ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 207"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA 18:10-20:52 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 103 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TALOUDEN RAPORTOINTI TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN TALOUSARVIORAAMI VUODELLE KUNNANHALLITUKSEN YLEISAVUSTUKSET VUONNA PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN VAALI LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ (OM 14/2015) 110 LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVASTA AIESOPIMUKSESTA KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI 230

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Merihaara Olavi 18:10-20:52 puheenjohtaja Vettenranta Jari 18:10-20:52 I-varapj Hämäläinen Seija 18:10-20:52 II-varapj Franzen Erik 18:10-20:52 jäsen Hämäläinen Heli 18:10-20:52 jäsen Kurki Sanna 18:10-20:52 jäsen Stenbäck Reija-Riikka 18:10-20:52 jäsen Honkasalo Riku 18:23-20:52 Kvalt pj POISSA Ollila Antti Kvalt I-varapj Vihreäluoto Hannu Kvalt II-varapj Saloranta Tuija pöytäkirjanpitäjä MUU Rautiainen Esko 18:10-20:52 kunnanjohtaja Anttilainen Maina 18:10-20:52 pöytäkirjanpitäjä (hallintosihteeri) Janhsson Kari 18:18-19:13 controller Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Kurki ja Reija-Riikka Stenbäck. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Olavi Merihaara Maina Anttilainen ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 20. päivänä toukokuuta 2015 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Sanna Kurki Reija-Riikka Stenbäck Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 21. päivänä toukokuuta 2015 pöytäkirjanpitäjä

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 103 Hallintojohtaja: Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: ASIA 5 TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN * päätösehdotus ASIA 8 PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN VAALI * päätösehdotus Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TALOUDEN RAPORTOINTI KHALL 104 Valmistelija: controller Kari Janhsson Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee antaa kunnanhallitukselle raportti käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta huhtikuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta ja tilinpäätöksen tilanteesta sekä silloin, kun kunnanhallitus näin päättää. Kunnanhallituksen kokouksen oheismateriaalina ovat raportit ajalta Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee talouden ja toiminnan raportit tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riku Honkasalo saapui kokoukseen klo Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN KHALL 105 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy varaus pitkäaikaisen lainan ottamiseen. Lainanotto on tarkoitettu kunnan investointien rahoittamiseen. Hallintosäännön 48 :n mukaan kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta valtuuston vahvistamien perustein valtuuston hyväksymään enimmäismäärään saakka. Askolan kunta on pyytänyt lainatarjoukset euron lainapääomasta, jolla uuden pelastusaseman kuntatodistuksilla toteutettu raken nus ai kai nen rahoitus muutetaan pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi. Tarjoukset ja muu asiaa koskeva materiaali on nähtävissä kun nan hal li tuksen kokousasiakirjoissa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää ottaa euron suuruisen pelastusaseman talous ar vio lai nan Svenska Handelsbanken AB :lta vaihtuvakorkoisena si dottu na 6 kuukauden euribor -korkoon. Laina-aika on 20 vuotta. Korkoindikaatiovalinnan perusteena on kunnan lainasalkun riskien ha jaut tami nen, alhainen korkotaso, edullinen marginaali sekä mahdollisuus maksaa lai na pois ennenaikaisesti korkojakson vaihtuessa veloituksetta. Tämän lisäksi lainalle tehdään korkosuojaus erillisen kilpailutuksen pe rusteel la. Kunnanjohtajalle ja controllerille annetaan valtuudet sopia yk si tyis koh taisem min lainan nostoajankohdasta, muista siihen liittyvistä järjestelyistä sekä korkosuojauksen kilpailutuksesta ja korkosuojauksesta päättämisestä. Korkosuojauksen markkinahinnat tällä hetkellä em. lainaa vastaan ovat noin 0,75% kymmenen vuoden osalta ja noin 1,0% kahdenkymmenen vuoden osalta (ilman marginaalia). Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistetaan välittömästi kokouksessa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: kirjanpito, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, tarjouksen jät tä-

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ neet Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai etu

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää kunnanhallitukselle talousarvioprosessin muut ta mis ta ns. raamibudjetoinniksi. Raamibudjetoinnissa kunnanhallitus mää rit te lee kuntastrategiaan perustuvan alustavan talousarviokehyksen. Raameissa määritellään toimialakohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset reuna eh dot: - investointikehys ja poistotaso - uudishanke- ja korjausvelkainvestoinnit erikseen - käyttötalouden ja henkilöstökulujen tavoitetasot - oman toiminnan vaikutukset käyttötalouteen - ulkoa tulevat muutospaineet käyttötalouteen - verotulot ja valtionosuudet - velkaantuminen --- terve vuosikatetavoite (vähintään vuosipoistot kattava) Raami voidaan laatia: 1) Käyttämällä pohjana aikaisempia toteumia ja uusinta talousarviota/ ennus tei ta huomioiden yleisen taloustilanteen ja lainsäädännön vaikutukset. Pää pai no on menojen kasvun hillitsemisessä. 2) Määrittelemällä tulokehys ja sen perusteella menoraami, johon toimialat so vit ta vat omat menonsa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi, hyväksyy laadittavaksi ja antaa ohjeeksi talousarvioraamit edellä kuvatulla tavalla. Raamien nu mee rinen taso määritellään myöhemmin tarkempien analyysien ollessa valmiit. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asian tun ti ja na tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: lautakunnat Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai etu

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN YLEISAVUSTUKSET VUONNA 2015 KHALL 107 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Kunnanhallituksen yleisavustuksiin on varattu vuoden 2015 talousarviossa määrärahaa yhteensä euroa. Yhteisöavustusten myöntämisessä noudatettavat periaatteet on vahvistettu kunnanhallituksen päätöksellä : 1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Askola tai että sillä tulee olla huomattavaa toimintaa Askolassa. 2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista. 3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde. 4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle. 5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja taloudestaan riittävä selvitys ennen avustuksen myöntämistä. Ennen myönnettyjen avustusten maksamista kunnalle tulee toimittaa edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. 6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä ohjeita rikotaan. 7. Avustushakemukset käsitellään pääsääntöisesti kerran vuodessa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 8. Yhteisöaktiivisuuden (nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimi) osalta osa avustusmäärärahasta jaetaan myöhemmin stipendin muodossa ja tästä asiasta päättää nuoriso- ja kulttuurisihteeri. Vuoden 2015 avustukset on julistettu haettavaksi niin, että hakuaika päättyi Liikuntapalveluiden ja nuoriso- ja kulttuuritoimenavustukset kuuluvat sivistyslautakunnan alaisuuteen. Esityslistan liitteenä on esitys vuonna 2015 myönnettävistä avustuksista. Saapuneet avustushakemukset ovat nähtävissä kunnanhallituksen kokousasiakirjoissa. Avustuksien saajien tulee toimittaa kunnalle toukokuun loppuun mennessä edellisen vuoden tilinpäätös sekä toimintakertomus Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus myöntää vuoden 2015 kunnanhallituksen yleisavustusten

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ osalta pöytäkirjan liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. LIITE 3 yhteenveto avustuksista Täytäntöönpano: hakijat, maksatus Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN VAALI KHALL 78 Valmistelija: kunnanjohtaja Kunnassa on haettavana perusturvajohtajan virka klo 14:ään saakka ja hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, Kuntarekryssä sekä TE-palveluissa. Kelpoisuusehtona virkaan on L sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista / :n mukainen kelpoisuus. Virka voidaan täyttää myös kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 :n momentin ja kunnan hallintosäännön 35 2 momentin mukaisesti annetun suostumuksen perusteella. Virantäytöstä vastaa kunnanhallitus. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus nimeää työryhmän, jonka toimeksiantona on valita hakijoista kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista pätevimmät ja soveliaimmaksi katsomansa haastatteluun kutsuttavat henkilöt, haastattella heidät sekä antaa kirjallinen perusteltu esityksensä virkaan valittavasta henkilöstä ja mahdollisesta hänen varalleen valittavasta henkilöstä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus nimesi työryhmään kunnanhallituksen pj Olavi Merihaaran, perusturvalautakunnan pj Rauna Kiiskisen, kunnanhallituksen jäsen Sanna Kurjen, kunnanhallituksen jäsen Heli Hämäläisen, kunnanjohtaja Esko Rautiaisen ja vt. hallintojohtaja Tuija Salorannan. Muutoin hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: työryhmään valitut Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai KHALL 93 Valmistelija: kunnanjohtaja Valintatyöryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa ja päättänyt kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Halla-Seppälä, Terhi Heininen, Ville

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kääriäinen, Anna-Maija Lehtinen, Ilona Niiranen, Päivi Roine, Eliisa Saaren-Seppälä, Tarja Saarinen, Eeva-Leena Salminen, Päivi Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Edelleen kunnanhallitus valitsee Heli Hämäläisen tilalle toisen henkilön, koska hän on todennut itsensä esteelliseksi hallintolain momentin 7. kohdan (entinen esimies haastatteluun kutsuttujen joukossa). Kunnanhallitus valitsi haastattelutyöryhmään Heikki Ellilän. Muilta osin kunnanhallitus merkitsi asian tiedokseen. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: haastattelutyöryhmä uusi jäsen Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai KHALL 108 Valmistelija: kunnanjohtaja Haastattelutyöryhmä on haastatellut edellämainitut henkilöt lukuunottamatta Terhi Halla-Seppälää, joka peruutti hakemuksensa. Tämän jälkeen haastattelutyöryhmä päätti lähettää seuraavat henkilöt soveltuvuusarviointiin (henkilöt sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä): - Lehtinen Ilona - Roine Eliisa - Saaren-Seppälä Tarja Personell Oy on luvannut soveltuvuusarviointien tulokset haastattelutyöryhmän käyttöön Haastattelutyöryhmä kokoontuu Todetaan, että soveltuvuusarviointien tulokset ovat kaikilta osiltaan Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) mom. 29. kohta) mukaan salassapidettävää tietoa. Haastattelutyöryhmä tekee esityksensä , joten päätösehdotus annetaan sen jälkeen. Kunnanhallituksen valintatyöryhmä on kokoontunut ja kuullut

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Personell Oy:n asiantuntija Jenna Jussilaa. Työryhmän muistio on kunnanhallituksen asiakirjoissa ja kunnanhallituksen käytettävissä. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus valitsee perusturvajohtajan virkaan Ilona Lehtisen, perusteena hakijoista tehty kokonaisarvio. Hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle kunnanhallitus valitsee Tarja Saaren-Seppälän. Valinnassa noudatetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 1 momentin mukaista neljän kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävissä olevan selvityksen. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto vahvistaa Ilona Lehtisen palkkauksen omalla päätöksellään. Reija-Riikka Stenbäck teki seuraavan muutosehdotuksen: "Kunnanhallitus valitsee perusturvajohtajan virkaan Tarja Saaren-Seppälän. Hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle kunnanhallitus valitsee Ilona Lehtisen. Valinnassa noudatetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 1 momentin mukaista neljän kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävissä olevan selvityksen. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto vahvistaa Tarja Saaren-Seppälän palkkauksen omalla päätöksellään". Seija Hämäläinen kannatti Reija-Riikka Stenbäckin muutosehdotusta. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Reija-Riikka Stenbäckin ehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 3 (Erik Franzen, Sanna Kurki ja Olavi Merihaara) ja Reija-Riikka Stenbäckin esitystä kannatti 4 (Jari Vettenranta, Seija Hämäläinen, Heli Hämäläinen ja Stenbäck Reija-Riikka). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi tuli Reija-Riikka Stenbäckin ehdotus ja kunnanhallitus valitsee perusturvajohtajan virkaan Tarja Saaren-Seppälän ja varalle Ilona Lehtisen.

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo Täytäntöönpano: virkaan valittu, muut hakijat, perusturvalautakunta, vt. hallintojohtaja sekä palkkasihteeri Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ (OM 14/2015) KHALL 109 Valmistelija: kunnanjohtaja Oikeusministeriö on pyytänyt kuntien ja muiden tahojen lausuntoa oi keusmi nis te riön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen". Se pyydetään toimittamaan viimeistään Ministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus kä rä jä oi keus ver kos ton jatkokehittämiseksi. Työryhmä on arvioinut kä rä jäoi keus ver kos toa kokonaisuutena, mistä syystä työryhmä ehdottaa muutoksia lä hes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toimipaikkoihin. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia kä rä jä oi keus verkos ton jatkokehittämiseksi. Se ei ole asettanut malleja etusijajärjestykseen. Toi sen mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17 ja toisen mallin mukaan 14. Työ ryh män tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia muodostamalla hal lin nol li ses ti suurempia yksiköitä, jotta työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin. Työryhmä ehdottaa myös tarkistuksia tiettyihin käräjäoikeuksien kä si tel täväk si keskitettyjen asioiden tuomiopiirijakoon. Ehdotusten mukaan meri-, maa-, ulosottovalitus-, yrityssaneeraus-, ryhmäkanne-, ja so ti las oi keu denkäyn ti asioi ta käsittelevien käräjäoikeuksien määrä vähenisi nykyisestä. Kummassakin työryhmän ehdottamassa mallissa Hyvinkään käräjäoikeuden tuo mio pii rin eteläiset kunnat ja Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan kä räjä oi keu det yhdistettäisiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Kummassakin mal lis sa käräjäoikeuden toimipiste Porvoossa lakkautettaisiin. Työryhmän mietintö on saatavissa internetissä osoitteesta: keus minis teriö.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/ /files/omml_14_2 015_Karajaoik.pdf Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus antaa Askolan kunnan puolesta seuraavansisältöisen lau sunnon: Kunta ymmärtää ja on jo sisäistänyt omassa toiminnassaan sen, että jul kisel la taloudella on edessään sopeuttamistarve. Siitä syystä käräjäoikeuksien lak kaut ta mis suun ni tel mia tai muita muutoksia tulisi arvioida osana valtion hal lin non laajempia muutoshankkeita. Ehdottoman tärkeää on, että muu tokset suunnitellaan ja toteutetaan sellaisena kokonaisuutena, jolla saavutetaan se kä taloudellisen että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta katsoen pa ras mahdollinen lopputulos. Tällä hetkellä valtionhallinnossa on vireillä niin monta erillistä muu tos han-

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ ket ta, että vaarana on moninkertainen suunnittelu-, lausunto-ja toi meen pano kier re. Sen lisäksi keskenään ristikkäiset muutoshankkeet voivat johtaa yh teis kun nal li sen ja taloudellisen hyödyn saamatta jäämiseen. Askolan kunta suhtautuu epäillen suunnitelmiin Itä-Uudenmaan kä rä jä oikeu den Porvoon toimipisteen lakkauttamisen osalta ja katsoo, ettei sillä saavu te ta niitä yhteiskunnallisia eikä taloudellisia tavoitteita, joita ollaan ha kemas sa. Raporttikin toteaa, että maantieteelliset etäisyydet kasvavat, jos suunniteltu muu tos toteutuu. Asianosaisten ja todistajien asiointimatkat sekä hen ki löstön työmatkat saattavat pidentyä osalla merkittävästikin. Liikenneyhteydet julkisilla kulkuvälineillä ovat Porvoon ja Helsingin välillä erit täin hyvät, mutta jo Vantaalle matkustaminen vaatii joko omaa autoa tai pit kää kiertoa Helsingin kautta. Tätä voidaan pitää itäuusmaalaisten asukkai den kannalta kielteisenä seikkana etenkin niille, joilla ei ole oman auton käyt tö mah dol li suut ta. Tarvetta matkustaa voidaan vähentää lisäämällä sähköistä asiointia sekä perus ta mal la riittävä määrä etäpalvelupisteitä. Niiden järjestämisestä eikä hallin noin nis ta kuitenkaan ole esitetty riittävän yksityiskohtaista suunnitelmaa. Asiakohdassa viitataan mm. oikeusavustajien tilojen hyödyntämiseen video neu vot te luis sa. Toisaalta korostetaan turvallisuuden merkitystä har ventu vas sa käräjäoikeusverkostossa. Etäpalvelupisteiden ja oi keus apu toi mis tojen kin turvallisuus on kyettävä takaamaan niiden käytön laajentuessa. Kuten raportissakin todetaan, myös muiden oikeudellisten palvelujen vä hene mi nen siellä, missä käräjäoikeus ei uudistuksen jälkeen enää toimisi, on mah dol lis ta. Käräjäoikeuden toimipisteen lakkauttaminen voidaan paik kakun nal la kokea myös yleisempänä menetyksenä. Raportin mukaan uudistuksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kansa lais ten kielellisten oikeuksien toteutuminen ei heikenny. Tuomioistuinten yh dis tä mi nen ja tuomiopiirien laajeneminen voivat muuttaa tuomiopiirien kie li suh tei ta ja siten myös tuomioistuimen tuomareiden kel poi suus vaa timuk sia. Sekä suomen- että ruotsinkielisen väestön oikeuksia voidaan toteut taa yhdenvertaisesti varmistumalla siitä, että kaksikielisissä tuo mio is tuimis sa on riittävä määrä kielitaitoista henkilökuntaa. Kunta korostaa, että kaksikielinen palvelu on ehdottomasti turvattava kaikis sa uudistuksissa. Työmatkojen pidentyessä kielitaitoisen henkilöstön rekry toin ti muuttuu entistä haasteellisemmaksi. Itä-Uudenmaan kuntien asukkaille tulee turvata mahdollisuus asioida kä räjä oi keu den kaksikielisessä toimipisteessä Porvoossa tai muussa itä uus maalai ses sa kunnassa. Samoin pohdittavaksi tulee ottaa se, että voidaanko kä räjä oi keuk sien hallinnollisia paikkariippumattomia tukitoimintoja järjestää itäi sen Uudenmaan alueella. Kunta näkee myönteisenä kehityssuunnitelmana sen, että käräjäoikeuksien

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ tuo mio pii ri ja koa muutetaan eräissä yksilöidyissä asiakokonaisuuksissa rapor tis sa esitetyllä tavalla, kunhan muutoksen toimeenpano varmistetaan riittä vän hyvin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: oikeusministeriö mennessä Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai etu

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVASTA AIESOPIMUKSESTA KHALL 110 Valmistelija: vt.hallintojohtaja Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmätyöryhmä pyytää lausuntoa Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmän kehittämistä koskevasta aiesopimuksen luonnoksesta mennessä. Aiesopimuksen luonnoksessa linjataan Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmän kehittämistä ja sitä tukevan liikennepolitiikan edistämistä. Sopijapuolet varautuvat toimivaltansa ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa edistämään alueen liikennejärjestelmälle asetettuja tavoitteita, kehittämislinjauksia ja -toimenpiteitä. Samalla aiesopimuksen tavoitteena on edistää alueellista koordinaatiota liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamiseksi. Aiesopimusluonnos kattaa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon alueen ja lisäksi siinä otetaan kantaa Helsingin seudulla sijaitseviin itäisen Uudenmaan liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta tärkeimpiin hankkeisiin. Aiesopimus on laadittu vuosille Pidemmän aikavälin strategisesti tärkeistä hankkeista aiesopimusluonnoksessa kuvataan lähivuosien edistämistoimenpiteet. Aiesopimusluonnos on valmisteltu edellisen vuonna 2009 Itä-Uudenmaan liiton johdolla laaditun liikennestrategia 2030 pohjalta. Valmistelun tueksi on laadittu liikennejärjestelmän tilan ja kehittämishankkeiden seurantakatsaus sekä määritelty liikennekäytävien palvelutasotavoitteisto. Lausuntojen perusteella Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmätyöryhmä valmistelee aiesopimuksen kuntien, Iiikenneviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton hyväksyttäväksi. Itä-Uudenmaan liikennestrategia 2030:ssä on määritelty seitsemän liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta keskeisintä tavoitetta: 1) Liikenteen kasvihuonepäästöjen määrän kääntäminen selvään laskuun 2) Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen 3) Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen 4) Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän jatkuva väheneminen 5) Laadukkaan elinympäristön turvaaminen myös tuleville sukupolville 6) Elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen 7) Yhteistyön tehostaminen liikennejärjestelmätyössä Uudessa aiesopimuksessa esitetyt liikennejärjestelmän kehitystehtävät vuosina perustuvat edellä mainittuihin linjauksiin. Askolan kunnan kannalta aiesopimuksen keskeisimpiä kehitystehtäviä ovat:

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Nykyisen infrastruktuurin ja palveluiden tehokkaampi käyttö sisältyvä Liityntäpysäköinnin kehittäminen. Kehitystehtävän perusteluina todetaan: Mahdollistaa kohtuullisin kustannuksin joukkoliikenteen palveluiden tarjoamisen myös runkoreitistön ulkopuolelle. 3 Nykyisen infrastruktuurin parantaminen sisältyvät kehitystehtävät: Alemman tieverkon kunnossapidon sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämiseen kohdistuvan rahoituksen tason nostaminen. Kehitystehtävän perusteluina todetaan: Pienillä kustannustehokkailla joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämistoimenpiteillä kasvatetaan kestävien kulkumuotojen kulkutapaosuutta ja parannetaan liikenneturvallisuutta. Tärkeimmän alemman tieverkoston kunnossapidon parantaminen on Itä-Uudenmaan pienten kuntakeskusten kannalta edellytys turvallisten ja sujuvien matkaketjujen sekä elinkeinoelämän toiminnan turvaamiselle. Kunnossapidon keinoilla voidaan vähentää tarvetta parantamishankkeiden toteutukselle. Alemman tieverkon kunnossapidon parantaminen edellyttää lisärahoitusta, koska päätieverkon kunnossapidosta ei ole tarkoituksenmukaista tinkiä. Ajoneuvoliikenteen vaihtoehtoisten energialähteiden jakelujärjestelmän mahdollistaminen. Kehitystehtävän perusteluina todetaan: Varautuminen fossiilisten polttoaineiden syrjäytymiseen tulevaisuudessa. Mahdollistetaan Itä-uudenmaan energiaklusterin monipuolistuminen. Aiesopimus ei sisällä erityisesti Askolan kuntaan kohdistuvia yksilöityjä hankkeita. Esityslistan oheismateriaalina on Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmän toimintaympäristön muutoksia Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavanlaisen lausunnon: Nykyinen tieverkko ja sen kunnossapito on ehdottoman tärkeää. Sen korjausvelan hallitsematon kasvu johtaa yhteysverkoston rappeutumisen myötä maaseudun ja haja-asutusalueiden elinolosuhteiden näivettymiseen. Elinvoiman säilyttämiseksi alemman tieverkon peruskorjauksiin ja kunnossapitoon on turvattava riittävät taloudelliset ja muut resurssit (osaaminen). Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen on sinänsä erinomainen

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ tavoite, mutta sen toteuttaminen jo edellä kerrotustakin syystä näyttää käyvän vaikeaksi ellei peräti mahdottomaksi. Yhteiskunnan perustehtävänä on turvata myös maaseudun joukkoliikenteen riittävät toimintamahdollisuudet. Tähän tulee hakea aktiivisesti uudenlaista lähestymistapaa kuten riittävien liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen ja niiden varustaminen sähköautojen latauspistokkeilla ja erilaisten (tuettujen) kuljetuspalvelujen yhdistämisellä yhdistettynä ajoneuvoteknologian ja kommunikaatioteknologian kehittymiseen. Sen lisäksi myös jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuutta tulee kasvattaa siten, että valtiovallalla on osoittaa myös maaseudulle riittävästi määrärahoja näihin investointeihin mukaanlukien liikenneturvallisuuden kannalta katsottuna tärkeät kevyen liikenteen ali- ja ylikulkukäytävien rakentaminen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmätyöryhmä Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KHALL 111 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kunnan eri viranomaisten asiakirjat: 1. Viranhaltijapäätökset - kunnanjohtajan päätökset vt.hallintojohtajan päätökset Rakennus- ja ympäristölautakunta - pöytäkirja Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei kunnanhallitus käytä kyseisissä asioissa Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA KHALL 112 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kuntayhtymien asiakirjat: 1. HUS - hallituksen pöytäkirja hallituksen pöytäkirja hallituksen pöytäkirja hallituksen esityslista valtuuston esitystlista ETEVA - yhtymäkokouskutsu Uudenmaan Liitto - maakuntahallituksen esityslista Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kuntayhtymien asiakirjat tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET KHALL 113 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: 1. Opetushallitus - valtioavustuksen myöntäminen; kerhotoiminnan kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö - yksikköhinnat 3. Valtiovarainministeriö - kuntien tietoturvajaoston asettaminen 4. Sosiaali- ja terveysministeriö - kuntien työterveyshuolto ja siirtymäsäännös 5. AVI - päätös valtionavustuksen myöntämisestä nuorten työpajatoimintaan ELY - joukkoliikenteen valtionavustus päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta - poikkeamispäätös: Hellevi Jalosen kuolinpesä 7. Uudenmaan vaalipiirilautakunta - eduskuntavaalien tulos 8. Porvoon kaupunki/ - terveydensuojelujaosto/ pöytäkijra alueellinen jätelautakunta/ pöytäkirja Kirnujen Asunnot Oy - yhtiökokouskutsu Linnankosken Asunnot Oy - yhtiökokouskutsu Posintra Oy - yhtiökokouskutsu Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmasuojeluyhdistys ry - kevätkokouskutsu Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - yhtiökokouskutsu Myrskylän kunta

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ khall 36; toisen asteen koulutuksen alueellinen päätöksentekoprosessi ja aikataulu 15. Kiinteistönluovutusilmoitukset - Vahijärvi, Pihamäki Rn2.15, pa 2170 m2 myyjä. Toivo Oksanen kp ja Marja-Leena Oksanen ostaja: Jani Penttilä kauppahinta: Nalkkila, K89T4, rno 6:87, pa 1538 m2 myyjä: Niina ja Toni Kovanen ostaja: Arttu ja Mirka Vauhkala kauppahinta: Särkijärvi, ma Kärri-Jonni Rno 2:134, pa 3000 m2 myyjä: Tuomo Soinio ostaja: Tuovi Palosaari kauppahinta: Monninkylä, K60RP1, Rno 34:1, pa 974 m2 myyjä: Juha ja Leila Kettunen ostaja: Magnus Laanekivi ja Katja Vuorio kauppahinta: Monninkylä, K64RP3, Rno 3:101, pa 1396 m2 myyjä: Kari ja Tuula-Maija Inkeroinen ostaja: Otto-Eemeli ja Maria Kilpirinne kauppahinta: Juornaankylä, Tervala Rno 1:50, pa 4925 m2 myyjä: Ritva ja Mauno Lahtinen ostaja: Sari ja Raimo Kotilainen kauppahinta: Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tie toonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI KHALL 114 Kunnanjohtaja selvittää kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita. - valtuustoseminaari pe Hausjärvelle - ARTTU2 tutkimushanke, kuntaseminaari seuraava kunnanhallituksen kokous yrittäjätapaaminen klo Tratissa Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja keskustelee muista läsnäolijoiden esiin tuomista asioista. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista: - vanhusneuvoston kokouksen terveiset pienkerrostaloista - esityslistojen ja pöytäkirjojen tekstit - kunnanhallitus kävi lähetekeskustelun ja totesi että Linnankosken ja Kirnujen Asunnot Oy pidettävässä yhtiökokouksessa tulee noudattaa kunnallisvaalien 2012 tulokseen perusteella henkilövalinnoissa suhteellisen vaalin laskentatapaa

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa perusteet Pykälät , 106, Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 105, 107, 108 HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet EtuostoL (608/77) 22 Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 105, 107, 108 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan kunnanhallitus Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/VALI TUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan valitusaika jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Uudenmaan ympäristökeskus, (Asemapäällikkönkatu 14) PL 36, Helsinki Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista päivää KTM/Markkinaoikeus, (Erottajankatu 1-3), PL 118, Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Valituskirja 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Vammaisneuvosto 16.05.2016 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Mäntyrinne Palvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 18 Vanhusneuvosto 13.09.2017 AIKA 14:00-15:45 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUDELLE 2017-2021

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 30 Henkilöstöjaosto 09.08.2017 AIKA 16:30-16:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 32 TOTEAMINEN 19 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 15.02.2016 AIKA 17:00-18:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 04.02.2014 AIKA 18:08-19:32 PAIKKA Monninkylän koulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 18:00-18:40 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 117 Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015 AIKA 18:10-18:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sivistyslautakunta 07.02.2017 AIKA 17:30-19:59 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot