TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUS IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUS IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI"

Transkriptio

1 TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUS IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI Annina Takala Tekniikan yhteistyöryhmä

2 ekniikan Akateemisten Liitto TEK atavartijankatu 2, Helsinki uhani Mykkänen / Punkmedia Oy lina Minn orssan Kirjapaino Oy SBN TEK 2009 TEKNIIKAN KORKEAK IHMISTEN JA Y

3 vedossa esitetään Tekniikan korkeakoulutus ihmisten ja ympäristön hyväksi -tutkimuksen keset ja johtopäätökset sekä niiden pohjalta muodostetut toimenpide-ehdotukset. Tutkimuksen oli tekniikan korkeakoulutuksen kansallisen yhteistyöryhmän vuonna 2008 hyväksymä stratesä tekniikasta hyvinvointia ja siinä esitetty suomalaisen tekniikan korkeakoulutuksen toimintalisesti arvostettu suomalainen teknillinen korkeakoulutus tuottaa kehittyvän ja kilpailukykyisen. n ja elinkeinoelämän tarvitsemaa osaamista, tutkimusta ja innovaatioita ihmisten ja ympäris- uksen konkretisoimiseksi tutkimuksessa tehtiin laaja kirjallisuusselvitys, haastateltiin lähes 70 keakoulutuksen sidosryhmien edustajaa ja kestävän kehityksen tematiikkaan erikoistunutta ä käsiteltiin tutkimusta ja työskenneltiin sen teemojen parissa aktiivisesti tutkimuksen ohjausekniikan yhteistyöryhmässä. Seuraaviin kuviin on tiivistetty tutkimuksen keskeiset tulokset. ARVOT JA ASENTEET kestävä kehitys on kaikkien asia eettisyys vastuun perustana innovatiivisuus, luovuus ja yrittäjyys NTIJAN ASSA A rtäminen llisuudet us yhteiskunnassa jen tuottaminen en yhteistyön idot istaminen KESTÄVÄ KEHITYS TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUKSESSA TOTEUTUS osaksi korkeakoulun strategiaa läpäisevästi ja kokonaisvaltaisesti resursointi ja uudistuminen kytkentä kunkin oppialan ydinosaamiseen aktivoiva ja keskusteleva opetus ja osaksi oppimistavoitteita yksilöllisyyden hyödyntäminen oppimisympäristö haasteet ja perusteet tunnetuksi kaikille tutkimukseen perustuen ilmiöiden ja teorioiden kautta merkityksiä ja selityksiä perustellun tiedon hyödyntäminen korkeakoulu kestävyyden mallina materiaali- ja energiatehokkuus henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi TIEDOT JA VIITEKEHYKSET materiaali- ja energiavirrat tunnistaminen ja hallinta suuret kokonaisuudet systeemi- & elinkaariajattelu päätöksenteko ja valinnat kysymyksenmäärittelyt kriittisen ajattelun taito ja valmius toiminnan ympäristö-, sosiaaliskulttuuriset ja taloudelliset vaikutukset Tekniikan korkeakoulutetut työskentelevät usein tutkimus- ja kehitystehtävissä, suunnittelu Kestävän kehityksen näkökulma on huomioitava kaikessa tekniikan kehittämisessä ja päätök kestävä kehitys on osa ydinosaamista tekniikan korkeakoulutuksessa. Esimerkiksi ilmastonm minen ja luonnonvarojen hupeneminen edellyttävät uutta ja innovatiivista teknologiaa, jonk energia- ja materiaalitehokkaat ratkaisut. Kestävän kehityksen näkökulma edellyttää ympäristöllisten, sosiaalis-kulttuuristen ja taloud ten arvioimista laajasti sekä ajallisesti että maantieteellisesti. Kullakin tekniikan alalla painottu kysymykset. Vaikutuksia pitää tarkastella kokonaisuutena ja pyrkiä kokonaisuuden kannalta p suun. Tämä edellyttää systeemiajattelun kehittämistä eli havaittujen ilmiöiden ja toimintojen, piirteiden sekä niiden välisten suhteiden ymmärtämistä yhtenä kokonaisuutena. Ainakin seura on otettava huomioon koulutuksessa: ympäristöllinen: energia- ja materiaalitehokkuus, päästöt, ekologiset tilamuutokset kuten aav sosiaalis-kulttuurinen: oikeudenmukaisuus, terveys, käytettävyys, saatavuus taloudellinen: lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden yhteensovittaminen, kannattavuus ajallinen: sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten tarkastelu elinkaariajattelun mukaisesti, joka mellä tukee myös taloudellista kestävyyttä maantieteellinen: aina paikalliselta globaalille tasolle; erityisesti pitää kehittää globaalia vastu Kestävään kehitykseen liittyvät haasteet edellyttävä tekniikan korkeakoulutetuilta tulevaisuud ta osaamista: Kestävä kehitys on luonteeltaan moniulotteinen. Olennaista on kokonaisuuksien ja suur mottaminen. Tämän lisäksi tarvitaan yhteistyötä niin teknologian eri osaamisalueiden tieteenalojen kanssa. Tekniikan korkeakoulutuksessa pitää kehittää systeemi- ja elinka kommunikaatio-, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Monimutkaiset haasteet edellyttävät aivan uudenlaisia ratkaisuja, joten tekniikan korke tää kannustaa kriittiseen ajatteluun, innovatiivisuuteen, luovuuteen ja erilaisiin kysymyk Kestävän kehityksen mukainen vastuullinen toiminta edellyttää ymmärrystä omasta ro nassa ja realistista näkemystä omista vaikutusmahdollisuuksista. Tekniikan korkeakoulut sitellä arvoihin ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kestävän kehityksen haasteisiin vastaaminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. K edistävät teknologiset ratkaisut pitää myös osata tuotteistaa. Tekniikan korkeakoulutuks den ja vastuullisuuden ohella kannustaa myös yrittäjyyteen. On välttämätöntä kehittää oppimisympäristöjä sekä opetusmenetelmiä niin, että ne tukevat y ajattelun kehittymistä. Aktivoiva, osallistava ja keskusteleva opetus edellyttää turvallista ja ka misilmapiiriä. Korkeakoulut voivat omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä kestävän kehityksen edistä koulut ovat alueellisesti merkittäviä kuluttajia ja vaikuttajia. Opetus ja arjen toiminta eivät m ristiriidassa keskenään. Kampuksen fyysinen toimintaympäristö: materiaali- ja energiatehokkuus Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi: terveys, tasa-arvoinen kohtelu Ympäristöllisen ja sosiaalis-kulttuurisen kestävyyden huomioiminen hankinnoissa: ympä eettiset, turvalliset ja terveelliset hankinnat.

4 tys voidaan tulkita kansainväliseksi poliittiseksi tahdonilmaukseksi, jonka laajasti hyväksytä päämääränä on ihmisten oikeudenmukaisen hyvinvoinnin tavoittelu ja tästä aiheutuvien vaikutusten minimointi. Kestävän kehityksen määrittely on sidonnainen erilaisten tarpeiden en, paikkaan ja aikaan, joten sitä ei ole mahdollista määritellä yksiselitteisesti ja tarkasti. Kestän strategiat painottuvat eri tavoin eikä tarvittavista toimista ole yksimielisyyttä tai ne jättävät nanvaraa. Kestävän kehityksen käsitteen yleisyyttä ja väärinkäyttöä on kritisoitu, mutta se on hdollistanut erilaisten toimijoiden kuten valtioiden, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan ropuhelun hyvän elämän edellytyksistä nyt ja jatkossa koko maailmassa. kehitykseen ja kestävää kehitystä edistävään koulutukseen on sitouduttu monin kansallisin ja n julistuksin ja toimenpideohjelmin. Kestävän kehityksen tavoittelua pidetään tärkeänä ja sen on ennakoitu kasvavan erityisesti luonnonvarojen niukkuuden, ilmastonmuutoksen, arvojen kä lainsäädännöllisten ja muiden poliittisten muutosten seurauksena. Väestönkasvu ja toisaalääntyminen ovat myös merkittäviä muutosvoimia. estävässä kehityksessä on sopeuttaa ihmisen toiminta ekologiseen kantokykyyn niin paikallibaalistikin. Samanaikaisesti on kuitenkin otettava huomioon sosiaalinen kestävyys eli ihmisti. Sosiaaliseen kestävyyden ytimessä on sukupolvien välinen ja globaali oikeudenmukaisuus. aaste on, miten estetään sosiaalisen pääoman heikkeneminen eli eriarvoisuuden kasvu, köyminen ja yleinen pahoinvointi. on muuttaa yhteiskunnallisia rakenteita niin, että taloudellinen toiminta ja yhteiskunnallinen at yhdensuuntaisesti kokonaisvaltaista kestävän kehityksen huomioimista kaikessa toiminnasnä tästä on verotuksen muuttaminen niin, että se ohjaa materiaali- ja energiatehokkaiden rattöön sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin huomioivien mittarien käyttö BKT:n rinnalla. ihmisen järjestelmille tyypillistä on kompleksisuus, epävarmuus ja muutos. Edes parhaimman tieteellisen tiedon avulla ei ole mahdollista eksaktisti määritellä, miten kestävän kehityksen itäisi toimia. Kyse on pitkälti siitä, mikä koetaan tärkeäksi ja mitä arvostetaan. Tärkeää on yhteia dialogi kestävyydestä ja siitä, mikä ei ole kestävää tai mikä uhkaa kestävyyttä. N ROOLI entää ihmisen tietoa ja taitoa hyödyntää ekosysteemejä ja luonnonvaroja tarpeidensa tyydytitä kautta hyvinvointinsa edistämiseen. Tekniikan kehittyminen on mahdollistanut esimerkiksi tavuuden vähenemisen ja elintason nostamisen. Toisaalta se on myös mahdollistanut maanja ajallisesti hyvin laajat vaikutukset ekosysteemeissä. Tekniset ratkaisut ovat tärkeitä pyrittäaan tarpeiden tyydyttämisestä aiheutuva kulutus ja siitä väistämättä aiheutuvat muutokset n kantokykykyyn. Tekniset ratkaisut eivät kuitenkaan yksinään riitä, vaan tarvitaan käyttäytysta erityisesti kulutuksen osalta. a yhteiskunnan kehityksen suhde on vastavuoroinen. Poliittinen ohjaus ja kuluttajien mieltyttavat tekniikan kehittämiseen, mutta tekniikka puolestaan vaikuttaa muun muassa ihmisten tapoihin ja asenteisiin. Tekniikkaa ei ole mahdollista tarkastella irrallaan sosiaalisista proseskautta se saa muotonsa ja merkityksensä. Tämä täytyy ottaa huomioon kaikessa koulutuksesvan dialogin kysymyksenä on, mitä ovat ne tarpeet tai halut, jotka perustarpeiden kuten ruoan, en ja riittävän hygienian lisäksi koetaan tärkeiksi ja miten nämä tarpeet tyydytetään. sopeuttaminen ilmastonmuutokseen hillitsemiseen ja sen vaikutuksiin. Avainasemassa ovat o niset ratkaisut; miten energiahuolto tulevaisuudessa järjestetään, miten varmistetaan ruoan ja den saatavuus kaikille sekä miten ihmisten asuminen, liikkuminen ja viestintä järjestetään. Suurimpana haasteena kestävän kehityksen kohdalla on muodostaa kokonaiskuva ihmiskun tojen ekologisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä ja sen korjaamiseksi tarvittavista järjestelmä toksista. Ekosysteemit ovat kompleksisia järjestelmiä, joiden kanto- ja palautumiskyvylle ei ole määritellä yksiselitteistä arvoa. Tärkeätä on noudattaa varovaisuusperiaatetta, hahmottaa glob ilmassa entisestään monimutkaistuvia syy- ja seuraussuhteita sekä toimia parhaan saatavilla o mukaan. Tieto ja ymmärrys kestävään kehityksen liittyvissä kysymyksissä lisääntyvät jatkuvasti että tekniikan ammattilaiset kuten kaikki muutkin pysyvät ajan tasalla oman alansa olennaisis sistä ja kehittävät osaamistaan niihin liittyen. Tekniikan korkeakoulutettujen on myös oman alansa kestävän kehityksen osaamisen puitt tuttava nykyistä aktiivisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jaettava omaa asiantuntijuut kan korkeakoulutetuilla on paljon annettavaa yhteiskunnan kestävän kehityksen pyrkimyksissä TEKNIIKAN KORKEAKOULUTUS JA KESTÄVÄ KEHITYS Korkeakoulutuksen tehtävä on kouluttaa merkittävä osa tulevaisuuden päätöksentekijöistä, as ta ja ammattilaisista. Tällä hetkellä työmarkkinoilla toimivista henkilöistä noin 35 % on korkea ja osuuden ennakoidaan yhä kasvavan. Yliopistojen toisena päätehtävänä on tehdä tieteellistä ja tuottaa tietoa yhteiskunnan toiminnan tueksi. Ammattikorkeakoulut tekevät erityisesti alue kevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Korkeakoulutus heijastaa yhteiskuntaa ja on osa val eetosta. Kestävän kehityksen tavoittelu on nostettu tärkeäksi yhteiskunnalliseksi tahdonilma kansallisesti kuin kansainvälisesti. Myös korkeakoulujen odotetaan vastaavan tähän haasteese kehitys on sisällytetty varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja toisella asteella opetukseen, m myös oman paineensa korkeakoulutukselle. Kestävä kehitys tulee ottaa huomioon niin tekni koulutuksen opintosisällöissä kuin menetelmissäkin. Korkeakoulutus vaikuttaa yhteiskuntaan ja osaltaan toimii muutosvoimana. Korkeakoulut vo kestävämmän yhteiskunnan tavoittelua tuomalla yhteiskunnalliseen dialogiin ja käytännön to listä tietoa ja ratkaisumalleja. Toimimalla itse esimerkkinä hyvien käytäntöjen kuten hyvän t fyysisen toimintaympäristön osalta, korkeakoulut voivat vahvistaa tuottamansa osaamisen me niikan korkeakoulutetut ovat usein vaikuttavassa asemassa työskennellessään tutkimuksen ja k suunnittelun, myynnin ja markkinoinnin sekä johtamisen tehtävissä. Heidän tulee saada koul valmiudet sisällyttää kestävän kehityksen näkökulma omaan ammattiosaamiseensa. Kestävä kehitys osa kaikkien osaamista Vallitseva näkemys on, että kestävä kehitys on kaikille kuuluva ja kaikilta edellytettävä osaam rusopetuksessa rakennetaan kestävän kehityksen perusteiden ymmärrystä, jota korkeakoulu vennetään ja liitetään oman erikoistumisalan kestävän kehityksen kysymyksiin. Lisäksi korkea koulutettava eri tavoin kestävän kehityksen haasteisiin erikoistuneita ammattilaisia ja asiantun Kestävän kehityksen osaamisen voidaan nähdä muodostuvan tiedollisesta ja eettisestä os linen osa, kuten kestävän kehitykseen liittyvien haasteiden tieteellinen tarkastelu ja tiedon v niistä opiskelijoille, on yleisesti hyväksytty korkeakoulujen tehtävä. Eettinen eli arvoihin ja as

5 tarkastella näitä asioita. attelun taito tuksen tehtävä on kannustaa kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun. Tässä tarkoituksessa tulee ia näkökulmia ja arvoja sekä osoittaa, millaisiin mahdollisiin ratkaisuihin ne eri konteksteissa sen tietotulvan keskellä myös kestävään kehitykseen liittyy paljon ristiriitaista ja hämmentävää kriittisen ajattelun taito erityisesti korostuu. lutuksessa tärkeää on ymmärtää tieteellisen tiedon olemus, sen taustalla vaikuttavat oletukt sekä rajoituksia. Tieteellisen tiedon ymmärtämisen ja tutkimusmenetelmien kautta on myös ehittää kriittisen ajattelun taitoa. Kriittinen ajattelu ja kyky tulkita tietoa ja sen luotettavuutta osaamista tutkijoiden lisäksi myös kaikille asiantuntijana ja johtavassa asemassa toimiville. petus opiskelijan aktivoituminen ja osallistuminen oppimisprosessissa sekä lisätä keskustelevuutta. äristön ja opetusmenetelmien on tuettava yksilön arvojen ja ajattelun kehittymistä. Tärkeää on a kannustava oppimisympäristö, jossa omaehtoista ja etsivää ymmärrystä mahdollisine virhekaan ei tarvitse pelätä, vaan riskinottoon kannustetaan. Tällainen oppimisympäristö kannussaamiseen ja myös yrittäjyyteen. Kestävän kehityksen haasteet ovat monimuuttujaisia laajan ioita. Siksi tarvitaan parhaat ja luovimmat mahdolliset ratkaisut. Suomalaisessa kulttuurissa ta myös tekniikan korkeakoulutuksessa on paljon tehtävää luovuuteen kannustamisessa. n määrittely ja kyky perustella ratkaisuja ittävänä kestävän kehityksen osaamisen haasteena tekniikan korkeakoulutuksessa on pidetratkaisukeskeisyyttä, jossa tarkasti rajatun tehtävänannon mukaisesti pyritään löytämään yksi. Todellisuudessa ratkaisuja on kuitenkin useita ja työelämässä joudutaan tekemään valintoja mitä kriteereitä painotetaan. Tärkeää on osata muotoilla ratkaisuvalinnan kannalta avainkysyta muodostaa niihin vastaukset perusteluineen. ooli roolissa on tekniikan korkeakoulutuksen opetuksesta vastaavien henkilöiden kestävään ketyvät asenteet ja osaaminen. Opettajilla on oltava tieto opettamiensa aiheiden liittymisestä ityksen haasteisiin ja tämä pitää myös tuoda selvästi ilmi opetuksessa. Oppimisympäristöjen netelmien kehittämisessä olennaista on opettajan rooli myös oppimisprosessin ohjaajana eli misen ohella opiskelijan tukeminen tiedon haussa, käsittelyssä ja omaksumisessa. Tällöin opisoimia itsensä ja oppimistilanteen opettajana. Kestävän kehityksen yhteydessä tärkeää on, että lijat vaativat kestävän kehityksen kysymysten huomioimista opetuksessa ja korkeakoulujen uurissa. naisuudet amistarpeeksi kestävän kehityksen kohdalla nostetaan usein taito hahmottaa suuria kokonaijoja. Kestävässä kehityksessä olennaista on sen ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja talouajallisen ja maantieteellisen ulottuvuuksien sekä niiden keskinäisen suhteen hahmottaminen. telua on kehitettävä entisestään tekniikan korkeakoulutuksessa. Suurten kokonaisuuksien ja niiden kestävän kehityksen ulottuvuuksien hahmottamisen taus nä nähdään myös yksilön oman roolin hahmottaminen. Tekniikan korkeakoulutuksessa tärkeää tää tekniikan ja yhteiskunnan välinen vastavuoroinen suhde. Tätä kautta mukaan tulevat myös ja etiikkaan liittyvät kysymykset. Oman osaamisen mahdollisuuksien ja rajoitteiden ymmärtäm muodostuu myös käsitys omista vaikuttamismahdollisuuksista. Tieteidenvälisyys Kestävään kehitykseen liittyvät haasteet ovat luonteeltaan moniulotteisia ja vaativat tieteide teknologian eri osaamisalueiden yhteistyön kehittämistä sekä moni- ja poikkitieteellisyyden niin korkeakoulutuksessa kuin yhteiskunnassa muutenkin. Tietoinen pyrkimys kokonaisuuks roolin hahmottamiseen osaltaan edistää tällaista osaamista ja lisää eri alojen välistä arvostusta. nä eri alojen välisen yhteistyön kehittämiseen on kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen ke Laajojen kokonaisuuksien ymmärtäminen ei tarkoita, että henkilön pitäisi olla usean alan asian ta hänen pitää ymmärtää oman asiantuntijuutensa rajat, mitkä näkökulmat tulee ottaa huomi saa lisää tietoa oman toiminnan tueksi. Materiaali- ja energiavirrat Tiedolliset ja erityisesti taidolliset kestävän kehityksen osaamistarpeet muodostuvat pitkälti taisesti. Tekniikan korkeakoulutuksessa nämä liittyvät usein materiaali- ja energiavirtoihin. Olen myksiä on, miten voidaan kehittää vanhoja menetelmiä ja tuotteita mahdollisimman ekoteho minkälaisia uusia ekotehokkaita ratkaisuja tai jopa immateriaalisia ratkaisuja voidaan kehittää. Kestävä kehitys mahdollisuus tekniikan korkeakoulutukselle Eri tekniikan aloilla pitää tunnistaa olennaisimmat alaan liittyvät kestävän kehityksen kysymyk kin korkeakoulussa tulee ottaa huomioon sille ominaiset strategiset painotukset; erityisesti amm kouluissa paikalliset erityispiirteet. Kestävään kehitykseen liittyvää osaamista pitää käsitellä laaj mädialogin pohjalta. Kestävä kehitys on myös merkittävä mahdollisuus tekniikan korkeakoulutuksen kehittämise tettaessa omaa ja oman alan roolia kestävän kehityksen edistämisessä ihmisten ja ympäristön h kannalta, toiminnan sisällön muutostarpeet paljastuvat. Tekniikalla on merkittävä rooli esime materiaali- ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämisessä. Teknisillä ratkaisuilla voidaan hyvin globaalia hyvinvointia ja paikallisesti muun muassa erityisryhmien kuten vanhusten ma itsenäisyyteen ja tasapuoliseen kohteluun. Kestävän kehityksen näkökulman omaksuminen te keakoulutuksessa voi myös nostaa alan arvostusta yhteiskunnassa. Moniulotteisuuden seurauk kehitys voi myös edistää uusia yhteistyömahdollisuuksia eri alojen välillä ja kannustaa kyseen rakenteita kuten tiedekuntarajoja. Tekniikan korkeakoulutusta tarjoavissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on tarjolla k hityksen haasteisiin pureutuvia koulutusohjelmia, kuten ympäristö- ja energiatekniikka sekä yliopistoissa kestävän kehityksen poikkitieteellisiä opintokokonaisuuksia. Tällä hetkellä kuite missa tekniikan korkeakoulutusta tarjoavissa yksiköissä ei ole kokonaisvaltaisesti ja läpäiseväs kestävää kehitystä. Toimintaa ei näin ollen kehitetä järjestelmällisesti eikä siitä viestitä ulospäin

6 tä sitä ei pidetä tärkeänä kysymyksenä. PIDE-EHDOTUKSET menpide-ehdotukset on muodostettu tekniikan yhteistyöryhmässä ja tutkimuksen ohjausryhtavilla menetelmillä. Ne perustuvat tutkimuksen tuloksiin ja keskeisiin johtopäätöksiin. Tekniiryhmän profiilikartta- ja opetuksen laatutyön julkaisuissa esitettävät toimenpide-ehdotukset aan myös tässä esitettyjä tavoitteita. Esimerkiksi toimivan kampuksen kriteerit ja opetuksen täminen varmistavat sen, että tekniikan korkeakoulutuksella ja siten tekniikan korkeakouluteaat edellytykset ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin turvaamisessa. n keskeinen rooli kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa. Esimerkiksi ilmastonmuutokinen ja luonnonvarojen hupeneminen edellyttävät uutta ja innovatiivista teknologiaa, jonka kesenergia- ja materiaalitehokkaat ratkaisut. Ympäristöliiketoiminnan merkitys kasvaa entisestään. ten järjestelmien kuten toimivan infrastruktuurin merkitys ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnissa ttava. Jatkossa tarvitaan entistäkin korkealaatuisempaa tekniikan korkeakoulutusta ja tutkimuseakoulujen on selvitettävä, miten niiden opetus ja tutkimus tällä hetkellä edistävät kestävää tystä ja pyrittävä jatkuvasti parantamaan toimintaansa. Korkeakoulujen on tuotava paremmin korkeakoulujen sisällä opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä laajemmin yhteiskunnalliseen usteluun, miten tekniikan korkeakoulutus ja tutkimus edistävät kestävää kehitystä. kelijalle on muodostuttava opintojen myötä selkeä kuva oman tekniikan alansa merkityksesstävän kehityksen edistämisessä. Valmistuneella on oltava tarvittavat tiedot ja taidot sekä ne käyttää omaa erikoisosaamistaan kestävän kehityksen edistämiseen. mi-insinöörien ja insinöörien(amk) valmistujaistilaisuuden todistusten jaon yhteyteen on ketävä tekniikan etiikan vala, vastaavasti kuin on lääkärin vala. Esimerkiksi seuraavasti: Tekniimmattilaisena olen vastuussa alan kehittämisestä ja soveltamisesta myös tuleville sukupolville. kaikissa tehtävissäni huomioon kestävän kehityksen vaatimukset. Otan vastaan vain tehtäviä, n tavoitteet tunnen ja voin ne hyväksyä. Olen ammatissani lahjomaton ja rehellinen. Pyrin jatkuparantamaan ammattitaitoani ja vahvistamaan henkistä kasvuani. ologisen osaamisen merkitys yhteiskunnassa on oltava osa yleissivistystä. Perusopetukseen sällytettävä teknologiakasvatusta. Kestävä kehitys on osa kaikkien osaamista sen lisäksi, että tarvitaan kestävän kehityksen kysymy tuneita asiantuntijoita. Kestävä kehitys on huomioitava kokonaisvaltaisesti ja läpäisevästi kaikis ohjelmissa. Opettajien kestävän kehityksen osaamista on parannettava. 5. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmissä on huomioitava kestävä on kehitettävä mittareita osoittamaan kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista tarit on nostettava näkyvästi osaksi koulutuksen laatumittareita. Yliopistojen ja ammat koulujen tulosohjauksessa on lisättävä voimakkaasti laadullisia mittareita. Tekniikan yh män aiemmin laatiman strategiaehdotuksen mukaisesti noin 40 % rahoituksesta tulee koulutuksen ja tutkimuksen laatuun. 6. Opetusministeriön kanssa käytävissä sopimusneuvotteluissa on seurattava, miten kest näkyy korkeakoulujen strategioissa ja miten korkeakoulut ovat kehittyneet sovittujen kehityksen mittareiden perusteella. 7. Tekniikan korkeakoulutuksessa on selvitettävä alakohtaisesti olennaisimmat kestävän kysymykset ja huomioitava nämä opintosisältöjen ja osaamistavoitteiden määrittelyss ammattikorkeakouluissa on otettava huomioon alueelliset kestävän kehityksen kysym 8. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajien on tunnettava niin kestävän kehityk periaatteet kuin kestävän kehityksen haasteiden merkitys oman erikoisalan kannalta. koulujen on tuettava opetushenkilökunnan osaamisen kehittämistä kestävän kehityks man omaksumiseen. 9. Kunkin korkeakoulun strategian on ohjattava kestävän kehityksen toimintakulttuuriin sa on huomioitava kestävän kehityksen kysymykset laajasti (ekologinen, sosiaalinen, ta nen, ajallinen ja maantieteellinen ulottuvuus). Korkeakoulujen on omalla toiminnallaa tävä esimerkkiä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille ja nostettava esiin hyviä käytänteitä kehityksen periaatteiden edistämiseksi. 10. Kestävään kehitykseen liittyvä tieto ja ymmärrys lisääntyvät ja syventyvät jatkuvasti. Te korkeakoulutuksessa on luotava edellytykset elinikäiseen oppimiseen ja oman osaami miseen myös kestävän kehityksen näkökulmasta. 11. Kestävä työura tarkoittaa sitä, että asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen on jatkuv matta taloudellisista suhdanteista. Työehtosopimuksiin on kirjattava selkeämmin, mite tijoiden osaamista kehitetään.

7 kiinteä osa yhteiskuntaa. Yhteiskunnalliset rakenteet ja yksilöiden valinnat vaikuttavat merkitvän kehityksen haasteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Tekniikan korkeakoulutuksessa pitää ottaa ekniikan yhteiskunnallinen konteksti entistä paremmin. dellisen ja lainsäädännöllisen ohjauksen on ohjattava parhaan käytettävissä olevan tekniikäyttöönottoon (BAT) ja sen jatkuvaan kehittämiseen. n rinnalle on otettava laajasti käyttöön ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin mittareita. istojen ja ammattikorkeakoulujen on erityisesti tekniikan alalla kannustettava henkilökuntaa iskelijoita aktiiviseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. ävä kehitys ja yhteiskunnalliset kysymykset on nostettava esiin kaikessa opetuksessa tekniialan ydinosaamiseen kytkettynä. Kaikille opiskelijoille on ainakin alkuvaiheessa oltava lisäksi nen opintojakso, jossa käsitellään kestävän kehityksen, tekniikan ja yhteiskunnan väliseen eeseen sekä tekniikan etiikkaan liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi kestävän kehityksen opinton ydinosaamista on kestävän kehityksen peruskäsitteiden sisältöjen, sen eri ulottuvuuksien erkittävimpien haasteiden syy- ja seuraussuhteiden käsittely sekä tekniikan rajojen ja mahsuuksien tarkastelu kestävän kehityksen edistämisessä. hityksen haasteet vaativat moniammatillista osaamista. Tarvitaan sekä moni- ja poikkitieteellistä ttä sitä tukevaa tutkimusta. Jokaisen opiskelijan on saatava valmiudet hahmottaa riittävän laaisuuksia. imuksen budjettirahoituksessa, Suomen Akatemian ja Tekesin rahoituksessa sekä korkeaujen sisäisessä rahanjaossa on kannustettava ilmiöpohjaiseen moni- ja poikkitieteelliseen mukseen. kelijoiden valmiutta moni- ja poikkitieteelliseen työskentelyyn on kehitettävä panostamalla utuksessa vuorovaikutustaitojen ja jaetun asiantuntijuuden kehittymiseen. emiajattelun kehittäminen opinnoissa on välttämätöntä, jotta opiskelija pystyy hahmottan ilmiöpohjaisia poikkitieteellisiä näkökulmia, elinkaariajattelua ja yleensä kestävän kehitykaajoja kytköksiä kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Kestävä kehitys edellyttää kriittisen ajattelun taitoa ja valmiutta, luovuutta, täysin uudenlaisia asetteluja sekä arvoihin ja vastuullisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyä. Lisäksi kestävää keh vät teknologiset ratkaisut on osattava tuotteistaa. On välttämätöntä kehittää oppimisympäristö tusmenetelmiä niin, että ne tukevat yksilön arvojen ja ajattelun kehittymistä. Aktivoiva ja keskust edellyttää turvallista ja kannustavaa oppimisilmapiiriä. 19. Tekniikan korkeakoulutuksessa on välttämätöntä lisätä opetusresursseja ja vähentää a koja tekniikan yhteistyöryhmän esityksen mukaisesti. Opettaja/opiskelija -suhdetta on tava siten, että opiskelijoita on opettajaa kohden Opettajan roolia on kehitettävä enemmän myös oppimisprosessin ohjaajaksi. Tämä ed tää opettajien pedagogisen osaamisen kehittämistä. Yliopistojen opetustehtävissä toi kelpoisuusvaatimuksiin tulee saada vähintään 30 ECTS-pisteen laajuinen pedagoginen Pidemmän tähtäimen tavoitteena on 60 ECTS-pisteen laajuinen pedagoginen koulutu keakouluopettajien pedagogisessa koulutuksessa on myös huomioitava erityisesti arv vastuullisuuteen liittyvien kysymysten käsittely opetuksessa. Kestävä kehitys on monimuotoinen kysymys, joka saa merkityksensä yhteiskunnallisessa keskuste via tekniikan korkeakoulutettuja tarvitaan, jotta ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ja kansalline muus voidaan turvata. Tekniikan korkeakoulutuksen sidosryhmien yhteistyötä tämän viestin e on jatkettava ja kehitettävä edelleen. Tarvitaan foorumi, jossa voidaan vaihtaa kokemuksia ja ja käytänteitä kestävän kehityksen edistämisestä tekniikan korkeakoulutuksessa sekä sidosryhmien taisten edustajien puheenvuoroja korostamaan, että kestävä kehitys on vakavasti otettava asia. 21. Tekniikan korkeakoulutuksen kestävän kehityksen kansallinen foorumi on järjestettävä lisesti. Tämän lisäksi on järjestettävä sekä monialaisia että alakohtaisia, paikallisia ja alu tilaisuuksia, joissa käsitellään spesifejä kestävän kehityksen kysymyksiä. 22. On selvitettävä mahdollisuudet kannustinjärjestelmän luomiseksi, jossa julkistetaan K arvioinnin perusteella kolme parhaiten kestävän kehityksen periaatteita edistänyttä yl ja ammattikorkeakoulua ja palkinnoksi on annettava paitsi mainetta myös rahaa opetu tutkimuksen kehittämiseen. 23. Tekniikan korkeakoulutuksen kansallisen yhteistyöryhmän tyyppistä sidosryhmädialog tettävä edelleen niin kansainvälisellä, kansallisella kuin alueellisellakin tasolla.

8 alaisen tekniikan korkeakoulutuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kehittyvän ja kilpailukyen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsemaa osaamista, tutkimusta ja innovaatioita ihmisja ympäristön hyväksi. Osana tekniikan yhteistyöryhmän työtä todettiin tarpeelliseksi selvit-, mitä osaamistarpeita kestävä kehitys asettaa tekniikan korkeakoulutukselle ja miten ala tällä a haasteeseen. Tekniikan Akateemisten Liitto TEKissä toteutettiin tutkimus näihin kysymyksiin i. Projektitutkija Annina Takala vastasi tutkimuksen tekemisestä ja raportoinnista. essa on tehty laaja kirjallisuusselvitys ja haastateltu 66 asiantuntijaa kaikista tekniikan korkeakeskeisistä sidosryhmistä kestävän kehityksen näkökulmasta. Niin haastateltavissa, yhteistyöin tutkimukselle muodostetussa ohjausryhmässä oli edustettuna Suomen johtavia tekniikan ehityksen asiantuntijoita. Julkaisun alussa esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtokä tekniikan yhteistyöryhmän niiden pohjalta esittämät toimenpide-ehdotukset. Varsinaisessa rtissa on käsitelty kestävään kehitykseen, tekniikan rooliin ja kestävää kehitystä edistävään keakoulutukseen liittyviä kysymyksiä kirjallisuuden ja haastattelujen kautta. hitys on kansallisesti ja kansainvälisesti hyväksytty poliittinen käsite, jonka päämääränä on n edellytysten varmistaminen nyt ja tulevaisuudessa, niin paikallisesti, kansallisesti kuin maailtikin. Keskeisenä kysymyksenä on, miten kaikki toiminta saadaan sopeutettua ympäristön kanstävään kehitykseen liittyviä merkittävimpiä haasteita ovat ilmastonmuutos, luonnonvarojen n ja niiden oikeudenmukainen käyttö, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, sosiaalinen inen sekä väestönkasvu ja ikääntyminen. on keskeinen rooli kestävän kehityksen haasteisiin vastaamisessa. Esimerkiksi ilmastonmuueminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö edellyttävät uutta ja innovatiivista teknologiaa, jonovat energia- ja materiaalitehokkaat ratkaisut. Tekniikan korkeakoulutetut ovat päätöksentekituntijoina avainasemassa kestävän kehityksen kannalta. a haasteena on kokonaiskuvan muodostaminen ja kestävän kehityksen ekologisen, sosiaaliellisen sekä ajallisen ja maantieteellisen ulottuvuuden ottaminen huomioon. Tekniikan koren on annettava nykyistä paremmat valmiudet systeemi- ja elinkaariajatteluun. Kestävän kesteet eivät noudata tiedekuntien rajoja. Tarvitaan ilmiöpohjaista moniammatillista ja -tieteistä ämä edellyttää vuorovaikutustaitojen kehittämistä sekä parempaa ymmärrystä omasta roonnassa. Tekniikan korkeakoulutettujen on ymmärrettävä oman osaamisensa mahdollisuudet aikaisesti myös sen rajat. hitys edellyttää kriittisen ajattelun taitoa ja valmiutta, luovuutta, täysin uudenlaisia kysymyksekä arvoihin ja vastuullisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyä. Kestävää kehitystä edistävät ratkaisut pitää osata tuotteistaa, joten tarvitaan liiketoimintaosaamista. Oppimisympäristöjä enetelmiä tekniikan korkeakoulutuksessa täytyy kehittää niin, että ne tukevat yksilön arvojen ehittymistä. en tulosten mukaan suomalainen tekniikan korkeakoulutus edistää jo yksittäisten ratkaisujen ää kehitystä. Tätä ei kuitenkaan tiedosteta ja kokonaiskuva puuttuu. Jotta tekniikan korkeakouitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa toiminta-ajatusta, täytyy kestävän kehityksen nä ydinosaamiseen kaikissa tekniikan koulutusohjelmissa. Lisäksi korkeakoulujen on omalla n näytettävä esimerkkiä kestävän kehityksen edistämisestä muun muassa kampuksen materiiatehokkuudessa sekä henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa. Den finländska tekniska högskoleutbildningens verksamhetsidé består av att i et dande och konkurrenskraftigt samhälle och näringsliv frambringa den expertis, fo idérikedom som gagnar både människan och miljön. Inom ramarna för den tekn leutbildningens nationella strategiprojekt ansågs det nödvändigt att utreda vilka krav hållbar utveckling ställer på den tekniska högskoleutbildningen samt hur branschen för til ter utmaningen. Undersökningen förverkligades av Teknikens Akademikerförbund (TEK). Pro Annina Takala ansvarade för genomföringen och rapporteringen av undersökningen. Undersökningen består dels av en omfattande och granskade litteraturöversikt och dels av 6 med representanter från den tekniska högskoleutbildningens intressentgrupper och specia ämnesområden inom hållbar utveckling. Samarbetsgruppen, de intervjuade och även unde styrgrupp företräddes av Finlands ledande experter inom teknik och hållbar utveckling. Unde centrala resultat och slutsatser samt den tekniska samarbetsgruppens åtgärdsförslag present kationens inledning. Därefter diskuteras, på basis av litteraturöversikten och de utförda interv tekniska högskoleutbildningen utifrån frågor som anknyter till hållbar utveckling, teknikens ro som befrämjar hållbar utveckling. Hållbar utveckling är både nationellt och internationellt ett allmänt godtaget politiskt b innehållsmässiga syfte är att trygga en god levnadsstandard lokalt, nationellt och globalt, så framtiden. Den centrala frågan är således hur all verksamhet bör anpassas så att den inte öve givningens bärkraft. Till den hållbara utvecklingens mest angelägna utmaningar hör klimatfö naturtillgångarnas nedgång och en rättmätig förbrukning av dem, naturens hotade mångfald, likhet samt befolkningstillväxt och befolkningsåldring. Tekniken har en viktig roll i bemötandet av den hållbara utvecklingens utmaningar. Klimatf och en hållbar förbrukning av jordens naturresurser förutsätter exempelvis ny och innovativ te baserar sig på energi- och materialsnåla lösningar. Här befinner sig de tekniskt högskoleutbild position i form av sina roller som beslutsfattare och experter. Den största utmaningen är emellertid att utforma en helhetsbild över den hållbara utveckli ekologiska, sociala, ekonomiska samt tidsmässiga och geografiska dimensioner den tar. Den te skoleutbildningen bör utvecklas i sådan riktning att den förmår ge de utbildade bättre verktyg sitt system- och livscykeltänkande. Den hållbara utvecklingens utmaningar följer inga yrkes- el gränser och åkallar följaktligen ett tvärvetenskapligt samarbete mellan många samfund. Dett att den tekniska högskoleutbildningen utvecklar dess interaktionsförmåga för att på så vis b urskilja dess egna roll i samhället. En tekniskt högutbildad bör inse det egna kunnandets möjli som dess begränsningar. Hållbar utveckling fordrar kritiskt tänkande, beredskap, kreativitet, skapande av helt nya fråg som tar fasta på olika värderingar samt ansvarstagande i behandlingen av dylika frågor. Man bö duktifiera de tekniska innovationer som hållbar utveckling medför således behövs även affärs Den tekniska högskoleutbildningens undervisningsmiljö och pedagogik bör utformas och utv dessa stöder utvecklingen av individens värderingar och tänkande. Undersökningens resultat visar att den finländska tekniska högskoleutbildningen i viss må främjar enskilda beslut och lösningar som fyller den hållbara utvecklingens premisser. Detta gö utan helhetstänkande och ett medvetet eller metodiskt sätt. För att på bästa möjliga sätt leva

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla

Ari Hyyryläinen. Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla Ari Hyyryläinen Ennakoinnista elinvoimaiseen toimintaan pajatyöskentelyn avulla -näkökulma ammatillisen aikuiskoulutuksen ja palvelualojen yritysten kehittämiseen Tulevaisuuden osaaminen ja työssä oppiminen

Lisätiedot

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Kaarina Isoherranen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan luvalla VTL Kaarina Isoherrasen väitöskirja

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta

Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta VIRPI JUPPO Muutoksen johtaminen suomalaisessa yliopistouudistuksessa rehtoreiden näkökulmasta ACTA WASAENSIA NO 235 JULKISJOHTAMINEN 15 UNIVERSITAS WASAENSIS 2011 Esitarkastajat Professori Seppo Hölttä

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa 20 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön esteet Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:7 Antti Pelkonen ja Mika Nieminen Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö ja yhteistyön

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta

Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta Aila-Leena Matthies, Mari Kattilakoski, Niina Rantamäki Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta KAMPA-hankkeen Tutkimus- ja kehittämisraportti

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa VTT TIEDOTTEITA 2585 Paul Buhanist, Laura Hakala, Erkki Haramo, Katri Kallio, Kristiina Kantola, Tuukka Kostamo & Heli Talja Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa Visiot ja käytäntö VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen

Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Esa Hartman Liikenneviraston innovaatiotoiminnan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA Diplomityö Tarkastaja: prof. Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. syyskuuta

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

INFORMAATIO- JA KOMMUNIKAATIOTEKNOLOGIAN (ICT) LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KRIISINHALLINNASSA Aapo Immonen ja Hannu Rantanen

INFORMAATIO- JA KOMMUNIKAATIOTEKNOLOGIAN (ICT) LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KRIISINHALLINNASSA Aapo Immonen ja Hannu Rantanen INFORMAATIO- JA KOMMUN NIKAATIOTEKNOLOGIANN (ICT) LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KRIISINHALLINNASSA Aapo Immonen ja Hannu Rantanen Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 4/2011 ISBN 978-952-5905-11-3

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot