, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ", 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys."

Transkriptio

1 että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa selostavia luentoia Myös on liiton jäseniä kehitettävä niin, että he liittyvät ajan hengen edellyttämiin ammatillisiin-, nuoriso-, raittius- ja poliittisiin sekä sivistyksellisiin työväenjärjestöihin ja toimimaan niissä Edellä olevan johdosta liittotoimikunta viittaa esitykseensä, 3Mihin TUL pyrkii?) ja toteaa, että liittotoimikllnnan kanta edellä esitettyihin kysymyksiin tulee siinä selvästi maäritellyksi ~litä tulee siihen, ettei liiton periaateohjelmaa ole v 1941 jälkeen toteutettu, esityksen tekijä tietänee yhtä hyvin kuin liiton johtokin, minkä verran sotavuosina oli mahdollisuus toteuttaa työväenliikkeen aatteellisia ohjelmia Väite J)ettei sitäkään, enes ole toteutettu) siitå huolimatta ei pidä paikkaansa, sillä esim sotavuoden J 944 vahvistettujen kursssien ohjelmaan nimenomaan sisällytettiin mm seuraavat pakolliset luennot: 1 Työväen urheiluliikkeen yhteiskunnallinen luonna, a) liiton synty ja kehitys, (e liiton yhteiskunnallinen asema,? Työväen urheiluliikkeen periaate ja tarkoitus, a) liitto urheilu- ja kasvatusjärjestönä, b) työväen urheiluliikkeen ja porvarillisen urheilu liikkeen eroavaisuudet; c) liiton suhde muuhun työväen liikkee<>een, ja 3 Työväen Urheiluliiton järjestörakenne Tämän lisäksi tulivat vielä vapaaehtoiset luentoaiheet, jpissa mainitaan mm työväen omatoiminen sivistystyö sekä TUL ja ammattiyhdistysliike ESITYS N:o 26 Esitys nuorisotyöstä Helsingin Visan esitys Viime aikoina, erittäinkin näinä sotavuosina on ollut hav()ittavissa nuorison keskuudessa jyrkkää luisumista kurittomuuteen ja ilkivaltaan, joka on omiaan heikentämään myös työläisnuorison sosiaalista tasoa Esimerkiksi a lkoholin käyttö on melko yleistä TUL:n n uorisonkin keskuudessa, josta taas johtuu seurojen toiminnan vaikeutuminen monella tavoin Esimerkiksi arvost ellaan niitä seuroja, joita päihtyneet nuorukaiset edustavat ja tuomitaan mm seura kuin liittokin niin perusteellisesti, että eräillä paikkakimnilla ei 98 ole voitu majoittaa TUL:n alaisia seurajoukkueita kilpailumatkoillaan yleisiin matkustajakoteihin On myös huomioitava eräs puoli nuorisokysymyksestä, johon ei ole kiinnitetty riittävää huomiota Se on, kuinka tällaisen jäsenistön keskuudessa pääsevät helposti vaikuttamaan epädemokraattiset nuorten järjestöt kuten sotilaspojat, parlio- ja monet muut puolueettomuuden nimeä kantavat järjestöt, jotka yrittävät saada nuorisoa unohtamaar: mih~ luokkaan he kuuluvat ja tekevät heistä kansanvaltaa vastusta\la all1eksla Siksi seura ehdottaa liittokukoukselle, 1) että nuorison kas~attamiseksi todella päämäärästään tietoiseksi ja r~ittiiksi työläisurheilijoiksi kiinnitetään TULssa periaatteelliseen kasvatukseen sille kuuluvaa huomiota ja 2) että TUL kääntyy työväen raittl:usliito n puoleen saadakseen siltä asiantuntija-apua raittiustyön tukemiseksi TUL:n jäsenistön keskuudessa ja 3) että perustetaan nuoriso- ja varhaisnuorisol1 kerhoja, joiden tehtävänä olisi myös periaatteellisen kasvatuksen ohella opastaa liittomme nuorisoa käsittämään ammatillisen järjestäytymisen sekä kansanvaltaisen ajattelu- ja toimiiltatavan välttämättömyyttä Liittotoimikunnan l;,usunto: Liittotoimikunta yhtyy esityksessä oleviin ajatuksiin nuorisokasvatuksen perusteista ja toteaa, että raittiustyön tehostamisessa liitto on ollut läheisessä yhteistyössä työväen ainoan raittiusjärjestön, Suomen Sos-dem RaIttIUSliiton kanssa Nuoriso- ja varhaisnuorisokerhojen perustamista koskeva kysymys on sopivinta selvittää liittotoimikuljnan sitä asiaa koskevan esityksen»i1uortentoiminnan Iludelleenjärjestelyn,) yhteydessä Penaatteellisesta kasvatuksesta liittotoimikunta viittaa esityksen N:o 13 yhteydessä antamaansa lausuntoon ESITYS N:o 27 TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö H elsingi n Kotkien es itys TUL-lehti ei enaa vuosikausiin ole sisältöusä ja toirnitllstapansa vuoksi tyydyttänyt laajoja työläisurheilujoukkoja L ehti on ~äydellisesti unohtanut varsinaisen tehtävänsä: työläisurheiluväel1 heukisen kasvatuksen ja sen yhteenkuuluvaisuuden koko muun työväenliikkeen kanssa Työväenliike,, 99

2 ja sosialismi - san~ on kokonaan kadonnut lehden palstoilta ja tilalle on 11mestynyt ~~nsalhsen yksimielisyys tunnus, sen viime vuosina muotiin tulleessa kaikissa epädemokraattisissa muodoissa Työläisurheiluväen suhdetta ammatilliseen, raittius- ja nuorisoliikke elole lehdessä paljonkaan kosketeltu Sensijaan on palstat täyt tty k elsee~ la1 11 t"i"" hl 1 e al {en Sl a yo alsur ei uväe le toisarvoisella, vieläpä sen kasityksill t r vastakk 11 k ki"t e a, sm alsl a m rjol ukslila Porvarien kilpailuselostukset ja -tulokset vaäräa kunma- Ja sankarimieltä uhkuvat sotakuvaukset Neuvostoliitto~ vastaan, natsi-saksan nöyräniskainen ihannoiminen,en mltä 1 alslmplen " porvanlllsten JarJesto1en tolmmnan selostaminen ovat täytta" t I hd palstat,nee e en Kun on tarka~nut lehclen toimitustapaa, uiin on pannut merkille, että kir J~ltt~JI~a 011 ~sllntynyt melkein aina samat henkilöt ja nimimerkit Tämä plem tollmtt~~akunt~ ~äyttää palstat numerosta numeroon Kun he suurelta osalta ovat ~lton lelv~ssä, ja ~un tietää, kuinka ahdaskatseista ja TULn pe~mte~lle vler~s~a ~?lmmta vume vuosina on ollut, niin hyvin ymmärtää, e~tä ~älden ~lrjolttaj1en kynän kautta tuo ilmapiiri on levitetty lehteenkin Tämanlaatumen 1 h kij" d samalstettu ja muutamien liarvojen Joht avlssa asemissa? e~~en en ~l en j~rje~tä~~ t:>imitustapa ei vastaa kansan valtaista jär Jestodemokrabaa KlrJolttaJlksl pitäisi päinvastoin saada TUL t tell k " II, penaa - 1 e us ollist~n tyolalsur~ellijolden kirjoituksia maan eri puolilla toimivista seu~olsta Ylläm~mltllnlaUlen ahdaspiirinen tbimitustapa ja lehden sisältö, ~=J:htanut suhen, että TUL lehden levikki ei ole lähestulkoonkaan tyy- Nyt kun aika yleensäkin on muuttunut ja työläisurheilijat ovat kotiutune et J~kuI1 TUL-Iehden tähän astiparjaama voitokas Sosialistinen Neuvostok~ns?Je~ lutto on urheilij?ineen pelastanut meillekin toimintavapauden Nyt OhSl JO aika TUL-lehdenkm muuttaa tähänastista sl sält oal1sa " a hd aslnle Iin en, Jo~taJapenaatteelle perustuva natsifascistinen asennoituminen on heitettävä pois, Ja ot~~ava jou~otoiminnaile perustuva demokratian henki tilalle ~~hden tuhsl sel:å~b kuvastaa työläisurheilujoukkojen mielialoja Työlälsurh~~l~n ~helstä yhteenkuuluvaisuutta rehelliseen tosi demokraattis~en ty~vaenll1kkeeseen o~ selostettava ja painostettava, samoin kuin työlälsurhelluväen osallistumista tällaiseen työhön Ei ole hd tt tt ty"lä hl 1 uno e ava, e ä o ~sur ei un tu ee olla o~ana työväenliikkeen kokonaisuudesta, eikä porvarl~~en pro~~g~ndan v~lmemä ja lakeijana TUL-lehti ei enää saa tukea ~ascl~tlsta yltlolsanmaalhsta polittiikkaa, vaan tulee selvästi sanoutua siitä uti, Ja koettaa kasvattaa lukijoistaan kelpo työläisurheilijoita otka t _ tevat ~levan~a osana työväenliikkeen kokonaisuudesta Jos ei leh~en ny; nen toimittajakunta, joka ajan hengen mukaan on tottunut JoukkoJa kat _ lemaan ylh aa ltä pam, t ahdo, taikka pysty valamaan lehden sisältöä suurten se 100 työläisjoukkojen mielialan mukaiseksi, on heidän tilalleen valittava uudet miehet Ehdotamme TUL lehteen nähden liittokokouksen päätettäväksi seuraavaa: Tilanne TUL-Iehdessäkään ei enää saa jatkua samanlaisena, kuin edes menneinä synkkinä taantumusvuosina Fascistinen ajatustapa, vihan lietsominen naapurikansoja kohtaan, porvariurheilun ja sen pääomien tarpeeton imartelu ja väärä»yksimielisyys-isänmaallisuus), poistukoon ainiaaksi lehden palstoilta, ja tilalle tulkoon tosidemokraattinen, rehti työläisurheiluhenki Edellä olevan johdosta liittotoimiklmta huomauttaa, että sotavuosien julkinen sana oli poikkeuslakien määräämien rajoitusten alaisena TULlehteä ei suinkaan saanut vapaasti toimittaa, vaan sensuuri löi siihen oman leimansa, samaan tapaan kuin kaikissa muissakin sotaakäyvissä maissa Kun rajoitukset näin olivat ankarat ja vapaa sana suurelta osalta julistettu pannaan, ei esityksessä viitattuja yhteiskunnallisia kysymyksiä suinkaan ollut mahdollista käsitellä lehden palstoilla siten, että se olisi tyydyttänyt työläis)lrheiluväen vaatimuksia tai vastannut sen maailmankatsomusta Kun ei liittotoimikunnan eikä lehden toimituksen taholta voitu luonnollisestikaan sallia päinvastaisiakaan kirjoituksia, täytyy sentapaiset syytökset, jotka sisältyvät sanoihin»fascistinen ajatustapa» tai»vihan lietsominen naapurikansoja kohtaan» taikka»johtajaperiaatteelle perustuva natsifascistinen asennoituminen», perusteettomina kiistää Edelleen johtaa kokonaan harhaan väit1;ämä, )että TUL-Iehden levikki ei ole lähestulkoonkaan tyydyttävä) Tyydyttävyys tietysti riippuu siitä, kuinka suureksi vaatimukset levikkiin nähden asetetaan, mutta totuus on se, että TUL-Iehden levikki oli jo viime vuonna suurempi kuin koskaan ja tänä vuonna neljänneksen suurempi kuin viime vuonna Liittotoimikunnan käytettävissä olevien tietojen mukaan TUL-Iehti on nyt levikiltään maan suurin Ja se leviää melkein yksinomaan liiton jäsenpiiriin Esityksen perusteluissa on ajatuksia, joihin voidaan täydellä syyllä yhtyä, kuten esim vaatimus siitä, että»työläisurheilun yhteenkuuluvaisuutta rehelliseen tosi demokraattiseen työväenliikkeeseen) on edelleen selostettava ja painostettava, sekä, ettei koskaan saa unohtaa, )että työläisurheilun tulee olla osana työväenliikkeestä) jne Nämä ovat itsestään selviä periaatteellisia toteamuksia, joita tässäkin yhteydessä voidaan korostaa Sen vuoksi, jos liittokokous tahtoo tämän kysymyksen yhteydessä erikseen määritellä kantansa TUL-Iehden sisällöstä ja toimitustavasta, liittotoimikunta ehdottaa kokouksen päätettäväksi seuraavaa: 101

3 Koska työväen urheiluliike olemuksensa mukaan kuuluu tt _ mattomana, " osana t yov "ä en l u k keeseen, liittokokous " pitää tärk erol a että luton julkaisuissa varsinkin nyt k, eana, kaytölle t tt ",,un Julkisen sanan vapaalle, ase e uja rajoituksia on väljennetty, edelleen k t ennenkin selostetaan työläisurheilun yhteisk lli t u en liiton tehtä ä" t "!ä" unna s a merkitystä "t d v a " yo " lsnuonson kasvatusjärjest, ona Ja sen mukaisesti,~ esun t ",, uo aan nntä p, enaatteellisia, eroavaisuuksia Jotka ovat 1,0 emassa yovaen Ja porvanlllsen urheiluliikkeen välillä, ESITYS N :o 28 Jääkiekkoilu liiton ohjelmaan Tampereen K ilpa-veljien esitys, Jä~kiek~o on kansainvälisesti suosituin joukkuepe;i t l " " yleisosuoslo esim, maassamme jatkuvasti kas a"vlsm J~ on sen verrattain pieni korkeiutaa ",,~anut, Llsaksl pehalue on jääkiekkoradan saa kunto::u n~~s::: e~::;ki~~apalloal1~esta, jonka vuoksi missä on pieni kenttäaukea a m a se~lalsllla paikkakunnilla Jääkiekkoallleen koosta JOh~U ahdolllsuus v~den Ja sähkövalon saantiin en on sen valaistus helposti " t tt sen vuoksi sitä voi pelata päivän valosta rii " Ja~Jes e y, ja esim, työläisurheilijain peli kosl- h 11?pumatta, Ja Slma mielessä se on seen, Lisäksi pelin henl{l on p l,a ei ä e:ole tilaisuutta päiväharrastukajon illlesma,is m k, jota on pidettävä " e paa um eslm, jääpallossa,,,enempi nuonsopelmä ja Joka t" h JOltusaikaa päivisin Ed ll" l,vaa 11 arrastajaltaan har-, e a,o evan vuoksi ehdotammekin, että TYöväen Urheiluliitto ottaisi jääkiekon liit h 1 ;:a~:~~~~~~lm~npit~isiin pelin tunn,etuksi tekemisek~t\i~t;: ;~~~~l~: en seurojen keskuudessa Ja avustaisi seuroj a välineiden h kinnassa, an- Pulloilujaoston lausunto: Palloilujaosto puoltaa Tampereeli 1<:1 I pa-v eljien esitystä, Viitaten uusien urheilumuotojen ottamis t ", lausurtoihin liittotoimikunta puoltaa ääkie~ a lnton ohjelmaan antamiinsa mutt,a muistuttaa n iistä vaikeuksista: joit: l~~o~:t~~lsta l~l~on ohjelmaan, urhellum uotojen kehittämisessä ssa 0 Olssa on uusien 102 ESITYS N:o 29 Suunnistaminen liiton ohjelmaan Helsingin K isa- Toverien esitys: Maassamme on jo useita vuosia harrastettu suunnistamista niin kilpailu: kuin harrastusmuotonakin, mutta til,mä urheilumuoto ei ole ollut virallisesti liittomme ohjelmassa, vaan on seuroissa harrastettu sitä muun toiminnan ohella, Onhan suunnistaminen juuri se urheilulaji, joka saa massat liikkeelle niin kilpailijainkin kuin harrastelijainkin piireissä Ulkoilun sekä ympäristön tuntemuksen kannalta on suunnistaminen mitä parhainta Suunnistaessa pääsee jokainen raikkaaseen metsään, pois kaduilta ja pölyisiltä maanteiltä, joten sen terveydellinenkin arvon on huomattavan suuri Edellä olevan johdosta voimistelu- ja urheiluseura Helsingin Kisa-Toverit ry, esittää TULn liittokokoukselle, että liittokokous hyväksyisi suunnistamisen Työväen Urheilu liiton viralliseksi toimintamuodoksi L iittotoirttikunnan lausunto: Liittotoimikunta viittaa melontaurheilua koskevaan lausuntoon ja puoltaa suunnistamisen ottamista liiton ohjelmaan Suunnistaruinen on kuitenkin liikunnanmuoto, joka järkiperäisesti harrastaen vaatii suuren toimitsijakoneiston, joten suunnistamisuiheilun kehittämiselle liitossamme ei tällä hetkellä ole kovin suuria mahdollisuuksia ESITYS N:o 30 Melonta liiton ohjelmaan Helsingin Piiri kunnan esitys: Sen johdosta, että Helsinkiin on perustettu melontaseura nimeltä Me la Veikot, Kun kuitenkaan liiton ohjelmassa ei ole vielä aikaisemmin ollut melontaa, esittää TULn Helsingin piirikunta, että tulevassa liittokokouksessa myös melon,ta otettaisiin liiton ohjelmaan, Piiritoimikunta perustelee esitystään sillä, että tämän urheilumuodon ottaminen liiton ohjelmaan kokoo riveihimme paljon sellaisia jäseniä, jot~a täban asti ovat olleet syrjästä katsojina, ja tällä urheilumuodolla on olemassa suuret toimintamahdollisuudet, sillä onhan m eillä tuhatjärviell maa ja melk ein joka kylässä ja kaupungissa joko järviä tai jokia, joissa voi melontaa harjoittaa, Kun tässä päästään alkuun, niin voidaan pitää myös mestaruuskilpaillltkin melonnassa 103

4 Liittotoimikunnan lausunlo: Liittotoimikunta puoltaa esit etyn urheilumuodon ottamista liiton ohjelmaan, mutta huomauttaa, etteivät liiton käytettävissä olevat voimavarat tällä hetkellä riitä uusien eikä riittävän tehokkaasti kaikkien entisten kään urheilualojen kehittämiseen ESITYS N:o 31 Pujotteluhiihto liiton ohjelmaan Hiihtojaoston esitys:) Hiihtojaosto ehdottaa, että pujotteluhiihto otettaisiin liiton ohjelmaan Liittotoirnikunnan lausunto: Liittotoimikunta puoltaa pujotteluhiihdon ottamista liiton ohjelmaan, mutta viittaa lausuntoihinsa, jotka Se on antanut eräitä muita uusia urheilumuotoja koskevien esityksien johdosta ESITYS N:o 32 Painin kuntoisuuspisteet Kymintehtaan Kisan esitys Kuntoisuusmerkin tulosvaatimuksissa sanotaan, että kansainvälisessä sarjassa saa voittaja 2 pistettä, vaikka on saattanut hävitä sarjan toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneelle, jotka jäävät ilman pistettä Sen sijaan tulosryhmän 8 kohta on asianmukainen ja olisi sitä noudatettava myös kotimaassa sillä tavallisesti kansainväli$issä kilpailuissa on niin kova ja mies lukuine~ sarja, että siinä sijoittuneet sietävät saada pisteen, jonka saamiseen painissa yleensä on vähän mahdollisuuksia Edellä olevaan viitaten ehdotamme, että kuntoisuusmerkkivaatimusten 7 tulosryhmä painin osalta muutettaisiin siten, että kolme pdrhaaksi sijoittautunutta saisi kukin yhden pisteen Painijaoslon lausunto: Sen johdosta, että esityksen hyväksyminen helpottaisi siinä määrin ~aatimuksia, ett~ ne menettäisivät huomattavalta osalta merkitystään, Jaosto asettuu esltykscen nähden vastustavalle kannalle ja ehdottaa sen hylättäväksi 104 L itttotoimikunnan lausunto: Liittotoimikunta yhtyy jaoston kant aan p eriaatteessa Kuntoisuusmerkin sääntöjen tarkistusta on useallakin alalla harkittu, mutta ltk ei ole halunnut t ehdä siitä esitystä, koska kokemukset toistaiseksi perustuvat melkoisesti epänormaaleihin kilpailu vuosiin ESITYS N:o 33 Kuntoisuusmerkin erikoisvaatimukset painonnostossa Pai nonnostajaoston esitys Koska kuntoisuusmerkkisuorituksen tulosldrjassa ei ole uusien sään~ö ki saantiin oikeuttavia erikoisvaatimuksia painonnostossa, eslt Jen mer n l k t l ä" k" t aa Jao sto, etta" ne siihen lisätään Allaolevast a tau u os a se VI a, mm a t uloksen mukaan pisteitä eri sarjoissa enkolsvaatjmukslen tuloksista annetaan Eriko~svaatimukset: Tulosluokka Tulokset sarja 56 kg 60 kg 67% kg 75 kg 82% kg 82% kg I sarja I sarja I sarja I sarja I sarja yli I lk (A lk) 335 kg 355 kg 385 kg 415 kg 435 kg 455 kg II lk (B lk) 275 kg 295 kg 325 kg 355 kg 375 kg 395 kg III lk (C lk) 235 kg 255 kg 280 kg 305 kg 320 kg 335 kg Yhteistulos on saavutettava samoissa kilpailuissa sään:nöissä määrätyllä viidellä eri nostotavaila 1 luokan tulos II luokan tulos UI luokan tulos 9 kuntoisuuspistettä G kuntoisuuspistettä 3 kuntoisuuspistettä Liittotoimikunta asettuu kannattamaan esitystä siitä syystä, että muutokset johtuvat kilpailulajien muuttumisest~ ja s~äntömääräysten uusimisesta Kuntoisuusmerkkivaatimukset on kult~nkm ot~ttava kokonaan uuteen käsittelyyn ja perusteet laadittava UUSIen vaatjmnsten mukal- 105 I

5 sesti Tähä~ ei kuite~kaan ollut riittävästi kokemuksia niiden epänormaahsten kijpailuvuoslen perusteella, jotka viime liittokokouksesta ovat k~lu~eet Toivottavasti saamme tätä kokousta seuraavat välivuodet toimia rauhassa ja kerätä normaalisesta toiminnasta niitä kokemuksia joita merkkivaatimusten uusimisessa välttämättä tarvitaan ESITYS N:o 34 SKL:n ja TUL :n yhteistoimintasopimus Liittotoimikunnan esitys: Liittokoukselle esitetään vahvistettavaksi seuraava Työväen Urheiluliiton ja Suomen Käsipalloliiton välinen yhteistoimintasopimus: Suomen Käsipalloliitto ja Työväen Urheiluliitto sopivat yhteistoiminnasta seuraavaa: 1 Liitot voivat olla yhteistoiminnassa: a) ~uomessa taikka ulkomailla tapahtuvissa olympialaisissa kisoissa maaottehussa, kansainvälisissä mestaruuskilpailuissa ja seuraotteluissa b) Suomessa tapahtuvissa Suomen mestaruussarjoissa, liittojen piiri n Ja seurojen välisissä otteluissa e e) Urheilukenttien ja urheilun oppilaitosten vihkiäisjuhlissa, maksuttomlssa ~rhellun mainostilaisuuksissa sekä tilaisu uksissa, joiden nettotulot kokonaisuudessaan käytetään hyväntekeväisyystarkoituksiin d) Kilpai~ulupa anotaan kummaltakin liitolta kaikissa muissa paitsi punkunnauislssa seuraotteluissa, joissa luvan myöntävät piirit 2 SoPlffiuspuolet sitoutuvat kilpailutoiminnassa noudattamaan Suomen Käsipal1oliiton pelisääntöjä ~ Osallist~misesta olympialaisiin kisoihin, maaotteluihin ja kansainvähsun kllpail~lhin s~vitaan vähintään kahta kuukautta ennen kysymyksessä olevaa kl1pallua tai ottelua, kiireellisissä tai muissa tapauksissa sen mukaan kuin niistä erikseen sovitaan 4 Liitot sopivat keskenään siitä, että a) ne e ivät salli toisesta sopimusliitosta toiseen siirtyvän jäsenensä osallistua mihinkään piirikunnalliseen, kansalliseen taikka kansainväliseen kilpailuun 6 kuukauden kuluessa siirtymispäivärnäärästä lukien b) jäsenoikeuksien saavuttamisen ehdoksi uudessa liitossa asetetaan se e~~ä jäsen on todistettavasti entisessä liitossaan täyttänyt kaikki sen sään~ tojen määräämät jäsen velvollisuudet; todistuksen jäsenyyden vapauttamise~ta VOI antaa s~ seura, johon jäsen aikaisemmin on kuulunut, ja on täl ~amen todistus vllpymättä annettava asianomaisen sitä anottua joko kirjalhsesh tai kahden todistajan läsnäollessa; 106 e) jos jäseneksi pyrkivä entisessä liitossaan on kurinpidollisesta syystä tuomittu kilpailukelvottomaksi tai hänet on määräajaksi erotettu liiton jäsenyydestä, eikä määräaika ole kulunut umpeen muuton tapahtuessa, saa hän uudessa liitossa jäsenoikeudet vasta edellä mainitun määräajan kuluttua 5 Sopimusjärjestöt sitoutuvat kunnioittamaan toistensa itsemääräämisoikeutta, samoin järjestöllistä ja kasvatuksellista itsenäisyyttä, eivätkä pyri vaikeuttamaan toistensa sellaista kansainvälistä toimintaa, joka tapahtuu tämän sopimuksen ulkopuolella Ne pyrkivät myös kykyjensä mukaan poistamaan sellaisia ilmiöitä, jotka häiritsevät yhteistoimintaa ja tässä tarkoituksessa eivät arvostele toistensa tekemiä yhteistoimintaa koskevia päätöksiä 6 Ylläsovittua yhteistoimintaa toteuttamaan allamainittujen erikoismääräysten puitteissa muodostetaan: 1) Yhteistoimintavaliokunta, johon kuuluu 4 jäsentä Valiokunta valitsee puheenjohtajan, jonka ääni ratkaisee äänestyksissä, joissa äänet menevät tasan Tärkeissä tapauksissa voivat asiapuolet alistaa valiokunnan päätöksen omalta osaltaan liittonsa asianomaisen elimen ratkaistavaksi Valiokunnan tehtävänä on: a) valvoa, että yhteistoimintasopimusta noudatetaan; b) päättää maaottelujen ja yhteisten mestaruussarjojen järjestämisestä, c) suorittaa maajoukkueiden ja niiden johtajien valinnat, d) käsitellä taloudelliset kysymykset, e) käsitellä muut sopimuksesta aiheutuvat kysymykset 7 a) Liitto-, piiri- ja seuraottelujen taloudellisessa vastuussa pidetä~n johtavana periaatteena sitä, että voitot tai tappiot jaetaan kummankm asianosaisen kanssa tasan b) Mestaruussarjaa tai muuta sarjakilpailua koskevista taloudellisista määräyksistä, missä edellisessä kohdassa mainittua periaatetta ei tasapuolisuutta loukkaamatta voida soveltaa, sovitaan erikseen 8 Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin liitolle Helsingissä syyskuussa 1944 ESITYS N :o 35 TUL:n ja SP L:n y h tei s ty ö s op irnu~ Liittotoitnikunnan esitys Liittotoimikunta esittää liittokokouksen päätettäväksi olla olevan Työväen Urheiluliiton ja Suomen Palloliiton välisen yhteistyösopimuksen, jonka liittoneuvosto väliaikaisesti käytäntöön otettavaksi vahvisti: HY7

6 Yhteistyösopimus Suomen Palloliitto Ja Työva"en Urheilullltto seuraavaa: sopivat yhteistoiminnasta 1 Liitot voivat olla yhteistoiminnassa:,a) Suomess~ t~i~a ulkomailla tapahtuvissa olympiakisoissa, maaotte- IUttlssla" kansalnvaltslssa mestaruuskilpailuissa ja kansainvälisissä seura, o e UIssa, b) Suomessa tapahtuvissa mestaruuskilpailuissa liittojen pi;rlen _, "["", " ~ Jaseu ro,jen va ISlssa otteluissa; seuraotteluihin kummankin liiton piirit ta l- I t t " 1, ml om seura, ova er~ purlen alueilla, liitot antavat suostumuksensa,,e) Urhell~kenttle,n ja, u~heilun oppilaitosten vihkiäisjuhlissa, maksutto ~ssa,~rhetlun mamostilalsuuksissa sekä tilaisuuksissa, joiden nettotulot kaytetään hyväntekeväisyystarkoituksiin,, 2,?s~l~istum,isesta olympiakisoihin, maaotteluihin ja kansainvälisiin kil?allu~n sovitaan :rähintään kuukautta enn6n kysymyksessä olevaa kilp~llu,a tai ottelua" kiireellisissä tai muissa tapauksissa sen mukaan kuin nusta erikseen sovltaan, 3, ~oid,a~e,en lähimpänä pelikautena osallistua uuden liittonsa virallisun kilp,~u~ ~ulee jalkapalloilijan olla siirtynyt tähän liittoon 1 11 _ S" 31 3, valisena, aikana, sekä jääpalloilijan 1 4, , va"l Isena a ik aaa, ~5estä IlmOItettakoon kummallekin liitolle, Jäsenoikeuksien saavuttan: 1sen eh~na ~u~essa liitossa on myös se, että jäsen on todistettavasti täyttanyt enhsessa liitossaan sen sääntöjen määräämät velvollisuudet T d _ t k, d 0 IS U sen Jasenyy est~ vapauttamisesta antaa se seura, johon jäsen on aikaisemmm,, kuulunut, Ja on tällainen todistus viipyma c " ann e tt ava asianomaisen slta, anottua JO~o kirjallisesti taikka kahden todistajan läsnäollessa,, Jos Jasen on ~de~lisessä liitossaan kurinpidollisista syistä tuomittu kil ailu~~l~o~maksl taikka määräajaksi erotettu liiton jäsenyydestä eikä Jmä ~raalka ~le kulunut umpeen liiton muuton tapahtuessa, saa hän uudessa lutoss~n kil~alluoikeudet va,st,a edellämainitun määräajan päätytytä, 4, Llltot, SItoutuvat kunmolttamaan, toistensa itsema a ra amlso ik eu tt a, samom Jar!estöllistä Ja, kasvatukselhsta Itsenäisyyttä, eivätkä pyri vaikeuttamaan toistensa sellaista kansainvälistä toimintaa, joka tapahtuu tämän soplm~~en,~lk~p~olella, N~ pyrkivät myös kykyjensä mukaan poistamaan sel~~lsla ilffilolta, Jotka hämtsevät yhteistoimintaa ja tässä tarkoituksessa elvat arvostele toistensa tekemiä, yhteistoimintaa koskevia päätöks" 5, Kzlpailutoiminta, ta, a) Kansallisissa kilpailuissa noudatetaan SPL:n kilpailusää t k l 1 t, 1 11 oja Ja 1- P al u OImmnassa nternational Boardin hyväksymiä pelisä:intöjä Suomen los mestaruus ratkaistaan jalkapalloilussa ja jääpalloilussa kilpailussa, jonka muodosta ja taloudellisista määräyksistä sovitaan erikseen, b) Kansainvälisissä kilpailuissa maata edustaa SPL, joka sllunnittelee ja tekee, hankittuaan allamainitun yhteistyövaliokunnan lausunnon, FIFA:n alaisten yhteisöjen kanssa maaottelu- ym, kansainvälistä kilpailutoimintaa koskevat sopimukset sekä esiintyy Suomessa pidettävien maaottelujen jä,rjestäjänä, TUL suunnittelee ja tekee sopimukset SASI:n alaisten yhteisöjen kanssa liitto- ym, otteluistaan, TUL sitoutuu kaikessa FIFA:n alaisessa kansainvälisessä kilpailutoiminnassa tarkoin noudattamaan FIFA:n sääntöjä, 6, Talous, Koko vuoden maaottelut käsitetääl yhtenä toimintana; nettotulos, olkoon se voittoa tai tappiota, jaetaan, sen jälkeen kun siitä on vähennetty maaottelujen järjestelymenot, valmennusmenot sekä mahdolliset muut maaotteluja koskevat menot, joista Yhteistyövaliokunta on tehnyt päätöksen, SPL:n ja TUL:n kesken siten, että SPL:n osuus on 80, TUL:n 20 prosenttia, Maaottelutilitys on kunakin vuonna suoritettava 10, I I, mennessä, Maaottelutilitysten ulkopuolelle jäävät ne mahdolliset avustukset, joita eräät ulkomaiden liitot suorittavat jommalle kummalle liitolle, Jos kuitenkin tehdään erikoislahjoituksia määrättyä maaottelua varten, otetaan ne huomioon tilityksissä, Kotimaisissa SPL:n ja TUL:n välisissä otteluissa pidetä:in johtavana periaatteena sitä, että niiden taloudellinen nettotulos jaetaan tasan ottelujen järjestäjien kesken, 7, Valmennus, a) Edustuspalloilijoiden valmennus On yhteinen kummankin liiton palloilijoille, Valmennuksesta aiheutuvat kulut otetaan vuosittain maaottelu-, tilityksiin, b) Muusta valmennuksesta ja koulutuksesta huolehtii kumpikin liitto täysin itsenäisesti ja erikseen, 8 Valiokunnat, a) Yhteistyövaliokuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä, kaksi (2) kummastakin liitosta, Puheenjohtajana toimii SPL:n edustaja, jonka ääni ratkaisee äänestyksissä, joissa äänet menevät tasan, Tärkeimmissä kysymyksissä liittojen, edustajat voivat jättää ratkaisun tekemisen omalta osaltaan liittonsa asiaqomaisen elimen vahvistettavaksi, Valiokunnan tehtävänä on: seurata, että Yhteistoimh,tasopimusta noudatetaan, ollen valiokunta velvollinen ilmoittamaan molemmille liitoille mahdollisista rikkomuksista, huolehtia maaottelujen, milloij? molemmat liitot ovat mukana, samoin muiden yhteisten kilpailujen käytännöllisistä järjestelyistä, 109

7 ehdotta-a maajoukkueiden matkanjohtajien valinta SPL:lle käs~tellä taloudelliset kysymykset, kä~ltellä 1l1 uut s~pi~uk~esta aiheutuvat kysymykset, jotka eivät kuulu IllttoJen tai Jalempana malmtun yhteisen Valitsemisvaliokunnan tehtä b) V lt l vlln a ~ sem~sva ~okt,ntaan " " Joka asetetaan erikseen J alka - Ja Jaapa "" ll l 01 ua varte~, kuuluunel]a (4) ]asentä, kaksi (2) kummastakin liitosta Puheen- ]~hta]ana toli~lll SPL:n edustaja, jonka ääni ratkaisee äänestyksissä, joissa aanet menevat tasan Valiokunnan tehtävänä on: s~ori~aa maajoukkueen ja joukkueen johtajan valinta, ~~n:et~ ~nnen valmennuskauden alkua maajoukkue ehdokkaat, JarJestä~ yhteiset h~r]oitus ja valmennusleirit sekä neuvontatilaisuudet, kaslt~ll~ mu~t varsinaiset valmennusta ja valintaa koskevat asiat 9 Tama sopim~s ~t~u voimaan allekirjoittamispäivänä ja jatkuu vuoden k errallaan, ellei SItä lrhsanota ennen marraskuun 1 p", lvaa, "" JO 11 om se purkautuu saman vuoden joulukuun 31 päivänä 10,rätä sopimusta On tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta yksi kummallekin llltolle Helsinki, joulukuun 31 päivänä 1943 Suomen Palloliitto E v Frenckell Tauno L innavuori ESITYS N:o 36 Ikämieslajit yleisurheilussa Tampereen Yrityksen ysitys Työväen Urheiluliitto ry Urho Rinne E A Wuokko yseill a liittomme kllpa urheilualoilla on edelleen ikämiesten m estaruuslajit ohjelmassa Yl eisu~h ei ll1 ssa on ikämiest en m estaruuslajit kuitenkin poistettu ohjelmasta PIdämme kuitenkin välttämättömänä ttä 11 t t l h,e ]a een arjo aan ye1sur elli]aveteraanetilemme tilaisuus kiistellä liito t _ k t k n mes a ruu s~s a ai alsemnun heillä olleissa m estaruuslajeissa Yllaolevaan vlltaten esitämme, että liiton yleisurheilumestaruuskilpailuihin liitettäisiin jälleen ikämiehillä aikaisemmin olleet kilpailulajit Yleisurheilujaoston lausunto:; ~l eisurheilujaos~o ehdotti vuoden 1941 liittokokoukselle, että liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen ohjelmasta poistettaisiin kaikki muut yli 110 3S-vuotiaitten lajit paitsi 25,000 metrin juoksu Jaosto perusteli kantaansa sillä, että yli 3S-vuotiaitten yleisurheilukilpailut ei\ät vähäisen osanottonsa vuoksi yleensä koko liiton toiminta-aikana ole vastanneet tarkoitustaan, jota paitsi ne eivät ole terveydellisestikään suositeltavia, koska niiden harvalukuisistakin osanottajista kestävyysjuoksijoita lukuunottamatta aivan liian monet ovat puutteellisesti harjoitelleita Liittokokous kuitenkin hylkäsi esityksen, joten yli 3S-vuotiaitten lajit ovat edelleen aikaisemmassa laajuudessaan virallisesti liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen ohjelmassa, joskaan niissä sota-aikana ei ole kilpailuja järjestetty Yleisurheilujaosto on jatkuvasti samalla kannalla kuin 1941, että liiton yleisurheilumestaruuskilpailujen ohjelmasta olisi poistettava kaikki muut yli 3S-vuotiaiden lajit p a itsi 25 kmn juoksua L iittotoimikunnan lausunto: Liittotoimikunta yhtyy yleisurheilujaoston la usuntoon ESITYS N:o 37 NuoriJI e lajeja yleisurheilukilpailuihin Porin Pyrinnön esitys Kilpailutoiminnan alkaessa t aas tapahtuvaksi normaa lisissa puitteissa on yleisurheilussakin kiinnitettävä huomio n k nuoriin, vllosien välillä oleviin nuorukaisiin H eillä Oll, poikakilpailukausi takanaan Mutta siirtyminen poikakilpailuista 18 v täytettyään yhtäkkiä yleisiin kilpailuihin, joissa useasti käydään äärimmäisen tiukkoja kamppailujd varsinkin juoksulajeissa, on näille nuorukaisille sangen rasittavaa Koska ei monikaan vielä mainitussa iässä ole saavuttanut täyttä ruumiillista kehitystä, on mielestämme paika llaan, että ikävuosien välillä olevat saisivat tilaisuuden kilpailla mahdollisimman paljon kpskenään Tämän johdosta ehdotamme, että Työväen Urheiluliiton alaiset seurat velvoitettaisiin ottamaan kansa llisten yleisurheilukilpailujensa ohjelmaan myös vähintään kaksi kilpailulajia nuorille (18-21 vuotiaille) Yleisurheilu,iaoston lausunto: Yleisurheilujaosto kannattaa esitystä periaatteessa, mutta huoma uttaa, että se pakollisena sitoisi liiaksi järjestäjien käsiä, koska jo nyt on yleisesti käytännössä sangen suuressa määrin samaa t arkoittavia alokas- ja tulosrajakilpailuja ja vieläpä liitolla on H-Iuokan mestaruuskilpailutkin Näin ollen jaosto ehdottaa, etta ehdotus hyväksyttä isiin toivomuksena ja ett ä sitä sovellettaisiin ensi sij assa piirikunnallises5a kilpaijutoiminnassa 111

8 Liittotoimikunta yhtyy jaoston lausuntoon ESITYS N:o 38 Nyrkkeilyn poikasarjat käytäntöön Tampereen Yrityksen esitys Useilla liittomme urheilualoilla sallitaan alle l6-vuotiaiden poikien kilpaurhe~lu NY~kkellyssä on tämä kuitenkin kielletty Pidämme tätä päätöstä nyrkke~iy~heilun tulevaisuutta jarruttavana, sillä kilpailuvietti on myöskin nyrkkeilyä}qa~rastavlssa pojissa erittäin voimakas Pätevien ja vastuuntuntoist~n ohjaajlen harkinnan perusteella voisi kehittyneimpiä, alle I6-v poikia nyrkkeilynkin alalla kilpailnttaa keskenään heille varatuissa poikasarjoissa Edellä olevaan viitaten esitämme: TUL:n al~isia s~uroja oikeutetaan järjestämään jäsenten välisten, purikunnallisten Ja kansallisten nyrkkeilykilpailujensa yhteyteen erikoisia polkasarjoja, joihin osanotto-oikeus on ainoastaan alle 16- vuotisilla Nyrkkeily jaoston lausunto: Huom~oonottaen nyrkkeilyurheilun erikoislaatuisuuden muihin urheilumuotoihin verraten sekä sen suuren vaaran, joka etenkin kilpanyrkkeilyllä n~ort~n normaahn kehityksen vaikeuttajana saattaa olla, jaosto vastustaa IkärajOItuksen väljentämistä mainittuun suuntaan ja ehdottaa sen vuoksi Tampereen Yrityksen esityksen hylättäväksi Jaosto viittaa lisäksi liitt0neuvoston kokouksen vuonna 1944 samaa asiaa koskevaan hyikäävään päätökseen Liittotoimikunnan lm,sunto: Liittotoimikunta yhtyy nyrkkeily jaoston lausuntoon ESITYS Ro 39 Pojille oma voimistelumerkki Uuden-Koiviston Veto kirjoittaa:!1!l:n piirissä on telinevoimistelussa havaittavissa nousua Varsinkin polkien keskuudessa telinevoimistelu on suosittu urheilumuoto Voimistelu 112 merkki, jonka saamiseksi on olemassa suoritusvaatimukset, on omansa olemaan pojille kannuslmena ja innostajana Itse merkki käytännössä on kuitenkin sama kuin yleisurheilussa, joten ulkopuolinen ei voi tietää, onko se saavutettu urheilussa vai voimistelussa Onpa useasti sattunut, että sama nuorukainen suorittaa merkkivaatimukset sekä voimistelussa että urheilussa, jolloin hän saa kaksi samanlaista merkkiä Tämä on epäkohta, joka olisi korjattavä siten, että valmistettaisiin erikoinen poikien voimistelumerkki Seuramme esittääkin, että liittokokous antaisi liittotoimikunnan tehtäväksi valmistuttaa erikoisen poikien voimistelumerkin, joka annetaan yksinomaan voi misteluvaati muste!l s uorittamise3ta Voimistelujaoston lausunto: Voimistelujaosto kannattaa erikoisen voimistelumerkin käytäntöön ottamista Liittotoimiktmnan lausunto: Liittotoimikunta yhtyy jaoston lausuntoon ESITYS N:o 40 Massauintiottelu Ruotsin kanssa Uintijaoston esitys Uimataidon omaa nykyisin suurin osa Suomen kansaa Valitettavasti on kuitenkin raljon seliaisiakin, jotka eivät tätä välttämätöntä taitoa ole oppineet, mistä suureksi osaksi johtuu se suuri hukkuneiden prosentti, joka meillä tuhat järvien maassa vuosittain saadaan tilastoihin merkitä Tehdäksemme uinnin kansanomaiseksi ja herättääksemme erikoista mielenkiintoa uintiurheilua kohtaan, olisi järjestettävä koko kans2a koskeva ja kiinnostava propagandahyökkäys Tällaiseksi suurtapaukseksi on jaosto suunnitellut uinnin massaottelua Ruotsin kanssa, Ottelun tarkoituksena olisi samalla saada selville, kuinka suuri prosentti Suomen kansasta osaisi uimataidon ja missä osassa maata uimataito on heikoimmin levinnyt Maiden välinen koitos, maaottelu-uinti, herättäisi varmaankin kansamme ja varsinkin sen nuorison tajuamaan paremmin uimataidon käytännöllisen merkityksen, samalla kun toimenpiteellä ilmeisesti koottaisiin sievoinen summa uintiurheilun edistämiseen käytetti väksi I(ysymys olisi tietysti hoidettava yhteistoiminnassa Suomen Uimaliiton kanssa 8 113

9 Edellä olevan perusteella jaosto esittää, t että liittokokous valtuuttaisi liittotoimikunnan ryhtym" aan t ounenpl elslm massamaaottelu-uinnin j3rjestämiseksi Huotsm k lähi "d anssa nna nll en kasvatustavoitteiden merkeissä joihin perust 1 viitataan,,e Ulssa Li~ttoto~kun:a kann~ttaa jaoston esitystä, mutta huomauttaa toisaalta ~lista va~rolsta, Jot~a piilevät houk~tuksessa suorittaa massauintimaaotteun vaatimukset sllla~ uhalla, etta elomaa suoritukseen riittävää uimataitoa Sen vuoksi ~lis~ t~rkoin harkittava, minkälaisiksi olisi asetettava massamaaottelun käytannolhset vaatimukset ESITYS N:o 41 Uinnin harrastus merkki Uintijaoston esitys Nnoren uimaripolven kasvatuskysymysten yhteydessä on usein sukeutun~t esi~e ~~ymys erityisen uinnin harrastusmerkin käytäntöönottamisesta SI~ voitalsun ~yydä kaikille ~innin ystäville ja etenkin uimataidon oppi~ neille nuo~ille, J?tka ovat suonutuneet ensimmäisistä uintikokeistaan Täll~me~ ylemen u~nm propagandamerkki on ollut Suomen Uimaliitolla käytann~ss" MerkkI on hyvm laajalle levinnyt, sekä se on ilmeisesti sievoinen tulolahde Ulmallltolle Suomen Uimaliitto on nyt tehnyt aloitteen ja ehdottaa uinnin harrastusmerkin yhteiseksi koko maassa Merkistä koituvat tulot käytettäisiin liitt valityksellä ~imataidon opettamiseen ja uintipropagandan tekoon K:~~: ~SymYkseSsa on pelkkä ur~~il~alan propagointi ja merkki muotonsa puolespuolueeton, on Jaosto paattanyt hyväksyä tarjouksen sekä ehdottaa liittokokouksen päätettäväksi, että liitossammekin otettaisiin käytäntöön uinnin harrastusmerkki Jota m?:y~n uint~arrastuksen tunn~sena, ja että merkiksi hy~ vaksyttalsl~n nykyism Suomen Uimaliiton jo tarkoitukseen käyttämä umhmerkki Liittotoimikttnnan lausunto: Liittotoimikunta yhtyy uintijao~ton esitykseen, 114 ESITYS N:o 42 Esitämme TULn liitt okokoukselle, Työläisurheilun päivä Tampereen Yrityksen esitys että vuosittain tammikuun viimeinen sunnuntai vietettäisiin työläisurhenun päivänä, jolloin eri piirikuntien ja seurojen toimintakeskuksissa järjestettäisiin juhlaja kilpailutilaisuuksia Niissä korostettaisiin liittomme perustamiseen aiheuttaneita seikkoja sekä esitettäisiin katsaukset siihen tiehen, jota kulkien Työväen Urheiluliitto On kohonnut nykyiseen asemaansa huomioonotetuksi voimatekijäksi Samalla esitettäisiin vetoomus jokaiselle toimintaperiaattemme hyväksyvälle kansalaiselle riveihimme liittymiseotä Liittotoimikunta kannattaa esityksessä olevaa ajatusta työläisurheilun päivästä Koska ajatuksen käytännöllinen toteuttaminen vaatii perusteellisia valmisteluja sekä aikaan että päivän ohjelmaan nähden, liittotoimikunta ehdottaa, että liittokokous periaatteessa yhtyisi esitykseen työläisurheilun päivästä, mutta jättäisi asian käytännöllisen valmistelun liittotoimikunnan hoidettavaksi ESITYS N :o 43 Purjehdusjaoston siirto Turkuun Turun Työväen Pursiseuran esitys TULn Purjehdusjaoston toiminta on v 1939 lähtien ollut melkein olematonta, sillä eräinä vuosilla ei jaosto ole kokoontunut kuin yhden kerran tai ei kertaakaan Seuramme lähettämiin kirjeisiin tai tiedusteluihin ei myöskään ole tullut vastauksia, samoin on ollut laita, milloin seuramme jäsenet yksityistapauksissa ovat kääntyneet jaoston puoleen Täten On kaikki eteenpäin vievä työ työhlispurjehduksen kohdalta jäänyt kesannolle Säännöt olisivat ehdottomasti uusimisen tarpeessa, niissä kun on paljon tulkinnanvaraisia pykäliä jne Olemme vakuuttuneita siitä, että jos jaoston toiminta olisi hiemankin vilkkaampaa niin se varmasti vaikuttaisi elälldyttävästi purjehdusharrastukseen työläispiireissä ieillähän on lukuisia paikkoja vesirikkaassa maa samme, jossa tunnetaan mielenkiintoa purjehdusta kohtaan ja näis ä voitaisiin saada järjestettyä purjehdustoimintaa joko TULn seurojen alajaostoina toimien taikka erillisinä purjehdusseuroina, kunhan asiaa liiton ~lurjehdusjaoston taholta hoidettaisiin 115

10 Turun Työväen Pursiseura on toiminut jatkuvasti 50 vuotta, eikä viime vuosina vallinnut sotatilakaan ole pystynyt toimintaa lamauttamaan, vaan olemme jatkuvasti Ylläpitäneet vilkasta seura- ja kilpailutoimintaa Näinollen uskallamme olettaa Turussa olevan parhaat mahdollisuudet TULn Purjehdusjaoston toiminnalle Emmekä usko helsinkiläisten purjehdustoverienkaan olevan pahoillaan, vaikka jaosto Turkuun siirrettäisiinkin, koska he täten vapautuisivat velvollisuudesta, jota ovat haluttomat hoitamaan Edelläolevaan viitaten esitämme, että TULn Purjehdusjaosto siirrettäisiin Turkuun Puriehdusiaoston la7tsunto: Mikäli esitys sivuaa toteamusta sääntömuutoksen tarpeellisuudesta, jaosto toteaa, ettei esityksen tekijäin taholta ole esitetty mitään konkreettista ehdotusta sääntöjen muutokseksi eikä aikaisemmin tuettu jaoston tätä tarkoittavia pyrkimyksiä Jos voimassa olevat säännöt esityksen tekijäin mielestä ovat joiltakin osilta osoittautuneet vanhentuneiksi, on valitettavaa, ettei kysymyksestä tehty muutosesitystä liittokokoukselle, koska muutosasia näin ollen siirtyy vuosia eteenpäin Esityksessä viitataan myös havaittavaan toimettomuuteen lähinnä urheilualan tunnetuksitekemisen ja sen laajentamisen suhteen Olosuhteet ovat viime vuosina kuitenkin olleet tällaisille ioimenpiteille kielteiset Sodan johdosta ovat purjehdusvedet olleet merenkululle vaarallisia, Hankonieruen reitti talvisodan jälkeen suljettu ja kaikki yhteistoiminta sen kautta estetty, tarvikkeiden puute juuri vesiurheilun alalla tuntuvia jne Mitään edellytyksiä ei luonnollisestikaan tällaisissa oloissa ole voinut olla purjehdusurheilun propagandalle Kun jaoston käsityksen mukaan kotipaikan siirto edellyttäisi liiton sääntöjen muutosta, ehdottaa se yllämainittuihin perusteluihin viitaten esityksen hylättäväksi, vaikka sillä itsellään ei olisikaan mitään esitettyä siirtoa vastaan L iittotoimikunnan laus~tnto: Liittotoimikunta yhtyy jaoston lausuntoon, ESITYS N:o 44 Tuomariston valinta urheilutilaisuuksiin TamperBen Piirikunnan esitys Koska odotettavissa on, että kansainvälinen kilpailutoiminta tulevaisuudessa huomattavasti vilkastuu, niin kiinnitämme liittokokouksen huo- 116 miota sekä kotimaassa että erikoisesti ulkomailla suoritettavien maa- ym niihin verrattavien ottelujen tuomaristoon Sillä viimeaikainen käytäntö on osoittanut, että pääkaupungin ulkopuolella toimivat liittotoverit ovat jääneet liian vähälle huomiolle silloin, kun yllämainittuihin tehtäviin on luottamushenkilöitä nimetty Edelläolevaan viitaten esitämme: Liittokokous velvoittaa liittotoimikunnan valvomaan, että milloin kysymyksessä on sellaisen urhcilijajoukkueen esiintyminen k?ti- tai ulkomailla, jossa mukana on myöskin liittomme edustusurhelhjolta, tuomariteht3,viin kutsutaan myöskin entistä runsaammin pääkaupungin ulkopuolelta kasvatus- ja järjestötoiminnassamme ansioituneita liittotovereita Liittotoimikunnan laustmto: Liittotoimikunta yhtyy Tampereen Piirikunnpn esitykseen, mutta huomauttaa samalla, ettei suinkaan kaikkia arvokilpailuja suoriteta pääkaupungissa, vaan myös maaseudulla, jonne ei taval~sesti ole kutsuttu pää~mupungista tuomaritehtavien hoitajia ESltyksess~ tarkolte~-tua tuomantehtävien vaihtoa on syytä tehostaa, mikiioli kulloinkin kllpailujen taloudellmen kannatt<tvaisuus sitä edellyttää Ulkomaan edustuksissa on myös kielitaidolla merkitsevä osuutensa luottamustehtäviä täytettäessä ESITYS N:o 45 Liittoveron korottaminen Länsiuttdenmaan Piiri kunnan esityrs Vuonna 1941 pidetty liittokokous 1?oisti sääntöjen muutoksella piirikunnilta oikeuden kantaa piiriveroa Liittokokouksen päätöksen mukaan kantaa liittose uroilta kutakin täysinmaksavaa jäsentä kohti vuodessa liittoveroa 3 markkaa, jonka liitto tilittää piirikunnille Kun tällä kertaa tuo vero on Suomen markan ostokykyyn verraten mitättömän pieni ja kun vilkastuneen toiminnan vuoksi myös piirikwmat tarvitsevat runsaasti yaroja (tosin piirikunnillakin on kokoustensa päätöstcn mukaan oikeus seuroilta kantaa ylimääräistä veroa, joka kuitenkin on epämieluista, minkä vuoksi olisi niistä kokonaa~ luovut:a~a ja siirry1:~ tävä vakinaisten verojen kannalle), ehdotall1me Ilman taman pltempla perusteluja liittokokouksen päätettäväksi, että liittovero koroitetaan 6 markkaan jokaista täysinmaksavaa jäsentä kohti ja tämä vcro kokonaisuudessa luovutetaan piirikunnille ja että päätös astuu voimaan "l p:nä kesäkuuta

11 Liittotoimikunta esittä, että kysymys käsitellään sääntömääräisten asiain yhteydessä liitto veroa koskevan kysymyksen kohdalla ESITYS N:o 46 Liiton järjestäjät yö Lahden Piirikunnan esitys: Sotavuosien vaikutuksesta on liittomme etenkin maaseutuseurojen seuratoiminta heikentynyt, henkinen kasvatustyö on jouduttu jättämään, useat seurat ovat sodassa menettäneet parhaat toimitsijavoimansa ja uutta ei niin pian kasva, sillä sota on lamauttanut jäsenjoukot Tämän vuoksi TUL:n Lahden piiri ehdottaa, että liitto kiireellisesti paikkaisi yhden nais- ja miesjärjestäjän liittomme palvelukseen, jotta saisimme kaikki työläisurheiluseurat ripeään toimintaan maassamme L iittvtoimikunnan lausunto Koska kuluvan vuoden toimitsijakoulutussuunnitelmaan jo sisältyy neljän järjestäjän kiinnittäminen liiton palvelukseen heinäkuun 1 pä,ivästä lukien ja esityksen tarkoitus on siten tullut täytetyksi, liittotoimikunta ehdottaa, ettei se anna aihetta toimenpiteisiin tässä yhteydessä E8ITYS N:o 47 Työväen Urheiluliiton ansiomerkki Liittotoimikunnan esitys Liiton jäsenistön taholta on useammassa neuvottelutilaisuudessa ja virallisessa kokouksessa esitetty kysymys ansiomerkin käytäntöönottamisesta liitos~a=e Asia oli esillä v 1938 liittoneuvoston kokouksessa, jossa liittotounikunnalle annettiin tehtäväksi harkita mahdollisuuksia ansiomerkin aikaansaamiseksi Sen jälkeen ansiomerkki sukeutui käsittelyyn liiton 25- vuotismerkkitapauksen yhteydessä, mihin se luonteensa puolesta olisi erinomaisesti sopinutkin Liittotoimikunta ei kuitenkaan näin huomattavassa periaatteellista laatua olevassa kysymyksessä halunnut ottaa vastuulleen ratkaisua, vaan tahtoi sen siirtää liittokokouksen käsiteltäväksi Ansiomerkkiajatus sellaisenaan ei ole mikään uusi Porvarillisilla urheiluliitoilla lienee sellainen käytännössä Niinikään ansiomerkkiä tunnustuksen 118 osoituksena on käytetty myös työväen järjestötoiminnassa, mm ammattiyhdistysliikkeessä Koska urheiluelämässä ansiomerkillä on aivan erikoinen asema lähinnä sen vuoksi, että teknillisen urheilusaavutuksen tunnustuksena jaetaan eri arvoisia mestaruusmitalleja palkinnoista puhumattakaan, on ansiomerkin vaatijoilla ilmeisen asiallista perusteluja esitettävänään Liittotoimikunta ei tälläkään kertaa, kun kysymys nyt joutuu liittotoimikunnan esityksenä viralliseen käsittelyyn, halunnut tehdä asiasta perusteltua esitystä eikä esittää sen mukaisesti ehdotusta ansiomerkin vaatimuksista Siitä on ensin tehtävä periaatteellinen päätös ja vasta sen jälkeen tutkittava, minkälaisia vaatimuksia ansiomerkin saamiselle on asetettava Kun kuitenkin kysymyksen esivaiheissa on esiintynyt kahtalaista mieltä siitä, tulisiko merkistä»luokatom vai»luokkamerkki», niin liittotoimikunta on pitkän harkinnan jälkeen tullut siihen käsitykseen, että ansiomerkkiä, mikäli esitys periaatteessa vahvistetaan, tulisi valmistaa kolmea eri luokkaa eri asteisia ansioita varten Näin ensimmäisen luokan ansio merkille turvataan sille kuuluva harvinaisuusaste loukkaamatta silti sellaisia ansioituneita liittotovereita, jotka ansioittensa perusteella ansaitsevat julkisen tunnustuksen, mutta eivät kuitenkaan täytä niin suuria vaatimuksia, joita ensimmäisen luokan ansiomerkin saamiselle on asetettava Ansiomerkin jakoperusteet on huolellisesti tutkittava ja ennen niiden vahvistamista saatava niistä ainakin piirin porrasasteiset lausunnot Jakoperusteita ei yksin voida rakentaa periaatteella, että ansiomerkin arvoasteet rinnastettaisiin liiton eri porrasasteisiin, vaan merkin saantiin oikeutettava ansio arvioidaan riippumatta siitä, missä asteessa asianomainen ansioitunut liittotoveri on työläisurheilun hyväksi järjestöt yötä suorittanut Kysymyksen valmistelu sen vuoksi vaatii ennakolta periaatteellista ratkaisua myös tässä suhteessa Viitaten vielä viime vuosien epävakaisuuteen, jolloin ansiomerkin toteuttamiseen ei käytännollisesti katsoen ole ollut mahdollisuuksia, liittotoimikunta esittää, että liittokokous valtuuttaisi liittotoimikunnan laatimaan perus tellun esityksen ansiomerkin käytäntöön ottamisesta liitossamme tunnustuksena annettavaksi liiton työssä ansioituneille järjestömiehille ja -naisille, ja että liittokokous periaatteessa ratkaisisi kysymyksen siitä, miten ansiomerkki luokitellaan, sekä siitä, mille periaatteelle merkin ansiovaatimukset valmistetaan, sekä että ansiomerkkivaatimukset, sen jälkeen kun niistä on pyydetty piirikokousten lausunnot, esitetään lopullisesti vuoden 1946 liittoneu voston vahvistettavaksi 119

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT

YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO ry SÄÄNNÖT Liitto merkitty yhdistysrekisteriin 23.11.1956 Sääntömuutos 11.2.2014 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yleinen Teollisuusliitto ry, jota näissä säännöissä kutsutaan Liitoksi,

Lisätiedot

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007.

Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY SÄÄNNÖT Hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2007. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 2.7.2007. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 1 (2) Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 24.11.2013 Liittohallituksen aloite 1: Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä (Ranking) Järjestelmä lopetetaan

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011

16.02.2011. Jääskentie 6 B 02140 Espoo 16.02.2011 Patentti ja rekisterihallitus JÄLJENNÖS 1 (5) Rekisterinumero: 205.034 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Tapiola Golf ry Espoo Jääskentie

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001 URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/2001 10.9.2001 Diaarinro 1/2001 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Suomen Nyrkkeilyliitto r.y:n johtokunnan 15.5.2001 tekemä päätös, jolla Karl Helenius on

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto 1. JOHDANTO 1.1. Nämä säännöt sisältävät kilpailumääräykset Lounais-Suomen partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailujen järjestämiseksi.

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO SUOMEN VOIMISTELU* JA URHEILULIITTO HELSINKI 1929 OLYMPIALAISEN VIISI* JA KYMMENOTTELUN PISTETAULUKKO I SUOMEN VOIMISTELU» JA URHEILULIITTO HELSINKI

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry KURINPITOMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilo t ja yhteiso t: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - kilpailutoimintaa harjoittavat

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI Yhdistyksen nimi: Mäentaustan Erämiehet ry Kotipaikka: Alpua Kunta: Vihanti Yhdistys on perustettu tammikuun 17 p:nä 1964 ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010

Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 Linnea2-konsortio 2010 Linnea2-konsortion säännöt 12.3.2010 1. Määritelmät Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 12.3.2010. Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot (sopimuksen

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi- ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Alankomaat-Suomi Yhdistys. Sen kotipaikka on Amsterdam. Tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Alankomaiden

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa.

MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. 1(5) MALLI Sähköosuuskuntien säännöt ovat yhtenevät lukuun ottamatta nimeä ja kotipaikkaa. Tyrnävän kirkonkylän Sähköosuuskunta SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tyrnävän kirkonkylän

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot