KAUPUNKISTRATEGIAN INDIKAATTORIT LIITE 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNKISTRATEGIAN INDIKAATTORIT LIITE 2"

Transkriptio

1 SISÄLTÖ Kaupunkistrategian indikaattorit Palvelujen saatavuus ja laatu Palvelukuva, vertailu ja imagotutkimukset Tasapainoinen yhdyskuntarakenne Muuttoliike Väestöennusteet Huoltosuhde Pendelöinti Henkilöautojen määrä Hyvä ja turvallinen ympäristö Kaupungin ekologinen jalanjälki Ilmanlaatu ja päästöt Turvallisuus Hyvinvointitase Liikenneonnettomuudet Joukkoliikenne Koulutetut ja osaavat ihmiset Ammatillisen ja korkeakoulutuksen aloituspaikat ja valmistuneet sekä valmistuneiden sijoittuminen työelämään Korkeakoulutettujen muuttosuhde Koulutusaste Yritystoiminnan edellytykset Yritystoimintaan kaavoitetun soveltuvan maan määrä Yritystoiminnan kehitys Tampereen seutukunnan osaamiskeskusohjelmaan valittujen kehittämisalueiden palkkasumman ja liikevaihdon kehitys Tekesin tutkimus ja kehitysrahoitus Muuttaneet pääasiallisen toiminnan mukaan Työllisyys ja työttömyys Palvelujärjestelmien uudistaminen Palvelujen ostot Tietoyhteiskunnan soveltaminen Sähköisten palvelujen kattavuus ja käyttö Strategisten prosessien toimivuus Toimiva päätöksenteon tamperelainen malli Äänestysaktiivisuus Verkko osallistuminen Johtamisjärjestelmä Kestävän kehityksen indikaattorit Maankäytön suunnittelu Kaavoitus Kestävän maankäytön indikaattorit Verkottuminen Verkottuminen Osaava henkilöstö Kaupungin henkilöstö Talouden liikkumavara Talouden tunnusluvut

2 Kaupunkistrategian indikaattorit Vuoden 2005 talousarviossa kaupunkistrategian kriittisten menestystekijöiden toteutumista arvioidaan myös toimintaympäristössä tapahtuvina muutoksina. Kullekin menestystekijälle on määritelty 1 7 indikaattoria, jotka kuvaavat tätä muutosta. Tähän raporttiin on koottu tietoja määritellyistä indikaattoreista soveltuvin osin, sillä tietoja ei ollut kaikilta osin saatavilla tai indikaattorin määrittely oli tulkinnanvarainen. Esitetyt indikaattorit eivät ole sitovia tavoitteita. Indikaattorien toteumaa seurataan kerran vuodessa strategiaraportin yhteydessä. VAIKUTTAVUUS 1. Palvelujen saatavuus ja laatu 1.1 Palvelukuva, vertailu ja imagotutkimukset Tutkimuksia: Muuttohalukkuustutkimus / Taloustutkimus Oy: 2000, 2002 VIP imagotutkimus / Taloustutkimus Oy: 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 Kaupunki ja kuntapalvelut / Efeko Oy: Taloustutkimus Oy Professori Pekka Aula Taloustutkimus Oy Muuttohalukkuus tutkimus 2002 Kaupunkien maine 2004 Kuntien VIP imagotutkimus 2004 Yleisarvosana Voisin Yleisarvosana ajatella Kokonais Innova Sij. 05 / muuttavani sijoitus Palvelut tiivisuus yli as. Espoo 7,07 21 % ,50 7,49 8. Helsinki 7,15 19 % ,69 7,78 5. Oulu 7,17 17 % ,35 8,32 1. Tampere 7,84 30 % ,42 8,25 2. Turku 7,50 25 % ,62 7, Vantaa 6,67 13 % ,85 6, Muuttohalukkuustutkimuksiin (2000 ja 2002) vastasi noin iältään vuotiasta suomalaista. Molempien tutkimusten mukaan Tampere oli sekä imagollisesti että muuttohalukkuuden suhteen suosituin asuinkaupunki. Seuraava muuttohalukkuus tutkimus julkaistaan 4/2006. VIP imagotutkimuksissa on selvitetty kaupunkien julkisuuskuvaa kymmenen eri mittarin avulla. Tutkimus tehtiin kunkin kunnan oman läänin alueella toimivien päättäjien ja vaikuttajien keskuudessa. Uusimmassa tutkimuksessa (11/05) parhaan kokonaisarvosanan (8,32) sai Oulu. Seuraavina tulivat Tampere (8,25) ja Jyväskylä (8,14). Tampere sai parhaan kokonaisarvosanan vuoden 2004 (8,42) ja 2003 (8,37) tutkimuksissa. Tampere sijoittui toiseksi Helsingin yliopiston professorin Pekka Aulan kaupunkien mainetta mittaavassa tutkimuksessa. Tampere sai erityiskiitosta kaupunkiympäristöstään. Efeko Oy:n kaupunki ja kuntapalvelut 2005 palvelukuvatutkimuksessa selvitettiin laajasti asukkaiden arvioita kaupungin palveluista vuonna Tutkimus on tehty pääosin samansisältöisenä vuodesta 1983, viimeksi vuonna Tutkimuksen mukaan tamperelaiset pitivät kirjastopalveluja parhaiten hoidettuna. Tampereen julkinen liikenne ja kulttuuripalvelut erottuivat selkeimmin edukseen verrattuna kaikkien kuntien keskimääräiseen tasoon. Opinpolku päivähoidosta, peruskouluun, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen oli myös hyvin hoidettu Tampereella. Eniten parannettavaa tamperelaiset näkivät pientalotontin saamisessa ja kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksissa. Tyytyväisyys vanhuspalveluihin vaihteli kunnittain melko paljon. Suurissa kaupungeissa (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere ja Turku) enemmistö kantaa ottaneista pitää niitä huonosti hoidettuina, pienemmissä kunnissa taas hyvin hoidettuina 2

3 2. Tasapainoinen yhdyskuntarakenne 2.1 Muuttoliike enn Tulo Lähtö Netto Tampereen ja etenkin Tampereen seutukunnan kasvu on ollut koko maan kärkitasoa. Vuonna 2005 Tampereen väestömäärä lisääntyi ja seutukunnan asukkaalla. Muuttajista lähes puolet on nuoria vuotiaita. Tampereelta poismuutto on selvästi suurinta vuotiaiden sekä heidän lastensa kohdalla. Viime vuosina on ollut havaittavissa voimistuva seutuistumiskehitys, jossa yhä suurempi osa alueen muuttovirrasta suuntautuu Tampereen naapurikuntiin. Kaupungin sisäinen muutto on vilkastunut selvästi. Yli tamperelaista muutti asuinpaikkaansa kaupungin sisällä vuonna Kaupungin sisäisten muuttojen määrä on viisivuotiskaudella lisääntynyt noin 19 prosenttia. 2.2 Väestöennusteet Oma ennuste Tilastokeskus Tampereen kasvun arvioidaan jatkuvan vahvana tulevaisuudessakin. Tilastokeskuksen syyskuussa 2004 julkaisemassa ennusteessa väestön kasvun arvioidaan olevan maltillisempaa kuin kaupungin omassa ennusteessa. Ikäihmisten määrä lisääntyy huomattavasti vuosina vuosina , kun ns. suuret ikäluokat tulevat eläkeikään. Varsinainen kuormitus kaupungin palvelujärjestelmälle tulee kuitenkin vasta vuoden 2020 jälkeen, kun suuret ikäluokat ovat yli 75 vuotiaita. 2.3 Huoltosuhde Taloudellinen huoltosuhde 1,11 1,61 1,26 1,24 1,25 Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työllisten suhdetta työvoiman ulkopuolella oleviin ja työttömiin. Vuonna työssäkäyvää kohden oli 125 työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä. Indikaattori on lähestynyt lamaa edeltävää tasoa. Aktiiviväestön muuttoliikkeen ja työttömyyden alenemisen vaikutuksesta huoltosuhteen arvioidaan paranevan hieman tulevaisuudessa, vaikka samalla eläkeläisten määrä lisääntyy huomattavasti. 2.4 Pendelöinti Työssäkäynti Tampereelle Tampereelta Netto Aluekeskuksen ja muun työssäkäyntialueen välinen työmatkaliikenne on vilkastunut viime vuosina merkittävästi. Seutukunnan työllisistä keskimäärin 44 % käy Tampereella töissä ja seutukunnan työpaikoista 75 % sijaitsee Tampereella. Tampereen työpaikkaomavaraisuusaste on 120,4 %. 3

4 Tampereella työssäkäyvien määrä on lisääntynyt välisenä ajanjaksona hengellä eli 22,7 prosentilla. Tampereen työssäkäyntialueeseen kuuluu 17 kuntaa Pirkanmaalla, joissa asuu noin asukasta eli 79 % pirkanmaalaisista. 2.5 Henkilöautojen määrä Muutos % Autojen lkm ,6 Autot / 1000 asukasta ,9 Autojen määrä on kasvanut Tampereella väestön kasvun ja autoistumisen vaikutuksesta. Tampereen ympäryskunnissa kasvu on ollut vieläkin nopeampaa. Henkilöautojen määrä Tampereella on kasvanut vuodesta 2000 vuoteen autolla eli +13,8 prosenttia. 3. Hyvä ja turvallinen ympäristö 3.1 Kaupungin ekologinen jalanjälki Ekologinen jalanjälki on kansainvälinen indikaattori, joka arvioi maankäytön avulla tietyn alueen asukkaiden kulutuksen ekologista kestävyyttä. Ekologinen jalanjälki saadaan, kun lasketaan yhteen maa alueet, jotka tarvitaan asukkaiden kulutuksen vaatimien resurssien tuottamiseen ja sulauttamaan heidän jätteensä ja päästönsä takaisin luontoon. Tamperelaisen ekologinen jalanjälki on vuoden 2001 tilastotietojen perusteella laskettuna 6,7 globaalihehtaaria. Tamperelaisen jalanjälki on pienempi kuin keskimäärin suomalaisen 7,0 globaalihehtaarin jalanjälki. Tamperelaisen jalanjälki on kuitenkin suuri, jos sitä verrataan maapallolla ihmisen keskimääräiseen jalanjälkeen, joka on 2,2 globaalihehtaaria. Jos kaikki maapallon ihmiset eläisivät ja kuluttaisivat kuten tamperelaiset, tarvittaisiin tarpeidemme tyydyttämiseen yhden maapallon sijaan 3,5 samanlaista planeettaa. 3.2 Ilmanlaatu ja päästöt tonnia / vuosi Rikkidioksidi Typen oksidit Hiukkaset Kasvihuonekaasupäästöt tonnia CO 2 ekv Tampereen merkittävät ilmanlaadun kuormittajat ovat liikenne, energiantuotanto ja teollisuus. Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja arvon numeroarvo (50 µg/m3) saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana ennen kuin raja arvo katsotaan ylittyneeksi. Hengitettävien hiukkasten raja arvon numeroarvo ylittyi vuonna 2005 Tampereen keskustassa 11 kertaa ja kansallinen ohjearvo kaksi kertaa. Ilmanlaadun tarkkailussa käytettävä ilmanlaatuindeksi kuvaa niiden päivien lukumäärää, jolloin ilmanlaatu on hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Suurin osa (88%) vuoden 2005 päivistä oli Tampereen keskustassa ilmanlaadultaan hyviä tai tyydyttäviä. Näinä päivinä epäpuhtauksien aiheuttamat terveysvaikutukset ovat epätodennäköisiä ja vaikutukset luontoon ovat ilmanlaadusta riippuen lieviä tai selviä pitkällä aikavälillä. Energiankulutus oli Tampereella vuonna 2003 yhteensä 7320 GWh. Kulutus kasvoi 21% vuodesta Kasvava energiankulutus lisäsi kasvihuonekaasupäästöjä. Vuonna 2003 Tampereen kasvihuonekaasupäästöt olivat yli 15% suuremmat kuin Kioton ilmastosopimuksen tasoksi määritellyn vuoden 1990 päästöt. 4

5 3.3 Turvallisuus Poliisin tietoon tullut rikollisuus Rikoslakia vastaan tehdyt Omaisuusrikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuvat Seksuaalirikokset Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan Liikennerikokset Rattijuopumukset Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset Huumausainerikokset Muut rikokset Alkoholilakirikokset Muita lakeja vastaan tehdyt rikokset Kaikki rikokset Henkeen ja terveyteen kohd. rikokset / 1000 asukasta * Espoo 4,3 4,2 4,4 4,0 4,9 Helsinki 9,0 9,3 9,2 9,8 9,7 Oulu 6,7 6,8 7,1 7,1 7,4 Tampere 5,2 5,1 5,7 6,0 6,1 Turku 8,0 7,9 8,5 8,3 7,7 Vantaa 5,9 5,9 6,1 7,6 7,3 Rikollisuus Tampereella on pysynyt vuonna 2005 edellisen vuoden tasolla. Rikoslakia vastaan tehtyjen rikosten määrä on kasvanut 8,1 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen Suhteellisesti eniten ovat lisääntyneet liikennerikokset. Rikosten määrä on kasvanut vastaavana ajanjaksona kaikissa rikosluokissa omaisuus ja alkoholilakirikoksia lukuun ottamatta. Tampere on Espoon jälkeen turvallisin suurista kaupungeista Suomessa, jos turvallisuutta mitataan henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrällä 1000 asukasta kohden. 3.4 Hyvinvointitase Hyvinvointitase julkaistiin sosiaali ja terveystoimen julkaisusarjassa marraskuussa Hyvinvointitaseen mukaan kuntalaiset kokivat turvallisuutensa pääosin hyväksi. Kaupungin johtavat virkamiehet ja työntekijät näkivät turvallisuustilanteen huomattavasti synkempänä. Lasten liikenneturvallisuus huolestutti kaikkia ja huumeiden käytön yleistymistä pidettiin uhkana. Myös työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten tilanne todettiin erittäin huolestuttavaksi. Terveysosiossa nostettiin esiin mielenterveysongelmat ja kansansairaudet ja resurssien riittävyys niiden hoitoon. Sosiaaliseen pääomaan kuuluvan yhteisöllisyyden koettiin vaihtelevan varsin paljon kaupungin eri osissa. Syrjäytymisen eri muotojen todettiin kasautuvan samoille henkilöille. 3.5 Liikenneonnettomuudet Kuolleita Loukkaantuneita Tampereella sattuneissa liikenneonnettomuuksissa vuonna 2005 kuoli 8 ja loukkaantui 286 ihmistä. Kuolleita oli 2 enemmän ja loukkaantuneita 59 enemmän kuin vuonna

6 3.6 Joukkoliikenne Tampereen kaupungin liikennelaitos Muutos % Matkat vaihtoineen (1000 kpl) ,3 Ajokilometrit (1000 km) ,1 Matkoja / asukas ,0 Asukasluku ,7 Tampereen kaupungin liikennelaitoksen matkustajamäärät ovat olleet laskussa. Tehtyjen matkojen määrä on laskenut 12,5 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen Samaan aikaan henkilöautojen määrä on kasvanut 12,9 prosenttia. 4. Koulutetut ja osaavat ihmiset 4.1 Ammatillisen ja korkeakoulutuksen aloituspaikat ja valmistuneet sekä valmistuneiden sijoittuminen työelämään Hakeneet Ammattiopisto Ammattikorkeakoulu (TAMK) Tampereen yliopisto (valintakokeisiin osall.) Tampereen teknillinen yliopisto Yhteensä Aloituspaikat Ammattiopisto Ammattikorkeakoulu (TAMK) Tampereen yliopisto (tutkintoon johtava) Tampereen teknillinen yliopisto Yhteensä Hakijoita / aloituspaikka Ammattiopisto 1,7 1,5 1,5 1,5 1,7 Ammattikorkeakoulu (TAMK) 5,9 5,8 5,9 5,6 5,2 Tampereen yliopisto 4,7 5,1 4,5 4,9 5,2 Tampereen teknillinen yliopisto 1,8 1,7 1,7 1,7 1,5 Yhteensä 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Valmistuneet / Tutkinnot Ammattiopisto Ammattikorkeakoulu (TAMK) Tampereen yliopisto (sis. alemmat ja jatkotutk.) Tampereen teknillinen yliopisto Yhteensä Sijoittuminen työelämään Ammattikorkeakoulu (TAMK) 73 % 73 % 70 % 72 % 72 % Seurannan kohteena olevista oppilaitoksista valmistuneiden määrä on kasvanut vuosittain keskimäärin 1,9 prosenttia. Aloituspaikkojen määrä on noussut vastaavasti vuosittain keskimäärin vain 0,1 prosenttia. Tampereen yliopistoon ja ammattikorkeakouluun on selvästi enemmän hakijoita aloituspaikkaa kohden kuin ammattiopistoon ja teknilliseen yliopistoon. Koulutuksen vetovoimaisuudessa oppilaitoksittain ei ole vuosittain merkittäviä vaihteluja. Ammattikorkeakoulujen välisissä vertailuissa Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu ovat valtakunnan suosituimpia mittarilla hakijaa / aloituspaikka (sijat 1 ja 2). 6

7 4.2 Korkeakoulutettujen muuttosuhde Korkeakoulutettujen tulo ja lähtömuuton suhde Tampere 95,3 82,9 91,8 77,5 77,5 Tampereen seutukunta 113,0 112, ,2 104,7 Korkeakoulutettujen muuttosuhde mittaa kuinka monta korkeasti koulutettua tulomuuttajaa on 100 lähtömuuttajaa kohden. Tilastojen mukaan Tampereelta muuttaa pois enemmän korkeakoulutettuja enemmän kuin kaupunkiin tulee. Tampereelle muutti vuonna 2004 noin korkeakoulutettua ja poismuutto oli korkeakoulutettua. Korkeakoulutettujen muuttotappio oli siis 630 henkeä. Korkeakoulutetut jäävät kuitenkin Tampereen työssäkäyntialueelle. Seutukunta tasolla korkeakoulutettujen muuttovoitto oli 181 asukasta. Tampereen työssäkäyntialueen laajeneminen vaikuttaa osaltaan seutukunnan koulutettujen muuttosuhteen alenemiseen. Toisaalta pääkaupunkiseudun työmarkkinat vetävät vastavalmistuneita nuoria. 4.3 Koulutusaste Osuus 15 vuotta täyttäneistä Tutkinnon suorittaneet 66,0 67,0 67,9 68,7 69,3 Keskiaste yht. 38,2 38,9 39,3 39,6 40,0 Korkea aste yht. 27,8 28,1 28,6 29,1 29,4 Ylempi korkeakouluaste 7,4 7,7 8,1 8,4 8,7 Tamperelaisten koulutustaso parantunut ja tutkinnon suorittaneiden osuus on selvästi suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Tilastokeskus mittaa väestön koulutustasoa perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella henkeä kohti. Tässä tilastossa Tampereen indeksiluku on 338, jolla sijoitutaan koko maan vertailussa sijalle 12. Seutukunnan kunnista Pirkkalan sijoitus oli 7. (359). ja Kangasalan 21. (323) ja Lempäälän 24. (320). Maan korkeimmin koulutetut asukkaat löytyvät Kauniaisista, Espoosta ja Oulusta. 5. Yritystoiminnan edellytykset 5.1 Yritystoimintaan kaavoitetun soveltuvan maan määrä Työpaikka alueet Määrä ha, asema ja yleiskaava Riittävyys, vuotta Kunnan maanom. %, yleiskaava Tampereen yleiskaavojen työpaikka alueiden (teollisuusaluevarantojen) laskennallinen riittävyys on 25 vuotta vuosiluovutuksen ollessa noin 9 ha. Viimeksi on kaavoitettu 5,2 hehtaarin työpaikka alue Koilliskeskukseen. 7

8 5.2 Yritystoiminnan kehitys Yritykset Muutos % Toimipaikat ,2 Henkilöstön määrä ,2 Liikevaihto, milj. euroa ,0 Liikevaihto/henkilö, 1000 euroa ,8 Aloittaneet yritykset ,3 Lopettaneet yritykset ,5 Yritystoimipaikkojen ja henkilöstön määrässä ei tapahtunut vuonna 2004 merkittäviä muutoksia, mutta yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi selvästi. Suurin osa yritystoimipaikoista on pieniä alle 10 henkilöä työllistäviä toimipaikkoja. Yli 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä noin 40 % oli teollisuuden toimialalla. 5.3 Tampereen seutukunnan osaamiskeskusohjelmaan valittujen kehittämisalueiden palkkasumman ja liikevaihdon kehitys Palkkasumma Asiantuntijapalvelut 108,1 120,3 126,0 134,8 Informaatio ja kommunikaatio 107,6 114,0 124,8 132,6 Koneenrakennus ja automaatio 106,0 105,0 109,0 111,6 Viestintä 107,3 115,2 119,0 122,0 Terveysteknologia 105,9 121,4 137,7 147,8 Liikevaihto Asiantuntijapalvelut 110,0 116,0 121,9 132,2 Informaatio ja kommunikaatio 113,5 103,4 101,4 101,0 Koneenrakennus ja automaatio 109,0 102,3 104,4 108,9 Viestintä 108,4 110,5 115,2 118,8 Terveysteknologia 112,3 148,0 158,4 162,6 Palkkasummaindeksit mittaavat palkkasumman ja liikevaihdonindeksit liikevaihdon muutosta suhteutettuna vuoden 2000 tasoon. Aineistona on verohallinnon maksuvalvonta aineisto (kokonaisaineisto), jonka lisäksi hyödynnetään Tilastokeskuksen omaa kuukausittaista suorakeruuta, optiotiedustelua sekä vuositilastoja. ICT alan liikevaihdon kehitys on ollut selvästi heikompaa kuin muiden kehittämisalueiden. 8

9 5.4 Tekesin tutkimus ja kehitysrahoitus Kartta 1. Tekesin tutkimus ja kehitysrahoitus yrityksille maakunnittain projektin suorituspaikan mukaan 2005, %. Lähde: Tekes Kartta 2: Yritysten omat tutkimus ja kehitysmenot 2004, %. Lähde: Tekes Tekesin rahoitus yrityksille vuonna 2005 oli yhteensä 250 milj. euroa, josta Pirkanmaan osuus oli 15,8 % eli 39,7 milj. euroa. Pirkanmaalaiset yritykset ovat kasvattaneet osuuttaan suhteellisesti eniten muihin alueisiin verrattuna. Pirkanmaalla Tekesin rahoitusta saivat yrityksistä eniten Nokia, FIT Biotech ja Metso Automation. Yritysten omat tutkimus ja kehitysmenot olivat vuonna 2004 yhteensä 3,7 mrd. euroa, josta Pirkanmaalla toimivien yritysten osuus oli 17,7 % eli 0,7 mrd. euroa. Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus vuonna 2005 oli yhteensä 172 milj. euroa. Yliopistojen ja korkeakoulujen osuus Tekesin julkisen tutkimuksen rahoituksesta oli vuonna 2004 noin 62 %. Tampereen teknillisen yliopiston osuus on ollut noin 16 prosentin luokkaa. Tekesin julkisen tutkimuksen rahoitus, milj. euroa Yliopistot ja korkeakoulut yht Tampereen teknillinen yliopisto % osuus 16,1 % 14,6 % 17,6 % 16,7 % 16,0 % Tutkimuslaitokset Euroopan avaruusjärjestön rahoitus Yhteensä

10 5.5 Muuttaneet pääasiallisen toiminnan mukaan Nettomuutto Työlliset Työttömät Opiskelijat Eläkeläiset Lapset Muut/tunt Yhteensä Tampereelle muuttajista lähes puolet on nuoria vuotiaita. Pääosa Tampereen saamasta muuttovoitosta kertyy opiskelijoista. Muuttoliikkeen keskittyminen entistä voimakkaammin nuoriin ja opiskelijoihin tuo kaupunkiin osaavaa ja monipuolista työvoimaa sekä uusia perheen perustajia ja veronmaksajia. Suurten kaupunkien vertailussa työttömien nettomuutto Tampereelle on suurinta. 5.6 Työllisyys ja työttömyys Työllisyys Työllisten määrä Työpaikkojen määrä Työllisyysaste 62,0 63,5 63,6 63,4 63,1 Työttömyys, ka Työttömien määrä Työttömyysaste 16,6 15,2 14,0 13,8 13,9 13,6 12,6 Tampereen työpaikkakehitys on ollut valtakunnan kärkitasoa. Tarkasteluajanjaksolla kaupunkiin on syntynyt uutta työpaikkaa. Työllisten määrä on lisääntynyt samaan aikaan 5 341:lla. Kansantalouden minitaantuma näkyy työpaikkojen määrän kasvun pysähtymisenä ja työttömyysasteen huononemisena vuonna Työttömyyden aleneminen pääsi uuteen vauhtiin vuoden 2005 aikana. 10

11 6. Palvelujärjestelmien uudistaminen 6.1 Palvelujen ostot Menot, milj. euroa Koulutuspalvelut* Menot yhteensä 177,5 190,1 210,0 218,2 Palvelujen ostot 27,3 32,3 35,1 37,8 % osuus kaikista menoista 15,4 % 17,0 % 16,7 % 17,3 % Sisäiset palvelujen ostot 17,2 21,3 23,0 24,5 Ulkoiset palvelujen ostot 10,1 11,1 12,1 13,3 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut Menot yhteensä 61,7 64,3 71,7 72,41 Palvelujen ostot 8,2 8,2 9,1 9,6 % osuus kaikista menoista 13,3 % 12,8 % 12,7 % 13,3 % Sisäiset palvelujen ostot 3,8 4,2 4,4 5,2 Ulkoiset palvelujen ostot 4,4 4,0 4,7 4,4 Sosiaali ja terveyspalvelut* Menot yhteensä 468,6 500,8 544,2 583,6 Palvelujen ostot 183,3 202,1 225,4 260,1 % osuus kaikista menoista 39,1 % 40,4 % 41,4 % 44,6 % Sisäiset palvelujen ostot 25,9 27,0 28,8 45,5 Ulkoiset palvelujen ostot 157,4 175,1 196,6 214,5 Yhdyskuntapalvelut Menot yhteensä 105,1 100,7 122,8 152,4 Palvelujen ostot 39,5 48,4 68,2 95,5 % osuus kaikista menoista 37,6 % 48,1 % 55,5 % 62,7 % Sisäiset palvelujen ostot 16,4 25,7 46,6 72,6 Ulkoiset palvelujen ostot 23,1 22,7 21,6 23,0 Toimialat yhteensä Menot yhteensä 812,9 855,9 948,7 1026,6 Palvelujen ostot 258,3 291,1 337,7 403,1 % osuus kaikista menoista 31,8 % 34,0 % 35,6 % 39,3 % Sisäiset palvelujen ostot 63,3 78,1 102,8 147,9 Ulkoiset palvelujen ostot 195,0 213,0 234,9 255,2 *Taulukko on koottu vanhan toimialarakenteen mukaan, jossa esim. päivähoito kuuluu sosiaali ja terveystoimeen. Erityisesti sosiaali ja terveystoimi on lisännyt palvelujen järjestämistä ostopalveluina kolmannelta ja yksityissektorilta. Taustalla on ollut merkittävä palvelutarpeen kasvu, eli omaa palvelutuotantoa ei ole samalla vähennetty. Palvelujen ostojen % osuus kaikista menoista on kasvanut kaikilla toimialoilla. Sisäisten liikelaitosten ja palvelukeskusten perustaminen näkyy sisäisten palvelujen ostojen kasvuna. Lisäksi yhdyskuntapalvelujen tilaaja tuottaja mallin pilotointi näkyy sisäisten palvelujen oston nopeana kasvuna. Myös päivähoidon kolmen tulosalueen tilaaja tuottaja pilotti näkyy sosiaali ja terveystoimen sisäisten palvelujen ostojen kasvuna vuonna

12 7. Tietoyhteiskunnan soveltaminen 7.1 Sähköisten palvelujen kattavuus ja käyttö Kansallinen tunnistautumis ja maksamissovellus VETUMA on käyttöönottovaiheessa. VETUMA palvelua tullaan tavalla tai toisella hyödyntämään ainakin seuraavissa vuodelle 2006 aikataulutetuissa sähköisten palvelujen kehittämishankkeissa: Yhteiset ja yleiskäyttöiset sovellukset: ilmoittautumisjärjestelmä mm. liikuntaryhmiin ja henkilöstökoulutuksiin Päivähoidon ja perusopetuksen kokonaisuus: päivähoitohakemusten sähköinen käsittely Sosiaali ja terveyspalveluiden kokonaisuus: ajanvaraus valittuihin terveyspalveluihin Uudistettavissa palveluprosesseissa on vuositasolla noin asiakastapahtumaa kussakin. Lisäksi kehitetään esimerkiksi kartta ja paikkatietoaineiston sähköistä jakelua ja laskutusta sekä otetaan käyttöön seudullinen tulkkipalvelujen välitysjärjestelmä. 8. Strategisten prosessien toimivuus 8.1. Toimiva päätöksenteon tamperelainen malli Äänestysaktiivisuus Äänestysprosentti kuntavaaleissa 71,0 59,2 53,6 55,7 Kuntalaisten äänestysaktiivisuus kääntyi nousuun vuoden 2004 kunnallisvaaleissa Verkko osallistuminen Talousfoorumiin osallistuminen Tamperelaiset ovat voineet kertoa mielipiteensä kaupungin taloudesta ja sen painopisteistä talousfoorumi kyselyssä. Talousfoorumi on toteutettu 7 kertaa ja kyselyyn on voinut osallistua sekä internetissä että paperilomakkeella. Viime vuosina valtaosa vastaajista on osallistunut kyselyyn internetin kautta. VALMAN käyttö 2005 Toimielin asioiden lkm kommenttien lkm kokousten lkm Ympäristölautakunta Sosiaali ja terveyslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta Kulttuuri ja vapaa aikalautakunta Päivähoidon ja perusopetuksen johtokunta Tarkastuslautakunta Kiinteistö ja asuntolautakunta Osaamis ja elinkeinolautakunta Yhdyskuntalautakunta Suunnittelujaosto Yhteensä Valmisteluosallisuuden kehittämiseksi on perustettu valmistelufoorumi VALMA kaupungin internetsivuille. Sen kautta kuntalaisille taataan mahdollisuus antaa palautetta ja osallistua asian valmisteluun koko valmistelutyön ajan. Valman kautta voi esittää mielipiteitä Tampereen kaupungin luottamuselinten käsittelyssä olevista asioista. Lautakunnat, päivähoidon ja perusopetuksen johtokunta sekä kaupunginhallituksen suunnittelujaosto mukaan luettuna Valma valmistelufoorumia käytettiin vuoden 2005 aikana valmistelussa joka kymmenennen kokouksen yhteydessä. Kommentteja saatiin keskimäärin 14 kappaletta kutakin asiaa kohden. 12

13 8.2. Johtamisjärjestelmä Kestävän kehityksen indikaattorit Tampere on määritellyt yhdessä kuuden suurimman kaupungin kanssa ekologisen kestävyyden indikaattorit. Indikaattorit on ryhmitelty seuraaviin aihealueisiin: yleistä kehitystä kuvaavat indikaattorit, maankäytön ja kaupunkirakenteen kestävyys, toiminnan kuormitus ja ekotehokkuus, liikkumisen kestävyys ja ympäristövastuullinen kulutus ja ympäristökasvatus. Tampere kokoaa indikaattoritiedot vuosittain ja julkaisee ne joka toinen vuosi tehtävässä kestävän kehityksen raportissa. Vuonna 2005 laaditun kestävän kehityksen raportin indikaattoritiedot ovat luettavissa kaupungin Internet sivuilla osoitteessa: Yli 80 prosenttia kaupungin tehtäväalueista ja liikelaitoksista on laatinut kestävän kehityksen toimintaohjelman. Strategisesti merkittävien hankkeiden kestävän kehityksen vaikutusten arvioimiseksi on kehitetty laadullinen mittaristo. Mittariston avulla arvioidaan kaupunginhallituksen suunnittelujaoston käsittelemien hankkeiden vaikutuksia kaupunkikehityksen kestävyyteen Maankäytön suunnittelu Kaavoitus Uutta asuntokerrosalaa, m Uutta muuta kerrosalaa, m Valitukset kaavapäätöksissä, asemakaavat Kaavoitusohjelman vuositavoitteena on ollut kaavoittaa m 2 uutta asuntokerrosalaa ja m 2 muuta uutta kerrosalaa Kestävän maankäytön indikaattorit Maankäytön kestävyyttä kuvaa kaupunkirakenteen eheys ja tiiviys. Kaupunkirakenteen eheyttämisen ja tiivistämisen tavoitteena on olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö ja liikennetarpeen vähentäminen. Tavoitteena on lisäksi uudisrakentamisen keskittäminen haja asutusalueiden sijasta jo rakennetulle asemakaava alueelle. Tampereella asemakaava alueen osuus kaupungin koko maa alasta on 19%. Vuoden 2005 aikana rakennetuista rakennuksista ja asuinnoista 99% rakennettiin asemakaavaalueelle. Asemakaavoitettujen virkistysalueiden pinta ala vuoden 2005 lopussa oli ha eli 24% asemakaavaalueesta. Asemakaavoitettujen suojelualueiden pinta ala vuoden 2005 lopussa oli 147 ha (sisältäen luonnonsuojelualueet, suojellut rakennusalueet sekä muinaismuistoalueet) eli 2 % asemakaava alueesta. Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen alueiden yhteispinta ala Tampereella on 238 ha. Luonnonsuojelualueiden osuus kaupungin maapinta alasta on 0,5 % Verkottuminen Verkottuminen Eu hankkeiden määrä EU hankerekisteriin on kerätty hankkeet, joissa kaupungin osuus on yli euroa. Tämän lisäksi esim. kouluilla on lukuisa määrä pienempiä hankkeita. Muita hankkeita ei ole tilastoitu, mutta kaupunki osallistuu lukuisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. 13

14 Sähkölaitoksella on käynnissä lukuisia kehityshankkeita yksityisen sektorin kanssa. Vuores ja Ratina hankkeissa on kehitetty uusia yhteistoimintaprosessien toimintamalleja. Molemmissa hankkeissa on sovellettu projektimaista työskentelyperiaatetta eri yksiköiden kesken. Monet koulutus, kulttuuri ja vapaa aikapalvelujen hankkeet toteutetaan projektimaisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa Sosiaali ja terveystoimella on joitakin hallintorajat ylittäviä projektiluontoisia hankkeita. 9. Osaava henkilöstö 9.1 Kaupungin henkilöstö Henkilöstön kokonaismäärä Tulovaihtuvuus, % 9,0 9,2 9,3 8,0 Lähtövaihtuvuus, % 6,7 6,3 9,0 7,4 Eläköityminen Henkilöstön kokonaismäärä on kasvoi vuonna ,8 prosenttia. Eläköitymisessä vuoden 2002 erityispiirre oli, että osa aikaeläkkeitä haettiin ennätystahtia. Ruuhka selittyy vuoden 2003 voimaan astuneilla eläkesäännön muutoksilla, joiden seurauksena vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneiden osa aikaeläkkeeseen mahdollistava ikäraja nousi 56 vuodesta 58 vuoteen. Samalla lopullisen eläkkeen karttuma aleni. 14

15 10. Talouden liikkumavara 10.1 Talouden tunnusluvut TA 2005 TA 2006 Vuosikate % poistoista Espoo 316,6 181,8 50,2 81,0 80,3 116,9 Helsinki 163,3 34,4 114,7 124,6 100,9 93,4 Oulu 293,3 263,4 179,7 155,2 90,8 131,6 Tampere 164,1 168,7 97,4 108,2 92,0 96,9 Turku 130,5 211,5 108,5 102,5 46,5 63,3 Vantaa 109,9 104,4 11,7 32,4 30,7 42,1 ka. 196,3 160,7 89,8 100,7 73,5 90,7 Investointien tulorahoitus % Espoo 88,3 52,2 25,2 50,8 46,8 78,2 Helsinki 75,9 19,9 69,8 77,7 65,9 53,6 Oulu 106,9 91,8 76,3 74,8 44,3 55,1 Tampere 80,1 106,7 60,4 65,1 64,8 69,5 Turku 78,1 100,3 55,4 40,3 19,4 35,1 Vantaa 43,3 45,1 5,5 14,4 18,5 23,9 ka. 78,8 69,3 46,9 53,9 43,3 52,6 Lainat e/asukas Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa ka Veroprosentti Espoo 17,00 17,00 17,00 17,50 17,50 17,50 Helsinki 16,50 16,50 17,50 17,50 17,50 17,50 Oulu 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Tampere 17,25 17,25 17,25 18,00 18,00 18,00 Turku 17,50 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 Vantaa 17,75 17,75 17,75 17,75 18,50 18,50 ka. 17,33 17,33 17,58 17,79 17,92 17,92 Taloudellinen liikkumavara kaventunut suurissa kaupungeissa tarkasteluajanjaksolla. Tampereen kaupungin taloudellinen tilanne on kohtuullinen kuuden suurimman kaupungin vertailussa. Kasvavien kaupunkien investointitarpeet näkyvät voimakkaana velkaantumisena. Tampereen vuoden 2005 tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin talouden liikkumavara on talousarvion tavoitetta parempi. Vuosikate riittää kattamaan 108 prosenttia poistoista. Kaikki vertailukaupungit Oulua lukuun ottamatta ovat joutuneet nostamaan veroprosenttiaan. Kuuden suurimman kaupungin keskimääräinen veroprosentti on noussut 17,33 prosentista (v. 2001) 17,92 prosenttiin (v 2006). 15

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2009

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2009 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2829 Kansien suunnittelu:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta P 15 km Pääkaupunkiseutu Muu Helsingin seutu Kunta- ja palvelurakenneuudistushanke 14.2.2006 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...2 1. Pääkaupunkiseudun valtakunnallinen asema

Lisätiedot

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2 Vantaan ympäristöraportti 212 Julkaisija Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus Kannen kuva Ilmastoinfon Elämäsi ostoskori -näyttelystä Tikkurilassa, Jarmo Honkanen Taitto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI HÄMEENLINNAN SEUDUN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 19.11.2012 Kannen kuva Sakari Manninen, Viestintä

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 310 1612 www.hel.fi/tietokeskus

Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 310 1612 www.hel.fi/tietokeskus Helsingin tila ja kehitys 213 Julkaisija Helsingin kaupungin tietokeskus PL 55, 99 Helsingin kaupunki p. 9 31 1612 www.hel.fi/tietokeskus Tiedustelut Timo Cantell, p. 9 31 73362 Ari Jaakola, p. 9 31 4368

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 2006 2010 Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit 26 21 Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa Kannen kuva: Taitto Tina Kristiansson Jarmo Honkanen Ilmestymisvuosi 212 ISBN 978-952-5465-58-7

Lisätiedot

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky

Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Valtiotieteen tohtori Timo Aro :: 17.1.2013 MUUTTOLIIKKEEN MÄÄRÄ JA RAKENNE SUURILLA KAUPUNKISEUDUILLA 2000-LUVULLA Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky Sisällys 1 :: Johdanto 3 2 ::

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014

HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 HÄMEENKYRÖN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 // MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA... 4 2 // ANALYYSIN VIITEKEHYS, TAVOITTEET

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010

TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2829 Kansien suunnittelu:

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA Alueiden väestönkehitys perustuu kolmeen osatekijään: luonnolliseen väestönlisäykseen (syntyvyyskuolleisuus),

Lisätiedot

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA

IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAPROSESSISSA Arviointiraportti 22.9.2005 Helinä Melkas Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus helina.melkas@tkk.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Raision väestökehitys ja muuttoliike

Raision väestökehitys ja muuttoliike Raision kaupunki Raision väestökehitys ja muuttoliike Taustatietoja koko kaupungin strategiatyötä varten Kaupunginhallitus 7.10.2013 Sisällysluettelo 1. Väestörakenne ja väestörakenteen muutokset... 2

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2006

HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2006 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2006 Hämeenlinnassa Lokakuu 2006 Liisa Lähteenmäki Tarja Mikkola 2 JOHDANTO... 5 1. SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKKAA OHJAAVAT STRATEGIAT JA TOIMINTAOHJELMAT...

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA PETTERI KIVIMÄKI Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2005 21.7.2006 8 Jyväskylän kaupunki ISBN 952-5332-82-9 Kappaleessa 4.4. karttojen tekijänoikeudet omistaa Jyväskylän

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY- ANALYYSI VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO LOKAKUU 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 // MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA... 4 2 // ANALYYSIN VIITEKEHYS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

Akseli 3/2012. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI. Ti e d o l l a j o htaminen

Akseli 3/2012. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI. Ti e d o l l a j o htaminen Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI A S U M I N E N HY V I N V O I N T I TA LO U S O R I G O S S A : Ti e d o l l a j o

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS RAPORTTI 9.12.2014 FCG KONSULTOINTI OY Anssi Hietaharju, Aija Tuimala, Kimmo Haapasalo Sisällysluettelo 1. SELVITYSHANKKEEN TAUSTA, TAVOITE JA TOTEUTUS... 1 1.1

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT ASUMINEN TA LO U S TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 214 ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti Akseli 2/214 Tilastollisia tiedonantoja

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus 2010

Hyvinvointikertomus 2010 Kouvolan kaupungin Hyvinvointikertomus 2010 10.1.2011 Ulkoasu: Eija Tiitinen KUVAILULEHTI Tekijä(t) Hannele Viljakainen, Marja-Terttu Nuorivuori, Keijo Gärdström, Jyrki Harjula, Kirsi Kiiski, Niina Korpelainen,

Lisätiedot

Espoon lähtötilannekartoitus

Espoon lähtötilannekartoitus Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja kuntien toiminnallisen tasa-arvon systemaattisen edistämisen välineenä TASE-projekti Espoon lähtötilannekartoitus Katsaus Espoon toimintaympäristöön sukupuolieriteltyjen

Lisätiedot

1 Ohjelmaan kuuluvien alueiden määrittely

1 Ohjelmaan kuuluvien alueiden määrittely 1 Ohjelmaan kuuluvien alueiden määrittely Ohjelmakaudella 2000-2006 Suomessa toteutettavat rakennerahasto-ohjelmat ovat tavoite 1, 2 ja 3, sekä yhteisöaloitteet LEADER+, INTER- REG III, EQUAL ja URBAN.

Lisätiedot

Talous, väestö ja elinolot

Talous, väestö ja elinolot Kaupunkistrategia 213-22 Toimintaympäristöanalyysi Talous, väestö ja elinolot KV seminaari 1.-11.5.212 Sisältö 1 Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja maailmalla... 2 2 n kaupungin talouden kehitys...

Lisätiedot