Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viranomaislautakunnan päätöksestä , 3, tehtyjen valitusten johdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viranomaislautakunnan päätöksestä 20.1.2015, 3, tehtyjen valitusten johdosta"

Transkriptio

1 Viranomaislautakunta Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viranomaislautakunnan päätöksestä , 3, tehtyjen valitusten johdosta 426/10.03/2014 Viromltk 16 Valmistelija/lisätiedot: toimistoinsinööri Oiva Ollikainen, puh Viranomaislautakunta myönsi kokouksessaan , 3, Juha Itkoselle maa-ainesluvan kalliokiviaineksen ottamiseen Hakkaralan kylän tiloilta Salmenranta 1:255 ja Saviniemi 1:294. Em. maa-aineslupapäätöksestä ovat valittaneet Itä-Suomen hallinto-oikeuteen As. Oy Siilinjärven Niittykeiju sekä henkilö A ja yhdeksän henkilön allekirjoittamalla valituksella henkilöt B - J. As. Oy Siilinjärven Niittykeijun valitus Valittajan mielestä lupapäätös on yleiskaavan vastainen. Viranomaislautakunta on päätöksessään todennut kohdassa "yleiskaava" kaikki läheiset kaavamerkinnät ja niiden oikeat etäisyydet ottamisalueeseen. Valittajan ilmoittamia yleiskaavan alueiden etäisyyksiä ottamisalueesta (kartalta mitattu matka): AP-1 alue 100 m tai vähemmän (380 m), s1 alue läheisyydessä (450 m), SL-1 alue välittömässä läheisyydessä (120 m), sm-602 läheisyydessä (550 m), ma-612 läheisyydessä (790 m), ma 664 läheisyydessä (900 m), ymp ottoalueella (40 m päässä), talousvesikaivo 200 m (200 m). Valittajan ilmoittamat etäisyydet antavat virheellisen kuvan ottamisen vaikutuksista yleiskaavavarausten alueisiin. Viranomaislautakunta on todennut hakemuksen olevan yleiskaavan mukainen, joka perustuu em. todellisiin etäisyyksiin ja hakemuksesta pyydettyihin lausuntoihin kuten Pohjois-Savon liitto , ely-keskus , kunnan kaavoittaja ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Valittajan käsitys maakuntakaavan MU-merkinnästä alueelle on vanhentunut. Kuopion seudun maakuntakaavaa on muutettu Pohjois-Savon maakuntakaavan hyväksymisen yhteydessä Kaavamääräyksen muutos on selvitetty lupapäätöksen kohdassa "maakuntakaava". Valittajan viittaus KHO:n ratkaisuun 2013:104 ei ole vertailukelpoinen valituksenalaisen päätöksen tilanteeseen. Ratkaisussa ko. alue oli yleiskaavassa merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi - VU ja valituksenalaisessa tapauksessa aluen merkintä on M - metsätalousvaltainen alue. KHO totesi ratkaisussaan, että sinänsä VU-kaavamerkintä ei muodostanut estettä maa-ainesten ottamiselle vaan suunnitellun ottamisen laajuus ja syvyys suhteessa lähiympäristöön katsottiin vaikeuttavan alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Valituksen alaisessa tapauksessa maa-aineksen ottaminen ei estä jatkossa alueen käyttämistä metsätalousvaltaisena alueena. Valittajan mielestä lupapäätös on maa-aineslain vastainen. Viranomaislautakunta on ottanut asiaan kantaa kaikilta osin päätöksen kohdassa

2 "hakemuksen maa-aineslain mukaisuuden perustelu". Valittajan mielestä päätöksen perustelu ei täytä hallintolain 45 vaatimuksia. Esimerkkikohtana nostettu yleiskaavan mukaisuus on esitetystä kohdin vain osa perusteluja. Kohdassa "yleiskaava" on hakemuksen ja sen lähiympäristön kaavavaraukset selvitetty yksityiskohtaisesti etäisyyksineen. Hakemuksen kaavan mukaisuutta ovat lausunnoissaan arvioineet ely-keskus, Pohjois-Savon liitto ja kunnan kaavoittaja. Näihin yhdessä perustuu lautakunnan toteamus kaavan mukaisuudesta. Valittajan mielestä kuljetuksesta ja lastauksesta aiheutuvia haittoja ei ole perusteltu lainkaan. Asiaa on selvitetty päätöksen "hakemuksen maa-aineslain mukaisuuden perustelu" kappaleessa kohta 10. Maa-aineslain 1 Lain soveltamisala: "Tätä lakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei 2 :stä muuta johdu." Soveltamisalaksi on määritelty maa-aineksen ottaminen esim. käsiteltäväksi tai pois kuljetettavaksi. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Hämeenlinnan hallinto-oikeuden aiemmin käsittelemän maa-aineslupa-asian ja samassa yhteydessä käsitellyt myös maa-ainesluvan suhdetta liikennöintiin sekä melu- ja pölypäästöihin: " /2453 KHO:2012:79 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös nro 10/0793/2 Liikenteestä aiheutuva haitta Maa-aineslain 3 :n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä muun ohella niin, ettei toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Ottamissuunnitelman mukaan tieyhteys hankealueelle on järjestettävissä Vangonojantien yksityistien kautta. Mäki-Lähteelän tilalla on kulkuoikeus mainitun tien kautta. Suunnitelman mukaan kulku hankealueelta on esitetty Vangonojan tietä pohjoiseen. Lupapäätöksessä on suositeltu, että liikenne ottoalueelta ja sieltä pois järjestetään tätä kautta, ellei alueelle ole mahdollista järjestää kokonaan uutta kulkuyhteyttä toista kautta. Ottamisalueen liittymä tulisi mahdollisuuksien mukaan olla yhteinen Janakkalan kunnan puoleisen toiminnanharjoittajan kanssa. Liittymä tulisi kuitenkin sijoittaa mahdollisimman kauas läheisen ratsastuskoulun liittymästä toiminnasta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Asiakirjoista ilmenee, että kuljetuksista aiheutuvat melu- ja pölyhaitat voivat olla merkittäviä, jos kaikki liikenne kulkee Vangonojan tietä etelään Ryttylään, koska Kirkkomäen suunnalla on runsaasti asutusta. Tieyhteyttä Vangonojantieltä ei ole ratkaistu valituksenalaisella lupapäätöksellä. Asian käsittelyn yhteydessä on kuitenkin selvitetty vaihtoehtoisia linjauksia kulkuyhteyden järjestämiseksi siten, että asutukselle ei aiheudu sellaista haittaa, joka olisi luvan myöntämisen esteenä. Ennen toiminnan aloittamista tieyhteyden järjestämisen tulee tapahtua erikseen joko sopimuksin tai asianmukaisin toimituksin. Liikenneturvallisuus sellaisenaan ei voi tulla maa-ainesluvan myöntämisen yhteydessä tutkittavaksi. Melu ja pöly Lupapäätöksen mukaan lähin asuinrakennus on ottoalueen pohjoispuolella, Vangonojantien toisella puolella, noin 130 metrin etäisyydellä ottoalueen ulkorajasta sijaitseva ratsutilan asuinrakennus ja ratsastuskoulu. Ottoalueen eteläpuolella lähin vapaa-ajan rakennus noin 230

3 metrin etäisyydellä ottoalueen ulkorajasta. Kirkkomäentien varrella on kahdentoista loma-asunnon keskittymä etäisyydellä ottoalueen ulkorajasta. Ottoalueilta saatava kiviaines seulotaan ja murskataan alueen alatasolla. Ottamissuunnitelman mukaan suuret pintakivet, joita on paljon, rikotaan ja murskataan yhdessä sora-ainesten kanssa. Melu suuntautuu rinteestä länteen päin asutukselle aiheutuvan haitan poistamiseksi. Myös pölyn on arvioitu pysyvän hankealueen sisällä. Hämeen ympäristökeskus on lausunnossaan todennut, ettei toiminnasta aiheudu maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettua haittaa. Myöskään ympäristökeskuksen harkitessa ympäristövaikutusten arviointitarvetta ei ole tullut esille seikkoja, jotka olisivat olleet esteenä maa-ainesluvan myöntämiselle. Lupapäätöksen määräys nro 11 koskee murskaustoiminnan mahdollisesti edellyttämää ympäristölupaa, jossa myös melu- ja pölyhaitoista voidaan antaa määräyksiä. Lupapäätös ei ole lainvastainen näillä valituksissa esitetyillä perusteilla. Hallinto-oikeuden loppujohtopäätös Ottamisen mahdollisten maa-aineslaissa tarkoitettujen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja estämiseksi annetut lupamääräykset huomioon ottaen ottaminen Mäki-Lähteelän tilalla voidaan toteuttaa hakemuksen mukaisesti maa-aineslain 3 :n estämättä. Esitetyn selvityksen perusteella lupapäätös ei myöskään ole vesilain, metsälain, ympäristönsuojelulain tai luonnonsuojelulain vastainen niiltä osin kuin mainituilla laeilla on merkitystä maa-ainesluvan myöntämiseen. Kunnanhallituksen on näin olen tullut myöntää B:lle hänen hakemansa maa-aineslupa. Maa-aineslain noudattamista luvanmukaisessa ottamisessa valvoo kunnan määräämä viranomainen, valvontaviranomainen, lain 14 :ssä säädetyllä tavalla. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa E ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan vaatineet, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antama päätös nro 10/0793/2 ja Hausjärven kunnanhallituksen päätös kumotaan ja hakemus hylätään. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 1. E:n ja hänen asiakumppaneidensa valitus jätetään K:n, L:n, U:n, V:n, M:n, N:n, X:n, Y:n, Z:n, Å:n, Ä:n, Ö:n, AA:n, AB:n, O:n, P:n, Q:n, R:n, AC:n, S:n ja T:n osalta tutkimatta. 2. E:n ja hänen asiakumppaneidensa valitus jätetään tutkimatta vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitettyjen muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevien valitusperusteiden osalta. 3. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian. Valitukset hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta." Valittajan kuljetusta ja lastausta koskeva perusteluvaatimus esitettyä tarkemmin on em. kho:n linjauksen mukaan perusteeton. Samoin on tieasioiden ja ympäristölupaan viittauksen kohdalla, josta on lupamääräys 3. Henkilön A valitus Henkilö A vaatii ettei maa-aineslupaa myönnetä ja on perustellut vaatimustaan seuraavasti: 1) Lukuisat ristiriidat: Hanke on monessa suhteessa ristiriidassa alueen kehittämisen, tasapuolisen kohtelun, lainsäädännön ja kaavoituksen

4 kanssa. Valittajan väite on yksilöimätön ja tarkentuu jatkokohdissa. 2) Ympäristövastuu: Hakijan tulisi esittää sellaisia perusteluja ja ympäristövastuuta, jotta maa-aines- tai ympäristölupa voitaisiin myöntää. Viranomaislautakunnan mielestä lainsäädännön vaatimat perusteet on esitetty ja maa-aineslain 6 mukaisesti lupa on tullut myöntää. 3) Kaavoitustarve puoltaa louhimolupaa: Valittajan mielestä maanomistajalla ja kunnalla on maa-ainesluvan käsitelyssä ja maanhankinnassa kunnalle kytkykauppaa. Viranomaislautakunta on kunnan maa-aineslupaviranomaisena ratkaissut maa-aineslupahakemuksen lainsäädännön mukaisesti eikä sillä ole mitään yhteyttä tai tekemistä kunnan maanhankinnan kanssa. 4) Hyvä hallintotapa: Valittaja ei ole saanut lupapäätöstä, päätöksessä ei esitetä luvanhakijan vastineita muistutuksiin, hankkeella on oltava sosiaalinen lupa alueen asukkailta, lautakunnan päätös osoittaa suurta väheksymistä asukkaiden mielipiteestä. Valittaja ei ole esittänyt huomautusta maa-aineslupahakemuksesta, vaan pelkästään ympäristölupahakemuksesta. Maa-aineslupapäätös on lähetetty tiedoksi kaikille maa-aineslupahakemuksesta huomauttaneille. Valittajalle lähetettiin hänen pyynnöstään ko. maa-aineslupapäätös sekä hakijan vastine tiedoksi ja myös muille pelkästään ympäristölupahakemuksesta huomauttaneille Maa-aineslupapäätös on lähetetty tiedoksi sekä maa-aineslupahakemuksesta että pelkästään ympäristölupahakemuksesta huomauttaneille Lupapäätökseen on merkitty kohtaan "kuuleminen suoritettu" hakijan antama vastine ja siihen on viitattu mm. lupa-aikaa koskevassa perustelujen kohdassa. Alueen asukkailla on lainsäädäntöön merkityt omat oikeutensa kuin myös luvan hakijalla ja maanomistajalla. Viranomaislautakunta on tehnyt päätöksensä tältä pohjalta ja maa-aineslupa on myönnetty päätökseen kirjatuin ehdoin ja perusteluin. 5 ) Päätös sivuuttaa täysin asian tiimoilta perustetun nettiadressin. Nettiadressi ei ole kuulemisen virallinen muoto. Sen sisällössä esitetyt asiat on kaikki mukana naapurien muistutuksissa, joihin viranomaislautakunta on päätöksessään ottanut kantaa. 6 ) Yksityinen hanke Valittajan esittämät perusteet hakemuksen hylkäämiseen eivät ole lainsäädännön mukaisia. 7 ) Kiinteistöjen arvot ja korvausvelvollisuus Lupapäätöksen osassa "Viranomaislautakunnan selvitys muistutuksiin" kohdassa 13 on vastattu otsikon asiaan maa-aineslain 9 mukaisesti. 8 ) Melu, pöly ja liikenne Asiaa on selvitetty edellä as. Oy Siilinjärven Niittykeijun valituksen kuljetuksesta ja lastauksesta aiheutuvan haitan kohdassa ml. kho:n päätös vastaavassa asiassa. Otsikon haittoja on selvitetty lupapäätöksen osan "maa-aineslain mukaisuuden

5 perustelu" kohdassa 10. Vallitseva yleinen tuulen suunta Vuorelassa on länsi-lounaasta, eli poispäin Vuorelan asemakaava-alueelta ja lähimmistä asuinrakennuksista. Toiminnasta aiheutuva pöly ei em. syystä ainakaan jatkuvasti leviä edes asutuksen suuntaan, saati että siitä aiheutuisi valittajan esittämiä jatkuvia haittoja. Hakija on vastineessaan kohdassa 4 sitoutunut vähintään 100 m levyisen suojametsävyöhykkeen säilyttämiseen ottamisalueen ympärillä, asiasta on myös lupamääräys 1. 9 ) Alueen kaavoitus ja kuntastrategia Valittajan käsitys maakuntakaavan MU-merkinnästä alueelle on vanhentunut. Kuopion seudun maakuntakaavaa on muutettu Pohjois-Savon maakuntakaavan hyväksymisen yhteydessä Kaavamääräyksen muutos on selvitetty lupapäätöksen kohdassa "maakuntakaava". Etelä-Siilinjärven yleiskaavaan ei ole sisältynyt maa-ainesoton tutkimista (kaavoittajan lausunto s. 4). Viranomaislautakunta on todennut lupapäätöksen kohdassa "yleiskaava" maa-ainelupahakemuksen olevan yleiskaavan mukainen. Se perustuu lisäksi hakemuksesta pyydettyihin lausuntoihin kuten Pohjois-Savon liitto , ely-keskus , kunnan kaavoittaja ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Kuntastrategian ja maankäyttöpoliittisen ohjelman tavoitteet eivät voi syrjäyttää yksipuolisesti lainsäädännön sisältöä vaan päätöksissä on yhteensovitettava hakijan ja naapuruston oikeuksia ja velvollisuuksia. 10 ) Kestävä kehitys Valittajan ehdotus kunnan osallistumisesta toisen omistaman materiaalin kaupankäyntiin nimellisarvolla on markkinataloudessa mahdoton. Kaivoksen sivukiveä on murskattuna käytetty huonolla menestyksellä mm. tien rakennekerroksiin. Sivukiven suuresti vaihteleva laatu aiheuttaa kuormitettuna murskatun kiviaineksen jauhautumista jopa routivaksi meteriaaliksi. 11 ) Rakennustöiden aloittaminen ja luvan myöntäminen Hankkeelle ei ole haettu eikä myönnetty mal 21 mukaista aloitusoikeutta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Henkilöiden B-J valitus Vaadimme Juha Itkoselle myönnetyn maa-ainesluvan kumoamista ja alueen määräämistä toimenpidekieltoon. Kivilouhimoiden alueelliset periaatteet Valittajien siteeraama ympäristöministeriön julkaisema ohje "Maa-ainesten kestävä käyttö" on "opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten". Ohjeena se ei syrjäytä kaavoituksen eikä maa-aineslainsäädännön sisältöä. Hanhimäen alue ei kuulu maakuntakaavoituksessa kiviainestenottoon tarkoitetuksi alueeksi. Maa-aineslupahakemuksen suhde maakuntakaavassa esitettyihin maa-aineksen ottoalueisiin ja sen ulkopuolisiin alueisiin käy ilmi Pohjois-Savon liiton lausunnossa : "... maa-ainesten ottoalueita voi olla myös kaavamerkintöjen (EO2, ge) ulkopuolisilla alueilla, mikäli ne eivät ole ristiriidassa

6 alueen muiden kaavamerkintöjen kanssa." Viranomaislautakunta on todennut hakemuksen olevan maakuntakaavan mukainen, päätöksen osa "viranomaislautakunnan selvitys muistutuksiin" kohta 3. Maa-ainesluvan ympäristössä runsaasti suojeltavia kohteita ja paikka on huonoin mahdollinen. Ympäristön häriintyvät kohteet on esitetty voimaan tulleessa yleiskaavassa. Hakemuksen yleiskaavan mukaisuudesta edellä As. Oy Siilinjärven Niittykeijun valituksen kohdassa yleiskaavan vastaisuudesta. Lupapäätöksessä ei ole vertailtu paikan huonoutta tai hyvyyttä. Hakemuksen mukainen paikka on todettu maa-aineslain vaatimukset täyttäväksi ja lupa on myönnetty. Hakijan liiketoiminta ja kaivoksen sivukiven käyttö. Yritysrekisterin tiedot ja toisen omistaman materiaalin käyttö otettavaksi esitetyn maa-aineksen sijaan eivät kuulu maa-aineslain mukaiseen lupaharkintaan. Haittatekijät 1. Louhimon olemassaoloaika Lupa on myönnetty 10 vuodeksi. Sen jälkeen ratkaistaan mahdollinen uusi lupahakemus sen hetkisen lainsäädännön ja maankäyttötilateen mukaisesti. Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhdistämiseen tähtäävä lakimuutos on menossa ja esitetty voimaantulo on vuoden 2016 alussa. 2. Kaavoitus Maakuntakaavan mukaisuus Selostettu edellä Yleiskaavan mukaisuus Viranomaislautakunta on todennut lupapäätöksen kohdassa "yleiskaava" maa-ainelupahakemuksen olevan yleiskaavan mukainen. Se perustuu lisäksi hakemuksesta pyydettyihin lausuntoihin kuten Pohjois-Savon liitto , ely-keskus , kunnan kaavoittaja ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Yleiskaavaan merkitty asemakaavoitettavaksi tarkoitettu AP-1 alue ei estä maa-ainesluvan myöntämistä. Asemakaavaa laadittaessa on mahdollisen maa-ainesottamisen vaikutukset otettava huomioon. Valtioneuvoston päätös 800 / 2010 kieltää kivimurskaamon sijoituksen 500 m lähemmäs asutusta VNP 800/ Toiminnan sijoittuminen "Toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta. Kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä." Kartalta mitattuna lähin asuinrakennus on yli 500 m ottamisalueesta. 2 Kuntien yhdistyminen Siilinjärven ja Kuopion yhditymiseen viittaus ei kuulu maa-ainesluvan käsittelyyn, kuntarajalle on matkaa vähimmillään 1,4 km.

7 3. Tärinän vaikutukset Valittaja on esittänyt tärinästä oman arvionsa perustuen Tampereen teknillisen yliopiston raporttiin "Rakentamisen aiheuttamat tärinät - projekti". Raportti käsittelee nimensä mukaisesti rakentamistoimenpiteistä aiheutuvaa tärinää kuten paalutus, maan tiivistys, roudan rikotus hydraulivasaralla ym. Raportissa ei käsitellä valituksenalaista päätöstä tarkoittavaa louhintaa ja päätelmät tämän perusteella vaikutuksista noin 500 m päässä oleviin lähimpiin rakennuksiin ovat epäluotettavia. Valittajan lainaus raportin tekstistä: "Tarkkoja tai edes likimääräisiäkään laskelmia ei yleensä voida tehdä tärinän siirtymisestä rakenteisiin käytännön rakennuskohteeessa. Tarkastelut perustuvat yleensä aikaisemmin samankaltaisissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Arvioinnin luotettavuutta ja yleistettävyyttä lisää, kun tarkastelijalla on perustiedot dynamiikasta ja rakenteiden käyttäytymisestä." Tämän perusteella ainoa luotettava tapa selvittää louhinnasta aiheutuvat tärinät on mitata koeräjätyksestä aiheutuva tärinä valikoiduissa rakennetuissa kohteissa. Asiantuntijat pystyvät tämän tiedon perusteella suunnittelemaan louhinnan siten, että vaurioita rakennuksille ei aiheudu. Tärinän leviämiseen louhintaräjäytyksestä ympäristöön vaikuttaa kirjallisuuden mukaan. - räjäytys- ja mittauskohteen välinen etäisyys - kallioperän ominaisuudet - maalajin ominaisuudet - samanaikaisesti yhdessä räjäytyskentässä syttyvän panoksen suuruus - räjäytyskentän suunta suojeltavan kohteen suhteen - räjäytyspisteen ja mittauspisteen välinen kallionpinnan topografian vaihtelu - samaan aikaan räjähtävien eri porareikien panosten yhteisvaikutus Louhintaa voidaan tehdä ja on tehty ilman aiheutettuja vaurioita myös rakennusten välittömässä läheisyydessä. Louhintätyöt on vastuutettu päteville toiminnanharjoittajille, joiden kuuluu huolehtia työn turvallisudesta ja myös haitallisista vaikutuksista. 4. Lämpökaivo Valittajan esittämä huoli lämpökaivolle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta on syytä kirjata louhintaurakoitsijan yleensä järjestämässä katselmuksessa asiakirjoihin. 5. Turvallisuus Aidasta ei ole tarkempia suunnitelmia Aidasta ja turvallisuudesta on lupamääräys 4, lisäksi osan " maa-aineslain mukaisuuden perustelu" kohta 10. Ottamisalue ei ole lasten leikkipaikka, vanhemmilla on oma vastuunsa lasten opastamisessa. 6. Louhijoiden käytös Valittajan esittämiä tapaukset voi välttää pitämällä ja kirjaamalla katselmukset ennen räjäytystyötä ja sen jälkeen. Maa-aineslupaan voi sisältyä vain lainsäädännön mahdollistamat tavat käsitellä korvauksia.

8 7. Pölyn vaikutukset Asiaa on selvitetty edellä as. Oy Siilinjärven Niittykeijun valituksen kuljetuksesta ja lastauksesta aiheutuvan haitan kohdassa ml. kho:n päätös vastaavassa asiassa. Otsikon haittoja on selvitetty lupapäätöksen osan "maa-aineslain mukaisuuden perustelu" kohdassa 10. Vallitseva yleinen tuulen suunta Vuorelassa on länsi-lounaasta, eli poispäin Vuorelan asemakaava-alueelta ja lähimmistä asuinrakennuksista. Toiminnasta aiheutuva pöly ei em. syystä ainakaan jatkuvasti leviä edes asutuksen suuntaan, saati että siitä aiheutuisi valittajan esittämiä jatkuvia haittoja. Hakija on vastineessaan kohdassa 4 sitoutunut vähintään 100 m levyisen suojametsävyöhykkeen säilyttämiseen ottamisalueen ympärillä. Valittajan mainitsemaa kasteluveden hankintaa ei ole suunnitelmassa. Alueella on kuitenkin mm. lähde, rakennettu kaivo ja rakennettava selkeytysallas maanomistajan mailla, joista kasteluvettä on saatavilla. Valittaja ilmoittaa kastelu- ja valumavesien laskemisesta jonkin matkan päässä olevaan Jälänjärveen. Jälänjärvi on ojaa pitkin mitattuna n. 4,3 km:n päässä ottamisalueesta ja esitetty suunnitelma on yleisesti käytetty eikä sitä ole kyseenalaistettu mm. hakemuksesta hankituissa lausunnoissa. 8. Melu Hakija on teettänyt kohteesta louhinnan ja murskauksen meluselvityksen (Ramboll ). Selvitys on tehty yleisesti hyväksytyillä menetelmillä ja siinä on todettu ottamisesta aiheutuvien melupäästöjen alittavan valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot.otsikon haittoja on selvitetty lupapäätöksen osan "maa-aineslain mukaisuuden perustelu" kohdassa Maisemointi Maisemointi ja jälkihoito esitetyllä tavalla on katsottu sopivaksi ympäröiviin olosuhteisiin. Suunnitelman mukaisessa louhinnassa muodostuu rintauksen puoliväliin noin 15 m leveä välitaso, jolle istutetaan metsä ottamisen loputtua. Vaikutuksesta maisemaan on selvitys lupapäätöksen osan "maa-aineslain mukaisuuden perustelu" kohdassa 1 sekä lupamääräysten viimeinen kappale. 10. Suojaetäisyydet Ottamisen suhteesta juoksuhautojen säilymiseen on Kuopion kulttuurihistoriallinen museo antanut lausunnon Lisäksi asiasta on lupamääräyksessä 11. Suojaetäisyys ja ottamisen järjestely suhteessa yleiskaavaan merkittyyn luonnonsuojelualueeseen SL-1 on riittävä ely-keskuksen lausunnon perusteella. 11. Ulkoilu Aluetta käytetään runsaasti ulkoiluun, louhos estää sen. Asiasta on lupapäätöksen osassa "viranomaislautakunnan selvitys muistutuksiin" kohta Liito-oravat Liito-oravien esiintyminen on selvitetty yleiskaavoituksen yhteydessä, alueet on varattu yleiskaavaan ja maa-aineslupapäätöksessä on huomioitu nämä alueet. 13. Virtausolosuhteiden muutos Virtausolosuhteiden muuttumisella ei ole myönnetyn maa-ainesluvan johdosta merkittävää vaikutusta luonnonsujelualueeseen ( ely-keskuksen lausunto

9 ). Asiasta on myös lupamääräykset 2 ja Jätevedet Selvitys mukana kohdassa Hanhimäki mäkenä Mäki itsessään on suojelemisen arvoinen geologinen muodostelma, jonka louhos ikävästi turmelee. Asiasta on selvitys lupapäätöksen osan "maa-aineslain mukaisuuden perustelu" kohdissa 1 ja Hankkeen epämääräisyys Hakemus ja lupapäätös koskevat vain suunnitelman vaihetta 1 eikä mitään muuta. Hanke ei ole epämääräinen, se on tarkoin rajattu sekä selvitykset ja suunnitelmat täyttävät laisäädännön vaatimukset. 17. Kiinteistöjen arvon lasku Asiasta on selvitys lupapäätöksen osan "viranomaislautakunnan selvitys muistutuksiin " kohdassa Toimivan kivilouhimon lähellä tehty kyselytutkimus Kyselytutkimuksen mukaan kivilouhimo koetaan jonkinasteiseksi haitaksi. Toisaalta maa-ainesluvan hakijalla on maa-aineslakiin kirjatut oikeudet saada ottaa maa-aineksia. 19. Naapuruusuhdelaki 17 Naapuruussuhdelakia ei sovelleta maa-aineslupahakemuksiin. 20. Taustatietoja Maanomistaja päättää pitkälti mitä maa-alueillaan tekee. Maa-aineslupa ja kiinteistökaupat eivät ole lupaa käsiteltäessä mitenkää yhteydessä toisiinsa. Asukkaiden laaja vastustus on toki huomioitu, mutta se ei syrjäytä ilman todellisia perusteita maa-aineslakiin perustuvaa lupakäsittelyä. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: --- Toimistoinsinöörin päätösehdotus Viranomaislautakunta esittää lausuntonaan asiassa valitusten hylkäämistä perusteettomina. Päätös Hyväksyttiin.

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki

Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki 1 Raahen kaupunki maa-ainesten ottolupapäätös maa-aineslupaviranomainen Annettu julkipanon jälkeen Ruskatie 1 4.10.2013 / Raahe ML 1 / 2013 92140 Pattijoki. Asia: Maa-ainesten ottolupa peruskallion louhimiseksi

Lisätiedot

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki

Ympäristöjohtajan Päätetään antaa seuraava päätös Lemminkäinen Infra Oy:n maaaineslupahakemuksesta. Lemminkäinen Infra Oy PL 23, 00241 Helsinki Maa-aineslupahakemus/ Lemminkäinen Infra Oy, Luhtaanmäki SSK/MRA ASIA Maa-aineslain 4 :n mukainen lupahakemus kiviaineksen ottamiseen. Ympäristölautakunta 27.4.2009 Ympäristöjohtajan esitys: Päätös: Päätetään

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kiviaineksen ottotoiminnan ympäristöluvat Jyväskylässä

Kiviaineksen ottotoiminnan ympäristöluvat Jyväskylässä Pro Gradu Kiviaineksen ottotoiminnan ympäristöluvat Jyväskylässä Petteri Ahonen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötiede ja -teknologia 13.3.2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012.

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Vesilahden kunnassa 25.9.2012. VESILAHDEN KUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Antopäivä 16.10.2013 1 ASIA Kallion louhintaa ja murskausta koskeva ympäristölupa olemassa olevan toiminnan olennaiseen muuttamiseen

Lisätiedot

Nro 110/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2011

Nro 110/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 110/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2011 ASIA Jätteenkäsittelytoimintaa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

Asia. Muutoksenhakijat 1. Innopower Oy, Helsinki

Asia. Muutoksenhakijat 1. Innopower Oy, Helsinki Vaasan hallinto-oikeus Päätös I (25) Korsholmanpuistikko 43 PL2O4 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 S ähköposti v aasa.hao @oikeus. fi Antopäivä Päätösnumero 25.6.2014 141021212 Diaarinumerot

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 26.4.2010; 7.5.2010; 15.7.2010.

Päätös 1 (4) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 26.4.2010; 7.5.2010; 15.7.2010. Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 4.3.2014 8961 Mondo Minerals B.V. c/o Mondo Minerals B.V. Branch Finland Kasarminkatu 22 00130 HELSINKI VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Heinisuo Hakija

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 370 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 26.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 372 125 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen.

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen. Ympäristöoikeus Oikeudenalojen perusteet 15.4.2015 Ennen vastaamista lue tämä ohje huolellisesti! Kaikki vastaavat kysymykseen 1 (Kallio). Vastauksen pituus saa olla enintään kaksi (2) käsinkirjoitettua

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristöjaosto Aika 27.01.2015 klo 10:00-11:35 Paikka Tampereentie 7 A Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa.

ASIA. Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta, joka koskee maa- ja kalliokiviaineksen ottoa. ASIA NURMEKSEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPA A. Lupajaosto Annettu julkipanon PL 12 jälkeen 27.10.2009 75531 NURMES Nro 157/2009 LUPAJ 20.10.2009, 37 LUPAJ XX.XX.2006, X Päätös maa-aineslain (555/1981) 4 :n mukaisesta

Lisätiedot

Hiekkamäen murskauslaitos Valimotie 2 04300 TUUSULA

Hiekkamäen murskauslaitos Valimotie 2 04300 TUUSULA Etelä-Suomi Päätös Nro 4/2012/1 Dnro ESAVI/163/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 9.1.2012 ASIA Päätös Soraliike Erik Winqvist Ky:n ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien Hiekkamäen

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 1 (20) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot