ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014

2 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT 1 PERUS- J TUNNISTETIEDOT semakaavan muutos ja laajennus koskee: 15. kaupunginosan korttelia 1505, katu- ja suojaviheraluetta sekä maa- ja metsätalousalueita. Laajennus koskee Koiviston kylän tilaa 1:73. semakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu: 15. kaupunginosan kortteli 1505, katualuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Hirvaskankaalla, noin 400 metriä Jyväskyläntien ja Suonenjoentien risteyksestä kaakkoon. Kaavan nimi ja tarkoitus Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus. Kortteliin liitetään rakentamatonta metsämaata. Samalla tarkistetaan kaavamerkintöjä ja rajauksia. Kaavan päiväys Kaavan laatija Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut PL Äänekoski Vireilletulo Vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa Nähtävilläolot Valmisteluvaiheen kuuleminen (MR 30 ) Kaavaehdotus nähtävillä (MR 27 ) _._. _._.. Hyväksyminen Kaupunginvaltuusto..

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- J TUNNISTETIEDOT TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDT Selvitys suunnittelualueen oloista lueen suunnittelutilanne... 3 Maakuntakaava vaihemaakuntakaava... 4 Yleiskaava... 4 semakaava SEMKVN SUUNNITTELUN VIHEET semakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Osallistuminen ja yhteistyö Suunnittelun vaiheet semakaavan tavoitteet SEMKVN KUVUS luevaraukset Kaavan vaikutukset... 8 Vaikutukset luontoon ja maisemaan... 8 Liikenteelliset vaikutukset... 8 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön... 8 Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset SEMKVN TOTEUTUS... 9 LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OS) Tmi Mia Rahinantti Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoskohteiden luonto- ja maisemaselvitys Yritysvaikutusten arviointilomake semakaavan seurantalomake

4 3 2 TIIVISTELMÄ semakaavan muutoksella ja laajennuksella on laajennettu korttelissa 1505 sijaitsevaa kahden yrityksen tonttia, liitetty rakentamattomaan yritystonttiin yksityisen maanomistajan maata sekä muodostettu uusi yritystontti, jolle on mahdollista rakentaa kaksi asuntoa. 3 LÄHTÖKOHDT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Kortteli sijaitsee toimitila- ja pienteollisuusvaltaisella alueella Hirvaskankaan eritasoliittymän kaakkoispuolella, noin 400 metriä valtatien 4 risteyksestä. Kortteli rajoittuu maa- ja metsätalousalueeseen, katualueisiin ja kaavoittamattomaan alueeseen, joka on tarkoitus liittää kaavaan. Korttelin katuverkko ja vesihuolto on rakennettu. Vesihuollosta vastaa Hirvaskylän vesiosuuskunta. Tällä hetkellä suunnittelualueella on kaksi teollisuushallia ja koilliskulmassa sijaitsee käytössä olevia verstas- ja varastorakennuksia. Hirvasjoen omakotitalovaltainen asuinalue rajautuu suunnittelualueen pohjoispuolelle. lue sijaitsee merkittävien luontokohteiden läheisyydessä. Korttelin yläpuolella on Hitonhauta- Kylmähauta-Hirvasjoki -niminen Natura-kohde, jonka koodi on FI , jonka kautta kulkuyhteys Hirvasjoen rannalla sijaitsevalle omakotitalolle. lueella esiintyy muun muassa liito-oravia. Suunnittelualue kuuluu Hirvaskangas-nimiseen 1-luokan pohjavesialueeseen. 3.2 lueen suunnittelutilanne Maakuntakaava Lainvoimaisessa Keski-Suomen maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnittelualue on merkitty TP- eli monipuoliseksi työpaikka-alueeksi. Lisäksi kaavassa on aluekohtainen suunnittelumääräys Hirvaskankaan alueelle: lueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida liikenteen tarvitsemat palvelut.

5 4 4. vaihemaakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksyi 4. vaihemaakuntakaavan ja on parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. Kaavaehdotuksessa Hirvaskangas on merkitty työpaikka-alueeksi (TP) ja vähittäiskaupan suuryksikön (km) alueeksi. Yleiskaava lueella on voimassa Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaava (kaupunginvaltuusto hyväksynyt ). Suunnittelualue on kaavoitettu pääosin TP- eli monipuoliseksi työpaikka-alueeksi, Suunnittelualueen pohjoisosassa on V- eli virkistys- ja ulkoilualuetta. Osayleiskaavan muutos on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Voimassa oleva Hirvaskankaan- Koiviston osayleiskaava Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutosluonnos

6 semakaava Voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Siinä korttelin 1505 kolme tonttia ovat toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY-2). Tonttien ja katualueen välissä on suojaviheraluetta (EV-1), jolle saa rakentaa meluvallin tai muun melua estävän rakenteen. 5 Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu sinisellä.

7 6 4 SEMKVN SUUNNITTELUN VIHEET 4.1 semakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen semakaavan muutokseen ja laatimiseen on ryhdytty Tuijalan tilan (RN:o ) omistajan jättämän hakemuksen perusteella. Hakemuksessaan tilan omistaja esittää noin 1,7 hehtaarin kokoiselle alueelle asemakaavan laatimista, jotta alueelle olisi mahdollista sijoittaa työpaikkarakentamista ja yrittäjän asunto. Suunnittelualuetta on laajennettu koko korttelin alueelle, jotta siitä muodostuisi mahdollisimman yhtenäinen. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kaavamuutoksen vireilletulosta Osallistuminen ja yhteistyö Kaavamuutoksessa osallisia ovat: Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta Keski-Suomen ELY-keskus Kaavan vireilletulosta ja nähtävilläoloista on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen lehti ja ÄKS-Äänekosken kaupunkisanomat). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OS) on laadittu ja sitä on täydennetty suunnittelun edetessä (liite 1). Kaavasta ei järjestetä viranomaisneuvotteluja hankkeen pienialaisuudesta johtuen: kyseessä on teknisluonteinen kaavan tarkistus, jolla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäristöön tai liikenteeseen, eikä sillä ole maakunnallista merkittävyyttä kaavan noudattaessa maakuntakaavan tavoitteita. 4.3 Suunnittelun vaiheet Vireilletulosta on päätetty kaupunginhallituksessa ja siitä on kuulutettu Sisä-Suomen Lehdessä, kaupungin ilmoitustauluilla ja Äänekosken Kaupunkisanomissa (ÄKS). Valmisteluvaiheen kuulemista varten kaavaluonnos oli nähtävillä Äänekosken kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla (www.aanekoski.fi). Siitä kuulutettiin Sisä-Suomen Lehdessä, kaupungin ilmoitustauluilla ja Äänekosken Kaupunkisanomissa (ÄKS) ja internetsivuilla (www.aanekoski.fi). Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen ELYkeskukselta. Ehdotuksena kaava on ollut nähtävillä

8 7 4.4 semakaavan tavoitteet Maakunta- ja yleiskaavan mukaisesti alueen kehittämisen tavoitteena on turvata monipuolisen työpaikkarakenteen syntyminen. lue sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Nykyisten tonttien välittömään läheisyyteen on tarkoitus kaavoittaa uusia tontteja, jotka on nykyisen asemakaavan mukaisesti tarkoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle yritystoiminnalle. Ympäristön kannalta tärkeimpiä tavoitteita ovat Natura-kohteen Hitonhauta-Kylmähauta- Hirvasjoki (FI ) säilymisen turvaaminen ja pohjavesialueen laadun säilyminen. Rakennetun ympäristön laatutasoon ja sen yhtenäistämiseen kiinnitetään huomiota. 5 SEMKVN KUVUS Kortteliin sijoittuu yhteensä neljä tonttia, joista kahdella on nykyisin yritystoimintaa. Voimassa olevassa asemakaavassa ne on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-2). KTY-2 merkintä on korvattu merkinnöillä TL-1 ja TL-2 (teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue), sillä ne kuvaavat paremmin alueella sijaitsevan ja sille sijoitettavaksi suunnitellun yritystoiminnan luonnetta. 5.1 luevaraukset TL-1 Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue. lueella sallitaan ympäristöhäiriötä aiheuttamaton toiminta. Rakennuksen julkisivun päävärin tulee olla ruskea tai harmaa. Tontit on aidattava. Tonttia on laajennettu luoteiskulmasta ja tonttia eteläosasta mahdollisia laajennustarpeita silmällä pitäen. Yksityisen maanomistajan alueen eteläosa liittyy kaupungin omistamaan rakentamattomaan asemakaavatonttiin , jonka pinta-alaksi muodostuu noin 1,3 ha. Voimassa olevan asemakaavan määräystä julkisivumateriaaleista ja aitausvelvoitteesta on muutettu: määräyksistä on poistettu tarkentavat velvoitteet julkisivun materiaalista ja aitatyypistä. Tonttien suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuusluku e = 0,25. TL-2 Teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialue. lueella sallitaan ympäristöhäiriötä aiheuttamaton toiminta. Tontille saa rakentaa kaksi asuntoa, joita varten on varattava riittävästi vain asuntojen käyttöön tarkoitettua aluetta. Korttelin koilliskulmaan esitetään uutta tonttia TL-2 merkinnällä. Nykyisten talousrakennusten ympäristöön sijoittuu noin 5100 m2:n tontti. Rakennusoikeus on laskettu suunnittelualueen muilla tonteilla käytetyn tehokkuusluvun (e=0,25) mukaan siten, että teollisuus-, varasto- ja liikerakentamista on painotettu: niiden osuus on 1000 k-m2 (kty) ja asumista on 300 k-m2 (as). kty- merkintä tarkoittaa rakennusalaa, jolle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman varaston, pienteollisuus- tai liiketilan. Tontin Natura-alueen puoleiselle osalle on kaavoitettu 6-10 metriä leveä istutettava alueen osa, jonka tarkoituksena on liittää tontti luontevasti viereisiin maa- ja metsätalousalueisiin, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Etäisyys tontin kulmasta Natura-alueen rajaan on noin 25 metriä.

9 8 MY-2 Maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. lueen puusto tulee säilyttää tai hoitaa sitä niin, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut, mahdolliset ravintopuut sekä liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään. Korttelin ja Hirvasjoen asuntoalueen väliin sijoittuu maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja muun muassa liito-oravien esiintymisen kannalta. lueen koilliskulmassa on liito-oravan papanapuu, minkä takia alueelle on lisätty s-1 merkintä: lueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 :n mukaisen eläinlajin/liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka. Korttelin koilliskulman ulkopuolella sijaitsee Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki niminen Natura-kohde. M Maa- ja metsätalousalue. lueen eteläpuoliselle johtava omakotitalotontin tie sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle. 5.2 Kaavan vaikutukset Vaikutukset luontoon ja maisemaan Suunnittelualueelle on laadittu luonto- ja maisemaselvitys (Tmi Mia Rahinantti, 2013), jonka mukaan Hirvasjoen läheisyydessä sijaitsee rehevä liito-orava-alue. Selvitykseen liittyvän Naturan tarveharkinta -arvion perusteella laadittava kaavasuunnitelma ei todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Hirvasjoen alue on sisällytetty Natura verkostoon. Tarvetta erillisen Natura-arvioinnin toteuttamiselle ei ilmennyt. Kaavaratkaisu säilyttää maisemallisesti arvokkaan männikön suunnittelualueen länsireunassa. Korttelin lainvoimaisessa kaavaratkaisussa aitausvelvoite ja pihasuunnitelman tekeminen ovat edellytyksenä rakennusluvan saamiselle. Velvoitteiden toteutumisen varmistamiseksi määräyksistä on poistettu tarkennukset mm. julkisivujen materiaalista ja aitatyypeistä. Kaavaratkaisu ei vaaranna pohjaveden laatua tai määrää, sillä kaavamääräyksen mukaan rakentamisen tulee olla ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta eikä kahden tontin liittäminen kortteliin muuta nykyistä tilannetta olennaisesti. Liikenteelliset vaikutukset Uusien liiketoimintatilojen rakentaminen saattaa lisätä raskasta liikennettä alueella. Kokonaisuudessa alueen liikenteen selkeys säilyy, sillä vain nykyiset liittymät Hitonlahdentielle sallitaan. Liittymäkohdat on määritelty siten, että tuloksena on turvallinen ja selkeä alue. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Nykyään korttelin yleisilme on jäsentymätön: rakennusten sijoittuminen ei ole yhtenäistä ja pihan käsittelyssä toteutetut ratkaisut eivät anna riittävän hyvätasoista kuvaa alueesta. Nykyisiä rakennuksia ei ole kaikilta osin toteutettu lainvoimaisen kaavan julkisivumääräyksen mukaan. Rakennusvalvontaviranomainen on keskeisessä asemassa laadukkaan ja yhtenäisen työpaikkaympäristön luomisessa. Kaavassa yhtenäisyyttä pyritään luomaan rakennusten väritysmääräyksellä ja aitausvelvoitteella. Tontin pihasuunnitelma on esitettävä rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

10 Sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Hirvaskankaan monipuolisen työpaikka-alueen täydentäminen kannustaa yrityksiä investoimaan alueelle, mikä lisää Äänekosken houkuttelevuutta työssäkäyntialueena. Samalla kaava on alueen kehittämisstrategian mukainen: se luo työpaikkoja, sopeutuu yleispiirteisimmissä kaavoissa (maakuntakaava, yleiskaava) asetettuihin tavoitteisiin. Kaavatalouden kannalta hanke on erittäin edullinen, sillä se ei edellytä erityisen infrastruktuurin rakentamista. Kaavalla ei ole erityisiä kulttuurillisia vaikutuksia. 9 6 SEMKVN TOTEUTUS lueella on ohjeellinen tonttijako. Kaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. Äänekoskella ÄÄNEKOSKEN KUPUNKI - KVOITUSPLVELUT Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen

11 1 ÄÄNEKOSKEN KUPUNKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS OSLLISTUMIS- J RVIOINTISUUNNITELM Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee toimitila- ja pienteollisuusvaltaisella alueella Hirvaskankaan eritasoliittymän kaakkoispuolella, noin 400 metriä valtatien 4 risteyksestä. Suunnittelualue käsittää hyväksytyn asemakaavan korttelin 1505 siihen liittyvine alueineen sekä tilan osan, joka on tarkoitus liittää kaavaan. Etäisyyttä Äänekosken keskustaan on noin 10 kilometriä. 2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet semakaavan muutokseen ja laatimiseen on ryhdytty Tuijalan tilan (RN:o ) omistajan jättämän hakemuksen perusteella. Hakemuksessaan tilan omistaja esittää noin 1,7 hehtaarin kokoiselle alueelle asemakaavan laatimista, jotta alueelle olisi mahdollista sijoittaa työpaikkarakentamista ja yrittäjän asunto. Suunnittelualuetta on laajennettu koko korttelin alueelle, jotta siitä muodostuisi mahdollisimman yhtenäinen. Tällä hetkellä korttelin alueella on kaksi teollisuushallia, joiden piha- ja reuna-alueet ovat paikoin viimeistelemättömiä. Hirvasjoen omakotitalovaltainen asuinalue rajautuu suunnittelualueen pohjoispuolelle. Maakunta- ja yleiskaavan mukaisesti alueen kehittämisen tavoitteena on turvata monipuolisen työpaikkarakenteen syntyminen. lue sijoittuu hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Nykyisten tonttien välittömään läheisyyteen on tarkoitus kaavoittaa uusia tontteja, jotka on nykyisen asemakaavan mukaisesti tarkoitettu ympäristöhäiriötä aiheuttamattomalle toimitilarakentamiselle. Ympäristön kannalta tärkeimpiä tavoitteita ovat Natura-kohteen Hitonhauta-Kylmähauta- Hirvasjoki (FI ) suojelu ja pohjavesialueen laadun säilyminen. Maisemallisesti tärkeiden kohtien säilyminen varmistetaan kaavalla ja rakennetun ympäristön laatua pyritään yhtenäistämään. Suunnittelualue kuuluu Hirvaskangas-nimiseen 1-luokan pohjavesialueeseen Kaavatilanne ja selvitykset Maakuntakaava Lainvoimaisessa Keski-Suomen maakuntakaavassa (vahvistettu ) suunnittelualue on merkitty TP- eli monipuoliseksi työpaikka-alueeksi. Lisäksi kaavassa on aluekohtainen suunnittelumääräys Hirvaskankaan alueelle: lueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida liikenteen tarvitsemat palvelut. 4. vaihemaakuntakaava Kaavan tavoitteita ovat: päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne suorittaa virkistystoimintojen tarkistuksia Maakuntavaltuusto hyväksyi 4. vaihemaakuntakaavan ja se saa lainvoiman ympäristöministeriön hyväksynnän jälkeen. Kaavaehdotuksessa Hirvaskangas on merkitty työpaikka-alueeksi (TP) ja vähittäiskaupan suuryksikön (km) alueeksi.

12 3 Yleiskaava lueella on voimassa Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaava (kaupunginvaltuuston hyväksymä ). Suunnittelualue on kaavoitettu pääosin TP- eli monipuoliseksi työpaikka-alueeksi, Suunnittelualueen pohjoisosassa on V- eli virkistys- ja ulkoilualuetta. Osayleiskaavan muutos on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten Voimassa oleva Hirvaskankaan- Koiviston osayleiskaava Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoksen nähtävillä ollut luonnos 4 semakaava Korttelin voimassa oleva asemakaava on hyväksytty Siinä korttelin 1505 kolme tonttia ovat toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY-2). Tonttien ja katualueen välissä on suojaviheraluetta (EV-1), jolle saa rakentaa meluvallin tai muun melua estävän rakenteen. Ote ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualue on rajattu sinisellä. Selvitykset Tmi Mia Rahinantti Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoskohteiden luonto- ja maisemaselvitys.

13 5 4. Vaikutusten arviointi Kaavamuutoksessa arvioitavia vaikutuksia ovat: - vaikutukset luontoon ja maisemaan - liikenteelliset vaikutukset - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - sosiaaliset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset Vaikutusten arviointi suoritetaan kaavaselostuksessa kaavoittajan toimesta. lueesta on laadittu luonto- ja maisemaselvitys (Rahinantti Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoskohteiden luonto- ja maisemaselvitys), jonka yhteydessä on tehty Naturaalueen tarveharkinta-arviointi. 5. Osalliset Kaavamuutoksessa osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja lähiympäristön maanomistajat, vuokramiehet ja asukkaat sekä muut asianosaiset - ympäristölautakunta - Keski-Suomen ELY-keskus 6. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Osalliset voivat esittää mielipiteensä suunnitelmasta kahden nähtävilläolovaiheen aikana. Kaavamuutos asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ensin valmisteluvaiheen kuulemista varten ja sen jälkeen ehdotuksena. Hankkeen vireilletulosta ja nähtävilläoloista kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla (www.aanekoski.fi) ja kaupungin ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen Lehti ja Äänekosken Kaupunkisanomat). Kaavasuunnitelma sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä kaupungin kaavoituspalveluissa ja kotisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kaavoittajalle (kts. yhteystiedot) ja sen riittävyydestä on mahdollisuus esittää Keski-Suomen ELY-keskukselle neuvottelun käymistä ehdotuksen nähtäville asettamiseen asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on mahdollista täydentää suunnittelun kuluessa. Kaavamuutoksesta pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Keski-Suomen ELYkeskukselta. Keski-Suomen liitolta ei ole tarpeen pyytää lausuntoja, koska kaavahankkeella ei ole maakunnallista merkittävyyttä: kaavamuutos noudattaa maakuntakaavan tavoitteita. 7. ikataulu Kaavamuutoksen suunnittelu käynnistetään vuoden 2013 lopussa. 8. Yhteystiedot Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut Hallintokatu Äänekoski Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p Kaavasuunnittelija Mirva Jylhä, p

14 HIRVSKNKN-KOIVISTON OSYLEISKVN MUUTOSKOHTEIDEN LUONTO-J MISEMSELVITYS T:mi Mia Rahinantti Sisällys 1. Peruste Ääneseudun maisema ja maaperä Taustaa Hirvaskankaan osayleiskaava- ja asemakaava-alueet Sijainti Osallistumis ja arviointisuunnitelma alueelle Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus Muinaismuistot ja pohjavesialueet Maasto- ja maisemaselvitys Hirvaskankaan kortteli Hirvasanttilan alue Hirvasanttilantien pohjoisempi alue Spektrin liikekeskuksen itäpuolinen alue Lajien suojelun taustaa Suojeltavat lajit Liito-orava Vaikutusarviointi Hirvaskankaan alueet Natura-alueen tarveharkinta... 12

15 1. Peruste Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 edellyttää, että yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys ja luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen vaaliminen (MRL 5 ja 39 ). Selvitysten ja vaikutusarvioiden tulee ulottua koko sille alueelle, jolla kaavan arvioidaan vaikuttavan oleellisesti. Luontoselvitys tehdään, jotta hankkeen vaikutuksia voitaisiin arvioida. Tällöin tulee olla tieto nykytilasta, johon tulevan hankkeen vaikutuksia voidaan verrata. Selvityksen tulee olla ymmärrettävä ja havainnollinen, sekä kaavatason kannalta käyttökelpoinen. Luonnonsuojelulain mukaan Natura-arviointi on aina tehtävä, kun jokin hanke tai suunnitelma todennäköisesti merkittävästi heikentäisi Natura-alueen perusteena olevia luontoarvoja. Muita lakeja joiden perusteella tietyt lajit ja luontotyypit on tapauskohtaisesti selvitettävä ja vaikutukset niihin arvioitava, ovat metsälaki ( /1093 ), ympäristönsuojelulaki ( /86), vesilaki ( /587) ja maa-aineslaki ( /587). (Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi- kaavoituksessa, YV-menettelyssä ja Naturaarvioinnissa. Tarja Söderman.2003.) Äänekosken kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muuttamisesta osayleiskaavan alueelle tulleen poikkeamishakemuksen vuoksi. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia uuden Hirvaskankaan eritasoliittymän lähialueen ajanmukaisuus nykyisessä osayleiskaavassa. Myös alueiden soveltuvuus työpaikka- ja / tai asuntoalueiksi tutkitaan tässä yhteydessä. Samalla kaavaan tehdään teknisiä tarkistuksia jo toteutuneiden tilanteiden mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi poikkeamispäätökset, rakennetut paikat ja havaitut virheet. (Äänekosken kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen). 2. Ääneseudun maisema ja maaperä Äänekosken alue kuuluu Itäisen Järvi-Suomen alueeseen ja Keski-Suomen järviseutuun maisemamaakuntajaoltaan. Äänekosken alueella mannerjää on muuttanut kulkusuuntaansa aikoinaan ja maaston muodot ovat osaltaan peräisin Sisä-Suomen reunamuodostumasta. Metsäisten selänteiden välissä on kapeita vesireittejä ja laajoja yhtenäisiä savikkoalueita. Kasvillisuusvyöhykkeeltään Äänekoski kuuluu Keski- ja Eteläboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Eliömaakunnista Äänekoski kuluu Pohjois-Hämeeseen. Eliömaakuntia käytetään kasvi- ja hyönteistieteessä esiintyvyyskuvauksissa (Luonnontieteellinen keskusmuseo. Helsingin yliopisto). 2 Kallioperä ja kivilajit ovat lähinnä graniittia ja granodioriittia. Äänekoski kuuluu vesistöjensä osalta Kymijoen vesistöalueeseen. (Keski-Suomen maakunnallinen maisemaselvitys, Maisemallinen osaaluejako. Matleena Muhonen. Keski-Suomen ympäristökeskus.2005) Keski-Suomen maakuntakaavan alueluettelossa (Ympäristöministeriön vahvistama ja Maakuntavaltuuston hyväksymä) on mainittu Matilanvirran vesistömaisema valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Tällaiselle alueelle on maakuntakaavassa annettu suunnittelumääräys, jossa alueen suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. 3.Taustaa 3.1. Hirvaskankaan osayleiskaava- ja asemakaava-alueet Sijainti Hirvaskangas sijaitsee Äänekosken kaupungin keskustasta n. 12,5 km E75- tietä etelään. lueelta lähtee kantatie- 69 muun muassa Uuraisille ja Konnevedelle. Valtatie E75- kulkee suunnittelualueen läpi. lue on osoittautunut olevan tärkeä pysähdyspaikka valtaväylän liikenteelle. Hirvaskankaan alueella kulkee Äänekosken kaupungin ja Uuraisten kunnan raja. Nyt tehty luontoselvitysalue on kokonaisuudessaan Äänekosken puolella Osallistumis ja arviointisuunnitelma alueelle Suunnittelualue sijaitsee Hirvaskankaan työpaikka-alueella hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Suunnittelualue on kaavoitettu Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavassa (hyväksytty kaupungin valtuustossa ) työpaikka-alueeksi ja osittain virkistysalueeksi. lueen osayleiskaavamuutos on vireillä. Noin puolet suunnittelualueesta on asemakaavoitettua aluetta. Hirvaskankaan asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaavassa korttelin 1505 tontti on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi(kty-2) ja kaupungin omistama EV-1 alue suojaviheralueeksi. (Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Äänekosken kaupunki ) Hirvaskankaan alueella on tullut tarpeelliseksi tehdä osayleiskaava-alueen muutos, koska alueelle on tullut runsaasti uutta maankäyttötarvetta asuintonttien, liikerakentamisen ja tiestön suhteen. 3

16 Luontoselvitys sovittiin tehtäväksi niiltä alueilta, joille tullaan osoittamaan uusia rakennuspaikkoja. Nyt tehty luontoselvitys koskee kolmea Hirvaskankaan muutosesityskohdetta. Yleiskaava-alueella sijaitsee Natura verkostoon kuuluva alue, Hirvasjoenlaakso, joka on myös tärkeä pohjavesialue. Natura-alue, Hitonhauta- Kylmähauta- Hirvasjoki (FI ) sijaitsee nyt tehtävän suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä. Johanna Viljanen esitti laadittavaksi Natura-arvioinnin tarveharkintaselvityksen, mikäli kaavassa osoitetaan kohteen lähelle uutta maankäyttöä. Tarveharkinta-arvio otetaan huomioon kaavaselostuksessa. (Muistio, loitusvaiheen viranomaisneuvottelut; Matilanvirran ranta-asemakaava (MR 35 ) Hirvaskankaan- Koiviston osayleiskaavan muutos (MR 18 ), Hirvimäen asemakaava (MR 26 ) ) 4. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus Hirvaskankaan osalta selvitettäviä alueita tuli tähän luonto- ja maisemaselvitykseen vain kolme erillistä kohdetta. Näiden luontoselvitys tehtiin kesä-heinäkuussa. Näistä kahdessa kohteessa tuli arvioitavaksi myös Natura-arvioinnin tarveharkinnan tarpeellisuus, sillä kohteet sijaitsivat alle 100 m etäisyydellä Natura-2000 kohteesta. 5. Muinaismuistot ja pohjavesialueet Nyt tehdyssä luonto- ja maisemaselvityskohteissa ei ole yhtään löydettyä muinaismuistokohdetta. (www. museovirasto.fi/muinaismuistorekisteri). Hirvaskankaalla I-luokan pohjavesialueelle sijoittuu selvitysalueista Tuijalan tilan muutoskohde, Hirvasanttilantienvarren 2. selvityskohde, sekä Spektrin liikekeskuksen lähin kohde. Itäisin alue on pohjavesialueen ulkopuolella. (www.ymparisto.fi/oiva-ymparisto-ja paikkatietojarjestelma/hertta ) 4 Kuva1. Hirvaskankaan pohjavesialue. Oiva ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä. Hertta 5.2/pohjavedet Maasto- ja maisemaselvitys 6.1. Hirvaskankaan kortteli 1505 Hirvaskankaantien pohjoisosan metsäalue on kuivaa kanervatyypin kangasta (CT). Kasvillisuutena pääosin kanerva, mustikka, kangasmaitikka. Jonkin verran kasvaa seassa myös puolukkaa. Seinäsammal on vallitsevana sammallajina. Puusto on nuorta kasvatusmännikköä, iältään n vuotiasta, metsikkö on juuri harvennettu. Mäntyjen alla kasvaa jonkin verran myös kuusien ja lehtipuiden taimia. Maaperä on hiekkapohjainen. 5

17 Kuva 7. Kortteli 1505 eteläosaa. lueen itäosan metsätyyppi on tuoreempaa, aluksi mustikkatyyppiä (MT), rehevöityen kohti Hirvasjokea. luksi puusto on pääosin nuorta kuusta ja mäntyä, iältään n vuotiasta. Seassa kasvaa koivua. Kasvillisuutena kasvaa kuivemmalla alueella mm. kangasmaitikkaa, metsälauhaa, kieloa, mustikkaa, puolukkaa, kanervaa, oravanmarjaa, metsätähteä ja metsäkortetta. Painanteessa, lähellä kiinteistörajaa, kasvaa järeitä haapoja, joiden alla nuorempaa kuusta, sekä iäkkäitä leppiä. Seassa kasvaa lisäksi nuorta koivua ja pihlajaa. Kasvillisuutena kasvaa mm. metsäkortetta, metsäimarretta ja oravanmarjaa. Metsätyypiltään alue tuoretta kangasta, mutta aivan tästä itään ja kohti Hirvasjokea metsätyyppi muuttuu lehtomaiseksi kankaaksi ja lehdoksi. Haapojen alla oli kymmenittäin liitooravan papanoita, ja alue onkin maastoltaan ja puustoltaan hyvin tyypillinen liito-oravan elinalue. Haapojen vieressä on tihkupinta, jossa oli runsaasti lehväsammalia, lehtokortetta, metsäkortetta, lillukkaa, oravanmarjaa ja suo-orvokkia. Tihkupinnan alarinteen puolella kasvillisuus muuttuu koko ajan rehevämmäksi. Kuva 8. Liito-oravan papanoita muutoskohteessa. 6 lempana kasvaa mesiangervoa, hiirenporrasta, metsäimarretta, metsäalvejuurta, suoputkea ja pikkumataraa. Sammalina vallitsevat palmusammalet. ivan tämän rehevän liito-orava-alueen vieressä, sen eteläpuolella on tehty avohakkuu ja alueelle on ajettu maata. Näistä toimista mm. tihkupinta-alueen pienilmasto on kärsinyt, kuten myös vesitalous. Hakkuualueella kasvaa tällä hetkellä mm. maitohorsmaa, vadelmaa, hietakastikkaa, nokkosta, leskenlehteä ja metsälauhaa. Kohteen länsipuoli on taas kuivaa kangasta (CT), jossa kasvaa harvennettua, n. 40-vuotiasta mäntyä ja seassa jonkin verran kuusta. Mainittava kasvi alueella on keltalieko, joka kasvoi runsaana isohkon kekomuurahaispesän ympärillä. Metsässä paikoin kuivia kohtia, jossa kasvaa poronjäkälää. Kuva 9. Keltalieko Hirvasanttilan alue 1. Jo rakennettujen kiinteistöjen itäpuolen alueet ovat männyn taimikkoa, kehitysluokaltaan T2 (yli 1,3 m pitkiä, harvennustarpeen ylittävä kasvutiheys). Metsätyypiltään kuivaan kanervatyypin kangasta (CT). Maasto on suhteellisen tasaista. Peltoalueen ja peltoa lähinnä olevan kiinteistön itäpuolella metsä on nuorta kasvatusmännikköä, joka on juuri harvennettu. Ikärakenteeltaan n vuotiasta mäntyä ja kuusta, jonka seassa kasvaa myös koivua. Metsätyypiltään kuivahkoa kangasta, puolukkatyyppiä (VT). Kasvillisuutena on puolukkaa, mustikkaa, metsälauhaa, kangasmaitikkaa ja oravanmarjaa. Sammaleina vallitsevana on seinäsammal ja paikoin kerrossammal. lueella on pieni kuusivaltainen saareke, joka on tuoreempaa kangasta, mustikkatyyppiä, (MT). 7

18 6.3. Hirvasanttilantien pohjoisempi alue 2. Mahdollinen tonttivarausalue, joka sijaitsee Hitonlahdentien haarasta Hirvasanttilantietä n.500 m tien itäpuolella, rajoittuen Hirvelänsuohon. lue on tasaista, kuivaan kanervatyypin kangasta (CT), jossa kasvaa nuorta kasvatusmännikköä. Seassa kasvaa vähän nuorta kuusta, koivua, pihlajaa ja katajaa. Ikärakenne n. 30-vuotiasta ja juuri harvennettua. Kasvillisuus on kanervaa, puolukkaa, vanamoa, kultapiiskua ja hietakastikkaa. Sammalista kasvaa seinäsammalta ja karhunsammalta. Maapohja on hieta/hiekka. Kuva.10. Hirvasanttilantienvarren suunnittelualue 2. lueen länsipuolella, Hirvasanttilantienvarresta n.80 metrin etäisyydellä sijaitsee Hirvijoen Naturaalueen raja. Tien ja Natura-alueen välissä kasvaa mustikkatyypin (MT) sekametsää. Puusto on iältään n. 30- vuotiasta ja puulajeiltaan mäntyä, kuusta ja koivua. Natura-alue sijoittuu jyrkkärinteiseen uomaan, jonka pohjalla on Hirvijoki. lueella on oma pienilmasto ja ikärakenteeltaan varttunut/iäkäs kuusikko. Kuusien seassa kasvaa järeitä mäntyjä ja alla nuorempaa koivua, kuusta, leppää ja raitaa. Kasvillisuustyyppi on rinteen yläosassa mustikkatyyppiä, mutta rehevöityy jokivyöhykkeelle, jossa alue on metsätyypiltään lehtoa. Natura-alue on täysin oma alueensa, jonka pienilmastoon tai kasvillisuuteen ei vaikuta millään tavoin Hirvasanttilantien itäpuolen alueen mahdollinen kaavoittaminen asuinkäyttöön Spektrin liikekeskuksen itäpuolinen alue lue osin kasvaa lähes läpipääsemätöntä pajukkoa, seassa kasvaa koivua ja nuorta kuusta. Kasvillisuus on vähäisen valon vuoksi paikoin niukkaa. Kasveina kasvaa mm. kangasmaitikkaa, oravanmarjaa, rätvänää, suo-orvokkia, suo-ohdaketta, metsäalvejuurta, metsäkortetta ja kultapiiskua. lueen pohjoisosassa on iäkkäämpää puustoa ja pajuja vähemmän. Puusto koostuu nuorista koivuista ja muutamasta, n vuotiaasta koivusta, lepistä ja pari iäkkäämpää kuusta ja mäntyä. Seassa kasvaa myös pihlajaa ja raitaa. Kasvillisuus tällä alueella on lehdon kasvillisuutta eli korpi-imarretta, hiirenporrasta, metsäalvejuurta, ojakellukkaa, metsäkurjenpolvea, lillukkaa, metsävirnaa, huopaohdaketta, nuokkuhelmikkää, metsäorvokkia, puna- ja mustaherukkaa, vadelmaa, korpikastikkaa, nurmilauhaa ja pikkumataraa. Linnuista alueella tavattiin lehtokurppa, pajulintu ja peipponen. Spektrin ja lehtomaisen kankaan pohjoispuoli on nuorta kuusentaimikkoa, jonka seassa kasvaa eri lehtipuiden taimia. Nyt tehtävässä osayleiskaavan muutoksessa Suonenjoentienvarren tämänhetkinen metsätalousaluekaistale ennen Myllylän tilaa, muutettaisiin asuinpaikka-alueeksi. Tämän jälkeen poistuisi yksi tämän alueen pohjoisin tonttialue. Kyseessä oleva alue on järeää mustikkatyypin (MT) kuusikkometsää. Kuuset ovat osin lähelle 100-vuotiaita. Kasvillisuus koostuu mustikasta, metsälauhasta, oravanmarjasta, metsätähdestä ja puolukasta. Muutamassa kohdassa kasvaa myös yövilkkaa, joka kuuluu kämmekkälajeihin, mutta on suhteellisen yleinen kasvi. Sammalina alueella esiintyy pääasiassa seinä- ja kerrossammalta. Kuva 11. Kuusikkoa 69-tien läheisyydessä, itäisin osa. Kuva 12.Yövilkka. 9

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS 24.4.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 13.10.2014 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA LAAJENNUKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA

1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 4.6.2015 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu punaisella ympyrällä.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue

LIITE 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) , tark , tark Suunnittelualue 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.2014, tark. 26.11.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNENIEMEN KOILLISRANNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä.

KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 18.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 308 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 17.2.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KOTAKENNÄÄNTIEN LIIKENNEYMPYRÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu sinisellä

Lisätiedot

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 801 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 29.11.2011/tark. 26.8.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016).

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS 10.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 2.11.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, HIRVASKANGAS KORTTELIN 1500 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, HIRVASKANGAS KORTTELIN 1500 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 14.9.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, HIRVASKANGAS KORTTELIN 1500 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuva 1 Suunnittelualue osoitettu sinisellä soikiolla. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2012 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Konginkankaan asemakaavan korttelia 3 (osa), lähivirkistys-

Lisätiedot

LUONNOS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

LUONNOS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Suunnittelualueen likimääräinen sijainti LUONNOS 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI 19.9.2012 HIRVIMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 2 1 SUUNNITTELUALUE Hirvimäen asemakaava-alue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Korttelin 30 asemakaavan muutos (Niemelänkatu 1 Kellankatu, Suolahti), luonnos

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Korttelin 30 asemakaavan muutos (Niemelänkatu 1 Kellankatu, Suolahti), luonnos 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Korttelin 30 asemakaavan muutos (Niemelänkatu 1 Kellankatu, Suolahti), luonnos 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 33. kaupunginosan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI

Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI Rantayleiskaavan muutoskohteet MARJONIEMI 892-405-1-123 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 3 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVALUONNOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.

ÄÄNEKOSKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVALUONNOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT _._. ÄÄNEKOSKI SEMKVN MUUTOKSEN SELOSTUS KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVLUONNOS 18.11.2013 KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2013 Äänekosken kaupunki Kaavoituspalvelut Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen,

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN

VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN 1 VT4:N MUUTOKSIIN LIITTYVÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 6.6.2016/tark. 15.8.2016 2. 1. KUVA 1 Suunnittelualueiden likimääräiset sijainnit on osoitettu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN OSIA KORTTELEISTA 1106 JA 1108 SEKÄ NÄIHIN LIITTYVISTÄ

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015 RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSKOHTEET 2015 UURAINEN LUONTOSELVITYKSET 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. KUKKAROINEN 3 2.1.Lomarakennuspaikan siirto AM- alueen sisälle 3 3. SÄÄKSPÄÄ 5 3.1.Saunan rakennuspaikan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:

ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ÄÄNEKOSKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 3.11.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT: ASEMAKAAVAN KUMOAMISEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 3. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KimmoKaava Ekotoni Ky 1. Tausta ja lähtökohdat Huvilakorttelin alueelle on SKOY:n toimesta laadittu ranta-asemakaava

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 liite alkuperäiseen selvitykseen TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1. LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENTÄMINEN LISÄALUEIDEN OSALTA Lisäysalueet käsittävät kaksi pienialaista aluetta. Toinen alueista sijaitsee Pienen

Lisätiedot

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PALOMÄEN KENTÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 10.10.2016 Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskartalla ( Äänekosken kaupunki 2016). 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HIRVASKANKAAN-KOIVISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HIRVASKANKAAN-KOIVISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HIRVASKANGAS-KOIVISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS (MRL 63 ) 20.9.2012/4.4.2017 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueena on Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan alue n. 12 km Äänekosken keskustasta

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus

Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston luontokatselmus Seinäjoen kaupungin Nurmon kaupunginosakeskuksen Mäntypuiston alueelle harkitaan kaavamuutosta. Alueen luontoarvojen selvittämiseksi

Lisätiedot