SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0"

Transkriptio

1 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

2 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna HelSinki Kauppalehti Oy:n Kirjapaino. VUOJJlI.1a 1931 tqteuturivlat lqpullisesti SVUL:n jaqstojen taholta tehdyt suunnitelmat ja alqitteet liitqn QrganisaJti'On muujttamiseksi silten, että alistetussa asema sa Q1evista jaostoi ta mu'odostettaisiin itsenäisiä erijwisliith)ja. KQk'Ouksessaan 29/3-31 SVUL:n Liitt'OhallintQ nim. vahvisti edellisenä vuonna tekemänsä päätöksen muu ttaa liit'on QrganisaJtio edellämainitulla ja m'onella muullakin n.s. erikoisli1ttokqmitean laatiman mietinnön edellyttäjmällä tavalla. Kun päätös määrättiin astuvaksi YQima<lll1 vuqden 1932 alussa, aiheutti sen täytäntöön paneminen jo kuluneena vuonna laajahkoja tqimenpiteitä useimmissa SVUL:n toimielimis ä, joista varsinkin jaqstot joutuivat tekemään erittäin tiivistä työtä itsenäis ti toimivien seuraajien a hyväksi. Tämilin toiminnall seul'a uk ena eri j:aostojen jäsenseurat olivat tilaisuudessa perus'trurnaan SVUL:n jäse.ninä toimivat seuraavat crikoi 'liitot: Voimisteluliitto, rheiluliittb, HiiJLtoliitto, Painiliitto, P e äpaljoliitto, Pyöräilyliitto ja Poikaurheiluliitto, jqtka oli saatu täysin toimintamahdollisiksi vuoden 1932 a1k:a a. SY L:n Qrganisati'Ossa oli täten saatu tehtyä jo vuosikau ia esillä 'Ollut tarpeelliseksi katsottiu muutos, joka tietänee enti tä parempia tuloksia SVUL:n ummelle.en 25 vuotta hqitamille liiku11taharjoitu muodoille. Vaikka edelläselostetrtu organisati'omuu tqs aiheutti SVUL:n t'oimielimille runsa.asti tavallis'uudcsta poikkea,. vaa työtä, liitto 'On silti pitänyt velvollisuutenaan huo-

3 4 lahtia myös ylei estä toiminnastaan. SVUL:n jaoslot ovat enlti een tapaan voineet huolehtia propaganda-, ncuvonta- ja kurssitoimintilasta unohtamatta myö kään kilpailutoiminnan ylläpitämistä j,a edi tämistä laajoissa lwtimaisissa piircissä. iinikään liiton jao lot ovat entiseen tapaan huolehtineet kansainvälisestä kanssakäymicstä kongressien, mmaottelujen y.m. kilpailujen avuha siten ylläpitäen jopa tohostaen Suomen urheilun asemaa kansainvälisen toiminnan aloilla. SVUL::n Liittojoihtokunta on tilaisuud a esittämäfu1 seuraavan selostu.k en hi,ton toiminnasta vuodelta Liiton toirninta-akwn kttuluvat liikttnta1w1 joihtsrnuodot. Liiton toiminta-alaan ovat edelleen kuuluneet seuraavat liilrnntalharjoitusmuodot: 1) voimi telu, 2) raiaja k<:mttäurheilu, 3) hiihtto- ja mäenlasku, 4) kreiklkalaisl'oomaljainen ja V1apaapaini, 5) pe8äpalloilu, 6) pyöräily ja 7) poikaul'heilun eri muodot. Liiton O1 ganisatio. Liiton organisatio on ollut seuraava: a) Liittokokous, b ) Liitto.hallinto, e) Liittojohtokunta, d) Jaostot: 1) Voimi.stelu-, 2) Urheilu-, 3) Hiihto-, 4) Paini-, 5) P 'äpa}llo-, 6) Pyöräily- ja 7) Poikaurheilujtaostot, e) Piirit : 1) Etelä-P,ohjanmaan, 2) Etelä Saimaan. 3) Helsingin, 4) Hämeenlinnan, 5) Itä-K'arjalan, 6) Kainuun, 7) KC8ki-Pohjanmaan, 8) Keski-SuOmen, 9) Kymenlaakson, 10) Lahden, 11 ) lvlikkelin,.12 ) Oulun, 13 ) P erä-pohjolan, 14) Pohjoi -Ka,rjalan, 15.) Pohjoi -Savon, 16) Porvoon, 17) Satakunnan, 18) Savonlinnan, 19 ) Tampereen, 2å ) Vakka-Suomen, 21) Var inais-suomen ja 22 ) Viipurin piirit. Liiton toirnielinten kokoukset ja jäsenistö. Kuluneen vuoden aika.na liit'on eri toimiclim ct ovat pitäneet kokoul ia enraavasti ja niihin on kuul Ullut seuroja ja yksityisiä, 18 vuotta täyttäneitä jäseniä seuraavat määll'ät: Toimielin Puheenj oh taja Kokouksien Jäseni lö 1 k I :ien seuu u luku I jä~~- roja ma LiittohalJinto... E. JUUl'eva Liittojohtokunta.. A. Ek 3l Jaostot: Ivaimistelujaosto.. V. J. iiniluoto ,222 Urheilujaosto... Iu. Kekkonen ] ,000\ liiihtojao to.... A. Palmros ,52+ Painijaosto V. J. Pentt'ala ,132 PesäpalJojaostQ.. V. Kuu io ,582 Pyöräily jaosto... K. Lindström ,420 Poika lll',h eiluj'aosto L. Tanner ,164 Yhteensä 141 1, Piirit: Etelä-Pohjanmaa K. G. R. ~hlbäck ,875 Etelä-Sa,imaa... E. A. Manninen ,182 Helsinki H. Öhman ,594 Hämeenlinna... K. Tuomi ,600 Itä-Karjal'a...,.. J. Ikävalko ,290 Kainuu G. Enwald Ke ki-pohjanmaa A. Valkama 9 28 ]4 758 Keslki-Suomi..... T. S'alava , Kymenlaakso... E. Paavola ,039 Labti..... A. Pöyry , Mikkeli M. Hämä,läinell Oulu..,.....,... E. Lyly Perä-Pohjola... V. Nopanen ,000 PohJois-Karjala'.. V. Vainik,ainen ,567 Pohjoi -Savo Keinänen ,670 P,orvoo.... E. Lampinen Satakunta H. Hirvinen Savonlinna.... H. Luostarinen Tampere... A. Tavast Vakka-Suomi... V. Valli Varsinais-Suomi.. R. Koponen I 21 I 2,437 IVi,ipuri A. Kuu&is,to ,879 Yhteensäl ,3Q L,99E 5

4 6 Lisä elvi tyksenä edehäe it ttyyn voidaan todeta: 1) että Liittojohtokunta kokonaisuudessaan on kokoontunut 11 kertaa ja sen asettama työvaliokunta 20 kel'tal't = 31 kokousta; 2) että jaostojcn kokoustilastoijlin sisältyvät vailj1 jaostojohtokuntia ko kevat tiedot ja että jaostokokoukia koskevat kokoustilastot elviävät iku1jakin jaootoa k0s. kevista kertomu!ksista; 3) ettei edelläoleviin kokou tilastoihin sisälly toimikuntien pitämiä kokouksia. Liiton jäsenistö. Vuonna 1931 liiton uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 45 S'luraa ja oli liiton kokonaisjäsenmääl'ä 599 seuraa ja jäsentä, jotka jakaantuivat seuraava ti: Seuroja 1) SVUL:n piirien jä enistö ) aqle 18 vuotisia poikia ja tyttöjä.. 3) Svenska Finlands Idrottsförbund ) NMKY:n Urheiluliitto Jäseniä , Yhteensä Liiton presidentti ja pttheenjohtaja. Liittokokouksen valitsemana liito.n presidenttinä on edelleen toiminut professori Ivar Wilskman ja liittohallinnon valitsemana liiton puiheonjohtajl3.na johtaja Ak ei Ek I Edustus Alft'ed J[mdelinin urheiltwahaston hoitokunnassa. Alfred KOTdcilnin rahaston u:rncilu:n ja tervieydenhoidon edistäjmiseksi Suom -nimi en säätiön hcitokunna sa ovat liiton edustajina olleet johtaj-a ~1 ei Ek ja rprokuri ti A. R. Lang. laiton toirnielirnien työtavat. SVUL:n toimielimet ovat m.m. valtion myöntämillä avustusmäärätahoillia voineet jatkaa aikai emp:uen vuosien toimintaa hoitamiensa liikuntaharjoitus'iduotojen kehittämiseksi ja edistämiseksi ijrulssi- ja n uvont'a:toi- minnan, yleisen prollaganc1atyön j.ll.c. avulla. 'fä tä ioimimlasta voidaan esittää sruraamt tila to1: Kurssien laatu '1) l 'ni/jiiste11/: IJ Johlajakurssit ),\ktiivivoimist. harjoqi tuslciri (Yhde sä rh. opis!. kanssa) )) Rnla- ja kcntläurheilll: 3) UrhciluJlcuvojakur s. -1 ) Aklii,viurh. kurssit.. 5).. I 6) Urhci.luncuvojakufss. 7) Suojeluskunt'a,in u!'- hciluneuvojain kurss. 8),\ktiiviurh. kurssit.. 9) rheiluncuvojakurss. 10) Akti iviurh. kurssit.. 11 ) UrJlci luneuvojakurss. 12) Aktiiviurh. kurssh l.:nheiluneuvojak'llrss. \.t.).\kliiviurh. kurssit.. 15) UrJ1(~iluncuvojakur s. 16) Aktiiviurh. kur sit.. 17).\ktiiviurh. h arj. leiri I r) Iliihto ja IIläcnlaskn: A. I(11/'~sitoimillta. 9/ 1 Pori paikka 20-25/7 Kivinicmi 31/5--6/6 IKUOPiO 1-3/6 Kajaani 31/5-6/6 Kuopio 7-13/6 Joensu LI 7-14/6 Joensuu 7-14/6.Joensuu 1 20/6 Viipuri /6 Viipuri 28/&-4/7 Orivesi 28 1 &-4/7 Olivesi /6 Loimaa 21-27/6 LoimlHl 12-19/7 IKannu 12-19/7 KanJ1lLS 1 23/8 IOr'ivcsi 118) Mäcnlaskun neuv.- ja arvosteluluorn. kur. 'it J5/3 Kuopio 19) ;\läelllaskun neuv.- ja arvostelutuom. kurs.;it ]. 15/3 Virojoki 20) Mäcnlaskun neuv.- ja arvostelutuom. kurssit 2+-26/3 Lahdcnpohja 2\) liiibtoqkokeiluleiri.. 1&-2813 Jyväskylä 22) Aktiivihiillt. harj. leiri 1 22/ 11-19/121 Koli d) Pahti:, 23) Painituomarikurssit.. I 2.t.) ~l :: 1 1/3 13/3 20/3 25/4 Vaasa Ylisliaro Laihia Helsinki 7 I'itämisaika Osanottajia 1.'> _1_8_ II 6 13.J

5 8 27) 2-3/5 Kokkola 3 28) 8/5 Ko()uvola 3 29) 15/5 Va'asa 3 30) 1/8 Rovaniemi 3 3 1) 20/8 Van a 8 32) 3.'9 Kouvola 4 33) 25/9 Helsinki 2 34) 1/10 Kouvola 5 :35) 15/ 10 Voikka 7 36) 7/ 11 Kyminlohdas ~ :31 ) 1/ 12 Vaasa 2 38) 17-18/ 12 1m'a tra 10 e) J>c.~ii ilo Ilo : /72 39) ;'\cuv.- ja tuomarik ,5 ISuomen linna 40 40) 6-15 ' 5 Hei inki ) 3O--;-l1 /5 Savonlinna 10 42) 1-6-'6 Ki,viniemi 61 ~3 ) 1-7,'6 Kuopio 42 H )!J-12'6 Utti } Porvoo 3\.J.6) 16-18/6 Hamina ) 28/&-5/7 Sa'arijärvi 15 48) 1 Z5 /8 Kotka 12 f) Poilwurll cilu: ~94 +9) Uinbi-, pcsäp. ja yl. urho kurss, ' 2iJ!6 Säkylä 30 50) 25/&-2/7 Kokemäki ) 2 /7 Köyliö 30 52) U /7 Ki'ikka 40 /53) 1-!-26/7 Tyrvää J.) 26/7-3/8 Harjavalta 45 55) Luenloja l;unllankirjurcillc...,, /10 Helsinki I Edellämainituilla kur ' 'eilla on ollut yhteensä 928 osanottajaa. Kur sien perustee11a liitto on hyväksynyt viralli iks'i arvostelu- ja palkintotuomareik i: 1) yleisui'heilun ala),la 3 tuomaria 2) voimistelun 32 3) Jlii,hdon 4{) 4) pesäpallon 116 5) p>ainin Yhteensä 226 l'll<lmaria Viitaten edelläoleva a koihda a A) c) 21 mainirttu1111, hiiht<jkokeiluleiriä ko kevaan merkintään voidaan todeta, ('ttä SVUL:n Hiihtojaosto on tehnyt aloitteen k.o. leirin järjestämiseksi. h~ irin käytäul1ölli et järje tclytc'hlävät hoi ti ja'ostojohtokunnall myötäya ikutuk ella 1'l10i luopis- 10n Kanl1JatllSosak{'yhtiö. Paitsi 'VPL:n edellämainitt uja cdustajia, lcirin toimintaan otti 0 aa myös Suooncn Armeijan ja Suojeluskuntajärjestön edustajia. Leil'in toime!'upa!l1crni kuluina SVUIJ on suorittan.ut Srnk. ]5,044: 10. EdclJämaillitun kuji ~ itoimil1nan Ii äk'i liitl10 on Jarj stänyt seuraa\~at neu vottel1~päil'ät, joi a alustuksi!'n perusteella on polhdittu eri ul'llcilunalojen hal'j itusrnctoodeista y.m. urh iluvalmcl1l1uksccn liittyvistä seikoista. al Voimi telu: 1) 13.' 12, Karhula osanottajia b) r ala- ja kenltöurheilu: 2) 8 '2. Helsinki 3) 8 / 11, (') hiihto ja mäenlasku: 4) 26/9. lielshlki dl pesäpalloilu: 5) 1-6'6, Kiviniemi e) poika ul'heilu: 6) 26 '7, Hämeen]'inna... '.'....., \ 16 Yhteensä 175 Tässä J71htC'yd. ä mainittwk<joll myös, että SVl T.J:ll liittohallinnon kokoukse' sa sekä jaostojen varsinaisill a ja ylimääräisillä jao topäivillä on e itelmien, alu tule ien ja kesku telu'll muodo a kiinnitetty huomiota ylei en järj tötoiminnan ja eri urheilu'.i1alojc'll edistämi <,en ja k - hittämi een. Kun edellämainittujen ~rul' ien, l1euvottelupäivi n ja keskustelutilai 'uuk ien mtlrkity ja tclh<j on suure ti!riippuvainen johtaja- ja opettajavoimion pältevyydestä, liitto on edelleenkin kiinnittänyt suurta huomiota siihen, et tä näi:hin tehtäviin on saatu alama pa,rhaat kyvyt. Todistuksena tästä mainittakoon seuraavat Dimelt;

6 10 a) Voinu'stelun alalla: l'e'htori Yrjö N)'1kiän(,11, lc'htori A. Rydman, voimistelunopettajat A. Ka kela, H. Sayolllinen, V. Lagström, V. Ervola, P. yren, P. IIeikkincll. P. Salminen, lääket. kand. T. Laes, sot. ohj. Y.,01'sa ja konttoristi Y. Milan. b) Rata-.lOI kenttiimrheilun alalkz: urheiluvalrncntaja H. Lahtinen, taloudenihoitaja P. Kari'kko, VOilll:U t. opett. O. Vaalamo ja aktiiviurlleilijat M. Järvinen, K. Järvinell, P. Li~tt u,.e. Kenttä, M. Sippala, K. Ti mjaa ja F MMkala. c) Hiihdon.la miicnlaskun aloilla: johtaja Arnu.l Palmros, insinööri A. Lahdelmisto, lehtori Bllnne Roni. voimistelunopettaja A. Ka, kela, faktori Toivo Valkamll, aktiiviurheilijat Tauno Lappalainen, Paavo Nuotio ja O. Vartio. cl) Painin alalla: luutnantti V. J. Penttala, mai t('ri V. Smeds, rautatiel. E. Väre, johtaja A. Murto, kirjal1~lja L. Anttila, etsivä A. Tuominen ja kauppias E. Toivonen. e) PesiipaUoil1ln akzlla: voimistelunopettajat A. Ka. kela ja O. Vaallamo, mai t ori O. Voijola, toimititajat B. Merinen ja A. Kivilinnll, ylioppila.at Pasi Harvela ja \. Hämäläinen, kirjanpainaja V. ordström. rautat. vil' kai1. Y. H eikkinen, opettaja K. Laakkonen, kapteeni IC. Vierto, vääpeli V. Limnell ja liikeapul. G. Lund. f) Poikaurheilnn alalkz: opettajat A. Tynell, O. V~lltonen ja K. Tamminen. Verrattuaan edelläe itettyä aikaisempina vuosina järj estettyyn kurssitoimintalan, liitto on voinut iloks'6en todeta. kul itoimintan a ~deneenkin Laajentuneen ja tuottaneen entisestään parempia tuloksia. B. N euvontatoirninta. Edelläselo tetun lmr itoiminnan lisäksi liit1:o ja S('11 alai et j'30stot ovat suorittaneet yl~istä neu'vonta- ja p1'opagandatyötä, jossa ovat olleet mukana, liirt,on valcinaj, et ja tilapäiset neuvojat sekä toimiston vi:nkai~ijat. Tä tä toimindja:ta liitto esittää seuraava.a. Suoritettuaan vuosina 1W9 ja 1930 laaajakantoi ta h{: räty - ja neuvontatyötä voimistelun alalla, jaostojohtoh'l1nta on viimeksi kuluneen vuoden oaika:na kiinnittänyt huomiota etupäässä taitovoimisteluun. Tämä on johtunut lähinnä siitä, e11tä liiton voimist~lijoine <Yn tarjottu eräitä huomattavia ulkomai ia edustustehtäviä, joi ta he kuluneen vuoden aikana ovat selviytyneet tunnustusta saaneena tavaha. Tätä taitovoimistelijoilhin kohdistluilut1t,a neuvonfatyötä ov at suorittaneet: lehtorit Y. Nykän~n ja V. Lahtinen, voimistelunopettajat Heiklki Savolainen, V. E'rvola ja P. Syren. Lalajempiin piireihin Jrohdi tuneesta neuvontatyootä mainh.ta:koon, että Voilrrristelujaosto 0'Il la.atinut ja Sl10- men UI1heilul.ehdessä jujkaiss'ut erinäisiä voimi~('hlohjelmia. Tässä yhteydessä myös mainittakoon, ttä m.m. turnnetu'!; aktiivivoimis1elijat H. Savolainen, M. Nyberg, M. Uosildcinen ja 1. Palkoarin'en ovalt. propagnndatarkoituksessa käy11e'et SavO'Illinn'assa, Joensuussa, Seinäjoella, Lahdessa ja Kemissä voimistelunäytöksi'ä antamas.<;a. Liiton toimesta on myös järjestetty yleisurheil1f,?te1lvorttatilaisuuksia useille paikkakunnille. Niinpä esimerkilksi lii,ton palkkaauult va[m:ent~jat I;aihtinen ja Karikiko ovalt pitäneet kaikenlmili:kiaan 37 eri neuvontatilaisuufta. joihin on osalli tlidut useita satoja nuorempia mmeilijllalkuja. NeuvootamatJkoilla'an valmentajat ovat antan t erikseen VIa rttuneimmill e ul1h-eitlijoille tyyliolhj austa. Yliffisestä neuvonnasta vahan erillis'enä on ollut olympialaisvalmennus. I;iiton valmen tajat Lahtinen jll Karikko ovat huolehtineet olympit3.1aisvalmennusjqukostn. johon edellisen vuoden tulok ien ja muiden edellytystensä nojalla valittiin 42 urhehijaa. Yleisur!heilun~uv<Ynnan Y'hteydessä <m syytä m'ainitll myös ne monet esitelmät, joita liiton valmentajat ja toimistovirkailijat ovat eri tilaisuuksissa pitäneet. Sen jä~keen kun valtio varasi määrärahan urheilukenttien rakent.amjs'ta va;rten, liitto on kiinnittänyt ('rikoista huoljlliota, jotta avustuksia snnneet pllikkarnll1nllt oyat voineet saada krunnollista ohjausta ken1ttien ralken- 11

7 12 tamis JJiitto on laaditutt.anut ja Iffionistmmt piirustuksia eri suuruisille urheilukentille, joita piir'lls1:uki'ia halukkaat ovat ilmai ek i saaneet liiton toimi to ta ta1' peelli ine ohjeineen. Eril- een on mainittava, että valmentaja Lahtinen ja liiton virkailija i11isalo ovat paikalla käyden antaneet tai laatineet Jksityiskohtai. et 1'akennusohjeet 33 urheill1kel1ttää varten, joi ta 13 kenttää on kunnallisia. eurr.avien kenttien rakennusohjei ta 011 huolehdittu: akkila, Eura, Perniö, Nokia, Tervako 'ki, Lahti Joen 'uu, Toholampi, 0.1., _ ärpiö, Orive i, Ko1..lJwla, Malmi, avonlinna, Jäm änkoski, Ylivie. ka, Leppävirta, Kouvola, Lohja, Fiskars, Voikkaa, Lahdenpohja, Jämsä, Karihaara, Siilijärvi, Johanne, Tikkurila, Vääksy, J ala järvi, Alavu, Turenki, Lappeenranta. Etelä-Pirkkala ja Oulunkylä. Hiihtoncuvonnasta puheenollen voidaan mainit.a, etltä liitto on låinnittänyt entistä suurempaa huomi ta suk i mäjkien rakentamiseen, jota oko kma kitjoitthksia 011 julkaistu sanomalcihdi sä ja joissa a ioi a m.m. tämäll parhaat asiantuntij.at joihtaja Arma Palmro. ja insinööri A. Lahdelmisto ovat liitolta toimeksi saaneina tehneet tuloksia tuottavaa neuvonta työtä, joi ta ta1'1{cmpi 'elo tu on Hiihtojao ton toimintakertomuksen yhtcydes ä..; Varsin.ainen hiihtoneuvonta on tapaihtunut etu pää ä edustavimpien ibiiihtäji emme keslruud a m.m. silmälläpitäen maan edustust.a ulkolffiaisissa hiihtokilpailuiss'a. Painine1wontaa ovat vuoden aikana antaneet allamainitut liiton amatöörivalmentajat seuraavasti. a) Eino Leino : Neuvoja, aika ja paikka. 1) 5/ 1, Puhakka, ~1altila ) 6/ 1, Kouvola ) 7-8/1, Halla ) 1-7/2, Helsinki ) 8-9/2, Vaasa ) 1 (}-1l/2, Isokyrö I Tuntia I 2,0 2 2,0 18 0,0 7 Osanottajia ) 12 ' 2, Ilmajoki ) 13/2, urmo ) 14-15/2, Lapu'a ) 16-17/2, Tampere ) 24/2, Kuopio ) 11 /3, Kuopio() ) 17/3, Jyväskylä ) 18-21/3, HeLsinki ) 22/3, Ilmajoki ) 23/3, Nunno Ii) 24/3, lsokyrö ) 25-26/3, Vaasa ) 27/3, Jyväskylä ) ~4--26 /9, Vaasa ) , :\''Ul'mo ) 27-28/9, Helsinki.... b) Onni Pellinen: 23) 23/2, Porvoo ) 24/2, Lahti ) 25/2, Ri.ihimäki ) 3/3, Salo ) 4/3, Turku ) 5/3, Pori ) 6/3, Tampere c) Arvo Haavislo: 30) 8/2, Kurikka ) 20/2, Tuomikylä ) 27/2, Ylislaro ) 1/3, J.a.loasjärvi ) 9/4, Ylislaro :15) 17/4, Tuol1lik~ ' lä ) 24 / ~, Ylistaro..... Eemel,i VäJre : 37) 2/2, Tammis uo, ) 6/2, Kirvu ) 13/2, Uuras ) ijo/2, Terijo'ki ) 24-2'5/2, lmalra ) 7/3, Parjkkala ) 8!3, avol1linna ) 14-16/3, Pyhäjärvi ) 23/3, Uuras ~6 ) 14/4, Kil'Vll Ii) 9-10/ 11, Kolka.... 3,5 06 3,<6 4, ,0 26 3, ,0 40 3,0 44 3, , ,5 40 2, ,0 90 4, tl ' ,0 30 6,0 46

8 14-18) 11/11, Viipuri ,9) 25/11, Imatl'a ) 26/11, Korvenkylä ) 17-18/12, Flarikkala ) 19/ 12, Viipul,i c) Masa Perttilä ; 5:i) 26/11, l sokyrö ;>4) 1/12, 1sokyrö 55 ) 13/ 12, lsokyrö f) Arlh. Lindfor ; 56 ) 1/11, Porvoo 57 ) 15111, Porvoo.... Yhteensä I Maaottelu- ja Euroopanmestaruuskilpailujen e'.b.dolkkaita on lisäksi kustannettu toistensa paikkakunnille valmentautumaan keskenään painimaua. Olympialai iakin -ilmälläpitäen ovat amatöörineuvojat tehneet työtä. Pesäpalloneuvontaa on suoritettu kul' ien ohella k1rjallis tilein v.:\ taamalla lukui iin sääntö- ja pelitulkintakysymyksiin. Kansainvälises äkin suhtee a on neuvotir taa annettu, nim. virolai iue asianharrastajille ekä Helsingissä että Tallinnassa. Kotimaassa. on yksityis ti ja ott~lujen )nhtey{lessä, tehty neuvontatyötä. PesäpalJokenttiel1- ai,kaansaamiseksi ja val1hojen!huonojen kenttien korj.aamiseksi on myös t hty paljon neuvonta työtä. Yllämail1ituis a suhtei a,ovat apuaan ja asiantuntemustaan erikoisesti antaneet Pesäpallojaoston pulheenjolhtaja V. 1 uusio sekä hl'at Pa i Uarvela, O. Veijola, E. Merinen, P. H eikkinen, V. Nordström ja Å. Tillström. Pyöräilyneuvonta on melkein yksinomaan supi 'tunut seurojen johtghenjcilöiden 6Curan jäsenten k kuudessa suorittamaan ohjaustyöhön, sinä varojen niukkuus O'IJ. ollut esteenä säännöui en neuvonnan järjestämiseen. Liiton toimesta on kuitenkin tunnettu pyöl'äilijämme Raul Hellberg antanut nuoremmi1le pyöräilijöiil:le valmennuscl'hjeita. Lisäksi on insinööri E. Tilus lujkuisilla sanoma le!htiki rjoituksillaan nuorempaa pyöräilij äpolyea opa tanut. Poikaw'heiluneuvonlaa ovat tehneet etffilkjn jaostoj<xhtokunnan jäsenet työnjohtaja U. Franck, joka on käynyt neu vqntamatkoilla useilla paikikakunnilla Vakkatluomessa, Itä-Karjalan piirin vuosikokouksessa Sortavala a ja lisäksi poikien talviurheilupäivillä Kuopio 'a, sekä opettaja G. VaJtonen, jolka Ua.::claiskunti 11 liitoll,j~irje tämillä kunnanhirjurien kur eilla pitämänsä luento- ja opastustilaisuuden li.. äksi neuvoi poika urheilutyötä Kymenlaakson piirjn vuosikokouk a IIamina a. Edelläesitetyn lisäksi liitto on harjoittanut la.ajanlaista yleiseen jä1'jestötoimintaan kohdi tunutta neuvontaa. Tätä työtä ovat suorittaneet etupää ä liiton vakinaiset virkailijat, jotka ovat tehneet erinäisiä jäirjestötoiminnan telhostaliilista tarkoittavia matkoja ja suoj:'ittaneet neuvontaa myös kirjailisesti. Tästä toiminnasta mainittajwon erikseen, että liiton toimisto on laatinut ohjeet uusien urheiluscmojen perulstaji1le sekä S osi aliministeriön tuirkastamat ja hyväksymät Ul'.b.eiluseurojen mallisäännöt erikseen kylä- ja pitäjäseuroja varten. Edelläselostetun toiminnan yhtenä positiivisena tulokena on.jo aikaisemmin voitu todeta, että liittoon yhtyi viimeksi kuluneen vuoden aikana yhteen:sä 45 uutta seuraa. C. Yleinen propaganda ja valistustyö. Edelläselostetun kul'ssi- ja neuvontatyöu lisä:k.si liitto on uorittanut sekä kotimaista että ulkomaista pl'opaganuatyötä.. Tällä toiminnallaan liitto on koettanut kiinnittää ma!h.dolli irrn:m.an laajojen kansankem'ootcn huomiota liikuntakasvatnksen merkitykseen yleen ä ja el'ityis ti aktiivi. een urheilutoimintaan. Ul'lmmaista Pl'Ollag.andatyötä taa ('11 liitto on l)yrkinyt uorittamaan voidakseen ul'heiltm avulla h rättää viel'aitten kansojen ja valtioitten huomiota maa'hanune. Y'l.eisimmistä propagalll1.ttyömuodoista liitto t 'ä yht.eyd sä mainitsee n.s. yleiset propagandapiiivät j,a taitome? kkijärjestezmäl. 15

9 16 Yleisi'llä pl'opagandapäivinii, joiden Yicttämi estä on annettu kelloitu\a:;ia kiertokirjeiclen ja. sanomalehtikuulutuksien avulla, liitto on lälhettä'llyt maan sanomalehtien juljkaistaviksi ko. Ul'heilumuodon merkitystä t'ehostavia kirjoituksia, järjestänyt yleisiä pulhc-, ilelmä- ja iltamatilaisuulcsia, toimeenpannut ~tilpailuja ja l'ctkcilyjä sekä useilla llluillaltin sopivi'k i katsotuilla tavoilla '1chost.mmt päivicn tarkoitu ta. Ky eelli iä propaganclapäiviä on lruluneen vuodcn aikana pidetty seuraava ti: 1) yleinen hiihtopäivä, 15/2, 2) poikien talviurheilupäivät, 7-8/2, 3) yleinen pesäpallopäivä, 14/5, 4) ylein-en pyöräilypäivä, 17/5, 5) poikien kesäurhcilupäivät, 25-26/ 7. I.Jiiton taito?1w'1rlcijci1'jestell11,istä pulheenoucn mainittakoon, että maamm pyöräilijät ovat saaneet oman järjestelmänsä. Kuluneen vuoden aikana liiton toimistosta on luua tettu seuraavat määrät taitome1'jkejä: Merkkijärjestelmii 8 8 Q;O;; (\) ~ Yh- 1~ ~ 1 [Ik l[ 1 Ik. 1 III Ik.. IV Ik. 1~ ~ XI leens1! 1) Urheilumel'kkejä ) Voimist,elumcl'kkejä ) Pyöräilymel'kkejä ) Poikienmerkkejä ) Painimel'kkejä Yhlcensi:i! Lisäksi ovat useat sadat hii.htäjät uol'ittanect biimomcvkkivaatimujkset, joita v.a taavien mer~,.jden jakaminen on iirtynyt seuraavaan vuoteen. Tä ä yhteyde ä mainittakoon, että liitto on i,imaiseksi jrukanu,t ja lähettänyt edeuämainitut poikain urheilumerkit käyttämättä näiden huomaitaviell menojen peittämi~een valtion myöntämiä avu tusvaroja. Jäid~n merkkien rvaatimu:ksia on suorit.ettu m.m. maan kansa- Ja oppikouluissa, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikalli osastoi a j.a liiton omissa jäirj,cstöis ä. Eri urfueilumuotoihin kqlhdistuneesta mm ta propagandatoiminna ta on tarkemmat 'clostukset julkai tu kunkin jaoston toimintakel'tomuksen ybteyde ä. D. lfilpailutoiminta. Liiton to~mielimet ja va1'sinlki11 sen perusjärjestöt ovat kuluneenkin vuoden aikiana toimc-enpaunect yleisen 1iikThTltahal'rastuksen lisäämiseksi ja taroutell a tllkemi 'eksi lukuisia kansainvälisiä, kansalli i<1, piiril,1l1l1alli ia ja jäsentenvälisiä kiqpailuja, joista täs ä yhteydessä esitetään 'euraava tilasto: Kilpailumuoto 1 Konsain- I Ka~- I välisiä S:l!l- Yht. 1) Voimistet!,ukilpailut ) Yleisu11hei luki I pa i,1 u t ) Pain.ikilpailut ) Hiiht<lkiLpailut ) Mäenlaskuk!ilpailut ) Yhdist. hiilhdon kilpailut ) Pyöräily kilpailut J. 8) Pesäpallok.ilp-ailu t ) Poikaurh. päivien kilpailut Ylllef.'nsli l 52 I j\i[ aaottelut. 1) Suomi-Ruotsi maaottelu yleisurheilussa 29-30/ Tukholma a (voittaja Suomi ). 2) Suomi-Viro painissa 21-22/ 11, Tallinnas a (selkävoitot. 7 - V. 4). 3) Suomi-Ruotsi painis a 5-6/ 12, HeI ingl a uomen hyväksi. Liiton edust'avimmat urheilijat ovat myös hyvällä. menestyksellä kilpailleet Ruot i a, Norjassa, rranska a, Englanni a, Skottlanni sa, Yhdysvalloissa, Kanada sa, Ranskassa, HoUannis a, Italiassa, Tshekko-Slovakia.ssa, Unkarissa, Puolassa, Virossa ja Latviassa, tehden 'lt('n Suomen urbeilulle voimakasta propagandaa. 2 17

10 18 Lukuisia ullmmaisi'a urheilijoita on lisäksi vieraillut maassamme sekä opinto- että urheilutarkoitukses a. E. Julkaistdoiminta. TutustuttaaikJSeen mahdollisimman laajoj,a piirejä liikun takas v~tukses.sa huomioono tet ta viin seikkoihin lii tto on edellämainittujen toimintamuotojensa lisäksi tolmituttanut eri urheilunaloja käsitteleviä julkaisuja. Jos jätetään tilimän ylhteyu ä huomioonottamatta ne lujmisat propagandakirjoituk et maamme sanomal hdistölle kiertokirjeet y.m., mainittakoon, että liitto on jalkai 'sui seuraavat aikakauslehdet, y.m. julkaisut. 1) Suomen Urheilulehti ) Urheilija.... 3) SYUL:n toiminlakertomus v ) PesäpaI!J.oilijan Vuosikirja.... 5) SVUL:n toimintasäännöt ) SVUL:n yleiset kilpaillusäännöt 7) V oimistel ulii t011 toimintasäännöt 8) UmheiJuliiton 9) Hiihtoliiton 10) Painiliiton 11) PesäpaUoliiton 12) Pyöräilyliiton 13) Poikaul'heiluliiton sivua 'l'ämän yhteydessä mainittakoon, että Suomen Urheilulehti on toiminut myös Suomen Luistinliito11, Suomen Pa[loliiton, Suomen Uimalii1Jon ja Suomen Nyrl{J]{eilyliiton virallisena äänen:kjallll'attajana, jotapaitsi lehti on o'ttanut toirrnintapiiriinsä muitt-enkin liiknmt.amuotojen edi tämisen ja kehittämisen. Noin vuosi takaperin kirjoitettae a S. UrilleiluJ.ethden osuutta täjlän vuosikirjaan näytti vielä todennäköiseltä, että lehden talous parin raskaan tappiovuodon jälkeen lähtisi kulkemaan va:loisampaa tulevaisuutta kohti. Tähän otaksumaan antoi lisäksi aihetta se, että alun toista vuotta vailkuttanut 'kilpaileva urheilujulkaisu oli edellisen vuoden aikana lopettanut toimintansa, kuin myös. se seikka, että S. Urheilulehti - lähinnä edellise tä jothtuen - saattoi vaal1anta!lil.atta asemaansa luopua kolm.ajild.esta viijck.o'uumerostaan. Elpäilemättä tämä otaksuma olisikin pitänyt paikkansa, jos maan talouselämä olisi osoittanut vähänkään elpymisen merkkejä eikä, kuten on käynyt, huonontunut vielä 6l1tisestään. Kaikesta huolimatta lehden tilaustulot v lopus,'(l osoittivat 21,000 markan ja irtonumerotulot 32,000 markan nousua talousarvioon otetuista summi8ta. Ilmoitustulot sensijaan pienentyivät 50,000 markalla talousarvion edellyttämästä määrästä. Lehden kokonaistu- 10t nousivat Smk:aan 998,900: - ollen siis talon 'arvioo yhteissummaa 10,000 markkaa korkeammat. Voitto- ja tappiotilin menopuoh ilman poistoj'a päättyy Smk:aml 988,900: -, onen vain 900 mai<kkaa talousarvioon otettuja yhteissummaa korkeampi. Poiliceuksellise.sta ajasta johtuen täytyi lehden slratavaluettelosta kuit,enjcin tehdä rohkeita poistoja (poistot n. 29,000: -) joten ko. tilivuoden talousarvioon perustuva toiminta 'Päättyi noill 20,000 markan tappiolla. Kun tämä lehteä koskeva tilinpäätös SV L:n kirjoissa on viimeinen, on lehden voitto- ja tappiotilin tulopuolelle siirretty lehden n.k. käyttöl'ajhasto kokonaisuudessaan, samoin henkilö tilillä tähän asti saldeerannut, lehden eri vuosien yrhteistappiota va taava velka SVUL:lle sekä voitto- ja tappiotilin menopublella n.k. kolmann ta viilck.onurrnerosta aikanaan johtuneet ennajdeokulut ja pääomatilinä ollut aikaisempien vuosien tappio. uomen (I1heilule'hteä on ilmestynyt kuj.uneena VUO'llna 97 numeroa, joista useat olivat kaksoisnumeroja, yht. 828 sivua, vastaavien lukujen eu lljsenä vuonna 011 ' (l 149 nuliileroa 1,164 sivua. Päätoimittajana O'll ojlut tri Martti Jukola ja toimitussihteerinä H. Ekqvist. Talous- ja konttoripuolta on hoitanut Heino Pohjola ja iilmoitusten hankintaa Eero M0- l'ilä, joka kuitenkin marra kuun lopulla erosi lehden palveluksesta. Suomen TJJ.1heilulehti, jotka oston kautta v alusta siirtyi uudelle kustantajalle, tuli olleek i liiton hallussa tasan 10 vuotta. Lehden merkitys liiton ja maamme ur- 19

11 20 heil11'l1 propagandavälineenä on tänä aikan'a eittäimättä ollut korva.amaton. Toimintaohjeeksi onkin asetettu viimeksimainittu pääimäärä, vaikka se usein on ollut ristiriidassa taloudellisten saavutu:st~n j'a lehden ka,nnattaaviuuslaskelmien kan a. Tältä näkökau'i1alta lelhd{!n saavutuksia Ikatsoen OIVat sen viimevuotiset tappiotkin papcmmin ymmäl't.ettävissä. F. Osanotto ttlkomaisiin kongresseihin. Kuluneen vuoden aikana liitto on ollut edustehujll'a curaavissa!kansainvälisissä kongresseissa: 1) 27-30/3, Kansainvälisen. Painiliiton kongr i Pragissa, edustajat: luutnantti V. J. P enttala ja maisteri V. Smeds. 2) 10-11/ 7, Kansainvälisen Voimisteluliiton,lwngr i Pariisissa, edustlaj'a,t: konsuli K. Brusin ja voiuust.op. H. Savolainen. 3) 22/8, K!ansainväli 'cn Pyöräilyliiton kongl'essi Kö penlhamina a, edustajat: matdcapostilj. K. Lindst.rÖim ja reviisori Y. Vahh'oos. 4) 25/8, Pohjoi m. Pyöräilyliiton kongressi Köpenhamin'll&'3a, edusta.jat: matkapo tilj. K. Linds röm ja reviisori Y. Vahlroos. SVUL:n Liittohallinto v Liittohallintoon ovat kuluneena vuonna kuulun.eet seuraavat SVLL:n piirien, jaostojen ja yhtymien vali~ mat henkilöt:. Etelä-Pohjanmaan pii1-i: K. G. R. Ahlbäck, varrajäsen M. E. Ni'emi; Etelä-Saimaan piil'i: E. A. Manninen, varajäsen J. PuJJdönen; H elsingin piiri: O. Rosc.hicr, varajäsen E. Mäntynen; Hämeenlinnan piiri: E. Juureva, varajäsen K. Tuomi; ltä-l{arja~an piiri: Y. Nykänen, varajäsen J. lkävla1ko; l(ainmm piiri: E. E. Nordlund, varajäs. U. K~nen; Keski-Pohjanmaan piil'i: Y. Kivelä, varajäs~n A. Val.- kama ; K eski- uomen piil'i: K. VieTto, varajäsen Y. Keilan; Kymenlaakson piiri: E. Paavola ja Y. Calonius, varajä enet T. J. Korkeamärki ja E. Raunio ; Lahden piiri: J. Hill 0, varajäsen O. Veijola; Mikkelin piil'i: M. Hämäläinen, varajäsen E. Nykänen; Oulun piiri: N. Soh10, varajäsen E. Ly;ly; Perä-Pohjolan pii1'i: A. Alanne, varajä en O. ViUamo; Pohjois-Karjalan piiri: M:. Huttunen, varajäsen A. {monen; Pohjois-Savon piiri: 1. Keinäncn, varajä 00 A. Räi1hä; PU1'voon piil'i: A. Petäji tö, varajäsen 1. Heinonen; Satakunnan piil'i: Y. Milan, varajäsen G. Valto'l1en; Savonlinnan pii1'i: H. IJuostarinen, var.ajäs. P. Syren; T,ampc1'een piil'i: Y. Linn'as, varajä en A. Mustonen; VakkarStwmen piil'i: F. L Ka.rrakoski, varajäsen E. Salmenperä ;

12 22 Varsinais-Suomen piiri: K. Laal{Sonen, var,ajäsen A. Karlsson; Viipurin piiri: I. A. Scbroeder ja E. Reponen varajäsenet T. Uimonen ja A. KU'llSisto' ' Voim,istel1.ljaosto: V, J. Niiniluoto' Vk'lJ'8jäsen R. Roni ' Urheilujaosto: U. Kekkonen, va'ra5äscn O. Rosc:hier' ' Painijaosto: V. J. Penttala, varajäsen V. Va:htera Hiihto.jaosto: A. Palmros, varajä en Y. Wahlroos ~ Pesäpa71o,iaosfo: v,. 0 dla, varajä en Y. Reijonen; Pyöräily,iaosto: K. Lindström, varajäsen L. Anttila; Poikaurheilu,jaosto: A. Tyn ell, v.arajä en G. Valtonen; NMKY:n U1'heil11li1tto: A. Liukku; S.F.I.: S. H:son Sc'hnei dlel', varajäsen J. JOIbansson; H. Sjö tröm, varajäsen P. Kuffschinoif; V. Bjö-nkqvist., V'aJ'ajäsen 1. Ohls; G. LÖlfgren, varajäsen E. Ber,gman: A. Englund, varajäsen.t. Vilkman. Liittohallinnon virkailijat. TJiittohallinnon pl:ill:leenjohtaja'l1a on toiminut varastonhoitaja Eemeli.Tuureva Hämeenlinna, t.a ja v8rapu'hee-njohtajana jo'htaja.tuho Hillo Lahdesta. Liittohallinnon kokoukset. Liitt.olhallinto on pitänyt sääntömääräisl?'l1 kevätkokou'ksensa 29/ 3 ja syy. kokoulksensa 29/11. Molemmat kokoukset (Jn pid('tty Helsingi ä ja 011 niis ä tehty m.rttl. seuraavat päätökset: J[ evätkolw'tls: 1) hyväksyttiin liiton ja Suomen Urheilulehden toimint'ak,erto'itlus ja tilit v:lta 1930 sekä myönnettiin tilintarkast.ajien ']au unnoo perusteella tili- ja vastuuvapaus asianomaisille; 2) liittohallinnon puheenjohtajaksi euraavalksi vuod~ksi valittiin va:ra tonihoitaja Eemeli Juur va Hämeenlinna ta ja v.arapooeenjolhtaiaksi johtaja J'ulho HilJo Lahdesta; 3) liiton curaavan vuoden \ilintarkastajiksi valittiin pankinjohtaja 1. Keinänen KlOpio ta ja konttoripäällikkö G. TJöfgren Helsingi tä, vc.ralle kaupungi~1tililltar ka taja U. Kauppila Tampereelta ja kamreeri E. Koponen Vii'purista; 4) vahvistettiin 30/11-30 tehty päätös, ko kev'a VUL:n t(jimintasääntöjen muuttamista m.m. sitm, et1ä liitto siirtyy vuoden 1932 alw a n.8. erilkojsliittojen kan- 11al]e; ;)) hyljättiin tuomari Ahlbäckin ehdotus, että liiton varat jae-ttai rjin muodostettaviue erikoi liitoille kokouksen pöy.täkirjas1ja lähemmin ilmenevähä tavalla; 6) hyväksyttiin liittojohtokunnan hwtiroa erikoi liitto jen toimint ääntöjä koskeva ehdotus. Syyskokous: 1) todettiin, että li-ittohallinto on kirja1lli en äänestyksm perusteella kutsunut liiton kunniajä ene'ksi t01:tllrokuun 13 p:nä 50 vuot.ta täyttäneen KmuUhallitukscl1 voimi telutarka tajan Arvo Vartian; 2) merkittiin pöy;täkirjaan, etk~,kitjallista äänestystä käyttäen, jolloin haillinnon jäseni tä 25 Olli jättämyt myöntciscn va tauksen, 5 kielbeison ja 7 jättänyt va taamatta, on liitoo omistama Suomen Urheilulehti myyty kesä,kuun 20 p:nä Uuden Suomen toimit'usjohtajalile A. Ija,ssilalle; 3) hyvälmyttiin SVUL:n Poikaurrheilujaooton ehdotus, että SVUL:n uusien toiminta ää.ntöjen 4 :ään tehtäi iin sellaiset muutokset, että SVUL:n jäsenliitoksi voidaan hyväksyä itsenäinen Poik:3UI,heiluliitto; 4) todettiin, ettei perustettu HiiJhtoliitto ole toimintasäännöissään noudattanut emoi liittoiihln siirtymiseen liittyviä peru..c;i:'eita, vmm on hyväj1mynyt Lahden kalllpungin liiton kotipaikaksi, j()lil ka jo:hdosta liittolhallin:to laajan keskustelun jälkeen päätti kehoittaa Hiihtoliittoa kii'l'ee1lisesti muuttamaan sääntöll ä siten, että liit;qll kotipaikka on Helsinki, sekä käyttämään jatkuvasti ensi vuoden alusta SVUL:n toimistoa; 1

13 24 5) codettiin eriko~ liittojen perustamista ko ik.evat H moitukset, hyväksyttiojn niiden säännöt alustavasti ja velvoitettiin SVVT.J:n llallitu.s en i VUOl111a rythtymään t.oimenpiteisiin, että erikois1ii ttojen toimintasäännöt saataisiin yhdenmukaisiksi ; 6) hyvä!ksyttiin seuraavat ensi vuoden liittohallituksen jäsenten matkakulujen korvausperu teet: II luolkan rautatj.ematikat, tarvit.ta a makuuvauuup.aikan mnta sekä päivärahaa matka- ja toimituspäivältä Smk. 75: -; 7) päätetbiu, ettei SVUhn jäsenliitoilta CIIlSi vuoll'l1a kanneta veroa; 8) hyljättijn ~iit.tojomokunnan esitys SVUL:n kuulutuslehden peru tamisesta ja päätettiin seuraavaa: a) SVUL ja sen erikoisliitot v elvoi,tet<lan toistaiseksi julkai emaan piireille j a seuroirlle alllnettavat kuulutukset, mikäli kuulll'tll'ksia ei lähet.etä kiertokirjeitse, Suomen Ul'heiluJehdessä. SCUTOjen tulee julli,aista toistaiseksi Suomen mostatuuslölpailu'ja koskevat kuulutukset Suomen Ul'heilule'hd ä, joka siis sinänsä ei ole liiton virallinen äänenkannattaja. J\'likäli muihin kuin yllämainittuihin kuulutuksiin ja tiedoituksiin tulee, päättälkööt asianomaiset niistä itse; b) vaj:'sinaisen kuulutuslehden juljcaioominen tai sopimuksen tekeminen lehden kanssa, jossa kuulutukset julkaistaan, jä;t,ettiin SVUL:1J1 toimrenpanevan elimen en i vuoden alus a ratkaistavaksi; 9) valhvistettiin liiton tajoujsarv].o v:l'le 1931 ja myönnettiin SYUL:n jäse'l11iitoille seuraavat avustusmäärärahat: a) Urheiluliitto Smk. 22,500:- b) Voimistelwliitto ,600: - c) Hiilhtoliitto ,500:- d) Painiliitto ,100:- c) Pe äpaholiitto ,500:- d) Pyöräilyliitto ,300: - f) Poikaurhci'lU'liitto ,500:- Hiihtoliitolle myönnehyä määlräl'alhaa ka keva päätös on ikäji ehdollinejl, et.tei liitolle Srn:k:n 30,000: - suuruisen olympialaisva1mennusmäärära'han lisäksi myönnetä k.o. Smk:n 60,500: - suuruista el'oitu ta, ellei liitto muuta kotipaikkaall1sa Lahdest.a H isin]ciin ; 10) todettiin SVUIJ:n r enliittojen nimenneen seuraavat henkilöt edust.ajikseen SV L:n cnsi vuoden liittohalli tukseen : Voimisteluliitto: 1) lehtori Yrjö ykänen, varami : kauppia K. Tuomi ; 2) varatuomari V. J. Niiniluoto, varamie : lehtori O. Väänänen; 3) lehtori Ranne Roni, varamie : voimistelunopettaja A. 'l'urunen; Urheil1Lliitto: 4) johtaja L. Koskivaara, val,'amies: prolmristi O. Roschier; 5) insinööri U. P eltonen, varamies: johtaja A. Mustonen; 6) insinööri A. Kuu. isto, varamies: kamreeri E. Koponen; H iihloliitto: 7) johtaja J. Hillo, varamies: pormestari O. Lyy tikäinen; 8) maisteri '1'. Okkola, varamies: johtaja JJ. Kauppi; 9) sotilasolljaaja Y. Calonius, varamies: konttoristi R. Kukkonen; Painiliitto: 10) tohtori H. Lehmusto, varamie kirjaltaja h Anttila; P esäpauoliit to: 11) toimittaja E. Merinen, varamies: ylioppila. P. Harvela; Pyö1'äilyliitto : 12)iu inööri E. Tilu, varami'es: postivirkamies K. Lindström; 25

14 26 Poikalwheilulidto: 13) tohtori L. 'ranner, varamies: opettaja G. Valton~n;. 14) opettaja A. Tyn 11, varamie. : varatuomari A. Husgafvel. 11) tarkastettiin VUL:n uusia piirirajoja koskeva ] i i ttojohtokunnan ehdotus, joka pantiin pöydählci 12) l1yvä:ksyttiin SV L:n yleisiä kilpailusääntöjä koskeva ]jittojohtokunnan ehdotu ; 13) kutsuttiin yksimioeli e ti lii<ttohallinnon moniuotinen pulheenjoht'aja, vara tonhoitaja E. Juul'ev,a liitan kunniajäsoneklsi; 14) liitto-, jaosto- ja piirijohtolmntien 0hdotuk 'icn peru tee:ha päätettiin antaa VTTTJ:n ansiomerlclö cu1'aaville liiton keskusjärjestöi sä,. piireissä ja seuroissa ansioituneille henkilöille: 1) Ahlbäek, K. G. R. 2) Ant.til:a, L. 3) Björkqvist, V. 4) Blom, U. 5) Oalonius, Y. 6) Elomaa, A. 7) Elomaa, S. V. ) Franck, U. 9) Ha1Jlberg, A. 10) HalTtman, J. 11) Hasu, A. 12) Helle, M. 13) Hon:kalinna, O. 14) Huttunen, M. 15) I'kä'Valko, J. 16) Johansson, C. 17) Jokinen, A. 1 ) Keinanen, L. 19) Kekkonen, 20) Ketonen, A. 21) Kl:ingbellg, A, 22) KOIkeamäki, T. J. 23) Koskivaara, L. 24) Kosonen, A. 25) Kuiklw E. 26) Kuusisto, A. 27) Käikönen, K. 28) Laaksonen, K. 29) Lahtinen, V. 30) LiJhr, A. 31) Lim.dfors, Art!h. 32) LindstiTöm, K. 33) Linko, K. 34) Löfgren, G. 35) Messman, E. 36) 1'I1:i1an, Y. 37) Mu tonen, A. 38) Mäkf>läinen, O. 39) Mäntyn, E. 40) Nordlund, E. E. 41) Nurmi. F. 42) Oh1s, 1. 43) Okkola, T. 44) Pacin, Y. 45) P'cnttilä, 1. 46) Pu1:kkinen, J. 47) Pälli, E. 4 ) Repo, E. 49.) Repo!lleIl, E. 50) Roschier, O. 51) Räisänen, E. 52) SaihlstrÖlffi, 53) Sarndbäck, O. J. 54) Santala, L ) Savi'a, E. 56) Schneidler,. H:son, 57) il'lanpää, K. 5 ) TeivaaJa, V. 59) Tossavainen, J. 60 ) Tullffii, K. J. 61) Tuomi, K. 62) Tuamis1.o, K. 63) Turunen, P. 64) TuUlo, K. 65) Tyn.ell, A. 66) Wahlroos, Y. 67) VaiJJ1mma, A. 68) Valkama, T. 69) Valliu, V. 70) Valtonon, G. 71) Vartio, Y. 72) Viinikaincn, 73) Väre, E. 15 ) SVUL:n Ul'heiluja,oston laatiman tila ton PClllSteella todettiin, että HelsinO'in Kisa-Veikot on kuluneen vuoden Suomen rata,- ja ken.ttäui1heilumestaruuskil,p'ailul'8sa saavuhamiernsa palkintosijojen perusteella 42 pisteellä voittanut vuodeksi haltuunsa n.s. Kalevan maljan. joka luovutettii!j1 HKV:n puheenjohtajalle, prokuri ti O. Rosehierille. 27

15 SVUL:n Liittojohtokunta v Liittojohtokunnan kokoonpano. Liiton hallituksena toimineeseen liittojohtolmntflan ovat kuwuneet liiton puhe njo:htaja johtaja Aksel Ek, vara'pujheenjolhtajoa:na maisteri Toivo Arr-o, raha to'l1hoitaj~?-~, jdht~ja LauI'i Koskivaara ja jä eninä: a'pulajspoluffimestan O. Mäkeläil1'e'D, insinööri. P eltonen, lehtori Ranne Roni, toihtori J.1auri Tanner j,a ~ehtori Väinö TeiV'aala s~kä SFI:n. oou ta'jana kanu'eari Runar Granholm. Liittoj()lhtokunnan asettamaan työvaliokuntaan ovat kuuluneet jolhta'jat Ek ja Koskivaara sekä maisteri Aro, va-rajäsenenä kamreeri Granholm. Liitto'jdhtolrunl1'an sihtoorinä on toiminut liiton toimi - topääillikkö Lauri antala. Liittojohtokun?wn kokoukset. Kuluneen vuoden aikana liittojohtoh.ll11ta kokonaisuudessaan on pitänyt 11 ja työvaliokunta 20 lwkousta, yhteen ä ii8' 31 kokousta. Kokouksien pöytäkirjoihin on merkitty yhteensä 257 pykälää. Liittojo:h.tokunnaJJ1 jäsenet ovat 0, allistuneet kokollksiin seur.aavasti: Ek 9, Aro ja KoskivaaTa 8, Roni 7 sekä P eltonen, Tanner, Mäkeläinen, Teivaala ja 'l'anner 6 kokoulkseen. TyövaEolcunIJall kokouksiin osallistuivat: Aro 18, Ek ja KoS'kivaara 15 sekä GranllOlm 2 kokoukseen, jota paitsi T'anner on ollut saa'puvilla 4 kdkouksess'a erikoisasioita käsi t:telamässä. Liittojohtokunnan hoitmnat asiat ja tä1'keirnmät päätökset.. LiittohaUinnon päätös erilkoisliitt~ihin siirtymisootä on aiheuttanut liittojohtokunnan monien n.s. varsinaisten tehtävien lisäksi runsaasti valmisteleva:a laatua olevia töitä. Liittojohtokunnan hoitamista asioista ja tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon seuraavat: 1) hoitanut liiton l-.ahavaroj'a ja muuta omaisuutta ekä huolehtinut liiton talouden lujittamisesta,; 2) tehnyt sopimuksen Suomen Olympialaisen Komitean Jean a yhteisen olympialaiskeräyksen toimoonpanemi 'esta; 3) suunnitellut ja painattanut SVUL:n 25-vuotistoiminnan pro'pagandamerkin sekä järjestänyt merkkien myymisen liiton jäsen eurojen välitylksellä' 4) laa'tinut laajaill, m.m. 21 liitettä käsittäneen kertomuksen v. 19'30 valtio'avun käyttämioostä ja jättänyt perustellun mnomuk en valtioavun saamiseksi v:n 1931 toimintaa varten; 5) valvonut liiton etuja Nestori Toivosen testamenttia~a a ja sopimu tietä selvitellyt liiton osuuden k.o. asiassa;. 6) va1mistianut säännöt oi'keusneuvos F. O. Lilitclmen testamenttirahastolle ; 7) neuvo't,ellut ja hoit,alilut Suomen Urhei:lulehden myymiseen liittyvät a iat; ) huolclhtinut Kiviniemen ki,inteistön ho1ta:mise ta ja vuokraamisesta; 9) kiinnittänyt hu()(llliota. asettamansa ko'l1litean tujtkimujksien perusteella lil'ton toimiston henkilökunnan palkkaus- y.m. asioithin; 10) myötävailmttanut Valtion ' rhei:lu- ja Voimi telulautakunnan toimenpitei iin hii'htomusoon p rusta'l1li ta t'arkoittalva sa suksikel'äykses ä; 11 ) myötävaikuttanut Hiilhtojaoston,toimenpitei iin hiihtopulew- ja Jkerrkäasia a; 12) taii'kistanut liiton pi,i'l'il'ajat ja 'tehnyt niitä koskevan ehdotulksen lii<ttoha1linnolle; 13) uusi'l1ut Syn.1:n yleiset ki1pailusäännöt ;

16 30 14) valmistanut mallisääomöt j ao toist.a muodostetl'avia erikoisliittoja varten; 15) tal~lcastanut erikoisliittojen toimintasäännöt ja itellyt ne 1a usullnol1aan varustettuna liittohallinnolle ; 16) kä itellyt cl'ikoisliittojetn mää.t'äraha-anomuikset ja laatinut ko. määräralhoja k k-evan ehdotuksen liittohallinnolle ; 17),ryhtynyt toimenpiteisiin SV L:n kuwutuslel1den perusta:miseksi ; 18) telmyt elldotlllksen liiton ansiomerkin myöntämisestä liiton t.oiminna a an ioituneiue henlålöijle; 19) ratkai sut erinäisiä riita- ja vetoomu a 'ioita ; 20) huolehtinut liiton u.l!komai i ta edu tustehtäjvistä; 21) v.alvonut liiton toimiston tehtäviä; 22) hoitanut liiton juok evat asiat. SVUL:n Voimistelujaosto v Johtokunnan kokoonpano. SVUL:n Voimistelujaoston johtokuntaan ovat kuuluneet: varatuomari V. J. Niiniluoto, lehtori O. Väänänen, raut. virkamies E. Railio ja konttoristi K. Lumio Hel 'lingi tä, lehtori Ranne Roni Lahdesta sekä voimistelunopettaja A. Tttrunen Viipuri ta. Svenska Finlands Idrott förbundin nimeämänä edustajana on johtokuntaan kuulunut voimistelunopettaja M. Steiskal Helmngistä. Jaoston puheenjohtajana on ollut varatuomari V. J. Viinil1wto, varapuheenjohtajana lehtori Ranne Roni, sihteerinä ylioppilas J. Sinisalo sekä jaoston rahavarojen hoita:jana SVUL:n taloudenhoitaja H. Pohjola. J aostojohtolkunta on kuluneen vuoden aikana pitänyt kaikkiaan 14 kok<lusta, joiden pöytäkirjoihin on kertynyt yhteensä 208 pykälää. Johtokunnan jäsenet ovat 0 allistuneet kokouksiin euraavasti : Niiniluoto Väänänen.... Lumi Turunen Roni.... Steiskal.... Railio kertaa

17 32 Jaoston jäsensmwat. Jaoston jäsenseuroik i hyväksyttiin kuluneen vuoden aikana 17 uutta s.euraa. Jaoston jäsenseurojen lukumäärä vuoden päättyessä oli 242 seuraa, niissä yhteensä 16,222 jäsentä. Ed1tsi1tS SVUL :n Liittohalli71lnossa. Jostoa on edu tanut SVUL :l} Liittohallinnossa jaoston pujheelljohtaja V. J. Niiniluoto selkä hänen varamiehenään varapuheelljohtaja Ra11lY/,e R(J!ni. Edust11S S1wmen Olympialaisessa Komitea sao J aostoa on Suoonen Olympialaisessa Komitea a edustanut varapuheenjohtaja Ranne RO'(l-i. Edll,stus Stadion-Säätiössä. Jaoston pulheenjohtaja lt. J. Niinilttoto on eclu tanut jaostoa Stadion-Säätiössä. J ;:wstokokous. VaI' inainen jaostokokous pidettiin Helsingi sä syy - kuun 27 p :nä. Kokoukse sa oli edustettuna 7 jäsenseuraa. Liiton toiminta ääntöjen edellyttämien asioiden lisäksi kokouksessa,keskusteltiin seuraavista kysymyks tä: 1) Osanotto olympialaisten kisojen voimistel1tkilpailuihin v Ky ymyksen alusti lehtori Ra11lY/,e Roni. Keskustelun tuloksena kokous yksimielisenä esitti Suomen Oly.mpialai ehe Komitealle julkilausuman, jossa se toi ilmi ehdottoman vaatimuksensa voimi telujoukkueen lähettämisestä v olympialaisten kisojen voilnistelukilpailuihin. 2) Osanotto v Pmhassa pidettäviin SokoTrj1thliin. Ky ymyksen alusti jaoston pulleenjohtaja V. J. Niinil1wto. Kokou asettui yksimieli enä kannattamaan alllstajan ehdotusta voimist.elujorukkueen lähettämiseksi k.o. juhlille ja jätti kysymyksen ratkaisuun saattamisen lausuminsa toivomuk in Voilnisteluliiton seuraavan vuoden johtokunnalle. 3) Suomen seumvoi~nistelumesta1'1tuskilpail1tjen koulnlaissar'jan sii1'tiiminen SU01nen Oppikoulttjen Urheilijoille (SOU :lle). Alustaja lehtori ROJnne Roni. Alustul{sen johdosta virinneen ke kustelun tuloksena kokous yksimielisenä päätti a) luovuttaa Suomen seuravoimistelumestaruuskilpailujen koululaissarjan Suomen Oppikouluden Urheilijain va tai uud a huolehdittavajksi, b) luovuttaa tätä arjaa koskevat kaiklö kiertopalkinnot, lukuunottamatta SVUL:n standaareja, SOU :lle en järjestälnissä koululais arjan voimistelumestaruuskilpailuissa kilpailtaviksi niiden ääntöjen mukaan, jotka kutakin eri,kiertopalkintoa varten erikseen on vahvistettu, c) siirtää poikajoukkuevoimi telu1i1estaruuskilpailuja ko kevan kysymyksen johtokunnan ratkaistavak i. 4) Voimisteluliiton vojrojen vastainen ka1 tutt'amvnen. Kygymyksen alusti johtokunnan puolesta jolhtokunnan jä en lehtori O. Väälnälnen. Ky ymy'ksen e ille ottamisen tarkoituksena oli aada jaoston maaseutujä eniltä lllajhdollisia neuvoja, millaisin keinoin perustettava Voimisteluliitto voisi va taisuudes a hankkia itselleen varoja. Alustajan esitys ja virinnyt keskustelu jäivät evästyk eksi uudelle johtokunnalle. Aktiivivoimistelijcvin neuvottel1tkokous. Jaostojohtokunnan toimesta pidettiin Karh ulassa joulukuun 13 p :nä Suomen mieskoihtaisten voimisteluu1estaruu kilpailujen yhteyde sä aktiiviv oilni telijoiden neuvottelukokou. 'l'ilaisuude a oli läsnä kaikl<iaan 27 henkilöä. Kokouksessa keskubtellui ta asioista mainittakoon euraavat: 1) V:n 1932 olympialai ten kisojen 0 anottosuunnitelmat. 2) Osallistuminen V:n 1932 Sokol-juhliin Praha sao 3) Miten voimistelijoiden oli, i valmentauduttava olympialaisiin kisoihin ja Sokol-juhlille ~ 4) Karsintakilpailujen järjestäminen. 3 33

18 34 5) Voimi telijoille laadittavat yhteiset valmennu.sohjeet. 6) Valmennusleiri.J..'Ysymys. 7) Harjoittelumahdollisuudet olympialai 'matkan aikana ja perillä. 8) Olympialai joukkueen johta.jalkysymys. Voimistelnlliiton pemstava kokous. SVUL:n organi ahon tullessa muutetuksi kokoontuivat jao ton jäsenseurat syyskuun 27 p :nä liiton huoneustoon p erustamaan VUL:n toimintasääntöjen edellyttämää itsenäistä Voimisteluliittoa. Jaostojohtokunta oli jo aikaisemmin laatinut uudelle liitolle sääntöehdotuk en ja lähettänyt sen ennakkotutustumista varten kullekin jaos-. ton jäsenseuralle. Perustavassa kokouksessa käsitellyi tä asioista ja tehdyistä päätöksistä mainittwkoon seurallvat: 1) Kokous päätti yksimielisesti perustaa Voimi 'teluliitto-nimisen yhdistyksen. 2) Hyväksyttiin johtokunnan laatima eihdotus Voimisteluliiton toiminta, fu1.nnöiksi ja päätettiin hakea niille lainmukainen vajhvi tu. 3) Voimisteluliiton edustajik i v aikana pidettäviin SVUL:n liittokokouksiin valittiin ääne tyksettä lehtori V. Lahtinen Viipurista, H :gin Yliopiston urheilunopettaja A. K.ask ela ja johtaja A. Neittamo Helsingistä. 4) Voimisteluliiton euu taj]};:si SVUL:n hallitukseen valittijn: lehtori Y. NylciiJnen Sortavala ta - varalle kauppia K.. T1Wtni. Hämeenlinnasta, varatuomari V. J. Niilnilnoto H el ingi tä, varalle lehtori O. Väänäinen Helsingistä sekä lehtori R. Roni Lahdesta, vara1]e v't>imistelunopettaja A. TUl'unen Viipurista. 5) Hyväksyttiin liiton v:n 1932 talousarvio. 6) Liiton en.simmäi eksi puheenjohtajaksi valittiin yksijmi elise ti val'atuomaj.'i V. J. Niiniltwlo Helsingistä. 7) Liiton johtokuntaan valittiin äänestyksettä lehtori O. Väänänen, rautatievirkamie.s E. Railio ja voimiste-», lunopettaja M. Steiskal Helsingistä, lehtori Ranne Roni IJahde 'ta sekä lehtori V. Lahtinen ja voimistelunopettaja A. T1~n~nen Viipurista. Johtokunnan varajäseniksi valittiin niinikään äänestyksettä konttoristi J[. Lwmio He] ingistä ja voimistelunopettaja H. Savolainen J oensuusta. 8) Liiton tilintarkastajiksi tulivat kamreeri J. Tossavairlen Helsingistä, varalle varatuomari L. Pesonen Helingistä sekä johtaja J. Laime Helsingistä, varalle kauppias K. l'twmi Hämeenlinnasta. Kansainvälisen Voimisteltdiiton kong1'essi. Kansainvälisen Voimi teluliiton kongre i pidettiin maailmanmestaruu.skilpailujen yhteyde sä Parii is a. Tilai uus sai erikoisen juhlaleiman sen vuoksi, että liitto oli tänä vuonna tullut toimineeksi 50 vuotta. Kongl'esissa edustivat liittoa pääkonsuli ][aatlo Bmsin ja voimistelunopettaja H eikki avolainen. Jaosto oli aikanaan ehdottanut Kansainväli ' lle Voimisteluliitolle. 1) että olympialaisten kisojen voimistelukilpailuihin saisivat va.staisuudessa yk ityi etlön voimistelijat osallistua, huolimatta siitä, lähettääkö maa joukkuetta ko. kilpailuihin tai ei; 2) että maailmanmestarllu kilpailujen ohjelmasta poistettaisiin kaikki urheilulajit; 3) että liittomme sai i v järjestää maailmanmestaruuskilpailut Hel.singissä III yleisten Voimistelujtthlien yhteydessä. Kaikki jaoston ehdotul, et olivat kä iteltävinä kon gress:ijs a. Lopulli en päätöksen teko iirtyi kuitenkin Prahassa v pidettävään kongres iin. K utssitoiminta. Kuluneen vuoden ai,kana jaoston avustrunana on toimeenpantu seuraavat kahdet voimi telukutssit: 1) POt'issa toimeenpani ikäläinen piirijohtokunta voimistelujohtajajkur sit tammikuun 4-9 p:n välisenä aikana. Niille osallistui kaikkiaan 15 voimistelijaa. Kurssien johtajana toimi lehtori A. Rydman ja opettajina 35

19 36 lääket. kand. T. Laes, voimistelunopettaja P. Salminen ja konttoristi Y. Milan. 2) Kiviniemessä järje ti jaosto yhdessä Urheiluopis~ ton kanssa aktiivivoimistelijoiden harjoitusleirin heinäkuun p:n väji enä aikana. Leirille osallistui yhteensä 18 I-luokan tai sitä va taavaa voimistelijaa. Leirin johtajana toimi lehtori P. SY1'e?t ja opettaji.na rheiluopiston opettajat. V oimistel1meuvonta. Suoritettuaan vuosina 1929 ja 1930 laajakantoista heräty - ja neuvonta toimintaa jaa tojohtokunta on kuluneen vuoden aikana kiinnittänyt huomion a etupäässä taitovoim~ t lun kobottami 'een maa samme. 'l'ämä johtuu läjlinnä siitä, että liiton voimistelijoille tarjoutui monta huomattavaa ulkomaista edustustehtävää. TaitOIVoimi telijoihin kohdistunutta neuvonta- ja pr o pagandatyötä ovat suorittaneet lehtorit Y. Nykänen. V. Lahtinen ja P. Syren, voimistelunopettajat A. T1WUnen ja V. Ervola sekä aktiivivoimistelijat H. Savolainen, M. Uosikkinen, J. Pakm'inen ja M. Nyb erg. Stipendit. Helpottaak een voimistelijoiden osallistumi ta Urheiluopi tossa 20-27/ 7 pidetylle aktiivivoimistelijoiden harjoitusleirille jaostojohtokunta varasi Smk. 2,000: jaettavaksi stipendeinä lei'i'iläisille. Hakemusten perusteella johtokunta myönsi seur aavat avustukset: T. Hirsikangas, Tampereen Vo:i!l:ni.stelijat.... L. Marttinen, Kotkan Into K. Hakala, Vaasan Va aana _.... _. _. _... H. Salmi, Vaasan VasMna _ V. Lagström, Ylioppila voimistelijat... _ P. HY'kkyrä, Ylioppilasvoimistelijat.,.. _... L_ Vainio, Viipurin Reipas _ Pakarinen, Kelkkalan Kisailijat.... N. Fabrieius, Joensuun SLU P. Heikkinen, Kuopion Urheilu-Veikot.... H. Toivonen, Terijoen Ter ä :- 200:- 250:- 250:- 225:- 200:- 150:- 150:- 150:- 125:- 50:- Yhteensä Smk. 2,000:- V oimistelurne7'kkisuoritttkset. Vuoden kulues a jaostolle on jätetty 40 eri voimi teiumerkkisuoritnstil ai uuden pöytäkirjat, joiden perusteella jao to on myöntänyt asianomai ille suorituksia va taavat merkit. Suorituk et ovat SVUL:n piireihin nähden jakaantuneet seuraava ti:: I Pii r i I 1 lk. I II [k. i IlJ lk.! IV Ik.l Yhteensä Etelä-PohjanlIl1aan piiri - - I Etelä.;Saimaan J[ elsi,ngin Il ämeemjinnan llä-karjalan Kainuun Keski-Pohjanmaan Keski-Suomen Kymellllaakson l - 4 La,hden Mikkelin Oulun l 1 Peräpohjolan Pohjois-Karjalan Pohjoi.s-Savon Porvoo.n Satakunnan I Sa,vonJinnan Tampereen Vak'ka-Suomen Varsinai.s-Suomen Viipurin Urheiluopisto yhteensä I 7 I 22 I 84 I 178 I 221 lvierklki uorituksien yhteydessä erik een mainittakoon, että Viipurin Reippaan jäsen Otto Suhonen ori viidesti suorittanut 1 lk:n merkin, joista viimeisen kerran

20 38 vuotta täyttäneenä. Tämän johdosta hän on saanut lenllaisen I Ik:n voimistelttrnerkin N:o 3. Rckisteröidyt voimistelttn arvostelut1lorna7'it. yu?den kuluessa jaootojohtokunta on rekisteröinyt kalkinaan 4 henkilöä voimistelun 1 lk:n ja 28 II lk:ll arvostelutuomareiksi. Lu ttelo näistä on ivuilla] Kotimainen kilpailutoiminta. I. Kansalliset kiipaiittt. Kuluneen vuoden ailkana ovat seuraavat jäsenseurat toimeenpanneet jaoston luvalla myönnetyt kan aili et. voimistelukilpailut: 31. 1, Karhuhm Katajai. et; 1. 2, Kelkkal an Ki ailijat; 8. 2, Tampereen Voimistelijat; 8. 3, Kuopion Urheilu-Veikot; 19. 4, Enson Kisailijat; 24. 4, Kirvun Vilkas; 14. 6, Perkjärven A.lku; 22.11, Kotkan Into; 5. 12, Lahden Ahkera. II. Kat/,pt/,nkiottelut. Vuoden kulue a on aikaisempien sopimu ten mukais,esti toimeenpantu seuraavat kaupunki ottelut : 1) Kattp1tnkiotteIn Sodavala-Savonlinna-J oensmt Joensuussa. Ot~elun voi~ti Savonlinnan jouklkue Lehtokangas, Syren Ja Vestermen tulok ella pisto Joensuun joukkue Sarola, Fabricius ja Hakulinen oli toinen tuloksella pisto Sortavala oli kolmas jouk kueella Liltr, Mansten, J-1agström tulok. en olles: a pisto 2) Kattpunkiottelt/, Kotka-Hamin~Lahti Lahdessa.. Kilpailuun osallistuivat mainitut kaupungit. Kun amoastaan Kotkalla oli täysi joukkue, sai se mestaruuden tuloksella pisto Joukkueessa voimistelivat Si.nijärvi, Py!kkö, Marttinen, Mäkelä ja Holrrnroos. ) 3) Viipnri-H etsinki kattp1tnkiottei1/'sttunnileimat..taostojohtokunta ryhtyi jo vuoden alu sa toteuttalllaan Viipuri-Helsinki kaupunkiotteluajatusta. Siinä mielessä johtokunta kut ui koolle kaik.kien helsinkiläi - ten voimisteluseurojen edustajat. N cuvottelui a piiästiinlkin niin pitkälle, että ottcl ua koskevan sopimulc en allekirjoittivat molempien kaupunkien seurat ja päätökseksi tuli. että ensimmäinen ottelu suoritettaisiin IIelsinO'i ä YJioppilasvoimi t lijoic1en järje. tämänä. Ottelu ta ei kuitenkaan tullut mitään, kun IIelsinki ei saanut joulclmetta muodostetuksi. III. Btt01nen voimislelmnestarunsmlpailttt. a) Se ura voi m i s tel u me s t a r u u s k i 1 p a i 1 u t. Suomen seuravoimi tclumestaruuskilpailut järje. ti Viipurin Reipas Viipurissa huhtikuun p :nä. Mestaruudet jakautuivat. eutaavasti: 1. Konlttlaissarja. 'rähän arjaall 0 allistui ainoa - taan Viipurin Suomalaisen Ly 'eon Vesa, saavutta n mestaruuden pistemäärällä MaaIaisse~/'Tojen sarja. KilpailmID 0 al1i tui 3 joukkuetta. Mestariksi tuli Karhulan Katajaiset pistemäärällä Enson Kisailijat oli toinen pistemäärällä ja kolmas Kirvun Vilkas ][aupttnhiaissemojen sa7'ja. Täs ä sarja sa kilpaili kaikkiaan 4 jolruuetta, nimittäin YlioppilaE.'Voimi telijat, Kelkkalan Ki ailijat 1. Kelkkalan Kisailijat II ja Viipurin Reipas. Mestaruuden voitti YlioppiI asvoimistelijat pisteunäärällä 'roin n Kelkkalan Kisai1ijat 1, pistemäärällä , kolma Viipurin Reipas, ja neljä KelkJmlan Ki ailijat II, Sa1'jojen 11l1'eslcohiaiset kil]jaii1ct. Sanomalehti Karjala oli lahjoittanut kuhunkin arjaan kiertopalkintona hopeapokaalin, kilpailtavak i mie kohta,isi sa uorituksissa. Tulokset: KanpnnkiIaissarja: 1) H. Savolainen, Y,V., pisto 2) 1. Pakarinen, KK, pi t. 3) M. Nyberg KK., pisto 39

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 SAVONLINNAN MOTORISTIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Motoristit ry Sen kotipaikka on Savonlinna Yhdistyksen kieli Suomi 2 Toiminnan tarkoitus Tämä yhdistys, jota näissä

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Suomen Voimisteluliitto v. 1934.

Suomen Voimisteluliitto v. 1934. 2H 11) jakanut SVUL:n vuoden 1933 tilinpäätöksen yhteydessä piiritoiminnan tukemiseen ja tehostamiseen varatut Smk. 20,000: - piirijohtokuntien käytettäväksi seuraa vasti: Viipurin piirille... 2,000: -

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO SUOMEN VOIMISTELU* JA URHEILULIITTO HELSINKI 1929 OLYMPIALAISEN VIISI* JA KYMMENOTTELUN PISTETAULUKKO I SUOMEN VOIMISTELU» JA URHEILULIITTO HELSINKI

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

JASENKIRJA VIIPURIN SINIMELAT R. Y. Ote. Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen merkittäväksi

JASENKIRJA VIIPURIN SINIMELAT R. Y. Ote. Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen merkittäväksi SIN IMELÄT VIIPURIN SINIMELAT R. Y. JASENKIRJA Ote yhdistysrekisteristä: Yhdistyksen rekisterinumero 22750 Merkitty: Yhdistysrekisterin siv. 311 VR 79 Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Liittovaltuuston kokous

Liittovaltuuston kokous Liittovaltuuston kokous Uusikaupunki 4900 Jäsenmäärät 2012-2015 4800 4700 4704 4721 4749 4800 4600 4500 4400 4427 4470 4300 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 16.11.2015 Tavoite 2015 Sarja1 4427

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot