Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Annaleena Rita ja Paula Hinkkanen Khall Oheismateriaali asia 6

2 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 2 Sisältö 1. Yleistä Käyttösuunnitelmat Tilivelvolliset Tositteiden hyväksyminen Matkalaskut Maksut, taksat, saatavat ja vuokrat Raportointi Käteiskassat Konsernitili Hankinnat Virkojen ja toimien täyttöluvat Tilojen käyttövuorojen maksut Sisäinen valvonta Säästötalkoot virkavapaudet/työlomat Etätyö... 12

3 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 3 1. Yleistä Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudettava kunnanvaltuuston hyväksymää talousarviota, kunnan hallintosäännön määräyksiä ja muita taloudenhoitoa koskevia ohjeita sekä tätä kunnanhallituksen kokouksessaan hyväksymiä talousarvion täytäntöönpanoohjeita. Talousarvion liitteenä olevat toimialojen tuloskortit valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen mukaan suuntaa-antavina. Taloustilanteen ja toimintaympäristön muutoksesta johtuen valtuusto päivittää strategiset tavoitteet iltakouluissaan (sivistystoimi, hankkeet) ja (tekninen toimi ja tytäryhtiöt). Tuloskorttien tavoitearvot ja mittarit määritellään strategisten tavoitteiden, taloussuunnitelman, hyvinvointikertomuksen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallintaasiakirjan pohjalta. Lautakunnat käsittelevät tulosalueidensa tuloskortit helmikuun lopulla. Valtuuston tulosseminaarissa tarkastellaan osallisuus ja päätöksenteko -tulosalueen asiat ja kootaan yhteen strategisten tavoitteiden ja tuloskorttien kokonaisuus. Tavoitteena on, että valtuusto vahvistaa kuntastrategian ja tulosalueiden tuloskortit kokouksessaan Tulosalueiden tuloskortit toimivat pohjana tulosyksiköiden tuloskorteille. Kunnanhallitus painottaa lautakunnille, toimialoille ja tulosyksiköille talousarvion haasteellisuutta, joka edellyttää jäntevää toiminnan suunnittelua sekä käyttötalous- ja investointimenojen tarkoituksenmukaista ja taloudellista käyttöä ja huolellista seurantaa. Vaikka talousarvio on laadittu tasapainoisena, syntyy kuntien talouteen edelleen haasteita verotettavien tulojen alentuessa ja valtionosuuksien pienentyessä. Talousarvio jakaantuu kuntalain mukaisesti käyttötalousosaan, investointiosaan tuloslaskelmaosaan ja rahoitusosaan. Kunnanvaltuusto on myöntänyt käyttötalousosan määrärahat ja asettanut toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain sekä investointiosan määrärahat hanke- tai hankeryhmäkohtaisesti. Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät alaistensa tulosalueiden käyttösuunnitelmat, joissa tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. 2. Käyttösuunnitelmat Käyttösuunnitelmassa toimielin asettaa valtuuston vahvistamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet toimialansa tulosyksiköille, sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot tu-

4 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 4 3. Tilivelvolliset losyksiköille/kustannuspaikoille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmassa toimielin voi antaa viranhaltijoille oikeuden siirtää määrärahoja kustannuspaikkojen välillä, jos tulosyksikön määräraha ei muutu. Määrärahan siirrosta on toimitettava kirjallinen viranhaltijapäätös kirjanpitoon ja talouspäällikölle. Lautakunnan tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa mennessä ja antaa se tiedoksi kunnanhallitukselle kokouksessa. Teknisen keskuksen työsuunnitelma tulee liittää teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaan. Mahdolliset lisämäärärahan tarpeensa lautakunnan on katettava ensisijaisesti omista talousarviomäärärahoistaan. Lautakuntien on hyvissä ajoin talousarviovuoden aikana annettava tulosvaroitus, mikäli myönnetty määräraha uhkaa ylittyä sekä toimitettava tähän liittyvät laskelmat kunnanjohtajalle ja talouspäällikölle. Perustellut lisämäärärahaesitykset on tehtävä talousarviovuoden aikana. Rautjärven kunnan sisäinen ohje määrittää vastuun sisäisestä valvonnasta ja tilivelvollisuudesta. Täytäntöönpano-ohjeessa kunnanhallitus määrittelee sisäisen ohjeen nojalla seuraavat henkilöt tilivelvollisiksi: - kunnanhallituksen ja lautakunnan jäsenet, - kunnanjohtaja, - toimialajohtajat, - talouspäällikkö ja - tekninen johtaja 4. Tositteiden hyväksyminen Lautakunta tai muu viranomainen määrää vuosittain henkilöt, jotka hyväksyvät tositteet sekä tositteiden sisältötarkastajat. Hyväksyjistä ja sisältötarkastajista tulee ilmoittaa virka/tehtävänimike sekä henkilön nimi. Tiedot laskujen hyväksyjistä ja sisältötarkastajista tulee ilmoittaa laskutussihteeri Seija Vennolle tai palvelusihteeri Tuula Luhaniemelle sekä talouspäällikkö Paula Hinkkaselle. Tositteiden hyväksyjän tulee varmistua siitä, että vastaanottotarkastus on tullut suoritetuksi ja että tositteessa on voimassa olevan taloussuunnitelman mukainen tiliöinti. Laskusta on käytävä ilmi, että se kuuluu kunnan maksettavaksi ja että siinä on riittävä asiaselvitys ja alv-merkintä. Tiliöinnissä noudatetaan Kuntaliiton tililuettelomallia. Epätäydellisestä laskusta on pyydettävä korjattu uusi lasku laskuttajalta. Rautjärven kunnan puolesta ei ostolaskuun saa tehdä oma-aloitteisesti muutoksia, jos laskusta kirjataan arvonlisävähennystä tai -palautusta.

5 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 5 5. Matkalaskut Sisältötarkastaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö. Hyväksyjän on lisäksi huolehdittava siitä, että lasku käsitellään ja hyväksytään viimeistään eräpäivää edeltävänä päivänä ennen klo Hyväksyjän laiminlyönnistä johtuvista viivästysseuraamuksista vastaa ensisijaisesti laskun hyväksyjä. Mikäli viivästyskorkoa aiheutuu, ne kirjataan rahoitusosaan; niitä ei saa sisällyttää varsinaisen toiminnan kustannuksiin. Ostolaskut ovat julkisia. Laskujen käsittelijä vastaa myös tietosuoja- ja julkisuuslain edellyttämistä toimenpiteistä laskuja käsitellessään. Työterveyshuoltoon liittyvien laskujen liitteitä, joista käy ilmi henkilötietoja, ei liitetä laskujenkäsittelyjärjestelmään, vaan ne toimitetaan henkilöstösihteerille arkistoitavaksi. Virka- ja virantoimitusmatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matka ja hoidettavien tehtävien tarkoituksenmukainen suorittaminen. Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita viranhaltijalla/työntekijällä on ollut virka- tai työmatkan johdosta. Matkakustannusten korvaukset haetaan Populus Matkustuksenhallintaohjelman kautta. Ohjelman käyttöohjeet on tallennettu intraan. Opastusta voin pyytää henkilöstösihteeriltä tai palvelusihteereiltä. Korvaukset haetaan kuukausittain tai jos laskutettavat määrät ovat vähäisiä, vähintään neljännesvuosittain. Matkalasku tehdään vain, jos matkaan on käytetty muuta kulkuneuvoa kuin omaa autoa tai oman auton kilometrikorvausten lisäksi haetaan muita kustannusten korvauksia, esim. osallistumismaksu, majoituskorvaus tai päiväraha. Kun haetaan pelkästään oman auton käytöstä korvausta, käytetään ajopäiväkirjaa, josta muodostetaan matkalasku. Matkalaskuun ja ajopäiväkirjaan on ehdottomasti kirjattava matkan lähtö- ja päätepiste (tarkka osoite), matkareitti, matkan tarkoitus ja kulkuneuvo sekä mahdollisesti mukana olleiden henkilöiden nimet. KT:n yleiskirjeen 17/2014 liite Matkakustannusten korvaukset lukien on tallennettu intraan Dokumentit/Yhteiset/Henkilöstöasiat (muuttuneet kohdat on lihavoitu). 6. Maksut, taksat, saatavat ja vuokrat Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus tai ao. lautakunta. Kunnanhallitus tai lautakunta voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille tai viranhaltijoille.

6 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 6 7. Raportointi Maksut on laskutettava viivytyksettä ja perittävä tehokkaasti. Maksujen viivästymisestä tulee periä perintäkulut ja lain mukainen viivästyskorko, ellei toisin ole säädetty. Kunnan maksut tulee ohjata kunnan pankkitileille ja kunnan maksujen käsittelyssä ja käteiskassojen hoidossa tulee noudattaa kunnanhallituksen hyväksymää käteiskassaohjetta. Saatavien poistamisesta päättää kunnanhallitus, ellei hallintosäännössä toisin sanota. Kunnanhallitus myöntää talouspäällikölle valtuudet käyttää harkintaa saatavien ja velkojen kirjaamisessa, jos maksu poikkeaa vähäisesti laskun summasta (esim. 1-3 euroa). Saatavien tai velkojen poikkeamat on kirjattava muistiotositteella. Pienten maksujen laskutuskäytäntöä jatketaan niin, että alle 30 euron maksut kootaan pidemmältä ajanjaksolta samalle laskulle. Toimiala tarkastaa säännöllisin väliajoin myyntilaskutuksensa perusteet ja oikeellisuuden. Tarkastus on dokumentoitava. Maksujen ja taksojen perusteet tarkistetaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä seuraavaa vuotta varten. Vuoden 2015 aikana tarkistetaan lisäksi vuokrien perusteet, mukaan lukien liiketilojen vuokrasopimukset ja niiden uusimisen tarve (indeksikorotukset). Hallintokeskus huolehtii koko kunnan raportointijärjestelmän kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Kukin toimiala vastaa omien raporttiensa ylläpidosta ja kehittämisestä. Kunnanvaltuustolle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta 31.3., ja ja vuoden lopun tilanne raportoidaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä. Kesäkuun lopussa sekä tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan myös toimialojen tuloskorteille kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden kriittisten menestystekijöiden toteutuminen. On huomioitava, että kuntastrategian päivittämisen yhteydessä toimialojen tuloskortit päivitetään, joten raportointi tulee tehdä päivitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta niille määritellyin mittarein. Kunnanhallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain maksuvalmiudesta ja saatavista. Neljännesvuositoteumat tulee käsitellä lautakunnissa ja niissä selvitetään määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma raportointihetkellä sekä arvio koko vuoden toteutumisesta ja poikkeamat suunnitelmasta. Raportissa esitetään myös mahdolliset talousarviomuutokset. Kaikki talousarviomuutokset on käsiteltävä toimielimessä tai valtuustossa talousarviovuoden aikana.

7 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 7 8. Käteiskassat Pääsäännön mukaan kunnan rahaliikenne ohjataan pankkien kautta. Kunnantalolla voidaan poikkeustapauksissa ottaa vastaan maksuja. Aterialipukkeita Ruokapalvelu Rosmariinin henkilöstöruokailuun myydään ainoastaan Rautjärven terveysaseman toimistossa, Viipurinkatu 6. Aterialipukkeet myydään 10 lipun vihkona käteisellä. Kunnan oma henkilöstö merkitsee ruokailunsa ruokalassa kansiossa olevaan listaan ja ruokailumaksut pidätetään palkasta. Käytössä oleva kassa (alatilityspiste) Vastuunalainen hoitaja Enimmäismäärä Hallintokeskus Yhteispalvelupisteen 300 euroa - Rahti-, kopio-, yksityispuhelu-, kartta- palvelusihteeri ja kirjamaksut - Liikuntatilojen avainpantit - Torimaksut Rautjärven terveysaseman ateriamaksukassa Eksoten kanslisti 500 euroa Pääkirjasto Kirjastonjohtaja 300 euroa Asemanseudun kirjasto Kirjastovirkailija 100 euroa 9. Konsernitili Vastuuhenkilöksi on kassaa kohden nimetty vain yksi henkilö. Vastuu kassasta siirtyy viransijaiselle loma- yms. sijaisuuksien ajaksi. Kassanhoitajan tulee antaa tilitys kassoistaan kirjanpitoon kuukausittain. Kunta on kilpailuttanut kuntakonsernin pankkipalvelut väliselle ajalle ennen joulua Edullisimman tarjouksen antoi Simpeleen Osuuspankki. Pankkipalvelut kilpailutetaan vuonna 2015 seuraavan kerran. Konserniin kuuluvat yhtiöt ja kunta voivat hoitaa raha- ja maksuliikenteen keskitetysti tai hajautetusti. Konsernitili mahdollistaa sen, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt voivat olla velkasuhteessa emoyhtiöön ilman erillisiä velkakirjoja erikseen päätettävän luottolimiitin verran. Tytäryhtiöiden (Rautjärven Vuokratalot Oy ja Simpeleen Lämpö Oy) tulee käsitellä hallituksissaan konsernitiliin liittymisestä hyväksytyn pankkisopimuskauden ajaksi. Konsernitilin ehtoihin sisältyy euron luottolimiitti, jonka veloituskorko on sopimuskautena Euribor 1 kk + 0,20 % marginaali. Kunnalla on konsernin emoyhtiönä oikeus myöntää tytäryhtiöille lyhytaikaista ns. sisäistä limiittiä kunnanhallituksen tytäryhtiöille vahvistaman tilapäisluoton rajoissa.

8 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 8 Sisäisen luottolimiitinkorko on Euribor 1 kk + 0,35 % marginaali. Tilapäisluoton myöntämisessä pitää huomioida kunnan taloudellinen etu ja kassavarojen riittävyys. Kunnanhallitus päättää erikseen kuntakonsernin kuuluvien tytäryhtiöiden pitempiaikaisen lainan laina-ajasta, määrästä ja korosta. Tytär Rautjärven Vuokratalot Oy Simpeleen Lämpö Oy Tilapäisluoton enimmäismäärät euroa euroa Konsernitilin käyttöoikeudet ovat kunnanjohtajalla, talouspäälliköllä sekä muilla kunnanjohtajan määräämillä henkilöillä. 10. Hankinnat Etelä-Karjalan hankintapalvelua koskeva yhteistoimintasopimus purkautuu Rautjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt uudistetun maakunnallista hankintayhteistyötä koskevan sopimuksen tulevaksi voimaan Lappeenrannan kaupungin konsernihallintoon sijoittuva hankintayksikkö (4 henkilön kuntatiimi) hoitaa yhteisesti yhteisesti sovitut maakunnalliset yhteishankinnat ja Lappeenrannan kaupungin erillishankinnat, sotehankintoja lukuun ottamatta. Rautjärven kunnan hankinnoissa noudatetaan hankintayksikön antamia ohjeita. Alle euron jäävät yksittäiset investointiluonteiset hankinnat kirjataan käyttötalouteen, mikä pyydetään erityisesti teknisen keskuksen huomioivan. Kunnan vuoden 2015 talousarvion loppusumma (käyttötalousmenot + investointimenot) on euroa. Lautakunnan ratkaisuvalta Hallintosäännön mukaan lautakunnan päättävät hankinnoista, jotka ylittävät 0,1 % kunnan talousarvion loppusummasta. Lautakunnan ratkaistavaksi tulevat yli euron hankinnat vuonna Toimialajohtajan ratkaisuvalta Hallintosäännön mukaan toimialajohtaja päättää hankinnoista ja työsuorituksista, jotka ovat 0,05-0,1 % kunnan talousarvion loppusummasta. Toimialajohtaja päättää euron hankinnoista ja työsuorituksista vuonna 2015.

9 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 9 Tulosalueen esimiehen ratkaisuvalta Hallintosäännön mukaan tulosalueen esimies päättää hankinnoista ja työsuorituksista, jotka ovat alle 0,05 % kunnan talousarvion loppusummasta. Tulosalueen esimies päättää alle euron hankinnoista ja työsuorituksista vuonna Hankintalain kynnysarvot Hankinnoissa on huomioitava hankintalain mukaiset kynnysarvot, jotka määrittelevät hankintaprosessin menettelytavat. Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 15 ) Hankintalaji Kynnysarvo (euroa) Tavara- ja palveluhankinnat Käyttöoikeussopimukset Liitteen B (ryhmä 25) terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut ja koulutuspalvelut yhteishankintana Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat Suunnittelukilpailut EU-kynnysarvot : EU-kynnysarvot (Hankintalain 16 ) Hankintalaji Tavarahankinnat ja palveluhankinnat Valtion keskushallintoviranomainen Kynnysarvo (euroa) Muut hankintaviranomaiset Rakennusurakat Käyttöoikeusurakat Suunnittelukilpailut EU-kynnysarvot (Erityisalojen hankintalain 12 ) Hankintalaji Kynnysarvo (euroa) Tavara- ja palveluhankinnat Rakennusurakat Suunnittelukilpailut

10 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Virkojen ja toimien täyttöluvat Kunnanhallitus päättää hallintosäännön nojalla, että Rautjärven kunnan vakinaisia vakansseja tai pitkiä määräaikaisia sijaisuuksia (yli 3 kk) ei saa täyttää ilman täyttölupamenettelyä. Täyttölupamenettely koskee myös tilapäistä henkilöstöä ja työllistämistuella palkattavia henkilöitä, lukuun ottamatta velvoitetyöllistettäviä. Täyttöluvat käsitellään kunnanhallituksessa. Vakinaisten virkojen ja toimien täyttäminen tulee käsitellä myös lautakunnissa ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Toimialajohtaja valmistelee täyttölupaesitykset kunnanhallitukselle Dynastyasianhallintaohjelmistossa. Esityksessä tulee ottaa kantaa mahdolliseen tehtävän täyttämiseen sisäisesti. Talousarvion henkilöstösuunnitelmaan sisältyvien virkojen muutoksista ja toimien perustamisesta tulee tehdä kunnanhallituksessa päätökset. 12. Tilojen käyttövuorojen maksut Talousarvio sisältää periaatepäätöksen kunnan liikunta- ja kokoustilojen käyttömaksujen käyttöönotosta. Lähtökohtaisesti tilojen käyttö on maksullista niiltä osin, kuin kysymyksessä ei ole kunnan oma toiminta. Kunnan yhteistoimintaorganisaatioiden käyttö voidaan katsoa maksuttomaksi. Toimialojen tulee vahvistaa maksuperusteet käyttösuunnitelmissaan. Maksuperusteet päättää se toimiala, joka maksaa ao. tilasta sisäistä vuokraa. Muista tiloista maksuperusteet päättää tekninen lautakunta. Maksujen määräämisessä tulee ottaa huomioon seuraavaa: - Maksu ei saa ylittää tilan laskennallisia ylläpitokustannuksia. - Maksujen kerääminen ei saa tuottaa ylimääräisiä kustannuksia. - Järjestelmän tulee olla yksinkertainen ja yksiselitteinen asiakkaalle. Esim. kertamaksun määrääminen voi olla selkeämpää kuin käyttöaikaan (tunteihin) perustuva järjestelmä. - Toimialan tulee päättää myös siitä, miten todennetaan tilojen oma käyttö ja vastikkeellinen tai vastikkeeton ulkopuolinen käyttö. 13. Sisäinen valvonta Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet, joihin jokaisen tilivelvollisen tulee tarkasti tutustua virheettömän ja asianmukaisen taloudenhoidon toteuttamiseksi. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä noudatettavaksi Suomen Kuntaliiton julkaiseman suosituksen Kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien säännösten toimeenpano kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteena. Suositus on tallennettu intraan Dokumentit/Yhteiset/Talousarvio 2014.

11 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje 11 Kunnanhallitus päätti antaa kunnan toimialoille tehtäväksi järjestää sisäinen valvonta ja riskienhallinta em. suosituksen mukaisesti. Johtoryhmä ja toimialojen asiantuntijat ovat valmistelleet riskien arvioinnin Kuntaliiton riskienarviointilomakkeistoa käyttäen ja kunnanhallitus käsittelee riskien arvioinnin Riskienarvioinnissa on tunnistettu ja kuvattu riskit, arvioitu niiden toteutumisen vaikutus (merkittävyys) ja toteutumisen todennäköisyys kuusiportaisilla asteikoilla, kuvattu toimenpiteet riskien ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi sekä kuvattu riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi. Arvioinnin perusteella määritellään ne riskit, joihin tulee ottaa kantaa riskienhallintasuunnitelmassa (vähintään 17 pistettä). Riskienhallintasuunnitelma työstetään strategiaprosessin yhteydessä vuoden 2015 alkupuolella. Lautakuntien esittelijät, tulosalueen esimiehet sekä konserniyhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta. Valtuudet ja vastuut on määrättävä tarkoituksenmukaisella työnjaolla sekä toimintojen ja varainkäytön asianmukaisella seurannalla. Merkittäviä taloudellisia vaikutuksia koskevissa päätöksissä esittelijän on ennen päätöksentekoa hankittava talouspäällikön tai vastaavia tehtäviä hoitavan lausunto asiasta. Lausunnon pyytäminen ei muuta esittelijän vastuuta. 14. Säästötalkoot virkavapaudet/työlomat Viranhaltijalla tai työntekijällä on mahdollisuus enintään kahden viikon palkattomaan Säästötalkoot virkavapaaseen/työlomaan. Säästötalkoot virkavapaalta/työlomalta palkka pidätetään vain työpäiviltä. Säästötalkoot virkavapauden/työloman myöntämisen ehtona on, että tehtävät on mahdollista järjestellä siten, ettei virkavapaasta tai työlomasta koidu kunnalle ylimääräisiä kustannuksia ja tehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen ei vaarannu. Vapaata ei voida myöntää, jos sen myöntäminen vaikuttaa kohtuuttomasti yksikön toimintaan tai johtaa sijaisen palkkaamiseen. Päätökset Säästötalkoot virkavapaan/työloman myöntämisestä tekee lähiesimies. Virkavapautta/työlomaa tulee hakea ennen vuoden 2015 kesäloman vahvistamista. Hakemukseen tulee merkitä Säästötalkoot Palkka vähennetään sen kuukauden palkasta, jolloin vapaa pidetään, mutta se voidaan periä myös ennakkona heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Viranhaltija/työntekijän tulee merkitä itse virkavapaus/työlomahakemukseen, haluaako hän virkavapauden/työloman palkan pidätettäväksi heinäkuun palkasta. Muiden virkavapauksien suhteen toimitaan Kunnan omat ohjeet -säännösten mukaan.

12 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohje Etätyö Etätyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, joka voitaisiin tehdä työnantajan tiloissa, mutta joka on organisoitu tehtäväksi tai tehdään tietotekniikkaa käyttäen muualla. Etätyötä voidaan tehdä työ- tai virkasuhteessa. Etätyöpaikkana on yleisimmin työntekijän koti, mutta myös muusta etätyöpaikasta voidaan sopia. Etätyötä voi olla koko työpäivä tai osa siitä. Etätyö on satunnaista silloin, kun työntekijä sopii esimiehensä kanssa aika ajoin jonkin yksittäisen työn tai työpäivän tekemisestä työpaikan ulkopuolella. Työnantajan vakuutukset ovat voimassa etätyön ajalta, kun etätyöstä ja sen olosuhteista on sovittu asianmukaisesti. Rautjärven kunnan palveluksessa olevat henkilöt voivat tehdä etätyötä satunnaisesti ja pääsääntöisesti osan työpäivästä esimiehensä luvalla. Etätyön tekemisen perusteena voi olla esim. muulla paikkakunnalla pidettävään kokoukseen tai koulutukseen osallistuminen, jolloin ei matkaan kuluvan ajan vuoksi kannata matkustaa varsinaiselle työpaikalle ennen kokousta tai sen jälkeen. Henkilö voi tällöin tehdä etätyönä työhönsä liittyviä tehtäviä kotonaan tai kokous- tai koulutuspaikalla. Jokaisesta etätyöpäivästä tai osittaisesta etätyöpäivästä ja etätyönä tehtävistä työtehtävistä sovitaan aina kirjallisesti etukäteen esimiehen kanssa (esim. tallennettu sähköpostiviesti). Näin varmistetaan, että työnantajan vakuutusturva on voimassa etätyön aikana.

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 1 TALOUDEN JA TOIMIINNAN PERIAATTEET 2 1.1 Kuntalaki 2 1.2 Hallintosääntö 2 1.3 Käyttösuunnitelman laatiminen 2 2 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN Kvalt 15.12.2014 92 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 3 1.1. TAVOITE JA TARKOITUS 3 1.2. TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginhallitus 26.1.2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Maisema-malli 1 3. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset 2 4. Seuranta,

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen Kvalt 17.12.2008 55 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON 3 2. SISÄISEN VALVONNAN OSA-ALUEET 3 3. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISVASTUU

Lisätiedot

Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015

Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015 Iitin kunnan taloussääntö Kunnanvaltuusto on hyväksynyt xx.xx. 2015 ja tämä sääntö tulee voimaan 1.4.2015 527 / 00.01.01 / 2015 Kunnanhallitus 9.3.2015 Sisällys 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE. Kunnanhallitus 7.5.2012, 103

KAUSTISEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE. Kunnanhallitus 7.5.2012, 103 KAUSTISEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE Kunnanhallitus 7.5.2012, 103 Voimaantulo 1.6.2012 Sisällysluettelo 1. Mitä sisäinen valvonta on? 3 2. Ohjeistamisen lähtökohdat 4 3. Sisäisen valvonnan toteuttaminen

Lisätiedot

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE TAIPALSAAREN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Kh 7.9.2010 132 2 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMISALA... 5 3 SISÄINEN VALVONTA... 6 3.1 Sisäisen valvonnan käsite

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1 RAUMAN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISOHJEEN TARKOITUS 2 KUNNAN VALVONTA 2. KUNNAN VALVONTA YLEISESTI.. 2 3. VALVONNAN RAKENNE RAUMALLA. 3 3.1. Tarkastuslautakunta..

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje

Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Vesilahden kunnan sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty: Kunnanhallitus 18.01.2010 / 16 Päivitetty: Kunnanvaltuusto 25.11.2013 / 85 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Velvoite sisäisen valvonnan järjestämisestä

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Parikkalan kunta Kunnanhallitus 14.1.2014 Lautakunnille ja tilivelvollisille Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Lautakunnille ja tilivelvollisille on lähetetty kunnanvaltuuston 12.12.2013 hyväksymä

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Voimaantulo: 1.5.2014 1. SISÄISEN VALVONNAN TARKOITUS... 2 2. TALOUSARVIO, TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA SEKÄ RAPORTOINTI... 3 2.1. Talousarvio... 3 2.2. Raportointi...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Yhtymähallitus 20.5.2014 55 Sisällysluettelo 1. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta... 1 1.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja tarkoitus...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot