Hyrynsalmen kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyrynsalmen kunta 30.12.2014"

Transkriptio

1 Sisäisen valvonnan raportt, Kunnanjohtaja Hyrynsalmen kunta JOHDANTO Kunnallinen valvontajärjestelmä on jaettavissa sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Sisäinen valvonta on jatkuva prosessi, joka ei ole erotettavissa jokapäiväisestä toiminnasta. Kunnan sisäinen valvonta on organisaation omaa, nimensä mukaisesti sisäistä, valvontaa ja sen järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kuntalain 24 1 momentin mukaisesti kunnanjohtajan tehtäväksi on määritetty kunnan hallinnon, talouden hoidon sekä muun toiminnan johtaminen kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja vastaa laillisuuden valvonnasta, jollei johtosäännössä toisin määrätä (Kuntalaki ). Kunnan ulkoinen valvonta on nimensä mukaisesti kunnasta riippumatonta valvontaa ja sen tärkein osa on hallinnon ja talouden tarkastus eli tilintarkastus. Ulkoista valvontaa suoritetaan myös kuntalaisten ja valtion viranomaisten toimesta. Kuntalaisten suorittamaa valvontaa ovat lähinnä muutoksenhakujärjestelmän kautta tapahtuvat oikaisuvaatimukset ja kunnallisvalitukset. Suomen lainsäädäntöön sisältyy yleinen valitusoikeus. Viranomaisen päätöksestä, jolla asia ratkaistaan lopullisesti, saa yleensä aina valittaa. 1.1 KUNNAN SISÄINEN VALVONTA Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säädöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta on keskeinen osa kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytäntöjä. Sisäisen valvonnan järjestäminen kuuluu kunnanhallitukselle. Sen toteuttamisesta vastaavat toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytöstä ja jotka toimivat viranomaisina. Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaavat esimiesasemassa olevat henkilöt, joiden varassa valvonta toimii. Koko henkilöstö vastaa sisäisien valvonnan toteutuksesta omien tehtäviensä ja niihin liittyvien valvontatoimien mukaisesti. Sisäinen valvonta jaetaan kolmeen osa-alueeseen. Näitä ovat sisäinen tarkkailu (henkilöstö), luottamushenkilöiden suorittama seuranta (Kh, tarkastuslautakunta) ja sisäinen tarkastus (Kj, johtoryhmä). Sisäinen tarkkailu on jokapäiväistä toiminnan ja varojen käytön seurantaa ja ennakointia. Johtovastuussa olevien henkilöiden tehtäviin kuuluu sisäisen tarkkailun toimivuuden seuranta. Keskeinen osa sisäistä tarkkailua on tehtävien jako, tehtävien vaihto (lyhyet sijaisuudet yms.), työnkulku, hyväksymisvaltuudet yms. Asianmukaisesti järjestetty sisäinen tarkkailu jokapäiväisenä tehtävänä ennakoi tehokkaasti virheitä ja tuloksetonta toimintaa. Sisäisestä tarkastuksesta ei ole erikseen säädetty nykyisessä kuntalaissa. Sisäiseen tarkastukseen sisältyy tehtävien hoidon laadun arviointia sekä tiedottamista siitä, että yhteisön toimintaperiaatteita ja -ohjeita sekä päätöksiä noudatetaan (toisin sanoen noudatetaan hyvää hallintotapaa).

2 1.2 Kuntalaisten ja valtion suorittama valvonta Kuntalaiset voivat suorittaa oma-aloitteista valvontaa. Kuntalaisten rooli valvojina on henkilön oikeusturvan kannalta perustava oikeus. Ko. valvonnan oikeutus on myös kunnan toiminnan verovaroin, ts. kuntalaisilta kerätyin varoin, tapahtuvaa toimintaa. Jokaisella kuntalaisella on siis oikeus valittaa kunnan toimielimen tekemästä päätöksestä kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus on ensisijainen keino hakea muutosta valtuuston päätökseen tai kuntayhtymän ylimmän tai ainoan toimielimen päätökseen. Kunnallisvalituksen rajoitetut valitusperusteet tekevät siis valituksesta laillisuusvalituksen. Kunnallisvalituksen voi tehdä seuraavilla perusteilla: 1. päätös on syntynyt virheeilisessä järjestyksessä, 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3. päätös on muuten lainvastainen. 2. RAPORTTI Sisäisen valvonnan toiminnot ovat: Seuranta ja valvonta, tieto ja tiedonvälitys, valvontatoimenpiteet, riskienhallinta ja valvontaympäristö. Kunnanjohtajan raportin liitteenä ja lähtöaineistona ovat toimijakohtaiset raportit sekä keskeisten konserniyhtiöiden raportit pois lukien hallintopalvelut, jonka raportti on sisällytetty suoraan tähän raporttiin. 2.1 Valvontaympäristö Hyrynsalmen kunnan valvontaympäristö, eli organisaation periaatteet ja arvot jotka muodostavat työntekijän ja organisaation suunnan ja tietoisuuden valvonnasta ja sen tarpeesta. Esimiesten vastuulla on huolehtia sisäiselle valvonnalle myönteisen ilmapiirin luomisesta omalla vastuualueellaan. Henkilöstön on ymmärrettävä valvonnan merkitys, heidän tulee noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä edistää organisaation tavoitteiden toteutumista omilla toimillaan. Valvontaympäristö (eli henkilöstö) on sisäistänyt sisäisen valvonnan ja hyvän hallnnon periaatteet riittävällä tasolla. Huolimatta siitä, että ohjeistus sisäisestä valvonnasta puuttuu, on toiminnan seuranta, kustannustietoisuus ja vaikuttavuuden arviointi hyvää. Parantamista on sisäisen valvonnan jokapäiväistämisessä ja eriyttämisessä ulkoisesta valvonnasta (tilintarkastus). Hyvän hallnnon periaatteet ovat yleisesti käytössä mutta niiden seurannassa ja analysoinnissa on puutteita (esim. asia kas tyytyväisyyskyselyt). Valvontaympäristön puute on myös ohjeistuksen

3 (hallntosääntö, johtosääntö yms.) puutteet, jotka on korjattava vuoden 2015 aikana esim. toimivaltamäärittelyjen osalta. Päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää sekä keskustelevaa. Valvontaympäristön heikkous on kriittset tehtävät, esim. laskutus, joihin ei ole osoittaa osaavaa henkilöstöä toimenhaltijan sairastuessa esim. äkilisesti. Esteellsyysasioihin tulee kiinnittää tulevaisuudessa huomiota. 2.2 Riskienhallnta Riskienhallinnan tarkoituksena on arvioida riskien merkittävyyttä ja niiden toteutumisen todennäköisyyttä sekä arvioida riskien hallitsemiskeinoja. Hyrynsalmen kunnan riskianalyysi on ollut vuodelle 2014 tekemättä. Johtoryhmä on kokouksessaan määrittänyt koko kuntaa koskevat riskit alustavalla tasolla. Riskikartoitus ilman toimenpide-esityksiä esitetään litteenä. Hyrynsalmen kunnan riskikartoitus on alustava. Sitä tulee täydentää vuoden 2015 alkupuoliskolla koko konsernin laajuiseksi sekä siihen on täydennettävä kartoitusta seuraavat toimenpiteet ja niiden aikataulu ja vastuuhenkilöt. Merkittävimpiä riskejä ovat: ikääntyvä kiinteistökanta organisaation ikääntyminen ja sijaisjärjestelyjen puute hallnto-oikeusvalitusten taloudellset riskit (sopimus- ja vastuuriskit) ohjelmistoriskit (Dynastyn seuraaja ja sen viivästyminen) palkkahallnnon, kirjanpidon ja tietohallnnon ulkoistaminen vanhentunut taloushallnnon järjestelmä pilaantuneet maa-alueen, pohjavesiriski 2.3 Valvontatoimenpiteet Valvontatoimenpiteillä pyritään ehkäisemään ja havaitsemaan virheitä ja väärinkäytöksiä. Valvontatoimenpiteet koostuvat esimiehen suorittamasta jatkuvasta seurannasta sekä erikseen rakennetuista laskentatoimen taloudenhoitoon liittyvistä kontrolleista. Valvontatoimenpiteinä, jokapäiväisen seurannan ja keskustelevan työkultuurin lisäksi, toimialat ovat tehneet pistokoeluontoisen tarkastuksen alaistensa tekemiin viranhaltijapäätöksiin. Sivistyspalveluiden ja Teknisten palveluiden osalta ei tarkastuksessa ole havaittu olennaisia puutteita. osa raportin johtopäätöksistä on muodostettu emo tarkastuksissa tehtyjen havaintojen perusteella. Kehityspäällkön tekemistä viranhaltijapäätöksistä on tarkastettu seuraavat: hankinnat: ei hankintapäätöksiä vuonna 2014 henkilöstöpäätökset: ei henkilöstöpäätöksiä vuonna 2014 yleiset päätökset 3 kpl: /2014 Easy-Lift Oy / Monihall A:n kylmävaraston vuokraus 102,5 m /2014 Elom Oy:n vuokrasopimus ajalle

4 /2014 Varastohalln vuokraus Sivistyspalveluiden päällkkö yleiset päätökset 4 kpl: /20 14 Perusopetuksen määräaikaisen kotitalouden lehtorin valinta /20 14 Perusopetuksen määräaikaisen tuntiopettajan valinta /2014 Perusopetuksen määräaikaisen tuntiopettajan valinta /2014 Päivähoidon ohjaajan viransijaisen valinta Teknisten palveluiden päällkkö hankinnat 2 kpl: /20 14 Hyrynsalmen terveyskeskuksen hoivaosaston automaattisen vesisammutuslaitteiston suunnittelun ja asentamisen urakkatarjousten hyväksyminen /2014 Jäteastioiden tyhjennyssopimus alkaen henkilöstöpäätökset 3 kpl: /2014 Kiinteistön varallaolon järjestäminen, muutospäätös 6:ään /20 14 Palveluesimiehen viransijaisuuden täyttäminen /2014 Winterhome lomakotimessujen aikaiset työvapaat 1/ numerolla ei päätöstä yleiset päätökset 8 kpl,joista pistokoeluontoisesti seuraavat: /2014 Asuntotontin vuokraoikeuden siirto / Heikkinen Kari ja Heikkinen Olga /2014 Kiinteistöhoidon varallaoloaikana tehtävän työn minimiajasta päättäminen /2014 Asuntotontin vuokraoikeuden siirto / Kurkinen Herkko ja tolonen Hanna-Kaisa /2014 Lupa kaukolämpöjohdon sijoittamiseen Tarkastetuissa päätöksissä ei ole havaittu puutteita. 2.4 Tiedonvälitys ja raportointi Tiedonvälittämisen ja raportoinnin on varmistettava luotettavan, tarkoituksenmukaisen ja oikea-aikaisen informaation tuottaminen päätöksenteon tueksi. Myös organisaation työntekijät tarvitsevat olennaista ja oikea-aikaista tietoa tehtäviensä hoitamiseksi. Sisäisen viestinnän tulee olla tehokasta ja koko henkilöstön kattavaa. Kirjanpitotiedon tulee olla täydellistä ja oikeaa. Kuntaorganisaatio on perinteisesti mielletty linjaorganisaatioksi, jossa tieto kulkee esimieheltä alaiselle kunnanjohtajasta työntekijään. Nykyisessä alati muuttuvassa ympäristössä tämä toimintatapa ei välttämättä ole riittävän tehokasta ja nopeaa. Nykyorganisaation johtamien on enenevässä määrin syväjohtamista, eli tiivistettynä, johda niin kuin haluaisit itseäsi johdettavat. Tämä asettaa esimiehile haasteita mutta mahdollstaa työntekijöile mahdollsuuden käyttää alaistaitoja, eli ottaa kantaa rakentavasti parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

5 l',/1/ Tiedonvälityksessä Hyrynsalmen kunnassa on pitkälti toimittu kuten aina ennenkin. Eli esimies antaa ohjeet ja työntekijät toteuttavat ne. Kehittämisen arvoista on korostaa itseohjautuvuutta, kuten on jo ilahduttavassa määrin kunnassamme myös tehty. 2.5 Seuranta ja valvonta Sisäisen valvontajärjestelmän toiminnan seuraaminen tulee olla jatkuva prosessi ja sen tulee tapahtua luontevasti ja samanaikaisesti muun toiminnan ohella. Järjestelmän toimintaa voidaan tilanteen mukaan arvioida erillisillä arvioinneilla sekä säännöllisillä johtamis- ja valvontatoimilla. Jatkuvia seurantatoimenpiteitä ovat mm. tavalliset johtamistoimet, toimintaraportit, täsmäytykset, vertailut ja muut rutiinitehtävät. Hyrynsalmen kunnan rutiniseuranta on toteutettu asiallisesti, talouden raportointi on riittävän ajanmukaista, johtamistoimien painopiste on johtoryhmä työskentelyn osalta keskustelevassa kulttuurissa, jossa kannustetaan ennalta keskustelemaan asioista ja hakemaan ratkaisuja muiden resursseja hyväksikäyttäen parhaan mahdollisen ratkaisu saavuttamiseksi. Talouden ennusteiden osalta kunnan käytettävissä oleva järjestelmä on alikehittynyt eikä anna keskeisiä tunnuslukuja automaattisesti. Positiivisen seurannan kultuuri on Hyrynsalmen kunnassa olemassa. Sisäinen tarkkailu on toimivaa ja jatkuvaa. Hallinnollisissa päätösketjuissa on korostettu hyvän hallnnon periaatteiden mukaista menettelytapaa sekä aktiivista puuttumista. Talouden seuranta raportoitin kunnanhalltukselle neljännesvuosittain elokuussa käyttöön otetun vuosikellon mukaisesti. Hyrynsalmen kunnan vuosikello KHlHyvinvoint ih rt I)inus Käyttö s uunniteiniat Veroprosentlt alkclvjlle vljl)del1~ L'lutakuritlen tòlollsjivloesitytset intf1nessj Talous-ja toiinintaljportti KH I Tii npä;;töi., t l)irn nt,li.~rtornus 31.3, Ilenn ssä T.:lous.JíI toimintdr JPQitti Ta!ousar, iora,~ini KV ITJloud-:iija toirnfnn,m S"lJlmnitt t? tus e n~inajri ff-- Str at~gis~t I njaul\set (kunta strategia jj ~'fv mflíllt k~rt(\nius) h:.r;.. j'.:' :L:í)!.1 suljtttlj Kuva 1! Hyrynsalmen kunnan vuosikello KuntJ5trategl.inJa J h'i'lïnvo int ke rtonìur..en p;jiv ttjmistarp. ~t (hmtjlàist 1\ J~'1 henk!!östön osallst~~inine!n) KV / H~"iinvolr,ti~ kertomuksen ar' iointi --i

6 Viranhaltijatasolla tulojen ja menojen kehittymistä seurattin kuukausitasolla. Vuonna 2014 otettin käyttöön kunnanjohtajan katsaus -menettely osana kunnanhallituksen kokouskäytäntöä, jossa yhtenä kokonaisuutena raportoidaan myös talouden kehittymistä kirjaliisin ja suuliisin esityksin. Ko. menettelyyn sisältyy myös toiminnan ja talouden arvioiminen sekä valmistelussa ja päätökseen tulevien asioiden tiedottaminen. ~~~- Hyrynsalmella Ari Nurkkala Kunnanjohtaja

7 HYRYNSALMEN KUNNAN TOIMIALOITTAIN TEHDYT RISKIKARTOITUKSET JA TOIMENPITEET Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää kunnan riskienhallinnan nykytila. Pyydämme Teitä vastaamaan oheisiin kysymyksiin toimialanne osalta. Toimiala / Tulosalue Tulosyksikkö Laatijat Päiväys Sivuja Koko kunta Johtoryhmä Lautakunt Milloin lautakunta on viimeksi käsitellyt riskienhallintaan liittyviä Tehty ",;,,,' ',,,,,-;,c: riskikartoitus w//?d~?';',-- (aihepiiri"johon -,_g:ù~ kártoituspnc ~ - --Jt t:;::gj~ FifNûosi~'õllo' kohäistèttu)d " " "". ~i à~ u (Tässä sarakkeessa mainitut riskityypit ovat 2014 esimerkke 'ä, lisää tarvittaessa rive 'ä. Toimintariskit - ikääntyvä kiinteistökanta Kunnanjohtaja ja toimialojen päälliköt 2015 alkaen Henkilöriskit. organisaation ohuus - ei pysyviä sijaisjärjestelyjä - työmitoituksetlkuormittavuus - ikääntyminen / kouluttamattomuus Rahoitusriskit - luotonhallinta, asiantuntijan puuttuminen - hall into-oikeusvalitukset - ikääntyvä kiinteistökanta - valtionosuusjärjestelmän muutokset Sopimus- ja vastuuriskit - hall into-oikeusvalitukset - konsulttitoimeksiantojen sisältämät vastuut Hallinnolliset riskit - sijaisjärjestelyt - Dynasty-ohjelman vaihtaminen - palkkahallinnon, kirjanpidon ja tietohallinnon ulkoistaminen BDO Audiator Oy 1/2

8 Tehty. riskikartoitus (aihepiiri, johon kartoitus on Vuosi,jolloiri,~,...;C" 'd."", ".;.,......, " ;'.~. ;:b V ftuuhejkilö Toteutusk~hdi~~tt~).c "kartoitus oritehtyip :;;i.~- ;~.; l:+ ff\;,:"~, :i ;~ ",. "::-;;/!:f: \- ~ t;: ~ ~K i":.-:.1 ~a?:"" ;:; -: ") 0:,'_ '.tt;. ci!.'%,&)5ns';r)i,;,",0i';,;.,';" i~fkârtoitustã\sèurarineet,toi menpiteet '!illikatåùlu Tietoriskit palkkahall innon, kirjanpidon ja tietohallinnon ulkoistaminen.'i Tietotekniikkariskit - data kaukana (Kajaanissa) Raportointiriskit vanhentunut taloushall innon järjestelmä Ympäristöriskit - pilaantuneet maa~alueet, pohjavesiriski Omaisuuden vahinkoriskit - vanha kiinteistökanta - ilkivalta BDO Audiator Oy 2/2

9 Hyrynsalmen kunta SISÄINEN TARKASTUS / ELlNKEINO- JA MATI(AILUPALVELUT Sisäinen tarkastus on suoritettu tänään Tarkastuksessa on käyty läpi hallintoa, johtamistapaa, toimivaltaa, vastuita, valmistelua, päätöksentekoa, valvontaa, esteellisyyksiä, asiahallintaa ja arkistointia. Tarkastus on suoritettu pistokokeina. Hallinto Havainnot: Winterhome-hankkeen ohjausryhmän kokouksen esityslistat ja asialista on laadittu asianmukaisesti ja pöytäkirjan tarkastus on suoritettu rahoittajan hyväksymällä tavalla. Hankkeen projektipäällikkö Hanna Linjala on hoitanut hankkeen asiahallinnon tarkoituksenmukaisesti ja hyvin. Arkistoinnin hoitaa kuitenkin arkistonhoitaja Pirkko Ohtonen. Viranhaltijapäätös päätös on asianmukainen. Viranhaltijapäätös , päätös on asianmukainen. Suopotkupallon MM-kisojen ( ) sopimukset on valmistellut Eeva-Liisa I(emppainen. Sopimuksissa ei ole huomauttamista. Sopimuksista ei ole kuitenkaan tehty kehityspäällikön tai kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksiä. Hallintoa on hoidettu siten, että vaarallisia työyhdistelmiä ei pääsisi syntymään. Tarkastuksessa ei ole myöskään tullut esille esteellisyyksiä. Toimivallan ylityksiä ei ole havaittu tässä pistokokeina suoritetussa tarkastuksessa. Laskujen tarkastus ja maksaminen Havainnot: Laskut tarkastaa toimistosihteeri Pirkko Ohtonen ja hyväksyy toimitusjohtaja Pekka Oikarinen Hankinnat: Ei ole suoritettu hankintoja, joita olisi pitänyt kilpailuttaa. Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunta Elinkeino- ( mcitkailupalvelut ~,\,,, Pekka Oikarinen I(ehistyspäällikkö

10 SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI SIVISTYSPALVELUISTA HALLlNTO- JA JOHTAMISTAPA: Sivistyspalvelujen tulosyksiköissä on noudatettu hyvän hallinnon periaatteita (mm. yhdenvertaisuus ja puolueettomuus päätöksenteossa ja asiakaspalvelussa). Esimiehet ovat seuranneet tulosyksikkönsä talouden toteutumista ja toimineet vastuullisesti tehtävässään. Puutteena on se, että kaikkia viranhaltijapäätöksiä ei ole tehty Dynastyjärjestelmään, esimerkiksi virkamääräyksen antaminen on katsottu olevan riittävä osoitus päätöksestä. Esimerkiksi kouluilla lyhytaikaisten sijaisten paikkaamisessa virkamääräyksen antamisen tulisi olla riittävä osoitus päätöksestä. Hallinto- ja johtosäännöt tulee päivittää erityisesti päivähoidon osalta. Esimies (päivähoidon ohjaaja) ei tee tällä hetkellä henkilöstöpäätöksiä, vaan ne menevät suoraan palvelujen päällikölle. Tämä on aiheuttanut ongelmatilanteita esimerkiksi lomia vahvistettaessa. Sama tilanne on laskujen hyväksynnässä, esimies toimii tarkastajana ja hyväksyjänä päällikkö. Erityisesti päivähoidon ohjaajan päätöksentekoa ovat tukeneet sivistyslautakunnan tekemät linjaukset (mm. päivähoidon ostaminen toisesta kunnasta). Vaarallisten työyhdistelmien syntyminen on estetty siten, että usealla henkilöllä on mahdollista tehdä asiatarkastus sekä tapahtumien hyväksyminen. Vaikka olemmekin pieni organisaatio, tämä ei ole ongelma. Kaikki viranhaltijapäätökset on viety nähtäväksi lautakunnan kokouksiin, jolloin lautakunnalla on ollut mahdollisuus ottaa ne käsiteltäväksi. Toistaiseksi yhdenkään päätöksen kohdalla ei ole näin menetelty. Päätökset ovat olleet nähtävinä kunnanviraston aukioloaikana lain edellyttämällä tavalla. TARKASTETUT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET: Moisiovaaran koulun rehtori, poissaolopäätös ei huomautettavaa Moisiovaaran koulun rehtori, vuosilomapäätös ei huomautettavaa Yhtenäiskoulun vararehtori, poissaolopäätös ei huomautettavaa

11 Raportti sisäisen tarkkailun ja sisäisen valvonnan sekä seurannan tilanteesta Hyrynsalmella Ympäristölautakunnan osalta sisäinen tarkkailu työpaikalla toimii hyvin ja sitä tehdään jatkuvana työnteon yhteydessä kaikilla tasoilla, asioita tuodaan herkästi keskusteluun jos on havaittu jotain, tämä on erinomainen ilmiö (kentän työntekijät, toimistotyöntekijät, työnjohto ja osastopäällikkö osallistuvat aktiivisesti), resurssiseurantaa tehdään myös taloushallinnon ohjelmistolla ennen hankintojen tekoa, työntekijäresurssien systemaattinen seuranta? sisäinen tarkkailu lautakunnassa toimii nähdäkseni kohtuullisesti, lautakunnassa on muutamia aktiivisia henkilöitä jotka tuovat havaintojaan keskusteluun, jäsenistön osalta keskusteluaktiivisuutta saisi olla enemmänkin sisäinen tarkastus ei ole ollut käsittääkseni aivan säännöllistä vaan niveltyy hallintokunnan ulkoisen tarkastuksen yhteyteen (talouden seuranta). Ympäristölautakuntaa ja sen alaista toimintaa koskien ulkoista tarkastusta tehdään Tarkastuslautakunnan sekä kh:n ja kv:n (talouden seuranta) toimesta, tämän toimivuus on kohtalainen, parhaat tulokset saataisiin kun tehtäisiin oma ohjelma sisäiseen tarkastukseen mielestäni raportointivelvoitteet on Hyrynsalmella selkeästi kohdistettu ja niistä vastaavat henkilöt myös tekevät raportoinnin, itse käytän toki paljon apuna henkilöitä joilta tarvittava tieto on parhaiten hallussa, ts. teemme raportointien yhteydessä tiivistä ryhmätyötä (toimistohenkilöstö - työnjohto - osastopäällikkö ja tarvittaessa kenttähenkilöstö) hyvän hallinnon toteutumista ei ilmeisesti mitata mitenkään (asiakaskyselyt?) jokainen toki pyrkinee hoitamaan työnsä ko. periaatteiden mukaisesti, tähän osa-alueeseen voisi olla koulutustarvetta hyvän johtamistavan toteutumista ei ilmeisesti mitata (työntekijäkyselyt ja palautteet?) hyvään johtamiseen toki pyritään, tässä asiassa myös koulutus voisi olla hyvä asia, mielestäni johtamisessa voisi tulla aina paremmaksi ja hyvä johtaminen lisää työpaikalla ihmisten motivaatiota (tuottavuus / tulokset) sekä mahdollistaa positiivisen ilmapiirin, emo lisää ihmisten jaksamista hyvä hallinto ei toteudu aina vastuutuksissa / roolien hoitamisissa (onko työtekijöiden ja johtajien roolit selkeät?) ulkoinen valvonta tilintarkastuksessa on rutiinia, kuntalaisten toimesta tapahtuva ulkoinen valvonta on Hyrynsalmella aktiivista hallinnollinen / päätösten valvontaa ei suoriteta aktiivisesti, tähän voisi ottaa pistokoe käytännön, päätökset menevät kyllä rutiinin mukaisesti hyvin tiedoksi oikeille tahoille mutta aikaa ei välttämättä ole oikeellisuuden tarkasteluun luottamushenkilöiltä voisi tulla enemmänkin visioita ja tulevaisuuden suuntaviivoja (niitä varmasti heiltä löytyy) / aktiivisuutta voisi nostaa, samalla se ehkä helpottaisi ja luontevoittaisi heidän valvontavastuuta tilivelvollisuus ja sen merkitys sekä tilivelvollisen rooli olisi hyvä tuoda luottamushenkilöiden ja uusien virkamiesten koulutuksessa esille vaarallisiin työyhdistelmiin joutuu mielestäni helposti, tätä ei oteta riittävästi huomioon (esim. yhdistelmätehtävät sekä päätökset jotka koskevat lähipiiriä / sukulaisia / tuttavia, pienellä paikkakunnalla virkamiehen jolla on monta roolia tulisi olla henkilö jolla ei olisi näitä tekijöitä lähellä liikaa hallintosäännöt ja ohjeet ovat pääsääntöisesti selkeät ja niitä noudatetaan hyvin, olen huomannut kuitenkin että sääntöihin ei ole määritelty yksiselitteisesti määritelty tai määrittely puuttuu kokonaan aivan kaikkea tarpeellista, esim. rekrytoinnin osalta toimivalta ei ole

12 päätöksenteko prosessin sisäistä valvontaa ei nähdäkseni suoriteta erillisesti tai systemaattisesti, tähän voisin luoda esim. oman järjestelmän pistokoe periaatteella päätöksenteko on sinällään meillä avointa ja läpinäkyvää, asioista kyllä keskustellaan ennen päätöksentekoa, päätöksentekoa ohjaavaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta noudatetaan meillä hyvin (päätöksenteonprosessi vireilletulo, valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano jne), lautakunnan koulutus on tärkeää (vastuiden tiedostaminen ja hyvän sekä oikean hallinnon osaamisen riittävä taso) viranhaltijapäätöksissä noudatetaan myös hyvin ohjeistusta mm. oikea viranomainen käsittelee (toimivalta) / perustelee (valmistelu) viranhaltijapäätöksistä tiedottaminen (nähtävillä olo, tiedoksiannot, esteellisyys, päätöksenteon oikea järjestys) lakien ja ohjeistuksen mukaisilla tavoilla toteutuu Ympäristölautakunnassa hyvin täytäntöönpanossa ollaan oltu ilmeisen varovaisia ja ennakoivia, koen että tällä hetkellä tämä asia on tasapainossa ja lait sekä ohjeistus huomioidaan asian mukaisesti esteellisyys on asia minkä tiedostaminen jokaisen on tehtävä henkilökohtaisesti, tästä olisi suotavaa myös koulutusta asian osaamiseen (varmistetaan kaikkien päättäjien riittävä tietotaito tässä) arkistointi meillä toimii sinällään hyvin ja tieto niistä kyllä löytyy, mutta jonkin verran ongelmia on aiheuttanut se että arkiston käytöstä ja niistä löytyvästä aineistosta vastaavan henkilöstön pois ollessa tiedon saaminen, tähän ratkaisu saadaan pienellä omalla keskinäisellä koulutuksella Edellä mainitut päätöksentekoon liittyvät havainnot / asiat on tehty tarkastelemalla mm. seuraavia päätöksiä; viranhaltijapäätös / henkilöstöpäätös, kiinteistön varallaolon järjestäminen Ymp.lautakunnanpäätös / Kivivaara - Peuravaara tuulivoimaloiden rakennuslupien oikaisuvaatimus viranhaltijapäätös / rakennusluvat / Kivivaara - Peuravaara tuulivoimaliden raken nuslupapäätökset

13 Kiinteistö Oy Ahmahaka SISÄINEN TARI(ASTUS / KIINTEISTÖ OY AHMAHAKA Sisäinen tarkastus on suoritettu tänään Tarkastuksessa on käyty läpi yhtiön hallintoa, johtamistapaa, toimivaltaa, vastuita, valmistelua, päätöksentekoa, valvontaa, esteellisyyksiä, asia hallintaa ja arkistointia. Tarkastus on suoritettu pistokokokeina: Hallinto /hallituksen kokous Havainnot: Kokoukseen on laadittu esityslista päätösesityksineen, joka on lähetetty yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kokouksesta on laadittu pöytäkirja, joka on asianmukaisesti tarkastettu ja allekirjoitettu. Havainnot: Hallintoa on hoidettu siteni että vaarallisia työyhdistelmiä ei pääsisi syntymään. Tarkastuksessa ei ole myöskään tullut esille esteellisyyksiä. Laskujen tarkastus ja maksaminen Havainnot: Laskut tarkastaa toimistosihteeri Ritva Anttonen ja hyväksyy toimitusjohtaja Pekka Oikarinen ja toimistosihteeri Ritva Anttonen maksaa laskut. Havainnot: Laskuja maksettu Tili-Pajala Oy:n osalta täysimääräisenä vaikka yritys ei ole kuulunut ennakon perintärekisteriin. Vesilasku / Vesi-Mega Oy, lasku on asianmukainen ja tarkastettu. I(iinteistön hoitolasku 10.11, lasku on asianmukainenja tarkastettu Hankinnat: Hallituksen kokous / 7 jätteen kuljetussopimus Hallitus hyväksynyt jätteen kuljetussopimuksen I(eski-Kainuun kuljetuksen kanssa, sopimus voimassa toistaiseksi. Palvelua ei ole kilpailutettu. Hyrynsalmi Kiinteistö Oy Ahmahaka kl (j.l- Pekka Oikarinen Toimitusjohtaja

14 Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Virastotalo SISÄINEN TARKASTUS / EliNKEINO SisäiNen tarkastus on suoritettu tänään Tarkastuksessa on käyty läpi yhtiön hallintoa, johtamistapaa, toimivaltaa, vastuita, valmistelua, päätöksentekoa, valvontaa, hallintaa ja arkistointia. esteellisyyksiä, asia Tarkastus on suoritettu pistokokeina: Hallinto: Hallintoa on hoidettu siten, että vaarallisia työyhdistelmiä ei pääsisi syntymään. Pistokoemaisesti suoritetussa tarkastuksessa ei ole havaittu esteellisyyksiä. Hallituksen kokous Havainnot: Kokoukseen on laadittu asialista, kokouksesta on laadittu pöytäkirja, joka on asianmukaisesti tarkastettu ja allekirjoitettu. Laskujen tarkastus ja maksaminen Havainnot: Laskut tarkastaa toimistosihteeri Ritva Anttonen ja hyväksyy toimitusjohtaja Pekka Oikarinen ja toimistosihteeri Ritva Anttonen maksaa laskut. Lasku (laskun numero: 14220), lasku maksettu Tili-Pajala Oy:lle täysimääräisenä vaikka yritys ei ole kuulunut ennakon perintärekisteriin. Lasku / JarMotor Oy 35,00 euroa, vastaanottomerkintä on epäselvä. Laskujen tarkastukseen on kiinnitettävä huomiota. Hyrynsalmi Kiinteistö Oy HYRYNSALMEN VIRASTOTALO Iwu Ú.L- Pekka Oikarinen Toimitusjohtaja

15 Vesi-Mega Oy Yhtiön perustehtävät: Vesi- ja lämpöhuoltopalveluiden tuottaminen Hyrynsalmen kunnan taajamassa ja Ukkohallan 10 ma -asu ntoa lueella. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Keväällä 2014 saneerattiin osa Asemantien viemäröintiä pätkä-sujuttamalla noin 430 m. Saneeraus johtui viemäriverkon huonosta kunnosta, joka ilmeni lukuisina viemärin tukoksina talven aikana. Saneerausta ei olut vuoden investointiohjelmassa, kustannus noin Työ rahoitettiin kassavaraoin. Kaukolämpöverkostoa rakennettiin kesän 2014 aikana noin 550 m, rakentaminen mahdollisti Haapatien rivitalojen ja ent. metsurien talon liittämisen kaukolämpöön. Lisäksi kaukolämpöön liitettiin neljä omakotitaloa. Rakentamiskustannus noin Hyrynsalmen taajamassa kaikki rivi- ja kerrostalot on liitetty kaukolämpöön lukuun ottamatta sähkölämmitteisiä taloja. Verkostojen rakentaminen oli yhtiön i nvesto intiohjelmassa. Ukkohallan biolämpökeskus hanke ei ole edennyt, yhtiö odottaa kaavallisia ratkaisuja ja sen myötä lisää kiinteistöjä kaukolämpöasiakkaiksi. Ydinalueen lämmön vuosittainen lämmönkulutus on vielä liian pieni taloudellisesti kannattavaan biolämmön tuotantoon. Taloudelliset tavoitteet. Yhtiö on rahoittanut kaikki investoinnit kassavaroin. Kuntarahoituksen lainaa yhtiöllä oli , vuoden lopussa lainaa on jäljellä noin Yhtiön rahoitusvalmius on ollut suhteellisen hyvä. Hallinto: Yhtiön hallitus on kokoontunut vuoden aikana 3 kertaa. Vuoden 2013 tilintarkastuksen suoritti Simo Paakkola BDO Yhtiötarkastus Oy. Riskit: Suurimpana taloudellisena riskinä pidän vesi- ja lämpölaskutusta varsinkin vuoden vaihteessa, laskutus on yhden toimistosihteerin vastuulla ja hallinnassa. Toimistovirkailijan tapaturma tai vakava sairastuminen aiheuttaisi vuodenvaihteessa ja muulloinkin välittömän kassakriisin. Hyrynsalmella ~-~~?i~---"7'-- ( ~ ~~7~~ne;:--~ toim.joht

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1. Johdanto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan yleisohje

Sisäisen valvonnan yleisohje Sisäisen valvonnan yleisohje 1 (7) Sisäisen valvonnan yleisohje Tämä ohje korvaa sisäisen valvonnan ohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2003 KH 27.6.2016 Sisäisen valvonnan yleisohje 2

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitus 4.12.2017 Liite 1 208 Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1. Lainsäädäntö Kuntalain (410/2015) 14 :n 2.momentin 7. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys

Juuan Kunta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytty kunnanvaltuustossa. Sisällys Juuan Kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty kunnanvaltuustossa Sisällys Johdanto 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10 Aika 24.10.2017 klo 16:30 Paikka Toivakan kirjasto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Esityslistan hyväksyminen 4 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginhallitus 14.8.2017 / käsitellyt Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 / hyväksynyt Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset

Kunnallisen toiminnan periaatteet, määritelty ja toimitaanko niiden mukaisesti? 3 strategialähtöiset Laukaan kunta/ tekninen osasto e Ei sovellettavissa 2016 1 Välttävästi 2 Tyydyttävästi 3 Hyvin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli 4 Erinomaisesti Johtamistapa ja valvontakulttuuri Arvio

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus

Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus Sisäisen valvonnan järjestäminen Oulun kaupungissa Kaupunginvaltuutettujen perehdyttämiskoulutus 13.12.2012 Rauni Väänänen-Sainio, tarkastuspäällikkö sisäinen tarkastus TARKASTUS- TARKASTUS- TOIMIKUNTA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Suomen Kuntaliitto Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntalaki: kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää

Lisätiedot

TEHTÄVÄKUVA

TEHTÄVÄKUVA TEHTÄVÄKUVA 2017 19.1.2017 Toimiala/tulosalue/yksikkö: Tehtävänimike: Henkilön nimi: Pätevyysvaatimukset: Välittömät alaiset: Esimiehen nimi ja tehtävänimike: Toimialan/tulosalueen/yksikön perustehtävä:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunta Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunta Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1(5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika Perjantai klo 9.00 Paikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot