KASVATUS- TIETEILIJÄT TYÖELÄMÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVATUS- TIETEILIJÄT TYÖELÄMÄSSÄ"

Transkriptio

1 KASVATUS- TIETEILIJÄT TYÖELÄMÄSSÄ Speciaan kuuluvien kasvatustieteilijöiden työllistyminen, työkvalifikaatiot sekä työtyytyväisyys Susanna Niiniö Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun yliopisto 2007

2 Specia Kannet: Public Design Oy Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2008 ISBN ISSN

3 KASVATUSTIETEILIJÄT TYÖELÄMÄSSÄ Speciaan kuuluvien kasvatustieteilijöiden työllistyminen, työkvalifikaatiot sekä työtyytyväisyys Susanna Niiniö, Pro gradu-tutkielma Sisältö 1. Johdanto Akateeminen työelämä ja työllistyminen... 8 Työelämän muutokset... 8 Akateeminen työllistyminen Urapolut Akateemisen työllistymisen tutkiminen ja arviointi Kvalifikaatiot ja osaaminen Mitä osaaminen on? Kvalifikaatiot koulutuksen ja työelämän yhtymäkohtana Työelämän muutokset ja hyvinvointi Hyvinvointi ja tyytyväisyys työhön Muutokset parempaan suuntaan Muutokset huonompaan suuntaan Kasvatustieteilijät työelämässä aiempien tutkimusten valossa Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimusmenetelmät Aineiston rakenne Tulokset Kasvatustieteilijöiden urapolut ja työllistyminen Urapolut Nykyinen työ Kvalifikaatiot työnsaannissa, koulutuksessa ja työssä Koulutuksen ja työn vastaavuus Kvalifikaatiot koulutuksessa ja työssä Tyytyväisyys työhön ja koulutukseen Työtyytyväisyys Tulevaisuusnäkymät Yhteenveto Lähteet Liitteet... 58

4 Kuvioluettelo: 1. Vastaajien syntymävuodet Yliopistot, joissa KM-tutkinto suoritettu Ensimmäisen valmistumisen jälkeisen työpaikan saamisessa merkitsevät tekijät Työsuhteiden määrät valmistumisesta helmikuuhun Eri aikoina valmistuneiden työsuhteiden määrät Työttömyysjaksojen määrä valmistumisesta helmikuuhun Työuran aikana eri työnantajasektoreilla toimiminen (%) verrattuna nykyiseen työnantajasektoriin Hallinnollisissa tehtävissä nykyään työskentelevien työura suhteessa työtehtäviin (N=142) Asiantuntijatehtävissä nykyään työskentelevien työura suhteessa työtehtäviin (N=119) Työmarkkinatilanne helmikuussa Vastaajien pääasialliset työtehtävät työnantajasektorin suhteen Vastaajien toimiasemat (%) Erilaisten tekijöiden vaikutus nykyisen tai viimeisimmän työpaikan saantiin Eri tietojen ja taitojen merkitys työssä, koulutuksen vaikutus niiden kehittymiseen ja tarve kehittää niitä työelämässä Akateemisen koulutuksen ja työllistymisen suhde kasvatustieteilijöiden kokemana Työtyytyväisyys erilaisilla väittämillä mitattuna...49 Taulukkoluettelo: 1. Vastaajien asuinpaikat alueittain Urapolkujen pätkittäisyys työttömyysjaksojen ja työsuhteiden määrän suhteen (n ja %) Nykyinen työllistyminen niillä, joilla 1. valmistumisen jälkeinen työ ei kasvatustieteellisen alan eikä yliopistotasoisen koulutuksen vaativaa Nykyinen työllistyminen niillä, joilla 1. valmistumisen jälkeinen työ ei yliopistollista koulutusta vaativaa mutta kasvatustieteelliseen alaan liittyvää Nykyinen työllistyminen niillä, joilla 1. valmistumisen jälkeinen työ muuta kuin kasvatustieteellisen alan mutta yliopistotasoisen koulutuksen vaativaa Työnantajasektori Työn ja koulutuksen vastaavuus Vastanneiden palkat Palkat toimiasemittain Palkat työnantajasektoreittain Työn vaativuus ja ala suhteessa koulutuksen vaativuuteen ja alaan Kvalifikaatiot ja niiden merkitys työssä suhteessa nykyisen työn ja koulutuksen vastaavuuteen Sivuaineita, joita valitsemiinsa sivuaineisiin tyytymättömät valitsisivat nykyään...48

5 LUKIJALLE Tämän pro gradu-tutkielman aiheena ovat kasvatustieteellisistä asiantuntijakoulutuksista maisteriksi valmistuneiden työllistyminen, urapolut, kvalifikaatiot, joita työssä tarvitaan suhteessa koulutukseen ja tyytyväisyys työhön. Tutkimuksen kohteena ovat olleet ammatilliseen etujärjestöön Specia Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry:een kuuluvat kasvatustieteilijät, joilla ei ole opettajankoulutusta. Specian jäsenistä suuri osa on kasvatustieteilijöitä. Otoksena oli 600 Specian kasvatustieteilijäjäsentä. Tutkimuksessa aihepiiriä lähestyttiin empiirisesti laajan kyselyaineiston kautta, jonka antia täydennettiin muutamalla haastattelulla. Tutkielman tarkoitus nousee ammattijärjestön tarpeesta saada tietoa asiantuntijajäsenistöstään työelämässä. Toisaalta on myös tarvetta selvittää yleisemmin, mihin töihin ja asemiin generalistikoulutukset johtavat esimerkiksi koulutuksen kehittämisen ja urasuunnittelun näkökulmasta. Työelämä- ja työmarkkinatutkimukset ovat myös osa yhteiskunnal lisen muutoksen tai kehityksen hahmottamista. Yhteiskunnan ja työmarkkinoiden onkin sanottu muuttuneen esimerkiksi globalisaation ja teknologian kehittymisen myötä. Nämä muutokset vaikuttavat yksittäisen ihmisen työhön, työuraan ja elämään työn tai toisaalta sen puuttumisen kautta. Korkeakoulutuksen näkökulmasta yhä suuremmat korkeakoulutettujen joukot kilpailevat näillä muuttuneilla, kenties epävarmemmilla markkinoilla töistä. Kasvatustieteilijät generalisteina ajautuvat liikkuville, määräaikaisten työsuhteiden leimaamille urille epävarmoina siitä, mitä tietoja tai taitoja he näillä markkinoilla pystyvät tarjoamaan. Tutkimuksen tuloksena oli, että kasvatustieteilijät olivat löytäneet paikkansa työelämässä hyvin. Toisaalta työmarkkinoiden liikkuvuus näkyi esimerkiksi useina määräaikaisina työsuhteina, joita oli eniten valtiolla työskentelevillä. Tämän tutkimuksen valossa on edelleen vaikea löytää tiettyä kasvatustieteellistä ydinosaamista, mutta toisaalta työllistymisessä ja työelämässä yleiset ja perinteisesti akateemisina pidetyt taidot nousivat keskeisiksi. Määräaikaisuus oli epävarmuustekijä, joka vaikeutti elämänhallintaa. Työssä uupuminen oli sekä määräaikaisten että vakituisten työntekijöiden ongelma, vaikkakin työ koettiin useimmiten mielenkiintoiseksi ja sopivan haasteelliseksi. Uupumus lienee yksi yhteiskunnan toimintatahdin kiristymisen tuote. Asiasanat: työelämä, työllistyminen, korkeakoulutus, kvalifikaatiot, työtyytyväisyys, kasvatustiede 5

6

7 1. JOHDANTO Globalisaatio ja tekniikan kehittyminen ovat muuttaneet työmarkkinoita. Globalisoituneilla työmarkkinoilla on pyritty vastaamaan uusiin tarpeisiin muun muassa joustavoittamalla organisaatioita eri tavoin. Tekniikan kehittyminen on puolestaan muuttanut töiden luonnetta aina teollistumisesta tietotyöhön. Nämä kehityskulut tuntuvat näkyvän myös yksittäisten ihmisten elämässä ja elämänkuluissa. Joustavoittaminen on kohdistunut myös niihin. On määräaikaisia työsuhteita ja työttömyysjaksoja, välillä koulutusta ja välillä vanhemmuutta. Epävarmuus on lisääntynyt. Myös korkeakoulutettujen näkökulmasta tilanne työmarkkinoilla on muuttunut. Korkeakoulutus ei ole työllistymisen tae ja nämä pirstaleiset työurat näyttävät olevan tulevaisuuden normaaliuria. Näistä näkökulmista tämä tutkimus on lähtenyt liikkeelle. Tämä pro gradu -tutkimus kartoittaa nimenomaan yhden korkeakoulutetun generalistiryhmän kasvatustieteilijöiden urapolkuja, työllistymistä, työkvalifikaatioita sekä tyytyväisyyttä työhön työelämän muutosnäkymien valossa. Erityisen kiinnostuneita ollaan määräaikaisten työsuhteiden lisääntymisestä ja urapolkujen rönsyilevyydestä aikana, jolloin aikaisemmin tyypillisenä pidetty lineaarinen työura vakituisine työsuhteineen on murenemassa. Kysymys kuuluu, onko työelämän muutoksia oikeasti havaittavissa yksittäisissä urissa vai ovatko ne esimerkiksi vain harvojen alojen kehitystä. Paitsi, että muutokset näkyisivät liikkuvina työurina, voidaan ajatella niiden näkyvän kasvatustieteilijöiden tyytyväisyytenä työhönsä. Toinen tutkimuksen ydinalue on kasvatustieteilijöiden osaaminen. Kasvatustieteet eivät valmista mihinkään tarkasti määriteltyyn ammattiin, kuten vaikkapa lääkärin koulutus, ja sanotaankin, että kasvatustieteet kouluttavat generalisteja, joilla on ennemmin yleisiä valmiuksia työelämän moninaiselle kentälle kuin tiettyyn professioon. Tarkoituksena onkin selvittää millaisia kvalifikaatioita kasvatustieteilijät pitävät tärkeinä työelämässä ja millaisia kvalifikaatioita he omaavat koulutuksen kautta eli mitä tämä generalistin osaaminen voisi olla. Tähän liittyvät myös muut osaamisen kartuttamiskanavat kuten täydennyskoulutus ja työkokemus. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, millä tietotaidolla kasvatustieteilijät kilpailevat työmarkkinoilla ja millaisiin töihin näillä yleisillä kvalifikaatiolla voi työllistyä, vaikka varsinaista ydinosaamista on vaikea hahmottaa. Joustavuuteen tähtäävillä globaaleilla työmarkkinoilla yleisillä akateemisilla taidoilla varustettuja kasvatustieteilijöitä voitaisiin pitää muutos- ja oppimiskykyisinä työtehtävästä toiseen siirryttäessä. Pro gradu -tutkielma tehtiin Specia Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry:n 1 toimeksiannosta. Tutkimuksen otoksena on Specian jäsenenä olevat kasvatustieteilijät, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen maisterin (KM) tutkinnon jossakin asiantuntijakoulutuksessa. KM-tutkinnon suorittaneita valmistuu myös opettajankoulutuksesta ja esimerkiksi sijoittumisselvitysten ongelmana on usein kaikkien KM-tutkinnon suorittaneiden yhteen niputtaminen, vaikka opettajankoulutuksista valmistutaan tiettyyn professioon ja asiantuntijakoulutuksista taas yleisem mille työmarkkinoille. Kun otetaan huomioon Specian profiloituminen asiantuntijoiden ja ylempien toimihenkilöiden edustajaksi, on selvää, että otos edustaa erityisesti kyseisiä toimiasemia edustavia kasvatustieteilijöitä. Näin ollen tutkimuksen tuloksista ei voida yksiselitteisesti vetää johtopäätöksiä kaikista kasvatustieteilijöistä. Kyseessä on tilastotutkimus, jota tukemaan on tehty muutama haastattelu. Aiheesta on tehty Specian toimesta selvitys vuonna 2004, joka toimii tutki muksen pohjana. 1 Specian sivuilla (www.specia.fi) heidän jäsenistään kerrotaan seuraavaa: SPECIAn jäsenet työskentelevät liike-elämän, hallinnon ja järjestöjen palveluksessa erilaisissa asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä. Jäsenistä suurin osa on suorittanut korkeakoulututkinnon. Yleisimmät tutkinnot ovat filosofian tai kasvatustieteen maisteri. Yli puolet specialaisista työskentelee yksityissektorilla. Valtion palveluksessa jäsenistä on kolmasosa ja loput työskentelevät lähinnä kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa. Specialaisten työtehtävät liittyvät yleisimmin projekti- tai järjestötyöhön, suunnitteluun, koulutukseen ja tutkimukseen. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi projektipäällikkö, koulutussuunnittelija ja toiminnanjohtaja. Specialaisia tapaa myös monissa muissa tehtävissä, esimerkiksi markkinoinnin, henkilöstöhallinnon ja informaatioteknologian parissa. Työttömänä jäsenistä on seitsemän prosenttia. Jäseniä SPECIAssa on yli

8 2. AKATEEMINEN TYÖELÄMÄ JA TYÖLLISTYMINEN Työelämän muutokset Työelämä on ollut muutoksessa tuotantotaloudesta niin sanottuun tietoyhteiskuntaan siirryttäessä luvulla. Ensin maaseuduilta siirryttiin kaupunkeihin palkkatyöhön teollisuuteen tai palveluihin luvulla. Ekonominen systeemi liukui industrialismista kapitalismiin. Palkkatyö taas on ollut murroksessa globalisaation ja talouskasvun mukana ja nyttemmin myös tietotekniikan kehittymisen ja automaation myötä. (Casey 1995, Kasvio 2007.) Muutoksia työelämässä voidaan pitää osana laajempaan yhteiskunnallista muutosta. Puhutaan siirtymisestä modernista postmoderniin, myöhäismoderniin tai uuteen moderniin (esim. Sennett 2002, 2007, Giddens 1990, Bauman 1996). Industrialismin eli teollistumisen aikaiseen työhön vaikutti keskeisesti teknologian kehittyminen, joka siirsi työtä käsistä koneille. Kulttuuria leimasivat rationaalisuus, mekanisaatio, tehokkuus ja standardisaatio, järjestys, rajoitukset ja jatkuvuus ja työn jakaminen tai pelkistäminen erikoistuneisiin osiin. Nämä ilmiöt tulivat esiin tehdastyölle tyypillisessä liukuhihnatyössä. Teknologian kehittymisen ja automaation etenemisen myötä koneet korvasivat yhä suuremmalta osin yksinkertaistetun liukuhihnatyön tekijät. Työt siirtyivät koneiden käsittelyyn ja uusia tieto- taitovaatimuksia nousi. Enää ei ollut olennaista keskittyä yhteen pieneen osaan koko prosessista. Töiden yhdistelyn ja uudelleen muotoutumisen tuloksena oli vaatimus koko prosessin hallinnasta, joka mahdollisti joustavan siirtymisen tehtävästä toiseen ( multi-skilling ). Tämä monitaituruuden vaatimus nousi myös kasvavalla palvelusektorilla, jossa palkat toisaalta pysyivät edelleen matalina, vaikkakin työn vaatimukset muuttuivat. (Casey 1995, ) Globalisaatio on toinen keskeinen muutoksen elementti. Suomen Akatemian pääjohtaja Raimo Väyrynen (2006, 6 15) pitää globalisaatiota ennen kaikkea mutta ei ainoastaan taloudellisena prosessina, jonka institutionaalinen ulottuvuus liittyy erityisesti 1980-luvun puolivälissä alkaneeseen pääomaliikkeiden vapauttamiseen. Vapauttamiseen taas liittyvät säännösten purkaminen ja yksityistäminen, jolloin painopiste siirtyi valtiolta markkinoille. Globalisaatiokehityksen keskeisenä edellytyksenä on hänen mukaansa ollut liiketoiminnan teknisten ja poliittisten kustannusten lasku, jolloin on entistä halvempaa käydä kansainvälistä kauppaa, investoida muille markkinoille ja johtaa kansainvälistä liiketoimintaa. Ehtona globalisaatiolle on ollut myös informaatioteknologian nopea kehitys. Antti Kasvio (2007, 36) selittää työelämän uusia elementtejä globaalin kilpailun välttämättömyyksinä. Kilpailussa pärjääminen edellyttää joustavuutta. Keskeiseksi ongelmaksi Kasvio määrittelee työelämän kehittämisen eri tavoitteiden ajautumisen ristiriitaan. Yhtäältä yhteiskuntien tulisi pyrkiä turvaamaan yritysten ja myös muiden organisaatioiden kilpailukyky sallimalla riittävän tehokkaat toimet tuottavuuden lisää miseksi ja työvoimaresurssien käytön joustavoittamiseksi. Kilpailun ja tulospaineiden jatkuva lisääntyminen työelämässä voi kuitenkin johtaa siihen, että ihmiset eivät enää viihdy kovin hyvin työelämässä tai että he uupuvat ennen aikojaan. Kasvion mukaan työelämän ongelmista tai epävarmuuksista huolimatta ei voida puhua läntisten teollisuusmaiden työelämäinstituutioiden kriisistä tai murrosvaiheen kynnyksellä olemisesta. Hän kokee, että Suomi on sopeutunut kohtuullisen hyvin globaalin kilpailun haasteisiin. Zygmunt Bauman (1996, 195) puolestaan puhuu yhteiskunnallisesta siirtymisestä modernista postmoderniin. Postmoderni tilanne on hänen mukaansa jatkuvan liikkeen ja muutoksen areena vailla selkeää kehityssuuntaa verrattuna moderniin, jossa aika käsitettiin lineaarisesti eteneväksi prosessiksi, jolla on tietty suunta tai tarkoitus. Kun modernin maailman peruskäsitteitä olivat universaalisuus, eheys, yhdenmukaisuus, pysyvyys ja ennen kaikkea järjestys, niin postmodernissa ajassa järjestyksestä on pyritty pääsemään eroon ja käsitteet suhteellisuus, moniarvoisuus, pirstaleisuus, ambivalenssi ja satunnaisuus kuvaavat aikaamme parhaiten. Bauman asettaisikin postmodernin sosiologisen teorian keskiöön sosiaalisuuden, habitaatin, minän rakentamisen ja minän koostamisen, jotka vastaavat modernin yhteiskuntateorian käsitteitä yhteiskunta, normatiivinen ryhmä (esimerkiksi luokka tai yhteisö), sosialisaatio ja kontrolli. Nämä modernin käsitteet eivät hänen mukaansa enää ole käyttökelpoisia postmodernissa yhteiskunnassa. Siirtymää jonkinlaiseen uuteen aikakauteen ei kuitenkaan pidetä itsestäänselvyytenä. Esimerkiksi sosiologi Anthony Giddens (1990, 6) ei vuonna 1990 allekirjoittanut täysin siirtymistä uudelle aikakaudelle. Hänen mukaansa 1600-luvulta alkanut moderniksi kaudeksi kutsuttu aika ei ole erityisen selkeästi määri telty ja Giddens pitikin oletettua siirtymää postmoderniin osana hämmennystä ja tuntemusta siitä, että elämme aikaa, joka ei ole ennustettavissa eikä sen mekanismit selitettävissä. Giddens pitääkin nykyistä yhteiskunnallista tilaa modernin aikakauden tuloksena. Hän kutsuu tilaa nimellä high modernity ja on sitä mieltä, että modernisaatio on oikeastaan 8

9 globalisaatiota. Hänen mukaansa modernille kaudelle tyypillisiä ilmiöitä ovat muutoksen nopea tahti, muutoksen laajuus tai ulottuvuus maailman eri kolkkien kanssakäynnin helpottuessa ja modernien sosiaalisten instituutioiden uudenlainen, aikaisemmasta eroava luonne. Huolimatta siitä, kutsutaanko nykyistä kautta postmoderniksi vai edelleen moderniksi, on työelämä ollut muutoksessa. Työelämä on markkinavetoistunut, siihen heijastuvat markkinoiden säännöt. Markkinoilla kilpaillaan tehokkuudella ja tuottavuudella. Byrokratioita on pyritty ajamaan alas, organisaatiot pyrkivät verkostomalliin pyramidien sijasta joustavuuden nimissä (Sennett 2002, 2007). Joustavuusvaatimuksista kertovat esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) vetämät työmarkkinapoliittiset linjaukset (2006), joissa vaaditaan sopimusten ja työlainsäädännön sekä palkkojen ja työaikojen joustavoittamista globaalissa kilpailussa pärjäämisen ja hyvinvoinnin takaavan talouskasvun nimissä. Nämä muutokset kohdistuvat myös yksittäisiin työntekijöihin. Richard Sennett (2002, 2007) puhuu ajan kaaren katkeamisesta uuden järjestyksen myötä verrattuna aikaisempaan, byrokraattisiin järjestelmiin perustuvaan rationaaliseen ajankäyttöön, mahdollisuuteen mieltää elämänsä kertomukseksi siinä suhteessa miten asioiden pitäisi mennä. Bauman (2004) puhuu jopa ihmisjätteestä, jota syntyy markkinoiden tuloksena ylijäämänä, tarpeettomana. Sennett (2002, 7, 18, 28) käsittää muutoksen työn uutena järjestyksenä ja keskittyy tämän uuden, joustavan kapitalismin merkityksiin ihmiselle, erityisesti ihmisen luonteelle. Sennettin kokemukset työn muutoksesta perustuvat hyvin pitkälti Yhdysvaltoihin, mutta samat muutospyrkimykset ulottuvat hänen mukaansa myös Eurooppaan. Sennettin mukaan uusi järjestelmä tähtää jäykkiä byrokraattisia rakenteita ja sokeaa rutiinia vastaan. Tässä uudessa joustavassa järjestyksessä työntekijältä vaaditaan monipuolisuutta ja muuntautumiskykyä, avoimuutta muutoksille, riskinottokykyä, entistä suurempaa riippumattomuutta virallisista säädöksistä ja muodollisuuksista. Hänen ajatuksensa on, että uusi järjestys nimenomaan kuluttaa ihmisen luonnetta joustavuuden aiheuttaessa ahdistusta ja levottomuutta, kun ihmiset eivät tiedä mitä riskejä ottaa ja mitä polkuja seurata. Uusi kapitalismi jättää ihmiset ajelehtimaan ajan pirstaloi tumisen ja yleisen jatkuvuuden ja pitkäjänteisyyden katoamisen myötä. Ajan katkelmallisuus voi viedä Sennettin mukaan mahdollisuuden muovata luonteestaan kestäviä kertomuksia. Hän kirjoittaa: Väitetään, että byrokratiaa purkamalla ja riskinottoa korostamalla joustavuus antaa ihmisille enemmän vapautta muovata omaa elämäänsä. Todellisuudessa uusi järjestys ei kuitenkaan vain poista vanhoja sääntöjä, vaan tuo niiden tilalle uusia valvontamekanismeja, joita on entistä vaikeampi ymmärtää. Uusi kapitalismi on usein käsittämätön valtajärjestys. Pirstaloitumisesta kertoo myös termi projektiyhteiskunta. Kati Rantala ja Pekka Sulkunen (2006, 8 10) näkevät, että projekti organisaatiomuotona on uudenlaisen valtajärjestelmän ydin. Projektiyhteiskuntaan liittyvät heidän mukaansa muun muassa ohjelmapohjainen suunnittelu, turvautuminen puitelainsäädäntöön, ministeriöiden vallan kasvu, tulosjohtaminen, yksityisen ja julkisen sektorin uudenlainen yhteenkietoutuminen, byrokraattisten hierarkioiden korvautuminen verkostoilla, kansalaisen lisääntyvä vastuu elämänsä järjestelyistä sekä työelämän joustot. Uudistukset näyttävät heidän mukaansa noudattavan kaikissa OECD-maissa samaa kaavaa, kun tavoitteina ovat olleet byrokratian tehottomuuden vähentäminen, hierarkkisen johtamisen korvaaminen tulosjohtamisella ja palvelujen kilpailuttamisella sekä palvelutarjonnan, päätöksenteon ja vastuun hajauttaminen eli desentralisaatio. Sulkunen (2006, 17) määrittelee projektiorganisaation määrärahoitteiseksi kiinteiden budjettivarojen sijaan. Tämä edellyttää uudenlaista sopimusta, jonka valvomiseksi tarvitaan arviointia. Näiden hallintamuotojen, sopimuksen ja arvioinnin, tavoitteet määritellään ohjelmalla, jonka resurssit turvataan rahastoilla. Tarvitaan myös toimijoita, joiden suhteen määrittää kumppanuus. Sennett (2002) hahmottaa uutta järjestystä ajelehtimisen lisäksi rutiinin, joustavuuden, käsittämättömyyden, riskinoton, työetiikan, epäonnistumisen ja vaarallisen pronominin käsittein. Rutiini on Sennettin mukaan liitetty byrokratiaan ja niistä kummastakin on joustavuuden nimissä päästävä eroon uudessa yhteiskunnassa. Sennett kuitenkin esittää, että rutiinilla on ihmisluonnetta tyynnyttävä vaikutus ja kysyy miten joustavuudella näin ollen voidaan tehdä ihmisestä lannistumattomampi tai osallistuvampi. Joustavuuteen puolestaan liittyy valtajärjestelmä, joka tiivistyy kolmeen eri muotoon: instituutioiden jatkuvaan uudelleen keksimiseen, tuotannon joustavaan erikoistumiseen ja vallan keskittymiseen ilman keskittämistä. Instituutioiden jatkuvan uudelleen keksimisen taustalla on käsitys siitä, että muutos on välttämätöntä kehittymiselle ja tehokkaan toiminnan saavuttamiselle. Vaikka kaan muutokset ja uudelleenjärjestelyt eivät aina tai edes usein tuota toivottua tulosta, ovat ne kuitenkin hyödyllisiä organisaatiolle bisnesmielessä osakkeiden hinnannousun myötä. Näin ollen muutoksen ilmapiiriä pidetään yllä, vaikka se ei varsinaisesti johtaisikaan todellisiin tuloksiin. Joustavalla erikoistumisella Sennett taas tarkoittaa tilannetta, jossa yritykset mukautuvat markkinoiden haasteisiin erikoistumalla milloin mihinkin, yritykset mukautuvat jatkuvaan muutokseen sen sijaan että pyrkisivät hallitsemaan sitä. Joustava erikoistuminen edellyttää joustavaa tuotantoa ja siten myös joustavaa organi- 9

10 saatiota. Vallan keskittyminen ilman keskittämistä liittyy vallan hajautumispyrkimysiin verkostomaisten joustavien organisaatioiden kautta. Vallan hajautuminen on Sennettin mukaan kuitenkin vain näennäistä, sillä esimerkiksi uusien tietojärjestelmien avulla työntekijöiden valvonta on lisääntynyt. Eriarvoisuus lisääntyy kun uuden järjestyksen mukana tulee organisaatioihin uusia mielivaltaisia vallankäytön muotoja. Valta tuntuu edelleen keskittyvän yhtäälle, kun työ verkostoituu laajemmalle alueelle. Käsittämättömyys taas liittyy siihen, että esimerkiksi teknologian myötä ihmiset eivät enää ymmärrä mitä ovat teke mässä ja tämän takia eivät myöskään sitoudu työhön syvällisesti. Riskinoton - jota uusi järjestys joustavuuden nimissä vaatii yksittäiseltä ihmiseltä - ongelmallisuus piilee siinä, että muun muassa hierarkioiden ja muiden työelämän säännöstöjen purkamisen myötä riskeihin liittyviä hyötyjä ja kustannuksia on hyvin vaikea arvioida. Sennettin mukaan uudessa taloudessa monien on otettava huomattaviakin riskejä, vaikka tietävät, ettei siitä todennäköisesti koidu heille mitään hyötyä. Työetiikka on Sennettin (2002) mukaan muutoksessa uuden järjestyksen myötä. Työn vaihtuvuus ja joustavuusvaatimukset eivät enää ruoki vanhan tyyppistä työetiikkaa, jossa olennaista olivat itsekuri ja kova työ. Oma arvo todistettiin työn kautta. Nyt uuden talousjärjestyksen lyhytjänteisyys, rutiinien karttaminen ja jatkuva toimintojen uudelleen järjestäminen ovat vieneet selkeän suunnan. Myös Bauman (1996, ) puhuu postmodernin ajan etiikasta. Hänen mukaansa modernissa etiikka tiivistyi lainsäädäntöön, mikä vei moraalisen vastuun pois toimijoilta, mutta postmoderni vallan hajaannus tuo yksittäisten sopimusten ja neuvottelujen kautta eettisen päätöksenteon ja siis moraalisen toiminnan vastuun takaisin toimijoille. Sen sijaan Manuell Castells ja Pekka Himanen (2001, ) puhuvat vanhan tyyppisen protestanttisen työetiikan vanhentumisesta työn luonteen muuttuessa tietoyhteiskunnassa. Tilalle on tullut innovaatioille ja luovuudelle otollinen hakkerietiikka : Informaationluojat tekevät jotakin, jota he pitävät itsessään kiinnostavana, energisoivana ja jopa nautinnollisena. Heidän työnsä on itsensä toteutusta, jossa he käyttävät omia erityisiä luovia kykyjään, ylittävät jatkuvasti itsensä ja synnyttävät jonkin luovan tuotoksen. Epäonnistuminen on Sennettille uudessa järjestyksessä tabu, joka koskettaa yhä useammin myös muita kuin yhteiskunnan kaikkein huono-osaisimpia tai köyhimpiä uudelleen järjestelyjen ja henkilöstösupistusten myötä. Uudessa järjestyksessä puhutaan silti ennemmin menestymisestä. Vaarallinen pronomini on Sennettin mukaan puolestaan me. Sirpaloituneessa elämässä luottamus toisiin on kadonnut yhteisöllisyyden myötä. Riippuvuussuhteita on pidetty uudessa kapitalismissa purettavina asioina ja itsenäisyyttä tärkeänä. Meihin viitataan usein erotuksena joihinkin toisiin, jolloin on Sennettin mukaan kyse vaarallisesta vastakkain asettelusta, johon ei ole syytä pyrkiä. Sen sijaan me -pronominin käyttäminen yhteisöllisyyden ja keskinäisen vastuun mielessä voisi olla yksi vastaisku uudelle kapitalismille. Sennett (2007, 55 58, 62) kokee eriarvoisuuden kasvaneen uudessa työn järjestyksessä. Paitsi, että eriarvoisuus näkyy varallisuuseroina kuten ylimmän johdon huippupalkkoina tai yritysjohdon ja suorittavan tason palkkaerojen kasvuna, näkyy se myös sosiaalisena eriarvoisuutena. Sosiaalinen eriarvoisuus liittyy organisaatioiden pirstaloitumiseen ja sen tuomaan vuorovaikutuksen puutteeseen. Keskus käyttää edelleen valtaa, mutta periferiassa työskennellään oman onnensa nojassa ilman vuorovaikutussuhdetta keskukseen. Tavoitteena on aikaansaada tulosta. Vuorovaikutuksen puuttuessa katoaa hallinnon vastuullisuus. Työelämän muutokset eriarvoisuus mukaan lukien tuottavat Sennettin mukaan kolme sosiaalista vajetta: vähäisen institutionaalisen lojaalisuuden, työntekijöiden välisen epämuodollisen luottamuksen murenemisen ja institutionaalisen osaamisen heikkenemisen. Eriarvoistuminen on Väyrysen (2006, 11) mukaan globalisaation tulosta. Globalisaatio palkitsee erityisesti niitä, joilla on hallussaan liikkuvia tuotannontekijöitä, joista yksi esimerkki on koulutus, ja rankaisee niitä, jotka ovat juuttuneet kiinteisiin tuotannontekijöihin taantuvilla alueilla tai eivät omista mitään tuotannontekijöitä. Juha Siltala (2004, 121, 133) taas puhuu työelämän huonontumisesta työntekijän näkökulmasta. Siltalan mukaan on julistettu siirtymistä vanhasta modernista postmoderniin tai refleksiiviseen moderniin, kansallisvaltion säätelystä ja luokkasopimuksesta yksilöiden itseohjautuvuuteen globaalin verkostotalouden dynaamisissa muutoksissa. Hänen mukaansa siirtyminen vanhasta modernista uuteen on tarkoittanut siirtymistä täystyöllisyydestä ja massakulutuksesta yksilöityyn työuraan ja elämänkulun pätkittäisyyteen eli hän puhuu samoista ilmiöistä, joista Sennett kirjoittaa. Määräaikainen työsuhde ei hänen mukaansa välttämättä tarkoita siltaa muuhun kuin tilapäistyövoiman katkonaiselle uralle. Tavoitteena on joustava muutos vakaiden rakenteiden sijaan. Talouskasvu, täystyöllisyys, kokopäiväinen ja elinikäinen, työajan, statuksen ja elättäjäroolin mukaan palkattu, irtisanomissuojattu normaalityösuhde ja hyvinvointioikeudet ovat lakanneet olemasta itsestään selviä. Yhteiskunta on markkinavetoistunut, mikä näkyy Siltalan mukaan muun muassa työn huonontumisena. Esimerkkinä tästä ovat Harvardin ekonomistin, Juliet Schorin laskut, joiden mukaan työntekijät tarvitsevat 245 tuntia lisätöitä vuodessa yltääkseen vuoden 1973 elintasoon kuitenkaan palkan nousematta samassa suhteessa. Työelämän muutoksiin liittyy myös työn sisällöllinen muutos. Manuel Castells ja Pekka Himanen 10

11 (2002) kirjoittavat tietoyhteiskunnasta ja verkostoyhteiskunnasta. Tietoyhteiskunnalle on heidän määritelmänsä mukaan tyypillistä se, että se perustuu tiedon luomiselle ja prosessoinnille mikroelektroniikkaan perustuvien informaatioteknologioiden avulla, se on järjestäytynyt verkostoiksi ja sen keskeiset aktiviteetit ovat verkostoituneet globaalisti kuitenkin työskennellen yksikkönä reaaliajassa muun muassa tietoliikenneinfastruktuurin ansiosta. Toisaalta tietoyhteiskunnalla voi olla erilaisia muotoja riippuen esimerkiksi kulttuurista. Suomen tietoyhteiskuntamallille on keskeistä sen liittyminen hyvinvointiyhteiskuntaan. Verrattuna muihin korkean teknologisen ja ekonomisen kehityksen maihin sosiaalinen eriarvoisuus on kuitenkin Suomessa pienempää. Tietotyö on keskeistä nyky-yhteiskunnassa ja työelämässä. Siinä tiedon ja symbolien käsittelyllä on erittäin suuri merkitys. Tietoyhteiskunnassa keskeistä on informaation ja tiedon merkitys taloudellisen tuottavuuden ja sosiaalisen toiminnan lähteenä. Tiedosta on muodostunut uusi tuotantotekijä pääoman, raaka-aineiden ja työvoiman rinnalle. Myös tuottavuuden perusta ja kilpailukyky määräytyvät sen mukaan, miten korkeatasoisesti ja nopeasti organisaatio pystyy jalostamaan tietoa, mikä taas aiheuttaa vaatimuksia osaavan työvoiman saatavuudelle, osaamisen johtamiselle ja organisaatioiden uudistumiskyvylle ja näin ollen ihmisen henkiset kyvyt ovat todellinen kilpailukyvyn lähde. Kansantaloudellisesti tuottavin ja tärkein työ on siirtynyt käsistä korvien väliin. Tämän lisäksi etenkin asiantuntijatyö on muuttunut projektimaiseksi ja asiantuntijaorganisaatioiden ideaalimalliksi on noussut joustavasti toimiva verkosto. Verkostoitumisen myötä keskeiseksi työelämässä menestymisessä nousevat erityisesti korkeasti koulutetuilta asiantuntijoilta sosiaaliset vuorovaikutustaidot, sillä työ tapahtuu yhä useammin tiimeissä, joissa eri alojen asiantuntemus risteää. Toisaalta työorganisaatioiden näkökulmasta asiantuntijayhteisöihin kasautuvan intellektuaalisen pääoman hyödyntäminen onkin muodostunut kriittisimmäksi menestystekijäksi varsin yksinkertaisesta mutta usein väärin ymmärretystä syystä: tietotekniikan aikakaudella keskenään kilpailevat yritykset voivat investoida täsmälleen samaan teknologiaan, mutta saavuttaa investoinneillaan täysin erilaisen lopputuloksen. (Pyöriä 2007, ) Toisaalta nähdään, että kehitys näyttäisi johtavan yhteiskunnallisen työnjaon etenemiseen niin, että eri aloilla ja nykyisin jopa eri puolilla maailmaa tehdyt työt integroituvat yhä kiinteämmin toisiinsa. Työtä tehdään eri aloilla jatkuvasti entistä rationaalisemmin, jolloin työn tuottavat potentiaalit kasvavat ja ihmiset pystyvät kuluttamaan enemmän. Työ ja muu elämä myös eriytyvät toisistaan niin, että varsinkin suurissa asutuskeskuksissa ihmiset matkustavat entistä etäämmältä kotoa töihin ja taas takaisin kotiin. --- ja samoihin kehitysprojekteihin saattaa osallistua ihmisiä monista eri maanosista. Monien ihmisten työ muuttuu entistä liikkuvammaksi. (Kasvio 2007, 40.) Työelämän muutoksista yksi keskeisimmin työntekijää koskettava on työvoimatarpeen tilapäistyminen eli siis tilapäisen työvoiman lisääntyminen. Tilapäinen työvoima liittyy joustavaan organisaatioon, joka pyrkii vastaamaan markkinoiden tarpeisiin ja toisaalta projektimallisen työn lisääntymiseen. Sennettin (2007) mukaan työvoiman tilapäistyminen tarkoittaa vuokratyövoiman ja alihankkijoiden käytön lisäksi myös organisaation sisäisten työsuhteiden määräaikaisuutta, jolloin työtekijää on helpompi siirtää tehtävästä toiseen ja sopimuksia voidaan kirjoittaa paremmin organisaation tarpeita vastaamaan. Tilapäinen työvoima antaa myös mahdollisuuden vähentää ja lisätä työvoimaa markkinalähtöisesti. Organisaatiossa saattaa myös olla sisäiset markkinat, joilla yksittäiset työn tekijät tai tiimit kilpailevat keskenään, jotta saataisiin nopeasti paras mahdollinen tulos. Organisaatio lähtöisesti ajateltuna tilapäisyys kuulostaa välttämättömyydeltä, mutta työntekijän eli ihmisen kannalta tilanne ei välttämättä ole ihanteellinen. Akateeminen työllistyminen Akateemisen työelämän suhteen on havaittavissa tiettyjä muutostrendejä, jotka liittyvät työelämän muutokseen laajemminkin. Sakari Ahola (2004, 22 23) asettaa kolme keskeistä koulutuksen ja työn yhteensovittamiseen vaikuttavaa seikkaa, jotka ovat koulutusekspansio, ammattirakenteiden muuttuminen sekä ammattien ja tehtävien sisällä tapahtuva tieto- ja taitovaatimusten muutos. Yhä suurempi joukko nuoria hakeutuu korkeakoulutukseen, toisaalta myös vanhempi väestö osallistuu korkeakoulutukseen entistä enemmän. Voidaan puhua koulutusekspansiosta ja samalla myös koulutusinflaatiosta. Kun yhä useampi suorittaa korkeakoulututkinnon, ei korkeakoulutus itsessään ole enää työllistymisen vakuus sen arvostuksen heikentyessä. Ammattirakenteiden muutos näkyy Aholan mukaan siinä, että korkean koulutustason tekniset ja asiantuntija-ammatit lisääntyvät ja suoritustason perinteiset ammatit vähenevät. Myös työn muutos tehtailta tietotyöksi, joka vaatii uudenlaisia, monimutkaisempia ja vaikeasti määriteltäviä valmiuksia, luo akateemisen koulutuksen hankkineelle työllistymishaasteen. Esimerkiksi Eliaksen (1999, 2) mukaan korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät voi enää seurata perinteisiä akateemisia työllistymisreittejä vaan polut tulee kaivaa esiin itse. Sennett (2007, 81 84) esittää, että nyky-yhteiskunnassa koulutuksesta haetaan turvaa kuten aikaisemminkin, mutta tässä osaamisyhteiskunnassa koulutetut ovat yhä suurem- 11

12 massa vaarassa jäädä työttömäksi, pudota kelkasta: koulutusjärjestelmä tuottaa kaiken aikaa työllistymiskyvyttömiä nuoria, jotka eivät voi työllistyä ainakaan sille alalle, jota ovat opiskelleet. Puhutaan myös työmarkkinoiden polarisaatiosta, joka koskettaa korkeakoulutettuja. Tämä tarkoittaa sitä, että työt ja työtehtävät ja sitä kautta työvoima jakaantuvat toisaalta korkeatasoisiin, paljon erityiskvalifikaatioita ja pitkän koulutuksen vaativiin ja toisaalta matalan tason yksinkertaisiin, vähän koulutusta ja kvalifikaatioita vaativiin töihin keskitason töiden vähentyessä. (Teichler & Kehm 1995; Ahola, Kivinen & Rinne 1991.) Polarisaatioon liittyen myös korkeakoulutettujen työmahdollisuudet vähentyisivät tai heidän tulisi tyytyä alemman tason töihin ja töiden epävarmuuteen. Toisaalta on keskusteltu erilaisten ilmiöiden suotuisammasta vaikutuksesta korkeakoulutettujen työmarkkinoihin. Näitä olisivat se, että joissain talouden alueilla tarvitaan enemmän spesialisteja, uusien teknologioiden ansiosta monille talouden osa-alueille tarvitaan erikoisosaajia, palvelusektorin kasvu johtaa myös korkeakoulutettujen työpaikkojen kasvuun, kasvanut tarve eri spesialistien yhteistyöhön johtaa uusiin töihin, keskitason töiden vaatimustason kasvu vastuualueiden desentralisaation johdosta, ikääntyvän yhteiskunnan ilmiö voidaan rahoittaa ainoastaan korkean kvalifikaatiotason työvoiman kautta, moninaisempaa tietopohjaa arvostetaan enemmän, koska se esimerkiksi antaa mahdollisuuden käsitellä monimutkaisempia tehtäviä eri elämän osa-alueilla. (Teichler & Kehm 1995.) Markkinaperustaisessa joustavassa ja muutoskykyisessä yhteiskunnassa koulutuksesta on tullut työelämässä Siltalan (2004, 156) mukaan fetissi. Paitsi, että kouluttaudutaan yhä korkeammalle, on koulutus osa työelämää ja siinä muutoksen luomaa tarvetta jatkuvaan kehittymiseen. Siltalan mukaan korkeakoulututkinnot ovat lisääntyneet vuosina prosenttia. Hänen mukaansa koulutus on muuttunut riittävästä nousun edellytyksestä välttämättömäksi edellytykseksi ja sen sisältöä on arvosteltu monissa EUmaissa uusfordistiseksi: koulutus palvelee taloutta eikä sivistystä, ja laajojen oppiaineiden sijasta tarjotaan kapeita erityistaitoja. Koulutus mielletään yhä ihmelääkkeeksi, jonka ammentaminen jälkikäteen tekee epäkurantista työvoimasta kysytympää. Asiantuntijat ovat arvioineet vuonna 2001, että tulevaisuuden suurimpia työelämän muutoksia tulevat olemaan epätyypillisten työsuhteiden ja työaikojen lisääntyminen, teknologian kehittyminen, kansainvälistyminen, koulutuksen korostuminen ja työväestön ikärakenteen muuttuminen. Epätyypillisiin työsuhteisiin ja työaikoihin liittyisi nimenomaan määräaikaisen, osa-aikaisen ja etätyön lisääntyminen. Lisäksi oletettiin projektityyppisen työn sekä yrittäjyyden lisääntyvän akateemisessa työelämässä. Akateemisen työttömyyden oletettiin kuitenkin vähenevän ja akateemisesti koulutettujen kysynnän kasvavan tulevaisuudessa. Myös julkisen sektorin osuuden työllistymisessä arvioitiin vähenevän kun taas yksityisen ja kolmannen sektorin osuuden kasvavan. Eniten tehtäviä arvioitiin avautuvan asiantuntija- sekä esimiestehtävissä. (Rouhelo 2001, 37, ) Työelämän ja -markkinoiden muutos näkyy myös elämänkuluissa. On siirrytty lineaarisista elämänkuluista limittäisen elämänkulun malliin. Limittäisyys näkyy muun muassa työssäolo-, koulutus- ja työttömyysjaksojen vuorottelulla. Myös epätyypilliset työsuhteet ovat lisääntyneet. normaalityösuhteissa toimineiden osuus on vähentynyt 80 prosentista 60 prosenttiin vuosina Tällöin voidaan puhua normaalin työsuhteen uudelleen määrittelystä. Epätyypillisestä on tullut tyypillistä. (Suikkanen ja Linnakangas 1998.) Akateemisen työllistymisen suhteen puhutaan myös ylikouluttautumisesta ja alityöllistymisestä. Termit liittyvät korkeakoulutuksen ekspansioon. Korkea koulutus on yleistynyt ja siten menettänyt arvoaan työmarkkinoilla tarjonnan ylittäessä kysynnän. Ylikouluttaminen on usein nähty nimenomaan naisten ja vastavalmistuneiden ongelmana. Termillä tarkoitetaan tilannetta, jolloin henkilö työllistyy vaatimattomampiin tehtäviin kuin koulutus antaisi valmiuksia. Tällöin ei ole mahdollista käyttää kaikkia koulutuksen antamia valmiuksia työssä. Tilannetta voidaan arvioida myös taloudellisesti ottaen huomioon koulutukseen käytetyt investoinnit ja työn tarjoama taloudellinen asema. (Rouhelo 2001, 18; Kanervo 2006, 27; Ahola 2004, ) Toisaalta suomalaisten korkeakoulutettujen osalta ei ainakaan toistaiseksi voida puhua ylikouluttamisesta, kun suurin osa työllistyy koulutusta vastaaviin tehtäviin (Kivinen, Nurmi ja Kanervo 2002). Koulutuksien odotetaan mukautuvan yhteiskunnalliseen muutokseen ja murrokseen tarjoamalla sopivaa kompetenssia työmarkkinoille. Tämä sopiva kompetenssi ei kuitenkaan ole kovinkaan yksiselitteinen. (Rouhelo 2001,19.) Otto Kanervo (2006, 35) kirjoittaakin: Loppujen lopuksi monien korkeasti koulutettujen työtehtävillä lienee kuitenkin suhteellisen vähän tekemistä sen kanssa mitä he ovat opiskelleet, joka viittaa siihen, että korkeakoulututkinnot merkitsevät työnantajille jotain muuta kuin tiettyjä taitojen joukkoa. Hänen mukaansa voidaan ajatella, että itse tutkinto on vain käyntikortti tietyille työmarkkinoille, jossa enemmän merkitsevät tietyt yleiset akateemiset valmiudet. Esimerkkeinä hän mainitsee oppimiskyvyn, sosiaaliset valmiudet, terävän älyn, päättäväisyyden, sujuvuuden ja systemaattisuuden. Tietyn alan tutkinto ei tuo tähän välttämättä lisäarvoa. Toisaalta esimerkiksi Kivisen ym. (2002, 59, 83) tekemässä eurooppalaisessa vertailussa suomalaiset korkeakoulutetut sijoittuivat omasta mielestään usein koulutustaan ja taitojaan vaativiin tehtäviin. Siinä mie- 12

13 lessä voitaisiin olettaa korkeakoulujen edelleen tarjoavan relevantteja taitoja työelämään nähden. Kivinen ym. kirjoittavatkin: Suomessa korkeakoulutusta voi siis pitää yksilöille onnistuneena investointina, jos mittatikkuna ovat työurat, tehtävät ja ansiot. Kasvatustieteellinen generalistikoulutus mielessä pitäen on kuitenkin huomioitava, että edellä mainitussa vertailussa todettiin, että yleisakateemisia aloja opiskelleista joka kymmenes sijoittuu työtehtäviin, joissa koulutusalalla ei ollut kovin suurta merkitystä. Koulutusta vastaamattomiin töihin sijoittumista ei suoralta kädeltä voida myöskään pitää ylikouluttautumisen merkkinä, sillä muissa töissä työskenneltiin useimmiten omasta halusta ja kiinnostuksesta. Ahola (2004, 16) taas puhuu koulutushyvästä ja inhimillisestä pääomasta. Kun hänen mukaansa koulutusekspansion puolestapuhujat ottavat esiin, että koulutus korreloi positiivisesti esimerkiksi yksilön asemaa, olosuhteita ja hyvinvointia kuvaavien asioiden kanssa koulutetut saavat parempaa palkkaa, he sijoittuvat johtaviin asemiin sekä mielenkiintoisiin ja haastaviin työtehtäviin, heidän työttömyytensä on vähäistä, he elävät muita pidempään ja ovat monin tavoin terveempiä on samanaikaisesti kritisoitu koulutuksen roolia ihmelääkkeenä, aina kannattavana sijoituksena inhimilliseen pääomaan. Hän toteaa muun muassa, että on ajankohtaista todeta, että jotkut korkeakouluopiskelijat ovat huomattavasti tasa-arvoisempia kuin toiset kun korkeakoulutuksen massoittumisen myötä työpaikat menevät hyville tyypeille eikä sijoitus korkeakoulutukseen siinä mielessä takaa mitään. Urapolut Ura tuntuu usein olevan sana, jota pehmeämmin suuntautuneet välttävät, koska se viestii tietystä kyynärpäätaktiikasta ja ylöspäin ponnistelemisesta kaiken vapaa-ajan hinnallakin. Sennett (2002, 2007) kokee työn uuden joustavan järjestyksen muuttaneen muun muassa uran merkitystä. Alun perin englanninkielinen sana career tarkoitti kärrytietä ja Sennettin mukaan käsitettä alettiin käyttää työn yhteydessä tarkoittamaan ihmisen taloudellisten pyrkimysten elinikäistä väylää. Nyt sen sijaan uuden järjestyksen puitteissa tämä suora uraväylä on tukkiutunut ja ihmiset ohjautuvat kiertoteille siirtymään yhtäkkiä yhdenlaisesta työstä toiseen. Sennettin mukaan elinikäisten työsuhteiden ja saman instituution sisälle rakentuneiden työurien aika on ohi. Kivinen ym. (2002) ovat jakaneet suomalaisten korkeakoulutettujen työurat pysyviin, liikkuviin ja hetkellisiin. Heidän mukaansa suomalaismaistereiden ensimmäinen työsuhde on useimmiten määräaikainen, erityisesti julkisella sektorilla työsuhteet ovat määräaikaisia. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten korkeakoulutettujen työuraa luonnehtiikin määräaikaisuus samoin kuten itävaltalaisten ja italialaistenkin. Esimerkiksi Ruotsissa työsuhteet ovat pääasiassa vakituisia. Suomaisten määräaikaisuus ei kuitenkaan näkynyt työpaikkojen vaihtuvuutena. Kuitenkin suurimman osan työuraa voi Kivisen ym. mukaan kutsua pysyväksi. Pysyvällä työuralla olevilla oli neljän vuoden aikana ollut korkeintaan yksi työnantajan vaihto, pääsääntöisesti nykyinen työsuhde oli vakituinen. Liikkuva työura taas perustui määräaikaisille työsuhteille ja työnantajan vaihtoja oli ollut kaksi tai useampia, mutta työura oli kuitenkin ollut yhtenäinen siinä mielessä, että se ei sisältänyt toistuvia työttömyysjaksoja. Suomalaismaistereista 29 prosenttia oli tämäntyyppisellä uralla. Hetkellisellä työuralla sen sijaan työpaikkojen vaihtojen välillä esiintyi työttömyyttä. Tällä uralla oli suomalaisista 12 prosenttia. Ura ei pelkästään ole ulkoisten tekijöiden ohjailema polku vaan se riippuu myös yksilön omista motiiveista ja tavoitteista. Virolainen ja Valkonen (2002, 52 55) ovat tutkimuksessaan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa korkeakoulutettujen työurista löytäneet erilaisia uraorientaatioita. He jaottelivat eri tavoin orientoituvat korkeakoulutetut urahakuisiin, perhekeskeisiin ja vakaaseen uraan luottaviin. Urahakuiset korostivat eteenpäin pyrkimistä ja työn haasteellisuutta, yritteliäisyyttä ja itsenäisyyttä. Työ menee heillä perheen edelle, vaikkakin he pitivät perhettä tärkeänä. Tähän ryhmään kuuluvat olivat myös valmiimpia riskinottoon. Perhekeskeiset pitivät työuraa toissijaisena ja aikoivat keskittyä perheen rakentamiseen. Ryhmään kuului muita suurempi osuus julkisella sektorilla ja järjestöissä työskenteleviä, työelämän ulkopuolella olevia, epävarmassa työsuhteessa työskenteleviä, muuta kuin kokopäivätyötä tekeviä ja työntekijäasemassa työskenteleviä. Yrittäjyyteen tämä ryhmä suuntautui muita kielteisemmin. Sen sijaan vakaaseen työuraan luottavat suhtautuivat yrittäjyyteen neutraalisti. He suuntautuivat turvallisella työuralle ja pyrkivät välttämään uhkia. Ryhmä piti epätyypillistä työuraa kaikkein epätodennäköisimpänä muihin ryhmiin verrattuna. Ryhmään kuuluvat olivat muun muassa isopalkkaisimpia ja asemaansa tyytyväisimpiä. Arja Haapakorpi (2000, ) on tutkinut muun muassa akateemisten työuria. Tilastojen avulla hän selvitti tiettyjen kohorttien liikkuvuutta työmarkkinoilla. Akateemisia työllistivät eniten koulutuksen, teollisuuden, kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palvelut. Suhteellisen paljon työllistivät myös kauppa, rahoitus- ja vakuutustoiminta ja julkinen hallinto. Naiset työskentelivät miehiä useammin koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden sekä muiden yhteiskunnallisten palveluiden alueella. Haapakorpi jakaa työtehtävät hallinnollisiin ja asiantuntijatehtäviin. Akateemisten työurissa oli nähtävissä, että osa toimii koko uransa asiantuntijatehtävissä ja 13

14 osa taas siirtyy asiantuntijatehtävistä hallinnollisiin tehtäviin. Myös hallinnollisista tehtävistä siirryttiin joskus asiantuntijatehtäviin, mutta se oli harvinaisempaa kuin toisin päin tapahtuva siirtyminen. Miehet siirtyivät naisia useammin asiantuntijatehtävistä hallinnollisiin tehtäviin. Hallinnollisissa tehtävissä työskentelevien osuus oli harventunut. Alojen osalta pysyviä työsuhteita ilmeni eniten rahoitus ja vakuutusalalla sekä koulutuksen toimialalla. Julkinen hallinto, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset palvelut toimivat taas ponnahduslautoina muille aloille. Vaihtuvan työvoiman aloja olivat kauppa, henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten palveluiden alat sekä rakentamisen ala. Toimialojen välillä oli syntynyt myös tietynlaisia vakiintuneita reittejä. Kaupan, rakentamisen, kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden aloilta siirryttiin teollisuuteen kun taas terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden ja muiden palveluiden aloilta koulutukseen ja julkiseen hallintoon. Yksityiseltä sektorilta ei tutkimuksen mukaan useinkaan siirrytty sektorin ulkopuolelle. Sektorin sisällä oli liikettä sekä pk-yrityksistä isoihin yrityksiin että toisinpäin. Pk-yritysten ja julkisen sektorin välinen aita oli kuitenkin pienempi kuin isojen yritysten ja julkisen sektorin välinen aita. Peter Elias (1999, 3 5) tarkastelee korkeakouluista valmistuneiden urapolkuja jaottelemalla työt, joihin korkeakoulutetut sijoittuvat subjektiivisella ja objektiivisella mittarilla (ks. s. 22). Hän tutki miten tiettynä vuonna valmistuneet olivat työllistyneet uransa aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että objektiivisella mittarilla mitattuna ensimmäinen työ oli noin neljänneksellä valmistuneista ei-akateemista työtä, mutta heti ensimmäisen vuoden aikana tällaisissa tehtävissä työskentelevien määrä putosi 17 prosenttiin. Myös subjektiivisella mittarilla mitattuna oli havaittavissa, että valmistuneet työllistyivät usein niin sanottuihin ei-akateemisiin töihin, joissa ei tarvittu akateemisen koulutuksen antamia kvalifikaatioita, mutta näistä töistä siirryttiin akateemisiin töihin työuran edetessä. Vaikkakin työelämän suuntaus on eri tutkijoiden mukaan ollut limittäisiin, polveileviin työuriin, on korkeasti koulutetuilla paremmat mahdollisuudet vakaampaan työuraan kuin alemmin koulutetuilla. Korkea koulutus muun muassa vähentää riskiä joutua työttömäksi. (Kanervo 2006, ) Toisaalta pitkä, yli 6 kuukautta kestänyt työttömyys heti valmistumisen jälkeen voi näkyä vaikeuksina tulevalla akateemisella työuralla. Pitkä ensityöttömyys johtaa myöhempään työttömyyteen sekä työllistymiseen ei-akateemisiin ammatteihin verrattuna niihin, jotka työllistyvät nopeammin valmistumisen jälkeen (Elias 1999, 5). Akateemisen työllistymisen tutkiminen ja arviointi Erityisesti työuria tai urapolkuja arvioitaessa on tarvetta luokitella työmarkkinoita. Luokitteluja tehdessä käytetään subjektiivisia ja objektiivisia mittareita. Voidaan myös puhua määrällisestä ja laadullisesta arvioinnista. Työllistymisen ja työurien mittareina käytetään usein myös työttömyyden määrää, työsuhteiden määrää sekä palkkaa. (Suutari 2001.) Arja Haapakorpi (1994, 21 27) jakaa akateemiset työmarkkinat kolmeen luokkaan: professiotyömarkkinoihin, yleisiin työmarkkinoihin sekä koulutusta vastaamattomiin työmarkkinoihin. Kasvatustieteilijät työllistyisivät jaon mukaan enimmäkseen yleisille työmarkkinoille, jotka koostuvat generalistialojen ei-professionaalisista toimihenkilöammateista. Näillä markkinoilla koulutuksen ja työelämän vastaavuus ei ole yhtä tiukka kuin professiotyömarkkinoilla, joille taas työllistytään selkeästi johonkin ammattiin valmista vista akateemisista koulutuksista (esim. lääkärit, juristit, opettajat). Koulutusta vastaamattomilla työmarkkinoilla töiden vaatimustaso ja ammattien status ovat matalampia kuin ylemmissä toimihenkilöammateissa. Elias (1999, 3 4) käyttää jaottelussaan termejä objektiivinen mittari ja subjektiivinen mittari. Töiden objektiivinen luokittelu perustuu kyseisissä ammateissa tai toimissa työskentelevien tyypilliseen kvalifikaatiotai koulutustasoon. Tältä pohjalta luokitellaan valmistuneiden työt perinteisiin akateemisiin ammatteihin (viiden vuoden koulutus), akateemisen uran ammatteihin ( graduate track occupations, kolmen vuoden koulutus) ja ei-akateemisiin ammatteihin (yhden ja puolen vuoden koulutus). Jaottelu perustuu Iso-Britannian koulutusjärjestelmään. Subjektiivisella mittarilla Elias tarkoittaa valmistuneen omaa arviota siitä, miten hän pystyy hyödyntämään opittuja taitoja ja tietoja työssään. Hän jakaa korkeakoulutettujen työt epätarkoituksenmukaisiin ja tarkoituksenmukaisiin ottaen huomioon vaaditaanko työssä korkeakoulututkinnon tarjoamia yleisiä akateemisia valmiuksia ja miten tehtävässä on voinut hyödyntää tutkinnon antamaa tietyn alan osaamista. Näin syntyy neljä luokkaa. Myös Manninen ja Luukannel (2002) ovat päätyneet jaottelemaan työt neljään ryhmään Eliaksen tapaan tutkiessaan humanistien työelämäpolkuja. Ensimmäisen ryhmän työt olivat niitä, jotka olivat vaatineet korkeakoulututkinnon ja joissa saattoi hyödyntää tutkinnon tarjoamaa osaamista. Toisen ryhmän töissä vaadittiin myös korkeakoulututkintoa, mutta ei niinkään koulutuksessa opittuja tietoja tai taitoja. Kolmannessa ryhmässä työt eivät vaatineet korkeakoulututkintoa, mutta niissä pystyi hyödyntämään osaamistaan. Neljännessä ryhmässä ei vaadittu tutkintoa eikä sen 14

15 tarjoamaa osaamista. Ihanteellisimpana ja tarkoituksenmukaisimpana tilanteena pidetään ensimmäisen ryhmän töihin sijoittumista. Ahola (2004, 18 22) puhuu koulutuksen ja työelämän suhteen tutkimisen eri lähtökohdista. Hän mainitsee screening -teorian, inhimillisen pääoman teorian, työmarkkinoiden lohkoutumisesta lähtevän teorian, työnhakuteorian, jonoteorian sekä sosiaalisen pääoman teorian. Esimerkiksi screening -teoriassa on kyse siitä, että koulutuksen tehtävänä on suodattaa näillä sopivilla tai oikeilla ominaisuuksilla varustetut yksilöt oikeille työelämän tasoille ja sopiviin asemiin. Sosiaalisen pääoman teoria taas korostaa verkostoja työllistymisessä. Lähtökohdat voidaan jakaa kahteen eri linjaan, jossa toisessa ollaan kiinnostuneita koulu tuksesta, koulutushierarkioista ja valikoitumisen osuudesta sijoittumiseen ja toisessa työmarkkinoiden jaoista. Eräänlaisena yhdistävänä käsitteenä Ahola pitää matching -ajatusta, jossa otetaan yksilön ja työnantajan ominaisuuksien lisäksi huomioon erilaisia kysynnän ja tarjonnan kohtaamismekanismeja kuten esimerkiksi sosiaaliset verkostot, mahdollisuudet liikkua työmarkkinoilla (eli rajoittavat tekijät) ja työmarkkinoiden kysyntä-tarjonta -tilanne. Matchingistä voidaan puhua myös kvalifikaatioiden tasolla, jolloin otetaan huomioon työntekijän kvalifikaatioiden sekä työn kvalifikaatiovaatimusten kohtaaminen erilaisten yhteiskunnallisten interssien vallitessa. Tässä tutkimuksessa on mitattu työllistymistä sekä objektiivisella että subjektiivisella mittarilla. Objektiivisen mittarin elementteinä on käytetty työsuhteiden ja työttömyysjaksojen määriä ja esimerkiksi palkkaa. Subjektiivisena mittarina toimivat kasvatustieteilijöiden käsitykset työllistymisen tarkoituksenmukaisuudesta koulutukseen ja sen tuottamiin kvalifikaatioihin nähden 15

Työhyvinvoinnin portailla

Työhyvinvoinnin portailla Hanna-Mari Savolainen SPECIAN JULKAISUSARJA 1/2014 Työhyvinvoinnin portailla SPECIA ry:n kasvatustieteilijätaustaisten jäsenten työhyvinvoinnin ja työn imun kokemuksia Työhyvinvoinnin portailla 1 2 Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Sopiva maisteri. Kansainvälistyvä korkeakoulutus ja työelämän vaatimukset työnantajan silmin

Sopiva maisteri. Kansainvälistyvä korkeakoulutus ja työelämän vaatimukset työnantajan silmin Sopiva maisteri Kansainvälistyvä korkeakoulutus ja työelämän vaatimukset työnantajan silmin Emma Berg Pro gradu- tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun yliopisto Helmikuu 2010 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Miehiä naisvaltaisella alalla Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Karhulahti Emma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Elokuu 2010

Lisätiedot

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana?

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? 2 2008 Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? Otto Mäenniemi kesäkuu 2008 Kesäkuu 2008 Lisätiedot: Eija Hietanen eija.hietanen@sak.fi puh. 020 774 0107 SAK,

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Joutuu harppaamaan kunnolla ulos siitä laatikosta, että pääsee tekemään muutakin

Joutuu harppaamaan kunnolla ulos siitä laatikosta, että pääsee tekemään muutakin Joutuu harppaamaan kunnolla ulos siitä laatikosta, että pääsee tekemään muutakin Ulkomailla työskentelevien suomalaisten humanistien asiantuntijuuden kehitys ekspatriaattien kertomana 2008. Oulun yliopisto

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN 30 / 2009 YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN Opintosisällöt, uraohjaus ja tulevaisuuskuvat Johanna Penttilä Johanna Penttilä Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen Opintosisällöt,

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA Näkökulmia yhteisöpedagogien (AMK) koulutukseen ja työhön Kimmo Lind (toim.) HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Kimmo Lind (toim.) MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA. Näkökulmia yhteisöpedagogien

Lisätiedot

VUOSINA 2009 2012 VALMISTUNEIDEN LIIKUNNANOPETTAJIEN TYÖTYYTYVÄISYYS JA SUUNTAUTUMINEN TYÖMARKKINOILLE

VUOSINA 2009 2012 VALMISTUNEIDEN LIIKUNNANOPETTAJIEN TYÖTYYTYVÄISYYS JA SUUNTAUTUMINEN TYÖMARKKINOILLE VUOSINA 2009 2012 VALMISTUNEIDEN LIIKUNNANOPETTAJIEN TYÖTYYTYVÄISYYS JA SUUNTAUTUMINEN TYÖMARKKINOILLE Valtteri Similä Ville Simola Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

4/2002. Ira Ahokas TIETOYHTEISKUNNAN VAIKUTUKSET AMMATTIRAKEN- TEESEEN NYKYISISSÄ EUROOPAN UNIONIN MAISSA SEKÄ JÄSENEHDOKASMAISSA

4/2002. Ira Ahokas TIETOYHTEISKUNNAN VAIKUTUKSET AMMATTIRAKEN- TEESEEN NYKYISISSÄ EUROOPAN UNIONIN MAISSA SEKÄ JÄSENEHDOKASMAISSA TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN YLIOPISTON MAANTIETEEN LAITOS TUTU JULKAISUJA TUTU PUBLICATIONS 4/2002 Ira Ahokas TIETOYHTEISKUNNAN VAIKUTUKSET AMMATTIRAKEN- TEESEEN NYKYISISSÄ

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA EPÄVARMUUS VUOKRATYÖSSÄ. Keskusteluja Vuokratyödirektiivin taustalla uuden kapitalismin ja prekarisaation viitekehyksessä tarkasteltuna

JOUSTAVUUS JA EPÄVARMUUS VUOKRATYÖSSÄ. Keskusteluja Vuokratyödirektiivin taustalla uuden kapitalismin ja prekarisaation viitekehyksessä tarkasteltuna JOUSTAVUUS JA EPÄVARMUUS VUOKRATYÖSSÄ Keskusteluja Vuokratyödirektiivin taustalla uuden kapitalismin ja prekarisaation viitekehyksessä tarkasteltuna Hanna Nyström Pro gradu -tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden-

Lisätiedot

TRADENOMIEN JALANJÄLJILLÄ Haaga Instituutin ammattikorkeakoulusta sijoittuminen

TRADENOMIEN JALANJÄLJILLÄ Haaga Instituutin ammattikorkeakoulusta sijoittuminen TRADENOMIEN JALANJÄLJILLÄ Haaga Instituutin ammattikorkeakoulusta sijoittuminen Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Helena Kätkänaho Pro gradu tutkielma Kasvatustiede Helmikuu 2008 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta Hennamari Toiviainen Pro gradu-tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

Osaa ja työllisty. Selvitys korkeasti koulutettujen tulevaisuuden aloista ja työllistymisestä 1/2011

Osaa ja työllisty. Selvitys korkeasti koulutettujen tulevaisuuden aloista ja työllistymisestä 1/2011 Osaa ja työllisty Selvitys korkeasti koulutettujen tulevaisuuden aloista ja työllistymisestä Merja Lehtinen, Juuso Heinisuo ja Mikko Kesä 1/2011 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla

Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla Siirtolaiset Suomen voimavarana maailmalla Suomalaisten siirtolaisuus Saksaan ja Yhdysvaltoihin 2000-luvulla Talousmaantieteen pro gradu -tutkielma Laatija Sirkku Wilkman 9820 Ohjaajat KTT Heli Marjanen

Lisätiedot

Maria Pikkarainen. Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa

Maria Pikkarainen. Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa Maria Pikkarainen Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Maantieteen laitos Kevät 2005 Esipuhe Tutkimukseni aihepiirin hahmottelu

Lisätiedot

VUOKRATYÖNTEKIJÄN ARKI JA LUOTTAMUSSUHTEET TYÖPAIKALLA

VUOKRATYÖNTEKIJÄN ARKI JA LUOTTAMUSSUHTEET TYÖPAIKALLA VUOKRATYÖNTEKIJÄN ARKI JA LUOTTAMUSSUHTEET TYÖPAIKALLA Sosiologia Turun yliopisto Pro gradu -tutkielma Henrik Jussila Joulukuu 2004 Turku TURUN YLIOPISTO Sosiologian laitos / yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kielikysymys este vai mahdollisuus ekonomien uraliikkuvuudelle?

Kielikysymys este vai mahdollisuus ekonomien uraliikkuvuudelle? SEFEN RAPORTTEJA 2/2011 Kielikysymys este vai mahdollisuus ekonomien uraliikkuvuudelle? Maria Järlström Rebecca Piekkari Tiina Jokinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Suvi Lappalainen AMMATILLINEN IDENTITEETTI JA OPPIMINEN VUOKRATYÖSSÄ

Suvi Lappalainen AMMATILLINEN IDENTITEETTI JA OPPIMINEN VUOKRATYÖSSÄ Suvi Lappalainen AMMATILLINEN IDENTITEETTI JA OPPIMINEN VUOKRATYÖSSÄ Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma Kevätlukukausi 2008 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita Leenamaija Otala Karoliina Jarenko TEKNILLINEN KORKEAKOULU ABYhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ESIPUHE Työ arjen muotoilijana,

Lisätiedot

Päivi Saatsi JOS OLISI HYVÄ LUMIKOLA, NIIN EHKÄ MENISI. - työhönvalmennuksen tavoitteen saavuttaminen valmentajien raportointien mukaan

Päivi Saatsi JOS OLISI HYVÄ LUMIKOLA, NIIN EHKÄ MENISI. - työhönvalmennuksen tavoitteen saavuttaminen valmentajien raportointien mukaan Päivi Saatsi JOS OLISI HYVÄ LUMIKOLA, NIIN EHKÄ MENISI - työhönvalmennuksen tavoitteen saavuttaminen valmentajien raportointien mukaan Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2014 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen SITRAN RAPORTTEJA 29 Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen S I T R A H E L S I N K I Kirjoittajat: Anita Lehikoinen Rami Saarniaho Asko

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos PL 849 (Kalevankatu 16) 00101 HELSINKI (09) 228 050 ISBN 978-951-9450-70-4 (nid.) ISBN 978-951-9450-73-5 (PDF) ISSN 1455-2191 Helsinki 2007 www.vaestoliitto.fi 2 Esipuhe

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot