3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI"

Transkriptio

1

2 Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten Tietoja julkaisijayhdistyksestä: Yhdistyksen tarkoituksena on tutkia ja välittää lautasia" Puheenjohtaja "lentäviä koskevia tietoja Ilpo Koskinen Vuotuinen jäsenmaksu 10 mk Yhdistyksen postiosoite: postilokero Helsinki 10 Postisiirtotili Paikalliskerhota Jyväskylä Erkki Erähonka os Puuppola Kotka Pekka Teerikorpi os Merikatu 4 B Lappeenranta "UFO 66" Pori - Seinäjoki Tapani Kuningas os Uro kk Jarl Lund os Vai tak 5 D Runar Smedlund U FO-KONGBE SSI 7 KANSA! 1\T\'ÄLINEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAIIMANKO NGRESSI pidettiin Mainzissa, Länsi-Saksassa 3-6 päivinä marraskuuta Kongressi osallistui kolme yhdistyksemme jäsen tä: Anja ja Jarl Lund Parista sekä Aili Nurmiaho Helsingistä Kongresiin oli saapunut alan harrastaji kaikkiaan 19: sta maasta Mainzin Konsertti talon sali täyttyi lähes ääriään myöten innokkaasta kuulijakunnasta, halleihin ja käytäviin oli järjestetty laajat julkaisu- ja valokuvanåyttelyt Ohjelma oli varsin tiivis, useita esitelmiä, kunakin päivänä kuultiin joissa eri alojen asiantuntijat vaiottivat UFO-tukimusta oman erikoisalansa näkökulmasta Pääesitelmöitsijöinä olivat prof Hermann Oberth, rakettitieteen "isä", sekä amerikkalaiset Colman VonKeviczky ja Frank E Stranges Ohjelmaan kuului myöskin lähes kaksi tuntia kestävä Amerikassa valmistettu elokuva "Totuus lentävi stä lautasista" ekongressissa pidetyt esitelmät julkaistaan kirjana, tarkoituksenamme on saada ainakin o sa esi telmistä suomennettuina julkaistuiksi 1

3 Pekka Teerikorpi: AIME MICHEL'in KÄSITYKSISTÄ n Tunnetuimp ia uranuurtajia UFO-tutkimuksen alalla on ranskalainen insinööri Aime Mi chel, joka luvulla kirjoitti erinomai set teoksensa The Truth about Flying Saucers ja Flyi ng Saucers and the Straight-Line Mystery (Jälkimmäisestä kirjasta on otteita Lentolautaalehdessä 2/63) Viime vuoden lopulla ilmestyneessä Flying Saucer Review#n erikoisnumerossa The Humanoids oli hänen kirjoituksensa The Problem of Nön-Contact, joka käsittelee kysymystä siitä, miksi ei ole suoranaista yhteyttä UFO-ilmiöitä aikaansaavan järjestelmän ja Maan iluniskunnan väl illä Hän ei tarkoita yhteydenpidolla vain jotakin yhteyttä ja rajoitettua, muutamien yksilöiden tapaamista, vaan mahdollisimman täyde llistä, kaikilla tasoilla ja kaikilla kuvi teltavissa olevilla aloilla tapahtuvaa kanssakäymi stä, sellaista, joka val litsee esim kahden YK:n jäsenvaltion kesken Hän kirjo ittaa : "Ensimmäinen ilmeinen tosiseikka on, että sel lainen yhteys ei val litse ihmiskunnan ja sen X-järjestelmän tai ni iden X- järjestelmien väl illä, jotka ovat vastuussa UFO-ilmiöstä tai -ilmiöistä" " ilmeinen tosiseikka on, että,jo s X- järjestelmä on moninkertainen ( jos sillä on useita alkuperiä tai osapuolia), niin ne kaikki noudattavat yhtäläi sesti, sikäli kuin vo imme havainno ista päätellä, yhtä määrättyä lakia, nimittäin yhteydenpidon välttämistä" " ilmeinen tosiseikka ( jonka sinänsä tämän probleeman lemassaolo osoittaa) on, että fyysillinen kontakti on mahdollinen Me todellakin näemme niitä melko -usein, joskus kuul emme niiden äänen ja jotkut mei stä ovat koskettaneet ni i tä" (Eln lauseessa vo imme ilmeisesti ajatella tarkoitetun joko UFO-ilmiötä "lentävää lautasta" tai sen ohjaajaa ' humano idia ) Ede llä mainituista ja eräistä mui sta lauseista Aime Michel johdattelee lukijan erilaisten mahdollisuuksien pariin, joista seuraavassa lyhyesti Eräät hänen esittämistään mahdo llisuuksista kuulostavat suoraan Science-Fiction-romaaneista otetuilta, mutta ne eivät ole täysin perusteettomia Mi hel s no okin: "Ufologiass!] on tapana ajtella kaikkea Ja olla usi<omatta mihi nkään " On mahdo llista, että kaikki mitä näemme, ovat robotteja (biologisia tai ei-hiologisia) jotka on valmi stettu määrättyä tehtävää varten, ' samal la taval la kuin me olemme kehittlneet lypsylehmiä, vahtikoiria jne Tehtävä (meille tuntematon) ei käsittäi si yhteydenottoa meihin Tämän mukaan siis he jotka ovat alkujaan vastuussa UFO- ilmiö stä, eivät ol täällä : Tämän hypoteesin puo lesta puhuvat mm eraat havainnot robotinkaltaisesti liikkuvi sta humanoideista tapauksissa ovat UFOen ohjaajat olleet t ysin Ihmi e kalta sia tai humanoideja (mi ltei ihsia Eras humanoidien ryhmä, pienet Iset' (pumpkinheaded) olennot (kts esim numero ssa Maurice Masse'n tapaus samoin Tapan Kuninkaan kirjoitus "Pieni vihreä mies" ) tuov t mie leen mahdo llisen kiihdytetyn ihmiskunnan ke U ei i sa Isen kalt kurp tsap edell sess lntyksen tuloksen, jolloin aivot ovat kovasti kehittyneet ja muut elimet ( leuka, suu, nenä jne ) ovat surka tun et : Tämä osalaan kannattaisi joskus esitettya, mie likuvitukselliselta tuntuvaa teoriaa tulevai suuden ilisen vierailusta nykyajassamme 2

4 Näi ssä kummassaki n tapauksessa olisi turha spekuloida yht eyenpidon puutteen syyt ä, ko ska täl lai sen käyttäyt ymisen moti ivit olisivat hypoteettise sti aikamme ihmisen psyko logi sen työväl ineen, järjen, ulottumattomi l la Täm ä jo htui si siitä, että suuriaivo isen {moniaivosolui sen) hu ma no idin ajat usmaailma ilme isesti olisi pa ljon moninai sempaa kuin meidän {Käsite "m oninai nen" vi ittaa si is tässä jo honkin, jo ta tapahtuu ih mi sen ajatusmaai lmassa hänen aivosoluj ensa määrän lisääntye ssä suhte essa kehon mas saan) Sitten on vaihtoehtoinen, yleisemmin tunnettu mahdollisuu s: maanpinnal la nähdyt ohjaajat ovat todella juuri he itä, jo tka ovat va stuussa UFO-i lmiöstä Juuri he ovat tuo tuntematon järje ste lmä X Tä l l aisen ehkä luonnollisiwna lta tuntuvan, muttei mit enkään it se stään sel vän näke myk sen ed ustajia ovat väi t e tyt k o nt akt i he nk i l öt Adam sk i, Me nger, Kr a s bedon, Angelucci jne, jo iden väitteiden keskinäi set risti riitai suudet ovat kuitenkin johtanee t useinunat tutkijat skeptiseen asennoitwni seen he idän kokemustensa todellisuuteen nähden (Ristiriitaisuuksie n syyt vo ivat kuitenkin olla löyd ettävi ssä muualta ku in leimaamaila koke mukset epä-tos iksi t eräästä tällai se sta mahdo llisuudesta myö hemm in} Täten olemme jo ka tapauksessa samassa til antees sa kuin aloittaessamme tarkastelun: on olemassa, Jo s yhteydenpitoa silloin ei ole kysee ssä y1teys ihmiskuntaan kokonai suute na Kontaktihenkil öt vo ivat puhua h e n k i l ö k o h t a i s e s t a yhteydestään, ei yhteyttä ole mutta ihmiskunt aa kokonaisuutena ajatel len "Sanon, että he pyrkivät väl ttämäiin yi1t eydeno ttoa, emmekä me, sillä jo s vo i laskeutua So corroon (kt s edel lisessä numerossa "Erään kuvio n tarina"), vo i laskeutua myö s Yhdi styne iden Kansakuntien rakennuksen eteen" Usein jo pa tie demie sten esi ttämä väit e ona "Nämä olennot, ko ska he il lä on n1 1n kehittynyt teknologia, ovat pako sti järkeviä olentoja kut en me ja siksi, jo s mei llä olisi ti laisuus, me vo isimme he lposti ottaa yht eyttä he ihin " "On kuit enkin huomattava", koro staa Aime Mi chel "ettei ole olemassa mit ään tieteellistä määritelmää sanal le j ä r k i (r eason) Tekniikan hi s toria kivikaud esta rakettiin ei osoita mitään epäjatkuvai suuskohtaa, mi kä osoittais{ jär je n ilmestymistä On va ikeata yunnärtää miksi Au stralopithecus'sta (e räs alkuihminen) alkanut jatkuva muuttuminen pysähtyi si me idän ko hdal lamme, koska se ei ole pysähtynyt tähän mennessä j on todellaki n ko ko ajan vai n kiihtynyt Ja jo s se tl evaisuudessa jatkuu samal la taval a, on vai ke ata ymmärtää, miksi sen lopputulok sena ei vo isi ola psyyken taso lla eroavuuksia, jo tka saattai sivat olla jopa suurempia kuin nuo eroavuudet, jo tka erottavat meidät Au stralopithecus'sta ja tertiääri kauden kädellisistä imettäväi sistä Täten edellämai nittu väite on vai n pseudoajatus, sananpar si vailla mitään merkitystä " Tämä jo ht aakin Aime Mi chel'in lauseeseen, jo ka saattaa osoittautua hyvinkin merkittäväksi: "Vaikkakin me hal ukkaasti myönnämme, että ufo loginen toiminta tuo esi in "yl i-inhimi llisen" {superhuman) ajatustavan, näyttää kuitenk in sil tä, että useimmat meistä itsepintai sesti ovat näkemättä sellaisen "yl i -inhi mi lli syyd en" eittämät öntä si sältöä, nimittäin että siihen on aina kuuluva jo taki n, mikä on käsittämät önt ä ja että siihen on aina liit tyvä toimintaa, jo ka mei stä näyttää ri st iriitaiselta ja mielettömältä " Tämä saattaa olla syy siihen varsin sekaval ta tuntuvaan ufo logi sen toiminnan ulkoiseen ilmenemi seen, jo ka omana aikanamme al ko i II mailmansodan jäl ke en Kun tunnu stetaan UFO je n takana olevan ajattelun "yli-inhimi llinen" piirre, ei täten omaksuttu suh- 4 5

5 6 tautuminen ole ali stuva, vaan realistinen Tähän asti ei ihmisajattelua ole sovellettu "yl i inhimillisen" ymmärtämyksen käsitteeseen muuten kuin uskonnollisessa merkityksessä (Vrt teoriaan avaruusihmi sten vierailujen vai kutuksesta ihmiskunnan uskontoihin ) Ufologi sen tutkimuksen erityinen vaikeus piileekin juuri vaikeudessa ymmärtää "yl i-inhimi llistä" ilmiömaailmaa pel kästään tieteen keinoin kaikkea mystiikkaa karttaen Ede llä olevasta alleviivatusta lauseesta seuraa, ettei ko skaan tulisi hyl jätä mitään mielettömyytenä tai ristiri itai suutena Sellai set pitäisi panna aina mui st iin kuten kikki muutkin tapaukset On muistettava, että "yl i-inhimillisen " luonteen ilmaisussa on aina odotettavissa jotakin, Dr1kii vaikuttaa mielettömältä Aime Michel jatkaa: "Miksi näet ni in paljon vaivaa ruokasi ja talosi puo lesta", kysyi eräs Ici ssoistani tässä eräänä päivänä "1-ikä mieletön määrä touhua, kun kaikki vo idaan löytää likasangoista ja autojen alla on hyvää suojaa" Edelleen: "Ehkäpä itse kontaktihenkilöitä olisi tutkittava uudelleen tästä näkökulmasta Jos yht eydenottoa vältetään (kuten tehdän), eik olisi paras keino estää tutkijoiden toimintaa suorittamalla mielettömiä yhteydenottoja" Miche l 'in mukaan olisi myö s tutkittava edellä mainittu,ia mahdo llisuuksia silmälläpitäen niitä havaintoja, joita on tehty ilmeisesti maapal lon koneiden kaltaisiksi naami oiduista laitteista Michel: "Jo skus he ovat myö s valmistaneet aluksen, jossa on maapallolla käytössä olevia tunnuksia ja merkintöjä Eräät tapaukset on tarki stettu ja todettu täysin autenttisiksi!utta ne ovat niin mielettömiä (koska on ollut kyse naamio inni sta), että ihmiset eivät uskalla puhua niistä Mitään hyödyllisiä tutkimuksia ei voida suorittaa n1 1n kauan kuin mielettömyys (absurdity) aiheuttaa meissä komplekseja" Ilmiön lopullinen rakenne saattaa olla kaiken inhimillisen ajattelun tuolla puolen Ei kuitenkaan ole ehkä tarpeen tyydyttäytyä tuollaiseen ajatteluun vastauksena kaikkiin UFO-ilmiötä koskeviin kysymyksiin Lopullinen rakenne on ehkä jossakin kaukana, mutta vo ine nykyi sellä ymmärtämyksellämme saada esi in jotakin sellaista, josta on mei lle hyötyä juuri sellaisina kuin me olemme tällä hetkellä "Joka tapauksessa kaikella UFOja ko skevalla spekuloin nil la voi olla vain yksi hyödyllinen tavoite : opettaa meitä vapautumaan kaikista haavekuvista, tietoisista ja tiedostamattomista, jotta pystyisimme näkemään vain tosiasiat Loppu on hyödytöntä lasten leikkiä", lopettaa Aime Miche l kirjoituksensa Edellä oleva yhteenveto Aime :Miche l 'in ajatuksista kuvastaa osaltaan niitä uusia aaltoja, jotka käyvät UFO-tutkijoiden keskuudessa Minua on ennenkai kkea kii nnostanut hänen esi ttämänsä laus "yl i-inhimillisen" ajattelun ulkoisesta ilmenemisestä Toi stan tuon lauseen loppuo san, joka esiintyi edellä alleviivattuna, alkukielellä, koska kuten tunnettua käännetty ilmaisu saattaa johtaa lukijan väärään käsitykseen ilmaisun alkuperäisestä tarkoituksesta: " the inevitable implication of such superhumanity: name ly that it will always include a part that is incomprehencible, and will always display what to us are apparent ly contradictions and absurdities" Mitä tarkoitetaan ristiri itaisuuksilla ja mielettömyyksillä UFOjen kohdalla? Ensinnäkin, eri ihmisillä ( saattaa olla erilai set käsi tykset jonkin toiminnan mielettömyydestä tai ei-mielettömyydestä Mielettömyytenä em lauseen ilmai semassa merkityksessä saattavat jotkut pitää UFOjen ohjaajien "salamyhkäistä, kaiki lle järkeville ihmisille vierasta hiiviskelyä väitettyjen laskeutumi spaikkojen tienoilla", lau- 7

6 sahdu s, j oka mone sti kuu l l aan l ähinnä skeptil lise s t i suhtautuvien suu st a Ristir i i t ai suut e na p i d et ään usein sitä ki r j avuutt a, j oka o n UFO j e n o h j aaj i e n u l komuo t o a ko skevi s sa ku vauksi s sa Huomaute t t ako o n kuit e nkin, että t ä l l ai s t e n kuvau sten l ähempi tutkimine n pal j a st aa var sin se lviä ryhmiä, j oide n j äs e net ovat j ok seenkin pie n t e n poikke avuusraj o j e n s i säpuo l e l l a Toisaa l t a o n Täärin sano a, e ttä kuvail uj e n ki r j avuus o so i tt a i si r i sti riidan o l ema s sao l oa, pikemmi nki n se saatt aa o so i tt aa i lm i ö n mo ninaisuutt a j a siihe n l iittyvän t untematt oman syvyytt ä Entä ( j u l ki suude s sa tunne t ut ) ko nt aktihenk i l ö t? O n totta, e tt ä heidän ke rtomuk si s s aan o n e r äitä ke skinäisiä ristiri i t o j a, j ot e n ilman p arempaa t i etoa on tu skin e du l l i sta "hyväk syä" j o t akin määrättyä ke rtomu sta t o d e k si Tunne n kui t e nkin, että j oil l akin ko nt aktihenkil öil l ä o n oma o suu te n sa UFO-tut kimuk se s sa j a että heid än ke rtomuk sis saan e si i ntyne et ri st ifii dat vain syvent ävät o nge lmaa Vaikutt aa ku i n heidän k e r t omuk s i insa sisäl tyisi aina kak si ke rro stumaa, t o i ne n o l e n nainen, t o i nen epäo l e nnainen; riippuu ilmei s e sti kin mei st ä, kumpaan kiinnitämm e huomiomme Erään mahdo l lisuude n ristir i i to j e n syystä e sitti Aime Mic he l Muitakin on Ehkäpä me, j oil l a ei o l e paremp aa t i etoa, voimme t ä s s ä vaihe e s sa tyy tyä p ro f He rmann O be rt h ' in t o t e amuk seen 4 kan sai nvä l i s e ssä UFO-ko ngr e s si s sa Wie sbade ni s sa vuo nna t apaami st aan ko nt aktihe nkil öist ä Hän sanoi mm: "O l e, n varma, ett ä e räät hei st ä ovat t o de l l a kokene e t j o t akin Mit ä se pohjimmi l t aan o n o l l ut, s i t ä e n väl it ä ryhtyä arva i l emaan " Var s i n yl e ine n käsitys Geo rge Adam skista ( tl 9 65 ) o n nyl{yään, että hän t o de l l a o n koke nut j o t akin UFOihin 1 ii ttyvää Mi s s ä määrin hänen k:i'jansa kuvastavat tode l l isia kokemuk sia, on tietenkin t o i ne n a sia Toivomme voivamm e VIMANAssa j o sku s 8 l ähenunin käsite l l ä Ge o r ge Adam skia se l l aist e n tiet o j e n va l o s sa, j oista tiedetään vain vähän Suome s sa Sove l tai sin vie l ä Mi c he l 'in e sitt ämää l ausetta parap syko l o giseen ilmiömaailmaan, j o s sa tapaamme "mie l ettömiä", so meil l e nykyi s e n tietämyk semme avul l a ei-ymmärrettäviä t apahtumia; e sim enna l t anäkeminen j a aj atuk s e n sii rt o Saattaa o lla, että myö s UFOihi n l iittyy j ot akin, mitä me nimit t äisimme parap syko l o gi s eksi ilmiöksi Kaikki näyttää l o ppuj e n lopuk si viitt aavan siihe n, e t t ä " l e nt äviin l aut a siin" sisäl tyy pal j o n muuta kuin mit ä voimme pint apuo l ise st i a j at e l l en havai t a Oma aikamme on suurt e n muut o st e n kautt a, mit ä tul e e tie t e el l i siin, yht ei skunna l l i si i n j a u,ko n no l l i s i in näkemyk siin Mi l l ä tva l l a UFOt l iitty vät t ähän kaikkeen? Tuntuu sil t ä kuin ihmine n o l i si saanut haa st e e n ko hdat a muutt umi sen tode l l i suus " silmä st ä silmään" Riippuu me i dän kyvyst äm me erottaa o l ennaine n epäo l ennaise sta j a tunt e a n()yryytt ä tuntematt oman ede s sä, voimmeko va stata henki se l l ä ka svul lamme tuohon haa st e e seen S1 kertaa, kertoi kauhistunut Ilmavoimat' tutkii lentäviä esineitä lentävien ti Nora Ti bbs Kun katosi,, pala!i räisesti voimakin salape auton moottorit Armeija saattaa lähettä hell Kan4dan ilmavoimat on tehos tanut tat vtl nm esine taas - Se kiersi auon neljä 'Muukalaisia' Kanadassa lautasten tutki koptereita etsimään tuntematon ta esinettä, jonka kolme kullan pudqn- muksia Calgaryn alueella Alber etsijää väittää nähneens:å tassa, kun seudulta on tullut ja neen lentäväst lautasesta he kuvasti u1l8ia tietoja väestöä pe- kuussa, sanoi armeijan edustaja t lottavista salaperäisistä lentävis tä esineistä ja valoilmiöistä Viimeinen virallisesti todettu tapaus kertoo naisesta, joka väit tää nähneensä ttlcillisen valokti lan yötaivaalla ajaessaan autolla kotiin viime keskiviikkona Äkkiä auton moottpri ja sähkö laitteet lakkasivat toimimasta, ja samaan aikaan hänen yläpuolel laan kierteli tumma soikea esiue noia, 50 metri$1 korkeudessa ml : Calgaryn joukko-osaston kom taja E B Oh a s e oli sitä mieltl, että uusimmissa tiedonannotsaa on 'aitouden tuntua' Kullankai vajista yksi Otti heinäkuussa va lokuvan, joka kuuluu ilmavoimi en parhaimpiin 'turmistamattomasta lentävästä esineestä' (UFO) Kuvassa nä y ylöspain suippeneva, läpimitaltan noin 13 metrin su4j"uinen 'lautanen', jori ka huipussa loistaa punainen valo Ja joka ä ttää jituioneen ta,- ky y sinisen 'Pa)tokaasuy Aamul ehti

7 10 Suomessa tehtyjä havaintoja Pertti Pynnönen, Jyväskylä: Kuluvan vuoden mali skuussa olin iltakve lyll Tarvaalassa klo Sei saskelin kylätiellä ja Icatselin nilvi stii taivasta etel län päin Äkkiä silr:lieni eteen ilme styi'kovaa;vauhtia valko hehkuinen pallo, joka lensi yli tseni kor!;:e i ntaan 20 metrin korkeudessa Knnyin nopeasti kat somaan sen peräänja näin vuin valonvälähdyksen suippenevan pohjoiseen päin Pal lon halkaisija oli noin cm Minulla ei ole tapana nhdä harhankyj Huhti ku-:in 4 päiv3nä klo havaitsin Jyväsjärven kaunungi nvj,s tai se l ta rannalta l uonnttoman suuren ja kirkkaan 't:ihden' Valoilmiö oli noin 30 korkeude ] a kuuicana I:aupungi n takana ja näkyi selvästi llarjtin yli Ilmiö näytti vihertävält vaakasuoralta valotangol ta, jonka keskellä oli huomattavasti muuta osaa kirkkc::m!ji valko inen kii nteä val o Oltuaan näkyvissiini meltce in kolme minuuttia esine al- koi liukua vasetalle (etelään) ja häipyi kovaa vauhtia näkyvistä Harjun taakse :finkänlai sta ä:ntä en kuullut, tosin esine olikin hyvin kaukana enkä löytänyt lähipäivinä mai nintoja ilmiö stä Keski-Suomen lehdi stä Oli toukokuun alkupäiviä ja kello oli 0105 Saarijärven Tarvaalassa Tarkastelin ulkona kirkasta tähtitaivasta ja huomioni kiinnittyi taivaan yl i liitävään satelliitti in, joka alkoikin kaartaa alaspäin lentäen pyöreässä kaares sa, valkoinen väri kir- 0 kastui, esine alkoi kaartaa ylöspäin, sitten taa s alaspäin, jolloin se teki kierukan ja kato si Katselin ihmeissäni taivasta ja katseeni osui minusta noin 60 metrin päässä olevaan metsikköön Harvojen puunrunkojen väl istä näin kananmunaa muistuttavan esineen liukuvan äunettömästi itseäni koht i {etelään) Valkobobtoinen esine pysähtyi hetkeksi, jolloin saatoin tarkastella sitä g uunrunkojen välistä Vekottimen korkeus oli noin 30, saatoin erottaa hyvin sen muodo n, mutta 'alumiinimunas sa' ei näkynyt mitään ulkonemia tai ikkunoita 'Muna' alko i li ikkua edelleen minua kohti ja meni puiden latvo jen taakse Odotin, mutta esine ei tul lut enää näkyviini enkä nähnyt sitä, vai kka saapastelin aukean lai taan katsel emaan En ole kuullut muiden havainneen ilmiötä Tapahtui Istuin Tarvaalassa ull akkokamarissani kaikessa rauhassa ruotsinkäännöksen parissa, kun yhtäkkiä ilman mitiiin syytä kävin ankaran levottomaksi Kynä suorastaan poltti sormiani enkä vo i- nut olla hetkeäkään pai kallani Ihmeissäni ärtyi syydestä pai nelin ulos rauhoittumaan Huomioni kiinnittyi kohi sevaan valopisteeseen, joka lensi etelään päin Leimasin tuon vehkeen tavalli seki sui hkukoneeksi, mutta jokin epäluulo kyti mielessäni ja keskitin ajatukseni tuoho n valopisteesen aivan kokeen vuoksi ja pyysin sitä lentämään takaisin päi n Ja ällistyksekseni esine näytti pysähtyvän Kohina vo i mistui ja valopiste lähestyi ja suureni hyvin hitaasti Aioin pini{aista heti sisään, mutta ute liaisuuteni ei päästänyt, ja niinpäseisoin hölmönä pakkasessa ja katsoin kui nka kohiseva kapine tuli yläpuolelleni Kun kohina kävi yläpuolellani, valo (valko inen) hävisi 'räht ikirkasta taivasta vasten olin erottavinani suorakaidetta muistuttavan tumman möhkäleen, joka liikehti liukuen edes takaiin noin 30 metrin korkeude ssa En erottanut minkäänlai sia tuli suihkuja tai kipinöitä Esine 9ysytteli yläpuolellani ainakin minuutin, mutta silti havaintoni jäivät hyvin epäselviksi Pian tuo "möhkäle" läht i hitaasti li ikkeel- 11

8 le s iihe n il me st yi val k o inen kiint e ä val o ; ka r r o s i l m e s t yi l is äksi punainen vil kkuva va l o, esine o t i suunnan ko i l iis e e n, kat o si hid a s jo nne se hit aa st i Ko ht a t ämän kado t t ua ilmaantui t aiv a l l e t o inen " vihe l t äjä", e t s ie n jo t ain j oka k ie rt e l i ympäriins ä k u n Tämän v e hke e n t u nnist n he o st t aval l is e k s i suihkuk o ne e k s i s e n s u l av i e n l i i kk e i d e n, val o je n ja no u se van kuun val o n avu l l a ja l e hdi s s ä e ik ä kuu l o puhe it a Ei m ainint o Asemanho it aja He ikk i j a näk i pyör e än em Nyr ö ne n me ni u l o s kl o vär i s e n val o n kun hän hak i Lahja ja Jukka Nyr ös e n u l o s, val o n vie r e e n i l mestynyt t o i ne n 18, 12 Sil l ä aikaa o l i e m Heik k i Nyrö s e n haki e s s a paikal l e Ruo t s a l is e n näk i vät Lahja ja Jukka Nyröne n k o l manne n val o n il me s t ymis e n Kl o 1 8,27 Mo l e mmat 1 8,35, o l i viime k s i i l me stynyt val o hävinnyt e n s immäis e t va l o t näk y i vät vie l ä mut t a o livat häipyn e e t kl o n 1 8, 45 klo A L U K S I, OUTO VAL O I L M IO KANNONKO S KELLA no in kl o puo l e l l e i l e s t yi pie nem pi, val o, liikkui , 1 2 l uo t e ie l l a t aivaa l l a k ak s i e p äs e l vär a j aist a vaal e an s inivihr e ää val o a Näid e n a l a punak e l t aine n p yö r e ä jo k a s äil yt t i v är ins ä no in m inuut in ajan muutt ue n s it t e n s aman vär is e k s i kuin em s ia, pie nempi o l i n no in /4 -ke r t aine n h o r i s o nt is t a pysyi paikallaan keltanen M Y Ö H E M M I N val o t Val o je n ko k o a o n m ahdo l l isimman vaik e a määr it e l l ä Kuuhun ve r r at tuna suurimmat o l ivat paikallaan sinivihreitä Kanno nko s k e n Eno n j ärve l l ä havaitt iin pysyi liikkui edelleen no in 2-k e r t a i laajeni I l miö n k o rk e u s, -- Tapahtum ah e t k e l l ä t åivas o l i pi l ve t ö n j a ilma k ir kas ( t ähd e t näkyivät l iitti ) l aan, p äin s am o in yk s i s at e l t o in e n l iikkui hit aas t i vaakasuo r aan l änt e e n pysyi Al empi p ysyi p aikal l aan Havainno nt e k ijät : asemamie s J paikallaan muuttui sinivihreäksi a s e m anho it aj a Heikki Nyrö ne n, r o uva Lahja Nyrö nen, 12 s e l väst i, Y l e nooist ä val o is t a t o ine n pysyi p aik a l k o u l u l aine ri Jukka Nyr ö ne n j a Ruo t s al aine n Piirros Kannonkosken havainnosta J/1 V 13

9 e :uaanvilielijä Arvi Juntusen Suomussalmen Pyyvaaralla vii me kesäkuun lltäsanomar havainnon 1 7) Tiistain& syyskuun 5 päivän! 14 (kts pnä tekemän VJ} AJ\rA 2 sivu johdosta kävi Oulussa asu-' va y:1distytcsemme jäsen Matti Päätalo ääninauhalle haastat telemassa Juntusta YKSI TODISTE LISÄÄ lentävien NäytlÖytyikö lautasten kuljetusalus Lopen taivaalla? Oli perjantai 18 ilj 8 67 klo 20 ku n maanv! Vt Z,o Leppanen sotttz alle kirjoittaneelle harvinaisesta näystään samana iltana klo Leppä18 30 Maanvt'l1'el'11 nen oli peliollaan Lopen Tevännöllä urheilukentän luona odottamassa perunoiden håktjotta Tyypillisenä maanviljelijänä hän tarkasteli ilmaa, minkälainen huo: misesta päivästä tulisi Taivas oll s-ees, ainoastaan utuiset poutapilvet kuin lampaan villa ouivt kor k-eudessa, a urmko pa1s to1 taydelta terältään, oli tulossci oikea maa viljelijän ihanteellinen korjuusåa ja lomalaisille loistava viijwnloppu Läih-e llä oleva kylätie oli tyhjä, ei mlkään ri!kkonut äänillään -elokutsta varhaisiltaa Yh!Ui,kkiä hänen silmänsä!kiintyi taivaalla pil- rokset Juntusen tekemien alku piirrosten mukaan kai sija 4-5 sm (saamme lähimitoiksi 60 m x 5 m) Tämä lristava sikarin muotoinen ataaja li Leppäsen näk?kntassa korkemtaan 6-8 sekuntia JOna aikana sen arvioitu lentomatka oli ainakin 10 km Aluksi -epäilin koko tapauksen todenperäisyyttä, mutta useaan ot teeseen ttämän vajaan kahden vii- Ylempi kuvio on esineen sivu kuva Esine lensi se puoli edellä, (s) (A) mistä antennit tuli vat näkyviin sä Siipi oli peräs Esineen väri oli läpi kuultavan ruskea Alem9i kuvio on esine alhaal kon aikana olen lko isännälle suo rittanut ristikuulustelun muotoisia k!mytssarjoja, ja aina oleme paa'lyneet samaan tulokseen, esme ei muuttanut muo,toaan, ei väreselväpii!rteisyytjtään elkä jään Maanvilj Leppänen ei ole millään lailla kommentoinut avaruusasioi ta ei aina,kaan maapallomme ui pitkän ' ten k puolisia olioita, jo harkinnan jälkeen olen us,kaltanut nähd)'öt tosiasia't julkit1 uoda Samal la sain lisää uskoa jo aiemmin noin vuosi sitten -erään nettosen näkemän val oilmiön perusteella tapäin nähtynä Kun Juntunen lähestyi esinettä ottaakseen sen kiinni, esiin tulivat "antennit" Tällöin laitimmaiset antennit kääntyivät katkovii voin merkittyyn asentoon ja Ky seinen nei-tonen han joutui myöhään yöllä Tevännöllä suoraan yhäältä tulevan ään-ettämän kirk- vien alapuolella huimasti kiitävään kaan valon keskelle ja osittaiseen määräämättömäksi sikarin muotoiseen loistavaan esi- shokkihlaan neeseen, jonka lentosuunta oli idäs- ajaksi Jälleen yksi todiste lisää tä länteen, ja korkeus pilvikerrok- sa!tojen ja 11;uhansien aiemmin näh sesta johtuen vain noin 10 km Tä- tyjen lisäksi, saa minut yhä va mä sikaarin muotoinen matkaaia, kuuttuneemmaksi siitä, ettei mei joka ääriviivoiltaan ja väre1ltään dän maapallomme ole ainoa, jossa oli erittäin selväpiirteinen: etuosa on elomsta -elämää Asia si!llänsä on taka osa aivan luonnollinen, sillä eihän täl kirkas violetin sininen, loistavaa valoa (ei säteillyt eikä laista äärettömyyttä ole syntynyt hehkunut) Esi!neen mi:tat korkeu-- vain meitä maanasukkaita varten Loppi Teväntö teen arvioiden, piltuus 20 sm, halkalevi Airola Päätalo laati esineestä oheiset piir Juntunen sai tällöin tykyttä vän tärähdyksen, joka aiheutti myös pelon tunteen t +--,,, 7o-BO "Antennit" eivät koskettaneet Juntusta : JÄLLR'E! OUTO LENTÄVÄ ESINE SUDMUSSALMELLA Oulussa ilmestyvän Kalevan mukaan: Tuntemåton lentävä esine havaittiin VIIme lau antaina (169) Suomussalmen Kuivajärvellä vainnon tekivät metsästäi!lässä olleet vinen ja lartti Saavinen, Esine lensi klo 14 Ha Huo jotka kertoivat esineen olleen noin yhden metrin pituisen ja sen Veiidea 30 cm levyi aikaan etelästä pohjoiseen Se lensi kuin poikittain oleva tukki ja näytti suunnilleen sar:1anlaiselta kuin Ilyrynsalmella tou 14 kokuun 29 päivänti nähty salaperäinen esine 15

10 16 Huntanoidilääkärit PELASTIVAT KUOLEVAN TYTÖN - HUOMATTAVA PARANTAMINEN BRASILIASSA { Flying Saucer Review'lle (5/67) selonteon toimittanut tri Ol avo T Fo ntes) Toukokuun 17 päivänä 1958 sai ystäväni Joao Martins, jo ka tuolloin julkaisi aikakausil ehti 0 Cruzeirassa artikkelisar j aa "UFO -aallo sta" Br asilias sa vuo nna 1957, seuraavan kirjeen, joka oli päivätty Rio de Janeirossa toukokuun 14 päivänä 1958 : "Hyvä herra Joao Martins, olen nähnyt kirjoituksenne ja haluan onnitella Teitä Uskon ns "lent ävie n lautasten" olemassaoloon, ko ska näin tapauksen, jo ka liit tyy niihin En tiedä, aiotteko Te uskoa minua, mutta vanno n kaiken nimeen, että kerron vain totuuden Olen köyhä, mutta rehellinen, enkä aio mainita oikeita nimiä, ymmärrätte kyll ä, miksi Nimeni on Anazia Maria { naisen koko nime ä ei ole mainittu hänen P fy nnö stään; Fl y ng aucer Revie ' la on se tiedossaan), olen 37-vuot1as Ja asun nyky1 s1n Rio de Janeirossa Työ skentelin herra X: n ( entinen työ nantajani) pal veluksessa jo ulukuuhun saakka vuonna 1957, han on rikas mie s tästä kaupungista, suokaa minulle anteeksi, etten anna hänen nimeään Työ nant aj ani tyttärellä oli vat sasyöpä Hänell ä oli suuret kär simykset ja minut oli pal kattu erään l aiseksi tal oudenhaitajaksi ja pit mään useinm1it en huo l t a neiti Laiz'ista, sair aasta tytöstä Hän oli saanut kaikenlaista hoitoa, mutta läk ärit sano ivat, ettei ollut yht än toivo a El okuus sa 1957 työnant aj ani ve i koko p'e rheen pie nelle maatil all een lähe lle Petropolista to ivo en saavansa nähdä neiti Laiz 'in vo ivan par e nwin tuossa hyvä ssä ilmanal assa, mutta päivät kuluivat eikä mitädn tapahtunut Hiin ei pystynyt syömään, tuskat olivat kauheat ja hän sai koko aj an mo r fiiniruiskeita Muistan hyvin, kuinka yöl lä lo kakuun 25: nt enä neiti Laiz 'in tuskat olivat hirvittävät, ruiske oli tehoton ja me aj attelimme htinen kohta kuo le van, työn antajani itki jossakin nurkas sa ja sillo in yht 'äkkiä kirkas val o val aisi talo n oikeanpuo leisen sivun ( piene ssä maatal ossa lhellä Petropolista) Me olinme koko o nt uneet neiti Laiz 'in huo neeseen, jonka ikl:una sij ait si tarkalle en oikeanj_)uo leisella sivulla ja huonee ssa oli vain pieni pöyt äl amppu Yht 'äkkiä tuli niin pal jon valo a kuin valo nhe itt iree n kiil a olisi kohdistettu huonee seen Herra Julinho, työ nantaj ani po ika, juoksi iki unaan ja näki sen niin sanotun laut asen Se ei ollut kovin iso En ole opiske llut, jotta vo isin sanoa, mikä sen läpimit ta ja pak suus oli Tie dän, ettei se ollut ko vin iso, yl o sasta läht i keltaisen punertavaa valo a, ja yht äkkiä aut o maat tinen luukku avautui ja kaksi pie nt ä olentoa tuli maahan He kävelivt tal on suunt aan ja vie lä yksi olento jäi lautasen luukulle Laut anen tuli pimeäksi, ja sen sisäll ä - luukun läpi - näkyi vaal ean vihre ä valo, jollaisen näkee yö kerho ssa Miehet tulivat sisäll e, he olivat pie nikokoisia, ehkä 120 metrin pituisia, pienem,iä kuin työnantaj ani po ika, joka oli kymmenen vuotta vanha He il lä oli pitkät hiukset, jo tka ulottuivat olkapäille ' keltaisenpunaiset hiukset, pie net silmät, jo t- I ka olivat vinot kuin kiinal aisil la, mutta V01mackaan vihr eät Heill ä oli jotakin käsissään, luulen, että ne olivat käsineet, kangas oli val kois- 17

11 ta ja näytti paksulta Vaatteet olivat kokonaan val ko iset, mutta ri nt a, selkä ja rant eet hehkui vat - en osaa selit tää sitä He lähestyivät vuoteessa makaavaa Laiz'ia, joka vo ihki tuskai sesti silmät selko sen selällään eikä tiennyt mitä ympäri llä tapaht ui Kukaan ei liikaht anut eikä puhunut, kaikk i olivat kauhean odotuksen val lassa Olin huo neessa yhdessä herra x: ja hänen vaimonsa sekä herra Jul inhon ja hänen vai monsa kanssa Lisäksi oli huoneessa Otavinho, työnant ajani kymmenvuotias poika Mi ehet katsoivat minuun hi ljai sina ja pysähtyivät Lai zin vuoteen vi ereen, asett i vat vuoteelle ne esineet, jo ita he kantoivat, vi ittas ivat herra Xsl le ja toinen he istä asetti kätensä herra X: n otsal le ja tämä alko i kertoa hei lle kaiken Laiz'n tapaukse sta, sai raudesta, kai ken tel epaatt isesti Huo neessa oli aivan hil jai sta Mi ehet alko i vat valaista ne iti Laiz 'in vat saa sinivalkoisella valolla, joka nytti kaiken sisältä; me kaikki näimme, mitä oli tytön vat san sisäl lä To isella laitteella, jo sta läht i nari seva ääni, hän osoitt i ne iti Lai z'in vat sal aukun suunt aan ja saatoimme nähdä siellä märkähaavan Tuo toimenpide kesti mi ltei puoli tunt ia Ne iti Lai z nukkui ja he menivät pois mutta ennen lähtöään he tiedottivat telepaatt isesti herra X: lle, että hänen tulisi ant aa lääk että neiti Lai z'ille kuukaud en ajan ; sitten he antoivat herra X: lle onton pal lon, jo ka oli, luulen, terästä ja sen sisält ä me löysimme 30 pientä valko ista pal loa, ne oii vat kapseleita otettavaksi yk si päi- vässä, ja hän parani si Ne iti Lai z todellakin parani ja herra X, sen sopimuksen mukaan, jo nka hän oli tehnyt no iden mi esten kanssa, vältti kaikkea ju lkisuutta Joulukuu ssa, muutama päivä ennen kuin lähdin talosta, ne iti Lai z meni uudestaan käymään lääk äri n luo na, joka vahvi sti, ettei hänellä enää ollut syöpää Lähd in tal o sta, mutta lupasin pitää tapauksen täysin sal assa Ke rron siitä kuitenkin Te ille ja pyydän Tei tä säi lyttämään sal ai suud en Jo s tapaus mainitaan art ikkeleissanne, ei si llä ole merki ty tä, ko ska en ko skaan pal jasta heidän nimiään Vannon kuitenkin Tei lle, että kaikki todella tapahtui Rakkaani ne iti Lai z oli tuomittu kuo l emaan vatsasyö vän takia ja mi ltei lopussa hänet pelasti laite, jo ka näytti taskulampulta ja joka lähetti säteitä, jo tka poistivat syövän ja hän parani Ja nuo miehet ovat te hneet monia tämänkal taisia asioita Maan (plane etan) ihmi sille osoittaal{s een me ille, ettemme saa pelätä hei tä He pelasti vat neiti Lai z"'i n ja samana yö nä palasivat lautaseen ja katosivat ikui siksi ajoiksi - He ovat todellakin varmast i Marsista ja tulevat tänne ets imään magn y, iumi a, jota he puhdistavat siellä planeetal l aan ja tätä magne siumia käytetään heidän laitteisiinsa ja ni in sanottuihi n lentävi in lautasiin Heillä ei ole tarkoi tuksena tai stell a Maan ihmi siä vast aan, sain tietää tämän, kun kuuli n mitä herra X kertoi perheelleen Olkaa hyvä, älkääkä saattak'o mi nua tukalaan tilanteeseen; jo s mainitsette tapauksesta, älkää ko skaan kertoko artikkelei ssanne, että olette saanut tietää siitä Anaz ia Marialta En hal ua jo uua kiri stäjän uhriksi tai jo utua tukal aan asemaan entisen työnant ajani vuoksi Kerro n tämän Te i lle vai n aut taakseni Te itä tuon pulmakysymyk sen tutki muk si ssa Suokaa minul le anteeksi, etten anna osoitettani Asun Ri ossa, esikaupunkialue ella O}en re hellinen ja vi lpitön, mutta en halua entisen työ nant ajan i tähden mit ään sanomal eht i haastatteluja Ki itoksia huomaavai suudestanne Anaz ia Mari a" Ki rjo it taja oli ilmei sesti vai n vähän sivi stystä saanut henkilö, mut ta siitä huo limatta hänen kirjeensä oli e 1 ä v ä Huolimatta huono sta por

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä.

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä. V VALON AARTEISTO Kun m e jokapäiväiset ihmiset, jotka olemme sy ntyneet ja kasv aneet ny kyaikaisissa y hteiskunnissa, katselemme elämää y mpärillämme, emme useinkaan huomaa siinä mitään epätav allista.

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies hankkeen kanssa. Kilpailu tuotti noin 80 kiinnostavaa nuorten kirjoittajien

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Uskontotieteellinen tutkimussarja I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Helsingissä 1949 RUUSU-RISTI Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1950. Digitalisoitu näköispainos 2006. ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin

Lisätiedot

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 135 6205 Sähköposti: info@teosofinenseura.fi Tilinumero: FI20 8000

Lisätiedot

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa... (Matteus 10:8) Tätä kirjaa ei saa myydä missään tilanteessa. Tämä kirja on omistettu

Lisätiedot

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI Kirsi Ranto Pehmeä kuin kukka, kova kuin timantti kustannusosakeyhtiö tammi helsinki Kuvat: Kirsi Ranto, paitsi kuvaliitteen s. 5 ja 7 Shawn Reeder

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

SÄÄTIÖN PALSTA. jäsenenä Paavo Määttänen sekä asiamiehenä Marjaana Lumme.

SÄÄTIÖN PALSTA. jäsenenä Paavo Määttänen sekä asiamiehenä Marjaana Lumme. 1 SÄÄTIÖN PALSTA Kädessäsi on ensimmäinen säännöllisesti ilmestyvä Kanneljärveä koskeva pitäjäjulkaisu. Riippuen Sinun, lukijamme, mielenkiinnosta ja aktiivisuudesta Kannel-Säätiö tulee julkaisemaan tätä

Lisätiedot

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään.

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. 16.11.2257 : Babylon 5 Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. Kontaktihenkilöni, Babylon 5:n tiedeinstituutissa toimiva professori Muath Kalon (joka

Lisätiedot

Päivä jolloin tunteetkin pikakelataan

Päivä jolloin tunteetkin pikakelataan Päivä jolloin tunteetkin pikakelataan A. Sovijärvi, 2002, rev 1.02 http://apz.fi/kirjat/ Tämä teksti on 2. osa "Olet parempi ihminen ilman tunteita"-sarjaa. Esitän syvimmät kiitokseni avusta tämän tekstin

Lisätiedot

Sisällys. Sukuneuvosto

Sisällys. Sukuneuvosto Vanhan Tuomas Rautalammin 2008 2007 Korhosten 11 sukuseura ry Sisällys Päätoimittajan puheevuoro 3 Kaarina Laitisen muistolle 4 Suomen Korhonen 5 Korhosten kuusi sukupolvea Säkkimäellä ja Vehkalassa 10

Lisätiedot

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA...

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1927 `Niin rakasti Jumala maailmaaa on ilmoitettu tämänpäiväisen esitelmän aiheeksi ja sehän on luonnollinen aihe näin joulun aikana. Meillä

Lisätiedot

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Loimaan teatterilehti Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Lämpimät kiitokset Salosille ja kaikille teatterin tekijöille, näkijöille, kokijoille, tukijoille! Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry.

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot

sytyke Hei! Maksathan jäsenmaksun 29.5.2015 mennessä lehden 5. sivulla olevalla tilisiirrolla!!! 1/2015 Virike ry:n jäsenlehti

sytyke Hei! Maksathan jäsenmaksun 29.5.2015 mennessä lehden 5. sivulla olevalla tilisiirrolla!!! 1/2015 Virike ry:n jäsenlehti sytyke 1/2015 Virike ry:n jäsenlehti Edistämme mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, poistamme ennakkoluuloja ja ehkäisemme syrjäytymistä Kuva ja teksti: Ritva Valjakka Hei! Maksathan jäsenmaksun 29.5.2015

Lisätiedot

Vain Lauralle. Taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin tutkielma 2009. Katri Kirkkopelto, Riitta Vira. Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja

Vain Lauralle. Taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin tutkielma 2009. Katri Kirkkopelto, Riitta Vira. Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja Vain Lauralle Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja siitä, kuinka eräs kuvittajaksi haluava tutustui puistossa pieneen tyttöön Taideteollinen korkeakoulu Taiteen maisterin tutkielma 2009 Laura Valojärvi

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla 1 Meille saa tulla Kirjoittajat Kustantaja: Suomen Akatemian

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

Radioaktiivisen iänmäärityksen vakavat ongelmat! Lintujen evoluutio lentää ulos ikkunasta! Opaaleja kuukausissa ei miljoonissa vuosissa!

Radioaktiivisen iänmäärityksen vakavat ongelmat! Lintujen evoluutio lentää ulos ikkunasta! Opaaleja kuukausissa ei miljoonissa vuosissa! Radioaktiivisen iänmäärityksen vakavat ongelmat! Numero 1 Lintujen evoluutio lentää ulos ikkunasta! Opaaleja kuukausissa ei miljoonissa vuosissa! Kadonnut lentolaivue löytyy syvältä jään uumenista - jääkerrosten

Lisätiedot

Puheenjohtajan tähdenväiej ä

Puheenjohtajan tähdenväiej ä Puheenjohtajan tähdenväiej ä Kuluneen kesän merkittävin tempauksemme oli Kiisan saunatalkoot. Rakentajahenki oli jälleen kerran koonnut osaavan su5ijoukon hirsirakentamisen taitoja osoittamaan ja opettelemaan.

Lisätiedot

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT Totuus vai tehtävä Miten tehdä dokumenttielokuva aiheesta, jota ei voi kuvata Mari Clusius HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 2 Mari Clusius Totuus vai tehtävä Miten

Lisätiedot