Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Annaleena Rita ja Paula Hinkkanen Khall Oheismateriaali asia 6

2 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 2 Sisältö 1. Yleistä Käyttösuunnitelmat Tilivelvolliset Tositteiden hyväksyminen Matkalaskut Maksut, taksat, saatavat ja vuokrat Raportointi Käteiskassat Konsernitili Hankinnat Virkojen ja toimien täyttöluvat Tilojen käyttövuorojen maksut Sisäinen valvonta Säästötalkoot virkavapaudet/työlomat Etätyö... 12

3 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 3 1. Yleistä Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota, kunnan hallintosäännön määräyksiä ja muita taloudenhoitoa koskevia ohjeita sekä tätä kunnanhallituksen kokouksessaan hyväksymiä talousarvion täytäntöönpanoohjeita. Talousarvion liitteenä olevat toimialojen tuloskortit valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen mukaan suuntaa-antavina. Taloustilanteen ja toimintaympäristön muutoksesta johtuen valtuusto päivittää strategiset tavoitteet iltakouluissaan (sivistystoimi, hankkeet) ja (tekninen toimi ja tytäryhtiöt). Tuloskorttien tavoitearvot ja mittarit määritellään strategisten tavoitteiden, taloussuunnitelman, hyvinvointikertomuksen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallintaasiakirjan pohjalta. Lautakunnat käsittelevät tulosalueidensa tuloskortit helmikuun lopulla. Valtuuston tulosseminaarissa tarkastellaan osallisuus ja päätöksenteko -tulosalueen asiat ja kootaan yhteen strategisten tavoitteiden ja tuloskorttien kokonaisuus. Tavoitteena on, että valtuusto vahvistaa kuntastrategian ja tulosalueiden tuloskortit kokouksessaan Tulosalueiden tuloskortit toimivat pohjana tulosyksiköiden tuloskorteille. Kunnanhallitus painottaa lautakunnille, toimialoille ja tulosyksiköille talousarvion haasteellisuutta, joka edellyttää jäntevää toiminnan suunnittelua sekä käyttötalous- ja investointimenojen tarkoituksenmukaista ja taloudellista käyttöä ja huolellista seurantaa. Vaikka talousarvio on laadittu tasapainoisena, syntyy kuntien talouteen edelleen haasteita verotettavien tulojen alentuessa ja valtionosuuksien pienentyessä. Talousarvio jakaantuu kuntalain mukaisesti käyttötalousosaan, investointiosaan tuloslaskelmaosaan ja rahoitusosaan. Kunnanvaltuusto on myöntänyt käyttötalousosan määrärahat ja asettanut toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain sekä investointiosan määrärahat hanke- tai hankeryhmäkohtaisesti. Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät alaistensa tulosalueiden käyttösuunnitelmat, joissa tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. 2. Käyttösuunnitelmat Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston vahvistamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet toimialansa tulosyksiköille, sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot tu-

4 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 4 3. Tilivelvolliset losyksiköille/kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmassa toimielin voi antaa viranhaltijoille oikeuden siirtää määrärahoja kustannuspaikkojen välillä, jos tulosyksikön määräraha ei muutu. Määrärahan siirrosta on toimitettava kirjallinen viranhaltijapäätös kirjanpitoon ja talouspäällikölle. Lautakunnan tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa mennessä ja antaa se tiedoksi kunnanhallitukselle kokouksessa. Teknisen keskuksen työsuunnitelma tulee liittää teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaan. Mahdolliset lisämäärärahan tarpeensa lautakunnan on katettava ensisijaisesti omista talousarviomäärärahoistaan. Lautakuntien on hyvissä ajoin talousarviovuoden aikana annettava tulosvaroitus, mikäli myönnetty määräraha uhkaa ylittyä sekä toimitettava tähän liittyvät laskelmat kunnanjohtajalle ja talouspäällikölle. Perustellut lisämäärärahaesitykset on tehtävä talousarviovuoden aikana. Rautjärven kunnan sisäinen ohje määrittää vastuun sisäisestä valvonnasta ja tilivelvollisuudesta. Täytäntöönpano-ohjeessa kunnanhallitus määrittelee sisäisen ohjeen nojalla seuraavat henkilöt tilivelvollisiksi: - kunnanhallituksen ja lautakunnan jäsenet, - kunnanjohtaja, - toimialajohtajat, - talouspäällikkö ja - tekninen johtaja 4. Tositteiden hyväksyminen Lautakunta tai muu viranomainen määrää vuosittain henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet sekä tositteiden sisältötarkastajat. Hyväksyjistä ja sisältötarkastajista tulee ilmoittaa virka/tehtävänimike sekä henkilön nimi. Tiedot laskujen hyväksyjistä ja sisältötarkastajista tulee ilmoittaa laskutussihteeri Seija Vennolle tai palvelusihteeri Tuula Luhaniemelle sekä talouspäällikkö Paula Hinkkaselle. Tositteiden hyväksyjän tulee varmistua siitä, että vastaanottotarkastus on tullut suoritetuksi ja että tositteessa on voimassa olevan taloussuunnitelman mukainen tiliöinti. Laskusta on käytävä ilmi, että se kuuluu kunnan maksettavaksi ja että siinä on riittävä asiaselvitys ja alv-merkintä. Tiliöinnissä noudatetaan Kuntaliiton tililuettelomallia. Epätäydellisestä laskusta on pyydettävä korjattu uusi lasku laskuttajalta. Rautjärven kunnan puolesta ei ostolaskuun saa tehdä oma-aloitteisesti muutoksia, jos laskusta kirjataan arvonlisävähennystä tai -palautusta.

5 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 5 5. Matkalaskut Sisältötarkastaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö. Hyväksyjän on lisäksi huolehdittava siitä, että lasku käsitellään ja hyväksytään viimeistään eräpäivää edeltävänä päivänä ennen klo Hyväksyjän laiminlyönnistä johtuvista viivästysseuraamuksista vastaa ensisijaisesti laskun hyväksyjä. Mikäli viivästyskorkoa aiheutuu, ne kirjataan rahoitusosaan; niitä ei saa sisällyttää varsinaisen toiminnan kustannuksiin. Ostolaskut ovat julkisia. Laskujen käsittelijä vastaa myös tietosuoja- ja julkisuuslain edellyttämistä toimenpiteistä laskuja käsitellessään. Työterveyshuoltoon liittyvien laskujen liitteitä, joista käy ilmi henkilötietoja, ei liitetä laskujenkäsittelyjärjestelmään, vaan ne toimitetaan henkilöstösihteerille arkistoitavaksi. Virka- ja virantoimitusmatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matka ja hoidettavien tehtävien tarkoituksenmukainen suorittaminen. Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita viranhaltijalla/työntekijällä on ollut virka- tai työmatkan johdosta. Matkakustannusten korvaukset haetaan Populus Matkustuksenhallintaohjelman kautta. Ohjelman käyttöohjeet on tallennettu intraan. Opastusta voin pyytää henkilöstösihteeriltä tai palvelusihteereiltä. Korvaukset haetaan kuukausittain tai jos laskutettavat määrät ovat vähäisiä, vähintään neljännesvuosittain. Matkalasku tehdään vain, jos matkaan on käytetty muuta kulkuneuvoa kuin omaa autoa tai oman auton kilometrikorvausten lisäksi haetaan muita kustannusten korvauksia, esim. osallistumismaksu, majoituskorvaus tai päiväraha. Kun haetaan pelkästään oman auton käytöstä korvausta, käytetään ajopäiväkirjaa, josta muodostetaan matkalasku. Matkalaskuun ja ajopäiväkirjaan on ehdottomasti kirjattava matkan lähtö- ja päätepiste (tarkka osoite), matkareitti, matkan tarkoitus ja kulkuneuvo sekä mahdollisesti mukana olleiden henkilöiden nimet. KT:n yleiskirjeen 17/2014 liite Matkakustannusten korvaukset lukien on tallennettu intraan Dokumentit/Yhteiset/Henkilöstöasiat (muuttuneet kohdat on lihavoitu). 6. Maksut, taksat, saatavat ja vuokrat Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus tai ao. lautakunta. Kunnanhallitus tai lautakunta voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille tai viranhaltijoille.

6 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 6 7. Raportointi Maksut on laskutettava viivytyksettä ja perittävä tehokkaasti. Maksujen viivästymisestä tulee periä perintäkulut ja lain mukainen viivästyskorko, ellei toisin ole säädetty. Kunnan maksut tulee ohjata kunnan pankkitileille ja kunnan maksujen käsittelyssä ja käteiskassojen hoidossa tulee noudattaa kunnanhallituksen hyväksymää käteiskassaohjetta. Saatavien poistamisesta päättää kunnanhallitus, ellei hallintosäännössä toisin sanota. Kunnanhallitus myöntää talouspäällikölle valtuudet käyttää harkintaa saatavien ja velkojen kirjaamisessa, jos maksu poikkeaa vähäisesti laskun summasta (esim. 1-3 euroa). Saatavien tai velkojen poikkeamat on kirjattava muistiotositteella. Pienten maksujen laskutuskäytäntöä jatketaan niin, että alle 30 euron maksut kootaan pidemmältä ajanjaksolta samalle laskulle. Toimiala tarkastaa säännöllisin väliajoin myyntilaskutuksensa perusteet ja oikeellisuuden. Tarkastus on dokumentoitava. Maksujen ja taksojen perusteet tarkistetaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä seuraavaa vuotta varten. Vuoden 2015 aikana tarkistetaan lisäksi vuokrien perusteet, mukaan lukien liiketilojen vuokrasopimukset ja niiden uusimisen tarve (indeksikorotukset). Hallintokeskus huolehtii koko kunnan raportointijärjestelmän kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Kukin toimiala vastaa omien raporttiensa ylläpidosta ja kehittämisestä. Kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., ja ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Kesäkuun lopussa sekä tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan myös toimialojen tuloskorteille kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden kriittisten menestystekijöiden toteutuminen. On huomioitava, että kuntastrategian päivittämisen yhteydessä toimialojen tuloskortit päivitetään, joten raportointi tulee tehdä päivitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta niille määritellyin mittarein. Kunnanhallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain maksuvalmiudesta ja saatavista. Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lautakunnissa ja niissä selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

7 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 7 8. Käteiskassat Pääsäännön mukaan kunnan rahaliikenne ohjataan pankkien kautta. Kunnantalolla voidaan poikkeustapauksissa ottaa vastaan maksuja. Aterialipukkeita Ruokapalvelu Rosmariinin henkilöstöruokailuun myydään ainoastaan Rautjärven terveysaseman toimistossa, Viipurinkatu 6. Aterialipukkeet myydään 10 lipun vihkona käteisellä. Kunnan oma henkilöstö merkitsee ruokailunsa ruokalassa kansiossa olevaan listaan ja ruokailumaksut pidätetään palkasta. Käytössä oleva kassa (alatilityspiste) Vastuunalainen hoitaja Enimmäismäärä Hallintokeskus Yhteispalvelupisteen 300 euroa - Rahti-, kopio-, yksityispuhelu-, kartta- palvelusihteeri ja kirjamaksut - Liikuntatilojen avainpantit - Torimaksut Rautjärven terveysaseman ateriamaksukassa Eksoten kanslisti 500 euroa Pääkirjasto Kirjastonjohtaja 300 euroa Asemanseudun kirjasto Kirjastovirkailija 100 euroa 9. Konsernitili Vastuuhenkilöksi on kassaa kohden nimetty vain yksi henkilö. Vastuu kassasta siirtyy viransijaiselle loma- yms. sijaisuuksien ajaksi. Kassanhoitajan tulee antaa tilitys kassoistaan kirjanpitoon kuukausittain. Kunta on kilpailuttanut kuntakonsernin pankkipalvelut väliselle ajalle ennen joulua Edullisimman tarjouksen antoi Simpeleen Osuuspankki. Pankkipalvelut kilpailutetaan vuonna 2015 seuraavan kerran. Konserniin kuuluvat yhtiöt ja kunta voivat hoitaa raha- ja maksuliikenteen keskitetysti tai hajautetusti. Konsernitili mahdollistaa sen, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt voivat olla velkasuhteessa emoyhtiöön ilman erillisiä velkakirjoja erikseen päätettävän luottolimiitin verran. Tytäryhtiöiden (Rautjärven Vuokratalot Oy ja Simpeleen Lämpö Oy) tulee käsitellä hallituksissaan konsernitiliin liittymisestä hyväksytyn pankkisopimuskauden ajaksi. Konsernitilin ehtoihin sisältyy euron luottolimiitti, jonka veloituskorko on sopimuskautena Euribor 1 kk + 0,20 % marginaali. Kunnalla on konsernin emoyhtiönä oikeus myöntää tytäryhtiöille lyhytaikaista ns. sisäistä limiittiä kunnanhallituksen tytäryhtiöille vahvistaman tilapäisluoton rajoissa.

8 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 8 Sisäisen luottolimiitinkorko on Euribor 1 kk + 0,35 % marginaali. Tilapäisluoton myöntämisessä pitää huomioida kunnan taloudellinen etu ja kassavarojen riittävyys. Kunnanhallitus päättää erikseen kuntakonsernin kuuluvien tytäryhtiöiden pitempiaikaisen lainan laina-ajasta, määrästä ja korosta. Tytär Rautjärven Vuokratalot Oy Simpeleen Lämpö Oy Tilapäisluoton enimmäismäärät euroa euroa Konsernitilin käyttöoikeudet ovat kunnanjohtajalla, talouspäälliköllä sekä muilla kunnanjohtajan määräämillä henkilöillä. 10. Hankinnat Etelä-Karjalan hankintapalvelua koskeva yhteistoimintasopimus purkautuu Rautjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt uudistetun maakunnallista hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen tulevaksi voimaan Lappeenrannan kaupungin konsernihallintoon sijoittuva hankintayksikkö (4 henkilön kuntatiimi) hoitaa yhteisesti yhteisesti sovitut maakunnalliset yhteishankinnat ja Lappeenrannan kaupungin erillishankinnat, sotehankintoja lukuun ottamatta. Rautjärven kunnan hankinnoissa noudatetaan hankintayksikön antamia ohjeita. Alle euron jäävät yksittäiset investointiluonteiset hankinnat kirjataan käyttötalouteen, mikä pyydetään erityisesti teknisen keskuksen huomioivan. Kunnan vuoden 2015 talousarvion loppusumma (käyttötalousmenot + investointimenot) on euroa. Lautakunnan ratkaisuvalta Hallintosäännön mukaan lautakunnan päättävät hankinnoista, jotka ylittävät 0,1 % kunnan talousarvion loppusummasta. Lautakunnan ratkaistavaksi tulevat yli euron hankinnat vuonna Toimialajohtajan ratkaisuvalta Hallintosäännön mukaan toimialajohtaja päättää hankinnoista ja työsuorituksista, jotka ovat 0,05-0,1 % kunnan talousarvion loppusummasta. Toimialajohtaja päättää euron hankinnoista ja työsuorituksista vuonna 2015.

9 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 9 Tulosalueen esimiehen ratkaisuvalta Hallintosäännön mukaan tulosalueen esimies päättää hankinnoista ja työsuorituksista, jotka ovat alle 0,05 % kunnan talousarvion loppusummasta. Tulosalueen esimies päättää alle euron hankinnoista ja työsuorituksista vuonna Hankintalain kynnysarvot Hankinnoissa on huomioitava hankintalain mukaiset kynnysarvot, jotka määrittelevät hankintaprosessin menettelytavat. Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 15 ) Hankintalaji Kynnysarvo (euroa) Tavara- ja palveluhankinnat Käyttöoikeussopimukset Liitteen B (ryhmä 25) terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut ja koulutuspalvelut yhteishankintana Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat Suunnittelukilpailut EU-kynnysarvot : EU-kynnysarvot (Hankintalain 16 ) Hankintalaji Tavarahankinnat ja palveluhankinnat Valtion keskushallintoviranomainen Kynnysarvo (euroa) Muut hankintaviranomaiset Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat Suunnittelukilpailut EU-kynnysarvot (Erityisalojen hankintalain 12 ) Hankintalaji Kynnysarvo (euroa) Tavara- ja palveluhankinnat Rakennusurakat Suunnittelukilpailut

10 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Virkojen ja toimien täyttöluvat Kunnanhallitus päättää hallintosäännön nojalla, että Rautjärven kunnan vakinaisia vakansseja tai pitkiä määräaikaisia sijaisuuksia (yli 3 kk) ei saa täyttää ilman täyttölupamenettelyä. Täyttölupamenettely koskee myös tilapäistä henkilöstöä ja työllistämistuella palkattavia henkilöitä, lukuun ottamatta velvoitetyöllistettäviä. Täyttöluvat käsitellään kunnanhallituksessa. Vakinaisten virkojen ja toimien täyttäminen tulee käsitellä myös lautakunnissa ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Toimialajohtaja valmistelee täyttölupaesitykset kunnanhallitukselle Dynastyasianhallintaohjelmistossa. Esityksessä tulee ottaa kantaa mahdolliseen tehtävän täyttämiseen sisäisesti. Talousarvion henkilöstösuunnitelmaan sisältyvien virkojen muutoksista ja toimien perustamisesta tulee tehdä kunnanhallituksessa päätökset. 12. Tilojen käyttövuorojen maksut Talousarvio sisältää periaatepäätöksen kunnan liikunta- ja kokoustilojen käyttömaksujen käyttöönotosta. Lähtökohtaisesti tilojen käyttö on maksullista niiltä osin, kuin kysymyksessä ei ole kunnan oma toiminta. Kunnan yhteistoimintaorganisaatioiden käyttö voidaan katsoa maksuttomaksi. Toimialojen tulee vahvistaa maksuperusteet käyttösuunnitelmissaan. Maksuperusteet päättää se toimiala, joka maksaa ao. tilasta sisäistä vuokraa. Muista tiloista maksuperusteet päättää tekninen lautakunta. Maksujen määräämisessä tulee ottaa huomioon seuraavaa: - Maksu ei saa ylittää tilan laskennallisia ylläpitokustannuksia. - Maksujen kerääminen ei saa tuottaa ylimääräisiä kustannuksia. - Järjestelmän tulee olla yksinkertainen ja yksiselitteinen asiakkaalle. Esim. kertamaksun määrääminen voi olla selkeämpää kuin käyttöaikaan (tunteihin) perustuva järjestelmä. - Toimialan tulee päättää myös siitä, miten todennetaan tilojen oma käyttö ja vastikkeellinen tai vastikkeeton ulkopuolinen käyttö. 13. Sisäinen valvonta Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet, joihin jokaisen tilivelvollisen tulee tarkasti tutustua virheettömän ja asianmukaisen taloudenhoidon toteuttamiseksi. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä noudatettavaksi Suomen Kuntaliiton julkaiseman suosituksen Kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien säännösten toimeenpano kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteena. Suositus on tallennettu intraan Dokumentit/Yhteiset/Talousarvio 2014.

11 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 11 Kunnanhallitus päätti antaa kunnan toimialoille tehtäväksi järjestää sisäinen valvonta ja riskienhallinta em. suosituksen mukaisesti. Johtoryhmä ja toimialojen asiantuntijat ovat valmistelleet riskien arvioinnin Kuntaliiton riskienarviointilomakkeistoa käyttäen ja kunnanhallitus käsittelee riskien arvioinnin Riskienarvioinnissa on tunnistettu ja kuvattu riskit, arvioitu niiden toteutumisen vaikutus (merkittävyys) ja toteutumisen todennäköisyys kuusiportaisilla asteikoilla, kuvattu toimenpiteet riskien ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi sekä kuvattu riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi. Arvioinnin perusteella määritellään ne riskit, joihin tulee ottaa kantaa riskienhallintasuunnitelmassa (vähintään 17 pistettä). Riskienhallintasuunnitelma työstetään strategiaprosessin yhteydessä vuoden 2015 alkupuolella. Lautakuntien esittelijät, tulosalueen esimiehet sekä konserniyhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta. Valtuudet ja vastuut on määrättävä tarkoituksenmukaisella työnjaolla sekä toimintojen ja varainkäytön asianmukaisella seurannalla. Merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koskevissa päätöksissä esittelijän on ennen päätöksentekoa hankittava talouspäällikön tai vastaavia tehtäviä hoitavan lausunto asiasta. Lausunnon pyytäminen ei muuta esittelijän vastuuta. 14. Säästötalkoot virkavapaudet/työlomat Viranhaltijalla tai työntekijällä on mahdollisuus enintään kahden viikon palkattomaan Säästötalkoot virkavapaaseen/työlomaan. Säästötalkoot virkavapaalta/työlomalta palkka pidätetään vain työpäiviltä. Säästötalkoot virkavapauden/työloman myöntämisen ehtona on, että tehtävät on mahdollista järjestellä siten, ettei virkavapaasta tai työlomasta koidu kunnalle ylimääräisiä kustannuksia ja tehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen ei vaarannu. Vapaata ei voida myöntää, jos sen myöntäminen vaikuttaa kohtuuttomasti yksikön toimintaan tai johtaa sijaisen palkkaamiseen. Päätökset Säästötalkoot virkavapaan/työloman myöntämisestä tekee lähiesimies. Virkavapautta/työlomaa tulee hakea ennen vuoden 2015 kesäloman vahvistamista. Hakemukseen tulee merkitä Säästötalkoot Palkka vähennetään sen kuukauden palkasta, jolloin vapaa pidetään, mutta se voidaan periä myös ennakkona heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Viranhaltija/työntekijän tulee merkitä itse virkavapaus/työlomahakemukseen, haluaako hän virkavapauden/työloman palkan pidätettäväksi heinäkuun palkasta. Muiden virkavapauksien suhteen toimitaan Kunnan omat ohjeet -säännösten mukaan.

12 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Etätyö Etätyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, joka voitaisiin tehdä työnantajan tiloissa, mutta joka on organisoitu tehtäväksi tai tehdään tietotekniikkaa käyttäen muualla. Etätyötä voidaan tehdä työ- tai virkasuhteessa. Etätyöpaikkana on yleisimmin työntekijän koti, mutta myös muusta etätyöpaikasta voidaan sopia. Etätyötä voi olla koko työpäivä tai osa siitä. Etätyö on satunnaista silloin, kun työntekijä sopii esimiehensä kanssa aika ajoin jonkin yksittäisen työn tai työpäivän tekemisestä työpaikan ulkopuolella. Työnantajan vakuutukset ovat voimassa etätyön ajalta, kun etätyöstä ja sen olosuhteista on sovittu asianmukaisesti. Rautjärven kunnan palveluksessa olevat henkilöt voivat tehdä etätyötä satunnaisesti ja pääsääntöisesti osan työpäivästä esimiehensä luvalla. Etätyön tekemisen perusteena voi olla esim. muulla paikkakunnalla pidettävään kokoukseen tai koulutukseen osallistuminen, jolloin ei matkaan kuluvan ajan vuoksi kannata matkustaa varsinaiselle työpaikalle ennen kokousta tai sen jälkeen. Henkilö voi tällöin tehdä etätyönä työhönsä liittyviä tehtäviä kotonaan tai kokous- tai koulutuspaikalla. Jokaisesta etätyöpäivästä tai osittaisesta etätyöpäivästä ja etätyönä tehtävistä työtehtävistä sovitaan aina kirjallisesti etukäteen esimiehen kanssa (esim. tallennettu sähköpostiviesti). Näin varmistetaan, että työnantajan vakuutusturva on voimassa etätyön aikana.

Rautjärven kunta. Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje

Rautjärven kunta. Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje Rautjärven kunta Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje Annaleena Rita Khall 13.1.2014 Liite asiaan Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Käyttösuunnitelmat... 3 3. Tilivelvolliset...

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN MATKUSTUSOHJE 1.5.2015 ALKAEN Henkilöstöjaosto 30.3.2015 2 2 Sisältö 1. Soveltamisala... 3 2. Virkamatka ja virantoimitusmatka... 3 3. Korvaukset virka ja virantoimitusmatkoista... 3 4. Miten

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJE

VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJE VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- OHJE Vuoden 2017 Talousarvion täytäntöönpano-ohje Julkaisija: Vihdin kunta 1 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Yleistä Sitovuus Talousarvio on tärkein

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Hailuodon kunta Ohje 1 20.1.2015 TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET korjattu Khall 20.1.2015 19 päätösen mukaiseksi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt (18.12.2014 56) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 13.1.2014. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Hallintokunnat

Kuhmoisten kunta Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 13.1.2014. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Hallintokunnat Kuhmoisten kunta Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 13.1.2014 1 Hallintokunnat Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2013 102 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011

VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 18 30.03.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011 Kaupunginvaltuusto on 7.12.2010

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

VUODEN 2008 PALVELUSOPIMUKSET/TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2008 PALVELUSOPIMUKSET/TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Khall 28.1.2008 liite nro 3 IIN KUNTA VUODEN 2008 PALVELUSOPIMUKSET/TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Iin kunnan kehittämissuunnitelmaan, Kuntastrategia 2013, kirjatut kunnan strategiset päämäärät ja

Lisätiedot

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Palvelutuotannon lautakunta 6 29.01.2015 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelma 897/02.02.02/2014 Palvelutuotannon lautakunta 6 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE Yleistä Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE Yleistä Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion LIITE 1, khall 18.1.2016 6 Kunnanhallitus 18.1.2016 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2016 1. Yleistä Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2015 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 1/5 Kauhavan kaupungin vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2015 talousarvion vuodelle 2016. Hallintokuntien tulee noudattaa

Lisätiedot

Liikuntalautakunta Liikuntapalveluiden vuoden 2017 talousarvion käyttösuunniltema 838/ /2016. Liikuntalautakunta

Liikuntalautakunta Liikuntapalveluiden vuoden 2017 talousarvion käyttösuunniltema 838/ /2016. Liikuntalautakunta Liikuntalautakunta 7 09.02.2017 Liikuntapalveluiden vuoden 2017 talousarvion käyttösuunniltema 838/02.02.02/2016 Liikuntalautakunta 09.02.2017 7 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 10.12.2014 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017 19.12.2016. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion käyttötalousosan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 14.12.2016 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

KHALL. 11.1.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

KHALL. 11.1.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. YLEISTÄ Kunnanhallitus lähettää hallintokunnille valtuuston 20.12.2009 :n 65 kohdalla hyväksymän vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosiksi

Lisätiedot

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Reisjärven kunta Kunnanhallitus 6.9.2017 151 LIITE 1 Valtuusto 19.9.2017 LIITE 5 67 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

RUOVEDEN KUNTA VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE RUOVEDEN KUNTA VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE KV hyväksyi 14.12.2015 64 TA vuodelle 2016 ja TS vuosille 2017 2018 1 VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kuntalain 410/2015 110 mukaan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KUNNANHALLITUS Khall 13.01. 2014 4, liite 1 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE

KINNULAN KUNTA KUNNANHALLITUS Khall 13.01. 2014 4, liite 1 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE KINNULAN KUNTA KUNNANHALLITUS Khall 13.01. 2014 4, liite 1 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET HALLINTOKUNNILLE YLEISTÄ Kuntalain 65 mukaan kunnan talouden hoidossa ja toiminnassa on noudatettava

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2016

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2016 Talousarvio 2016 1 (6) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2016 Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODEN 2018 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE YLEISTÄ Talousarvio on tärkein yksittäinen kunnan talouden ja toiminnan ohjauksen väline. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen on tarkoitus antaa konkreettisia

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Ulvilan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2014 vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2018 taloussuunnitelman. Talousarviossa valtuusto on hyväksynyt toiminnalliset

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 18.5.2009 1999/nro 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN KESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sivistystoimen lautakunnan alaisen sivistystoimen keskuksen toimintaan

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 25.1.2016 Kh 25.1.2016 1 Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1/7 POLVIJÄRVEN KUNTA 16.1.2017 HALLINTOKUNNAT VUODEN 2017 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Polvijärven valtuusto on 13.12.2016 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 9.1.2017 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2017

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2017 Talousarvio 2017 1 (6) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2017 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 19.12.2016 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sivistyslautakunta Aika 20.01.2016 klo 14:00-15:20 Paikka Rautjärven kunnantalo, neuvotteluhuone Eila, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.5.2005 1997/nro 7 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 ' Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisen palvelukeskuksen

Lisätiedot

Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2018 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2018 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2018 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 15. tammikuuta 2018 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 15 Kaavamuutos kiinteistöllä Kesäranta 576-404-3-130 ja Kesäranta II 576-404-3-158...

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA IIN KUNTA Khall 13.1.2014 Hallintopalvelut VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA 1. Yleistä Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA

TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA (6) III OSA TOIMIELINTEN, LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN TOIMIVALTA 8 luku Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen toimivalta Kaupunginhallituksen toimivalta Ellei toimivallasta ole muutoin

Lisätiedot

Haminan kaupunginhallitus

Haminan kaupunginhallitus 1 Haminan kaupunginhallitus 19.6.2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginhallituksen toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Konsernipalveluiden henkilöstön toimivalta... 3 3 Haminan Vesi -liikelaitoksen henkilöstön

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulopäivä 1.6.2017 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka.. s. 2

1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka.. s. 2 Sääntökokoelma B 7 XII - 2007 YKN 17.12.2007 Mitätöi lehden III - 2003 MATKUSTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 mom. Yleiset korvausperusteet s. 2 2 mom. Virka- / työpaikka.s. 2 3 mom. Virkamatka..

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

29.3.2012 klo 16.00 17.20

29.3.2012 klo 16.00 17.20 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Tekninen lautakunta Sivu 18 KOKOUSAIKA 29.3.2012 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Timo Karppinen Jaana Konivuori

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJEET Lauta- ja hallintokunnat sekä konserniyhtiöt VUODEN 2014 TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niihin liittyvät tuloarviot

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 5.6.2017 ( 48) Voimaantulo 15.6.2017 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan Kuntalain (410/2015, 82 ) mukaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 4.6.2001 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala 1 TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kaupungin kaikille toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua,

Lisätiedot

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT Sivistyslautakunta 75 26.09.2017 Sivistyslautakunta 82 09.10.2017 Sivistyslautakunta 4 30.10.2017 4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 JA INVESTOINNIT SIVLTK 75 Valmistelija:

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 3.12.2012 ( 62) Voimaantulo 1.1.2013 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot