Pöytäkirja. Tervon kunnanviaraston kokoushuone. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja. Tervon kunnanviaraston kokoushuone. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa 24.9.2015"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Pöytäkirja Nro/vuosi 7/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai kello Tervon kunnanviaraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Katja Suhonen, pj. Minna Puranen Jouko Paretskoi Pekka Ruotsalainen Arvo Alajoki Jussi Simonen Anne Jäntti Terhi Karppanen Markku Huuskonen Stewen Law Marika Pitkänen Vesa Hanhijoki Bernhard Nukka Anja Farin Kaija Tarvainen esittelijä, sihteeri Heikki Pulkkinen rehtori Juha Honkaselkä liikunta- ja nuorisopalveluiden esimies Tiina Pulkkinen kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimies Tarja Riekkinen Petteri Ristikangas varhaiskasvatuspalveluiden esimies kunnanjohtaja Minna Jaakkola *) viestintäpäällikkö, SavoGrow LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUU S ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. :t PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Katja Suhonen Pöytäkirjanpitäjä Kaija Tarvainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Tervossa Markku Huuskonen Arvo Ajajoki PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Kunnanvirastolla klo Allekirjoitus Toimistosihteeri Arto Hujanen *) paikalla kello :t ja 59-60

2 Sivistyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Siv.ltk 49 Sivistyslautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosäännön (Kvalt ) 8 ja 9 mukaisesti, kun sivistyslautakunnan puheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävä asiat. Sivistyslautakunnan päätöksen ( ) mukaan kokoukset pidetään, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kun enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lautakunnan kokouskutsun antaa viikkoa ennen kokousta postin kautta puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista postitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse ja/tai sähköpostilla. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle, Sisä-Savon Sanomille, Savon Sanomille, Oy Yleisradio Oy:lle ja Iskelmä Oikea Asemalle. Kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan iltakokouksina kunnanviraston kokoushuoneessa. Tieto kokouksesta julkaistaan viikkoa ennen kokousta kunnan ilmoitustaululla. Sivistyslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalaki 58. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Siv.ltk 50 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 19 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Sivistyslautakunta valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Huuskonen ja Arvo Alajoki.

4 Sivistyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Siv.ltk 51 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä 59 Tervon kunnankirjaston liittyminen Rutakko-kirjastoverkkoon ja 60 Tervon kunnankirjaston kirjastojärjestelmän päivitys Axiell Aurora -kirjastojärjestelmään. :t päätettiin käsitellä kokouksen järjestäytymisen jälkeen.

5 Sivistyslautakunta VUOROTTELUVAPAAN MYÖNTÄMINEN / KERKKÄ MAARIT Siv.ltk 52 Laitoshuoltaja Maarit Kerkkä on hakenut vuorotteluvapaata ja välisiksi ajoiksi, oheismateriaali 1. Päiväkoti Kurrekummun varhaiskasvatuspalveluiden esimies Tarja Riekkinen on puoltanut vuorotteluvapaan myöntämistä Maarit Kerkälle. Vuorotteluvapaalaki ( /1305) ja muutokset, viimeisimmät ( /659) määrittelevät vuorotteluvapaan ehdot. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapautetaan palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja samalla sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työja elinkeinotoimistossa työttömyysturvalain 2 luvun 1 :ssä tarkoitetun työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava työsuhteessa tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa palvelussuhteessa. Vuorottelijan täytyy olla kokoaikatyöntekijä tai hänen työaikansa on oltava yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että henkilö on hankkinut työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 16 vuotta. Jos henkilö on aiemmin saanut vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorottelijan työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on yhdenjaksoisesti kestänyt välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 13 kuukautta, johon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan tätä säännöstä sovellettaessa työssäoloon. Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa sen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana vuorottelija täyttää iän, joka vastaa työntekijän eläkelain mukaista vanhuuseläkkeen alkamisen alaikärajaa vähennettynä kolmella vuodella. Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää yhdenjaksoisesti ja yhteensä enintään 360 kalenteripäivää.vuorotteluvapaan jaksottamisesta on sovittava

6 Sivistyslautakunta vuorottelusopimuksessa ennen vapaan aloittamista. Vuorotteluvapaata jaksotettaessa kunkin jakson vähimmäispituus on 100 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa on kuitenkin pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta eikä sen yhteenlaskettu kesto saa ylittää vuorotteluvapaan enimmäiskestoa. Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista. Lisäksi työsopimus tai muu luotettava selvitys siitä, että sijainen on palkattu vuorotteluvapaan ajaksi, on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista tai viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen. Sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sijaiseksi voidaan palkata alle 30- vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 10 :ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana. Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Jos työnantajan palveluksessa oleva osa-aikainen työntekijä on työttömänä kokoaikatyön hakijana työ- ja elinkeinotoimistossa ja hänet palkataan vuorotteluvapaan johdosta vapaaksi tulleeseen työhön, voidaan vuorotteluvapaa toteuttaa ottamalla näin vapaaksi jäävään työhön työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut työtön työnhakija työsopimuslain 2 luvun 5 :n estämättä. Tällöin näiden työntekijöiden yhteisen työajan lisäyksen tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Hallintojohtaja on selvittänyt yhdessä palkanlaskijan kanssa, että hakijan vuorotteluvapaan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 32 :n mukaan virkavapaan ja työvapaan myöntää sekä tarvittaessa määrää se viranomainen, joka päättää viranhaltijan tai työntekijän valitsemisesta.

7 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta myöntää Maarit Kerkälle vuorotteluvapaan ajalle ja välisiksi ajoiksi ja sitoutuu palkkaamaan em. ajalle työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. 2. Sivistyslautakunta valtuuttaa varhaiskasvatuspalveluiden esimies Tarja Riekkisen ja hallintojohtaja Kaija Tarvaisen järjestämään sijaisjärjestelyt ja palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön ko. ajalle. Kohdat 1-2 esityksen mukaiset.

8 Sivistyslautakunta TERVON KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOIS-SAVON KULTTUURIYMPÄRISTÖYHTEISTYÖRYHMÄÄN Siv.ltk 53 (Siv. Ltk 27, ) ELY-keskus Pohjois-Savo lähetti Tervon kuntaan kirjeen, jossa esitettiin Tervon kunnan edustajan osallistumista Pohjois-Savon kulttuuriympäristöyhteistyöryhmään. Työryhmässä ovat kuntien nimeämien edustajien lisäksi edustajat Pohjois-Savon Liitosta, taidetoimikunnasta, museoista, Museovirastosta, ammattikorkeakoulusta, Ely-keskuksesta, yhdistyksistä, kulttuurihankkeista ja Metsäkeskuksesta. Lisäksi työryhmään kuuluu kulttuuriympäristön asiantuntijoita. Työryhmän on tarkoitus herättää kiinnostusta kulttuuriympäristöjä kohtaan, jakaa niistä tietoa, toteuttaa yhteistyöhankkeita ja etsiä hankkeille rahoitusta. Yhteistyöryhmän ensimmäinen tehtävä on ohjata kulttuuriympäristön hoito-ohjelman päivittämistä. Tehtäväalueina ovat koulutus, rahoitus, inventoinnit, arvottaminen, priorisointi, toimenpidesuositukset, maisemat, muinaismuistot, hoito-ohjelman päivitys, korjausrakentaminen, tiedottaminen, nettisivut ja blogit. Työryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Ensimmäiseen kokoukseen Tervosta osallistui Heta Nuutinen ja toiseen Tiina Pulkkinen. Työryhmän toisessa kokouksessa tuli esille kunnilta haettavan rahoituksen tarve. Seuraava kokoontuminen on Varkaudessa Kulttuuriympäristönhoidon yhteistyöryhmälle on avattu jäsenille tarkoitettu keskustelupalsta Yammer-networkiin. Sivistyslautakunta nimeää Pohjois-Savon kulttuuriympäristöyhteistyöryhmään Heta Nuutisen. Siv.ltk 53 Esityksen mukainen. Kulttuuriympäristöyhteistyöryhmään nimetty Heta Nuutinen on esittänyt kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esimiehelle Tervon edustajan vaihtamista kulttuuriympäristöyhteistyöryhmään. Pirjo Hänninen on lupautunut edustajaksi.

9 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta nimeää Pohjois-Savon kulttuuriympäristöyhteistyöryhmään Heta Nuutisen tilalle Pirjo Hännisen. Esityksen mukainen.

10 Sivistyslautakunta NILAKAN KUNTIEN VASTAAVA KOULUKURAATTORI ALKAEN Siv.ltk 54 (Siv.ltk 59, ) Nilakan kunnat ovat järjestäneet koulukuraattoripalvelun yhdessä 2012 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kuraattorin työnantajana toimii Keiteleen kunta ja vakanssin pätevyysvaatimuksena on sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä. Tällä hetkellä vakanssiin valitulla on sosiaaliohjaajan pätevyys voimaan tulleen oppilashuoltolain mukaan kuraattorin kelpoisuus on vähintään sosiaaliohjaajan kelpoisuus (sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 ) ja jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava sellaisen opiskeluhuollon vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on sosiaalityöntekijän pätevyys (272/ ). Nilakan kuntien sivistysjohtajat ovat arvioineet kuraattoripalvelujen riittävyyttä jälkeen kun myös lukioiden opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus kuraattoripalveluihin ja lakiin tullut täsmennys kuraattorin tavoitettavuuteen. Samaan aikaa lakiin tulleen tarkennuksen mukaan opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Nykyisellä järjestelyllä tämä ei tällä hetkellä Tervon osalta toteudu. Arvion mukaan kuntiin tullaan tarvitsemaan toinen kuraattori. Sivistysjohtajien kokouksessa sovittiin että kunnat aloittavat valmistelun, joka tähtää toisen kuraattorin, jolla on sosiaalityöntekijän pätevyys, palkkaamiseen kevään 2015 aikana. Samalla sovittiin että ennen toisen kuraattorin työn aloittamista vastaavan kuraattorin tehtävän hoitamisesta sovitaan määräaikaisesti nykyisen kuraattorin Sanna Variksen kanssa. Sivistysjohtaja Ville Ahosen tekemän viranhaltijapäätöksen mukaisesti nykyinen kuraattori Sanna Varis toimii vastaavana kuraattorina määräaikaisesti saakka tai siihen saakka kun sosiaalityöntekijän pätevyyden omaava kuraattori aloittaa työnsä. Sivistysjohtajien kokouksessa ratkaisuna nousi esille seuraava malli: Pielaveden kuntaan palkataan uusi kuraattori 5 päivää/viikko ja nykyinen kuraattori jatkaisi Keiteleen (2 päivää/viikko),

11 Sivistyslautakunta Tervon (1 päivä/viikko) ja Vesannon (2 päivää/viikko) kuntien yhteisenä kuraattorina. Kuraattorit tekisivät yhteistyötä keskenään ja sidosryhmien kesken sijaistaisivat toisiaan. Rekrytointi pyrittäisiin tekemään vuoden 2015 alusta. Nilakan kuntien oppilasmäärät ja toimipisteet : Kunta esi 1-9 lukio Yht Toimipisteet (väli >1 km) Keitele Pielavesi Tervo Vesanto Yhteensä Suhdelukuja kuraattoriresursseista arvioitujen vuoden 2019 oppilasmäärien mukaisesti: Vuonna 2014 yksi vakanssi 1190 oppilasta ja 8 toimipistettä kohti / vuonna 2019 kaksi vakanssia 595 oppilasta ja 4 toimipistettä kohti. Kuraattoritoiminnan alustava kustannusarvio tällä suunnitelmalla Tervon kunnan osalta on noin euroa/vuosi palkattaessa nykyisen kuraattorin lisäksi vastaava kuraattori (yhden kuraattorin osuus Tervossa 1 päivä/viikko). Arvio täsmentyy talousarvion valmistelun yhteydessä. Tervon sivistyslautakunta ilmoittaa omalta osaltaan sopijakunnille, että kuraattoritoiminnan kehittämistä ja toisen vakanssin valmistelua voidaan jatkaa. Varsinainen päätös asiasta tehdään vuoden 2015 talousarviopäätöksen yhteydessä. Siv.ltk 54 Esityksen mukainen. Koulukuraattoriresurssia on lisätty siten, että kahden viikon ajanjaksolla Pielavedellä kuraattoripalveluja järjestetään 10 päivänä, Keiteleellä ja Vesannolla neljänä päivänä ja Tervossa kahtena päivänä viikossa. Sopijakuntien kustannukset jakautuvat palveluiden määrän suhteessa.

12 Sivistyslautakunta Uusittu, isäntäkunnan sivistyslautakunnan käsittelyssä oleva sopimus kuraattoritoiminnan järjestämisestä Keiteleen, Pielaveden, Vesannon ja Tervon kuntien alueella oheismateriaalina 2. Tervon sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan oheismateriaali 2 mukaisen Sopimuksen kuraattoritoiminnan järjestämisestä Keiteleen, Pielaveden, Vesannon ja Tervon kuntien alueella. Esityksen mukainen.

13 Sivistyslautakunta TERVON KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMIEN MUUTOKSET LUKIEN Siv.ltk 55 (Siv.ltk 35, ) (Siv.ltk 76, ) (Siv.ltk 68 ( ) (Siv.ltk 21 ( ) Valtioneuvosto päättää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallista tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen (tuntijako). Opetushallitus päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien, oppilaanohjaukseen ja muun tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä sekä kodin ja koulun yhteistyön ja oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista (opetussuunnitelman perusteet). Valtioneuvosto antoi asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta, Asetus 422/2012, , liite 5. Uudistuksessa lisätään taide- ja taitoaineiden, yhteiskuntaopin ja liikunnan tuntimääriä. Kieliohjelmia monipuolistetaan. Uskonnon tuntimäärää vähennetään. Draaman käyttöä opetusmenetelmänä lisätään sekä äidinkielen että yhteiskuntaopin opetuksessa. Fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja terveystietoa opetetaan 1-6 luokilla vastedes ympäristöoppiin integroituna. Taide- ja taitoaineiden kaikille yhteistä opetusta lisätään neljällä vuosiviikkotunnilla. Liikuntaan, musiikkiin ja kuvaamataitoon kohdistetuilla lisäyksillä vahvistetaan taidekasvatuksen yhdenvertaisuutta sekä tuetaan aktiivisen liikuntaharrastuksen kehittymistä kaikille nuorille. Muutos myös tukee aiempaa paremmin kelpoisten taide- ja taitoaineiden opettajien saatavuutta. Kotitalous luetaan vastaisuudessa myös virallisesti taide- ja taitoaineiden kokonaisuuteen. Historian ja yhteiskuntaopin opetusta varhennetaan ja lisätään kahdella vuosiviikkotunnilla. Nykyistä nuoremmat oppilaat saavat uuden tuntijaon tultua voimaan opetusta yhteiskunnallisen vaikuttamisen periaatteista ja osallistumaan ja vaikuttamaan oppimisesta muun muassa draamaan keinoin sekä nykyistä syvemmin myös taloustiedon

14 Sivistyslautakunta opetusta. Uudistuksella vastataan suomalaisten nuorten heikkoon kiinnostukseen yhteiskunnallisiin asioihin, tarpeeseen vahvistaa yhteiskunnallista ja arvokasvatusta sekä käytännön taloustiedossa ilmenneisiin puutteisiin. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus vähenee uudessa tuntijaossa yhdellä vuosiviikkotunnilla. Kieliohjelmia monipuolistetaan tarjoamalla opetuksen järjestäjille mahdollisuus järjestää valinnaisten kielten ylimääräistä opetusta A2- kielessä ja B2-kielessä. Tähän liittyvästä rahoituksesta on tarkoitus säätää myöhemmin ennen uusien opetussuunnitelmien voimaantuloa. B1-kielen opetusta varhennetaan alkamaan kuudennella vuosiluokalla. Valtioneuvosto hyväksyi kaksi lausumaa. Valinnaisiin oppiaineisiin kohdennettavasta kolmen vuosiviikkotunnin lisäyksestä vähimmäistuntimäärään on tarkoitus päättää keväällä Valtioneuvosto edellyttää myös, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen esityksen vuoden 2014 loppuun mennessä, jossa esitetään vapaaehtoisen A2-kielen tarjoamisen säätämistä opetuksen järjestäjille pakolliseksi. Asetuksen mukaiset opetussuunnitelman otetaan käyttöön kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta lukien. Opetushallitus antoi Luonnoksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2016, oheismateriaali 2. Ops-tiekartassa on kuvattu valtakunnallisen perustetyön kulku ja keskeiset kysymykset sekä ehdotus paikallisen opetussuunnitelmaprosessin toteuttamisesta, oheismateriaali 3. Tervon kunnassa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien valmistelua on tehty opettajatyöryhmissä rehtorin johdolla opstiekarttaa mukaellen. Nilakan kuntien sivistysjohtajat ja perusopetuksen rehtorit ovat tehneet yhteistyötä opetussuunnitelman valmistelussa. Opettajille on järjestetty yhteiset veso-koulutukset aiheesta. Seuraava veso-koulutuspäivä on Nilakan kuntien sivistysjohtajat ja perusopetuksen rehtorit ovat valmistelleet esityksen Nilakan kuntien tuntijaosta , oheismateriaali 4. Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt ) 23.

15 Sivistyslautakunta Siv.ltk 68 ( ) 1. Sivistyslautakunta saa tietoonsa Valtioneuvoston asetuksen 422/2012, perusopetuksen tuntijaosta sekä Opetushallituksen antaman Luonnoksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi Sivistyslautakunta saa tietoonsa Tervon kunnan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien valmistelun tämänhetkisen vaiheen. Esityksen mukainen. Valtioneuvosto on päättänyt asetukseen 422/2012, sisältyvän tuntijaon portaittaisesta käyttöönotosta (valtioneuvoston asetukset 378 ja 379/2014). Opetussuunnitelmaa voidaan noudattaa siihen saakka kunnes opetushallitus päättää tämän asetuksen mukaisista opetussuunnitelman perusteista ja niiden mukaan laadittavien opetussuunnitelmien käyttöönotosta. Opetushallituksen tulee hyväksyä opetussuunnitelman perusteet niin, että tämän asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuosiluokkien 1 6 osalta viimeistään 1 päivänä elokuuta 2016, seitsemännen vuosiluokan osalta viimeistään 1 päivänä elokuuta 2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta viimeistään 1 päivänä elokuuta 2018 ja yhdeksännen vuosiluokan osalta viimeistään 1 päivänä elokuuta Edellä mainitusta riippumatta 1 päivänä elokuuta 2016 alkavana ja 31 päivänä heinäkuuta loppuvana lukuvuotena vuosiluokalla 6 opetetaan ympäristöopin asemasta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa 12 :n 2 momentissa mainittujen päätösten mukaan laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Opetushallitus on toimittanut kuntiin lausuntopyynnön 35/041/2012, koskien perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta, oheismateriaali 3. Aineistot ovat luettavissa internet-sivuilla 2016/perusteluonnokset/perusopetus. Lausuntopyyntö on toimitettu opettajille sähköpostilla Lausunnot tulee toimittaa opetushallitukseen mennessä tai aluehallintoviraston lausunnon kautta osoitteeseen ( ) viimeistään mennessä.

16 Sivistyslautakunta Nilakan kuntien (Pielavesi, Keitele, Tervo ja Vesanto) tavoitteena on laatia yhteinen tuntijako ja opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus valtakunnallisten tuntiminimien osalta. Opetussuunnitelman arvopohjaa on valmisteltu sivistysjohtajien, rehtoreiden ja opettajien yhteistyönä. Nilakan alueen tuntijakoesitys, oheismateriaali 4, on opettajien kommentoitavana ja tavoitteena on hyväksyä tuntijako vuoden 2014 loppuun mennessä. Opetussuunnitelman sisältöjen valmistelulle jää näin ollen hyvin aikaa, sillä kuntakohtaiset opetussuunnitelmat tulee hyväksyä viimeistään kevätlukukaudella Sivistysjohtajat ja perusopetuksen rehtorit ovat muodostaneet aineryhmittäin oheismateriaali 5:n mukaiset Nilakan kuntien opettajien työryhmät valmistelemaan tuntijakoa ja opetussuunnitelmaa. Työryhmille on nimetty vastuuopettajat ryhmien vetäjiksi. Vastuuopettajille maksetaan korvaus sivistysjohtajien valmistelemien perusteiden mukaisesti. Opettajat valmistelevat opetussuunnitelmaa veso-päivien ja yt-tuntien työajalla veso-päivän ohjelma oheismateriaalina Sivistyslautakunta saa tietoonsa - valtioneuvoston asetukset 378 ja 379/ , ja - opetushallituksen lausuntopyynnön 35/041/2012, veso-päivän ohjelman. 2. Sivistyslautakunta päättää, että kuntakohtaista tuntijakoa ja opetussuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Nilakan kuntien (Keitele, Pielavesi ja Tervo) kanssa edellä kuvatulla tavalla. Esityksen mukainen. (Siv.ltk 76, ) Nilakan kuntien sivistysjohtajat ja rehtorit ovat valmistelleet tuntijakoesitystä opettajien aineryhmien esitysten pohjalta. Valmistelussa todettiin, että koulukohtaiset taito- ja taideainekurssit sekä valinnaisainekurssit tulee määritellä kunkin koulun osalta erikseen koulukohtaisesti. Samoin kukin kunta voi lisätä kuntakohtaisia tunteja omalla päätöksellään.

17 Sivistyslautakunta Nilakan kuntien tuntijakoesitys on tehty valtakunnallisen minimiviikkotuntimäärän (222 vkt) mukaisesti. Jatkossa oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat tehdään yhdessä Nilakan kuntien kanssa ko. minimiviikkotuntimäärälle. Tervon kunnan perusopetuksen tuntijakoesityksessä 2016 valtakunnalliseen ja Nilakan kuntien viikkotuntimäärään on lisätty kuusi (6) viikkotuntia. Kokonaisviikkotuntimäärä on tällöin 228 vkt eli sama kuin nykyinen viikkotuntimäärä. Tervon tuntijakoesityksen mukaan 1-2 -luokilla opetusta on 20 vkt (nykyinen tuntimäärä), 3. luokalla 22 vkt (nykyinen tuntimäärä 24 vkt), 4. luokalla 24 vkt (nykyinen tuntimäärä) 5-6-luokilla 26 vkt ( nykyinen tuntimäärä 24 vkt) ja 7-9-luokilla 30 vkt ( nykyinen tuntimäärä). Tervon kunnassa parittomat viikkotuntimäärät eri vuosiluokilla eivät ole perusteltuja koulukuljetusten järjestämisen kannalta. Neuvottelumuistio oheismateriaalina 1. Tervon kunnan tuntijakoesitys liitteenä 1. Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen Tervon kunnan perusopetuksen tuntijaon voimaan tulevaksi vuonna 2016 uuden perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöön ottamisen yhteydessä. Kokouksessa annettu muutettu päätösesitys: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen Tervon kunnan perusopetuksen tuntijaon voimaan tulevaksi vuosiluokkien osalta vuosiluokkien osalta Opetushallituksen hyväksymien uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisten opetussuunnitelmien käyttöön ottamisen yhteydessä. Kokouksessa annetun muutetun päätösesityksen mukainen. (Siv.ltk 35, ) Opetushallitus on antanut määräyksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Opetussuunnitelman luvussa 3.1

18 Sivistyslautakunta Perusopetuksen tehtävä sanotaan seuraavaa: Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana. (oheismateriaali) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 on luettavissa kokonaisuudessaan Opetushallituksen verkkosivuilla osoitteessa: man_perusteet_2014.pdf Tervo-seura on toimittanut sivistyslautakunnalle päivätyn aloitteen (oheismateriaali), jonka mukaan seura haluaa olla mukana paikallisessa opetussuunnitelmatyössä ja osallistua omalta osaltaan opetussuunnitelmatyöhön ja mahdollisen kulttuurikasvatussuunnitelman valmisteluun. Yhteyshenkilöksi seura esittää jäsentään Anna-Maija Korhosta. Sivistyslautakunta saa tietoonsa Opetushallituksen antaman Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, oheismateriaali 5 sekä Tervo-seuran aloitteen osallistumisesta paikalliseen opetussuunitelmatyöhön, oheismateriaali 6. Tervo-seura kutsutaan mukaan paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön kultuurikasvatussuunnitelman osalta. Yhtenäiskoulun rehtori Heikki Pulkkinen ja Tervo-seuran yhteyshenkilö Anna-Maija Korhonen sopivat yhteistyön aloittamisesta. Siv.ltk 55 Esityksen mukainen. Nilakan kuntien sivistysjohtajat ja rehtorit ovat jatkaneet perusopetuksen tuntijaon harmonisointiatervon sivistyslautakunnan tuntijaon hyväksymisen jälkeen (Siv.ltk 76, ).

19 Sivistyslautakunta Nilakan kuntien tuntijakoesitys liitteenä 1. Opetussuunnitelman päivitetty valmisteluaikataulu oheismateriaalina 3. Sivistyslautakunta kumoaa lautakunnan päätöksen perusopetuksen tuntijaon hyväksymisestä ja hyväksyy liitteen 1 mukaisen Nilakan kuntien tuntijakoesityksentervon kunnan perusopetuksen tuntijaonksi voimaan tulevaksi vuosiluokkien osalta vuosiluokkien osalta Opetushallituksen hyväksymien uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisten opetussuunnitelmien käyttöön ottamisen yhteydessä. Esityksen mukainen. SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVION TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ MÄÄRÄRAHOJEN JA TALOUSARVIOIDEN TOTEUTUMISVERTAILU Siv.ltk 56 Selvitys sivistystoimen talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä määrärahojen ja talousarvioiden toteutumisvertailu (oheismateriaali 4). Sivistyslautakunta saa tietoonsa ja antaa kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle oheismateriaali 4 mukaisen selvityksen. Esityksen mukainen.

20 Sivistyslautakunta TERVON KUNNAN SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2016 TALOUSARVIO- JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAESITYS Siv.ltk 57 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman laadintaohjeen (Khall ), oheismateriaali 5. Talousarvio samoin kuin taloussuunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Suunnittelussa kunnan toiminta tulee sopeuttaa kunnan tuloperustaan. Kunnan talouden hoidon periaate on menojen sopeuttaminen keskeisten tuloerien kehitykseen. Valtiontalouden säästöpaineiden aiheuttama valtionosuuksien voimakas lasku ja yleinen kustannuskehitys aiheuttavat haasteita Tervon kuntataloudelle vuonna Tervon kunnan vuosien talouden tasapainotussuunnitelma sisältää seuraavan toimenpideohjelman: 1. Palvelurakenteiden sopeuttaminen 2. Henkilöstöjärjestelyt 3. Nilakan kuntien yhteistyö 4. Omaisuuden myynti ja kiinteistöjärjestelyt 5. Taksojen ja vuokrien korotukset 6. Sijoitusten tarkastelu 7. Kiinteistö- ja omaisuusyhtiöjärjestelyt. Oheismateriaalina 6 (esitellään kokouksessa) Tervon kunnan sivistystoimen vuoden 2016 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaesitys. Päätösesitys annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu päätösesitys: Sivistyslautakunta antaa kunnanhallitukselle ja sitä kautta kunnanvaltuustolle oheismateriaali 6:n mukaisen sivistystoimen käyttötalouden vuoden 2016 talousarvio- ja vuosien taloussuunnitelmaesityksen.

21 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta esittää vuoden 2016 ja suunnitelmavuosien investointeihin varattavaksi määrärahat seuraaviin sivistystoimen investointeihin: 1. Kirjastopalveluiden kehittäminen: Vuonna Axiell Aurora-kirjastojärjestelmän version vaihtoon toukokuussa 2016 / liittymiseen Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon / avoimien kirjastopalveluiden suunnitteluun. Vuonna kirjaston siirtymiseen avoimen kirjaston palvelujen tuottajaksi. Kirjastojen kehittämiseen haetaan hankerahoitusta eri tahoilta yhdessä Ylä-Savon ja Nilakan alueen kuntien kanssa. 2. Vallikankaan linnoitusjäänteiden kunnostustöiden jatkamiseen: Vuonna pesäkkeiden ja yhdyshaudan jäljitelmien rakentamiseen. 3. Liikunta-alueiden kunnossapitoon: Vuosina 2016 ja 2017 myöhemmin tarkentuva määräraha liikuntaalueiden kunnostukseen. (Vuodelle 2015 tehtyä :n investointivarausta urheilukentän juoksuratojen kunnostukseen ei ole käytetty). Esityksen mukainen.

22 Sivistyslautakunta SIVITYSLAUTAKUNNALLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Siv.ltk 58 Tarkastuskertomus; Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus Tervon Yhtenäiskoululla, , Tervon kunta, Ympäristöterveyspalvelut, oheismateriaali 7. Tarkastuskertomus; Kuluttajatturvallisuuslaki, Tupakkalaki / Tervon Yhtenäiskoulun leikkikenttä, Tervon kunta, Ympäristöterveyspalvelut, , oheismateriaali 8. Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia, Opetus- ja kulttuurimineisteriö, ; oheismateriaali 9. Kumppanuussopimus, , Savon Koulutuskuntayhtymä, oheismateriaali 10. YTYÄ YRITTÄJYYTEEN Uutta virtaa nuorten yrittäjyyteen ja yrittäjyys kasvatukseen Sisä-Savossa, Kehittämisyhdistys Mansikka ry, oheismateriaali 11. Itä-Suomen nuorisopuntari; Nuorten näkemykset Itä-Suomen palveluista, oheismateriaali 12. Itä-Suomen kirjastojen OMK:n laatukuvauksen mukainen laatutason kartoittaminen, Hankkeen loppuraportti ; Kuopion kaupungin kirjasto P-Savon maakuntakirjasto, (esitellään kokouksessa). Käskynkkää Sisä-Savon lähikulttuurin kehittämishanke, oheismateriaali 13. Muistio Pohjois-Savon kirjastonjohtajien kokouksesta , oheismateriaali 14.

23 Sivistyslautakunta TERVON KUNNANKIRJASTON LIITTYMINEN RUTAKKO-KIRJASTOVERKKOON Siv.ltk 59 Rutakkokirjastoverkkoyhteisön muodostavat Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven, Sukevan, Vieremän, Pielaveden ja Keiteleen kunnankirjastot. Vesannon kunnankirjasto on esittänyt halukkuutensa liittyä Rutakko-verkkoon vuonna Tervon kunnankirjaston Rutakko-verkkoon liittymisen mahdollisuuksia on pohdittu Nilakan kuntaliitosselvitysten yhteydessä sekä Keiteleellä Nilakan kuntien kirjastoyhteistyö edellyttää yhteistä Aurorakirjastojärjestelmää, Arena-verkkokirjastoa ja Rutakko-kirjastoverkkoon kuulumista. Rutakko-verkkokirjastoilla on yhteinen aineistotietokanta ja lainaajarekisteri. Rutakko-kirjastoverkosta hyötyvät kirjastojen toiminnan kehittämisen lisäksi sekä kirjaston asiakkaat että henkilöstö seuraavasti: Yhteinen aineistorekisteri : Asiakkaiden on mahdollista lainata kaikkien kirjastoverkko-kirjastojen aineistoa. Verkkopalvelussa voi tehdä aineistohakuja ja varauksia sekä uusia lainoja. Verkkolainaksi voi tilata aineistoa, jota ei ole omassa kirjastossa. Verkkolainoja kuljetetaan kirjastojen välillä kerran viikossa. Samalla kirjastokortilla voi asioida kaikissa verkkoon kuuluvissa kirjastoissa. Ammatillinen osaaminen : Ammatillista osaamista ja vertaistukea jaetaan kollegojen kesken Yhteiset hankkeet Yhteiset tapahtumat, kirjailijavierailut jne. Koulutus, säännölliset kokoukset. Sivistyslautakunta esittää Rutakko-kirjastoverkkoyhteisöön kuuluville kunnankirjastoille, että Tervon kunnankirjasto liitettäisiin mukaan Rutakko-kirjastoverkkoon toukokuussa Axiell Finland Oy:n kanssa on tehty ehdollinen sopimus Tervon kirjaston liittämisestä Rutakko-verkkoon, Aurora-kirjastojärjestelmän version vaihtaisesta ja päivittämisestä sekä Arena-verkkokirjastolisenssin hankkimisesta toukokuussa 2016, mikäli Rutakko-

24 Sivistyslautakunta kirjastoverkkoyhteisö hyväksyy Tervon kirjaston liittymisen Rutakkoverkkoon (Siv.ltk ). Esityksen mukainen.

25 Sivistyslautakunta TERVON KUNNANKIRJASTON KIRJASTOJÄRJESTELMÄN PÄIVITYS AXIELL AURORA -KIRJASTOJÄRJESTELMÄÄN Siv.ltk 60 (Siv.ltk ) Tervon kunnankirjaston nykyinen Atp Origo kirjastojärjestelmä on ollut käytössä vuodesta Atp Origo järjestelmä on vanhentunut, eikä sitä ole päivitetty viime vuosina toimintojen kehittämiseksi. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen esimies on pyytänyt nykyiseltä kirjastojärjestelmän toimittajalta tarjouksia Axiell Aurora -kirjastojärjestelmästä, joka on käytössä myös Vesannolla, Keiteleellä ja Pielavedellä. Tarjous pyydettiin kesällä 2014 samaan aikaan, kun naapurikunnista Keitele ja Pielavesi pyysivät tarjoukset kirjastojärjestelmän vaihtamisesta. Tarjous oli tuolloin kallis. Origo-järjestelmän ylläpidon osoittauduttua työlääksi toimittajalle toimittaja tarjoaa päivitystä uuteen kirjastojärjestelmään lähes nykyisen järjestelmän vuosisopimushinnalla. Tarjouksen hintaan ei sisälly työveloitteisia kuluja lukuun ottamatta yhden Tervon kirjastossa pidettävän palaveripäivän matka-aika- ja matkustamiskuluja. Lisäksi joudutaan hankkimaan joitakin maksullisia siivousajoja sekä mm. lehtiemojen vienti kantaan. Axiell Oy Finlandin päivätty tarjous (nro ) liitteenä 3. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Axiell Oy Finlandin kirjastojärjestelmän päivityksen A-tarjouksen (0 euroa). Maksulliset edellä kuvatut ja lisäksi tarvittaessa tarjouksessa mainitut muut työveloitteiset palvelut hankitaan tarjouksessa mainituilla hinnoilla. Siv.ltk 60 Esityksen mukainen hallintojohtaja Kaija Tarvainen on neuvotellut kirjastoyhteistyöstä Keiteleen ja Vesannon kuntien kanssa. Neuvottelussa todettiin kirjastoyhteistyön ja kirjastojen kehittämisen olevan mahdollista Nilakan kuntien kesken edellyttäen yhteistä Aurora-kirjastojärjestelmää, Arenaverkkokirjastoa ja Rutakko-verkkoa.

26 Sivistyslautakunta Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen esimies Tiina Pulkkinen on pyytänt Axiell Finland Oy:ltä tarjouksen tietojärjestelmän version vaihdosta liitettäessä Tervon kirjasto Rutakko-kirjastojen Axiell Aurora kirjastojärjestelmään. Tarjous n:ro , liitteenä 2, salassa pidettävä (Julk.L.621/ k.). Tarjous sisältää Aurora versiopäivityksen (500, ei peritä), Tervon kirjaston aineiston liittämisen Rutakkoon (6 500 ), e-kirja-lisenssin (600 ) sekä Axiell Arena-lisenssin (3250 ). Hallintojohtaja Kaija Tarvainen on neuvotellut ja Axiell Finland Oy:n Saku Tuomisen kanssa järjestelmän vaihtoon, päivityksiin ja sopimuksiin liittyvistä asioista. Neuvotteluissa on sovittu, että mikäli Tervon kirjasto liittyy Rutakko-verkkoon, toimeenpannaan tietojärjestelmän versiopäivitys ja Tervon kirjaston yhdistäminen Rutakkoverkkoon samassa yhteydessä toukokuussa Voimassa olevat Axiell Aurora -käyttöpalvelusopimus n:ro A ja Axiell Aurora -tietojärjestelmän toimitussopimus n:ro A korvataan uudella sivistyslautakunnan hyväksyttävänä olevan Tarjouksen n:ro , mukaisella sopimuksella. Rutakkoon liittymisen jälkeen palvelin-, tuki- ja verkkomaksut päivitetään. Tällöin nykyiset vuotuiset 3125 euron käyttömaksut alenevat noin 300 eurolla. Tarjoukseen kirjattua 500 euron Aurora versiopäivityksen kustannusta ei peritä, mikäli versiopäivitys ja Rutakkoon yhdistäminen tehdään yhtä aikaa. Edellyttäen, että Rutakko-kirjastoverkkoyhteisö hyväksyy Tervon kirjaston liittymisen Rutakko-verkkoon sivistyslautakunta päättää hyväksyä edellä kuvatuin tarkennuksin Axiell Finland Oy:n liitteen 2 mukaisen tarjouksen tietojärjestelmän version vaihdosta liitettäessä Tervon kirjasto Rutakkokirjastojen Axiell Aurora kirjastojärjestelmään, tarjous n:ro , Esityksen mukainen.

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 03/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00-19.10. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa 12.2.2014

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00-19.10. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tervossa 12.2.2014 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 06/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 16/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 17.11.2014 klo 17.00-18.40 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-19.45. Petteri Ristikangas, Kaija Tarvainen ja Esko Tossavainen.

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-19.45. Petteri Ristikangas, Kaija Tarvainen ja Esko Tossavainen. Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2010 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 26.4.2010 klo 18:30-20:05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistaina 09.09.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto LÄSNÄ Nurmi Hanna, puheenjohtaja Kuosku Sari, jäsen Pulska Petteri, jäsen Pääkkö Jorma, jäsen Hannula

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013 Käsiteltävät asiat 26. Saapuneet kirjeet...44 27. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2013...45 28. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...49 29. Lemin

Lisätiedot