Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,"

Transkriptio

1 3/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 9 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 Momentti 3/2013 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta (156/2013) HE 142/2012 vp HaVM 23/2012 vp Laki tuli voimaan Eräiden lain edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamiselle säädettyä kolmen vuoden määräaikaa jatketaan yhdellä vuodella. Lisäksi lakiin tehdään eräitä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevia muutoksia. Toimitilahuoneistoa koskevina tietoina talletetaan ainoastaan tieto siitä, onko huoneisto tarkoitettu toimitilakäyttöön. Turvakielto voidaan tallettaa erityisestä syystä myös toistaiseksi voimassa olevana. Väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa henkilön omaan pyyntöön perustuen perustiedot myös Suomessa toimivien ulkomaan edustustojen henkilökuntaan kuuluvista sekä heidän perheenjäsenistään ja yksityisessä palveluksessaan olevista ulkomaan kansalaisista. Lisäksi tehdään täsmennyksiä eräitä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevien säännösten sanamuotoon. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta (177/2013) HE 61/2012 vp HaVM 25/2012 vp Laki tuli voimaan Virkamieslautakunta käsittelee loppuun tämän lain voimaan tullessa lautakunnassa vireillä olevat asiat. Virkamieslautakunnan toiminta lakkaa sen kuukauden lopussa, jolloin se on käsitellyt loppuun edellä tarkoitetut asiat. Valtion virkamieslain yleinen valituskielto kumotaan. Pääsääntönä on virkamiehen oikeus valittaa häntä koskevasta päätöksestä. Virkamieslautakunta lakkautetaan ja sille kuuluvat asiat siirretään hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi. Virkamieslaista poistetaan virkamieslautakuntaa koskevat säännökset. Lisäksi virkamieslakiin tehdään eräitä pienempiä muutoksia. Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 :n muuttamisesta ja laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2a :n muuttamisesta ( /2013) HE 190/2012 vp VaVM 4/2013 vp Neuvoston direktiivi 2011/16/EU; EUVL N:o L 64, , s. 1 Lait tulivat voimaan Lailla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta. Lailla tehostetaan veroasioita koskevaa tiedonvaihtoa. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta ja siihen liittyvistä laeista ( /2013) HE 156/2012 vp MmVM 10/2012 vp Lait tulivat voimaan Maatalouden tukien toimeenpanosta annettavaa lakia sovelletaan eri lakien nojalla myönnettävien maataloustukien toimeenpanoon ja siinä säädetään keskitetysti eri viranomaisten tehtävistä ja toimivallasta, tuen hakumenettelystä, tukihakemuksen käsittelystä viranomaisessa ja päätöksenteosta, valvonnasta sekä tuen palauttamisesta ja takaisinperinnästä sekä päätöksen maksullisuudesta ja muutoksenhausta. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettavaa lakia sovelletaan Euroopan unionin tilatukea koskevan lainsäädännön nojalla myönnettävien tukien ja palkkioiden myöntämiseen ja maksamiseen sekä muun muassa tilatukioikeuksien myöntämiseen ja käyttöön. Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettu laki, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettu laki ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettu laki kumotaan. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että viljelylohkojen hyväksytyn pinta-alan muuttumisesta tukihakemusten käsittelyn aikana tai sen jälkeen aiheutuvien epäoikeudenmukaisten seuraamusten estämiseksi Suomi ajaa EU:n maatalousuudistuksessa tukihakemusten esitäytetyille (digitoiduille) viljelylohkotiedoille virallista asemaa hallinnon hyväksymänä pinta-alana. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kaikkiin mahdollisiin kansallisiin toimiin, jotta maataloustuottajien oikeusturva taataan pinta-alojen ajantasauksissa ja että tuottajien asema turvataan muutoinkin säännösten soveltamisessa. Laki metsästyslain muuttamisesta (206/2013) HE 157/2012 vp MmVM 11/2012 vp Laki tulee voimaan Metsästyslain pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevaa sääntelyä muutetaan. Lisäksi täydennetään metsästyslain poikkeuslupia koskevaa sääntelyä siten, että riistaeläinten ja rauhoittamattomien lintujen pesiä ja niihin liittyviä rakennelmia voidaan hävittää. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta, laki eräiden luotonantajien rekisteröin- 2

3 nistä annetun lain muuttamisesta ja laki korkolain 2 :n muuttamisesta ( /2013) HE 78/2012 vp TaVM 15/2012 vp Lait tulevat voimaan Kuluttajansuojalailla säädetään pienten kuluttajaluottojen korkokatto. Jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2000 euroa, luottosopimuksen mukainen luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain 12 :ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Lisäksi säädetään tiukennuksia luotonantajan velvollisuuteen arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä. Eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annettuun lakiin tehdään muutoksia, joilla parannetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston mahdollisuuksia tehokkaasti valvoa lain noudattamista. Korkolain tahdonvaltaisuutta koskevalla säännöksellä selvennetään se, että viivästyskoron enimmäismäärää koskevaa sääntelyä ei saa kiertää sopimussakkoehdoilla tai muita kertaluonteisia maksuja koskevilla ehdoilla. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus kehittää keinoja kotitalouksien velkaantumisen syiden ja kehityksen seurantaan ja ryhtyy tarvittaessa lainsäädännöllisiin ja muihin tarvittaviin lisätoimiin velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi. Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta (215/2013) HE 1/2013 vp PeVM 2/2013 vp Laki tuli voimaan Tasavallan presidentin vuotuinen palkkio vahvistetaan euroon. Lisäksi säädetään siirtymäsäännös, jonka mukaan ennen lain voimaantuloa toimestaan eronneelle tasavallan presidentille maksettavan vuotuisen eläkkeen ja hänen jälkeensä myönnettävän perhe-eläkkeen määrään sovelletaan lainmuutoksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lainmuutoksella ei siten ole vaikutusta toimestaan eronneen tasavallan presidentin eläkkeen määrään. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 9/2013 vp) eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ammattikorkeakoululakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja yliopistolakia ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta annettu laki ja eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain 6 ehdotetaan kumottavaksi. Ammattikorkeakouluja koskevaa lainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Ammattikorkeakoulun toimiluvan myöntämisperusteita ehdotetaan uudistettavaksi ja nykyisten toimilupien voimassaolo ehdotetaan päättymään ammattikorkeakoululain muuttamista koskevan lain tullessa voimaan. Uudet toimiluvat myönnettäisiin samasta ajankohdasta lukien. Uusien toimilupien myöntämisessä korostuisivat koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen liittyvät näkökohdat. Ammattikorkeakoulujen koulutustehtävää koskeva sääntely ehdotetaan uudistettavaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemistä koulutusohjelmapäätöksistä luovuttaisiin. Toimiluvissa määrättäisiin jatkossa siitä, mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu antaa. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille myönnettävän perusrahoituksen määräytymisperusteet ehdotetaan uudistettaviksi. Rahoituksen määräytymisperusteissa ja rahoituskriteereissä otettaisiin huomioon ammattikorkeakoulujen koko lakisääteinen toiminta laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen. Korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyisi pääasiassa suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun, tehokkuuden, työllistymisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 11/2013 vp) eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta Raha-automaattiavustuksista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi. Muutoksilla pyritään keventämään ja yksinkertaistamaan raha-automaattiavustusten hakumenettelyä ja päätöksentekojärjestelmää, parantamaan avustusten käytön valvonnan edellytyksiä ja selventämään sosiaali- ja terveysministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen vastuita avustusjärjestelmässä. Valtioneuvoston yleisistunnon sijasta avustusten jakamisesta päättäisi sosiaali- ja terveysministeriö. Eräistä haku- ja valvontamenettelyyn liittyvistä määräajoista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksen sijasta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Avustusten käyttövelvoitetta lyhennettäisiin 30 vuodesta 20 vuoteen huoneistonhankinta-, rakentamis- ja peruskorjausavustuksissa. Kohdennettuja toiminta-avustuksia ja erityisavustuksia koskeneen erilliskulun käsitteestä luovuttaisiin ja sen sijaan puhutaan toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvista kuluista. Avustuksensaajan tilintarkastajan raporttia avustuksen käytöstä edellytettäisiin pääsääntöisesti lukuun ottamatta pienimpiä avustuksensaajia. Myönnettyjen avustusten avustusehtojen muuttamista ja avustuksen siirtoa koskevat teknisluonteiset päätökset tekisi sosiaali- ja terveysministeriön sijasta Raha-automaattiyhdistys. Lakiin otettaisiin maininta avustuksenhakijaan tai avustuksensaajaan kiinteässä toiminnallisessa ja taloudellisessa yhteydessä olevien yhteisöjen tietojen toimittamisesta avustusten hakuvaiheessa ja avustusten käytön valvonnassa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä Hallituksen esitys (HE 12/2013 vp) eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta Kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifiointia ja ratarekisteriä koskevia rautatielain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä täsmennyksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Hallituksen esitys (HE 13/2013 vp) eduskunnalle laiksi bio- Momentti 3 Momentti 3/2013

4 polttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Biopolttoaineista ja bionesteistä annettavassa laissa säädettäisiin liikenteen biopolttoaineiden ja muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten tuotettujen bionesteiden kestävyyden arviointiin sovellettavista vaatimuksia ja siitä, miten vaatimustenmukaisuus osoitetaan. Lailla saatettaisiin voimaan uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) ja 21.2 artikla ja liite V sekä polttoaineiden laatua koskevan direktiivin (2009/30/EY) 7b 7d artikla ja liite IV. Esitykseen sisältyy ehdotukset laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, laiksi päästökauppalain muuttamisesta ja laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 14/2013 vp) eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esitutkintalain säännöksiä oikeudesta käyttää avustajaa esitutkinnassa täydennettäisiin siten, että esitutkintaviranomaisen olisi otettava huomioon myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen. Säännöstä velvollisuudesta saapua esitutkintaan ehdotetaan muutettavaksi niin, että se koskee poliisin lisäksi muitakin esitutkintaviranomaisia. Pakkokeinolaissa olevia kotietsintää koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi niin, että etsinnän kohteena olevalle henkilölle on ilmoitettava oikeudesta saattaa kotietsintä tuomioistuimen tutkittavaksi. Pakkokeinolain telekuuntelun käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi niin, että mainittua salaista pakkokeinoa voidaan käyttää myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä. Lupa televalvontaan voitaisiin myöntää myös, jos on syytä epäillä teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyä, automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistunutta luvatonta käyttöä, vahingontekoa, viestintäsalaisuuden loukkausta tai tietomurtoa tai jos on syytä epäillä lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin liittyviin lakeihin lähinnä teknisiä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 15/2013 vp) eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Poliisin hallinnosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että liikkuva poliisi ja Poliisin tekniikkakeskus hallinnollisina poliisiyksikköinä lakkautettaisiin. Liikkuvan poliisin henkilöstö ja tehtävät siirtyisivät pääsääntöisesti poliisilaitoksiin ja Poliisin tekniikkakeskuksen henkilöstö Poliisihallitukseen. Aluehallintovirastoista annettua lakia muutettaisiin siten, että aluehallintovirastojen poliisin vastuualueet lakkautettaisiin ja niiden henkilöstö tehtävineen siirtyisi Poliisihallitukseen. Lisäksi muutettaisiin eräitä liitelakeja. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 16/2013 vp) eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Vuoden 2014 alussa voimaantulevaa poliisilakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja ehdotetaan muutettavaksi. Lakeihin ehdotetaan tehtäväksi pääosin teknisluonteisia muutoksia, mutta myös joitakin sisällöllisiä täydennyksiä ja täsmennyksiä. Televalvonnan käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi siten, että poliisille voitaisiin rikoksen estämiseksi antaa lupa kohdistaa televalvontaa henkilön hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteen. Televalvonta on mahdollista, jos henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäytymisen perusteella taikka muutoin voidaan perustellusti olettaa syyllistyvän lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin taikka teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyyn, automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuvaan luvattomaan käyttöön, vahingontekoon, viestintäsalaisuuden loukkaukseen tai tietomurtoon. Telekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua niin sanottua ylimääräistä tietoa saisi käyttää myös, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Ylimääräisen tiedon käyttämisestä näyttönä päättäisi tuomioistuin pääasian käsittelyn yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 17/2013 vp) eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta, laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja laki katsastustoiminnan valvontamaksusta ehdotetaan säädettäväksi. Ajoneuvojen katsastukset hoidettaisiin edelleen toimiluvan nojalla kuitenkin siten, että toimilupa voitaisiin myöntää erikseen kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastuksiin. Katsastusten laadun varmistamiseksi otettaisiin käyttöön uusia keinoja edellyttämällä standardiin sidottua laadunhallintajärjestelmää ja antamalla Liikenteen turvallisuusvirastolle aikaisempaa laajemmat mahdollisuudet katsastetun ajoneuvon tarkastuksiin. Liikenteen turvallisuusvirasto tekisi palveluntuottajien kanssa sopimuksia yksittäishyväksyntöjen myöntämistehtävien hoitamisesta. Katsastusluvan haltijat maksaisivat katsastustoiminnan valvontamaksua jokaisesta suorittamastaan katsastuksesta. Lisäksi ehdotetaan vähäisiä muutoksia ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annettuun lakiin ja ajoneuvolakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä tulisi kuitenkin voimaan Valtioneuvoston lausuma; Uudistuksen vaikutusta katsastusten saatavuuteen ja hintoihin sekä vaikutuksia korjaamojen harjoittaman katsastustoiminnan valvontatarpeeseen ja valvonnasta aiheutuviin kustannuksiin seurataan jatkossa riittävästi. Tarvittaessa on oltava valmiudet tarkistaa säännöksiä mahdollisten ongelmien poistamiseksi ja katsastuspalvelujen saatavuuden parantamiseksi. Lisäksi hallitus varmistaa, että la- 4

5 kiesityksen muutoksella ei ole esitettyä enempää budjettitaloudellisia vaikutuksia. Hallituksen esitys (HE 18/2013 vp) eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta Ydinenergialakia ja säteilylakia ehdotetaan muutettaviksi neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten täytäntöönpanemiseksi. Ydinenergialakiin lisättäisiin ydinjätehuoltoa koskeva periaatesäännös, jonka mukaan jätteen määrä olisi pidettävä niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Vastaava täydennys tehtäisiin myös säteilylakiin. Lisäksi ehdotetaan täydennettäväksi ydinenergialain säännöksiä ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon liittyvän itse- ja vertaisarvioinnin järjestämisestä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 19/2013 vp) eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Rikoslakia sekä vuoden 2014 alussa voimaan tulevia pakkokeinolakia ja poliisilakia ehdotetaan muutettaviksi. Rikoslakiin lisättäisiin uusina rikoksina viestintärauhan rikkominen ja vainoaminen, rikoslain sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä muutettaisiin sananvapautta korostavaan suuntaan ja samalla tehtäisiin eräitä teknisluontoisia muutoksia. Pakkokeinolakiin ja poliisilakiin ehdotetaan tehtäviksi esityksen aiheuttamat teknisluonteiset muutokset. Hallituksen esitys (HE 20/2013 vp) eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi Sähkömarkkinalaissa säädettäisiin sähkön kantaverkonhaltijan omistuksen eriyttämisestä ja maakaasun siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden varmentamisesta. Lakiin sisällytettäisiin säännökset kantaverkon määritelmästä, kantaverkonhaltijan vastuualueesta ja kantaverkon kehittämisestä. Sähkö- ja maakaasuverkkoihin pääsystä annettuja säännöksiä tarkennettaisiin voimalaitosten ja biokaasulaitosten liittämisen osalta sekä biokaasun siirtovelvollisuudella. Laissa annettaisiin säännökset sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähköverkonhaltijoiden varautumisen tehostamisesta. Laissa täsmennettäisiin sähköä ja maakaasua käyttävien kuluttajien oikeuksia energialaskujen ja laskutuksen osalta. Maakaasumarkkinalakiin lisättäisiin säännökset maakaasuvarastojen ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten haltijoiden velvollisuuksista ja näiden laitosten palveluiden käyttöoikeudesta sekä toiminnanharjoittajien valvonnasta. Energiamarkkinaviraston tehtävät, toimivaltuudet ja riippumattomuus yhdenmukaistettaisiin unionin lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Lisäksi säädettäisiin sähkö- ja maakaasumarkkinalainsäädännön rikkomisen seurauksena määrättävästä seuraamusmaksusta. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin kolmannen energian sisämarkkinapaketin vaatimat muutokset sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaan lainsäädäntöön. Hallituksen esitys (HE 21/2013 vp) eduskunnalle Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehtiin Brysselissä Sen tarkoituksena on muuttaa Euroopan unionin perussopimuksia siten, että niihin liitetään tämä pöytäkirja, jossa Irlannille annetaan oikeudelliset takeet siitä, ettei Lissabonin sopimus vaikuta eräisiin Irlannin perustuslain määräyksiin, jotka koskevat oikeutta elämään, perhettä ja koulutusta, ja ettei Lissabonin sopimuksella myöskään vaikuteta unionin verotukselliseen toimivaltaan eikä jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Hallituksen esitys (HE 22/2013 vp) eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta vero-vuosina annetun lain 8 :n muuttamisesta Veronhuojennuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös veronkantolain maksujärjestelyä koskevien säännösten soveltamisesta veronhuojennuslaissa tarkoitetuissa maastamuuttotilanteissa. Maksujärjestelyjen yhteydessä veronmaksun turvaamiseksi ei voitaisi vaatia vakuutta eikä maksamattomalle verolle voitaisi periä korkoa. Verohallinnolle säädettäisiin velvollisuus myöntää verovelvolliselle hakemuksesta maksuaikaa veronmaksulle vuodeksi kerrallaan siihen saakka, kun hän on muuttanut pois Euroopan talousalueelta tai kun muut lain 8 :ssä säädetyt edellytykset verotuksessa vähennetyn vähennyksen tuloksi lukemiselle täyttyisivät. Veronhuojennuslakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan maastamuuttotilanteissa verosaatavan viiden vuoden vanhentumisaika alkaisi pääsäännöstä poiketen kulua vasta siitä ajankohdasta, jolloin veronmaksulle myönnetty maksuaika päättyy. Hallituksen esitys (HE 23/2013 vp) eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Lakiesityksessä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ehdotetaan, että elinkeinotoiminnassa myyjällä olisi eräin poikkeuksin velvollisuus tarjota ostajalle kuitti, jos maksu tapahtuisi käteisellä tai käteismaksuun rinnastettavalla tavalla. Kuitti olisi mahdollista tarjota myös sähköisesti. Laissa säädettäisiin lisäksi kuitin tietosisällöstä. Verohallinto, poliisi ja aluehallintovirastot vastaisivat lain valvonnasta. Jos elinkeinonharjoittaja laiminlöisi kuitintarjoamisvelvollisuuden, valvontaviranomainen voisi määrätä seuraamuksena laiminlyöntimaksun. Oikeusrekisterikeskus vastaisi laiminlyöntimaksun täytäntöönpanosta, mistä lisättäisiin säännös sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 24/2013 vp) eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 16 :n Momentti 5 Momentti 3/2013

6 sekä kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4 :n muuttamisesta Työsopimuslain 2 luvun 16 :n palkan maksamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Ehdotuksen mukaan käteisen rahan käyttö palkan maksussa olisi mahdollista vain pakottavasta syystä. Selvityksenä käteisenä maksetusta palkasta työnantajalla tulisi olla työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava selvitys. Kirjanpitolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnantajan tulisi liittää työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava luotettava selvitys osaksi kirjanpitoaineistoaan. Velvollisuuden laiminlyönti olisi rangaistavaa kirjanpitorikkomuksena. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 25/2013 vp) eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia, jotka johtuvat pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin saattamisesta kansalliseen lainsäädäntöön. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi säännöksiä siitä, kenelle räjähteitä ja erityisesti pyroteknisiä tuotteita voidaan luovuttaa. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös toiminnanharjoittajasta, joka työssään tai elinkeinotoiminnassaan tarvitsee pyroteknisiä tuotteita. Toiminnanharjoittajalla tulisi olla palveluksessaan asiantuntija, jolta edellytettäisiin riittäviä tietoja pyroteknisten tuotteiden turvallisesta käytöstä ja käsittelystä. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi ammoniumnitraatin luovutusrajoituksia ja hallussapitoa koskevat säännökset, koska ammoniumnitraattia koskeva luovutusrajoitus sisältyy kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 26/2013 vp) eduskunnalle valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta New Yorkissa tehdyn yleissopimuksen tarkoituksena on kodifioida valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskeva kansainvälisen tapaoikeuden periaate yleissopimuksen muotoon. Yleissopimuksen sisältämien määräysten pääsääntönä on valtion lainkäytöllinen koskemattomuus sopimuspuolen tuomioistuimissa, mutta sopimus sisältää myös useita poikkeuksia tästä pääsäännöstä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Hallituksen esitys (HE 27/2013 vp) eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta Vaalilakiin ehdotetaan tehtäväksi joukko pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 28/2013 vp) eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja 19 :n muuttamisesta Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset siitä, mitä todistajalle korvataan taloudellisena menetyksenä. Lisäksi lakiin esitetään lisättäväksi säännös, jonka mukaan todistajalle korvataan taloudellisesta menetyksestä enintään valtioneuvoston asetuksessa säädetty määrä. Lain 19 :ssä olevaa asetuksenantovaltuutta ehdotetaan muutettavaksi nykyistä täsmällisemmäksi. Hallituksen esitys (HE 29/2013 vp) eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, jolla laajennetaan pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun neuvoston direktiivin soveltamisala koskemaan myös kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä. Ulkomaalaislakiin ehdotetaan otettavaksi direktiivin edellyttämät säännökset pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan antamisesta pakolaiselle tai toissijaista suojelua saavalle, kyseiseen lupaan tehtävistä merkinnöistä ja pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen karkottamisesta. Lait ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 30/2013 vp) eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi puolustusvoimien rikostorjunnasta, joka käsittäisi rikosten ennalta estämisen, paljastamisen ja rikosten selvittämisen. Lisäksi säädettäisiin menettelystä sotilaskurinpitoasiassa, siinä määrättävistä seuraamuksista sekä sotilasoikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta. Puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavien toimivaltuuksista säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin. Rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen erotettaisiin nykyistä selkeämmin rikosten selvittämisestä. Nykyistä tarkemmin säädettäisiin oikeudesta saada tietoja eräistä viranomaisten rekistereistä ja rikostorjunnassa pidettävistä henkilörekistereistä. Uutena ehdotetaan säädettäväksi poliisin antamasta avusta silloin, kun puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavilla ei ole toimivaltaa tehtävien hoitamiseksi tarpeelliseen toimenpiteeseen. Lisäksi puolustusvoimien rikostorjunnan valvonnasta säädettäisiin nykyistä kattavammin. Lakiin sisällytettäisiin myös poikkeusoloja koskevat säännökset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 31/2013 vp) eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden sään- 6

7 nösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntajakolakia ja kielilakia. Muutokset liittyvät kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen. Kuntajakolain nimike muutettaisiin sen sisältöä paremmin kuvaavaksi kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta. Kuntien tulisi tehdä yhdistymisselvitykset ja niihin perustuvat mahdolliset yhdistymisesitykset viimeistään Päätöksenteko kuntien yhdistymisestä perustuisi pääsääntöisesti kuntien yhteiseen esitykseen. Valtioneuvosto voisi päättää kuntien yhdistymisestä valtuustojen sitä vastustaessa erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyssä olevan kunnan osalta. Kuntien henkilöstöllä olisi kuntajaon muutoksissa viiden vuoden irtisanomissuoja. Vuosina voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä kunnille maksettaisiin yhdistymisavustuksia ja korvattaisiin mahdolliset valtionosuuden menetykset. Yhdistymisavustuksen perusosa olisi kuntien yhdistymistä kohden 2 10 miljoonaa euroa riippuen yhdistyvien kuntien lukumäärästä ja uuden kunnan asukasmäärästä. Talousperusteen täyttävän kunnan ollessa mukana yhdistymisessä maksettaisiin lisäosaa, joka olisi 150 euroa talousperusteen täyttävän kunnan asukasta kohden ja enintään miljoona euroa yhdistymistä kohden. Valtionosuuksien väheneminen korvattaisiin uudelle kunnalle yhdistymisen voimaantulovuotena ja sitä seuraavina vuosina vuoden 2019 loppuun saakka. Lisäksi kunnat saisivat avustusta yhdistymisselvitysten tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kielilakia muutettaisiin siten, ettei kuntien yhdistyminen heikentäisi kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 32/2013 vp) eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. Laissa rajattaisiin eräitä tehtäviä, joita ei katsottaisi hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tärkeimmät rajaukset koskisivat kunnan lakisääteisiä tehtäviä sekä yhteistoimintana hoidettuja tehtäviä. Yhtiöittämisvelvollisuuteen ehdotetaan säädettäväksi muutamia poikkeuksia. Tärkeimmät poikkeukset koskisivat vähäistä toimintaa, tukipalveluja ja palveluja sidosryhmille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle säädettäisiin siirtymäaika vuoden 2014 loppuun saakka. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjestämiselle ehdotetaan säädettäväksi siirtymäaika kuitenkin vuoden 2016 loppuun saakka. Ehdotuksessa ehdotetaan lisäksi turvattavaksi siirtyvän henkilöstön lisäeläke-etuudet sekä säädettäväksi yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvästä varainsiirtoverovapaudesta. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (175/2013) Asetus tulee voimaan Asetuksella säädetään siitä, mitä tietoja ilmoittelussa on oltava, kun elinkeinonharjoittaja markkinoi kiinteistöä, sen osaa, rakennusta tai huoneistoa asumistarkoitukseen. Luetteloon tarvittavista tiedoista lisätään viittaus uuteen rakennusten energiatodistuslakiin, koska myynti- tai vuokrausilmoituksissa tulee mainita kohdetta koskeva energiatehokkuustunnus. Energiatodistuksen tulee olla edelleen nähtävillä myös esittelyissä, joten lakiviittaus muutetaan ajan tasalla olevaksi. Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta (191/2013) Asetus tulee voimaan Asetuksella täsmennetään ympäristölupahakemusta koskevassa kuulutuksessa annettavia tietosisältövaatimuksia. Lisäksi lisätään säännös, jonka mukaan kaivannaisjätteen jätealuetta koskevassa lupapäätöksessä on oltava lupamääräykset myös jätealueen luokituksesta. Viittaus kaivannaisjätteistä annettuun valtioneuvoston asetukseen päivitettäisiin viittaukseksi uuteen samannimiseen asetukseen. KORKEIN OIKEUS KKO:2013:5 Kuluttajansuoja Markkinoinnin sääntely Suoramarkkinointiyhtiö oli kiinnittänyt kuluttajien asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin ilman lupaa asiakasyritystensä liimapinnoin tarttuvia mainoslappuja. Markkinointia ei pidetty kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla aggressiivisena eikä muutoinkaan kuluttajan kannalta sopimattomana. Menettely oli kuitenkin hyvän tavan vastaista, minkä vuoksi sen käyttäminen kiellettiin. (Ään.) KSL 2 luku 2 KSL 2 luku 3 KSL 2 luku 9 KKO:2013:6 Virkarikos Virka-aseman väärinkäyttäminen Poliisi Poliisimiehen toimimisvelvollisuus Kiinniottaminen henkilön suojaamiseksi Poliisimiehen käyttäytyminen Vapaa-aikaa viettänyt poliisimies oli tavannut öisellä kadulla kotoaan karkumatkalla olleen 16-vuotiaan tytön, jolle hän oli ilmoittanut olevansa poliisi ja esittänyt virkamerkkinsä. Saatuaan tytön tulemaan asuntoonsa poliisimies oli muun muassa raiskannut tämän. Kysymys siitä, oliko poliisimies syyllistynyt menettelyllään myös virka-aseman väärinkäyttämiseen. RL 40 luku 7 1 mom. 1 k. PoliisiL 9 3 mom. PoliisiL 9c PoliisiL 11 KKO:2013:7 Tapaturmakorvaus Syy-yhteys A oli saanut sattuneessa tapaturmassa vammoja, joista oli jäänyt voimakas ja pitkäkestoinen kiputila. A:lle oli kehittynyt kipujen aikana masennus. Myös psykososiaaliset tekijät olivat kuormittaneet hänen elämäntilanteensa tapaturman jälkeen. Kysymys ma- Momentti 7 Momentti 3/2013

8 sennuksen syy-yhteydestä tapaturmaan. Ks. KKO:2011:69, KKO:2012:12 TapVakL 4 1 mom. KKO:2013:8 Tapaturmakorvaus Syy-yhteys Tuomion perusteleminen A oli pyöräillessään työstä kotiin kaatunut ja loukannut olkapäänsä. Olkapäähän oli todettu kehittyneen niin sanottu jäätynyt olkapää. Kysymys siitä, oliko jäätynyt olkapää syyyhteydessä työtapaturmaan. Kysymys myös vakuutusoikeuden perusteluvelvollisuudesta. TapVakL 4 1 mom. KKO:2013:9 Vahingonkorvaus Ympäristövahinko Saamisen vanhentuminen Kantajat omistivat vuonna 1937 hankitun maa-alueen, joka sijaitsi vuonna 1952 toimintansa aloittaneen lentoaseman lentomelualueella. Kantajat vaativat lentoaseman pitäjältä vahingonkorvausta lentomelun aiheuttamasta maaalueen arvon alenemisesta. Maaalue sijaitsi alueella, jolle oli vuonna 1992 hyväksytty yleiskaava, johon maa-alue oli merkitty retkeilyja ulkoilualueeksi. Korkein oikeus katsoi, että viimeistään yleiskaavan hyväksymisen myötä oli tullut selväksi, ettei alueesta tulla muodostamaan asuntoaluetta. Maaalueen arvon alentumiseen perustuvan vahingonkorvausvaatimuksen vanhentuminen oli alkanut tuosta ajankohdasta. VahL 7 luku 2 (412/1974) VanhL 21 3 mom. KKO:2013:10 Työsopimus Syrjintä Tasapuolinen kohtelu Työehtosopimus Kaupunki oli maksanut Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä olleelle työntekijälle pienempää palkkaa kuin samaa työtä tekevälle Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehy ry:n välisen erillisen sopimuksen (Tehy-pöytäkirjan) piirissä olevalle työntekijälle. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, ettei kaupunki ollut toimillaan ja päätöksillään asettanut työntekijöitä eri asemaan työsopimuslain 2 luvun 2 :n 1 momentissa säädetyillä kielletyillä perusteilla, eikä kyse ollut syrjinnästä esimerkiksi ammattiyhdistystoiminnan perusteella. Kaupungilla oli kuitenkin työsopimuslain 2 luvun 2 :n 3 momentissa säädetyn tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella velvollisuus mahdollisuuksiensa mukaan tasoittaa syntyneet palkkaerot. (Ään.) PL 6 PL 13 2 mom. TSL 2 luku 2 YhdenvertaisuusL 6 2 mom. TyöehtosopimusL 4 3 mom. KKO:2013:11 Työsopimus Syrjintä Tasapuolinen kohtelu Työehtosopimus Kaupunki oli käyttänyt järjestelyvaraeriä siten, että se oli maksanut Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä olleille työntekijöille suurempaa palkkaa kuin samaa työtä tekeville Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehy ry:n välisen erillisen sopimuksen (Tehy-pöytäkirjan) piirissä oleville työntekijöille. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, ettei kaupunki ollut toimillaan ja päätöksillään asettanut työntekijöitä eri asemaan työsopimuslain 2 luvun 2 :n 1 momentissa säädetyillä kielletyillä perusteilla, eikä kyse ollut syrjinnästä esimerkiksi ammattiyhdistystoiminnan perusteella. Kaupungilla oli kuitenkin työsopimuslain 2 luvun 2 :n 3 momentissa säädetyn tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella velvollisuus mahdollisuuksiensa mukaan tasoittaa syntyneet palkkaerot. (Ään.) PL 6 PL 13 2 mom. TSL 2 luku 2 YhdenvertaisuusL 6 2 mom. TyöehtosopimusL 4 3 mom. KKO:2013:12 Huumausainerikos Lääkerikos Laillisuusperiaate Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Eurooppaoikeus A oli tuonut Virosta Suomeen henkilökohtaiseen käyttöönsä huumausaineeksi luokiteltavan lääkevalmisteen. A:lla ei ollut ollut lääkevalmistetta maahan tuodessaan mukanaan lääkelain nojalla annetussa asetuksessa mainittuja Schengen-todistusta eikä lääkemääräystä. A oli myöhemmin esittänyt asianmukaiset lääkemääräykset. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt huumausainerikokseen, kun hänellä ei ollut ollut lääkevalmistetta maahan tuodessaan mukanaan asianmukaisia asiakirjoja. RL 3 luku 1 RL 44 luku 5 1 mom. RL 50 luku 1 3 k. RL 50 luku 5 1 mom. LääkeL 19 VNA lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen (1088/2002) 3 1 ja 2 mom., 5 3mom. KKO:2013:13 Avioliitto Omaisuuden ositus Osituksen sovittelu A ja B olivat solmineet avioliiton Sitä ennen he olivat asuneet vuosia yhdessä. B joutui palvelukotiin noin puoli vuotta avioliiton solmimisen jälkeen ja A muutamia kuukausia myöhemmin. Heillä ei ollut yhteisiä rintaperillisiä. A kuoli ja B Ositettava omaisuus koostui lähes kokonaan A:n ennen yhteiselämän alkamista omistukseensa saamasta omaisuudesta. Ositusta soviteltiin A:n perillisten vaatimuksesta, koska B:n kuolinpesä olisi muutoin saanut perusteettomasti taloudellista etua. Ks. KKO:2003:29. AL 103b 1 mom. KKO:2013:14 Oikeudenkäyntimenettely Jatkokäsittelylupa Hovioikeus oli jatkokäsittelylupahakemuksen hylätessään oikaissut päätöksessään käräjäoikeuden tuomion perusteluja ja lausunut, ettei oikaisu vaikuttanut asiassa tehtäviin johtopäätöksiin ainakaan valittajalle epäedullisella tavalla. Jatkokäsittelyluvan hylkäävä päätös ei ole valitusasiaa koskeva asiaratkaisu, vaan oikeudenkäyntiä koskeva ratkaisu, jonka lopputuloksesta riippuen asian käsittelyä hovioikeudessa jatketaan tai käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Hovioikeus oli siten menetellyt virheellisesti muuttaessaan käräjäoikeuden tuomion perusteluja jatkokäsittelylupaa myöntämättä. OK 25a luku 11 1 mom. 1 k. OK 25a luku 11 2 mom. OK 25a luku 17 1 mom. 8

9 KKO:2013:15 Väärä ilmianto Kunnianloukkaus Sananvapaus Virkamies Kihlakunnanvouti oli ollessaan ulosottomiehenä panemassa täytäntöön päätöstä, jonka mukaan 11-vuotiaan lapsen tuli asua äitinsä luona, ottanut vastaanhangoittelevasta lapsesta ja tämän repusta kiinni ja yrittänyt irrottaa tämän otetta porraskaiteesta. Lapsen isä oli poliisille tekemässään tutkintapyynnössä ja esitutkinnassa väittänyt, että ulosottomies olisi muun ohella riuhtonut, kiskonut ja repinyt lasta niin, että tälle oli aiheutunut polvivamma ja repun kantoviilleke revennyt. Syyttäjä päätti jättää syytteen ulosottomiestä vastaan nostamatta, koska rikoksesta ei ollut näyttöä. Tämän jälkeen käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat isän häntä vastaan nostetun syytteen mukaisesti väärästä ilmiannosta ja kunnianloukkauksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Korkeimman oikeuden mukaan selvitys ei viitannut siihen, että isä olisi esittäessään jossain määrin liioitellut ja väritetyt väitteet virkamiehen epäasianmukaisesta menettelystä toiminut muuten kuin vilpittömässä mielessä lapsensa oikeuksien valvomiseksi. Syyte hylättiin, koska ei ollut perusteita katsoa, että isä olisi varmasti tai ainakin varsin todennäköisesti pitänyt poliisille antamiaan tietoja väärinä tai ettei hänellä olisi ollut vahvoja perusteita pitää tapahtumakuvaustaan totena. RL 15 luku 6 RL 24 luku 9 1 mom. 1 k. L lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 2 ja 3 PL 12 IhmisoikeusSop 10 artikla KKO:2013:16 Konkurssi Konkurssivalvonta Jakoluettelon muuttaminen Euroopan unionin oikeus Maksukyvyttömyysasetus Suomalaisen osakeyhtiön konkurssipesän pesänhoitaja oli toimittanut pesäluetteloon velkojaksi merkitylle yhtiön ruotsalaisen emoyhtiön konkurssipesälle ruotsinkielisen ilmoituksen konkurssivalvonnasta. Ilmoitusta ei ollut laadittu Euroopan unionin maksukyvyttömyysasetuksen 42 artiklan edellyttämällä tavalla käyttäen lomaketta, jonka otsikkona on Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat kaikilla Euroopan unionin virallisten toimielinten kielillä. Kysymys siitä, oliko emoyhtiön konkurssipesän saatava käsittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi jäänyt valvomatta ja jakoluettelossa huomioon ottamatta niin, että käräjäoikeuden vahvistamaa jakoluetteloa oli muutettava. Kysymys myös siitä, olisiko pesänhoitajan tullut ottaa valvontana huomioon kirjallinen selvitys, jonka emoyhtiön konkurssipesä oli antanut saatavistaan ennen pesäluettelon laatimista. KonkL 12 luku 5 KonkL 12 luku 6 KonkL 12 luku 7 KonkL 13 luku 16 2 mom. EU:n maksukyvyttömyysmenettelyistä annettu asetus 40 art., 41 art., 42 art. 1 k. KKO:2013:17 Yrityssalaisuuden väärinkäyttö Tahallisuus Olosuhdetahallisuus Kysymys siitä, mitä yrityssalaisuuden väärinkäytön tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää selvitettäväksi teon esirikokseksi väitetystä menettelystä ja sen rangaistavuudesta. Kysymys myös tahallisuuden arvioinnista. (Ään., vahvennettu jaosto) RL 30 luku 6 1 k. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2013:2 Julkinen hankinta Soveltamisala Markkinaoikeuden toimivalta Puolustusalan hankinta Sotilaallinen käyttötarkoitus Valtion turvallisuusedut Kääntöpöytä Unionin tuomioistuimen tuomio Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos oli hankkinut kääntöpöytälaitteiston, jonka avulla se muun ohella tutki elektromagneettisin mittauksin sotilasajoneuvojen häiveominaisuuksia. Puolustusvoimille kääntöpöydällä oli vain sotilaalliseen toimintaan liittyvää käyttöä, mutta kääntöpöytää osin vastaavia teknisiä sovelluksia oli myös siviilikäytössä. Markkinaoikeus oli jättänyt kääntöpöydän hankinnasta tehdyn hakemuksen tutkimatta katsoen, että hankintaan ei tullut soveltaa julkisista hankinnoista annettua lakia eikä asian käsittely siten kuulunut markkinaoikeuden toimivaltaan. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys siitä, tuliko mainittua lakia soveltaa hankintaan vai oliko kyse hankinnasta, joka jäi unionin oikeuteen perustuvan puolustusalan hankintoja koskevan poikkeuksen nojalla lain soveltamisalan ulkopuolelle. Korkein hallinto-oikeus katsoi, saatuaan ennakkoratkaisun unionin tuomioistuimelta, että kääntöpöytä oli sinänsä sellainen nimenomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettu tuote, johon puolustusalan hankintoja koskeva poikkeus saattoi soveltua. Kun poikkeukseen turvautumisen ei kuitenkaan ollut osoitettu olleen valtion keskeisten turvallisuusetujen turvaamiseksi tarpeen, kysymys ei ollut hankinnasta, joka olisi poikkeuksen nojalla jäänyt julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle. Markkinaoikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Laki julkisista hankinnoista (348/ 2007) 7 1 mom. 1 ja 2 k. SEUT 346 artikla Direktiivi 2004/18/EY julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 10 artikla Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-615/10 Insinööritoimisto Instiimi Oy Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös taltionumero 3712 (KHO 2010:78) KHO:2013:5 Virkamiesasia Rajavartiolaitos Vanhempi rajavartija Rajatarkastajan tehtävä Siirto määräajaksi huoltoasentajan tehtävään Vaativuusluokaltaan alempi tehtävä Palveluksen asianmukainen järjestäminen Rajavartioston komentaja oli sen jälkeen, kun vanhemmalta rajavartijalta A:lta oli kielletty virka-aseen hallussapito, peruuttanut päätöksen, jolla A oli määrätty rajatarkastajan tehtävään. A oli tämän jälkeen määrätty palvelun asianmu- Momentti 9 Momentti 3/2013

10 kaista järjestämistä varten määräajaksi rajatarkastajan tehtävää vaativuusluokaltaan ja palkkaukseltaan alempaan huoltoasentajan tehtävään. Hallinto-oikeus oli A:n valituksesta kumonnut rajavartioston komentajan tekemän siirtopäätöksen. Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen. Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 14 :n 1 momentissa tarkoitettu siirto palveluksen asianmukaista järjestämistä varten toiseen tehtävään ei edellyttänyt virkamiehen suostumusta. Toisaalta lainvalmisteluasiakirjojen mukaan siirto ei voinut tarkoittaa myöskään muunlaista siirtoa kuin siirtoa samanlaiseen, samannimiseen tai samantasoiseen virkaan tai tehtävään taikka virkahierarkiassa ylempään virkaan. Asian oikeudelliseen arviointiin ei vaikuttanut se, että järjestelyn tarkoituksena oli ollut välttää A:han kohdistuvien kurinpidollisten toimien käyttö. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta 14 1 mom. KHO:2013:6 Vammaispalvelu Palveluasuminen Laitoshoito Kunta A:lla oli ollut huhtikuussa 2004 raju aivoverenvuoto, jonka jälkeen hän oli ollut kuukauden tehohoidossa. A oli täysin autettava. A pystyi istumaan muutamia tunteja. Hän ei pystynyt kommunikoimaan eikä pyytämään apua soittokellolla. A nostettiin päivittäin istumaan ja hän polki restoraattoria. Se, että A tarvitsi toisen henkilön apua ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti ei välttämättä sulkenut häntä pois palveluasumisen piiristä. Kun otettiin huomioon lääkärinlausunnoista ja asiakirjoista saatava selvitys A:n sairaudesta ja hänen avuntarpeestaan, A:n oli katsottava olevan vammaispalvelulain 8 :n 2 momentissa ja vammaispalveluasetuksen 11 :ssä tarkoitettu vaikeavammainen henkilö, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsi toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin runsaasti. A:n ei ollut kuitenkaan katsottava olevan jatkuvan laitoshoidon tarpeessa, koska hänen palvelutarpeisiinsa vastaaminen ei edellyttänyt pääasiassa sairaanhoidon osaamista tai muuta erityisosaamista jatkuvasti tai pitkäaikaisesti. A:n tarvitsema riittävä huolenpito oli mahdollista turvata avohuollon toimenpitein. Kunnan oli siten järjestettävä A:lle palveluasuminen. Perustuslaki 19 1 mom. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 1 ja 2 mom., 4 1 mom. ja 8 2 mom. Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 11 Ks. myös KHO 2013:7. KHO:2013:7 Vammaispalvelu Palveluasuminen Laitoshoito Kunta A:lla oli kesällä 2004 tapahtuneen aivoverenvuodon jälkitilana tetrapareesi, afasia ja symptomaattinen epilepsia. A:lla oli myös tablettihoitoinen kakkostyypin diabetes ja hän oli MRSA-kantaja. Hänellä oli myös lähes päivittäistä päänsärkyä. A:n puhe oli kuiskaavaa ja hän käytti muutamia sanoja tai lyhyitä lauseita. A oli pääosin vuodepotilas ja täysin autettava. Se, että henkilö tarvitsi toisen henkilön apua ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti, ei välttämättä sulkenut häntä pois palveluasumisen piiristä. Kun otettiin huomioon lääkärinlausunnoista ja asiakirjoista saatava selvitys A:n sairaudesta ja hänen avuntarpeestaan, A:n oli katsottava olevan vammaispalvelulain 8 :n 2 momentissa ja vammaispalveluasetuksen 11 :ssä tarkoitettu vaikeavammainen henkilö, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsi toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin runsaasti. A:n ei ollut kuitenkaan katsottava olevan jatkuvan laitoshoidon tarpeessa, koska hänen palvelutarpeisiinsa vastaaminen ei edellyttänyt pääasiassa sairaanhoidon osaamista tai muuta erityisosaamista jatkuvasti tai pitkäaikaisesti. A:n tarvitsema riittävä huolenpito oli mahdollista turvata avohuollon toimenpitein. Kunnan oli siten järjestettävä A:lle palveluasuminen. Perustuslaki 19 1 mom. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 1 ja 2 mom., 4 1 mom. ja 8 2 mom. Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 11 Ks. myös KHO 2013:6. KHO:2013:8 Kilpailunrajoitus Kartelli Kilpailunrikkomismaksu Toimialaliitto Toimialaliiton hallitus Toimialaliiton jäsenyritys Jäsenyrityksen vastuu kilpailunrajoituksesta Seuraamusmaksuesityksen määräaika Asian käsittelyn viivästyminen Viivästymisen hyvittäminen viran puolesta Kodinkoneiden huoltoliikkeiden toimialaliiton hallituksessa ja muissa toimielimissä oli sovittu eräiden huoltotöiden hinnoittelusta. Markkinaoikeus oli Kilpailuviraston esityksestä määrännyt kilpailunrikkomismaksun toimialaliitolle, mutta hylännyt esityksen maksun määräämisestä liiton hallituksessa edustettuina olleille huoltoliikkeille. Esityksen hylkäämistä oli perusteltu keskeisesti sillä, että huoltoliikkeiden ei ollut osoitettu ryhtyneen liiton toiminnasta itsenäiseen tai erilliseen kilpailunrajoitukseen. Kilpailuvirasto valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen siltä osin kuin sen seuraamusmaksuesitys oli hylätty. Liiton vastuusta ei ollut korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys. Korkein hallinto-oikeus katsoi Kilpailuviraston valituksesta, että ne huoltoliikkeet, joiden edustajat olivat toimialaliiton hallituksessa ja muissa toimielimissä osallistuneet hinnoittelusta sopimiseen, olivat vastuussa kilpailunrajoituksesta. Huoltoliikkeiden vastuu ei edellyttänyt markkinaoikeuden päätöksessä tarkoitettuja erityisedellytyksiä. Hinnoittelusta sopimisessa oli kysymys lähtökohtaisesti yhtenä kokonaisuutena pidettävästä kilpailunrajoituksesta. Jokainen useiden vuosien ajanjaksolla ilmenneeseen kilpailunrajoitukseen jossakin vaiheessa osallistunut huoltoliike ei kuitenkaan ollut pelkästään tämän vuoksi vastuussa kilpailunrajoituksesta koko sen kestoajalta. Kun osa huoltoliikkeistä oli esitetyn näytön perusteella luopunut kilpailunrajoituksesta yli viisi vuotta ennen seuraamusmaksuesityksen tekemistä, oikeus seuraamusmaksun määräämiseen oli näiden liikkeiden osalta vanhentunut. 10

11 Kilpailunrikkomismaksun määräämistä koskevan asian käsittely oli kestänyt yhteensä noin seitsemän vuotta siitä lukien, kun Kilpailuvirasto oli pyytänyt huoltoliikkeiltä vastineita seuraamusmaksuesityksen luonnoksesta, aina korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamiseen saakka. Käsittelyn viivästymisen hyvittämiseksi korkein hallinto-oikeus viran puolesta alensi huoltoliikkeille määrättäviä kilpailunrikkomismaksuja tai poisti ne kokonaan. Laki kilpailunrajoituksista (480/ 1992) 1, 6 1 k., 8 1 ja 2 mom., 7 (318/2004) 3 mom., 22 (318/ 2004) Hallintolainkäyttölaki 53a KHO:2013:9 Vammaispalvelu Vaikeavammaisen kuljetuspalvelut Asuinkunta Kotikunta Toiminnallinen lähikunta Vaikeavammaiselle A:lle oli myönnetty oikeus käyttää hänelle vammaispalvelulain mukaisena kuljetuspalveluna myönnettyjä matkoja osittain hänen asuinkuntansa Uudenkaupungin alueella ja Uudenkaupungin lähikunnissa sekä osittain hänen kotikuntaansa Mynämäelle suuntautuviin matkoihin. A oli hakenut oikeutta käyttää osan matkoista Mynämäen ja Turun välisiin matkoihin. Hallinto-oikeus katsoi, että kun otettiin huomioon A:n yksilölliset olosuhteet ja tarpeet, hakemusta ei olisi tullut hylätä. Hallinto-oikeus kumosi perusturvalautakunnan ja viranhaltijan päätökset ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että koska Mynämäki ei ole A:n asuinkunta, kunnalla ei ollut velvollisuutta järjestää tälle kuljetuksia Mynämäellä eikä Mynämäeltä sen lähikuntiin. Turkua, johon on Uudestakaupungista matkaa kilometriä, ei ollut myöskään pidettävä Uudenkaupungin toiminnallisena lähikuntana asiassa esitettyjen yksilöllisten kuljetustarpeiden perusteella. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi voimaan perusturvalautakunnan päätöksen. Äänestys 4 1. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1, 8 2 mom. (981/2008), 8 3 mom. ja 10 Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 4, 5 1 mom. ja 6 Ks. myös KHO 2006:38, KHO 2006:39, KHO 2012:86 ja KHO T 577. KHO:2013:10 Julkinen hankinta Tarjouksen hylkääminen Hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tarjous Tiehallinto kilpailutti tarkkailusiltojen tarkastuksen Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo oli euroa. Saadut tarjoukset olivat kokonaishinnoiltaan euroa, euroa, euroa ja euroa. Hankintayksikkö pyysi halvimman tarjouksen tehnyttä yhtiötä selvittämään, millä perusteilla yhtiö katsoi voivansa suoriutua asiantuntijapalvelusta tarjoukseen sisältyvällä työtuntimäärällä ja hinnalla tarjouspyynnön mukaisesti. Yhtiön esitettyä selvitystä hankintayksikkö hylkäsi yhtiön tarjouksen julkisista hankinnoista annetun lain 63 :n 1 momentin nojalla hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena. Hankintayksikön päätöksessä katsottiin lisäksi, että yhtiön tarjouksesta oli puuttunut tarkastuksiin oleellisesti liittyvä vuosittain laadittava kirjallinen raportti ja siitä aiheutuvat kustannukset. Yhtiön tarjous hylättiin myös tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö päätti hankkia tarkastustyön toiseksi halvimman tarjouksen tehneeltä yhtiöltä, joka oli tehnyt tarkkailusiltojen tarkastukset vuodesta 1992 lähtien. Hankintayksikkö ei ollut aikaisemmin kilpailuttanut tarkastussiltojen tarkastusta. Markkinaoikeus katsoi yhtiön hakemuksesta, että yhtiön tarjous ei ollut vuosiraportin laatimisen osalta tarjouspyynnön vastainen ja ettei muihinkaan tarjouksiin ollut sisältynyt hakijan tarjoukseen verrattuna yksityiskohtaisempaa kuvausta raportista, siihen kuuluvasta työajasta tai kustannuksista. Markkinaoikeus kumosi yhtiön hakemuksesta hankintayksikön päätöksen myös siltä osin kuin yhtiön tarjous oli hylätty hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena. Hankintayksiköllä ei ollut oikeutta hylätä tarjousta, jos tarjoaja pystyi luotettavasti osoittamaan mahdollisuutensa hankinnan toteuttamiseen. Korkein hallinto-oikeus pysytti markkinaoikeuden päätöksen. Äänestys 3 2. Laki julkisista hankinnoista (hankintalaki, 348/2007) 63 1 ja 2 mom. KHO:2013:12 Kunnallisasia Valitusoikeus Asianosainen Ulkokuntalainen Tarjouskilpailu Tarjouksen tekijä R:n kunnasta oleva yhtiö oli yleisen myynti-ilmoituksen perusteella tehnyt ensin yhteishintatarjouksen N:n kunnan omistamista kahdesta kiinteistöstä ja pyydetyn tarkennuksen jälkeen oman tarjouksen kummastakin kiinteistöstä, siten, että niiden yhteishinta oli ylittänyt yhtiön aiemman tarjouksen. Kunnanvaltuuston pöytäkirjasta ilmeni, että yhtiön tarjous oli hylätty tarjouspyynnön vastaisena ja kiinteistöt oli päätetty myydä kahdelle muulle tarjoajalle. Kunnanvaltuuston päätös, jolla kiinteistöt oli päätetty myydä kahdelle muulle tarjoajalle oli välittömästi vaikuttanut yhtiön oikeuteen ja etuun kuntalain 92 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Yhtiö oli siten asiassa asianosainen ja sillä oli oikeus hakea valtuuston päätökseen muutosta. Äänestys 4 1. Kuntalaki 92 1 mom. ja 100 KHO:2013:16 Oikeusapu Avustajan palkkio Oikeusapupäätöksen ja palkkiolaskun toimittaminen Asiamies oli lapsen huostassapidon lopettamista koskevassa asiassa ilmoittanut valituksessa , että päämies saa oikeusapua ja että palkkiolasku tullaan esittämään. Hallinto-oikeuden toimesta oli useamman kerran kehotettu asiamiestä toimittamaan oikeusapupäätös ja palkkiolasku, mutta niitä ei ollut toimitettu. Hallinto-oikeus ei ratkaisussaan lausunut oikeusavusta. Asiamies toimitti hallinto-oikeudelle laskun ja oikeusapupäätöksen, joka oli tehty Hallinto-oikeus hylkäsi valituksenalaisella päätöksellään vaatimuksen palkkion maksamisesta. Korkein hallinto-oikeus katsoi asiamiehen valituksen johdosta, että avustajalle tulevaa palkkiota ja korvausta avustajan tehtävästä ei lähtökohtaisesti voida oikeusapulain nojalla määrätä maksettavaksi pääasian käsittelyn päättymisen jälkeen. On kuitenkin perusteltua, että näin voidaan menetellä, jos Momentti 11 Momentti 3/2013

12 palkkiosta päättämättä jääminen ei johdu asiamiehen vaan tuomioistuimen menettelystä. Vaikka avustajan vastuulla on palkkiolaskun jättäminen tuomioistuimelle omaaloitteisesti, on ymmärrettävää, ettei avustaja voi aina jättää laskua kirjelmän yhteydessä, varsinkin jos asiassa on odotettavissa lisätoimenpiteitä. Tämän vuoksi avustajan etu vaatii kirjallisessa hallintolainkäyttömenettelyssä, että avustajalta pyydetään palkkiolasku ennen asian ratkaisemista ja että laskun toimittamiselle asetetaan riittävä määräaika. Mikäli laskun esittämiselle ei ole ollut asianmukaista mahdollisuutta, on perusteltua, että palkkiosta ja korvauksista voidaan tehdä päätös jälkikäteen. Tässä tapauksessa hallinto-oikeus oli pyytänyt oikeusapupäätöstä ja laskua siihenastisista toimenpiteistä useammankin kerran. Palkkion ja korvauksen määräämättä jääminen ei ollut johtunut hallinto-oikeuden vaan asiamiehen menettelystä. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa ollut perustetta, jonka vuoksi hallintooikeuden olisi tullut maksaa pääasian käsittelyn päätyttyä asiamiehelle palkkiota tai korvausta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ollut aihetta. Oikeusapulaki 17 1 mom. sekä 18 2 ja 3 mom. KHO:2013:20 Kilpailunrajoitus Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Tilaajatietojen tukkumarkkinat Puhelinluettelo Sähköinen muoto Maksuttomuus Henkilötieto Oikeudenkäynti kohtuullisen ajan kuluessa Asian käsittelyn viivästyminen Kilpailunrikkomismaksu Viivästyksen hyvittäminen viran puolesta 1. Kilpailuvirasto (nykyinen Kilpailu- ja kuluttajavirasto) oli markkinaoikeuteen saapuneessa esityksessään vaatinut, että markkinaoikeus määrää X Oy:lle euron suuruisen seuraamusmaksun, koska X Oy oli alkaen käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa tilaajatietojen tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeus oli Kilpailuviraston esityksen osaksi hyläten katsonut, että X Oy oli käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa , ja määrännyt yhtiölle euron suuruisen kilpailunrikkomismaksun. Asiassa oli esikysymyksenä ratkaistavana, oliko X Oy:llä ollut oikeus kieltäytyä toimittamasta Y Oy:lle sen internetissä julkaistua puhelinluetteloa varten viestintämarkkinalain 57 :ssä tarkoitettuja tilaajien yhteystietoja sen johdosta, että tuohon luetteloon liittyi samalla kartta- ja reittihakumahdollisuus ja että palvelun käyttö ei edellyttänyt palvelun käyttäjien rekisteröitymistä eikä ollut maksullista. X Oy oli perustellut kieltäytymistään toimittaa tilaajatietoja Y Oy:lle lisäksi sillä, että viimeistään henkilötietolain yleiset velvoitteet olisivat edellyttäneet, että sähköisen puhelinluettelon tarjoaja ilmoitti tilaajille siitä, että heidän yhteystietojaan julkaistiin internetissä, jolloin tilaajat olisivat voineet kieltää tietojensa tällaisen käytön. Markkinaoikeus ja korkein hallinto-oikeus katsoivat päätöksissään, ettei X Oy:llä ollut esittämillään perusteilla oikeutta kieltäytyä tilaajatietojen luovuttamisesta. 2. Kilpailunrikkomismaksun määräämistä koskevan asian käsittely oli kestänyt yhteensä noin kahdeksan vuotta siitä lukien, kun Kilpailuvirasto oli pyytänyt yhtiöltä vastinetta seuraamusmaksuesityksen luonnoksesta, siihen saakka, kun korkein hallinto-oikeus oli ratkaissut asian. Käsittelyn katsottiin viivästyneen noin neljä vuotta. Käsittelyn viivästymisen hyvittämiseksi korkein hallinto-oikeus alensi viran puolesta määrättävää kilpailunrikkomismaksua. Laki kilpailunrajoituksista (480/ 1992) 3 2 mom., 3 2 mom. (318/ 2004), 6 (318/2004), 7 (480/ 1992), 7 (318/2004) ja 8 (480/ 1992) Viestintämarkkinalaki (393/2003) 57 ja 58 Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999) 2, 19 ja 20 Henkilötietolaki (523/1999) 2 1 mom., 6, 7, 8 1 mom. 4 k., 22 1 mom. ja 24 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 25 ja 44 6 mom. Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 53a (364/2009) ja 74 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 6 artikla, 7 artikla, 10 artikla, 11 artikla ja 25 artikla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/66/EY henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla 1 artikla ja 11 artikla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/10/EY avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta puhelintoimintaan ja teleyleispalvelusta kilpailuympäristössä 6 artikla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 5 artikla ja 25 artikla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12 artikla, 16 artikla ja 17 artikla Ks. myös KHO 2013:8. Verotusasiat KHO:2013:1 Ennakkoperintä Ennakkoratkaisu Ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu Asianajotoimisto Konsulttisopimus Määräaikainen vuokratoimitusjohtaja Palkka Työkorvaus A Oy aikoi solmia määräaikaisen konsulttisopimuksen B Oy:n kanssa. Sopimuksen mukaan B Oy:n omistaja C tuli toimimaan A Oy:n toimitusjohtajana. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että konsulttisopimuksen perusteella maksettavaa korvausta oli pidettävä C:n toimitusjohtajan tehtävästä saamana palkkana, josta A Oy:n oli toimitettava ennakonpidätys ja suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu. Ennakkoratkaisu vuoden 2011 loppuun. Ennakkoperintälaki 13 1 mom. 2 k. Tuloverolaki 61 2 mom. Osakeyhtiölaki 6 luku 10 1 mom. ja 19 1 mom. KHO:2013:3 Henkilökohtaisen tulon verotus Metsätalouden pääomatulo Metsävähennys Metsäyhtymän osakas Yhtymäosuuden kauppa Sisarukset olivat ostaneet vuonna 1995 isän veljeltä veljesten yhdessä omistaman määräalan käsittävän metsäyhtymän puoliosuuden. Tämän oston perusteella verotuksessa katsottiin metsäyhtymälle muodostuvan uutta metsävähennys- 12

13 pohjaa. Sisarukset ostivat vuonna 2007 isältään tämän omistaman metsäyhtymän puoliosuuden. Hallinto-oikeus katsoi metsäyhtymän valituksesta, että metsäyhtymälle muodostui tällaisessa tilanteessa myös isältä ostetun yhtymäosuuden perusteella uutta metsävähennyspohjaa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen, jonka mukaan metsäyhtymän osakkaiden välistä yhtymäosuuden kauppaa ei voida pitää metsävähennyspohjaan oikeuttavana, koska yhtymän metsän määrä ei tällaisessa sisäisessä kaupassa lisääntynyt. Verovuosi Tuloverolaki 55 (1535/1992) KHO:2013:4 Kiinteistövero Verovelvollisuus Omistusoikeus Ulosottolaissa tarkoitettu sivuutettava järjestely A oli kesäkuussa 2001 ostanut pakkohuutokaupassa tilan, joka oli kuulunut X Oy:n konkurssipesään. Kauppakirja oli tehty heinäkuussa A:lle oli myönnetty lainhuuto tilaan elokuussa Saantomiehenä oli ollut B, jonka kanssa A oli tuolloin ollut avoliitossa. Ulosmittauksessa elokuussa 2005 kysymyksessä katsottiin olleen ulosottolain 4 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitettu sivuutettava järjestely A:n ja B:n välillä. A:n omistusoikeus oli sivuutettu ja tila, joka oli katsottu todellisuudessa hankitun B:n varoilla, oli ulosmitattu B:n ulosotossa olleiden velkojen kattamiseksi. Käräjäoikeus oli joulukuussa 2006 hylännyt A:n valituksen toimitetusta ulosmittauksesta. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä eikä korkein oikeus myöntänyt A:lle valituslupaa. Tila oli marraskuussa 2009 myyty uudessa pakkohuutokaupassa ulkopuolisille. Ostajat olivat joulukuussa 2009 saaneet lainhuudon tilaan. Heidän saantomiehensä oli ollut A. Kauppahinta oli käytetty B:n ulosotossa olleiden velkojen kattamiseen. Koska tilan myyntiä A:lle vuonna 2001 ei ollut tuomioistuimen päätöksellä kumottu tai määrätty purkautumaan, vaikka tila oli ollut ulosmitattuna X Oy:n veloista, ja kun A:lla oli ollut vuonna 2001 tehdyn kaupan perusteella lainhuuto tilaan sen vuonna 2009 tapahtuneeseen luovutukseen asti, A:ta oli pidettävä kiinteistön omistajana vuosien kiinteistöveroa määrättäessä. Kiinteistöverolaki 5 1 mom. ja 6 1 mom. Ulosottolaki 4 luku 9 4 mom. (481/1999) KHO:2013:11 Lahjaverotus Sukupolvenvaihdosta koskeva veronhuojennus Yhteislahja Osuus osakeyhtiön omistamiseen oikeuttavista osakkeista A aikoi lahjoittaa kahdelle lapselleen yhteislahjana 10 19,2 prosenttia X Oy:n osakkeista. Aiottuun lahjoitukseen katsottiin sisältyvän perintö- ja lahjaverolain 57 :ssä tarkoitetulla tavalla vähintään yksi kymmenesosa yhtiön omistamiseen oikeuttavista osakkeista. Verohallinnon ennakkoratkaisu. Perintö- ja lahjaverolaki 15, 21 ja 57 KHO:2013:18 Veronkuittaus Saneerausmenettely Arvonlisäveron ennakkopalautus Verojäämät Oikeusperuste Saneerausmenettelyn alkaminen Osakeyhtiön yrityssaneeraus oli alkanut Yhtiön arvonlisäveron ennakkopalautukset oli käytetty veronkuittauspäätöksellä yhtiön yrityssaneerauksen alkamista edeltäneiden verovelkojen maksuksi. Hallinto-oikeus kumosi veronkuittauspäätöksen siltä osin kuin arvonlisäveron ennakonpalautukset kohdistuivat saneerausmenettelyn alkamisen jälkeiseen aikaan. Korkein hallintooikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä. Veronkantolaki 2, 25 ja 26 Laki yrityksen saneerauksesta 1, 3 1 mom. 5 k., 19 3 mom. ja 57 1 mom. Konkurssilaki 1 luku 5, 6 luku 1 1 mom., 2 ja 5 KHO:2013:19 Tuloverotus Yleishyödyllinen yhteisö Henkilökohtainen tulo Elinkeinotulo Ammattikorkeakoulu Opetustoiminta Koulutustoiminta Myynti tytäryhtiölle Verotuksessa yleishyödyllisenä yhteisönä pidetyn ammattikorkeakoulua ylläpitävän A Oy:n tarkoituksena oli tehdä Saudi-Arabian viranomaisen kanssa sopimuksia opettajien ja koulutusjohdon koulutusohjelmista. A Oy oli perustanut suomalaisen tytäryhtiön, joka myi koulutusohjelmat Saudi-Arabian viranomaiselle. Tarkoituksena oli, että tytäryhtiö ostaa A Oy:ltä koulutusohjelmien suunnittelun ja toteuttamisen hinnalla, joka sisältää toimista aiheutuneet kustannukset ja katteen. Tätä A Oy:n toimintaa ei ollut pidettävä sellaisena ammattikorkeakoululaissa tarkoitettuna lakisääteisenä koulutustoimintana, josta saatava tulo voitaisiin katsoa A Oy:n henkilökohtaiseksi tuloksi, vaan elinkeinotoimintana. Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu verovuosille 2011 ja 2012 Tuloverolaki 23 Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 Ammattikorkeakoululaki 4, 17, 18 ja 26a Ympäristöasiat KHO:2013:13 Maankäyttö ja rakentaminen Kaavan lainvoimaisuus Kaavan täytäntöönpanokelpoisuus Rakennuslupa Rantayleiskaava Poikkeamisen tarve rannan suunnittelutarpeesta Luottamuksensuoja Rakennuspaikka sijaitsi rantavyöhykkeellä, jolle kunta oli hyväksynyt rantayleiskaavan. Rakennuspaikka sijoittui yleiskaavassa loma-asuntoalueeksi (RA) varatulle alueelle A, jonka osalta kaavassa oli määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentin nojalla sen käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavapäätöksestä tehdyssä valituksessa vaadittiin alueen A vieressä sijaitsevalle alueelle B osoitettavaksi kaksi uutta rakennuspaikkaa. Valituksen mukaan alueella B oli virheellisen karttapohjan vuoksi katsottu olevan uutta rakennusoikeutta vähentävänä olemassa oleva rakennus, joka oikeastaan sijaitsi viereisellä alueella A. Kunnanhallitus oli selvitettyään hallinto-oikeudesta valituksen laajuutta määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n 1 momentin nojalla yleiskaavan tulemaan voimaan muun ohella alueen A osalta. Rakennustarkastaja oli myöntänyt X:lle rakennusluvan kesämökin ja vajan rakentamiseen määräalalle aluees- Momentti 13 Momentti 3/2013

14 ta A yleiskaavan RA-alueelle. Naapurit hakivat muutosta rakennuslupapäätökseen. Hallinto-oikeus kumosi rakennuslupapäätöksen antamisen jälkeen yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen siltä osin kuin se koski yleiskaavan alueita A ja B ja palautti asian kumotulta osin kunnanvaltuustolle uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksestä ei valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämän jälkeen hallinto-oikeus valituksenalaisella päätöksellään kumosi rakennuslupapäätöksen ja hylkäsi X:n rakennuslupahakemuksen. Päätöksensä perusteluissa hallinto-oikeus totesi, että rakennuspaikka sijaitsi alueella, jonka osalta rantayleiskaavaa koskeva päätös oli hallinto-oikeuden nyttemmin lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä kumottu. Koska alueella ei näin ollut voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa, rakennuslupaa ei voitu myöntää ilman maankäyttö- ja rakennuslain 171 :ssä tarkoitettua poikkeusta saman lain 72 :ssä säädetystä rajoituksesta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hallinto-oikeudelle tehty kaavavalitus oli asiallisesti kohdistunut selkeästi sekä alueelle A että alueelle B osoitettuun rakentamiseen. Tähän nähden kunnanhallituksen tulkinta valituksen kohteesta oli ollut virheellinen. Kunnanhallituksen maankäyttö- ja rakennuslain 201 :n nojalla tekemä päätös, jolla rantayleiskaava oli määrätty tulemaan voimaan, oli täytäntöönpanoa koskeva päätös. Tällaisella päätöksellä ei ollut ratkaistu täytäntöön pantavan päätöksen lainmukaisuutta, vaan lopullinen oikeustila ratkaistiin vasta muutoksenhakutuomioistuimen kaavapäätöksestä tehtyihin valituksiin antamalla lainvoimaisella päätöksellä. Yleiskaavan perusteella myönnettävän rakennusluvan saajan asemaa pyrittiin suojaamaan sillä, että määräys kaavan tulemisesta voimaan ennen lainvoimaisuutta voitiin antaa vain siltä osalta, johon valitusten ei voitu katsoa kohdistuvan. Kunnanhallituksen tekemä kaavan voimaantulopäätös ei sinällään kuitenkaan ollut luonteeltaan sellainen päätös, joka voisi antaa rakennusluvan saajalle luottamuksensuojaa rakennusluvan pysyvyyden suhteen, jos kaavavalitusten laajuutta oli tulkittu kunnassa virheellisesti. X:n valitus hylättiin. Äänestys 3 2. Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 1mom. ja mom. Maankäyttö- ja rakennusasetus 93 2 mom. Hallintolainkäyttölaki 31 1 ja 2mom. Hallintolaki 6 KHO:2013:14 Maankäyttö ja rakentaminen Poikkeamisen tarve Rantavyöhykkeen suunnittelutarve Asuinrakennus Maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellinen rakentaminen Sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätaloutta harjoittaneet puolisot olivat siirtäneet sukupolvenvaihdoksena tilanpidon pojalleen. Maatilakokonaisuuteen kuului useita tiloja, yhteiseltä pintaalaltaan noin 100 hehtaaria. Luopujat halusivat rakentaa itselleen pidättämälleen määräalalle, sittemmin itsenäiseksi tilaksi lohotulle tilalle asuinrakennuksen ja autokatoksen/varaston. Lohkotilan rakennuspaikka sijaitsi noin 35 metrin etäisyydellä järven rannasta. Maatilan tilakeskus sijaitsi noin 3 4 kilometrin etäisyydellä rakennuspaikasta. Asiassa oli ratkaistavana, oliko kysymyksessä maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 3 momentin 1kohdassa tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellinen rakentaminen, joka ei edellytä poikkeusta saman pykälän 1 momentissa säädetystä rakentamisrajoituksesta. Maatilatalouden sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tapahtuva rakentaminen voi sinänsä olla maa- ja metsätaloutta palvelevaa rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 3 momentin poikkeussäännöksen 1 kohdassa tarkoitettu rakentaminen koski kuitenkin vain maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista. Pelkästään se seikka, että rakennushankkeeseen oli ryhdytty sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, ei merkinnyt sitä, että rakennushankkeessa olisi kysymys lainkohdan mukaisesta rakentamisesta. Kun otettiin huomioon rantarakentamista koskevan sääntelyn tavoitteena ollut tarkoitus varmistaa kaikenlaisen uudisrakentamisen suunnitelmallisuus, arvioitaessa rakentamisen tarpeellisuutta oli kiinnitettävä huomiota myös siihen, kuinka tarpeellista oli rakennushankkeen sijoittaminen juuri rantavyöhykkeelle. Poikkeus oli tapauksen olosuhteissa tarpeen. Äänestys 4 1. Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 1mom. ja 3 mom. 1 k. sekä ja 3 mom. KHO:2013:15 Luonnonsuojelulain mukainen hävittämis- ja heikentämiskielto Lisääntymis- ja levähdyspaikka EU-oikeudelliset velvoitteet Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa Pohjanlepakko Rakennuksen purkaminen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hylännyt kaupungin hakemuksen saada luonnonsuojelulain 49 :n 3 momentin mukainen lupa poiketa saman pykälän 1 momentissa tarkoitetusta uhanalaisen eläinlajin (pohjanlepakon) lisääntymis- ja levähdyspaikan suojelusta kaupungin omistaman, vuonna 1951 rakennetun rakennuksen purkamiseksi ja tontin ottamiseksi asemakaavan mukaiseen käyttöön asuinkerrostalojen korttelialueena. Hallinto-oikeus on hylännyt kaupungin valituksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä ja korkein hallinto-oikeus sitä koskevan jatkovalituksen. Asiaa ratkaistaessa tulivat sovellettaviksi Suomea sitovat EUoikeudelliset velvoitteet uhanalaisten eläinlajien suojelusta. Oikeudellisessa harkinnassa oli otettava huomioon tähän liittyvän sääntelyn tarkoitus ja tavoitteet. Vaikka lisääntymis- ja levähdyspaikan käsitteen sisältöä ei ole unionin eikä kansallisissa säädöksissä tarkemmin määritelty, sitä koskeva suojelu on kuitenkin tarkoitettu toteutettavaksi tiukasti. Kanta, jonka mukaan ihmisen asumia rakennuksia tai rakennuksia, joissa on oleskellut ihmisiä, ei voitaisi pitää pohjanlepakon lisääntymispaikkoina, ei sovi yhteen kysymyksessä olevan sääntelyn tavoitteen eli pohjanlepakon ja muiden yhteisön tärkeinä pitämien lajien tiukan suojelun kanssa. Luontodirektiivin 16 artiklassa säädetyt perusteet, joiden nojalla edellä mainittujen lajien suojelusta voidaan yksittäisessä tapauksessa poiketa, on saatettu kansallisesti voimaan luonnonsuojelulain 49 :n 3 momentin viittaussäännöksellä. Kaikkien luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten tulee täyttyä, jotta poikkeus voidaan myöntää. Saadusta selvityksestä kävi ilmi, että "lepakkotaloon" oli sen purkamisen vaihtoehtona esitetty muuta korvaavaa 14

15 toimintaa, esimerkiksi luonnosta ja ympäristöstä kertovan informaatiopisteen perustamista. Kun otettiin huomioon kaupungin viranomaisen esittämät vaihtoehtoiset, rakennuksen käytön pohjanlepakoiden lisääntymispaikkana turvaavat ratkaisut, poikkeuksen myöntämiselle ei ollut luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdassa ja luonnonsuojelulain 49 :n 3 momentissa tarkoitettua perustetta. Asiassa ei ollut kysymys kaupungin velvoittamisesta rakennuksen säilyttämiseen vaan siitä, voitiinko kaupungille myöntää poikkeus luonnonsuojelulain 49 :n 1 momentissa säädetystä kiellosta. Poikkeamislupa-asia ratkaistiin valituksessa esitettyjen perusteiden ja asiaa käsiteltäessä saadun selvityksen perusteella. Kaupunki voi hakea luonnonsuojelulain 49 :n 3 momentin nojalla uudelleen poikkeamislupaa, mikäli se arvioi luvan myöntämisen perusteiden muuttuneen. Luontodirektiivi (92/43/ETY) 16 artikla 1 k. ja liite IV (a) Luonnonsuojelulaki 3, 4, 5, 49 1 ja 3 mom. KHO:2013:17 Maankäyttö ja rakentaminen Asemakaava-alue Asemakaavamääräys Yleisen alueen toteuttamista koskeva suunnitelma Maisematyölupa Luvan tarve Kunnallisasia Vuonna 1994 vahvistetun asemakaavan mukaiselle retkeily- ja ulkoilualueelle (VR-1) oli kaavamääräyksen mukaan laadittava metsänhoitosuunnitelma. Aluetta oli hoidettava siten, että edistetään luonnon monimuotoisuutta, säilytetään vanhaa metsää ja alueen maisemallinen hahmo. Ympäristötekninen lautakunta oli päätöksellään hyväksynyt aluetta koskevan metsäsuunnitelman. Kun otettiin huomioon lautakunnan päätöksen sisältö sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 46 :n 1 momentti, lautakunnan päätöstä ei ollut pidettävä maankäyttö- ja rakennuslain 90 :n 4 momentissa tarkoitettuna yleisen alueen toteuttamista koskevana suunnitelmana. Metsäsuunnitelman lainmukaisuus oli arvioitava tässä tapauksessa sen mukaan, oliko suunnitelma muutoin vahvistetun asemakaavan mukainen. Metsäsuunnitelman kattaman alueen laajuuden vuoksi suunnitelma oli kuitenkin tullut valmistella riittävässä vuorovaikutuksessa soveltuvin osin kuten yleisen alueen toteuttamista koskeva suunnitelma. Asiassa oli muutoin tullut menetellä siten kuin kuntalaissa säädetään. Alueella tehtäviä hakkuita ei voitu pitää asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisina pelkästään sillä perusteella, että ne perustuivat edellä mainittuun metsäsuunnitelmaan. Näin ollen ja koska hakkuut tehtiin asemakaava-alueella, niihin oli hyväksytystä metsäsuunnitelmasta huolimatta tarvittaessa erikseen haettava maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukainen maisematyölupa. KKO:N VALITUSLUVAT VL: Tapaturmakorvaus Syy-yhteys A oli ollut liikenneonnettomuudessa, jossa hänen niskansa oli venähtänyt. Kysymys siitä, onko A:lla oikeus tapaturmavakuutuslain mukaisiin korvauksiin sattuneen tapaturman johdosta jälkeenkin. VL: Perintökaari Testamentin moite Oikeussuojan tarve A, joka oli määrännyt testamentissaan omaisuutensa aviopuolisolleen B:lle ja tämän jälkeen B:n jälkeläiselle C:lle, oli kuollut lapsettomana. Kysymys A:n toissijaisten perillisten oikeudellisesta intressistä moittia testamenttia kanteella, joka oli nostettu yksin leski B:tä vastaan. VL: Ylimääräinen muutoksenhaku Kantelu Käräjäoikeus tuomitsi A:n vastoin tämän kiistämistä huumausainerikoksesta ja rattijuopumuksesta 7kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden tuomion tultua lainvoimaiseksi A vaati hovioikeudessa tuomion poistamista sillä perusteella, ettei hänelle ollut varattu riittävästi aikaa ja edellytyksiä valmistella puolustustaan. A:lla ei ollut ollut avustajaa esitutkinnassa eikä käräjäoikeudessa ja mainittuja rikoksia koskeva haaste oli annettu hänelle tiedoksi vasta käräjäoikeuden pääkäsittelypäivänä. Kysymys siitä, oliko käräjäoikeudessa tapahtunut sellainen oikeudenkäyntivirhe, jonka johdosta käräjäoikeuden tuomio oli poistettava. VL: Oikeudenkäyntimenettely Jatkokäsittelylupa A tuomittiin käräjäoikeuden antamalla tuomiolla tehdystä rattijuopumuksesta 45 päiväsakon sakkorangaistukseen. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati muun muassa, että hänelle tuomittu 3 vuoden 2 kuukauden vankeusrangaistus katsottaisiin rikoslain 7 luvun 6 :n nojalla riittäväksi seuraamukseksi myös käsiteltävänä olleesta rattijuopumuksesta. Kysymys siitä, olisiko hovioikeuden pitänyt myöntää A:lle jatkokäsittelylupa. VL: Työturvallisuus Epäasiallinen kohtelu Vahingonkorvaus K oli kokenut, että häneen oli kohdistettu epäasiallista kohtelua lähiesimiestensä taholta. K oli ilmoittanut asiasta ylemmälle taholle, mutta menettely ei ollut korjaantunut. K oli jäänyt sairauslomalle ja sittemmin irtisanoutunut. K:n työkyvyttömyyden perusteena oli lääkärintodistusten mukaan masennusoireisto, joka oli johtunut vakavasta työpaikkakiusaamisesta. Kysymys työnantajan vahingonkorvausvelvollisuudesta työturvallisuuslain perusteella. VL: Osakeyhtiö Osakkeen lunastaminen Kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous oli päätöksellään muuttanut yhtiöjärjestyksessä ollutta lunastuslauseketta siten, että uusi lunastuslauseke ei vastannut osakeyhtiölain (734/1978) pakottavia säännöksiä. Kysymys siitä, oliko lunastuslauseke tehoton vai oliko siihen sovellettava osakeyhtiölain (624/2006) voimaanpanosta annetun lain 4 :n 1 momentin nojalla uuden osakeyhtiölain säännöksiä. Momentti 15 Momentti 3/2013

16 VL: Vaaran aiheuttaminen A oli tietoisena HIV-positiivisuudestaan ollut suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä B:n kanssa kertomatta tälle sairaudestaan. A oli hoitanut virustartuntaansa lääkityksellä. Kysymys siitä, oliko A törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttanut B:lle vakavan hengen ja terveyden vaaran ja syyllistynyt menettelyllään vaaran aiheuttamiseen, kun tartunnan vaara oli ollut vain vähäinen. VL: Törkeän pahoinpitelyn yritys Tahallisuus A oli tietoisena HIV-positiivisuudestaan ollut suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä B:n kanssa kertomatta tälle sairaudestaan. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt menettelyllään törkeän pahoinpitelyn yritykseen. VL: Luottamusaseman väärinkäyttö Kavallus Törkeä kavallus Tahallisuus Rikosten yhtyminen Lainkonkurenssi A hade som verkställande direktör för en lokalförsäkringsförening överfört euro av föreningens penningmedel till en utländsk advokatbyrå tillhörande bankkonto. A hade genomfört överföringen utan att rapportera den till föreningens styrelse och utan att anteckna den i föreningens bokföring. Den utländska advokaten, som hade använt penningmedlen för sina ändamål, har sedermera dömts för bedrägeri med föreningen och A som målsäganden. A har dömts för missbruk av förtroendeställning och grov förskingring. Fråga om A:s uppsåt och, om båda brotten tillräknas, om det föreligger lagkonkurrens mellan brotten. VL: Rakennusurakka Vahingonkorvaus Urakoitsija oli huolimattomuudellaan aiheuttanut rakennuttajalle vahinkoa. Rakennuttaja oli lähettänyt urakoitsijalle laskun muodossa korvausvaatimuksen ennen vastaanottotarkastusta. Urakoitsija ei ollut maksanut laskua mutta ei myöskään reklamoinut siitä. Vaatimusta ei ollut otettu urakoitsijan lopputilitykseen eikä vaatimusta ollut käsitelty taloudellisessa loppuselvityksessä. Urakkasopimuksen mukaan urakassa noudatettiin Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Kysymys siitä, oliko urakoitsija menettänyt puhevaltansa vaatimuksen osalta. VL: Oikeudenkäyntimenettely Jatkokäsittelylupa Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta, kun hovioikeus oli ottanut kantaa rangaistuksen mittaamiseen ja rikoslain 7 luvun 6 :n nojalla huomioon otettaviin tuomioihin asiassa, jossa se ei ollut myöntänyt jatkokäsittelylupaa. VL: Syyteoikeus Syyteoikeuden vanhentumisajan jatkaminen Kysymys syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamisen edellytyksistä. VL: Työsopimus Kilpailukielto Oikeustoimi Oikeustoimen pätemättömyys Robottitekniikkaan erikoistuneen yrityksen palveluksessa automaatioinsinöörin tehtävissä toimineen työntekijän työsopimuksessa oli ollut työsuhteen päättymisen jälkeistä aikaa koskeva neljän kuukauden kilpailukieltoehto. Kysymys siitä, oliko työnantajalla katsottava olleen yrityksen toiminnasta sekä työntekijän asemasta ja tehtävistä johtuva erityisen painava syy solmia työntekijän kanssa kilpailukieltosopimus. Kysymys myös siitä, rajoittiko kilpailukieltosopimus kohtuuttomasti työntekijän toimintavapautta. Toimitus: Carina Kåla Talentum Media Oy

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. HE 307/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta

Laki. pakkokeinolain 5 a luvun 3 ja 3 a :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 144 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hevostalouslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hevostalouslakia siltä osin kuin se koskee hevosten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön

HE 58/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä yksityistettäessä opetusministeriön HE 58/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista jätjestelyistä hallinnonalaan kuuluvia ammatillisia oppilaitoksia ja muodostettaessa yksityisiä ammattikorkeakouluja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 178 182 SISÄLLYS N:o Sivu 178 Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan.

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan. Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 16.10.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 41/2017 vp eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

HE 15/2017 ja HE47/2017 Kielelliset oikeudet

HE 15/2017 ja HE47/2017 Kielelliset oikeudet HE 15/2017 ja HE47/2017 Kielelliset oikeudet Perustuslakivaliokunta 31.5.2017 Valtiovarainministeriö Kunta ja aluehallintoosasto Hallitusneuvos Ilkka Turunen 1 Maakuntalaki ja kielelliset oikeudet (HE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot