Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viranomaislautakunnan päätöksestä , 3, tehtyjen valitusten johdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viranomaislautakunnan päätöksestä 20.1.2015, 3, tehtyjen valitusten johdosta"

Transkriptio

1 Viranomaislautakunta Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viranomaislautakunnan päätöksestä , 3, tehtyjen valitusten johdosta 426/10.03/2014 Viromltk 16 Valmistelija/lisätiedot: toimistoinsinööri Oiva Ollikainen, puh Viranomaislautakunta myönsi kokouksessaan , 3, Juha Itkoselle maa-ainesluvan kalliokiviaineksen ottamiseen Hakkaralan kylän tiloilta Salmenranta 1:255 ja Saviniemi 1:294. Em. maa-aineslupapäätöksestä ovat valittaneet Itä-Suomen hallinto-oikeuteen As. Oy Siilinjärven Niittykeiju sekä henkilö A ja yhdeksän henkilön allekirjoittamalla valituksella henkilöt B - J. As. Oy Siilinjärven Niittykeijun valitus Valittajan mielestä lupapäätös on yleiskaavan vastainen. Viranomaislautakunta on päätöksessään todennut kohdassa "yleiskaava" kaikki läheiset kaavamerkinnät ja niiden oikeat etäisyydet ottamisalueeseen. Valittajan ilmoittamia yleiskaavan alueiden etäisyyksiä ottamisalueesta (kartalta mitattu matka): AP-1 alue 100 m tai vähemmän (380 m), s1 alue läheisyydessä (450 m), SL-1 alue välittömässä läheisyydessä (120 m), sm-602 läheisyydessä (550 m), ma-612 läheisyydessä (790 m), ma 664 läheisyydessä (900 m), ymp ottoalueella (40 m päässä), talousvesikaivo 200 m (200 m). Valittajan ilmoittamat etäisyydet antavat virheellisen kuvan ottamisen vaikutuksista yleiskaavavarausten alueisiin. Viranomaislautakunta on todennut hakemuksen olevan yleiskaavan mukainen, joka perustuu em. todellisiin etäisyyksiin ja hakemuksesta pyydettyihin lausuntoihin kuten Pohjois-Savon liitto , ely-keskus , kunnan kaavoittaja ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Valittajan käsitys maakuntakaavan MU-merkinnästä alueelle on vanhentunut. Kuopion seudun maakuntakaavaa on muutettu Pohjois-Savon maakuntakaavan hyväksymisen yhteydessä Kaavamääräyksen muutos on selvitetty lupapäätöksen kohdassa "maakuntakaava". Valittajan viittaus KHO:n ratkaisuun 2013:104 ei ole vertailukelpoinen valituksenalaisen päätöksen tilanteeseen. Ratkaisussa ko. alue oli yleiskaavassa merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi - VU ja valituksenalaisessa tapauksessa aluen merkintä on M - metsätalousvaltainen alue. KHO totesi ratkaisussaan, että sinänsä VU-kaavamerkintä ei muodostanut estettä maa-ainesten ottamiselle vaan suunnitellun ottamisen laajuus ja syvyys suhteessa lähiympäristöön katsottiin vaikeuttavan alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Valituksen alaisessa tapauksessa maa-aineksen ottaminen ei estä jatkossa alueen käyttämistä metsätalousvaltaisena alueena. Valittajan mielestä lupapäätös on maa-aineslain vastainen. Viranomaislautakunta on ottanut asiaan kantaa kaikilta osin päätöksen kohdassa

2 "hakemuksen maa-aineslain mukaisuuden perustelu". Valittajan mielestä päätöksen perustelu ei täytä hallintolain 45 vaatimuksia. Esimerkkikohtana nostettu yleiskaavan mukaisuus on esitetystä kohdin vain osa perusteluja. Kohdassa "yleiskaava" on hakemuksen ja sen lähiympäristön kaavavaraukset selvitetty yksityiskohtaisesti etäisyyksineen. Hakemuksen kaavan mukaisuutta ovat lausunnoissaan arvioineet ely-keskus, Pohjois-Savon liitto ja kunnan kaavoittaja. Näihin yhdessä perustuu lautakunnan toteamus kaavan mukaisuudesta. Valittajan mielestä kuljetuksesta ja lastauksesta aiheutuvia haittoja ei ole perusteltu lainkaan. Asiaa on selvitetty päätöksen "hakemuksen maa-aineslain mukaisuuden perustelu" kappaleessa kohta 10. Maa-aineslain 1 Lain soveltamisala: "Tätä lakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei 2 :stä muuta johdu." Soveltamisalaksi on määritelty maa-aineksen ottaminen esim. käsiteltäväksi tai pois kuljetettavaksi. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Hämeenlinnan hallinto-oikeuden aiemmin käsittelemän maa-aineslupa-asian ja samassa yhteydessä käsitellyt myös maa-ainesluvan suhdetta liikennöintiin sekä melu- ja pölypäästöihin: " /2453 KHO:2012:79 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös nro 10/0793/2 Liikenteestä aiheutuva haitta Maa-aineslain 3 :n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä muun ohella niin, ettei toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Ottamissuunnitelman mukaan tieyhteys hankealueelle on järjestettävissä Vangonojantien yksityistien kautta. Mäki-Lähteelän tilalla on kulkuoikeus mainitun tien kautta. Suunnitelman mukaan kulku hankealueelta on esitetty Vangonojan tietä pohjoiseen. Lupapäätöksessä on suositeltu, että liikenne ottoalueelta ja sieltä pois järjestetään tätä kautta, ellei alueelle ole mahdollista järjestää kokonaan uutta kulkuyhteyttä toista kautta. Ottamisalueen liittymä tulisi mahdollisuuksien mukaan olla yhteinen Janakkalan kunnan puoleisen toiminnanharjoittajan kanssa. Liittymä tulisi kuitenkin sijoittaa mahdollisimman kauas läheisen ratsastuskoulun liittymästä toiminnasta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Asiakirjoista ilmenee, että kuljetuksista aiheutuvat melu- ja pölyhaitat voivat olla merkittäviä, jos kaikki liikenne kulkee Vangonojan tietä etelään Ryttylään, koska Kirkkomäen suunnalla on runsaasti asutusta. Tieyhteyttä Vangonojantieltä ei ole ratkaistu valituksenalaisella lupapäätöksellä. Asian käsittelyn yhteydessä on kuitenkin selvitetty vaihtoehtoisia linjauksia kulkuyhteyden järjestämiseksi siten, että asutukselle ei aiheudu sellaista haittaa, joka olisi luvan myöntämisen esteenä. Ennen toiminnan aloittamista tieyhteyden järjestämisen tulee tapahtua erikseen joko sopimuksin tai asianmukaisin toimituksin. Liikenneturvallisuus sellaisenaan ei voi tulla maa-ainesluvan myöntämisen yhteydessä tutkittavaksi. Melu ja pöly Lupapäätöksen mukaan lähin asuinrakennus on ottoalueen pohjoispuolella, Vangonojantien toisella puolella, noin 130 metrin etäisyydellä ottoalueen ulkorajasta sijaitseva ratsutilan asuinrakennus ja ratsastuskoulu. Ottoalueen eteläpuolella lähin vapaa-ajan rakennus noin 230

3 metrin etäisyydellä ottoalueen ulkorajasta. Kirkkomäentien varrella on kahdentoista loma-asunnon keskittymä etäisyydellä ottoalueen ulkorajasta. Ottoalueilta saatava kiviaines seulotaan ja murskataan alueen alatasolla. Ottamissuunnitelman mukaan suuret pintakivet, joita on paljon, rikotaan ja murskataan yhdessä sora-ainesten kanssa. Melu suuntautuu rinteestä länteen päin asutukselle aiheutuvan haitan poistamiseksi. Myös pölyn on arvioitu pysyvän hankealueen sisällä. Hämeen ympäristökeskus on lausunnossaan todennut, ettei toiminnasta aiheudu maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettua haittaa. Myöskään ympäristökeskuksen harkitessa ympäristövaikutusten arviointitarvetta ei ole tullut esille seikkoja, jotka olisivat olleet esteenä maa-ainesluvan myöntämiselle. Lupapäätöksen määräys nro 11 koskee murskaustoiminnan mahdollisesti edellyttämää ympäristölupaa, jossa myös melu- ja pölyhaitoista voidaan antaa määräyksiä. Lupapäätös ei ole lainvastainen näillä valituksissa esitetyillä perusteilla. Hallinto-oikeuden loppujohtopäätös Ottamisen mahdollisten maa-aineslaissa tarkoitettujen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja estämiseksi annetut lupamääräykset huomioon ottaen ottaminen Mäki-Lähteelän tilalla voidaan toteuttaa hakemuksen mukaisesti maa-aineslain 3 :n estämättä. Esitetyn selvityksen perusteella lupapäätös ei myöskään ole vesilain, metsälain, ympäristönsuojelulain tai luonnonsuojelulain vastainen niiltä osin kuin mainituilla laeilla on merkitystä maa-ainesluvan myöntämiseen. Kunnanhallituksen on näin olen tullut myöntää B:lle hänen hakemansa maa-aineslupa. Maa-aineslain noudattamista luvanmukaisessa ottamisessa valvoo kunnan määräämä viranomainen, valvontaviranomainen, lain 14 :ssä säädetyllä tavalla. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa E ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan vaatineet, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antama päätös nro 10/0793/2 ja Hausjärven kunnanhallituksen päätös kumotaan ja hakemus hylätään. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 1. E:n ja hänen asiakumppaneidensa valitus jätetään K:n, L:n, U:n, V:n, M:n, N:n, X:n, Y:n, Z:n, Å:n, Ä:n, Ö:n, AA:n, AB:n, O:n, P:n, Q:n, R:n, AC:n, S:n ja T:n osalta tutkimatta. 2. E:n ja hänen asiakumppaneidensa valitus jätetään tutkimatta vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitettyjen muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevien valitusperusteiden osalta. 3. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian. Valitukset hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta." Valittajan kuljetusta ja lastausta koskeva perusteluvaatimus esitettyä tarkemmin on em. kho:n linjauksen mukaan perusteeton. Samoin on tieasioiden ja ympäristölupaan viittauksen kohdalla, josta on lupamääräys 3. Henkilön A valitus Henkilö A vaatii ettei maa-aineslupaa myönnetä ja on perustellut vaatimustaan seuraavasti: 1) Lukuisat ristiriidat: Hanke on monessa suhteessa ristiriidassa alueen kehittämisen, tasapuolisen kohtelun, lainsäädännön ja kaavoituksen

4 kanssa. Valittajan väite on yksilöimätön ja tarkentuu jatkokohdissa. 2) Ympäristövastuu: Hakijan tulisi esittää sellaisia perusteluja ja ympäristövastuuta, jotta maa-aines- tai ympäristölupa voitaisiin myöntää. Viranomaislautakunnan mielestä lainsäädännön vaatimat perusteet on esitetty ja maa-aineslain 6 mukaisesti lupa on tullut myöntää. 3) Kaavoitustarve puoltaa louhimolupaa: Valittajan mielestä maanomistajalla ja kunnalla on maa-ainesluvan käsitelyssä ja maanhankinnassa kunnalle kytkykauppaa. Viranomaislautakunta on kunnan maa-aineslupaviranomaisena ratkaissut maa-aineslupahakemuksen lainsäädännön mukaisesti eikä sillä ole mitään yhteyttä tai tekemistä kunnan maanhankinnan kanssa. 4) Hyvä hallintotapa: Valittaja ei ole saanut lupapäätöstä, päätöksessä ei esitetä luvanhakijan vastineita muistutuksiin, hankkeella on oltava sosiaalinen lupa alueen asukkailta, lautakunnan päätös osoittaa suurta väheksymistä asukkaiden mielipiteestä. Valittaja ei ole esittänyt huomautusta maa-aineslupahakemuksesta, vaan pelkästään ympäristölupahakemuksesta. Maa-aineslupapäätös on lähetetty tiedoksi kaikille maa-aineslupahakemuksesta huomauttaneille. Valittajalle lähetettiin hänen pyynnöstään ko. maa-aineslupapäätös sekä hakijan vastine tiedoksi ja myös muille pelkästään ympäristölupahakemuksesta huomauttaneille Maa-aineslupapäätös on lähetetty tiedoksi sekä maa-aineslupahakemuksesta että pelkästään ympäristölupahakemuksesta huomauttaneille Lupapäätökseen on merkitty kohtaan "kuuleminen suoritettu" hakijan antama vastine ja siihen on viitattu mm. lupa-aikaa koskevassa perustelujen kohdassa. Alueen asukkailla on lainsäädäntöön merkityt omat oikeutensa kuin myös luvan hakijalla ja maanomistajalla. Viranomaislautakunta on tehnyt päätöksensä tältä pohjalta ja maa-aineslupa on myönnetty päätökseen kirjatuin ehdoin ja perusteluin. 5 ) Päätös sivuuttaa täysin asian tiimoilta perustetun nettiadressin. Nettiadressi ei ole kuulemisen virallinen muoto. Sen sisällössä esitetyt asiat on kaikki mukana naapurien muistutuksissa, joihin viranomaislautakunta on päätöksessään ottanut kantaa. 6 ) Yksityinen hanke Valittajan esittämät perusteet hakemuksen hylkäämiseen eivät ole lainsäädännön mukaisia. 7 ) Kiinteistöjen arvot ja korvausvelvollisuus Lupapäätöksen osassa "Viranomaislautakunnan selvitys muistutuksiin" kohdassa 13 on vastattu otsikon asiaan maa-aineslain 9 mukaisesti. 8 ) Melu, pöly ja liikenne Asiaa on selvitetty edellä as. Oy Siilinjärven Niittykeijun valituksen kuljetuksesta ja lastauksesta aiheutuvan haitan kohdassa ml. kho:n päätös vastaavassa asiassa. Otsikon haittoja on selvitetty lupapäätöksen osan "maa-aineslain mukaisuuden

5 perustelu" kohdassa 10. Vallitseva yleinen tuulen suunta Vuorelassa on länsi-lounaasta, eli poispäin Vuorelan asemakaava-alueelta ja lähimmistä asuinrakennuksista. Toiminnasta aiheutuva pöly ei em. syystä ainakaan jatkuvasti leviä edes asutuksen suuntaan, saati että siitä aiheutuisi valittajan esittämiä jatkuvia haittoja. Hakija on vastineessaan kohdassa 4 sitoutunut vähintään 100 m levyisen suojametsävyöhykkeen säilyttämiseen ottamisalueen ympärillä, asiasta on myös lupamääräys 1. 9 ) Alueen kaavoitus ja kuntastrategia Valittajan käsitys maakuntakaavan MU-merkinnästä alueelle on vanhentunut. Kuopion seudun maakuntakaavaa on muutettu Pohjois-Savon maakuntakaavan hyväksymisen yhteydessä Kaavamääräyksen muutos on selvitetty lupapäätöksen kohdassa "maakuntakaava". Etelä-Siilinjärven yleiskaavaan ei ole sisältynyt maa-ainesoton tutkimista (kaavoittajan lausunto s. 4). Viranomaislautakunta on todennut lupapäätöksen kohdassa "yleiskaava" maa-ainelupahakemuksen olevan yleiskaavan mukainen. Se perustuu lisäksi hakemuksesta pyydettyihin lausuntoihin kuten Pohjois-Savon liitto , ely-keskus , kunnan kaavoittaja ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Kuntastrategian ja maankäyttöpoliittisen ohjelman tavoitteet eivät voi syrjäyttää yksipuolisesti lainsäädännön sisältöä vaan päätöksissä on yhteensovitettava hakijan ja naapuruston oikeuksia ja velvollisuuksia. 10 ) Kestävä kehitys Valittajan ehdotus kunnan osallistumisesta toisen omistaman materiaalin kaupankäyntiin nimellisarvolla on markkinataloudessa mahdoton. Kaivoksen sivukiveä on murskattuna käytetty huonolla menestyksellä mm. tien rakennekerroksiin. Sivukiven suuresti vaihteleva laatu aiheuttaa kuormitettuna murskatun kiviaineksen jauhautumista jopa routivaksi meteriaaliksi. 11 ) Rakennustöiden aloittaminen ja luvan myöntäminen Hankkeelle ei ole haettu eikä myönnetty mal 21 mukaista aloitusoikeutta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Henkilöiden B-J valitus Vaadimme Juha Itkoselle myönnetyn maa-ainesluvan kumoamista ja alueen määräämistä toimenpidekieltoon. Kivilouhimoiden alueelliset periaatteet Valittajien siteeraama ympäristöministeriön julkaisema ohje "Maa-ainesten kestävä käyttö" on "opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten". Ohjeena se ei syrjäytä kaavoituksen eikä maa-aineslainsäädännön sisältöä. Hanhimäen alue ei kuulu maakuntakaavoituksessa kiviainestenottoon tarkoitetuksi alueeksi. Maa-aineslupahakemuksen suhde maakuntakaavassa esitettyihin maa-aineksen ottoalueisiin ja sen ulkopuolisiin alueisiin käy ilmi Pohjois-Savon liiton lausunnossa : "... maa-ainesten ottoalueita voi olla myös kaavamerkintöjen (EO2, ge) ulkopuolisilla alueilla, mikäli ne eivät ole ristiriidassa

6 alueen muiden kaavamerkintöjen kanssa." Viranomaislautakunta on todennut hakemuksen olevan maakuntakaavan mukainen, päätöksen osa "viranomaislautakunnan selvitys muistutuksiin" kohta 3. Maa-ainesluvan ympäristössä runsaasti suojeltavia kohteita ja paikka on huonoin mahdollinen. Ympäristön häriintyvät kohteet on esitetty voimaan tulleessa yleiskaavassa. Hakemuksen yleiskaavan mukaisuudesta edellä As. Oy Siilinjärven Niittykeijun valituksen kohdassa yleiskaavan vastaisuudesta. Lupapäätöksessä ei ole vertailtu paikan huonoutta tai hyvyyttä. Hakemuksen mukainen paikka on todettu maa-aineslain vaatimukset täyttäväksi ja lupa on myönnetty. Hakijan liiketoiminta ja kaivoksen sivukiven käyttö. Yritysrekisterin tiedot ja toisen omistaman materiaalin käyttö otettavaksi esitetyn maa-aineksen sijaan eivät kuulu maa-aineslain mukaiseen lupaharkintaan. Haittatekijät 1. Louhimon olemassaoloaika Lupa on myönnetty 10 vuodeksi. Sen jälkeen ratkaistaan mahdollinen uusi lupahakemus sen hetkisen lainsäädännön ja maankäyttötilateen mukaisesti. Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhdistämiseen tähtäävä lakimuutos on menossa ja esitetty voimaantulo on vuoden 2016 alussa. 2. Kaavoitus Maakuntakaavan mukaisuus Selostettu edellä Yleiskaavan mukaisuus Viranomaislautakunta on todennut lupapäätöksen kohdassa "yleiskaava" maa-ainelupahakemuksen olevan yleiskaavan mukainen. Se perustuu lisäksi hakemuksesta pyydettyihin lausuntoihin kuten Pohjois-Savon liitto , ely-keskus , kunnan kaavoittaja ja Kuopion kulttuurihistoriallinen museo Yleiskaavaan merkitty asemakaavoitettavaksi tarkoitettu AP-1 alue ei estä maa-ainesluvan myöntämistä. Asemakaavaa laadittaessa on mahdollisen maa-ainesottamisen vaikutukset otettava huomioon. Valtioneuvoston päätös 800 / 2010 kieltää kivimurskaamon sijoituksen 500 m lähemmäs asutusta VNP 800/ Toiminnan sijoittuminen "Toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta. Kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä." Kartalta mitattuna lähin asuinrakennus on yli 500 m ottamisalueesta. 2 Kuntien yhdistyminen Siilinjärven ja Kuopion yhditymiseen viittaus ei kuulu maa-ainesluvan käsittelyyn, kuntarajalle on matkaa vähimmillään 1,4 km.

7 3. Tärinän vaikutukset Valittaja on esittänyt tärinästä oman arvionsa perustuen Tampereen teknillisen yliopiston raporttiin "Rakentamisen aiheuttamat tärinät - projekti". Raportti käsittelee nimensä mukaisesti rakentamistoimenpiteistä aiheutuvaa tärinää kuten paalutus, maan tiivistys, roudan rikotus hydraulivasaralla ym. Raportissa ei käsitellä valituksenalaista päätöstä tarkoittavaa louhintaa ja päätelmät tämän perusteella vaikutuksista noin 500 m päässä oleviin lähimpiin rakennuksiin ovat epäluotettavia. Valittajan lainaus raportin tekstistä: "Tarkkoja tai edes likimääräisiäkään laskelmia ei yleensä voida tehdä tärinän siirtymisestä rakenteisiin käytännön rakennuskohteeessa. Tarkastelut perustuvat yleensä aikaisemmin samankaltaisissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin. Arvioinnin luotettavuutta ja yleistettävyyttä lisää, kun tarkastelijalla on perustiedot dynamiikasta ja rakenteiden käyttäytymisestä." Tämän perusteella ainoa luotettava tapa selvittää louhinnasta aiheutuvat tärinät on mitata koeräjätyksestä aiheutuva tärinä valikoiduissa rakennetuissa kohteissa. Asiantuntijat pystyvät tämän tiedon perusteella suunnittelemaan louhinnan siten, että vaurioita rakennuksille ei aiheudu. Tärinän leviämiseen louhintaräjäytyksestä ympäristöön vaikuttaa kirjallisuuden mukaan. - räjäytys- ja mittauskohteen välinen etäisyys - kallioperän ominaisuudet - maalajin ominaisuudet - samanaikaisesti yhdessä räjäytyskentässä syttyvän panoksen suuruus - räjäytyskentän suunta suojeltavan kohteen suhteen - räjäytyspisteen ja mittauspisteen välinen kallionpinnan topografian vaihtelu - samaan aikaan räjähtävien eri porareikien panosten yhteisvaikutus Louhintaa voidaan tehdä ja on tehty ilman aiheutettuja vaurioita myös rakennusten välittömässä läheisyydessä. Louhintätyöt on vastuutettu päteville toiminnanharjoittajille, joiden kuuluu huolehtia työn turvallisudesta ja myös haitallisista vaikutuksista. 4. Lämpökaivo Valittajan esittämä huoli lämpökaivolle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta on syytä kirjata louhintaurakoitsijan yleensä järjestämässä katselmuksessa asiakirjoihin. 5. Turvallisuus Aidasta ei ole tarkempia suunnitelmia Aidasta ja turvallisuudesta on lupamääräys 4, lisäksi osan " maa-aineslain mukaisuuden perustelu" kohta 10. Ottamisalue ei ole lasten leikkipaikka, vanhemmilla on oma vastuunsa lasten opastamisessa. 6. Louhijoiden käytös Valittajan esittämiä tapaukset voi välttää pitämällä ja kirjaamalla katselmukset ennen räjäytystyötä ja sen jälkeen. Maa-aineslupaan voi sisältyä vain lainsäädännön mahdollistamat tavat käsitellä korvauksia.

8 7. Pölyn vaikutukset Asiaa on selvitetty edellä as. Oy Siilinjärven Niittykeijun valituksen kuljetuksesta ja lastauksesta aiheutuvan haitan kohdassa ml. kho:n päätös vastaavassa asiassa. Otsikon haittoja on selvitetty lupapäätöksen osan "maa-aineslain mukaisuuden perustelu" kohdassa 10. Vallitseva yleinen tuulen suunta Vuorelassa on länsi-lounaasta, eli poispäin Vuorelan asemakaava-alueelta ja lähimmistä asuinrakennuksista. Toiminnasta aiheutuva pöly ei em. syystä ainakaan jatkuvasti leviä edes asutuksen suuntaan, saati että siitä aiheutuisi valittajan esittämiä jatkuvia haittoja. Hakija on vastineessaan kohdassa 4 sitoutunut vähintään 100 m levyisen suojametsävyöhykkeen säilyttämiseen ottamisalueen ympärillä. Valittajan mainitsemaa kasteluveden hankintaa ei ole suunnitelmassa. Alueella on kuitenkin mm. lähde, rakennettu kaivo ja rakennettava selkeytysallas maanomistajan mailla, joista kasteluvettä on saatavilla. Valittaja ilmoittaa kastelu- ja valumavesien laskemisesta jonkin matkan päässä olevaan Jälänjärveen. Jälänjärvi on ojaa pitkin mitattuna n. 4,3 km:n päässä ottamisalueesta ja esitetty suunnitelma on yleisesti käytetty eikä sitä ole kyseenalaistettu mm. hakemuksesta hankituissa lausunnoissa. 8. Melu Hakija on teettänyt kohteesta louhinnan ja murskauksen meluselvityksen (Ramboll ). Selvitys on tehty yleisesti hyväksytyillä menetelmillä ja siinä on todettu ottamisesta aiheutuvien melupäästöjen alittavan valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot.otsikon haittoja on selvitetty lupapäätöksen osan "maa-aineslain mukaisuuden perustelu" kohdassa Maisemointi Maisemointi ja jälkihoito esitetyllä tavalla on katsottu sopivaksi ympäröiviin olosuhteisiin. Suunnitelman mukaisessa louhinnassa muodostuu rintauksen puoliväliin noin 15 m leveä välitaso, jolle istutetaan metsä ottamisen loputtua. Vaikutuksesta maisemaan on selvitys lupapäätöksen osan "maa-aineslain mukaisuuden perustelu" kohdassa 1 sekä lupamääräysten viimeinen kappale. 10. Suojaetäisyydet Ottamisen suhteesta juoksuhautojen säilymiseen on Kuopion kulttuurihistoriallinen museo antanut lausunnon Lisäksi asiasta on lupamääräyksessä 11. Suojaetäisyys ja ottamisen järjestely suhteessa yleiskaavaan merkittyyn luonnonsuojelualueeseen SL-1 on riittävä ely-keskuksen lausunnon perusteella. 11. Ulkoilu Aluetta käytetään runsaasti ulkoiluun, louhos estää sen. Asiasta on lupapäätöksen osassa "viranomaislautakunnan selvitys muistutuksiin" kohta Liito-oravat Liito-oravien esiintyminen on selvitetty yleiskaavoituksen yhteydessä, alueet on varattu yleiskaavaan ja maa-aineslupapäätöksessä on huomioitu nämä alueet. 13. Virtausolosuhteiden muutos Virtausolosuhteiden muuttumisella ei ole myönnetyn maa-ainesluvan johdosta merkittävää vaikutusta luonnonsujelualueeseen ( ely-keskuksen lausunto

9 ). Asiasta on myös lupamääräykset 2 ja Jätevedet Selvitys mukana kohdassa Hanhimäki mäkenä Mäki itsessään on suojelemisen arvoinen geologinen muodostelma, jonka louhos ikävästi turmelee. Asiasta on selvitys lupapäätöksen osan "maa-aineslain mukaisuuden perustelu" kohdissa 1 ja Hankkeen epämääräisyys Hakemus ja lupapäätös koskevat vain suunnitelman vaihetta 1 eikä mitään muuta. Hanke ei ole epämääräinen, se on tarkoin rajattu sekä selvitykset ja suunnitelmat täyttävät laisäädännön vaatimukset. 17. Kiinteistöjen arvon lasku Asiasta on selvitys lupapäätöksen osan "viranomaislautakunnan selvitys muistutuksiin " kohdassa Toimivan kivilouhimon lähellä tehty kyselytutkimus Kyselytutkimuksen mukaan kivilouhimo koetaan jonkinasteiseksi haitaksi. Toisaalta maa-ainesluvan hakijalla on maa-aineslakiin kirjatut oikeudet saada ottaa maa-aineksia. 19. Naapuruusuhdelaki 17 Naapuruussuhdelakia ei sovelleta maa-aineslupahakemuksiin. 20. Taustatietoja Maanomistaja päättää pitkälti mitä maa-alueillaan tekee. Maa-aineslupa ja kiinteistökaupat eivät ole lupaa käsiteltäessä mitenkää yhteydessä toisiinsa. Asukkaiden laaja vastustus on toki huomioitu, mutta se ei syrjäytä ilman todellisia perusteita maa-aineslakiin perustuvaa lupakäsittelyä. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: --- Toimistoinsinöörin päätösehdotus Viranomaislautakunta esittää lausuntonaan asiassa valitusten hylkäämistä perusteettomina. Päätös Hyväksyttiin.

Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viranomaislautakunnan päätöksestä 18.02.2014, 12, tehdyn valituksen johdosta

Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viranomaislautakunnan päätöksestä 18.02.2014, 12, tehdyn valituksen johdosta Viranomaislautakunta 26 20.05.2014 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viranomaislautakunnan päätöksestä 18.02.2014, 12, tehdyn valituksen johdosta 426/10.03/2014 Viromltk 26 Liitteet 1-2

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa 1.1.2017 alkaen Yleiset maksuperusteet hyväksytty Siilinjärven kunnanvaltuustossa 12.12.2016 Maksut hyväksytty Siilinjärven

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa

Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ajankohtaista vesioikeutta korkeimmassa hallintooikeudessa Ympäristöoikeuden VII ajankohtaispäivä 10.4.2008 Joensuun yliopisto Hallintosihteeri Sinikka Pärnänen Korkein hallinto-oikeus Tilastoa Vesitalousasiat

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 53 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TARKASTUSMAKSU... 3 3 VALVONTAMAKSU...

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen

Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Timo Räty Jani Ovaskainen Minna Tuunainen Markku Suni Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 18.12.2012 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA. Kumilan kyla. Tila Juho Kula 5:65. Inie.-net'SalikODOsb. wwh lemminkainen fi Lemminkainen MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Tilalle Juho Kula 636-416-5-65 10.3.2014 Poytyan kunnan Kumilan kylassa 1 (7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA POYTYAN KUNTA Kumilan kyla Tila Juho Kula 5:65

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Viromltk 20.1.2015 5 liite

Viromltk 20.1.2015 5 liite Viromltk 20.1.2015 5 liite Hakija Halonen Janne Niementie 60 71890 HAMULA Kiinteistö ja alue Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi RN:o Muut kiinteistöt 749-402-0002-0019 Hamula Hietala ; Takahamina

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Maa-ainesten oton sääntely

Maa-ainesten oton sääntely Maa-ainesten oton sääntely Maa-aineslain soveltamisala ja tavoite (1 ja 1a ) kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen (tulkitaan laveasti) ottaminen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 182. Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 182. Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 25.09.2012 Sivu 1 / 1 182 Päätökset ja kirjelmät Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat päätökset: Rakennuslautakunnan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016)

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) KOKKOLAN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 15.6.2016 ( 109) Voimassa 1.7.2016 lukien KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. Lakimies Marko Nurmikolu

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. Lakimies Marko Nurmikolu Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Lakimies Marko Nurmikolu Muutos (10.4.2015/423) [HE 257/2014] Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain samaa hanketta koskevien erillisten lupamenettelyjen

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet: ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 23.4.2014 30 Kokousaika Keskiviikko 23.04.2014 klo 19.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14

Rakennus- ja ympäristölautakunta 126. Korkein hallinto-oikeus , taltio 1170, Dnro 2173/1/14 Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 25.08.2015 Rakennusvalvonnan ilmoitusasioita Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 Rakennus- ja ympäristölautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat päätökset ja asiat:

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014

Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013

MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 Kaavoitus ja metsien käsittely MRL:n toimivuusarviointi 2011-2013 MRL tuli voimaan 1.1.2000 Arvioitu vuosina 2001 ja 2002 sekä 2005 HO: Ympäristöministeriö toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain uuden kokonaisarvioinnin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.11.2014 Sivu 1 / 1 3569/10.03.00/2014 176 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle purkamislupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus 2014-654, 49-13-18-18, Westendintie 43,

Lisätiedot

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle

20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 20 Jalkapallokentän kokoinen kivilouhos Joutsaan Suonteen rannalle 17.6 on esille laitettu kuulutus jonka aihe on: Ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain mukaiset ympäristö- ja maa-aineslupahakemukset, jotka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA. Luumäen kunta, HmottuIan kylä. Hornio Rn:o 2:128 Luumäen kunta, HmottuIan kylä Hornio Rn:o 2:128 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2014 Luumäen kunnan Himottulan kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot 3 1.1 Omistus-ja hallintaoikeus sekä sijainti 3

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Lainsäädäntömuutos / Maa-aineslupien ja ympäristölupien lupakäsittelyjen yhdistäminen

Lainsäädäntömuutos / Maa-aineslupien ja ympäristölupien lupakäsittelyjen yhdistäminen Tekninen lautakunta 86 27.06.2016 Lainsäädäntömuutos 1.7.2016 / Maa-aineslupien ja ympäristölupien lupakäsittelyjen yhdistäminen Teknltk 27.06.2016 86 Maa-ainesluvat ja niihin liittyvät ympäristöluvat

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2011 T A K S A K O K O E L M A MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA N:o Kv Taksan nimi 11. 4.2011 Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL KUOPIO

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL KUOPIO ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 1744 70101 KUOPIO Viite: Hallinto-oikeuden diaarinumero 01511/16/4102 SAVITAIPALEEN KUNNAN MAANKÄYTTÖINSINÖÖRIN LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE SAVITAIPALEEN KUNNANHALLITUKSEN

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Kiinteistö ja kiinteistön haltija Palokan kylä, Hautaniityn tila, rek.nro 46:2 Kiinteistön omistaa hakija.

28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. Kiinteistö ja kiinteistön haltija Palokan kylä, Hautaniityn tila, rek.nro 46:2 Kiinteistön omistaa hakija. JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta LOUHINTA JA RAKENNE OY LEHDON YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA: Louhinta ja

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

30.08.13 KHO Powerpoint-pohja

30.08.13 KHO Powerpoint-pohja 1 KHO Powerpoint-pohja KHO:n oikeuskäytännön viimeaikaisia suuntaviivoja ympäristöasioissa - näkökulmia luonnonarvoihin oikeussihteeri Arto Hietaniemi SYS-päivät 5.9.2013 Helsinki Rakentamis- ja ympäristöasiat

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: KAJAANIN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa

Lisätiedot