3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI"

Transkriptio

1

2 Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten Tietoja julkaisijayhdistyksestä: Yhdistyksen tarkoituksena on tutkia ja välittää lautasia" Puheenjohtaja "lentäviä koskevia tietoja Ilpo Koskinen Vuotuinen jäsenmaksu 10 mk Yhdistyksen postiosoite: postilokero Helsinki 10 Postisiirtotili Paikalliskerhota Jyväskylä Erkki Erähonka os Puuppola Kotka Pekka Teerikorpi os Merikatu 4 B Lappeenranta "UFO 66" Pori - Seinäjoki Tapani Kuningas os Uro kk Jarl Lund os Vai tak 5 D Runar Smedlund U FO-KONGBE SSI 7 KANSA! 1\T\'ÄLINEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAIIMANKO NGRESSI pidettiin Mainzissa, Länsi-Saksassa 3-6 päivinä marraskuuta Kongressi osallistui kolme yhdistyksemme jäsen tä: Anja ja Jarl Lund Parista sekä Aili Nurmiaho Helsingistä Kongresiin oli saapunut alan harrastaji kaikkiaan 19: sta maasta Mainzin Konsertti talon sali täyttyi lähes ääriään myöten innokkaasta kuulijakunnasta, halleihin ja käytäviin oli järjestetty laajat julkaisu- ja valokuvanåyttelyt Ohjelma oli varsin tiivis, useita esitelmiä, kunakin päivänä kuultiin joissa eri alojen asiantuntijat vaiottivat UFO-tukimusta oman erikoisalansa näkökulmasta Pääesitelmöitsijöinä olivat prof Hermann Oberth, rakettitieteen "isä", sekä amerikkalaiset Colman VonKeviczky ja Frank E Stranges Ohjelmaan kuului myöskin lähes kaksi tuntia kestävä Amerikassa valmistettu elokuva "Totuus lentävi stä lautasista" ekongressissa pidetyt esitelmät julkaistaan kirjana, tarkoituksenamme on saada ainakin o sa esi telmistä suomennettuina julkaistuiksi 1

3 Pekka Teerikorpi: AIME MICHEL'in KÄSITYKSISTÄ n Tunnetuimp ia uranuurtajia UFO-tutkimuksen alalla on ranskalainen insinööri Aime Mi chel, joka luvulla kirjoitti erinomai set teoksensa The Truth about Flying Saucers ja Flyi ng Saucers and the Straight-Line Mystery (Jälkimmäisestä kirjasta on otteita Lentolautaalehdessä 2/63) Viime vuoden lopulla ilmestyneessä Flying Saucer Review#n erikoisnumerossa The Humanoids oli hänen kirjoituksensa The Problem of Nön-Contact, joka käsittelee kysymystä siitä, miksi ei ole suoranaista yhteyttä UFO-ilmiöitä aikaansaavan järjestelmän ja Maan iluniskunnan väl illä Hän ei tarkoita yhteydenpidolla vain jotakin yhteyttä ja rajoitettua, muutamien yksilöiden tapaamista, vaan mahdollisimman täyde llistä, kaikilla tasoilla ja kaikilla kuvi teltavissa olevilla aloilla tapahtuvaa kanssakäymi stä, sellaista, joka val litsee esim kahden YK:n jäsenvaltion kesken Hän kirjo ittaa : "Ensimmäinen ilmeinen tosiseikka on, että sel lainen yhteys ei val litse ihmiskunnan ja sen X-järjestelmän tai ni iden X- järjestelmien väl illä, jotka ovat vastuussa UFO-ilmiöstä tai -ilmiöistä" " ilmeinen tosiseikka on, että,jo s X- järjestelmä on moninkertainen ( jos sillä on useita alkuperiä tai osapuolia), niin ne kaikki noudattavat yhtäläi sesti, sikäli kuin vo imme havainno ista päätellä, yhtä määrättyä lakia, nimittäin yhteydenpidon välttämistä" " ilmeinen tosiseikka ( jonka sinänsä tämän probleeman lemassaolo osoittaa) on, että fyysillinen kontakti on mahdollinen Me todellakin näemme niitä melko -usein, joskus kuul emme niiden äänen ja jotkut mei stä ovat koskettaneet ni i tä" (Eln lauseessa vo imme ilmeisesti ajatella tarkoitetun joko UFO-ilmiötä "lentävää lautasta" tai sen ohjaajaa ' humano idia ) Ede llä mainituista ja eräistä mui sta lauseista Aime Michel johdattelee lukijan erilaisten mahdollisuuksien pariin, joista seuraavassa lyhyesti Eräät hänen esittämistään mahdo llisuuksista kuulostavat suoraan Science-Fiction-romaaneista otetuilta, mutta ne eivät ole täysin perusteettomia Mi hel s no okin: "Ufologiass!] on tapana ajtella kaikkea Ja olla usi<omatta mihi nkään " On mahdo llista, että kaikki mitä näemme, ovat robotteja (biologisia tai ei-hiologisia) jotka on valmi stettu määrättyä tehtävää varten, ' samal la taval la kuin me olemme kehittlneet lypsylehmiä, vahtikoiria jne Tehtävä (meille tuntematon) ei käsittäi si yhteydenottoa meihin Tämän mukaan siis he jotka ovat alkujaan vastuussa UFO- ilmiö stä, eivät ol täällä : Tämän hypoteesin puo lesta puhuvat mm eraat havainnot robotinkaltaisesti liikkuvi sta humanoideista tapauksissa ovat UFOen ohjaajat olleet t ysin Ihmi e kalta sia tai humanoideja (mi ltei ihsia Eras humanoidien ryhmä, pienet Iset' (pumpkinheaded) olennot (kts esim numero ssa Maurice Masse'n tapaus samoin Tapan Kuninkaan kirjoitus "Pieni vihreä mies" ) tuov t mie leen mahdo llisen kiihdytetyn ihmiskunnan ke U ei i sa Isen kalt kurp tsap edell sess lntyksen tuloksen, jolloin aivot ovat kovasti kehittyneet ja muut elimet ( leuka, suu, nenä jne ) ovat surka tun et : Tämä osalaan kannattaisi joskus esitettya, mie likuvitukselliselta tuntuvaa teoriaa tulevai suuden ilisen vierailusta nykyajassamme 2

4 Näi ssä kummassaki n tapauksessa olisi turha spekuloida yht eyenpidon puutteen syyt ä, ko ska täl lai sen käyttäyt ymisen moti ivit olisivat hypoteettise sti aikamme ihmisen psyko logi sen työväl ineen, järjen, ulottumattomi l la Täm ä jo htui si siitä, että suuriaivo isen {moniaivosolui sen) hu ma no idin ajat usmaailma ilme isesti olisi pa ljon moninai sempaa kuin meidän {Käsite "m oninai nen" vi ittaa si is tässä jo honkin, jo ta tapahtuu ih mi sen ajatusmaai lmassa hänen aivosoluj ensa määrän lisääntye ssä suhte essa kehon mas saan) Sitten on vaihtoehtoinen, yleisemmin tunnettu mahdollisuu s: maanpinnal la nähdyt ohjaajat ovat todella juuri he itä, jo tka ovat va stuussa UFO-i lmiöstä Juuri he ovat tuo tuntematon järje ste lmä X Tä l l aisen ehkä luonnollisiwna lta tuntuvan, muttei mit enkään it se stään sel vän näke myk sen ed ustajia ovat väi t e tyt k o nt akt i he nk i l öt Adam sk i, Me nger, Kr a s bedon, Angelucci jne, jo iden väitteiden keskinäi set risti riitai suudet ovat kuitenkin johtanee t useinunat tutkijat skeptiseen asennoitwni seen he idän kokemustensa todellisuuteen nähden (Ristiriitaisuuksie n syyt vo ivat kuitenkin olla löyd ettävi ssä muualta ku in leimaamaila koke mukset epä-tos iksi t eräästä tällai se sta mahdo llisuudesta myö hemm in} Täten olemme jo ka tapauksessa samassa til antees sa kuin aloittaessamme tarkastelun: on olemassa, Jo s yhteydenpitoa silloin ei ole kysee ssä y1teys ihmiskuntaan kokonai suute na Kontaktihenkil öt vo ivat puhua h e n k i l ö k o h t a i s e s t a yhteydestään, ei yhteyttä ole mutta ihmiskunt aa kokonaisuutena ajatel len "Sanon, että he pyrkivät väl ttämäiin yi1t eydeno ttoa, emmekä me, sillä jo s vo i laskeutua So corroon (kt s edel lisessä numerossa "Erään kuvio n tarina"), vo i laskeutua myö s Yhdi styne iden Kansakuntien rakennuksen eteen" Usein jo pa tie demie sten esi ttämä väit e ona "Nämä olennot, ko ska he il lä on n1 1n kehittynyt teknologia, ovat pako sti järkeviä olentoja kut en me ja siksi, jo s mei llä olisi ti laisuus, me vo isimme he lposti ottaa yht eyttä he ihin " "On kuit enkin huomattava", koro staa Aime Mi chel "ettei ole olemassa mit ään tieteellistä määritelmää sanal le j ä r k i (r eason) Tekniikan hi s toria kivikaud esta rakettiin ei osoita mitään epäjatkuvai suuskohtaa, mi kä osoittais{ jär je n ilmestymistä On va ikeata yunnärtää miksi Au stralopithecus'sta (e räs alkuihminen) alkanut jatkuva muuttuminen pysähtyi si me idän ko hdal lamme, koska se ei ole pysähtynyt tähän mennessä j on todellaki n ko ko ajan vai n kiihtynyt Ja jo s se tl evaisuudessa jatkuu samal la taval a, on vai ke ata ymmärtää, miksi sen lopputulok sena ei vo isi ola psyyken taso lla eroavuuksia, jo tka saattai sivat olla jopa suurempia kuin nuo eroavuudet, jo tka erottavat meidät Au stralopithecus'sta ja tertiääri kauden kädellisistä imettäväi sistä Täten edellämai nittu väite on vai n pseudoajatus, sananpar si vailla mitään merkitystä " Tämä jo ht aakin Aime Mi chel'in lauseeseen, jo ka saattaa osoittautua hyvinkin merkittäväksi: "Vaikkakin me hal ukkaasti myönnämme, että ufo loginen toiminta tuo esi in "yl i-inhimi llisen" {superhuman) ajatustavan, näyttää kuitenk in sil tä, että useimmat meistä itsepintai sesti ovat näkemättä sellaisen "yl i -inhi mi lli syyd en" eittämät öntä si sältöä, nimittäin että siihen on aina kuuluva jo taki n, mikä on käsittämät önt ä ja että siihen on aina liit tyvä toimintaa, jo ka mei stä näyttää ri st iriitaiselta ja mielettömältä " Tämä saattaa olla syy siihen varsin sekaval ta tuntuvaan ufo logi sen toiminnan ulkoiseen ilmenemi seen, jo ka omana aikanamme al ko i II mailmansodan jäl ke en Kun tunnu stetaan UFO je n takana olevan ajattelun "yli-inhimi llinen" piirre, ei täten omaksuttu suh- 4 5

5 6 tautuminen ole ali stuva, vaan realistinen Tähän asti ei ihmisajattelua ole sovellettu "yl i inhimillisen" ymmärtämyksen käsitteeseen muuten kuin uskonnollisessa merkityksessä (Vrt teoriaan avaruusihmi sten vierailujen vai kutuksesta ihmiskunnan uskontoihin ) Ufologi sen tutkimuksen erityinen vaikeus piileekin juuri vaikeudessa ymmärtää "yl i-inhimi llistä" ilmiömaailmaa pel kästään tieteen keinoin kaikkea mystiikkaa karttaen Ede llä olevasta alleviivatusta lauseesta seuraa, ettei ko skaan tulisi hyl jätä mitään mielettömyytenä tai ristiri itai suutena Sellai set pitäisi panna aina mui st iin kuten kikki muutkin tapaukset On muistettava, että "yl i-inhimillisen " luonteen ilmaisussa on aina odotettavissa jotakin, Dr1kii vaikuttaa mielettömältä Aime Michel jatkaa: "Miksi näet ni in paljon vaivaa ruokasi ja talosi puo lesta", kysyi eräs Ici ssoistani tässä eräänä päivänä "1-ikä mieletön määrä touhua, kun kaikki vo idaan löytää likasangoista ja autojen alla on hyvää suojaa" Edelleen: "Ehkäpä itse kontaktihenkilöitä olisi tutkittava uudelleen tästä näkökulmasta Jos yht eydenottoa vältetään (kuten tehdän), eik olisi paras keino estää tutkijoiden toimintaa suorittamalla mielettömiä yhteydenottoja" Miche l 'in mukaan olisi myö s tutkittava edellä mainittu,ia mahdo llisuuksia silmälläpitäen niitä havaintoja, joita on tehty ilmeisesti maapal lon koneiden kaltaisiksi naami oiduista laitteista Michel: "Jo skus he ovat myö s valmistaneet aluksen, jossa on maapallolla käytössä olevia tunnuksia ja merkintöjä Eräät tapaukset on tarki stettu ja todettu täysin autenttisiksi!utta ne ovat niin mielettömiä (koska on ollut kyse naamio inni sta), että ihmiset eivät uskalla puhua niistä Mitään hyödyllisiä tutkimuksia ei voida suorittaa n1 1n kauan kuin mielettömyys (absurdity) aiheuttaa meissä komplekseja" Ilmiön lopullinen rakenne saattaa olla kaiken inhimillisen ajattelun tuolla puolen Ei kuitenkaan ole ehkä tarpeen tyydyttäytyä tuollaiseen ajatteluun vastauksena kaikkiin UFO-ilmiötä koskeviin kysymyksiin Lopullinen rakenne on ehkä jossakin kaukana, mutta vo ine nykyi sellä ymmärtämyksellämme saada esi in jotakin sellaista, josta on mei lle hyötyä juuri sellaisina kuin me olemme tällä hetkellä "Joka tapauksessa kaikella UFOja ko skevalla spekuloin nil la voi olla vain yksi hyödyllinen tavoite : opettaa meitä vapautumaan kaikista haavekuvista, tietoisista ja tiedostamattomista, jotta pystyisimme näkemään vain tosiasiat Loppu on hyödytöntä lasten leikkiä", lopettaa Aime Miche l kirjoituksensa Edellä oleva yhteenveto Aime :Miche l 'in ajatuksista kuvastaa osaltaan niitä uusia aaltoja, jotka käyvät UFO-tutkijoiden keskuudessa Minua on ennenkai kkea kii nnostanut hänen esi ttämänsä laus "yl i-inhimillisen" ajattelun ulkoisesta ilmenemisestä Toi stan tuon lauseen loppuo san, joka esiintyi edellä alleviivattuna, alkukielellä, koska kuten tunnettua käännetty ilmaisu saattaa johtaa lukijan väärään käsitykseen ilmaisun alkuperäisestä tarkoituksesta: " the inevitable implication of such superhumanity: name ly that it will always include a part that is incomprehencible, and will always display what to us are apparent ly contradictions and absurdities" Mitä tarkoitetaan ristiri itaisuuksilla ja mielettömyyksillä UFOjen kohdalla? Ensinnäkin, eri ihmisillä ( saattaa olla erilai set käsi tykset jonkin toiminnan mielettömyydestä tai ei-mielettömyydestä Mielettömyytenä em lauseen ilmai semassa merkityksessä saattavat jotkut pitää UFOjen ohjaajien "salamyhkäistä, kaiki lle järkeville ihmisille vierasta hiiviskelyä väitettyjen laskeutumi spaikkojen tienoilla", lau- 7

6 sahdu s, j oka mone sti kuu l l aan l ähinnä skeptil lise s t i suhtautuvien suu st a Ristir i i t ai suut e na p i d et ään usein sitä ki r j avuutt a, j oka o n UFO j e n o h j aaj i e n u l komuo t o a ko skevi s sa ku vauksi s sa Huomaute t t ako o n kuit e nkin, että t ä l l ai s t e n kuvau sten l ähempi tutkimine n pal j a st aa var sin se lviä ryhmiä, j oide n j äs e net ovat j ok seenkin pie n t e n poikke avuusraj o j e n s i säpuo l e l l a Toisaa l t a o n Täärin sano a, e ttä kuvail uj e n ki r j avuus o so i tt a i si r i sti riidan o l ema s sao l oa, pikemmi nki n se saatt aa o so i tt aa i lm i ö n mo ninaisuutt a j a siihe n l iittyvän t untematt oman syvyytt ä Entä ( j u l ki suude s sa tunne t ut ) ko nt aktihenk i l ö t? O n totta, e tt ä heidän ke rtomuk si s s aan o n e r äitä ke skinäisiä ristiri i t o j a, j ot e n ilman p arempaa t i etoa on tu skin e du l l i sta "hyväk syä" j o t akin määrättyä ke rtomu sta t o d e k si Tunne n kui t e nkin, että j oil l akin ko nt aktihenkil öil l ä o n oma o suu te n sa UFO-tut kimuk se s sa j a että heid än ke rtomuk sis saan e si i ntyne et ri st ifii dat vain syvent ävät o nge lmaa Vaikutt aa ku i n heidän k e r t omuk s i insa sisäl tyisi aina kak si ke rro stumaa, t o i ne n o l e n nainen, t o i nen epäo l e nnainen; riippuu ilmei s e sti kin mei st ä, kumpaan kiinnitämm e huomiomme Erään mahdo l lisuude n ristir i i to j e n syystä e sitti Aime Mic he l Muitakin on Ehkäpä me, j oil l a ei o l e paremp aa t i etoa, voimme t ä s s ä vaihe e s sa tyy tyä p ro f He rmann O be rt h ' in t o t e amuk seen 4 kan sai nvä l i s e ssä UFO-ko ngr e s si s sa Wie sbade ni s sa vuo nna t apaami st aan ko nt aktihe nkil öist ä Hän sanoi mm: "O l e, n varma, ett ä e räät hei st ä ovat t o de l l a kokene e t j o t akin Mit ä se pohjimmi l t aan o n o l l ut, s i t ä e n väl it ä ryhtyä arva i l emaan " Var s i n yl e ine n käsitys Geo rge Adam skista ( tl 9 65 ) o n nyl{yään, että hän t o de l l a o n koke nut j o t akin UFOihin 1 ii ttyvää Mi s s ä määrin hänen k:i'jansa kuvastavat tode l l isia kokemuk sia, on tietenkin t o i ne n a sia Toivomme voivamm e VIMANAssa j o sku s 8 l ähenunin käsite l l ä Ge o r ge Adam skia se l l aist e n tiet o j e n va l o s sa, j oista tiedetään vain vähän Suome s sa Sove l tai sin vie l ä Mi c he l 'in e sitt ämää l ausetta parap syko l o giseen ilmiömaailmaan, j o s sa tapaamme "mie l ettömiä", so meil l e nykyi s e n tietämyk semme avul l a ei-ymmärrettäviä t apahtumia; e sim enna l t anäkeminen j a aj atuk s e n sii rt o Saattaa o lla, että myö s UFOihi n l iittyy j ot akin, mitä me nimit t äisimme parap syko l o gi s eksi ilmiöksi Kaikki näyttää l o ppuj e n lopuk si viitt aavan siihe n, e t t ä " l e nt äviin l aut a siin" sisäl tyy pal j o n muuta kuin mit ä voimme pint apuo l ise st i a j at e l l en havai t a Oma aikamme on suurt e n muut o st e n kautt a, mit ä tul e e tie t e el l i siin, yht ei skunna l l i si i n j a u,ko n no l l i s i in näkemyk siin Mi l l ä tva l l a UFOt l iitty vät t ähän kaikkeen? Tuntuu sil t ä kuin ihmine n o l i si saanut haa st e e n ko hdat a muutt umi sen tode l l i suus " silmä st ä silmään" Riippuu me i dän kyvyst äm me erottaa o l ennaine n epäo l ennaise sta j a tunt e a n()yryytt ä tuntematt oman ede s sä, voimmeko va stata henki se l l ä ka svul lamme tuohon haa st e e seen S1 kertaa, kertoi kauhistunut Ilmavoimat' tutkii lentäviä esineitä lentävien ti Nora Ti bbs Kun katosi,, pala!i räisesti voimakin salape auton moottorit Armeija saattaa lähettä hell Kan4dan ilmavoimat on tehos tanut tat vtl nm esine taas - Se kiersi auon neljä 'Muukalaisia' Kanadassa lautasten tutki koptereita etsimään tuntematon ta esinettä, jonka kolme kullan pudqn- muksia Calgaryn alueella Alber etsijää väittää nähneens:å tassa, kun seudulta on tullut ja neen lentäväst lautasesta he kuvasti u1l8ia tietoja väestöä pe- kuussa, sanoi armeijan edustaja t lottavista salaperäisistä lentävis tä esineistä ja valoilmiöistä Viimeinen virallisesti todettu tapaus kertoo naisesta, joka väit tää nähneensä ttlcillisen valokti lan yötaivaalla ajaessaan autolla kotiin viime keskiviikkona Äkkiä auton moottpri ja sähkö laitteet lakkasivat toimimasta, ja samaan aikaan hänen yläpuolel laan kierteli tumma soikea esiue noia, 50 metri$1 korkeudessa ml : Calgaryn joukko-osaston kom taja E B Oh a s e oli sitä mieltl, että uusimmissa tiedonannotsaa on 'aitouden tuntua' Kullankai vajista yksi Otti heinäkuussa va lokuvan, joka kuuluu ilmavoimi en parhaimpiin 'turmistamattomasta lentävästä esineestä' (UFO) Kuvassa nä y ylöspain suippeneva, läpimitaltan noin 13 metrin su4j"uinen 'lautanen', jori ka huipussa loistaa punainen valo Ja joka ä ttää jituioneen ta,- ky y sinisen 'Pa)tokaasuy Aamul ehti

7 10 Suomessa tehtyjä havaintoja Pertti Pynnönen, Jyväskylä: Kuluvan vuoden mali skuussa olin iltakve lyll Tarvaalassa klo Sei saskelin kylätiellä ja Icatselin nilvi stii taivasta etel län päin Äkkiä silr:lieni eteen ilme styi'kovaa;vauhtia valko hehkuinen pallo, joka lensi yli tseni kor!;:e i ntaan 20 metrin korkeudessa Knnyin nopeasti kat somaan sen peräänja näin vuin valonvälähdyksen suippenevan pohjoiseen päin Pal lon halkaisija oli noin cm Minulla ei ole tapana nhdä harhankyj Huhti ku-:in 4 päiv3nä klo havaitsin Jyväsjärven kaunungi nvj,s tai se l ta rannalta l uonnttoman suuren ja kirkkaan 't:ihden' Valoilmiö oli noin 30 korkeude ] a kuuicana I:aupungi n takana ja näkyi selvästi llarjtin yli Ilmiö näytti vihertävält vaakasuoralta valotangol ta, jonka keskellä oli huomattavasti muuta osaa kirkkc::m!ji valko inen kii nteä val o Oltuaan näkyvissiini meltce in kolme minuuttia esine al- koi liukua vasetalle (etelään) ja häipyi kovaa vauhtia näkyvistä Harjun taakse :finkänlai sta ä:ntä en kuullut, tosin esine olikin hyvin kaukana enkä löytänyt lähipäivinä mai nintoja ilmiö stä Keski-Suomen lehdi stä Oli toukokuun alkupäiviä ja kello oli 0105 Saarijärven Tarvaalassa Tarkastelin ulkona kirkasta tähtitaivasta ja huomioni kiinnittyi taivaan yl i liitävään satelliitti in, joka alkoikin kaartaa alaspäin lentäen pyöreässä kaares sa, valkoinen väri kir- 0 kastui, esine alkoi kaartaa ylöspäin, sitten taa s alaspäin, jolloin se teki kierukan ja kato si Katselin ihmeissäni taivasta ja katseeni osui minusta noin 60 metrin päässä olevaan metsikköön Harvojen puunrunkojen väl istä näin kananmunaa muistuttavan esineen liukuvan äunettömästi itseäni koht i {etelään) Valkobobtoinen esine pysähtyi hetkeksi, jolloin saatoin tarkastella sitä g uunrunkojen välistä Vekottimen korkeus oli noin 30, saatoin erottaa hyvin sen muodo n, mutta 'alumiinimunas sa' ei näkynyt mitään ulkonemia tai ikkunoita 'Muna' alko i li ikkua edelleen minua kohti ja meni puiden latvo jen taakse Odotin, mutta esine ei tul lut enää näkyviini enkä nähnyt sitä, vai kka saapastelin aukean lai taan katsel emaan En ole kuullut muiden havainneen ilmiötä Tapahtui Istuin Tarvaalassa ull akkokamarissani kaikessa rauhassa ruotsinkäännöksen parissa, kun yhtäkkiä ilman mitiiin syytä kävin ankaran levottomaksi Kynä suorastaan poltti sormiani enkä vo i- nut olla hetkeäkään pai kallani Ihmeissäni ärtyi syydestä pai nelin ulos rauhoittumaan Huomioni kiinnittyi kohi sevaan valopisteeseen, joka lensi etelään päin Leimasin tuon vehkeen tavalli seki sui hkukoneeksi, mutta jokin epäluulo kyti mielessäni ja keskitin ajatukseni tuoho n valopisteesen aivan kokeen vuoksi ja pyysin sitä lentämään takaisin päi n Ja ällistyksekseni esine näytti pysähtyvän Kohina vo i mistui ja valopiste lähestyi ja suureni hyvin hitaasti Aioin pini{aista heti sisään, mutta ute liaisuuteni ei päästänyt, ja niinpäseisoin hölmönä pakkasessa ja katsoin kui nka kohiseva kapine tuli yläpuolelleni Kun kohina kävi yläpuolellani, valo (valko inen) hävisi 'räht ikirkasta taivasta vasten olin erottavinani suorakaidetta muistuttavan tumman möhkäleen, joka liikehti liukuen edes takaiin noin 30 metrin korkeude ssa En erottanut minkäänlai sia tuli suihkuja tai kipinöitä Esine 9ysytteli yläpuolellani ainakin minuutin, mutta silti havaintoni jäivät hyvin epäselviksi Pian tuo "möhkäle" läht i hitaasti li ikkeel- 11

8 le s iihe n il me st yi val k o inen kiint e ä val o ; ka r r o s i l m e s t yi l is äksi punainen vil kkuva va l o, esine o t i suunnan ko i l iis e e n, kat o si hid a s jo nne se hit aa st i Ko ht a t ämän kado t t ua ilmaantui t aiv a l l e t o inen " vihe l t äjä", e t s ie n jo t ain j oka k ie rt e l i ympäriins ä k u n Tämän v e hke e n t u nnist n he o st t aval l is e k s i suihkuk o ne e k s i s e n s u l av i e n l i i kk e i d e n, val o je n ja no u se van kuun val o n avu l l a ja l e hdi s s ä e ik ä kuu l o puhe it a Ei m ainint o Asemanho it aja He ikk i j a näk i pyör e än em Nyr ö ne n me ni u l o s kl o vär i s e n val o n kun hän hak i Lahja ja Jukka Nyr ös e n u l o s, val o n vie r e e n i l mestynyt t o i ne n 18, 12 Sil l ä aikaa o l i e m Heik k i Nyrö s e n haki e s s a paikal l e Ruo t s a l is e n näk i vät Lahja ja Jukka Nyröne n k o l manne n val o n il me s t ymis e n Kl o 1 8,27 Mo l e mmat 1 8,35, o l i viime k s i i l me stynyt val o hävinnyt e n s immäis e t va l o t näk y i vät vie l ä mut t a o livat häipyn e e t kl o n 1 8, 45 klo A L U K S I, OUTO VAL O I L M IO KANNONKO S KELLA no in kl o puo l e l l e i l e s t yi pie nem pi, val o, liikkui , 1 2 l uo t e ie l l a t aivaa l l a k ak s i e p äs e l vär a j aist a vaal e an s inivihr e ää val o a Näid e n a l a punak e l t aine n p yö r e ä jo k a s äil yt t i v är ins ä no in m inuut in ajan muutt ue n s it t e n s aman vär is e k s i kuin em s ia, pie nempi o l i n no in /4 -ke r t aine n h o r i s o nt is t a pysyi paikallaan keltanen M Y Ö H E M M I N val o t Val o je n ko k o a o n m ahdo l l isimman vaik e a määr it e l l ä Kuuhun ve r r at tuna suurimmat o l ivat paikallaan sinivihreitä Kanno nko s k e n Eno n j ärve l l ä havaitt iin pysyi liikkui edelleen no in 2-k e r t a i laajeni I l miö n k o rk e u s, -- Tapahtum ah e t k e l l ä t åivas o l i pi l ve t ö n j a ilma k ir kas ( t ähd e t näkyivät l iitti ) l aan, p äin s am o in yk s i s at e l t o in e n l iikkui hit aas t i vaakasuo r aan l änt e e n pysyi Al empi p ysyi p aikal l aan Havainno nt e k ijät : asemamie s J paikallaan muuttui sinivihreäksi a s e m anho it aj a Heikki Nyrö ne n, r o uva Lahja Nyrö nen, 12 s e l väst i, Y l e nooist ä val o is t a t o ine n pysyi p aik a l k o u l u l aine ri Jukka Nyr ö ne n j a Ruo t s al aine n Piirros Kannonkosken havainnosta J/1 V 13

9 e :uaanvilielijä Arvi Juntusen Suomussalmen Pyyvaaralla vii me kesäkuun lltäsanomar havainnon 1 7) Tiistain& syyskuun 5 päivän! 14 (kts pnä tekemän VJ} AJ\rA 2 sivu johdosta kävi Oulussa asu-' va y:1distytcsemme jäsen Matti Päätalo ääninauhalle haastat telemassa Juntusta YKSI TODISTE LISÄÄ lentävien NäytlÖytyikö lautasten kuljetusalus Lopen taivaalla? Oli perjantai 18 ilj 8 67 klo 20 ku n maanv! Vt Z,o Leppanen sotttz alle kirjoittaneelle harvinaisesta näystään samana iltana klo Leppä18 30 Maanvt'l1'el'11 nen oli peliollaan Lopen Tevännöllä urheilukentän luona odottamassa perunoiden håktjotta Tyypillisenä maanviljelijänä hän tarkasteli ilmaa, minkälainen huo: misesta päivästä tulisi Taivas oll s-ees, ainoastaan utuiset poutapilvet kuin lampaan villa ouivt kor k-eudessa, a urmko pa1s to1 taydelta terältään, oli tulossci oikea maa viljelijän ihanteellinen korjuusåa ja lomalaisille loistava viijwnloppu Läih-e llä oleva kylätie oli tyhjä, ei mlkään ri!kkonut äänillään -elokutsta varhaisiltaa Yh!Ui,kkiä hänen silmänsä!kiintyi taivaalla pil- rokset Juntusen tekemien alku piirrosten mukaan kai sija 4-5 sm (saamme lähimitoiksi 60 m x 5 m) Tämä lristava sikarin muotoinen ataaja li Leppäsen näk?kntassa korkemtaan 6-8 sekuntia JOna aikana sen arvioitu lentomatka oli ainakin 10 km Aluksi -epäilin koko tapauksen todenperäisyyttä, mutta useaan ot teeseen ttämän vajaan kahden vii- Ylempi kuvio on esineen sivu kuva Esine lensi se puoli edellä, (s) (A) mistä antennit tuli vat näkyviin sä Siipi oli peräs Esineen väri oli läpi kuultavan ruskea Alem9i kuvio on esine alhaal kon aikana olen lko isännälle suo rittanut ristikuulustelun muotoisia k!mytssarjoja, ja aina oleme paa'lyneet samaan tulokseen, esme ei muuttanut muo,toaan, ei väreselväpii!rteisyytjtään elkä jään Maanvilj Leppänen ei ole millään lailla kommentoinut avaruusasioi ta ei aina,kaan maapallomme ui pitkän ' ten k puolisia olioita, jo harkinnan jälkeen olen us,kaltanut nähd)'öt tosiasia't julkit1 uoda Samal la sain lisää uskoa jo aiemmin noin vuosi sitten -erään nettosen näkemän val oilmiön perusteella tapäin nähtynä Kun Juntunen lähestyi esinettä ottaakseen sen kiinni, esiin tulivat "antennit" Tällöin laitimmaiset antennit kääntyivät katkovii voin merkittyyn asentoon ja Ky seinen nei-tonen han joutui myöhään yöllä Tevännöllä suoraan yhäältä tulevan ään-ettämän kirk- vien alapuolella huimasti kiitävään kaan valon keskelle ja osittaiseen määräämättömäksi sikarin muotoiseen loistavaan esi- shokkihlaan neeseen, jonka lentosuunta oli idäs- ajaksi Jälleen yksi todiste lisää tä länteen, ja korkeus pilvikerrok- sa!tojen ja 11;uhansien aiemmin näh sesta johtuen vain noin 10 km Tä- tyjen lisäksi, saa minut yhä va mä sikaarin muotoinen matkaaia, kuuttuneemmaksi siitä, ettei mei joka ääriviivoiltaan ja väre1ltään dän maapallomme ole ainoa, jossa oli erittäin selväpiirteinen: etuosa on elomsta -elämää Asia si!llänsä on taka osa aivan luonnollinen, sillä eihän täl kirkas violetin sininen, loistavaa valoa (ei säteillyt eikä laista äärettömyyttä ole syntynyt hehkunut) Esi!neen mi:tat korkeu-- vain meitä maanasukkaita varten Loppi Teväntö teen arvioiden, piltuus 20 sm, halkalevi Airola Päätalo laati esineestä oheiset piir Juntunen sai tällöin tykyttä vän tärähdyksen, joka aiheutti myös pelon tunteen t +--,,, 7o-BO "Antennit" eivät koskettaneet Juntusta : JÄLLR'E! OUTO LENTÄVÄ ESINE SUDMUSSALMELLA Oulussa ilmestyvän Kalevan mukaan: Tuntemåton lentävä esine havaittiin VIIme lau antaina (169) Suomussalmen Kuivajärvellä vainnon tekivät metsästäi!lässä olleet vinen ja lartti Saavinen, Esine lensi klo 14 Ha Huo jotka kertoivat esineen olleen noin yhden metrin pituisen ja sen Veiidea 30 cm levyi aikaan etelästä pohjoiseen Se lensi kuin poikittain oleva tukki ja näytti suunnilleen sar:1anlaiselta kuin Ilyrynsalmella tou 14 kokuun 29 päivänti nähty salaperäinen esine 15

10 16 Huntanoidilääkärit PELASTIVAT KUOLEVAN TYTÖN - HUOMATTAVA PARANTAMINEN BRASILIASSA { Flying Saucer Review'lle (5/67) selonteon toimittanut tri Ol avo T Fo ntes) Toukokuun 17 päivänä 1958 sai ystäväni Joao Martins, jo ka tuolloin julkaisi aikakausil ehti 0 Cruzeirassa artikkelisar j aa "UFO -aallo sta" Br asilias sa vuo nna 1957, seuraavan kirjeen, joka oli päivätty Rio de Janeirossa toukokuun 14 päivänä 1958 : "Hyvä herra Joao Martins, olen nähnyt kirjoituksenne ja haluan onnitella Teitä Uskon ns "lent ävie n lautasten" olemassaoloon, ko ska näin tapauksen, jo ka liit tyy niihin En tiedä, aiotteko Te uskoa minua, mutta vanno n kaiken nimeen, että kerron vain totuuden Olen köyhä, mutta rehellinen, enkä aio mainita oikeita nimiä, ymmärrätte kyll ä, miksi Nimeni on Anazia Maria { naisen koko nime ä ei ole mainittu hänen P fy nnö stään; Fl y ng aucer Revie ' la on se tiedossaan), olen 37-vuot1as Ja asun nyky1 s1n Rio de Janeirossa Työ skentelin herra X: n ( entinen työ nantajani) pal veluksessa jo ulukuuhun saakka vuonna 1957, han on rikas mie s tästä kaupungista, suokaa minulle anteeksi, etten anna hänen nimeään Työ nant aj ani tyttärellä oli vat sasyöpä Hänell ä oli suuret kär simykset ja minut oli pal kattu erään l aiseksi tal oudenhaitajaksi ja pit mään useinm1it en huo l t a neiti Laiz'ista, sair aasta tytöstä Hän oli saanut kaikenlaista hoitoa, mutta läk ärit sano ivat, ettei ollut yht än toivo a El okuus sa 1957 työnant aj ani ve i koko p'e rheen pie nelle maatil all een lähe lle Petropolista to ivo en saavansa nähdä neiti Laiz 'in vo ivan par e nwin tuossa hyvä ssä ilmanal assa, mutta päivät kuluivat eikä mitädn tapahtunut Hiin ei pystynyt syömään, tuskat olivat kauheat ja hän sai koko aj an mo r fiiniruiskeita Muistan hyvin, kuinka yöl lä lo kakuun 25: nt enä neiti Laiz 'in tuskat olivat hirvittävät, ruiske oli tehoton ja me aj attelimme htinen kohta kuo le van, työn antajani itki jossakin nurkas sa ja sillo in yht 'äkkiä kirkas val o val aisi talo n oikeanpuo leisen sivun ( piene ssä maatal ossa lhellä Petropolista) Me olinme koko o nt uneet neiti Laiz 'in huo neeseen, jonka ikl:una sij ait si tarkalle en oikeanj_)uo leisella sivulla ja huonee ssa oli vain pieni pöyt äl amppu Yht 'äkkiä tuli niin pal jon valo a kuin valo nhe itt iree n kiil a olisi kohdistettu huonee seen Herra Julinho, työ nantaj ani po ika, juoksi iki unaan ja näki sen niin sanotun laut asen Se ei ollut kovin iso En ole opiske llut, jotta vo isin sanoa, mikä sen läpimit ta ja pak suus oli Tie dän, ettei se ollut ko vin iso, yl o sasta läht i keltaisen punertavaa valo a, ja yht äkkiä aut o maat tinen luukku avautui ja kaksi pie nt ä olentoa tuli maahan He kävelivt tal on suunt aan ja vie lä yksi olento jäi lautasen luukulle Laut anen tuli pimeäksi, ja sen sisäll ä - luukun läpi - näkyi vaal ean vihre ä valo, jollaisen näkee yö kerho ssa Miehet tulivat sisäll e, he olivat pie nikokoisia, ehkä 120 metrin pituisia, pienem,iä kuin työnantaj ani po ika, joka oli kymmenen vuotta vanha He il lä oli pitkät hiukset, jo tka ulottuivat olkapäille ' keltaisenpunaiset hiukset, pie net silmät, jo t- I ka olivat vinot kuin kiinal aisil la, mutta V01mackaan vihr eät Heill ä oli jotakin käsissään, luulen, että ne olivat käsineet, kangas oli val kois- 17

11 ta ja näytti paksulta Vaatteet olivat kokonaan val ko iset, mutta ri nt a, selkä ja rant eet hehkui vat - en osaa selit tää sitä He lähestyivät vuoteessa makaavaa Laiz'ia, joka vo ihki tuskai sesti silmät selko sen selällään eikä tiennyt mitä ympäri llä tapaht ui Kukaan ei liikaht anut eikä puhunut, kaikk i olivat kauhean odotuksen val lassa Olin huo neessa yhdessä herra x: ja hänen vaimonsa sekä herra Jul inhon ja hänen vai monsa kanssa Lisäksi oli huoneessa Otavinho, työnant ajani kymmenvuotias poika Mi ehet katsoivat minuun hi ljai sina ja pysähtyivät Lai zin vuoteen vi ereen, asett i vat vuoteelle ne esineet, jo ita he kantoivat, vi ittas ivat herra Xsl le ja toinen he istä asetti kätensä herra X: n otsal le ja tämä alko i kertoa hei lle kaiken Laiz'n tapaukse sta, sai raudesta, kai ken tel epaatt isesti Huo neessa oli aivan hil jai sta Mi ehet alko i vat valaista ne iti Laiz 'in vat saa sinivalkoisella valolla, joka nytti kaiken sisältä; me kaikki näimme, mitä oli tytön vat san sisäl lä To isella laitteella, jo sta läht i nari seva ääni, hän osoitt i ne iti Lai z'in vat sal aukun suunt aan ja saatoimme nähdä siellä märkähaavan Tuo toimenpide kesti mi ltei puoli tunt ia Ne iti Lai z nukkui ja he menivät pois mutta ennen lähtöään he tiedottivat telepaatt isesti herra X: lle, että hänen tulisi ant aa lääk että neiti Lai z'ille kuukaud en ajan ; sitten he antoivat herra X: lle onton pal lon, jo ka oli, luulen, terästä ja sen sisält ä me löysimme 30 pientä valko ista pal loa, ne oii vat kapseleita otettavaksi yk si päi- vässä, ja hän parani si Ne iti Lai z todellakin parani ja herra X, sen sopimuksen mukaan, jo nka hän oli tehnyt no iden mi esten kanssa, vältti kaikkea ju lkisuutta Joulukuu ssa, muutama päivä ennen kuin lähdin talosta, ne iti Lai z meni uudestaan käymään lääk äri n luo na, joka vahvi sti, ettei hänellä enää ollut syöpää Lähd in tal o sta, mutta lupasin pitää tapauksen täysin sal assa Ke rron siitä kuitenkin Te ille ja pyydän Tei tä säi lyttämään sal ai suud en Jo s tapaus mainitaan art ikkeleissanne, ei si llä ole merki ty tä, ko ska en ko skaan pal jasta heidän nimiään Vannon kuitenkin Tei lle, että kaikki todella tapahtui Rakkaani ne iti Lai z oli tuomittu kuo l emaan vatsasyö vän takia ja mi ltei lopussa hänet pelasti laite, jo ka näytti taskulampulta ja joka lähetti säteitä, jo tka poistivat syövän ja hän parani Ja nuo miehet ovat te hneet monia tämänkal taisia asioita Maan (plane etan) ihmi sille osoittaal{s een me ille, ettemme saa pelätä hei tä He pelasti vat neiti Lai z"'i n ja samana yö nä palasivat lautaseen ja katosivat ikui siksi ajoiksi - He ovat todellakin varmast i Marsista ja tulevat tänne ets imään magn y, iumi a, jota he puhdistavat siellä planeetal l aan ja tätä magne siumia käytetään heidän laitteisiinsa ja ni in sanottuihi n lentävi in lautasiin Heillä ei ole tarkoi tuksena tai stell a Maan ihmi siä vast aan, sain tietää tämän, kun kuuli n mitä herra X kertoi perheelleen Olkaa hyvä, älkääkä saattak'o mi nua tukalaan tilanteeseen; jo s mainitsette tapauksesta, älkää ko skaan kertoko artikkelei ssanne, että olette saanut tietää siitä Anaz ia Marialta En hal ua jo uua kiri stäjän uhriksi tai jo utua tukal aan asemaan entisen työnant ajani vuoksi Kerro n tämän Te i lle vai n aut taakseni Te itä tuon pulmakysymyk sen tutki muk si ssa Suokaa minul le anteeksi, etten anna osoitettani Asun Ri ossa, esikaupunkialue ella O}en re hellinen ja vi lpitön, mutta en halua entisen työ nant ajan i tähden mit ään sanomal eht i haastatteluja Ki itoksia huomaavai suudestanne Anaz ia Mari a" Ki rjo it taja oli ilmei sesti vai n vähän sivi stystä saanut henkilö, mut ta siitä huo limatta hänen kirjeensä oli e 1 ä v ä Huolimatta huono sta por

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 18.11.2013 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. Ennakkoäänestys toi mi te taan kotimaassa

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye

Petter Ohls. Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 23 012 Petter Ohls Voitko suojan antaa? laulu ja yhtye 1997 Copyright by the Composer ll Rights Reserved No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without the

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta

Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Esitta ja : Sebastian Siikavirta Johdantoa peliteoriaan - ka ytetyt termit Peliteoria tutkii pelaajien toimintaa peleissa. Mika on peli? Mika on pelaaja? Peli tarkasti

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot