvapaan johdosta vapaaksi tulleeseen työhön, voidaan vuorotteluvapaa toteuttaa ottamalla näin vapaaksi jäävään työhön työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut työtön työnhakija työsopimuslain 2 luvun 5 :n estämättä. Tällöin näiden työntekijöiden yhteisen työajan lisäyksen tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Hallintojohtaja on selvittänyt yhdessä palkanlaskijan kanssa, että hakijan vuorotteluvapaan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 32 :n mukaan virkavapaan ja työvapaan myöntää sekä tarvittaessa määrää se viranomainen, joka päättää viranhaltijan tai työntekijän valitsemisesta.

7 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta myöntää Maarit Kerkälle vuorotteluvapaan ajalle ja välisiksi ajoiksi ja sitoutuu palkkaamaan em. ajalle työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. 2. Sivistyslautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuspalveluiden esimies Tarja Riekkisen ja hallintojohtaja Kaija Tarvaisen järjestämään sijaisjärjestelyt ja palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön ko. ajalle. Kohdat 1-2 esityksen mukaiset.

8 Sivistyslautakunta TERVON KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOIS-SAVON KULTTUURIYMPÄRISTÖYHTEISTYÖRYHMÄÄN Siv.ltk 53 (Siv. Ltk 27, ) ELY-keskus Pohjois-Savo lähetti Tervon kuntaan kirjeen, jossa esitettiin Tervon kunnan edustajan osallistumista Pohjois-Savon kulttuuriympäristöyhteistyöryhmään. Työryhmässä ovat kuntien nimeämien edustajien lisäksi edustajat Pohjois-Savon Liitosta, taidetoimikunnasta, museoista, Museovirastosta, ammattikorkeakoulusta, Ely-keskuksesta, yhdistyksistä, kulttuurihankkeista ja Metsäkeskuksesta. Lisäksi työryhmään kuuluu kulttuuriympäristön asiantuntijoita. Työryhmän on tarkoitus herättää kiinnostusta kulttuuriympäristöjä kohtaan, jakaa niistä tietoa, toteuttaa yhteistyöhankkeita ja etsiä hankkeille rahoitusta. Yhteistyöryhmän ensimmäinen tehtävä on ohjata kulttuuriympäristön hoito-ohjelman päivittämistä. Tehtäväalueina ovat koulutus, rahoitus, inventoinnit, arvottaminen, priorisointi, toimenpidesuositukset, maisemat, muinaismuistot, hoito-ohjelman päivitys, korjausrakentaminen, tiedottaminen, nettisivut ja blogit. Työryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Ensimmäiseen kokoukseen Tervosta osallistui Heta Nuutinen ja toiseen Tiina Pulkkinen. Työryhmän toisessa kokouksessa tuli esille kunnilta haettavan rahoituksen tarve. Seuraava kokoontuminen on Varkaudessa Kulttuuriympäristönhoidon yhteistyöryhmälle on avattu jäsenille tarkoitettu keskustelupalsta Yammer-networkiin. Sivistyslautakunta nimeää Pohjois-Savon kulttuuriympäristöyhteistyöryhmään Heta Nuutisen. Siv.ltk 53 Esityksen mukainen. Kulttuuriympäristöyhteistyöryhmään nimetty Heta Nuutinen on esittänyt kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimiehelle Tervon edustajan vaihtamista kulttuuriympäristöyhteistyöryhmään. Pirjo Hänninen on lupautunut edustajaksi.

9 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta nimeää Pohjois-Savon kulttuuriympäristöyhteistyöryhmään Heta Nuutisen tilalle Pirjo Hännisen. Esityksen mukainen.

10 Sivistyslautakunta NILAKAN KUNTIEN VASTAAVA KOULUKURAATTORI ALKAEN Siv.ltk 54 (Siv.ltk 59, ) Nilakan kunnat ovat järjestäneet koulukuraattoripalvelun yhdessä 2012 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kuraattorin työnantajana toimii Keiteleen kunta ja vakanssin pätevyysvaatimuksena on sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä. Tällä hetkellä vakanssiin valitulla on sosiaaliohjaajan pätevyys voimaan tulleen oppilashuoltolain mukaan kuraattorin kelpoisuus on vähintään sosiaaliohjaajan kelpoisuus (sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 ) ja jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava sellaisen opiskeluhuollon vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on sosiaalityöntekijän pätevyys (272/ ). Nilakan kuntien sivistysjohtajat ovat arvioineet kuraattoripalvelujen riittävyyttä jälkeen kun myös lukioiden opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus kuraattoripalveluihin ja lakiin tullut täsmennys kuraattorin tavoitettavuuteen. Samaan aikaa lakiin tulleen tarkennuksen mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Nykyisellä järjestelyllä tämä ei tällä hetkellä Tervon osalta toteudu. Arvion mukaan kuntiin tullaan tarvitsemaan toinen kuraattori. Sivistysjohtajien kokouksessa sovittiin että kunnat aloittavat valmistelun, joka tähtää toisen kuraattorin, jolla on sosiaalityöntekijän pätevyys, palkkaamiseen kevään 2015 aikana. Samalla sovittiin että ennen toisen kuraattorin työn aloittamista vastaavan kuraattorin tehtävän hoitamisesta sovitaan määräaikaisesti nykyisen kuraattorin Sanna Variksen kanssa. Sivistysjohtaja Ville Ahosen tekemän viranhaltijapäätöksen mukaisesti nykyinen kuraattori Sanna Varis toimii vastaavana kuraattorina määräaikaisesti saakka tai siihen saakka kun sosiaalityöntekijän pätevyyden omaava kuraattori aloittaa työnsä. Sivistysjohtajien kokouksessa ratkaisuna nousi esille seuraava malli: Pielaveden kuntaan palkataan uusi kuraattori 5 päivää/viikko ja nykyinen kuraattori jatkaisi Keiteleen (2 päivää/viikko),

11 Sivistyslautakunta Tervon (1 päivä/viikko) ja Vesannon (2 päivää/viikko) kuntien yhteisenä kuraattorina. Kuraattorit tekisivät yhteistyötä keskenään ja sidosryhmien kesken sijaistaisivat toisiaan. Rekrytointi pyrittäisiin tekemään vuoden 2015 alusta. Nilakan kuntien oppilasmäärät ja toimipisteet : Kunta esi 1-9 lukio Yht Toimipisteet (väli >1 km) Keitele Pielavesi Tervo Vesanto Yhteensä Suhdelukuja kuraattoriresursseista arvioitujen vuoden 2019 oppilasmäärien mukaisesti: Vuonna 2014 yksi vakanssi 1190 oppilasta ja 8 toimipistettä kohti / vuonna 2019 kaksi vakanssia 595 oppilasta ja 4 toimipistettä kohti. Kuraattoritoiminnan alustava kustannusarvio tällä suunnitelmalla Tervon kunnan osalta on noin euroa/vuosi palkattaessa nykyisen kuraattorin lisäksi vastaava kuraattori (yhden kuraattorin osuus Tervossa 1 päivä/viikko). Arvio täsmentyy talousarvion valmistelun yhteydessä. Tervon sivistyslautakunta ilmoittaa omalta osaltaan sopijakunnille, että kuraattoritoiminnan kehittämistä ja toisen vakanssin valmistelua voidaan jatkaa. Varsinainen päätös asiasta tehdään vuoden 2015 talousarviopäätöksen yhteydessä. Siv.ltk 54 Esityksen mukainen. Koulukuraattoriresurssia on lisätty siten, että kahden viikon ajanjaksolla Pielavedellä kuraattoripalveluja järjestetään 10 päivänä, Keiteleellä ja Vesannolla neljänä päivänä ja Tervossa kahtena päivänä viikossa. Sopijakuntien kustannukset jakautuvat palveluiden määrän suhteessa.

12 Sivistyslautakunta Uusittu, isäntäkunnan sivistyslautakunnan käsittelyssä oleva sopimus kuraattoritoiminnan järjestämisestä Keiteleen, Pielaveden, Vesannon ja Tervon kuntien alueella oheismateriaalina 2. Tervon sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan oheismateriaali 2 mukaisen Sopimuksen kuraattoritoiminnan järjestämisestä Keiteleen, Pielaveden, Vesannon ja Tervon kuntien alueella. Esityksen mukainen.

13 Sivistyslautakunta TERVON KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMIEN MUUTOKSET LUKIEN Siv.ltk 55 (Siv.ltk 35, ) (Siv.ltk 76, ) (Siv.ltk 68 ( ) (Siv.ltk 21 ( ) Valtioneuvosto päättää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallista tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen (tuntijako). Opetushallitus päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien, oppilaanohjaukseen ja muun tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista (opetussuunnitelman perusteet). Valtioneuvosto antoi asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta, Asetus 422/2012, , liite 5. Uudistuksessa lisätään taide- ja taitoaineiden, yhteiskuntaopin ja liikunnan tuntimääriä. Kieliohjelmia monipuolistetaan. Uskonnon tuntimäärää vähennetään. Draaman käyttöä opetusmenetelmänä lisätään sekä äidinkielen että yhteiskuntaopin opetuksessa. Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja terveystietoa opetetaan 1-6 luokilla vastedes ympäristöoppiin integroituna. Taide- ja taitoaineiden kaikille yhteistä opetusta lisätään neljällä vuosiviikkotunnilla. Liikuntaan, musiikkiin ja kuvaamataitoon kohdistetuilla lisäyksillä vahvistetaan taidekasvatuksen yhdenvertaisuutta sekä tuetaan aktiivisen liikuntaharrastuksen kehittymistä kaikille nuorille. Muutos myös tukee aiempaa paremmin kelpoisten taide- ja taitoaineiden opettajien saatavuutta. Kotitalous luetaan vastaisuudessa myös virallisesti taide- ja taitoaineiden kokonaisuuteen. Historian ja yhteiskuntaopin opetusta varhennetaan ja lisätään kahdella vuosiviikkotunnilla. Nykyistä nuoremmat oppilaat saavat uuden tuntijaon tultua voimaan opetusta yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteista ja osallistumaan ja vaikuttamaan oppimisesta muun muassa draamaan keinoin sekä nykyistä syvemmin myös taloustiedon

14 Sivistyslautakunta opetusta. Uudistuksella vastataan suomalaisten nuorten heikkoon kiinnostukseen yhteiskunnallisiin asioihin, tarpeeseen vahvistaa yhteiskunnallista ja arvokasvatusta sekä käytännön taloustiedossa ilmenneisiin puutteisiin. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus vähenee uudessa tuntijaossa yhdellä vuosiviikkotunnilla. Kieliohjelmia monipuolistetaan tarjoamalla opetuksen järjestäjille mahdollisuus järjestää valinnaisten kielten ylimääräistä opetusta A2- kielessä ja B2-kielessä. Tähän liittyvästä rahoituksesta on tarkoitus säätää myöhemmin ennen uusien opetussuunnitelmien voimaantuloa. B1-kielen opetusta varhennetaan alkamaan kuudennella vuosiluokalla. Valtioneuvosto hyväksyi kaksi lausumaa. Valinnaisiin oppiaineisiin kohdennettavasta kolmen vuosiviikkotunnin lisäyksestä vähimmäistuntimäärään on tarkoitus päättää keväällä Valtioneuvosto edellyttää myös, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen esityksen vuoden 2014 loppuun mennessä, jossa esitetään vapaaehtoisen A2-kielen tarjoamisen säätämistä opetuksen järjestäjille pakolliseksi. Asetuksen mukaiset opetussuunnitelman otetaan käyttöön kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta lukien. Opetushallitus antoi Luonnoksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2016, oheismateriaali 2. Ops-tiekartassa on kuvattu valtakunnallisen perustetyön kulku ja keskeiset kysymykset sekä ehdotus paikallisen opetussuunnitelmaprosessin toteuttamisesta, oheismateriaali 3. Tervon kunnassa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien valmistelua on tehty opettajatyöryhmissä rehtorin johdolla opstiekarttaa mukaellen. Nilakan kuntien sivistysjohtajat ja perusopetuksen rehtorit ovat tehneet yhteistyötä opetussuunnitelman valmistelussa. Opettajille on järjestetty yhteiset veso-koulutukset aiheesta. Seuraava veso-koulutuspäivä on Nilakan kuntien sivistysjohtajat ja perusopetuksen rehtorit ovat valmistelleet esityksen Nilakan kuntien tuntijaosta , oheismateriaali 4. Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt ) 23.

15 Sivistyslautakunta Siv.ltk 68 ( ) 1. Sivistyslautakunta saa tietoonsa Valtioneuvoston asetuksen 422/2012, perusopetuksen tuntijaosta sekä Opetushallituksen antaman Luonnoksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi Sivistyslautakunta saa tietoonsa Tervon kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien valmistelun tämänhetkisen vaiheen. Esityksen mukainen. Valtioneuvosto on päättänyt asetukseen 422/2012, sisältyvän tuntijaon portaittaisesta käyttöönotosta (valtioneuvoston asetukset 378 ja 379/2014). Opetussuunnitelmaa voidaan noudattaa siihen saakka kunnes opetushallitus päättää tämän asetuksen mukaisista opetussuunnitelman perusteista ja niiden mukaan laadittavien opetussuunnitelmien käyttöönotosta. Opetushallituksen tulee hyväksyä opetussuunnitelman perusteet niin, että tämän asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuosiluokkien 1 6 osalta viimeistään 1 päivänä elokuuta 2016, seitsemännen vuosiluokan osalta viimeistään 1 päivänä elokuuta 2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta viimeistään 1 päivänä elokuuta 2018 ja yhdeksännen vuosiluokan osalta viimeistään 1 päivänä elokuuta Edellä mainitusta riippumatta 1 päivänä elokuuta 2016 alkavana ja 31 päivänä heinäkuuta loppuvana lukuvuotena vuosiluokalla 6 opetetaan ympäristöopin asemasta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa 12 :n 2 momentissa mainittujen päätösten mukaan laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Opetushallitus on toimittanut kuntiin lausuntopyynnön 35/041/2012, koskien perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta, oheismateriaali 3. Aineistot ovat luettavissa internet-sivuilla 2016/perusteluonnokset/perusopetus. Lausuntopyyntö on toimitettu opettajille sähköpostilla Lausunnot tulee toimittaa opetushallitukseen mennessä tai aluehallintoviraston lausunnon kautta osoitteeseen ( ) viimeistään mennessä.

16 Sivistyslautakunta Nilakan kuntien (Pielavesi, Keitele, Tervo ja Vesanto) tavoitteena on laatia yhteinen tuntijako ja opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus valtakunnallisten tuntiminimien osalta. Opetussuunnitelman arvopohjaa on valmisteltu sivistysjohtajien, rehtoreiden ja opettajien yhteistyönä. Nilakan alueen tuntijakoesitys, oheismateriaali 4, on opettajien kommentoitavana ja tavoitteena on hyväksyä tuntijako vuoden 2014 loppuun mennessä. Opetussuunnitelman sisältöjen valmistelulle jää näin ollen hyvin aikaa, sillä kuntakohtaiset opetussuunnitelmat tulee hyväksyä viimeistään kevätlukukaudella Sivistysjohtajat ja perusopetuksen rehtorit ovat muodostaneet aineryhmittäin oheismateriaali 5:n mukaiset Nilakan kuntien opettajien työryhmät valmistelemaan tuntijakoa ja opetussuunnitelmaa. Työryhmille on nimetty vastuuopettajat ryhmien vetäjiksi. Vastuuopettajille maksetaan korvaus sivistysjohtajien valmistelemien perusteiden mukaisesti. Opettajat valmistelevat opetussuunnitelmaa veso-päivien ja yt-tuntien työajalla veso-päivän ohjelma oheismateriaalina Sivistyslautakunta saa tietoonsa - valtioneuvoston asetukset 378 ja 379/ , ja - opetushallituksen lausuntopyynnön 35/041/2012, veso-päivän ohjelman. 2. Sivistyslautakunta päättää, että kuntakohtaista tuntijakoa ja opetussuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Nilakan kuntien (Keitele, Pielavesi ja Tervo) kanssa edellä kuvatulla tavalla. Esityksen mukainen. (Siv.ltk 76, ) Nilakan kuntien sivistysjohtajat ja rehtorit ovat valmistelleet tuntijakoesitystä opettajien aineryhmien esitysten pohjalta. Valmistelussa todettiin, että koulukohtaiset taito- ja taideainekurssit sekä valinnaisainekurssit tulee määritellä kunkin koulun osalta erikseen koulukohtaisesti. Samoin kukin kunta voi lisätä kuntakohtaisia tunteja omalla päätöksellään.

17 Sivistyslautakunta Nilakan kuntien tuntijakoesitys on tehty valtakunnallisen minimiviikkotuntimäärän (222 vkt) mukaisesti. Jatkossa oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat tehdään yhdessä Nilakan kuntien kanssa ko. minimiviikkotuntimäärälle. Tervon kunnan perusopetuksen tuntijakoesityksessä 2016 valtakunnalliseen ja Nilakan kuntien viikkotuntimäärään on lisätty kuusi (6) viikkotuntia. Kokonaisviikkotuntimäärä on tällöin 228 vkt eli sama kuin nykyinen viikkotuntimäärä. Tervon tuntijakoesityksen mukaan 1-2 -luokilla opetusta on 20 vkt (nykyinen tuntimäärä), 3. luokalla 22 vkt (nykyinen tuntimäärä 24 vkt), 4. luokalla 24 vkt (nykyinen tuntimäärä) 5-6-luokilla 26 vkt ( nykyinen tuntimäärä 24 vkt) ja 7-9-luokilla 30 vkt ( nykyinen tuntimäärä). Tervon kunnassa parittomat viikkotuntimäärät eri vuosiluokilla eivät ole perusteltuja koulukuljetusten järjestämisen kannalta. Neuvottelumuistio oheismateriaalina 1. Tervon kunnan tuntijakoesitys liitteenä 1. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen Tervon kunnan perusopetuksen tuntijaon voimaan tulevaksi vuonna 2016 uuden perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöön ottamisen yhteydessä. Kokouksessa annettu muutettu päätösesitys: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen Tervon kunnan perusopetuksen tuntijaon voimaan tulevaksi vuosiluokkien osalta vuosiluokkien osalta Opetushallituksen hyväksymien uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisten opetussuunnitelmien käyttöön ottamisen yhteydessä. Kokouksessa annetun muutetun päätösesityksen mukainen. (Siv.ltk 35, ) Opetushallitus on antanut määräyksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Opetussuunnitelman luvussa 3.1

18 Sivistyslautakunta Perusopetuksen tehtävä sanotaan seuraavaa: Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana. (oheismateriaali) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 on luettavissa kokonaisuudessaan Opetushallituksen verkkosivuilla osoitteessa: man_perusteet_2014.pdf Tervo-seura on toimittanut sivistyslautakunnalle päivätyn aloitteen (oheismateriaali), jonka mukaan seura haluaa olla mukana paikallisessa opetussuunnitelmatyössä ja osallistua omalta osaltaan opetussuunnitelmatyöhön ja mahdollisen kulttuurikasvatussuunnitelman valmisteluun. Yhteyshenkilöksi seura esittää jäsentään Anna-Maija Korhosta. Sivistyslautakunta saa tietoonsa Opetushallituksen antaman Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, oheismateriaali 5 sekä Tervo-seuran aloitteen osallistumisesta paikalliseen opetussuunitelmatyöhön, oheismateriaali 6. Tervo-seura kutsutaan mukaan paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön kultuurikasvatussuunnitelman osalta. Yhtenäiskoulun rehtori Heikki Pulkkinen ja Tervo-seuran yhteyshenkilö Anna-Maija Korhonen sopivat yhteistyön aloittamisesta. Siv.ltk 55 Esityksen mukainen. Nilakan kuntien sivistysjohtajat ja rehtorit ovat jatkaneet perusopetuksen tuntijaon harmonisointiatervon sivistyslautakunnan tuntijaon hyväksymisen jälkeen (Siv.ltk 76, ).

19 Sivistyslautakunta Nilakan kuntien tuntijakoesitys liitteenä 1. Opetussuunnitelman päivitetty valmisteluaikataulu oheismateriaalina 3. Sivistyslautakunta kumoaa lautakunnan päätöksen perusopetuksen tuntijaon hyväksymisestä ja hyväksyy liitteen 1 mukaisen Nilakan kuntien tuntijakoesityksentervon kunnan perusopetuksen tuntijaonksi voimaan tulevaksi vuosiluokkien osalta vuosiluokkien osalta Opetushallituksen hyväksymien uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisten opetussuunnitelmien käyttöön ottamisen yhteydessä. Esityksen mukainen. SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVION TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ MÄÄRÄRAHOJEN JA TALOUSARVIOIDEN TOTEUTUMISVERTAILU Siv.ltk 56 Selvitys sivistystoimen talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä määrärahojen ja talousarvioiden toteutumisvertailu (oheismateriaali 4). Sivistyslautakunta saa tietoonsa ja antaa kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle oheismateriaali 4 mukaisen selvityksen. Esityksen mukainen.

20 Sivistyslautakunta TERVON KUNNAN SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2016 TALOUSARVIO- JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAESITYS Siv.ltk 57 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman laadintaohjeen (Khall ), oheismateriaali 5. Talousarvio samoin kuin taloussuunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Suunnittelussa kunnan toiminta tulee sopeuttaa kunnan tuloperustaan. Kunnan talouden hoidon periaate on menojen sopeuttaminen keskeisten tuloerien kehitykseen. Valtiontalouden säästöpaineiden aiheuttama valtionosuuksien voimakas lasku ja yleinen kustannuskehitys aiheuttavat haasteita Tervon kuntataloudelle vuonna Tervon kunnan vuosien talouden tasapainotussuunnitelma sisältää seuraavan toimenpideohjelman: 1. Palvelurakenteiden sopeuttaminen 2. Henkilöstöjärjestelyt 3. Nilakan kuntien yhteistyö 4. Omaisuuden myynti ja kiinteistöjärjestelyt 5. Taksojen ja vuokrien korotukset 6. Sijoitusten tarkastelu 7. Kiinteistö- ja omaisuusyhtiöjärjestelyt. Oheismateriaalina 6 (esitellään kokouksessa) Tervon kunnan sivistystoimen vuoden 2016 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaesitys. Päätösesitys annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu päätösesitys: Sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle ja sitä kautta kunnanvaltuustolle oheismateriaali 6:n mukaisen sivistystoimen käyttötalouden vuoden 2016 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaesityksen.

21 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta esittää vuoden 2016 ja suunnitelmavuosien investointeihin varattavaksi määrärahat seuraaviin sivistystoimen investointeihin: 1. Kirjastopalveluiden kehittäminen: Vuonna Axiell Aurora-kirjastojärjestelmän version vaihtoon toukokuussa 2016 / liittymiseen Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon / avoimien kirjastopalveluiden suunnitteluun. Vuonna kirjaston siirtymiseen avoimen kirjaston palvelujen tuottajaksi. Kirjastojen kehittämiseen haetaan hankerahoitusta eri tahoilta yhdessä Ylä-Savon ja Nilakan alueen kuntien kanssa. 2. Vallikankaan linnoitusjäänteiden kunnostustöiden jatkamiseen: Vuonna pesäkkeiden ja yhdyshaudan jäljitelmien rakentamiseen. 3. Liikunta-alueiden kunnossapitoon: Vuosina 2016 ja 2017 myöhemmin tarkentuva määräraha liikuntaalueiden kunnostukseen. (Vuodelle 2015 tehtyä :n investointivarausta urheilukentän juoksuratojen kunnostukseen ei ole käytetty). Esityksen mukainen.

22 Sivistyslautakunta SIVITYSLAUTAKUNNALLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Siv.ltk 58 Tarkastuskertomus; Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Tervon Yhtenäiskoululla, , Tervon kunta, Ympäristöterveyspalvelut, oheismateriaali 7. Tarkastuskertomus; Kuluttajatturvallisuuslaki, Tupakkalaki / Tervon Yhtenäiskoulun leikkikenttä, Tervon kunta, Ympäristöterveyspalvelut, , oheismateriaali 8. Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia, Opetus- ja kulttuurimineisteriö, ; oheismateriaali 9. Kumppanuussopimus, , Savon Koulutuskuntayhtymä, oheismateriaali 10. YTYÄ YRITTÄJYYTEEN Uutta virtaa nuorten yrittäjyyteen ja yrittäjyys kasvatukseen Sisä-Savossa, Kehittämisyhdistys Mansikka ry, oheismateriaali 11. Itä-Suomen nuorisopuntari; Nuorten näkemykset Itä-Suomen palveluista, oheismateriaali 12. Itä-Suomen kirjastojen OMK:n laatukuvauksen mukainen laatutason kartoittaminen, Hankkeen loppuraportti ; Kuopion kaupungin kirjasto P-Savon maakuntakirjasto, (esitellään kokouksessa). Käskynkkää Sisä-Savon lähikulttuurin kehittämishanke, oheismateriaali 13. Muistio Pohjois-Savon kirjastonjohtajien kokouksesta , oheismateriaali 14.

23 Sivistyslautakunta TERVON KUNNANKIRJASTON LIITTYMINEN RUTAKKO-KIRJASTOVERKKOON Siv.ltk 59 Rutakkokirjastoverkkoyhteisön muodostavat Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven, Sukevan, Vieremän, Pielaveden ja Keiteleen kunnankirjastot. Vesannon kunnankirjasto on esittänyt halukkuutensa liittyä Rutakko-verkkoon vuonna Tervon kunnankirjaston Rutakko-verkkoon liittymisen mahdollisuuksia on pohdittu Nilakan kuntaliitosselvitysten yhteydessä sekä Keiteleellä Nilakan kuntien kirjastoyhteistyö edellyttää yhteistä Aurorakirjastojärjestelmää, Arena-verkkokirjastoa ja Rutakko-kirjastoverkkoon kuulumista. Rutakko-verkkokirjastoilla on yhteinen aineistotietokanta ja lainaajarekisteri. Rutakko-kirjastoverkosta hyötyvät kirjastojen toiminnan kehittämisen lisäksi sekä kirjaston asiakkaat että henkilöstö seuraavasti: Yhteinen aineistorekisteri : Asiakkaiden on mahdollista lainata kaikkien kirjastoverkko-kirjastojen aineistoa. Verkkopalvelussa voi tehdä aineistohakuja ja varauksia sekä uusia lainoja. Verkkolainaksi voi tilata aineistoa, jota ei ole omassa kirjastossa. Verkkolainoja kuljetetaan kirjastojen välillä kerran viikossa. Samalla kirjastokortilla voi asioida kaikissa verkkoon kuuluvissa kirjastoissa. Ammatillinen osaaminen : Ammatillista osaamista ja vertaistukea jaetaan kollegojen kesken Yhteiset hankkeet Yhteiset tapahtumat, kirjailijavierailut jne. Koulutus, säännölliset kokoukset. Sivistyslautakunta esittää Rutakko-kirjastoverkkoyhteisöön kuuluville kunnankirjastoille, että Tervon kunnankirjasto liitettäisiin mukaan Rutakko-kirjastoverkkoon toukokuussa Axiell Finland Oy:n kanssa on tehty ehdollinen sopimus Tervon kirjaston liittämisestä Rutakko-verkkoon, Aurora-kirjastojärjestelmän version vaihtaisesta ja päivittämisestä sekä Arena-verkkokirjastolisenssin hankkimisesta toukokuussa 2016, mikäli Rutakko-

24 Sivistyslautakunta kirjastoverkkoyhteisö hyväksyy Tervon kirjaston liittymisen Rutakkoverkkoon (Siv.ltk ). Esityksen mukainen.

25 Sivistyslautakunta TERVON KUNNANKIRJASTON KIRJASTOJÄRJESTELMÄN PÄIVITYS AXIELL AURORA -KIRJASTOJÄRJESTELMÄÄN Siv.ltk 60 (Siv.ltk ) Tervon kunnankirjaston nykyinen Atp Origo kirjastojärjestelmä on ollut käytössä vuodesta Atp Origo järjestelmä on vanhentunut, eikä sitä ole päivitetty viime vuosina toimintojen kehittämiseksi. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen esimies on pyytänyt nykyiseltä kirjastojärjestelmän toimittajalta tarjouksia Axiell Aurora -kirjastojärjestelmästä, joka on käytössä myös Vesannolla, Keiteleellä ja Pielavedellä. Tarjous pyydettiin kesällä 2014 samaan aikaan, kun naapurikunnista Keitele ja Pielavesi pyysivät tarjoukset kirjastojärjestelmän vaihtamisesta. Tarjous oli tuolloin kallis. Origo-järjestelmän ylläpidon osoittauduttua työlääksi toimittajalle toimittaja tarjoaa päivitystä uuteen kirjastojärjestelmään lähes nykyisen järjestelmän vuosisopimushinnalla. Tarjouksen hintaan ei sisälly työveloitteisia kuluja lukuun ottamatta yhden Tervon kirjastossa pidettävän palaveripäivän matka-aika- ja matkustamiskuluja. Lisäksi joudutaan hankkimaan joitakin maksullisia siivousajoja sekä mm. lehtiemojen vienti kantaan. Axiell Oy Finlandin päivätty tarjous (nro ) liitteenä 3. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Axiell Oy Finlandin kirjastojärjestelmän päivityksen A-tarjouksen (0 euroa). Maksulliset edellä kuvatut ja lisäksi tarvittaessa tarjouksessa mainitut muut työveloitteiset palvelut hankitaan tarjouksessa mainituilla hinnoilla. Siv.ltk 60 Esityksen mukainen hallintojohtaja Kaija Tarvainen on neuvotellut kirjastoyhteistyöstä Keiteleen ja Vesannon kuntien kanssa. Neuvottelussa todettiin kirjastoyhteistyön ja kirjastojen kehittämisen olevan mahdollista Nilakan kuntien kesken edellyttäen yhteistä Aurora-kirjastojärjestelmää, Arenaverkkokirjastoa ja Rutakko-verkkoa.

26 Sivistyslautakunta Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen esimies Tiina Pulkkinen on pyytänt Axiell Finland Oy:ltä tarjouksen tietojärjestelmän version vaihdosta liitettäessä Tervon kirjasto Rutakko-kirjastojen Axiell Aurora kirjastojärjestelmään. Tarjous n:ro , liitteenä 2, salassa pidettävä (Julk.L.621/ k.). Tarjous sisältää Aurora versiopäivityksen (500, ei peritä), Tervon kirjaston aineiston liittämisen Rutakkoon (6 500 ), e-kirja-lisenssin (600 ) sekä Axiell Arena-lisenssin (3250 ). Hallintojohtaja Kaija Tarvainen on neuvotellut ja Axiell Finland Oy:n Saku Tuomisen kanssa järjestelmän vaihtoon, päivityksiin ja sopimuksiin liittyvistä asioista. Neuvotteluissa on sovittu, että mikäli Tervon kirjasto liittyy Rutakko-verkkoon, toimeenpannaan tietojärjestelmän versiopäivitys ja Tervon kirjaston yhdistäminen Rutakkoverkkoon samassa yhteydessä toukokuussa Voimassa olevat Axiell Aurora -käyttöpalvelusopimus n:ro A ja Axiell Aurora -tietojärjestelmän toimitussopimus n:ro A korvataan uudella sivistyslautakunnan hyväksyttävänä olevan Tarjouksen n:ro , mukaisella sopimuksella. Rutakkoon liittymisen jälkeen palvelin-, tuki- ja verkkomaksut päivitetään. Tällöin nykyiset vuotuiset 3125 euron käyttömaksut alenevat noin 300 eurolla. Tarjoukseen kirjattua 500 euron Aurora versiopäivityksen kustannusta ei peritä, mikäli versiopäivitys ja Rutakkoon yhdistäminen tehdään yhtä aikaa. Edellyttäen, että Rutakko-kirjastoverkkoyhteisö hyväksyy Tervon kirjaston liittymisen Rutakko-verkkoon sivistyslautakunta päättää hyväksyä edellä kuvatuin tarkennuksin Axiell Finland Oy:n liitteen 2 mukaisen tarjouksen tietojärjestelmän version vaihdosta liitettäessä Tervon kirjasto Rutakkokirjastojen Axiell Aurora kirjastojärjestelmään, tarjous n:ro , Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sivistyslautakunta 2/2015. Torstai kello Kunnanviraston kokoushuone

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sivistyslautakunta 2/2015. Torstai kello Kunnanviraston kokoushuone Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 19.3.2015 kello 18.00-19.00 Kunnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4, 72210 TERVO. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa 4.9.

PÖYTÄKIRJA. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4, 72210 TERVO. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa 4.9. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 5/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET torstai 4.9.2014 klo 18.00-19.50 Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Torstai 29.10.2015 kello 18.00-19.40. Tervon kunnanviaraston kokoushuone. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA. Torstai 29.10.2015 kello 18.00-19.40. Tervon kunnanviaraston kokoushuone. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 29.10.2015 kello 18.00-19.40 Tervon kunnanviaraston kokoushuone Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 19.3.2014 klo 8.00-10.15. Tervon Yhtenäiskoulu, Kirkkotie 5, 72210 TERVO. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 19.3.2014 klo 8.00-10.15. Tervon Yhtenäiskoulu, Kirkkotie 5, 72210 TERVO. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 19.3.2014 klo 8.00-10.15 Tervon Yhtenäiskoulu, Kirkkotie 5, 72210

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA TERVON KUNTA 3/2012. Tiistai 20.3.2012 klo 18.30-20.10. Kunnanjohtajan työhuone. Kumpulainen Tanja, varapj.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA TERVON KUNTA 3/2012. Tiistai 20.3.2012 klo 18.30-20.10. Kunnanjohtajan työhuone. Kumpulainen Tanja, varapj. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 20.3.2012 klo 18.30-20.10 Kunnanjohtajan työhuone Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Perusopetuksen tuntijako

Perusopetuksen tuntijako Opetus- ja kasvatuslautakunta 117 26.11.2015 Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 998/12.00.01/2015 OPEKAS 117 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254, koulutoimenjohtaja Per-Olof Nyström

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta 10.12.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta 10.12.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015 Sivistyslautakunta 10.12.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 10.12.2015 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone Inkinen Anneli Koivukoski

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 8/2014 1. Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 8/2014 1. Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 9.12.2014 klo 17.30-20.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. esittelijä, pöytäkirjan pitäjä, Kuhmonen Anna vs. perusturvajohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. esittelijä, pöytäkirjan pitäjä, Kuhmonen Anna vs. perusturvajohtaja KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Ruotsalainen Pekka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2013. torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2013. torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstai 23.5.2013 klo 18.30-19.30 Sillankorvan kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja 21-27 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja 21-27 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA. Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Jarmo Mäki-Penttilä, pj. Tarja Tupala, vpj.

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA 7/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA 7/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 01.08.2016 113 KOKOUSAIKA 01.08.2016 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Tiistai klo

Tiistai klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 15.12.2015 klo 16.00 16.40 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 3/12. Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 3/12. Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10. Sillankorvan kokoushuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/12 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 30.10.2012 klo 18.30-20.10 Sillankorvan kokoushuone Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2017 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 18.1.2017 klo 16.00-17.45 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 20.02.2015 klo 09.00-13.05 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015 Sivistyslautakunta 10.12.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 10.12.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanhallituksen kokoushuone Inkinen Anneli Koivukoski

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 125. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 127 99 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 128

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 125. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 127 99 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 128 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 125 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 18:00 21.00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Sivistyslautakunta 19.04.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 19.04.2011 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Jokioja

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2015. Tiistai klo ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 28.04.2015 klo 18.00-19.08 Kunnanviraston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen Sivistyslautakunta 42 25.05.2016 Sivistyslautakunta 85 17.11.2016 Sivistyslautakunta 36 15.05.2017 Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa 1.8.2016 alkaen Sivltk

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 6/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 6/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 16.10.2014 klo 18-19.58 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 80 Kokouksen avaaminen 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 82 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Esityslista. Tervon kunta Tekninen lautakunta 1 (11) klo alkaen Virastotalon neuvotteluhuone

Esityslista. Tervon kunta Tekninen lautakunta 1 (11) klo alkaen Virastotalon neuvotteluhuone 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 5.10.2017 klo 18.30 alkaen Virastotalon neuvotteluhuone Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Minna Puranen, pj. Helena Raatikainen Juhani Tähtivaara, vpj.

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2015. torstai 9.4.2015 klo 18.39 - Virastotalon neuvotteluhuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Tekninen lautakunta 2/2015. torstai 9.4.2015 klo 18.39 - Virastotalon neuvotteluhuone. Petteri Ristikangas, kunnanjohtaja Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2015 Sivu 12 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstai 9.4.2015 klo 18.39 - Virastotalon neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011 Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 11.10.2011 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 Sivistyslautakunta 26.01.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 26.01.2010 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017

HUMPPILAN KUNTA KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017 KOKOUSKUTSU SIVISTYSLAUTAKUNTA 4/2017 KOKOUSAIKA Torstai 7.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite 30 31 32 33 1 34 2 35 3 36 4 37 5 38 Kunnanvirasto Asia nro, asia, liite nro Kokouksen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 (11) Tervon kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto

Pöytäkirja 1 (11) Tervon kunta Vanhus- ja vammaisneuvosto 1 KOKOUSAIKA 7.9.2017 klo 15:02-15:58 KOKOUSPAIKKA Tervon kunnanvirasto, Hallituksen ja lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Maaseutuelinkeinolautakunta 2/2007 8 KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/2017 25 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.10.2017 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA Uuden virastotalon kokoushuone, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 25.08.2016 122 KOKOUSAIKA 25.08.2016 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) HUOM PAIKKA! Nilakan yhtenäiskoulu, Opettajain

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Sivistyslautakunta 05.06.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.06.2012 klo 18.00 18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/12 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Perjantai 30.11.2012 klo 14.30-14.45 Sähköposti- ja puhelinkokous Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 24.6.2015 kello 18.00-19.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvataiseksi. Tervossa 24.6.2015

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 24.6.2015 kello 18.00-19.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvataiseksi. Tervossa 24.6.2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 24.6.2015 kello 18.00-19.00 Kunnanviraston kokoushuone Jäsen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98

VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 98 VESILAHDEN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 95 Sivistyslautakunta 24.10.2017 AIKA 24.10.2017 klo 18.30 PAIKKA Narvan koulun ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta 27.01.2016. Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (6) Sivistyslautakunta, 41, 17.06.2015 Sivistyslautakunta, 4, 27.01.2016 4 Perusopetuksen tuntijako KNGDno-2015-503 Sivistyslautakunta, 17.06.2015, 41 Valmistelija

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 33 KOKOUSAIKA 27.8.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi Hintikka

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen

Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05. Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, varapuheenjohtaja Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.01.2014 klo 9.00 14.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

kunnanviraston kokoushuone

kunnanviraston kokoushuone Jämijärven kunta Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika ti 16.9.2014 klo 18.30 Paikka kunnanviraston kokoushuone Käsiteltävät asiat 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 Sivistyslautakunta 17.01.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 Puumilan Taitotalo Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 2.3.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 18 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kettulan päiväkoti Käsiteltävät asiat 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Sivistyslautakunta 23.12.2015 AIKA 23.12.2015 klo 10:00-10:52 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot