Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Annaleena Rita ja Paula Hinkkanen Khall Oheismateriaali asia 6

2 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 2 Sisältö 1. Yleistä Käyttösuunnitelmat Tilivelvolliset Tositteiden hyväksyminen Matkalaskut Maksut, taksat, saatavat ja vuokrat Raportointi Käteiskassat Konsernitili Hankinnat Virkojen ja toimien täyttöluvat Tilojen käyttövuorojen maksut Sisäinen valvonta Säästötalkoot virkavapaudet/työlomat Etätyö... 12

3 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 3 1. Yleistä Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota, kunnan hallintosäännön määräyksiä ja muita taloudenhoitoa koskevia ohjeita sekä tätä kunnanhallituksen kokouksessaan hyväksymiä talousarvion täytäntöönpanoohjeita. Talousarvion liitteenä olevat toimialojen tuloskortit valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen mukaan suuntaa-antavina. Taloustilanteen ja toimintaympäristön muutoksesta johtuen valtuusto päivittää strategiset tavoitteet iltakouluissaan (sivistystoimi, hankkeet) ja (tekninen toimi ja tytäryhtiöt). Tuloskorttien tavoitearvot ja mittarit määritellään strategisten tavoitteiden, taloussuunnitelman, hyvinvointikertomuksen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallintaasiakirjan pohjalta. Lautakunnat käsittelevät tulosalueidensa tuloskortit helmikuun lopulla. Valtuuston tulosseminaarissa tarkastellaan osallisuus ja päätöksenteko -tulosalueen asiat ja kootaan yhteen strategisten tavoitteiden ja tuloskorttien kokonaisuus. Tavoitteena on, että valtuusto vahvistaa kuntastrategian ja tulosalueiden tuloskortit kokouksessaan Tulosalueiden tuloskortit toimivat pohjana tulosyksiköiden tuloskorteille. Kunnanhallitus painottaa lautakunnille, toimialoille ja tulosyksiköille talousarvion haasteellisuutta, joka edellyttää jäntevää toiminnan suunnittelua sekä käyttötalous- ja investointimenojen tarkoituksenmukaista ja taloudellista käyttöä ja huolellista seurantaa. Vaikka talousarvio on laadittu tasapainoisena, syntyy kuntien talouteen edelleen haasteita verotettavien tulojen alentuessa ja valtionosuuksien pienentyessä. Talousarvio jakaantuu kuntalain mukaisesti käyttötalousosaan, investointiosaan tuloslaskelmaosaan ja rahoitusosaan. Kunnanvaltuusto on myöntänyt käyttötalousosan määrärahat ja asettanut toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain sekä investointiosan määrärahat hanke- tai hankeryhmäkohtaisesti. Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät alaistensa tulosalueiden käyttösuunnitelmat, joissa tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. 2. Käyttösuunnitelmat Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston vahvistamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet toimialansa tulosyksiköille, sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot tu-

4 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 4 3. Tilivelvolliset losyksiköille/kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmassa toimielin voi antaa viranhaltijoille oikeuden siirtää määrärahoja kustannuspaikkojen välillä, jos tulosyksikön määräraha ei muutu. Määrärahan siirrosta on toimitettava kirjallinen viranhaltijapäätös kirjanpitoon ja talouspäällikölle. Lautakunnan tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa mennessä ja antaa se tiedoksi kunnanhallitukselle kokouksessa. Teknisen keskuksen työsuunnitelma tulee liittää teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaan. Mahdolliset lisämäärärahan tarpeensa lautakunnan on katettava ensisijaisesti omista talousarviomäärärahoistaan. Lautakuntien on hyvissä ajoin talousarviovuoden aikana annettava tulosvaroitus, mikäli myönnetty määräraha uhkaa ylittyä sekä toimitettava tähän liittyvät laskelmat kunnanjohtajalle ja talouspäällikölle. Perustellut lisämäärärahaesitykset on tehtävä talousarviovuoden aikana. Rautjärven kunnan sisäinen ohje määrittää vastuun sisäisestä valvonnasta ja tilivelvollisuudesta. Täytäntöönpano-ohjeessa kunnanhallitus määrittelee sisäisen ohjeen nojalla seuraavat henkilöt tilivelvollisiksi: - kunnanhallituksen ja lautakunnan jäsenet, - kunnanjohtaja, - toimialajohtajat, - talouspäällikkö ja - tekninen johtaja 4. Tositteiden hyväksyminen Lautakunta tai muu viranomainen määrää vuosittain henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet sekä tositteiden sisältötarkastajat. Hyväksyjistä ja sisältötarkastajista tulee ilmoittaa virka/tehtävänimike sekä henkilön nimi. Tiedot laskujen hyväksyjistä ja sisältötarkastajista tulee ilmoittaa laskutussihteeri Seija Vennolle tai palvelusihteeri Tuula Luhaniemelle sekä talouspäällikkö Paula Hinkkaselle. Tositteiden hyväksyjän tulee varmistua siitä, että vastaanottotarkastus on tullut suoritetuksi ja että tositteessa on voimassa olevan taloussuunnitelman mukainen tiliöinti. Laskusta on käytävä ilmi, että se kuuluu kunnan maksettavaksi ja että siinä on riittävä asiaselvitys ja alv-merkintä. Tiliöinnissä noudatetaan Kuntaliiton tililuettelomallia. Epätäydellisestä laskusta on pyydettävä korjattu uusi lasku laskuttajalta. Rautjärven kunnan puolesta ei ostolaskuun saa tehdä oma-aloitteisesti muutoksia, jos laskusta kirjataan arvonlisävähennystä tai -palautusta.

5 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 5 5. Matkalaskut Sisältötarkastaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö. Hyväksyjän on lisäksi huolehdittava siitä, että lasku käsitellään ja hyväksytään viimeistään eräpäivää edeltävänä päivänä ennen klo Hyväksyjän laiminlyönnistä johtuvista viivästysseuraamuksista vastaa ensisijaisesti laskun hyväksyjä. Mikäli viivästyskorkoa aiheutuu, ne kirjataan rahoitusosaan; niitä ei saa sisällyttää varsinaisen toiminnan kustannuksiin. Ostolaskut ovat julkisia. Laskujen käsittelijä vastaa myös tietosuoja- ja julkisuuslain edellyttämistä toimenpiteistä laskuja käsitellessään. Työterveyshuoltoon liittyvien laskujen liitteitä, joista käy ilmi henkilötietoja, ei liitetä laskujenkäsittelyjärjestelmään, vaan ne toimitetaan henkilöstösihteerille arkistoitavaksi. Virka- ja virantoimitusmatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matka ja hoidettavien tehtävien tarkoituksenmukainen suorittaminen. Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita viranhaltijalla/työntekijällä on ollut virka- tai työmatkan johdosta. Matkakustannusten korvaukset haetaan Populus Matkustuksenhallintaohjelman kautta. Ohjelman käyttöohjeet on tallennettu intraan. Opastusta voin pyytää henkilöstösihteeriltä tai palvelusihteereiltä. Korvaukset haetaan kuukausittain tai jos laskutettavat määrät ovat vähäisiä, vähintään neljännesvuosittain. Matkalasku tehdään vain, jos matkaan on käytetty muuta kulkuneuvoa kuin omaa autoa tai oman auton kilometrikorvausten lisäksi haetaan muita kustannusten korvauksia, esim. osallistumismaksu, majoituskorvaus tai päiväraha. Kun haetaan pelkästään oman auton käytöstä korvausta, käytetään ajopäiväkirjaa, josta muodostetaan matkalasku. Matkalaskuun ja ajopäiväkirjaan on ehdottomasti kirjattava matkan lähtö- ja päätepiste (tarkka osoite), matkareitti, matkan tarkoitus ja kulkuneuvo sekä mahdollisesti mukana olleiden henkilöiden nimet. KT:n yleiskirjeen 17/2014 liite Matkakustannusten korvaukset lukien on tallennettu intraan Dokumentit/Yhteiset/Henkilöstöasiat (muuttuneet kohdat on lihavoitu). 6. Maksut, taksat, saatavat ja vuokrat Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus tai ao. lautakunta. Kunnanhallitus tai lautakunta voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille tai viranhaltijoille.

6 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 6 7. Raportointi Maksut on laskutettava viivytyksettä ja perittävä tehokkaasti. Maksujen viivästymisestä tulee periä perintäkulut ja lain mukainen viivästyskorko, ellei toisin ole säädetty. Kunnan maksut tulee ohjata kunnan pankkitileille ja kunnan maksujen käsittelyssä ja käteiskassojen hoidossa tulee noudattaa kunnanhallituksen hyväksymää käteiskassaohjetta. Saatavien poistamisesta päättää kunnanhallitus, ellei hallintosäännössä toisin sanota. Kunnanhallitus myöntää talouspäällikölle valtuudet käyttää harkintaa saatavien ja velkojen kirjaamisessa, jos maksu poikkeaa vähäisesti laskun summasta (esim. 1-3 euroa). Saatavien tai velkojen poikkeamat on kirjattava muistiotositteella. Pienten maksujen laskutuskäytäntöä jatketaan niin, että alle 30 euron maksut kootaan pidemmältä ajanjaksolta samalle laskulle. Toimiala tarkastaa säännöllisin väliajoin myyntilaskutuksensa perusteet ja oikeellisuuden. Tarkastus on dokumentoitava. Maksujen ja taksojen perusteet tarkistetaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä seuraavaa vuotta varten. Vuoden 2015 aikana tarkistetaan lisäksi vuokrien perusteet, mukaan lukien liiketilojen vuokrasopimukset ja niiden uusimisen tarve (indeksikorotukset). Hallintokeskus huolehtii koko kunnan raportointijärjestelmän kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Kukin toimiala vastaa omien raporttiensa ylläpidosta ja kehittämisestä. Kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., ja ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Kesäkuun lopussa sekä tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan myös toimialojen tuloskorteille kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden kriittisten menestystekijöiden toteutuminen. On huomioitava, että kuntastrategian päivittämisen yhteydessä toimialojen tuloskortit päivitetään, joten raportointi tulee tehdä päivitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta niille määritellyin mittarein. Kunnanhallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain maksuvalmiudesta ja saatavista. Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lautakunnissa ja niissä selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

7 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 7 8. Käteiskassat Pääsäännön mukaan kunnan rahaliikenne ohjataan pankkien kautta. Kunnantalolla voidaan poikkeustapauksissa ottaa vastaan maksuja. Aterialipukkeita Ruokapalvelu Rosmariinin henkilöstöruokailuun myydään ainoastaan Rautjärven terveysaseman toimistossa, Viipurinkatu 6. Aterialipukkeet myydään 10 lipun vihkona käteisellä. Kunnan oma henkilöstö merkitsee ruokailunsa ruokalassa kansiossa olevaan listaan ja ruokailumaksut pidätetään palkasta. Käytössä oleva kassa (alatilityspiste) Vastuunalainen hoitaja Enimmäismäärä Hallintokeskus Yhteispalvelupisteen 300 euroa - Rahti-, kopio-, yksityispuhelu-, kartta- palvelusihteeri ja kirjamaksut - Liikuntatilojen avainpantit - Torimaksut Rautjärven terveysaseman ateriamaksukassa Eksoten kanslisti 500 euroa Pääkirjasto Kirjastonjohtaja 300 euroa Asemanseudun kirjasto Kirjastovirkailija 100 euroa 9. Konsernitili Vastuuhenkilöksi on kassaa kohden nimetty vain yksi henkilö. Vastuu kassasta siirtyy viransijaiselle loma- yms. sijaisuuksien ajaksi. Kassanhoitajan tulee antaa tilitys kassoistaan kirjanpitoon kuukausittain. Kunta on kilpailuttanut kuntakonsernin pankkipalvelut väliselle ajalle ennen joulua Edullisimman tarjouksen antoi Simpeleen Osuuspankki. Pankkipalvelut kilpailutetaan vuonna 2015 seuraavan kerran. Konserniin kuuluvat yhtiöt ja kunta voivat hoitaa raha- ja maksuliikenteen keskitetysti tai hajautetusti. Konsernitili mahdollistaa sen, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt voivat olla velkasuhteessa emoyhtiöön ilman erillisiä velkakirjoja erikseen päätettävän luottolimiitin verran. Tytäryhtiöiden (Rautjärven Vuokratalot Oy ja Simpeleen Lämpö Oy) tulee käsitellä hallituksissaan konsernitiliin liittymisestä hyväksytyn pankkisopimuskauden ajaksi. Konsernitilin ehtoihin sisältyy euron luottolimiitti, jonka veloituskorko on sopimuskautena Euribor 1 kk + 0,20 % marginaali. Kunnalla on konsernin emoyhtiönä oikeus myöntää tytäryhtiöille lyhytaikaista ns. sisäistä limiittiä kunnanhallituksen tytäryhtiöille vahvistaman tilapäisluoton rajoissa.

8 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 8 Sisäisen luottolimiitinkorko on Euribor 1 kk + 0,35 % marginaali. Tilapäisluoton myöntämisessä pitää huomioida kunnan taloudellinen etu ja kassavarojen riittävyys. Kunnanhallitus päättää erikseen kuntakonsernin kuuluvien tytäryhtiöiden pitempiaikaisen lainan laina-ajasta, määrästä ja korosta. Tytär Rautjärven Vuokratalot Oy Simpeleen Lämpö Oy Tilapäisluoton enimmäismäärät euroa euroa Konsernitilin käyttöoikeudet ovat kunnanjohtajalla, talouspäälliköllä sekä muilla kunnanjohtajan määräämillä henkilöillä. 10. Hankinnat Etelä-Karjalan hankintapalvelua koskeva yhteistoimintasopimus purkautuu Rautjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt uudistetun maakunnallista hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen tulevaksi voimaan Lappeenrannan kaupungin konsernihallintoon sijoittuva hankintayksikkö (4 henkilön kuntatiimi) hoitaa yhteisesti yhteisesti sovitut maakunnalliset yhteishankinnat ja Lappeenrannan kaupungin erillishankinnat, sotehankintoja lukuun ottamatta. Rautjärven kunnan hankinnoissa noudatetaan hankintayksikön antamia ohjeita. Alle euron jäävät yksittäiset investointiluonteiset hankinnat kirjataan käyttötalouteen, mikä pyydetään erityisesti teknisen keskuksen huomioivan. Kunnan vuoden 2015 talousarvion loppusumma (käyttötalousmenot + investointimenot) on euroa. Lautakunnan ratkaisuvalta Hallintosäännön mukaan lautakunnan päättävät hankinnoista, jotka ylittävät 0,1 % kunnan talousarvion loppusummasta. Lautakunnan ratkaistavaksi tulevat yli euron hankinnat vuonna Toimialajohtajan ratkaisuvalta Hallintosäännön mukaan toimialajohtaja päättää hankinnoista ja työsuorituksista, jotka ovat 0,05-0,1 % kunnan talousarvion loppusummasta. Toimialajohtaja päättää euron hankinnoista ja työsuorituksista vuonna 2015.

9 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 9 Tulosalueen esimiehen ratkaisuvalta Hallintosäännön mukaan tulosalueen esimies päättää hankinnoista ja työsuorituksista, jotka ovat alle 0,05 % kunnan talousarvion loppusummasta. Tulosalueen esimies päättää alle euron hankinnoista ja työsuorituksista vuonna Hankintalain kynnysarvot Hankinnoissa on huomioitava hankintalain mukaiset kynnysarvot, jotka määrittelevät hankintaprosessin menettelytavat. Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 15 ) Hankintalaji Kynnysarvo (euroa) Tavara- ja palveluhankinnat Käyttöoikeussopimukset Liitteen B (ryhmä 25) terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut ja koulutuspalvelut yhteishankintana Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat Suunnittelukilpailut EU-kynnysarvot : EU-kynnysarvot (Hankintalain 16 ) Hankintalaji Tavarahankinnat ja palveluhankinnat Valtion keskushallintoviranomainen Kynnysarvo (euroa) Muut hankintaviranomaiset Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat Suunnittelukilpailut EU-kynnysarvot (Erityisalojen hankintalain 12 ) Hankintalaji Kynnysarvo (euroa) Tavara- ja palveluhankinnat Rakennusurakat Suunnittelukilpailut

10 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Virkojen ja toimien täyttöluvat Kunnanhallitus päättää hallintosäännön nojalla, että Rautjärven kunnan vakinaisia vakansseja tai pitkiä määräaikaisia sijaisuuksia (yli 3 kk) ei saa täyttää ilman täyttölupamenettelyä. Täyttölupamenettely koskee myös tilapäistä henkilöstöä ja työllistämistuella palkattavia henkilöitä, lukuun ottamatta velvoitetyöllistettäviä. Täyttöluvat käsitellään kunnanhallituksessa. Vakinaisten virkojen ja toimien täyttäminen tulee käsitellä myös lautakunnissa ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Toimialajohtaja valmistelee täyttölupaesitykset kunnanhallitukselle Dynastyasianhallintaohjelmistossa. Esityksessä tulee ottaa kantaa mahdolliseen tehtävän täyttämiseen sisäisesti. Talousarvion henkilöstösuunnitelmaan sisältyvien virkojen muutoksista ja toimien perustamisesta tulee tehdä kunnanhallituksessa päätökset. 12. Tilojen käyttövuorojen maksut Talousarvio sisältää periaatepäätöksen kunnan liikunta- ja kokoustilojen käyttömaksujen käyttöönotosta. Lähtökohtaisesti tilojen käyttö on maksullista niiltä osin, kuin kysymyksessä ei ole kunnan oma toiminta. Kunnan yhteistoimintaorganisaatioiden käyttö voidaan katsoa maksuttomaksi. Toimialojen tulee vahvistaa maksuperusteet käyttösuunnitelmissaan. Maksuperusteet päättää se toimiala, joka maksaa ao. tilasta sisäistä vuokraa. Muista tiloista maksuperusteet päättää tekninen lautakunta. Maksujen määräämisessä tulee ottaa huomioon seuraavaa: - Maksu ei saa ylittää tilan laskennallisia ylläpitokustannuksia. - Maksujen kerääminen ei saa tuottaa ylimääräisiä kustannuksia. - Järjestelmän tulee olla yksinkertainen ja yksiselitteinen asiakkaalle. Esim. kertamaksun määrääminen voi olla selkeämpää kuin käyttöaikaan (tunteihin) perustuva järjestelmä. - Toimialan tulee päättää myös siitä, miten todennetaan tilojen oma käyttö ja vastikkeellinen tai vastikkeeton ulkopuolinen käyttö. 13. Sisäinen valvonta Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet, joihin jokaisen tilivelvollisen tulee tarkasti tutustua virheettömän ja asianmukaisen taloudenhoidon toteuttamiseksi. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä noudatettavaksi Suomen Kuntaliiton julkaiseman suosituksen Kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien säännösten toimeenpano kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteena. Suositus on tallennettu intraan Dokumentit/Yhteiset/Talousarvio 2014.

11 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 11 Kunnanhallitus päätti antaa kunnan toimialoille tehtäväksi järjestää sisäinen valvonta ja riskienhallinta em. suosituksen mukaisesti. Johtoryhmä ja toimialojen asiantuntijat ovat valmistelleet riskien arvioinnin Kuntaliiton riskienarviointilomakkeistoa käyttäen ja kunnanhallitus käsittelee riskien arvioinnin Riskienarvioinnissa on tunnistettu ja kuvattu riskit, arvioitu niiden toteutumisen vaikutus (merkittävyys) ja toteutumisen todennäköisyys kuusiportaisilla asteikoilla, kuvattu toimenpiteet riskien ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi sekä kuvattu riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi. Arvioinnin perusteella määritellään ne riskit, joihin tulee ottaa kantaa riskienhallintasuunnitelmassa (vähintään 17 pistettä). Riskienhallintasuunnitelma työstetään strategiaprosessin yhteydessä vuoden 2015 alkupuolella. Lautakuntien esittelijät, tulosalueen esimiehet sekä konserniyhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta. Valtuudet ja vastuut on määrättävä tarkoituksenmukaisella työnjaolla sekä toimintojen ja varainkäytön asianmukaisella seurannalla. Merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koskevissa päätöksissä esittelijän on ennen päätöksentekoa hankittava talouspäällikön tai vastaavia tehtäviä hoitavan lausunto asiasta. Lausunnon pyytäminen ei muuta esittelijän vastuuta. 14. Säästötalkoot virkavapaudet/työlomat Viranhaltijalla tai työntekijällä on mahdollisuus enintään kahden viikon palkattomaan Säästötalkoot virkavapaaseen/työlomaan. Säästötalkoot virkavapaalta/työlomalta palkka pidätetään vain työpäiviltä. Säästötalkoot virkavapauden/työloman myöntämisen ehtona on, että tehtävät on mahdollista järjestellä siten, ettei virkavapaasta tai työlomasta koidu kunnalle ylimääräisiä kustannuksia ja tehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen ei vaarannu. Vapaata ei voida myöntää, jos sen myöntäminen vaikuttaa kohtuuttomasti yksikön toimintaan tai johtaa sijaisen palkkaamiseen. Päätökset Säästötalkoot virkavapaan/työloman myöntämisestä tekee lähiesimies. Virkavapautta/työlomaa tulee hakea ennen vuoden 2015 kesäloman vahvistamista. Hakemukseen tulee merkitä Säästötalkoot Palkka vähennetään sen kuukauden palkasta, jolloin vapaa pidetään, mutta se voidaan periä myös ennakkona heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Viranhaltija/työntekijän tulee merkitä itse virkavapaus/työlomahakemukseen, haluaako hän virkavapauden/työloman palkan pidätettäväksi heinäkuun palkasta. Muiden virkavapauksien suhteen toimitaan Kunnan omat ohjeet -säännösten mukaan.

12 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Etätyö Etätyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, joka voitaisiin tehdä työnantajan tiloissa, mutta joka on organisoitu tehtäväksi tai tehdään tietotekniikkaa käyttäen muualla. Etätyötä voidaan tehdä työ- tai virkasuhteessa. Etätyöpaikkana on yleisimmin työntekijän koti, mutta myös muusta etätyöpaikasta voidaan sopia. Etätyötä voi olla koko työpäivä tai osa siitä. Etätyö on satunnaista silloin, kun työntekijä sopii esimiehensä kanssa aika ajoin jonkin yksittäisen työn tai työpäivän tekemisestä työpaikan ulkopuolella. Työnantajan vakuutukset ovat voimassa etätyön ajalta, kun etätyöstä ja sen olosuhteista on sovittu asianmukaisesti. Rautjärven kunnan palveluksessa olevat henkilöt voivat tehdä etätyötä satunnaisesti ja pääsääntöisesti osan työpäivästä esimiehensä luvalla. Etätyön tekemisen perusteena voi olla esim. muulla paikkakunnalla pidettävään kokoukseen tai koulutukseen osallistuminen, jolloin ei matkaan kuluvan ajan vuoksi kannata matkustaa varsinaiselle työpaikalle ennen kokousta tai sen jälkeen. Henkilö voi tällöin tehdä etätyönä työhönsä liittyviä tehtäviä kotonaan tai kokous- tai koulutuspaikalla. Jokaisesta etätyöpäivästä tai osittaisesta etätyöpäivästä ja etätyönä tehtävistä työtehtävistä sovitaan aina kirjallisesti etukäteen esimiehen kanssa (esim. tallennettu sähköpostiviesti). Näin varmistetaan, että työnantajan vakuutusturva on voimassa etätyön aikana.

Rautjärven kunta. Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje

Rautjärven kunta. Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje Rautjärven kunta Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje Annaleena Rita Khall 13.1.2014 Liite asiaan Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Käyttösuunnitelmat... 3 3. Tilivelvolliset...

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN Henkilöstöjaosto 30.3.2015 2 2 Sisältö 1. Soveltamisala... 3 2. Virkamatka ja virantoimitusmatka... 3 3. Korvaukset virka ja virantoimitusmatkoista... 3 4. Miten

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 13.1.2014. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Hallintokunnat

Kuhmoisten kunta Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 13.1.2014. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Hallintokunnat Kuhmoisten kunta Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 13.1.2014 1 Hallintokunnat Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2013 102 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

VUODEN 2008 PALVELUSOPIMUKSET/TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2008 PALVELUSOPIMUKSET/TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Khall 28.1.2008 liite nro 3 IIN KUNTA VUODEN 2008 PALVELUSOPIMUKSET/TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Iin kunnan kehittämissuunnitelmaan, Kuntastrategia 2013, kirjatut kunnan strategiset päämäärät ja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Hailuodon kunta Ohje 1 20.1.2015 TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET korjattu Khall 20.1.2015 19 päätösen mukaiseksi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt (18.12.2014 56) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011

VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 18 30.03.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011 Kaupunginvaltuusto on 7.12.2010

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 1/5 Kauhavan kaupungin vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2015 talousarvion vuodelle 2016. Hallintokuntien tulee noudattaa

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE Yleistä Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE Yleistä Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion LIITE 1, khall 18.1.2016 6 Kunnanhallitus 18.1.2016 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2016 1. Yleistä Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2015 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016.

Lisätiedot

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Palvelutuotannon lautakunta 6 29.01.2015 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelma 897/02.02.02/2014 Palvelutuotannon lautakunta 6 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 10.12.2014 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

KHALL. 11.1.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

KHALL. 11.1.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. YLEISTÄ Kunnanhallitus lähettää hallintokunnille valtuuston 20.12.2009 :n 65 kohdalla hyväksymän vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

RUOVEDEN KUNTA VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE RUOVEDEN KUNTA VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE KV hyväksyi 14.12.2015 64 TA vuodelle 2016 ja TS vuosille 2017 2018 1 VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kuntalain 410/2015 110 mukaan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KUNNANHALLITUS Khall 13.01. 2014 4, liite 1 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE

KINNULAN KUNTA KUNNANHALLITUS Khall 13.01. 2014 4, liite 1 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE KINNULAN KUNTA KUNNANHALLITUS Khall 13.01. 2014 4, liite 1 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE YLEISTÄ Kuntalain 65 mukaan kunnan talouden hoidossa ja toiminnassa on noudatettava

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Ulvilan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2014 vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2018 taloussuunnitelman. Talousarviossa valtuusto on hyväksynyt toiminnalliset

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA IIN KUNTA Khall 13.1.2014 Hallintopalvelut VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA 1. Yleistä Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 9.1.2017 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

29.3.2012 klo 16.00 17.20

29.3.2012 klo 16.00 17.20 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Tekninen lautakunta Sivu 18 KOKOUSAIKA 29.3.2012 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Timo Karppinen Jaana Konivuori

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 4.6.2001 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala 1 TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kaupungin kaikille toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJEET Lauta- ja hallintokunnat sekä konserniyhtiöt VUODEN 2014 TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niihin liittyvät tuloarviot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

2. Talousarvion seuranta

2. Talousarvion seuranta VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE JA VASTUURYHMILLE SEKÄ VASTUU- ALUEILLE VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttaminen

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet Kajaanin kaupunki Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Talousarvion sitovuus Kajaanin kaupunginvaltuuston on hyväksynyt kokouksessaan 8.12.2014 224 vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää.

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää. Toimialoille ja liikelaitoksille KASSANHOITO OHJE 1 Yleistä Tämä ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota toimialojen ja liikelaitosten (jäljempänä toimialojen) tulee noudattaa

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1 Kaupunginhallitus 14.12.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginvaltuusto on 7.12.2015 79 hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta määrätä teknisen osaston tositteiden hyväksyjät jäjellä olevaksi toimikaudekseen seuraavasti:

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta määrätä teknisen osaston tositteiden hyväksyjät jäjellä olevaksi toimikaudekseen seuraavasti: Tekninen lautakunta 91 19.08.2014 Teknisen osaston tositteiden hyväksymisoikeuksien tarkistus 108/02.02.00/2013 Tekninen lautakunta 91 Valmistelija: hallintosihteeri Anneli Nissinen, puh. 014 2675 831.

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot