, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ", 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys."

Transkriptio

1 että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa selostavia luentoia Myös on liiton jäseniä kehitettävä niin, että he liittyvät ajan hengen edellyttämiin ammatillisiin-, nuoriso-, raittius- ja poliittisiin sekä sivistyksellisiin työväenjärjestöihin ja toimimaan niissä Edellä olevan johdosta liittotoimikunta viittaa esitykseensä, 3Mihin TUL pyrkii?) ja toteaa, että liittotoimikllnnan kanta edellä esitettyihin kysymyksiin tulee siinä selvästi maäritellyksi ~litä tulee siihen, ettei liiton periaateohjelmaa ole v 1941 jälkeen toteutettu, esityksen tekijä tietänee yhtä hyvin kuin liiton johtokin, minkä verran sotavuosina oli mahdollisuus toteuttaa työväenliikkeen aatteellisia ohjelmia Väite J)ettei sitäkään, enes ole toteutettu) siitå huolimatta ei pidä paikkaansa, sillä esim sotavuoden J 944 vahvistettujen kursssien ohjelmaan nimenomaan sisällytettiin mm seuraavat pakolliset luennot: 1 Työväen urheiluliikkeen yhteiskunnallinen luonna, a) liiton synty ja kehitys, (e liiton yhteiskunnallinen asema,? Työväen urheiluliikkeen periaate ja tarkoitus, a) liitto urheilu- ja kasvatusjärjestönä, b) työväen urheiluliikkeen ja porvarillisen urheilu liikkeen eroavaisuudet; c) liiton suhde muuhun työväen liikkee<>een, ja 3 Työväen Urheiluliiton järjestörakenne Tämän lisäksi tulivat vielä vapaaehtoiset luentoaiheet, jpissa mainitaan mm työväen omatoiminen sivistystyö sekä TUL ja ammattiyhdistysliike ESITYS N:o 26 Esitys nuorisotyöstä Helsingin Visan esitys Viime aikoina, erittäinkin näinä sotavuosina on ollut hav()ittavissa nuorison keskuudessa jyrkkää luisumista kurittomuuteen ja ilkivaltaan, joka on omiaan heikentämään myös työläisnuorison sosiaalista tasoa Esimerkiksi a lkoholin käyttö on melko yleistä TUL:n n uorisonkin keskuudessa, josta taas johtuu seurojen toiminnan vaikeutuminen monella tavoin Esimerkiksi arvost ellaan niitä seuroja, joita päihtyneet nuorukaiset edustavat ja tuomitaan mm seura kuin liittokin niin perusteellisesti, että eräillä paikkakimnilla ei 98 ole voitu majoittaa TUL:n alaisia seurajoukkueita kilpailumatkoillaan yleisiin matkustajakoteihin On myös huomioitava eräs puoli nuorisokysymyksestä, johon ei ole kiinnitetty riittävää huomiota Se on, kuinka tällaisen jäsenistön keskuudessa pääsevät helposti vaikuttamaan epädemokraattiset nuorten järjestöt kuten sotilaspojat, parlio- ja monet muut puolueettomuuden nimeä kantavat järjestöt, jotka yrittävät saada nuorisoa unohtamaar: mih~ luokkaan he kuuluvat ja tekevät heistä kansanvaltaa vastusta\la all1eksla Siksi seura ehdottaa liittokukoukselle, 1) että nuorison kas~attamiseksi todella päämäärästään tietoiseksi ja r~ittiiksi työläisurheilijoiksi kiinnitetään TULssa periaatteelliseen kasvatukseen sille kuuluvaa huomiota ja 2) että TUL kääntyy työväen raittl:usliito n puoleen saadakseen siltä asiantuntija-apua raittiustyön tukemiseksi TUL:n jäsenistön keskuudessa ja 3) että perustetaan nuoriso- ja varhaisnuorisol1 kerhoja, joiden tehtävänä olisi myös periaatteellisen kasvatuksen ohella opastaa liittomme nuorisoa käsittämään ammatillisen järjestäytymisen sekä kansanvaltaisen ajattelu- ja toimiiltatavan välttämättömyyttä Liittotoimikunnan l;,usunto: Liittotoimikunta yhtyy esityksessä oleviin ajatuksiin nuorisokasvatuksen perusteista ja toteaa, että raittiustyön tehostamisessa liitto on ollut läheisessä yhteistyössä työväen ainoan raittiusjärjestön, Suomen Sos-dem RaIttIUSliiton kanssa Nuoriso- ja varhaisnuorisokerhojen perustamista koskeva kysymys on sopivinta selvittää liittotoimikuljnan sitä asiaa koskevan esityksen»i1uortentoiminnan Iludelleenjärjestelyn,) yhteydessä Penaatteellisesta kasvatuksesta liittotoimikunta viittaa esityksen N:o 13 yhteydessä antamaansa lausuntoon ESITYS N:o 27 TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö H elsingi n Kotkien es itys TUL-lehti ei enaa vuosikausiin ole sisältöusä ja toirnitllstapansa vuoksi tyydyttänyt laajoja työläisurheilujoukkoja L ehti on ~äydellisesti unohtanut varsinaisen tehtävänsä: työläisurheiluväel1 heukisen kasvatuksen ja sen yhteenkuuluvaisuuden koko muun työväenliikkeen kanssa Työväenliike,, 99

2 ja sosialismi - san~ on kokonaan kadonnut lehden palstoilta ja tilalle on 11mestynyt ~~nsalhsen yksimielisyys tunnus, sen viime vuosina muotiin tulleessa kaikissa epädemokraattisissa muodoissa Työläisurheiluväen suhdetta ammatilliseen, raittius- ja nuorisoliikke elole lehdessä paljonkaan kosketeltu Sensijaan on palstat täyt tty k elsee~ la1 11 t"i"" hl 1 e al {en Sl a yo alsur ei uväe le toisarvoisella, vieläpä sen kasityksill t r vastakk 11 k ki"t e a, sm alsl a m rjol ukslila Porvarien kilpailuselostukset ja -tulokset vaäräa kunma- Ja sankarimieltä uhkuvat sotakuvaukset Neuvostoliitto~ vastaan, natsi-saksan nöyräniskainen ihannoiminen,en mltä 1 alslmplen " porvanlllsten JarJesto1en tolmmnan selostaminen ovat täytta" t I hd palstat,nee e en Kun on tarka~nut lehclen toimitustapaa, uiin on pannut merkille, että kir J~ltt~JI~a 011 ~sllntynyt melkein aina samat henkilöt ja nimimerkit Tämä plem tollmtt~~akunt~ ~äyttää palstat numerosta numeroon Kun he suurelta osalta ovat ~lton lelv~ssä, ja ~un tietää, kuinka ahdaskatseista ja TULn pe~mte~lle vler~s~a ~?lmmta vume vuosina on ollut, niin hyvin ymmärtää, e~tä ~älden ~lrjolttaj1en kynän kautta tuo ilmapiiri on levitetty lehteenkin Tämanlaatumen 1 h kij" d samalstettu ja muutamien liarvojen Joht avlssa asemissa? e~~en en ~l en j~rje~tä~~ t:>imitustapa ei vastaa kansan valtaista jär Jestodemokrabaa KlrJolttaJlksl pitäisi päinvastoin saada TUL t tell k " II, penaa - 1 e us ollist~n tyolalsur~ellijolden kirjoituksia maan eri puolilla toimivista seu~olsta Ylläm~mltllnlaUlen ahdaspiirinen tbimitustapa ja lehden sisältö, ~=J:htanut suhen, että TUL lehden levikki ei ole lähestulkoonkaan tyy- Nyt kun aika yleensäkin on muuttunut ja työläisurheilijat ovat kotiutune et J~kuI1 TUL-Iehden tähän astiparjaama voitokas Sosialistinen Neuvostok~ns?Je~ lutto on urheilij?ineen pelastanut meillekin toimintavapauden Nyt OhSl JO aika TUL-lehdenkm muuttaa tähänastista sl sält oal1sa " a hd aslnle Iin en, Jo~taJapenaatteelle perustuva natsifascistinen asennoituminen on heitettävä pois, Ja ot~~ava jou~otoiminnaile perustuva demokratian henki tilalle ~~hden tuhsl sel:å~b kuvastaa työläisurheilujoukkojen mielialoja Työlälsurh~~l~n ~helstä yhteenkuuluvaisuutta rehelliseen tosi demokraattis~en ty~vaenll1kkeeseen o~ selostettava ja painostettava, samoin kuin työlälsurhelluväen osallistumista tällaiseen työhön Ei ole hd tt tt ty"lä hl 1 uno e ava, e ä o ~sur ei un tu ee olla o~ana työväenliikkeen kokonaisuudesta, eikä porvarl~~en pro~~g~ndan v~lmemä ja lakeijana TUL-lehti ei enää saa tukea ~ascl~tlsta yltlolsanmaalhsta polittiikkaa, vaan tulee selvästi sanoutua siitä uti, Ja koettaa kasvattaa lukijoistaan kelpo työläisurheilijoita otka t _ tevat ~levan~a osana työväenliikkeen kokonaisuudesta Jos ei leh~en ny; nen toimittajakunta, joka ajan hengen mukaan on tottunut JoukkoJa kat _ lemaan ylh aa ltä pam, t ahdo, taikka pysty valamaan lehden sisältöä suurten se 100 työläisjoukkojen mielialan mukaiseksi, on heidän tilalleen valittava uudet miehet Ehdotamme TUL lehteen nähden liittokokouksen päätettäväksi seuraavaa: Tilanne TUL-Iehdessäkään ei enää saa jatkua samanlaisena, kuin edes menneinä synkkinä taantumusvuosina Fascistinen ajatustapa, vihan lietsominen naapurikansoja kohtaan, porvariurheilun ja sen pääomien tarpeeton imartelu ja väärä»yksimielisyys-isänmaallisuus), poistukoon ainiaaksi lehden palstoilta, ja tilalle tulkoon tosidemokraattinen, rehti työläisurheiluhenki Edellä olevan johdosta liittotoimiklmta huomauttaa, että sotavuosien julkinen sana oli poikkeuslakien määräämien rajoitusten alaisena TULlehteä ei suinkaan saanut vapaasti toimittaa, vaan sensuuri löi siihen oman leimansa, samaan tapaan kuin kaikissa muissakin sotaakäyvissä maissa Kun rajoitukset näin olivat ankarat ja vapaa sana suurelta osalta julistettu pannaan, ei esityksessä viitattuja yhteiskunnallisia kysymyksiä suinkaan ollut mahdollista käsitellä lehden palstoilla siten, että se olisi tyydyttänyt työläis)lrheiluväen vaatimuksia tai vastannut sen maailmankatsomusta Kun ei liittotoimikunnan eikä lehden toimituksen taholta voitu luonnollisestikaan sallia päinvastaisiakaan kirjoituksia, täytyy sentapaiset syytökset, jotka sisältyvät sanoihin»fascistinen ajatustapa» tai»vihan lietsominen naapurikansoja kohtaan» taikka»johtajaperiaatteelle perustuva natsifascistinen asennoituminen», perusteettomina kiistää Edelleen johtaa kokonaan harhaan väit1;ämä, )että TUL-Iehden levikki ei ole lähestulkoonkaan tyydyttävä) Tyydyttävyys tietysti riippuu siitä, kuinka suureksi vaatimukset levikkiin nähden asetetaan, mutta totuus on se, että TUL-Iehden levikki oli jo viime vuonna suurempi kuin koskaan ja tänä vuonna neljänneksen suurempi kuin viime vuonna Liittotoimikunnan käytettävissä olevien tietojen mukaan TUL-Iehti on nyt levikiltään maan suurin Ja se leviää melkein yksinomaan liiton jäsenpiiriin Esityksen perusteluissa on ajatuksia, joihin voidaan täydellä syyllä yhtyä, kuten esim vaatimus siitä, että»työläisurheilun yhteenkuuluvaisuutta rehelliseen tosi demokraattiseen työväenliikkeeseen) on edelleen selostettava ja painostettava, sekä, ettei koskaan saa unohtaa, )että työläisurheilun tulee olla osana työväenliikkeestä) jne Nämä ovat itsestään selviä periaatteellisia toteamuksia, joita tässäkin yhteydessä voidaan korostaa Sen vuoksi, jos liittokokous tahtoo tämän kysymyksen yhteydessä erikseen määritellä kantansa TUL-Iehden sisällöstä ja toimitustavasta, liittotoimikunta ehdottaa kokouksen päätettäväksi seuraavaa: 101

3 Koska työväen urheiluliike olemuksensa mukaan kuuluu tt _ mattomana, " osana t yov "ä en l u k keeseen, liittokokous " pitää tärk erol a että luton julkaisuissa varsinkin nyt k, eana, kaytölle t tt ",,un Julkisen sanan vapaalle, ase e uja rajoituksia on väljennetty, edelleen k t ennenkin selostetaan työläisurheilun yhteisk lli t u en liiton tehtä ä" t "!ä" unna s a merkitystä "t d v a " yo " lsnuonson kasvatusjärjest, ona Ja sen mukaisesti,~ esun t ",, uo aan nntä p, enaatteellisia, eroavaisuuksia Jotka ovat 1,0 emassa yovaen Ja porvanlllsen urheiluliikkeen välillä, ESITYS N :o 28 Jääkiekkoilu liiton ohjelmaan Tampereen K ilpa-veljien esitys, Jä~kiek~o on kansainvälisesti suosituin joukkuepe;i t l " " yleisosuoslo esim, maassamme jatkuvasti kas a"vlsm J~ on sen verrattain pieni korkeiutaa ",,~anut, Llsaksl pehalue on jääkiekkoradan saa kunto::u n~~s::: e~::;ki~~apalloal1~esta, jonka vuoksi missä on pieni kenttäaukea a m a se~lalsllla paikkakunnilla Jääkiekkoallleen koosta JOh~U ahdolllsuus v~den Ja sähkövalon saantiin en on sen valaistus helposti " t tt sen vuoksi sitä voi pelata päivän valosta rii " Ja~Jes e y, ja esim, työläisurheilijain peli kosl- h 11?pumatta, Ja Slma mielessä se on seen, Lisäksi pelin henl{l on p l,a ei ä e:ole tilaisuutta päiväharrastukajon illlesma,is m k, jota on pidettävä " e paa um eslm, jääpallossa,,,enempi nuonsopelmä ja Joka t" h JOltusaikaa päivisin Ed ll" l,vaa 11 arrastajaltaan har-, e a,o evan vuoksi ehdotammekin, että TYöväen Urheiluliitto ottaisi jääkiekon liit h 1 ;:a~:~~~~~~lm~npit~isiin pelin tunn,etuksi tekemisek~t\i~t;: ;~~~~l~: en seurojen keskuudessa Ja avustaisi seuroj a välineiden h kinnassa, an- Pulloilujaoston lausunto: Palloilujaosto puoltaa Tampereeli 1<:1 I pa-v eljien esitystä, Viitaten uusien urheilumuotojen ottamis t ", lausurtoihin liittotoimikunta puoltaa ääkie~ a lnton ohjelmaan antamiinsa mutt,a muistuttaa n iistä vaikeuksista: joit: l~~o~:t~~lsta l~l~on ohjelmaan, urhellum uotojen kehittämisessä ssa 0 Olssa on uusien 102 ESITYS N:o 29 Suunnistaminen liiton ohjelmaan Helsingin K isa- Toverien esitys: Maassamme on jo useita vuosia harrastettu suunnistamista niin kilpailu: kuin harrastusmuotonakin, mutta til,mä urheilumuoto ei ole ollut virallisesti liittomme ohjelmassa, vaan on seuroissa harrastettu sitä muun toiminnan ohella, Onhan suunnistaminen juuri se urheilulaji, joka saa massat liikkeelle niin kilpailijainkin kuin harrastelijainkin piireissä Ulkoilun sekä ympäristön tuntemuksen kannalta on suunnistaminen mitä parhainta Suunnistaessa pääsee jokainen raikkaaseen metsään, pois kaduilta ja pölyisiltä maanteiltä, joten sen terveydellinenkin arvon on huomattavan suuri Edellä olevan johdosta voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Kisa-Toverit ry, esittää TULn liittokokoukselle, että liittokokous hyväksyisi suunnistamisen Työväen Urheilu liiton viralliseksi toimintamuodoksi L iittotoirttikunnan lausunto: Liittotoimikunta viittaa melontaurheilua koskevaan lausuntoon ja puoltaa suunnistamisen ottamista liiton ohjelmaan Suunnistaruinen on kuitenkin liikunnanmuoto, joka järkiperäisesti harrastaen vaatii suuren toimitsijakoneiston, joten suunnistamisuiheilun kehittämiselle liitossamme ei tällä hetkellä ole kovin suuria mahdollisuuksia ESITYS N:o 30 Melonta liiton ohjelmaan Helsingin Piiri kunnan esitys: Sen johdosta, että Helsinkiin on perustettu melontaseura nimeltä Me la Veikot, Kun kuitenkaan liiton ohjelmassa ei ole vielä aikaisemmin ollut melontaa, esittää TULn Helsingin piirikunta, että tulevassa liittokokouksessa myös melon,ta otettaisiin liiton ohjelmaan, Piiritoimikunta perustelee esitystään sillä, että tämän urheilumuodon ottaminen liiton ohjelmaan kokoo riveihimme paljon sellaisia jäseniä, jot~a täban asti ovat olleet syrjästä katsojina, ja tällä urheilumuodolla on olemassa suuret toimintamahdollisuudet, sillä onhan m eillä tuhatjärviell maa ja melk ein joka kylässä ja kaupungissa joko järviä tai jokia, joissa voi melontaa harjoittaa, Kun tässä päästään alkuun, niin voidaan pitää myös mestaruuskilpaillltkin melonnassa 103

4 Liittotoimikunnan lausunlo: Liittotoimikunta puoltaa esit etyn urheilumuodon ottamista liiton ohjelmaan, mutta huomauttaa, etteivät liiton käytettävissä olevat voimavarat tällä hetkellä riitä uusien eikä riittävän tehokkaasti kaikkien entisten kään urheilualojen kehittämiseen ESITYS N:o 31 Pujotteluhiihto liiton ohjelmaan Hiihtojaoston esitys:) Hiihtojaosto ehdottaa, että pujotteluhiihto otettaisiin liiton ohjelmaan Liittotoirnikunnan lausunto: Liittotoimikunta puoltaa pujotteluhiihdon ottamista liiton ohjelmaan, mutta viittaa lausuntoihinsa, jotka Se on antanut eräitä muita uusia urheilumuotoja koskevien esityksien johdosta ESITYS N:o 32 Painin kuntoisuuspisteet Kymintehtaan Kisan esitys Kuntoisuusmerkin tulosvaatimuksissa sanotaan, että kansainvälisessä sarjassa saa voittaja 2 pistettä, vaikka on saattanut hävitä sarjan toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneelle, jotka jäävät ilman pistettä Sen sijaan tulosryhmän 8 kohta on asianmukainen ja olisi sitä noudatettava myös kotimaassa sillä tavallisesti kansainväli$issä kilpailuissa on niin kova ja mies lukuine~ sarja, että siinä sijoittuneet sietävät saada pisteen, jonka saamiseen painissa yleensä on vähän mahdollisuuksia Edellä olevaan viitaten ehdotamme, että kuntoisuusmerkkivaatimusten 7 tulosryhmä painin osalta muutettaisiin siten, että kolme pdrhaaksi sijoittautunutta saisi kukin yhden pisteen Painijaoslon lausunto: Sen johdosta, että esityksen hyväksyminen helpottaisi siinä määrin ~aatimuksia, ett~ ne menettäisivät huomattavalta osalta merkitystään, Jaosto asettuu esltykscen nähden vastustavalle kannalle ja ehdottaa sen hylättäväksi 104 L itttotoimikunnan lausunto: Liittotoimikunta yhtyy jaoston kant aan p eriaatteessa Kuntoisuusmerkin sääntöjen tarkistusta on useallakin alalla harkittu, mutta ltk ei ole halunnut t ehdä siitä esitystä, koska kokemukset toistaiseksi perustuvat melkoisesti epänormaaleihin kilpailu vuosiin ESITYS N:o 33 Kuntoisuusmerkin erikoisvaatimukset painonnostossa Pai nonnostajaoston esitys Koska kuntoisuusmerkkisuorituksen tulosldrjassa ei ole uusien sään~ö ki saantiin oikeuttavia erikoisvaatimuksia painonnostossa, eslt Jen mer n l k t l ä" k" t aa Jao sto, etta" ne siihen lisätään Allaolevast a tau u os a se VI a, mm a t uloksen mukaan pisteitä eri sarjoissa enkolsvaatjmukslen tuloksista annetaan Eriko~svaatimukset: Tulosluokka Tulokset sarja 56 kg 60 kg 67% kg 75 kg 82% kg 82% kg I sarja I sarja I sarja I sarja I sarja yli I lk (A lk) 335 kg 355 kg 385 kg 415 kg 435 kg 455 kg II lk (B lk) 275 kg 295 kg 325 kg 355 kg 375 kg 395 kg III lk (C lk) 235 kg 255 kg 280 kg 305 kg 320 kg 335 kg Yhteistulos on saavutettava samoissa kilpailuissa sään:nöissä määrätyllä viidellä eri nostotavaila 1 luokan tulos II luokan tulos UI luokan tulos 9 kuntoisuuspistettä G kuntoisuuspistettä 3 kuntoisuuspistettä Liittotoimikunta asettuu kannattamaan esitystä siitä syystä, että muutokset johtuvat kilpailulajien muuttumisest~ ja s~äntömääräysten uusimisesta Kuntoisuusmerkkivaatimukset on kult~nkm ot~ttava kokonaan uuteen käsittelyyn ja perusteet laadittava UUSIen vaatjmnsten mukal- 105 I

5 sesti Tähä~ ei kuite~kaan ollut riittävästi kokemuksia niiden epänormaahsten kijpailuvuoslen perusteella, jotka viime liittokokouksesta ovat k~lu~eet Toivottavasti saamme tätä kokousta seuraavat välivuodet toimia rauhassa ja kerätä normaalisesta toiminnasta niitä kokemuksia joita merkkivaatimusten uusimisessa välttämättä tarvitaan ESITYS N:o 34 SKL:n ja TUL :n yhteistoimintasopimus Liittotoimikunnan esitys: Liittokoukselle esitetään vahvistettavaksi seuraava Työväen Urheiluliiton ja Suomen Käsipalloliiton välinen yhteistoimintasopimus: Suomen Käsipalloliitto ja Työväen Urheiluliitto sopivat yhteistoiminnasta seuraavaa: 1 Liitot voivat olla yhteistoiminnassa: a) ~uomessa taikka ulkomailla tapahtuvissa olympialaisissa kisoissa maaottehussa, kansainvälisissä mestaruuskilpailuissa ja seuraotteluissa b) Suomessa tapahtuvissa Suomen mestaruussarjoissa, liittojen piiri n Ja seurojen välisissä otteluissa e e) Urheilukenttien ja urheilun oppilaitosten vihkiäisjuhlissa, maksuttomlssa ~rhellun mainostilaisuuksissa sekä tilaisu uksissa, joiden nettotulot kokonaisuudessaan käytetään hyväntekeväisyystarkoituksiin d) Kilpai~ulupa anotaan kummaltakin liitolta kaikissa muissa paitsi punkunnauislssa seuraotteluissa, joissa luvan myöntävät piirit 2 SoPlffiuspuolet sitoutuvat kilpailutoiminnassa noudattamaan Suomen Käsipal1oliiton pelisääntöjä ~ Osallist~misesta olympialaisiin kisoihin, maaotteluihin ja kansainvähsun kllpail~lhin s~vitaan vähintään kahta kuukautta ennen kysymyksessä olevaa kl1pallua tai ottelua, kiireellisissä tai muissa tapauksissa sen mukaan kuin niistä erikseen sovitaan 4 Liitot sopivat keskenään siitä, että a) ne e ivät salli toisesta sopimusliitosta toiseen siirtyvän jäsenensä osallistua mihinkään piirikunnalliseen, kansalliseen taikka kansainväliseen kilpailuun 6 kuukauden kuluessa siirtymispäivärnäärästä lukien b) jäsenoikeuksien saavuttamisen ehdoksi uudessa liitossa asetetaan se e~~ä jäsen on todistettavasti entisessä liitossaan täyttänyt kaikki sen sään~ tojen määräämät jäsen velvollisuudet; todistuksen jäsenyyden vapauttamise~ta VOI antaa s~ seura, johon jäsen aikaisemmin on kuulunut, ja on täl ~amen todistus vllpymättä annettava asianomaisen sitä anottua joko kirjalhsesh tai kahden todistajan läsnäollessa; 106 e) jos jäseneksi pyrkivä entisessä liitossaan on kurinpidollisesta syystä tuomittu kilpailukelvottomaksi tai hänet on määräajaksi erotettu liiton jäsenyydestä, eikä määräaika ole kulunut umpeen muuton tapahtuessa, saa hän uudessa liitossa jäsenoikeudet vasta edellä mainitun määräajan kuluttua 5 Sopimusjärjestöt sitoutuvat kunnioittamaan toistensa itsemääräämisoikeutta, samoin järjestöllistä ja kasvatuksellista itsenäisyyttä, eivätkä pyri vaikeuttamaan toistensa sellaista kansainvälistä toimintaa, joka tapahtuu tämän sopimuksen ulkopuolella Ne pyrkivät myös kykyjensä mukaan poistamaan sellaisia ilmiöitä, jotka häiritsevät yhteistoimintaa ja tässä tarkoituksessa eivät arvostele toistensa tekemiä yhteistoimintaa koskevia päätöksiä 6 Ylläsovittua yhteistoimintaa toteuttamaan allamainittujen erikoismääräysten puitteissa muodostetaan: 1) Yhteistoimintavaliokunta, johon kuuluu 4 jäsentä Valiokunta valitsee puheenjohtajan, jonka ääni ratkaisee äänestyksissä, joissa äänet menevät tasan Tärkeissä tapauksissa voivat asiapuolet alistaa valiokunnan päätöksen omalta osaltaan liittonsa asianomaisen elimen ratkaistavaksi Valiokunnan tehtävänä on: a) valvoa, että yhteistoimintasopimusta noudatetaan; b) päättää maaottelujen ja yhteisten mestaruussarjojen järjestämisestä, c) suorittaa maajoukkueiden ja niiden johtajien valinnat, d) käsitellä taloudelliset kysymykset, e) käsitellä muut sopimuksesta aiheutuvat kysymykset 7 a) Liitto-, piiri- ja seuraottelujen taloudellisessa vastuussa pidetä~n johtavana periaatteena sitä, että voitot tai tappiot jaetaan kummankm asianosaisen kanssa tasan b) Mestaruussarjaa tai muuta sarjakilpailua koskevista taloudellisista määräyksistä, missä edellisessä kohdassa mainittua periaatetta ei tasapuolisuutta loukkaamatta voida soveltaa, sovitaan erikseen 8 Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin liitolle Helsingissä syyskuussa 1944 ESITYS N :o 35 TUL:n ja SP L:n y h tei s ty ö s op irnu~ Liittotoitnikunnan esitys Liittotoimikunta esittää liittokokouksen päätettäväksi olla olevan Työväen Urheiluliiton ja Suomen Palloliiton välisen yhteistyösopimuksen, jonka liittoneuvosto väliaikaisesti käytäntöön otettavaksi vahvisti: HY7

6 Yhteistyösopimus Suomen Palloliitto Ja Työva"en Urheilullltto seuraavaa: sopivat yhteistoiminnasta 1 Liitot voivat olla yhteistoiminnassa:,a) Suomess~ t~i~a ulkomailla tapahtuvissa olympiakisoissa, maaotte- IUttlssla" kansalnvaltslssa mestaruuskilpailuissa ja kansainvälisissä seura, o e UIssa, b) Suomessa tapahtuvissa mestaruuskilpailuissa liittojen pi;rlen _, "["", " ~ Jaseu ro,jen va ISlssa otteluissa; seuraotteluihin kummankin liiton piirit ta l- I t t " 1, ml om seura, ova er~ purlen alueilla, liitot antavat suostumuksensa,,e) Urhell~kenttle,n ja, u~heilun oppilaitosten vihkiäisjuhlissa, maksutto ~ssa,~rhetlun mamostilalsuuksissa sekä tilaisuuksissa, joiden nettotulot kaytetään hyväntekeväisyystarkoituksiin,, 2,?s~l~istum,isesta olympiakisoihin, maaotteluihin ja kansainvälisiin kil?allu~n sovitaan :rähintään kuukautta enn6n kysymyksessä olevaa kilp~llu,a tai ottelua" kiireellisissä tai muissa tapauksissa sen mukaan kuin nusta erikseen sovltaan, 3, ~oid,a~e,en lähimpänä pelikautena osallistua uuden liittonsa virallisun kilp,~u~ ~ulee jalkapalloilijan olla siirtynyt tähän liittoon 1 11 _ S" 31 3, valisena, aikana, sekä jääpalloilijan 1 4, , va"l Isena a ik aaa, ~5estä IlmOItettakoon kummallekin liitolle, Jäsenoikeuksien saavuttan: 1sen eh~na ~u~essa liitossa on myös se, että jäsen on todistettavasti täyttanyt enhsessa liitossaan sen sääntöjen määräämät velvollisuudet T d _ t k, d 0 IS U sen Jasenyy est~ vapauttamisesta antaa se seura, johon jäsen on aikaisemmm,, kuulunut, Ja on tällainen todistus viipyma c " ann e tt ava asianomaisen slta, anottua JO~o kirjallisesti taikka kahden todistajan läsnäollessa,, Jos Jasen on ~de~lisessä liitossaan kurinpidollisista syistä tuomittu kil ailu~~l~o~maksl taikka määräajaksi erotettu liiton jäsenyydestä eikä Jmä ~raalka ~le kulunut umpeen liiton muuton tapahtuessa, saa hän uudessa lutoss~n kil~alluoikeudet va,st,a edellämainitun määräajan päätytytä, 4, Llltot, SItoutuvat kunmolttamaan, toistensa itsema a ra amlso ik eu tt a, samom Jar!estöllistä Ja, kasvatukselhsta Itsenäisyyttä, eivätkä pyri vaikeuttamaan toistensa sellaista kansainvälistä toimintaa, joka tapahtuu tämän soplm~~en,~lk~p~olella, N~ pyrkivät myös kykyjensä mukaan poistamaan sel~~lsla ilffilolta, Jotka hämtsevät yhteistoimintaa ja tässä tarkoituksessa elvat arvostele toistensa tekemiä, yhteistoimintaa koskevia päätöks" 5, Kzlpailutoiminta, ta, a) Kansallisissa kilpailuissa noudatetaan SPL:n kilpailusää t k l 1 t, 1 11 oja Ja 1- P al u OImmnassa nternational Boardin hyväksymiä pelisä:intöjä Suomen los mestaruus ratkaistaan jalkapalloilussa ja jääpalloilussa kilpailussa, jonka muodosta ja taloudellisista määräyksistä sovitaan erikseen, b) Kansainvälisissä kilpailuissa maata edustaa SPL, joka sllunnittelee ja tekee, hankittuaan allamainitun yhteistyövaliokunnan lausunnon, FIFA:n alaisten yhteisöjen kanssa maaottelu- ym, kansainvälistä kilpailutoimintaa koskevat sopimukset sekä esiintyy Suomessa pidettävien maaottelujen jä,rjestäjänä, TUL suunnittelee ja tekee sopimukset SASI:n alaisten yhteisöjen kanssa liitto- ym, otteluistaan, TUL sitoutuu kaikessa FIFA:n alaisessa kansainvälisessä kilpailutoiminnassa tarkoin noudattamaan FIFA:n sääntöjä, 6, Talous, Koko vuoden maaottelut käsitetääl yhtenä toimintana; nettotulos, olkoon se voittoa tai tappiota, jaetaan, sen jälkeen kun siitä on vähennetty maaottelujen järjestelymenot, valmennusmenot sekä mahdolliset muut maaotteluja koskevat menot, joista Yhteistyövaliokunta on tehnyt päätöksen, SPL:n ja TUL:n kesken siten, että SPL:n osuus on 80, TUL:n 20 prosenttia, Maaottelutilitys on kunakin vuonna suoritettava 10, I I, mennessä, Maaottelutilitysten ulkopuolelle jäävät ne mahdolliset avustukset, joita eräät ulkomaiden liitot suorittavat jommalle kummalle liitolle, Jos kuitenkin tehdään erikoislahjoituksia määrättyä maaottelua varten, otetaan ne huomioon tilityksissä, Kotimaisissa SPL:n ja TUL:n välisissä otteluissa pidetä:in johtavana periaatteena sitä, että niiden taloudellinen nettotulos jaetaan tasan ottelujen järjestäjien kesken, 7, Valmennus, a) Edustuspalloilijoiden valmennus On yhteinen kummankin liiton palloilijoille, Valmennuksesta aiheutuvat kulut otetaan vuosittain maaottelu-, tilityksiin, b) Muusta valmennuksesta ja koulutuksesta huolehtii kumpikin liitto täysin itsenäisesti ja erikseen, 8 Valiokunnat, a) Yhteistyövaliokuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä, kaksi (2) kummastakin liitosta, Puheenjohtajana toimii SPL:n edustaja, jonka ääni ratkaisee äänestyksissä, joissa äänet menevät tasan, Tärkeimmissä kysymyksissä liittojen, edustajat voivat jättää ratkaisun tekemisen omalta osaltaan liittonsa asiaqomaisen elimen vahvistettavaksi, Valiokunnan tehtävänä on: seurata, että Yhteistoimh,tasopimusta noudatetaan, ollen valiokunta velvollinen ilmoittamaan molemmille liitoille mahdollisista rikkomuksista, huolehtia maaottelujen, milloij? molemmat liitot ovat mukana, samoin muiden yhteisten kilpailujen käytännöllisistä järjestelyistä, 109

7 ehdotta-a maajoukkueiden matkanjohtajien valinta SPL:lle käs~tellä taloudelliset kysymykset, kä~ltellä 1l1 uut s~pi~uk~esta aiheutuvat kysymykset, jotka eivät kuulu IllttoJen tai Jalempana malmtun yhteisen Valitsemisvaliokunnan tehtä b) V lt l vlln a ~ sem~sva ~okt,ntaan " " Joka asetetaan erikseen J alka - Ja Jaapa "" ll l 01 ua varte~, kuuluunel]a (4) ]asentä, kaksi (2) kummastakin liitosta Puheen- ]~hta]ana toli~lll SPL:n edustaja, jonka ääni ratkaisee äänestyksissä, joissa aanet menevat tasan Valiokunnan tehtävänä on: s~ori~aa maajoukkueen ja joukkueen johtajan valinta, ~~n:et~ ~nnen valmennuskauden alkua maajoukkue ehdokkaat, JarJestä~ yhteiset h~r]oitus ja valmennusleirit sekä neuvontatilaisuudet, kaslt~ll~ mu~t varsinaiset valmennusta ja valintaa koskevat asiat 9 Tama sopim~s ~t~u voimaan allekirjoittamispäivänä ja jatkuu vuoden k errallaan, ellei SItä lrhsanota ennen marraskuun 1 p", lvaa, "" JO 11 om se purkautuu saman vuoden joulukuun 31 päivänä 10,rätä sopimusta On tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta yksi kummallekin llltolle Helsinki, joulukuun 31 päivänä 1943 Suomen Palloliitto E v Frenckell Tauno L innavuori ESITYS N:o 36 Ikämieslajit yleisurheilussa Tampereen Yrityksen ysitys Työväen Urheiluliitto ry Urho Rinne E A Wuokko yseill a liittomme kllpa urheilualoilla on edelleen ikämiesten m estaruuslajit ohjelmassa Yl eisu~h ei ll1 ssa on ikämiest en m estaruuslajit kuitenkin poistettu ohjelmasta PIdämme kuitenkin välttämättömänä ttä 11 t t l h,e ]a een arjo aan ye1sur elli]aveteraanetilemme tilaisuus kiistellä liito t _ k t k n mes a ruu s~s a ai alsemnun heillä olleissa m estaruuslajeissa Yllaolevaan vlltaten esitämme, että liiton yleisurheilumestaruuskilpailuihin liitettäisiin jälleen ikämiehillä aikaisemmin olleet kilpailulajit Yleisurheilujaoston lausunto:; ~l eisurheilujaos~o ehdotti vuoden 1941 liittokokoukselle, että liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen ohjelmasta poistettaisiin kaikki muut yli 110 3S-vuotiaitten lajit paitsi 25,000 metrin juoksu Jaosto perusteli kantaansa sillä, että yli 3S-vuotiaitten yleisurheilukilpailut ei\ät vähäisen osanottonsa vuoksi yleensä koko liiton toiminta-aikana ole vastanneet tarkoitustaan, jota paitsi ne eivät ole terveydellisestikään suositeltavia, koska niiden harvalukuisistakin osanottajista kestävyysjuoksijoita lukuunottamatta aivan liian monet ovat puutteellisesti harjoitelleita Liittokokous kuitenkin hylkäsi esityksen, joten yli 3S-vuotiaitten lajit ovat edelleen aikaisemmassa laajuudessaan virallisesti liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen ohjelmassa, joskaan niissä sota-aikana ei ole kilpailuja järjestetty Yleisurheilujaosto on jatkuvasti samalla kannalla kuin 1941, että liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen ohjelmasta olisi poistettava kaikki muut yli 3S-vuotiaiden lajit p a itsi 25 kmn juoksua L iittotoimikunnan lausunto: Liittotoimikunta yhtyy yleisurheilujaoston la usuntoon ESITYS N:o 37 NuoriJI e lajeja yleisurheilukilpailuihin Porin Pyrinnön esitys Kilpailutoiminnan alkaessa t aas tapahtuvaksi normaa lisissa puitteissa on yleisurheilussakin kiinnitettävä huomio n k nuoriin, vllosien välillä oleviin nuorukaisiin H eillä Oll, poikakilpailukausi takanaan Mutta siirtyminen poikakilpailuista 18 v täytettyään yhtäkkiä yleisiin kilpailuihin, joissa useasti käydään äärimmäisen tiukkoja kamppailujd varsinkin juoksulajeissa, on näille nuorukaisille sangen rasittavaa Koska ei monikaan vielä mainitussa iässä ole saavuttanut täyttä ruumiillista kehitystä, on mielestämme paika llaan, että ikävuosien välillä olevat saisivat tilaisuuden kilpailla mahdollisimman paljon kpskenään Tämän johdosta ehdotamme, että Työväen Urheiluliiton alaiset seurat velvoitettaisiin ottamaan kansa llisten yleisurheilukilpailujensa ohjelmaan myös vähintään kaksi kilpailulajia nuorille (18-21 vuotiaille) Yleisurheilu,iaoston lausunto: Yleisurheilujaosto kannattaa esitystä periaatteessa, mutta huoma uttaa, että se pakollisena sitoisi liiaksi järjestäjien käsiä, koska jo nyt on yleisesti käytännössä sangen suuressa määrin samaa t arkoittavia alokas- ja tulosrajakilpailuja ja vieläpä liitolla on H-Iuokan mestaruuskilpailutkin Näin ollen jaosto ehdottaa, etta ehdotus hyväksyttä isiin toivomuksena ja ett ä sitä sovellettaisiin ensi sij assa piirikunnallises5a kilpaijutoiminnassa 111

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot

Tällainen ehdotus tehtäisiin osastoille ja liitoille, mutta siitä ei tehtäisi mitään kiinteätä päätöstä tässä kokouksessa juuri siksi, ettei ole lainkaan sanottu, ollaanko kolmiliiton perusjärjestöissä

Lisätiedot

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon.

J. Ropponen yhtyi edustaja Tainioon. kysymykseen, silloin on toinen ääni kellossa. Ne, jotka nyt puolustavat useampain agitaattorien asettamista, ottakoot myös huomioon, että äänestävät korotettujen verojen puolesta, kun niistä tulee kysymys.

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY.

Puheenjohtaja Mirjami Uusitalo: Kiitos toveri Nurmi. Seuraavana Sulo Penttilä SAK, valmistautuu Sirkka Smed VTY. neilla tai että niiden käsittely tapahtuu suljetussa tilassa, niin että me kaikki olimmepa sitten miehiä tai naisia, raskaana tai emme voimme käydä työssä ilman, että siitä aiheutuu vaaraa meille tai syntymättömille

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92

EI JULKINEN OIK.01/EJ/04.06.92 27 Mitä vielä tulee lainsäädäntöön, niin lainsäädännönkin tarkoituksena on ollut selvästikin, että pankkitoiminnan pitää pysyä niissä puitteissa ja elää niiden periaatteiden mukaan, joita se on historiallisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle.

1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. 1907. Y. M. Eduskuntatalo. Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3 tarkoituksenmukaisen huoneiston hankkimisesta Suomen Eduskunnalle. Suomen Valtiosäätyjen väliaikaisilla valtiopäivillä 1905 1906 siitä

Lisätiedot

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä.

KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. KANSANOPETUKSESTA TORNION KAUPUNGISSA 1700- JA 1800-LUVUILLA. R. A. Mäntylä. Kirkon opetustoimintaa Alatornion 1 seurakunnassa. J( ansansivistyksemme oli 1600-luvulla vielä konemaista sisälukua ja katekismuksen

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot