Tuulikki Petäjäniemi. Mistä työhyvinvointi syntyy tulevaisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulikki Petäjäniemi. Mistä työhyvinvointi syntyy tulevaisuudessa"

Transkriptio

1 Tuulikki Petäjäniemi Varatuomari Tuulikki Petäjäniemi toimii yritys- ja yhteisökonsulttina omassa yrityksessään Peemicon Oy:ssä. Aiemmin hän on toiminut projektijohtajana työministeriössä hallituksen Työssä jaksamisen ohjelmassa. Vuoden 1999 loppuun saakka Petäjäniemi oli viisivuotiskauden johtajana Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAssa, jonne hän tuli tasa-arvovaltuutetun tehtävästä hoidettuaan sitä Sitä ennen hän työskenteli viiden vuoden ajan Suomen Yhdyspankissa mm. yhteiskuntayhteyksien johtajana ja konttorinjohtajana. Vuodet Petäjäniemi oli kansanedustaja. Mistä työhyvinvointi syntyy tulevaisuudessa Henkilöstön hyvinvointi on tulevaisuudessa avainasia suomalaisille yrityksille, jotka rakentavat toimintansa yhä syvemmälle tietotaidolle, luovuudelle ja innovaatioille. Osaamisyhteiskunnassa työnantaja on yhä riippuvaisempi työntekijöistään. Tämä haastaa yritykset parantamaan henkilöstönsä elämän laatua ja ottamaan entistä enemmän huomioon yksittäisen työntekijän toiveita ja tarpeita. Tyky-toiminnasta laaja-alaiseen työhyvinvointiin Työhyvinvoinnin edistämisessä on ollut erilaisia aaltoliikkeitä luvun alun tyky-toiminnan painopisteenä oli yksilö. Lama-ajan keskellä painotettiin työntekijän vastuuta omasta kunnostaan ja terveydestään ja korostettiin, että työntekijän tulee huolehtia omasta työmarkkinakelpoisuudestaan päivittämällä tietojaan ja taitojaan lähtökohtaisesti omalla ajallaan ja omalla rahallaan. Taloudellisen laman tuomat mittavat henkilöstövähennykset sekä yritystoiminnan uudelleenorganisointi loivat työpaikoille tunteen jatkuvasta kiireestä. Tehokkuuden ja työn vaatimusten kasvu johti joidenkin yksilöiden kohdalla vakavaan uupumukseen. Julkiseen keskusteluun nousi uupumuksen ehkäisy. Samalla perinteisen, fyysiseen työympäristöön keskittyneen työsuojelutoiminnan rinnalle nousi henkinen työsuojelu. Koneitten ja laitteiden turvallisuuden, tapaturmien välttämisen ja ammattitautien torjumisen ohessa etsittiin keinoja henkisen kuormituksen vähentämiseksi ja opastettiin työpaikkoja kiusaamisen ja häirinnän käsittelyssä ja ehkäisemisessä sekä väkivallan uhkan torjumisessa. Hallituksen Työssä jaksamisen ohjelman alkaessa vuonna 2000, työn painopiste oli työyhteisön ilmapiirin rakentamisessa ja työnhallinnan varmistamisessa. Työolobarometreissä näkyvä kiireen kasvu ja työilmapiirin heikentyminen nosti esiin henkilöstön riittävyyden. Yksilöllisestä ajattelusta oli siirrytty yhteisöllisyyteen. Vähitellen jaksamisen sijasta ryhdyttiin puhumaan työhyvinvoinnista. Keskustelu kääntyi esimiestoimintaan, erityisesti lähiesimiehen merkitykseen hyvän työilmapiirin luomisessa ja työyhteisön toimivuu- Työn Tuuli

2 den varmistamisessa. Johtaminen nousi työhyvinvointitutkimuksissakin ykkösasiaksi ja työhyvinvoinnin edistäminen liitettiin hyvän henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen. Tänään esimiestaitojen rinnalla korostetaan alaistaitoja, joista tärkein on vastuu omasta työstä. Lisäksi painotetaan runsaiden sairauspoissaolojen puheeksi ottamista ja yhteistyön tiivistämistä työterveyshuollon kanssa. Yhteisöllisyyden ohella esillä ovat taas myös yksilön omat toimet ja elämänhallinta. Samalla kun työhyvinvoinnin edistäminen on liitetty osaksi henkilöstöstrategiaa ja johtamisjärjestelmää, on kiinnostuttu myös työhyvinvoinnin taloudellisesta vaikuttavuudesta. Työhyvinvointityön tuloksia halutaan analysoida ja mitata entistä tarkemmin. Etsitään vastausta kysymykseen, miten työn tuottavuutta voidaan lisätä niin, että työelämän laatu samalla paranee. Vuorovaikutuksella turvallisuutta muutostilanteisiin Terveys ja turvallisuus nousevat suomalaisissa asennemittauksissa useimmiten kärkisijoille. Kansainvälistyneillä työmarkkinoilla työntekijöille ei kuitenkaan voida taata pysyvän työpaikan tuomaa turvallisuutta. Turvallisuuden tunne on rakennettava sen varaan, että muutoksia pystytään ennakoimaan ja muutostilanteita hallitsemaan niin, että työntekijät saavat tietoa riittävästi ja oikea-aikaisesti. Työntekijöille on tärkeää saada keskustella muutoksesta, sen taustasta, hyödyistä ja vaikutuksista organisaatioon ja työtehtäviin. Työntekijöille on tärkeää saada keskustella muutoksesta, sen taustasta, hyödyistä ja vaikutuksista organisaatioon ja työtehtäviin. Yleisen epävarmuuden ohella pelkoa voi herättää epäily oman osaamisen riittävyydestä jatkossa. Työtehtävien vaihdokset edellyttävätkin työntekijöiltä kykyä ja vahvaa halua oppia uutta sekä työnantajilta ja yhteiskunnalta panostusta jatkuvan oppimisen käytäntöjen kehittämiseen. Muutostilanteissa tarvitaan siis avoimuutta ja vuorovaikutusta eli samoja asioita, jotka muodostavat muutoinkin hyvän johtamisen perustan. Jatkossa esimiestyön merkitys tulee vielä entisestäänkin korostumaan. Tarkoituksenmukaisten tehtäväjärjestelyjen ja töiden jaon lisäksi esimiehen on luotsattava henkilöstöään työn arjessa ja rohjettava tarttua myös ongelmatilanteisiin. Lähiesimies tuntee myös parhaiten alaisensa tehtävät ja suoriutumisen ja voi kehityskeskusteluissa viitoittaa tien työntekijän jatkuvalle kehittymiselle. Kehityskeskustelujen merkitys tuleekin kasvamaan. Ne otetaan käyttöön pienissäkin yrityksissä, niihin valmistaudutaan kunnolla ja niitä käydään useamman kerran vuodessa. Siten varmistetaan, että työntekijät saavat onnistumisensa tueksi perusteltua palautetta ja arvion suoriutumisestaan ja voivat itse esittää tarpeitaan ja toiveitaan esimerkiksi urakehityksestä tai työaikajärjestelyistä. Työhyvinvoinnin kannalta avainasemassa oleva tiedonkulku ei voi kuitenkaan olla pelkästään kehityskeskustelujen tai kahvipöytäkeskustelujen varassa. Hyvä palaverikäytäntö takaa mielestäni tulevaisuudessakin sisäisen viestinnän onnistumisen. Siihen eivät riitä intranet, ryhmäsähköpostit, ilmoitustaulut tai henkilöstölehdet eivätkä myöskään ison joukon yhteiset informaatiotilaisuudet. Tieto menee parhaiten perille silloin, kun työntekijät saavat oman tiiminsä järjestäytyneessä palaverissa itse kysyä ja kommentoida sekä kuulla toisten kysymykset ja kommentit. Samalla syntyy mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja sen kehittämiseen. Kansainvälisesti tai muutoin monilla paikkakunnilla toimivissa yrityksissä perinteinen, yhdessä ja samassa tilassa kasvokkain pidettävä palaveri ei ole mahdollinen viikoittain eikä edes kerran kuukaudessa. Virtuaalipalaverit ovat jo monelle tuttuja ja teknologia tulee antamaan niille uusia muotoja. Esimiehen ja työtovereiden tapaaminen kasvokkain luo kuitenkin perustan sähköisiä apuvälineitä hyödyntävälle yhteiselle pohdinnalle. Kun osa työntekijöistä tekee yhä useammin työtään asiakkaan luona, viestintä on erityisen haasteellista. Sähköiset yhteydet omaan yritykseen ja johdon säännölliset viestit antavat perustiedot, joista voidaan parhaimmillaan keskustella oman yrityksen henkilöstölle avatuilla keskustelupalstoilla. Joissakin työyhteisöissä samassa paikassa työtä tekevät osallistuvat yhteisiin viikkopalavereihin riippumatta siitä, kuka on heidän työnantajansa tai virallinen esimiehensä. 30 Työn Tuuli

3 Moninaisuuden johtaminen arvoonsa Hyvän työyhteisön kriteereihin kuuluvat myös toisten arvostaminen ja erilaisuuden kunnioittaminen. Suomessa erilaisuus tarkoitti viime vuosikymmenellä useimmiten eri koulutusta tai ammattia, erilaista perhetaustaa tai eri sukupuolta. Tasa-arvolaki toi naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun yritysten asialistalle. Viime vuosina yrityksissä on opeteltu ikäjohtamista, eri-ikäisten ihmisten sujuvaa yhteistyötä samassa työyhteisössä ja 50 vuotta täyttäneiden kannustamista eri keinoin jatkamaan työelämässä aina lain mukaiseen eläkeikään saakka. Ikääntyneempiä työntekijöitä on myös valmennettu hahmottamaan, mitä hiljainen tieto on ja siirtämään kokemustietoa nuoremmilleen. Muun muassa Kansainvälinen työjärjestö ILO käyttää tasa-arvojohtamisesta tai ikäjohtamisesta termiä erilaisuuden johtaminen (Diversity management). Sen alle kuuluu myös monikulttuurisuuden tai moninaisuuden johtaminen, joka on meilläkin tulossa yhä ajankohtaisemmaksi. Suomalaiset ovat jo pitkään ottaneet itse mielellään vastaan työpaikkoja muista maista. Täällä kotimaassa suvaitsevaisuudessa maahanmuuttajia kohtaan on ollut viljalti parantamisen varaa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana suhtautumisessa on onneksi tapahtunut lientymistä. Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn kevään 2007 asennetutkimuksen mukaan kuitenkin edelleen vain kolmasosa hyväksyy ulkomaalaisten maahan muuton helpottamisen vastauksena työvoiman vähentymiseen. Jotta työpaikoilla oltaisiin sinut monikulttuurisuuden kanssa, myönteisten asenteitten pitäisi jatkossa merkittävästi vahvistua. Samat asiat, jotka työelämään osallistuvat naiset ja miehet näkivät 1990-luvun alussa eri tavoin, nousevat nyt tutkimuksissa esiin valtaväestön ja maahanmuuttajien näkemyseroina. Kantasuomalaiset arvioivat maahanmuuttajien osaamisen vähäisemmäksi kuin maahanmuuttajat itse ja ajattelevat, että maahanmuuttajilla on yhtä hyvät mahdollisuudet työllistyä ja rakentaa uraa kuin täällä syntyneillä. Monikulttuurisessa työympäristössä potentiaalinen mahdollisuus väärinymmärryksiin on suuri. Niiden poistamiseksi tarvitaan tietoa ihmisten erityispiirteistä ja monipuolista vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kesken työyhteisössä ja sen ulkopuolella. Monessa yrityksessä ajatellaan, että tasapuolinen kohtelu tarkoittaa jokaisen työntekijän kohtelemista täsmälleen samalla tavalla. Erilaisuuden johtamisen pääperiaate on kuitenkin se, että yksittäisen työntekijän ominaislaatu, esimerkiksi erot tuen tarpeessa ja itsenäisyydessä tai ajattelutyylin ja kulttuurin erilaisuus otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon päivittäisessä yhteistyössä. Oikeanlaista oppia, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Viime vuosikymmenen laman aikana havahduttiin siihen, että monen työntekijän ammattitaito oli auttamattomasti vanhentunut. Töiden vaativuus oli kasvanut nopeammin kuin työntekijöiden osaaminen. Jatkuvan oppimisen konsepti osoittautui parhaaksi työllistymisvakuutukseksi ja yrityksen tarjoamat hyvät kehittymismahdollisuudet nousivat nuorten rekrytoinnissa valttikortiksi. Haastattelututkimuksissa tärkeäksi oppimismenetelmäksi nousee lyhytkurssien sijasta työn yhteydessä tapahtuva oppiminen, parityöskentely, mentorointi tai työ- ja tehtäväkierto. Coaching, joka antaa mahdollisuuden käsitellä työtehtävien ohella muitakin kysymyksiä, on saavuttanut vahvan aseman esimiesten kehittämismenetelmänä. Samalla pitkäkestoisen koulutuksen merkitys on korostunut. Oppiminen halutaan kytkeä selvästi työtehtävään. Uuden ajan airut oppimisen organisoinnissa on Tampere Business Campus TBC ry, yritysten väliseen toisilta oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen keskittynyt yritysverkosto. TBC-yritykset ovat luopuneet tilaamasta oppilaitosten valmiita koulutustuotteita. Sen sijaan ne kartoittavat ilmeiset ja hiljaiset osaamistarpeensa ja rakentavat niiden pohjalta yhdessä opintuottajien kanssa koulutusohjelmia. Lisäksi yritykset jakavat kokemuksiaan, oppivat toisiltaan ja yhdessä sekä kehittävät uusia valmennuksia ja kehittämisen työkaluja. Käytössä ovat muun muassa mentorointi sekä opinkierrokset toisessa yrityksessä ja oman yrityksen toimintatapojen systemaattinen vertailu ja kokemusten vaihtaminen saman alan ammattilaisten kanssa. Työn Tuuli

4 TBC:ssä kehitetään eri tahojen kesken tapahtuvalla vuorovaikutuksella oppimismahdollisuuksia, jotka vastaavat paremmin yritysten tarpeita. Uusilla, innovatiivisilla tavoilla halutaan varmistaa oikeanlainen osaaminen oikeaan paikkaan ja oikeana aikana, mikä ei ole vanhoilla metodeilla toteutunut esimerkiksi ikääntyvien työntekijöiden kohdalla. Heidän pärjäämisensä ja motivaationsa syntyy Jyväskylän yliopiston tutkimusten mukaan saavuttamisen ja pärjäämisen kokemuksesta sekä siitä, että heillä on oma juttu tai reviiri, jossa he ovat riittävän hyviä. Perustana tälle on nimenomaan riittävä ja oikea-aikainen uusien taitojen oppiminen. Kannustavuutta ja joustavia työaikoja paikallisella sopimisella Yksityisillä toimialoilla päädyttiin tänä vuonna liittokierrokseen muun muassa siksi, että palkkausjärjestelmiä haluttiin muokata entistä kannustavammiksi. Osasta palkankorotuksia sovitaan paikallisesti ja yksittäisen työntekijän palkankorotus määräytyy erillisen esimiehen ja alaisen välillä käytävän palkkakeskustelun pohjalta. Tällöin esimiehen on osattava eritellä alaisensa suoriutumista niin, Rahapalkan oheen tullaan jatkossa räätälöimään yhä useampia työhyvinvointiin liittyviä etuja. että tämä ymmärtää, missä hän on onnistunut ja miltä osin suoritusta olisi kenties mahdollista parantaa. Tämä ymmärrys siivittää myös kokemusta palkkauksen oikeudenmukaisuudesta. Rahapalkan oheen tullaan jatkossa räätälöimään yhä useampia työhyvinvointiin liittyviä etuja. Työporukan yhteisliikunnan sekä liikunta- tai kulttuuriseteleiden oheen on jo kehitetty sairaan lapsen hoitopalvelu, joka helpottaa työtehtäviin keskittymistä ja projektin hallintaa. Etenkin isompien työpaikkojen työpaikkaruokalasta saa ostaa ruokaa kotiin vietäväksi. Tarjolla on myös pesulapalveluita. Uskon, että tulevaisuudessa työsuhdeauton rinnalle tai vaihtoehdoksi voidaan palkata kodin siisteydestä vastaava työsuhdesiivooja. Palkitsemisen kokonaisuuteen kuuluu rahapalkan ja muiden rahassa mitattavien etuuksien ohella aineeton palkitseminen, jonka merkitys motivaatiolle on ratkaiseva. LTT-tutkimuksen Ei Pelkästään rahasta tutkimuksessa nousivat esiin tutut osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä kehittymis- ja uramahdollisuudet. Esimiehen antaman palautteen rinnalle kohosivat työtoverilta ja asiakkaalta saatu palaute. Monessa yrityksessä yllätyttiin siitä, kuinka vahvasti nuoret asiantuntijat painottivat erilaisia työaikajärjestelyitä, jotka helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista. Joustavat työaikajärjestelyt eivät kuitenkaan ole enää aivan uusi asia. Teknologiateollisuudessa on jo pitkään paikallisesti sovittu työvuoroista niin, että sekä työnantaja että työntekijät ovat olleet tyytyväisiä järjestelyihin. Juuri vastavuoroisuus eli työnantajan ja työntekijän kummankin etu luo perustan onnistuneille työaikajoustoille. Hyviä esimerkkejä löytyy myös Lapin hiihtokeskusten kausiluonteisen työn työajoista ja Jorvin sairaalasta, jonka työaikojen pilottihanke on palkittu Euroopan Unionissa. Muissakin työpaikkakohtaisissa työaikahankkeissa työntekijät ovat yhteistuumin rytmittäneet päivittäisiä työaikoja, työvuoroja sekä vapaa-päiviä ja lomia niin, että työajat palvelevat mahdollisimman hyvin työntekijöitä unohtamatta kuitenkaan työnantajan ja asiakkaiden etua. Työntekijöiden joustohalukkuutta lisäävät hyvät vaikutusmahdollisuudet työhön ja ihmisläheinen organisaatiokulttuuri. Toimivat työaikajärjestelyt edellyttävät myös työtovereilta sallivaa asennetta niiden yksilölliseen käyttöön tai käyttämättä jättämiseen. Työntekijän tarpeet huomioon ottavat työaikajärjestelyt voivat parhaimmillaan merkittävästi helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa kahdestakin syystä. Ensinnäkin äitien ohella myös isät ovat yhä kiinnostuneempia lastensa hyvinvoinnista ja yhdessäolosta heidän kanssaan. Toiseksi työikäisten määrän vähentyessä työmarkkinoilla tarvitaan myös pienten lasten vanhempia. Eikä unohtaa sovi myöskään niitä ikääntyneempiä työntekijöitä, joilla on hoidettavanaan omat vanhempansa tai sukulaisensa. Jo mahdollisuus etätyöhön esimerkiksi parina päivänä viikossa voisi helpottaa omaisten hoivatyötä. Nuorten asenteet näyttävät muutoinkin muuttuneen niin, että vapaa-ajan arvostus on lisääntynyt. Elämässä halutaan kokea muutakin kuin työntekoa. Ei ole itsestään selvää, että asiantuntijat suostuvat tulevai- 32 Työn Tuuli

5 suudessa tekemään työtä myös kotonaan, ellei kysymys ole sovitusta etätyöstä, jota tehdään normaalityöajan puitteissa. Toisaalta osa tietotyöntekijöistä ja asiantuntijatehtävissä toimivista saattaa jatkossakin tarvita esimiehensä puuttumista asiaan, silloin, kun työaikasaldot uhkaavat karata käsistä. Työn imussa oleva asiantuntija ei aina itse tunnista uupumuksen riskiä. Jaksaakseen hänkin tarvitsee tietyn määrän lepoa ja unta. Perheen ja ystävien seurassa tai harrastusten parissa vietetty aika merkitsee samalla akkujen lataamista tehokasta työntekoa varten. Työaikajohtamiselle on selkeä tilaus. Työhyvinvoinnin taloudellinen vaikuttavuus Uupumuksen tunnusmerkkejä ovat väsymys, kyynisyys ja ammatillisen itsetunnon lasku. Uupuneen ihmisen työn tulokset jäävät vaatimattomiksi. Väsynyt ei myöskään opi uutta eikä kestä muutosta. Ammatillisen itsetunnon puute haittaa neuvottelutilanteissa ja estää uusien ideoiden kehittelyä. Työtehtävien hoitamiseen menee tavallista enemmän aikaa ja kiire pukkaa päälle. Kyynisyys merkitsee välinpitämättömyyttä ja voi johtaa muun muassa tietoturvan vaarantumiseen. Työntekijä puhuu sivu suunsa eikä käytä tietojärjestelmiä sovitulla tavalla. Uupumus voi pahimmillaan johtaa masennukseen ja työkyvyttömyyteen. Mielenterveydellisistä tai muista syistä johtuvat sairauspoissaolot samoin kuin tapaturmat ja ennenaikaiset eläkkeet aiheuttavat yrityksille suuria kustannuksia. Yhden sairauspäivän keskimääräiseksi hinnaksi lasketaan 300 euroa. Työeläkemaksut taas on porrastettu niin, että maksuluokka ja kustannukset nousevat samaa tahtia kuin yrityksen työntekijöitä joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle. Samalla yritys menettää ammattitaitoa ja kokemusta, jota voi olla vaikea korvata. Kustannussäästöjen ohella laaja-alainen työhyvinvoinnin edistäminen lisää tuottavuutta. Hyvä työilmapiiri sekä riittävä vapaa-aika perheen, ystävien ja harrastusten parissa antavat potkua luovuudelle ja innovatiivisuudelle. Työntekijöiden erilaisuus ja sen hyödyntäminen vaikuttavat positiivisesti yrityksen kykyyn luoda uutta ja löytää ratkaisuja sekä palvella asiakkaita. Jos henkilöstö viestii, että sitä arvostetaan ja tieto kulkee, yritys kiinnostaa työpaikkana osaavia, laadukkaan työn tekijöitä. Vahva työmotivaatio puolestaan tarkoittaa sitä, että työntekijät haluavat käyttää koko osaamistaan ja ovat valmiita ottamaan vastuuta. He kestävät paremmin lyhytaikaista kuormitusta ja haluavat kehittää työtään ja työolojaan. Kaikki tämä lisää tuottavuutta ja tuo tulosta. Vastuullinen henkilöstöpolitiikka vaikuttaa yrityksen tai yhteisön kuvaan ja menestymiseen markkinoilla. Yhteiskuntavastuun osana painotetaankin sosiaalista vastuuta, joka samalla merkitsee henkilöstöraportoinnin arvon korostumista myös sijoittajien silmissä. Yrityksen tulevaisuutta rakennetaan yhä vahvemmin henkilöstön osaamisen ja kehittymiskyvyn varassa. Myös työhyvinvoinnista on tullut osa osaamispääomaa. Työhyvinvoinnin taloudellisesta vaikuttavuudesta kertovat myös useat tutkimustulokset. Viime vuosikymmenen puolivälissä toteutetussa Muuttuva yritys-projektissa todettiin, että toiminnallisesti joustavissa yrityksissä tuottavuus oli prosenttia parempi kuin traditionaalisilla työpaikoilla. Toiminnallisesti joustaviksi työpaikoiksi katsottiin ne työpaikat, joissa työntekijöillä oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja kehittyä sekä oppia työssään uutta. Kaikki muut työpaikat tulkittiin traditionaalisiksi. Toimintatapojen merkitys oli suuri erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Työssä jaksamisen ohjelman henkilöstöraportointia koskevassa tutkimuksessa saatiin 54 organisaation tietoja analysoimalla näyttöä hyvän henkilöstöjohtamisen ja yritystalouden yhtymäkohdista. Henkilöstötyytyväisyys korreloi asiakastyytyväisyyden kanssa ja vaikuttaa siten palvelun laatuun. Johtamisen ja osaamisen kehittäminen korreloivat puolestaan henkilöstötyytyväisyyden kanssa. Henkilöstön tyytyväisyydellä esimiestoimintaan havaittiin olevan vahva korrelaatio tuottavuuteen. Työn Tuuli

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

TERÄSUUTISET. BE Group kasvattaa tuotantokapasiteettiaan. Työhyvinvointi luo laatua ja tuo tulosta. Yhteistyöstä rasvaa rattaisiin

TERÄSUUTISET. BE Group kasvattaa tuotantokapasiteettiaan. Työhyvinvointi luo laatua ja tuo tulosta. Yhteistyöstä rasvaa rattaisiin Juha Tamminen TERÄSUUTISET BE GROUP OY AB:N ASIAKASLEHTI 3/2008 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 17.-19.9.2008 Tervetuloa osastollemme A 802! BE Group kasvattaa tuotantokapasiteettiaan edelleen Työhyvinvointi

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta Hennamari Toiviainen Pro gradu-tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Simo Forss Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2010 KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA ALAN VETOVOIMA KUNNALLISELLA SOSIAALIALALLA Johanna Hedman ja Sanna-Mari Tokkari KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

Tietoa työstä. Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN. Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen

Tietoa työstä. Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN. Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Tietoa työstä Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen L Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki Puhelin (09) 615 516 www.mielenterveysseura.fi Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1. TYÖELÄMÄN TASA-ARVO JA MONINAISUUS... 4 1.1. MITÄ TASA-ARVO ON?...4 1.2. TASA -ARVO JA MONINAISUUS...4 1.3. MONINAISUUSRYHMIEN TASA-ARVON

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä Juho Jokinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 26.1.2011 Tekijä

Lisätiedot