YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta AIKA :00-17:40 PAIKKA Kaupungin valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 5 4 Teknisten palveluiden laskujen hyväksyjät vuodelle Hallintosääntö 10 6 Asemakaavan muutos koskien Ylivieskan kaupungin kaupunginosan kortteleita 25 ja 26 sekä niihin liittyviä urheilu-, liikenne- ja katualueita sekä 7. kaupunginosan liikennealueita (Koulukeskuksen alue: YSO ja yläaste) 7 Asemakaavan muutos Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 14 34, osia kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet 8 Selityksen antaminen lausunnoista ja muistutuksista 18 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle /Pohjapadon rakentaminen Kekajärveen sekä lasku-uoman edustan turvelautan poistaminen 9 Oikaisuvaatimus koskien teknisten palveluiden lautakunnan tekemiä päätöksiä maanhankinnasta, 110, 111, 112, 113 ja Ratasuunnitelma, Ylivieska - Iisalmi - Kontiomäki 23 toiminnallisuuden parantaminen 11 Kuntatekniikan yksikön työohjelma vuodelle Tilapalveluyksikön työohjelma vuodelle Maankäytön toteuttamisohjelma Jäsenen valinta liikenneturvallisuustyöryhmään sekä 28 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään 15 Teknisten palveluiden lautakunnan kokousajat alkuvuodesta Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 31

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Rantala Antti 15:00-17:40 puheenjohtaja Koutonen Tarja 15:00-17:40 varapuheenjohtaja Jaakola Päivi 15:00-17:40 jäsen Mustasaari Kari 15:00-17:40 jäsen Löfbacka Juhani 15:00-17:40 jäsen Mattila Teemu 15:00-17:40 jäsen Isotalo Juhani 15:00-17:40 jäsen Isokoski Irene 15:00-17:40 jäsen Kentala Kari 15:00-17:40 Esittelijä Haapakoski Kaisa 15:00-17:40 Kh:n edustaja Niemelä Anita 15:00-17:40 Pöytäkirjanpitäjä Koskinen Unto 15:00-17:40 Asiantuntija Haikola Mauri 15:00-16:30 Asiantuntija Suikkari Risto 15:00-17:40 Asiantuntija Puranen Maria 15:00-17:40 Asiantuntija POISSA Vinkka Sirkku Laukka Maria jäsen Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Antti Rantala Puheenjohtaja Anita Niemelä Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina klo 9:00 tekninen palvelukeskus Tarja Koutonen Päivi Jaakola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Torstaina klo 9:00-15:00 tekninen palvelukeskus Pöytäkirjanpitäjä Anita Niemelä

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLA Hallintosäännön 5 :n mukaan kokous kutsu lähetetään vä hin tään kolmea (3) päivää ennen ko kousta. Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta toteaa kokouksen lail li ses ti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Pöytäkirjan tarkastajat TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta valitsee tämän kokouk sen pöytäkirjan tarkastajat Koutonen Tarja ja Jaakola Päivi TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin.

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 20/1/05/2015 TEKLA Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan talousarvion täytän töön pa no-oh jeet. Täytäntöönpano-ohjeissa todetaan: "Lau ta- ja joh to kun tien tulee nimetä tehtäväalueen ja osatehtävien toi min nas ta ja määrärahankäytöstä vastaavat henkilöt, joiden teh tä vä nä on: - vastata siitä, että määrärahoja käytetään talousarviossa ja käyt tö suun ni tel mas sa edellytettävällä tavalla sekä seurata mää rä ra han riit tä vyyt tä ja toiminnallisten tavoitteiden to teu tumis ta - hyväksyä laskut ja muut kirjanpitotositteet - vastuuhenkilön on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin havai tes saan määrärahan riittämättömyyden Kunkin toimielimen on päätettävä omien tehtäväalueidensa (käyt töme not) ja hankeryhmien (yksilöimättömät investointimäärärahat) mää rä ra ho jen jako käyttösuunnitelmilla. Käyttösuunnitelma on luottamushenkilötoimielimen hyväksymä asiakir ja tai päätös, jolla talousarvioon sisältyvät toimielimen vastuulla ole vat määrärahat, talousarviot ja tavoitteet jaetaan osa mää rä rahoik si, osatuloarvioiksi ja osatavoitteiksi ja niille nimetään omat vastuu hen ki löt." Oheismateriaalia TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta 1. merkitsee täytäntöönpano-ohjeet tiedoksi 2. päättää käyttötalousosan määrärahojen käyttösuunnitelman ja vastuuhenkilöt teknisten palveluiden ja vesihuoltolaitoksen osalta seuraavasti: Tehtävä Määräraha Tuloarvio Palveluyksikkö - tekninen johtaja Kari Ken ta la, varalla raken nus pääl lik kö Unto Koskinen Kuntatekniikan yksikkö - kuntatekniikanpäällikkö Mauri Haikola,

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta varalla Kari Kentala Tilapalveluyksikkö - rakennuspäällikkö Unto Koskinen, varalla tekninen joh ta ja Kari Kentala Maankäyttöyksikkö - kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, varalla tekninen johtaja Kari Kentala Ympäristöyksikkö - ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho, varalla johtava rakennustarkastaja Leena Löytynoja Puhdistus ja ruokapalveluyksikkö - palvelujohtaja Eija Kangasoja, varalla tekninen joh ta ja Kari Kentala Vesihuoltolaitos - kuntatekniikanpäällikkö Mauri Haikola, varalla tekninen johtaja Kari Kentala TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin.

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden laskujen hyväksyjät vuodelle /1/05/2015 TEKLA Teknisten palveluiden lautakunta päättää teknisten palveluiden lasku jen hyväksyjät vuo del le Laskujen hyväksyjä vastaa mm. siitä, että tositteessa on vuoden 2015 tilikartan mukainen oikea tilimerkintä, menon suorittamiseen on käytettävissä määrärahaa ja lasku lähetetään maksatukseen hyvis sä ajoin ennen eräpäivää. Maksatukseen menevässä laskussa täy tyy olla myös tavaran/palvelun vastaanottajan nimi tai nimen lyhen ne. Alai sel la ei pääsäännön mukaan ole oikeutta hyväksyä esimiestänsä kos ke vaa laskua. Lautakunnan tulee erikseen käsitellä ja hyväksyä pää sään nös tä poikkeaminen. Matkalaskuissa on oltava merkintä matkamääräyksen antajasta. Oman auton käytön laskutus ja kilometriseuranta tulee perustua ajopäi vä kir jaan tai muuhun luotettavaan selvitykseen. Avustukset myönnetään ehdolla, että avustus käytetään anottuun tar koi tuk seen. Avustuksen käytön valvomiseksi hallintokuntien tulee vaa tia tarvittaessa avustuksen saajalta selvityksiä avustuksen käytös tä. Asianomainen lauta- tai johtokunta vastaa avus tus mää rä rahojen käytön valvonnasta. TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta päättää: 1. hallintokunnan laskujen hyväksyjät v.2015 seuraavasti kirjaus ta so jen mukaan: KÄYTTÖTALOUSOSA yksikkö hyväksyjä 4000 Palveluyksikkö tekninen johtaja, varalla ra ken nus päällikkö Kunnallistekninen suun nitte lu Liikennealueet kuntatekniikanpäällikkö, varalla kuntatekniikanpäällikkö, varalla 4080 Torialueet kuntatekniikanpäällikkö, varalla

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Yksityistiet Puistotoimi Liikuntapaikat ja -alueet Varikko kuntatekniikanpäällikkö, varalla kuntatekniikanpäällikkö, varalla kuntatekniikanpäällikkö, varalla kuntatekniikanpäällikkö, varalla 4891 Lentokenttä kuntatekniikanpäällikkö, varalla 4895 Laskutettavat työt kuntatekniikanpäällikkö, varalla 4898 Läjitysalueet kuntatekniikanpäällikkö, varalla Rakennukset ja huo neis tot rakennuspäällikkö, varalla 5980 Puhdistus- ja ruo ka pal ve lu palvelujohtaja, varalla tekninen joh ta ja Maankäyttöyksikkö kaupunginarkkitehti, varalla 5996 Rakennusvalvonta johtava rakennustarkastaja, varal la tekninen johtaja 5997 Ympäristönsuojelu ympäristöpäällikkö, varalla 5999 Mahakala -projekti ympäristöpäällikkö, varalla Vesihuoltolaitos kuntatekniikanpäällikkö, varalla INVESTOINTIOSA Talonrakennusinvestoinnit rakennuspäällikkö, varalla Yhdyskuntarakentaminen kuntatekniikanpäällikkö, varalla

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Vesihuoltolaitos kuntatekniikanpäällikkö, varalla 8900 Irtain omaisuus kuntatekniikanpäällikkö ja raken nus pääl lik kö tu los yk si kössään, varalla tekninen johtaja 2. tekninen johtaja hyväksyy koko palvelukeskusta koskevat las kut 3. kaupunginjohtaja tai lautakunnan puheenjohtaja hyväksyy teknisen johtajan laskut 4. varsinaisen hyväksyjän ollessa estynyt, hyväksymisestä vastaa tekninen johtaja 5. viranhaltijaa itseään koskevat laskut, esim. matkalaskut, hyväksyy esimies. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Hallintosääntö 22/0/05/2015 TEKLA Kuntalain 16 :n mukaan valtuusto hyväksyy tarpeelliset joh to säännöt hallinnon järjestämiseksi. Lain 50 :n mukaan jokaisessa kunnas sa on hallintosääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kun nan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö. Hallinnon järjestämiseksi kunnassa voi ol la muitakin johtosääntöjä, joissa annetaan esimerkiksi yksittäistä toi mi elin tä koskevia määräyksiä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden hallintosäännön ko kouk sessaan Hallintosääntö tuli voimaan Samasta ajan koh das ta lukien kumottiin hallintosääntöön yhdistettävät joh tosäännöt. Hallintosäännössä kaupungin luottamushenkilöorganisaatio säilyi muu toin entisellään, mutta kirjastotoimi liitettiin sivistyslautakunnasta pe rus tet ta vaan kirjasto- ja kulttuurilautakuntaan. Viranhaltijaorganisaatiossa kaupungin toiminnot jakaantuvat viiteen toi mi alaan: hallintopalvelut, talouspalvelut, sivistyspalvelut, tekniset pal ve lut ja pelastuspalvelut. Toimialat jaetaan tulosalueisiin ja tu losalu eet tarpeen mukaan tulosyksiköihin, mistä päättää kaupunginhallitus. Oheismateriaalia. TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta 1. merkitsee tiedoksi uuden hallintosäännön 2. päättää, että teknisen johtajan ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii rakennuspäällikkö. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin.

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Asemakaavan muutos koskien Ylivieskan kaupungin 6. kaupunginosan kortteleita 25 ja 26 sekä niihin liittyviä urheilu-, liikenne- ja katualueita sekä 7. kaupunginosan liikennealueita (Koulukeskuksen alue: YSO ja yläaste) 100/54/00/2007, 28/54/00/2015, 111/54/00/2013 TEKLA Valmistelu maanmittausteknikko Eriia Laru puh Asemakaavamuutoksen aloitteen tekijänä on Ylivieskan Ammattiopisto YSO. Kaavamuutosalue sijaitsee Kaisaniemen kaupunginosassa Visalantien, Mäntykankaantien, Kuusitien ja Mäntytien rajaamana. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet: Ns. koulukeskuksen alueen käsittävä kaavamuutosalue on pinta-alaltaan noin 11,7 ha. Alueella on voimassa vuonna 1977 hyväksytty asemakaava, jolla sijaitsee Ylivieskan yläaste eli Jokirannan koulu sekä Ammattiopisto YSO. Asemakaava on vanhentunut ja Ylivieskan Ammattiopisto YSO:lla on tarpeet tontilla aloittaa ti lojen laajennus- ja muutostyöt, mitkä edellyttävät mm. tontille lisäaluetta. Alue ei ole kaikilta osin kaavan mukaisena toteutunut esim. yleiselle jalankululle ja pyöräilylle kaavaan merkitty kevyen liiken teen tiealue sekä pysäköintialue ovat rakentumatta ja YSO:n raken nusten välitse on käytössä kaavaan merkitsemätön kevyen liiken teen yhteys. Kaavamuutoksella mahdollistetaan lisäalueen liittäminen YSO:n tonttiin ja samalla uudistetaan vanhentunut asemakaava. Kaupunki ja Ammattiopisto YSO tekevät kaavoitus- ja myyntisopimuksen koskien tontin lisäaluetta. Kaavamuutosalueelle edellytetään laadittavaksi erillinen tonttijako (MRL 79 ). Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginhallitus (MRL 52 /KH:n ja KV: n johtosäännöt). Viranomaisneuvottelu tulee järjestää kaavaa valmisteltaessa ja ennenkuin osallisille varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Oheismateriaalina : alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavoittaja: Teknisten palveluiden lautakunta päättää 1. ryhtyä asemakaavan muuttamiseen sekä oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen ilmoittamaan kaav oituksen vireilletulosta 2. varata tilaisuuden esittää mielipiteitä kaavoituksen valmisteluaineistosta MRL:n 62 :n mukaisesti ja oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen asettamaan valmisteluaineiston nähtäville.

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy kaavoittajan esityk sen TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. TEKLA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä , josta jätti lausunnon Pohjanmaan Puhelin Oy / nykyi sin Elisa Oyj /Tuotanto. Mielipiteitä ei tässä vaiheessa ole esi tet ty. Kaavamuutoksen valmistelua on maankäyttöyksikössä jatkettu. Suunnittelualueen rajausta on tarkennettu ja kaavamuutosalueen pin ta-ala on noin 14,54 ha. Kaavamuutoksella osoitetaan osa Vi salan tien yleisestä tiealueesta (välillä Ouluntie Mäntykankaantie) ase ma kaa va-alu een katualueeksi ja Ouluntien liikennealuetta on mu ka na kaupunginosan rajan täydentämisen vuoksi. Kou lu kes kuksen alueen opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueiden ra ken nus oi keu det säilyvät nykyisellään ( k-m 2, josta käyt tämät tä noin k-m 2 ). Vuonna 2013 on Kiinteistöosakeyhtiö Ylivieskan Seudun Pal loi lu hallin aloitteesta neuvoteltu sisäliikuntahallin sijoittamisesta Kou lu keskuk sen alueelle. Nykyisen kaavan mukaiselle urheilualueelle (U) on ta voit tee na osoittaa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten kort teli alue (YU I), jolle voidaan toteuttaa sisäliikuntahalli eli lämmin harras tus ti la kaikenikäisille. Hallin suunniteltu pohjapinta-ala on noin 75 * 50 m ja halliin tarvitaan harrastetoimintojen lisäksi toimisto- ja puku huo ne ti lat sekä konesuoja. Halli on mahdollista liittää Visalantien var res sa ole vaan kaukolämpö verkostoon. Koulukeskuksen alueelle muo dos te taan kaavoituksella autopaikoitusten korttelialue (LPA-2), jo ka on Yli vies kan Ammattiopiston (YSO) omistuksessa ja sen käytös tä myös sisäliikuntahallin paikoitukseen on sovittava erikseen. Asemakaavaluonnokseen on esitetty: 1. opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue tontit 7 ja 9 (YO II) noin 7,7154 ha, rakennusoikeus noin k-m2, 2. urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 26 tontti 8 (YU I) noin 1,0499 ha, rakennusoikeus noin 4000 k-m 2, 3. yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja lai tosten korttelialue ( ET), noin 0,0870 ha, ra ken nus oi keus noin 100 k-m 2, 4. urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU-1). Alueelle voidaan raken taa toiminnan vaatimia rakennuksia tai rakennelmia noin 1,8154 ha, 5. autopaikkojen korttelialue 27 tontti 1 (LPA-1). Korttelialueelle

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta si joit tuu YO- korttelin 26 tontin 9 autopaikoitus, pinta-ala noin 0,8352 ha. Muita liikennealueita noin 3,0369 ha. Oheismaterialia Kaavoittaja: Lautakunta 1. oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen asettamaan kaa voi tuksen valmisteluaineistona luonnoksen ja täydennetyn osal lis tumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville sekä varaamaan osalli sil le tilaisuuden esittää mielipiteitä aineistosta MRL:n 62 :n pe rus teel la ja MRA:n 30 :n mukaisesti. TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy kaavoittajan esityksen. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Asia käsiteltiin 5 jälkeen. Asiantuntijana kuultiin kaupunginarkkitehti Risto Suikkaria.

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Asemakaavan muutos Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osia kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet 39/54/00/2014, 29/54/00/2015 TEKLA Asemakaavan muuttamiseen ryhdytään kaupungin aloitteesta. Keskustan ( 1.) kaupunginosaan sijoittuva kaavamuutosalue on pinta-alaltaan yhteensä noin 1,3921 ha ja suunnittelualue rajautuu Valtakatuun, Vieskankatuun Virastokatuun ja Kirkkotiehen. Kaavamuutoksen lähtökohdat: 1. Maakuntakaavan 1. vaihe hyväksytty maakuntavaltuustossa : suunnittelualue sijoittuu maakunnan alueellisen kes kuk sen ydinalueelle (C 2), johon sijoittuu keskustahakuisia pal ve lu ja ja asumista. 2. Keskustan osayleiskaava 2030 hyväksytty KV : suunnittelualue sijoittuu kerrostalovaltaiselle asuntoalueelle (AK). 3. Asemakaava, joka on hyväksytty Muutosalueelle on merkitty: - autosäilytyspaikkojen korttelialueet 34 ja osa korttelista 32 (AA) noin 0,2490 ha, - osa korttelista 32 pysäköintialueena (LP) noin 0,1189 ha, - katualue (Kauppakuja, Nurkkatie Vieskankatu ja Kirkkotie) noin 0,2860 ha. 4. Asemakaava, joka on hyväksytty Muutosalueelle on merkitty: - torialueena noin 0,1891 ha, - puistoalueena (VP) noin 0,0459 ha, - katualueena (Vieskankatu) noin 0,2492 ha, - korttelin 41 asuinliikerakennuksen (AL) tontin osana 0,2492 ha. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 51 :n mukaan kunnan on laadit ta va ja pidettävä asemakaava ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan ke hi tys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön oh jaus tar ve sitä edellyttää. Maankäyttö- ja rakennuslain 60 :n 1 momentin mukaan kunnan tulee seurata kaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toi menpi tei siin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi.

15 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Vuonna 1974 hyväksytyn asemakaavan mukaiset autopaikoituksen kort te li alu eet (AA) 32ja 34 sekä yleinen pysäköimisalue (LP) kort telis sa 32 eivät ole voi mas sa ole van asemakaavan mukaisesti to teu tuneet, kuten ei myöskään kaa van mukainen Nurkkatien katuyhteys ja kaa vas sa Vieskankadun varteen osoitettu puistovyöhyke. Kaa vamuu tos alu eel la korttelin 32 yleisellä pysäköimisalueella on hir si runkoi nen, nykyisellään päiväkotikäytössä, oleva puurakennus vuodelta Kaavoituksella voidaan mahdollistaa rakennuksen jääminen ton til le, ja asia ratkaistaan kaavoituksen kuluessa.. Vuonna 1983 hyväksytyn asemakaavan mukaisella torialueella ei ole viime vuosina ollut toritoimintaa. Alue on ollut pääosin pai koi tuskäy tös sä ja sille sijoittuu vanha grillikioski. Grillikioskin pitkäaikainen vuok ra so pi mus on päättynyt, torilla oleva kioskirakennus on vielä pai kal laan ja sitä koskien on voimassa väliaikainen vuokrasopimus. Yli vies kan Kauppatori on osoitettu ja rakennettu hy väk sytyn asemakaavan mukaisesti Rautatiekadun ja Torikadun risteyksen luo teis puo lel le. Vieskankadun ja Val ta ka dun risteysjärjestelyt ydinkes kus tas sa edellyttävät myös kaa va muu tos alu ee seen rajautuen Vies kan ka dun ka tu lin jauk sen tar kas te lua joka vaikuttaa myös kort teli alu een 41 asuin lii ke ta lo ton tin (AL) autopaikoituksen järjestelyyn ja ton tin rajautumiseen Vieskankatuun. Suunnittelualueen sijainti aivan kaupungin ydinkeskustassa ra jautuen osittain Kirkkopuistoon ja Ylivieskan valtakunnalliseen kult tuu riym pä ris töön asettaa alueen suunnittelulle erityisiä kau pun ki ku val lisia vaatimuksia. Kaa va muu tok sel la luodaan edel ly tyk siä keskustan ke hit tä mi sel le maa kun ta kaa van ja yleiskaavan ta voit tei den pohjalta. Kaa va muu tok sel la tarkennetaan ydinkeskustaan si joit tu van kaa vamuu tos alu een alue te hok kuus, rakennusoikeus, ra ken nus ten massoit te lu ja ker ros kor keu det sekä autopaikoitus. Tavoitteena on eheyttää kau pun ki ra ken net ta, kehittää Vies kan kadun katutilaa ja sijoittaa uu dis ra ken ta mis ta ydinkeskustaan. Kaa vamuu tos uudistaa ydin kes kus tan il met tä ja kaupunkikuvaa sekä samal la parantaa keskustan ve to voi maa uu den nykyaikaisen asuin kerros ta lo tuo tan non osalta sekä selkeyttää alueen liikennejärjestelyjä. Kaavamuutosaluetta koskien on kaupunginhallitus hyväksynyt hel mikuus sa 2014 kaksi rakennusliikkeiden kanssa tehtävää kaavoitus- ja yh teis työ so pi mus ta ja ne on allekirjoitettu. Sopimukset eivät syr jäy tä maankäyttö- ja ra ken nus lain mukaista kaavoitusmenettelyä. So pimus ten tar koi tuk se na on luoda edellytykset ja määritellä so pi muksen kohteena olevan alu een asemakaavamuutoksen ja alueen toteut ta mi seen johtava me net te ly, sopijaosapuolten tehtävä- ja kustan nus ja ko kaa voi tuk ses sa sekä tavoiteaikataulu. Kaavamuutos on merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto

16 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta (MRL 52 ). Oheismateriaali on kokonaisuudessaan nähtävillä Ylivieskan kaupun gin ta lol la teknisessa palvelukeskuksessa ( Kyöstintie 4) sekä kau pun gin kotisivulla > Hallinto ja ta lous > Pää töksen te ko > Esitys li tat ja pöytäkirjat / Teknisten palveluiden lautakunta Kaavoittaja: Lautakunta. 1. päättää ryhtyä asemakaavan muuttamiseen, 2. oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen ilmoittamaan kaa voituk sen vireilletulosta, 3. hyväksyy kaavoituksen valmisteluaineistona laaditun alus tavan osallistumis- ja arviointisuunitelman sekä kaa va muu tosluon nok sen, 4. oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen asettamaan kaa vamuu tos ta koskevan valmisteluaineiston nähtäville sekä varaa maan osallisille tilaisuuden esittää mielipiteitä MRL:n 62 :n perusteella ja MRA:n 30 :n mukaisesti. TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy kaavoittajan esityksen. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Asia käsiteltiin 50 jälkeen. TEKLA Kaavoituksen valmisteluaineisto on ollut nähtävillä välisen ajan MRL:n 62 :n perusteella ja MRA:n 30 :n mu kai ses ti. Nähtävillä ollessa siitä jättivät lausunnon Oulun poliisilaitos Yli vieskan yksikkö, Elisa Oyj /Tuotanto sekä Pohjois-Pohjanmaan elin keino-, liikenne ja ympäristökeskus. Kaavamuutosta koskien esittivät mielipiteensä: Ylivieskan Seu ra kunta/ kirkkoneuvosto, Asunto Oy Pykärinhovi, Elias Knuutila ja 26 muuta allekirjoittajaa, Tuulikki Kejonen ja 22 muuta allekirjoittajaa se kä Kari Mustasaari ja Juhani Isotalo. Yhteenveto palautteen pohjalta tehtävistä muutoksista: 1. Ehdotusvaiheeseen vähennetään kaavamuutosalueen kerros ta lo ton tin kerroskorkeutta 5- kerroksisesta 3,5 -ker rok si sek si. 2. Ehdotusvaiheeseen lisätään kerrostalotonttia kos kemaan kaavamääräys III u ½, jossa murtoluku roomalaisen

17 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta nu me ron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suu rim man kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerros alaan laskettavaksi tilaksi. Kerroskorkeus vastaa tontille si joit tu van ja nykyisin päiväkotikäytössä olevan ns. ruot salais ten lahjoitustalon kerroskorkeutta. 3. Tontille sijoittuvaa rakennusta koskien on tehty eril linen rakennusselvitys, josta on pyydetty Poh jois-poh janmaan Museon ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen lausunnot. Pohjois-Pohjanmaan liiton kohderaportissa rakennus on arvotettu maakunnallisesti ar vok kaak si. Selvitykseen ja lausuntoihin perustuen ra kennus merkitään määräävällä rakennusala merkinnällä sekä kaa va mää räyk sel lä: sr-3, Suojeltava rakennus. Ra ken nuksen ulkoasua ei saa muuttaa, rakennusta ei saa purkaa ilman lupaa. 4. Liikennesuunnittelun pohjalta Aarne Hallan kadun leveyttä muu te taan ehdotus vaiheeseen 12 metriin luonnosvaiheen 10 metristä kunnallisteknisten johtojen ja laitteiden si joit ta misen sekä katualueen talvihoidon mahdollistavaksi. Kaavamuutosluonnoksen pohjalta ja kaavoituksen käynnistämis- ja yh teis työ so pi mus ten mukaisesti on laadittu kiinteistökaupan esi so pimus luon nok set Rakennuskartio Oy:n ja Rakennusliike Somero Oy:n kans sa, jotka on hyväksytty: kaupunginhallituksessa ja 186, kaupunginvaltuustossa ja 54 Kiinteistökaupan esisopimukset allekirjoitettiin Oheismateriaalia Kaavoittaja: Lautakunta 1. hyväksyy valmisteluainestosta esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut kaavoittajan vastineet, 2. oikeuttaa teknisen palvelukeskuksen asettamaan asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville MRL:n 65 :n perusteella ja MRA:n 27 :n mukaisesti. TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy kaavoittajan esityksen. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Asia käsiteltiin 2 jälkeen. Asiantuntijana kuultiin kaupunginarkkitehti Risto Suikkaria.

18 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Selityksen antaminen lausunnoista ja muistutuksista Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle /Pohjapadon rakentaminen Kekajärveen sekä lasku-uoman edustan turvelautan poistaminen 32/56/30/2015 TEKLA Ylivieskan kaupunki on hakenut Pohjois-Suomen alue hal lin to vi rastol ta lupaa pohjapadon rakentamiseksi Kekajärveen sekä las ku-uoman edustan turvelautan poistamiseksi. Tiivistelmä hankkeesta on ohei ses sa aluehallintoviraston kuulutuksessa. Päättäessään hakea hank keel le lupaa, teknisten palveluiden lautakunta linjasi, että hankkeen rahoitukseen ja toteutukseen osallistumisesta päätetään ai kanaan erikseen, lupapäätöksen sisällön ollessa tiedossa. Lisäksi lauta kun ta totesi pitävänsä ranta-asukkaiden ja vaikutusalueen maanomis ta jien suostumuksia hankkeeseen riittävinä. Aluehallintovirasto on kuuluttanut hakemuksen ja ha ke mus asia kir jat ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävänä. Kuule mi sen aikana ha ke muk ses ta on jätetty aluehallintovirastolle kolme lau sun toa. Nämä ovat ns. viranomaislausuntoja (Poh jois-poh janmaan ely-keskus, Kai nuun ely-keskus kalatalousviranomaisena ja Yli vies kan kaupungin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai nen). Muis tu tuksen ovat jättäneet Martta Aho Arvi Ahon oikeudenomistajien puo lesta ja Kekajärvi-yhdistys ry. Aluehallintovirasto on varannut luvan hakijalle tilaisuuden antaa se lityk sen lausuntojen ja muistutusten johdosta. Jäljennökset lau sunnois ta ja muistutuksista ovat oheismateriaalina. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausun nos saan todennut, että lupa on myönnettävissä hakemuksen mu kai se na ja työnaikainen vesistötarkkailu voidaan hyväksyä ha kijan esittämällä tavalla. Ely-keskuksella ei ole huomauttamista ha kijan esittämästä vaikutusarvioinnista. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ka la ta lous vi ranomai nen) on katsonut, että luvan myöntämiselle ei ole yleisen ka lata lous edun näkökulmasta estettä. Kalataloudellisen kompensaation tai tarkkailun määrääminen ei ole tarpeen. Ylivieskan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on mm. lau sunut, että lupaprosessi turvaa asianosaisten aseman ja järven ve denpin nan säätelyn oikeudenmukaisella tavalla. Arvi Ahon oikeudenomistajien/ Martta Ahon muistutuksessa vas tuste taan luvan myöntämistä. Toisaalta muistutuksessa lausutaan, että "pa don uusiminen on kannatettava ja hyvä asia". "Vanhan ja lu vat toman padon korvaaminen uudella voi olla täysin riittävä toimenpide, jos koetaan tarvetta tehdä jotain. Sen sijaan massan poistot ja rannan muokkaukset eivät ole hyväksyttävissä." Ahon muistutuksen

19 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta mu kaan järven pohjoispäässä ei ole mitään turvelauttaa, vaan ky symyk ses sä on kiinteä ranta. Muistutuksessa kritisoidaan, että suun nitel ma perustuu vähiin ja epämääräisiin tietoihin, kun turvelautan pois ta mi ses sa syntyvää massamäärää ei kyetä tarkemmin il moit tamaan. Padon sijaintia ehdotetaan siirrettäväksi, vaikka sen luontevin paik ka olisi laskuojassa. Edelleen todetaan, ettei järveä ole vuo sikym me neen niitetty, vaikka asukkaat ovat sitä toivoneet. Kekajärvi-yhdistys ry on muistutuksen mukaan perustettu vuonna 2003 edistämään Kekajärven vesiensuojelua ja järven kun nos ta mista. Yhdistyksen jäseninä ovat rantamökkien ja -kiinteistöjen omis tajat muutamia lukuun ottamatta. Yhdistyksen muistutuksessa puol letaan luvan myöntämistä ja perustellaan kunnostuksen tarvetta. TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta toteaa Poh jois-suo men aluehallintovirastolle, että eri viranomaisten lau sun not hankkeesta ovat myönteisiä, samoin kuin Kekajärvi-yhdistyksen muis tu tus. Lautakunnalla ei ole näistä huomautettavaa. Arvi Ahon oikeudenomistajien muistutuksesta lautakunta toteaa, että vas tauk set muistuttajan näkemyksiin löytyvät hakemusasiakirjoista. Ke ka jär ven vesisyvyys, pohjasedimentin paksuus ja järven poh joispää tutkittiin laajasti vuonna Tällöin nimenomaan todettiin, että järven pohjoispäässä on useita metrejä erittäin pehmeää, ve tis tä ainesta. Juuri tästä syystä lupahakemuksessa on esitetty rannan tiivis tä mis tä sekä pohjapadon siirtämistä parempaan paikkaan. Näin ei tarpeettomasti meneteltäisi. Pohjoispäässä oleva turvelautta lienee syntynyt pinnanmyötäisenä umpeenkasvuna, koska veden osuus lautan kiinteämmän pintakerroksen alapuolella on huo mat tavan suuri. Lautta ei kuitenkaan kaikkialla ole edes jalan kuljettavissa. Koska suuri osa turvelautasta ja sen alapuolella olevasta massasta on pehmeää ja vesipitoista, ruoppausmassan ja kiintoaineksen koko nais mää rää on vaikea arvioida. Järven vesikasvillisuutta on niitetty muutamana kesänä ja osa ranta-asuk kais ta on ollut tässä mukana. Niittoa on tarkoitus jatkaa esite tyn kunnostuksen jälkeen. Lautakunta korostaa jo aiemmin linjaamaansa, että hankkeeseen sitou tu mi nen on poikkeuksellisen laajaa ja ainoastaan yhden kiin teistön omistaja on nyt ilmoittanut vastustavansa hanketta. Hänkin hyväk syy uuden padon rakentamisen. Lautakunta toteaa kantanaan aluehallintovirastolle, etteivät asiassa esi te tyt lausunnot ja muistutukset estä luvan myöntämistä vaan ennem min kin tukevat hankkeen tarpeellisuutta niin yleisen kuin yk si tyisen kin edun kannalta. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin.

20 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Juhani Löfbacka poistui esteellisenä tämän :n käsittelyn ajaksi.

21 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Oikaisuvaatimus koskien teknisten palveluiden lautakunnan tekemiä päätöksiä maanhankinnasta, 110, 111, 112, 113 ja /53/10/2015 TEKLA Aimo Visuri on jättänyt teknisten palveluiden lau ta kunnal le oikaisuvaatimuksen koskien tehtyjä päätöksiä ( 110, 111, 112, 113 ja 114). "Pyydän, että teknisten palveluiden lautakunta peruu yllämainitut pää tök set ostaa kiinteistön Syrjälä , määräala tilasta Syr jä lä M602, määräala tilasta Sirkkaniitty , määräala tilasta Suosalo , määräala ti las ta Ratakangas Perustelut: Ostopäätökset eivät kohtele kuntalaisia kuntalain ja hyvän hal lin to tavan mukaan, joka velvoittaa tasapuoliseen kohteluun, joh don mu kaisuu teen ja syrjimättömyyteen. Nyt tehtyjä ostopäätöksiä on pe rus teltu sillä, että kaupunki ostaa kyseiset kiinteistön ja määräalat sillä perus teel la, että kaupunki voi kaavoittaa alueet yh dys kun ta ra ken teensa kehittämiseen. Kaupunki on kaavoittanut Ylivieskan Alpuminkankaan aluetta jo vuodes ta 2007 saakka. Asuinalueelle on kaupungin omalla kaa voi tuksel la sekä myös maakuntakaavalla osoitettu terminaalitoimintaa. Kau pun ki ei kuitenkaan ole ennen kaavoitusmenettelyyn ryhtymistä os ta nut asuinalueen kiin teis tö jä, vaikka on kaavoittanut heidän omista mi aan kiinteistöjä kau pun gin oman yhdyskuntarakenteen ke hit tämi seen (Alpuminkankaan osa yleis kaa va 2030)." TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen, koskien lautakunnan tekemiä päätöksiä , 111, 112, 113 ja 114, perusteettomana. Perustelut: Ylivieskan kaupungin väestö on vuodesta 2003 kasvanut kes ki määrin 1,2 %:lla. Kaupungin kasvua ja kehitystä ohjataan oi kea-ai kai sella maanhankinnalla. Maata pyritään hankkimaan aluekokonaisuus ker ral la, jolloin kaavasuunnittelu voidaan tehdä kus tan nus te hokkaas ti ja parhaiten yhdyskuntatekniikkaa palvelevaksi. Nyt oi kai suvaa ti muk sen koh tee na olevat maakaupat ovat kaupungin maa po liit tisen ohjelman mu kai sia. Oikaisuvaatimuksen perusteluina eivät ole niinkään tehtyjen maakaup po jen pe rus te lut kuin se, että kiinteistökauppoja ei ole tehty oikai su vaa ti muk sen tekijän kans sa. Oikaisuvaatimusta perustellaan myös kuntalaisten yhdenvertaisella koh te lul la. Kaupungin maan han-

22 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta kin nan ensisijainen tarkoitus ei ole kun ta lais ten yhdenvertainen kohte lu, vaan kaupungin kokonaisedun mu kai nen riittävän tont ti tar jonnan takaaminen myös tu le vai suu des sa. Lainsäädännössä ei ole erityisiä säännöksiä siitä, miten ja missä järjes tyk ses sä kaupungin tulee hankkia maaomaisuutta. Teknisten palve lui den lautakunta on arvioinut asian valmistelun riittävyyden ja asian mu kai suu den tehdessään kyseessä olevat päätökset. Asian val mis te lua ei ole osoitettu lainvastaiseksi. Päätökset eivät ole syn tyneet virheellisessä järjestyksessä. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin.

23 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Ratasuunnitelma, Ylivieska - Iisalmi - Kontiomäki toiminnallisuuden parantaminen 24/57/10/2015 TEKLA Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ra ta suun nitel man Ylivieska - Iisalmi - Kontiomäki toiminnallisuuden pa ran ta minen. Ratasuunnitelma on laadittu yleissuunnitelmassa esitetyistä toimin nal li suut ta parantavista kohteista ja toimenpiteistä. Hankkeessa suun ni tel tiin uusia liikennepaikkoja Savon radalle, välille Iisalmi - Kon tio mä ki ja rataosalle Iisalmi - Ylivieska sekä nykyisten lii ken ne paik ko jen osittaista parantamista Iisalmi - Ylivieska välillä. Lisäksi suun ni tel tiin Iisalmeen kolmioraide yhdistämään Kontiomäen ja Yli vies kan suunnat toisiinsa. Suunnittelu sisälsi mm. Ylivieska - Iisalmi vä lin sähköistämisen sekä rata-, valaistus-, turvalaite-, tie- ja sil ta suun nit te lua. Ylivieskan osalta suunnitelma sisältää Raudaskylän lii ken ne pai kan. Suunnitelma on ollut ratalain 22 :n mukaisesti nähtävillä Ratasuunnitelmasta ei ole jätetty muistutuksia. TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta antaa asiasta seuraavan lau sunnon: Ratasuunnitelmasta ei ole jätetty muistutuksia. Ylivieskan kau pun gilla ei ole huomautettavaa laaditusta ratasuunnitelmasta. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin.

24 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Kuntatekniikan yksikön työohjelma vuodelle /1/05/2015 TEKLA Kaupunginvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan talous ar vion bruttoinvestointeina kohtaan Liikennealueet eu ron määrärahan katujen rakentamiseen sekä päällystämiseen. Vesihuoltolaitoksen investointeihin valtuusto on myöntänyt euroa viemärilinjojen ja pumppaamoiden rakentamiseen se kä vanhojen viemäreiden uusimiseen. Hyväksytyssä ta lous ar viossa tuloja on osoitettu vesihuoltolaitoksen investointeihin euroa. Kuntatekniikanyksikkö on valmistellut esityksen vuoden 2015 työ ohjel mas ta: Valtuusto on nimennyt vuodelle 2015 seuraavat kohteet: Liikennealueet Vesihuoltolaitos Olmalan alueen kun nallis jatkuu v tek nii kka Katujen saneeraus jatkuu v ja v Katuvalojen saneeraus jatkuu v ja v Vieskankatu / Valtakatu jatkuu v Koskipuhdon svv Viemäreiden saneeraus Yhteensä nimetyt kohteet Nimeämättömät kohteet, joista tekninen lau ta kun ta päättää jatkuu v ja v Ainola klv + korotettu suojatie Muuttolantie jatkuu v Savari päällystäminen Pajukoskentien svv Tuomitie - Tuomikuja jatkuu v Leh mus tie jv-saneeraus Haja-asutus viemäröinti jatkuu v ja v Pienet kohteet

25 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Vieskankatu / Valtakatu Lisäksi valtuusto on myöntänyt talousarvion kohtaan Puistoalueet euron määrärahan ja Liikunta-alueet euron mää rä rahan. Puistojen- ja Liikunta-alueiden rakentamisen ja kunnostamisen koh de suun ni tel man ja kustannusarvion päättää teknisten pal ve luiden lautakunta. Puistot Lehmuspuisto valaistus Pyörreperän leikkikenttä Väsylänpuisto Liikunta-alueet Huhmarin liikunta-alueen ke hit tä mis han ke Pesäpallokentän tulostaulu Maastoliikuntaolosuhteiden parantaminen Pesäpallokenttien kunnostus (Naperoleiri 2016) Jalkapallokentän kunnostus Oheismateriaalia Kuntatekniikanpäällikkö: Lautakunta hyväksyy kuntatekniikan yk sikön ja vesihuoltolaitoksen työohjelmat vuodelle TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy kuntatekniikanpäällikön esityksen. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Asia käsiteltiin 7 jälkeen. Asiantuntijana kuultiin kuntatekniikanpäällikkö Mauri Haikolaa.

26 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Tilapalveluyksikön työohjelma vuodelle /1/05/2015 TEKLA Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan talousarvion koh taan Muut Talonrakennushankkeet :n määrärahan. Mää rä ra ha käytetään omien rakennusten pieniin korjauksiin ja ul koaluei den ja rakenteiden korjauksiin teknisten palveluiden lau ta kunnan hankeohjelman mukaisesti. Lautakunta päättää kohteiden kustannusarviot ja määrärahan yk sityis koh tai sen käyttösuunnitelman. Investointikohteiden suunnitelmat ja toteuttaminen suoritetaan yhteistyössä käyttäjähallintokunnan kans sa. Tilapalveluyksikössä on valmisteltu esitys vuoden 2015 määrärahan käy tös tä. Määräraha esitetään käytettäväksi seuraavasti: Ojakylän koulun vesikatto Jäähallin lauhdelämmön siirto liikuntakeskukseen Kiviojan koulun kaukalo ja turvaverkot Keittiöiden kiintokalusteet Rakennuspäällikkö: Lautakunta hyväksyy tilapalveluyksikön työ ohjel man vuodelle TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy rakennuspäällikön esityk sen. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin rakennuspäällikkö Unto Koskista.

27 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Maankäytön toteuttamisohjelma /1/05/2015 TEKLA Maankäytön toteuttamisohjelman lähtökohtana on kau pun gin valtuus ton hyväksymä Ylivieskan kaupungin maa po liitti nen ohjelma sekä talousarvio 2015 ja ta lous suun ni telma Maankäytön toteuttamisohjelma sisältää suunnitelman maan han kinnas ta ja luovutuksesta vuoden 2015 talousarvion maa- ja ve si alueisiin investoidun määrärahan mukaisesti. Talousarviossa on menoihin varattu euron määräraha, joka kau pun gin val tuus ton päätöksen mukaisesti käytetään maa-alueiden han kin taan. Maan hankintaan varatusta määrärahasta suurin osa käy te tään raakamaan hankintaan yleiskaavan mukaisilta kas vusuun nil ta. Maan myyntitulot euroa muodostuu tont tien myynneistä pientalo-, liike-, teollisuus- ja kerrostalorakentamiseen. Noin 50 % tulosta saadaan pientalotonttien luo vu tuk ses ta omakoti-, paritalo- ja rivitalorakentamiseen. Maankäytön toteuttamisohjelma sisältää vuonna 2015 luovutettavat alu eet pientalorakentamiseen sekä suunnitelman vuosina luovutettavista alueista, luovutettavat tontit kerrostalo-, teol lisuus- ja liikerakentamiseen, tonttien luovutus- ja varausmenettelyn, kau pan ehdot sekä pientalotonttien kauppakirjamallin. Oheismateriaalia TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy maan käy tön toteuttamisohjelman vuodelle TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Asiantuntijana kuultiin maanmittausinsinööri Maria Purasta.

28 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Jäsenen valinta liikenneturvallisuustyöryhmään sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään 34/2/30/2015 TEKLA Lautakunnan jäsen Päivi Jaakola on valittu kaupunginhallituksen jäse nek si jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jaakola toivoo, että teknisten pal ve lui den lautakunnasta valitaan hänen tilalleen lii ken ne tur val lisuus työ ryh mään sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ ryhmään uudet varsinaiset jäsenet. TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta valitsee keskuudestaan Päivi Jaa ko lan tilalle uudet varsinaiset jäsenet lii ken ne tur val li suus työ ryhmään sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Lii ken ne tur val li suustyö ryh mään valittiin Kari Mustasaari ja hyvinvoinnin ja terveyden edis tä mi sen työryhmään Tarja Koutonen.

29 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunta Teknisten palveluiden lautakunnan kokousajat alkuvuodesta /50/00/2015 TEKLA Lautakunta kokoontuu päättäminään aikoina. Tarvittaessa lau ta kunta kokoontuu muinakin aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ol les sa varapuheenjohtajan kutsusta. Lautakunta on kutsuttava koolle myös, jos enemmän kuin puolet varsinaisista jäsenistä sitä il moitta maan sa asiaa varten vaatii. Lautakunnan kokouksesta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, kolmea päivää ennen kokousta kirjallisesti sen jäsenille. Kokouskutsuun on liitettävä esityslista, johon sisältyy selostus kä sitel tä vis tä asioista ja päätösehdotus. Lautakunta voi ottaa lisäksi käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu esi tys lis tal la, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden lau ta kun nan kokoukset pidettäväksi alkuvuodesta 2015 seuraavasti: tiistaina klo 15:00 TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin. Päätettiin, että kokouspäivä muutetaan maanantaiksi helmikuusta al kaen. Muut alkuvuoden 2015 kokouspäivät päätetään seu raa vassa kokouksessa. Kokousajat sovitetaan kaupunginhallituksen kokous ai ka tau luun. TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden lautakunnan kokoukset helmikuusta alkaen pidettäväksi seuraavasti: maanantaina klo 15: maanantaina klo 15: maanantaina klo 15: maanantaina klo 15: maanantaina klo 15:00 TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Hyväksyttiin.

30 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Viranhaltijapäätökset TEKLA Kuntatekniikanpäällikkö Rakennuspäällikkö Palvelujohtaja TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta merkitsee vi ran hal ti ja pää tök set tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia pää tök siä oteta kuntalain 51 :n perusteella teknisten pal ve lui den lautakunnan käsiteltäväksi. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Merkittiin tie dok si.

31 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisten palveluiden lautakunta Ilmoitusasiat TEKLA A. Nurkkatien (Aarne Hallan kadun) katusuunnitelma ja Kirk ko ka dun, Vieskankadun, Valtakadun ja Kaup pa kujan katusuunnitelman muutos. B. Irene Isokoski nimettiin lautakunnan edustajaksi uusien valittavien laitoshuoltajien ja puh dis tus työn te ki joiden haastattelutyöryhmään. TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tie dok si. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA: Merkittiin tie dok si.

32 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kunta Ylivieskan kaupunki Teknisten palveluiden lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1-8, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati musviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyy ratkaisuun tyytymätön voi teh dä han kin ta lain :n mu kaan han kin ta yk si köl le kir jal li sen hankintaoikaisun. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite Teknisten palveluiden lautakunta Kyöstintie 4, Ylivieska PL 70, Ylivieska Pykälät Oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta ja hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Liitetään pöytäkirjaan

33 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomai nen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mikäli valitusaika päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL 189, Oulu Puh Fax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 9 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh fax sähköposti: 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittanen Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoi te Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain Lisätietoja (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 32 Liikuntalautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 16:30-17:30 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2017 169 Teknisten palveluiden lautakunta 09.10.2017 AIKA 09.10.2017 15:10-15:45 PAIKKA Akustiikka, kokoushuone Tapio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Teknisten palveluiden lautakunta 02.02.2016 AIKA 02.02.2016 15:15-16:50 PAIKKA Ratakatu 1, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Teknisten palveluiden lautakunta 23.01.2017 AIKA 23.01.2017 15:00-16:20 PAIKKA Akustiikka videoneuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 136 Teknisten palveluiden lautakunta 17.08.2015 AIKA 17.08.2015 15:15-16:10 PAIKKA Kaupungintalo hallituksenhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, Ylivieska

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, Ylivieska YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 156 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 17:00-19:26 PAIKKA Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 196 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000Teknisten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Asemakaavan muutos Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osia kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet

Asemakaavan muutos Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osia kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet Teknisten palveluiden 42 15.04.2014 lautakunta Teknisten palveluiden 7 27.01.2015 lautakunta Kaupunginhallitus 125 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 44 28.09.2015 Asemakaavan muutos Keskustan (1.) kaupunginosan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot