ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014

2 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT 1 PERUS- J TUNNISTETIEDOT semakaavan muutos ja laajennus koskee: 15. kaupunginosan korttelia 1505, katu- ja suojaviheraluetta sekä maa- ja metsätalousalueita. Laajennus koskee Koiviston kylän tilaa 1:73. semakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu: 15. kaupunginosan kortteli 1505, katualuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Hirvaskankaalla, noin 400 metriä Jyväskyläntien ja Suonenjoentien risteyksestä kaakkoon. Kaavan nimi ja tarkoitus Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus. Kortteliin liitetään rakentamatonta metsämaata. Samalla tarkistetaan kaavamerkintöjä ja rajauksia. Kaavan päiväys Kaavan laatija Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut PL Äänekoski Vireilletulo Vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa Nähtävilläolot Valmisteluvaiheen kuuleminen (MR 30 ) Kaavaehdotus nähtävillä (MR 27 ) _._. _._.. Hyväksyminen Kaupunginvaltuusto..

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- J TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDT Selvitys suunnittelualueen oloista lueen suunnittelutilanne... 3 Maakuntakaava vaihemaakuntakaava... 4 Yleiskaava... 4 semakaava SEMKVN SUUNNITTELUN VIHEET semakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Suunnittelun vaiheet semakaavan tavoitteet SEMKVN KUVUS luevaraukset Kaavan vaikutukset... 8 Vaikutukset luontoon ja maisemaan... 8 Liikenteelliset vaikutukset... 8 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön... 8 Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset SEMKVN TOTEUTUS... 9 LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OS) Tmi Mia Rahinantti Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoskohteiden luonto- ja maisemaselvitys Yritysvaikutusten arviointilomake semakaavan seurantalomake

4 3 2 TIIVISTELMÄ semakaavan muutoksella ja laajennuksella on laajennettu korttelissa 1505 sijaitsevaa kahden yrityksen tonttia, liitetty rakentamattomaan yritystonttiin yksityisen maanomistajan maata sekä muodostettu uusi yritystontti, jolle on mahdollista rakentaa kaksi asuntoa. 3 LÄHTÖKOHDT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Kortteli sijaitsee toimitila- ja pienteollisuusvaltaisella alueella Hirvaskankaan eritasoliittymän kaakkoispuolella, noin 400 metriä valtatien 4 risteyksestä. Kortteli rajoittuu maa- ja metsätalousalueeseen, katualueisiin ja kaavoittamattomaan alueeseen, joka on tarkoitus liittää kaavaan. Korttelin katuverkko ja vesihuolto on rakennettu. Vesihuollosta vastaa Hirvaskylän vesiosuuskunta. Tällä hetkellä suunnittelualueella on kaksi teollisuushallia ja koilliskulmassa sijaitsee käytössä olevia verstas- ja varastorakennuksia. Hirvasjoen omakotitalovaltainen asuinalue rajautuu suunnittelualueen pohjoispuolelle. lue sijaitsee merkittävien luontokohteiden läheisyydessä. Korttelin yläpuolella on Hitonhauta- Kylmähauta-Hirvasjoki -niminen Natura-kohde, jonka koodi on FI , jonka kautta kulkuyhteys Hirvasjoen rannalla sijaitsevalle omakotitalolle. lueella esiintyy muun muassa liito-oravia. Suunnittelualue kuuluu Hirvaskangas-nimiseen 1-luokan pohjavesialueeseen. 3.2 lueen suunnittelutilanne Maakuntakaava Lainvoimaisessa Keski-Suomen maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnittelualue on merkitty TP- eli monipuoliseksi työpaikka-alueeksi. Lisäksi kaavassa on aluekohtainen suunnittelumääräys Hirvaskankaan alueelle: lueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida liikenteen tarvitsemat palvelut.

5 4 4. vaihemaakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksyi 4. vaihemaakuntakaavan ja on parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. Kaavaehdotuksessa Hirvaskangas on merkitty työpaikka-alueeksi (TP) ja vähittäiskaupan suuryksikön (km) alueeksi. Yleiskaava lueella on voimassa Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaava (kaupunginvaltuusto hyväksynyt ). Suunnittelualue on kaavoitettu pääosin TP- eli monipuoliseksi työpaikka-alueeksi, Suunnittelualueen pohjoisosassa on V- eli virkistys- ja ulkoilualuetta. Osayleiskaavan muutos on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Voimassa oleva Hirvaskankaan- Koiviston osayleiskaava Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutosluonnos

6 semakaava Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Siinä korttelin 1505 kolme tonttia ovat toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY-2). Tonttien ja katualueen välissä on suojaviheraluetta (EV-1), jolle saa rakentaa meluvallin tai muun melua estävän rakenteen. 5 Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu sinisellä.

7 6 4 SEMKVN SUUNNITTELUN VIHEET 4.1 semakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen semakaavan muutokseen ja laatimiseen on ryhdytty Tuijalan tilan (RN:o ) omistajan jättämän hakemuksen perusteella. Hakemuksessaan tilan omistaja esittää noin 1,7 hehtaarin kokoiselle alueelle asemakaavan laatimista, jotta alueelle olisi mahdollista sijoittaa työpaikkarakentamista ja yrittäjän asunto. Suunnittelualuetta on laajennettu koko korttelin alueelle, jotta siitä muodostuisi mahdollisimman yhtenäinen. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kaavamuutoksen vireilletulosta Osallistuminen ja yhteistyö Kaavamuutoksessa osallisia ovat: Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta Keski-Suomen ELY-keskus Kaavan vireilletulosta ja nähtävilläoloista on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen lehti ja ÄKS-Äänekosken kaupunkisanomat). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OS) on laadittu ja sitä on täydennetty suunnittelun edetessä (liite 1). Kaavasta ei järjestetä viranomaisneuvotteluja hankkeen pienialaisuudesta johtuen: kyseessä on teknisluonteinen kaavan tarkistus, jolla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön tai liikenteeseen, eikä sillä ole maakunnallista merkittävyyttä kaavan noudattaessa maakuntakaavan tavoitteita. 4.3 Suunnittelun vaiheet Vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa ja siitä on kuulutettu Sisä-Suomen Lehdessä, kaupungin ilmoitustauluilla ja Äänekosken Kaupunkisanomissa (ÄKS). Valmisteluvaiheen kuulemista varten kaavaluonnos oli nähtävillä Äänekosken kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla (www.aanekoski.fi). Siitä kuulutettiin Sisä-Suomen Lehdessä, kaupungin ilmoitustauluilla ja Äänekosken Kaupunkisanomissa (ÄKS) ja internetsivuilla (www.aanekoski.fi). Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen ELYkeskukselta. Ehdotuksena kaava on ollut nähtävillä

8 7 4.4 semakaavan tavoitteet Maakunta- ja yleiskaavan mukaisesti alueen kehittämisen tavoitteena on turvata monipuolisen työpaikkarakenteen syntyminen. lue sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Nykyisten tonttien välittömään läheisyyteen on tarkoitus kaavoittaa uusia tontteja, jotka on nykyisen asemakaavan mukaisesti tarkoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle yritystoiminnalle. Ympäristön kannalta tärkeimpiä tavoitteita ovat Natura-kohteen Hitonhauta-Kylmähauta- Hirvasjoki (FI ) säilymisen turvaaminen ja pohjavesialueen laadun säilyminen. Rakennetun ympäristön laatutasoon ja sen yhtenäistämiseen kiinnitetään huomiota. 5 SEMKVN KUVUS Kortteliin sijoittuu yhteensä neljä tonttia, joista kahdella on nykyisin yritystoimintaa. Voimassa olevassa asemakaavassa ne on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-2). KTY-2 merkintä on korvattu merkinnöillä TL-1 ja TL-2 (teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue), sillä ne kuvaavat paremmin alueella sijaitsevan ja sille sijoitettavaksi suunnitellun yritystoiminnan luonnetta. 5.1 luevaraukset TL-1 Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue. lueella sallitaan ympäristöhäiriötä aiheuttamaton toiminta. Rakennuksen julkisivun päävärin tulee olla ruskea tai harmaa. Tontit on aidattava. Tonttia on laajennettu luoteiskulmasta ja tonttia eteläosasta mahdollisia laajennustarpeita silmällä pitäen. Yksityisen maanomistajan alueen eteläosa liittyy kaupungin omistamaan rakentamattomaan asemakaavatonttiin , jonka pinta-alaksi muodostuu noin 1,3 ha. Voimassa olevan asemakaavan määräystä julkisivumateriaaleista ja aitausvelvoitteesta on muutettu: määräyksistä on poistettu tarkentavat velvoitteet julkisivun materiaalista ja aitatyypistä. Tonttien suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuusluku e = 0,25. TL-2 Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue. lueella sallitaan ympäristöhäiriötä aiheuttamaton toiminta. Tontille saa rakentaa kaksi asuntoa, joita varten on varattava riittävästi vain asuntojen käyttöön tarkoitettua aluetta. Korttelin koilliskulmaan esitetään uutta tonttia TL-2 merkinnällä. Nykyisten talousrakennusten ympäristöön sijoittuu noin 5100 m2:n tontti. Rakennusoikeus on laskettu suunnittelualueen muilla tonteilla käytetyn tehokkuusluvun (e=0,25) mukaan siten, että teollisuus-, varasto- ja liikerakentamista on painotettu: niiden osuus on 1000 k-m2 (kty) ja asumista on 300 k-m2 (as). kty- merkintä tarkoittaa rakennusalaa, jolle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman varaston, pienteollisuus- tai liiketilan. Tontin Natura-alueen puoleiselle osalle on kaavoitettu 6-10 metriä leveä istutettava alueen osa, jonka tarkoituksena on liittää tontti luontevasti viereisiin maa- ja metsätalousalueisiin, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Etäisyys tontin kulmasta Natura-alueen rajaan on noin 25 metriä.

9 8 MY-2 Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. lueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa sitä niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut, mahdolliset ravintopuut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. Korttelin ja Hirvasjoen asuntoalueen väliin sijoittuu maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja muun muassa liito-oravien esiintymisen kannalta. lueen koilliskulmassa on liito-oravan papanapuu, minkä takia alueelle on lisätty s-1 merkintä: lueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n mukaisen eläinlajin/liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka. Korttelin koilliskulman ulkopuolella sijaitsee Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki niminen Natura-kohde. M Maa- ja metsätalousalue. lueen eteläpuoliselle johtava omakotitalotontin tie sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle. 5.2 Kaavan vaikutukset Vaikutukset luontoon ja maisemaan Suunnittelualueelle on laadittu luonto- ja maisemaselvitys (Tmi Mia Rahinantti, 2013), jonka mukaan Hirvasjoen läheisyydessä sijaitsee rehevä liito-orava-alue. Selvitykseen liittyvän Naturan tarveharkinta -arvion perusteella laadittava kaavasuunnitelma ei todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Hirvasjoen alue on sisällytetty Natura verkostoon. Tarvetta erillisen Natura-arvioinnin toteuttamiselle ei ilmennyt. Kaavaratkaisu säilyttää maisemallisesti arvokkaan männikön suunnittelualueen länsireunassa. Korttelin lainvoimaisessa kaavaratkaisussa aitausvelvoite ja pihasuunnitelman tekeminen ovat edellytyksenä rakennusluvan saamiselle. Velvoitteiden toteutumisen varmistamiseksi määräyksistä on poistettu tarkennukset mm. julkisivujen materiaalista ja aitatyypeistä. Kaavaratkaisu ei vaaranna pohjaveden laatua tai määrää, sillä kaavamääräyksen mukaan rakentamisen tulee olla ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta eikä kahden tontin liittäminen kortteliin muuta nykyistä tilannetta olennaisesti. Liikenteelliset vaikutukset Uusien liiketoimintatilojen rakentaminen saattaa lisätä raskasta liikennettä alueella. Kokonaisuudessa alueen liikenteen selkeys säilyy, sillä vain nykyiset liittymät Hitonlahdentielle sallitaan. Liittymäkohdat on määritelty siten, että tuloksena on turvallinen ja selkeä alue. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Nykyään korttelin yleisilme on jäsentymätön: rakennusten sijoittuminen ei ole yhtenäistä ja pihan käsittelyssä toteutetut ratkaisut eivät anna riittävän hyvätasoista kuvaa alueesta. Nykyisiä rakennuksia ei ole kaikilta osin toteutettu lainvoimaisen kaavan julkisivumääräyksen mukaan. Rakennusvalvontaviranomainen on keskeisessä asemassa laadukkaan ja yhtenäisen työpaikkaympäristön luomisessa. Kaavassa yhtenäisyyttä pyritään luomaan rakennusten väritysmääräyksellä ja aitausvelvoitteella. Tontin pihasuunnitelma on esitettävä rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

10 Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Hirvaskankaan monipuolisen työpaikka-alueen täydentäminen kannustaa yrityksiä investoimaan alueelle, mikä lisää Äänekosken houkuttelevuutta työssäkäyntialueena. Samalla kaava on alueen kehittämisstrategian mukainen: se luo työpaikkoja, sopeutuu yleispiirteisimmissä kaavoissa (maakuntakaava, yleiskaava) asetettuihin tavoitteisiin. Kaavatalouden kannalta hanke on erittäin edullinen, sillä se ei edellytä erityisen infrastruktuurin rakentamista. Kaavalla ei ole erityisiä kulttuurillisia vaikutuksia. 9 6 SEMKVN TOTEUTUS lueella on ohjeellinen tonttijako. Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Äänekoskella ÄÄNEKOSKEN KUPUNKI - KVOITUSPLVELUT Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen

11 1 ÄÄNEKOSKEN KUPUNKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS OSLLISTUMIS- J RVIOINTISUUNNITELM Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee toimitila- ja pienteollisuusvaltaisella alueella Hirvaskankaan eritasoliittymän kaakkoispuolella, noin 400 metriä valtatien 4 risteyksestä. Suunnittelualue käsittää hyväksytyn asemakaavan korttelin 1505 siihen liittyvine alueineen sekä tilan osan, joka on tarkoitus liittää kaavaan. Etäisyyttä Äänekosken keskustaan on noin 10 kilometriä. 2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet semakaavan muutokseen ja laatimiseen on ryhdytty Tuijalan tilan (RN:o ) omistajan jättämän hakemuksen perusteella. Hakemuksessaan tilan omistaja esittää noin 1,7 hehtaarin kokoiselle alueelle asemakaavan laatimista, jotta alueelle olisi mahdollista sijoittaa työpaikkarakentamista ja yrittäjän asunto. Suunnittelualuetta on laajennettu koko korttelin alueelle, jotta siitä muodostuisi mahdollisimman yhtenäinen. Tällä hetkellä korttelin alueella on kaksi teollisuushallia, joiden piha- ja reuna-alueet ovat paikoin viimeistelemättömiä. Hirvasjoen omakotitalovaltainen asuinalue rajautuu suunnittelualueen pohjoispuolelle. Maakunta- ja yleiskaavan mukaisesti alueen kehittämisen tavoitteena on turvata monipuolisen työpaikkarakenteen syntyminen. lue sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Nykyisten tonttien välittömään läheisyyteen on tarkoitus kaavoittaa uusia tontteja, jotka on nykyisen asemakaavan mukaisesti tarkoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle toimitilarakentamiselle. Ympäristön kannalta tärkeimpiä tavoitteita ovat Natura-kohteen Hitonhauta-Kylmähauta- Hirvasjoki (FI ) suojelu ja pohjavesialueen laadun säilyminen. Maisemallisesti tärkeiden kohtien säilyminen varmistetaan kaavalla ja rakennetun ympäristön laatua pyritään yhtenäistämään. Suunnittelualue kuuluu Hirvaskangas-nimiseen 1-luokan pohjavesialueeseen Kaavatilanne ja selvitykset Maakuntakaava Lainvoimaisessa Keski-Suomen maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnittelualue on merkitty TP- eli monipuoliseksi työpaikka-alueeksi. Lisäksi kaavassa on aluekohtainen suunnittelumääräys Hirvaskankaan alueelle: lueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida liikenteen tarvitsemat palvelut. 4. vaihemaakuntakaava Kaavan tavoitteita ovat: päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne suorittaa virkistystoimintojen tarkistuksia Maakuntavaltuusto hyväksyi 4. vaihemaakuntakaavan ja se saa lainvoiman ympäristöministeriön hyväksynnän jälkeen. Kaavaehdotuksessa Hirvaskangas on merkitty työpaikka-alueeksi (TP) ja vähittäiskaupan suuryksikön (km) alueeksi.

12 3 Yleiskaava lueella on voimassa Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaava (kaupunginvaltuuston hyväksymä ). Suunnittelualue on kaavoitettu pääosin TP- eli monipuoliseksi työpaikka-alueeksi, Suunnittelualueen pohjoisosassa on V- eli virkistys- ja ulkoilualuetta. Osayleiskaavan muutos on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Voimassa oleva Hirvaskankaan- Koiviston osayleiskaava Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoksen nähtävillä ollut luonnos 4 semakaava Korttelin voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Siinä korttelin 1505 kolme tonttia ovat toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY-2). Tonttien ja katualueen välissä on suojaviheraluetta (EV-1), jolle saa rakentaa meluvallin tai muun melua estävän rakenteen. Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu sinisellä. Selvitykset Tmi Mia Rahinantti Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoskohteiden luonto- ja maisemaselvitys.

13 5 4. Vaikutusten arviointi Kaavamuutoksessa arvioitavia vaikutuksia ovat: - vaikutukset luontoon ja maisemaan - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. lueesta on laadittu luonto- ja maisemaselvitys (Rahinantti Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoskohteiden luonto- ja maisemaselvitys), jonka yhteydessä on tehty Naturaalueen tarveharkinta-arviointi. 5. Osalliset Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - ympäristölautakunta - Keski-Suomen ELY-keskus 6. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta kahden nähtävilläolovaiheen aikana. Kaavamuutos asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ensin valmisteluvaiheen kuulemista varten ja sen jälkeen ehdotuksena. Hankkeen vireilletulosta ja nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla (www.aanekoski.fi) ja kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen Lehti ja Äänekosken Kaupunkisanomat). Kaavasuunnitelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kaupungin kaavoituspalveluissa ja kotisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (kts. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista täydentää suunnittelun kuluessa. Kaavamuutoksesta pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen ELYkeskukselta. Keski-Suomen liitolta ei ole tarpeen pyytää lausuntoja, koska kaavahankkeella ei ole maakunnallista merkittävyyttä: kaavamuutos noudattaa maakuntakaavan tavoitteita. 7. ikataulu Kaavamuutoksen suunnittelu käynnistetään vuoden 2013 lopussa. 8. Yhteystiedot Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut Hallintokatu Äänekoski Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä, p

14 HIRVSKNKN-KOIVISTON OSYLEISKVN MUUTOSKOHTEIDEN LUONTO-J MISEMSELVITYS T:mi Mia Rahinantti Sisällys 1. Peruste Ääneseudun maisema ja maaperä Taustaa Hirvaskankaan osayleiskaava- ja asemakaava-alueet Sijainti Osallistumis ja arviointisuunnitelma alueelle Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus Muinaismuistot ja pohjavesialueet Maasto- ja maisemaselvitys Hirvaskankaan kortteli Hirvasanttilan alue Hirvasanttilantien pohjoisempi alue Spektrin liikekeskuksen itäpuolinen alue Lajien suojelun taustaa Suojeltavat lajit Liito-orava Vaikutusarviointi Hirvaskankaan alueet Natura-alueen tarveharkinta... 12

15 1. Peruste Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 edellyttää, että yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys ja luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen vaaliminen (MRL 5 ja 39 ). Selvitysten ja vaikutusarvioiden tulee ulottua koko sille alueelle, jolla kaavan arvioidaan vaikuttavan oleellisesti. Luontoselvitys tehdään, jotta hankkeen vaikutuksia voitaisiin arvioida. Tällöin tulee olla tieto nykytilasta, johon tulevan hankkeen vaikutuksia voidaan verrata. Selvityksen tulee olla ymmärrettävä ja havainnollinen, sekä kaavatason kannalta käyttökelpoinen. Luonnonsuojelulain mukaan Natura-arviointi on aina tehtävä, kun jokin hanke tai suunnitelma todennäköisesti merkittävästi heikentäisi Natura-alueen perusteena olevia luontoarvoja. Muita lakeja joiden perusteella tietyt lajit ja luontotyypit on tapauskohtaisesti selvitettävä ja vaikutukset niihin arvioitava, ovat metsälaki ( /1093 ), ympäristönsuojelulaki ( /86), vesilaki ( /587) ja maa-aineslaki ( /587). (Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi- kaavoituksessa, YV-menettelyssä ja Naturaarvioinnissa. Tarja Söderman.2003.) Äänekosken kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muuttamisesta osayleiskaavan alueelle tulleen poikkeamishakemuksen vuoksi. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia uuden Hirvaskankaan eritasoliittymän lähialueen ajanmukaisuus nykyisessä osayleiskaavassa. Myös alueiden soveltuvuus työpaikka- ja / tai asuntoalueiksi tutkitaan tässä yhteydessä. Samalla kaavaan tehdään teknisiä tarkistuksia jo toteutuneiden tilanteiden mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi poikkeamispäätökset, rakennetut paikat ja havaitut virheet. (Äänekosken kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen). 2. Ääneseudun maisema ja maaperä Äänekosken alue kuuluu Itäisen Järvi-Suomen alueeseen ja Keski-Suomen järviseutuun maisemamaakuntajaoltaan. Äänekosken alueella mannerjää on muuttanut kulkusuuntaansa aikoinaan ja maaston muodot ovat osaltaan peräisin Sisä-Suomen reunamuodostumasta. Metsäisten selänteiden välissä on kapeita vesireittejä ja laajoja yhtenäisiä savikkoalueita. Kasvillisuusvyöhykkeeltään Äänekoski kuuluu Keski- ja Eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Eliömaakunnista Äänekoski kuluu Pohjois-Hämeeseen. Eliömaakuntia käytetään kasvi- ja hyönteistieteessä esiintyvyyskuvauksissa (Luonnontieteellinen keskusmuseo. Helsingin yliopisto). 2 Kallioperä ja kivilajit ovat lähinnä graniittia ja granodioriittia. Äänekoski kuuluu vesistöjensä osalta Kymijoen vesistöalueeseen. (Keski-Suomen maakunnallinen maisemaselvitys, Maisemallinen osaaluejako. Matleena Muhonen. Keski-Suomen ympäristökeskus.2005) Keski-Suomen maakuntakaavan alueluettelossa (Ympäristöministeriön vahvistama ja Maakuntavaltuuston hyväksymä) on mainittu Matilanvirran vesistömaisema valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Tällaiselle alueelle on maakuntakaavassa annettu suunnittelumääräys, jossa alueen suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. 3.Taustaa 3.1. Hirvaskankaan osayleiskaava- ja asemakaava-alueet Sijainti Hirvaskangas sijaitsee Äänekosken kaupungin keskustasta n. 12,5 km E75- tietä etelään. lueelta lähtee kantatie- 69 muun muassa Uuraisille ja Konnevedelle. Valtatie E75- kulkee suunnittelualueen läpi. lue on osoittautunut olevan tärkeä pysähdyspaikka valtaväylän liikenteelle. Hirvaskankaan alueella kulkee Äänekosken kaupungin ja Uuraisten kunnan raja. Nyt tehty luontoselvitysalue on kokonaisuudessaan Äänekosken puolella Osallistumis ja arviointisuunnitelma alueelle Suunnittelualue sijaitsee Hirvaskankaan työpaikka-alueella hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Suunnittelualue on kaavoitettu Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa (hyväksytty kaupungin valtuustossa ) työpaikka-alueeksi ja osittain virkistysalueeksi. lueen osayleiskaavamuutos on vireillä. Noin puolet suunnittelualueesta on asemakaavoitettua aluetta. Hirvaskankaan asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaavassa korttelin 1505 tontti on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi(kty-2) ja kaupungin omistama EV-1 alue suojaviheralueeksi. (Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Äänekosken kaupunki ) Hirvaskankaan alueella on tullut tarpeelliseksi tehdä osayleiskaava-alueen muutos, koska alueelle on tullut runsaasti uutta maankäyttötarvetta asuintonttien, liikerakentamisen ja tiestön suhteen. 3

16 Luontoselvitys sovittiin tehtäväksi niiltä alueilta, joille tullaan osoittamaan uusia rakennuspaikkoja. Nyt tehty luontoselvitys koskee kolmea Hirvaskankaan muutosesityskohdetta. Yleiskaava-alueella sijaitsee Natura verkostoon kuuluva alue, Hirvasjoenlaakso, joka on myös tärkeä pohjavesialue. Natura-alue, Hitonhauta- Kylmähauta- Hirvasjoki (FI ) sijaitsee nyt tehtävän suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä. Johanna Viljanen esitti laadittavaksi Natura-arvioinnin tarveharkintaselvityksen, mikäli kaavassa osoitetaan kohteen lähelle uutta maankäyttöä. Tarveharkinta-arvio otetaan huomioon kaavaselostuksessa. (Muistio, loitusvaiheen viranomaisneuvottelut; Matilanvirran ranta-asemakaava (MR 35 ) Hirvaskankaan- Koiviston osayleiskaavan muutos (MR 18 ), Hirvimäen asemakaava (MR 26 ) ) 4. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus Hirvaskankaan osalta selvitettäviä alueita tuli tähän luonto- ja maisemaselvitykseen vain kolme erillistä kohdetta. Näiden luontoselvitys tehtiin kesä-heinäkuussa. Näistä kahdessa kohteessa tuli arvioitavaksi myös Natura-arvioinnin tarveharkinnan tarpeellisuus, sillä kohteet sijaitsivat alle 100 m etäisyydellä Natura-2000 kohteesta. 5. Muinaismuistot ja pohjavesialueet Nyt tehdyssä luonto- ja maisemaselvityskohteissa ei ole yhtään löydettyä muinaismuistokohdetta. (www. museovirasto.fi/muinaismuistorekisteri). Hirvaskankaalla I-luokan pohjavesialueelle sijoittuu selvitysalueista Tuijalan tilan muutoskohde, Hirvasanttilantienvarren 2. selvityskohde, sekä Spektrin liikekeskuksen lähin kohde. Itäisin alue on pohjavesialueen ulkopuolella. (www.ymparisto.fi/oiva-ymparisto-ja paikkatietojarjestelma/hertta ) 4 Kuva1. Hirvaskankaan pohjavesialue. Oiva ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä. Hertta 5.2/pohjavedet Maasto- ja maisemaselvitys 6.1. Hirvaskankaan kortteli 1505 Hirvaskankaantien pohjoisosan metsäalue on kuivaa kanervatyypin kangasta (CT). Kasvillisuutena pääosin kanerva, mustikka, kangasmaitikka. Jonkin verran kasvaa seassa myös puolukkaa. Seinäsammal on vallitsevana sammallajina. Puusto on nuorta kasvatusmännikköä, iältään n vuotiasta, metsikkö on juuri harvennettu. Mäntyjen alla kasvaa jonkin verran myös kuusien ja lehtipuiden taimia. Maaperä on hiekkapohjainen. 5

17 Kuva 7. Kortteli 1505 eteläosaa. lueen itäosan metsätyyppi on tuoreempaa, aluksi mustikkatyyppiä (MT), rehevöityen kohti Hirvasjokea. luksi puusto on pääosin nuorta kuusta ja mäntyä, iältään n vuotiasta. Seassa kasvaa koivua. Kasvillisuutena kasvaa kuivemmalla alueella mm. kangasmaitikkaa, metsälauhaa, kieloa, mustikkaa, puolukkaa, kanervaa, oravanmarjaa, metsätähteä ja metsäkortetta. Painanteessa, lähellä kiinteistörajaa, kasvaa järeitä haapoja, joiden alla nuorempaa kuusta, sekä iäkkäitä leppiä. Seassa kasvaa lisäksi nuorta koivua ja pihlajaa. Kasvillisuutena kasvaa mm. metsäkortetta, metsäimarretta ja oravanmarjaa. Metsätyypiltään alue tuoretta kangasta, mutta aivan tästä itään ja kohti Hirvasjokea metsätyyppi muuttuu lehtomaiseksi kankaaksi ja lehdoksi. Haapojen alla oli kymmenittäin liitooravan papanoita, ja alue onkin maastoltaan ja puustoltaan hyvin tyypillinen liito-oravan elinalue. Haapojen vieressä on tihkupinta, jossa oli runsaasti lehväsammalia, lehtokortetta, metsäkortetta, lillukkaa, oravanmarjaa ja suo-orvokkia. Tihkupinnan alarinteen puolella kasvillisuus muuttuu koko ajan rehevämmäksi. Kuva 8. Liito-oravan papanoita muutoskohteessa. 6 lempana kasvaa mesiangervoa, hiirenporrasta, metsäimarretta, metsäalvejuurta, suoputkea ja pikkumataraa. Sammalina vallitsevat palmusammalet. ivan tämän rehevän liito-orava-alueen vieressä, sen eteläpuolella on tehty avohakkuu ja alueelle on ajettu maata. Näistä toimista mm. tihkupinta-alueen pienilmasto on kärsinyt, kuten myös vesitalous. Hakkuualueella kasvaa tällä hetkellä mm. maitohorsmaa, vadelmaa, hietakastikkaa, nokkosta, leskenlehteä ja metsälauhaa. Kohteen länsipuoli on taas kuivaa kangasta (CT), jossa kasvaa harvennettua, n. 40-vuotiasta mäntyä ja seassa jonkin verran kuusta. Mainittava kasvi alueella on keltalieko, joka kasvoi runsaana isohkon kekomuurahaispesän ympärillä. Metsässä paikoin kuivia kohtia, jossa kasvaa poronjäkälää. Kuva 9. Keltalieko Hirvasanttilan alue 1. Jo rakennettujen kiinteistöjen itäpuolen alueet ovat männyn taimikkoa, kehitysluokaltaan T2 (yli 1,3 m pitkiä, harvennustarpeen ylittävä kasvutiheys). Metsätyypiltään kuivaan kanervatyypin kangasta (CT). Maasto on suhteellisen tasaista. Peltoalueen ja peltoa lähinnä olevan kiinteistön itäpuolella metsä on nuorta kasvatusmännikköä, joka on juuri harvennettu. Ikärakenteeltaan n vuotiasta mäntyä ja kuusta, jonka seassa kasvaa myös koivua. Metsätyypiltään kuivahkoa kangasta, puolukkatyyppiä (VT). Kasvillisuutena on puolukkaa, mustikkaa, metsälauhaa, kangasmaitikkaa ja oravanmarjaa. Sammaleina vallitsevana on seinäsammal ja paikoin kerrossammal. lueella on pieni kuusivaltainen saareke, joka on tuoreempaa kangasta, mustikkatyyppiä, (MT). 7

18 6.3. Hirvasanttilantien pohjoisempi alue 2. Mahdollinen tonttivarausalue, joka sijaitsee Hitonlahdentien haarasta Hirvasanttilantietä n.500 m tien itäpuolella, rajoittuen Hirvelänsuohon. lue on tasaista, kuivaan kanervatyypin kangasta (CT), jossa kasvaa nuorta kasvatusmännikköä. Seassa kasvaa vähän nuorta kuusta, koivua, pihlajaa ja katajaa. Ikärakenne n. 30-vuotiasta ja juuri harvennettua. Kasvillisuus on kanervaa, puolukkaa, vanamoa, kultapiiskua ja hietakastikkaa. Sammalista kasvaa seinäsammalta ja karhunsammalta. Maapohja on hieta/hiekka. Kuva.10. Hirvasanttilantienvarren suunnittelualue 2. lueen länsipuolella, Hirvasanttilantienvarresta n.80 metrin etäisyydellä sijaitsee Hirvijoen Naturaalueen raja. Tien ja Natura-alueen välissä kasvaa mustikkatyypin (MT) sekametsää. Puusto on iältään n. 30- vuotiasta ja puulajeiltaan mäntyä, kuusta ja koivua. Natura-alue sijoittuu jyrkkärinteiseen uomaan, jonka pohjalla on Hirvijoki. lueella on oma pienilmasto ja ikärakenteeltaan varttunut/iäkäs kuusikko. Kuusien seassa kasvaa järeitä mäntyjä ja alla nuorempaa koivua, kuusta, leppää ja raitaa. Kasvillisuustyyppi on rinteen yläosassa mustikkatyyppiä, mutta rehevöityy jokivyöhykkeelle, jossa alue on metsätyypiltään lehtoa. Natura-alue on täysin oma alueensa, jonka pienilmastoon tai kasvillisuuteen ei vaikuta millään tavoin Hirvasanttilantien itäpuolen alueen mahdollinen kaavoittaminen asuinkäyttöön Spektrin liikekeskuksen itäpuolinen alue lue osin kasvaa lähes läpipääsemätöntä pajukkoa, seassa kasvaa koivua ja nuorta kuusta. Kasvillisuus on vähäisen valon vuoksi paikoin niukkaa. Kasveina kasvaa mm. kangasmaitikkaa, oravanmarjaa, rätvänää, suo-orvokkia, suo-ohdaketta, metsäalvejuurta, metsäkortetta ja kultapiiskua. lueen pohjoisosassa on iäkkäämpää puustoa ja pajuja vähemmän. Puusto koostuu nuorista koivuista ja muutamasta, n vuotiaasta koivusta, lepistä ja pari iäkkäämpää kuusta ja mäntyä. Seassa kasvaa myös pihlajaa ja raitaa. Kasvillisuus tällä alueella on lehdon kasvillisuutta eli korpi-imarretta, hiirenporrasta, metsäalvejuurta, ojakellukkaa, metsäkurjenpolvea, lillukkaa, metsävirnaa, huopaohdaketta, nuokkuhelmikkää, metsäorvokkia, puna- ja mustaherukkaa, vadelmaa, korpikastikkaa, nurmilauhaa ja pikkumataraa. Linnuista alueella tavattiin lehtokurppa, pajulintu ja peipponen. Spektrin ja lehtomaisen kankaan pohjoispuoli on nuorta kuusentaimikkoa, jonka seassa kasvaa eri lehtipuiden taimia. Nyt tehtävässä osayleiskaavan muutoksessa Suonenjoentienvarren tämänhetkinen metsätalousaluekaistale ennen Myllylän tilaa, muutettaisiin asuinpaikka-alueeksi. Tämän jälkeen poistuisi yksi tämän alueen pohjoisin tonttialue. Kyseessä oleva alue on järeää mustikkatyypin (MT) kuusikkometsää. Kuuset ovat osin lähelle 100-vuotiaita. Kasvillisuus koostuu mustikasta, metsälauhasta, oravanmarjasta, metsätähdestä ja puolukasta. Muutamassa kohdassa kasvaa myös yövilkkaa, joka kuuluu kämmekkälajeihin, mutta on suhteellisen yleinen kasvi. Sammalina alueella esiintyy pääasiassa seinä- ja kerrossammalta. Kuva 11. Kuusikkoa 69-tien läheisyydessä, itäisin osa. Kuva 12.Yövilkka. 9

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan asemakaavan korttelia 3 (osa), lähivirkistys-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS 10.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 2.11.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, HIRVASKANGAS KORTTELIN 1500 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, HIRVASKANGAS KORTTELIN 1500 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 14.9.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, HIRVASKANGAS KORTTELIN 1500 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuva 1 Suunnittelualue osoitettu sinisellä soikiolla. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LUONNOS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

LUONNOS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Suunnittelualueen likimääräinen sijainti LUONNOS 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 19.9.2012 HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 2 1 SUUNNITTELUALUE Hirvimäen asemakaava-alue sijaitsee

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN 1 VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 6.6.2016/tark. 15.8.2016 2. 1. KUVA 1 Suunnittelualueiden likimääräiset sijainnit on osoitettu

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI 892-405-1-123 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 3 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 3.11.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ASEMAKAAVAN KUMOAMISEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 3. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 10.10.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016). 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.2.2015, tark. 23.3.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN JA VIISKULMAN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAA- VAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin Jämsänkosken taajamassa sijaitsevaa kaupunginosaa 205 (Virtasalmi) Koskenväylä Suunnittelualaueen

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston alueelle harkitaan kaavamuutosta. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.3.2016 / 6.4.2016 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖLLITIEN-RÖMMINKADUN-KELHOSTENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (OSA KORTTELEISTA 731, 750, 714 JA 430) KUVA 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS 17.02.2014 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200

Lisätiedot