ASIAKKAAN KOKEMAT UTILITARISTISET JA HEDONISTISET HYÖDYT LIIKUNTAKESKUKSEN VALINNASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKKAAN KOKEMAT UTILITARISTISET JA HEDONISTISET HYÖDYT LIIKUNTAKESKUKSEN VALINNASSA"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos ASIAKKAAN KOKEMAT UTILITARISTISET JA HEDONISTISET HYÖDYT LIIKUNTAKESKUKSEN VALINNASSA Case Elixia Kaleva Markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2006 Ohjaaja: Pekka Tuominen Minna Ryynänen

2 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos, yrityksen taloustiede, markkinointi Tekijä: RYYNÄNEN, MINNA Tutkielman nimi: Asiakkaan kokemat utilitaristiset ja hedonistiset hyödyt liikuntakeskuksen valinnassa, Case Elixia Kaleva Pro gradu -tutkielma: 89 sivua, 5 liitesivua Aika: Toukokuu 2006 Avainsanat: Valintakäyttäytyminen, utilitaristinen, hedonistinen, hyöty, liikuntakeskus Utilitaristisilla hyödyillä tarkoitetaan käytännön hyötyjen tietoista etsimistä. Ne voidaan määritellä objektiivisiksi ja taloudellisiksi hyödyiksi, joihin liittyy usein tehtäväsuuntautuneisuus. Hedonistiset hyödyt taas liittyvät kokemuksellisuuteen ja elämyksellisyyteen. Ne voivat tuottaa nautintoa ja hauskuutta, jolloin hedonistinen kulutus ei välttämättä liity tuotteen tai palvelun ostamiseen. Itse kulutustapahtuma koetaan nautinnollisena ja arjesta pakenemista helpottavana. Sekä utilitaristiset että hedonistiset hyödyt vaikuttavat asiakkaan valintakäyttäytymiseen, joten niitä ei voida tarkastella toisiaan poissulkevina. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida asiakkaan kokemien utilitarististen ja hedonististen hyötyjen merkitystä valitessaan liikuntakeskus Elixian harjoittelupaikakseen. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Chandonin, Wansikin ja Laurentin kehittämää mallia, joka erottelee kolme utilitaristista ja kolme hedonistista hyötyä. Utilitaristiset hyödyt voidaan jakaa rahallisiin säästöihin, laatuun ja vaivattomuuteen. Hedonistiset hyödyt taas jaetaan arvojen ilmaisuun, seikkailuun ja viihteellisyyteen. Elixian jäsenten kokemia utilitaristisia ja hedonistisia hyötyjä tutkittiin teoreettiseen viitekehykseen sovellettuna Elixian jäsenistä muodostetun näytteen avulla. Tutkimusaineisto kerättiin tammikuussa 2006 kyselylomaketta apuna käyttäen. Lomakkeessa käytettiin viisiportaista Likertin asteikkoa, ja se muodostui 46 muuttujasta sekä 10 taustamuuttujasta. Kyselylomakkeita jaettiin yhteensä 300, joista palautui 207 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi muodostui 69 %. Tämä vastaa noin 10 prosenttia Elixian jäsenmäärästä. Tutkimusaineistoa tarkastellaan yksiulotteisten jakaumien, keski- ja hajontalukujen sekä ristiintaulukointien avulla. Lisäksi tulosten analysoinnissa käytetään korrelaatioanalyysia, eksploratiivista faktorianalyysia, faktoripistemääriä sekä ryhmittelyanalyysia. Tärkeimmiksi hyödyiksi muodostuivat viihteellisyys ja laatu, kun tarkastellaan kaikkia muuttujia keskilukujen avulla. Hieman yllättävä tulos oli, että rahalliset säästöt merkitsivät Elixian jäsenille kaikista hyödyistä vähiten. Faktorianalyysissa hyötyjen ulottuvuuksiksi muodostuivat rahalliset säästöt, laatu, vaivattomuus, arvojen ilmaisu ja seikkailu. Tärkeimmäksi hyödyksi faktorianalyysissa muodostui laatu. Rahalliset säästöt merkitsivät Elixian jäsenille vähiten myös faktorianalyysin perusteella. Yksittäisistä muuttujista tärkeimmiksi koettiin harjoittelun vaikutus mielialaan, Elixian miellyttävä tunnelma ja ilmapiiri, harjoittelun hauskuus, Elixian tarjoamat viihtyisät puitteet ja tilojen siisteys. Tyytyväisimpiä oltiin lastenhoitomahdollisuuteen, sijaintiin ja aukioloaikoihin. Kehitettävää palveluista löytyi etenkin jäsensopimusehdoissa, ruuhka-aikoihin varautumisessa sekä tilojen siisteydessä.

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO MONIPUOLISTUVA KULUTUSKÄYTTÄYTYMINEN TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA RAJAUKSET KESKEISET KÄSITTEET Utilitaristiset hyödyt käsitteenä Hedonistiset hyödyt käsitteenä Liikuntakeskus RATIONAALISESTA KULUTUSTUTKIMUKSESTA HEDONISTISEEN TUTKIMUKSEEN UTILITARISTISET JA HEDONISTISET HYÖDYT ASIAKKAAN PÄÄTÖKSENTEOSSA UTILITARISTISET HYÖDYT Rahalliset säästöt Laatu Vaivattomuus HEDONISTISET HYÖDYT Arvojen ilmaisu Seikkailu Viihteellisyys ASIAKKAAN KOKEMIEN HYÖTYJEN YHTEYS VALINTAPÄÄTÖKSEEN KVANTITATIIVISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN KOHDEYRITYKSEN ESITTELY TUTKIMUKSEN PERUSJOUKKO JA NÄYTTEEN MUODOSTAMINEN TUTKIMUSAINEISTON KERUU Tutkimusasetelma Kyselylomake Kyselyn toteuttaminen TUTKIMUSAINEISTON KÄSITTELY JA ANALYSOINTI SPSS-OHJELMISTOLLA TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI ELIXIAN JÄSENTEN KOKEMAT UTILITARISTISET JA HEDONISTISET HYÖDYT ELIXIAN JÄSENTEN OMINAISPIIRTEET LIIKUNTAKESKUKSEN VALINNAN ULOTTUVUUDET JA RYHMITTELYT UTILITARISTISET HYÖDYT Rahalliset säästöt Laatu Vaivattomuus HEDONISTISET HYÖDYT Arvojen ilmaisu Seikkailu Viihteellisyys JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEENVETO LÄHDELUETTELO LIITTEET LIITE 1: SAATEKIRJE JA KYSELYLOMAKE...90

4 KUVIOLUETTELO KUVIO 1 ASIAKKAAN KOKEMIEN HYÖTYJEN YHTEYS LIIKUNTAKESKUKSEN VALINTAAN KUVIO 2 ELIXIAN OMISTUSPOHJA JA ORGANISAATIORAKENNE KUVIO 3 ASIAKKAAN KOKEMIEN HYÖTYJEN YHTEYS KYSYMYKSIIN KUVIO 4 AINEISTON IKÄJAKAUMA KUVIO 5 VASTAAJIEN ARVIOIMA ETÄISYYS ASUINPAIKASTA ELIXIAAN KUVIO 6 ASUINALUEET POSTINUMEROITTAIN KUVIO 7 PALVELUIDEN KÄYTTÖMÄÄRÄ VIIKOITTAIN KUVIO 8 HARJOITTELUAJANKOHDAT KUVIO 9 RAHALLISIIN SÄÄSTÖIHIN LIITTYVIEN VÄITTÄMIEN KOKEMINEN KUVIO 10 LAADUN KOKEMINEN KUVIO 11 VAIVATTOMUUDEN KOETTU TÄRKEYS KUVIO 12 ARVOJEN ILMAISUN KOKEMINEN KUVIO 13 SEIKKAILUN KOKEMINEN KUVIO 14 VIIHTEELLISYYDEN KOKEMINEN KUVIO 15 KOETUT HYÖDYT KAIKILLA MUUTTUJILLA MITATTUNA KUVIO 16 TÄRKEIMMIKSI KOETUT 10 MUUTTUJAA KUVIO 17 FAKTORIANALYYSISSA MUODOSTUNEIDEN HYÖTYJEN TÄRKEYDET TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1 KAISERIN JA BARTLETIN TESTI TAULUKKO 2 SUORITETTU FAKTORIANALYYSI TAULUKKO 3 SUORITETTU RYHMITTELYANALYYSI TAULUKKO 4 RAHALLISET SÄÄSTÖT -FAKTORIN RELIABILITEETTI TAULUKKO 5 LAATUFAKTORIN RELIABILITEETTI TAULUKKO 6 VAIVATTOMUUSFAKTORIN RELIABILITEETTI TAULUKKO 7 ARVOJEN ILMAISU -FAKTORIN RELIABILITEETTI TAULUKKO 8 SEIKKAILUFAKTORIN RELIABILITEETTI TAULUKKO 9 RISTIINTAULUKOINTI KLUSTEREIDEN JA PALVELUIDEN KÄYTÖN SUHTEEN... 75

5 5 1 JOHDANTO 1.1 Monipuolistuva kulutuskäyttäytyminen Kilpailukyvyn saavuttaminen ja säilyttäminen vaatii kuluttajien tarpeiden ymmärtämistä. Kuluttajakäyttäytymisen vaikea ennustettavuus liittyy pitkälti kuluttajien yksilöllisiin eroihin, jolloin ostopäätösprosessin ymmärtämisen tekevät haastavaksi useat tietoiset ja tiedostamattomat syyt, jotka ohjaavat ostokäyttäytymistä. Jotkut näistä syistä ovat rationaalisia, kun taas jotkut ovat emotionaalisia. (Teare 1998, 76 77) Kuluttajan tarpeiden tyydyttämisestä on tullut entistä haastavampaa, sillä asiakkaista on tullut yhä vaativampia kuluttajina. Pelkkien utilitarististen hyötyjen, kuten alhaisten hintojen tai laajan valikoiman tarjoaminen ei enää riitä, sillä asiakkaat hakevat elämyksiä kuluttamisesta. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan yrityksen menestyksestä 25 % muodostuu tuotteesta johtuvista syistä, 25 % hinnasta ja 50 % kokemuksista kulutustapahtuman yhteydessä (Newell 1997, 134). Asioinnin todellisia eroja syntyy mielihyvähakuisesta käyttäytymisestä, joten yrityksen tuottamia hedonistisia hyötyjä tarvitaan, jotta yritys erottuu muista. Asiakkaan sitoutuminen tapahtuu emotionaalisesti, kun asiakas tuntee kuuluvansa yrityksen kohderyhmään ja viihtyy asioidessaan. (Kuusela & Rintamäki 2004, 14: 61) Kuluttamisen viihteellinen ominaisuus onkin alettu nähdä tärkeänä kilpailutekijänä. Yrityksissä on alettu reagoida kuluttajien muuttuneisiin tarpeisiin käyttämällä aikaa ja rahaa korkeamman palvelutason saavuttamiseen, koulutettuun henkilökuntaan sekä viihteelliseen ympäristöön, jossa kulutus tapahtuu. (Arnold & Reynolds 2003, 77; Wakefield & Baker 1998) Kulutusmotiivit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen näistä on tuotesuuntautunut, jolloin kuluttamiseen motivoi joko senhetkinen ostotarve tai tuoteinformaation hankkiminen tulevaisuudessa tapahtuvaa kuluttamista varten. Toinen kategoria on kokemusperäinen ja hedonistinen. Se liittyy emotionaalisten tarpeiden tyydyttämiseen eli mielihyvän ja nautinnon tuottamiseen. Kolmas kategoria yhdistää tuotteeseen liittyvät ja kokemukselliset elementit, eli se muodostuu ostotarpeen tyydyttämisestä ja samalla nautinnollisesta kokemuksesta kulutustapahtuman yhteydessä. (Westbrook & Black 1985, 85; Dawson, Bloch & Ridgway 1990, 409) Kolmatta kategoriaa voidaan kuvata vertauksella työhön ja hauskuuteen: kulutustapahtuma voidaan nähdä

6 6 työnä, mutta samalla se voi olla hauskaa. Näin ollen korkea taso utilitaristisessa tai hedonistisessa ulottuvuudessa ei välttämättä ennusta matalaa tasoa toisessa. (Babin, Darden & Griffin 1994, 647) Dharin ja Wertenbrochin (2000, 61) mukaan kuluttajat myös luokittelevat jotkut tuotteet enemmän utilitaristisiksi ja jotkut taas enemmän hedonistisiksi. Suomalaiset liikuntakeskukset ovat kokeneet huomattavan rakenne- ja toimialamuutoksen luvun vaihteessa. Kuntosaliliikunta on nopeasti lisääntynyt ja kuntosalien toimintaympäristöt ovat muuttuneet viihtyisiksi ja monipuolista liikuntaa tarjoaviksi liikuntakeskuksiksi, joiden toimintaperiaatteena on edistää kuluttajan hyvinvointia. Suuren kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan vuonna 2002 kuntosaleilla harjoitteli säännöllisesti suomalaista, ja kuntosaliliikunta oli kävelyn, pyöräilyn, hiihdon ja uinnin jälkeen viidenneksi suosituinta Suomessa. (Itä-Suomen lääninhallitus) Kasvavan ja muuttuvan toimialan menestystekijöiden selvittämiseksi on ymmärrettävä kuluttajien kokemia sekä utilitaristisia että hedonistisia hyötyjä liikuntakeskuksessa. Aiemmin kuluttajien valintakäyttäytymistä arvioitiin pelkästään rationaalisin kriteerein, mutta nämä eivät ole riittäviä, sillä Holbrookin ja Hirschmanin (1982, 138) mukaan vapaa-ajan palvelut kulutetaan pääasiassa hedonistisin perustein. Tällaisia ovat esimerkiksi palvelun kuluttamisen yhteydessä koettu hauskuus, nautinto ja tyytyväisyys. Sekä utilitaristiset että hedonistiset hyödyt vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen, ja asiointikokemuksessa ne on nähtävä toisiaan tukevina. Kuluttajan kokeman hyödyn ulottuvuuksien tunnistaminen tarjoaa mahdollisuuksia myös asiointikokemuksen suunnitteluun, johtamiseen sekä käytännön toimenpiteisiin. (Kuusela & Rintamäki 2004, 60 61) 1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja rajaukset Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida asiakkaan kokemien utilitarististen ja hedonististen hyötyjen merkitystä valitessaan liikuntakeskus Elixian harjoittelupaikakseen. Näihin hyötyihin tutustutaan ensin kirjallisuuden avulla. Lähteinä käytetään enimmäkseen tieteellisiä artikkeleita. Erilaisten utilitarististen ja hedonististen hyötyjen tarkastelu luo pohjan empiiriselle tutkimukselle, jossa selvitetään näiden hyötyjen tärkeyttä liikuntakeskuksen valinnassa.

7 7 Tutkimusongelman voi tiivistää seuraavanlaisesti: Miten erilaiset asiakkaan kokemat utilitaristiset ja hedonistiset hyödyt liittyvät liikuntakeskuksen valintapäätökseen? Tutkimus rajataan koskemaan ainoastaan liikuntakeskuksia, eikä siinä käsitellä muita liikuntapalveluita. Aihepiiriä tarkastellaan Elixian jäsenten näkökulmasta. Utilitarististen ja hedonististen hyötyjen tutkiminen liikuntakeskuksen valinnassa on tärkeää sen vuoksi, ettei niitä ole sellaisenaan tutkittu. Utilitaristisia ja hedonistisia hyötyjä on tutkittu jonkin verran ostoksilla käynnin yhteydessä, mutta ei liikuntakeskusten näkökulmasta. Holbrookin ja Hirschmanin (1982) artikkeleiden ansiosta hedonistiset hyödyt ovat alkaneet saada enemmän huomiota ja he toteavat, että perinteinen rationaalinen kulutustutkimus on laiminlyönyt tärkeän osan kulutuskokemuksesta. Rationaalisten teorioiden lisäksi tarvitaan hedonistisen kulutuksen tutkimusta, jotta voimme ymmärtää entistä paremmin muun muassa vapaa-ajan palveluiden kulutusta, kuluttajan tunteita ja kuluttamisen symbolisia merkityksiä (Holbrook & Hirschman 1982, 138). Wakefield ja Barnes (1996) tutkivat hedonistista kulutusta vapaa-ajantapahtumien yhteydessä, jossa asiakas on passiivinen katsoja. He esittävät tutkittavaksi jatkossa vapaa-ajan palveluita, joihin asiakas osallistuu aktiivisesti, kuten golfkurssit ja liikuntakeskukset. Myös LaBarge ja Dacin (2004, 316) esittävät, että lisätutkimusta tarvitaan säännöllisesti harjoitetuissa hedonistisissa aktiviteeteissa, kuten vapaa-ajan harrastuksissa. Arnold ja Reynolds (2003) tutkivat hedonistisia kulutusmotiiveja, ja he esittävät rajoitteena omalle tutkimukselleen, että siinä on tutkittu ainoastaan hedonistisia hyötyjä. Ohjeena jatkotutkimuksille he toteavat, että jatkossa tarvitaan tutkimusta sekä utilitaristisista että hedonistisista hyödyistä. Utilitaristiset ja hedonistiset hyödyt eivät ole vastakkaisia, vaan usein asiakas käyttää näitä molempia samanaikaisesti (Babin et al. 1994; Westbrook & Black 1985; Dawson et al. 1990, 410; Dhar & Wertenbroch 2000, 60). Pelkästään toisen dimension tutkiminen voi johtaa kokonaiskuvan hahmottamisen vaikeuteen. 1.3 Keskeiset käsitteet Utilitaristiset hyödyt käsitteenä Holbrookin ja Hirschmanin (1982) mukaan utilitaristisuus on käytännön hyötyjen tietoista etsimistä. He määrittelevät utilitaristiset motiivit objektiivisiksi, taloudellisiksi ja rationaalisiksi. Chandonin,

8 8 Wansikin ja Laurentin (2000, 66) mukaan utilitaristiset hyödyt viittaavat instrumentaalisiin, funktionaalisiin ja kognitiivisiin hyötyihin, jotka usein liittyvät tuotteen tai palvelun mitattaviin ominaisuuksiin. Ne eivät itsessään tuota arvoa asiakkaalle, vaan arvo muodostuu niiden toimimisesta keinona johonkin päämäärään. Babin et al. (1994, 646) lisäävät määritelmään tehtäväsuuntautuneisuuden, eli sen, että tehtävä katsotaan onnistuneeksi, jos ostotarve pystytään tyydyttämään tehokkaasti. Tällöin asiakas suoriutuu tehtävästä mahdollisimman pienin uhrauksin. Utilitaristista hyötyä voi myös muodostua, vaikka tuotetta ei ostettaisi. Informaation hankinta tuottaa asiakkaalle viitteitä tuotteista ja hinnoista tulevaisuudessa tehtäviä hankintoja varten ja näin ollen myös utilitaristista hyötyä. Utilitaristiset hyödyt viittaavat asiakkaan kokemaan arvoon, hyödyllisyyteen ja viisauteen sekä niiden kykyyn tyydyttää jokin kulutustarve (Srinivasan 1987, 97). Utilitarististen hyötyjen tarjoaminen on edellytys kiireisen ja hinta-laatutietoisen asiakkaan palvelemiselle. Suuri osa asiakkaista haluaa hoitaa ostoksensa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, koska heille ostoksilla käyminen on pakonomainen tapahtuma tai rutiini. (Kuusela & Rintamäki 2004, 61) Hedonistiset hyödyt käsitteenä Hedonistiset hyödyt ovat subjektiivisia, emotionaalisia ja ei-rationaalisia. Hedonistisen kulutuksen voidaan määritellä liittyvän kulutuksen aistillisiin ja kokemuksellisiin ominaisuuksiin. Kulutuksen seuraukset ilmenevät tuotteesta tai palvelusta saatavana hauskuutena ja nautintona sekä kulutuksen herättämänä mielihyvän tunteena. Kulutuksen voidaan myös sanoa heijastavan uneksintaa, esteettistä nautintoa sekä kuluttajan fantasioita. Hedonistiseen kulutukseen liittyy useita symbolisia merkityksiä. Joissakin tapauksissa symbolinen merkitys on erityisen olennainen, kuten viihteessä ja vapaa-ajan aktiviteeteissa. Useisiin tuotteisiin tai palveluihin liittyy myös lukuisia sanattomia vihjeitä, jotka täytyy nähdä, kuulla, maistaa, tuntea tai haistaa. Tällaisissa kulutustapahtumissa - kuten katsottaessa elokuvaa tai pelatessa tennistä - useat aistikanavat toimivat samanaikaisesti. (Holbrook & Hirschman 1982, ) Srinivasan (1987, 97) mukaan hedonistiset hyödyt voivat olla hedonistisia, kuten nautinto ja hauskuus, esteettisiä, kuten kauneus, emotionaalisia, kuten onnellisuus ja yllätys sekä symbolisia, kuten itseilmaisu ja itsetutkiskelu. Hedonistisen kulutuksen yhteydessä asiakas nauttii tuotteen eduista ostamatta välttämättä tuotetta, sillä kulutusaktiviteeteista saatava nautinto itsessään on arvokasta. Hedonistisilla kulutusmotiiveilla pyritään tyydyttämään jokin hedonistinen tarve, kuten kokemaan hauskuutta, fantasioiden täyttymistä tai pakoa arjesta. (Babin et al. 1994, 646) Myös alennetun tuotteen ostaminen voi tuottaa moraalista tyydytystä, sillä

9 9 asiakas katsoo toimineensa hyvien periaatteiden ja arvojen mukaan olleensa säästäväinen. Tällöin asiakkaalle muodostuu hedonistista hyötyä. (Chandon et al. 2000, 67; Babin et al. 1994, 647) Siihen, miten nautinnollisena kuluttamista pidetään, vaikuttavat yksilölliset erot, asiakkaan senhetkinen mielentila sekä kokemuksen tunnepitoisuus (Dube & Morgan 1996, 395) Hedonististen hyötyjen tuottaminen on yleensä kustannustehokasta, sillä ratkaisut ovat usein toimintatavoissa ja asenteissa. Hedonistisia hyötyjä kokenut asiakas suhtautuu yritykseen myönteisesti, jolloin hän usein tuottaa enemmän ja hänestä voi tulla yrityksen puolestapuhuja. (Kuusela & Rintamäki 2004, 61 62) Liikuntakeskus Tutkimuksessa käytetään termejä kuntosali ja liikuntakeskus synonyymeinä, vaikkakin pääasiassa käytetään ilmaisua liikuntakeskus. Liikuntakeskuksista käytetään usein myös nimitystä kuntokeskus. Nimityksillä ei ole selkeää eroa, mutta yleensä kunto- ja liikuntakeskuksista puhuttaessa tarkoitetaan suuria, laajan palveluvalikoiman tarjoavia keskuksia, kun taas kuntosali mielletään pienemmäksi, joskus pelkkiä kuntosalipalveluita tarjoavaksi liikuntapaikaksi. Suomen kuntourheiluliiton teettämän kuntosalibarometrin mukaan kuntosalit voidaan luokitella kolmeen luokkaan. Alan kehitystä ohjaavat suuret osakeyhtiömuotoiset liikuntakeskukset, joiden ansiosta palvelun tarjonta on kasvanut ja liikevaihto lisääntynyt. Kaksi muuta ryhmää muodostuvat perinteisistä urheilulähtöisistä saleista ja kunnallisista, hinnoillaan kilpailevista kuntosaleista. (Liikunnan ja urheilun maailma 14/02) 1.4 Rationaalisesta kulutustutkimuksesta hedonistiseen tutkimukseen Rationaalisen kuluttajakäyttäytymisen näkemyksen mukaan ihminen tekee valintapäätöksiään huolellisen ja perusteellisen harkinnan ja valinnan avulla. Tällöin kuluttajan päätöksenteko nojaa olennaiseen päätöksentekoinformaatioon eli tuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin. Kuluttajan päätöksentekoa selitetään myös kohteeseen liittyvällä tietotasolla, tiedon esittämismuodolla ja määrällä, näkyvyydellä ja vaihtoehtojen määrällä. Ihmisten oletetaan olevan valintoja tehdessään ongelmanratkaisijoita, jotka tietoisesti tai tiedostamattaan soveltavat erilaisia ongelmanratkaisutekniikoita. (Kuusela & Rintamäki 2004, 13; Holbrook & Hirschman 1982, 132) Perinteinen kulutustutkimus ei ole kuitenkaan ottanut huomioon monia kulutuksen kokemuksellisia

10 10 ilmiöitä. Asioidessaan kuluttajat käyttävät tiedon lisäksi tunteita, mielikuvia, fantasioita ja muita eikognitiivisia tekijöitä (Kuusela & Rintamäki 2004, 13 14). Systemaattinen hedonistisen kulutuksen tutkiminen on melko uutta, sillä aiheen tutkiminen on alkanut 1970-luvun lopulla (Hirschman & Holbrook 1982, 93). Tutkimuksen kasvu vapaa-aikaan liittyvissä palveluissa, viihteessä ja taiteessa heijastaa huomion suuntautumista kohti kulutuksen kokemuksellista puolta (Holbrook & Hirschman 1982, 134). Hedonistisen tutkimuksen tarpeellisuudelle voidaan esittää useita perusteita. Se eroaa perinteisestä kulutustutkimuksesta ensinnäkin mentaalisilta rakenteiltaan. Hedonistinen tutkimus ottaa huomioon lukuisat aistikanavat, joita kuluttaja käyttää tuotteiden ja palveluiden kokemiseen: joissakin tapauksissa emotionaaliset tekijät dominoivat utilitaristisia hyötyjä tuotteiden tai palvelujen valinnassa. Kuluttajat myös haluavat tuotteita, joilla on symbolinen merkitys, sillä se täydentää tuotteen tai palvelun konkreettisia ominaisuuksia. Joskus nämä näkymättömät symboliset ominaisuudet voivat olla avaintekijöitä esimerkiksi brandin valinnassa. Hedonistinen kulutus liittyy myös kuvitteelliseen todellisuuteen, jolloin kulutus perustuu enemmän kuluttajien haluamaan todellisuuteen, kuin siihen mitä se todellisuudessa on. (Hirschman & Holbrook 1982, 94 95) Vapaaajan palveluiden yhteydessä koetuissa hedonistisissa hyödyissä on todettu ilmenevän myös kansojen välisiä eroja, jotka johtuvat suurelta osin eroista mielikuvituksen käytössä sekä todellisuudesta pakenemisessa (Holbrook & Hirschman 1982, 136). On todettu, että aistien stimulointi ja kognitiivinen informaation etsiminen ovat kaksi eri ulottuvuutta. Näin ollen jotkut kuluttajat etsivät enemmän hedonistisia ja jotkut enemmän utilitaristisia hyötyjä. (Hirschman & Holbrook 1982, 94 95) Mielikuvien ja symbolien luominen näkyy esimerkiksi liikuntakeskusten mainonnassa. Usein niissä pyritään luomaan mielikuvia nautinnollisista hetkistä sekä harjoittelun tuottamista tuloksista. Tähän käytetään sanallisia ja kuvallisia keinoja: mainoskuvissa voi esimerkiksi esiintyä iloisia, harjoittelusta nauttivia kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Symboliset merkitykset näkyvät lisäksi liikuntakeskusten sloganeissa. Kuluttajien erot hedonististen ja utilitarististen hyötyjen näkökulmasta voivat ilmetä esimerkiksi niin, että jotkut valitsevat liikuntakeskuksen sen ilmapiirin ja sosiaalisten suhteiden perusteella, jotkut taas halvemman hinnan vuoksi. Toinen eroavaisuus hedonistisen tutkimuksen ja perinteisen kulutustutkimuksen välillä liittyy tuoteluokkiin. Perinteinen kulutustutkimus on keskittynyt pakattuihin tavaroihin sekä kulutushyödykkeisiin. Hedonistinen kulutustutkimus puolestaan tutkii perinteisessä tutkimuksessa

11 11 sivuutettuja kohteita, kuten taiteita sekä kulttuuriin ja urheiluun liittyviä palveluita. Nämä ovat emotionaalisesti haastavampia ja voivat herättää kuluttajissa fantasioita tai tarpeiden täyttymistä, joskus jopa tuskaa. Tällaisten tuotteiden kulutus vaatii kuluttajalta enemmän mentaalista osallistumista. (Hirschman & Holbrook 1982, 96) Perinteinen tutkimus eroaa hedonistisesta tutkimuksesta myös yksilöiden profiloinnissa. Perinteisessä tutkimuksessa yksilöt erotellaan demografisten ominaisuuksien perusteella, kun taas hedonistisessa tutkimuksessa yksilöiden välisten erojen ajatellaan johtuvan alakulttuurisista eroista, kuten etnisestä taustasta, sosiaaliluokasta ja sukupuolesta. Erot ilmenevät tuotteisiin ja palveluihin suhtautumisessa ja niiden arvostamisessa sekä tunteiden ja fantasioiden ilmaisemisessa. Alakulttuuriset ryhmät eroavat myös siinä, mitkä tuotteet tai palvelut ovat tietylle sosiaaliluokalle sopivia. Esimerkiksi koripallo-ottelun katsojat eroavat jonkin verran museossa kävijöistä. Sosiaaliset normit liittyvät myös maskuliinisiin ja feminiinisiin viihteen muotoihin. Maskuliinisena viihteenä pidetään esimerkiksi urheilutapahtumia ja feminiinisenä viihteenä shoppailua. (Hirschman & Holbrook 1982, 98 99) Liikuntakeskuksissa voidaan havaita sosiaaliluokan ja sukupuolen hienoinen vaikutus palveluiden käytössä ja niihin suhtautumisessa. Esimerkiksi personal trainerin tarjoamat palvelut mielletään enimmäkseen ylempiin sosiaaliluokkiin kuuluvien henkilöiden käyttämiksi. Sosiaaliluokalla voi olla vaikutusta myös liikuntakeskuksen valintaan, sillä toisia keskuksia pidetään varakkaampien suosimina kuin toisia. Sukupuoli taas voi vaikuttaa suhtautumisessa esimerkiksi ohjattuun ryhmäliikuntaan, sillä ohjatut tunnit kiinnostavat yleensä enemmän naisia kuin miehiä.

12 12 2 UTILITARISTISET JA HEDONISTISET HYÖDYT ASIAKKAAN PÄÄTÖKSENTEOSSA 2.1 Utilitaristiset hyödyt Chandonin et al. (2000) kehittämä hyötyjen viitekehys erottelee kolme utilitaristista ja kolme hedonistista hyötyä. Viitekehyksen utilitaristiset hyödyt voidaan jakaa rahallisiin säästöihin, laatuun ja vaivattomuuteen. Asiakas hyötyy siitä, että hänen ei tarvitse kuluttaa aikaa, rahaa eikä vaivaa saadakseen tuotteen Rahalliset säästöt Säästämisestä on kyse, kun asiakas maksaa tuotteesta vähemmän kuin hän olisi ollut valmis maksamaan (Stamer & Diller 2004, 78). Ostojen edullisuus ja edullisuus verrattuna muihin on myös mielletty rahallisten säästöjen lähteiksi, joten asiakas tuntee säästävänsä silloin, kun hinnat ovat kilpailukykyisiä. Rahalliset säästöt kuvaavat asiakkaan aktiivista hintavertailua valitun asiointipaikan ja kilpailijoiden hintatason kesken. Henkilökohtaisessa asioinnissa hintavertailu on usein vaikeaa, joten tarjoukset ja alennukset ovat tärkeitä edullisen hintamielikuvan muodostamisessa. (Kuusela & Rintamäki 2004, 52: 109) Zeithamlin (1988, 10) mukaan kuluttajan perspektiivistä hinta on se, mitä uhrataan tuotteen hankkimisen hyväksi. Hän määrittelee hinnan arvon yksinkertaisimmaksi mittariksi, joten rahalliset säästöt luovat arvoa vähentämällä uhrauksia. Hinta on yksi tärkeimmistä markkinapaikan vihjeistä, sillä hintavihje on läsnä kaikissa kaupankäyntitilanteissa, ja se edustaa kaikille ostajille rahallista uhrausta (Stamer & Diller 2004, 78). Koettu arvo voidaan määritellä koettujen hyötyjen ja koettujen uhrausten suhteena (Roos 1998, 42; Kuusela & Rintamäki 2004, 36). Koetut hyödyt voivat liittyä tuotteen fyysisiin ominaisuuksiin, palveluominaisuuksiin, ostohintaan ja laatuun tai näiden yhdistelmiin. Koettuihin uhrauksiin voidaan lukea kaikki ne kustannukset, joita syntyy ostotapahtuman yhteydessä. Ostohinnan lisäksi näitä ovat esimerkiksi kuljetuskustannukset, korjaukset, ylläpito sekä erilaiset mentaaliset kustannukset, kuten vaihtoehtojen etsintä ja -vertailu sekä päätöksenteko. (Kuusela & Rintamäki 2004, 17)

13 13 Kuluttajavirasto selvitti liikuntakeskusten käyttämiä hinnoitteluperusteita vuoden 2004 lopulla. Niiden hinnoittelukäytäntöjen heikkouksina todettiin kokonaiskustannusten hahmottamisen sekä hintavertailun vaikeus. Hintavertailua vaikeuttavat liikuntakeskusten erilaiset hinnoittelukäytännöt. Osa liikuntakeskuksista noudattaa jäsenyysperiaatetta, jonka mukaan kuluttajan tulee sitoutua määräajaksi liikuntakeskuksen jäsenyyteen. Tällöin kuluttaja on oikeutettu edullisempaan hintaan kuin ilman sitoutumista harjoittelevat asiakkaat. Kuukausimaksujen erot jäsenten ja ei-jäsenten välillä voivat kuitenkin olla suuria, sillä esimerkiksi erään kuntosaliketjun kuukausihinta jäsenille on euroa jäsenyystyypin mukaan, ja ei-jäsenille 100 euroa. Tyypillisesti jäsenyys on voimassa vuoden kerrallaan. Useimmissa liikuntakeskuksissa pyritään luopumaan kokonaan kerta- ja sarjalipuista hinnoittelupolitiikalla. Lyhyemmän ajan harjoitteluajat hinnoitellaan huomattavan korkeiksi, sillä pitkäaikaiset jäsenyydet helpottavat yrityksen pitkän aikavälin suunnittelua. (Porra 2004, 5 6) Porran (2004, 5 6) mukaan hintavertailua vaikeuttaa myös se, että liikuntakeskukset käyttävät erilaisia nimityksiä perimistään maksuista. Jäsenyyteen perustuvat keskukset perivät yleensä kertaluontoisen liittymismaksun, josta käytetään myös nimitystä jäsenmaksu. Liittymismaksujen hintahaitari on suuri, ne vaihtelevat lääninhallituksien teettämän tutkimuksen mukaan 6 eurosta 150 euroon. Liittymismaksun lisäksi kuluttaja maksaa kuukausittain jäsenmaksua, josta käytetään myös nimitystä harjoittelumaksu tai kuukausimaksu, ja joka oikeuttaa käyttämään liikuntakeskuksen palveluita. Jäsenmaksujen hintahaitari Suomessa oli vuositasolla 350 eurosta 780 euroon. Asiakkaalle muodostuviin kustannuksiin vaikuttaa myös se, että kuntosalialan rakenteen muuttuessa markkinointia on alettu kohdentaa aiempaa enemmän tietyille asiakassegmenteille, joista esimerkkinä voidaan mainita asiakasyritykset. Asiakasyritykset kustantavat osan työntekijöidensä liikuntakustannuksista ja tukevat näin työntekijöidensä liikkumista ja työssä jaksamista. Suomen Kuntourheiluliiton vuonna 2003 teettämän työpaikkabarometrin mukaan lähes jokaisella työpaikalla (89 %) tuetaan nykyisin työpaikkaliikuntaa. Tämä on osoitus siitä, että yritysten arvomaailmassa liikunnan merkitys on lisääntynyt huomattavasti ja se ajatellaan liiketoimintaa tukevana toimintana. Kuntosalien ja uimahallien käyttö yritysten liikuntapaikkoina on suosituinta, sillä 80 % yrityksistä käyttää kuntosaleja ja 55 % yrityksistä uimahalleja työyhteisön liikuntapaikkana. Markkinoilla vallitsee tällä hetkellä tilanne, jossa liikuntapalveluiden tarjonta on suppeampaa kuin yritysten investointihalut ja -kyvyt. (Malkamäki 2004)

14 14 Uutena kaupankäyntivälineenä liikuntapaikkojen ja yritysten välille markkinoille on tullut liikuntaseteli. Se on maksuväline, jonka avulla työnantaja voi tarjota liikuntaetuja työntekijöilleen. Sen vahvuutena on pitkän käyttöajan lisäksi se, että yritykset saavat yhdellä kontaktilla käyttöönsä kaikki liikuntapaikat, jotka hyväksyvät setelin maksuvälineenä. (Smartum) Liikuntaseteleitä käyttää nykyisin yli yritystä, ja ne käyvät maksuvälineenä noin 500 liikuntapaikassa (Suur-Jyväskylän Lehti) Laatu Palvelun laatu on kuluttajan arvio palvelun erinomaisuudesta tai paremmuudesta tai sen käyttökelpoisuudesta sekä houkuttelevuudesta verrattuna muihin. Asiointikokemuksen arvioinnissa voidaan erottaa toisistaan tuotteiden ja palvelun laatu. (Kuusela & Rintamäki 2004, ) Palvelun laadun on arvioitu olevan kriittinen tekijä kuluttajan valintapäätöksessä, vaikkakaan laadun ja valintapäätöksen välisen suhteen voimakkuutta ei ole tutkittu tarpeeksi. Koettu laatu on erillinen objektiivisesta laadusta, joka viittaa mitattavuuteen johonkin ennalta määrättyyn standardiin nähden. Osa tutkijoista on sitä mieltä, ettei objektiivista laatua välttämättä ole lainkaan, sillä laatu on aina jonkun kokemaa ja subjektiivista. (Zeithaml 1988, 2 5) Asiakkaan luottamusta asiointikokemuksen laatuun parantavat takuut ja palautusmahdollisuus, kuvat, ja mahdollisuus lukea tuoteselostus sekä asiantuntijoiden ja käyttäjien arviot. Erityisen tehokkaita laatuvaikutelman luojia ovat näytteet. Aineettomien palveluiden kohdalla epävarmuutta vähentävät tulostettavat kuitit tai asiakkaalle lähetettävät varmistukset. (Kuusela & Rintamäki 2004, 110) Palvelun laadun arviointi koostuu kuluttajan odotusten ja koetun palvelun vertaamisesta (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, 42: 1988, 5). Palvelun laadun ymmärtämiseksi on tiedostettava palveluun liittyvät ominaisuudet: sen aineettomuus, heterogeenisyys sekä tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuus. Näistä syistä palveluiden laatua on vaikeampi arvioida kuin tavaroiden laatua. Yrityksen saattaa olla myös hankala arvioida sitä, kuinka kuluttaja kokee palvelun laadun. Laadun arviointi ei myöskään koostu pelkästään lopullisen laadun arvioinnista, vaan se sisältää sekä lopputuloslaadun, jota nimitetään myös tekniseksi laaduksi, että prosessilaadun, eli toiminnallisen laadun ominaisuudet. Lopputuloslaatu tarkoittaa sitä, mitä kuluttaja lopulta saa. Prosessilaatu taas käsittää tavan, jolla palvelu tuotetaan kuluttajalle. (Parasuraman et al. 1985, 42 43) Parasuramanin et al. (1988, 5 6) kehittämä SERVQUAL-malli mittaa kuluttajan kokemaa palvelun prosessilaatua.

15 15 Mallin mukaan prosessilaadun ominaisuuksia voidaan mitata viiden ulottuvuuden mukaan. Näitä ulottuvuuksia ovat näkyvät ominaisuudet, luotettavuus, palvelualttius, palvelulupaus ja empaattisuus. Näkyviä ominaisuuksia ovat fyysiset välineet, laitteet ja henkilökunnan ulkonäkö. Ne ovat fyysisiä todisteita, jotka välittävät symbolisia ja toiminnallisia viestejä palvelusta Luotettavuus tarkoittaa kykyä tuottaa luvattu palvelu luotettavasti, tarkasti ja yhdenmukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä palvelun toteuttamista oikein, ajankohdasta riippumatta. Palvelualttius merkitsee nopeata ja joustavaa palvelua sekä halua auttaa asiakasta. Palvelulupaus merkitsee sitä, että henkilökunnalla on tarvittavat tiedot ja kyky luoda luottamusta. Se merkitsee myös sitä, että henkilökunta haluaa palvella asiakasta palveluajatusta vastaavalla tavalla. Empaattisuus merkitsee välittämistä ja asiakkaille annettavaa henkilökohtaista huomiota. (Parasuraman et al. 1988, 6) Kuntosaliharrastajien ikääntyessä palvelun laatu on noussut tärkeäksi kilpailukeinoksi, minkä vuoksi liikuntakeskukset ovat suunnanneet palvelutarjontaansa varttuneemmille ja hyvin toimeentuleville kuluttajille. Vuonna 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan jo kymmenesosa kuntosaleista piti senioreita tärkeimpänä asiakasryhmänään (Liikunnan ja urheilun maailma 14/02). Keski-iän kohoamisen takia liikuntakeskusten investointitarpeet kohdistuvat nykyisin erilaisiin viihtyvyyttä lisääviin tekijöihin sekä monipuolisempaan palvelutarjontaan perinteisten lihasvoimaa kehittävien laitteiden sijasta (Itä- Suomen lääninhallitus). Kuntosalialalla tapahtuneesta asennemuutoksesta kertoo vuosina tehty kysely tulevaisuuden menestystekijöistä. Kyselyyn osallistuneista kuntosaliyrittäjistä lähes puolet piti hyvää asiakaspalvelua keskeisenä menestystekijänä. Henkilökohtaiseen ohjaukseen erikoistuneiden personal trainereiden sekä asiakaspalvelijoiden tarve kasvaa tutkimuksen valossa entisestään. Henkilökohtaiset valmentajat eli personal trainerit ovat nykyisin yleistyneet voimakkaasti, ja heidän palvelujaan käyttävät muutkin kuin varakkaat ihmiset. Ohjaajan tärkein tehtävä on innostaa asiakas liikunnalliseen elämäntapaan ja saada hänet jatkamaan sitä valmennussuhteen päätyttyä. (Itä- Suomen lääninhallitus) Kunnalliset salit pitivät enemmän kuin muut salit keskeisenä kilpailukeinona hinnan edullisuutta, kun kaikista kuntosaleista ja -keskuksista vain 5 % piti tätä keskeisenä kilpailukeinona. (Liikunnan ja urheilun maailma 14/02)

16 Vaivattomuus Vaivattomuus merkitsee asioinnin tehokkuutta. Asiakkaalle muodostuu hyötyä, kun hän löytää tuotteen tai palvelun mahdollisimman helposti ja saa sen ostettua mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti. Vaivattomuus tarkoittaa myös sitä, että asiakas löytää tietoa tuotteesta tai palvelusta helposti (Kuusela & Rintamäki 2004, 31; Chandon et al. 2000, 68 69). Ajan säästön lisäksi vaivaton asiointi vähentää asiakkaan kokemaa emotionaalista uhrausta, kuten stressiä ja mielipahaa. Vaivattomuutta lisäävät myös etsimiskustannusten pieneneminen ja ostopäätöksen helpottuminen. (Kuusela & Rintamäki 2004, 111) Vähittäiskaupassa vaivattomuutta voidaan kuvata jakamalla se tavoitettavuuteen, tuotteiden löytämiseen ja valintaan, tuotteiden saatavuuteen sekä transaktioiden vaivattomuuteen (Seiders, Berry & Gresham 2000, 80). Tässä tutkimuksessa käsitellään tuotteiden löytämisen ja valinnan sijasta palveluvalikoimaa sekä tuotteiden saatavuuden sijasta palveluiden saatavuutta. Transaktioiden vaivattomuuden sijasta käytetään nimitystä asioinnin vaivattomuus. Helppo tavoitettavuus ilmenee sijaintina sekä puhelin- ja internetyhteyksinä. Tavoitettavuutta lisäävät myös hyvät pysäköintimahdollisuudet, pitkät aukioloajat sekä muiden palveluntarjoajien läheisyys. (Kuusela & Rintamäki 2004, 111) Sijainnilla on merkittävä vaikutus vähittäiskaupassa, sillä kaupan kolme tärkeintä ominaisuutta on sanottu olevan sijainti, sijainti ja sijainti (Dickinson 1981). Hyvä sijainti mahdollistaa nopean pääsyn ja houkuttelee suuria määriä asiakkaita. Jopa pienet erot sijainnissa voivat vaikuttaa huomattavasti yrityksen kannattavuuteen ja markkinaosuuteen. Toisaalta taas huonon sijainnin tuomia haittoja on vaikeata täydentää. (Ghosh & McLafferty 1987) Sinhan ja Banerjeen (2004, 483) mukaan sijainti voidaan ajatella myös kiinteänä kustannuksena, joka asiakkaalle muodostuu jokaisen käynnin yhteydessä. Jos kuluttajan ei tarvitse asioida kaukana, matkaan kuluvat kustannukset säilyvät pieninä ja kuluttajalle muodostuu näin utilitaristista hyötyä. Vähittäiskaupassa sijainnilla on todettu olevan merkittävä vaikutus kuluttajan asiointipaikan valintaan. Useimmissa tutkimuksissa sen on todettu olevan tärkein syy (Seiders & Tigert 2000, 188; Sinha & Banerjee 2004, 486; Brennan & Lundsten 2000, 158). Vaivattomasta asiointikokemuksesta on karsittu pois turha odottelu ja valintatilanteet. Asiakkaan voi joskus olla vaikeata valita itselleen sopiva palvelu, jolloin henkilökohtaisesta palvelusta on apua. Palvelujen valinnassa selkeät hintamerkinnät, tarjouskyltit ja takuut voivat olla avuksi

17 17 valintatilanteessa. Asiakkaalle voi olla apua myös mainoksista ja kokeilumahdollisuudesta. (Kuusela & Rintamäki 2004, ) Liikuntakeskusten uusia palveluita ovat muun muassa lastenhoitopalvelut. Monet kuntosalit tarjoavat lapsille oman leikkihuoneen ja lastenhoitajan vanhempien harjoittelun ajaksi. Nämä palvelut ovat yleensä ilmaisia kuntoklubien jäsenille. Kuluttajaviraston tekemän hintavertailun mukaan 22 % vertailuun osallistuneista kuntosaleista tarjosi lastenhoitopalvelun (Kuluttajavirasto). Liikuntakeskusten erilaisten palveluvalikoimien takia asiakkaalle voi olla tärkeätä saada kokeilla palveluita ennen kuin hän esimerkiksi ostaa liikuntakeskuksen jäsenyyden. Joidenkin liikuntakeskusten myöntämät takuut tai palautusmahdollisuudet voivat myös auttaa valintapäätöksessä. Palveluiden saatavuus ilmenee palveluyrityksissä riittävänä kapasiteettina. Asioinnin vaivattomuus taas ilmenee esimerkiksi nopeana ja helppona maksamisena ja nopeana palveluna. (Kuusela & Rintamäki 2002, 113) Jonottaminen tai odottamattomat viivytykset voivat pilata muuten onnistuneen palvelukohtaamisen. Odotusajan ja koetun palvelun laadun välillä onkin todettu olevan yhteys. Tutkimusten mukaan kuluttajat pitävät täsmällisyyttä tärkeänä palvelun kokonaisuuden arvioinnissa. (Hightower, Brady & Baker 2002, 701; Parasuraman et al. 1985, 45) Suuri osa liikuntakeskuksista toimii nykyisin jäsenyysperiaatteella, joten sitoutumista tiettyyn keskukseen välttäville kuluttajille ilman jäsenyyttä toimiva keskus voi tarjota vaivattomimman asiointitavan. Kuntosaliharjoitteluun sitoutuminen on kuitenkin voimistunut jäsensalien eli klubien lisääntymisen takia. Suomessa toimii tällä hetkellä kolme suurta ketjua: CMS, Elixia ja Sats. Kuntosalibarometrin mukaan nykyisin lähes puolet harrastajista ostaa klubijäsenyyden tai vuosikortin. (Ranin 2003) Perinteisesti kuntosalitoiminnassa huomio on kiinnitetty asiakashankintaan, eikä niinkään asiakkaan vakiinnuttamiseen. Alalla tapahtunut toiminta-ajatuksen muutos on aiheuttanut sen, että asiakaskuntaa ohjataan pitkäaikaisiin jäsenyyksiin. Tämä vähentää asiakaspoistumaa tehokkaasti. (Ranki 2004, 39) Kuntosalien ketjuuntumisen ansiosta palvelutarjonta kuluttajille on parantunut: kuntosalit tarjoavat liikuntapalvelujen lisäksi monia muita etuja jäsenilleen. Uusien saliketjujen tavoitteena on tarjota asiakkailleen entistä parempaa asiakaspalvelua, jäsenyysetuja sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Ranin 2003) Kuluttajat ovat kuitenkin ottaneet klubijäsenyyden vastaan ristiriitaisin tuntein, ja liikuntakeskusten pyrkimystä sitouttaa asiakkaita on myös kritisoitu. Kuluttajaviraston vuonna 2004 julkaisemassa

18 18 kuntosalien hintavertailussa kritisoidaan sekavan hinnoittelukäytännön lisäksi kuntosalien jäsensopimusehtoja, sillä määräaikaisen sopimuksen irtisanominen on osoittautunut joskus vaikeaksi kesken sopimuskauden (Kuluttajavirasto). Jäsenyydessä on kuitenkin kyse määräalennuskortista, eli ostetun ajan pituus vaikuttaa alentavasti hintaan, jolloin kaupan purkamiseen kesken sopimuskauden vaaditaan omat erityisehtonsa (Hurme 2004). 2.2 Hedonistiset hyödyt Tässä alaluvussa tarkastellaan asiakkaan valintapäätökseen liittyviä hedonistisia hyötyjä. Hedonistisia hyötyjä voidaan luokitella monilla tavoin. Tässä tutkimuksessa viitekehyksenä käytetään Chandonin et al. (2000, 68 69) käyttämää jaottelua, jossa he jakavat ne arvojen ilmaisuun, seikkailuun ja viihteellisyyteen Arvojen ilmaisu Arvojen ilmaiseminen voidaan nähdä sekä käytännöllisenä että kokemuksellisena hyötynä. Se, kumpaan hyötyluokkaan arvojen ilmaisu kuuluu, riippuu asiakkaan tarkoitusperistä. Asiakas voi kuluttamalla pyrkiä ilmaisemaan arvoja, jotka ovat hänelle tärkeitä tai jotka ovat moraalisesti oikein. Hän voi myös kuluttamisella pyrkiä laajentamaan käsitystä itsestään tai saamaan sosiaalista hyväksyntää. (Kuusela & Rintamäki 2004, 31) Arvojen ilmaisua voidaan eritellä vielä hienojakoisemmin kuin alkuperäisessä viitekehyksessä on tehty. Kuusela ja Rintamäki (2004, ) ovat nostaneet esille sellaisia osatekijöitä kuin status, sosiaalisuus ja yhteisöllisyys, turvallisuus ja yksityisyys sekä itsetunnon vahvistaminen ja minäkuvan rakentaminen. Tutkimuksessa keskitytään näistä statukseen, sosiaalisuuteen ja yksityisyyteen, mutta itsetunnon vahvistamista ja minäkuvan rakentamista käsitellään statuksen yhteydessä. Turvallisuutta ei käsitellä lainkaan, sillä henkilökohtainen asiointi on jokseenkin turvallista (Kuusela & Rintamäki 2004, 116). Status pyrkii osoittamaan kuluttajan menestystä välineellisesti kuluttamisen avulla. Statuksessa on siis kyse mielikuvien luomisesta, jolloin asiointikokemus on väline symbolisten merkitysten luomiseen. Tämä tapahtuu käyttämällä symbolisen viestin sisältäviä tuotteita tai palveluita. Hyöty voidaan saavuttaa myös muiden asiakkaiden luoman imagon kautta. Status ilmenee ylpeytenä

19 19 tehdyistä ostoista tai haluna kertoa niistä muille. Se voi liittyä myös asiointikokemukseen, jolloin kuluttaja kokee antavansa itsestään nykyaikaisen mielikuvan käyttäessään tiettyä palvelua. (Kuusela & Rintamäki 2004) Arnold ja Reynolds (2003, 80 81) löysivät tutkimuksessaan yhdeksi hyötyulottuvuudeksi ideashoppailun, mikä viittaa ostoksilla käyntiin muodin ja uusien trendien vuoksi sekä uusien tuotteiden ja innovaatioiden löytämisen vuoksi. Suuri osa naisista ja miehistä kertoo käyvänsä shoppailemassa, jotta pysyisi ajan tasalla uusimmissa trendeissä ja muodeissa. Tutkimuksessa yhdeksi ulottuvuudeksi muodostui roolishoppailu, jossa olennaista on ostoksilla käynti muitten vuoksi. Tällöin asiakas nauttii siitä, että löytää esimerkiksi täydellisen lahjan jollekin toiselle. Asiakkaat kertovat, että ostaminen ystäville tai perheen jäsenille on heille hyvin tärkeätä ja että ostaminen saa heidät tuntemaan olonsa hyväksi. Tauberin (1972) mukaan roolipelissä on kyse siitä, että ihmiset pyrkivät vahvistamaan rooliegoaan ja ikään kuin toteuttamaan sosiaalisen roolin asettamia vaatimuksia. Kuuselan ja Rintamäen (2004, ) mukaan kuluttamiseen liittyvä symboliikka voi kohdistua myös itseen muiden sijasta, jolloin kulutuskokemukseen liittyvät symboliset merkitykset ovat tärkeitä itsetunnon vahvistamiseksi tai minäkuvan rakentamiseksi. Itsetunnon kohentamisella on lyhytkestoisempi vaikutus kuin minäkuvan rakentamisella, ja se liittyy esimerkiksi senhetkisen mielialan parantamiseen. Minäkuvan rakentaminen taas on pidempi prosessi, mutta sen vaikutus myös kestää pidempään. Kulutuskokemus voi parantaa asiakkaan itsetuntoa, kun hän tuntee itsensä taitavaksi tai vastuuntuntoiseksi ostajaksi, tai se voi auttaa häntä ilmentämään omaa persoonaansa. Oman persoonan ilmentäminen tapahtuu esimerkiksi keräämällä itselle arvokkaita tavaroita tai kokemuksia tai käyttämällä tiettyä brandia. Sosiaaliset hyödyt voivat liittyä esimerkiksi henkilökohtaisiin kontakteihin. Asiakas saa sosiaalista hyötyä esimerkiksi silloin, kun yrityksen henkilökunta tunnistaa hänet. Tällöin asiakas tuntee itsensä etuoikeutetuksi ja arvostetuksi ja tämä voi luoda asiakassuhteeseen lisäarvoa. Sosiaaliset hyödyt voivat myös ilmetä asiakkaan haluna samaistua tietyn yrityksen asiakaspiiriin. (Kuusela & Rintamäki 2004, 34 35) Ne voivat ilmetä myös yhteenkuuluvuuden tunteena, jolloin asiakas tuntee kuuluvansa muiden asiakkaiden kanssa samaan ryhmään. Ryhmän kanssa ei välttämättä kaivata sen läheisempää kontaktia, vaan riittää, että ryhmä on olemassa. Voi olla jopa etukin, ettei ryhmään tarvitse tutustua, vaan sen kohtaa vain satunnaisesti. (Arantola 2003, )

20 20 Asiakkaan huomioimiseen voi liittyä konkreettisia symboleita, jotka erottelevat arvokkaimmat asiakkaat muista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kanta-asiakas- tai vip-kortit. Joillekin asiakkaille on tärkeätä, että muut näkevät symbolin, mutta jotkut pitävät niitä noloina. Kuluttajien kokemissa eduissa korostuu kuitenkin henkilökohtainen huomioiminen, erityisesti muistaminen. Muistamisen ei tarvitse olla mitään erityistä, vaan riittää, että asiakaspalveluhenkilö muistaa asiakkaan jotenkin. Muistamisen merkitystä ei tulisi väheksyä, vaan ennemmin kiinnittää huomiota tapoihin, joilla sitä voidaan parantaa - esimerkiksi henkilöstön pysyvyyteen. Asiakaspysyvyyden parantamisessa on olennaista asiakkaiden ja henkilökunnan välinen suhde. Voidaan puhua sosiaalisista sidoksista, jotka voivat muodostua kuluttajan ja henkilökunnan välille tai kuluttajan ja muiden asiakkaiden välille. Nämä sidokset voivat olla niin vahvoja, että kuluttaja voi jopa pysyä asiakkuudessa sen takia, ettei yrityksen kontaktihenkilö pahoittaisi mieltään. (Arantola 2003, , 134) Arnold ja Reynolds (2003, 80) toteavat, että sosiaalisuus viittaa nautinnollisuuteen, joka muodostuu ystävien seurassa shoppailusta tai tutustumisesta muihin ihmisiin ostosreissulla. Vastaajien mukaan shoppailu on tapa viettää aikaa ystävien tai perheen seurassa. Myös Tauber (1972) korostaa kuluttajien halua sosiaaliseen vuorovaikutukseen kodin ulkopuolella: kuluttajat haluavat kommunikoida ihmisten kanssa, joilla on samanlaiset kiinnostuksen kohteet kuin heillä itsellään ja samalla korostaa yhteyttään tiettyyn viiteryhmään. Arnoldin ja Reynoldsin sekä Tauberin lisäksi myös Westbrook ja Black (1985, 80) totesivat halun kuulua tiettyyn viiteryhmään olevan yksi ostosreissuun motivoiva tekijä. Yksityisyys muodostuu joskus ongelmaksi henkilökohtaisesti asioitaessa. Tietyissä kaupoissa asiointi halutaan kenties salata muilta tai varallisuuteen liittyviä asioita ei haluta vieressä asioivan tietoon. Yksityisyyden puuttumista voi esiintyä esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaisi sovittaa tai tutkia rauhassa vaatetta, mutta myyjä tai tuttu asiakas nostaa kynnyksen liian korkeaksi. Ongelmia voidaan korjata varmistamalla asiakkaalle tietty reviiri etäisyyden ja äänen kannalta, sekä kouluttamalla henkilökunta hienovaraisemmaksi. (Kuusela & Rintamäki 2004, 116) Seikkailu Ostoskokemus voidaan kokea aisteja stimuloivana ja virikkeellisenä. Tällöin kokemuksesta käytetään sellaisia termejä kuin peli, leikki ja seikkailu. Asioinnin tarjoama mahdollisuus seikkailuun on selkeästi elämyksellinen hyöty, sillä kuluttajat arvostavat uutuutta ja ostokokemuksen

21 21 kykyä herättää heissä mielenkiintoa: he ovat uteliaita ja nauttivat uuden oppimisesta. Seikkailu on vuorovaikutteista, sillä aistikokemukset ja ajatukset heräävät vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tällöin asiakkaat ovat aktiivisia toimijoita ja pyrkivät mahdollisimman korkeaan aistien stimulaatiotasoon, sillä liian alhainen ärsyketaso on pitkästyttävää, kun taas sen kohoaminen tuottaa mielihyvää. Henkilökohtaisessa asioinnissa korostuu aistinvaraisuus: asiakkaat etsivät ahaaelämyksiä ja uusia ostoideoita, he haluavat tutkiskella ja kokeilla tuotteita. Samalla he kokevat jännitystä metsästäessään heräteostoksia ja uusia löytöjä, jotka koetaan erityisen palkitsevaksi. Jotkut kokevat ostoskokemuksen avulla pakenevansa arjesta. Seikkailu ilmenee asiakkaiden kiinnostuksena esimerkiksi tuote-esittelyihin ja ruuanvalmistusohjeisiin sekä haluna vierailla eri osastoilla ja seikkailla ympäri myymälää. Seikkailuun voi liittyä myös uhrauksia. Nämä ovat emotionaalisia ja ilmenevät aistien liiallisena stimulointina, joka voi ärsyttää asiakasta. (Kuusela & Rintamäki 2004) Arnold ja Reynolds (2003, 80) määrittelevät seikkailun siten, että se viittaa kulutustapahtuman tuottamaan aistien stimulaatioon sekä ajatukseen, että kuluttaja pakenee toiseen maailmaan. Tutkittaessa kuluttajien hedonistisia hyötyjä vastaajat kuvasivat ostoskokemusta sellaisilla termeillä kuin seikkailu, jännitys, stimulaatio sekä uuteen makujen ja äänien maailmaan astuminen. Ostokokemuksessa aistien stimuloinnin tärkeyden ovat havainneet myös useat muut tutkijat, kuten Tauber (1972), Westbrook & Black (1985) ja Babin et al. (1994). Seikkailu on olennaista henkilöille, jotka arvostavat innovatiivisuutta, vaihtoehtojen etsintää ja vertailua sekä impulsiivisuutta. Innovatiivisuutta ja vaihtoehtojen etsintää arvostavat kuluttajat pyrkivät kokeilemaan uusia tuotteita ja palveluita, ja he voivat vaihtaa asiointipaikkaa tarjolla olevien uutuustuotteiden mukaan. Impulsiiviset ostajat taas ovat taipuvaisia ostoihin, jotka ovat helposti toteutettavissa valmistautumatta etukäteen. (Ailawadi 2001, 73 74) Impulssiostojen takana on usein enemmän tarve kuluttaa kuin kyseisen tuotteen tarve (Babin et al. 1994, 646). Iällä ja sukupuolella on myös todettu olevan vaikutusta seikkailun kokemiseen (Ailawadi 2001, 76). Arnold & Reynolds (2003, 81) tunnistivat yhdeksi hedonistiseksi hyötyulottuvuudeksi arvoshoppailun, eli kuluttaja nauttii alennusten tai alhaisten hintojen etsimisestä. Tällöin shoppailu nähdään ikään kuin pelinä, jossa asiakas voi voittaa jotain. Kuluttaja voi myös kokea tekevänsä viisaita päätöksiä ostaessaan alennetun tuotteen ja näin hänelle syntyy hedonistista mielihyvää. Jotkut kokevat jopa ikään kuin varastavansa ostaessaan tarjoustuotteen. Impulssiostot voivat vaikuttaa myös kielteisesti ja heikentää utilitaristista arvoa, sillä kuluttaja voi ostovimmassaan ostaa tuotteen, joka ei olekaan hänelle sopiva ja josta hänelle aiheutuu negatiivisia tunteita. (Babin et al.

22 , 647) Westbrook ja Black (1985) toteavat, että alennetun tuotteen löytäminen voi tuottaa asiakkaalle tyydytystä henkilökohtaisen saavutuksen kautta Viihteellisyys Viihteellisyydestä voidaan puhua useilla nimityksillä: Kuusela ja Rintamäki puhuvat elämyksellisistä hyödyistä, Holbrook puhuu muun muassa estetiikasta ja Chandon et al. käyttävät termiä viihteellisyys (Kuusela & Rintamäki 2004, 57). Viihteellisyys ilmenee asioinnin herättämänä myönteisenä tunteena, esimerkiksi hauskuutena. Se on itsetarkoituksellista ja itseen kohdistuvaa. Viihteellisyys ei välttämättä vaadi asiakkaan aktiivista osallistumista, sillä nautinnon syntymiseksi riittää, että asiakas on paikalla ja aistii tunnelman. Hyötyä voi myös muodostua pelkästä ympäristön seuraamisesta. Tällöin asiointi muistuttaa vapaa-ajan viettoa, jolloin rentoudutaan ja nautiskellaan kiireettömästä ajanvietosta, eikä asiointiin liity tietoista hyödyn tavoittelua. (Kuusela & Rintamäki 2004) Arnold ja Reynolds (2003, 80) toteavat, että useat asiakkaat käyvät ostoksilla poistaakseen stressiä tai unohtaakseen ongelmansa. Jotkut myös shoppailevat rentoutuakseen, parantaakseen negatiivista mielialaa tai jollain tapaa hoitaakseen itseään. Babin et al. (1994, 646) toteavat shoppailun tuottavan arvoa terapeuttisena aktiviteettina sekä todellisuudesta pakenemisena ja tyytyväisyyden tunteena. Useat vähittäiskaupan toimintaympäristöä tutkineet tutkijat toteavat tunnetilan suuren merkityksen. Kaupan tunnelmasta aiheutuvan tyytyväisyyden on todettu vaikuttavan kulutusmäärään, kaupassa vietettyyn aikaan, uusintaostojen todennäköisyyteen, impulssiostojen määrään, vähittäiskaupan imagoon sekä haluun olla vuorovaikutuksessa henkilökunnan kanssa (Dawson et al. 1990, 410; Wakefield & Baker 1998, 518; Langrehr 1991, 429). Langrehr (1991, 428) toteaa fyysisen ympäristön olevan osa kuluttajan hedonistista kulutusaktiviteettia. Fyysisellä ympäristöllä on todettu olevan tärkeä merkitys tunnetilan vahvistamisessa ja edelleen käyttäytymisessä. Fyysinen ympäristö sisältää sellaisia elementtejä kuin arkkitehtuuri, sisustus, valaistus, musiikki, tuoksut ja siisteys. Kun kyseessä on ostoskeskus, ne vaikuttavat koettuun viihteellisyyteen sekä haluun viipyä pitempään. Erityisesti arkkitehtuurinen ilme vaikuttaa viihtyvyyteen. (Wakefield ja Baker 1998) Myös Wakefield ja Barnes (1996, 421) toteavat fyysisen ympäristön vaikuttavan koko palvelun koettuun laatuun. Langrehr (1991, ) tutki, kuinka tietyt ympäristöön liittyvät tekijät, kuten tungos, värit ja äänet vaikuttavat kuluttajan käyttäytymiseen ja yrityksen imagoon. Tungoksella on yleensä negatiivinen vaikutus ihmisiin: he tuntevat olonsa hermostuneeksi ja turhautuneeksi, mutta

KANTA-ASIAKKAAN KOKEMAT UTILITARISTISET, HEDONISTISET JA SOSIAALISET HYÖDYT Case Hius- ja kauneuskeskus Place

KANTA-ASIAKKAAN KOKEMAT UTILITARISTISET, HEDONISTISET JA SOSIAALISET HYÖDYT Case Hius- ja kauneuskeskus Place TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos KANTA-ASIAKKAAN KOKEMAT UTILITARISTISET, HEDONISTISET JA SOSIAALISET HYÖDYT Case Hius- ja kauneuskeskus Place Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu

Lisätiedot

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Annina Huotarinen 2011 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASKOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN JA RAKENNE PÄIVITTÄISTAVARA- JA VERKKOKAUPASSA

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASKOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN JA RAKENNE PÄIVITTÄISTAVARA- JA VERKKOKAUPASSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASKOKEMUKSEN MUODOSTUMINEN JA RAKENNE PÄIVITTÄISTAVARA- JA VERKKOKAUPASSA Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2013 Ohjaaja: Pekka

Lisätiedot

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä

Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Kauppaan vai verkkokauppaan? Suomalaisen kuluttajan valintaorientaatio monikanavaisessa ympäristössä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Helka Korhonen 2012 Markkinoinnin

Lisätiedot

YRITYSASIAKKAAN ARVOELEMENTIT AUTONVUOKRAUSALALLA Case: Europcar

YRITYSASIAKKAAN ARVOELEMENTIT AUTONVUOKRAUSALALLA Case: Europcar Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos YRITYSASIAKKAAN ARVOELEMENTIT AUTONVUOKRAUSALALLA Case: Europcar Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2009 Ohjaaja: Hannu Kuusela

Lisätiedot

Koettu arvo sähköisessä asiointiympäristössä -Haastattelututkimus nuorten kuluttajien kokemuksista

Koettu arvo sähköisessä asiointiympäristössä -Haastattelututkimus nuorten kuluttajien kokemuksista Koettu arvo sähköisessä asiointiympäristössä -Haastattelututkimus nuorten kuluttajien kokemuksista Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Erika Luukkonen 2012 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA. Case Ilves Futsal

FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA. Case Ilves Futsal TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu FUTSALJOUKKUE ASIAKASARVOA MAHDOLLISTAMASSA Case Ilves Futsal Yrityksen taloustiede, markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaaja: Pekka Tuominen Antti

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Kirsi Aakko & Anniina Glad NUORTEN ASIAKKAIDEN PANKKIKÄYTTÄYTYMINEN JA MIELIKUVAT HAAPAVEDEN OSUUSPANKISTA

Kirsi Aakko & Anniina Glad NUORTEN ASIAKKAIDEN PANKKIKÄYTTÄYTYMINEN JA MIELIKUVAT HAAPAVEDEN OSUUSPANKISTA Kirsi Aakko & Anniina Glad NUORTEN ASIAKKAIDEN PANKKIKÄYTTÄYTYMINEN JA MIELIKUVAT HAAPAVEDEN OSUUSPANKISTA Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008

Lisätiedot

ASIAKASUSKOLLISUUDEN TEEMAT MUOTIBLOGEISSA

ASIAKASUSKOLLISUUDEN TEEMAT MUOTIBLOGEISSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ASIAKASUSKOLLISUUDEN TEEMAT MUOTIBLOGEISSA Markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Hannu Saarijärvi Elina Pohjonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin

Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Eliisa Nikander 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Menestyvää myyjää etsimässä - tutkimus autojen myyntityöstä

Menestyvää myyjää etsimässä - tutkimus autojen myyntityöstä 1 Liisa Kairisto-Mertanen Menestyvää myyjää etsimässä - tutkimus autojen myyntityöstä Sarja / Series Ae-8:2003 (pdf) A-8:2003 (nid) ISBN: 951-564-152-7 (pdf) 951-564-148-9 (nid) ISSN: 1459-4870 (pdf) 0357-4652

Lisätiedot

OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana

OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana OmaElisa verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille asiointikanavana Ojalammi, Joonas 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara OmaElisa-verkkopalvelun tarjoamat hyödyt yritysasiakkaille

Lisätiedot

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma

Noora Sikiö. Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille. Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma Noora Sikiö Asiakastyytyväisyystutkimus VIPstoren edustajille Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketoiminta ja kulttuuri Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj

ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITYSASIAKKAILLE SUUNNATUSSA VERKKOPALVELUSSA Case Pohjola Oyj Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2007 Ohjaaja: Marja Eriksson

Lisätiedot

Hedonistinen kulutus taloudellisessa taantumassa

Hedonistinen kulutus taloudellisessa taantumassa Hedonistinen kulutus taloudellisessa taantumassa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Outi Heikkilä 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Asiakkaan osallistumisen vaikutus koettuun laatuun lääkäripalveluissa

Asiakkaan osallistumisen vaikutus koettuun laatuun lääkäripalveluissa Asiakkaan osallistumisen vaikutus koettuun laatuun lääkäripalveluissa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Pauliina Pohjala 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI

Lisätiedot

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus

Elina Karjalainen. ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Elina Karjalainen ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Lauttasaaren liikuntakeskus Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Restonomi Matkailun ko. Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Restonomi Koulutusohjelma

Lisätiedot

Auton ostamiseen ja ostopaikan valintaan vaikuttavat tekijät naisten keskuudessa

Auton ostamiseen ja ostopaikan valintaan vaikuttavat tekijät naisten keskuudessa Auton ostamiseen ja ostopaikan valintaan vaikuttavat tekijät naisten keskuudessa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Liisa Kuoksa-Jalonen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS

KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Maria Sikala KUPARI KENKÄ OY:N ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2007 SISÄLTÖ Sivunumero TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ASIAKASLOJAALISUUDEN MUODOSTUMINEN ENERGIATEHOKKUSPALVELUALALLA

ASIAKASLOJAALISUUDEN MUODOSTUMINEN ENERGIATEHOKKUSPALVELUALALLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jenni Ylipahkala ASIAKASLOJAALISUUDEN MUODOSTUMINEN ENERGIATEHOKKUSPALVELUALALLA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

SOVITUSKOPPI KOTONA NUORTEN NAISTEN PALAUTUSKÄYTTÄYTYMINEN VERKKOKAUPPAYMPÄRISTÖSSÄ

SOVITUSKOPPI KOTONA NUORTEN NAISTEN PALAUTUSKÄYTTÄYTYMINEN VERKKOKAUPPAYMPÄRISTÖSSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu SOVITUSKOPPI KOTONA NUORTEN NAISTEN PALAUTUSKÄYTTÄYTYMINEN VERKKOKAUPPAYMPÄRISTÖSSÄ Markkinointi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaaja: Hannu Saarijärvi Sanna

Lisätiedot

Potkua suomalaiseen jalkapalloon. Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008

Potkua suomalaiseen jalkapalloon. Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008 Potkua suomalaiseen jalkapalloon Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Asiakaslähtöinen toiminta...4 1.1. Urheilukatsojien kulutuskäyttäytyminen...4

Lisätiedot

Asiakaspalvelu kilpailuetuna pankissa

Asiakaspalvelu kilpailuetuna pankissa Lappeenrannan teknillinen yliopisto 30.11.2006 Kauppatieteiden osasto 90672K Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielmaseminaari Asiakaspalvelu kilpailuetuna pankissa Suvi Matikainen 0264065 Sisällysluettelo

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Kosmetiikkaa kuluttava nainen nyky-yhteiskunnassa - Narratiiveja naiskuluttajien elämästä

Kosmetiikkaa kuluttava nainen nyky-yhteiskunnassa - Narratiiveja naiskuluttajien elämästä Kosmetiikkaa kuluttava nainen nyky-yhteiskunnassa - Narratiiveja naiskuluttajien elämästä Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Pöyhönen 2012 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Palvelujen automatisoinnin vaikutus asiakastyytyväisyyteen

Palvelujen automatisoinnin vaikutus asiakastyytyväisyyteen Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Palvelujen automatisoinnin vaikutus asiakastyytyväisyyteen Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Larjovaara 2014 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Tiina-Leena Kallunki. "KAIKKI MUKAAN PELAAMAAN" Nintendo Wii televisiomainoksen visuaalinen sisällönanalyysi

Tiina-Leena Kallunki. KAIKKI MUKAAN PELAAMAAN Nintendo Wii televisiomainoksen visuaalinen sisällönanalyysi Tiina-Leena Kallunki "KAIKKI MUKAAN PELAAMAAN" Nintendo Wii televisiomainoksen visuaalinen sisällönanalyysi Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Markkinointi Kevät 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Asiakasarvo teollisilla markkinoilla Customer Value in Business Markets. Kandidaatintyö

Asiakasarvo teollisilla markkinoilla Customer Value in Business Markets. Kandidaatintyö TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS10A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Asiakasarvo teollisilla markkinoilla Customer Value in Business Markets Kandidaatintyö Jauho Ilona Kavén Erika

Lisätiedot