Kaava N 120. Kenttälän korttelin 116 asemakaavamuutos. Perusselvitykset ja tavoitteet. Kate

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaava N 120. Kenttälän korttelin 116 asemakaavamuutos. Perusselvitykset ja tavoitteet. Kate"

Transkriptio

1 Kaava N 120 Kenttälän korttelin 116 asemakaavamuutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate

2 Asia 418/ /2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, Nummela s-posti puh. (09) Miia Perätalo, kaavasuunnittelija Asemantie 30, Nummela s-posti p. (09) KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate Kate liite 1 Vireilletulokuulutus Perusselvitykset Kate ate Valmisteluaineisto Kaavaehdotus Kaavan hyväksyminen Raportissa esitetyt lainaukset maankäyttö- ja rakennuslaista (MRL) eivät ole kaikilta osin suoria lainauksia. Lakipykälien tekstiä on osittain lyhennetty, kuitenkin niin, ettei lakipykälien merkitys ole muuttunut. Alkuperäiset MRL:n säännökset löytyvät mm. osoitteesta Perusselvitykset ja tavoitteet -raportti on saatavilla Vihdin kunnan kaavoitustoimesta, Asemantie 30, Nummela. Se julkaistaan myös kunnan internet-sivuilla /palvelut/kaavoitus/asemakaavoitus Valokuvat Vihdin kunnan kaavoitustoimi Viistokuvat Vihdin kunta Raportin on laatinut Teija Hallenberg. Sisältö 1. Perus- ja tunnistetiedot 3 2. Tiivistelmä 4 3. Lähtökohdat 5 4. Asemakaavan suunnittelun vaiheet 12 2

3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Vihti Taajama: Nummela Kaavan nimi: Kenttälän korttelin 116 asemakaavamuutos Kaavanumero: N 120 Pinta-alaltaan suunnittelualue on noin 1,7 hehtaaria ja se kuuluu Härköilän (406) kylään Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kenttälän teollisuusalueella Nummelassa ja se kattaa Lohjantien ja Asemantien risteysalueelle moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi 116 asemakaavoitetun alueen sekä sitä ympäröivät katu- ja viheralueet. Suunnittelualueesta pohjoiseen sijaitsee rivitalojen korttelialuetta sekä idässä viheralueen takana omakotialuetta. Muilta osin aluetta ympäröi teollisuuskorttelialueet. 1.3 Kaavan tarkoitus Alueen nykyinen asemakaava on vanhentunut, eikä siinä oteta huomioon pohjavesimääräyksiä eikä sitä voi sellaisenaan enää toteuttaa. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia suunnittelualueen käyttötarkoituksen muuttamista liike- ja toimistorakentamisen tarpeisiin alueen ominaispiirteet huomioiden. Alueen suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon alueen sijoittuminen pohjavesialueelle. Kaavatyön tarkoituksena on myös selkeyttää alueen kevyen liikenteen tilatarpeita ja yhteyksiä. Asemakaavan muutos koskee seuraavia tiloja tai osaa niistä: Rajapuisto, Kerttula, Kalkkimäki. Näkymä Ojakkalan koulu- ja päiväkotialueelle. 3

4 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavatyö sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan vuodelle Kaavoitus- ja tekninen lautakunta käsitteli kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan ja kaava kuulutettiin vireille Suunnittelualue sijaitsee Nummelan ydinkeskustasta noin 1 km länteen, Kenttälän teollisuusalueella. Kaavaalue käsittää moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi 116 asemakaavoitetun alueen ja sitä ympäröivät katu- ja viheralueet. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosaltaan viheralueen kautta rivitalokortteleihin, itäosaltaan Lohjantiehen, eteläosaltaan Asemantiehen ja lännessä viheralueen kautta Kenttälän teollisuustontteihin. Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat: Kenttälä-Rajanummi-Vanha-Nummelan rakennuskaavan muutos, kaava nro 27, Kalkkimäen rakennuskaavan muutos, kaava nro 31, Kenttälä-Kalkkimäki-Hiidenmäki rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos, kaava nro 57. Yleiskaava on oikeusvaikutukseton. Kaavassa alue on yksityisten palveluiden ja hallinnon aluetta (PK) sekä lähivirkistysaluetta (VL). Maakuntakaavassa (2006) suunnittelualue sijaitsee Nummelan taajamatoimintojen alueella. Suunnittelualue on rakentamaton osa 1960-luvulta alkaen rakentunutta Kenttälän teollisuusaluetta. Lohjantien ja Asemantien risteysalueella sijaitseva suunnittelualue on paikoin pusikoitunutta havumetsikköä. Alue sijaitsee pohjavesialueella, jolle ei ole tarkoituksenmukaista perustaa voimassa olevan asemakaavan osoittamaa moottoriajoneuvojen huoltoasematoimintaa. Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella. Alueen läpi kulkee Gasumin Oy:n kaasuputki. Suunnittelualue on pääosin kunnan omistuksessa. Asemantien katualue on valtion omistuksessa. Kaava-alueen alustava rajaus (rajattu punaisella) ilmakuvalla. Kaava-alueen alustava rajaus (rajattu punaisella) ilmakuvalla.. 4

5 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Kaava-alueen sijainti ja alustava rajaus Suunnittelualue osana Kenttälän teollisuusaluetta kuuluu Nummelan taajamaan. Kenttälä on Nummelanharjun lounaisrinteen ja Hanko-Hyvinkää -rautatien väliselle alueelle, Asemantien varteen rakentunut teollisuusalue. Suunnittelualueen alustava rajaus kattaa moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueen 116 (AM) ja sitä rajaavat katu- ja viheralueet. Kenttälä on Nummelanharjun kainaloon 1960-luvulta alkaen rakentunut teollisuusalue. Alueelle johtavat Asemantie ja Lohjantie sekä kattavat kevyen liikenteen reitit. Nummelan pisteeltä, Asemantien, Vihdintien ja Meritien risteyksestä, matkaa suunnittelualueelle on noin 2 kilometriä. Pohjoisessa ja idässä suunnittelualue rajautuu puistoalueen kautta rivitalokortteleihin. Etelässä ja lännessä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueisiin. Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella ja sen läpi kulkee Gasumin Oy:n kaasuputki. Suunnittelualue on pääosin kunnan omistuksessa. Asemantien katualue on valtion omistuksessa. Kaava-alueen sijainti Nummelan taajamarakenteessa (ympyröity punaisella). Opaskartta. Vihdin kunnan mittaustoimi. 5

6 Viistokuvaa Kenttälästä vuodelta Asemantietä Nummelasta kohti kehätie 25. Kadun molemmin puolin eri-ikäisiä teollisuus- ja yritystoimitiloja. Suunnittelualue sijaitsee kuvan ulkopuolella lounaassa Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Maisemaa rajaa pohjoisessa Nummelanharju, joka on osa Ensimmäisen Salpausselän reunamuodostumaa. Salpausselkä kerrostui viimeisimmän jäätiköitymisen sulamisvaiheessa, jolloin jäätikön sulamisvesivirrat kerrostivat jäätikön reunalle hiekkaa ja soraa. Kenttälän teollisuusalue on rakentunut Nummelanharjun hiekkavaltaiselle reunavyöhykkeen lounaisreunalle, Suunnittelualue sijaitsee Nummelanharjun metsäisellä reuna-alueella, Kenttälän teollisuusalueen itäosan ja Vanha-Nummelan pientaloalueen saumakohdassa. Suunnittelualueen pääasiallisena puulajina on mänty. Kenttälän teollisuusalueen rakennusprofiili on melko tiivistä ja matalaa. Alueen suurimmat yritykset sijoittuvat Hiidenmäentien varrelle, esim betoni- ja pakkaustehdas. Alueen läpi kulkee Gasum Oy:n kaasuputki. Maaperä ja rakennettavuus Maaperä on järvilaaksojen pohjalla kerrostunutta savea ja selänteiden kohdalla pääasiassa moreenia. Salpausselän alueella maaperä on soraa ja alarinteessä hiekkaa. Suunnittelualueen maaperä on soraa. Maaperäkartta, suunnittelualueen likimääräinen sijainti ympyröity oranssilla. Sora Kallio, jonka päällä alle 1 m. maakerros Hiekkamoreeni Hieta/hiekka Savi 6

7 Luonnonolot Suunnittelualue on havupuuvaltaista metsikköä.. Kasvillisuus Vihdin alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, joka ulottuu eteläisimpien rannikkoseutujen eli hemiboreaalisen vyöhykkeen rajalta Järvi-Suomeen ja Pohjanlahden rannikolle saakka. Eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä puusto on runsasta ja kasvukausi vrk. Kasvillisuusvyöhykkeelle luonteenomaisia puulajeja ovat vaahtera, lehmus ja pähkinäpensas. Suunnittelualue on havupuuvaltaista Nummelanharjun reuna-aluetta, rakentamaton osa Kenttälän teollisuusaluetta. Sunnittelualueella ei ole todettu vaarantuneeksi luokiteltuja tai silmälläpidettäviä kasvilajeja. Luonnon monimuotoisuus Näkymä suunnittelualueelta kehätie 25 suuntaan.. Luontotyypit Nummelanharjualueen maaperä on pääosin moreenia ja alarinteissä soraa ja hiekkaa. Maaperä suosii havupuita, erityisesti mäntyjä. Harjun rinteet ovat metsäisiä. Nummelanharjun virkistyskäyttö on suurta, mikä on osittain kuluttanut harjualueen aluskasvillisuutta. Suunnittelualue sulautuu osaksi Nummelanharjun rinteen metsäaluetta. Pienilmasto Ilmastollisesti Nummelan alue sijoittuu suotuisaan Länsi- Uudenmaan keitaaseen. Pienilmastollisesti erityisen suotuisia alueita ovat Salpausselän reunamuodostuma sekä viljelytasangolta kohoavat metsäiset kumpareet. Vesistöt ja vesitalous Suunnittelualue kuuluu Enäjärven valuma-alueeseen. Enäjärvi on Siuntionjoen vesistöalueen latvajärvi. Järven valuma-alue on pinta-alaltaan hehtaaria. Enäjärven vedenlaatu on välttävä. Järven tilan huonontumiseen vaikuttivat aikanaan säännöstelypato ja Nummelan taajaman jätevesien lasku järveen. Säännöstelypato korvattiin vuonna 1993 kiinteällä pohjapadolla ja jätevesien lasku järveen lopetettiin vuonna Järveä on kunnostettu vuodesta 1993 alkaen. Maatalouden ja viemärijätevesipäästöjen kuormituksen sijaan uudeksi ulkoista kuormitusta aiheuttavaksi uhaksi on noussut Nummelan ja Ojakkalan kasvavien taajamien hulevesien aiheuttama kuormitus sekä taajamista ajetut lumet. Suunnittelualueella risteilee polkuja. Taustalla Kenttälän yritysrakennuksia. Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella. 7

8 3.1.3 Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva Nummela on Vihdin suurin taajama, nykyaikainen kauppapaikka. Asutusta alueella on ollut 1500-luvulta alkaen, mutta rautatien rakentaminen ja luvun teollistumisen myötä Nummela on kasvanut varteenotettavaksi pääkaupunkiseututaajamaksi. Nummelan ydintaajama on rakennettu melko tiiviiksi. Keskustan kerrostalovaltaista aluetta ympäröi rivitaloalueet. Vanhinta omakotiasutusta sijaitsee pääasiassa Vanhan-Nummelan alueella. Muita taajaman pientalovaltaisia laajenemisalueita ovat Hiidenranta, Lankila ja Enäranta, uusin alue on Linnanniittu. Kenttälässä on ollut valtion tielaitoksen soranottoalue. Nummelanharjun soralla on rakennettu paljon maanteitä. Soranoton loputtua jäljelle jäi suuret sorakuopat. Alueen katsottiin sopivan parhaiten teollisuusalueeksi. Kenttälän ensimmäiset teollisuusrakennukset pystytettiin 1960 ja lukujen vaihteessa. Suunnittelualue on vielä rakentamaton osa Kenttälän teollisuusaluetta ja se rajautuu pohjoisessa Vanha- Nummelan pientaloalueeseen ja etelässä sekä lännessä teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksiin. Alueen asutushistorian vaiheita Nummelanharjun eteläpuolelta kulkeva Lohja-Nummela maantie on merkitty vuoden 1783 kuninkaankartastoon. Härköilän varhaisimmat asutuksen merkit ajoittuvat 1300-luvulle. Pysyvämpää asutusta alueella tunnetaan 1500-luvun lopulta. Kauppareittien solmukohtaan rakentuneen Nummelan rakennuspaikat ovat perinteisesti sijainneet vesistöjen Enäjärven ja Hiidenveden rantojen läheisyydessä. Kylätalojen sekä tilakeskusten ympärille muodostui suuria pientalotontteja siirtoväen asuttamiseen. Hanko- Hyvinkää -rautatie valmistui vuonna Rautatien tulo ja Nummelan aseman rakentaminen vauhdittivat taajaman kasvua, tällöin erityisesti aseman ympäristöön asutus tiivistyi. Alueelle asettui myös kauppiaita ja käsityöläisiä omine liiketiloineen. Pientaloasutus keskittyi pitkään Meritien ja rautatien risteysalueelle, mutta taajaman edelleen kasvaessa asutus levittäytyi myös Lohjantien vartta kohti länttä. Rivitalot ja pienkerrostalot Nummelanharjun liepeellä ulottuvat aina suunnittelualueelle saakka. Nummelan teollistuminen vauhdittui luvulla. Ensi vaiheessa teollisuutta asettui Lankilaan ja toisessa vaiheessa Kenttälän alueelle. Alun perin Kenttälässä on ollut soranottoalue, josta on Valtion tielaitoksen tarpeisiin (TVH) kauhottu soraa. Soranotto vahingoitti Nummelanharjun reunamuodostumaa sen länsiosassa. Alueen ensimmäinen rakennuskaava on vahvistettu Sosiaalinen ympäristö Kenttälän teollisuusalue tarjoaa useita työpaikkoja. Alueen sijainti Nummelanharjun kupeessa tuo lenkkipolut ja marjametsät ovelle. Kenttälän länsiosalla sijaitsee frisbeerata, joka on kesäisin vilkkaassa käytössä. Muilta osin alue tukeutuu Nummelan taajaman kattaviin toimintoihin. Yhdyskuntarakenne, palvelut ja työpaikat Kenttälän teollisuusalueella on monipuolisesti työpaikkoja niin teollisuuden kuin kaupan ja palvelujen aloilta. Alueella sijaitsee mm. betoniteollisuutta, pakkausteollisuutta, autohuolto ja katsastustoimintaa, sekä rengas-varaosaliike. Kenttälän alueella sijaitsee myös lounasravintola. Nummelan taajaman monipuoliset palvelut sijoittuvat pääosin ydinkeskustaan, jonne suunnittelualueelta on matkaa noin 2 kilometriä. Suunnittelualue on rakentamaton. Nummelan ydintaajamassa oli asukkaita vuonna 2011 noin Suunnittelualueella ei ole asukkaita. Liikenne Kuninkaankartastossa 1783 on merkitty maantieyhteys Lohjalta Nummelaan, nykyisen Lohjantien linjausta noudattaen. Myös Nummelanharjun pohjoisreunalla kulkeva kehätie 25, noudattaa vanhaa maantieyhteyttä ja toimii päätieyhteytenä Lohjan, Hyvinkään ja Helsingin suuntiin luvulla rakennettiin uusi kokoojatie Asemantie, joka sivuaa etelästä Lohjantien varteen rakentuneen Vanha- Nummelan pientaloalueen. Kevyt liikenne Kenttälän alueella on melko kattava kevyen liikenteen verkosto. Suunnittelualue rajautuu Lohjantiehen sekä Asemantiehen ja alueen läpi kulkee kevyen liikenteen yhteys. Joukkoliikenne Kenttälän kuten koko Nummelan joukkoliikenne tukeutuu linja-autoihin. Pysäkkejä löytyy kattavasti koko taajaman alueelta. Useimmat Lohjan suuntaan liikennöivistä linjaautovuoroista kulkevat Lohjantien kautta. Suunnittelualueelta on lyhyt matka Nummelan linja-autoasemalle, josta on hyvät ja nopeat yhteydet niin Helsingin kuin Porin suuntaan. 8

9 Virkistys Nummelanharjun laella on lentokenttäalue. Muilta osin rakentamaton osa Nummelanharjun metsäisistä rinteistä on virkistyskäytössä. Harjua kiertää lukuisia polkuja sekä valaistu kuntopolku. Nummelanharjulla sijaitsee myös Nummelan uimahalli. Tekninen huolto Koko kaava-alue on kunnallistekniikan piirissä. Ympäristöhäiriöt Kenttälän teollisuusalueen läheisyydessä kulkee Hanko-Hyvinkää -junarata, joka on yksiraiteinen ja sähköistämätön. Radalla kulkee vain tavaraliikennettä. Näkymä suunnittelualueelta Asemantien yli Lankapajan suuntaan. Gasum Oy:n kaasuputki kulkee suunnittelualueen läpi. Suunnittelualue rajautuu Lohjantiehen sekä Asemantiehen. Nopeusrajoitukset ovat Asemantiella 50 km/h ja Lohjantiella 40 km/h. Maanomistus Pääosa suunnittelualueesta on kunnan omistuksessa. Näkymä suunnittelualueelta Asemantien yli pohjoiseen. Rakennus edustaa Kenttälän uudempaa rakennuskantaa. Näkymä suunnittelualueelta pohjoiseen läheiselle rivitalokorttelialueelle. Näkymä suunnittelualueelta Asemantien yli.. Nummelanharjun maastoa. Nummelanharjun maastoa. 9

10 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen vaiheittain on parhaillaan käynnissä. 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. Suunnittelualue sijaitsee ruskealla värillä osoitetulla taajamatoimintojen alueella. Maakuntakaavassa taajamatoimintojen aluetta suunnitellaan asumiseen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen sijoittamalla asuntotuotannon ja muiden toimintojen painopiste olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, rataverkkoon ja pääväyliin tukeutuen. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ympyröity punaisella. 1. vaihemaakuntakaavassa käsitellään jätehuoltoa, kiviaineshuoltoa, moottori- ja ampumarata-alueita, liikenteen varikkoja ja terminaaleja sekä laajoja yhtenäisiä metsätalousalueita ja hiljaisia alueita. Suunnittelualueeseen ei kohdistu merkintöjä 1. vaihemaakuntakaavassa. 2. vaihemaakuntakaavassa sovitetaan yhteen toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne, sitä tukeva liikennejärjestelmä ja kaupan palveluverkko. Yleiskaava ja osayleiskaavat Vihdin kunnan oikeusvaikutukseton yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa vuonna Yleiskaavassa alue on yksityisten palveluiden ja hallinnon aluetta (PK) sekä lähivirkistysaluetta (VL). Ote Vihdin kunnan yleiskaavasta. Suualueen likimääräinen sijainti ympyröity punaisella. Asemakaavat Suunnittelualue ja sen lähiympäristö on asemakaavoitettu. Pääosa suunnittelualueesta sisältyy voimassa olevan Kalkkimäen rakennuskaavaan nro 31 (LH ). Kaavassa alueita on osoitettu moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi (AM), puistoalueeksi (P) sekä jalankululle ja pyöräilylle varatuksi tieksi sekä katualueeksi. Suunnittelualueeseen sisältyy myös osa voimassa olevan Kenttälä- Kalkkimäki-Hiidenmäki rakennuskaavassa nro 51 (LH ) osoitettua puistoaluetta (VP). Lisäksi suunnittelualueeseen sisältyy osa Kenttälä - Rajanummi - Vanha-Nummela rakennuskaavaan nro 27 sisältyvää katualuetta (LH ). Ote rakennuskaavasta nro N31. 10

11 Rakennusjärjestys Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Vihdin kunnassa noudatettava kunnanvaltuuston hyväksymän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty. Rakennusjärjestys sisältää muun muassa tulkintoja vanhimpien rakennuskaavojen rakennusoikeudesta sekä ohjeita rakennusten sovittamisesta olemassa olevaan ympäristöön ja muita yksityiskohtaisempia ohjeita rakentamiseen. Rakennusjärjestys on saatavilla esimerkiksi kunnan nettisivuilta. Pohjakartta Pohjakartta saatetaan ajan tasalle kaavatyön yhteydessä Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kunnanvaltuusto hyväksyi Vihdin kunnan elinkeinostrategian Strategiassa esitetään lyhyen aikavälin tavoitteena mm uusien perustettavien yritysten toimintaedellytysten mahdollistaminen ja yritysten kasvun mahdollistaminen yritystonttien saatavuuden avulla. Pitkän aikavälin tavoitteina on yritysystävällinen kunta jossa mm. yritysinfastruktuuri on nopeaa, joustavaa ja tarkoituksenmukaista (mm yritystonttivaranto). Vihdin kunnanhallituksen asettaman ilmastostrategiatoimikunnan laatima Vihdin kunnan ilmastostrategia (kv ) sisältää katsauksen ilmastostrategiatyön taustoihin, tavoitteet ja tahtotilan sekä toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi. Strategiassa asetetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteeksi ainakin 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vihdin suurimmat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät liikenteestä, sähkönkulutuksesta ja lämmityksestä. Ilmastostrategiassa on asetettu seuraavat toiminnalliset tavoitteet, joihin kaavoituksella voidaan vaikuttaa: Liikenteen kasvihuonepäästöjä vähennetään, yhdyskuntarakennetta eheytetään, sähkö- ja lämmitysenergian kulutuksen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään ja varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää kaavoituksen keinoin kehittämällä kevyen liikenteen väyliä taajamissa ja niiden välillä. Yhdyskuntarakennetta täydennetään ja yhdyskuntien energiatehokkuutta parannetaan. Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden sijoittamisessa pyritään liikennetarpeen vähentämiseen. Yhdyskuntarakennetta koskevien hankkeiden ja päätösten energiatehokkuus ja vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin selvitetään jo suunnitteluvaiheessa. Edistetään aluelämpöverkon laajentamista Nummelassa ja selvitetään rakentamisedellytyksiä muissa taajamissa. Maankäytön suunnittelussa huomioidaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit. Ote alueen pohjakartasta. Alueen alustava rajaus oranssilla katkoviivalla. 11

12 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Nummela on Vihdin suurin taajama. Suunnittelualue on vielä rakentamaton osa 1960-luvulta alkaen rakentunutta Kenttälän teollisuusaluetta, joka liittyy saumattomasti Nummelan asemakaavoitettuun pientaloalueeseen. Alueen nykyinen asemakaava on vanhentunut, eikä siinä oteta huomioon pohjavesimääräyksiä eikä sitä voi sellaisenaan enää toteuttaa. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkitaan suunnittelualueen käyttötarkoituksen muuttamista liike- ja toimistorakentamisen tarpeisiin alueen ominaispiirteet huomioiden. Alueen suunnittelussa otetaan huomioon alueen sijoittuminen pohjavesialueelle. Kaavatyön tarkoituksena on myös selkeyttää alueen kevyen liikenteen tilatarpeita ja yhteyksiä. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kenttälän korttelin 116 asemakaavamuutos (N 120) sisältyy kunnanvaltuuston , 74 hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuodelle Kaavoitusohjelmassa selostetaan, että kaavatyön on tarkoitus ajantasaistaa asemakaavaa työpaikkarakentamisen tarpeisiin. Kaavoitus- ja tekninenlautakunta käsitteli kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat kaava-alueen ja sitä rajaavan alueen maanomistajat ja kaikki ne joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Osalliset on lueteltu tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Vireilletulo Kaavatyö kuulutettiin vireille Asemakaavan tavoitteet MRL:n sisältövaatimukset Asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioonottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: - yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys. - olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö. - asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus. - mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. - mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. - kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset. - ympäristöhaittojen vähentäminen. - rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. - virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 12

13 4.4.2 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Vihdin kunnan asuntostrategian (2012) mukaisesti kunnan tavoitteena on myös työpaikkaomavaraisuuden lisäämiseksi työpaikka-alueiden suunnittelu hyvien liikenneyhteyksien tuntumaan, pohjavesialueiden ulkopuolelle. Kunnan tavoitteena on pohjaveden laadun ja määrän turvaaminen osoittamalla alueita toiminnalle, josta ei ole vaaraa pohjavesille. Tavoitteena on laatia asemakaava siten, että se tukee Vihdin kunnan ilmastostrategia :n mukaisia tavoitteita: liikenteen kasvihuonepäästöjä vähennetään, yhdyskuntarakennetta eheytetään, sähkö- ja lämmitysenergian kulutuksen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään ja varaudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Pääsääntöisesti valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät kuntien alueidenkäytön suunnitteluun maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta. Kuntatasolla taas yleiskaavan merkitys korostuu valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan konkretisoinnissa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskevat kuitenkin myös asemakaavoitusta silloin, kun alueella ei ole sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa ne olisi jo huomioitu. Lisäksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ns. erityistavoitteet sisältävät kaikkia kaavatasoja, myös asemakaavoitusta koskevia velvoitteita, mikäli tavoitetta ei ole kohdennettu koskemaan vain tiettyä kaavatasoa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin: Toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat, toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto, Helsingin seudun erityiskysymykset, luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Tämän asemakaavan muutostyön yhteydessä tulee huomioida erityisesti seuraavat valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitut asiakohdat: Toimiva aluerakenne: Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteiden tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Eheytyvä yhdyskuntarakenne: Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Helsingin seudun erityiskysymyksiä koskevien yleistavoitteiden mukaan Helsingin seutua kehitetään valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäristölle. Hensingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Seutunkeskuksina vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kenttälän korttelin 116 asemakaavamuutoksen (N 120) tarkoituksena on sijoittaa työpaikkarakentamista Nummelan taajaman länsiosaan, Kenttälän teollisuusalueelle. Alue sijaitsee pohjavesialueella, jolloin se asettaa rajoituksia yritysten toiminnalle. Koska kaava-alue sijaitsee pientaloalueen välittömässä läheisyydessä ja näkyvällä paikalla Asemantien varrella, on asemakaavatyön yhteydessä huolehdittava siitä, että kaavassa annetaan riittävät määräykset yritystontille sijoittuvien rakennusten ja niiden pihapiirien ulkonäöstä. 13

14 Vihdissä Teija Hallanberg maankäyttöteknikko Suvi Lehtoranta kaavoituspäällikkö 14

15 SELVITYKSET JA LÄHTEET Vihdin Enäjärvi-projekti vuosina Sami Reunanen (toim.), Uudenmaan ympäristökeskus Vihdin kunnan ilmastostrategia Vihdin kunnan asuntostrategia Vihdin kunnan elinkeinostrategia Vihdin kunnan väestösuunnite. Vihdin kunta Vihdin tieliikenteen meluselvitys. Vihdin kunta, Tielaitos Vihdin maisemahistoriallinen selvitys. Johanna Forsius-Nummela Vihdin kulttuurihistorialliset rakennukset ja alueet. Vihdin kunta, Vihdin asutushistoriaa, kulttuurimaisemaa ja vanhaa rakennuskantaa. Vihdin rakennuskulttuurisäätiö, Uudenmaan maakuntakaava. Uudenmaan liitto, Uudenmaan I vaihemaakuntakaava. Uudenmaan liitto, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (vahvistamaton). Uudenmaan liitto Alueen rakennuskaavat. Vihdin kunta. Kaavoitustarpeen ja -kohteiden arviointi. Loppuraportti. Vihdin kunta,1998. Ohjeellinen palveluverkkosuunnitelma vuosille Vihdin kunnan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset, Nummelanharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma. Ramboll, Nummelan ja Ojakkalan hulevesien hallintasuunnitelma. SITO Oy, Kuuma-kuntien yhteinen kehityskuva. Pöyry Finland Oy. Kuuma-hallitus, 2012.

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos Tavoitteet Kate 9.4.2014 Kh 14.4.2014 49 69 Kate om Kh liite 2 Asia 63/10.02.03/2014 Kaavan laatija: Miia Perätalo, kaavasuunnittelija Asemantie 30,

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun Perusselvitykset ja tavoitteet Ympa 21.8.2012 51 Ympa om Kh 27.8.2012 144 Kh liite 2 ASIA 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tarja Johansson, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus Kaava Ot 12 Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos Valmisteluaineiston selostus Kate 14.8.2013 65 Kate om Kh 27.8.2012 143 Kh liite 1 Ympa 11.10.2011 Ympa 21.8.2012 50 Ympa liite om Ympa 20.3.2012

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 15.1.2014 13 Kate liite 21 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 16 Kate liite 4 Asia

Lisätiedot

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Ympa 16.2.2010 21 Ympa om d Asia 276/713/2008 Vihti, Nummela, Ennärannan ja Huhdanmäen taajamanosien asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava

Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaava Ot 19 Otalammen taajaman Eerolan ryhmäpuutarhan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 3.12.2012 247 Ympa 20.11.2012 94 Kh 24.10.2011 213 liite 4 Ympa 11.10.2011 8 Ympa om Ympa 23.8.2011 65 Ympa

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Kaavatunnus: 1-149 Asianumero: 971/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 16.12.2014 KH: 12.01.2015 Nähtävillä: 22.01.-11.02.2015 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Asemakaavanmuutos koskee korttelia

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 19.06.2012 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

Kaava N 141 Nummelan Huhdanmäen asemakaavamuutos kortteleissa 193-195 (osa)

Kaava N 141 Nummelan Huhdanmäen asemakaavamuutos kortteleissa 193-195 (osa) Ympa 1.4.2008 Ympa liite Kaava N 141 Nummelan Huhdanmäen asemakaavamuutos kortteleissa 193-195 (osa) Selostus Ympa 20.5. 08 52 Kh tavoitteet 2.6.08 138 Ympa eh 24.2. 2009 30 Kh eh 2.3.2009 94 om b 1. PERUS-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus (luonnosvaihe) Päivämäärä KAAVALUONNOS 1.10.2014 Hyväksyminen - KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Laatija

Lisätiedot

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava

Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Sipoon kunta Bastukärr Freeway Logistic City Työpaikka-alueen asemakaava Kuva 1. Kaava-alueen sijainti ilmakuvaan rajattuna. 26.5.2008 Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Kortteli 85 HAAPAVESI

Kortteli 85 HAAPAVESI Kortteli 85 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 8.6.2015 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin

Lisätiedot

strateginen yleiskaava

strateginen yleiskaava strateginen yleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.5.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot