SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä"

Transkriptio

1 SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Kaavaselostus Vireilletulo _._.2015 Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto hyv. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26606

2

3 Kaavaselostus 1 (36) Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet Toteuttaminen SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Salla-Sallatunturi KLV Tiesuunnitelma Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Maisema Vesistö- ja ilmasto-olosuhteet Kallio- ja maaperä Luonnonympäristö Luonnonsuojelu Poronhoito Rakennettu ympäristö Palvelut Kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset Liikenne Reitistö Tekninen huolto Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Maakuntakaava Yleiskaava Kaavarunko Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Puh ,

4 Kaavaselostus 2 (36) 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Suhde yleiskaavaan Suhde maakuntakaavaan Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Liitteet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Puh , fax ,

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (32) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Alueen nimi: Kaavan nimi: Sallan kunta Kirkonkylä, Sallatunturin alue Kirkonkylän asemakaava muutos, Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä Asemakaavojen muutosten ja laajennuksen kohteena on maantien 950 (Hautajärventie, Kuusamontien) ja suunnitellun kevyen liikenteen väylän tiealue. Tiealueen pituus on noin 6,3 km (Kirkonkylästä Sallatunturiin) ja tiealueen leveys on keskimäärin 40 metriä. Kirkonkylän asemakaavan muutoksella yleinen tie vierialueineen (LTY) muuttuu yleisen tien alueeksi (LT) ja aluevaraus tarkentuu vastaamaan maantien 950 ja suunnitellun kevyen liikenteen väylän tiealuetta. Suunnittelualue on noin 1,1 ha suuruinen. Asemakaavamuutoksella pieni suikale maa- ja metsätalousaluetta (M) muuttuu yleisen tien alueeksi (LT). Selostus koskee päivättyä asemakaavaluonnosta. Sallatunturin asemakaavan muutoksella ja laajennuksella yleisen tien aluevaraus (LT) laajenee vastaamaan maantien 950 ja suunnitellun kevyen liikenteen väylän tiealuetta. Kaavalla muodostuu yhtenäinen yleisen tien alue (LT) kirkonkylästä Sallatunturiin. Suunnittelualue on noin 24,4 ha suuruinen, josta noin 24,1 ha on asemakaavan laajennusta. Asemakaavan muutoksella lähivirkistysalue (VL) ja pieni osa katualuetta muuttuu yleisen tien alueeksi (LT). Selostus koskee päivättyä asemakaavaluonnosta. Asemakaavan laatija on, projektinvetäjänä toimii Eva Persson Puurula, arkkit. SAFA. Sallan kunnassa työtä ohjaa kaavatoimikunta, yhteyshenkilönä toimii rakennustarkastaja Erkki Yrjänheikki. 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Sallan kunnassa. Asemakaavojen muutosten ja laajennuksen kohteena on suunnitteilla olevan kevyen liikenteen väylän ja maantien 950 tiealue. Kevyen liikenteen väylä on tarkoitus rakentaa maantien 950 (Hautajärventie, Kuusamontien) yhteyteen. Väylä on noin 6,3 km pituinen ja lähtee Sallan kirkonkylän Junginlammentien risteyksestä etelän suuntaan päättyen Keselmäjärventien risteykseen. Toteutuessaan se yhdistää kirkonkylän ja Sallatunturin olemassa olevat kevyen liikenteen väylät. Suunnittelualueen sijainti peruskartalla on esitetty kansisivulla ( MML, 2013). Puh ,

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 2 (32) 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja Sallatunturin asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on edistää Salla-Sallatunturi kevyen liikenteen väylän rakentamisen suunnitelmien mukaan. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vuonna 2014 käynnistänyt maantien 950 (Hautajärventie, Kuusamontie) kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman laatimisen välillä Salla-Sallatunturi. Hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden ja alueen kevyen liikenteen kulkuyhteyksien parantaminen. Kunnanhallitus on kokouksessaan todennut lausunnossaan Lapin ELYkeskukselle Salla-Sallatunturi kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelmasta, että alueella on voimassa Kirkonkylän ja Sallatunturin yleis- ja asemakaavat. Sallatunturin ja kirkonkylän asemakaavat poikkeavat osittain tiesuunnitelmasta. Jotta kevyen liikenteen tiehanke voi toteutua, tulee kunnan käynnistää ja saada lainvoimaiseksi hankkeen vaatimat kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja Sallatunturin asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan käynnistää Salla-Sallatunturi kevyen liikenteen väylän rakentamista varten kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja Sallatunturin asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Puh , fax ,

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 3 (32) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallitus päätti kokouksessaan käynnistää Salla-Sallatunturi kevyen liikenteen väylän rakentamista varten kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja Sallatunturin asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavoituksen vireilletulosta on kuulutettu _._.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville _._.2015 Kaavaluonnos nähtävillä Valmisteluvaiheen (luonnos) vastineet Kaavaehdotus nähtävillä Ehdotusvaiheen vastineet Kunnanhallituksen käsittely Kunnanvaltuusto hyv. 2.2 Kaavan keskeinen sisältö ja tavoitteet 2.3 Toteuttaminen Kirkonkylän asemakaavan muutoksella yleinen tie vierialueineen (LTY) muuttuu yleisen tien alueeksi (LT) ja aluevaraus tarkentuu vastaamaan suunnitellun kevyen liikenteen väylän ja maantien 950 (Hautajärventien, Kuusamontien) tiealuetta. Sallatunturin asemakaavan muutoksella ja laajennuksella yleisen tien aluevaraus (LT) laajenee vastaamaan suunnitellun kevyen liikenteen väylän ja olemassa olevan maantien 950 tiealuetta. Sallatunturin asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu yhtenäinen yleisen tien alue (LT) kirkonkylästä Sallatunturiin. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus edistävät kevyen liikenteen väylän hankkeen toteuttamista. Kevyen liikenteen väylän hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden ja alueen kevyen liikenteen kulkuyhteyksien parantaminen. Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista ohjaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. Kevyen liikenteen väylän rakentamisesta vastaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne- ja infrastruktuurin vastuualue. Puh ,

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 4 (32) 3 SUUNNITT ELUN LÄHTÖKOHDAT 3.1 Salla-Sallatunturi KLV Tiesuunnitelma Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vuonna 2014 käynnistänytt maantienn 950 (Hautajärventie, Kuusamontie) kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelmann laatimisen välillä Salla-Sallatunturi. Hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden ja alueen kevyen liikenteen kulkuyhteyksienn parantaminen. Kuva 1. Tiesuunnitelma, Yleiskartta, Mt 950 Salla-Sallatunturi kevyen liikenteen väylä, Sweco , vihreä viiva esittää suunniteltua kevyen liikenteen väylää. Puh , fax ,

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 5 (32) Kirkonkylässä kevyen liikenteen väylä loppuu taajaman reunaan. Kevyen liikenteen väylä on rakennettu välille Sallatunturi-PanParks/Poropuisto. Suunnitteilla oleva kevyen liikenteen väylä yhdistää olemassa olevat kevyen liikenteen väylät. KVL-väylän päällysteen leveys tulee olemaan 3,0 metriä ja se rakennetaan pääosin maantiestä erillisenä. Hankkeeseen kuuluu erillisen kevyen liikenteen sillan rakentaminen Ruuhijoen yli. Hankkeen yhteydessä rakennetaan maantielle 950 valaistus Sallan taajamasta Tunturikummuntien liittymään. Tiesuunnitelman luonnoksia on esitelty yleisötilaisuudessa elokuussa Tiesuunnitelma on valmistunut lokakuussa, kunta on asettanut tiesuunnitelmat nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on ollut mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmista ja suunnitelmasta on pyydetty lausunnot eri viranomaisilta sekä Sallan kunnalta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen vuoden 2015 keväällä. 3.2 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maanomistus Maisema Suunnittelualue käsittää maantien 950 tiealuetta (Hautajärventie, Kuusamontie) sekä suunnitteilla olevan kevyen liikenteen väylän tarvitsemaa tiealuetta Kirkonkylän ja Sallatunturin matkailukeskuksen välillä. Tiealueen pituus on noin 6,3 km ja laajennettavan tiealueen leveys keskimäärin 40 metriä. Nykyinen maantien 950 tiealue (Hautajärventie, Kuusamontie) on valtion omistuksessa. Kevyen liikenteen väylän tarvittavan tiealueen laajennusalueen omistaa valtio, Sallan kunta, Sallan yhteismetsä ja yksityiset maanomistajat. Maantie 950 tiealuetta reunustaa pääosin havumetsä. Tiemaisema on näin ollen enimmäkseen suljettu, metsän reunustama. Näkymät avautuvat välillä avosuolle ja tunturille. Kuva 2. Tunturinäkymä maantieltä 950 (Hautajärventieltä) Pyhäjärven kohdalta Puh ,

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 6 (32) Kuva 3. Suunnittelualueen sijainti ilmakuvassa MML, 2013 Salla on jaettu luonnonolojensa ja maisemiensa puolesta kahteen maisemaseutuun: eteläinen kolmannes kuuluu Kuusamon vaaraseutuun, jota soiden ja jyrkkäpiirteisten vaarojen ja harjujaksojen lisäksi luonnehtii lukuisat järvi-, lampi-- tunturi- ja vaaraseudun maisemapiirteet. Kuusamon vaaraseudun sekä Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudun raja kulkee juuri Sallan kirkonkylän kohdalla. Kuusamon vaaraseudun maanpinnan muodot ovat jyrkkäpiirteisen vaaramaisia. Etelästä tuleva vaarajakso leveneee lähes ko ko seudun kattavaksi vaaraylängöksi. Vaarojen ohella pinnanmuot toja luonnehtii drumliinikenttienn ja harjujaksojen runsaus. Seudullaa on lisäksi lukuisia pieniä p järviä, jokia sekä puroja. ja jokialueet. Sallan keski- ja pohjoisosaa leimaavat puolestaan Itä-Lapin Soita on paljon ja ne edustavat Peräpohjolan aapasoita (Maisema-aluetyöryhmän mietintö I, 1993). Puh , fax ,

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 7 (32) Vesistö- ja ilmasto-olosuhteet Sallan kunta kuuluu sekä Kemijoen että Koutajoen vesistöalueeseen. Päävedenjakaja kulkee Onkamojärven länsipuolelta Pyhätunturin, Ruuhitunturin, Vilmatunturin, Karhujärven ja Maaninkavaaran kautta Kuusamon kunnan puolelle. Kaava-alue sijoittuu Kemijoen vesistöalueelle Kallio- ja maaperä Suunnittelualueelle ei sijoitu pohjavesialueita. Vallitsevat tuulensuunnat Sallassa ovat etelä, kaakko ja lounas. Sallan kallioperä muodostuu pohjoisosaltaan Koillis-Lapin pohjagneissialueesta, itäosaltaan vulkaanisista kivistä ja länsiosaltaan Keski-Lapin graniittialueesta. Kallioperäkartan mukaan kaava-alue koostuu pääasiassa ortokvartsiitti-kivestä. Vulkaniitti muodostaa molemmin puolin Pyhäjärveä kapeat suikaleet. Silttikivestä ja kvartsiitista muodostuu Sallan keskustan alue. Iso ja Pieni Pyhätunturi sekä Marjavaara koostuvat graniitista ja migmatiitista. Itä-Lappi on maaperältään vaihtelevaa aluetta. Pohjoisessa ovat yleisiä rapakalliot ja eloperäiset kerrostumat sekä keskiosassa maisemassa näkyvät kumpumoreenit. Itä- Lapin eteläosassa on runsaasti aktiivisesti virranneen jään synnyttämiä virtaviivaisia moreenimuotoja, drumliineja ja viiruja. Drumliineilla on usein kalliosydän ja sen perässä pitkä moreenihäntä, joka ilmaisee täsmälleen muodostuman synnyttäneen jäätikön virtaussuunnan Luonnonympäristö Suunnittelualue on rakennettua tiealuetta ojineen ja vierialueineen. Maantien 950 tiealuetta reunustaa pääosin havumetsä. Näkymät avautuvat välillä avosuolle ja tunturille. Sallan seutu edustaa kokonaisuudessaan pohjoisboreaalista kasvillisuusvyöhykettä. Metsätyypeiltään Sallan seutu on jaettu Koillismaan ja Peräpohjolan kasvillisuusvyöhykkeisiin. Kaava-alue sijoittuu Peräpohjolan vyöhykkeeseen. Metsät ovat pääasiassa talouskäytössä. Kasvutyyppeinä on kuiva ja kuivahko kangas. Peräpohjolan kuivilla kankailla (MCClT l. mustikka-kanerva-jäkälätyyppi) puustoa muodostaa mänty. Aukkoinen varvusto kostuu lähinnä kanervasta ja variksenmarjasta. Myös mustikkaa, puolukkaa ja juolukkaa esiintyy. Pohjakerrosta hallitsevat porojen lyhyeksi kaluamat poronjäkälät sekä harvat sammaleet. Kuivaa kangasta esiintyy Pyhäjärven lounaispuolella. Kuivahkolla kankaalla (EMT l. variksenmarja-mustikkatyyppi) puustoa muodostaa yleensä mänty, jonka sekapuina esiintyy hieskoivua ja kuusta. Aukkoista kenttäkerrosta muodostavat mustikka, puolukka ja variksenmarja, myös juolukkaa ja suopursua tavataan. Pohjakerrosta hallitsevat seinäsammal ja kynsisammaleet sekä muutamat jäkälät. Suokasvillisuuden vyöhykejaossa Salla kuuluu Peräpohjolan aapasoiden vyöhykkeeseen. Soistunutta aluetta kaava-alueella on Pyhäjärven pohjois- ja eteläpuolella. Suot ovat pääasiassa ojitettuja. Alueen soista suurin osa on rämeitä ja nevoja. 1 Manner & Tervo, Puh ,

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 8 (32) Luonnonsuojelu Kaava-alueelta ei ole havaittu luonnonsuojelulain 29 ja luonnonsuojeluasetuksen 10 nojalla suojeltavia luontotyyppejä. Kaava-alueelle ei sijoitu lintuvesien suojeluohjelman mukaisia alueita eikä tärkeitä FINIBA lintualueita. Kaava-alueella ei ole tiedossa uhanalaisia kasvilajeja. Kaava-alue sijaitsee Sallatunturin osayleiskaavan alueella. Osayleiskaavoituksen yhteydessä on tiedusteltu mahdolliset uhanalaiset kasvilajit. Pyhäjoenvarsi on merkitty Sallatunturin osayleiskaavaan luonnonarvoiltaan merkittäväksi. Sallatunturin osayleiskaavan luontoselvityksen mukaan Pyhäjärven ympäristössä on tehty useampana vuotena havaintoja kotkasta, mutta laji ei pesi alueella. Pyhäjärven pohjoisosasta laskevan Pyhäjoen varrella on pienialaisia iäkkäämpiä sekametsäkuvioita, joilta on todettu mm. kanahaukan pesäreviiri. Lisäksi Pyhäjoen varrella sijaitsevien hakkuiden ulkopuolelle jäävien iäkkäämpien havupuuvaltaisten sekametsäkuvioiden mainitaan olevan esim. pohjantikan ja palokärjen mahdollisia elinympäristöjä. Natura Kaava-alueelle ei sijoitu Natura-verkostoon kuuluvia alueita. Suunnittelualue sijaitsee lähimmillään 1.16 km etäisyydellä Aatsinki Onkamon Natura-alueen rajalta (FI ). Aatsinki-Onkamon (FI ) Natura-alue on suojeltu luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena. Alueen pinta-ala on ha. Alue sijaitsee kokonaisuudessaan Sallan kunnan alueella. Natura-alueen suojeluperusteina on esitetty seuraavat luontotyypit: Pikkujoet ja purot, Tunturikankaat, Tunturipajukot, Aapasuot ja Luonnonmetsät. Luontodirektiivin liitteen II lajeista Natura-alueen suojeluperusteissa on mainittu karhu ja saukko. Lintudirektiivin liitteen I linnusta alueella esiintyvät ampuhaukka, helmipöllö, hiiripöllö, liro, metso, palokärki, pohjantikka, pyy, suokukko ja varpuspöllö (Valtion ympäristöhallinto 2006). Aatsinki-Onkamon Natura-alueeseen kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelman kohde Kaunisharju (AMO120211) sekä Aatsingin haudan soiden soidensuojelualue (SSO120562). Puh , fax ,

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 9 (32) Pyhäjoenvarsi Poronhoito Kuva 4. Suunnittelualueen sijainti (pun) suhteessa Aatsinki-Onkamo Natura-alueeseen ja Pyhäjoenvarteen Sallan kunnan alueella porotalous on peruselinkeino. Pyhäjärven alue sijaitsee Sallan paliskunnassa. Alueella laiduntaa poroja läpi vuoden. Suoalueet ja rantaniityt ovat yleisesti porojen kesälaidunalueita, kangasmaat syksy- ja talvilaidunaluetta. Suunnittelualueen lähistöllä n. 1,8 km länteen Ruuhijoen länsipuolella paliskunnalla on poroerotusaita, jota käytetään porojen kokoamiseen syksyllä ja talvella (Kielto-ojan poroaita). Poromiehet liikkuvat alueella poronhoitotehtävissä, mm. tilapäisten siirrettävien aitarakennelmien tekeminen ja talvella porojen tilapäinen lisäruokinta. Talvella käytetään heinäjuontoja, joiden avulla porot ohjataan siirtoaitaan. Paliskunnan periaatteisiin kuuluu, ettei porojen ruokaa, heiniä, rehua tai jäkälää levitetä pihapiireihin. Poronhoitolaissa (2 ja 3 ) on määritelty poronhoitoalue ja poroille vapaa laidunoikeus. Pyhäjärven alue sijaitsee poronhoitoalueella. Puh ,

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 10 (32) Rakennettu ympäristö Maantien 950 tiealuetta reunustaa enimmäkseen rakentamatonta aluetta. pääosin havumetsä ja sen ympäristö on Maantien varrella Pyhäjärven lähistöllä on ravintolarakennus. Kauempana tieltä on rakennettu jonkun verran loma-asuntoja Talokotajärven ja Sallatunturin matkailukeskuksen kohdalla. Pyhäjärven Palvelut Suunnittelualue yhdistää Sallan kirkonkylän ja Sallatunturinn matkailukeskuksen palveluja. Maantien varrella Pyhäjärven kohdalla toimii Sallan Maja, jossa on ravintolaa ja mökkimajoitus. Kuva 5. Sallan Maja Kulttuuriympäristött ja muinaisjäännökset Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole inventoituja kulttuuriympäristökohteita eikä arvokkaita maisema-, kulttuuriympäristö- tai perinnemaisema-alueita. Suunnittelualueella vaikutusalueella asemakaavan suunnittelualueen ulkopuolella tunnetaan kolme muinaismuistorekisteriin merkittyä kiinteää muinaisjäännöskohdetta (www.kulttuuriymparisto.nba.fi). Pyhäjärvi 19 ( ) -niminen kiinteä muinaisjäännöss sijaitsee Pyhäjärven eteläosan länsirannalla sijaitsevan huvilan pihapiirissä. Paikalta on löytynytt kvartsilöydöksiä asuinpaikka. hiekkamaasta. Muinaisjään nnöstyyppi on kivikautinenn Pyhäjärvenselkä 36 ( ) niminen kiinteä muinaisjäännös sijaitseee Pyhäjärven eteläpään länsipuolella, kapealla hiekkaharjanteella ja kuivuneenn lammen pohjoisrannalla. Alueella on pyyntikuoppia kapeahkolla a hiekkaharjanteella. Kuopat ovat muodoltaan pyöreähköjä tai soikeita ja niidenn halkaisijat ovat 1-2,5 metriä. Kvartsit ovatt löytyneet matalan lammen Puh , fax ,

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 11 (32) pohjoisrannalta. Paikka on hyvin suojainen, sillä sitä ympäröivät harjanteet kaikilta ilmansuunnilta. Alueella on pienialaisia hiekkapaljastumia, joista artefaktit on poimittu pintalöytöinä. Maaperä on hienoa hiekkaa. Talviskotalampi 200 ( ) - Talviskotalammen itärannalla reheväkasvuisessa maastossa on suorakaiteen muotoinen, noin 1,5 x 1,0 metriä laaja kivilatomus. Kaakko-luodesuuntainen röykkiömäinen latomus sijaitsee noi 20 metrin päässä jängän reunasta. Se on koottu pienehköistä, noin 20 senttimetriä halkaisijaltaan olevista kivistä. Pyhäjärvenselkä 36 ( ) Pyhäjärvi 19 ( ) Talviskotalampi 20 ( ) Liikenne Kuva 6. Muinaismuistokohteiden sijainti peruskartalla MMLL 2015 Maantie etelään 950 on nimeltään Kuusamontie kirkonkylässä ja Hautajärventie kirkonkylästä Hautajärvelle asti. Maantie 950 on nykyisin päällystetty, tien poikkileikkaus on 8/7 ja maantie on pääosin valaisematon. Nopeusrajoituss suunnitteluosuudellaa on 80 km/ /h 100 km/h. Pyhäjärven Sallan Majan kohdalla ja Sallatunturin matkailukes kuksen kohdalla kuitenkin 60 km/h. Maantien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on suunnittelualueella noin ajoneuvoa vuorokaudessa, joista raskaiden ajoneuvojen osuus on 2 % Nykyisin kevyen liikenteen käyttäjätt kulkevat maantienn reunaa, aiheuttavat maantien suuret nopeudet sekä valaistuksen puuttuminen. jolloin vaaraa Kirkonkylässä kevyen liikenteen väylä on rakennettu maantien 950 varrelle taajaman reunaann asti. Kevyen liikenteen väylä on myös rakennettu välille Sallatunturi- PanParks/Poropuisto. Kirkonkylän ja Sallatunturin välillä ei olee kevyen liikenteen väylää. Puh ,

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 12 (32) Reitistö Tekninen huolto Suunnitteilla oleva kevyen liikenteen väylä yhdistää toteutuessaan olemassa olevat kevyen liikenteen väylät. Kirkonkylän ja Sallatunturin välinen moottorikelkkailureitti kulkee enimmäkseen maantien 950 (Hautajärventietä, Kuusamontietä) rinnalla. Moottorikelkkareitti alittaa maantie 950 Pyhäjärven Sallan Majan kohdalla. Sähköverkostosta vastaa Koillis-Lapin Sähkö Oy. Kuusamontieltä länteen kulkee pohjois-eteläsuuntainen 2 x 20 kv:n tupla-voimalinja. Vesihuollosta vastaa Sallatunturin vesi- ja viemärilaitos. Pyhäjärven ja Sallatunturin vesihuoltoverkosto on yhdistetty kirkonkylän verkostoon. Sallatunturilla on vedenottamo Hangasjoen lähellä. Sallan kirkonkylän keskuspuhdistamossa on varauduttu 6000 asukkaan tarpeisiin, 2000 asukasta ja sesonkina 4000 majoittujaa varten. Vesihuollon päälinja Sallatunturilta kirkonkylän puhdistamoon kulkee järven länsipuolella suunnittelualueen läpi. Pääosa olemassa olevasta rakennuskannasta on liitetty siihen mukaan lukien järven pohjoispuolella oleva mökkikylä. 3.3 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Maakuntakaava Valtionneuvoston päätöksellä voimaan tuulleet tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä valtion viranomaisen toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa. Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat suunnittelua koskevia velvoitteita. Suunnittelualuetta koskevat alueidenkäyttötavoitekokonaisuudet ovat: Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet (Lapin tunturialueet) Suunnittelualue sijaitsee Itä-Lapin maakuntakaavan alueella. Maakuntakaava on saanut lainvoiman Rovaniemeen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laadinta on vireillä. Kaava kumoaa vahvistuessaan Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavat sekä Rovaniemen vaihemaakuntakaavan. Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava jää voimaan. Valmisteluaineisto on asetettu nähtäville ja lausunnoille väliseksi ajaksi. Maantie 950 (Hautajärventie, Kuusamontie) on maakuntakaavassa merkitty seututieksi, tavoitteena tieluokan muutos, seututie kantatieksi (st kt). Tien yhteyteen on merkitty moottorikelkkailun runkoreitti. Puh , fax ,

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 13 (32) Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty matkailupalv velujen alueeksi (RM 1421 Sallatunturi) Varausperuste: Valtakunnallisesti merkittävä alue. Kehittämisperiaate: Kehitetään alueellee selvä keskusta, jonka kesäilmeestä myös huolehditaan. Kehitetään aluetta kansainväliseksi matkailu-keskukseksi sekä varaudutaan henkilökunnan asuntojen ja palveluiden sijoittamiseen. Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa merkittyyn laajaan matkailun vetovoima- alueeseen, matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mvv 8401 Itä-Lapimatkailullista vetovoimaisuutta: luonto- jaa kulttuurikohteet, reitit, liikenneyhteydet ja markkinointi. Erityisesti kehitetään matkailukeskusten ja reitin varrella toimivien maaseudun yritysten yhteystyötä. matkailualue). Kehittämisp periaate: Kehitetään kokonaisuuden Suunnittelualueen sijainti Kuva 7. Ote Itä-Lapin maakuntakaavasta ja suunnittelualueen sijainti Matkailupalvelujenn alue Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä matkailupalveluiden alueita, kuten matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, lomahotelleja, leirintäalueita tai muita vastaavia matkailua palvelevia toimintoja. Matkailun kohdealue. vetovoima-alue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen Merkinnällä osoitetaan matkailun alueidenkäytöllisiää periaatteita. ja virkistyksen kehittämisen Puh ,

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 14 (32) Aluetta tulee kehittää matkailukeskusten, maaseutumatkailun, palvelujen ja reitistöjen yhteistoiminnallisena kokonaisuutena. Koko maakuntakaava-aluetta koskevia yleisiä määräyksiä tulee huomioida asemakaavan suunnittelussa Yleiskaava Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sallatunturin alueen osayleiskaavan muutoksen. Kunnanhallituksen päätöksellä osayleiskaava on tullut voimaan lukuun ottamatta tiloja 6:30 ja 6:40. Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksellä osayleiskaavasta on tullut kaikilta osin lainvoimainen. Osayleiskaavassa on esitetty strategisia tavoitteita maankäytölle. Osayleiskaava on ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja muutettaessa. Maantie 950 (Kuusamontie, Hautajärventie) on luokiteltu seututieksi, mutta osayleiskaavassa merkitty kantatieksi maakuntakaavan tieluokan muutostavoitteen mukaisesti. Kevyen liikenteen väylän yhteystarve on osayleiskaavassa merkitty maantien 950 yhteyteen välille Sallan kirkonkylä PanParks-Poropuisto. Kevyen liikenteen väylä on toteutettu välille Sallatunturi-PanParks. Puuttuva osa Salla-Sallatunturi on vireillä. Suunnittelualue on osayleiskaavassa osittain merkitty suunnittelutarvealueeksi. Puh , fax ,

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 15 (32) suunnittelualuee Kuva 8. Ote Sallatunturin alueen osayleiskaavastaa ja suunnittelualueen sijainti Puh ,

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 16 (32) Puh , fax ,

21 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 17 (32) Kaavarunko Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavarungon asemakaavan laadinnan pohjaksi (KV ). Kaavarungon suunnittelualuee sisältää ranta-asem akaavan korttelit 1-4, 18-32, 25-35, ja 37-46, suunnittelualueen ulkopuolellee jäävät ranta-asemakaavan korttelit Pyhäjärven alueen yleissuunnittelu on aloitettu maanomistajakyselyllä. Kaavarunko on laadittu kolmen vaihtoehdon pohjalta ja asetettu nähtäville. Kaavarunko oa on tarkennettu saadun palautteen pohjalta ja siten, että alueen yhdyskunta- tekniikan rakentaminen voidaan toteuttaa kohtuullisilla kustannuksilla. Asemakaavaa laaditaan kaavarungon mukaisesti osa-alueittain. Kuva 9. Hyväksytty kaavarunko ja suunnittelualueen likimääräinen rajaus Puh ,

22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 18 (32) Asemakaava Asemakaavamuutos ja asemakaavan alueita. laajennus koskee Kirkonkylän asemakaavan ja Sallatunturinn Kirkonkylän asemakaava Sallatunturin asemakaava Pyhäjärven pohjoisranta Sallatunturin asemakaava Pyhäjärven länsiranta Sallatunturinn asemakaava Sallatunturin asemakaava, Talokotajärven alue Kuva 10. Suunnittelualueen sijainti suhteessa olemassaa oleviin asemakaavoihin Puh , fax ,

23 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 19 (32) Kirkonkylän asemakaava Muutettava osa kirkonkylän asemakaavasta on laadittu (vahvistettu U 700). Asemakaavamuutos koskee maantien 950 liikennealuetta (Hautajärventie, Kuusamontie), joka on asemakaavassa merkittyy yleiseksi tiealueeksi vierialueineen (LTY). Yleisen tiealueen rajaus tarkistetaan. Kuva 11. Ote kirkonkylän ajantasakaavasta, muutettavan alueen likimääräinen sijainti Telttailu- ja leirintäalue (RT),, puistoalue (VP), retkeily- ja ulkoilualue (VR), hautausmaa (EH) ja maa- ja metsätalousalue (M). Puh ,

24 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 20 (32) Pyhäjärven alue, kaavarunko ja Sallatunturin asemakaavan laajennukset alueella Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavarungon tulevien asemakaavojen laadinnann pohjaksi (KV ). Kaavarungonn suunnittelualue sisältää osan voimassaa olevasta Pyhäjärven ranta-asemakaavasta ( 1987), joka ei kuitenkaan ulottu yleisellee tielle asti. Asemakaava laaditaan kaavarungon mukaisesti osa-alueittain. Tähän asti kolme osa-aluetta on asemakaavoitettu. Kuva 12. Pyhäjärven alue, kaavarunko ja asemakaavoitetut osat (pun) Puh , fax ,

25 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostu s 21 (32) Pyhäjärven länsirannalla sijaitsevat asemakaavoitetut alueet Sallatunturin asemakaava KVV hyv Sallatunturin asemakaava KVV hyv Kuva 13. Sallatunturin asemakaava, Pyhäjärven länsirannalla sijaitsevat osa-alueet ja muutosalueiden sijainti Puh ,

26 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 22 (32) Sallatunturin asemakaavan muutosalueet Talokotajärvenn ja Keselmäjärven lähistöllä Sallatunturin asema- kaavan laajennus, Talokotajärven alue, KV hyv Sallatunturin asemakaava Kuva 14. Ote Sallatunturin ajantasakaavastaa ja muutosalueiden sijainti 3.4 Rakennusjärjestys Valtuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen, jokaa on tullut voimaan 3.5 Pohjakartta Asemakaavan pohjaksi käytetäänn olemassaa olevien Sallan S kirkonkylän, Pyhäjärven alueen ja Sallatunturin alueen asemakaavojen hyväksyttyjen pohjakarttojen yhdistelmä. - Kirkonkylän asemakaavan pohjakartta onn hyväksytty maanmittauslaitoksella, MML 1910/ / Pyhäjärven alueen pohjakartta a on hyväksytty , maanmittaislaitoksella, MML 3613/ / / Sallatunturin alueen pohjakartta Puh , fax ,

27 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 23 (32) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vuonna 2014 käynnistänyt maantien 950 (Hautajärventie, Kuusamontie) kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman laatimisen välillä Salla-Sallatunturi. Hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden ja alueen kevyen liikenteen kulkuyhteyksien parantaminen. Alueella on voimassa Kirkonkylän ja Sallatunturin yleis- ja asemakaavat. Sallatunturin ja kirkonkylän asemakaavat poikkeavat osittain tiesuunnitelmasta. Jotta kevyen liikenteen tiehanke voi toteutua, tulee kunnan käynnistää ja saada lainvoimaiseksi hankkeen vaatimat kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja Sallatunturin asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus päätti kokouksessaan käynnistää Salla-Sallatunturi kevyen liikenteen väylän rakentamista varten kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja Sallatunturin asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallisella tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Yksityiset ja yhteisöt - maanomistajat ja -haltijat - kunnan asukkaat, kirkonkylän ja matkailukeskuksen kävijät - kirkonkylän ja matkailukeskuksen yrittäjät - Koillis-Lapin sähkö Oy - Sallatunturin vesi- ja viemärilaitos - Paliskunta: Sallan Palkinen Viranomaiset - Sallan kunta - Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskus - Liikennevirasto - Lapin liitto - Lapin pelastuslaitos, Salla - Museovirasto - Lapin maakuntamuseo Asemakaavojen muutosten ja laajennuksen vireille tulosta kuulutetaan samanaikaisesti valmisteluaineiston nähtäville asettamisen kanssa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavoitushankkeen eri vaiheiden etenemisestä tiedotetaan kuulutuksella Kotikymppilehdessä, kunnan tiedotuslehdessä, kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetissä osoitteella Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ilmoitetaan kirjeitse. Puh ,

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot