ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014

2 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT 1 PERUS- J TUNNISTETIEDOT semakaavan muutos ja laajennus koskee: 15. kaupunginosan korttelia 1505, katu- ja suojaviheraluetta sekä maa- ja metsätalousalueita. Laajennus koskee Koiviston kylän tilaa 1:73. semakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu: 15. kaupunginosan kortteli 1505, katualuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Hirvaskankaalla, noin 400 metriä Jyväskyläntien ja Suonenjoentien risteyksestä kaakkoon. Kaavan nimi ja tarkoitus Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus. Kortteliin liitetään rakentamatonta metsämaata. Samalla tarkistetaan kaavamerkintöjä ja rajauksia. Kaavan päiväys Kaavan laatija Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut PL Äänekoski Vireilletulo Vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa Nähtävilläolot Valmisteluvaiheen kuuleminen (MR 30 ) Kaavaehdotus nähtävillä (MR 27 ) _._. _._.. Hyväksyminen Kaupunginvaltuusto..

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- J TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDT Selvitys suunnittelualueen oloista lueen suunnittelutilanne... 3 Maakuntakaava vaihemaakuntakaava... 4 Yleiskaava... 4 semakaava SEMKVN SUUNNITTELUN VIHEET semakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Suunnittelun vaiheet semakaavan tavoitteet SEMKVN KUVUS luevaraukset Kaavan vaikutukset... 8 Vaikutukset luontoon ja maisemaan... 8 Liikenteelliset vaikutukset... 8 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön... 8 Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset SEMKVN TOTEUTUS... 9 LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OS) Tmi Mia Rahinantti Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoskohteiden luonto- ja maisemaselvitys Yritysvaikutusten arviointilomake semakaavan seurantalomake

4 3 2 TIIVISTELMÄ semakaavan muutoksella ja laajennuksella on laajennettu korttelissa 1505 sijaitsevaa kahden yrityksen tonttia, liitetty rakentamattomaan yritystonttiin yksityisen maanomistajan maata sekä muodostettu uusi yritystontti, jolle on mahdollista rakentaa kaksi asuntoa. 3 LÄHTÖKOHDT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Kortteli sijaitsee toimitila- ja pienteollisuusvaltaisella alueella Hirvaskankaan eritasoliittymän kaakkoispuolella, noin 400 metriä valtatien 4 risteyksestä. Kortteli rajoittuu maa- ja metsätalousalueeseen, katualueisiin ja kaavoittamattomaan alueeseen, joka on tarkoitus liittää kaavaan. Korttelin katuverkko ja vesihuolto on rakennettu. Vesihuollosta vastaa Hirvaskylän vesiosuuskunta. Tällä hetkellä suunnittelualueella on kaksi teollisuushallia ja koilliskulmassa sijaitsee käytössä olevia verstas- ja varastorakennuksia. Hirvasjoen omakotitalovaltainen asuinalue rajautuu suunnittelualueen pohjoispuolelle. lue sijaitsee merkittävien luontokohteiden läheisyydessä. Korttelin yläpuolella on Hitonhauta- Kylmähauta-Hirvasjoki -niminen Natura-kohde, jonka koodi on FI , jonka kautta kulkuyhteys Hirvasjoen rannalla sijaitsevalle omakotitalolle. lueella esiintyy muun muassa liito-oravia. Suunnittelualue kuuluu Hirvaskangas-nimiseen 1-luokan pohjavesialueeseen. 3.2 lueen suunnittelutilanne Maakuntakaava Lainvoimaisessa Keski-Suomen maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnittelualue on merkitty TP- eli monipuoliseksi työpaikka-alueeksi. Lisäksi kaavassa on aluekohtainen suunnittelumääräys Hirvaskankaan alueelle: lueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida liikenteen tarvitsemat palvelut.

5 4 4. vaihemaakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksyi 4. vaihemaakuntakaavan ja on parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. Kaavaehdotuksessa Hirvaskangas on merkitty työpaikka-alueeksi (TP) ja vähittäiskaupan suuryksikön (km) alueeksi. Yleiskaava lueella on voimassa Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaava (kaupunginvaltuusto hyväksynyt ). Suunnittelualue on kaavoitettu pääosin TP- eli monipuoliseksi työpaikka-alueeksi, Suunnittelualueen pohjoisosassa on V- eli virkistys- ja ulkoilualuetta. Osayleiskaavan muutos on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Voimassa oleva Hirvaskankaan- Koiviston osayleiskaava Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutosluonnos

6 semakaava Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Siinä korttelin 1505 kolme tonttia ovat toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY-2). Tonttien ja katualueen välissä on suojaviheraluetta (EV-1), jolle saa rakentaa meluvallin tai muun melua estävän rakenteen. 5 Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu sinisellä.

7 6 4 SEMKVN SUUNNITTELUN VIHEET 4.1 semakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen semakaavan muutokseen ja laatimiseen on ryhdytty Tuijalan tilan (RN:o ) omistajan jättämän hakemuksen perusteella. Hakemuksessaan tilan omistaja esittää noin 1,7 hehtaarin kokoiselle alueelle asemakaavan laatimista, jotta alueelle olisi mahdollista sijoittaa työpaikkarakentamista ja yrittäjän asunto. Suunnittelualuetta on laajennettu koko korttelin alueelle, jotta siitä muodostuisi mahdollisimman yhtenäinen. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kaavamuutoksen vireilletulosta Osallistuminen ja yhteistyö Kaavamuutoksessa osallisia ovat: Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta Keski-Suomen ELY-keskus Kaavan vireilletulosta ja nähtävilläoloista on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen lehti ja ÄKS-Äänekosken kaupunkisanomat). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OS) on laadittu ja sitä on täydennetty suunnittelun edetessä (liite 1). Kaavasta ei järjestetä viranomaisneuvotteluja hankkeen pienialaisuudesta johtuen: kyseessä on teknisluonteinen kaavan tarkistus, jolla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön tai liikenteeseen, eikä sillä ole maakunnallista merkittävyyttä kaavan noudattaessa maakuntakaavan tavoitteita. 4.3 Suunnittelun vaiheet Vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa ja siitä on kuulutettu Sisä-Suomen Lehdessä, kaupungin ilmoitustauluilla ja Äänekosken Kaupunkisanomissa (ÄKS). Valmisteluvaiheen kuulemista varten kaavaluonnos oli nähtävillä Äänekosken kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla (www.aanekoski.fi). Siitä kuulutettiin Sisä-Suomen Lehdessä, kaupungin ilmoitustauluilla ja Äänekosken Kaupunkisanomissa (ÄKS) ja internetsivuilla (www.aanekoski.fi). Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen ELYkeskukselta. Ehdotuksena kaava on ollut nähtävillä

8 7 4.4 semakaavan tavoitteet Maakunta- ja yleiskaavan mukaisesti alueen kehittämisen tavoitteena on turvata monipuolisen työpaikkarakenteen syntyminen. lue sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Nykyisten tonttien välittömään läheisyyteen on tarkoitus kaavoittaa uusia tontteja, jotka on nykyisen asemakaavan mukaisesti tarkoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle yritystoiminnalle. Ympäristön kannalta tärkeimpiä tavoitteita ovat Natura-kohteen Hitonhauta-Kylmähauta- Hirvasjoki (FI ) säilymisen turvaaminen ja pohjavesialueen laadun säilyminen. Rakennetun ympäristön laatutasoon ja sen yhtenäistämiseen kiinnitetään huomiota. 5 SEMKVN KUVUS Kortteliin sijoittuu yhteensä neljä tonttia, joista kahdella on nykyisin yritystoimintaa. Voimassa olevassa asemakaavassa ne on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-2). KTY-2 merkintä on korvattu merkinnöillä TL-1 ja TL-2 (teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue), sillä ne kuvaavat paremmin alueella sijaitsevan ja sille sijoitettavaksi suunnitellun yritystoiminnan luonnetta. 5.1 luevaraukset TL-1 Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue. lueella sallitaan ympäristöhäiriötä aiheuttamaton toiminta. Rakennuksen julkisivun päävärin tulee olla ruskea tai harmaa. Tontit on aidattava. Tonttia on laajennettu luoteiskulmasta ja tonttia eteläosasta mahdollisia laajennustarpeita silmällä pitäen. Yksityisen maanomistajan alueen eteläosa liittyy kaupungin omistamaan rakentamattomaan asemakaavatonttiin , jonka pinta-alaksi muodostuu noin 1,3 ha. Voimassa olevan asemakaavan määräystä julkisivumateriaaleista ja aitausvelvoitteesta on muutettu: määräyksistä on poistettu tarkentavat velvoitteet julkisivun materiaalista ja aitatyypistä. Tonttien suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuusluku e = 0,25. TL-2 Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue. lueella sallitaan ympäristöhäiriötä aiheuttamaton toiminta. Tontille saa rakentaa kaksi asuntoa, joita varten on varattava riittävästi vain asuntojen käyttöön tarkoitettua aluetta. Korttelin koilliskulmaan esitetään uutta tonttia TL-2 merkinnällä. Nykyisten talousrakennusten ympäristöön sijoittuu noin 5100 m2:n tontti. Rakennusoikeus on laskettu suunnittelualueen muilla tonteilla käytetyn tehokkuusluvun (e=0,25) mukaan siten, että teollisuus-, varasto- ja liikerakentamista on painotettu: niiden osuus on 1000 k-m2 (kty) ja asumista on 300 k-m2 (as). kty- merkintä tarkoittaa rakennusalaa, jolle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman varaston, pienteollisuus- tai liiketilan. Tontin Natura-alueen puoleiselle osalle on kaavoitettu 6-10 metriä leveä istutettava alueen osa, jonka tarkoituksena on liittää tontti luontevasti viereisiin maa- ja metsätalousalueisiin, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Etäisyys tontin kulmasta Natura-alueen rajaan on noin 25 metriä.

9 8 MY-2 Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. lueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa sitä niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut, mahdolliset ravintopuut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. Korttelin ja Hirvasjoen asuntoalueen väliin sijoittuu maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja muun muassa liito-oravien esiintymisen kannalta. lueen koilliskulmassa on liito-oravan papanapuu, minkä takia alueelle on lisätty s-1 merkintä: lueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n mukaisen eläinlajin/liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka. Korttelin koilliskulman ulkopuolella sijaitsee Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki niminen Natura-kohde. M Maa- ja metsätalousalue. lueen eteläpuoliselle johtava omakotitalotontin tie sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle. 5.2 Kaavan vaikutukset Vaikutukset luontoon ja maisemaan Suunnittelualueelle on laadittu luonto- ja maisemaselvitys (Tmi Mia Rahinantti, 2013), jonka mukaan Hirvasjoen läheisyydessä sijaitsee rehevä liito-orava-alue. Selvitykseen liittyvän Naturan tarveharkinta -arvion perusteella laadittava kaavasuunnitelma ei todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Hirvasjoen alue on sisällytetty Natura verkostoon. Tarvetta erillisen Natura-arvioinnin toteuttamiselle ei ilmennyt. Kaavaratkaisu säilyttää maisemallisesti arvokkaan männikön suunnittelualueen länsireunassa. Korttelin lainvoimaisessa kaavaratkaisussa aitausvelvoite ja pihasuunnitelman tekeminen ovat edellytyksenä rakennusluvan saamiselle. Velvoitteiden toteutumisen varmistamiseksi määräyksistä on poistettu tarkennukset mm. julkisivujen materiaalista ja aitatyypeistä. Kaavaratkaisu ei vaaranna pohjaveden laatua tai määrää, sillä kaavamääräyksen mukaan rakentamisen tulee olla ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta eikä kahden tontin liittäminen kortteliin muuta nykyistä tilannetta olennaisesti. Liikenteelliset vaikutukset Uusien liiketoimintatilojen rakentaminen saattaa lisätä raskasta liikennettä alueella. Kokonaisuudessa alueen liikenteen selkeys säilyy, sillä vain nykyiset liittymät Hitonlahdentielle sallitaan. Liittymäkohdat on määritelty siten, että tuloksena on turvallinen ja selkeä alue. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Nykyään korttelin yleisilme on jäsentymätön: rakennusten sijoittuminen ei ole yhtenäistä ja pihan käsittelyssä toteutetut ratkaisut eivät anna riittävän hyvätasoista kuvaa alueesta. Nykyisiä rakennuksia ei ole kaikilta osin toteutettu lainvoimaisen kaavan julkisivumääräyksen mukaan. Rakennusvalvontaviranomainen on keskeisessä asemassa laadukkaan ja yhtenäisen työpaikkaympäristön luomisessa. Kaavassa yhtenäisyyttä pyritään luomaan rakennusten väritysmääräyksellä ja aitausvelvoitteella. Tontin pihasuunnitelma on esitettävä rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

10 Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Hirvaskankaan monipuolisen työpaikka-alueen täydentäminen kannustaa yrityksiä investoimaan alueelle, mikä lisää Äänekosken houkuttelevuutta työssäkäyntialueena. Samalla kaava on alueen kehittämisstrategian mukainen: se luo työpaikkoja, sopeutuu yleispiirteisimmissä kaavoissa (maakuntakaava, yleiskaava) asetettuihin tavoitteisiin. Kaavatalouden kannalta hanke on erittäin edullinen, sillä se ei edellytä erityisen infrastruktuurin rakentamista. Kaavalla ei ole erityisiä kulttuurillisia vaikutuksia. 9 6 SEMKVN TOTEUTUS lueella on ohjeellinen tonttijako. Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Äänekoskella ÄÄNEKOSKEN KUPUNKI - KVOITUSPLVELUT Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen

11 1 ÄÄNEKOSKEN KUPUNKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS OSLLISTUMIS- J RVIOINTISUUNNITELM Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee toimitila- ja pienteollisuusvaltaisella alueella Hirvaskankaan eritasoliittymän kaakkoispuolella, noin 400 metriä valtatien 4 risteyksestä. Suunnittelualue käsittää hyväksytyn asemakaavan korttelin 1505 siihen liittyvine alueineen sekä tilan osan, joka on tarkoitus liittää kaavaan. Etäisyyttä Äänekosken keskustaan on noin 10 kilometriä. 2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet semakaavan muutokseen ja laatimiseen on ryhdytty Tuijalan tilan (RN:o ) omistajan jättämän hakemuksen perusteella. Hakemuksessaan tilan omistaja esittää noin 1,7 hehtaarin kokoiselle alueelle asemakaavan laatimista, jotta alueelle olisi mahdollista sijoittaa työpaikkarakentamista ja yrittäjän asunto. Suunnittelualuetta on laajennettu koko korttelin alueelle, jotta siitä muodostuisi mahdollisimman yhtenäinen. Tällä hetkellä korttelin alueella on kaksi teollisuushallia, joiden piha- ja reuna-alueet ovat paikoin viimeistelemättömiä. Hirvasjoen omakotitalovaltainen asuinalue rajautuu suunnittelualueen pohjoispuolelle. Maakunta- ja yleiskaavan mukaisesti alueen kehittämisen tavoitteena on turvata monipuolisen työpaikkarakenteen syntyminen. lue sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Nykyisten tonttien välittömään läheisyyteen on tarkoitus kaavoittaa uusia tontteja, jotka on nykyisen asemakaavan mukaisesti tarkoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle toimitilarakentamiselle. Ympäristön kannalta tärkeimpiä tavoitteita ovat Natura-kohteen Hitonhauta-Kylmähauta- Hirvasjoki (FI ) suojelu ja pohjavesialueen laadun säilyminen. Maisemallisesti tärkeiden kohtien säilyminen varmistetaan kaavalla ja rakennetun ympäristön laatua pyritään yhtenäistämään. Suunnittelualue kuuluu Hirvaskangas-nimiseen 1-luokan pohjavesialueeseen Kaavatilanne ja selvitykset Maakuntakaava Lainvoimaisessa Keski-Suomen maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnittelualue on merkitty TP- eli monipuoliseksi työpaikka-alueeksi. Lisäksi kaavassa on aluekohtainen suunnittelumääräys Hirvaskankaan alueelle: lueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida liikenteen tarvitsemat palvelut. 4. vaihemaakuntakaava Kaavan tavoitteita ovat: päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne suorittaa virkistystoimintojen tarkistuksia Maakuntavaltuusto hyväksyi 4. vaihemaakuntakaavan ja se saa lainvoiman ympäristöministeriön hyväksynnän jälkeen. Kaavaehdotuksessa Hirvaskangas on merkitty työpaikka-alueeksi (TP) ja vähittäiskaupan suuryksikön (km) alueeksi.

12 3 Yleiskaava lueella on voimassa Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaava (kaupunginvaltuuston hyväksymä ). Suunnittelualue on kaavoitettu pääosin TP- eli monipuoliseksi työpaikka-alueeksi, Suunnittelualueen pohjoisosassa on V- eli virkistys- ja ulkoilualuetta. Osayleiskaavan muutos on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Voimassa oleva Hirvaskankaan- Koiviston osayleiskaava Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoksen nähtävillä ollut luonnos 4 semakaava Korttelin voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Siinä korttelin 1505 kolme tonttia ovat toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY-2). Tonttien ja katualueen välissä on suojaviheraluetta (EV-1), jolle saa rakentaa meluvallin tai muun melua estävän rakenteen. Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu sinisellä. Selvitykset Tmi Mia Rahinantti Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoskohteiden luonto- ja maisemaselvitys.

13 5 4. Vaikutusten arviointi Kaavamuutoksessa arvioitavia vaikutuksia ovat: - vaikutukset luontoon ja maisemaan - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. lueesta on laadittu luonto- ja maisemaselvitys (Rahinantti Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoskohteiden luonto- ja maisemaselvitys), jonka yhteydessä on tehty Naturaalueen tarveharkinta-arviointi. 5. Osalliset Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - ympäristölautakunta - Keski-Suomen ELY-keskus 6. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta kahden nähtävilläolovaiheen aikana. Kaavamuutos asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ensin valmisteluvaiheen kuulemista varten ja sen jälkeen ehdotuksena. Hankkeen vireilletulosta ja nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla (www.aanekoski.fi) ja kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen Lehti ja Äänekosken Kaupunkisanomat). Kaavasuunnitelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kaupungin kaavoituspalveluissa ja kotisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (kts. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista täydentää suunnittelun kuluessa. Kaavamuutoksesta pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen ELYkeskukselta. Keski-Suomen liitolta ei ole tarpeen pyytää lausuntoja, koska kaavahankkeella ei ole maakunnallista merkittävyyttä: kaavamuutos noudattaa maakuntakaavan tavoitteita. 7. ikataulu Kaavamuutoksen suunnittelu käynnistetään vuoden 2013 lopussa. 8. Yhteystiedot Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut Hallintokatu Äänekoski Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä, p

14 HIRVSKNKN-KOIVISTON OSYLEISKVN MUUTOSKOHTEIDEN LUONTO-J MISEMSELVITYS T:mi Mia Rahinantti Sisällys 1. Peruste Ääneseudun maisema ja maaperä Taustaa Hirvaskankaan osayleiskaava- ja asemakaava-alueet Sijainti Osallistumis ja arviointisuunnitelma alueelle Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus Muinaismuistot ja pohjavesialueet Maasto- ja maisemaselvitys Hirvaskankaan kortteli Hirvasanttilan alue Hirvasanttilantien pohjoisempi alue Spektrin liikekeskuksen itäpuolinen alue Lajien suojelun taustaa Suojeltavat lajit Liito-orava Vaikutusarviointi Hirvaskankaan alueet Natura-alueen tarveharkinta... 12

15 1. Peruste Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 edellyttää, että yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys ja luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen vaaliminen (MRL 5 ja 39 ). Selvitysten ja vaikutusarvioiden tulee ulottua koko sille alueelle, jolla kaavan arvioidaan vaikuttavan oleellisesti. Luontoselvitys tehdään, jotta hankkeen vaikutuksia voitaisiin arvioida. Tällöin tulee olla tieto nykytilasta, johon tulevan hankkeen vaikutuksia voidaan verrata. Selvityksen tulee olla ymmärrettävä ja havainnollinen, sekä kaavatason kannalta käyttökelpoinen. Luonnonsuojelulain mukaan Natura-arviointi on aina tehtävä, kun jokin hanke tai suunnitelma todennäköisesti merkittävästi heikentäisi Natura-alueen perusteena olevia luontoarvoja. Muita lakeja joiden perusteella tietyt lajit ja luontotyypit on tapauskohtaisesti selvitettävä ja vaikutukset niihin arvioitava, ovat metsälaki ( /1093 ), ympäristönsuojelulaki ( /86), vesilaki ( /587) ja maa-aineslaki ( /587). (Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi- kaavoituksessa, YV-menettelyssä ja Naturaarvioinnissa. Tarja Söderman.2003.) Äänekosken kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muuttamisesta osayleiskaavan alueelle tulleen poikkeamishakemuksen vuoksi. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia uuden Hirvaskankaan eritasoliittymän lähialueen ajanmukaisuus nykyisessä osayleiskaavassa. Myös alueiden soveltuvuus työpaikka- ja / tai asuntoalueiksi tutkitaan tässä yhteydessä. Samalla kaavaan tehdään teknisiä tarkistuksia jo toteutuneiden tilanteiden mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi poikkeamispäätökset, rakennetut paikat ja havaitut virheet. (Äänekosken kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen). 2. Ääneseudun maisema ja maaperä Äänekosken alue kuuluu Itäisen Järvi-Suomen alueeseen ja Keski-Suomen järviseutuun maisemamaakuntajaoltaan. Äänekosken alueella mannerjää on muuttanut kulkusuuntaansa aikoinaan ja maaston muodot ovat osaltaan peräisin Sisä-Suomen reunamuodostumasta. Metsäisten selänteiden välissä on kapeita vesireittejä ja laajoja yhtenäisiä savikkoalueita. Kasvillisuusvyöhykkeeltään Äänekoski kuuluu Keski- ja Eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Eliömaakunnista Äänekoski kuluu Pohjois-Hämeeseen. Eliömaakuntia käytetään kasvi- ja hyönteistieteessä esiintyvyyskuvauksissa (Luonnontieteellinen keskusmuseo. Helsingin yliopisto). 2 Kallioperä ja kivilajit ovat lähinnä graniittia ja granodioriittia. Äänekoski kuuluu vesistöjensä osalta Kymijoen vesistöalueeseen. (Keski-Suomen maakunnallinen maisemaselvitys, Maisemallinen osaaluejako. Matleena Muhonen. Keski-Suomen ympäristökeskus.2005) Keski-Suomen maakuntakaavan alueluettelossa (Ympäristöministeriön vahvistama ja Maakuntavaltuuston hyväksymä) on mainittu Matilanvirran vesistömaisema valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Tällaiselle alueelle on maakuntakaavassa annettu suunnittelumääräys, jossa alueen suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. 3.Taustaa 3.1. Hirvaskankaan osayleiskaava- ja asemakaava-alueet Sijainti Hirvaskangas sijaitsee Äänekosken kaupungin keskustasta n. 12,5 km E75- tietä etelään. lueelta lähtee kantatie- 69 muun muassa Uuraisille ja Konnevedelle. Valtatie E75- kulkee suunnittelualueen läpi. lue on osoittautunut olevan tärkeä pysähdyspaikka valtaväylän liikenteelle. Hirvaskankaan alueella kulkee Äänekosken kaupungin ja Uuraisten kunnan raja. Nyt tehty luontoselvitysalue on kokonaisuudessaan Äänekosken puolella Osallistumis ja arviointisuunnitelma alueelle Suunnittelualue sijaitsee Hirvaskankaan työpaikka-alueella hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Suunnittelualue on kaavoitettu Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa (hyväksytty kaupungin valtuustossa ) työpaikka-alueeksi ja osittain virkistysalueeksi. lueen osayleiskaavamuutos on vireillä. Noin puolet suunnittelualueesta on asemakaavoitettua aluetta. Hirvaskankaan asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaavassa korttelin 1505 tontti on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi(kty-2) ja kaupungin omistama EV-1 alue suojaviheralueeksi. (Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Äänekosken kaupunki ) Hirvaskankaan alueella on tullut tarpeelliseksi tehdä osayleiskaava-alueen muutos, koska alueelle on tullut runsaasti uutta maankäyttötarvetta asuintonttien, liikerakentamisen ja tiestön suhteen. 3

16 Luontoselvitys sovittiin tehtäväksi niiltä alueilta, joille tullaan osoittamaan uusia rakennuspaikkoja. Nyt tehty luontoselvitys koskee kolmea Hirvaskankaan muutosesityskohdetta. Yleiskaava-alueella sijaitsee Natura verkostoon kuuluva alue, Hirvasjoenlaakso, joka on myös tärkeä pohjavesialue. Natura-alue, Hitonhauta- Kylmähauta- Hirvasjoki (FI ) sijaitsee nyt tehtävän suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä. Johanna Viljanen esitti laadittavaksi Natura-arvioinnin tarveharkintaselvityksen, mikäli kaavassa osoitetaan kohteen lähelle uutta maankäyttöä. Tarveharkinta-arvio otetaan huomioon kaavaselostuksessa. (Muistio, loitusvaiheen viranomaisneuvottelut; Matilanvirran ranta-asemakaava (MR 35 ) Hirvaskankaan- Koiviston osayleiskaavan muutos (MR 18 ), Hirvimäen asemakaava (MR 26 ) ) 4. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus Hirvaskankaan osalta selvitettäviä alueita tuli tähän luonto- ja maisemaselvitykseen vain kolme erillistä kohdetta. Näiden luontoselvitys tehtiin kesä-heinäkuussa. Näistä kahdessa kohteessa tuli arvioitavaksi myös Natura-arvioinnin tarveharkinnan tarpeellisuus, sillä kohteet sijaitsivat alle 100 m etäisyydellä Natura-2000 kohteesta. 5. Muinaismuistot ja pohjavesialueet Nyt tehdyssä luonto- ja maisemaselvityskohteissa ei ole yhtään löydettyä muinaismuistokohdetta. (www. museovirasto.fi/muinaismuistorekisteri). Hirvaskankaalla I-luokan pohjavesialueelle sijoittuu selvitysalueista Tuijalan tilan muutoskohde, Hirvasanttilantienvarren 2. selvityskohde, sekä Spektrin liikekeskuksen lähin kohde. Itäisin alue on pohjavesialueen ulkopuolella. (www.ymparisto.fi/oiva-ymparisto-ja paikkatietojarjestelma/hertta ) 4 Kuva1. Hirvaskankaan pohjavesialue. Oiva ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä. Hertta 5.2/pohjavedet Maasto- ja maisemaselvitys 6.1. Hirvaskankaan kortteli 1505 Hirvaskankaantien pohjoisosan metsäalue on kuivaa kanervatyypin kangasta (CT). Kasvillisuutena pääosin kanerva, mustikka, kangasmaitikka. Jonkin verran kasvaa seassa myös puolukkaa. Seinäsammal on vallitsevana sammallajina. Puusto on nuorta kasvatusmännikköä, iältään n vuotiasta, metsikkö on juuri harvennettu. Mäntyjen alla kasvaa jonkin verran myös kuusien ja lehtipuiden taimia. Maaperä on hiekkapohjainen. 5

17 Kuva 7. Kortteli 1505 eteläosaa. lueen itäosan metsätyyppi on tuoreempaa, aluksi mustikkatyyppiä (MT), rehevöityen kohti Hirvasjokea. luksi puusto on pääosin nuorta kuusta ja mäntyä, iältään n vuotiasta. Seassa kasvaa koivua. Kasvillisuutena kasvaa kuivemmalla alueella mm. kangasmaitikkaa, metsälauhaa, kieloa, mustikkaa, puolukkaa, kanervaa, oravanmarjaa, metsätähteä ja metsäkortetta. Painanteessa, lähellä kiinteistörajaa, kasvaa järeitä haapoja, joiden alla nuorempaa kuusta, sekä iäkkäitä leppiä. Seassa kasvaa lisäksi nuorta koivua ja pihlajaa. Kasvillisuutena kasvaa mm. metsäkortetta, metsäimarretta ja oravanmarjaa. Metsätyypiltään alue tuoretta kangasta, mutta aivan tästä itään ja kohti Hirvasjokea metsätyyppi muuttuu lehtomaiseksi kankaaksi ja lehdoksi. Haapojen alla oli kymmenittäin liitooravan papanoita, ja alue onkin maastoltaan ja puustoltaan hyvin tyypillinen liito-oravan elinalue. Haapojen vieressä on tihkupinta, jossa oli runsaasti lehväsammalia, lehtokortetta, metsäkortetta, lillukkaa, oravanmarjaa ja suo-orvokkia. Tihkupinnan alarinteen puolella kasvillisuus muuttuu koko ajan rehevämmäksi. Kuva 8. Liito-oravan papanoita muutoskohteessa. 6 lempana kasvaa mesiangervoa, hiirenporrasta, metsäimarretta, metsäalvejuurta, suoputkea ja pikkumataraa. Sammalina vallitsevat palmusammalet. ivan tämän rehevän liito-orava-alueen vieressä, sen eteläpuolella on tehty avohakkuu ja alueelle on ajettu maata. Näistä toimista mm. tihkupinta-alueen pienilmasto on kärsinyt, kuten myös vesitalous. Hakkuualueella kasvaa tällä hetkellä mm. maitohorsmaa, vadelmaa, hietakastikkaa, nokkosta, leskenlehteä ja metsälauhaa. Kohteen länsipuoli on taas kuivaa kangasta (CT), jossa kasvaa harvennettua, n. 40-vuotiasta mäntyä ja seassa jonkin verran kuusta. Mainittava kasvi alueella on keltalieko, joka kasvoi runsaana isohkon kekomuurahaispesän ympärillä. Metsässä paikoin kuivia kohtia, jossa kasvaa poronjäkälää. Kuva 9. Keltalieko Hirvasanttilan alue 1. Jo rakennettujen kiinteistöjen itäpuolen alueet ovat männyn taimikkoa, kehitysluokaltaan T2 (yli 1,3 m pitkiä, harvennustarpeen ylittävä kasvutiheys). Metsätyypiltään kuivaan kanervatyypin kangasta (CT). Maasto on suhteellisen tasaista. Peltoalueen ja peltoa lähinnä olevan kiinteistön itäpuolella metsä on nuorta kasvatusmännikköä, joka on juuri harvennettu. Ikärakenteeltaan n vuotiasta mäntyä ja kuusta, jonka seassa kasvaa myös koivua. Metsätyypiltään kuivahkoa kangasta, puolukkatyyppiä (VT). Kasvillisuutena on puolukkaa, mustikkaa, metsälauhaa, kangasmaitikkaa ja oravanmarjaa. Sammaleina vallitsevana on seinäsammal ja paikoin kerrossammal. lueella on pieni kuusivaltainen saareke, joka on tuoreempaa kangasta, mustikkatyyppiä, (MT). 7

18 6.3. Hirvasanttilantien pohjoisempi alue 2. Mahdollinen tonttivarausalue, joka sijaitsee Hitonlahdentien haarasta Hirvasanttilantietä n.500 m tien itäpuolella, rajoittuen Hirvelänsuohon. lue on tasaista, kuivaan kanervatyypin kangasta (CT), jossa kasvaa nuorta kasvatusmännikköä. Seassa kasvaa vähän nuorta kuusta, koivua, pihlajaa ja katajaa. Ikärakenne n. 30-vuotiasta ja juuri harvennettua. Kasvillisuus on kanervaa, puolukkaa, vanamoa, kultapiiskua ja hietakastikkaa. Sammalista kasvaa seinäsammalta ja karhunsammalta. Maapohja on hieta/hiekka. Kuva.10. Hirvasanttilantienvarren suunnittelualue 2. lueen länsipuolella, Hirvasanttilantienvarresta n.80 metrin etäisyydellä sijaitsee Hirvijoen Naturaalueen raja. Tien ja Natura-alueen välissä kasvaa mustikkatyypin (MT) sekametsää. Puusto on iältään n. 30- vuotiasta ja puulajeiltaan mäntyä, kuusta ja koivua. Natura-alue sijoittuu jyrkkärinteiseen uomaan, jonka pohjalla on Hirvijoki. lueella on oma pienilmasto ja ikärakenteeltaan varttunut/iäkäs kuusikko. Kuusien seassa kasvaa järeitä mäntyjä ja alla nuorempaa koivua, kuusta, leppää ja raitaa. Kasvillisuustyyppi on rinteen yläosassa mustikkatyyppiä, mutta rehevöityy jokivyöhykkeelle, jossa alue on metsätyypiltään lehtoa. Natura-alue on täysin oma alueensa, jonka pienilmastoon tai kasvillisuuteen ei vaikuta millään tavoin Hirvasanttilantien itäpuolen alueen mahdollinen kaavoittaminen asuinkäyttöön Spektrin liikekeskuksen itäpuolinen alue lue osin kasvaa lähes läpipääsemätöntä pajukkoa, seassa kasvaa koivua ja nuorta kuusta. Kasvillisuus on vähäisen valon vuoksi paikoin niukkaa. Kasveina kasvaa mm. kangasmaitikkaa, oravanmarjaa, rätvänää, suo-orvokkia, suo-ohdaketta, metsäalvejuurta, metsäkortetta ja kultapiiskua. lueen pohjoisosassa on iäkkäämpää puustoa ja pajuja vähemmän. Puusto koostuu nuorista koivuista ja muutamasta, n vuotiaasta koivusta, lepistä ja pari iäkkäämpää kuusta ja mäntyä. Seassa kasvaa myös pihlajaa ja raitaa. Kasvillisuus tällä alueella on lehdon kasvillisuutta eli korpi-imarretta, hiirenporrasta, metsäalvejuurta, ojakellukkaa, metsäkurjenpolvea, lillukkaa, metsävirnaa, huopaohdaketta, nuokkuhelmikkää, metsäorvokkia, puna- ja mustaherukkaa, vadelmaa, korpikastikkaa, nurmilauhaa ja pikkumataraa. Linnuista alueella tavattiin lehtokurppa, pajulintu ja peipponen. Spektrin ja lehtomaisen kankaan pohjoispuoli on nuorta kuusentaimikkoa, jonka seassa kasvaa eri lehtipuiden taimia. Nyt tehtävässä osayleiskaavan muutoksessa Suonenjoentienvarren tämänhetkinen metsätalousaluekaistale ennen Myllylän tilaa, muutettaisiin asuinpaikka-alueeksi. Tämän jälkeen poistuisi yksi tämän alueen pohjoisin tonttialue. Kyseessä oleva alue on järeää mustikkatyypin (MT) kuusikkometsää. Kuuset ovat osin lähelle 100-vuotiaita. Kasvillisuus koostuu mustikasta, metsälauhasta, oravanmarjasta, metsätähdestä ja puolukasta. Muutamassa kohdassa kasvaa myös yövilkkaa, joka kuuluu kämmekkälajeihin, mutta on suhteellisen yleinen kasvi. Sammalina alueella esiintyy pääasiassa seinä- ja kerrossammalta. Kuva 11. Kuusikkoa 69-tien läheisyydessä, itäisin osa. Kuva 12.Yövilkka. 9

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot