Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,"

Transkriptio

1 3/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 9 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 Momentti 3/2013 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta (156/2013) HE 142/2012 vp HaVM 23/2012 vp Laki tuli voimaan Eräiden lain edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamiselle säädettyä kolmen vuoden määräaikaa jatketaan yhdellä vuodella. Lisäksi lakiin tehdään eräitä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevia muutoksia. Toimitilahuoneistoa koskevina tietoina talletetaan ainoastaan tieto siitä, onko huoneisto tarkoitettu toimitilakäyttöön. Turvakielto voidaan tallettaa erityisestä syystä myös toistaiseksi voimassa olevana. Väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa henkilön omaan pyyntöön perustuen perustiedot myös Suomessa toimivien ulkomaan edustustojen henkilökuntaan kuuluvista sekä heidän perheenjäsenistään ja yksityisessä palveluksessaan olevista ulkomaan kansalaisista. Lisäksi tehdään täsmennyksiä eräitä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevien säännösten sanamuotoon. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta (177/2013) HE 61/2012 vp HaVM 25/2012 vp Laki tuli voimaan Virkamieslautakunta käsittelee loppuun tämän lain voimaan tullessa lautakunnassa vireillä olevat asiat. Virkamieslautakunnan toiminta lakkaa sen kuukauden lopussa, jolloin se on käsitellyt loppuun edellä tarkoitetut asiat. Valtion virkamieslain yleinen valituskielto kumotaan. Pääsääntönä on virkamiehen oikeus valittaa häntä koskevasta päätöksestä. Virkamieslautakunta lakkautetaan ja sille kuuluvat asiat siirretään hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi. Virkamieslaista poistetaan virkamieslautakuntaa koskevat säännökset. Lisäksi virkamieslakiin tehdään eräitä pienempiä muutoksia. Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 :n muuttamisesta ja laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2a :n muuttamisesta ( /2013) HE 190/2012 vp VaVM 4/2013 vp Neuvoston direktiivi 2011/16/EU; EUVL N:o L 64, , s. 1 Lait tulivat voimaan Lailla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta. Lailla tehostetaan veroasioita koskevaa tiedonvaihtoa. Laki maatalouden tukien toimeenpanosta ja siihen liittyvistä laeista ( /2013) HE 156/2012 vp MmVM 10/2012 vp Lait tulivat voimaan Maatalouden tukien toimeenpanosta annettavaa lakia sovelletaan eri lakien nojalla myönnettävien maataloustukien toimeenpanoon ja siinä säädetään keskitetysti eri viranomaisten tehtävistä ja toimivallasta, tuen hakumenettelystä, tukihakemuksen käsittelystä viranomaisessa ja päätöksenteosta, valvonnasta sekä tuen palauttamisesta ja takaisinperinnästä sekä päätöksen maksullisuudesta ja muutoksenhausta. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annettavaa lakia sovelletaan Euroopan unionin tilatukea koskevan lainsäädännön nojalla myönnettävien tukien ja palkkioiden myöntämiseen ja maksamiseen sekä muun muassa tilatukioikeuksien myöntämiseen ja käyttöön. Maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettu laki, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettu laki ja tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettu laki kumotaan. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että viljelylohkojen hyväksytyn pinta-alan muuttumisesta tukihakemusten käsittelyn aikana tai sen jälkeen aiheutuvien epäoikeudenmukaisten seuraamusten estämiseksi Suomi ajaa EU:n maatalousuudistuksessa tukihakemusten esitäytetyille (digitoiduille) viljelylohkotiedoille virallista asemaa hallinnon hyväksymänä pinta-alana. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kaikkiin mahdollisiin kansallisiin toimiin, jotta maataloustuottajien oikeusturva taataan pinta-alojen ajantasauksissa ja että tuottajien asema turvataan muutoinkin säännösten soveltamisessa. Laki metsästyslain muuttamisesta (206/2013) HE 157/2012 vp MmVM 11/2012 vp Laki tulee voimaan Metsästyslain pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevaa sääntelyä muutetaan. Lisäksi täydennetään metsästyslain poikkeuslupia koskevaa sääntelyä siten, että riistaeläinten ja rauhoittamattomien lintujen pesiä ja niihin liittyviä rakennelmia voidaan hävittää. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta, laki eräiden luotonantajien rekisteröin- 2

3 nistä annetun lain muuttamisesta ja laki korkolain 2 :n muuttamisesta ( /2013) HE 78/2012 vp TaVM 15/2012 vp Lait tulevat voimaan Kuluttajansuojalailla säädetään pienten kuluttajaluottojen korkokatto. Jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2000 euroa, luottosopimuksen mukainen luoton todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain 12 :ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Lisäksi säädetään tiukennuksia luotonantajan velvollisuuteen arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä. Eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annettuun lakiin tehdään muutoksia, joilla parannetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston mahdollisuuksia tehokkaasti valvoa lain noudattamista. Korkolain tahdonvaltaisuutta koskevalla säännöksellä selvennetään se, että viivästyskoron enimmäismäärää koskevaa sääntelyä ei saa kiertää sopimussakkoehdoilla tai muita kertaluonteisia maksuja koskevilla ehdoilla. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus kehittää keinoja kotitalouksien velkaantumisen syiden ja kehityksen seurantaan ja ryhtyy tarvittaessa lainsäädännöllisiin ja muihin tarvittaviin lisätoimiin velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi. Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta (215/2013) HE 1/2013 vp PeVM 2/2013 vp Laki tuli voimaan Tasavallan presidentin vuotuinen palkkio vahvistetaan euroon. Lisäksi säädetään siirtymäsäännös, jonka mukaan ennen lain voimaantuloa toimestaan eronneelle tasavallan presidentille maksettavan vuotuisen eläkkeen ja hänen jälkeensä myönnettävän perhe-eläkkeen määrään sovelletaan lainmuutoksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lainmuutoksella ei siten ole vaikutusta toimestaan eronneen tasavallan presidentin eläkkeen määrään. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 9/2013 vp) eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ammattikorkeakoululakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja yliopistolakia ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta annettu laki ja eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain 6 ehdotetaan kumottavaksi. Ammattikorkeakouluja koskevaa lainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Ammattikorkeakoulun toimiluvan myöntämisperusteita ehdotetaan uudistettavaksi ja nykyisten toimilupien voimassaolo ehdotetaan päättymään ammattikorkeakoululain muuttamista koskevan lain tullessa voimaan. Uudet toimiluvat myönnettäisiin samasta ajankohdasta lukien. Uusien toimilupien myöntämisessä korostuisivat koulutustarpeen lisäksi toiminnan laatuun, vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen liittyvät näkökohdat. Ammattikorkeakoulujen koulutustehtävää koskeva sääntely ehdotetaan uudistettavaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemistä koulutusohjelmapäätöksistä luovuttaisiin. Toimiluvissa määrättäisiin jatkossa siitä, mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu antaa. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille myönnettävän perusrahoituksen määräytymisperusteet ehdotetaan uudistettaviksi. Rahoituksen määräytymisperusteissa ja rahoituskriteereissä otettaisiin huomioon ammattikorkeakoulujen koko lakisääteinen toiminta laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen. Korkeakoulukohtainen rahoitus määräytyisi pääasiassa suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun, tehokkuuden, työllistymisen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 11/2013 vp) eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta Raha-automaattiavustuksista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi. Muutoksilla pyritään keventämään ja yksinkertaistamaan raha-automaattiavustusten hakumenettelyä ja päätöksentekojärjestelmää, parantamaan avustusten käytön valvonnan edellytyksiä ja selventämään sosiaali- ja terveysministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen vastuita avustusjärjestelmässä. Valtioneuvoston yleisistunnon sijasta avustusten jakamisesta päättäisi sosiaali- ja terveysministeriö. Eräistä haku- ja valvontamenettelyyn liittyvistä määräajoista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksen sijasta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Avustusten käyttövelvoitetta lyhennettäisiin 30 vuodesta 20 vuoteen huoneistonhankinta-, rakentamis- ja peruskorjausavustuksissa. Kohdennettuja toiminta-avustuksia ja erityisavustuksia koskeneen erilliskulun käsitteestä luovuttaisiin ja sen sijaan puhutaan toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvista kuluista. Avustuksensaajan tilintarkastajan raporttia avustuksen käytöstä edellytettäisiin pääsääntöisesti lukuun ottamatta pienimpiä avustuksensaajia. Myönnettyjen avustusten avustusehtojen muuttamista ja avustuksen siirtoa koskevat teknisluonteiset päätökset tekisi sosiaali- ja terveysministeriön sijasta Raha-automaattiyhdistys. Lakiin otettaisiin maininta avustuksenhakijaan tai avustuksensaajaan kiinteässä toiminnallisessa ja taloudellisessa yhteydessä olevien yhteisöjen tietojen toimittamisesta avustusten hakuvaiheessa ja avustusten käytön valvonnassa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä Hallituksen esitys (HE 12/2013 vp) eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta Kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifiointia ja ratarekisteriä koskevia rautatielain säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä täsmennyksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Hallituksen esitys (HE 13/2013 vp) eduskunnalle laiksi bio- Momentti 3 Momentti 3/2013

4 polttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Biopolttoaineista ja bionesteistä annettavassa laissa säädettäisiin liikenteen biopolttoaineiden ja muuhun energiakäyttöön kuin liikennettä varten tuotettujen bionesteiden kestävyyden arviointiin sovellettavista vaatimuksia ja siitä, miten vaatimustenmukaisuus osoitetaan. Lailla saatettaisiin voimaan uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) ja 21.2 artikla ja liite V sekä polttoaineiden laatua koskevan direktiivin (2009/30/EY) 7b 7d artikla ja liite IV. Esitykseen sisältyy ehdotukset laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, laiksi päästökauppalain muuttamisesta ja laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 14/2013 vp) eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esitutkintalain säännöksiä oikeudesta käyttää avustajaa esitutkinnassa täydennettäisiin siten, että esitutkintaviranomaisen olisi otettava huomioon myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen. Säännöstä velvollisuudesta saapua esitutkintaan ehdotetaan muutettavaksi niin, että se koskee poliisin lisäksi muitakin esitutkintaviranomaisia. Pakkokeinolaissa olevia kotietsintää koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi niin, että etsinnän kohteena olevalle henkilölle on ilmoitettava oikeudesta saattaa kotietsintä tuomioistuimen tutkittavaksi. Pakkokeinolain telekuuntelun käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi niin, että mainittua salaista pakkokeinoa voidaan käyttää myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisessä. Lupa televalvontaan voitaisiin myöntää myös, jos on syytä epäillä teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyä, automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistunutta luvatonta käyttöä, vahingontekoa, viestintäsalaisuuden loukkausta tai tietomurtoa tai jos on syytä epäillä lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin liittyviin lakeihin lähinnä teknisiä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 15/2013 vp) eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Poliisin hallinnosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että liikkuva poliisi ja Poliisin tekniikkakeskus hallinnollisina poliisiyksikköinä lakkautettaisiin. Liikkuvan poliisin henkilöstö ja tehtävät siirtyisivät pääsääntöisesti poliisilaitoksiin ja Poliisin tekniikkakeskuksen henkilöstö Poliisihallitukseen. Aluehallintovirastoista annettua lakia muutettaisiin siten, että aluehallintovirastojen poliisin vastuualueet lakkautettaisiin ja niiden henkilöstö tehtävineen siirtyisi Poliisihallitukseen. Lisäksi muutettaisiin eräitä liitelakeja. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 16/2013 vp) eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Vuoden 2014 alussa voimaantulevaa poliisilakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja ehdotetaan muutettavaksi. Lakeihin ehdotetaan tehtäväksi pääosin teknisluonteisia muutoksia, mutta myös joitakin sisällöllisiä täydennyksiä ja täsmennyksiä. Televalvonnan käyttöedellytyksiä koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi siten, että poliisille voitaisiin rikoksen estämiseksi antaa lupa kohdistaa televalvontaa henkilön hallussa olevaan tai hänen oletettavasti muuten käyttämäänsä teleosoitteeseen tai telepäätelaitteen. Televalvonta on mahdollista, jos henkilön lausumien, uhkausten tai käyttäytymisen perusteella taikka muutoin voidaan perustellusti olettaa syyllistyvän lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin taikka teleosoitetta tai telepäätelaitetta käyttäen tehtyyn, automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään kohdistuvaan luvattomaan käyttöön, vahingontekoon, viestintäsalaisuuden loukkaukseen tai tietomurtoon. Telekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua niin sanottua ylimääräistä tietoa saisi käyttää myös, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Ylimääräisen tiedon käyttämisestä näyttönä päättäisi tuomioistuin pääasian käsittelyn yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 17/2013 vp) eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta, laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja laki katsastustoiminnan valvontamaksusta ehdotetaan säädettäväksi. Ajoneuvojen katsastukset hoidettaisiin edelleen toimiluvan nojalla kuitenkin siten, että toimilupa voitaisiin myöntää erikseen kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastuksiin. Katsastusten laadun varmistamiseksi otettaisiin käyttöön uusia keinoja edellyttämällä standardiin sidottua laadunhallintajärjestelmää ja antamalla Liikenteen turvallisuusvirastolle aikaisempaa laajemmat mahdollisuudet katsastetun ajoneuvon tarkastuksiin. Liikenteen turvallisuusvirasto tekisi palveluntuottajien kanssa sopimuksia yksittäishyväksyntöjen myöntämistehtävien hoitamisesta. Katsastusluvan haltijat maksaisivat katsastustoiminnan valvontamaksua jokaisesta suorittamastaan katsastuksesta. Lisäksi ehdotetaan vähäisiä muutoksia ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annettuun lakiin ja ajoneuvolakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä tulisi kuitenkin voimaan Valtioneuvoston lausuma; Uudistuksen vaikutusta katsastusten saatavuuteen ja hintoihin sekä vaikutuksia korjaamojen harjoittaman katsastustoiminnan valvontatarpeeseen ja valvonnasta aiheutuviin kustannuksiin seurataan jatkossa riittävästi. Tarvittaessa on oltava valmiudet tarkistaa säännöksiä mahdollisten ongelmien poistamiseksi ja katsastuspalvelujen saatavuuden parantamiseksi. Lisäksi hallitus varmistaa, että la- 4

5 kiesityksen muutoksella ei ole esitettyä enempää budjettitaloudellisia vaikutuksia. Hallituksen esitys (HE 18/2013 vp) eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta Ydinenergialakia ja säteilylakia ehdotetaan muutettaviksi neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten täytäntöönpanemiseksi. Ydinenergialakiin lisättäisiin ydinjätehuoltoa koskeva periaatesäännös, jonka mukaan jätteen määrä olisi pidettävä niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Vastaava täydennys tehtäisiin myös säteilylakiin. Lisäksi ehdotetaan täydennettäväksi ydinenergialain säännöksiä ydinturvallisuuteen ja ydinjätehuoltoon liittyvän itse- ja vertaisarvioinnin järjestämisestä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 19/2013 vp) eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Rikoslakia sekä vuoden 2014 alussa voimaan tulevia pakkokeinolakia ja poliisilakia ehdotetaan muutettaviksi. Rikoslakiin lisättäisiin uusina rikoksina viestintärauhan rikkominen ja vainoaminen, rikoslain sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä muutettaisiin sananvapautta korostavaan suuntaan ja samalla tehtäisiin eräitä teknisluontoisia muutoksia. Pakkokeinolakiin ja poliisilakiin ehdotetaan tehtäviksi esityksen aiheuttamat teknisluonteiset muutokset. Hallituksen esitys (HE 20/2013 vp) eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi Sähkömarkkinalaissa säädettäisiin sähkön kantaverkonhaltijan omistuksen eriyttämisestä ja maakaasun siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden varmentamisesta. Lakiin sisällytettäisiin säännökset kantaverkon määritelmästä, kantaverkonhaltijan vastuualueesta ja kantaverkon kehittämisestä. Sähkö- ja maakaasuverkkoihin pääsystä annettuja säännöksiä tarkennettaisiin voimalaitosten ja biokaasulaitosten liittämisen osalta sekä biokaasun siirtovelvollisuudella. Laissa annettaisiin säännökset sähköverkkojen toimitusvarmuuden parantamisesta ja sähköverkonhaltijoiden varautumisen tehostamisesta. Laissa täsmennettäisiin sähköä ja maakaasua käyttävien kuluttajien oikeuksia energialaskujen ja laskutuksen osalta. Maakaasumarkkinalakiin lisättäisiin säännökset maakaasuvarastojen ja nesteytetyn maakaasun käsittelylaitosten haltijoiden velvollisuuksista ja näiden laitosten palveluiden käyttöoikeudesta sekä toiminnanharjoittajien valvonnasta. Energiamarkkinaviraston tehtävät, toimivaltuudet ja riippumattomuus yhdenmukaistettaisiin unionin lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Lisäksi säädettäisiin sähkö- ja maakaasumarkkinalainsäädännön rikkomisen seurauksena määrättävästä seuraamusmaksusta. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin kolmannen energian sisämarkkinapaketin vaatimat muutokset sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaan lainsäädäntöön. Hallituksen esitys (HE 21/2013 vp) eduskunnalle Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehtiin Brysselissä Sen tarkoituksena on muuttaa Euroopan unionin perussopimuksia siten, että niihin liitetään tämä pöytäkirja, jossa Irlannille annetaan oikeudelliset takeet siitä, ettei Lissabonin sopimus vaikuta eräisiin Irlannin perustuslain määräyksiin, jotka koskevat oikeutta elämään, perhettä ja koulutusta, ja ettei Lissabonin sopimuksella myöskään vaikuteta unionin verotukselliseen toimivaltaan eikä jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Hallituksen esitys (HE 22/2013 vp) eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta vero-vuosina annetun lain 8 :n muuttamisesta Veronhuojennuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös veronkantolain maksujärjestelyä koskevien säännösten soveltamisesta veronhuojennuslaissa tarkoitetuissa maastamuuttotilanteissa. Maksujärjestelyjen yhteydessä veronmaksun turvaamiseksi ei voitaisi vaatia vakuutta eikä maksamattomalle verolle voitaisi periä korkoa. Verohallinnolle säädettäisiin velvollisuus myöntää verovelvolliselle hakemuksesta maksuaikaa veronmaksulle vuodeksi kerrallaan siihen saakka, kun hän on muuttanut pois Euroopan talousalueelta tai kun muut lain 8 :ssä säädetyt edellytykset verotuksessa vähennetyn vähennyksen tuloksi lukemiselle täyttyisivät. Veronhuojennuslakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan maastamuuttotilanteissa verosaatavan viiden vuoden vanhentumisaika alkaisi pääsäännöstä poiketen kulua vasta siitä ajankohdasta, jolloin veronmaksulle myönnetty maksuaika päättyy. Hallituksen esitys (HE 23/2013 vp) eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Lakiesityksessä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ehdotetaan, että elinkeinotoiminnassa myyjällä olisi eräin poikkeuksin velvollisuus tarjota ostajalle kuitti, jos maksu tapahtuisi käteisellä tai käteismaksuun rinnastettavalla tavalla. Kuitti olisi mahdollista tarjota myös sähköisesti. Laissa säädettäisiin lisäksi kuitin tietosisällöstä. Verohallinto, poliisi ja aluehallintovirastot vastaisivat lain valvonnasta. Jos elinkeinonharjoittaja laiminlöisi kuitintarjoamisvelvollisuuden, valvontaviranomainen voisi määrätä seuraamuksena laiminlyöntimaksun. Oikeusrekisterikeskus vastaisi laiminlyöntimaksun täytäntöönpanosta, mistä lisättäisiin säännös sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 24/2013 vp) eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 16 :n Momentti 5 Momentti 3/2013

6 sekä kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4 :n muuttamisesta Työsopimuslain 2 luvun 16 :n palkan maksamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi. Ehdotuksen mukaan käteisen rahan käyttö palkan maksussa olisi mahdollista vain pakottavasta syystä. Selvityksenä käteisenä maksetusta palkasta työnantajalla tulisi olla työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava selvitys. Kirjanpitolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnantajan tulisi liittää työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu maksun todentava luotettava selvitys osaksi kirjanpitoaineistoaan. Velvollisuuden laiminlyönti olisi rangaistavaa kirjanpitorikkomuksena. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 25/2013 vp) eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia, jotka johtuvat pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin saattamisesta kansalliseen lainsäädäntöön. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi säännöksiä siitä, kenelle räjähteitä ja erityisesti pyroteknisiä tuotteita voidaan luovuttaa. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös toiminnanharjoittajasta, joka työssään tai elinkeinotoiminnassaan tarvitsee pyroteknisiä tuotteita. Toiminnanharjoittajalla tulisi olla palveluksessaan asiantuntija, jolta edellytettäisiin riittäviä tietoja pyroteknisten tuotteiden turvallisesta käytöstä ja käsittelystä. Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi ammoniumnitraatin luovutusrajoituksia ja hallussapitoa koskevat säännökset, koska ammoniumnitraattia koskeva luovutusrajoitus sisältyy kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 26/2013 vp) eduskunnalle valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta New Yorkissa tehdyn yleissopimuksen tarkoituksena on kodifioida valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllistä koskemattomuutta koskeva kansainvälisen tapaoikeuden periaate yleissopimuksen muotoon. Yleissopimuksen sisältämien määräysten pääsääntönä on valtion lainkäytöllinen koskemattomuus sopimuspuolen tuomioistuimissa, mutta sopimus sisältää myös useita poikkeuksia tästä pääsäännöstä. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Hallituksen esitys (HE 27/2013 vp) eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta Vaalilakiin ehdotetaan tehtäväksi joukko pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 28/2013 vp) eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja 19 :n muuttamisesta Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset siitä, mitä todistajalle korvataan taloudellisena menetyksenä. Lisäksi lakiin esitetään lisättäväksi säännös, jonka mukaan todistajalle korvataan taloudellisesta menetyksestä enintään valtioneuvoston asetuksessa säädetty määrä. Lain 19 :ssä olevaa asetuksenantovaltuutta ehdotetaan muutettavaksi nykyistä täsmällisemmäksi. Hallituksen esitys (HE 29/2013 vp) eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, jolla laajennetaan pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta annetun neuvoston direktiivin soveltamisala koskemaan myös kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä. Ulkomaalaislakiin ehdotetaan otettavaksi direktiivin edellyttämät säännökset pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan antamisesta pakolaiselle tai toissijaista suojelua saavalle, kyseiseen lupaan tehtävistä merkinnöistä ja pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen karkottamisesta. Lait ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 30/2013 vp) eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi puolustusvoimien rikostorjunnasta, joka käsittäisi rikosten ennalta estämisen, paljastamisen ja rikosten selvittämisen. Lisäksi säädettäisiin menettelystä sotilaskurinpitoasiassa, siinä määrättävistä seuraamuksista sekä sotilasoikeudenkäyntimenettelyn aloittamisesta. Puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavien toimivaltuuksista säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin. Rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen erotettaisiin nykyistä selkeämmin rikosten selvittämisestä. Nykyistä tarkemmin säädettäisiin oikeudesta saada tietoja eräistä viranomaisten rekistereistä ja rikostorjunnassa pidettävistä henkilörekistereistä. Uutena ehdotetaan säädettäväksi poliisin antamasta avusta silloin, kun puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavilla ei ole toimivaltaa tehtävien hoitamiseksi tarpeelliseen toimenpiteeseen. Lisäksi puolustusvoimien rikostorjunnan valvonnasta säädettäisiin nykyistä kattavammin. Lakiin sisällytettäisiin myös poikkeusoloja koskevat säännökset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 31/2013 vp) eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden sään- 6

7 nösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntajakolakia ja kielilakia. Muutokset liittyvät kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen. Kuntajakolain nimike muutettaisiin sen sisältöä paremmin kuvaavaksi kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta. Kuntien tulisi tehdä yhdistymisselvitykset ja niihin perustuvat mahdolliset yhdistymisesitykset viimeistään Päätöksenteko kuntien yhdistymisestä perustuisi pääsääntöisesti kuntien yhteiseen esitykseen. Valtioneuvosto voisi päättää kuntien yhdistymisestä valtuustojen sitä vastustaessa erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyssä olevan kunnan osalta. Kuntien henkilöstöllä olisi kuntajaon muutoksissa viiden vuoden irtisanomissuoja. Vuosina voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä kunnille maksettaisiin yhdistymisavustuksia ja korvattaisiin mahdolliset valtionosuuden menetykset. Yhdistymisavustuksen perusosa olisi kuntien yhdistymistä kohden 2 10 miljoonaa euroa riippuen yhdistyvien kuntien lukumäärästä ja uuden kunnan asukasmäärästä. Talousperusteen täyttävän kunnan ollessa mukana yhdistymisessä maksettaisiin lisäosaa, joka olisi 150 euroa talousperusteen täyttävän kunnan asukasta kohden ja enintään miljoona euroa yhdistymistä kohden. Valtionosuuksien väheneminen korvattaisiin uudelle kunnalle yhdistymisen voimaantulovuotena ja sitä seuraavina vuosina vuoden 2019 loppuun saakka. Lisäksi kunnat saisivat avustusta yhdistymisselvitysten tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin. Kielilakia muutettaisiin siten, ettei kuntien yhdistyminen heikentäisi kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 32/2013 vp) eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. Laissa rajattaisiin eräitä tehtäviä, joita ei katsottaisi hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla. Tärkeimmät rajaukset koskisivat kunnan lakisääteisiä tehtäviä sekä yhteistoimintana hoidettuja tehtäviä. Yhtiöittämisvelvollisuuteen ehdotetaan säädettäväksi muutamia poikkeuksia. Tärkeimmät poikkeukset koskisivat vähäistä toimintaa, tukipalveluja ja palveluja sidosryhmille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään Lain voimaantullessa harjoitetulle toiminnalle säädettäisiin siirtymäaika vuoden 2014 loppuun saakka. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen järjestämiselle ehdotetaan säädettäväksi siirtymäaika kuitenkin vuoden 2016 loppuun saakka. Ehdotuksessa ehdotetaan lisäksi turvattavaksi siirtyvän henkilöstön lisäeläke-etuudet sekä säädettäväksi yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvästä varainsiirtoverovapaudesta. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (175/2013) Asetus tulee voimaan Asetuksella säädetään siitä, mitä tietoja ilmoittelussa on oltava, kun elinkeinonharjoittaja markkinoi kiinteistöä, sen osaa, rakennusta tai huoneistoa asumistarkoitukseen. Luetteloon tarvittavista tiedoista lisätään viittaus uuteen rakennusten energiatodistuslakiin, koska myynti- tai vuokrausilmoituksissa tulee mainita kohdetta koskeva energiatehokkuustunnus. Energiatodistuksen tulee olla edelleen nähtävillä myös esittelyissä, joten lakiviittaus muutetaan ajan tasalla olevaksi. Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta (191/2013) Asetus tulee voimaan Asetuksella täsmennetään ympäristölupahakemusta koskevassa kuulutuksessa annettavia tietosisältövaatimuksia. Lisäksi lisätään säännös, jonka mukaan kaivannaisjätteen jätealuetta koskevassa lupapäätöksessä on oltava lupamääräykset myös jätealueen luokituksesta. Viittaus kaivannaisjätteistä annettuun valtioneuvoston asetukseen päivitettäisiin viittaukseksi uuteen samannimiseen asetukseen. KORKEIN OIKEUS KKO:2013:5 Kuluttajansuoja Markkinoinnin sääntely Suoramarkkinointiyhtiö oli kiinnittänyt kuluttajien asuntojen ulko-oviin ja postilaatikoihin ilman lupaa asiakasyritystensä liimapinnoin tarttuvia mainoslappuja. Markkinointia ei pidetty kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla aggressiivisena eikä muutoinkaan kuluttajan kannalta sopimattomana. Menettely oli kuitenkin hyvän tavan vastaista, minkä vuoksi sen käyttäminen kiellettiin. (Ään.) KSL 2 luku 2 KSL 2 luku 3 KSL 2 luku 9 KKO:2013:6 Virkarikos Virka-aseman väärinkäyttäminen Poliisi Poliisimiehen toimimisvelvollisuus Kiinniottaminen henkilön suojaamiseksi Poliisimiehen käyttäytyminen Vapaa-aikaa viettänyt poliisimies oli tavannut öisellä kadulla kotoaan karkumatkalla olleen 16-vuotiaan tytön, jolle hän oli ilmoittanut olevansa poliisi ja esittänyt virkamerkkinsä. Saatuaan tytön tulemaan asuntoonsa poliisimies oli muun muassa raiskannut tämän. Kysymys siitä, oliko poliisimies syyllistynyt menettelyllään myös virka-aseman väärinkäyttämiseen. RL 40 luku 7 1 mom. 1 k. PoliisiL 9 3 mom. PoliisiL 9c PoliisiL 11 KKO:2013:7 Tapaturmakorvaus Syy-yhteys A oli saanut sattuneessa tapaturmassa vammoja, joista oli jäänyt voimakas ja pitkäkestoinen kiputila. A:lle oli kehittynyt kipujen aikana masennus. Myös psykososiaaliset tekijät olivat kuormittaneet hänen elämäntilanteensa tapaturman jälkeen. Kysymys ma- Momentti 7 Momentti 3/2013

8 sennuksen syy-yhteydestä tapaturmaan. Ks. KKO:2011:69, KKO:2012:12 TapVakL 4 1 mom. KKO:2013:8 Tapaturmakorvaus Syy-yhteys Tuomion perusteleminen A oli pyöräillessään työstä kotiin kaatunut ja loukannut olkapäänsä. Olkapäähän oli todettu kehittyneen niin sanottu jäätynyt olkapää. Kysymys siitä, oliko jäätynyt olkapää syyyhteydessä työtapaturmaan. Kysymys myös vakuutusoikeuden perusteluvelvollisuudesta. TapVakL 4 1 mom. KKO:2013:9 Vahingonkorvaus Ympäristövahinko Saamisen vanhentuminen Kantajat omistivat vuonna 1937 hankitun maa-alueen, joka sijaitsi vuonna 1952 toimintansa aloittaneen lentoaseman lentomelualueella. Kantajat vaativat lentoaseman pitäjältä vahingonkorvausta lentomelun aiheuttamasta maaalueen arvon alenemisesta. Maaalue sijaitsi alueella, jolle oli vuonna 1992 hyväksytty yleiskaava, johon maa-alue oli merkitty retkeilyja ulkoilualueeksi. Korkein oikeus katsoi, että viimeistään yleiskaavan hyväksymisen myötä oli tullut selväksi, ettei alueesta tulla muodostamaan asuntoaluetta. Maaalueen arvon alentumiseen perustuvan vahingonkorvausvaatimuksen vanhentuminen oli alkanut tuosta ajankohdasta. VahL 7 luku 2 (412/1974) VanhL 21 3 mom. KKO:2013:10 Työsopimus Syrjintä Tasapuolinen kohtelu Työehtosopimus Kaupunki oli maksanut Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä olleelle työntekijälle pienempää palkkaa kuin samaa työtä tekevälle Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehy ry:n välisen erillisen sopimuksen (Tehy-pöytäkirjan) piirissä olevalle työntekijälle. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, ettei kaupunki ollut toimillaan ja päätöksillään asettanut työntekijöitä eri asemaan työsopimuslain 2 luvun 2 :n 1 momentissa säädetyillä kielletyillä perusteilla, eikä kyse ollut syrjinnästä esimerkiksi ammattiyhdistystoiminnan perusteella. Kaupungilla oli kuitenkin työsopimuslain 2 luvun 2 :n 3 momentissa säädetyn tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella velvollisuus mahdollisuuksiensa mukaan tasoittaa syntyneet palkkaerot. (Ään.) PL 6 PL 13 2 mom. TSL 2 luku 2 YhdenvertaisuusL 6 2 mom. TyöehtosopimusL 4 3 mom. KKO:2013:11 Työsopimus Syrjintä Tasapuolinen kohtelu Työehtosopimus Kaupunki oli käyttänyt järjestelyvaraeriä siten, että se oli maksanut Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä olleille työntekijöille suurempaa palkkaa kuin samaa työtä tekeville Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehy ry:n välisen erillisen sopimuksen (Tehy-pöytäkirjan) piirissä oleville työntekijöille. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, ettei kaupunki ollut toimillaan ja päätöksillään asettanut työntekijöitä eri asemaan työsopimuslain 2 luvun 2 :n 1 momentissa säädetyillä kielletyillä perusteilla, eikä kyse ollut syrjinnästä esimerkiksi ammattiyhdistystoiminnan perusteella. Kaupungilla oli kuitenkin työsopimuslain 2 luvun 2 :n 3 momentissa säädetyn tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella velvollisuus mahdollisuuksiensa mukaan tasoittaa syntyneet palkkaerot. (Ään.) PL 6 PL 13 2 mom. TSL 2 luku 2 YhdenvertaisuusL 6 2 mom. TyöehtosopimusL 4 3 mom. KKO:2013:12 Huumausainerikos Lääkerikos Laillisuusperiaate Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Eurooppaoikeus A oli tuonut Virosta Suomeen henkilökohtaiseen käyttöönsä huumausaineeksi luokiteltavan lääkevalmisteen. A:lla ei ollut ollut lääkevalmistetta maahan tuodessaan mukanaan lääkelain nojalla annetussa asetuksessa mainittuja Schengen-todistusta eikä lääkemääräystä. A oli myöhemmin esittänyt asianmukaiset lääkemääräykset. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt huumausainerikokseen, kun hänellä ei ollut ollut lääkevalmistetta maahan tuodessaan mukanaan asianmukaisia asiakirjoja. RL 3 luku 1 RL 44 luku 5 1 mom. RL 50 luku 1 3 k. RL 50 luku 5 1 mom. LääkeL 19 VNA lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen (1088/2002) 3 1 ja 2 mom., 5 3mom. KKO:2013:13 Avioliitto Omaisuuden ositus Osituksen sovittelu A ja B olivat solmineet avioliiton Sitä ennen he olivat asuneet vuosia yhdessä. B joutui palvelukotiin noin puoli vuotta avioliiton solmimisen jälkeen ja A muutamia kuukausia myöhemmin. Heillä ei ollut yhteisiä rintaperillisiä. A kuoli ja B Ositettava omaisuus koostui lähes kokonaan A:n ennen yhteiselämän alkamista omistukseensa saamasta omaisuudesta. Ositusta soviteltiin A:n perillisten vaatimuksesta, koska B:n kuolinpesä olisi muutoin saanut perusteettomasti taloudellista etua. Ks. KKO:2003:29. AL 103b 1 mom. KKO:2013:14 Oikeudenkäyntimenettely Jatkokäsittelylupa Hovioikeus oli jatkokäsittelylupahakemuksen hylätessään oikaissut päätöksessään käräjäoikeuden tuomion perusteluja ja lausunut, ettei oikaisu vaikuttanut asiassa tehtäviin johtopäätöksiin ainakaan valittajalle epäedullisella tavalla. Jatkokäsittelyluvan hylkäävä päätös ei ole valitusasiaa koskeva asiaratkaisu, vaan oikeudenkäyntiä koskeva ratkaisu, jonka lopputuloksesta riippuen asian käsittelyä hovioikeudessa jatketaan tai käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Hovioikeus oli siten menetellyt virheellisesti muuttaessaan käräjäoikeuden tuomion perusteluja jatkokäsittelylupaa myöntämättä. OK 25a luku 11 1 mom. 1 k. OK 25a luku 11 2 mom. OK 25a luku 17 1 mom. 8

9 KKO:2013:15 Väärä ilmianto Kunnianloukkaus Sananvapaus Virkamies Kihlakunnanvouti oli ollessaan ulosottomiehenä panemassa täytäntöön päätöstä, jonka mukaan 11-vuotiaan lapsen tuli asua äitinsä luona, ottanut vastaanhangoittelevasta lapsesta ja tämän repusta kiinni ja yrittänyt irrottaa tämän otetta porraskaiteesta. Lapsen isä oli poliisille tekemässään tutkintapyynnössä ja esitutkinnassa väittänyt, että ulosottomies olisi muun ohella riuhtonut, kiskonut ja repinyt lasta niin, että tälle oli aiheutunut polvivamma ja repun kantoviilleke revennyt. Syyttäjä päätti jättää syytteen ulosottomiestä vastaan nostamatta, koska rikoksesta ei ollut näyttöä. Tämän jälkeen käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat isän häntä vastaan nostetun syytteen mukaisesti väärästä ilmiannosta ja kunnianloukkauksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Korkeimman oikeuden mukaan selvitys ei viitannut siihen, että isä olisi esittäessään jossain määrin liioitellut ja väritetyt väitteet virkamiehen epäasianmukaisesta menettelystä toiminut muuten kuin vilpittömässä mielessä lapsensa oikeuksien valvomiseksi. Syyte hylättiin, koska ei ollut perusteita katsoa, että isä olisi varmasti tai ainakin varsin todennäköisesti pitänyt poliisille antamiaan tietoja väärinä tai ettei hänellä olisi ollut vahvoja perusteita pitää tapahtumakuvaustaan totena. RL 15 luku 6 RL 24 luku 9 1 mom. 1 k. L lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 2 ja 3 PL 12 IhmisoikeusSop 10 artikla KKO:2013:16 Konkurssi Konkurssivalvonta Jakoluettelon muuttaminen Euroopan unionin oikeus Maksukyvyttömyysasetus Suomalaisen osakeyhtiön konkurssipesän pesänhoitaja oli toimittanut pesäluetteloon velkojaksi merkitylle yhtiön ruotsalaisen emoyhtiön konkurssipesälle ruotsinkielisen ilmoituksen konkurssivalvonnasta. Ilmoitusta ei ollut laadittu Euroopan unionin maksukyvyttömyysasetuksen 42 artiklan edellyttämällä tavalla käyttäen lomaketta, jonka otsikkona on Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat kaikilla Euroopan unionin virallisten toimielinten kielillä. Kysymys siitä, oliko emoyhtiön konkurssipesän saatava käsittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi jäänyt valvomatta ja jakoluettelossa huomioon ottamatta niin, että käräjäoikeuden vahvistamaa jakoluetteloa oli muutettava. Kysymys myös siitä, olisiko pesänhoitajan tullut ottaa valvontana huomioon kirjallinen selvitys, jonka emoyhtiön konkurssipesä oli antanut saatavistaan ennen pesäluettelon laatimista. KonkL 12 luku 5 KonkL 12 luku 6 KonkL 12 luku 7 KonkL 13 luku 16 2 mom. EU:n maksukyvyttömyysmenettelyistä annettu asetus 40 art., 41 art., 42 art. 1 k. KKO:2013:17 Yrityssalaisuuden väärinkäyttö Tahallisuus Olosuhdetahallisuus Kysymys siitä, mitä yrityssalaisuuden väärinkäytön tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää selvitettäväksi teon esirikokseksi väitetystä menettelystä ja sen rangaistavuudesta. Kysymys myös tahallisuuden arvioinnista. (Ään., vahvennettu jaosto) RL 30 luku 6 1 k. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2013:2 Julkinen hankinta Soveltamisala Markkinaoikeuden toimivalta Puolustusalan hankinta Sotilaallinen käyttötarkoitus Valtion turvallisuusedut Kääntöpöytä Unionin tuomioistuimen tuomio Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos oli hankkinut kääntöpöytälaitteiston, jonka avulla se muun ohella tutki elektromagneettisin mittauksin sotilasajoneuvojen häiveominaisuuksia. Puolustusvoimille kääntöpöydällä oli vain sotilaalliseen toimintaan liittyvää käyttöä, mutta kääntöpöytää osin vastaavia teknisiä sovelluksia oli myös siviilikäytössä. Markkinaoikeus oli jättänyt kääntöpöydän hankinnasta tehdyn hakemuksen tutkimatta katsoen, että hankintaan ei tullut soveltaa julkisista hankinnoista annettua lakia eikä asian käsittely siten kuulunut markkinaoikeuden toimivaltaan. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys siitä, tuliko mainittua lakia soveltaa hankintaan vai oliko kyse hankinnasta, joka jäi unionin oikeuteen perustuvan puolustusalan hankintoja koskevan poikkeuksen nojalla lain soveltamisalan ulkopuolelle. Korkein hallinto-oikeus katsoi, saatuaan ennakkoratkaisun unionin tuomioistuimelta, että kääntöpöytä oli sinänsä sellainen nimenomaan sotilaalliseen käyttöön tarkoitettu tuote, johon puolustusalan hankintoja koskeva poikkeus saattoi soveltua. Kun poikkeukseen turvautumisen ei kuitenkaan ollut osoitettu olleen valtion keskeisten turvallisuusetujen turvaamiseksi tarpeen, kysymys ei ollut hankinnasta, joka olisi poikkeuksen nojalla jäänyt julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle. Markkinaoikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Laki julkisista hankinnoista (348/ 2007) 7 1 mom. 1 ja 2 k. SEUT 346 artikla Direktiivi 2004/18/EY julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 10 artikla Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-615/10 Insinööritoimisto Instiimi Oy Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös taltionumero 3712 (KHO 2010:78) KHO:2013:5 Virkamiesasia Rajavartiolaitos Vanhempi rajavartija Rajatarkastajan tehtävä Siirto määräajaksi huoltoasentajan tehtävään Vaativuusluokaltaan alempi tehtävä Palveluksen asianmukainen järjestäminen Rajavartioston komentaja oli sen jälkeen, kun vanhemmalta rajavartijalta A:lta oli kielletty virka-aseen hallussapito, peruuttanut päätöksen, jolla A oli määrätty rajatarkastajan tehtävään. A oli tämän jälkeen määrätty palvelun asianmu- Momentti 9 Momentti 3/2013

10 kaista järjestämistä varten määräajaksi rajatarkastajan tehtävää vaativuusluokaltaan ja palkkaukseltaan alempaan huoltoasentajan tehtävään. Hallinto-oikeus oli A:n valituksesta kumonnut rajavartioston komentajan tekemän siirtopäätöksen. Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen. Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 14 :n 1 momentissa tarkoitettu siirto palveluksen asianmukaista järjestämistä varten toiseen tehtävään ei edellyttänyt virkamiehen suostumusta. Toisaalta lainvalmisteluasiakirjojen mukaan siirto ei voinut tarkoittaa myöskään muunlaista siirtoa kuin siirtoa samanlaiseen, samannimiseen tai samantasoiseen virkaan tai tehtävään taikka virkahierarkiassa ylempään virkaan. Asian oikeudelliseen arviointiin ei vaikuttanut se, että järjestelyn tarkoituksena oli ollut välttää A:han kohdistuvien kurinpidollisten toimien käyttö. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta 14 1 mom. KHO:2013:6 Vammaispalvelu Palveluasuminen Laitoshoito Kunta A:lla oli ollut huhtikuussa 2004 raju aivoverenvuoto, jonka jälkeen hän oli ollut kuukauden tehohoidossa. A oli täysin autettava. A pystyi istumaan muutamia tunteja. Hän ei pystynyt kommunikoimaan eikä pyytämään apua soittokellolla. A nostettiin päivittäin istumaan ja hän polki restoraattoria. Se, että A tarvitsi toisen henkilön apua ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti ei välttämättä sulkenut häntä pois palveluasumisen piiristä. Kun otettiin huomioon lääkärinlausunnoista ja asiakirjoista saatava selvitys A:n sairaudesta ja hänen avuntarpeestaan, A:n oli katsottava olevan vammaispalvelulain 8 :n 2 momentissa ja vammaispalveluasetuksen 11 :ssä tarkoitettu vaikeavammainen henkilö, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsi toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin runsaasti. A:n ei ollut kuitenkaan katsottava olevan jatkuvan laitoshoidon tarpeessa, koska hänen palvelutarpeisiinsa vastaaminen ei edellyttänyt pääasiassa sairaanhoidon osaamista tai muuta erityisosaamista jatkuvasti tai pitkäaikaisesti. A:n tarvitsema riittävä huolenpito oli mahdollista turvata avohuollon toimenpitein. Kunnan oli siten järjestettävä A:lle palveluasuminen. Perustuslaki 19 1 mom. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 1 ja 2 mom., 4 1 mom. ja 8 2 mom. Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 11 Ks. myös KHO 2013:7. KHO:2013:7 Vammaispalvelu Palveluasuminen Laitoshoito Kunta A:lla oli kesällä 2004 tapahtuneen aivoverenvuodon jälkitilana tetrapareesi, afasia ja symptomaattinen epilepsia. A:lla oli myös tablettihoitoinen kakkostyypin diabetes ja hän oli MRSA-kantaja. Hänellä oli myös lähes päivittäistä päänsärkyä. A:n puhe oli kuiskaavaa ja hän käytti muutamia sanoja tai lyhyitä lauseita. A oli pääosin vuodepotilas ja täysin autettava. Se, että henkilö tarvitsi toisen henkilön apua ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti, ei välttämättä sulkenut häntä pois palveluasumisen piiristä. Kun otettiin huomioon lääkärinlausunnoista ja asiakirjoista saatava selvitys A:n sairaudesta ja hänen avuntarpeestaan, A:n oli katsottava olevan vammaispalvelulain 8 :n 2 momentissa ja vammaispalveluasetuksen 11 :ssä tarkoitettu vaikeavammainen henkilö, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsi toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin runsaasti. A:n ei ollut kuitenkaan katsottava olevan jatkuvan laitoshoidon tarpeessa, koska hänen palvelutarpeisiinsa vastaaminen ei edellyttänyt pääasiassa sairaanhoidon osaamista tai muuta erityisosaamista jatkuvasti tai pitkäaikaisesti. A:n tarvitsema riittävä huolenpito oli mahdollista turvata avohuollon toimenpitein. Kunnan oli siten järjestettävä A:lle palveluasuminen. Perustuslaki 19 1 mom. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 1 ja 2 mom., 4 1 mom. ja 8 2 mom. Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 11 Ks. myös KHO 2013:6. KHO:2013:8 Kilpailunrajoitus Kartelli Kilpailunrikkomismaksu Toimialaliitto Toimialaliiton hallitus Toimialaliiton jäsenyritys Jäsenyrityksen vastuu kilpailunrajoituksesta Seuraamusmaksuesityksen määräaika Asian käsittelyn viivästyminen Viivästymisen hyvittäminen viran puolesta Kodinkoneiden huoltoliikkeiden toimialaliiton hallituksessa ja muissa toimielimissä oli sovittu eräiden huoltotöiden hinnoittelusta. Markkinaoikeus oli Kilpailuviraston esityksestä määrännyt kilpailunrikkomismaksun toimialaliitolle, mutta hylännyt esityksen maksun määräämisestä liiton hallituksessa edustettuina olleille huoltoliikkeille. Esityksen hylkäämistä oli perusteltu keskeisesti sillä, että huoltoliikkeiden ei ollut osoitettu ryhtyneen liiton toiminnasta itsenäiseen tai erilliseen kilpailunrajoitukseen. Kilpailuvirasto valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen siltä osin kuin sen seuraamusmaksuesitys oli hylätty. Liiton vastuusta ei ollut korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys. Korkein hallinto-oikeus katsoi Kilpailuviraston valituksesta, että ne huoltoliikkeet, joiden edustajat olivat toimialaliiton hallituksessa ja muissa toimielimissä osallistuneet hinnoittelusta sopimiseen, olivat vastuussa kilpailunrajoituksesta. Huoltoliikkeiden vastuu ei edellyttänyt markkinaoikeuden päätöksessä tarkoitettuja erityisedellytyksiä. Hinnoittelusta sopimisessa oli kysymys lähtökohtaisesti yhtenä kokonaisuutena pidettävästä kilpailunrajoituksesta. Jokainen useiden vuosien ajanjaksolla ilmenneeseen kilpailunrajoitukseen jossakin vaiheessa osallistunut huoltoliike ei kuitenkaan ollut pelkästään tämän vuoksi vastuussa kilpailunrajoituksesta koko sen kestoajalta. Kun osa huoltoliikkeistä oli esitetyn näytön perusteella luopunut kilpailunrajoituksesta yli viisi vuotta ennen seuraamusmaksuesityksen tekemistä, oikeus seuraamusmaksun määräämiseen oli näiden liikkeiden osalta vanhentunut. 10

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 5/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 6 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti 5/2013 Tämän liitteen ovat

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 30.3. 5.4.2013/14 Liite Virallisen lehden numeroon 40/8.4.2013 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO VALTIONEUVOSTO........ 11 Hallituksen esitykset.........

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 2/2014 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Momentti

Lisätiedot

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö

2_09LMU.fm Page 1 Friday, February 27, 2009 1:20 PM 2/2009. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö

momentti 6_09.fm Page 1 Thursday, September 3, 2009 11:17 AM 6/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

3/2011 LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. ASETETUT TOIMIELIMET OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 3/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 6 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 7 Korkein hallinto-oikeus 8 KKO:N VALITUS-

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 3/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 4 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 6 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET

Lisätiedot

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö

momentti3_09lmu.fm Page 1 Friday, March 20, 2015 9:33 AM 3/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, 4/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 9 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 2/2010

Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 2/2010 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö

2006_6lmu.fm Page 1 Thursday, September 21, 2006 9:38 AM 6/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

momentti 6_10.fm Page 1 Thursday, September 9, 2010 2:29 PM 6/2010 Sisältö

momentti 6_10.fm Page 1 Thursday, September 9, 2010 2:29 PM 6/2010 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 1/2013 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 6 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 10 KKO:N VALITUSLUVAT

Lisätiedot

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö

momentti4_09lmufmii.fm Page 1 Tuesday, May 26, 2009 1:23 PM 4/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö

2008_6lmu.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2008 9:48 AM 6/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2008_2lmu.fm Page 1 Friday, February 22, 2008 10:51 AM 2/2008. Sisältö

2008_2lmu.fm Page 1 Friday, February 22, 2008 10:51 AM 2/2008. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö

momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3

Sisältö 6/2007. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Tasavallan presidentin asetukset 3 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12

Sisältö 4/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 4 Valtioneuvoston asetukset 12 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, 2006 2:45 PM 5/2006. Sisältö

2006_5lmu.fm Page 1 Friday, August 4, 2006 2:45 PM 5/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15

Sisältö Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET 3/2007. Korkein hallinto-oikeus 13 KKO:N VALITUSLUVAT 15 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö

2005_5adv.fm Page 1 Monday, August 8, 2005 11:35 AM 5/2005. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET

MIETINNÖT YM. OIKEUSTAPAUKSET Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö

2006_1lmu.fm Page 1 Monday, January 16, 2006 12:02 PM 1/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM.

LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait Hallituksen esitykset Tasavallan Presidentin asetukset Valtioneuvoston asetukset MIETINNÖT YM. 4/2011 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIE- TINNÖT YM. 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 11 KKO:N VALI-

Lisätiedot