Kokousaika kello 16:00-16:46

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 15.09.2015 kello 16:00-16:46"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Vanhus- ja vammaisneuvosto Kokousaika kello 16:00-16:46 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 16 Vanhus- ja vammaisneuvoston seuraava kokous 3 17 Vuoden 2015 vanhusten viikon ohjelma sekä kansainvälisen vammaisten päivän ohjelman valmistelutilanne 18 Posti Oy:n vastaus vanhus- ja vammaisneuvostoin esitykseen Siilinjärven kuntakeskuksen postitoimipaikan sijainnin muutoksesta 19 Tiedonannot 7 20 Muut asiat 8 4 5

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lahtela Heikki varapuheenjohtaja Laitanen Eija Miettinen Erkki Pulkkinen Matti Rytkönen Leena vara Viljo Nuutisen henkilökohtainen vara Voutilainen Liisa Poissa Hakkarainen Petri puheenjohtaja Julkunen Tuulikki Nuutinen Viljo Uljonen Henri vara Petri Hakkaraisen henkilökohtainen vara Räsänen Heikki vara Tuulikki Julkusen henkilökohtainen vara Muut Kantanen Kati esittelijä/hoito- ja vanhustyön johtaja Pitkänen Minna esittelijä/sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Martikainen Pirkko pöytäkirjanpitäjä/toimistosihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Miettinen ja Matti Pulkkinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Heikki Lahtela Pirkko Martikainen kokouksen puheenjohtaja PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Erkki Miettinen pöytäkirjanpitäjä Matti Pulkkinen

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Vanhus- ja vammaisneuvosto Vanhus- ja vammaisneuvoston seuraava kokous Vvneuv 16 Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Siilinjärven kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön 3 :n mukaan vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kalen te ri vuo des sa, enintään neljä kertaa. Hoito- ja vanhustyön johtajan päätösehdotus Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdan ja ko kous pai kan. Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti seuraavaksi kokouspäiväksi kello 16:00. Kokouspaikkana on Vanhan Pappilan palvelukoti. Lisäksi päätettiin, että ajan koh taa voidaan siirtää tarvittaessa puheenjohtaja Petri Hakkaraisen vah vista maan ajankohtaan, josta ilmoitetaan sähköpostilla ennakkoon kokoukseen kutsut ta vil le ennen kokouskutsun/esityslistan lähettämistä.

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Vanhus- ja vammaisneuvosto Vuoden 2015 vanhusten viikon ohjelma sekä kansainvälisen vammaisten päivän ohjelman valmistelutilanne Vvneuv 17 Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Siilinjärven vanhusten viikon ja kansainvälisen vammaisten päivän valmistelusta vas taa va työryhmä, jonka vanhus- ja vammaisneuvosto on nimennyt, on val mistel lut vanhusten viikon ohjelman (liitteenä). Työryhmä on ideoinut vii kon sisältöä valtakunnallisen Tulevaisuutta rakentamaan! -teeman mukaisesti. Tu le vai suut ta rakentamaan -aiheen ympärille on suunniteltu tapahtumia eri tyises ti oman toimintakyvyn, liikkumisen ja osallisuuden näkökulmasta. Edellä mainitun työryhmän tehtävänä on lisäksi valmistella vietettävän kan sain vä li sen vammaisten päivän ohjelmaa. Työryhmästä hoito- ja vanhustyön asian tun ti ja Marja Kavilo tiedottaa vanhus- ja vammaisneuvostolle val mis te lu tilan tees ta seuraavaa: Työryhmä kokoontui , jossa alustavasti keskusteltiin vanhus- ja vam mais neu vos tol ta tulleesta aloitteesta/ehdotuksesta, että kansainvälistä vam mais ten päi vää vietettäisiin teemalla Esteettömyys. Ehdotus koettiin hyväksi ja ajankohtaiseksi ja päätettiin, että työryhmä jatkaa tähän teemaan liittyen päivän suunnittelua. Kansainvälisenä vammaistenpäivänä järjestetään yhteistyö- ja kes kus te lu ti lai suus Siilinjärven seurakuntatalolla (Päätysali). Tilaisuuteen kutsutaan kunnan puolelta edustajiksi rakennusvalvonnan- ja kaa voi tuk sen sekä mahdollisesti myös teknisen toimen edustusta. Työryhmän seuraava kokous on sovittu pidettäväksi , jossa päivän sisältöä suunnitellaan tarkemmin. Hoito- ja vanhustyön johtajan päätösehdotus Vanhus- ja vammaisneuvosto hyväksyy Siilinjärven vanhusten viikon ohjelman ja merkitsee tiedoksi kansainvälisen vammaisten päivän suun nit telu ti lan teen. Liitteet ehdotus hyväksyttiin. Siilinjärven vuoden 2015 vanhusten viikon ohjelma Kutsukirje järjestöille vanhusten viikon liikunta- ja järjestötapahtumapäivään

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Vanhus- ja vammaisneuvosto Vanhus- ja vammaisneuvosto Posti Oy:n vastaus vanhus- ja vammaisneuvostoin esitykseen Siilinjärven kuntakeskuksen postitoimipaikan sijainnin muutoksesta Vvneuv Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen, puh Siilinjärvellä postipalvelut siirtyivät vuoden 2014 aikana pois keskustasta, noin 1,5 km päähän. Postipalveluiden saavutettavuus vanhus- ja vammaisväestön kes kuu des sa on siirron myötä vaikeutunut. Vanhus- ja vammaisneuvoston työvaliokunta on palaverissaan eh dotta nut, että vanhus- ja vammaisneuvosto esittää, että Posti Group ryhtyy toi menpi tei siin Siilinjärven kuntakeskuksen postitoimipaikan siirtämiseksi ikäihmisten se kä vammaisten ja invalidien paremmin saavutettavaan paikkaan. Sosiaali- ja perhepalveluiden johtajan päätösehdotus Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää esittää Posti Groupille, että se ryhtyy toimen pi tei siin Siilinjärven kuntakeskuksen postitoimipaikan siirtämiseksi ikä ih misten sekä vammaisten ja invalidien paremmin saavutettavaan paikkaan. ehdotus hyväksyttiin. Vvneuv 18 Valmistelija/lisätiedot: sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Minna Pitkänen, puh Posti Oy:n verkostojohtaja Anna Lehtonen on lähettänyt päivätyn kirjeen vanhus- ja vammaisneuvostolle koskien vanhus- ja vammaisneuvoston (12 ) esitystä Siilinjärven kuntakeskuksen postitoimpaikan siirrosta. Kirjeessä todetaan mm., että Siilinjärven posti on toiminut lähtien Shell Hel mi Sim pu kas sa, joka palvelee asiakkaita viikon jokaisena päivänä kellon ympä ri. Postipalveluiden toimivuudesta uudessa toimipisteessä on saatu hyvää palau tet ta. On harmillista, että uuden postin sijainti osoitteessa Golftie 11 ei ole jokai sel le asiakkaalle paras mahdollinen. Kirjeen mukaan postitoimipisteet sijoitetaan postilaissa säädetyn periaatteen mukai ses ti asiointikeskittymiin yleisten asiointireittien varrelle. Palvelupisteen si joit tami ses sa otetaan huomioon palvelupisteen saavutettavuus eri liikennevälineillä. Sii lin jär vel lä postiin kulkemisessa voi hyödyntää myös kunnassa toimivaa pal velu lii ken net tä (PALI), jonka avulla kulku postiin jopa omalta kotiovelta on mah dollis ta vanhuksille ja liikuntarajoitteisille. Kirjeessä mainitaan erilaiset Postin palvelupisteet Siilinjärvellä kuten keskustassa si jait se van K-supermarket Herkkupadan pakettiautomaatti pakettien lä het tä miseen ja vastaanottamiseen, keskustassa sijaitsevat useat postimerkkien jäl leenmyy jät ja kirjelaatikot, Postin paketinohjauspalvelu, netti- ja puhelinpalvelut.

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Kirjeen lopussa kerrotaan, että Posti Oy seuraa palvelupisteverkoston rakennetta tar kas ti, jotta se palvelisi asiakkaita mahdollisimman hyvin ja uusia pal ve lu pis teitä avataan tarpeen mukaan sinne, missä asiakkaat liikkuvat. Sosiaali- ja perhepalveluiden johtajan päätösehdotus Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvostolle osoi te tun Posti Oy:n verkostojohtaja Anna Lehtosen kirjeen. ehdotus hyväksyttiin.

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Vanhus- ja vammaisneuvosto Tiedonannot Vvneuv 19 Valmistelijat/lisätiedot: hoito- ja vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh , sosiaali- ja per he pal velui den johtaja Minna Pitkänen puh Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija Kutsu : Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija ja Liikenneturva jär jes tä vät turvalliseen liikkumiseen ja terveyteen liittyvän tilaisuuden kello 11:00-12:00 Carelicumin auditoriossa Joensuussa ja kello 17:00-18:00 Iso-Valkeisen auditoriossa Kuo piossa.tilaisuus on maksuton (kutsun on välittänyt vanhus- ja vam mais neu voston sihteeri aiemmin sähköpostitse tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvoston jä se nil le il moit tau tu mis ajan koh dan vuoksi). Valtakunnallinen vammaisneuvosto Kutsu : Liiku terveemmäksi esteettä seminaari kello 12:00-16:00 Vaasassa. Seminaari pureutuu liikunnan esteettömyyteen laaja-alai ses ti. Seminaarin järjestäjiä ovat mm. Invalidiliitto ry, Nä kö vam maisten Keskusliitto ry, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Vaasan am mat ti opis to, Vaasan kaupunki, Valtakunnallinen vammaisneuvosto, Åbo Akademi. Seminaari on maksuton. Kutsu : Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPO -seurannan in no foo ru mi: Ei mitään rajaa! - kulttuurin ja liikunnan esteettömyys ja saavu tet ta vuus kello 12:00-16:00 Helsingissä. Seminaarin läh tökoh ta na on VAMPO:n kulttuuria ja vapaa-aikaa koskevien toimen pi tei den toteuttamisen ja seurannan raportointi. Seminaarin järjestäjiä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Val takun nal li nen vammaisenuvosto, Kulttuuria kaikille -palvelu Kutsu : Valtakunnallinen vammaisneuvosto järjestää vam maisneu vos to päi vät Helsingissä. Tilaisuus on maksuton Tiedote : Valtakunnallisen vammaisneuvoston tiedote 2/2015. Siilinjärven hoito- ja vanhustyön johtaja Hoito- ja vanhustyön johtajan suulliset tiedonannot Vanhan Pappilan pal velu ko din käyttöönotosta ja lyhytaikaishoidon järjestämisestä Siilinjärven kunnas sa. Hoito- ja vanhustyön johtajan päätösehdotus Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi edellä esitetyt asiat/asiakirjat. ehdotus hyväksyttiin.

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/ Vanhus- ja vammaisneuvosto Muut asiat Vvneuv 20 Valmistelija/lisätiedot: hoito- ja vanhustyön johtaja Kati Kantanen, puh Hoito- ja vanhustyön johtajan päätösehdotus Käsitellään muut mahdolliset asiat. Ei muita asioita.

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10

Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Koululautakunta Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10 Kokouspaikka Ravintola Vintti, Kuiluntie 5, Siilinjärvi Asiat Otsikko Sivu 48 PERUSKOULUN KOULUKULJETUSTEN

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Valtuusto Aika 27.01.2014 klo 18:00-18:10 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4 2 Kunnanhallituksen ja -valtuuston

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA- KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43 Hyvinvointilautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 16:30-20:20 PAIKKA Jokirannan koulu KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kokousaika 28.03.2012 kello 16:14-17:27

Kokousaika 28.03.2012 kello 16:14-17:27 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Perusturvalautakunta Kokousaika 28.03.2012 kello 16:14-17:27 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, KH:n huone Asiat Otsikko Sivu 26 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6, S1 4.krs Asiat Otsikko Sivu 25 Toimitilojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58

Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 29.01.2014 kello 16:30-17:58 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6 4. krs Asiat Otsikko Sivu 1 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Vammaisneuvosto AIKA 19.02.2010 kello 14:00-15:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, huone 115. LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89 Kaupunginhallitus Aika 02.03.2015 klo 13:00-16:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot