3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI"

Transkriptio

1

2 Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten Tietoja julkaisijayhdistyksestä: Yhdistyksen tarkoituksena on tutkia ja välittää lautasia" Puheenjohtaja "lentäviä koskevia tietoja Ilpo Koskinen Vuotuinen jäsenmaksu 10 mk Yhdistyksen postiosoite: postilokero Helsinki 10 Postisiirtotili Paikalliskerhota Jyväskylä Erkki Erähonka os Puuppola Kotka Pekka Teerikorpi os Merikatu 4 B Lappeenranta "UFO 66" Pori - Seinäjoki Tapani Kuningas os Uro kk Jarl Lund os Vai tak 5 D Runar Smedlund U FO-KONGBE SSI 7 KANSA! 1\T\'ÄLINEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAIIMANKO NGRESSI pidettiin Mainzissa, Länsi-Saksassa 3-6 päivinä marraskuuta Kongressi osallistui kolme yhdistyksemme jäsen tä: Anja ja Jarl Lund Parista sekä Aili Nurmiaho Helsingistä Kongresiin oli saapunut alan harrastaji kaikkiaan 19: sta maasta Mainzin Konsertti talon sali täyttyi lähes ääriään myöten innokkaasta kuulijakunnasta, halleihin ja käytäviin oli järjestetty laajat julkaisu- ja valokuvanåyttelyt Ohjelma oli varsin tiivis, useita esitelmiä, kunakin päivänä kuultiin joissa eri alojen asiantuntijat vaiottivat UFO-tukimusta oman erikoisalansa näkökulmasta Pääesitelmöitsijöinä olivat prof Hermann Oberth, rakettitieteen "isä", sekä amerikkalaiset Colman VonKeviczky ja Frank E Stranges Ohjelmaan kuului myöskin lähes kaksi tuntia kestävä Amerikassa valmistettu elokuva "Totuus lentävi stä lautasista" ekongressissa pidetyt esitelmät julkaistaan kirjana, tarkoituksenamme on saada ainakin o sa esi telmistä suomennettuina julkaistuiksi 1

3 Pekka Teerikorpi: AIME MICHEL'in KÄSITYKSISTÄ n Tunnetuimp ia uranuurtajia UFO-tutkimuksen alalla on ranskalainen insinööri Aime Mi chel, joka luvulla kirjoitti erinomai set teoksensa The Truth about Flying Saucers ja Flyi ng Saucers and the Straight-Line Mystery (Jälkimmäisestä kirjasta on otteita Lentolautaalehdessä 2/63) Viime vuoden lopulla ilmestyneessä Flying Saucer Review#n erikoisnumerossa The Humanoids oli hänen kirjoituksensa The Problem of Nön-Contact, joka käsittelee kysymystä siitä, miksi ei ole suoranaista yhteyttä UFO-ilmiöitä aikaansaavan järjestelmän ja Maan iluniskunnan väl illä Hän ei tarkoita yhteydenpidolla vain jotakin yhteyttä ja rajoitettua, muutamien yksilöiden tapaamista, vaan mahdollisimman täyde llistä, kaikilla tasoilla ja kaikilla kuvi teltavissa olevilla aloilla tapahtuvaa kanssakäymi stä, sellaista, joka val litsee esim kahden YK:n jäsenvaltion kesken Hän kirjo ittaa : "Ensimmäinen ilmeinen tosiseikka on, että sel lainen yhteys ei val litse ihmiskunnan ja sen X-järjestelmän tai ni iden X- järjestelmien väl illä, jotka ovat vastuussa UFO-ilmiöstä tai -ilmiöistä" " ilmeinen tosiseikka on, että,jo s X- järjestelmä on moninkertainen ( jos sillä on useita alkuperiä tai osapuolia), niin ne kaikki noudattavat yhtäläi sesti, sikäli kuin vo imme havainno ista päätellä, yhtä määrättyä lakia, nimittäin yhteydenpidon välttämistä" " ilmeinen tosiseikka ( jonka sinänsä tämän probleeman lemassaolo osoittaa) on, että fyysillinen kontakti on mahdollinen Me todellakin näemme niitä melko -usein, joskus kuul emme niiden äänen ja jotkut mei stä ovat koskettaneet ni i tä" (Eln lauseessa vo imme ilmeisesti ajatella tarkoitetun joko UFO-ilmiötä "lentävää lautasta" tai sen ohjaajaa ' humano idia ) Ede llä mainituista ja eräistä mui sta lauseista Aime Michel johdattelee lukijan erilaisten mahdollisuuksien pariin, joista seuraavassa lyhyesti Eräät hänen esittämistään mahdo llisuuksista kuulostavat suoraan Science-Fiction-romaaneista otetuilta, mutta ne eivät ole täysin perusteettomia Mi hel s no okin: "Ufologiass!] on tapana ajtella kaikkea Ja olla usi<omatta mihi nkään " On mahdo llista, että kaikki mitä näemme, ovat robotteja (biologisia tai ei-hiologisia) jotka on valmi stettu määrättyä tehtävää varten, ' samal la taval la kuin me olemme kehittlneet lypsylehmiä, vahtikoiria jne Tehtävä (meille tuntematon) ei käsittäi si yhteydenottoa meihin Tämän mukaan siis he jotka ovat alkujaan vastuussa UFO- ilmiö stä, eivät ol täällä : Tämän hypoteesin puo lesta puhuvat mm eraat havainnot robotinkaltaisesti liikkuvi sta humanoideista tapauksissa ovat UFOen ohjaajat olleet t ysin Ihmi e kalta sia tai humanoideja (mi ltei ihsia Eras humanoidien ryhmä, pienet Iset' (pumpkinheaded) olennot (kts esim numero ssa Maurice Masse'n tapaus samoin Tapan Kuninkaan kirjoitus "Pieni vihreä mies" ) tuov t mie leen mahdo llisen kiihdytetyn ihmiskunnan ke U ei i sa Isen kalt kurp tsap edell sess lntyksen tuloksen, jolloin aivot ovat kovasti kehittyneet ja muut elimet ( leuka, suu, nenä jne ) ovat surka tun et : Tämä osalaan kannattaisi joskus esitettya, mie likuvitukselliselta tuntuvaa teoriaa tulevai suuden ilisen vierailusta nykyajassamme 2

4 Näi ssä kummassaki n tapauksessa olisi turha spekuloida yht eyenpidon puutteen syyt ä, ko ska täl lai sen käyttäyt ymisen moti ivit olisivat hypoteettise sti aikamme ihmisen psyko logi sen työväl ineen, järjen, ulottumattomi l la Täm ä jo htui si siitä, että suuriaivo isen {moniaivosolui sen) hu ma no idin ajat usmaailma ilme isesti olisi pa ljon moninai sempaa kuin meidän {Käsite "m oninai nen" vi ittaa si is tässä jo honkin, jo ta tapahtuu ih mi sen ajatusmaai lmassa hänen aivosoluj ensa määrän lisääntye ssä suhte essa kehon mas saan) Sitten on vaihtoehtoinen, yleisemmin tunnettu mahdollisuu s: maanpinnal la nähdyt ohjaajat ovat todella juuri he itä, jo tka ovat va stuussa UFO-i lmiöstä Juuri he ovat tuo tuntematon järje ste lmä X Tä l l aisen ehkä luonnollisiwna lta tuntuvan, muttei mit enkään it se stään sel vän näke myk sen ed ustajia ovat väi t e tyt k o nt akt i he nk i l öt Adam sk i, Me nger, Kr a s bedon, Angelucci jne, jo iden väitteiden keskinäi set risti riitai suudet ovat kuitenkin johtanee t useinunat tutkijat skeptiseen asennoitwni seen he idän kokemustensa todellisuuteen nähden (Ristiriitaisuuksie n syyt vo ivat kuitenkin olla löyd ettävi ssä muualta ku in leimaamaila koke mukset epä-tos iksi t eräästä tällai se sta mahdo llisuudesta myö hemm in} Täten olemme jo ka tapauksessa samassa til antees sa kuin aloittaessamme tarkastelun: on olemassa, Jo s yhteydenpitoa silloin ei ole kysee ssä y1teys ihmiskuntaan kokonai suute na Kontaktihenkil öt vo ivat puhua h e n k i l ö k o h t a i s e s t a yhteydestään, ei yhteyttä ole mutta ihmiskunt aa kokonaisuutena ajatel len "Sanon, että he pyrkivät väl ttämäiin yi1t eydeno ttoa, emmekä me, sillä jo s vo i laskeutua So corroon (kt s edel lisessä numerossa "Erään kuvio n tarina"), vo i laskeutua myö s Yhdi styne iden Kansakuntien rakennuksen eteen" Usein jo pa tie demie sten esi ttämä väit e ona "Nämä olennot, ko ska he il lä on n1 1n kehittynyt teknologia, ovat pako sti järkeviä olentoja kut en me ja siksi, jo s mei llä olisi ti laisuus, me vo isimme he lposti ottaa yht eyttä he ihin " "On kuit enkin huomattava", koro staa Aime Mi chel "ettei ole olemassa mit ään tieteellistä määritelmää sanal le j ä r k i (r eason) Tekniikan hi s toria kivikaud esta rakettiin ei osoita mitään epäjatkuvai suuskohtaa, mi kä osoittais{ jär je n ilmestymistä On va ikeata yunnärtää miksi Au stralopithecus'sta (e räs alkuihminen) alkanut jatkuva muuttuminen pysähtyi si me idän ko hdal lamme, koska se ei ole pysähtynyt tähän mennessä j on todellaki n ko ko ajan vai n kiihtynyt Ja jo s se tl evaisuudessa jatkuu samal la taval a, on vai ke ata ymmärtää, miksi sen lopputulok sena ei vo isi ola psyyken taso lla eroavuuksia, jo tka saattai sivat olla jopa suurempia kuin nuo eroavuudet, jo tka erottavat meidät Au stralopithecus'sta ja tertiääri kauden kädellisistä imettäväi sistä Täten edellämai nittu väite on vai n pseudoajatus, sananpar si vailla mitään merkitystä " Tämä jo ht aakin Aime Mi chel'in lauseeseen, jo ka saattaa osoittautua hyvinkin merkittäväksi: "Vaikkakin me hal ukkaasti myönnämme, että ufo loginen toiminta tuo esi in "yl i-inhimi llisen" {superhuman) ajatustavan, näyttää kuitenk in sil tä, että useimmat meistä itsepintai sesti ovat näkemättä sellaisen "yl i -inhi mi lli syyd en" eittämät öntä si sältöä, nimittäin että siihen on aina kuuluva jo taki n, mikä on käsittämät önt ä ja että siihen on aina liit tyvä toimintaa, jo ka mei stä näyttää ri st iriitaiselta ja mielettömältä " Tämä saattaa olla syy siihen varsin sekaval ta tuntuvaan ufo logi sen toiminnan ulkoiseen ilmenemi seen, jo ka omana aikanamme al ko i II mailmansodan jäl ke en Kun tunnu stetaan UFO je n takana olevan ajattelun "yli-inhimi llinen" piirre, ei täten omaksuttu suh- 4 5

5 6 tautuminen ole ali stuva, vaan realistinen Tähän asti ei ihmisajattelua ole sovellettu "yl i inhimillisen" ymmärtämyksen käsitteeseen muuten kuin uskonnollisessa merkityksessä (Vrt teoriaan avaruusihmi sten vierailujen vai kutuksesta ihmiskunnan uskontoihin ) Ufologi sen tutkimuksen erityinen vaikeus piileekin juuri vaikeudessa ymmärtää "yl i-inhimi llistä" ilmiömaailmaa pel kästään tieteen keinoin kaikkea mystiikkaa karttaen Ede llä olevasta alleviivatusta lauseesta seuraa, ettei ko skaan tulisi hyl jätä mitään mielettömyytenä tai ristiri itai suutena Sellai set pitäisi panna aina mui st iin kuten kikki muutkin tapaukset On muistettava, että "yl i-inhimillisen " luonteen ilmaisussa on aina odotettavissa jotakin, Dr1kii vaikuttaa mielettömältä Aime Michel jatkaa: "Miksi näet ni in paljon vaivaa ruokasi ja talosi puo lesta", kysyi eräs Ici ssoistani tässä eräänä päivänä "1-ikä mieletön määrä touhua, kun kaikki vo idaan löytää likasangoista ja autojen alla on hyvää suojaa" Edelleen: "Ehkäpä itse kontaktihenkilöitä olisi tutkittava uudelleen tästä näkökulmasta Jos yht eydenottoa vältetään (kuten tehdän), eik olisi paras keino estää tutkijoiden toimintaa suorittamalla mielettömiä yhteydenottoja" Miche l 'in mukaan olisi myö s tutkittava edellä mainittu,ia mahdo llisuuksia silmälläpitäen niitä havaintoja, joita on tehty ilmeisesti maapal lon koneiden kaltaisiksi naami oiduista laitteista Michel: "Jo skus he ovat myö s valmistaneet aluksen, jossa on maapallolla käytössä olevia tunnuksia ja merkintöjä Eräät tapaukset on tarki stettu ja todettu täysin autenttisiksi!utta ne ovat niin mielettömiä (koska on ollut kyse naamio inni sta), että ihmiset eivät uskalla puhua niistä Mitään hyödyllisiä tutkimuksia ei voida suorittaa n1 1n kauan kuin mielettömyys (absurdity) aiheuttaa meissä komplekseja" Ilmiön lopullinen rakenne saattaa olla kaiken inhimillisen ajattelun tuolla puolen Ei kuitenkaan ole ehkä tarpeen tyydyttäytyä tuollaiseen ajatteluun vastauksena kaikkiin UFO-ilmiötä koskeviin kysymyksiin Lopullinen rakenne on ehkä jossakin kaukana, mutta vo ine nykyi sellä ymmärtämyksellämme saada esi in jotakin sellaista, josta on mei lle hyötyä juuri sellaisina kuin me olemme tällä hetkellä "Joka tapauksessa kaikella UFOja ko skevalla spekuloin nil la voi olla vain yksi hyödyllinen tavoite : opettaa meitä vapautumaan kaikista haavekuvista, tietoisista ja tiedostamattomista, jotta pystyisimme näkemään vain tosiasiat Loppu on hyödytöntä lasten leikkiä", lopettaa Aime Miche l kirjoituksensa Edellä oleva yhteenveto Aime :Miche l 'in ajatuksista kuvastaa osaltaan niitä uusia aaltoja, jotka käyvät UFO-tutkijoiden keskuudessa Minua on ennenkai kkea kii nnostanut hänen esi ttämänsä laus "yl i-inhimillisen" ajattelun ulkoisesta ilmenemisestä Toi stan tuon lauseen loppuo san, joka esiintyi edellä alleviivattuna, alkukielellä, koska kuten tunnettua käännetty ilmaisu saattaa johtaa lukijan väärään käsitykseen ilmaisun alkuperäisestä tarkoituksesta: " the inevitable implication of such superhumanity: name ly that it will always include a part that is incomprehencible, and will always display what to us are apparent ly contradictions and absurdities" Mitä tarkoitetaan ristiri itaisuuksilla ja mielettömyyksillä UFOjen kohdalla? Ensinnäkin, eri ihmisillä ( saattaa olla erilai set käsi tykset jonkin toiminnan mielettömyydestä tai ei-mielettömyydestä Mielettömyytenä em lauseen ilmai semassa merkityksessä saattavat jotkut pitää UFOjen ohjaajien "salamyhkäistä, kaiki lle järkeville ihmisille vierasta hiiviskelyä väitettyjen laskeutumi spaikkojen tienoilla", lau- 7

6 sahdu s, j oka mone sti kuu l l aan l ähinnä skeptil lise s t i suhtautuvien suu st a Ristir i i t ai suut e na p i d et ään usein sitä ki r j avuutt a, j oka o n UFO j e n o h j aaj i e n u l komuo t o a ko skevi s sa ku vauksi s sa Huomaute t t ako o n kuit e nkin, että t ä l l ai s t e n kuvau sten l ähempi tutkimine n pal j a st aa var sin se lviä ryhmiä, j oide n j äs e net ovat j ok seenkin pie n t e n poikke avuusraj o j e n s i säpuo l e l l a Toisaa l t a o n Täärin sano a, e ttä kuvail uj e n ki r j avuus o so i tt a i si r i sti riidan o l ema s sao l oa, pikemmi nki n se saatt aa o so i tt aa i lm i ö n mo ninaisuutt a j a siihe n l iittyvän t untematt oman syvyytt ä Entä ( j u l ki suude s sa tunne t ut ) ko nt aktihenk i l ö t? O n totta, e tt ä heidän ke rtomuk si s s aan o n e r äitä ke skinäisiä ristiri i t o j a, j ot e n ilman p arempaa t i etoa on tu skin e du l l i sta "hyväk syä" j o t akin määrättyä ke rtomu sta t o d e k si Tunne n kui t e nkin, että j oil l akin ko nt aktihenkil öil l ä o n oma o suu te n sa UFO-tut kimuk se s sa j a että heid än ke rtomuk sis saan e si i ntyne et ri st ifii dat vain syvent ävät o nge lmaa Vaikutt aa ku i n heidän k e r t omuk s i insa sisäl tyisi aina kak si ke rro stumaa, t o i ne n o l e n nainen, t o i nen epäo l e nnainen; riippuu ilmei s e sti kin mei st ä, kumpaan kiinnitämm e huomiomme Erään mahdo l lisuude n ristir i i to j e n syystä e sitti Aime Mic he l Muitakin on Ehkäpä me, j oil l a ei o l e paremp aa t i etoa, voimme t ä s s ä vaihe e s sa tyy tyä p ro f He rmann O be rt h ' in t o t e amuk seen 4 kan sai nvä l i s e ssä UFO-ko ngr e s si s sa Wie sbade ni s sa vuo nna t apaami st aan ko nt aktihe nkil öist ä Hän sanoi mm: "O l e, n varma, ett ä e räät hei st ä ovat t o de l l a kokene e t j o t akin Mit ä se pohjimmi l t aan o n o l l ut, s i t ä e n väl it ä ryhtyä arva i l emaan " Var s i n yl e ine n käsitys Geo rge Adam skista ( tl 9 65 ) o n nyl{yään, että hän t o de l l a o n koke nut j o t akin UFOihin 1 ii ttyvää Mi s s ä määrin hänen k:i'jansa kuvastavat tode l l isia kokemuk sia, on tietenkin t o i ne n a sia Toivomme voivamm e VIMANAssa j o sku s 8 l ähenunin käsite l l ä Ge o r ge Adam skia se l l aist e n tiet o j e n va l o s sa, j oista tiedetään vain vähän Suome s sa Sove l tai sin vie l ä Mi c he l 'in e sitt ämää l ausetta parap syko l o giseen ilmiömaailmaan, j o s sa tapaamme "mie l ettömiä", so meil l e nykyi s e n tietämyk semme avul l a ei-ymmärrettäviä t apahtumia; e sim enna l t anäkeminen j a aj atuk s e n sii rt o Saattaa o lla, että myö s UFOihi n l iittyy j ot akin, mitä me nimit t äisimme parap syko l o gi s eksi ilmiöksi Kaikki näyttää l o ppuj e n lopuk si viitt aavan siihe n, e t t ä " l e nt äviin l aut a siin" sisäl tyy pal j o n muuta kuin mit ä voimme pint apuo l ise st i a j at e l l en havai t a Oma aikamme on suurt e n muut o st e n kautt a, mit ä tul e e tie t e el l i siin, yht ei skunna l l i si i n j a u,ko n no l l i s i in näkemyk siin Mi l l ä tva l l a UFOt l iitty vät t ähän kaikkeen? Tuntuu sil t ä kuin ihmine n o l i si saanut haa st e e n ko hdat a muutt umi sen tode l l i suus " silmä st ä silmään" Riippuu me i dän kyvyst äm me erottaa o l ennaine n epäo l ennaise sta j a tunt e a n()yryytt ä tuntematt oman ede s sä, voimmeko va stata henki se l l ä ka svul lamme tuohon haa st e e seen S1 kertaa, kertoi kauhistunut Ilmavoimat' tutkii lentäviä esineitä lentävien ti Nora Ti bbs Kun katosi,, pala!i räisesti voimakin salape auton moottorit Armeija saattaa lähettä hell Kan4dan ilmavoimat on tehos tanut tat vtl nm esine taas - Se kiersi auon neljä 'Muukalaisia' Kanadassa lautasten tutki koptereita etsimään tuntematon ta esinettä, jonka kolme kullan pudqn- muksia Calgaryn alueella Alber etsijää väittää nähneens:å tassa, kun seudulta on tullut ja neen lentäväst lautasesta he kuvasti u1l8ia tietoja väestöä pe- kuussa, sanoi armeijan edustaja t lottavista salaperäisistä lentävis tä esineistä ja valoilmiöistä Viimeinen virallisesti todettu tapaus kertoo naisesta, joka väit tää nähneensä ttlcillisen valokti lan yötaivaalla ajaessaan autolla kotiin viime keskiviikkona Äkkiä auton moottpri ja sähkö laitteet lakkasivat toimimasta, ja samaan aikaan hänen yläpuolel laan kierteli tumma soikea esiue noia, 50 metri$1 korkeudessa ml : Calgaryn joukko-osaston kom taja E B Oh a s e oli sitä mieltl, että uusimmissa tiedonannotsaa on 'aitouden tuntua' Kullankai vajista yksi Otti heinäkuussa va lokuvan, joka kuuluu ilmavoimi en parhaimpiin 'turmistamattomasta lentävästä esineestä' (UFO) Kuvassa nä y ylöspain suippeneva, läpimitaltan noin 13 metrin su4j"uinen 'lautanen', jori ka huipussa loistaa punainen valo Ja joka ä ttää jituioneen ta,- ky y sinisen 'Pa)tokaasuy Aamul ehti

7 10 Suomessa tehtyjä havaintoja Pertti Pynnönen, Jyväskylä: Kuluvan vuoden mali skuussa olin iltakve lyll Tarvaalassa klo Sei saskelin kylätiellä ja Icatselin nilvi stii taivasta etel län päin Äkkiä silr:lieni eteen ilme styi'kovaa;vauhtia valko hehkuinen pallo, joka lensi yli tseni kor!;:e i ntaan 20 metrin korkeudessa Knnyin nopeasti kat somaan sen peräänja näin vuin valonvälähdyksen suippenevan pohjoiseen päin Pal lon halkaisija oli noin cm Minulla ei ole tapana nhdä harhankyj Huhti ku-:in 4 päiv3nä klo havaitsin Jyväsjärven kaunungi nvj,s tai se l ta rannalta l uonnttoman suuren ja kirkkaan 't:ihden' Valoilmiö oli noin 30 korkeude ] a kuuicana I:aupungi n takana ja näkyi selvästi llarjtin yli Ilmiö näytti vihertävält vaakasuoralta valotangol ta, jonka keskellä oli huomattavasti muuta osaa kirkkc::m!ji valko inen kii nteä val o Oltuaan näkyvissiini meltce in kolme minuuttia esine al- koi liukua vasetalle (etelään) ja häipyi kovaa vauhtia näkyvistä Harjun taakse :finkänlai sta ä:ntä en kuullut, tosin esine olikin hyvin kaukana enkä löytänyt lähipäivinä mai nintoja ilmiö stä Keski-Suomen lehdi stä Oli toukokuun alkupäiviä ja kello oli 0105 Saarijärven Tarvaalassa Tarkastelin ulkona kirkasta tähtitaivasta ja huomioni kiinnittyi taivaan yl i liitävään satelliitti in, joka alkoikin kaartaa alaspäin lentäen pyöreässä kaares sa, valkoinen väri kir- 0 kastui, esine alkoi kaartaa ylöspäin, sitten taa s alaspäin, jolloin se teki kierukan ja kato si Katselin ihmeissäni taivasta ja katseeni osui minusta noin 60 metrin päässä olevaan metsikköön Harvojen puunrunkojen väl istä näin kananmunaa muistuttavan esineen liukuvan äunettömästi itseäni koht i {etelään) Valkobobtoinen esine pysähtyi hetkeksi, jolloin saatoin tarkastella sitä g uunrunkojen välistä Vekottimen korkeus oli noin 30, saatoin erottaa hyvin sen muodo n, mutta 'alumiinimunas sa' ei näkynyt mitään ulkonemia tai ikkunoita 'Muna' alko i li ikkua edelleen minua kohti ja meni puiden latvo jen taakse Odotin, mutta esine ei tul lut enää näkyviini enkä nähnyt sitä, vai kka saapastelin aukean lai taan katsel emaan En ole kuullut muiden havainneen ilmiötä Tapahtui Istuin Tarvaalassa ull akkokamarissani kaikessa rauhassa ruotsinkäännöksen parissa, kun yhtäkkiä ilman mitiiin syytä kävin ankaran levottomaksi Kynä suorastaan poltti sormiani enkä vo i- nut olla hetkeäkään pai kallani Ihmeissäni ärtyi syydestä pai nelin ulos rauhoittumaan Huomioni kiinnittyi kohi sevaan valopisteeseen, joka lensi etelään päin Leimasin tuon vehkeen tavalli seki sui hkukoneeksi, mutta jokin epäluulo kyti mielessäni ja keskitin ajatukseni tuoho n valopisteesen aivan kokeen vuoksi ja pyysin sitä lentämään takaisin päi n Ja ällistyksekseni esine näytti pysähtyvän Kohina vo i mistui ja valopiste lähestyi ja suureni hyvin hitaasti Aioin pini{aista heti sisään, mutta ute liaisuuteni ei päästänyt, ja niinpäseisoin hölmönä pakkasessa ja katsoin kui nka kohiseva kapine tuli yläpuolelleni Kun kohina kävi yläpuolellani, valo (valko inen) hävisi 'räht ikirkasta taivasta vasten olin erottavinani suorakaidetta muistuttavan tumman möhkäleen, joka liikehti liukuen edes takaiin noin 30 metrin korkeude ssa En erottanut minkäänlai sia tuli suihkuja tai kipinöitä Esine 9ysytteli yläpuolellani ainakin minuutin, mutta silti havaintoni jäivät hyvin epäselviksi Pian tuo "möhkäle" läht i hitaasti li ikkeel- 11

8 le s iihe n il me st yi val k o inen kiint e ä val o ; ka r r o s i l m e s t yi l is äksi punainen vil kkuva va l o, esine o t i suunnan ko i l iis e e n, kat o si hid a s jo nne se hit aa st i Ko ht a t ämän kado t t ua ilmaantui t aiv a l l e t o inen " vihe l t äjä", e t s ie n jo t ain j oka k ie rt e l i ympäriins ä k u n Tämän v e hke e n t u nnist n he o st t aval l is e k s i suihkuk o ne e k s i s e n s u l av i e n l i i kk e i d e n, val o je n ja no u se van kuun val o n avu l l a ja l e hdi s s ä e ik ä kuu l o puhe it a Ei m ainint o Asemanho it aja He ikk i j a näk i pyör e än em Nyr ö ne n me ni u l o s kl o vär i s e n val o n kun hän hak i Lahja ja Jukka Nyr ös e n u l o s, val o n vie r e e n i l mestynyt t o i ne n 18, 12 Sil l ä aikaa o l i e m Heik k i Nyrö s e n haki e s s a paikal l e Ruo t s a l is e n näk i vät Lahja ja Jukka Nyröne n k o l manne n val o n il me s t ymis e n Kl o 1 8,27 Mo l e mmat 1 8,35, o l i viime k s i i l me stynyt val o hävinnyt e n s immäis e t va l o t näk y i vät vie l ä mut t a o livat häipyn e e t kl o n 1 8, 45 klo A L U K S I, OUTO VAL O I L M IO KANNONKO S KELLA no in kl o puo l e l l e i l e s t yi pie nem pi, val o, liikkui , 1 2 l uo t e ie l l a t aivaa l l a k ak s i e p äs e l vär a j aist a vaal e an s inivihr e ää val o a Näid e n a l a punak e l t aine n p yö r e ä jo k a s äil yt t i v är ins ä no in m inuut in ajan muutt ue n s it t e n s aman vär is e k s i kuin em s ia, pie nempi o l i n no in /4 -ke r t aine n h o r i s o nt is t a pysyi paikallaan keltanen M Y Ö H E M M I N val o t Val o je n ko k o a o n m ahdo l l isimman vaik e a määr it e l l ä Kuuhun ve r r at tuna suurimmat o l ivat paikallaan sinivihreitä Kanno nko s k e n Eno n j ärve l l ä havaitt iin pysyi liikkui edelleen no in 2-k e r t a i laajeni I l miö n k o rk e u s, -- Tapahtum ah e t k e l l ä t åivas o l i pi l ve t ö n j a ilma k ir kas ( t ähd e t näkyivät l iitti ) l aan, p äin s am o in yk s i s at e l t o in e n l iikkui hit aas t i vaakasuo r aan l änt e e n pysyi Al empi p ysyi p aikal l aan Havainno nt e k ijät : asemamie s J paikallaan muuttui sinivihreäksi a s e m anho it aj a Heikki Nyrö ne n, r o uva Lahja Nyrö nen, 12 s e l väst i, Y l e nooist ä val o is t a t o ine n pysyi p aik a l k o u l u l aine ri Jukka Nyr ö ne n j a Ruo t s al aine n Piirros Kannonkosken havainnosta J/1 V 13

9 e :uaanvilielijä Arvi Juntusen Suomussalmen Pyyvaaralla vii me kesäkuun lltäsanomar havainnon 1 7) Tiistain& syyskuun 5 päivän! 14 (kts pnä tekemän VJ} AJ\rA 2 sivu johdosta kävi Oulussa asu-' va y:1distytcsemme jäsen Matti Päätalo ääninauhalle haastat telemassa Juntusta YKSI TODISTE LISÄÄ lentävien NäytlÖytyikö lautasten kuljetusalus Lopen taivaalla? Oli perjantai 18 ilj 8 67 klo 20 ku n maanv! Vt Z,o Leppanen sotttz alle kirjoittaneelle harvinaisesta näystään samana iltana klo Leppä18 30 Maanvt'l1'el'11 nen oli peliollaan Lopen Tevännöllä urheilukentän luona odottamassa perunoiden håktjotta Tyypillisenä maanviljelijänä hän tarkasteli ilmaa, minkälainen huo: misesta päivästä tulisi Taivas oll s-ees, ainoastaan utuiset poutapilvet kuin lampaan villa ouivt kor k-eudessa, a urmko pa1s to1 taydelta terältään, oli tulossci oikea maa viljelijän ihanteellinen korjuusåa ja lomalaisille loistava viijwnloppu Läih-e llä oleva kylätie oli tyhjä, ei mlkään ri!kkonut äänillään -elokutsta varhaisiltaa Yh!Ui,kkiä hänen silmänsä!kiintyi taivaalla pil- rokset Juntusen tekemien alku piirrosten mukaan kai sija 4-5 sm (saamme lähimitoiksi 60 m x 5 m) Tämä lristava sikarin muotoinen ataaja li Leppäsen näk?kntassa korkemtaan 6-8 sekuntia JOna aikana sen arvioitu lentomatka oli ainakin 10 km Aluksi -epäilin koko tapauksen todenperäisyyttä, mutta useaan ot teeseen ttämän vajaan kahden vii- Ylempi kuvio on esineen sivu kuva Esine lensi se puoli edellä, (s) (A) mistä antennit tuli vat näkyviin sä Siipi oli peräs Esineen väri oli läpi kuultavan ruskea Alem9i kuvio on esine alhaal kon aikana olen lko isännälle suo rittanut ristikuulustelun muotoisia k!mytssarjoja, ja aina oleme paa'lyneet samaan tulokseen, esme ei muuttanut muo,toaan, ei väreselväpii!rteisyytjtään elkä jään Maanvilj Leppänen ei ole millään lailla kommentoinut avaruusasioi ta ei aina,kaan maapallomme ui pitkän ' ten k puolisia olioita, jo harkinnan jälkeen olen us,kaltanut nähd)'öt tosiasia't julkit1 uoda Samal la sain lisää uskoa jo aiemmin noin vuosi sitten -erään nettosen näkemän val oilmiön perusteella tapäin nähtynä Kun Juntunen lähestyi esinettä ottaakseen sen kiinni, esiin tulivat "antennit" Tällöin laitimmaiset antennit kääntyivät katkovii voin merkittyyn asentoon ja Ky seinen nei-tonen han joutui myöhään yöllä Tevännöllä suoraan yhäältä tulevan ään-ettämän kirk- vien alapuolella huimasti kiitävään kaan valon keskelle ja osittaiseen määräämättömäksi sikarin muotoiseen loistavaan esi- shokkihlaan neeseen, jonka lentosuunta oli idäs- ajaksi Jälleen yksi todiste lisää tä länteen, ja korkeus pilvikerrok- sa!tojen ja 11;uhansien aiemmin näh sesta johtuen vain noin 10 km Tä- tyjen lisäksi, saa minut yhä va mä sikaarin muotoinen matkaaia, kuuttuneemmaksi siitä, ettei mei joka ääriviivoiltaan ja väre1ltään dän maapallomme ole ainoa, jossa oli erittäin selväpiirteinen: etuosa on elomsta -elämää Asia si!llänsä on taka osa aivan luonnollinen, sillä eihän täl kirkas violetin sininen, loistavaa valoa (ei säteillyt eikä laista äärettömyyttä ole syntynyt hehkunut) Esi!neen mi:tat korkeu-- vain meitä maanasukkaita varten Loppi Teväntö teen arvioiden, piltuus 20 sm, halkalevi Airola Päätalo laati esineestä oheiset piir Juntunen sai tällöin tykyttä vän tärähdyksen, joka aiheutti myös pelon tunteen t +--,,, 7o-BO "Antennit" eivät koskettaneet Juntusta : JÄLLR'E! OUTO LENTÄVÄ ESINE SUDMUSSALMELLA Oulussa ilmestyvän Kalevan mukaan: Tuntemåton lentävä esine havaittiin VIIme lau antaina (169) Suomussalmen Kuivajärvellä vainnon tekivät metsästäi!lässä olleet vinen ja lartti Saavinen, Esine lensi klo 14 Ha Huo jotka kertoivat esineen olleen noin yhden metrin pituisen ja sen Veiidea 30 cm levyi aikaan etelästä pohjoiseen Se lensi kuin poikittain oleva tukki ja näytti suunnilleen sar:1anlaiselta kuin Ilyrynsalmella tou 14 kokuun 29 päivänti nähty salaperäinen esine 15

10 16 Huntanoidilääkärit PELASTIVAT KUOLEVAN TYTÖN - HUOMATTAVA PARANTAMINEN BRASILIASSA { Flying Saucer Review'lle (5/67) selonteon toimittanut tri Ol avo T Fo ntes) Toukokuun 17 päivänä 1958 sai ystäväni Joao Martins, jo ka tuolloin julkaisi aikakausil ehti 0 Cruzeirassa artikkelisar j aa "UFO -aallo sta" Br asilias sa vuo nna 1957, seuraavan kirjeen, joka oli päivätty Rio de Janeirossa toukokuun 14 päivänä 1958 : "Hyvä herra Joao Martins, olen nähnyt kirjoituksenne ja haluan onnitella Teitä Uskon ns "lent ävie n lautasten" olemassaoloon, ko ska näin tapauksen, jo ka liit tyy niihin En tiedä, aiotteko Te uskoa minua, mutta vanno n kaiken nimeen, että kerron vain totuuden Olen köyhä, mutta rehellinen, enkä aio mainita oikeita nimiä, ymmärrätte kyll ä, miksi Nimeni on Anazia Maria { naisen koko nime ä ei ole mainittu hänen P fy nnö stään; Fl y ng aucer Revie ' la on se tiedossaan), olen 37-vuot1as Ja asun nyky1 s1n Rio de Janeirossa Työ skentelin herra X: n ( entinen työ nantajani) pal veluksessa jo ulukuuhun saakka vuonna 1957, han on rikas mie s tästä kaupungista, suokaa minulle anteeksi, etten anna hänen nimeään Työ nant aj ani tyttärellä oli vat sasyöpä Hänell ä oli suuret kär simykset ja minut oli pal kattu erään l aiseksi tal oudenhaitajaksi ja pit mään useinm1it en huo l t a neiti Laiz'ista, sair aasta tytöstä Hän oli saanut kaikenlaista hoitoa, mutta läk ärit sano ivat, ettei ollut yht än toivo a El okuus sa 1957 työnant aj ani ve i koko p'e rheen pie nelle maatil all een lähe lle Petropolista to ivo en saavansa nähdä neiti Laiz 'in vo ivan par e nwin tuossa hyvä ssä ilmanal assa, mutta päivät kuluivat eikä mitädn tapahtunut Hiin ei pystynyt syömään, tuskat olivat kauheat ja hän sai koko aj an mo r fiiniruiskeita Muistan hyvin, kuinka yöl lä lo kakuun 25: nt enä neiti Laiz 'in tuskat olivat hirvittävät, ruiske oli tehoton ja me aj attelimme htinen kohta kuo le van, työn antajani itki jossakin nurkas sa ja sillo in yht 'äkkiä kirkas val o val aisi talo n oikeanpuo leisen sivun ( piene ssä maatal ossa lhellä Petropolista) Me olinme koko o nt uneet neiti Laiz 'in huo neeseen, jonka ikl:una sij ait si tarkalle en oikeanj_)uo leisella sivulla ja huonee ssa oli vain pieni pöyt äl amppu Yht 'äkkiä tuli niin pal jon valo a kuin valo nhe itt iree n kiil a olisi kohdistettu huonee seen Herra Julinho, työ nantaj ani po ika, juoksi iki unaan ja näki sen niin sanotun laut asen Se ei ollut kovin iso En ole opiske llut, jotta vo isin sanoa, mikä sen läpimit ta ja pak suus oli Tie dän, ettei se ollut ko vin iso, yl o sasta läht i keltaisen punertavaa valo a, ja yht äkkiä aut o maat tinen luukku avautui ja kaksi pie nt ä olentoa tuli maahan He kävelivt tal on suunt aan ja vie lä yksi olento jäi lautasen luukulle Laut anen tuli pimeäksi, ja sen sisäll ä - luukun läpi - näkyi vaal ean vihre ä valo, jollaisen näkee yö kerho ssa Miehet tulivat sisäll e, he olivat pie nikokoisia, ehkä 120 metrin pituisia, pienem,iä kuin työnantaj ani po ika, joka oli kymmenen vuotta vanha He il lä oli pitkät hiukset, jo tka ulottuivat olkapäille ' keltaisenpunaiset hiukset, pie net silmät, jo t- I ka olivat vinot kuin kiinal aisil la, mutta V01mackaan vihr eät Heill ä oli jotakin käsissään, luulen, että ne olivat käsineet, kangas oli val kois- 17

11 ta ja näytti paksulta Vaatteet olivat kokonaan val ko iset, mutta ri nt a, selkä ja rant eet hehkui vat - en osaa selit tää sitä He lähestyivät vuoteessa makaavaa Laiz'ia, joka vo ihki tuskai sesti silmät selko sen selällään eikä tiennyt mitä ympäri llä tapaht ui Kukaan ei liikaht anut eikä puhunut, kaikk i olivat kauhean odotuksen val lassa Olin huo neessa yhdessä herra x: ja hänen vaimonsa sekä herra Jul inhon ja hänen vai monsa kanssa Lisäksi oli huoneessa Otavinho, työnant ajani kymmenvuotias poika Mi ehet katsoivat minuun hi ljai sina ja pysähtyivät Lai zin vuoteen vi ereen, asett i vat vuoteelle ne esineet, jo ita he kantoivat, vi ittas ivat herra Xsl le ja toinen he istä asetti kätensä herra X: n otsal le ja tämä alko i kertoa hei lle kaiken Laiz'n tapaukse sta, sai raudesta, kai ken tel epaatt isesti Huo neessa oli aivan hil jai sta Mi ehet alko i vat valaista ne iti Laiz 'in vat saa sinivalkoisella valolla, joka nytti kaiken sisältä; me kaikki näimme, mitä oli tytön vat san sisäl lä To isella laitteella, jo sta läht i nari seva ääni, hän osoitt i ne iti Lai z'in vat sal aukun suunt aan ja saatoimme nähdä siellä märkähaavan Tuo toimenpide kesti mi ltei puoli tunt ia Ne iti Lai z nukkui ja he menivät pois mutta ennen lähtöään he tiedottivat telepaatt isesti herra X: lle, että hänen tulisi ant aa lääk että neiti Lai z'ille kuukaud en ajan ; sitten he antoivat herra X: lle onton pal lon, jo ka oli, luulen, terästä ja sen sisält ä me löysimme 30 pientä valko ista pal loa, ne oii vat kapseleita otettavaksi yk si päi- vässä, ja hän parani si Ne iti Lai z todellakin parani ja herra X, sen sopimuksen mukaan, jo nka hän oli tehnyt no iden mi esten kanssa, vältti kaikkea ju lkisuutta Joulukuu ssa, muutama päivä ennen kuin lähdin talosta, ne iti Lai z meni uudestaan käymään lääk äri n luo na, joka vahvi sti, ettei hänellä enää ollut syöpää Lähd in tal o sta, mutta lupasin pitää tapauksen täysin sal assa Ke rron siitä kuitenkin Te ille ja pyydän Tei tä säi lyttämään sal ai suud en Jo s tapaus mainitaan art ikkeleissanne, ei si llä ole merki ty tä, ko ska en ko skaan pal jasta heidän nimiään Vannon kuitenkin Tei lle, että kaikki todella tapahtui Rakkaani ne iti Lai z oli tuomittu kuo l emaan vatsasyö vän takia ja mi ltei lopussa hänet pelasti laite, jo ka näytti taskulampulta ja joka lähetti säteitä, jo tka poistivat syövän ja hän parani Ja nuo miehet ovat te hneet monia tämänkal taisia asioita Maan (plane etan) ihmi sille osoittaal{s een me ille, ettemme saa pelätä hei tä He pelasti vat neiti Lai z"'i n ja samana yö nä palasivat lautaseen ja katosivat ikui siksi ajoiksi - He ovat todellakin varmast i Marsista ja tulevat tänne ets imään magn y, iumi a, jota he puhdistavat siellä planeetal l aan ja tätä magne siumia käytetään heidän laitteisiinsa ja ni in sanottuihi n lentävi in lautasiin Heillä ei ole tarkoi tuksena tai stell a Maan ihmi siä vast aan, sain tietää tämän, kun kuuli n mitä herra X kertoi perheelleen Olkaa hyvä, älkääkä saattak'o mi nua tukalaan tilanteeseen; jo s mainitsette tapauksesta, älkää ko skaan kertoko artikkelei ssanne, että olette saanut tietää siitä Anaz ia Marialta En hal ua jo uua kiri stäjän uhriksi tai jo utua tukal aan asemaan entisen työnant ajani vuoksi Kerro n tämän Te i lle vai n aut taakseni Te itä tuon pulmakysymyk sen tutki muk si ssa Suokaa minul le anteeksi, etten anna osoitettani Asun Ri ossa, esikaupunkialue ella O}en re hellinen ja vi lpitön, mutta en halua entisen työ nant ajan i tähden mit ään sanomal eht i haastatteluja Ki itoksia huomaavai suudestanne Anaz ia Mari a" Ki rjo it taja oli ilmei sesti vai n vähän sivi stystä saanut henkilö, mut ta siitä huo limatta hänen kirjeensä oli e 1 ä v ä Huolimatta huono sta por

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kinnulan humanoidi 5.2.1971.

Kinnulan humanoidi 5.2.1971. Kinnulan humanoidi 5.2.1971. Peter Aliranta yritti saada kiinni metsään laskeutuneen aluksen humanoidin, mutta tämän saapas oli liian kuuma jotta siitä olisi saanut otteen. Hän hyökkäsi kohti ufoa moottorisahan

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Psalmin kertosäkeitä

Psalmin kertosäkeitä Psalmin kertosäkeitä Kaste Tämän päivän on Herra tehnyt Ps. 118:24. Virsikirjan jumalanpalvelusliitteessä nro 852. Tuomo Nikkola 2001 Tä - män päi - vän on Her - ra teh - nyt, i - loit - kaa ja rie - muit

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Elämänkatsomustieto Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen Sisällys Opettajalle...4 Oppilaalle...5 Työtavoista...6 Elämänkatsomustieto oppiaineena...6 1. HYVÄ ELÄMÄ...8

Lisätiedot

Soiva ilo. lotta. wennäkoski. sopraanolle ja pianolle runo marjo heiskanen. Soiva ilo. Tila pisteiden välissä: ääni. Valtaa pisteissä, luulit,

Soiva ilo. lotta. wennäkoski. sopraanolle ja pianolle runo marjo heiskanen. Soiva ilo. Tila pisteiden välissä: ääni. Valtaa pisteissä, luulit, lotta Soiva ilo ennäkoski Soiva ilo Tila isteiden välissä: ääni Valtaa isteissä, luulit, soraanolle ja ianolle runo marjo heiskanen mutta väleissä luaus, mahtavin valta, kuljettajan voima ja kaikki mahdolliset

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast

Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast Sävel Oskar Merikanto Sanat Pekka Ervast KUOLEMAN KUNNIAKSI Pekka Ervast Oskar Merikanto Teoksen taustaa Tukholman kongressi 1913 ja Oskar Merikanto. Kuten lukijamme tietävät, pidetään ensi kesänä Tukholmassa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot