Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,"

Transkriptio

1 3/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 9 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 Momentti 3/2013 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta (156/2013) HE 142/2012 vp HaVM 23/2012 vp Laki tuli voimaan Eräiden lain edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamiselle säädettyä kolmen vuoden määräaikaa jatketaan yhdellä vuodella. Lisäksi lakiin tehdään eräitä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevia muutoksia. Toimitilahuoneistoa koskevina tietoina talletetaan ainoastaan tieto siitä, onko huoneisto tarkoitettu toimitilakäyttöön. Turvakielto voidaan tallettaa erityisestä syystä myös toistaiseksi voimassa olevana. Väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa henkilön omaan pyyntöön perustuen perustiedot myös Suomessa toimivien ulkomaan edustustojen henkilökuntaan kuuluvista sekä heidän perheenjäsenistään ja yksityisessä palveluksessaan olevista ulkomaan kansalaisista. Lisäksi tehdään täsmennyksiä eräitä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevien säännösten sanamuotoon. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta (177/2013) HE 61/2012 vp HaVM 25/2012 vp Laki tuli voimaan Virkamieslautakunta käsittelee loppuun tämän lain voimaan tullessa lautakunnassa vireillä olevat asiat. Virkamieslautakunnan toiminta lakkaa sen kuukauden lopussa, jolloin se on käsitellyt loppuun edellä tarkoitetut asiat. Valtion virkamieslain yleinen valituskielto kumotaan. Pääsääntönä on virkamiehen oikeus valittaa häntä koskevasta päätöksestä. Virkamieslautakunta lakkautetaan ja sille kuuluvat asiat siirretään hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi. Virkamieslaista poistetaan virkamieslautakuntaa koskevat säännökset. Lisäksi virkamieslakiin tehdään eräitä pienempiä muutoksia. Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 :n muuttamisesta ja laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2a :n muuttamisesta ( /2013) HE 190/2012 vp VaVM 4/2013 vp Neuvoston direktiivi 2011/16/EU; EUVL N:o L 64, , s. 1 Lait tulivat voimaan Lailla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta. Lailla tehostetaan veroasioita koskevaa tiedonvaihtoa. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta ja siihen liittyvistä laeista ( /2013) HE 156/2012 vp MmVM 10/2012 vp Lait tulivat voimaan Maatalouden tukien toimeenpanosta annettavaa lakia sovelletaan eri lakien nojalla myönnettävien maataloustukien toimeenpanoon ja siinä säädetään keskitetysti eri viranomaisten tehtävistä ja toimivallasta, tuen hakumenettelystä, tukihakemuksen käsittelystä viranomaisessa ja päätöksenteosta, valvonnasta sekä tuen palauttamisesta ja takaisinperinnästä sekä päätöksen maksullisuudesta ja muutoksenhausta. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettavaa lakia sovelletaan Euroopan unionin tilatukea koskevan lainsäädännön nojalla myönnettävien tukien ja palkkioiden myöntämiseen ja maksamiseen sekä muun muassa tilatukioikeuksien myöntämiseen ja käyttöön. Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettu laki, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettu laki ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettu laki kumotaan. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että viljelylohkojen hyväksytyn pinta-alan muuttumisesta tukihakemusten käsittelyn aikana tai sen jälkeen aiheutuvien epäoikeudenmukaisten seuraamusten estämiseksi Suomi ajaa EU:n maatalousuudistuksessa tukihakemusten esitäytetyille (digitoiduille) viljelylohkotiedoille virallista asemaa hallinnon hyväksymänä pinta-alana. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kaikkiin mahdollisiin kansallisiin toimiin, jotta maataloustuottajien oikeusturva taataan pinta-alojen ajantasauksissa ja että tuottajien asema turvataan muutoinkin säännösten soveltamisessa. Laki metsästyslain muuttamisesta (206/2013) HE 157/2012 vp MmVM 11/2012 vp Laki tulee voimaan Metsästyslain pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevaa sääntelyä muutetaan. Lisäksi täydennetään metsästyslain poikkeuslupia koskevaa sääntelyä siten, että riistaeläinten ja rauhoittamattomien lintujen pesiä ja niihin liittyviä rakennelmia voidaan hävittää. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta, laki eräiden luotonantajien rekisteröin- 2

3 nistä annetun lain muuttamisesta ja laki korkolain 2 :n muuttamisesta ( /2013) HE 78/2012 vp TaVM 15/2012 vp Lait tulevat voimaan Kuluttajansuojalailla säädetään pienten kuluttajaluottojen korkokatto. Jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2000 euroa, luottosopimuksen mukainen luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain 12 :ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Lisäksi säädetään tiukennuksia luotonantajan velvollisuuteen arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä. Eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annettuun lakiin tehdään muutoksia, joilla parannetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston mahdollisuuksia tehokkaasti valvoa lain noudattamista. Korkolain tahdonvaltaisuutta koskevalla säännöksellä selvennetään se, että viivästyskoron enimmäismäärää koskevaa sääntelyä ei saa kiertää sopimussakkoehdoilla tai muita kertaluonteisia maksuja koskevilla ehdoilla. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus kehittää keinoja kotitalouksien velkaantumisen syiden ja kehityksen seurantaan ja ryhtyy tarvittaessa lainsäädännöllisiin ja muihin tarvittaviin lisätoimiin velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi. Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta (215/2013) HE 1/2013 vp PeVM 2/2013 vp Laki tuli voimaan Tasavallan presidentin vuotuinen palkkio vahvistetaan euroon. Lisäksi säädetään siirtymäsäännös, jonka mukaan ennen lain voimaantuloa toimestaan eronneelle tasavallan presidentille maksettavan vuotuisen eläkkeen ja hänen jälkeensä myönnettävän perhe-eläkkeen määrään sovelletaan lainmuutoksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lainmuutoksella ei siten ole vaikutusta toimestaan eronneen tasavallan presidentin eläkkeen määrään. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 9/2013 vp) eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ammattikorkeakoululakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja yliopistolakia ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta annettu laki ja eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain 6 ehdotetaan kumottavaksi. Ammattikorkeakouluja koskevaa lainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Ammattikorkeakoulun toimiluvan myöntämisperusteita ehdotetaan uudistettavaksi ja nykyisten toimilupien voimassaolo ehdotetaan päättymään ammattikorkeakoululain muuttamista koskevan lain tullessa voimaan. Uudet toimiluvat myönnettäisiin samasta ajankohdasta lukien. Uusien toimilupien myöntämisessä korostuisivat koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen liittyvät näkökohdat. Ammattikorkeakoulujen koulutustehtävää koskeva sääntely ehdotetaan uudistettavaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemistä koulutusohjelmapäätöksistä luovuttaisiin. Toimiluvissa määrättäisiin jatkossa siitä, mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu antaa. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille myönnettävän perusrahoituksen määräytymisperusteet ehdotetaan uudistettaviksi. Rahoituksen määräytymisperusteissa ja rahoituskriteereissä otettaisiin huomioon ammattikorkeakoulujen koko lakisääteinen toiminta laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen. Korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyisi pääasiassa suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun, tehokkuuden, työllistymisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 11/2013 vp) eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta Raha-automaattiavustuksista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi. Muutoksilla pyritään keventämään ja yksinkertaistamaan raha-automaattiavustusten hakumenettelyä ja päätöksentekojärjestelmää, parantamaan avustusten käytön valvonnan edellytyksiä ja selventämään sosiaali- ja terveysministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen vastuita avustusjärjestelmässä. Valtioneuvoston yleisistunnon sijasta avustusten jakamisesta päättäisi sosiaali- ja terveysministeriö. Eräistä haku- ja valvontamenettelyyn liittyvistä määräajoista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksen sijasta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Avustusten käyttövelvoitetta lyhennettäisiin 30 vuodesta 20 vuoteen huoneistonhankinta-, rakentamis- ja peruskorjausavustuksissa. Kohdennettuja toiminta-avustuksia ja erityisavustuksia koskeneen erilliskulun käsitteestä luovuttaisiin ja sen sijaan puhutaan toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvista kuluista. Avustuksensaajan tilintarkastajan raporttia avustuksen käytöstä edellytettäisiin pääsääntöisesti lukuun ottamatta pienimpiä avustuksensaajia. Myönnettyjen avustusten avustusehtojen muuttamista ja avustuksen siirtoa koskevat teknisluonteiset päätökset tekisi sosiaali- ja terveysministeriön sijasta Raha-automaattiyhdistys. Lakiin otettaisiin maininta avustuksenhakijaan tai avustuksensaajaan kiinteässä toiminnallisessa ja taloudellisessa yhteydessä olevien yhteisöjen tietojen toimittamisesta avustusten hakuvaiheessa ja avustusten käytön valvonnassa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä Hallituksen esitys (HE 12/2013 vp) eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta Kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifiointia ja ratarekisteriä koskevia rautatielain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä täsmennyksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Hallituksen esitys (HE 13/2013 vp) eduskunnalle laiksi bio- Momentti 3 Momentti 3/2013

4 polttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Biopolttoaineista ja bionesteistä annettavassa laissa säädettäisiin liikenteen biopolttoaineiden ja muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten tuotettujen bionesteiden kestävyyden arviointiin sovellettavista vaatimuksia ja siitä, miten vaatimustenmukaisuus osoitetaan. Lailla saatettaisiin voimaan uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) ja 21.2 artikla ja liite V sekä polttoaineiden laatua koskevan direktiivin (2009/30/EY) 7b 7d artikla ja liite IV. Esitykseen sisältyy ehdotukset laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, laiksi päästökauppalain muuttamisesta ja laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 14/2013 vp) eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esitutkintalain säännöksiä oikeudesta käyttää avustajaa esitutkinnassa täydennettäisiin siten, että esitutkintaviranomaisen olisi otettava huomioon myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen. Säännöstä velvollisuudesta saapua esitutkintaan ehdotetaan muutettavaksi niin, että se koskee poliisin lisäksi muitakin esitutkintaviranomaisia. Pakkokeinolaissa olevia kotietsintää koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi niin, että etsinnän kohteena olevalle henkilölle on ilmoitettava oikeudesta saattaa kotietsintä tuomioistuimen tutkittavaksi. Pakkokeinolain telekuuntelun käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi niin, että mainittua salaista pakkokeinoa voidaan käyttää myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä. Lupa televalvontaan voitaisiin myöntää myös, jos on syytä epäillä teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyä, automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistunutta luvatonta käyttöä, vahingontekoa, viestintäsalaisuuden loukkausta tai tietomurtoa tai jos on syytä epäillä lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin liittyviin lakeihin lähinnä teknisiä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 15/2013 vp) eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Poliisin hallinnosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että liikkuva poliisi ja Poliisin tekniikkakeskus hallinnollisina poliisiyksikköinä lakkautettaisiin. Liikkuvan poliisin henkilöstö ja tehtävät siirtyisivät pääsääntöisesti poliisilaitoksiin ja Poliisin tekniikkakeskuksen henkilöstö Poliisihallitukseen. Aluehallintovirastoista annettua lakia muutettaisiin siten, että aluehallintovirastojen poliisin vastuualueet lakkautettaisiin ja niiden henkilöstö tehtävineen siirtyisi Poliisihallitukseen. Lisäksi muutettaisiin eräitä liitelakeja. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 16/2013 vp) eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Vuoden 2014 alussa voimaantulevaa poliisilakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja ehdotetaan muutettavaksi. Lakeihin ehdotetaan tehtäväksi pääosin teknisluonteisia muutoksia, mutta myös joitakin sisällöllisiä täydennyksiä ja täsmennyksiä. Televalvonnan käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi siten, että poliisille voitaisiin rikoksen estämiseksi antaa lupa kohdistaa televalvontaa henkilön hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteen. Televalvonta on mahdollista, jos henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäytymisen perusteella taikka muutoin voidaan perustellusti olettaa syyllistyvän lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin taikka teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyyn, automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuvaan luvattomaan käyttöön, vahingontekoon, viestintäsalaisuuden loukkaukseen tai tietomurtoon. Telekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua niin sanottua ylimääräistä tietoa saisi käyttää myös, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Ylimääräisen tiedon käyttämisestä näyttönä päättäisi tuomioistuin pääasian käsittelyn yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 17/2013 vp) eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta, laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja laki katsastustoiminnan valvontamaksusta ehdotetaan säädettäväksi. Ajoneuvojen katsastukset hoidettaisiin edelleen toimiluvan nojalla kuitenkin siten, että toimilupa voitaisiin myöntää erikseen kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastuksiin. Katsastusten laadun varmistamiseksi otettaisiin käyttöön uusia keinoja edellyttämällä standardiin sidottua laadunhallintajärjestelmää ja antamalla Liikenteen turvallisuusvirastolle aikaisempaa laajemmat mahdollisuudet katsastetun ajoneuvon tarkastuksiin. Liikenteen turvallisuusvirasto tekisi palveluntuottajien kanssa sopimuksia yksittäishyväksyntöjen myöntämistehtävien hoitamisesta. Katsastusluvan haltijat maksaisivat katsastustoiminnan valvontamaksua jokaisesta suorittamastaan katsastuksesta. Lisäksi ehdotetaan vähäisiä muutoksia ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annettuun lakiin ja ajoneuvolakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä tulisi kuitenkin voimaan Valtioneuvoston lausuma; Uudistuksen vaikutusta katsastusten saatavuuteen ja hintoihin sekä vaikutuksia korjaamojen harjoittaman katsastustoiminnan valvontatarpeeseen ja valvonnasta aiheutuviin kustannuksiin seurataan jatkossa riittävästi. Tarvittaessa on oltava valmiudet tarkistaa säännöksiä mahdollisten ongelmien poistamiseksi ja katsastuspalvelujen saatavuuden parantamiseksi. Lisäksi hallitus varmistaa, että la- 4

5 kiesityksen muutoksella ei ole esitettyä enempää budjettitaloudellisia vaikutuksia. Hallituksen esitys (HE 18/2013 vp) eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta Ydinenergialakia ja säteilylakia ehdotetaan muutettaviksi neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten täytäntöönpanemiseksi. Ydinenergialakiin lisättäisiin ydinjätehuoltoa koskeva periaatesäännös, jonka mukaan jätteen määrä olisi pidettävä niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Vastaava täydennys tehtäisiin myös säteilylakiin. Lisäksi ehdotetaan täydennettäväksi ydinenergialain säännöksiä ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon liittyvän itse- ja vertaisarvioinnin järjestämisestä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 19/2013 vp) eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Rikoslakia sekä vuoden 2014 alussa voimaan tulevia pakkokeinolakia ja poliisilakia ehdotetaan muutettaviksi. Rikoslakiin lisättäisiin uusina rikoksina viestintärauhan rikkominen ja vainoaminen, rikoslain sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä muutettaisiin sananvapautta korostavaan suuntaan ja samalla tehtäisiin eräitä teknisluontoisia muutoksia. Pakkokeinolakiin ja poliisilakiin ehdotetaan tehtäviksi esityksen aiheuttamat teknisluonteiset muutokset. Hallituksen esitys (HE 20/2013 vp) eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi Sähkömarkkinalaissa säädettäisiin sähkön kantaverkonhaltijan omistuksen eriyttämisestä ja maakaasun siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden varmentamisesta. Lakiin sisällytettäisiin säännökset kantaverkon määritelmästä, kantaverkonhaltijan vastuualueesta ja kantaverkon kehittämisestä. Sähkö- ja maakaasuverkkoihin pääsystä annettuja säännöksiä tarkennettaisiin voimalaitosten ja biokaasulaitosten liittämisen osalta sekä biokaasun siirtovelvollisuudella. Laissa annettaisiin säännökset sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähköverkonhaltijoiden varautumisen tehostamisesta. Laissa täsmennettäisiin sähköä ja maakaasua käyttävien kuluttajien oikeuksia energialaskujen ja laskutuksen osalta. Maakaasumarkkinalakiin lisättäisiin säännökset maakaasuvarastojen ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten haltijoiden velvollisuuksista ja näiden laitosten palveluiden käyttöoikeudesta sekä toiminnanharjoittajien valvonnasta. Energiamarkkinaviraston tehtävät, toimivaltuudet ja riippumattomuus yhdenmukaistettaisiin unionin lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Lisäksi säädettäisiin sähkö- ja maakaasumarkkinalainsäädännön rikkomisen seurauksena määrättävästä seuraamusmaksusta. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin kolmannen energian sisämarkkinapaketin vaatimat muutokset sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaan lainsäädäntöön. Hallituksen esitys (HE 21/2013 vp) eduskunnalle Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehtiin Brysselissä Sen tarkoituksena on muuttaa Euroopan unionin perussopimuksia siten, että niihin liitetään tämä pöytäkirja, jossa Irlannille annetaan oikeudelliset takeet siitä, ettei Lissabonin sopimus vaikuta eräisiin Irlannin perustuslain määräyksiin, jotka koskevat oikeutta elämään, perhettä ja koulutusta, ja ettei Lissabonin sopimuksella myöskään vaikuteta unionin verotukselliseen toimivaltaan eikä jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Hallituksen esitys (HE 22/2013 vp) eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta vero-vuosina annetun lain 8 :n muuttamisesta Veronhuojennuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös veronkantolain maksujärjestelyä koskevien säännösten soveltamisesta veronhuojennuslaissa tarkoitetuissa maastamuuttotilanteissa. Maksujärjestelyjen yhteydessä veronmaksun turvaamiseksi ei voitaisi vaatia vakuutta eikä maksamattomalle verolle voitaisi periä korkoa. Verohallinnolle säädettäisiin velvollisuus myöntää verovelvolliselle hakemuksesta maksuaikaa veronmaksulle vuodeksi kerrallaan siihen saakka, kun hän on muuttanut pois Euroopan talousalueelta tai kun muut lain 8 :ssä säädetyt edellytykset verotuksessa vähennetyn vähennyksen tuloksi lukemiselle täyttyisivät. Veronhuojennuslakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan maastamuuttotilanteissa verosaatavan viiden vuoden vanhentumisaika alkaisi pääsäännöstä poiketen kulua vasta siitä ajankohdasta, jolloin veronmaksulle myönnetty maksuaika päättyy. Hallituksen esitys (HE 23/2013 vp) eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Lakiesityksessä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ehdotetaan, että elinkeinotoiminnassa myyjällä olisi eräin poikkeuksin velvollisuus tarjota ostajalle kuitti, jos maksu tapahtuisi käteisellä tai käteismaksuun rinnastettavalla tavalla. Kuitti olisi mahdollista tarjota myös sähköisesti. Laissa säädettäisiin lisäksi kuitin tietosisällöstä. Verohallinto, poliisi ja aluehallintovirastot vastaisivat lain valvonnasta. Jos elinkeinonharjoittaja laiminlöisi kuitintarjoamisvelvollisuuden, valvontaviranomainen voisi määrätä seuraamuksena laiminlyöntimaksun. Oikeusrekisterikeskus vastaisi laiminlyöntimaksun täytäntöönpanosta, mistä lisättäisiin säännös sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 24/2013 vp) eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 16 :n Momentti 5 Momentti 3/2013

6 sekä kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4 :n muuttamisesta Työsopimuslain 2 luvun 16 :n palkan maksamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Ehdotuksen mukaan käteisen rahan käyttö palkan maksussa olisi mahdollista vain pakottavasta syystä. Selvityksenä käteisenä maksetusta palkasta työnantajalla tulisi olla työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava selvitys. Kirjanpitolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnantajan tulisi liittää työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava luotettava selvitys osaksi kirjanpitoaineistoaan. Velvollisuuden laiminlyönti olisi rangaistavaa kirjanpitorikkomuksena. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 25/2013 vp) eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia, jotka johtuvat pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin saattamisesta kansalliseen lainsäädäntöön. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi säännöksiä siitä, kenelle räjähteitä ja erityisesti pyroteknisiä tuotteita voidaan luovuttaa. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös toiminnanharjoittajasta, joka työssään tai elinkeinotoiminnassaan tarvitsee pyroteknisiä tuotteita. Toiminnanharjoittajalla tulisi olla palveluksessaan asiantuntija, jolta edellytettäisiin riittäviä tietoja pyroteknisten tuotteiden turvallisesta käytöstä ja käsittelystä. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi ammoniumnitraatin luovutusrajoituksia ja hallussapitoa koskevat säännökset, koska ammoniumnitraattia koskeva luovutusrajoitus sisältyy kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 26/2013 vp) eduskunnalle valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta New Yorkissa tehdyn yleissopimuksen tarkoituksena on kodifioida valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskeva kansainvälisen tapaoikeuden periaate yleissopimuksen muotoon. Yleissopimuksen sisältämien määräysten pääsääntönä on valtion lainkäytöllinen koskemattomuus sopimuspuolen tuomioistuimissa, mutta sopimus sisältää myös useita poikkeuksia tästä pääsäännöstä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Hallituksen esitys (HE 27/2013 vp) eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta Vaalilakiin ehdotetaan tehtäväksi joukko pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 28/2013 vp) eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja 19 :n muuttamisesta Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset siitä, mitä todistajalle korvataan taloudellisena menetyksenä. Lisäksi lakiin esitetään lisättäväksi säännös, jonka mukaan todistajalle korvataan taloudellisesta menetyksestä enintään valtioneuvoston asetuksessa säädetty määrä. Lain 19 :ssä olevaa asetuksenantovaltuutta ehdotetaan muutettavaksi nykyistä täsmällisemmäksi. Hallituksen esitys (HE 29/2013 vp) eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, jolla laajennetaan pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun neuvoston direktiivin soveltamisala koskemaan myös kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä. Ulkomaalaislakiin ehdotetaan otettavaksi direktiivin edellyttämät säännökset pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan antamisesta pakolaiselle tai toissijaista suojelua saavalle, kyseiseen lupaan tehtävistä merkinnöistä ja pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen karkottamisesta. Lait ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 30/2013 vp) eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi puolustusvoimien rikostorjunnasta, joka käsittäisi rikosten ennalta estämisen, paljastamisen ja rikosten selvittämisen. Lisäksi säädettäisiin menettelystä sotilaskurinpitoasiassa, siinä määrättävistä seuraamuksista sekä sotilasoikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta. Puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavien toimivaltuuksista säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin. Rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen erotettaisiin nykyistä selkeämmin rikosten selvittämisestä. Nykyistä tarkemmin säädettäisiin oikeudesta saada tietoja eräistä viranomaisten rekistereistä ja rikostorjunnassa pidettävistä henkilörekistereistä. Uutena ehdotetaan säädettäväksi poliisin antamasta avusta silloin, kun puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavilla ei ole toimivaltaa tehtävien hoitamiseksi tarpeelliseen toimenpiteeseen. Lisäksi puolustusvoimien rikostorjunnan valvonnasta säädettäisiin nykyistä kattavammin. Lakiin sisällytettäisiin myös poikkeusoloja koskevat säännökset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 31/2013 vp) eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden sään- 6

7 nösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntajakolakia ja kielilakia. Muutokset liittyvät kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen. Kuntajakolain nimike muutettaisiin sen sisältöä paremmin kuvaavaksi kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta. Kuntien tulisi tehdä yhdistymisselvitykset ja niihin perustuvat mahdolliset yhdistymisesitykset viimeistään Päätöksenteko kuntien yhdistymisestä perustuisi pääsääntöisesti kuntien yhteiseen esitykseen. Valtioneuvosto voisi päättää kuntien yhdistymisestä valtuustojen sitä vastustaessa erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyssä olevan kunnan osalta. Kuntien henkilöstöllä olisi kuntajaon muutoksissa viiden vuoden irtisanomissuoja. Vuosina voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä kunnille maksettaisiin yhdistymisavustuksia ja korvattaisiin mahdolliset valtionosuuden menetykset. Yhdistymisavustuksen perusosa olisi kuntien yhdistymistä kohden 2 10 miljoonaa euroa riippuen yhdistyvien kuntien lukumäärästä ja uuden kunnan asukasmäärästä. Talousperusteen täyttävän kunnan ollessa mukana yhdistymisessä maksettaisiin lisäosaa, joka olisi 150 euroa talousperusteen täyttävän kunnan asukasta kohden ja enintään miljoona euroa yhdistymistä kohden. Valtionosuuksien väheneminen korvattaisiin uudelle kunnalle yhdistymisen voimaantulovuotena ja sitä seuraavina vuosina vuoden 2019 loppuun saakka. Lisäksi kunnat saisivat avustusta yhdistymisselvitysten tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kielilakia muutettaisiin siten, ettei kuntien yhdistyminen heikentäisi kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 32/2013 vp) eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. Laissa rajattaisiin eräitä tehtäviä, joita ei katsottaisi hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tärkeimmät rajaukset koskisivat kunnan lakisääteisiä tehtäviä sekä yhteistoimintana hoidettuja tehtäviä. Yhtiöittämisvelvollisuuteen ehdotetaan säädettäväksi muutamia poikkeuksia. Tärkeimmät poikkeukset koskisivat vähäistä toimintaa, tukipalveluja ja palveluja sidosryhmille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle säädettäisiin siirtymäaika vuoden 2014 loppuun saakka. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjestämiselle ehdotetaan säädettäväksi siirtymäaika kuitenkin vuoden 2016 loppuun saakka. Ehdotuksessa ehdotetaan lisäksi turvattavaksi siirtyvän henkilöstön lisäeläke-etuudet sekä säädettäväksi yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvästä varainsiirtoverovapaudesta. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (175/2013) Asetus tulee voimaan Asetuksella säädetään siitä, mitä tietoja ilmoittelussa on oltava, kun elinkeinonharjoittaja markkinoi kiinteistöä, sen osaa, rakennusta tai huoneistoa asumistarkoitukseen. Luetteloon tarvittavista tiedoista lisätään viittaus uuteen rakennusten energiatodistuslakiin, koska myynti- tai vuokrausilmoituksissa tulee mainita kohdetta koskeva energiatehokkuustunnus. Energiatodistuksen tulee olla edelleen nähtävillä myös esittelyissä, joten lakiviittaus muutetaan ajan tasalla olevaksi. Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta (191/2013) Asetus tulee voimaan Asetuksella täsmennetään ympäristölupahakemusta koskevassa kuulutuksessa annettavia tietosisältövaatimuksia. Lisäksi lisätään säännös, jonka mukaan kaivannaisjätteen jätealuetta koskevassa lupapäätöksessä on oltava lupamääräykset myös jätealueen luokituksesta. Viittaus kaivannaisjätteistä annettuun valtioneuvoston asetukseen päivitettäisiin viittaukseksi uuteen samannimiseen asetukseen. KORKEIN OIKEUS KKO:2013:5 Kuluttajansuoja Markkinoinnin sääntely Suoramarkkinointiyhtiö oli kiinnittänyt kuluttajien asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin ilman lupaa asiakasyritystensä liimapinnoin tarttuvia mainoslappuja. Markkinointia ei pidetty kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla aggressiivisena eikä muutoinkaan kuluttajan kannalta sopimattomana. Menettely oli kuitenkin hyvän tavan vastaista, minkä vuoksi sen käyttäminen kiellettiin. (Ään.) KSL 2 luku 2 KSL 2 luku 3 KSL 2 luku 9 KKO:2013:6 Virkarikos Virka-aseman väärinkäyttäminen Poliisi Poliisimiehen toimimisvelvollisuus Kiinniottaminen henkilön suojaamiseksi Poliisimiehen käyttäytyminen Vapaa-aikaa viettänyt poliisimies oli tavannut öisellä kadulla kotoaan karkumatkalla olleen 16-vuotiaan tytön, jolle hän oli ilmoittanut olevansa poliisi ja esittänyt virkamerkkinsä. Saatuaan tytön tulemaan asuntoonsa poliisimies oli muun muassa raiskannut tämän. Kysymys siitä, oliko poliisimies syyllistynyt menettelyllään myös virka-aseman väärinkäyttämiseen. RL 40 luku 7 1 mom. 1 k. PoliisiL 9 3 mom. PoliisiL 9c PoliisiL 11 KKO:2013:7 Tapaturmakorvaus Syy-yhteys A oli saanut sattuneessa tapaturmassa vammoja, joista oli jäänyt voimakas ja pitkäkestoinen kiputila. A:lle oli kehittynyt kipujen aikana masennus. Myös psykososiaaliset tekijät olivat kuormittaneet hänen elämäntilanteensa tapaturman jälkeen. Kysymys ma- Momentti 7 Momentti 3/2013

8 sennuksen syy-yhteydestä tapaturmaan. Ks. KKO:2011:69, KKO:2012:12 TapVakL 4 1 mom. KKO:2013:8 Tapaturmakorvaus Syy-yhteys Tuomion perusteleminen A oli pyöräillessään työstä kotiin kaatunut ja loukannut olkapäänsä. Olkapäähän oli todettu kehittyneen niin sanottu jäätynyt olkapää. Kysymys siitä, oliko jäätynyt olkapää syyyhteydessä työtapaturmaan. Kysymys myös vakuutusoikeuden perusteluvelvollisuudesta. TapVakL 4 1 mom. KKO:2013:9 Vahingonkorvaus Ympäristövahinko Saamisen vanhentuminen Kantajat omistivat vuonna 1937 hankitun maa-alueen, joka sijaitsi vuonna 1952 toimintansa aloittaneen lentoaseman lentomelualueella. Kantajat vaativat lentoaseman pitäjältä vahingonkorvausta lentomelun aiheuttamasta maaalueen arvon alenemisesta. Maaalue sijaitsi alueella, jolle oli vuonna 1992 hyväksytty yleiskaava, johon maa-alue oli merkitty retkeilyja ulkoilualueeksi. Korkein oikeus katsoi, että viimeistään yleiskaavan hyväksymisen myötä oli tullut selväksi, ettei alueesta tulla muodostamaan asuntoaluetta. Maaalueen arvon alentumiseen perustuvan vahingonkorvausvaatimuksen vanhentuminen oli alkanut tuosta ajankohdasta. VahL 7 luku 2 (412/1974) VanhL 21 3 mom. KKO:2013:10 Työsopimus Syrjintä Tasapuolinen kohtelu Työehtosopimus Kaupunki oli maksanut Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä olleelle työntekijälle pienempää palkkaa kuin samaa työtä tekevälle Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehy ry:n välisen erillisen sopimuksen (Tehy-pöytäkirjan) piirissä olevalle työntekijälle. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, ettei kaupunki ollut toimillaan ja päätöksillään asettanut työntekijöitä eri asemaan työsopimuslain 2 luvun 2 :n 1 momentissa säädetyillä kielletyillä perusteilla, eikä kyse ollut syrjinnästä esimerkiksi ammattiyhdistystoiminnan perusteella. Kaupungilla oli kuitenkin työsopimuslain 2 luvun 2 :n 3 momentissa säädetyn tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella velvollisuus mahdollisuuksiensa mukaan tasoittaa syntyneet palkkaerot. (Ään.) PL 6 PL 13 2 mom. TSL 2 luku 2 YhdenvertaisuusL 6 2 mom. TyöehtosopimusL 4 3 mom. KKO:2013:11 Työsopimus Syrjintä Tasapuolinen kohtelu Työehtosopimus Kaupunki oli käyttänyt järjestelyvaraeriä siten, että se oli maksanut Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä olleille työntekijöille suurempaa palkkaa kuin samaa työtä tekeville Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehy ry:n välisen erillisen sopimuksen (Tehy-pöytäkirjan) piirissä oleville työntekijöille. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, ettei kaupunki ollut toimillaan ja päätöksillään asettanut työntekijöitä eri asemaan työsopimuslain 2 luvun 2 :n 1 momentissa säädetyillä kielletyillä perusteilla, eikä kyse ollut syrjinnästä esimerkiksi ammattiyhdistystoiminnan perusteella. Kaupungilla oli kuitenkin työsopimuslain 2 luvun 2 :n 3 momentissa säädetyn tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella velvollisuus mahdollisuuksiensa mukaan tasoittaa syntyneet palkkaerot. (Ään.) PL 6 PL 13 2 mom. TSL 2 luku 2 YhdenvertaisuusL 6 2 mom. TyöehtosopimusL 4 3 mom. KKO:2013:12 Huumausainerikos Lääkerikos Laillisuusperiaate Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Eurooppaoikeus A oli tuonut Virosta Suomeen henkilökohtaiseen käyttöönsä huumausaineeksi luokiteltavan lääkevalmisteen. A:lla ei ollut ollut lääkevalmistetta maahan tuodessaan mukanaan lääkelain nojalla annetussa asetuksessa mainittuja Schengen-todistusta eikä lääkemääräystä. A oli myöhemmin esittänyt asianmukaiset lääkemääräykset. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt huumausainerikokseen, kun hänellä ei ollut ollut lääkevalmistetta maahan tuodessaan mukanaan asianmukaisia asiakirjoja. RL 3 luku 1 RL 44 luku 5 1 mom. RL 50 luku 1 3 k. RL 50 luku 5 1 mom. LääkeL 19 VNA lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen (1088/2002) 3 1 ja 2 mom., 5 3mom. KKO:2013:13 Avioliitto Omaisuuden ositus Osituksen sovittelu A ja B olivat solmineet avioliiton Sitä ennen he olivat asuneet vuosia yhdessä. B joutui palvelukotiin noin puoli vuotta avioliiton solmimisen jälkeen ja A muutamia kuukausia myöhemmin. Heillä ei ollut yhteisiä rintaperillisiä. A kuoli ja B Ositettava omaisuus koostui lähes kokonaan A:n ennen yhteiselämän alkamista omistukseensa saamasta omaisuudesta. Ositusta soviteltiin A:n perillisten vaatimuksesta, koska B:n kuolinpesä olisi muutoin saanut perusteettomasti taloudellista etua. Ks. KKO:2003:29. AL 103b 1 mom. KKO:2013:14 Oikeudenkäyntimenettely Jatkokäsittelylupa Hovioikeus oli jatkokäsittelylupahakemuksen hylätessään oikaissut päätöksessään käräjäoikeuden tuomion perusteluja ja lausunut, ettei oikaisu vaikuttanut asiassa tehtäviin johtopäätöksiin ainakaan valittajalle epäedullisella tavalla. Jatkokäsittelyluvan hylkäävä päätös ei ole valitusasiaa koskeva asiaratkaisu, vaan oikeudenkäyntiä koskeva ratkaisu, jonka lopputuloksesta riippuen asian käsittelyä hovioikeudessa jatketaan tai käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Hovioikeus oli siten menetellyt virheellisesti muuttaessaan käräjäoikeuden tuomion perusteluja jatkokäsittelylupaa myöntämättä. OK 25a luku 11 1 mom. 1 k. OK 25a luku 11 2 mom. OK 25a luku 17 1 mom. 8

9 KKO:2013:15 Väärä ilmianto Kunnianloukkaus Sananvapaus Virkamies Kihlakunnanvouti oli ollessaan ulosottomiehenä panemassa täytäntöön päätöstä, jonka mukaan 11-vuotiaan lapsen tuli asua äitinsä luona, ottanut vastaanhangoittelevasta lapsesta ja tämän repusta kiinni ja yrittänyt irrottaa tämän otetta porraskaiteesta. Lapsen isä oli poliisille tekemässään tutkintapyynnössä ja esitutkinnassa väittänyt, että ulosottomies olisi muun ohella riuhtonut, kiskonut ja repinyt lasta niin, että tälle oli aiheutunut polvivamma ja repun kantoviilleke revennyt. Syyttäjä päätti jättää syytteen ulosottomiestä vastaan nostamatta, koska rikoksesta ei ollut näyttöä. Tämän jälkeen käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat isän häntä vastaan nostetun syytteen mukaisesti väärästä ilmiannosta ja kunnianloukkauksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Korkeimman oikeuden mukaan selvitys ei viitannut siihen, että isä olisi esittäessään jossain määrin liioitellut ja väritetyt väitteet virkamiehen epäasianmukaisesta menettelystä toiminut muuten kuin vilpittömässä mielessä lapsensa oikeuksien valvomiseksi. Syyte hylättiin, koska ei ollut perusteita katsoa, että isä olisi varmasti tai ainakin varsin todennäköisesti pitänyt poliisille antamiaan tietoja väärinä tai ettei hänellä olisi ollut vahvoja perusteita pitää tapahtumakuvaustaan totena. RL 15 luku 6 RL 24 luku 9 1 mom. 1 k. L lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 2 ja 3 PL 12 IhmisoikeusSop 10 artikla KKO:2013:16 Konkurssi Konkurssivalvonta Jakoluettelon muuttaminen Euroopan unionin oikeus Maksukyvyttömyysasetus Suomalaisen osakeyhtiön konkurssipesän pesänhoitaja oli toimittanut pesäluetteloon velkojaksi merkitylle yhtiön ruotsalaisen emoyhtiön konkurssipesälle ruotsinkielisen ilmoituksen konkurssivalvonnasta. Ilmoitusta ei ollut laadittu Euroopan unionin maksukyvyttömyysasetuksen 42 artiklan edellyttämällä tavalla käyttäen lomaketta, jonka otsikkona on Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat kaikilla Euroopan unionin virallisten toimielinten kielillä. Kysymys siitä, oliko emoyhtiön konkurssipesän saatava käsittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi jäänyt valvomatta ja jakoluettelossa huomioon ottamatta niin, että käräjäoikeuden vahvistamaa jakoluetteloa oli muutettava. Kysymys myös siitä, olisiko pesänhoitajan tullut ottaa valvontana huomioon kirjallinen selvitys, jonka emoyhtiön konkurssipesä oli antanut saatavistaan ennen pesäluettelon laatimista. KonkL 12 luku 5 KonkL 12 luku 6 KonkL 12 luku 7 KonkL 13 luku 16 2 mom. EU:n maksukyvyttömyysmenettelyistä annettu asetus 40 art., 41 art., 42 art. 1 k. KKO:2013:17 Yrityssalaisuuden väärinkäyttö Tahallisuus Olosuhdetahallisuus Kysymys siitä, mitä yrityssalaisuuden väärinkäytön tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää selvitettäväksi teon esirikokseksi väitetystä menettelystä ja sen rangaistavuudesta. Kysymys myös tahallisuuden arvioinnista. (Ään., vahvennettu jaosto) RL 30 luku 6 1 k. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2013:2 Julkinen hankinta Soveltamisala Markkinaoikeuden toimivalta Puolustusalan hankinta Sotilaallinen käyttötarkoitus Valtion turvallisuusedut Kääntöpöytä Unionin tuomioistuimen tuomio Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos oli hankkinut kääntöpöytälaitteiston, jonka avulla se muun ohella tutki elektromagneettisin mittauksin sotilasajoneuvojen häiveominaisuuksia. Puolustusvoimille kääntöpöydällä oli vain sotilaalliseen toimintaan liittyvää käyttöä, mutta kääntöpöytää osin vastaavia teknisiä sovelluksia oli myös siviilikäytössä. Markkinaoikeus oli jättänyt kääntöpöydän hankinnasta tehdyn hakemuksen tutkimatta katsoen, että hankintaan ei tullut soveltaa julkisista hankinnoista annettua lakia eikä asian käsittely siten kuulunut markkinaoikeuden toimivaltaan. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys siitä, tuliko mainittua lakia soveltaa hankintaan vai oliko kyse hankinnasta, joka jäi unionin oikeuteen perustuvan puolustusalan hankintoja koskevan poikkeuksen nojalla lain soveltamisalan ulkopuolelle. Korkein hallinto-oikeus katsoi, saatuaan ennakkoratkaisun unionin tuomioistuimelta, että kääntöpöytä oli sinänsä sellainen nimenomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettu tuote, johon puolustusalan hankintoja koskeva poikkeus saattoi soveltua. Kun poikkeukseen turvautumisen ei kuitenkaan ollut osoitettu olleen valtion keskeisten turvallisuusetujen turvaamiseksi tarpeen, kysymys ei ollut hankinnasta, joka olisi poikkeuksen nojalla jäänyt julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle. Markkinaoikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Laki julkisista hankinnoista (348/ 2007) 7 1 mom. 1 ja 2 k. SEUT 346 artikla Direktiivi 2004/18/EY julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 10 artikla Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-615/10 Insinööritoimisto Instiimi Oy Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös taltionumero 3712 (KHO 2010:78) KHO:2013:5 Virkamiesasia Rajavartiolaitos Vanhempi rajavartija Rajatarkastajan tehtävä Siirto määräajaksi huoltoasentajan tehtävään Vaativuusluokaltaan alempi tehtävä Palveluksen asianmukainen järjestäminen Rajavartioston komentaja oli sen jälkeen, kun vanhemmalta rajavartijalta A:lta oli kielletty virka-aseen hallussapito, peruuttanut päätöksen, jolla A oli määrätty rajatarkastajan tehtävään. A oli tämän jälkeen määrätty palvelun asianmu- Momentti 9 Momentti 3/2013

10 kaista järjestämistä varten määräajaksi rajatarkastajan tehtävää vaativuusluokaltaan ja palkkaukseltaan alempaan huoltoasentajan tehtävään. Hallinto-oikeus oli A:n valituksesta kumonnut rajavartioston komentajan tekemän siirtopäätöksen. Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen. Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 14 :n 1 momentissa tarkoitettu siirto palveluksen asianmukaista järjestämistä varten toiseen tehtävään ei edellyttänyt virkamiehen suostumusta. Toisaalta lainvalmisteluasiakirjojen mukaan siirto ei voinut tarkoittaa myöskään muunlaista siirtoa kuin siirtoa samanlaiseen, samannimiseen tai samantasoiseen virkaan tai tehtävään taikka virkahierarkiassa ylempään virkaan. Asian oikeudelliseen arviointiin ei vaikuttanut se, että järjestelyn tarkoituksena oli ollut välttää A:han kohdistuvien kurinpidollisten toimien käyttö. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta 14 1 mom. KHO:2013:6 Vammaispalvelu Palveluasuminen Laitoshoito Kunta A:lla oli ollut huhtikuussa 2004 raju aivoverenvuoto, jonka jälkeen hän oli ollut kuukauden tehohoidossa. A oli täysin autettava. A pystyi istumaan muutamia tunteja. Hän ei pystynyt kommunikoimaan eikä pyytämään apua soittokellolla. A nostettiin päivittäin istumaan ja hän polki restoraattoria. Se, että A tarvitsi toisen henkilön apua ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti ei välttämättä sulkenut häntä pois palveluasumisen piiristä. Kun otettiin huomioon lääkärinlausunnoista ja asiakirjoista saatava selvitys A:n sairaudesta ja hänen avuntarpeestaan, A:n oli katsottava olevan vammaispalvelulain 8 :n 2 momentissa ja vammaispalveluasetuksen 11 :ssä tarkoitettu vaikeavammainen henkilö, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsi toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin runsaasti. A:n ei ollut kuitenkaan katsottava olevan jatkuvan laitoshoidon tarpeessa, koska hänen palvelutarpeisiinsa vastaaminen ei edellyttänyt pääasiassa sairaanhoidon osaamista tai muuta erityisosaamista jatkuvasti tai pitkäaikaisesti. A:n tarvitsema riittävä huolenpito oli mahdollista turvata avohuollon toimenpitein. Kunnan oli siten järjestettävä A:lle palveluasuminen. Perustuslaki 19 1 mom. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 1 ja 2 mom., 4 1 mom. ja 8 2 mom. Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 11 Ks. myös KHO 2013:7. KHO:2013:7 Vammaispalvelu Palveluasuminen Laitoshoito Kunta A:lla oli kesällä 2004 tapahtuneen aivoverenvuodon jälkitilana tetrapareesi, afasia ja symptomaattinen epilepsia. A:lla oli myös tablettihoitoinen kakkostyypin diabetes ja hän oli MRSA-kantaja. Hänellä oli myös lähes päivittäistä päänsärkyä. A:n puhe oli kuiskaavaa ja hän käytti muutamia sanoja tai lyhyitä lauseita. A oli pääosin vuodepotilas ja täysin autettava. Se, että henkilö tarvitsi toisen henkilön apua ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti, ei välttämättä sulkenut häntä pois palveluasumisen piiristä. Kun otettiin huomioon lääkärinlausunnoista ja asiakirjoista saatava selvitys A:n sairaudesta ja hänen avuntarpeestaan, A:n oli katsottava olevan vammaispalvelulain 8 :n 2 momentissa ja vammaispalveluasetuksen 11 :ssä tarkoitettu vaikeavammainen henkilö, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsi toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin runsaasti. A:n ei ollut kuitenkaan katsottava olevan jatkuvan laitoshoidon tarpeessa, koska hänen palvelutarpeisiinsa vastaaminen ei edellyttänyt pääasiassa sairaanhoidon osaamista tai muuta erityisosaamista jatkuvasti tai pitkäaikaisesti. A:n tarvitsema riittävä huolenpito oli mahdollista turvata avohuollon toimenpitein. Kunnan oli siten järjestettävä A:lle palveluasuminen. Perustuslaki 19 1 mom. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 1 ja 2 mom., 4 1 mom. ja 8 2 mom. Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 11 Ks. myös KHO 2013:6. KHO:2013:8 Kilpailunrajoitus Kartelli Kilpailunrikkomismaksu Toimialaliitto Toimialaliiton hallitus Toimialaliiton jäsenyritys Jäsenyrityksen vastuu kilpailunrajoituksesta Seuraamusmaksuesityksen määräaika Asian käsittelyn viivästyminen Viivästymisen hyvittäminen viran puolesta Kodinkoneiden huoltoliikkeiden toimialaliiton hallituksessa ja muissa toimielimissä oli sovittu eräiden huoltotöiden hinnoittelusta. Markkinaoikeus oli Kilpailuviraston esityksestä määrännyt kilpailunrikkomismaksun toimialaliitolle, mutta hylännyt esityksen maksun määräämisestä liiton hallituksessa edustettuina olleille huoltoliikkeille. Esityksen hylkäämistä oli perusteltu keskeisesti sillä, että huoltoliikkeiden ei ollut osoitettu ryhtyneen liiton toiminnasta itsenäiseen tai erilliseen kilpailunrajoitukseen. Kilpailuvirasto valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen siltä osin kuin sen seuraamusmaksuesitys oli hylätty. Liiton vastuusta ei ollut korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys. Korkein hallinto-oikeus katsoi Kilpailuviraston valituksesta, että ne huoltoliikkeet, joiden edustajat olivat toimialaliiton hallituksessa ja muissa toimielimissä osallistuneet hinnoittelusta sopimiseen, olivat vastuussa kilpailunrajoituksesta. Huoltoliikkeiden vastuu ei edellyttänyt markkinaoikeuden päätöksessä tarkoitettuja erityisedellytyksiä. Hinnoittelusta sopimisessa oli kysymys lähtökohtaisesti yhtenä kokonaisuutena pidettävästä kilpailunrajoituksesta. Jokainen useiden vuosien ajanjaksolla ilmenneeseen kilpailunrajoitukseen jossakin vaiheessa osallistunut huoltoliike ei kuitenkaan ollut pelkästään tämän vuoksi vastuussa kilpailunrajoituksesta koko sen kestoajalta. Kun osa huoltoliikkeistä oli esitetyn näytön perusteella luopunut kilpailunrajoituksesta yli viisi vuotta ennen seuraamusmaksuesityksen tekemistä, oikeus seuraamusmaksun määräämiseen oli näiden liikkeiden osalta vanhentunut. 10

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 a :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia siten, että jatkossa Suomessa

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 763/2015 Ampumaratalaki Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2014. 57/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. Energiaviraston maksullisista suoritteista

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2014. 57/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. Energiaviraston maksullisista suoritteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2014 57/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2014

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä korkeimmasta oikeudesta. Kuntamarkkinat Lakiklinikka Lakimies OTK, TkL Sampsa Matilainen

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä korkeimmasta oikeudesta. Kuntamarkkinat Lakiklinikka Lakimies OTK, TkL Sampsa Matilainen Ajankohtaista oikeuskäytäntöä korkeimmasta oikeudesta Kuntamarkkinat Lakiklinikka Lakimies OTK, TkL Sampsa Matilainen KKO 2013:9 Vahingonkorvaus, ympäristövahinko, saamisen vanhentuminen Kantajat omistivat

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 510. Laki. korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta. Annettu Naantalissa 18 päivänä heinäkuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2008 N:o 510 515 SISÄLLYS N:o Sivu 510 Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 :n muuttamisesta... 1473 511 Laki yksityisyyden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Eduskunta. Hallintovaliokunta. 1. Johdanto

Eduskunta. Hallintovaliokunta. 1. Johdanto ULKOASIAINMINISTERIÖ Kansalaispalvelut KPA-20 Karoliina Hyttinen LAUSUNTO 03.11.2015 HEL7M0694-61 Eduskunta Hallintovaliokunta Viite Lausuntopyyntö 21.10.2015 Asia Asiantuntijalausunto: HE 54/2015 vp,

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 27/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA Nice Tuesday 11.11.2008 asianajaja Klaus Nyblin 1 1. Nykyisin: työnantajilla ei oikeutta tunnistamistietojen

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN ASUSTA JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNUKSISTA 1. Yleistä Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen HE 22/2014 eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot