KAUPUNKISTRATEGIAN INDIKAATTORIT LIITE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKISTRATEGIAN INDIKAATTORIT LIITE 2"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Kaupunkistrategian indikaattorit Palvelujen saatavuus ja laatu Palvelukuva, vertailu ja imagotutkimukset Tasapainoinen yhdyskuntarakenne Muuttoliike Väestöennusteet Huoltosuhde Pendelöinti Henkilöautojen määrä Hyvä ja turvallinen ympäristö Kaupungin ekologinen jalanjälki Ilmanlaatu ja päästöt Turvallisuus Hyvinvointitase Liikenneonnettomuudet Joukkoliikenne Koulutetut ja osaavat ihmiset Ammatillisen ja korkeakoulutuksen aloituspaikat ja valmistuneet sekä valmistuneiden sijoittuminen työelämään Korkeakoulutettujen muuttosuhde Koulutusaste Yritystoiminnan edellytykset Yritystoimintaan kaavoitetun soveltuvan maan määrä Yritystoiminnan kehitys Tampereen seutukunnan osaamiskeskusohjelmaan valittujen kehittämisalueiden palkkasumman ja liikevaihdon kehitys Tekesin tutkimus ja kehitysrahoitus Muuttaneet pääasiallisen toiminnan mukaan Työllisyys ja työttömyys Palvelujärjestelmien uudistaminen Palvelujen ostot Tietoyhteiskunnan soveltaminen Sähköisten palvelujen kattavuus ja käyttö Strategisten prosessien toimivuus Toimiva päätöksenteon tamperelainen malli Äänestysaktiivisuus Verkko osallistuminen Johtamisjärjestelmä Kestävän kehityksen indikaattorit Maankäytön suunnittelu Kaavoitus Kestävän maankäytön indikaattorit Verkottuminen Verkottuminen Osaava henkilöstö Kaupungin henkilöstö Talouden liikkumavara Talouden tunnusluvut

2 Kaupunkistrategian indikaattorit Vuoden 2005 talousarviossa kaupunkistrategian kriittisten menestystekijöiden toteutumista arvioidaan myös toimintaympäristössä tapahtuvina muutoksina. Kullekin menestystekijälle on määritelty 1 7 indikaattoria, jotka kuvaavat tätä muutosta. Tähän raporttiin on koottu tietoja määritellyistä indikaattoreista soveltuvin osin, sillä tietoja ei ollut kaikilta osin saatavilla tai indikaattorin määrittely oli tulkinnanvarainen. Esitetyt indikaattorit eivät ole sitovia tavoitteita. Indikaattorien toteumaa seurataan kerran vuodessa strategiaraportin yhteydessä. VAIKUTTAVUUS 1. Palvelujen saatavuus ja laatu 1.1 Palvelukuva, vertailu ja imagotutkimukset Tutkimuksia: Muuttohalukkuustutkimus / Taloustutkimus Oy: 2000, 2002 VIP imagotutkimus / Taloustutkimus Oy: 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 Kaupunki ja kuntapalvelut / Efeko Oy: Taloustutkimus Oy Professori Pekka Aula Taloustutkimus Oy Muuttohalukkuus tutkimus 2002 Kaupunkien maine 2004 Kuntien VIP imagotutkimus 2004 Yleisarvosana Voisin Yleisarvosana ajatella Kokonais Innova Sij. 05 / muuttavani sijoitus Palvelut tiivisuus yli as. Espoo 7,07 21 % ,50 7,49 8. Helsinki 7,15 19 % ,69 7,78 5. Oulu 7,17 17 % ,35 8,32 1. Tampere 7,84 30 % ,42 8,25 2. Turku 7,50 25 % ,62 7, Vantaa 6,67 13 % ,85 6, Muuttohalukkuustutkimuksiin (2000 ja 2002) vastasi noin iältään vuotiasta suomalaista. Molempien tutkimusten mukaan Tampere oli sekä imagollisesti että muuttohalukkuuden suhteen suosituin asuinkaupunki. Seuraava muuttohalukkuus tutkimus julkaistaan 4/2006. VIP imagotutkimuksissa on selvitetty kaupunkien julkisuuskuvaa kymmenen eri mittarin avulla. Tutkimus tehtiin kunkin kunnan oman läänin alueella toimivien päättäjien ja vaikuttajien keskuudessa. Uusimmassa tutkimuksessa (11/05) parhaan kokonaisarvosanan (8,32) sai Oulu. Seuraavina tulivat Tampere (8,25) ja Jyväskylä (8,14). Tampere sai parhaan kokonaisarvosanan vuoden 2004 (8,42) ja 2003 (8,37) tutkimuksissa. Tampere sijoittui toiseksi Helsingin yliopiston professorin Pekka Aulan kaupunkien mainetta mittaavassa tutkimuksessa. Tampere sai erityiskiitosta kaupunkiympäristöstään. Efeko Oy:n kaupunki ja kuntapalvelut 2005 palvelukuvatutkimuksessa selvitettiin laajasti asukkaiden arvioita kaupungin palveluista vuonna Tutkimus on tehty pääosin samansisältöisenä vuodesta 1983, viimeksi vuonna Tutkimuksen mukaan tamperelaiset pitivät kirjastopalveluja parhaiten hoidettuna. Tampereen julkinen liikenne ja kulttuuripalvelut erottuivat selkeimmin edukseen verrattuna kaikkien kuntien keskimääräiseen tasoon. Opinpolku päivähoidosta, peruskouluun, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen oli myös hyvin hoidettu Tampereella. Eniten parannettavaa tamperelaiset näkivät pientalotontin saamisessa ja kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksissa. Tyytyväisyys vanhuspalveluihin vaihteli kunnittain melko paljon. Suurissa kaupungeissa (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere ja Turku) enemmistö kantaa ottaneista pitää niitä huonosti hoidettuina, pienemmissä kunnissa taas hyvin hoidettuina 2

3 2. Tasapainoinen yhdyskuntarakenne 2.1 Muuttoliike enn Tulo Lähtö Netto Tampereen ja etenkin Tampereen seutukunnan kasvu on ollut koko maan kärkitasoa. Vuonna 2005 Tampereen väestömäärä lisääntyi ja seutukunnan asukkaalla. Muuttajista lähes puolet on nuoria vuotiaita. Tampereelta poismuutto on selvästi suurinta vuotiaiden sekä heidän lastensa kohdalla. Viime vuosina on ollut havaittavissa voimistuva seutuistumiskehitys, jossa yhä suurempi osa alueen muuttovirrasta suuntautuu Tampereen naapurikuntiin. Kaupungin sisäinen muutto on vilkastunut selvästi. Yli tamperelaista muutti asuinpaikkaansa kaupungin sisällä vuonna Kaupungin sisäisten muuttojen määrä on viisivuotiskaudella lisääntynyt noin 19 prosenttia. 2.2 Väestöennusteet Oma ennuste Tilastokeskus Tampereen kasvun arvioidaan jatkuvan vahvana tulevaisuudessakin. Tilastokeskuksen syyskuussa 2004 julkaisemassa ennusteessa väestön kasvun arvioidaan olevan maltillisempaa kuin kaupungin omassa ennusteessa. Ikäihmisten määrä lisääntyy huomattavasti vuosina vuosina , kun ns. suuret ikäluokat tulevat eläkeikään. Varsinainen kuormitus kaupungin palvelujärjestelmälle tulee kuitenkin vasta vuoden 2020 jälkeen, kun suuret ikäluokat ovat yli 75 vuotiaita. 2.3 Huoltosuhde Taloudellinen huoltosuhde 1,11 1,61 1,26 1,24 1,25 Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työllisten suhdetta työvoiman ulkopuolella oleviin ja työttömiin. Vuonna työssäkäyvää kohden oli 125 työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä. Indikaattori on lähestynyt lamaa edeltävää tasoa. Aktiiviväestön muuttoliikkeen ja työttömyyden alenemisen vaikutuksesta huoltosuhteen arvioidaan paranevan hieman tulevaisuudessa, vaikka samalla eläkeläisten määrä lisääntyy huomattavasti. 2.4 Pendelöinti Työssäkäynti Tampereelle Tampereelta Netto Aluekeskuksen ja muun työssäkäyntialueen välinen työmatkaliikenne on vilkastunut viime vuosina merkittävästi. Seutukunnan työllisistä keskimäärin 44 % käy Tampereella töissä ja seutukunnan työpaikoista 75 % sijaitsee Tampereella. Tampereen työpaikkaomavaraisuusaste on 120,4 %. 3

4 Tampereella työssäkäyvien määrä on lisääntynyt välisenä ajanjaksona hengellä eli 22,7 prosentilla. Tampereen työssäkäyntialueeseen kuuluu 17 kuntaa Pirkanmaalla, joissa asuu noin asukasta eli 79 % pirkanmaalaisista. 2.5 Henkilöautojen määrä Muutos % Autojen lkm ,6 Autot / 1000 asukasta ,9 Autojen määrä on kasvanut Tampereella väestön kasvun ja autoistumisen vaikutuksesta. Tampereen ympäryskunnissa kasvu on ollut vieläkin nopeampaa. Henkilöautojen määrä Tampereella on kasvanut vuodesta 2000 vuoteen autolla eli +13,8 prosenttia. 3. Hyvä ja turvallinen ympäristö 3.1 Kaupungin ekologinen jalanjälki Ekologinen jalanjälki on kansainvälinen indikaattori, joka arvioi maankäytön avulla tietyn alueen asukkaiden kulutuksen ekologista kestävyyttä. Ekologinen jalanjälki saadaan, kun lasketaan yhteen maa alueet, jotka tarvitaan asukkaiden kulutuksen vaatimien resurssien tuottamiseen ja sulauttamaan heidän jätteensä ja päästönsä takaisin luontoon. Tamperelaisen ekologinen jalanjälki on vuoden 2001 tilastotietojen perusteella laskettuna 6,7 globaalihehtaaria. Tamperelaisen jalanjälki on pienempi kuin keskimäärin suomalaisen 7,0 globaalihehtaarin jalanjälki. Tamperelaisen jalanjälki on kuitenkin suuri, jos sitä verrataan maapallolla ihmisen keskimääräiseen jalanjälkeen, joka on 2,2 globaalihehtaaria. Jos kaikki maapallon ihmiset eläisivät ja kuluttaisivat kuten tamperelaiset, tarvittaisiin tarpeidemme tyydyttämiseen yhden maapallon sijaan 3,5 samanlaista planeettaa. 3.2 Ilmanlaatu ja päästöt tonnia / vuosi Rikkidioksidi Typen oksidit Hiukkaset Kasvihuonekaasupäästöt tonnia CO 2 ekv Tampereen merkittävät ilmanlaadun kuormittajat ovat liikenne, energiantuotanto ja teollisuus. Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja arvon numeroarvo (50 µg/m3) saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana ennen kuin raja arvo katsotaan ylittyneeksi. Hengitettävien hiukkasten raja arvon numeroarvo ylittyi vuonna 2005 Tampereen keskustassa 11 kertaa ja kansallinen ohjearvo kaksi kertaa. Ilmanlaadun tarkkailussa käytettävä ilmanlaatuindeksi kuvaa niiden päivien lukumäärää, jolloin ilmanlaatu on hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Suurin osa (88%) vuoden 2005 päivistä oli Tampereen keskustassa ilmanlaadultaan hyviä tai tyydyttäviä. Näinä päivinä epäpuhtauksien aiheuttamat terveysvaikutukset ovat epätodennäköisiä ja vaikutukset luontoon ovat ilmanlaadusta riippuen lieviä tai selviä pitkällä aikavälillä. Energiankulutus oli Tampereella vuonna 2003 yhteensä 7320 GWh. Kulutus kasvoi 21% vuodesta Kasvava energiankulutus lisäsi kasvihuonekaasupäästöjä. Vuonna 2003 Tampereen kasvihuonekaasupäästöt olivat yli 15% suuremmat kuin Kioton ilmastosopimuksen tasoksi määritellyn vuoden 1990 päästöt. 4

5 3.3 Turvallisuus Poliisin tietoon tullut rikollisuus Rikoslakia vastaan tehdyt Omaisuusrikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuvat Seksuaalirikokset Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan Liikennerikokset Rattijuopumukset Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset Huumausainerikokset Muut rikokset Alkoholilakirikokset Muita lakeja vastaan tehdyt rikokset Kaikki rikokset Henkeen ja terveyteen kohd. rikokset / 1000 asukasta * Espoo 4,3 4,2 4,4 4,0 4,9 Helsinki 9,0 9,3 9,2 9,8 9,7 Oulu 6,7 6,8 7,1 7,1 7,4 Tampere 5,2 5,1 5,7 6,0 6,1 Turku 8,0 7,9 8,5 8,3 7,7 Vantaa 5,9 5,9 6,1 7,6 7,3 Rikollisuus Tampereella on pysynyt vuonna 2005 edellisen vuoden tasolla. Rikoslakia vastaan tehtyjen rikosten määrä on kasvanut 8,1 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen Suhteellisesti eniten ovat lisääntyneet liikennerikokset. Rikosten määrä on kasvanut vastaavana ajanjaksona kaikissa rikosluokissa omaisuus ja alkoholilakirikoksia lukuun ottamatta. Tampere on Espoon jälkeen turvallisin suurista kaupungeista Suomessa, jos turvallisuutta mitataan henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrällä 1000 asukasta kohden. 3.4 Hyvinvointitase Hyvinvointitase julkaistiin sosiaali ja terveystoimen julkaisusarjassa marraskuussa Hyvinvointitaseen mukaan kuntalaiset kokivat turvallisuutensa pääosin hyväksi. Kaupungin johtavat virkamiehet ja työntekijät näkivät turvallisuustilanteen huomattavasti synkempänä. Lasten liikenneturvallisuus huolestutti kaikkia ja huumeiden käytön yleistymistä pidettiin uhkana. Myös työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten tilanne todettiin erittäin huolestuttavaksi. Terveysosiossa nostettiin esiin mielenterveysongelmat ja kansansairaudet ja resurssien riittävyys niiden hoitoon. Sosiaaliseen pääomaan kuuluvan yhteisöllisyyden koettiin vaihtelevan varsin paljon kaupungin eri osissa. Syrjäytymisen eri muotojen todettiin kasautuvan samoille henkilöille. 3.5 Liikenneonnettomuudet Kuolleita Loukkaantuneita Tampereella sattuneissa liikenneonnettomuuksissa vuonna 2005 kuoli 8 ja loukkaantui 286 ihmistä. Kuolleita oli 2 enemmän ja loukkaantuneita 59 enemmän kuin vuonna

6 3.6 Joukkoliikenne Tampereen kaupungin liikennelaitos Muutos % Matkat vaihtoineen (1000 kpl) ,3 Ajokilometrit (1000 km) ,1 Matkoja / asukas ,0 Asukasluku ,7 Tampereen kaupungin liikennelaitoksen matkustajamäärät ovat olleet laskussa. Tehtyjen matkojen määrä on laskenut 12,5 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen Samaan aikaan henkilöautojen määrä on kasvanut 12,9 prosenttia. 4. Koulutetut ja osaavat ihmiset 4.1 Ammatillisen ja korkeakoulutuksen aloituspaikat ja valmistuneet sekä valmistuneiden sijoittuminen työelämään Hakeneet Ammattiopisto Ammattikorkeakoulu (TAMK) Tampereen yliopisto (valintakokeisiin osall.) Tampereen teknillinen yliopisto Yhteensä Aloituspaikat Ammattiopisto Ammattikorkeakoulu (TAMK) Tampereen yliopisto (tutkintoon johtava) Tampereen teknillinen yliopisto Yhteensä Hakijoita / aloituspaikka Ammattiopisto 1,7 1,5 1,5 1,5 1,7 Ammattikorkeakoulu (TAMK) 5,9 5,8 5,9 5,6 5,2 Tampereen yliopisto 4,7 5,1 4,5 4,9 5,2 Tampereen teknillinen yliopisto 1,8 1,7 1,7 1,7 1,5 Yhteensä 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Valmistuneet / Tutkinnot Ammattiopisto Ammattikorkeakoulu (TAMK) Tampereen yliopisto (sis. alemmat ja jatkotutk.) Tampereen teknillinen yliopisto Yhteensä Sijoittuminen työelämään Ammattikorkeakoulu (TAMK) 73 % 73 % 70 % 72 % 72 % Seurannan kohteena olevista oppilaitoksista valmistuneiden määrä on kasvanut vuosittain keskimäärin 1,9 prosenttia. Aloituspaikkojen määrä on noussut vastaavasti vuosittain keskimäärin vain 0,1 prosenttia. Tampereen yliopistoon ja ammattikorkeakouluun on selvästi enemmän hakijoita aloituspaikkaa kohden kuin ammattiopistoon ja teknilliseen yliopistoon. Koulutuksen vetovoimaisuudessa oppilaitoksittain ei ole vuosittain merkittäviä vaihteluja. Ammattikorkeakoulujen välisissä vertailuissa Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu ovat valtakunnan suosituimpia mittarilla hakijaa / aloituspaikka (sijat 1 ja 2). 6

7 4.2 Korkeakoulutettujen muuttosuhde Korkeakoulutettujen tulo ja lähtömuuton suhde Tampere 95,3 82,9 91,8 77,5 77,5 Tampereen seutukunta 113,0 112, ,2 104,7 Korkeakoulutettujen muuttosuhde mittaa kuinka monta korkeasti koulutettua tulomuuttajaa on 100 lähtömuuttajaa kohden. Tilastojen mukaan Tampereelta muuttaa pois enemmän korkeakoulutettuja enemmän kuin kaupunkiin tulee. Tampereelle muutti vuonna 2004 noin korkeakoulutettua ja poismuutto oli korkeakoulutettua. Korkeakoulutettujen muuttotappio oli siis 630 henkeä. Korkeakoulutetut jäävät kuitenkin Tampereen työssäkäyntialueelle. Seutukunta tasolla korkeakoulutettujen muuttovoitto oli 181 asukasta. Tampereen työssäkäyntialueen laajeneminen vaikuttaa osaltaan seutukunnan koulutettujen muuttosuhteen alenemiseen. Toisaalta pääkaupunkiseudun työmarkkinat vetävät vastavalmistuneita nuoria. 4.3 Koulutusaste Osuus 15 vuotta täyttäneistä Tutkinnon suorittaneet 66,0 67,0 67,9 68,7 69,3 Keskiaste yht. 38,2 38,9 39,3 39,6 40,0 Korkea aste yht. 27,8 28,1 28,6 29,1 29,4 Ylempi korkeakouluaste 7,4 7,7 8,1 8,4 8,7 Tamperelaisten koulutustaso parantunut ja tutkinnon suorittaneiden osuus on selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Tilastokeskus mittaa väestön koulutustasoa perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella henkeä kohti. Tässä tilastossa Tampereen indeksiluku on 338, jolla sijoitutaan koko maan vertailussa sijalle 12. Seutukunnan kunnista Pirkkalan sijoitus oli 7. (359). ja Kangasalan 21. (323) ja Lempäälän 24. (320). Maan korkeimmin koulutetut asukkaat löytyvät Kauniaisista, Espoosta ja Oulusta. 5. Yritystoiminnan edellytykset 5.1 Yritystoimintaan kaavoitetun soveltuvan maan määrä Työpaikka alueet Määrä ha, asema ja yleiskaava Riittävyys, vuotta Kunnan maanom. %, yleiskaava Tampereen yleiskaavojen työpaikka alueiden (teollisuusaluevarantojen) laskennallinen riittävyys on 25 vuotta vuosiluovutuksen ollessa noin 9 ha. Viimeksi on kaavoitettu 5,2 hehtaarin työpaikka alue Koilliskeskukseen. 7

8 5.2 Yritystoiminnan kehitys Yritykset Muutos % Toimipaikat ,2 Henkilöstön määrä ,2 Liikevaihto, milj. euroa ,0 Liikevaihto/henkilö, 1000 euroa ,8 Aloittaneet yritykset ,3 Lopettaneet yritykset ,5 Yritystoimipaikkojen ja henkilöstön määrässä ei tapahtunut vuonna 2004 merkittäviä muutoksia, mutta yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi selvästi. Suurin osa yritystoimipaikoista on pieniä alle 10 henkilöä työllistäviä toimipaikkoja. Yli 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä noin 40 % oli teollisuuden toimialalla. 5.3 Tampereen seutukunnan osaamiskeskusohjelmaan valittujen kehittämisalueiden palkkasumman ja liikevaihdon kehitys Palkkasumma Asiantuntijapalvelut 108,1 120,3 126,0 134,8 Informaatio ja kommunikaatio 107,6 114,0 124,8 132,6 Koneenrakennus ja automaatio 106,0 105,0 109,0 111,6 Viestintä 107,3 115,2 119,0 122,0 Terveysteknologia 105,9 121,4 137,7 147,8 Liikevaihto Asiantuntijapalvelut 110,0 116,0 121,9 132,2 Informaatio ja kommunikaatio 113,5 103,4 101,4 101,0 Koneenrakennus ja automaatio 109,0 102,3 104,4 108,9 Viestintä 108,4 110,5 115,2 118,8 Terveysteknologia 112,3 148,0 158,4 162,6 Palkkasummaindeksit mittaavat palkkasumman ja liikevaihdonindeksit liikevaihdon muutosta suhteutettuna vuoden 2000 tasoon. Aineistona on verohallinnon maksuvalvonta aineisto (kokonaisaineisto), jonka lisäksi hyödynnetään Tilastokeskuksen omaa kuukausittaista suorakeruuta, optiotiedustelua sekä vuositilastoja. ICT alan liikevaihdon kehitys on ollut selvästi heikompaa kuin muiden kehittämisalueiden. 8

9 5.4 Tekesin tutkimus ja kehitysrahoitus Kartta 1. Tekesin tutkimus ja kehitysrahoitus yrityksille maakunnittain projektin suorituspaikan mukaan 2005, %. Lähde: Tekes Kartta 2: Yritysten omat tutkimus ja kehitysmenot 2004, %. Lähde: Tekes Tekesin rahoitus yrityksille vuonna 2005 oli yhteensä 250 milj. euroa, josta Pirkanmaan osuus oli 15,8 % eli 39,7 milj. euroa. Pirkanmaalaiset yritykset ovat kasvattaneet osuuttaan suhteellisesti eniten muihin alueisiin verrattuna. Pirkanmaalla Tekesin rahoitusta saivat yrityksistä eniten Nokia, FIT Biotech ja Metso Automation. Yritysten omat tutkimus ja kehitysmenot olivat vuonna 2004 yhteensä 3,7 mrd. euroa, josta Pirkanmaalla toimivien yritysten osuus oli 17,7 % eli 0,7 mrd. euroa. Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus vuonna 2005 oli yhteensä 172 milj. euroa. Yliopistojen ja korkeakoulujen osuus Tekesin julkisen tutkimuksen rahoituksesta oli vuonna 2004 noin 62 %. Tampereen teknillisen yliopiston osuus on ollut noin 16 prosentin luokkaa. Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus, milj. euroa Yliopistot ja korkeakoulut yht Tampereen teknillinen yliopisto % osuus 16,1 % 14,6 % 17,6 % 16,7 % 16,0 % Tutkimuslaitokset Euroopan avaruusjärjestön rahoitus Yhteensä

10 5.5 Muuttaneet pääasiallisen toiminnan mukaan Nettomuutto Työlliset Työttömät Opiskelijat Eläkeläiset Lapset Muut/tunt Yhteensä Tampereelle muuttajista lähes puolet on nuoria vuotiaita. Pääosa Tampereen saamasta muuttovoitosta kertyy opiskelijoista. Muuttoliikkeen keskittyminen entistä voimakkaammin nuoriin ja opiskelijoihin tuo kaupunkiin osaavaa ja monipuolista työvoimaa sekä uusia perheen perustajia ja veronmaksajia. Suurten kaupunkien vertailussa työttömien nettomuutto Tampereelle on suurinta. 5.6 Työllisyys ja työttömyys Työllisyys Työllisten määrä Työpaikkojen määrä Työllisyysaste 62,0 63,5 63,6 63,4 63,1 Työttömyys, ka Työttömien määrä Työttömyysaste 16,6 15,2 14,0 13,8 13,9 13,6 12,6 Tampereen työpaikkakehitys on ollut valtakunnan kärkitasoa. Tarkasteluajanjaksolla kaupunkiin on syntynyt uutta työpaikkaa. Työllisten määrä on lisääntynyt samaan aikaan 5 341:lla. Kansantalouden minitaantuma näkyy työpaikkojen määrän kasvun pysähtymisenä ja työttömyysasteen huononemisena vuonna Työttömyyden aleneminen pääsi uuteen vauhtiin vuoden 2005 aikana. 10

11 6. Palvelujärjestelmien uudistaminen 6.1 Palvelujen ostot Menot, milj. euroa Koulutuspalvelut* Menot yhteensä 177,5 190,1 210,0 218,2 Palvelujen ostot 27,3 32,3 35,1 37,8 % osuus kaikista menoista 15,4 % 17,0 % 16,7 % 17,3 % Sisäiset palvelujen ostot 17,2 21,3 23,0 24,5 Ulkoiset palvelujen ostot 10,1 11,1 12,1 13,3 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut Menot yhteensä 61,7 64,3 71,7 72,41 Palvelujen ostot 8,2 8,2 9,1 9,6 % osuus kaikista menoista 13,3 % 12,8 % 12,7 % 13,3 % Sisäiset palvelujen ostot 3,8 4,2 4,4 5,2 Ulkoiset palvelujen ostot 4,4 4,0 4,7 4,4 Sosiaali ja terveyspalvelut* Menot yhteensä 468,6 500,8 544,2 583,6 Palvelujen ostot 183,3 202,1 225,4 260,1 % osuus kaikista menoista 39,1 % 40,4 % 41,4 % 44,6 % Sisäiset palvelujen ostot 25,9 27,0 28,8 45,5 Ulkoiset palvelujen ostot 157,4 175,1 196,6 214,5 Yhdyskuntapalvelut Menot yhteensä 105,1 100,7 122,8 152,4 Palvelujen ostot 39,5 48,4 68,2 95,5 % osuus kaikista menoista 37,6 % 48,1 % 55,5 % 62,7 % Sisäiset palvelujen ostot 16,4 25,7 46,6 72,6 Ulkoiset palvelujen ostot 23,1 22,7 21,6 23,0 Toimialat yhteensä Menot yhteensä 812,9 855,9 948,7 1026,6 Palvelujen ostot 258,3 291,1 337,7 403,1 % osuus kaikista menoista 31,8 % 34,0 % 35,6 % 39,3 % Sisäiset palvelujen ostot 63,3 78,1 102,8 147,9 Ulkoiset palvelujen ostot 195,0 213,0 234,9 255,2 *Taulukko on koottu vanhan toimialarakenteen mukaan, jossa esim. päivähoito kuuluu sosiaali ja terveystoimeen. Erityisesti sosiaali ja terveystoimi on lisännyt palvelujen järjestämistä ostopalveluina kolmannelta ja yksityissektorilta. Taustalla on ollut merkittävä palvelutarpeen kasvu, eli omaa palvelutuotantoa ei ole samalla vähennetty. Palvelujen ostojen % osuus kaikista menoista on kasvanut kaikilla toimialoilla. Sisäisten liikelaitosten ja palvelukeskusten perustaminen näkyy sisäisten palvelujen ostojen kasvuna. Lisäksi yhdyskuntapalvelujen tilaaja tuottaja mallin pilotointi näkyy sisäisten palvelujen oston nopeana kasvuna. Myös päivähoidon kolmen tulosalueen tilaaja tuottaja pilotti näkyy sosiaali ja terveystoimen sisäisten palvelujen ostojen kasvuna vuonna

12 7. Tietoyhteiskunnan soveltaminen 7.1 Sähköisten palvelujen kattavuus ja käyttö Kansallinen tunnistautumis ja maksamissovellus VETUMA on käyttöönottovaiheessa. VETUMA palvelua tullaan tavalla tai toisella hyödyntämään ainakin seuraavissa vuodelle 2006 aikataulutetuissa sähköisten palvelujen kehittämishankkeissa: Yhteiset ja yleiskäyttöiset sovellukset: ilmoittautumisjärjestelmä mm. liikuntaryhmiin ja henkilöstökoulutuksiin Päivähoidon ja perusopetuksen kokonaisuus: päivähoitohakemusten sähköinen käsittely Sosiaali ja terveyspalveluiden kokonaisuus: ajanvaraus valittuihin terveyspalveluihin Uudistettavissa palveluprosesseissa on vuositasolla noin asiakastapahtumaa kussakin. Lisäksi kehitetään esimerkiksi kartta ja paikkatietoaineiston sähköistä jakelua ja laskutusta sekä otetaan käyttöön seudullinen tulkkipalvelujen välitysjärjestelmä. 8. Strategisten prosessien toimivuus 8.1. Toimiva päätöksenteon tamperelainen malli Äänestysaktiivisuus Äänestysprosentti kuntavaaleissa 71,0 59,2 53,6 55,7 Kuntalaisten äänestysaktiivisuus kääntyi nousuun vuoden 2004 kunnallisvaaleissa Verkko osallistuminen Talousfoorumiin osallistuminen Tamperelaiset ovat voineet kertoa mielipiteensä kaupungin taloudesta ja sen painopisteistä talousfoorumi kyselyssä. Talousfoorumi on toteutettu 7 kertaa ja kyselyyn on voinut osallistua sekä internetissä että paperilomakkeella. Viime vuosina valtaosa vastaajista on osallistunut kyselyyn internetin kautta. VALMAN käyttö 2005 Toimielin asioiden lkm kommenttien lkm kokousten lkm Ympäristölautakunta Sosiaali ja terveyslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta Kulttuuri ja vapaa aikalautakunta Päivähoidon ja perusopetuksen johtokunta Tarkastuslautakunta Kiinteistö ja asuntolautakunta Osaamis ja elinkeinolautakunta Yhdyskuntalautakunta Suunnittelujaosto Yhteensä Valmisteluosallisuuden kehittämiseksi on perustettu valmistelufoorumi VALMA kaupungin internetsivuille. Sen kautta kuntalaisille taataan mahdollisuus antaa palautetta ja osallistua asian valmisteluun koko valmistelutyön ajan. Valman kautta voi esittää mielipiteitä Tampereen kaupungin luottamuselinten käsittelyssä olevista asioista. Lautakunnat, päivähoidon ja perusopetuksen johtokunta sekä kaupunginhallituksen suunnittelujaosto mukaan luettuna Valma valmistelufoorumia käytettiin vuoden 2005 aikana valmistelussa joka kymmenennen kokouksen yhteydessä. Kommentteja saatiin keskimäärin 14 kappaletta kutakin asiaa kohden. 12

13 8.2. Johtamisjärjestelmä Kestävän kehityksen indikaattorit Tampere on määritellyt yhdessä kuuden suurimman kaupungin kanssa ekologisen kestävyyden indikaattorit. Indikaattorit on ryhmitelty seuraaviin aihealueisiin: yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit, maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys, toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus, liikkumisen kestävyys ja ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus. Tampere kokoaa indikaattoritiedot vuosittain ja julkaisee ne joka toinen vuosi tehtävässä kestävän kehityksen raportissa. Vuonna 2005 laaditun kestävän kehityksen raportin indikaattoritiedot ovat luettavissa kaupungin Internet sivuilla osoitteessa: Yli 80 prosenttia kaupungin tehtäväalueista ja liikelaitoksista on laatinut kestävän kehityksen toimintaohjelman. Strategisesti merkittävien hankkeiden kestävän kehityksen vaikutusten arvioimiseksi on kehitetty laadullinen mittaristo. Mittariston avulla arvioidaan kaupunginhallituksen suunnittelujaoston käsittelemien hankkeiden vaikutuksia kaupunkikehityksen kestävyyteen Maankäytön suunnittelu Kaavoitus Uutta asuntokerrosalaa, m Uutta muuta kerrosalaa, m Valitukset kaavapäätöksissä, asemakaavat Kaavoitusohjelman vuositavoitteena on ollut kaavoittaa m 2 uutta asuntokerrosalaa ja m 2 muuta uutta kerrosalaa Kestävän maankäytön indikaattorit Maankäytön kestävyyttä kuvaa kaupunkirakenteen eheys ja tiiviys. Kaupunkirakenteen eheyttämisen ja tiivistämisen tavoitteena on olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö ja liikennetarpeen vähentäminen. Tavoitteena on lisäksi uudisrakentamisen keskittäminen haja asutusalueiden sijasta jo rakennetulle asemakaava alueelle. Tampereella asemakaava alueen osuus kaupungin koko maa alasta on 19%. Vuoden 2005 aikana rakennetuista rakennuksista ja asuinnoista 99% rakennettiin asemakaavaalueelle. Asemakaavoitettujen virkistysalueiden pinta ala vuoden 2005 lopussa oli ha eli 24% asemakaavaalueesta. Asemakaavoitettujen suojelualueiden pinta ala vuoden 2005 lopussa oli 147 ha (sisältäen luonnonsuojelualueet, suojellut rakennusalueet sekä muinaismuistoalueet) eli 2 % asemakaava alueesta. Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen alueiden yhteispinta ala Tampereella on 238 ha. Luonnonsuojelualueiden osuus kaupungin maapinta alasta on 0,5 % Verkottuminen Verkottuminen Eu hankkeiden määrä EU hankerekisteriin on kerätty hankkeet, joissa kaupungin osuus on yli euroa. Tämän lisäksi esim. kouluilla on lukuisa määrä pienempiä hankkeita. Muita hankkeita ei ole tilastoitu, mutta kaupunki osallistuu lukuisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. 13

14 Sähkölaitoksella on käynnissä lukuisia kehityshankkeita yksityisen sektorin kanssa. Vuores ja Ratina hankkeissa on kehitetty uusia yhteistoimintaprosessien toimintamalleja. Molemmissa hankkeissa on sovellettu projektimaista työskentelyperiaatetta eri yksiköiden kesken. Monet koulutus, kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen hankkeet toteutetaan projektimaisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa Sosiaali ja terveystoimella on joitakin hallintorajat ylittäviä projektiluontoisia hankkeita. 9. Osaava henkilöstö 9.1 Kaupungin henkilöstö Henkilöstön kokonaismäärä Tulovaihtuvuus, % 9,0 9,2 9,3 8,0 Lähtövaihtuvuus, % 6,7 6,3 9,0 7,4 Eläköityminen Henkilöstön kokonaismäärä on kasvoi vuonna ,8 prosenttia. Eläköitymisessä vuoden 2002 erityispiirre oli, että osa aikaeläkkeitä haettiin ennätystahtia. Ruuhka selittyy vuoden 2003 voimaan astuneilla eläkesäännön muutoksilla, joiden seurauksena vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneiden osa aikaeläkkeeseen mahdollistava ikäraja nousi 56 vuodesta 58 vuoteen. Samalla lopullisen eläkkeen karttuma aleni. 14

15 10. Talouden liikkumavara 10.1 Talouden tunnusluvut TA 2005 TA 2006 Vuosikate % poistoista Espoo 316,6 181,8 50,2 81,0 80,3 116,9 Helsinki 163,3 34,4 114,7 124,6 100,9 93,4 Oulu 293,3 263,4 179,7 155,2 90,8 131,6 Tampere 164,1 168,7 97,4 108,2 92,0 96,9 Turku 130,5 211,5 108,5 102,5 46,5 63,3 Vantaa 109,9 104,4 11,7 32,4 30,7 42,1 ka. 196,3 160,7 89,8 100,7 73,5 90,7 Investointien tulorahoitus % Espoo 88,3 52,2 25,2 50,8 46,8 78,2 Helsinki 75,9 19,9 69,8 77,7 65,9 53,6 Oulu 106,9 91,8 76,3 74,8 44,3 55,1 Tampere 80,1 106,7 60,4 65,1 64,8 69,5 Turku 78,1 100,3 55,4 40,3 19,4 35,1 Vantaa 43,3 45,1 5,5 14,4 18,5 23,9 ka. 78,8 69,3 46,9 53,9 43,3 52,6 Lainat e/asukas Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa ka Veroprosentti Espoo 17,00 17,00 17,00 17,50 17,50 17,50 Helsinki 16,50 16,50 17,50 17,50 17,50 17,50 Oulu 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Tampere 17,25 17,25 17,25 18,00 18,00 18,00 Turku 17,50 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 Vantaa 17,75 17,75 17,75 17,75 18,50 18,50 ka. 17,33 17,33 17,58 17,79 17,92 17,92 Taloudellinen liikkumavara kaventunut suurissa kaupungeissa tarkasteluajanjaksolla. Tampereen kaupungin taloudellinen tilanne on kohtuullinen kuuden suurimman kaupungin vertailussa. Kasvavien kaupunkien investointitarpeet näkyvät voimakkaana velkaantumisena. Tampereen vuoden 2005 tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin talouden liikkumavara on talousarvion tavoitetta parempi. Vuosikate riittää kattamaan 108 prosenttia poistoista. Kaikki vertailukaupungit Oulua lukuun ottamatta ovat joutuneet nostamaan veroprosenttiaan. Kuuden suurimman kaupungin keskimääräinen veroprosentti on noussut 17,33 prosentista (v. 2001) 17,92 prosenttiin (v 2006). 15

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98

Muuttajien taloudellinen tausta tietoja Vantaalle ja Vantaalta muuttaneista vuosilta 1996-98 Tilastokatsaus 21:4 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 29.3.21 Katsauksen laatija: Hannu Kyttälä, puh. 8392 2716 sähköposti: hannu.kyttala@vantaa.fi B6 : 21 ISSN 786-7832, ISSN 786-7476 Muuttajien taloudellinen

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Työllisyys

Toimintaympäristö: Työllisyys Toimintaympäristö: Työllisyys Tampere 24.3.2009 Jenni Kallio Prosenttia 31.12. 14,0-19,4 (13) 11,0-13,9 (25) 8,0-10,9 (32) 6,0-7,9 (20) 3,6-5,9 (13) Työllisyys 2008 % 25,0 22,5 Työttömyys kääntyi nousuun

Lisätiedot

Hamina. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,4 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,3 %

Hamina. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,4 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,3 % Hamina 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 20 654 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -2,6 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,4 % Hamina. 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 59,3 % VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Lisätiedot

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion viime vuosien hyvä väestönkasvu perustuu muuttovoittoon. Keitä nämä muuttajat ovat? Tässä tiedotteessa kuvataan muuttajien taustatietoja kuten, mistä

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNKIEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT 2004 2006

KUUTOSKAUPUNKIEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT 2004 2006 KUUTOSKAUPUNKIEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN INDIKAATTORIT 24 26 Espoo, Helsinki, Oulu, Tapere, Turku, Vantaa YLEISTÄ KEHITYSTÄ KUVAAVAT INDIKAATTORIT Ekologinen jalanjälki Ekologinen jalanjälki vuonna 21 [gha]

Lisätiedot

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 29.5.28 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 Tampereen saama muuttovoitto pieneni. Muuttovoittoa kertyi 927 henkilöä, kun edeltävänä vuonna voitto oli 1 331 henkilöä. Taustalla oli kotimaan

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VÄESTÖN

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 7 TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 Ulkomaisen muuttoliikkeen merkitys kasvussa Tampereen vuonna 2007 saama muuttovoitto oli 927 henkilöä, mistä ulkomaisen muuttoliikkeen osuus oli peräti

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 %

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 % 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 3 275 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,3 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 58,1 % Virolahti. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 %

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 % Miehikkälä 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 2 038 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -12,5 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 55,6 % Miehikkälä. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Lisätiedot

Väestö ja väestön muutokset 2013

Väestö ja väestön muutokset 2013 Väestö ja väestön muutokset 2013 www.tampere.fi/tilastot 1 24.3.2014 Väkiluvun kasvu 2000-luvun ennätyslukemissa Tampereen väkiluku oli 31.12.2013 220 446 asukasta. Kasvua vuoden aikana oli 3 025 henkilöä.

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Yritykset

Toimintaympäristö: Yritykset Toimintaympäristö: Yritykset Tampere 5.2.29 Janne Vainikainen Toimipaikat 12 1 8 6 4 2 lkm 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 % 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, -2, 8 812 8 67 8 743 126 134 145 9 32 144 164 151 liikevaihto/hlö,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 7/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-huhtikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 13/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-syyskuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 6/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 9/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-kesäkuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt hieman vähemmän lapsia

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 8/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-toukokuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt suunnilleen saman verran

Lisätiedot

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011 2011 Lähtökohdat Raportti II a 10.8.2011 Sisältö Väestö... 4 Asuminen Tuusulassa... 7 Liikenne... 12 Liikkumistottumukset... 12 Joukkoliikenne... 12 Henkilöautoliikenne... 14 Elinkeinot... 15 2 Tuusulan

Lisätiedot

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät

Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät Maakunnan väestö-, elinkeino- ja työllisyyskehitys sekä asumisen kehittämisen näkymät 23.10.2013 Kimmo Niiranen Maakunta-asiamies Tilastokatsaus mm. seuraaviin asioihin: Väestökehitys Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Espoo-tarina - päivitys - toteutuminen tilannekuva helmikuu lautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen

Espoo-tarina - päivitys - toteutuminen tilannekuva helmikuu lautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen Espoo-tarina - päivitys - toteutuminen tilannekuva helmikuu 2017 - lautakunnan evästykset Espoo-tarinan päivitykseen Espoo-tarina 1.1 päivitys Asukkaiden osallistaminen; Mun Espoo on -kysely 27.8. 31.10.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 3/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 5/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-maaliskuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 7/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-heinäkuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt hieman vähemmän lapsia

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 8/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 12/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-elokuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2017 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

TIETOISKU 8.6.2015 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ. Turku

TIETOISKU 8.6.2015 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ. Turku TIETOISKU 8.6.215 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ Turun seudun muuttoliikkeessä on tapahtunut merkittävä käänne viime vuosina: Turun muuttotappio on kääntynyt muuttovoitoksi muiden

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 Aihealueet vuoden 2009 alueluokituksilla Aluetalous Aihealueet vuoden 2008-2012 alueluokituksilla Asuminen Koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2013 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset. 19.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väestö ja väestönmuutokset Tampereen kaupunkiseudun väkiluku kasvaa Tampereen kaupunkiseudun väkiluku oli

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttoliike. 6.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttoliike. 6.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttoliike Muuttoliike 2013 Muuttovoitto kasvanut, mutta muuttaminen vähentynyt Tampere sai vuonna 2013 muuttovoittoa yhteensä 2 366 henkilöä. Muuttovoitto kasvoi selvästi vuodesta 2012,

Lisätiedot

Pyhtää. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) 0,8 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,9 %

Pyhtää. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE (%) 0,8 % VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) ,9 % Pyhtää 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 5 334 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -0,6 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) 0,8 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 59,9 % Pyhtää. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2015

Koulutukseen hakeutuminen 2015 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2015 Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 2/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-helmikuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015

Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestömäärän kehitys, ikärakenne ja kielijakauma 31.12.2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 13.1.2015 Väestötilastot 2013 Väestötilastojen avulla seurataan Hyvinkään väestömäärän kehitystä ja väestörakennetta.

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Turvallisuus

Toimintaympäristö: Turvallisuus Toimintaympäristö: Turvallisuus Tampere 11.6.29 Janne Vainikainen 12 1 8 6 4 2 3 25 2 15 1 5 14 12 1 8 6 4 2 2 25 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 Tulipalot Kuolleet Loukkaantuneet Omaisuusvahingot (1 ) 23 24

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Merikarvia Siikainen Pomarkku Lavia Pori Ulvila Luvia Nakkila Harjavalta Kokemäki Toimintaympäristön muutokset Porin selvitysalue 28.2.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Harjavalta Kokemäki Lavia

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen

Toimintaympäristön muutokset. Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Toimintaympäristön muutokset Jyväskylän selvitysalue 25.4.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Verotettavat tulot Muutto Sairastavuus

Lisätiedot

Kokkolan seudun koko kuva

Kokkolan seudun koko kuva Kannus Kokkola Kruunupyy Toholampi Kaustinen Halsua Lestijärvi Veteli Perho Kokkolan seudun koko kuva Toimintaympäristön tilastoaineiston perustuva koonti Konsultti Anni Antila 19.6.2014 Page 1 Pidemmän

Lisätiedot

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008

TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 8 TAMPEREEN VÄESTÖNMUUTOS TAMMI MAALISKUUSSA 28 Tampereen maaliskuun muuttotappio oli aiempia vuosia suurempi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Tampereella asui maaliskuun

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus. Päivitetty

Työvoiman saatavuus. Päivitetty Työvoiman saatavuus Päivitetty 23.9.2013 Demografinen työvoimapula Helsingin seudulla vuosina 1980-2050 Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Vantaan tietopalveluyksikkö / lähde: www.aluesarjat.fi Demografinen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhdessä

Joensuun selvitysalue yhdessä Toimintaympäristön muutokset Joensuun selvitysalue yhdessä 27.6.2013 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Pendelöinti Verotettavat tulot

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 1/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin kahtena

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu muutokset 2013 Tammi-lokakuu Tampere Tampereen kaupunkiseutu Suurimmat kaupungit Suurimmat seutukunnat Tampereella lähes 220 200 asukasta Tampereen väkiluku lokakuun 2013 lopussa oli 220 194 asukasta.

Lisätiedot

Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus

Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus Nuoren tukeminen on poikiva sijoitus IV Ohjaamo-päivät 16. 17.3.2016, Vantaa Nuorten tukeminen kannattaa aina tilastoista arkikokemuksiin Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläk.), Tilastokeskus 6100000

Lisätiedot

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys Kuva: Anniina Korpi Osaamiskehitys Osaamiskehityksen keskeiset nostot Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

hyödyntämismahdollisuuksia

hyödyntämismahdollisuuksia Toimialatiedon uusia hyödyntämismahdollisuuksia Toimialaseminaari Helsinki 8.12.2011 Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia tietoa tulevaisuusorientoituneesti

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 1/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/216 [1] Syntyneet Vuoden 216 tammikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa Turun Kauppatorilla, Raisiossa sekä Paraisilla tyydyttävä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA I neljännes (tammi-maaliskuu) 2014 Kuva: Antero Saari Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Sisäinen ja ulkoinen elinvoima Kuva: Jan Virtanen 1. Työllisyyskehitys

Lisätiedot