SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0"

Transkriptio

1 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

2 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna HelSinki Kauppalehti Oy:n Kirjapaino. VUOJJlI.1a 1931 tqteuturivlat lqpullisesti SVUL:n jaqstojen taholta tehdyt suunnitelmat ja alqitteet liitqn QrganisaJti'On muujttamiseksi silten, että alistetussa asema sa Q1evista jaostoi ta mu'odostettaisiin itsenäisiä erijwisliith)ja. KQk'Ouksessaan 29/3-31 SVUL:n Liitt'OhallintQ nim. vahvisti edellisenä vuonna tekemänsä päätöksen muu ttaa liit'on QrganisaJtio edellämainitulla ja m'onella muullakin n.s. erikoisli1ttokqmitean laatiman mietinnön edellyttäjmällä tavalla. Kun päätös määrättiin astuvaksi YQima<lll1 vuqden 1932 alussa, aiheutti sen täytäntöön paneminen jo kuluneena vuonna laajahkoja tqimenpiteitä useimmissa SVUL:n toimielimis ä, joista varsinkin jaqstot joutuivat tekemään erittäin tiivistä työtä itsenäis ti toimivien seuraajien a hyväksi. Tämilin toiminnall seul'a uk ena eri j:aostojen jäsenseurat olivat tilaisuudessa perus'trurnaan SVUL:n jäse.ninä toimivat seuraavat crikoi 'liitot: Voimisteluliitto, rheiluliittb, HiiJLtoliitto, Painiliitto, P e äpaljoliitto, Pyöräilyliitto ja Poikaurheiluliitto, jqtka oli saatu täysin toimintamahdollisiksi vuoden 1932 a1k:a a. SY L:n Qrganisati'Ossa oli täten saatu tehtyä jo vuosikau ia esillä 'Ollut tarpeelliseksi katsottiu muutos, joka tietänee enti tä parempia tuloksia SVUL:n ummelle.en 25 vuotta hqitamille liiku11taharjoitu muodoille. Vaikka edelläselostetrtu organisati'omuu tqs aiheutti SVUL:n t'oimielimille runsa.asti tavallis'uudcsta poikkea,. vaa työtä, liitto 'On silti pitänyt velvollisuutenaan huo-

3 4 lahtia myös ylei estä toiminnastaan. SVUL:n jaoslot ovat enlti een tapaan voineet huolehtia propaganda-, ncuvonta- ja kurssitoimintilasta unohtamatta myö kään kilpailutoiminnan ylläpitämistä j,a edi tämistä laajoissa lwtimaisissa piircissä. iinikään liiton jao lot ovat entiseen tapaan huolehtineet kansainvälisestä kanssakäymicstä kongressien, mmaottelujen y.m. kilpailujen avuha siten ylläpitäen jopa tohostaen Suomen urheilun asemaa kansainvälisen toiminnan aloilla. SVUL::n Liittojoihtokunta on tilaisuud a esittämäfu1 seuraavan selostu.k en hi,ton toiminnasta vuodelta Liiton toirninta-akwn kttuluvat liikttnta1w1 joihtsrnuodot. Liiton toiminta-alaan ovat edelleen kuuluneet seuraavat liilrnntalharjoitusmuodot: 1) voimi telu, 2) raiaja k<:mttäurheilu, 3) hiihtto- ja mäenlasku, 4) kreiklkalaisl'oomaljainen ja V1apaapaini, 5) pe8äpalloilu, 6) pyöräily ja 7) poikaul'heilun eri muodot. Liiton O1 ganisatio. Liiton organisatio on ollut seuraava: a) Liittokokous, b ) Liitto.hallinto, e) Liittojohtokunta, d) Jaostot: 1) Voimi.stelu-, 2) Urheilu-, 3) Hiihto-, 4) Paini-, 5) P 'äpa}llo-, 6) Pyöräily- ja 7) Poikaurheilujtaostot, e) Piirit : 1) Etelä-P,ohjanmaan, 2) Etelä Saimaan. 3) Helsingin, 4) Hämeenlinnan, 5) Itä-K'arjalan, 6) Kainuun, 7) KC8ki-Pohjanmaan, 8) Keski-SuOmen, 9) Kymenlaakson, 10) Lahden, 11 ) lvlikkelin,.12 ) Oulun, 13 ) P erä-pohjolan, 14) Pohjoi -Ka,rjalan, 15.) Pohjoi -Savon, 16) Porvoon, 17) Satakunnan, 18) Savonlinnan, 19 ) Tampereen, 2å ) Vakka-Suomen, 21) Var inais-suomen ja 22 ) Viipurin piirit. Liiton toirnielinten kokoukset ja jäsenistö. Kuluneen vuoden aika.na liit'on eri toimiclim ct ovat pitäneet kokoul ia enraavasti ja niihin on kuul Ullut seuroja ja yksityisiä, 18 vuotta täyttäneitä jäseniä seuraavat määll'ät: Toimielin Puheenj oh taja Kokouksien Jäseni lö 1 k I :ien seuu u luku I jä~~- roja ma LiittohalJinto... E. JUUl'eva Liittojohtokunta.. A. Ek 3l Jaostot: Ivaimistelujaosto.. V. J. iiniluoto ,222 Urheilujaosto... Iu. Kekkonen ] ,000\ liiihtojao to.... A. Palmros ,52+ Painijaosto V. J. Pentt'ala ,132 PesäpalJojaostQ.. V. Kuu io ,582 Pyöräily jaosto... K. Lindström ,420 Poika lll',h eiluj'aosto L. Tanner ,164 Yhteensä 141 1, Piirit: Etelä-Pohjanmaa K. G. R. ~hlbäck ,875 Etelä-Sa,imaa... E. A. Manninen ,182 Helsinki H. Öhman ,594 Hämeenlinna... K. Tuomi ,600 Itä-Karjal'a...,.. J. Ikävalko ,290 Kainuu G. Enwald Ke ki-pohjanmaa A. Valkama 9 28 ]4 758 Keslki-Suomi..... T. S'alava , Kymenlaakso... E. Paavola ,039 Labti..... A. Pöyry , Mikkeli M. Hämä,läinell Oulu..,.....,... E. Lyly Perä-Pohjola... V. Nopanen ,000 PohJois-Karjala'.. V. Vainik,ainen ,567 Pohjoi -Savo Keinänen ,670 P,orvoo.... E. Lampinen Satakunta H. Hirvinen Savonlinna.... H. Luostarinen Tampere... A. Tavast Vakka-Suomi... V. Valli Varsinais-Suomi.. R. Koponen I 21 I 2,437 IVi,ipuri A. Kuu&is,to ,879 Yhteensäl ,3Q L,99E 5

4 6 Lisä elvi tyksenä edehäe it ttyyn voidaan todeta: 1) että Liittojohtokunta kokonaisuudessaan on kokoontunut 11 kertaa ja sen asettama työvaliokunta 20 kel'tal't = 31 kokousta; 2) että jaostojcn kokoustilastoijlin sisältyvät vailj1 jaostojohtokuntia ko kevat tiedot ja että jaostokokoukia koskevat kokoustilastot elviävät iku1jakin jaootoa k0s. kevista kertomu!ksista; 3) ettei edelläoleviin kokou tilastoihin sisälly toimikuntien pitämiä kokouksia. Liiton jäsenistö. Vuonna 1931 liiton uusiksi jäseniksi hyväksyttiin 45 S'luraa ja oli liiton kokonaisjäsenmääl'ä 599 seuraa ja jäsentä, jotka jakaantuivat seuraava ti: Seuroja 1) SVUL:n piirien jä enistö ) aqle 18 vuotisia poikia ja tyttöjä.. 3) Svenska Finlands Idrottsförbund ) NMKY:n Urheiluliitto Jäseniä , Yhteensä Liiton presidentti ja pttheenjohtaja. Liittokokouksen valitsemana liito.n presidenttinä on edelleen toiminut professori Ivar Wilskman ja liittohallinnon valitsemana liiton puiheonjohtajl3.na johtaja Ak ei Ek I Edustus Alft'ed J[mdelinin urheiltwahaston hoitokunnassa. Alfred KOTdcilnin rahaston u:rncilu:n ja tervieydenhoidon edistäjmiseksi Suom -nimi en säätiön hcitokunna sa ovat liiton edustajina olleet johtaj-a ~1 ei Ek ja rprokuri ti A. R. Lang. laiton toirnielirnien työtavat. SVUL:n toimielimet ovat m.m. valtion myöntämillä avustusmäärätahoillia voineet jatkaa aikai emp:uen vuosien toimintaa hoitamiensa liikuntaharjoitus'iduotojen kehittämiseksi ja edistämiseksi ijrulssi- ja n uvont'a:toi- minnan, yleisen prollaganc1atyön j.ll.c. avulla. 'fä tä ioimimlasta voidaan esittää sruraamt tila to1: Kurssien laatu '1) l 'ni/jiiste11/: IJ Johlajakurssit ),\ktiivivoimist. harjoqi tuslciri (Yhde sä rh. opis!. kanssa) )) Rnla- ja kcntläurheilll: 3) UrhciluJlcuvojakur s. -1 ) Aklii,viurh. kurssit.. 5).. I 6) Urhci.luncuvojakufss. 7) Suojeluskunt'a,in u!'- hciluneuvojain kurss. 8),\ktiiviurh. kurssit.. 9) rheiluncuvojakurss. 10) Akti iviurh. kurssit.. 11 ) UrJlci luneuvojakurss. 12) Aktiiviurh. kurssh l.:nheiluneuvojak'llrss. \.t.).\kliiviurh. kurssit.. 15) UrJ1(~iluncuvojakur s. 16) Aktiiviurh. kur sit.. 17).\ktiiviurh. h arj. leiri I r) Iliihto ja IIläcnlaskn: A. I(11/'~sitoimillta. 9/ 1 Pori paikka 20-25/7 Kivinicmi 31/5--6/6 IKUOPiO 1-3/6 Kajaani 31/5-6/6 Kuopio 7-13/6 Joensu LI 7-14/6 Joensuu 7-14/6.Joensuu 1 20/6 Viipuri /6 Viipuri 28/&-4/7 Orivesi 28 1 &-4/7 Olivesi /6 Loimaa 21-27/6 LoimlHl 12-19/7 IKannu 12-19/7 KanJ1lLS 1 23/8 IOr'ivcsi 118) Mäcnlaskun neuv.- ja arvosteluluorn. kur. 'it J5/3 Kuopio 19) ;\läelllaskun neuv.- ja arvostelutuom. kurs.;it ]. 15/3 Virojoki 20) Mäcnlaskun neuv.- ja arvostelutuom. kurssit 2+-26/3 Lahdcnpohja 2\) liiibtoqkokeiluleiri.. 1&-2813 Jyväskylä 22) Aktiivihiillt. harj. leiri 1 22/ 11-19/121 Koli d) Pahti:, 23) Painituomarikurssit.. I 2.t.) ~l :: 1 1/3 13/3 20/3 25/4 Vaasa Ylisliaro Laihia Helsinki 7 I'itämisaika Osanottajia 1.'> _1_8_ II 6 13.J

5 8 27) 2-3/5 Kokkola 3 28) 8/5 Ko()uvola 3 29) 15/5 Va'asa 3 30) 1/8 Rovaniemi 3 3 1) 20/8 Van a 8 32) 3.'9 Kouvola 4 33) 25/9 Helsinki 2 34) 1/10 Kouvola 5 :35) 15/ 10 Voikka 7 36) 7/ 11 Kyminlohdas ~ :31 ) 1/ 12 Vaasa 2 38) 17-18/ 12 1m'a tra 10 e) J>c.~ii ilo Ilo : /72 39) ;'\cuv.- ja tuomarik ,5 ISuomen linna 40 40) 6-15 ' 5 Hei inki ) 3O--;-l1 /5 Savonlinna 10 42) 1-6-'6 Ki,viniemi 61 ~3 ) 1-7,'6 Kuopio 42 H )!J-12'6 Utti } Porvoo 3\.J.6) 16-18/6 Hamina ) 28/&-5/7 Sa'arijärvi 15 48) 1 Z5 /8 Kotka 12 f) Poilwurll cilu: ~94 +9) Uinbi-, pcsäp. ja yl. urho kurss, ' 2iJ!6 Säkylä 30 50) 25/&-2/7 Kokemäki ) 2 /7 Köyliö 30 52) U /7 Ki'ikka 40 /53) 1-!-26/7 Tyrvää J.) 26/7-3/8 Harjavalta 45 55) Luenloja l;unllankirjurcillc...,, /10 Helsinki I Edellämainituilla kur ' 'eilla on ollut yhteensä 928 osanottajaa. Kur sien perustee11a liitto on hyväksynyt viralli iks'i arvostelu- ja palkintotuomareik i: 1) yleisui'heilun ala),la 3 tuomaria 2) voimistelun 32 3) Jlii,hdon 4{) 4) pesäpallon 116 5) p>ainin Yhteensä 226 l'll<lmaria Viitaten edelläoleva a koihda a A) c) 21 mainirttu1111, hiiht<jkokeiluleiriä ko kevaan merkintään voidaan todeta, ('ttä SVUL:n Hiihtojaosto on tehnyt aloitteen k.o. leirin järjestämiseksi. h~ irin käytäul1ölli et järje tclytc'hlävät hoi ti ja'ostojohtokunnall myötäya ikutuk ella 1'l10i luopis- 10n Kanl1JatllSosak{'yhtiö. Paitsi 'VPL:n edellämainitt uja cdustajia, lcirin toimintaan otti 0 aa myös Suooncn Armeijan ja Suojeluskuntajärjestön edustajia. Leil'in toime!'upa!l1crni kuluina SVUIJ on suorittan.ut Srnk. ]5,044: 10. EdclJämaillitun kuji ~ itoimil1nan Ii äk'i liitl10 on Jarj stänyt seuraa\~at neu vottel1~päil'ät, joi a alustuksi!'n perusteella on polhdittu eri ul'llcilunalojen hal'j itusrnctoodeista y.m. urh iluvalmcl1l1uksccn liittyvistä seikoista. al Voimi telu: 1) 13.' 12, Karhula osanottajia b) r ala- ja kenltöurheilu: 2) 8 '2. Helsinki 3) 8 / 11, (') hiihto ja mäenlasku: 4) 26/9. lielshlki dl pesäpalloilu: 5) 1-6'6, Kiviniemi e) poika ul'heilu: 6) 26 '7, Hämeen]'inna... '.'....., \ 16 Yhteensä 175 Tässä J71htC'yd. ä mainittwk<joll myös, että SVl T.J:ll liittohallinnon kokoukse' sa sekä jaostojen varsinaisill a ja ylimääräisillä jao topäivillä on e itelmien, alu tule ien ja kesku telu'll muodo a kiinnitetty huomiota ylei en järj tötoiminnan ja eri urheilu'.i1alojc'll edistämi <,en ja k - hittämi een. Kun edellämainittujen ~rul' ien, l1euvottelupäivi n ja keskustelutilai 'uuk ien mtlrkity ja tclh<j on suure ti!riippuvainen johtaja- ja opettajavoimion pältevyydestä, liitto on edelleenkin kiinnittänyt suurta huomiota siihen, et tä näi:hin tehtäviin on saatu alama pa,rhaat kyvyt. Todistuksena tästä mainittakoon seuraavat Dimelt;

6 10 a) Voinu'stelun alalla: l'e'htori Yrjö N)'1kiän(,11, lc'htori A. Rydman, voimistelunopettajat A. Ka kela, H. Sayolllinen, V. Lagström, V. Ervola, P. yren, P. IIeikkincll. P. Salminen, lääket. kand. T. Laes, sot. ohj. Y.,01'sa ja konttoristi Y. Milan. b) Rata-.lOI kenttiimrheilun alalkz: urheiluvalrncntaja H. Lahtinen, taloudenihoitaja P. Kari'kko, VOilll:U t. opett. O. Vaalamo ja aktiiviurlleilijat M. Järvinen, K. Järvinell, P. Li~tt u,.e. Kenttä, M. Sippala, K. Ti mjaa ja F MMkala. c) Hiihdon.la miicnlaskun aloilla: johtaja Arnu.l Palmros, insinööri A. Lahdelmisto, lehtori Bllnne Roni. voimistelunopettaja A. Ka, kela, faktori Toivo Valkamll, aktiiviurheilijat Tauno Lappalainen, Paavo Nuotio ja O. Vartio. cl) Painin alalla: luutnantti V. J. Penttala, mai t('ri V. Smeds, rautatiel. E. Väre, johtaja A. Murto, kirjal1~lja L. Anttila, etsivä A. Tuominen ja kauppias E. Toivonen. e) PesiipaUoil1ln akzlla: voimistelunopettajat A. Ka. kela ja O. Vaallamo, mai t ori O. Voijola, toimititajat B. Merinen ja A. Kivilinnll, ylioppila.at Pasi Harvela ja \. Hämäläinen, kirjanpainaja V. ordström. rautat. vil' kai1. Y. H eikkinen, opettaja K. Laakkonen, kapteeni IC. Vierto, vääpeli V. Limnell ja liikeapul. G. Lund. f) Poikaurheilnn alalkz: opettajat A. Tynell, O. V~lltonen ja K. Tamminen. Verrattuaan edelläe itettyä aikaisempina vuosina järj estettyyn kurssitoimintalan, liitto on voinut iloks'6en todeta. kul itoimintan a ~deneenkin Laajentuneen ja tuottaneen entisestään parempia tuloksia. B. N euvontatoirninta. Edelläselo tetun lmr itoiminnan lisäksi liit1:o ja S('11 alai et j'30stot ovat suorittaneet yl~istä neu'vonta- ja p1'opagandatyötä, jossa ovat olleet mukana, liirt,on valcinaj, et ja tilapäiset neuvojat sekä toimiston vi:nkai~ijat. Tä tä toimindja:ta liitto esittää seuraava.a. Suoritettuaan vuosina 1W9 ja 1930 laaajakantoi ta h{: räty - ja neuvontatyötä voimistelun alalla, jaostojohtoh'l1nta on viimeksi kuluneen vuoden oaika:na kiinnittänyt huomiota etupäässä taitovoimisteluun. Tämä on johtunut lähinnä siitä, e11tä liiton voimist~lijoine <Yn tarjottu eräitä huomattavia ulkomai ia edustustehtäviä, joi ta he kuluneen vuoden aikana ovat selviytyneet tunnustusta saaneena tavaha. Tätä taitovoimistelijoilhin kohdistluilut1t,a neuvonfatyötä ov at suorittaneet: lehtorit Y. Nykän~n ja V. Lahtinen, voimistelunopettajat Heiklki Savolainen, V. E'rvola ja P. Syren. Lalajempiin piireihin Jrohdi tuneesta neuvontatyootä mainh.ta:koon, että Voilrrristelujaosto 0'Il la.atinut ja Sl10- men UI1heilul.ehdessä jujkaiss'ut erinäisiä voimi~('hlohjelmia. Tässä yhteydessä myös mainittakoon, ttä m.m. turnnetu'!; aktiivivoimis1elijat H. Savolainen, M. Nyberg, M. Uosildcinen ja 1. Palkoarin'en ovalt. propagnndatarkoituksessa käy11e'et SavO'Illinn'assa, Joensuussa, Seinäjoella, Lahdessa ja Kemissä voimistelunäytöksi'ä antamas.<;a. Liiton toimesta on myös järjestetty yleisurheil1f,?te1lvorttatilaisuuksia useille paikkakunnille. Niinpä esimerkilksi lii,ton palkkaauult va[m:ent~jat I;aihtinen ja Karikiko ovalt pitäneet kaikenlmili:kiaan 37 eri neuvontatilaisuufta. joihin on osalli tlidut useita satoja nuorempia mmeilijllalkuja. NeuvootamatJkoilla'an valmentajat ovat antan t erikseen VIa rttuneimmill e ul1h-eitlijoille tyyliolhj austa. Yliffisestä neuvonnasta vahan erillis'enä on ollut olympialaisvalmennus. I;iiton valmen tajat Lahtinen jll Karikko ovat huolehtineet olympit3.1aisvalmennusjqukostn. johon edellisen vuoden tulok ien ja muiden edellytystensä nojalla valittiin 42 urhehijaa. Yleisur!heilun~uv<Ynnan Y'hteydessä <m syytä m'ainitll myös ne monet esitelmät, joita liiton valmentajat ja toimistovirkailijat ovat eri tilaisuuksissa pitäneet. Sen jä~keen kun valtio varasi määrärahan urheilukenttien rakent.amjs'ta va;rten, liitto on kiinnittänyt ('rikoista huoljlliota, jotta avustuksia snnneet pllikkarnll1nllt oyat voineet saada krunnollista ohjausta ken1ttien ralken- 11

7 12 tamis JJiitto on laaditutt.anut ja Iffionistmmt piirustuksia eri suuruisille urheilukentille, joita piir'lls1:uki'ia halukkaat ovat ilmai ek i saaneet liiton toimi to ta ta1' peelli ine ohjeineen. Eril- een on mainittava, että valmentaja Lahtinen ja liiton virkailija i11isalo ovat paikalla käyden antaneet tai laatineet Jksityiskohtai. et 1'akennusohjeet 33 urheill1kel1ttää varten, joi ta 13 kenttää on kunnallisia. eurr.avien kenttien rakennusohjei ta 011 huolehdittu: akkila, Eura, Perniö, Nokia, Tervako 'ki, Lahti Joen 'uu, Toholampi, 0.1., _ ärpiö, Orive i, Ko1..lJwla, Malmi, avonlinna, Jäm änkoski, Ylivie. ka, Leppävirta, Kouvola, Lohja, Fiskars, Voikkaa, Lahdenpohja, Jämsä, Karihaara, Siilijärvi, Johanne, Tikkurila, Vääksy, J ala järvi, Alavu, Turenki, Lappeenranta. Etelä-Pirkkala ja Oulunkylä. Hiihtoncuvonnasta puheenollen voidaan mainit.a, etltä liitto on låinnittänyt entistä suurempaa huomi ta suk i mäjkien rakentamiseen, jota oko kma kitjoitthksia 011 julkaistu sanomalcihdi sä ja joissa a ioi a m.m. tämäll parhaat asiantuntij.at joihtaja Arma Palmro. ja insinööri A. Lahdelmisto ovat liitolta toimeksi saaneina tehneet tuloksia tuottavaa neuvonta työtä, joi ta ta1'1{cmpi 'elo tu on Hiihtojao ton toimintakertomuksen yhtcydes ä..; Varsin.ainen hiihtoneuvonta on tapaihtunut etu pää ä edustavimpien ibiiihtäji emme keslruud a m.m. silmälläpitäen maan edustust.a ulkolffiaisissa hiihtokilpailuiss'a. Painine1wontaa ovat vuoden aikana antaneet allamainitut liiton amatöörivalmentajat seuraavasti. a) Eino Leino : Neuvoja, aika ja paikka. 1) 5/ 1, Puhakka, ~1altila ) 6/ 1, Kouvola ) 7-8/1, Halla ) 1-7/2, Helsinki ) 8-9/2, Vaasa ) 1 (}-1l/2, Isokyrö I Tuntia I 2,0 2 2,0 18 0,0 7 Osanottajia ) 12 ' 2, Ilmajoki ) 13/2, urmo ) 14-15/2, Lapu'a ) 16-17/2, Tampere ) 24/2, Kuopio ) 11 /3, Kuopio() ) 17/3, Jyväskylä ) 18-21/3, HeLsinki ) 22/3, Ilmajoki ) 23/3, Nunno Ii) 24/3, lsokyrö ) 25-26/3, Vaasa ) 27/3, Jyväskylä ) ~4--26 /9, Vaasa ) , :\''Ul'mo ) 27-28/9, Helsinki.... b) Onni Pellinen: 23) 23/2, Porvoo ) 24/2, Lahti ) 25/2, Ri.ihimäki ) 3/3, Salo ) 4/3, Turku ) 5/3, Pori ) 6/3, Tampere c) Arvo Haavislo: 30) 8/2, Kurikka ) 20/2, Tuomikylä ) 27/2, Ylislaro ) 1/3, J.a.loasjärvi ) 9/4, Ylislaro :15) 17/4, Tuol1lik~ ' lä ) 24 / ~, Ylistaro..... Eemel,i VäJre : 37) 2/2, Tammis uo, ) 6/2, Kirvu ) 13/2, Uuras ) ijo/2, Terijo'ki ) 24-2'5/2, lmalra ) 7/3, Parjkkala ) 8!3, avol1linna ) 14-16/3, Pyhäjärvi ) 23/3, Uuras ~6 ) 14/4, Kil'Vll Ii) 9-10/ 11, Kolka.... 3,5 06 3,<6 4, ,0 26 3, ,0 40 3,0 44 3, , ,5 40 2, ,0 90 4, tl ' ,0 30 6,0 46

8 14-18) 11/11, Viipuri ,9) 25/11, Imatl'a ) 26/11, Korvenkylä ) 17-18/12, Flarikkala ) 19/ 12, Viipul,i c) Masa Perttilä ; 5:i) 26/11, l sokyrö ;>4) 1/12, 1sokyrö 55 ) 13/ 12, lsokyrö f) Arlh. Lindfor ; 56 ) 1/11, Porvoo 57 ) 15111, Porvoo.... Yhteensä I Maaottelu- ja Euroopanmestaruuskilpailujen e'.b.dolkkaita on lisäksi kustannettu toistensa paikkakunnille valmentautumaan keskenään painimaua. Olympialai iakin -ilmälläpitäen ovat amatöörineuvojat tehneet työtä. Pesäpalloneuvontaa on suoritettu kul' ien ohella k1rjallis tilein v.:\ taamalla lukui iin sääntö- ja pelitulkintakysymyksiin. Kansainvälises äkin suhtee a on neuvotir taa annettu, nim. virolai iue asianharrastajille ekä Helsingissä että Tallinnassa. Kotimaassa. on yksityis ti ja ott~lujen )nhtey{lessä, tehty neuvontatyötä. PesäpalJokenttiel1- ai,kaansaamiseksi ja val1hojen!huonojen kenttien korj.aamiseksi on myös t hty paljon neuvonta työtä. Yllämail1ituis a suhtei a,ovat apuaan ja asiantuntemustaan erikoisesti antaneet Pesäpallojaoston pulheenjolhtaja V. 1 uusio sekä hl'at Pa i Uarvela, O. Veijola, E. Merinen, P. H eikkinen, V. Nordström ja Å. Tillström. Pyöräilyneuvonta on melkein yksinomaan supi 'tunut seurojen johtghenjcilöiden 6Curan jäsenten k kuudessa suorittamaan ohjaustyöhön, sinä varojen niukkuus O'IJ. ollut esteenä säännöui en neuvonnan järjestämiseen. Liiton toimesta on kuitenkin tunnettu pyöl'äilijämme Raul Hellberg antanut nuoremmi1le pyöräilijöiil:le valmennuscl'hjeita. Lisäksi on insinööri E. Tilus lujkuisilla sanoma le!htiki rjoituksillaan nuorempaa pyöräilij äpolyea opa tanut. Poikaw'heiluneuvonlaa ovat tehneet etffilkjn jaostoj<xhtokunnan jäsenet työnjohtaja U. Franck, joka on käynyt neu vqntamatkoilla useilla paikikakunnilla Vakkatluomessa, Itä-Karjalan piirin vuosikokouksessa Sortavala a ja lisäksi poikien talviurheilupäivillä Kuopio 'a, sekä opettaja G. VaJtonen, jolka Ua.::claiskunti 11 liitoll,j~irje tämillä kunnanhirjurien kur eilla pitämänsä luento- ja opastustilaisuuden li.. äksi neuvoi poika urheilutyötä Kymenlaakson piirjn vuosikokouk a IIamina a. Edelläesitetyn lisäksi liitto on harjoittanut la.ajanlaista yleiseen jä1'jestötoimintaan kohdi tunutta neuvontaa. Tätä työtä ovat suorittaneet etupää ä liiton vakinaiset virkailijat, jotka ovat tehneet erinäisiä jäirjestötoiminnan telhostaliilista tarkoittavia matkoja ja suoj:'ittaneet neuvontaa myös kirjailisesti. Tästä toiminnasta mainittajwon erikseen, että liiton toimisto on laatinut ohjeet uusien urheiluscmojen perulstaji1le sekä S osi aliministeriön tuirkastamat ja hyväksymät Ul'.b.eiluseurojen mallisäännöt erikseen kylä- ja pitäjäseuroja varten. Edelläselostetun toiminnan yhtenä positiivisena tulokena on.jo aikaisemmin voitu todeta, että liittoon yhtyi viimeksi kuluneen vuoden aikana yhteen:sä 45 uutta seuraa. C. Yleinen propaganda ja valistustyö. Edelläselostetun kul'ssi- ja neuvontatyöu lisä:k.si liitto on uorittanut sekä kotimaista että ulkomaista pl'opaganuatyötä.. Tällä toiminnallaan liitto on koettanut kiinnittää ma!h.dolli irrn:m.an laajojen kansankem'ootcn huomiota liikuntakasvatnksen merkitykseen yleen ä ja el'ityis ti aktiivi. een urheilutoimintaan. Ul'lmmaista Pl'Ollag.andatyötä taa ('11 liitto on l)yrkinyt uorittamaan voidakseen ul'heiltm avulla h rättää viel'aitten kansojen ja valtioitten huomiota maa'hanune. Y'l.eisimmistä propagalll1.ttyömuodoista liitto t 'ä yht.eyd sä mainitsee n.s. yleiset propagandapiiivät j,a taitome? kkijärjestezmäl. 15

9 16 Yleisi'llä pl'opagandapäivinii, joiden Yicttämi estä on annettu kelloitu\a:;ia kiertokirjeiclen ja. sanomalehtikuulutuksien avulla, liitto on lälhettä'llyt maan sanomalehtien juljkaistaviksi ko. Ul'heilumuodon merkitystä t'ehostavia kirjoituksia, järjestänyt yleisiä pulhc-, ilelmä- ja iltamatilaisuulcsia, toimeenpannut ~tilpailuja ja l'ctkcilyjä sekä useilla llluillaltin sopivi'k i katsotuilla tavoilla '1chost.mmt päivicn tarkoitu ta. Ky eelli iä propaganclapäiviä on lruluneen vuodcn aikana pidetty seuraava ti: 1) yleinen hiihtopäivä, 15/2, 2) poikien talviurheilupäivät, 7-8/2, 3) yleinen pesäpallopäivä, 14/5, 4) ylein-en pyöräilypäivä, 17/5, 5) poikien kesäurhcilupäivät, 25-26/ 7. I.Jiiton taito?1w'1rlcijci1'jestell11,istä pulheenoucn mainittakoon, että maamm pyöräilijät ovat saaneet oman järjestelmänsä. Kuluneen vuoden aikana liiton toimistosta on luua tettu seuraavat määrät taitome1'jkejä: Merkkijärjestelmii 8 8 Q;O;; (\) ~ Yh- 1~ ~ 1 [Ik l[ 1 Ik. 1 III Ik.. IV Ik. 1~ ~ XI leens1! 1) Urheilumel'kkejä ) Voimist,elumcl'kkejä ) Pyöräilymel'kkejä ) Poikienmerkkejä ) Painimel'kkejä Yhlcensi:i! Lisäksi ovat useat sadat hii.htäjät uol'ittanect biimomcvkkivaatimujkset, joita v.a taavien mer~,.jden jakaminen on iirtynyt seuraavaan vuoteen. Tä ä yhteyde ä mainittakoon, että liitto on i,imaiseksi jrukanu,t ja lähettänyt edeuämainitut poikain urheilumerkit käyttämättä näiden huomaitaviell menojen peittämi~een valtion myöntämiä avu tusvaroja. Jäid~n merkkien rvaatimu:ksia on suorit.ettu m.m. maan kansa- Ja oppikouluissa, Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikalli osastoi a j.a liiton omissa jäirj,cstöis ä. Eri urfueilumuotoihin kqlhdistuneesta mm ta propagandatoiminna ta on tarkemmat 'clostukset julkai tu kunkin jaoston toimintakel'tomuksen ybteyde ä. D. lfilpailutoiminta. Liiton to~mielimet ja va1'sinlki11 sen perusjärjestöt ovat kuluneenkin vuoden aikiana toimc-enpaunect yleisen 1iikThTltahal'rastuksen lisäämiseksi ja taroutell a tllkemi 'eksi lukuisia kansainvälisiä, kansalli i<1, piiril,1l1l1alli ia ja jäsentenvälisiä kiqpailuja, joista täs ä yhteydessä esitetään 'euraava tilasto: Kilpailumuoto 1 Konsain- I Ka~- I välisiä S:l!l- Yht. 1) Voimistet!,ukilpailut ) Yleisu11hei luki I pa i,1 u t ) Pain.ikilpailut ) Hiiht<lkiLpailut ) Mäenlaskuk!ilpailut ) Yhdist. hiilhdon kilpailut ) Pyöräily kilpailut J. 8) Pesäpallok.ilp-ailu t ) Poikaurh. päivien kilpailut Ylllef.'nsli l 52 I j\i[ aaottelut. 1) Suomi-Ruotsi maaottelu yleisurheilussa 29-30/ Tukholma a (voittaja Suomi ). 2) Suomi-Viro painissa 21-22/ 11, Tallinnas a (selkävoitot. 7 - V. 4). 3) Suomi-Ruotsi painis a 5-6/ 12, HeI ingl a uomen hyväksi. Liiton edust'avimmat urheilijat ovat myös hyvällä. menestyksellä kilpailleet Ruot i a, Norjassa, rranska a, Englanni a, Skottlanni sa, Yhdysvalloissa, Kanada sa, Ranskassa, HoUannis a, Italiassa, Tshekko-Slovakia.ssa, Unkarissa, Puolassa, Virossa ja Latviassa, tehden 'lt('n Suomen urbeilulle voimakasta propagandaa. 2 17

10 18 Lukuisia ullmmaisi'a urheilijoita on lisäksi vieraillut maassamme sekä opinto- että urheilutarkoitukses a. E. Julkaistdoiminta. TutustuttaaikJSeen mahdollisimman laajoj,a piirejä liikun takas v~tukses.sa huomioono tet ta viin seikkoihin lii tto on edellämainittujen toimintamuotojensa lisäksi tolmituttanut eri urheilunaloja käsitteleviä julkaisuja. Jos jätetään tilimän ylhteyu ä huomioonottamatta ne lujmisat propagandakirjoituk et maamme sanomal hdistölle kiertokirjeet y.m., mainittakoon, että liitto on jalkai 'sui seuraavat aikakauslehdet, y.m. julkaisut. 1) Suomen Urheilulehti ) Urheilija.... 3) SYUL:n toiminlakertomus v ) PesäpaI!J.oilijan Vuosikirja.... 5) SVUL:n toimintasäännöt ) SVUL:n yleiset kilpaillusäännöt 7) V oimistel ulii t011 toimintasäännöt 8) UmheiJuliiton 9) Hiihtoliiton 10) Painiliiton 11) PesäpaUoliiton 12) Pyöräilyliiton 13) Poikaul'heiluliiton sivua 'l'ämän yhteydessä mainittakoon, että Suomen Urheilulehti on toiminut myös Suomen Luistinliito11, Suomen Pa[loliiton, Suomen Uimalii1Jon ja Suomen Nyrl{J]{eilyliiton virallisena äänen:kjallll'attajana, jotapaitsi lehti on o'ttanut toirrnintapiiriinsä muitt-enkin liiknmt.amuotojen edi tämisen ja kehittämisen. Noin vuosi takaperin kirjoitettae a S. UrilleiluJ.ethden osuutta täjlän vuosikirjaan näytti vielä todennäköiseltä, että lehden talous parin raskaan tappiovuodon jälkeen lähtisi kulkemaan va:loisampaa tulevaisuutta kohti. Tähän otaksumaan antoi lisäksi aihetta se, että alun toista vuotta vailkuttanut 'kilpaileva urheilujulkaisu oli edellisen vuoden aikana lopettanut toimintansa, kuin myös. se seikka, että S. Urheilulehti - lähinnä edellise tä jothtuen - saattoi vaal1anta!lil.atta asemaansa luopua kolm.ajild.esta viijck.o'uumerostaan. Elpäilemättä tämä otaksuma olisikin pitänyt paikkansa, jos maan talouselämä olisi osoittanut vähänkään elpymisen merkkejä eikä, kuten on käynyt, huonontunut vielä 6l1tisestään. Kaikesta huolimatta lehden tilaustulot v lopus,'(l osoittivat 21,000 markan ja irtonumerotulot 32,000 markan nousua talousarvioon otetuista summi8ta. Ilmoitustulot sensijaan pienentyivät 50,000 markalla talousarvion edellyttämästä määrästä. Lehden kokonaistu- 10t nousivat Smk:aan 998,900: - ollen siis talon 'arvioo yhteissummaa 10,000 markkaa korkeammat. Voitto- ja tappiotilin menopuoh ilman poistoj'a päättyy Smk:aml 988,900: -, onen vain 900 mai<kkaa talousarvioon otettuja yhteissummaa korkeampi. Poiliceuksellise.sta ajasta johtuen täytyi lehden slratavaluettelosta kuit,enjcin tehdä rohkeita poistoja (poistot n. 29,000: -) joten ko. tilivuoden talousarvioon perustuva toiminta 'Päättyi noill 20,000 markan tappiolla. Kun tämä lehteä koskeva tilinpäätös SV L:n kirjoissa on viimeinen, on lehden voitto- ja tappiotilin tulopuolelle siirretty lehden n.k. käyttöl'ajhasto kokonaisuudessaan, samoin henkilö tilillä tähän asti saldeerannut, lehden eri vuosien yrhteistappiota va taava velka SVUL:lle sekä voitto- ja tappiotilin menopublella n.k. kolmann ta viilck.onurrnerosta aikanaan johtuneet ennajdeokulut ja pääomatilinä ollut aikaisempien vuosien tappio. uomen (I1heilule'hteä on ilmestynyt kuj.uneena VUO'llna 97 numeroa, joista useat olivat kaksoisnumeroja, yht. 828 sivua, vastaavien lukujen eu lljsenä vuonna 011 ' (l 149 nuliileroa 1,164 sivua. Päätoimittajana O'll ojlut tri Martti Jukola ja toimitussihteerinä H. Ekqvist. Talous- ja konttoripuolta on hoitanut Heino Pohjola ja iilmoitusten hankintaa Eero M0- l'ilä, joka kuitenkin marra kuun lopulla erosi lehden palveluksesta. Suomen TJJ.1heilulehti, jotka oston kautta v alusta siirtyi uudelle kustantajalle, tuli olleek i liiton hallussa tasan 10 vuotta. Lehden merkitys liiton ja maamme ur- 19

11 20 heil11'l1 propagandavälineenä on tänä aikan'a eittäimättä ollut korva.amaton. Toimintaohjeeksi onkin asetettu viimeksimainittu pääimäärä, vaikka se usein on ollut ristiriidassa taloudellisten saavutu:st~n j'a lehden ka,nnattaaviuuslaskelmien kan a. Tältä näkökau'i1alta lelhd{!n saavutuksia Ikatsoen OIVat sen viimevuotiset tappiotkin papcmmin ymmäl't.ettävissä. F. Osanotto ttlkomaisiin kongresseihin. Kuluneen vuoden aikana liitto on ollut edustehujll'a curaavissa!kansainvälisissä kongresseissa: 1) 27-30/3, Kansainvälisen. Painiliiton kongr i Pragissa, edustajat: luutnantti V. J. P enttala ja maisteri V. Smeds. 2) 10-11/ 7, Kansainvälisen Voimisteluliiton,lwngr i Pariisissa, edustlaj'a,t: konsuli K. Brusin ja voiuust.op. H. Savolainen. 3) 22/8, K!ansainväli 'cn Pyöräilyliiton kongl'essi Kö penlhamina a, edustajat: matdcapostilj. K. Lindst.rÖim ja reviisori Y. Vahh'oos. 4) 25/8, Pohjoi m. Pyöräilyliiton kongressi Köpenhamin'll&'3a, edusta.jat: matkapo tilj. K. Linds röm ja reviisori Y. Vahlroos. SVUL:n Liittohallinto v Liittohallintoon ovat kuluneena vuonna kuulun.eet seuraavat SVLL:n piirien, jaostojen ja yhtymien vali~ mat henkilöt:. Etelä-Pohjanmaan pii1-i: K. G. R. Ahlbäck, varrajäsen M. E. Ni'emi; Etelä-Saimaan piil'i: E. A. Manninen, varajäsen J. PuJJdönen; H elsingin piiri: O. Rosc.hicr, varajäsen E. Mäntynen; Hämeenlinnan piiri: E. Juureva, varajäsen K. Tuomi; ltä-l{arja~an piiri: Y. Nykänen, varajäsen J. lkävla1ko; l(ainmm piiri: E. E. Nordlund, varajäs. U. K~nen; Keski-Pohjanmaan piil'i: Y. Kivelä, varajäs~n A. Val.- kama ; K eski- uomen piil'i: K. VieTto, varajäsen Y. Keilan; Kymenlaakson piiri: E. Paavola ja Y. Calonius, varajä enet T. J. Korkeamärki ja E. Raunio ; Lahden piiri: J. Hill 0, varajäsen O. Veijola; Mikkelin piil'i: M. Hämäläinen, varajäsen E. Nykänen; Oulun piiri: N. Soh10, varajäsen E. Ly;ly; Perä-Pohjolan pii1'i: A. Alanne, varajä en O. ViUamo; Pohjois-Karjalan piiri: M:. Huttunen, varajäsen A. {monen; Pohjois-Savon piiri: 1. Keinäncn, varajä 00 A. Räi1hä; PU1'voon piil'i: A. Petäji tö, varajäsen 1. Heinonen; Satakunnan piil'i: Y. Milan, varajäsen G. Valto'l1en; Savonlinnan pii1'i: H. IJuostarinen, var.ajäs. P. Syren; T,ampc1'een piil'i: Y. Linn'as, varajä en A. Mustonen; VakkarStwmen piil'i: F. L Ka.rrakoski, varajäsen E. Salmenperä ;

12 22 Varsinais-Suomen piiri: K. Laal{Sonen, var,ajäsen A. Karlsson; Viipurin piiri: I. A. Scbroeder ja E. Reponen varajäsenet T. Uimonen ja A. KU'llSisto' ' Voim,istel1.ljaosto: V, J. Niiniluoto' Vk'lJ'8jäsen R. Roni ' Urheilujaosto: U. Kekkonen, va'ra5äscn O. Rosc:hier' ' Painijaosto: V. J. Penttala, varajäsen V. Va:htera Hiihto.jaosto: A. Palmros, varajä en Y. Wahlroos ~ Pesäpa71o,iaosfo: v,. 0 dla, varajä en Y. Reijonen; Pyöräily,iaosto: K. Lindström, varajäsen L. Anttila; Poikaurheilu,jaosto: A. Tyn ell, v.arajä en G. Valtonen; NMKY:n U1'heil11li1tto: A. Liukku; S.F.I.: S. H:son Sc'hnei dlel', varajäsen J. JOIbansson; H. Sjö tröm, varajäsen P. Kuffschinoif; V. Bjö-nkqvist., V'aJ'ajäsen 1. Ohls; G. LÖlfgren, varajäsen E. Ber,gman: A. Englund, varajäsen.t. Vilkman. Liittohallinnon virkailijat. TJiittohallinnon pl:ill:leenjohtaja'l1a on toiminut varastonhoitaja Eemeli.Tuureva Hämeenlinna, t.a ja v8rapu'hee-njohtajana jo'htaja.tuho Hillo Lahdesta. Liittohallinnon kokoukset. Liitt.olhallinto on pitänyt sääntömääräisl?'l1 kevätkokou'ksensa 29/ 3 ja syy. kokoulksensa 29/11. Molemmat kokoukset (Jn pid('tty Helsingi ä ja 011 niis ä tehty m.rttl. seuraavat päätökset: J[ evätkolw'tls: 1) hyväksyttiin liiton ja Suomen Urheilulehden toimint'ak,erto'itlus ja tilit v:lta 1930 sekä myönnettiin tilintarkast.ajien ']au unnoo perusteella tili- ja vastuuvapaus asianomaisille; 2) liittohallinnon puheenjohtajaksi euraavalksi vuod~ksi valittiin va:ra tonihoitaja Eemeli Juur va Hämeenlinna ta ja v.arapooeenjolhtaiaksi johtaja J'ulho HilJo Lahdesta; 3) liiton curaavan vuoden \ilintarkastajiksi valittiin pankinjohtaja 1. Keinänen KlOpio ta ja konttoripäällikkö G. TJöfgren Helsingi tä, vc.ralle kaupungi~1tililltar ka taja U. Kauppila Tampereelta ja kamreeri E. Koponen Vii'purista; 4) vahvistettiin 30/11-30 tehty päätös, ko kev'a VUL:n t(jimintasääntöjen muuttamista m.m. sitm, et1ä liitto siirtyy vuoden 1932 alw a n.8. erilkojsliittojen kan- 11al]e; ;)) hyljättiin tuomari Ahlbäckin ehdotus, että liiton varat jae-ttai rjin muodostettaviue erikoi liitoille kokouksen pöy.täkirjas1ja lähemmin ilmenevähä tavalla; 6) hyväksyttiin liittojohtokunnan hwtiroa erikoi liitto jen toimint ääntöjä koskeva ehdotus. Syyskokous: 1) todettiin, että li-ittohallinto on kirja1lli en äänestyksm perusteella kutsunut liiton kunniajä ene'ksi t01:tllrokuun 13 p:nä 50 vuot.ta täyttäneen KmuUhallitukscl1 voimi telutarka tajan Arvo Vartian; 2) merkittiin pöy;täkirjaan, etk~,kitjallista äänestystä käyttäen, jolloin haillinnon jäseni tä 25 Olli jättämyt myöntciscn va tauksen, 5 kielbeison ja 7 jättänyt va taamatta, on liitoo omistama Suomen Urheilulehti myyty kesä,kuun 20 p:nä Uuden Suomen toimit'usjohtajalile A. Ija,ssilalle; 3) hyvälmyttiin SVUL:n Poikaurrheilujaooton ehdotus, että SVUL:n uusien toiminta ää.ntöjen 4 :ään tehtäi iin sellaiset muutokset, että SVUL:n jäsenliitoksi voidaan hyväksyä itsenäinen Poik:3UI,heiluliitto; 4) todettiin, ettei perustettu HiiJhtoliitto ole toimintasäännöissään noudattanut emoi liittoiihln siirtymiseen liittyviä peru..c;i:'eita, vmm on hyväj1mynyt Lahden kalllpungin liiton kotipaikaksi, j()lil ka jo:hdosta liittolhallin:to laajan keskustelun jälkeen päätti kehoittaa Hiihtoliittoa kii'l'ee1lisesti muuttamaan sääntöll ä siten, että liit;qll kotipaikka on Helsinki, sekä käyttämään jatkuvasti ensi vuoden alusta SVUL:n toimistoa; 1

13 24 5) codettiin eriko~ liittojen perustamista ko ik.evat H moitukset, hyväksyttiojn niiden säännöt alustavasti ja velvoitettiin SVVT.J:n llallitu.s en i VUOl111a rythtymään t.oimenpiteisiin, että erikois1ii ttojen toimintasäännöt saataisiin yhdenmukaisiksi ; 6) hyvä!ksyttiin seuraavat ensi vuoden liittohallituksen jäsenten matkakulujen korvausperu teet: II luolkan rautatj.ematikat, tarvit.ta a makuuvauuup.aikan mnta sekä päivärahaa matka- ja toimituspäivältä Smk. 75: -; 7) päätetbiu, ettei SVUhn jäsenliitoilta CIIlSi vuoll'l1a kanneta veroa; 8) hyljättijn ~iit.tojomokunnan esitys SVUL:n kuulutuslehden peru tamisesta ja päätettiin seuraavaa: a) SVUL ja sen erikoisliitot v elvoi,tet<lan toistaiseksi julkai emaan piireille j a seuroirlle alllnettavat kuulutukset, mikäli kuulll'tll'ksia ei lähet.etä kiertokirjeitse, Suomen Ul'heiluJehdessä. SCUTOjen tulee julli,aista toistaiseksi Suomen mostatuuslölpailu'ja koskevat kuulutukset Suomen Ul'heilule'hd ä, joka siis sinänsä ei ole liiton virallinen äänenkannattaja. J\'likäli muihin kuin yllämainittuihin kuulutuksiin ja tiedoituksiin tulee, päättälkööt asianomaiset niistä itse; b) vaj:'sinaisen kuulutuslehden juljcaioominen tai sopimuksen tekeminen lehden kanssa, jossa kuulutukset julkaistaan, jä;t,ettiin SVUL:1J1 toimrenpanevan elimen en i vuoden alus a ratkaistavaksi; 9) valhvistettiin liiton tajoujsarv].o v:l'le 1931 ja myönnettiin SYUL:n jäse'l11iitoille seuraavat avustusmäärärahat: a) Urheiluliitto Smk. 22,500:- b) Voimistelwliitto ,600: - c) Hiilhtoliitto ,500:- d) Painiliitto ,100:- c) Pe äpaholiitto ,500:- d) Pyöräilyliitto ,300: - f) Poikaurhci'lU'liitto ,500:- Hiihtoliitolle myönnehyä määlräl'alhaa ka keva päätös on ikäji ehdollinejl, et.tei liitolle Srn:k:n 30,000: - suuruisen olympialaisva1mennusmäärära'han lisäksi myönnetä k.o. Smk:n 60,500: - suuruista el'oitu ta, ellei liitto muuta kotipaikkaall1sa Lahdest.a H isin]ciin ; 10) todettiin SVUIJ:n r enliittojen nimenneen seuraavat henkilöt edust.ajikseen SV L:n cnsi vuoden liittohalli tukseen : Voimisteluliitto: 1) lehtori Yrjö ykänen, varami : kauppia K. Tuomi ; 2) varatuomari V. J. Niiniluoto, varamie : lehtori O. Väänänen; 3) lehtori Ranne Roni, varamie : voimistelunopettaja A. 'l'urunen; Urheil1Lliitto: 4) johtaja L. Koskivaara, val,'amies: prolmristi O. Roschier; 5) insinööri U. P eltonen, varamies: johtaja A. Mustonen; 6) insinööri A. Kuu. isto, varamies: kamreeri E. Koponen; H iihloliitto: 7) johtaja J. Hillo, varamies: pormestari O. Lyy tikäinen; 8) maisteri '1'. Okkola, varamies: johtaja JJ. Kauppi; 9) sotilasolljaaja Y. Calonius, varamies: konttoristi R. Kukkonen; Painiliitto: 10) tohtori H. Lehmusto, varamie kirjaltaja h Anttila; P esäpauoliit to: 11) toimittaja E. Merinen, varamies: ylioppila. P. Harvela; Pyö1'äilyliitto : 12)iu inööri E. Tilu, varami'es: postivirkamies K. Lindström; 25

14 26 Poikalwheilulidto: 13) tohtori L. 'ranner, varamies: opettaja G. Valton~n;. 14) opettaja A. Tyn 11, varamie. : varatuomari A. Husgafvel. 11) tarkastettiin VUL:n uusia piirirajoja koskeva ] i i ttojohtokunnan ehdotus, joka pantiin pöydählci 12) l1yvä:ksyttiin SV L:n yleisiä kilpailusääntöjä koskeva ]jittojohtokunnan ehdotu ; 13) kutsuttiin yksimioeli e ti lii<ttohallinnon moniuotinen pulheenjoht'aja, vara tonhoitaja E. Juul'ev,a liitan kunniajäsoneklsi; 14) liitto-, jaosto- ja piirijohtolmntien 0hdotuk 'icn peru tee:ha päätettiin antaa VTTTJ:n ansiomerlclö cu1'aaville liiton keskusjärjestöi sä,. piireissä ja seuroissa ansioituneille henkilöille: 1) Ahlbäek, K. G. R. 2) Ant.til:a, L. 3) Björkqvist, V. 4) Blom, U. 5) Oalonius, Y. 6) Elomaa, A. 7) Elomaa, S. V. ) Franck, U. 9) Ha1Jlberg, A. 10) HalTtman, J. 11) Hasu, A. 12) Helle, M. 13) Hon:kalinna, O. 14) Huttunen, M. 15) I'kä'Valko, J. 16) Johansson, C. 17) Jokinen, A. 1 ) Keinanen, L. 19) Kekkonen, 20) Ketonen, A. 21) Kl:ingbellg, A, 22) KOIkeamäki, T. J. 23) Koskivaara, L. 24) Kosonen, A. 25) Kuiklw E. 26) Kuusisto, A. 27) Käikönen, K. 28) Laaksonen, K. 29) Lahtinen, V. 30) LiJhr, A. 31) Lim.dfors, Art!h. 32) LindstiTöm, K. 33) Linko, K. 34) Löfgren, G. 35) Messman, E. 36) 1'I1:i1an, Y. 37) Mu tonen, A. 38) Mäkf>läinen, O. 39) Mäntyn, E. 40) Nordlund, E. E. 41) Nurmi. F. 42) Oh1s, 1. 43) Okkola, T. 44) Pacin, Y. 45) P'cnttilä, 1. 46) Pu1:kkinen, J. 47) Pälli, E. 4 ) Repo, E. 49.) Repo!lleIl, E. 50) Roschier, O. 51) Räisänen, E. 52) SaihlstrÖlffi, 53) Sarndbäck, O. J. 54) Santala, L ) Savi'a, E. 56) Schneidler,. H:son, 57) il'lanpää, K. 5 ) TeivaaJa, V. 59) Tossavainen, J. 60 ) Tullffii, K. J. 61) Tuomi, K. 62) Tuamis1.o, K. 63) Turunen, P. 64) TuUlo, K. 65) Tyn.ell, A. 66) Wahlroos, Y. 67) VaiJJ1mma, A. 68) Valkama, T. 69) Valliu, V. 70) Valtonon, G. 71) Vartio, Y. 72) Viinikaincn, 73) Väre, E. 15 ) SVUL:n Ul'heiluja,oston laatiman tila ton PClllSteella todettiin, että HelsinO'in Kisa-Veikot on kuluneen vuoden Suomen rata,- ja ken.ttäui1heilumestaruuskil,p'ailul'8sa saavuhamiernsa palkintosijojen perusteella 42 pisteellä voittanut vuodeksi haltuunsa n.s. Kalevan maljan. joka luovutettii!j1 HKV:n puheenjohtajalle, prokuri ti O. Rosehierille. 27

15 SVUL:n Liittojohtokunta v Liittojohtokunnan kokoonpano. Liiton hallituksena toimineeseen liittojohtolmntflan ovat kuwuneet liiton puhe njo:htaja johtaja Aksel Ek, vara'pujheenjolhtajoa:na maisteri Toivo Arr-o, raha to'l1hoitaj~?-~, jdht~ja LauI'i Koskivaara ja jä eninä: a'pulajspoluffimestan O. Mäkeläil1'e'D, insinööri. P eltonen, lehtori Ranne Roni, toihtori J.1auri Tanner j,a ~ehtori Väinö TeiV'aala s~kä SFI:n. oou ta'jana kanu'eari Runar Granholm. Liittoj()lhtokunnan asettamaan työvaliokuntaan ovat kuuluneet jolhta'jat Ek ja Koskivaara sekä maisteri Aro, va-rajäsenenä kamreeri Granholm. Liitto'jdhtolrunl1'an sihtoorinä on toiminut liiton toimi - topääillikkö Lauri antala. Liittojohtokun?wn kokoukset. Kuluneen vuoden aikana liittojohtoh.ll11ta kokonaisuudessaan on pitänyt 11 ja työvaliokunta 20 lwkousta, yhteen ä ii8' 31 kokousta. Kokouksien pöytäkirjoihin on merkitty yhteensä 257 pykälää. Liittojo:h.tokunnaJJ1 jäsenet ovat 0, allistuneet kokollksiin seur.aavasti: Ek 9, Aro ja KoskivaaTa 8, Roni 7 sekä P eltonen, Tanner, Mäkeläinen, Teivaala ja 'l'anner 6 kokoulkseen. TyövaEolcunIJall kokouksiin osallistuivat: Aro 18, Ek ja KoS'kivaara 15 sekä GranllOlm 2 kokoukseen, jota paitsi T'anner on ollut saa'puvilla 4 kdkouksess'a erikoisasioita käsi t:telamässä. Liittojohtokunnan hoitmnat asiat ja tä1'keirnmät päätökset.. LiittohaUinnon päätös erilkoisliitt~ihin siirtymisootä on aiheuttanut liittojohtokunnan monien n.s. varsinaisten tehtävien lisäksi runsaasti valmisteleva:a laatua olevia töitä. Liittojohtokunnan hoitamista asioista ja tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon seuraavat: 1) hoitanut liiton l-.ahavaroj'a ja muuta omaisuutta ekä huolehtinut liiton talouden lujittamisesta,; 2) tehnyt sopimuksen Suomen Olympialaisen Komitean Jean a yhteisen olympialaiskeräyksen toimoonpanemi 'esta; 3) suunnitellut ja painattanut SVUL:n 25-vuotistoiminnan pro'pagandamerkin sekä järjestänyt merkkien myymisen liiton jäsen eurojen välitylksellä' 4) laa'tinut laajaill, m.m. 21 liitettä käsittäneen kertomuksen v. 19'30 valtio'avun käyttämioostä ja jättänyt perustellun mnomuk en valtioavun saamiseksi v:n 1931 toimintaa varten; 5) valvonut liiton etuja Nestori Toivosen testamenttia~a a ja sopimu tietä selvitellyt liiton osuuden k.o. asiassa;. 6) va1mistianut säännöt oi'keusneuvos F. O. Lilitclmen testamenttirahastolle ; 7) neuvo't,ellut ja hoit,alilut Suomen Urhei:lulehden myymiseen liittyvät a iat; ) huolclhtinut Kiviniemen ki,inteistön ho1ta:mise ta ja vuokraamisesta; 9) kiinnittänyt hu()(llliota. asettamansa ko'l1litean tujtkimujksien perusteella lil'ton toimiston henkilökunnan palkkaus- y.m. asioithin; 10) myötävailmttanut Valtion ' rhei:lu- ja Voimi telulautakunnan toimenpitei iin hii'htomusoon p rusta'l1li ta t'arkoittalva sa suksikel'äykses ä; 11 ) myötävaikuttanut Hiilhtojaoston,toimenpitei iin hiihtopulew- ja Jkerrkäasia a; 12) taii'kistanut liiton pi,i'l'il'ajat ja 'tehnyt niitä koskevan ehdotulksen lii<ttoha1linnolle; 13) uusi'l1ut Syn.1:n yleiset ki1pailusäännöt ;

16 30 14) valmistanut mallisääomöt j ao toist.a muodostetl'avia erikoisliittoja varten; 15) tal~lcastanut erikoisliittojen toimintasäännöt ja itellyt ne 1a usullnol1aan varustettuna liittohallinnolle ; 16) kä itellyt cl'ikoisliittojetn mää.t'äraha-anomuikset ja laatinut ko. määräralhoja k k-evan ehdotuksen liittohallinnolle ; 17),ryhtynyt toimenpiteisiin SV L:n kuwutuslel1den perusta:miseksi ; 18) telmyt elldotlllksen liiton ansiomerkin myöntämisestä liiton t.oiminna a an ioituneiue henlålöijle; 19) ratkai sut erinäisiä riita- ja vetoomu a 'ioita ; 20) huolehtinut liiton u.l!komai i ta edu tustehtäjvistä; 21) v.alvonut liiton toimiston tehtäviä; 22) hoitanut liiton juok evat asiat. SVUL:n Voimistelujaosto v Johtokunnan kokoonpano. SVUL:n Voimistelujaoston johtokuntaan ovat kuuluneet: varatuomari V. J. Niiniluoto, lehtori O. Väänänen, raut. virkamies E. Railio ja konttoristi K. Lumio Hel 'lingi tä, lehtori Ranne Roni Lahdesta sekä voimistelunopettaja A. Tttrunen Viipuri ta. Svenska Finlands Idrott förbundin nimeämänä edustajana on johtokuntaan kuulunut voimistelunopettaja M. Steiskal Helmngistä. Jaoston puheenjohtajana on ollut varatuomari V. J. Viinil1wto, varapuheenjohtajana lehtori Ranne Roni, sihteerinä ylioppilas J. Sinisalo sekä jaoston rahavarojen hoita:jana SVUL:n taloudenhoitaja H. Pohjola. J aostojohtolkunta on kuluneen vuoden aikana pitänyt kaikkiaan 14 kok<lusta, joiden pöytäkirjoihin on kertynyt yhteensä 208 pykälää. Johtokunnan jäsenet ovat 0 allistuneet kokouksiin euraavasti : Niiniluoto Väänänen.... Lumi Turunen Roni.... Steiskal.... Railio kertaa

17 32 Jaoston jäsensmwat. Jaoston jäsenseuroik i hyväksyttiin kuluneen vuoden aikana 17 uutta s.euraa. Jaoston jäsenseurojen lukumäärä vuoden päättyessä oli 242 seuraa, niissä yhteensä 16,222 jäsentä. Ed1tsi1tS SVUL :n Liittohalli71lnossa. Jostoa on edu tanut SVUL :l} Liittohallinnossa jaoston pujheelljohtaja V. J. Niiniluoto selkä hänen varamiehenään varapuheelljohtaja Ra11lY/,e R(J!ni. Edust11S S1wmen Olympialaisessa Komitea sao J aostoa on Suoonen Olympialaisessa Komitea a edustanut varapuheenjohtaja Ranne RO'(l-i. Edll,stus Stadion-Säätiössä. Jaoston pulheenjohtaja lt. J. Niinilttoto on eclu tanut jaostoa Stadion-Säätiössä. J ;:wstokokous. VaI' inainen jaostokokous pidettiin Helsingi sä syy - kuun 27 p :nä. Kokoukse sa oli edustettuna 7 jäsenseuraa. Liiton toiminta ääntöjen edellyttämien asioiden lisäksi kokouksessa,keskusteltiin seuraavista kysymyks tä: 1) Osanotto olympialaisten kisojen voimistel1tkilpailuihin v Ky ymyksen alusti lehtori Ra11lY/,e Roni. Keskustelun tuloksena kokous yksimielisenä esitti Suomen Oly.mpialai ehe Komitealle julkilausuman, jossa se toi ilmi ehdottoman vaatimuksensa voimi telujoukkueen lähettämisestä v olympialaisten kisojen voilnistelukilpailuihin. 2) Osanotto v Pmhassa pidettäviin SokoTrj1thliin. Ky ymyksen alusti jaoston pulleenjohtaja V. J. Niinil1wto. Kokou asettui yksimieli enä kannattamaan alllstajan ehdotusta voimist.elujorukkueen lähettämiseksi k.o. juhlille ja jätti kysymyksen ratkaisuun saattamisen lausuminsa toivomuk in Voilnisteluliiton seuraavan vuoden johtokunnalle. 3) Suomen seumvoi~nistelumesta1'1tuskilpail1tjen koulnlaissar'jan sii1'tiiminen SU01nen Oppikoulttjen Urheilijoille (SOU :lle). Alustaja lehtori ROJnne Roni. Alustul{sen johdosta virinneen ke kustelun tuloksena kokous yksimielisenä päätti a) luovuttaa Suomen seuravoimistelumestaruuskilpailujen koululaissarjan Suomen Oppikouluden Urheilijain va tai uud a huolehdittavajksi, b) luovuttaa tätä arjaa koskevat kaiklö kiertopalkinnot, lukuunottamatta SVUL:n standaareja, SOU :lle en järjestälnissä koululais arjan voimistelumestaruuskilpailuissa kilpailtaviksi niiden ääntöjen mukaan, jotka kutakin eri,kiertopalkintoa varten erikseen on vahvistettu, c) siirtää poikajoukkuevoimi telu1i1estaruuskilpailuja ko kevan kysymyksen johtokunnan ratkaistavak i. 4) Voimisteluliiton vojrojen vastainen ka1 tutt'amvnen. Kygymyksen alusti johtokunnan puolesta jolhtokunnan jä en lehtori O. Väälnälnen. Ky ymy'ksen e ille ottamisen tarkoituksena oli aada jaoston maaseutujä eniltä lllajhdollisia neuvoja, millaisin keinoin perustettava Voimisteluliitto voisi va taisuudes a hankkia itselleen varoja. Alustajan esitys ja virinnyt keskustelu jäivät evästyk eksi uudelle johtokunnalle. Aktiivivoimistelijcvin neuvottel1tkokous. Jaostojohtokunnan toimesta pidettiin Karh ulassa joulukuun 13 p :nä Suomen mieskoihtaisten voimisteluu1estaruu kilpailujen yhteyde sä aktiiviv oilni telijoiden neuvottelukokou. 'l'ilaisuude a oli läsnä kaikl<iaan 27 henkilöä. Kokouksessa keskubtellui ta asioista mainittakoon euraavat: 1) V:n 1932 olympialai ten kisojen 0 anottosuunnitelmat. 2) Osallistuminen V:n 1932 Sokol-juhliin Praha sao 3) Miten voimistelijoiden oli, i valmentauduttava olympialaisiin kisoihin ja Sokol-juhlille ~ 4) Karsintakilpailujen järjestäminen. 3 33

18 34 5) Voimi telijoille laadittavat yhteiset valmennu.sohjeet. 6) Valmennusleiri.J..'Ysymys. 7) Harjoittelumahdollisuudet olympialai 'matkan aikana ja perillä. 8) Olympialai joukkueen johta.jalkysymys. Voimistelnlliiton pemstava kokous. SVUL:n organi ahon tullessa muutetuksi kokoontuivat jao ton jäsenseurat syyskuun 27 p :nä liiton huoneustoon p erustamaan VUL:n toimintasääntöjen edellyttämää itsenäistä Voimisteluliittoa. Jaostojohtokunta oli jo aikaisemmin laatinut uudelle liitolle sääntöehdotuk en ja lähettänyt sen ennakkotutustumista varten kullekin jaos-. ton jäsenseuralle. Perustavassa kokouksessa käsitellyi tä asioista ja tehdyistä päätöksistä mainittwkoon seurallvat: 1) Kokous päätti yksimielisesti perustaa Voimi 'teluliitto-nimisen yhdistyksen. 2) Hyväksyttiin johtokunnan laatima eihdotus Voimisteluliiton toiminta, fu1.nnöiksi ja päätettiin hakea niille lainmukainen vajhvi tu. 3) Voimisteluliiton edustajik i v aikana pidettäviin SVUL:n liittokokouksiin valittiin ääne tyksettä lehtori V. Lahtinen Viipurista, H :gin Yliopiston urheilunopettaja A. K.ask ela ja johtaja A. Neittamo Helsingistä. 4) Voimisteluliiton euu taj]};:si SVUL:n hallitukseen valittijn: lehtori Y. NylciiJnen Sortavala ta - varalle kauppia K.. T1Wtni. Hämeenlinnasta, varatuomari V. J. Niilnilnoto H el ingi tä, varalle lehtori O. Väänäinen Helsingistä sekä lehtori R. Roni Lahdesta, vara1]e v't>imistelunopettaja A. TUl'unen Viipurista. 5) Hyväksyttiin liiton v:n 1932 talousarvio. 6) Liiton en.simmäi eksi puheenjohtajaksi valittiin yksijmi elise ti val'atuomaj.'i V. J. Niiniltwlo Helsingistä. 7) Liiton johtokuntaan valittiin äänestyksettä lehtori O. Väänänen, rautatievirkamie.s E. Railio ja voimiste-», lunopettaja M. Steiskal Helsingistä, lehtori Ranne Roni IJahde 'ta sekä lehtori V. Lahtinen ja voimistelunopettaja A. T1~n~nen Viipurista. Johtokunnan varajäseniksi valittiin niinikään äänestyksettä konttoristi J[. Lwmio He] ingistä ja voimistelunopettaja H. Savolainen J oensuusta. 8) Liiton tilintarkastajiksi tulivat kamreeri J. Tossavairlen Helsingistä, varalle varatuomari L. Pesonen Helingistä sekä johtaja J. Laime Helsingistä, varalle kauppias K. l'twmi Hämeenlinnasta. Kansainvälisen Voimisteltdiiton kong1'essi. Kansainvälisen Voimi teluliiton kongre i pidettiin maailmanmestaruu.skilpailujen yhteyde sä Parii is a. Tilai uus sai erikoisen juhlaleiman sen vuoksi, että liitto oli tänä vuonna tullut toimineeksi 50 vuotta. Kongl'esissa edustivat liittoa pääkonsuli ][aatlo Bmsin ja voimistelunopettaja H eikki avolainen. Jaosto oli aikanaan ehdottanut Kansainväli ' lle Voimisteluliitolle. 1) että olympialaisten kisojen voimistelukilpailuihin saisivat va.staisuudessa yk ityi etlön voimistelijat osallistua, huolimatta siitä, lähettääkö maa joukkuetta ko. kilpailuihin tai ei; 2) että maailmanmestarllu kilpailujen ohjelmasta poistettaisiin kaikki urheilulajit; 3) että liittomme sai i v järjestää maailmanmestaruuskilpailut Hel.singissä III yleisten Voimistelujtthlien yhteydessä. Kaikki jaoston ehdotul, et olivat kä iteltävinä kon gress:ijs a. Lopulli en päätöksen teko iirtyi kuitenkin Prahassa v pidettävään kongres iin. K utssitoiminta. Kuluneen vuoden ai,kana jaoston avustrunana on toimeenpantu seuraavat kahdet voimi telukutssit: 1) POt'issa toimeenpani ikäläinen piirijohtokunta voimistelujohtajajkur sit tammikuun 4-9 p:n välisenä aikana. Niille osallistui kaikkiaan 15 voimistelijaa. Kurssien johtajana toimi lehtori A. Rydman ja opettajina 35

19 36 lääket. kand. T. Laes, voimistelunopettaja P. Salminen ja konttoristi Y. Milan. 2) Kiviniemessä järje ti jaosto yhdessä Urheiluopis~ ton kanssa aktiivivoimistelijoiden harjoitusleirin heinäkuun p:n väji enä aikana. Leirille osallistui yhteensä 18 I-luokan tai sitä va taavaa voimistelijaa. Leirin johtajana toimi lehtori P. SY1'e?t ja opettaji.na rheiluopiston opettajat. V oimistel1meuvonta. Suoritettuaan vuosina 1929 ja 1930 laajakantoista heräty - ja neuvonta toimintaa jaa tojohtokunta on kuluneen vuoden aikana kiinnittänyt huomion a etupäässä taitovoim~ t lun kobottami 'een maa samme. 'l'ämä johtuu läjlinnä siitä, että liiton voimistelijoille tarjoutui monta huomattavaa ulkomaista edustustehtävää. TaitOIVoimi telijoihin kohdistunutta neuvonta- ja pr o pagandatyötä ovat suorittaneet lehtorit Y. Nykänen. V. Lahtinen ja P. Syren, voimistelunopettajat A. T1WUnen ja V. Ervola sekä aktiivivoimistelijat H. Savolainen, M. Uosikkinen, J. Pakm'inen ja M. Nyb erg. Stipendit. Helpottaak een voimistelijoiden osallistumi ta Urheiluopi tossa 20-27/ 7 pidetylle aktiivivoimistelijoiden harjoitusleirille jaostojohtokunta varasi Smk. 2,000: jaettavaksi stipendeinä lei'i'iläisille. Hakemusten perusteella johtokunta myönsi seur aavat avustukset: T. Hirsikangas, Tampereen Vo:i!l:ni.stelijat.... L. Marttinen, Kotkan Into K. Hakala, Vaasan Va aana _.... _. _. _... H. Salmi, Vaasan VasMna _ V. Lagström, Ylioppila voimistelijat... _ P. HY'kkyrä, Ylioppilasvoimistelijat.,.. _... L_ Vainio, Viipurin Reipas _ Pakarinen, Kelkkalan Kisailijat.... N. Fabrieius, Joensuun SLU P. Heikkinen, Kuopion Urheilu-Veikot.... H. Toivonen, Terijoen Ter ä :- 200:- 250:- 250:- 225:- 200:- 150:- 150:- 150:- 125:- 50:- Yhteensä Smk. 2,000:- V oimistelurne7'kkisuoritttkset. Vuoden kulues a jaostolle on jätetty 40 eri voimi teiumerkkisuoritnstil ai uuden pöytäkirjat, joiden perusteella jao to on myöntänyt asianomai ille suorituksia va taavat merkit. Suorituk et ovat SVUL:n piireihin nähden jakaantuneet seuraava ti:: I Pii r i I 1 lk. I II [k. i IlJ lk.! IV Ik.l Yhteensä Etelä-PohjanlIl1aan piiri - - I Etelä.;Saimaan J[ elsi,ngin Il ämeemjinnan llä-karjalan Kainuun Keski-Pohjanmaan Keski-Suomen Kymellllaakson l - 4 La,hden Mikkelin Oulun l 1 Peräpohjolan Pohjois-Karjalan Pohjoi.s-Savon Porvoo.n Satakunnan I Sa,vonJinnan Tampereen Vak'ka-Suomen Varsinai.s-Suomen Viipurin Urheiluopisto yhteensä I 7 I 22 I 84 I 178 I 221 lvierklki uorituksien yhteydessä erik een mainittakoon, että Viipurin Reippaan jäsen Otto Suhonen ori viidesti suorittanut 1 lk:n merkin, joista viimeisen kerran

20 38 vuotta täyttäneenä. Tämän johdosta hän on saanut lenllaisen I Ik:n voimistelttrnerkin N:o 3. Rckisteröidyt voimistelttn arvostelut1lorna7'it. yu?den kuluessa jaootojohtokunta on rekisteröinyt kalkinaan 4 henkilöä voimistelun 1 lk:n ja 28 II lk:ll arvostelutuomareiksi. Lu ttelo näistä on ivuilla] Kotimainen kilpailutoiminta. I. Kansalliset kiipaiittt. Kuluneen vuoden ailkana ovat seuraavat jäsenseurat toimeenpanneet jaoston luvalla myönnetyt kan aili et. voimistelukilpailut: 31. 1, Karhuhm Katajai. et; 1. 2, Kelkkal an Ki ailijat; 8. 2, Tampereen Voimistelijat; 8. 3, Kuopion Urheilu-Veikot; 19. 4, Enson Kisailijat; 24. 4, Kirvun Vilkas; 14. 6, Perkjärven A.lku; 22.11, Kotkan Into; 5. 12, Lahden Ahkera. II. Kat/,pt/,nkiottelut. Vuoden kulue a on aikaisempien sopimu ten mukais,esti toimeenpantu seuraavat kaupunki ottelut : 1) Kattp1tnkiotteIn Sodavala-Savonlinna-J oensmt Joensuussa. Ot~elun voi~ti Savonlinnan jouklkue Lehtokangas, Syren Ja Vestermen tulok ella pisto Joensuun joukkue Sarola, Fabricius ja Hakulinen oli toinen tuloksella pisto Sortavala oli kolmas jouk kueella Liltr, Mansten, J-1agström tulok. en olles: a pisto 2) Kattpunkiottelt/, Kotka-Hamin~Lahti Lahdessa.. Kilpailuun osallistuivat mainitut kaupungit. Kun amoastaan Kotkalla oli täysi joukkue, sai se mestaruuden tuloksella pisto Joukkueessa voimistelivat Si.nijärvi, Py!kkö, Marttinen, Mäkelä ja Holrrnroos. ) 3) Viipnri-H etsinki kattp1tnkiottei1/'sttunnileimat..taostojohtokunta ryhtyi jo vuoden alu sa toteuttalllaan Viipuri-Helsinki kaupunkiotteluajatusta. Siinä mielessä johtokunta kut ui koolle kaik.kien helsinkiläi - ten voimisteluseurojen edustajat. N cuvottelui a piiästiinlkin niin pitkälle, että ottcl ua koskevan sopimulc en allekirjoittivat molempien kaupunkien seurat ja päätökseksi tuli. että ensimmäinen ottelu suoritettaisiin IIelsinO'i ä YJioppilasvoimi t lijoic1en järje. tämänä. Ottelu ta ei kuitenkaan tullut mitään, kun IIelsinki ei saanut joulclmetta muodostetuksi. III. Btt01nen voimislelmnestarunsmlpailttt. a) Se ura voi m i s tel u me s t a r u u s k i 1 p a i 1 u t. Suomen seuravoimi tclumestaruuskilpailut järje. ti Viipurin Reipas Viipurissa huhtikuun p :nä. Mestaruudet jakautuivat. eutaavasti: 1. Konlttlaissarja. 'rähän arjaall 0 allistui ainoa - taan Viipurin Suomalaisen Ly 'eon Vesa, saavutta n mestaruuden pistemäärällä MaaIaisse~/'Tojen sarja. KilpailmID 0 al1i tui 3 joukkuetta. Mestariksi tuli Karhulan Katajaiset pistemäärällä Enson Kisailijat oli toinen pistemäärällä ja kolmas Kirvun Vilkas ][aupttnhiaissemojen sa7'ja. Täs ä sarja sa kilpaili kaikkiaan 4 jolruuetta, nimittäin YlioppilaE.'Voimi telijat, Kelkkalan Ki ailijat 1. Kelkkalan Kisailijat II ja Viipurin Reipas. Mestaruuden voitti YlioppiI asvoimistelijat pisteunäärällä 'roin n Kelkkalan Kisai1ijat 1, pistemäärällä , kolma Viipurin Reipas, ja neljä KelkJmlan Ki ailijat II, Sa1'jojen 11l1'eslcohiaiset kil]jaii1ct. Sanomalehti Karjala oli lahjoittanut kuhunkin arjaan kiertopalkintona hopeapokaalin, kilpailtavak i mie kohta,isi sa uorituksissa. Tulokset: KanpnnkiIaissarja: 1) H. Savolainen, Y,V., pisto 2) 1. Pakarinen, KK, pi t. 3) M. Nyberg KK., pisto 39

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa.

f) painonnosto: Neuvontaa on Suomen Paino1!-nostoliitto antanut etupäässä Helsingissä, Viipurissa ja Hangossa. 12 ruuskilpailujen takia on kohdistunut etupäässä edustushiihtäjiin, joita oli kaikkiaan noin 300.. ~ikaansaadakseen entistä laajempaa ja asiallisempaa toimmtaa myös mäenlaskun hyväksi liitto kiinnitti

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

TYÖVÄEN RETKEILYLIITON JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT

TYÖVÄEN RETKEILYLIITON JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT TYÖVÄEN RETKEILYLIITON JÄSENSEURAN SÄÄNNÖT 1/5 1&. Yhdistyksen nimi on KARJALAN RETKEILIJÄT RY. ja kotipaikka JOENSUU Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. SEURAN TARKOITUS JA SEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Suomen Voimisteluliitto v. 1934.

Suomen Voimisteluliitto v. 1934. 2H 11) jakanut SVUL:n vuoden 1933 tilinpäätöksen yhteydessä piiritoiminnan tukemiseen ja tehostamiseen varatut Smk. 20,000: - piirijohtokuntien käytettäväksi seuraa vasti: Viipurin piirille... 2,000: -

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939. HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939. HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0 SUOMEN VOIMI STELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1939 HELSINKI 1941 K A U P P ALE H T 1 0 Y:n K 1 R J A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1939. Helsinki 1941. Kauppalehti Oy:n

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

SVUL:n Liittohallinto v. 1929.

SVUL:n Liittohallinto v. 1929. 17 SVUL:n Liittohallinto v. 1929. Liittohallintoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, varajäsen M. E. Niemi,. Etelä-Saimaan piiri: E. A. Manninen, varajäsen J.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926

SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926 SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 J WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926 Katsaus SVUL:n toimintaan v. 1925. Yleistä. Vuosi 1924 päätti sen kuumeisen

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT

LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT LAHTI 1928 Aug. Kanervan Kirjapaino. LAHDEN PYÖRÄILIJÄIN SÄÄNNÖT. 1. Seuran nimi on Lahden Pyöräilijät ja on sen kotipaikka Lahden kaupunki. Seura

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SVUL III 'kunniajäseneksi;,. 12) huolehtinut Werner Söderström O.Y:n 'kustannuksella v. 1933 ilmestyneen "Olympialaisteos IV" julkais.

SVUL III 'kunniajäseneksi;,. 12) huolehtinut Werner Söderström O.Y:n 'kustannuksella v. 1933 ilmestyneen Olympialaisteos IV julkais. 27 Merinen ja Roni 5, Peltonen, ykänen, Calonius, Lehmusto, Tilus, To ava~nen ja Okkola 4, Granholm 3, Hill 0, 'ranner ja Rangell 2. e'kä Ko kivaara 1 kokouk en. Osanotto työvaliohtnnan kokott,ksiin on

Lisätiedot

Suomen yleinen hiihtopäivä pidettiin 30/1. A. Kansainvälisiin kilpailuihin: Calonius, Yrjö, Kouvolan Hiihtoseura.

Suomen yleinen hiihtopäivä pidettiin 30/1. A. Kansainvälisiin kilpailuihin: Calonius, Yrjö, Kouvolan Hiihtoseura. 40 41 Muut kilpailut. Edellämainittuja Suomen mestruu kilpailujen Ii äksi on kuluneen vuoden aikana toimeenpantu kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja seuraavasti: Hiihtokilpailuja........... 9 Mäenlaskukilpailuja........

Lisätiedot

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen.

1 (5) osoitteessa kuun päivänä 200 alkaen klo. Hoitokunnan puheenjohtaja/toimitsijamies avasi kokouksen. 1 (5) PÖYTÄKIRJA yksityisen tien tiekunnan vuosikokouksesta/ylimääräisestä kokouksesta Paikka ja Aika Someron kaupungin kylässä luona osoitteessa kuun _päivänä 200 alkaen klo _. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali.

Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Pohjois-Karjalan 13.4.2010 Hevosjalostusliitto ry Tervehdys! Tässä on seurallenne Hevosjalostusliiton kevätkokouksen materiaali. Kokous pidetään Joensuun raviradalla pääkatsomossa tiistaina 4.5. Kokous

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja Hannu Karttunen avasi kokouksen klo 19.15. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry Pöytäkirja 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2013 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 5.11.2013 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot