suosituksista käytäntöön!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "suosituksista käytäntöön!"

Transkriptio

1 Osaamisen kehittämisellä kilpailukykyä ja hyvinvintia susituksista käytäntöön! Osaamisen kehittämisen työseminaari Htelli Haaga, Helsinki Työpajatyöskentelyn tulkset Timittanut: Kaisa Harmaala

2 Sisältö 1. Teema: Miten käytännössä situtua ja situttaa työnantajia ja työntekijöitä pitkäjänteiseen ammatilliseen saamisen kehittämiseen timialakhtaisesti?... 3 Timenpide- ehdtukset Teema: Miten edistää täydennyskulutuksen tarjajien ja työelämän vurpuhelua ja vurvaikutusta?... 6 Timenpide- ehdtukset Teema: Miten kehittää työpaikalla tapahtuvaa hjausta?... 8 Timenpide- ehdtukset Teema: Miten laajista saamiskknaisuuksista (Prfessinal Diplma, PD) saataisiin hukuttelevia? Timenpide- ehdtukset Teema: Täydennyskulutus saamisen täydentäjänä Timenpide- ehdtukset

3 1. Teema: Miten käytännössä situtua ja situttaa työnantajia ja työntekijöitä pitkäjänteiseen ammatilliseen saamisen kehittämiseen? Työpajassa keskusteltua Osaamisen kehittäminen ja tuttavuus Henkilöstön saamisen kehittymisen pitäisi lla jkaisen yrityksen strategisten tavitteiden jukssa. Sitä n tehtävä tietisesti, systemaattisesti ja näkyvästi. On kyettävä arviimaan esimerkiksi viiden vuden päähän sitä, minkälaista saamista tarvitaan, jtta yrityksen visi visi tteutua. Tarvitaan saamisen jhtamisen suunnitelma rganisaatin taslla sekä henkilökhtaiset kehittymissuunnitel- mat. On lemassa esimerkkejä siitä, miten kulutus vaikuttaa yrityksen liiketimintaan muun muassa pa- rantamalla tuttavuutta ja laatua sekä vähentämällä sairauspissalja. Tisaalta tutkittua tieta eu- rmääräisistä hyödyistä ei le saatavilla, jten sitä selvittävälle tutkimukselle ja mittareille n tarvet- ta. Tarvitaan keinja näyttää tteen, miten laatu n parantunut, kun saaminen n kehittynyt tai n pysytty ajan tasalla tehtävissä. Hyödyt vitaisiin sittaa mallintamisen kautta timialakhtaisesti ja laajemmin (esim. työilmapiiri). Prjektin nnistumismittareihin tarvitaan mukaan myös saamisen kehittymistä arviivia mittareita, jtka mittaavat sitä, mitä yksilöt ppineet ja mitä n pittu yhteisöllisen ppimisen kautta. Kunkin prjektin aluksi pitäisi määritellä tavitteet ja se, mitä hyötyä siitä n saamisen kehittymisen kan- nalta. Mtiviminen ja palkitseminen Työn mielekkyys ja mielenkiintisuus vat keskeisiä saamisen kehittämiseen mtivivia tekijöitä. Jatkuva kehittyminen n myös nykyaikana dtusarv. Miten työnantaja visi sittaa arvstusta sii- tä, että n jatkuvasti kehittänyt saamistaan? Onk ylemmillä timihenkilöillä esimerkiksi mahdllis- ta ansaita enemmän kuluttautumisen jälkeen? Työnantajan n käytössään useita erilaisia keinja saamisen arvstamiseen, kuten esimerkiksi raha, vastuun antaminen, tittelin antaminen (esim. senir) ja työn fkuksen muuttaminen, merkit, pinssit, kiitkset, palaute ja knkreettisten hyötyjen sittaminen ja niin edelleen. Raha sinällään ei välttä- mättä le kaikista tärkein palkint, vaan palkanlisä n myös työnantajan kiits ja tunnustus kulut- tautumisesta ja piskeluun satsaamisesta. Työpaikilla n tärkeää ymmärtää, että kulutuksen pitäi- si aina linkittyä työssä kehittymiseen, tehtävänkiertn ja yksilön uraplkuihin. Työssä kehittyminen vi lla myös letusarv, itsestäänselvyys, mikä ei välttämättä tuta kiitksia. Esimerkiksi Ggella 20 % työajasta n resursitu jhnkin itsensä kehittämisen prjektiin. Tämä malli ei kuitenkaan svi kaikkialle, vaan se riippuu yritysksta, timialasta, liiketiminnan tilasta. Great place t wrk tyyppiset palkitsemisjärjestelmät mtivivat pulestaan työnantajia prfilitu- maan saamisen kehittämiseen satsaavina työpaikkina. (http://www.greatplacetwrk.fi/). Kuinka paljn yritykset ylipäätään benchmarkkaavat sitä, minkälaiseen palkitsemiseen llaan ltu tyytyväi- siä? Osaamisen kehittämiseen liittyvässä keskustelussa ei pidä jumittua vastakkainasetteluihin esimerkiksi työnantajien ja työntekijöiden välillä, vaan mlempien etuja n kyettävä tarkastelemaan samanaikai- sesti. Työnantaja tukee yleensä sellaista kuluttautumista, mikä hyödyttää työnantajaa. Kulutukset maksavat, jten niihin sallistumiselle tarvitaan perusteita. 3

4 Sumalaiseen työnkulttuurille n tyypillistä se, että ylpeyttä masta työnantajasta ei santa ääneen, vaikka niin ajateltaisiinkin. Hyviä esimerkkejä kannatta nstaa esille ja krstaa niiden tumaa yhteis- tä hyötyä. Myös TEKin jäseniä n herätettävä saamisen kehittämiseen tärkeyteen. Miten saaminen rakentuu, kehittyy ja leviää läpi työuran? Suurin sa saamisen kehittämistä n työstä ppimista, jta kertyy esimerkiksi sallistumalla maan työhön liittymättömiin prjekteihin. Myös pikkitieteellinen kuluttautuminen n eduksi. Työpaikan tai tehtävien vaihdn yhteydessä n hulehdittava riittävästä palautumisesta, kuten esimerkiksi mahdllisuudesta pitää täysimääräiset lmat. Oman asiantuntemuksen vangiksi vi jäädä. Usein etenkin ikääntyneet kkevat, että he eivät tarvitse lisää saamista, vaikka se visi lisätä työssä jaksamista ja työmtivaatita. Miten mtivida työnteki- jöitä ja työnantajaa työkiertn? Miten työnantaja kykenisi arvstamaan ja mtivimaan senireiden kehittymistä? Esimerkiksi mentrinti, shadwing ja erilaiset mestari- kisälli järjestelmät vat anti- sia kaikille sapulille ja tukevat erityisen hyvin man saamisen jakamista työyhteisöissä. Kilpailuhenkinen ympäristö hukuttelee pitäytymään tietisesti man saamisen kuninkaana. Omaa saamista ei haluta jakaa, kska se vi turvata man selustan YT- tilanteissa. Kateus ja kilpailu vat esteitä saamisen jakamiselle. Osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuus Työnantajan n kyettävä katsmaan kehittymistarpeita pitkälle tulevaisuuteen. Etenkin asiantuntija- tehtävissä n mietittävä, mihin llaan matkalla ja minkälaista saamista tarvitaan viiden vuden päästä. Esimerkiksi pettajan työ n ajan tasalla pysymistä ja kehittymistä kk ajan. Fiksu työnanta- ja kuluttaa väkeään säännöllisesti, esimerkiksi 10 päivää vudessa, mikäli haluaa selvitä kilpailusta ja menestyä. Se, että kulutetaan lemassa levan tarpeen mukaan n tärkeämpää kuin että nuda- tetaan näennäisesti esimerkiksi TES:n vaatimia minimejä. On tärkeää, että kulutusrahja käytetään demkraattisesti, eikä vain tiettyyn henkilöstöryhmään keskittyen. Svituista kulutussuunnitelmista n pidettävä kiinni, jskin muuttuvassa maailmassa suunnitelma n hyvä tarkistaa ja päivittää säännöllisesti (esim. säännölliset seurantakeskustelut). Myös työpaikan ilmapiiriin ja knkreettiseen palautteen antamiseen n kiinnitettävä jatkuvasti hu- mita. Yhteenvet keskustelusta Perustetaan saamisen kehittämisen suunnitelmat rganisaatitaslla seuraavaan jatteluun: 70% työssä ppiminen 20% keskustelut ja palaute kllegilta 10% frmaali kulutus Pidetään kiinni svituista suunnitelmista (henkilökhtaiset kehittymissuunnitelmat rganisaatita- slla). Työ- ja virkaehtspimuksiin kirjaus siitä, että henkilökhtaiset kehittymissuunnitelmat tehdään rganisaatiissa. Taataan minimikulutuspäivät kaikille. 4

5 Timenpide- ehdtukset Mallinnetaan timialakhtaisesti työhyvinvinnin yhteyttä tuttavuuden kasvuun On tarpeen mallintaa työhyvinvinnin parantumisen yhteyttä tuttavuuden kasvuun. Mit- tareita n löydettävissä useita esimerkiksi sairaspissaljen vähenemisen ja työn laadun paranemisen kautta. Mallintaminen n tehtävä timialakhtaisesti, jtta kyetään humi- imaan timialjen erityispiirteet. Keinja työstä ppimisen edistämiseen Työstä ppimisen edistämiseksi prjektien yleisiin nnistumismittareihin n lisättävä myös saamisen kehittymisen mittareita: mitä yksilöt vat ppineet ja minkälaista yhteisöllistä ppimista n saavutettu. Oman asiantuntemuksensa vangiksi vi jäädä tahtmattaan tai myös ma- alitteisesti. Se- kä työnantajia että työntekijöitä n mtivitava työkiertn. Työkiert n merkittävä mah- dllisuus työstä ppimiseen. Organisaatin hyödyksi työkierrn kautta vi myös syntyä timintjen kesken uusia verkstja (tim.hum. suurin synergia syntyy tisilleen etäisten asiiden yhdistämisestä ) Esimiestyön keinja saamisen kehittämisen edistämiseen Vusittaisten kehityskeskustelujen rinnalle n tettava käyttöön 5- vutisurakeskustelut, jissa tarkastellaan saamisen kehittymistä ja tarpeita pidemmällä aikajänteellä. (Tim.hum. Jälkikäteen itse mietin, että tu 5 vutta n liian pitkä aika nykytyöelämässä. Olisik 3- vutisurakeskustelut?) Jatkuva kehittyminen massa työssä n nykytyöelämässä j dtusarv. Työntekijöitä n kuitenkin jatkuvasti mtivitava saamisen kehittämiseen. Esimiehen n tärkeää viestiä alaisilleen, mikä n työntekijän työpanksen lisäarv rganisaatille. Arvstuksen sitta- minen ja palkitseminen vat tärkeitä mtivaatin rukkimisen näkökulmasta. Keskeisiä kei- nja vat kiittäminen, kaikenlaisen rakentavan palautteen antaminen, rahallinen palkitse- minen, kulutusmahdllisuuksien tarjaminen, uudet mielenkiintiset työtehtävät ja vas- tuun kasvun sittaminen nimikkeen kautta (Senir). TES/VES- kirjaus: henkilökhtainen kehittymissuunnitelma ja saamisen kehittämisen minimi Työ- ja virkaehtspimuksiin n kirjattava, että kaikilla n ltava henkilökhtainen kehit- tymissuunnitelma sekä minimivaateet saamisen kehittämismahdllisuuksille (tim.hum. pitäisikö vusittaiset kehityskeskustelut ja vaade niiden dkumentimiseksi kirjata myös työ- ja virkaehtspimuksiin?). Henkilökhtaisten kehittymissuunnitelmien n pidettävä si- sällään sekä työstä ppimisen että frmaalin kulutuksen keint. Henkilökhtaisten kehittymissuunnitelmien hyödyntäminen edellyttää, että yrityksissä en- nakidaan saamistarpeiden kehittymistä pidemmällä aikajänteellä ja tehdään myös rga- nisaatitasn kehittymissuunnitelma. Organisaatitasisen suunnitelman keskiössä n se, minkälaista saamista tarvitaan, jtta yritys vi saavuttaa visitavitteensa esimerkiksi vii- den vuden aikajänteellä. 50+ työntekijöiden saamisen kehittäminen 50+ työntekijöiden haaste n kaksijakinen. Usein työnantajat eivät tunnista työvusien ai- kana kertynyttä hiljaista tieta, jka n yrityksen kannalta hyvin arvkasta ja kannattaisi hyödyntää nykyistä paremmin. Tisaalta työntekijöiden haasteena n säilyttää pal jatku- vaan kehittymiseen. Ikääntyneet työntekijät kkevat liian usein, että he eivät tarvitse enää lisää saamista. 5

6 2. Teema: Miten edistää täydennyskulutuksen tarjajien ja työelämän vur- puhelua ja vurvaikutusta? Työpajassa keskustelua On lemassa työantajia, jtka eivät tunnista mia kulutustarpeitaan. Tällä hetkellä ylipistilla ei kuitenkaan le tarjta kulutustarvekartituspalvelua. Kun myydään kulutusta yrityksille, haas- teena n tavittaa ikeat avainhenkilöt. Esimerkiksi isssa yrityksessä ei timitusjhtajataslla vält- tämättä tiedetä, millaista saamista tutantlinjataslla n ja mitä tarvitaan lisää. HR- funkti vi l- la strateginen, peratiivinen tai funktinaalinen. On tärkeää viedä ikea viesti vähintään klmelle taslle: timinnanjhtajalle, HR- sastlle ja tekniselle prsessitaslle. On yrityksen etu, js ulkpulinen kulutuksen tarjaja n aktiivinen palvelujensa tarjamisessa. Pienillä yrityksillä ei välttämättä le resursseja järjestää itse kulutusta, jllin kulutuksentarjajien kannattaa lla valmiina tarjamaan tutepaketteja. Täydennyskulutuksen tutekehityksen n lta- va valmiiksi tarjlla ja se pitää sata khdentaa ja markkinida ikeille ihmisille yrityksissä. Sähköps- tiviestintä ei le nykyaikana kvin tehkas markkinintimut, mutta puskaradi timii sen sijaan edelleen. Kulutuksen käyttäjät vaihtavat keskenään kkemuksiaan siitä, mikä kulutus n järkevää ja mihin kannattaisi lähettää maa henkilöstöä tai itse sallistua. Tarvitaan lisäksi nykyistä enemmän laadullisia sekä määrällisiä mittareita sittamaan kulutusrganisaatin tulkset ja kulutuksen hyödyllisyys myös ylipistissa. Samaa kulutusta vi lla tarpeen markkinida yhteisesti useammalle yritykselle samaan aikaan, ku- ten esimerkiksi pienen paikkakunnan pk- yrityksille esimieskulutusta. Krkeasti kulutetut vat useimmissa tellisuusyrityksissä melk pieni henkilöstöryhmä, jten kulutuksen tarjaminen pienel- le prukalle ei välttämättä le kannattavaa. Vurpuhelun pinta mudstuu saamisten khtaamisesta. Vurpuhelussa n vaikeinta eri kielen puhuminen ja sen ymmärtäminen - puhutaank samista asiista eri termeillä? Jskus kulutusr- ganisaati vi lla paremmin ajan tasalla uusimmasta tiedsta ja siitä, missä kehityksessä mennään. Siksi sujuva vurpuhelu n tärkeää. Kmmunikaatissa n tettava mdernit viestintäkanavat käyt- töön, kuten Skype, videneuvttelut ja wiki- phjaiset alustat. Kulutuksen tarjajan ei le aina helppa päästä edes vierailulle yritykseen. Edunvalvntajärjestö visi lla aktiivinen siltatimija ja viestinviejä kulutuksen tarjajan ja yritysten välillä, kska sillä n hyvä tuntemus jäsenistönsä ja heidän timialansa kulutus- ja saamistarpeista. Esimerkiksi TEK visi järjestää aamukahvitilaisuuksia, jissa käytäisiin läpi ajankhtaisia tutkimustulksia ja trendejä. Yh- teinen tekniikan alan neuvttelukunta visi esimerkiksi miettiä tekniikan alan kulutustarpeita ja edistää vurpuhelua. Mentrikulutus n esimerkki tutteesta, jlla n kasvava tarve. Suuret ikälukat vat kiihtyvässä tahdissa siirtymässä eläkkeelle ja heidän saamisensa n saatava uuden sukuplven käyttöön. Avain- henkilöpula uhkaa yrityksiä sekä määrällisesti, että laadullisesti. Mentrinti n Sumessa kuitenkin vielä täysin lapsipulen asemassa. 6

7 Jkaisessa tekniikan akateemisessa pitää saada syttymään elinikäisen ppimisen hinku. Alumnit pitää saada nykyistä vahvemmin mukaan täydennyskulutuksen suunnitteluun ja tteutukseen ja muihin saamisen kehittämisen mutihin. Alumnit visivat pettaa, mentrida ja ppia siinä samassa it- sekin. Esimerkiksi farmasian pulella yksi ja sama luent n khdennettu usealle ryhmälle samanai- kaisesti; perustutkint- piskelijille, erillispiskelijille sekä (maksaville) täydennyskuluttautujille. Tämä n sittautunut käytännössä hyväksi ja tehkkaaksi tavaksi hyödyntää käytössä levat pe- tusresurssit. Timenpide- ehdtukset Järjestetään yrityksille, täydennyskulutuksen tarjajille ja tekniikan akateemisille teematilai- suuksia, jissa käydään läpi ajankhtaisia tutkimustulksia ja trendejä tekniikan akateemisten saamistarpeista sekä tarjlla levia kulutusratkaisuja. Kehitetään rajapintatyöskentelyä perustamalla tekniikan alan täydennyskulutuksen sids- ryhmäfrumi. Frumin tavitteena n kta yritykset, kulutuksen tarjajat ja edunvalvn- targanisaatit yhteen käsittelemään tekniikan alan täydennyskulutuksen kehittämistarpeita ja suunnittelemaan tarvittavia timenpiteitä. Tutkint- ja täydennyskulutuksen yhteistyötä n tiivistettävä. Alumneja n hyödynnettävä nykyistä enemmän esimerkiksi petuksen järjestämisessä ja mentrinnissa. Täydennyskulutuksen tarjajien n tutteistettava analyysipalveluita, jiden avulla yritykset visivat nykyistä helpmmin tunnistaa mia saamistarpeitaan ja löytää niihin spivia kulu- tusratkaisuja. Edunvalvntarganisaatiilla n vastuu laadullisesta tiednhankinnasta tekniikan akateemisten saamistarpeista. 7

8 3. Teema: Miten kehittää työpaikalla tapahtuvaa hjausta? Työpajassa keskusteltua Ohjauksella tarkitetaan tässä yhteydessä työpaikan sisällä tapahtuvaa hjausta, kuten esimieheltä, kllegilta tai asiakkailta, yhteistyökumppaneilta, kuluttajalta saatavaa hjausta. Ohjausta n hja- uksellinen keskustelu tai timenpide, jka tukee hjattavan itsereflektintia. Ohjauksen tavitteina n, että henkilö vi tehdä työnsä paremmin ivaltaa man saamisensa saaminen kasvaa henkilö ivaltaa mat timintatapansa ja kehittymisensä työntek helpttuu työhyvinvinti paranee työn il lisääntyy, henkilö nauttii työstään - > tekee työtä myös itselle, ei vain yritykselle työntek tehstuu itsetunt kasvaa - > uskaltautuminen rhkeammin peliin - > merkityksellisyys kasvaa työstä tulee kiinnstavaa ja mtivivaa luttamus kasvaa pulin ja tisin Ohjauksen ihanneympäristö n täydellinen maailma, jssa ennakkluult eivät aseta esteitä hja- ukselle. Ihanne lisi, että työpaikilla lisi aina sparraaja, persnal trainer auttamassa parhaisiin tu- lksiin. Oppiminen n mnitasista; se n muun muassa kykyä ymmärtää ja sveltaa tieta käytäntöön. Olemme myös kehittyjinä erilaisia. Osa haluaa päästä saamisensa huipputaslle, sa haluaa päästä annettuihin tavitteisiin, lput käyvät vain töissä ilman suurempia tavitteita. Lähtökhtaisesti ihmi- set hakeutuvat sellaisiin tehtäviin, jtka kiinnstavat heitä. Mnta kymmentä vutta samissa tehtä- vissä saattaa kuitenkin puuduttaa tämän mielenkiinnn. Kehittäminen ja kehittyminen n työyhtei- sön yhteinen etu ja tavite. Yleensä kehittyminen n mahdllista ainastaan reflektinnin ja aidn ymmärtämisen kautta. Js yk- silö itse ei le aktiivisesti halukas kehittämään itseään, vi ryhmä kannustaa tai jpa painstaa siihen. Tämä vaatii taita kmmunikida aidssa dialgissa ja kykyä luda kntakti tiseen ihmiseen. Kehit- täviä keskusteluja kllegjen tai asiakkaiden kanssa n käytävä aidsti, ei vain esimerkiksi sähköisten lmakkeiden avulla palautetta keräämällä. Ohjaus n mnitasista ja - kanavaista kmmunikaatita. Työpaikilla tarvitaan edelläkävijöitä, jtka tuvat tieta man alan kehittymisestä. Rekrytinneissa pitäisi kiinnittää humita tällaisiin saamisagentteihin, jtka tuvat yrityksiin uutta tieta. Erilai- suutta pitää kyetä ymmärtämään ja vahvistamaan sen sijaan, että kadehditaan muita. Myös palkit- semisjärjestelmien pitäisi tukea erilaisuutta. 8

9 Yhteenvet keskustelusta: Avin, ennakkluultn, ait ja luttamuksellinen asenne antaa hyvän viitekehyksen hjauksellisel- le timinnalle. Oleellista n jhdn linjaus viedään arkiseen työhön, kk henkilökunta jhta myöten situtuu hjaukseen. Viestintää selkeästi ja laajasti. Ohjauksellinen timintatapa n yhteinen arvmme: asiakas, yhteis- työkumppani, kilpailijat, kuluttajat. Asiakkailta saatu palaute ja tarpeet tiedettävä riittävän laajasti yrityksessä. Kehityskeskustelut n laajennettava myös asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja kllegiden kanssa käytäväksi keskusteluksi. Ohjauksellinen tapa timia vaatii aikaa ja kuluttautumista sen käytäntöihin. Se ei le prjekti, vaan jatkuvan timinnan prsessi, jka vaatii ylläpita. Yhteisöllinen työtapa tu hjauksellisuutta työyhteisöön. Jht saa myös tällä tavin tukea työhön- sä. Erilaisuutta n hyväksyttävä ja etsittävä. Varmistetaan rekrytinnissa, että erilaisia saajia saadaan rikastuttamaan yhteisöllistä timintatapaa. Viestitään tämä aktiivisesti. Opetellaan sietämään uutta luvaa ristiriitaa, jka syntyy erilaisuudesta ja n kehittymisen ja kas- vun edellytys. Se tuttaa asiakkaalle paremmat palvelut ja tutteet. Ohjauksen kautta tulevan palautteen avulla työntekijä vi löytää paremmin man paikkansa amma- tillisesti, kkee työnsä merkityksellisenä ja mielekkäänä ja löytyy halu ppia uutta. Timenpide- ehdtukset Edistetään hjauksellista timintatapaa työpaikilla: Jhdn periaatetasn linjaus hjauksen merkityksestä työn arjessa n ltava lähtökhtana. Jhdn tuki kk henkilökunnan situttamisessa hjauksellisen timintatavan tteuttami- seen mahdllistaa sen jalkauttamisen käytännön taslle. Ohjauksellinen te lu työpaikalle yhteisöllisyyttä ja tukee jhdn työskentelyä. Avin, ennakkluultn, ait ja luttamuksellinen asenne n hjauksellisen timintatavan edellytys. Selkeä ja laaja viestintä hjauksellisuudesta yhtenä työpaikan arvna vahvistaa uuden timintatavan merkityksen ivaltamista. Ohjauksellisen timintatavan petteluun ja tteuttamiseen n varattava aikaa ja resursse- ja. Kyseessä n prsessi, jnka maksuminen tapahtuu vähitellen. Taitavasti hyödynnetty hjauksellinen te edesauttaa sujuvaa työnteka, työssä ppimista, työssä viihtymistä, pa- lautekulttuurin kehittymistä sekä työn tulksekkuutta. 9

10 4. Teema: Miten laajista saamiskknaisuuksista (Prfessinal Diplma, PD) saataisiin hukuttelevia? Työpajassa keskusteltua Työnantaja Ongelmana vi lla, että yrityksissä ei le selkeää tarvetta tai tieta siitä, minkälainen täyden- nyskulutus n tarpeen. Esimerkiksi yrityksen kilpailukykyä ja saamispääman vaikutusta sii- hen ei le jäsennetty. Liiketimintajhdn käsitys n tärkeä, mutta HR:llä ei le välttämättä samaa näkemystä. Tarvitaan krkeatasisia hjaajia avuksi. Ammattikulutuksen pulella räätälöidyissä täydennyskulutuksissa n nnistuttu. Tutkinnn perusteet määritellään yhdessä työnantajan, piskelijan ja kulutuksen tarjajan kanssa. Ist yritykset vat pyytäneet lumaan erityiskulutuksen miin tarpeisiinsa ja siihen n vastattu. Työnantajat n pidettävä tiiviisti mukana PD- kknaisuuksien suunnittelussa. Työantajalle n annettava vapautta määritellä sitä, mistä tutkint rakentuu (esim. lpputyö). Tämä lisää sal- taan työnantajien kiinnstusta kulutukseen. Työnantaja situtuu kulutuksen tteutukseen paremmin, js n saltaan rahittamassa PD- kulutusta. Työantajan rli pitää lla tdella selvä ja helpsti avattavissa etenkin, js työnantajat maksa- vat kulutuksesta. Pitäisikö ministeriön sittaa arvstavansa tätä, jtta löytyisi intressin mistaja? Esimerkiksi ympäristöministeriö? Kulutuksen tarjaja Kulutuksen tarjaja tarvitsee manuaalin, jka auttaa kknaisuuden miettimisessä. Alakh- taisia erja ja muitakin erja vi lla. Asiakkaat kuitenkin kysyvät: Mitä tästä saan? Yksilö Missä työtön vi surittaa työssä ppimista? Esimerkiksi ylipistlla tutkimusryhmässä tai p- pispimustyyppisesti. Yksilön n ehkä helpin ymmärtää, miksi ja mihin PD- kulutuksia tarvitaan. Rahitus Rahitus visi tulla sekä työnantajalta, yhteiskunnalta että työntekijältä - > kulutustili. Työt- tömille enemmän julkista rahitusta. Mihin vedetään raja siinä, että yritys siirtää yhteiskunnan vastuulle man henkilökuntansa ku- luttamista? Entä js työantaja puuttuu tai yksilö timii esim. freelancerina? Tämä lienee haasteena enem- män esimerkiksi taidealalla kuin tekniikan alalla. 10

11 Muuta Kulutuksella pitää lla hyvä nimi, laajat saamiskknaisuudet ei myy (Tim.hum: TekTäk k- kus päätti nimeksi PD eli Prfessinal Diplma) Kehittämismahdllisuuksia ei riittävästi tunneta, jten välineitä tarvitaan. Useissa yrityksissä n vahvaa HRD- timintaa. Onk TEKin rli kerta, miten heidän pitäisi timia? Löytyisikö jku pilttiala, jlle vitaisiin räätälöidä PD- prsessi? Pitäisikö lähteä käyntiin pienel- lä ja krkeatasisella kulutustarjnnalla? Rlit ja niiden selkeys vat lennaisia; missä rlissa kukakin timii. Mnitieteisyys ja pikkitieteisyys tuvat dynamiikkaa. TEKIN ROOLI: pitää pystyä tuttamaan tieta siitä, mitä jäsenet haluavat. YHTEISKUNTA: saksi kulutusjärjestelmää, muuten knseptia ei saada hyväksyttyä. Mietittävää: Resurssimalli (talkmalli): pitäisi tuda esiin sitä, mitä resursseja kukin vi tuda yhteiseen pttiin. On mnta tapaa sallistua ja timintamalleja vi lla useita myös työnantajalla. Miksi esimerkiksi ylipistt sulkevat vensa illalla eikä niitä vida hyödyntää? Kulutukseen liittyviä prjekteja n vitava tehdä työnantajan tilissa ja materiaaleilla sekä hyödyntää muita käytös- sä levia fasiliteetteja yhteistyössä. Timenpide- ehdtukset Tekniikan alan ylipistlliset laajat saamiskknaisuudet eli Prfessinal Diplma - kulutukset (PD) tehdään tunnetuksi brändiksi täydennyskulutusmarkkinilla. PD- kulutusta järjestetään aluksi muutamien tietyillä alilla levien kärkitutteiden avulla, jil- la n kysyntää. Näin saadaan mudstettua kysyntää kulutusknseptille ja sekä varmistetaan tutteen laatu. PD- kulutuksen rahittavat pääsääntöisesti kulutukseen sallistuvat työntekijät ja työnanta- jat sekä julkinen tah. Julkisen rahituksen määrä riippuu kulutettavan asiakkaan työmarkki- natilanteesta. Kulutuksen järjestämisessä hyödynnetään kaikkien sapulien saaminen ja käytössä levat resurssit. Esimerkiksi työpaikkahjaajien saamista hyödynnetään kk petusryhmän hja- uksessa. Kulutettavan, kulutuksen tilaajan ja kulutuksen järjestäjän rlit ja vastuut selkeytetään si- ten, että jkainen tietää, mihin situtuu. Kulutuksen tavitteet ja aikataulu määritellään yh- teisesti. 11

12 5. Teema: Täydennyskulutus saamisen täydentäjänä Työpajassa keskusteltua Ylipistjen tarjamaa täydennyskulutusta n kehitettävä thtrihjelmien resurssien rajittamisen takia. Thtrihjelmiin hjataan jatkssa vain ikeasti väitöskirjaa tavittelevat piskelijat. Esimer- kiksi TTY:llä n 1500 jatk- piskelijaa, jista nin 500 lpulta valmistuu thtriksi. Tisaalta täyden- nyskulutuskeskusten tarjnta n usein liian kallista henkilöasiakkaille. Samaan aikaan luentsaleissa n tilaa muillekin kuin perustutkint- ja jatktutkint- piskelijille. Laajat saamiskknaisuudet/pd:t n rakennettava siten, että mukana n aina myös työnantaja. Pr- tm- mallin laajentaminen visi lla yksi vaihteht. Haasteena n se, miten tämän tyyppiseen ku- lutukseen sallistuminen n mahdllista sillin, kun ei le työnantajaa (työttömyys) tai työnantaja ei halua maksaa/sallistua kulutukseen (siirtyminen tiselle alalle). Tekniikan akateemiset tulevat suurella tdennäköisyydellä timimaan esimiehinä jssain vaiheessa työuraansa. Täydennyskulutuksessa visi lla tarjlla mduuleita esimiestiminnasta, jtka sisältäi- sivät petusta esimerkiksi taludellisista vastuista ja niiden hitamisesta. Mniin tekniikan alan pe- rustutkinnn pintihin eivät esimiespinnt kuulu (pl. tutanttalus). Lisäksi tarvitaan viestintä- ja neuvttelutaitja, kielitaita ja laatuun liittyvää saamista. Mni saa- mistarve n sellaista, jtka eivät le insinööriaineita. Tisaalta vaikka lisikin piskellut perustutkin- nssaan esimerkiksi jhtamista, ei kulusta suraan valmistuta ikeasti jhttehtäviin. Tarvitaan myös elämänkkemusta ja työstä ppimista. Ismmissa yrityksissä pystytään järjestämään työntekijöille räätälöityä henkilöstökulutusta, mutta pk- yrityksissä n ngelmia. Pienessä yrityksessä ei le mahdllista ttaa yksialaisia myyntisaajia, vaan tarvitaan myös teknistä saamista. Erityinen haaste täydennyskulutuksen hankkiminen n yrit- täjille ja timitusjhtajille. Pitäisikö kerätä ylipistjen saamista yhteen? Visik paikallisella taslla kulutuksen tarjajana lla ammattikrkeakulu (esim. Kuvla)? Kysymyksiä: Ratkaisuja: Miten kurssitarjnta saadaan ihmisten tietn? Miten valmistuneet tekniikan akateemiset hukutellaan takaisin täydentäviin ja jatk- pintihin? Miten jatk- pintja vitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin työelämässä? Miten väitöskirjihin saataisiin yrityksiä mukaan? Perustutkintkulutuksessa vallalla leva asenne n se, että kun valmistutaan, llaan valmiita. Lu- paus ikeudesta täydentää pintja tietyssä valmistumisaikatavitteessa valmistuville piskelijille visi kannustaa jatkamaan piskelua myös valmistumisen jälkeen. Täydennyskulutuksen pitää tarj- ta jtain sellaista, mitä ei työelämästä tai knsulteilta saa (esim. sertifikaatit, leimat). 12

13 Avin tutkimus n ngelma usein yrityssalaisuuksien kannalta. Ylipistjen perustutkimuksen suhde yrityksen timintaan n yleensä etäinen. Käytännön keinja lähentää ylipistjen tutkimustimintaa ja työelämää visi lla esimerkiksi tutkimusyhteistyöhön liittyvä vervähennysikeus yrityksille (vrt. t&k- timinta). Pienet yritykset visivat saada kulutusta ja antaa vaihdssa harjitus- /prjektityöaiheita. Timenpide- ehdtukset Kannustetaan PK- yrityksiä esimerkiksi vervähennysten avulla tarjamaan työntekijöilleen täydennyskulutusta ja sallistumaan sen tteutukseen yhdessä täydennyskuluttajan (ylipis- t) kanssa. Täydennyskulutustakuu: annetaan perustutkinnn surittaneille mahdllisuus maksuttmiin lisäpintihin ylipistssa heti valmistumisen jälkeen tiettyyn aikarajaan asti. Tämä visi timia myös prkkanana valmistumiselle. Kehitetään ylipistjen täydennyskulutustarjntaa mduulimallin mukaan siten, että niistä visi kta maan tarpeeseen spivia kknaisuuksia (esim. jhtajuus, talushallint, viestin- tätaidt, laatuasiat, kielitait). 13

14 Uraplku n köyhä, js se rajittuu vain yhteen yri- tykseen. Osaamista kas- vattaa se, että n useita eritasisia rleja työyh- teisössä. Suurin synergia syntyy tisil- leen etäisten asiiden yhdis- tämisestä. Js jkin taviteltava asia ei millään edisty, n alkuperäinen analyysi asian ratkaisemiseksi tdennäköisesti väärä. Jhtajat ppivat, mutta työntekijöitä kulutetaan. Osaamisesta ei aina anneta tdistusta. Vaarallista n ppia siihen, että ei saa jtain. Kiits kaikille työpajassa työskennelleille! 14

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luontoalan osaamisala LUONTO-OHJAAJA Lunt- ja ympäristöala OPETUSSUUNNITELMA, 180 sp LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO Luntalan saamisala LUONTO-OHJAAJA Tämä petussuunnitelma n vimassa Salpauksessa 1.8.2015 jälkeen alkavassa petuksessa.

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

BUSINESS COACHING ITSESÄÄTELYN KEHITYSINTERVENTIONA

BUSINESS COACHING ITSESÄÄTELYN KEHITYSINTERVENTIONA Helsinki University f Technlgy Department f Industrial Engineering and Management Dctral Dissertatin Series 2008/4 Esp 2008 BUSINESS COACHING ITSESÄÄTELYN KEHITYSINTERVENTIONA Ria Parppei Tekniikan thtrin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA 2014-2015 1 LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OPETUSSUUNNITELMA 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuriskyselyraprtti Jensuun ylipist Savnlinnan kulutus- ja kehittämiskeskus Ulla Peräkrpi Saija Salmi Helmikuu 2009 Sisältö JOHDANTO 2 2 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot