Hyrynsalmen kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyrynsalmen kunta 30.12.2014"

Transkriptio

1 Sisäisen valvonnan raportt, Kunnanjohtaja Hyrynsalmen kunta JOHDANTO Kunnallinen valvontajärjestelmä on jaettavissa sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Sisäinen valvonta on jatkuva prosessi, joka ei ole erotettavissa jokapäiväisestä toiminnasta. Kunnan sisäinen valvonta on organisaation omaa, nimensä mukaisesti sisäistä, valvontaa ja sen järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kuntalain 24 1 momentin mukaisesti kunnanjohtajan tehtäväksi on määritetty kunnan hallinnon, talouden hoidon sekä muun toiminnan johtaminen kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja vastaa laillisuuden valvonnasta, jollei johtosäännössä toisin määrätä (Kuntalaki ). Kunnan ulkoinen valvonta on nimensä mukaisesti kunnasta riippumatonta valvontaa ja sen tärkein osa on hallinnon ja talouden tarkastus eli tilintarkastus. Ulkoista valvontaa suoritetaan myös kuntalaisten ja valtion viranomaisten toimesta. Kuntalaisten suorittamaa valvontaa ovat lähinnä muutoksenhakujärjestelmän kautta tapahtuvat oikaisuvaatimukset ja kunnallisvalitukset. Suomen lainsäädäntöön sisältyy yleinen valitusoikeus. Viranomaisen päätöksestä, jolla asia ratkaistaan lopullisesti, saa yleensä aina valittaa. 1.1 KUNNAN SISÄINEN VALVONTA Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säädöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta on keskeinen osa kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytäntöjä. Sisäisen valvonnan järjestäminen kuuluu kunnanhallitukselle. Sen toteuttamisesta vastaavat toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytöstä ja jotka toimivat viranomaisina. Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaavat esimiesasemassa olevat henkilöt, joiden varassa valvonta toimii. Koko henkilöstö vastaa sisäisien valvonnan toteutuksesta omien tehtäviensä ja niihin liittyvien valvontatoimien mukaisesti. Sisäinen valvonta jaetaan kolmeen osa-alueeseen. Näitä ovat sisäinen tarkkailu (henkilöstö), luottamushenkilöiden suorittama seuranta (Kh, tarkastuslautakunta) ja sisäinen tarkastus (Kj, johtoryhmä). Sisäinen tarkkailu on jokapäiväistä toiminnan ja varojen käytön seurantaa ja ennakointia. Johtovastuussa olevien henkilöiden tehtäviin kuuluu sisäisen tarkkailun toimivuuden seuranta. Keskeinen osa sisäistä tarkkailua on tehtävien jako, tehtävien vaihto (lyhyet sijaisuudet yms.), työnkulku, hyväksymisvaltuudet yms. Asianmukaisesti järjestetty sisäinen tarkkailu jokapäiväisenä tehtävänä ennakoi tehokkaasti virheitä ja tuloksetonta toimintaa. Sisäisestä tarkastuksesta ei ole erikseen säädetty nykyisessä kuntalaissa. Sisäiseen tarkastukseen sisältyy tehtävien hoidon laadun arviointia sekä tiedottamista siitä, että yhteisön toimintaperiaatteita ja -ohjeita sekä päätöksiä noudatetaan (toisin sanoen noudatetaan hyvää hallintotapaa).

2 1.2 Kuntalaisten ja valtion suorittama valvonta Kuntalaiset voivat suorittaa oma-aloitteista valvontaa. Kuntalaisten rooli valvojina on henkilön oikeusturvan kannalta perustava oikeus. Ko. valvonnan oikeutus on myös kunnan toiminnan verovaroin, ts. kuntalaisilta kerätyin varoin, tapahtuvaa toimintaa. Jokaisella kuntalaisella on siis oikeus valittaa kunnan toimielimen tekemästä päätöksestä kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus on ensisijainen keino hakea muutosta valtuuston päätökseen tai kuntayhtymän ylimmän tai ainoan toimielimen päätökseen. Kunnallisvalituksen rajoitetut valitusperusteet tekevät siis valituksesta laillisuusvalituksen. Kunnallisvalituksen voi tehdä seuraavilla perusteilla: 1. päätös on syntynyt virheeilisessä järjestyksessä, 2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3. päätös on muuten lainvastainen. 2. RAPORTTI Sisäisen valvonnan toiminnot ovat: Seuranta ja valvonta, tieto ja tiedonvälitys, valvontatoimenpiteet, riskienhallinta ja valvontaympäristö. Kunnanjohtajan raportin liitteenä ja lähtöaineistona ovat toimijakohtaiset raportit sekä keskeisten konserniyhtiöiden raportit pois lukien hallintopalvelut, jonka raportti on sisällytetty suoraan tähän raporttiin. 2.1 Valvontaympäristö Hyrynsalmen kunnan valvontaympäristö, eli organisaation periaatteet ja arvot jotka muodostavat työntekijän ja organisaation suunnan ja tietoisuuden valvonnasta ja sen tarpeesta. Esimiesten vastuulla on huolehtia sisäiselle valvonnalle myönteisen ilmapiirin luomisesta omalla vastuualueellaan. Henkilöstön on ymmärrettävä valvonnan merkitys, heidän tulee noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä sekä edistää organisaation tavoitteiden toteutumista omilla toimillaan. Valvontaympäristö (eli henkilöstö) on sisäistänyt sisäisen valvonnan ja hyvän hallnnon periaatteet riittävällä tasolla. Huolimatta siitä, että ohjeistus sisäisestä valvonnasta puuttuu, on toiminnan seuranta, kustannustietoisuus ja vaikuttavuuden arviointi hyvää. Parantamista on sisäisen valvonnan jokapäiväistämisessä ja eriyttämisessä ulkoisesta valvonnasta (tilintarkastus). Hyvän hallnnon periaatteet ovat yleisesti käytössä mutta niiden seurannassa ja analysoinnissa on puutteita (esim. asia kas tyytyväisyyskyselyt). Valvontaympäristön puute on myös ohjeistuksen

3 (hallntosääntö, johtosääntö yms.) puutteet, jotka on korjattava vuoden 2015 aikana esim. toimivaltamäärittelyjen osalta. Päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää sekä keskustelevaa. Valvontaympäristön heikkous on kriittset tehtävät, esim. laskutus, joihin ei ole osoittaa osaavaa henkilöstöä toimenhaltijan sairastuessa esim. äkilisesti. Esteellsyysasioihin tulee kiinnittää tulevaisuudessa huomiota. 2.2 Riskienhallnta Riskienhallinnan tarkoituksena on arvioida riskien merkittävyyttä ja niiden toteutumisen todennäköisyyttä sekä arvioida riskien hallitsemiskeinoja. Hyrynsalmen kunnan riskianalyysi on ollut vuodelle 2014 tekemättä. Johtoryhmä on kokouksessaan määrittänyt koko kuntaa koskevat riskit alustavalla tasolla. Riskikartoitus ilman toimenpide-esityksiä esitetään litteenä. Hyrynsalmen kunnan riskikartoitus on alustava. Sitä tulee täydentää vuoden 2015 alkupuoliskolla koko konsernin laajuiseksi sekä siihen on täydennettävä kartoitusta seuraavat toimenpiteet ja niiden aikataulu ja vastuuhenkilöt. Merkittävimpiä riskejä ovat: ikääntyvä kiinteistökanta organisaation ikääntyminen ja sijaisjärjestelyjen puute hallnto-oikeusvalitusten taloudellset riskit (sopimus- ja vastuuriskit) ohjelmistoriskit (Dynastyn seuraaja ja sen viivästyminen) palkkahallnnon, kirjanpidon ja tietohallnnon ulkoistaminen vanhentunut taloushallnnon järjestelmä pilaantuneet maa-alueen, pohjavesiriski 2.3 Valvontatoimenpiteet Valvontatoimenpiteillä pyritään ehkäisemään ja havaitsemaan virheitä ja väärinkäytöksiä. Valvontatoimenpiteet koostuvat esimiehen suorittamasta jatkuvasta seurannasta sekä erikseen rakennetuista laskentatoimen taloudenhoitoon liittyvistä kontrolleista. Valvontatoimenpiteinä, jokapäiväisen seurannan ja keskustelevan työkultuurin lisäksi, toimialat ovat tehneet pistokoeluontoisen tarkastuksen alaistensa tekemiin viranhaltijapäätöksiin. Sivistyspalveluiden ja Teknisten palveluiden osalta ei tarkastuksessa ole havaittu olennaisia puutteita. osa raportin johtopäätöksistä on muodostettu emo tarkastuksissa tehtyjen havaintojen perusteella. Kehityspäällkön tekemistä viranhaltijapäätöksistä on tarkastettu seuraavat: hankinnat: ei hankintapäätöksiä vuonna 2014 henkilöstöpäätökset: ei henkilöstöpäätöksiä vuonna 2014 yleiset päätökset 3 kpl: /2014 Easy-Lift Oy / Monihall A:n kylmävaraston vuokraus 102,5 m /2014 Elom Oy:n vuokrasopimus ajalle

4 /2014 Varastohalln vuokraus Sivistyspalveluiden päällkkö yleiset päätökset 4 kpl: /20 14 Perusopetuksen määräaikaisen kotitalouden lehtorin valinta /20 14 Perusopetuksen määräaikaisen tuntiopettajan valinta /2014 Perusopetuksen määräaikaisen tuntiopettajan valinta /2014 Päivähoidon ohjaajan viransijaisen valinta Teknisten palveluiden päällkkö hankinnat 2 kpl: /20 14 Hyrynsalmen terveyskeskuksen hoivaosaston automaattisen vesisammutuslaitteiston suunnittelun ja asentamisen urakkatarjousten hyväksyminen /2014 Jäteastioiden tyhjennyssopimus alkaen henkilöstöpäätökset 3 kpl: /2014 Kiinteistön varallaolon järjestäminen, muutospäätös 6:ään /20 14 Palveluesimiehen viransijaisuuden täyttäminen /2014 Winterhome lomakotimessujen aikaiset työvapaat 1/ numerolla ei päätöstä yleiset päätökset 8 kpl,joista pistokoeluontoisesti seuraavat: /2014 Asuntotontin vuokraoikeuden siirto / Heikkinen Kari ja Heikkinen Olga /2014 Kiinteistöhoidon varallaoloaikana tehtävän työn minimiajasta päättäminen /2014 Asuntotontin vuokraoikeuden siirto / Kurkinen Herkko ja tolonen Hanna-Kaisa /2014 Lupa kaukolämpöjohdon sijoittamiseen Tarkastetuissa päätöksissä ei ole havaittu puutteita. 2.4 Tiedonvälitys ja raportointi Tiedonvälittämisen ja raportoinnin on varmistettava luotettavan, tarkoituksenmukaisen ja oikea-aikaisen informaation tuottaminen päätöksenteon tueksi. Myös organisaation työntekijät tarvitsevat olennaista ja oikea-aikaista tietoa tehtäviensä hoitamiseksi. Sisäisen viestinnän tulee olla tehokasta ja koko henkilöstön kattavaa. Kirjanpitotiedon tulee olla täydellistä ja oikeaa. Kuntaorganisaatio on perinteisesti mielletty linjaorganisaatioksi, jossa tieto kulkee esimieheltä alaiselle kunnanjohtajasta työntekijään. Nykyisessä alati muuttuvassa ympäristössä tämä toimintatapa ei välttämättä ole riittävän tehokasta ja nopeaa. Nykyorganisaation johtamien on enenevässä määrin syväjohtamista, eli tiivistettynä, johda niin kuin haluaisit itseäsi johdettavat. Tämä asettaa esimiehile haasteita mutta mahdollstaa työntekijöile mahdollsuuden käyttää alaistaitoja, eli ottaa kantaa rakentavasti parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

5 l',/1/ Tiedonvälityksessä Hyrynsalmen kunnassa on pitkälti toimittu kuten aina ennenkin. Eli esimies antaa ohjeet ja työntekijät toteuttavat ne. Kehittämisen arvoista on korostaa itseohjautuvuutta, kuten on jo ilahduttavassa määrin kunnassamme myös tehty. 2.5 Seuranta ja valvonta Sisäisen valvontajärjestelmän toiminnan seuraaminen tulee olla jatkuva prosessi ja sen tulee tapahtua luontevasti ja samanaikaisesti muun toiminnan ohella. Järjestelmän toimintaa voidaan tilanteen mukaan arvioida erillisillä arvioinneilla sekä säännöllisillä johtamis- ja valvontatoimilla. Jatkuvia seurantatoimenpiteitä ovat mm. tavalliset johtamistoimet, toimintaraportit, täsmäytykset, vertailut ja muut rutiinitehtävät. Hyrynsalmen kunnan rutiniseuranta on toteutettu asiallisesti, talouden raportointi on riittävän ajanmukaista, johtamistoimien painopiste on johtoryhmä työskentelyn osalta keskustelevassa kulttuurissa, jossa kannustetaan ennalta keskustelemaan asioista ja hakemaan ratkaisuja muiden resursseja hyväksikäyttäen parhaan mahdollisen ratkaisu saavuttamiseksi. Talouden ennusteiden osalta kunnan käytettävissä oleva järjestelmä on alikehittynyt eikä anna keskeisiä tunnuslukuja automaattisesti. Positiivisen seurannan kultuuri on Hyrynsalmen kunnassa olemassa. Sisäinen tarkkailu on toimivaa ja jatkuvaa. Hallinnollisissa päätösketjuissa on korostettu hyvän hallnnon periaatteiden mukaista menettelytapaa sekä aktiivista puuttumista. Talouden seuranta raportoitin kunnanhalltukselle neljännesvuosittain elokuussa käyttöön otetun vuosikellon mukaisesti. Hyrynsalmen kunnan vuosikello KHlHyvinvoint ih rt I)inus Käyttö s uunniteiniat Veroprosentlt alkclvjlle vljl)del1~ L'lutakuritlen tòlollsjivloesitytset intf1nessj Talous-ja toiinintaljportti KH I Tii npä;;töi., t l)irn nt,li.~rtornus 31.3, Ilenn ssä T.:lous.JíI toimintdr JPQitti Ta!ousar, iora,~ini KV ITJloud-:iija toirnfnn,m S"lJlmnitt t? tus e n~inajri ff-- Str at~gis~t I njaul\set (kunta strategia jj ~'fv mflíllt k~rt(\nius) h:.r;.. j'.:' :L:í)!.1 suljtttlj Kuva 1! Hyrynsalmen kunnan vuosikello KuntJ5trategl.inJa J h'i'lïnvo int ke rtonìur..en p;jiv ttjmistarp. ~t (hmtjlàist 1\ J~'1 henk!!östön osallst~~inine!n) KV / H~"iinvolr,ti~ kertomuksen ar' iointi --i

6 Viranhaltijatasolla tulojen ja menojen kehittymistä seurattin kuukausitasolla. Vuonna 2014 otettin käyttöön kunnanjohtajan katsaus -menettely osana kunnanhallituksen kokouskäytäntöä, jossa yhtenä kokonaisuutena raportoidaan myös talouden kehittymistä kirjaliisin ja suuliisin esityksin. Ko. menettelyyn sisältyy myös toiminnan ja talouden arvioiminen sekä valmistelussa ja päätökseen tulevien asioiden tiedottaminen. ~~~- Hyrynsalmella Ari Nurkkala Kunnanjohtaja

7 HYRYNSALMEN KUNNAN TOIMIALOITTAIN TEHDYT RISKIKARTOITUKSET JA TOIMENPITEET Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää kunnan riskienhallinnan nykytila. Pyydämme Teitä vastaamaan oheisiin kysymyksiin toimialanne osalta. Toimiala / Tulosalue Tulosyksikkö Laatijat Päiväys Sivuja Koko kunta Johtoryhmä Lautakunt Milloin lautakunta on viimeksi käsitellyt riskienhallintaan liittyviä Tehty ",;,,,' ',,,,,-;,c: riskikartoitus w//?d~?';',-- (aihepiiri"johon -,_g:ù~ kártoituspnc ~ - --Jt t:;::gj~ FifNûosi~'õllo' kohäistèttu)d " " "". ~i à~ u (Tässä sarakkeessa mainitut riskityypit ovat 2014 esimerkke 'ä, lisää tarvittaessa rive 'ä. Toimintariskit - ikääntyvä kiinteistökanta Kunnanjohtaja ja toimialojen päälliköt 2015 alkaen Henkilöriskit. organisaation ohuus - ei pysyviä sijaisjärjestelyjä - työmitoituksetlkuormittavuus - ikääntyminen / kouluttamattomuus Rahoitusriskit - luotonhallinta, asiantuntijan puuttuminen - hall into-oikeusvalitukset - ikääntyvä kiinteistökanta - valtionosuusjärjestelmän muutokset Sopimus- ja vastuuriskit - hall into-oikeusvalitukset - konsulttitoimeksiantojen sisältämät vastuut Hallinnolliset riskit - sijaisjärjestelyt - Dynasty-ohjelman vaihtaminen - palkkahallinnon, kirjanpidon ja tietohallinnon ulkoistaminen BDO Audiator Oy 1/2

8 Tehty. riskikartoitus (aihepiiri, johon kartoitus on Vuosi,jolloiri,~,...;C" 'd."", ".;.,......, " ;'.~. ;:b V ftuuhejkilö Toteutusk~hdi~~tt~).c "kartoitus oritehtyip :;;i.~- ;~.; l:+ ff\;,:"~, :i ;~ ",. "::-;;/!:f: \- ~ t;: ~ ~K i":.-:.1 ~a?:"" ;:; -: ") 0:,'_ '.tt;. ci!.'%,&)5ns';r)i,;,",0i';,;.,';" i~fkârtoitustã\sèurarineet,toi menpiteet '!illikatåùlu Tietoriskit palkkahall innon, kirjanpidon ja tietohallinnon ulkoistaminen.'i Tietotekniikkariskit - data kaukana (Kajaanissa) Raportointiriskit vanhentunut taloushall innon järjestelmä Ympäristöriskit - pilaantuneet maa~alueet, pohjavesiriski Omaisuuden vahinkoriskit - vanha kiinteistökanta - ilkivalta BDO Audiator Oy 2/2

9 Hyrynsalmen kunta SISÄINEN TARKASTUS / ELlNKEINO- JA MATI(AILUPALVELUT Sisäinen tarkastus on suoritettu tänään Tarkastuksessa on käyty läpi hallintoa, johtamistapaa, toimivaltaa, vastuita, valmistelua, päätöksentekoa, valvontaa, esteellisyyksiä, asiahallintaa ja arkistointia. Tarkastus on suoritettu pistokokeina. Hallinto Havainnot: Winterhome-hankkeen ohjausryhmän kokouksen esityslistat ja asialista on laadittu asianmukaisesti ja pöytäkirjan tarkastus on suoritettu rahoittajan hyväksymällä tavalla. Hankkeen projektipäällikkö Hanna Linjala on hoitanut hankkeen asiahallinnon tarkoituksenmukaisesti ja hyvin. Arkistoinnin hoitaa kuitenkin arkistonhoitaja Pirkko Ohtonen. Viranhaltijapäätös päätös on asianmukainen. Viranhaltijapäätös , päätös on asianmukainen. Suopotkupallon MM-kisojen ( ) sopimukset on valmistellut Eeva-Liisa I(emppainen. Sopimuksissa ei ole huomauttamista. Sopimuksista ei ole kuitenkaan tehty kehityspäällikön tai kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksiä. Hallintoa on hoidettu siten, että vaarallisia työyhdistelmiä ei pääsisi syntymään. Tarkastuksessa ei ole myöskään tullut esille esteellisyyksiä. Toimivallan ylityksiä ei ole havaittu tässä pistokokeina suoritetussa tarkastuksessa. Laskujen tarkastus ja maksaminen Havainnot: Laskut tarkastaa toimistosihteeri Pirkko Ohtonen ja hyväksyy toimitusjohtaja Pekka Oikarinen Hankinnat: Ei ole suoritettu hankintoja, joita olisi pitänyt kilpailuttaa. Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunta Elinkeino- ( mcitkailupalvelut ~,\,,, Pekka Oikarinen I(ehistyspäällikkö

10 SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI SIVISTYSPALVELUISTA HALLlNTO- JA JOHTAMISTAPA: Sivistyspalvelujen tulosyksiköissä on noudatettu hyvän hallinnon periaatteita (mm. yhdenvertaisuus ja puolueettomuus päätöksenteossa ja asiakaspalvelussa). Esimiehet ovat seuranneet tulosyksikkönsä talouden toteutumista ja toimineet vastuullisesti tehtävässään. Puutteena on se, että kaikkia viranhaltijapäätöksiä ei ole tehty Dynastyjärjestelmään, esimerkiksi virkamääräyksen antaminen on katsottu olevan riittävä osoitus päätöksestä. Esimerkiksi kouluilla lyhytaikaisten sijaisten paikkaamisessa virkamääräyksen antamisen tulisi olla riittävä osoitus päätöksestä. Hallinto- ja johtosäännöt tulee päivittää erityisesti päivähoidon osalta. Esimies (päivähoidon ohjaaja) ei tee tällä hetkellä henkilöstöpäätöksiä, vaan ne menevät suoraan palvelujen päällikölle. Tämä on aiheuttanut ongelmatilanteita esimerkiksi lomia vahvistettaessa. Sama tilanne on laskujen hyväksynnässä, esimies toimii tarkastajana ja hyväksyjänä päällikkö. Erityisesti päivähoidon ohjaajan päätöksentekoa ovat tukeneet sivistyslautakunnan tekemät linjaukset (mm. päivähoidon ostaminen toisesta kunnasta). Vaarallisten työyhdistelmien syntyminen on estetty siten, että usealla henkilöllä on mahdollista tehdä asiatarkastus sekä tapahtumien hyväksyminen. Vaikka olemmekin pieni organisaatio, tämä ei ole ongelma. Kaikki viranhaltijapäätökset on viety nähtäväksi lautakunnan kokouksiin, jolloin lautakunnalla on ollut mahdollisuus ottaa ne käsiteltäväksi. Toistaiseksi yhdenkään päätöksen kohdalla ei ole näin menetelty. Päätökset ovat olleet nähtävinä kunnanviraston aukioloaikana lain edellyttämällä tavalla. TARKASTETUT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET: Moisiovaaran koulun rehtori, poissaolopäätös ei huomautettavaa Moisiovaaran koulun rehtori, vuosilomapäätös ei huomautettavaa Yhtenäiskoulun vararehtori, poissaolopäätös ei huomautettavaa

11 Raportti sisäisen tarkkailun ja sisäisen valvonnan sekä seurannan tilanteesta Hyrynsalmella Ympäristölautakunnan osalta sisäinen tarkkailu työpaikalla toimii hyvin ja sitä tehdään jatkuvana työnteon yhteydessä kaikilla tasoilla, asioita tuodaan herkästi keskusteluun jos on havaittu jotain, tämä on erinomainen ilmiö (kentän työntekijät, toimistotyöntekijät, työnjohto ja osastopäällikkö osallistuvat aktiivisesti), resurssiseurantaa tehdään myös taloushallinnon ohjelmistolla ennen hankintojen tekoa, työntekijäresurssien systemaattinen seuranta? sisäinen tarkkailu lautakunnassa toimii nähdäkseni kohtuullisesti, lautakunnassa on muutamia aktiivisia henkilöitä jotka tuovat havaintojaan keskusteluun, jäsenistön osalta keskusteluaktiivisuutta saisi olla enemmänkin sisäinen tarkastus ei ole ollut käsittääkseni aivan säännöllistä vaan niveltyy hallintokunnan ulkoisen tarkastuksen yhteyteen (talouden seuranta). Ympäristölautakuntaa ja sen alaista toimintaa koskien ulkoista tarkastusta tehdään Tarkastuslautakunnan sekä kh:n ja kv:n (talouden seuranta) toimesta, tämän toimivuus on kohtalainen, parhaat tulokset saataisiin kun tehtäisiin oma ohjelma sisäiseen tarkastukseen mielestäni raportointivelvoitteet on Hyrynsalmella selkeästi kohdistettu ja niistä vastaavat henkilöt myös tekevät raportoinnin, itse käytän toki paljon apuna henkilöitä joilta tarvittava tieto on parhaiten hallussa, ts. teemme raportointien yhteydessä tiivistä ryhmätyötä (toimistohenkilöstö - työnjohto - osastopäällikkö ja tarvittaessa kenttähenkilöstö) hyvän hallinnon toteutumista ei ilmeisesti mitata mitenkään (asiakaskyselyt?) jokainen toki pyrkinee hoitamaan työnsä ko. periaatteiden mukaisesti, tähän osa-alueeseen voisi olla koulutustarvetta hyvän johtamistavan toteutumista ei ilmeisesti mitata (työntekijäkyselyt ja palautteet?) hyvään johtamiseen toki pyritään, tässä asiassa myös koulutus voisi olla hyvä asia, mielestäni johtamisessa voisi tulla aina paremmaksi ja hyvä johtaminen lisää työpaikalla ihmisten motivaatiota (tuottavuus / tulokset) sekä mahdollistaa positiivisen ilmapiirin, emo lisää ihmisten jaksamista hyvä hallinto ei toteudu aina vastuutuksissa / roolien hoitamisissa (onko työtekijöiden ja johtajien roolit selkeät?) ulkoinen valvonta tilintarkastuksessa on rutiinia, kuntalaisten toimesta tapahtuva ulkoinen valvonta on Hyrynsalmella aktiivista hallinnollinen / päätösten valvontaa ei suoriteta aktiivisesti, tähän voisi ottaa pistokoe käytännön, päätökset menevät kyllä rutiinin mukaisesti hyvin tiedoksi oikeille tahoille mutta aikaa ei välttämättä ole oikeellisuuden tarkasteluun luottamushenkilöiltä voisi tulla enemmänkin visioita ja tulevaisuuden suuntaviivoja (niitä varmasti heiltä löytyy) / aktiivisuutta voisi nostaa, samalla se ehkä helpottaisi ja luontevoittaisi heidän valvontavastuuta tilivelvollisuus ja sen merkitys sekä tilivelvollisen rooli olisi hyvä tuoda luottamushenkilöiden ja uusien virkamiesten koulutuksessa esille vaarallisiin työyhdistelmiin joutuu mielestäni helposti, tätä ei oteta riittävästi huomioon (esim. yhdistelmätehtävät sekä päätökset jotka koskevat lähipiiriä / sukulaisia / tuttavia, pienellä paikkakunnalla virkamiehen jolla on monta roolia tulisi olla henkilö jolla ei olisi näitä tekijöitä lähellä liikaa hallintosäännöt ja ohjeet ovat pääsääntöisesti selkeät ja niitä noudatetaan hyvin, olen huomannut kuitenkin että sääntöihin ei ole määritelty yksiselitteisesti määritelty tai määrittely puuttuu kokonaan aivan kaikkea tarpeellista, esim. rekrytoinnin osalta toimivalta ei ole

12 päätöksenteko prosessin sisäistä valvontaa ei nähdäkseni suoriteta erillisesti tai systemaattisesti, tähän voisin luoda esim. oman järjestelmän pistokoe periaatteella päätöksenteko on sinällään meillä avointa ja läpinäkyvää, asioista kyllä keskustellaan ennen päätöksentekoa, päätöksentekoa ohjaavaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta noudatetaan meillä hyvin (päätöksenteonprosessi vireilletulo, valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano jne), lautakunnan koulutus on tärkeää (vastuiden tiedostaminen ja hyvän sekä oikean hallinnon osaamisen riittävä taso) viranhaltijapäätöksissä noudatetaan myös hyvin ohjeistusta mm. oikea viranomainen käsittelee (toimivalta) / perustelee (valmistelu) viranhaltijapäätöksistä tiedottaminen (nähtävillä olo, tiedoksiannot, esteellisyys, päätöksenteon oikea järjestys) lakien ja ohjeistuksen mukaisilla tavoilla toteutuu Ympäristölautakunnassa hyvin täytäntöönpanossa ollaan oltu ilmeisen varovaisia ja ennakoivia, koen että tällä hetkellä tämä asia on tasapainossa ja lait sekä ohjeistus huomioidaan asian mukaisesti esteellisyys on asia minkä tiedostaminen jokaisen on tehtävä henkilökohtaisesti, tästä olisi suotavaa myös koulutusta asian osaamiseen (varmistetaan kaikkien päättäjien riittävä tietotaito tässä) arkistointi meillä toimii sinällään hyvin ja tieto niistä kyllä löytyy, mutta jonkin verran ongelmia on aiheuttanut se että arkiston käytöstä ja niistä löytyvästä aineistosta vastaavan henkilöstön pois ollessa tiedon saaminen, tähän ratkaisu saadaan pienellä omalla keskinäisellä koulutuksella Edellä mainitut päätöksentekoon liittyvät havainnot / asiat on tehty tarkastelemalla mm. seuraavia päätöksiä; viranhaltijapäätös / henkilöstöpäätös, kiinteistön varallaolon järjestäminen Ymp.lautakunnanpäätös / Kivivaara - Peuravaara tuulivoimaloiden rakennuslupien oikaisuvaatimus viranhaltijapäätös / rakennusluvat / Kivivaara - Peuravaara tuulivoimaliden raken nuslupapäätökset

13 Kiinteistö Oy Ahmahaka SISÄINEN TARI(ASTUS / KIINTEISTÖ OY AHMAHAKA Sisäinen tarkastus on suoritettu tänään Tarkastuksessa on käyty läpi yhtiön hallintoa, johtamistapaa, toimivaltaa, vastuita, valmistelua, päätöksentekoa, valvontaa, esteellisyyksiä, asia hallintaa ja arkistointia. Tarkastus on suoritettu pistokokokeina: Hallinto /hallituksen kokous Havainnot: Kokoukseen on laadittu esityslista päätösesityksineen, joka on lähetetty yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kokouksesta on laadittu pöytäkirja, joka on asianmukaisesti tarkastettu ja allekirjoitettu. Havainnot: Hallintoa on hoidettu siteni että vaarallisia työyhdistelmiä ei pääsisi syntymään. Tarkastuksessa ei ole myöskään tullut esille esteellisyyksiä. Laskujen tarkastus ja maksaminen Havainnot: Laskut tarkastaa toimistosihteeri Ritva Anttonen ja hyväksyy toimitusjohtaja Pekka Oikarinen ja toimistosihteeri Ritva Anttonen maksaa laskut. Havainnot: Laskuja maksettu Tili-Pajala Oy:n osalta täysimääräisenä vaikka yritys ei ole kuulunut ennakon perintärekisteriin. Vesilasku / Vesi-Mega Oy, lasku on asianmukainen ja tarkastettu. I(iinteistön hoitolasku 10.11, lasku on asianmukainenja tarkastettu Hankinnat: Hallituksen kokous / 7 jätteen kuljetussopimus Hallitus hyväksynyt jätteen kuljetussopimuksen I(eski-Kainuun kuljetuksen kanssa, sopimus voimassa toistaiseksi. Palvelua ei ole kilpailutettu. Hyrynsalmi Kiinteistö Oy Ahmahaka kl (j.l- Pekka Oikarinen Toimitusjohtaja

14 Kiinteistö Oy Hyrynsalmen Virastotalo SISÄINEN TARKASTUS / EliNKEINO SisäiNen tarkastus on suoritettu tänään Tarkastuksessa on käyty läpi yhtiön hallintoa, johtamistapaa, toimivaltaa, vastuita, valmistelua, päätöksentekoa, valvontaa, hallintaa ja arkistointia. esteellisyyksiä, asia Tarkastus on suoritettu pistokokeina: Hallinto: Hallintoa on hoidettu siten, että vaarallisia työyhdistelmiä ei pääsisi syntymään. Pistokoemaisesti suoritetussa tarkastuksessa ei ole havaittu esteellisyyksiä. Hallituksen kokous Havainnot: Kokoukseen on laadittu asialista, kokouksesta on laadittu pöytäkirja, joka on asianmukaisesti tarkastettu ja allekirjoitettu. Laskujen tarkastus ja maksaminen Havainnot: Laskut tarkastaa toimistosihteeri Ritva Anttonen ja hyväksyy toimitusjohtaja Pekka Oikarinen ja toimistosihteeri Ritva Anttonen maksaa laskut. Lasku (laskun numero: 14220), lasku maksettu Tili-Pajala Oy:lle täysimääräisenä vaikka yritys ei ole kuulunut ennakon perintärekisteriin. Lasku / JarMotor Oy 35,00 euroa, vastaanottomerkintä on epäselvä. Laskujen tarkastukseen on kiinnitettävä huomiota. Hyrynsalmi Kiinteistö Oy HYRYNSALMEN VIRASTOTALO Iwu Ú.L- Pekka Oikarinen Toimitusjohtaja

15 Vesi-Mega Oy Yhtiön perustehtävät: Vesi- ja lämpöhuoltopalveluiden tuottaminen Hyrynsalmen kunnan taajamassa ja Ukkohallan 10 ma -asu ntoa lueella. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Keväällä 2014 saneerattiin osa Asemantien viemäröintiä pätkä-sujuttamalla noin 430 m. Saneeraus johtui viemäriverkon huonosta kunnosta, joka ilmeni lukuisina viemärin tukoksina talven aikana. Saneerausta ei olut vuoden investointiohjelmassa, kustannus noin Työ rahoitettiin kassavaraoin. Kaukolämpöverkostoa rakennettiin kesän 2014 aikana noin 550 m, rakentaminen mahdollisti Haapatien rivitalojen ja ent. metsurien talon liittämisen kaukolämpöön. Lisäksi kaukolämpöön liitettiin neljä omakotitaloa. Rakentamiskustannus noin Hyrynsalmen taajamassa kaikki rivi- ja kerrostalot on liitetty kaukolämpöön lukuun ottamatta sähkölämmitteisiä taloja. Verkostojen rakentaminen oli yhtiön i nvesto intiohjelmassa. Ukkohallan biolämpökeskus hanke ei ole edennyt, yhtiö odottaa kaavallisia ratkaisuja ja sen myötä lisää kiinteistöjä kaukolämpöasiakkaiksi. Ydinalueen lämmön vuosittainen lämmönkulutus on vielä liian pieni taloudellisesti kannattavaan biolämmön tuotantoon. Taloudelliset tavoitteet. Yhtiö on rahoittanut kaikki investoinnit kassavaroin. Kuntarahoituksen lainaa yhtiöllä oli , vuoden lopussa lainaa on jäljellä noin Yhtiön rahoitusvalmius on ollut suhteellisen hyvä. Hallinto: Yhtiön hallitus on kokoontunut vuoden aikana 3 kertaa. Vuoden 2013 tilintarkastuksen suoritti Simo Paakkola BDO Yhtiötarkastus Oy. Riskit: Suurimpana taloudellisena riskinä pidän vesi- ja lämpölaskutusta varsinkin vuoden vaihteessa, laskutus on yhden toimistosihteerin vastuulla ja hallinnassa. Toimistovirkailijan tapaturma tai vakava sairastuminen aiheuttaisi vuodenvaihteessa ja muulloinkin välittömän kassakriisin. Hyrynsalmella ~-~~?i~---"7'-- ( ~ ~~7~~ne;:--~ toim.joht

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1. Johdanto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 8649/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 72 Asianro 8649/00.01.04/2013 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen tarkastaja Tapani Laitinen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalakiin v. 2012

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet

Haukiputaan kunta. Konserniohjeet Haukiputaan kunta Konserniohjeet 17.1.2011 2 Sisältö 1 Kuntakonserni... 3 2 Konserniohjeiden soveltamisala... 3 3 Kunnan ohjausvallan käyttäminen... 3 3.1. Hallinnon järjestäminen... 4 3.2. Toiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Suomen Kuntaliitto Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntalaki: kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa

Luottamushenkilön asema. Reino Hintsa Luottamushenkilön asema kunnallis- ja hallinto-oikeuden oikeuden näkökulmasta Kunnan jäsenyys kunnan asukas yhteisö, laitos, säätiö, jolla on kotipaikka kunnassa se, joka omistaa kiinteistön kunnassa 2

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 10 18.11.2014

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 10 18.11.2014 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 18.11.2014 Kokousaika Tiistai 18.11.2014 19.00 21.29 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 5.10.2016 40 Aika: 5.10.2016 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 29 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012

ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 1 ALAVIESKAN KUNTA Tarkastuslautakunta 9.12.2009 16.9.2010 15.9.2011 25.9.2012 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA JA TYÖOHJLEMA Valtuustokausi 2009 2012 Työohjelma 2010 Työohjelma 2011 Työohjelma

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 4.5.2015 klo 9.00-15.00 Sivistyslautakunta 28.4.2015 43 Kokousaika 28.4.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot