Koodin pienentäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koodin pienentäminen"

Transkriptio

1 Koodin pienentäminen Timo Lilja 47989S T Ohjelmistotekniikan seminaari 12. helmikuuta 2009 Tiivistelmä Tässä työssä selvitetään erilaisia menetelmiä suoritettavan ohjelman muistijäljen pienentämiseksi eli tiivistämiseksi. Työssä tutustutaan menetelmiin, joilla ohjelman käyttämää koodi- ja datatilaa voidaan vähentää. Erityisesti keskitytään kooditilan minimointia tarjoaviin kääntäjäoptimointeihin ja muistinkulutusta vähentäviin prosessorikäskykantoihin. 1 Johdanto Koodin tiivistäminen tarkoittaa ohjelman lähde- tai kohdekoodin pienentämistä niin, että ohjelman tulos ei muutu. Ohjelmoijalla on käytettävissä monia menetelmiä koodin tiivistämiseksi lähtien erilaisita ohjelmointitekniikoista ja ohjelmointikielten tarjoamiasta rakenteista päätyen aina kääntäjäoptimointeihin ja viime kädessä käskykanta-arkkitehtuureihin. Nykyaikaisissa pyötä- ja palvelinkoneissa keskusmuistia on yleensä merkittävästi enemmän kuin mitä ohjelmien suorittaminen vaatii. Siispä ohjelmakoodia pienentävät muutokset eivät ole enää niin tärkeitä näissä ympäristöissä. Sen sijaan sulauteutuissa järjestelmissä kuten esimerkiksi kännyköissä muistia on vielä vähän saatavilla. Tällöin ohjelman muistijäljen pienentäminen voi olla merkityksellistä tai jopa välttämätöntä - joissain sulautetuissa järjestelmissä ohjelmaa ei voida suorittaa ollenkaan, jos se ei mahdu keskusmuistiin ja virtuaalimuistia ei ole tarjolla. Tässä työssä käydään läpi erilaisia menetelmiä ohjelmakoodin ja datan tiivistämiseksi. Ohjelmakoodin tiivistämisellä ymmärretään tässä yhteydessä ohjelmoijan ohjelmoitaessa valitsemat tiivistysmenetelmät kuten abstraktiot, sovellusaluekohtaiset erityiskielet (Domain Specific Languages), kääntäjäoptimoinnit ja prosessorien käskykannat. Työssä suoritetaan pienimuotoinen koe, jossa tutkitaan GCC-kääntäjän [2] tilaoptimointivipujen vaikutusta kääntämiseen. Datan tiivistäminen tarkoittaa sellaisten menetelmien valitsemista, jotka johtavat pienempään data-osion muistijälkeen. Yleensä nämä valinnat ovat erilaisia 1

2 algoritmisia ratkaisuja, jotka ohjelmoija tekee lähdekooditasolla ohjelmakoodia kirjoittaessaan. Luku kaksi esittelee ohjelmakoodin tiivistämistä sekä esittelee työn kokeellisen osion. Luvussa kolme käsitellään datan tiivistämistä. Yhteenveto ja loppupäätelmät ovat luvussa neljä. 2 Koodin tiivistäminen Ohjelmakoodin tiivistämiseen on käytössä monia menetelmiä: yksinkertaisimpia esimerkkejä lienee yhtenäisten toistuvien osien korvaaminen silmukoilla ja aliohjelmilla. Nykyaikaiset ohjelmointikielet tarjoavat paljon proseduraalista abstraktiota korkeampiakin keinoja koodin tiivistämiseen ja uudelleen käytettävyyteen. Olio-ohjelmoinnissa luokat ja funktionaalisessa ohjelmoinnissa korkeamman kertaluvun funktiot ovat hyviä keinoja vähentää koodin toistuvuutta. Sovellusaluekohtaiset erityiskielet saattavat johtaa myös pienempään koodiin lähdekooditasolla. Nykyään on olemassa myös hyvin kehittyneitä kääntäjäoptimointeja, joilla koodin tiivistämisen ongelmaa voidaan siirtää ohjelmoijalta kääntäjälle. On myös mahdollista, että tietokone pystyy tuottamaan lähdekoodista tiivistetympää kohdekoodia kuin mitä ohjelmoija. Ainakin koodin luettavuus säilyy yleensä parempana kuin ohjelmoijan tiivistäessä koodia. Jonkin verran käytetty tekniikka on koodin pakkaaminen. Koodi pakataan jollain tunnetulla pakkausalgoritmilla ja suorittettavan binäärin alkuun linkitetään ohjelma, joka purkaa koodin ennen suoritusta. Tällä menetelmällä ei niinkään saavuteta pienempää muistijälkeä vaan säästöä massamuistitilan kulutuksessa. 2.1 Abstraktiot Ehdottomasti tärkein tapa tiivistää koodia on luoda abstraktioita. Artikkelissa [7] esitellään mm. aliohjelmien ja tulkkien määrittely keinoina pienentää koodin kokoa. Olkoon annettuna koodi for I := 17 to 43 do Set(I,68) for I := 18 to 42 do Set(I,69) for I := 81 to 91 do Set(30,J) for I := 82 to 92 do Set(31,J) Tässä Set(X,Y) piirtää pikselin kohtaan (X, Y ). Luomalla proseduraalinen abstraktio vaaka- ja pystyviivojen piirtämiseen parannetaan koodin luettavuutta ja tuotetaan tiivimpää lähdekoodia. Hor(17,43,68) Hor(18,42,69) Vert(81,91,30) Vert(82,92,31) 2

3 Ei ole aivan itsestään selvää, että kyseisessä tilanteessa proseduurien käyttäminen johtaisi tiivimpään konekoodiin, koska aliohjelmakutsuista tulee tietty lisä generoituun koodiin, mutta nykyaikaiset kääntäjät ovat varsin tehokkaita suorittamaan ns. inline-optimointeja, joissa aliohjelmakutsu poistetaan ja aliohjelman runko sisällytetään sellaisenaan kutsuttavaan kohtaan. Seuraavana tiivistyskeinona artikkelissa [7] mainitaan sovellusaluekohtaisten erityiskielten käyttö: Tässä tapauksessa voitaisiin rakentaa tulkki, jolle annetaan syötteenä tiedostossa tarvittava data. Esimerkin tapauksessa: H H V V Esimerkin tulkki on huomattavasti monimutkaisempi ohjelma kuin alkuperäiset neljä for-silmukkaa. Jotta tulkkaamiseen perustuvalla lähestymistavalla päästäisiin tiivimpään tulokseen, tulee piirtokomentoja olla merkittävästi enemmän, muuten tilansäästöä ei synny. Sovellusaluekohtaisen erityiskielen suurena hyötynä voitanee pitää tilansäästön sijasta sitä, että se mahdollistaa varsinaisen ongelman kuvaamisen ongelmalle luonnollisilla käsitteillä. Sovellusaluekohtaisten erityiskielten käytön edelläkävijänä lienee Lisp-perheen kielet, joiden syntaksi mahdollistaa datan ja ohjelmakoodin yhdenmukaisen käsittelyn. Lisäksi niissä on yleensä hyvin tehokas makrojärjestelmä, jonka avulla koodin evaluointia voidaan kontrolloida hyvin tarkasti. Hyvä johdatus ohjelmointiin ja sovellusaluekohtaiseen ohjelmointiin löytyy kirjasta [6]. Monia Unix-työkaluja voidaan pitää esimerkkinä sovellusaluekohtaisesta lähestymistavasta. C-ohjelmien kääntämisessä käytettävä make-työkalu, jolla voidaan kuvata ohjelmakoodin kääntämisessä tarvittavia riippuvuussuhteita on hyvä esimerkki. Jos vastaavia riippuvuussuhteita yritettäisiin kuvata C-ohjelmalla tai shell-skripteillä, jouduttaisiin kirjoittamaan huomattavasti suurempi määrän koodia ja luettavuus olisi huonompi. Yleensä sovellusaluekohtainen kieli dokumentoi itsensä paremmin kuin vastaava toteutus yleiskäyttöisellä ohjelmointikielellä. Haittapuolena voitaneen pitää sitä, että uuden ohjelmointikielen opiskeleminen vaatii aikaa ohjelmoijalta. Lisäksi oman erityiskielen kääntäjien, työkalujen ja IDE-ympäristöjen rakentaminen sekä ylläpitäminen vie aikaa ja resursseja. Yleensä ei myöskään ole selvää, mihin raja erityis- ja yleiskäyttöisen kielen välillä tulee vetää. Viimeisenä koodin tiivistämiskeinona artikkelissa [7] mainitaan ohjelman konekielisen koodin optimointi käsin tai jopa että ohjelmoija kirjoittaisi suoraan konekielisen ohjelman käsin. Mielestäni tämä neuvo on täysin vanhentunut. Nykyisin kääntäjien optimoinnit ovat hyvin kehittyneitä ja lisäksi prosessorien käskykannat sekä liukuhinat aiheuttavat sen, että käsin on hyvin vaikea tuottaa parempaa koodia. Joissain erityistapauksissa yksittäisen funktion tai osien assembler-koodin manuaalinen optimointi saattaa olla kuitenkin kannattavaa. 3

4 2.2 Kääntäjäoptimoinnit Tässä osiossa tarkastellaan kääntäjäoptimointeja ja koodin uudelleenpakkaamista. Osio perustuu Debrayn ja muiden artikkelissa [9] esittämiin ja GCCkääntäjän [2] dokumentaation perusteella suorittamiin tilaoptimointeihin. Artikkelissa [9] käytetään tehokkaita proseduurien välisiä optimoinitimenetelmiä ja automaattista toistuvien koodiosien abstrahointia niin että saavutetaan jopa 30% tilan säästö perinteisillä menetelmillä optimoiduille binääreille. Artikkelissa kuvataan squeeze-niminen työkalu joka uudelleenkirjoittaa suoritettavan binäärin pienemmäksi. Yleisimpiä menetelmiä koodin tiivistämiseksi: Saavuttamattoman koodin eliminointi Koodi on saavuttamaton, jos mikään kontrollivuokaavion kaari ei johda siihen. Saavuttamatonta koodia ei koskaan suoriteta, joten se voidaan poistaa tuotettavasta binääristä. Kuolleen koodin eliminointi Koodi on kuollutta, jos sen laskemaa tulosta ei käytetä. Tällainen koodi voidaan poistaa vaikuttamatta ohjelman lopputulokseen. Käskyjonon korvaaminen (Strength reduction) Käskyjonon korvaaminen tarkoittaa käskyjonon korvaamista ekvivalentilla mutta vähemmän resursseja kuluttavalla käskyjonolla. Tällainen jono ei välttämättä ole alkuperäistä lyhyempi mutta yleensä suoritusajaltaan nopeampi. Tarkastelen tässä GCC [2]-kääntäjän versiota Kääntäjän tilaoptimoinnit käännetään päälle antamalla kääntäjälle vivuksi -Os. Dokumentaation [3] mukaan kyseinen vipu kääntää päälle optimointivivut -O2 ja -O1, mutta kytkee pois joukon asemointi- (align) ja uudelleenjärjestelyoptimointeja. Asemointioptimoinnit sijoittavat koodin niin että funktio- ja muut osoitteet ovat asemoitu prosessorin osoituksen kannalta tehokkaammin. Tämä suurentaa jonkin verran lopputuloksena tuotettavan binäärin kokoa. Uudelleenjärjestelyoptimoinnit järjestävät ohjelman peruslohkoja uusiksi niin, että ehdollisten hyppyjen märää vähenee. Yleensä tämäkin johtaa hieman suurempiin binääreihin 1. Vivuilla -O1 ja -O2 GCC tekee optimointeja jotka eivät merkittävästi hidasta käännöstä ja eivät suorita silmukoiden aukikäärimistä. Tämän työn kokeellisessa osiossa tutkittiin GNU Coreutils paketin kääntämistä eri GCC-optimointivivuilla ja vertailin tuotettujen binäärien kokoja. Coreutils on paketti joka GNU/Linux-järjestelmissä sisältää monia shell- -ympäristön perustyökaluja kuten ls, tar, head ja [. Paketissa on paljon suhteellisen pieniä binäärejä. Tässä kokeessa ohjelmat käännettin vivuilla -O0 (ei optimointeja), -O2 (perusoptimoinnit, oletusarvo) ja -Os (koko-optimoinnit). Kokeet suoritettiin seuraavilla alustoilla ja kääntäjän versioilla: Intel Pentium IV, GCC 4.3.2, Debian GNU/Linux Tarkkaan ottaen -Os-vipu kytkee pois optimoinnit: -falign-functions -falign-jumps - falign-loops -falign-labels -freorder-blocks -freorder-blocks-and-partition -fprefetch-loop-arrays -ftree-vect-loop-version 4

5 Intel Xeon E5335, GCC 4.1.2, Ubuntu 7.04 Sun SPARCv9, GCC 3.4.6, Solaris 5.10 Binäärien kokoja vertailtiin arkkitehtuureittain oletusarvo-optimoinnilla -O2 käännettyyn versioon ja ja laskettiin prosentuaalinen muutos: Liput x86 x86 64 Sparc -O0 +23,8% +28,4% +39,9% -O2 0% 0% 0% -Os -12,1% -7,1% -2,1% Normaalisti Coreutils-paketti käännetään -O2-vivulla. Tilaoptimoinneilla saavutettiin oletusarvoon verrattuna 2,1 % 12,1 % parannus. Muutokset ovat suuruudeltaan samaa luokkaa ja kääntäjien eri versioiden vaikutusta on vaikea eliminoida pois, joten kovinkaan merkittäviä johtopäätöksiä ei tämän kokeen perusteella pystytä tekemään. Intelin x86-arkkitehtuurissa eniten pieneni tsort-ohjelma, jonka koko laski 25% -O2-optioilla käännettynä. Vähiten tiivistyi groups-komento, jonka koko ei muuttunut ollenkaan. (groups-komento oli vain 2254 tavun kokoinen ja mitkään optimoinnit eivät vaikuttaneet sen kokoon.) Coreutils-paketin ohjelmat ovat varsin pieniä (keskimääräinen koko 46 kilotavua), joten tilaoptimoinneilla ei ole suuremmin merkitystä. Nykyaikaisissa pyötä- ja palvelinkoneissa, joissa keskusmuistia ja prosessorivälimuistia on riittävästi, ei koodin tilaoptimoinneilla ole enää niin suurta merkitystä. Mikäli tilaoptimoinneista aiheutuu suorituksen hidastumista, voi sillä olla käyttäjälle huomattavasti suurempi merkitys kuin saavutetuilla muutamien prosenttien tiivistyksillä. Viimeisenä kokeena tutkittiin x86-arkkitehtuurissa lähdekoodirivien lukumäärän vaikutusta objektikooditiedoston (.o) kokoon. Lähdekoodirivien määrä laskettiin sloccount-ohjelmalla [5], joka poistaa kommenttirivit. Tuloksena saatiin kuva 2.2. Kuvasta nähdään, että ohjelmakoodin koko riippuu suhteellisen lineaarisesti lähdekoodirivien määrästä. Optimointien vaikutus näyttää suhteellisen vakiolta eli ei suuremmin varioi ohjelmakoodin koon perusteella. 2.3 Prosessorien käskykannat Aikaisemmin kun keskusmuistia ei ollut paljon saatavilla oli suoritettavan konekoodin tiheydellä paljon merkitystä. Käskykannat pyrittiin suunnitelemaan mahdollisiman tiiviiksi. Nykyään muistia on työpöytä- ja palvelinkoneissa saatavilla niin paljon, että näitä perusteluja ei enää tarvita. Sen sijaan sulautetuissa järjestelmissä, joissa saatavilla olevaa muistia voi olla niukasti, on vieläkin olennaista pyrkiä tiiviiseen konekoodiin. Prosessorien käskykannat jaetaan yleensä RISC- ja CISC-luokkiin. RISC eli Reduced instruction-set computer koostuu käskykannasta, jossa jokainen käsky toteuttaa hyvin yksinkertaisen ja pienen operaation kuten esimerkiksi kahden luvun välisen kertolaskun. CISC eli Complex instruction-set computer tyyppisissä 5

6 Objektikoodin koko (tavuina) L hdekoodirivien ja objektikoodin koon suhde -O0 -O2 -Os L hdekoodirivien lkm Kuva 1: Ohjelmakoodirivien (kommentit poistettu) vaikutus tuotettuun lähdekoodiin eri optimointilipuilla. prosessoreissa lähestymistapa on täysin päinvastainen; yksittäinen käsky voi toteuttaa monta operaatiota kerrallaan. CISC-prosessoreissa on yleensä omat käskyt proseduurin kutsuun liittyvän pinon käsittelyyn kun taas RISC-prosessorissa kääntäjän tai ohjelmoijan on tuotettava ekspilisiittinen koodi funktiokutsupinon käsittelyyn. Yleensä CISC-arkkitehtuuri johtaa tiiviimpään koodiin, koska käskyt on pakattu jo käskyjen valintavaiheeessa. Mikäli käskykannan tiivistäminen viedään äärimilleen puhutaan MISC eli Minimal instruction set computer -arkkitehtuurista. MISC-arkkitehtuuria käytetään tyypillisesti virtuaalisissa pinokoneissa. MISC-arkkitehtuuri mahdollistaa hyvin yksinkertaiset käskykannan,, koska käskyjen oletetaan operoivan pinon päällä olevilla alkioilla. RISC- ja MISC-arkitehtuureissa yksittäiset käskyt ovat yksinkertaisia mutta niitä tarvitaan vastaavasti enemmän kuin CISC-koneissa. RISC/MISC johtaakin yleensä suurempaan muistiväylän käyttöön ja välimuistin huonompaan osumistarkkuuteen. Moderneissa moniydinprosessoreissa on useita ytimiä, jotka pystyvät operoimaan rinnakkain. Tällöin voi olla taloudellisempaa lähettää prosessorille yksi monimutkainen käsky, joka aiheuttaa rinnakaisen suorituksen useammassa ytimessä, kuin lähettää useampi yksinkertainen käsky. Ns. VLIW eli Very-long instruction word -käskyt ja vektorilaskenta ovat esimerkkejä tällaisesta yleistymässä olevasta lähestymistavasta. Seuraavaksi esitellään konkreettinen esimerkki tiivistetystä käskykannasta: sulautetuissa järjestelmissä käytettävän ARM-prosessorin [1] Thumb-käskykannasta [10]. ARM on 32-bittinen RISC-prosessori joka sisältää 16-bittisen Thumb-käsky- 6

7 kannan. Sulautetuissa järjestelmissä muisti on vielä tänäkin päivänä suhteellisen vähäistä, joten on selkeä tarve tiivimälle käskykannalle. Thumb-tilassa toimiessaan ohjelmoijalla on käytössä vain osa varsinaisesta käskykannasta ja kaikkiin ARM-prosessorin rekistereihin ei ole pääsyä. Thumb-käskyt on toteutettu niin, että prosessori laventaa ne varsinaisiksi käskyiksi käskyn dekoodaus -yksikössä. Ohjelmoija voi vaihtaa Thumbin ja normaalin käskykannan välillä dynaamisesti suorituksen aikana. Käskykannassa on useampi käsky, jolla tämä on mahdollista. Yleisin tapa on käyttää Branch and Exchange -käskyä (BX), Alla esimerkki koodista, joka vaihtaa Thumb-moodiin ja suorittaa Thumb-käskyistä koostuvan aliohjelman ja palaa takaisin varsinaiseen 32-bittiseen käskytilaan: mov R0,#5 ;Argument to function is in R0 add add R1,PC,#1 ;Load address of SUB_BRANCH, ;Set for THUMB by adding 1 BX R1 ;R1 contains address of SUB_BRANCH+1 ;Assembler-specific instruction to switch to Thumb SUB_BRANCH: BL thumb_sub ;Must be in a space of +/- 4 MB add R1,#7 ;Point to SUB_RETURN with bit 0 clear BX R1 ;Assembler-specific instruction to switch to ARM SUB_RETURN: Thumb-käskykannalla saadaan koodista tiivimpää. Käskykanta mahdollistaa myös dataväylän pienentämisen 16-bittiseksi. Tällöin 32-bittisen operaation hakeminen vaatii kaksi kellosykliä, mutta jos suurin osa koodista pystytään toteuttamaan 16-bittisenä, niin tämä hidastus ei ole merkittävä. Arm väittää että koodin koko pienenee noin 30% Thumb-käskyjä käytettäessä [4]. Muistiväylän pienentäminen saattaa mahdollistaa laitteiston toteuttamisen laajempaa muistiväylää halvemmalla. 3 Datan tiivistäminen Datan tiivistämisellä tarkoitetaan sen muistijäljen pienentämistä, jonka ohjelma käyttää sekä ajo- että käännösaikaisen dataan. Erotuksena koodin tiivistämiseen on se, että dataa ei (yleensä) suoriteta. Bentley [7] mainitsee useita tiivistämismenetelmiä. Älä tallenna vaan laske uudestaan. Datan vaatimaa tilaa voidaan pienentää merkittävästi, jos se voidaan laskea uudestaan aina tarvittaessa. Esimerkkinä Bentley [7] mainitsee trigonometriset funktiot, jotka aikaisemmin laskettiin taulukoista, mutta nykyään lähes poikkeuksetta kutsumalla alirutiinia, joka suorittaa varsinaisen laskun reaaliaikaisesti. 7

8 Toisena tiivästämiskeinona mainitaan harvat tietorakenteet. Klassinen esimerkki tästä on matriisien esitysmuodot: seuraajamatriisi ja seuraajalista. Jos matriisi on tiheä eli lähes jokaisessa elementissä on alkio, niin matriisi kannattaa järjestää seuraajamatriisimuotoon, jossa muistissa on varattu matriisien ulottuvuuksien kokoinen alue. Harvassa matriisissa lähes jokainen alkio on vakio tai 0. Tällöin on taloudellisempaa käyttää seuraajalistaesitystä, jossa matriisista tallennetaan vain vakioarvosta poikkeavat kohdat muistiin. Ks. tarkemmin esimerkiksi [8]. Datan pakkaaminen on myös tärkeä menetelmä ohjelmien muistijäljen pienentämiseen. Keinoja on useita riippuen sovellusalueesta. Otetaan esimerkiksi tilanne jossa data voidaan pakata yhteen prosessorin sanaan. Olkoon annettuna C-kielessä struct-rakenne: struct foo { uint_32t A; uint_16t B; } Oletetaan, että ensimmäinen luvun esittämiseen tarvitaan 20 bittiä ja toisen luvun esittämiseen 12 bittiä, jolloin ne mahtuvat yhteen 32-bittiseen sanaan. Yllä oleva esitysmuoto käyttää = 48 bittiä eli hukkaan menee 18 bittiä/invokaatio. Jos sen sijaan määritellään kentille eksplisiittinen bittileveys: struct foo { uint_32t A : 20; uint_16t B : 10; } ei ylimääräisiä bittejä mene hukkaan 2 Jos dataa on enemmän kuin keskusmuistia, voi olla hyödyllistä pakata data levylle ja purkaa siitä sopivia osia sitä mukaan kun sitä tarvitaan. Tämä asettaa vaatimuksia pakkausalgoritmeille ja monet nykyään helposti saatavat pakkausalgoritmikirjastot eivät suoraan tue satunnaishakuja ja -päivityksiä pakattuun dataan. Mikäli data on sopivasti klusteroituvaa, voidaan data pakata normaalilla pakkausalgoritmilla klustereittain, jolloin voidaan saavuttaa tietyntasoinen satunnaisluku/kirjoitustuki suhteellisen helposti. 4 Yhteenveto Perinteiset abstrahointimentelmät ovat hyvin tunnettuja keinoja ohjelman lähdekoodin koon pienentämiseksi. Ohjelmointikielten rakenteita tutkitaan edelleenkin aktiivisesti, mutta vaikka uusia menetelmiä muodostaa abstraktioita 3 2 Käytännössä bittikenttien käyttö C-kielessä on hankalaa, koska kääntäjät laventavat struct-määrittelyjen dataa niin, että muistioperaatiot ovat tehokkaampia. Ts. lopputuloksena näin määritelty struct-rakenne vie täsmälleen yhtä paljon tilaa kuin alkuperäinenkin. 3 Ks. esim. Haskell ja monadit 8

9 ja tiivimpää koodia onkin kehitetty viime aikoina, niin fokus näissä tutkimuksissa ei varsinaisesti ole ollut ohjelmakoodin tiivistäminen. Kääntäjätekniikan ja käskykantojen optimointi ohjelmakoodin pienentämiseksi on vieläkin aktiivinen tutkimusala, jolla on sovelluskohteita erityisesti sulautetuissa järjestelmissä, joissa muistiresurssit ovat niukat. Työpöytä- ja palvelinkäytössä ei nykyisillä tilaoptimoinneilla liene enää niin suurta merkitystä vaan tärkeämpää on ohjelmien tehokas suorittaminen. Siispä suoritusajan minimointi on nykyään merkittävästi tärkeämpää kuin tilankulutuksen. Sulautetuissa järjestelmissä lyhyempi koodi voi johtaa tehonkulutksen kannalta parempaan suoritukseen. Uskon, että tilaoptimoinnit tulevat olemaan erityisen tärkeitä lähinnä tällaisissa ympäristöissä niin kauan kuin akkuteknologia rajoittaa laitteiden käyttöaikaa merkittävästi. 9

10 Viitteet [1] [2] Gnu compiler collection. [3] The gnu compiler collection (documentation). onlinedocs/gcc-4.3.2/gcc/. [4] Improving arm code density and performance. pdfs/thumb-2coretechnologywhitepaper-final4.pdf. [5] Sloccount. [6] Harold Abelson and Gerald J. Sussman. Structure and Interpretation of Computer Programs. MIT Electrical Engineering and Computer Science. The MIT Press, second edition, July [7] Jon Bentley. Programming pearls: squeezing space. Commun. ACM, 27(5):416, [8] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. Introduction to Algorithms, Second Edition. The MIT Press, September [9] Saumya K. Debray, William Evans, Robert Muth, and Bjorn De Sutter. Compiler techniques for code compaction. ACM Trans. Program. Lang. Syst., 22(2): , [10] Joe Lemieux. Introduction to arm thumb. shared/printablearticle.jhtml?articleid=

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

Joonas Sarajärvi Reaaliaikainen kuvaprosessointi robottihelikopterissa

Joonas Sarajärvi Reaaliaikainen kuvaprosessointi robottihelikopterissa TIETOTEKNIIKAN OSASTO Joonas Sarajärvi Reaaliaikainen kuvaprosessointi robottihelikopterissa Diplomityö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 Sarajärvi L.J. (2014) Reaaliaikainen kuvaprosessointi

Lisätiedot

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma Perusasiat 1 Perusasiat Tässä ensimmäisessä luvussa käsittelemme C++:n perusominaisuuksia. Kaikkiin tässä käsiteltäviin asioihin palataan tarkemmin myöhemmissä luvuissa - tarkoituksena on nyt vain hieman

Lisätiedot

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 1.1Taustaa ja ohjelmoinnin käsitemaailma 1.2 Erilaiset ohjelmointikielet ja paradigmat 1.3 Algoritmit ja tietorakenteet 1.4 Ohjelman perusrakenteet 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 2.1

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto. ANTTI VIRTANEN Visuaalinen tulkki ohjelmoinnin opetukseen Diplomityö

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto. ANTTI VIRTANEN Visuaalinen tulkki ohjelmoinnin opetukseen Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto ANTTI VIRTANEN Visuaalinen tulkki ohjelmoinnin opetukseen Diplomityö Aihe hyväksytty osastoneuvoston kokouksessa 13.11.2004 Tarkastajat: Prof. Hannu-Matti

Lisätiedot

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä Diplomityö Tarkastaja: Antti Valmari Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

Moderni muistinhallinta Transaktionaalinen muisti ja rinnakkainen roskienkeruu

Moderni muistinhallinta Transaktionaalinen muisti ja rinnakkainen roskienkeruu TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Moderni muistinhallinta Transaktionaalinen muisti ja rinnakkainen roskienkeruu Kandidaatintyö Tuure Laurinolli

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E.

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E. Häviöttömät tiedonpakkausalgoritmit Jukka Pollari Tiivistelmä. Tässä tutkielmassa käsitellään häviöttömiä pakkausalgoritmeja, tarkemmin määriteltynä sellaisia, joilla voidaan pakata kaikenlaista dataa.

Lisätiedot

Perustietotyypit ja laskutoimitukset

Perustietotyypit ja laskutoimitukset Perustietotyypit ja laskutoimitukset 2 Perustietotyypit ja laskutoimitukset Tässä luvussa käsittelemme C++:n perustietotyyppejä, varsinkin sellaisia kuin sinä mitä todennäköisemmin tulet käyttämään omissa

Lisätiedot

2. Laitteistorajapinta

2. Laitteistorajapinta 30 Sulautettu ohjelmointi 2. Laitteistorajapinta Tämä luku esittelee sulautetuissa järjestelmissä käytettyjen tietokoneiden arkkitehtuuria. Ylivoimaisesti yleisin arkkitehtuuri on von Neumann -arkkitehtuuri,

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit II

Tietorakenteet ja algoritmit II Tietorakenteet ja algoritmit II Luentomuistiinpanoja Simo Juvaste Asko Niemeläinen Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Alkusanat Tämä uuden TRAII kurssin luentomateriaali on kutakuinkin edellisen

Lisätiedot

Sähkösuunnittelun tehostaminen Excel VBA-ohjelmoinnin avulla

Sähkösuunnittelun tehostaminen Excel VBA-ohjelmoinnin avulla Tuomas Kurittu Sähkösuunnittelun tehostaminen Excel VBA-ohjelmoinnin avulla Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.11.2014 Tekijä(t) Tuomas Kurittu

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja Tietorakenteet ja algoritmit I Luentomuistiinpanoja Simo Juvaste Asko Niemeläinen Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Alkusanat Tämä moniste perustuu valtaosaltaan aiemman Tietorakenteet ja algoritmit

Lisätiedot

3. C-kieli sulautetun järjestelmän ohjelmointikielenä 07.01.2008, pva

3. C-kieli sulautetun järjestelmän ohjelmointikielenä 07.01.2008, pva 3. C-kieli sulautetun järjestelmän ohjelmointikielenä 07.01.2008, pva "Ohjelmointi ei ole mitään massojen huvia, vaikka sitä joskus helpoksi luullaankin. Joiltakin se sujuu luonnostaan, jotkut voivat jopa

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi

MATLAB-ohjelmointi. COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-ohjelmointi COMSOL Oy Lauttasaarentie 52 00200 Helsinki Puh. 09-2510 400, Fax 09-2510 4010 info@comsol.fi www.comsol.fi MATLAB-Ohjelmointi Sivu 2 Sivu 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 MIKÄ

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

Jirka Ylönen. Tietotekniikan LuK-tutkielma 3.3.2002. Jyväskylän yliopisto. Tietotekniikan laitos

Jirka Ylönen. Tietotekniikan LuK-tutkielma 3.3.2002. Jyväskylän yliopisto. Tietotekniikan laitos Jirka Ylönen Tietotekniikan LuK-tutkielma 3.3.2002 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tekijä: Jirka Ylönen Yhteystiedot: Sähköposti jjylonen@st.jyu.fi Työn nimi: C#-kielen perusteet Title in English:

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä

Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä Olli Kalmari Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 12. toukokuuta 2008 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Olli Kalmari Yhteystiedot:

Lisätiedot

Funktionaalinen ohjelmointi

Funktionaalinen ohjelmointi Funktionaalinen ohjelmointi Aiemmin on käsitelty nykyohjelmoinnin suosituimpia ohjelmointiparadigmoja: imperatiivista ohjelmointia ja olio-ohjelmointia. Tässä osassa perehdytään funktionaaliseen ohjelmointiin

Lisätiedot

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Jussi Makkonen 15.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistosuunnittelijat kehittävät tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja

Lisätiedot