ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 207"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA 18:10-20:52 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 103 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TALOUDEN RAPORTOINTI TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN TALOUSARVIORAAMI VUODELLE KUNNANHALLITUKSEN YLEISAVUSTUKSET VUONNA PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN VAALI LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ (OM 14/2015) 110 LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVASTA AIESOPIMUKSESTA KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI 230

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Merihaara Olavi 18:10-20:52 puheenjohtaja Vettenranta Jari 18:10-20:52 I-varapj Hämäläinen Seija 18:10-20:52 II-varapj Franzen Erik 18:10-20:52 jäsen Hämäläinen Heli 18:10-20:52 jäsen Kurki Sanna 18:10-20:52 jäsen Stenbäck Reija-Riikka 18:10-20:52 jäsen Honkasalo Riku 18:23-20:52 Kvalt pj POISSA Ollila Antti Kvalt I-varapj Vihreäluoto Hannu Kvalt II-varapj Saloranta Tuija pöytäkirjanpitäjä MUU Rautiainen Esko 18:10-20:52 kunnanjohtaja Anttilainen Maina 18:10-20:52 pöytäkirjanpitäjä (hallintosihteeri) Janhsson Kari 18:18-19:13 controller Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Kurki ja Reija-Riikka Stenbäck. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Olavi Merihaara Maina Anttilainen ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 20. päivänä toukokuuta 2015 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Sanna Kurki Reija-Riikka Stenbäck Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 21. päivänä toukokuuta 2015 pöytäkirjanpitäjä

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 103 Hallintojohtaja: Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: ASIA 5 TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN * päätösehdotus ASIA 8 PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN VAALI * päätösehdotus Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TALOUDEN RAPORTOINTI KHALL 104 Valmistelija: controller Kari Janhsson Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee antaa kunnanhallitukselle raportti käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta huhtikuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta ja tilinpäätöksen tilanteesta sekä silloin, kun kunnanhallitus näin päättää. Kunnanhallituksen kokouksen oheismateriaalina ovat raportit ajalta Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee talouden ja toiminnan raportit tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riku Honkasalo saapui kokoukseen klo Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN KHALL 105 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy varaus pitkäaikaisen lainan ottamiseen. Lainanotto on tarkoitettu kunnan investointien rahoittamiseen. Hallintosäännön 48 :n mukaan kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta valtuuston vahvistamien perustein valtuuston hyväksymään enimmäismäärään saakka. Askolan kunta on pyytänyt lainatarjoukset euron lainapääomasta, jolla uuden pelastusaseman kuntatodistuksilla toteutettu raken nus ai kai nen rahoitus muutetaan pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi. Tarjoukset ja muu asiaa koskeva materiaali on nähtävissä kun nan hal li tuksen kokousasiakirjoissa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää ottaa euron suuruisen pelastusaseman talous ar vio lai nan Svenska Handelsbanken AB :lta vaihtuvakorkoisena si dottu na 6 kuukauden euribor -korkoon. Laina-aika on 20 vuotta. Korkoindikaatiovalinnan perusteena on kunnan lainasalkun riskien ha jaut tami nen, alhainen korkotaso, edullinen marginaali sekä mahdollisuus maksaa lai na pois ennenaikaisesti korkojakson vaihtuessa veloituksetta. Tämän lisäksi lainalle tehdään korkosuojaus erillisen kilpailutuksen pe rusteel la. Kunnanjohtajalle ja controllerille annetaan valtuudet sopia yk si tyis koh taisem min lainan nostoajankohdasta, muista siihen liittyvistä järjestelyistä sekä korkosuojauksen kilpailutuksesta ja korkosuojauksesta päättämisestä. Korkosuojauksen markkinahinnat tällä hetkellä em. lainaa vastaan ovat noin 0,75% kymmenen vuoden osalta ja noin 1,0% kahdenkymmenen vuoden osalta (ilman marginaalia). Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistetaan välittömästi kokouksessa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: kirjanpito, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, tarjouksen jät tä-

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ neet Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai etu

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää kunnanhallitukselle talousarvioprosessin muut ta mis ta ns. raamibudjetoinniksi. Raamibudjetoinnissa kunnanhallitus mää rit te lee kuntastrategiaan perustuvan alustavan talousarviokehyksen. Raameissa määritellään toimialakohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset reuna eh dot: - investointikehys ja poistotaso - uudishanke- ja korjausvelkainvestoinnit erikseen - käyttötalouden ja henkilöstökulujen tavoitetasot - oman toiminnan vaikutukset käyttötalouteen - ulkoa tulevat muutospaineet käyttötalouteen - verotulot ja valtionosuudet - velkaantuminen --- terve vuosikatetavoite (vähintään vuosipoistot kattava) Raami voidaan laatia: 1) Käyttämällä pohjana aikaisempia toteumia ja uusinta talousarviota/ ennus tei ta huomioiden yleisen taloustilanteen ja lainsäädännön vaikutukset. Pää pai no on menojen kasvun hillitsemisessä. 2) Määrittelemällä tulokehys ja sen perusteella menoraami, johon toimialat so vit ta vat omat menonsa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi, hyväksyy laadittavaksi ja antaa ohjeeksi talousarvioraamit edellä kuvatulla tavalla. Raamien nu mee rinen taso määritellään myöhemmin tarkempien analyysien ollessa valmiit. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asian tun ti ja na tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: lautakunnat Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai etu

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN YLEISAVUSTUKSET VUONNA 2015 KHALL 107 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Kunnanhallituksen yleisavustuksiin on varattu vuoden 2015 talousarviossa määrärahaa yhteensä euroa. Yhteisöavustusten myöntämisessä noudatettavat periaatteet on vahvistettu kunnanhallituksen päätöksellä : 1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Askola tai että sillä tulee olla huomattavaa toimintaa Askolassa. 2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista. 3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde. 4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle. 5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja taloudestaan riittävä selvitys ennen avustuksen myöntämistä. Ennen myönnettyjen avustusten maksamista kunnalle tulee toimittaa edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. 6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä ohjeita rikotaan. 7. Avustushakemukset käsitellään pääsääntöisesti kerran vuodessa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 8. Yhteisöaktiivisuuden (nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimi) osalta osa avustusmäärärahasta jaetaan myöhemmin stipendin muodossa ja tästä asiasta päättää nuoriso- ja kulttuurisihteeri. Vuoden 2015 avustukset on julistettu haettavaksi niin, että hakuaika päättyi Liikuntapalveluiden ja nuoriso- ja kulttuuritoimenavustukset kuuluvat sivistyslautakunnan alaisuuteen. Esityslistan liitteenä on esitys vuonna 2015 myönnettävistä avustuksista. Saapuneet avustushakemukset ovat nähtävissä kunnanhallituksen kokousasiakirjoissa. Avustuksien saajien tulee toimittaa kunnalle toukokuun loppuun mennessä edellisen vuoden tilinpäätös sekä toimintakertomus Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus myöntää vuoden 2015 kunnanhallituksen yleisavustusten

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ osalta pöytäkirjan liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. LIITE 3 yhteenveto avustuksista Täytäntöönpano: hakijat, maksatus Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN VAALI KHALL 78 Valmistelija: kunnanjohtaja Kunnassa on haettavana perusturvajohtajan virka klo 14:ään saakka ja hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, Kuntarekryssä sekä TE-palveluissa. Kelpoisuusehtona virkaan on L sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista / :n mukainen kelpoisuus. Virka voidaan täyttää myös kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 :n momentin ja kunnan hallintosäännön 35 2 momentin mukaisesti annetun suostumuksen perusteella. Virantäytöstä vastaa kunnanhallitus. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus nimeää työryhmän, jonka toimeksiantona on valita hakijoista kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista pätevimmät ja soveliaimmaksi katsomansa haastatteluun kutsuttavat henkilöt, haastattella heidät sekä antaa kirjallinen perusteltu esityksensä virkaan valittavasta henkilöstä ja mahdollisesta hänen varalleen valittavasta henkilöstä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus nimesi työryhmään kunnanhallituksen pj Olavi Merihaaran, perusturvalautakunnan pj Rauna Kiiskisen, kunnanhallituksen jäsen Sanna Kurjen, kunnanhallituksen jäsen Heli Hämäläisen, kunnanjohtaja Esko Rautiaisen ja vt. hallintojohtaja Tuija Salorannan. Muutoin hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: työryhmään valitut Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai KHALL 93 Valmistelija: kunnanjohtaja Valintatyöryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa ja päättänyt kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Halla-Seppälä, Terhi Heininen, Ville

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kääriäinen, Anna-Maija Lehtinen, Ilona Niiranen, Päivi Roine, Eliisa Saaren-Seppälä, Tarja Saarinen, Eeva-Leena Salminen, Päivi Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Edelleen kunnanhallitus valitsee Heli Hämäläisen tilalle toisen henkilön, koska hän on todennut itsensä esteelliseksi hallintolain momentin 7. kohdan (entinen esimies haastatteluun kutsuttujen joukossa). Kunnanhallitus valitsi haastattelutyöryhmään Heikki Ellilän. Muilta osin kunnanhallitus merkitsi asian tiedokseen. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: haastattelutyöryhmä uusi jäsen Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai KHALL 108 Valmistelija: kunnanjohtaja Haastattelutyöryhmä on haastatellut edellämainitut henkilöt lukuunottamatta Terhi Halla-Seppälää, joka peruutti hakemuksensa. Tämän jälkeen haastattelutyöryhmä päätti lähettää seuraavat henkilöt soveltuvuusarviointiin (henkilöt sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä): - Lehtinen Ilona - Roine Eliisa - Saaren-Seppälä Tarja Personell Oy on luvannut soveltuvuusarviointien tulokset haastattelutyöryhmän käyttöön Haastattelutyöryhmä kokoontuu Todetaan, että soveltuvuusarviointien tulokset ovat kaikilta osiltaan Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) mom. 29. kohta) mukaan salassapidettävää tietoa. Haastattelutyöryhmä tekee esityksensä , joten päätösehdotus annetaan sen jälkeen. Kunnanhallituksen valintatyöryhmä on kokoontunut ja kuullut

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Personell Oy:n asiantuntija Jenna Jussilaa. Työryhmän muistio on kunnanhallituksen asiakirjoissa ja kunnanhallituksen käytettävissä. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus valitsee perusturvajohtajan virkaan Ilona Lehtisen, perusteena hakijoista tehty kokonaisarvio. Hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle kunnanhallitus valitsee Tarja Saaren-Seppälän. Valinnassa noudatetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 1 momentin mukaista neljän kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävissä olevan selvityksen. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto vahvistaa Ilona Lehtisen palkkauksen omalla päätöksellään. Reija-Riikka Stenbäck teki seuraavan muutosehdotuksen: "Kunnanhallitus valitsee perusturvajohtajan virkaan Tarja Saaren-Seppälän. Hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle kunnanhallitus valitsee Ilona Lehtisen. Valinnassa noudatetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 1 momentin mukaista neljän kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävissä olevan selvityksen. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto vahvistaa Tarja Saaren-Seppälän palkkauksen omalla päätöksellään". Seija Hämäläinen kannatti Reija-Riikka Stenbäckin muutosehdotusta. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Reija-Riikka Stenbäckin ehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 3 (Erik Franzen, Sanna Kurki ja Olavi Merihaara) ja Reija-Riikka Stenbäckin esitystä kannatti 4 (Jari Vettenranta, Seija Hämäläinen, Heli Hämäläinen ja Stenbäck Reija-Riikka). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi tuli Reija-Riikka Stenbäckin ehdotus ja kunnanhallitus valitsee perusturvajohtajan virkaan Tarja Saaren-Seppälän ja varalle Ilona Lehtisen.

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo Täytäntöönpano: virkaan valittu, muut hakijat, perusturvalautakunta, vt. hallintojohtaja sekä palkkasihteeri Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ (OM 14/2015) KHALL 109 Valmistelija: kunnanjohtaja Oikeusministeriö on pyytänyt kuntien ja muiden tahojen lausuntoa oi keusmi nis te riön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen". Se pyydetään toimittamaan viimeistään Ministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus kä rä jä oi keus ver kos ton jatkokehittämiseksi. Työryhmä on arvioinut kä rä jäoi keus ver kos toa kokonaisuutena, mistä syystä työryhmä ehdottaa muutoksia lä hes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toimipaikkoihin. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia kä rä jä oi keus verkos ton jatkokehittämiseksi. Se ei ole asettanut malleja etusijajärjestykseen. Toi sen mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17 ja toisen mallin mukaan 14. Työ ryh män tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia muodostamalla hal lin nol li ses ti suurempia yksiköitä, jotta työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin. Työryhmä ehdottaa myös tarkistuksia tiettyihin käräjäoikeuksien kä si tel täväk si keskitettyjen asioiden tuomiopiirijakoon. Ehdotusten mukaan meri-, maa-, ulosottovalitus-, yrityssaneeraus-, ryhmäkanne-, ja so ti las oi keu denkäyn ti asioi ta käsittelevien käräjäoikeuksien määrä vähenisi nykyisestä. Kummassakin työryhmän ehdottamassa mallissa Hyvinkään käräjäoikeuden tuo mio pii rin eteläiset kunnat ja Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan kä räjä oi keu det yhdistettäisiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Kummassakin mal lis sa käräjäoikeuden toimipiste Porvoossa lakkautettaisiin. Työryhmän mietintö on saatavissa internetissä osoitteesta: keus minis teriö.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/ /files/omml_14_2 015_Karajaoik.pdf Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus antaa Askolan kunnan puolesta seuraavansisältöisen lau sunnon: Kunta ymmärtää ja on jo sisäistänyt omassa toiminnassaan sen, että jul kisel la taloudella on edessään sopeuttamistarve. Siitä syystä käräjäoikeuksien lak kaut ta mis suun ni tel mia tai muita muutoksia tulisi arvioida osana valtion hal lin non laajempia muutoshankkeita. Ehdottoman tärkeää on, että muu tokset suunnitellaan ja toteutetaan sellaisena kokonaisuutena, jolla saavutetaan se kä taloudellisen että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta katsoen pa ras mahdollinen lopputulos. Tällä hetkellä valtionhallinnossa on vireillä niin monta erillistä muu tos han-

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ ket ta, että vaarana on moninkertainen suunnittelu-, lausunto-ja toi meen pano kier re. Sen lisäksi keskenään ristikkäiset muutoshankkeet voivat johtaa yh teis kun nal li sen ja taloudellisen hyödyn saamatta jäämiseen. Askolan kunta suhtautuu epäillen suunnitelmiin Itä-Uudenmaan kä rä jä oikeu den Porvoon toimipisteen lakkauttamisen osalta ja katsoo, ettei sillä saavu te ta niitä yhteiskunnallisia eikä taloudellisia tavoitteita, joita ollaan ha kemas sa. Raporttikin toteaa, että maantieteelliset etäisyydet kasvavat, jos suunniteltu muu tos toteutuu. Asianosaisten ja todistajien asiointimatkat sekä hen ki löstön työmatkat saattavat pidentyä osalla merkittävästikin. Liikenneyhteydet julkisilla kulkuvälineillä ovat Porvoon ja Helsingin välillä erit täin hyvät, mutta jo Vantaalle matkustaminen vaatii joko omaa autoa tai pit kää kiertoa Helsingin kautta. Tätä voidaan pitää itäuusmaalaisten asukkai den kannalta kielteisenä seikkana etenkin niille, joilla ei ole oman auton käyt tö mah dol li suut ta. Tarvetta matkustaa voidaan vähentää lisäämällä sähköistä asiointia sekä perus ta mal la riittävä määrä etäpalvelupisteitä. Niiden järjestämisestä eikä hallin noin nis ta kuitenkaan ole esitetty riittävän yksityiskohtaista suunnitelmaa. Asiakohdassa viitataan mm. oikeusavustajien tilojen hyödyntämiseen video neu vot te luis sa. Toisaalta korostetaan turvallisuuden merkitystä har ventu vas sa käräjäoikeusverkostossa. Etäpalvelupisteiden ja oi keus apu toi mis tojen kin turvallisuus on kyettävä takaamaan niiden käytön laajentuessa. Kuten raportissakin todetaan, myös muiden oikeudellisten palvelujen vä hene mi nen siellä, missä käräjäoikeus ei uudistuksen jälkeen enää toimisi, on mah dol lis ta. Käräjäoikeuden toimipisteen lakkauttaminen voidaan paik kakun nal la kokea myös yleisempänä menetyksenä. Raportin mukaan uudistuksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kansa lais ten kielellisten oikeuksien toteutuminen ei heikenny. Tuomioistuinten yh dis tä mi nen ja tuomiopiirien laajeneminen voivat muuttaa tuomiopiirien kie li suh tei ta ja siten myös tuomioistuimen tuomareiden kel poi suus vaa timuk sia. Sekä suomen- että ruotsinkielisen väestön oikeuksia voidaan toteut taa yhdenvertaisesti varmistumalla siitä, että kaksikielisissä tuo mio is tuimis sa on riittävä määrä kielitaitoista henkilökuntaa. Kunta korostaa, että kaksikielinen palvelu on ehdottomasti turvattava kaikis sa uudistuksissa. Työmatkojen pidentyessä kielitaitoisen henkilöstön rekry toin ti muuttuu entistä haasteellisemmaksi. Itä-Uudenmaan kuntien asukkaille tulee turvata mahdollisuus asioida kä räjä oi keu den kaksikielisessä toimipisteessä Porvoossa tai muussa itä uus maalai ses sa kunnassa. Samoin pohdittavaksi tulee ottaa se, että voidaanko kä räjä oi keuk sien hallinnollisia paikkariippumattomia tukitoimintoja järjestää itäi sen Uudenmaan alueella. Kunta näkee myönteisenä kehityssuunnitelmana sen, että käräjäoikeuksien

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ tuo mio pii ri ja koa muutetaan eräissä yksilöidyissä asiakokonaisuuksissa rapor tis sa esitetyllä tavalla, kunhan muutoksen toimeenpano varmistetaan riittä vän hyvin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: oikeusministeriö mennessä Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai etu

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVASTA AIESOPIMUKSESTA KHALL 110 Valmistelija: vt.hallintojohtaja Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmätyöryhmä pyytää lausuntoa Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmän kehittämistä koskevasta aiesopimuksen luonnoksesta mennessä. Aiesopimuksen luonnoksessa linjataan Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmän kehittämistä ja sitä tukevan liikennepolitiikan edistämistä. Sopijapuolet varautuvat toimivaltansa ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa edistämään alueen liikennejärjestelmälle asetettuja tavoitteita, kehittämislinjauksia ja -toimenpiteitä. Samalla aiesopimuksen tavoitteena on edistää alueellista koordinaatiota liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamiseksi. Aiesopimusluonnos kattaa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon alueen ja lisäksi siinä otetaan kantaa Helsingin seudulla sijaitseviin itäisen Uudenmaan liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta tärkeimpiin hankkeisiin. Aiesopimus on laadittu vuosille Pidemmän aikavälin strategisesti tärkeistä hankkeista aiesopimusluonnoksessa kuvataan lähivuosien edistämistoimenpiteet. Aiesopimusluonnos on valmisteltu edellisen vuonna 2009 Itä-Uudenmaan liiton johdolla laaditun liikennestrategia 2030 pohjalta. Valmistelun tueksi on laadittu liikennejärjestelmän tilan ja kehittämishankkeiden seurantakatsaus sekä määritelty liikennekäytävien palvelutasotavoitteisto. Lausuntojen perusteella Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmätyöryhmä valmistelee aiesopimuksen kuntien, Iiikenneviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton hyväksyttäväksi. Itä-Uudenmaan liikennestrategia 2030:ssä on määritelty seitsemän liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta keskeisintä tavoitetta: 1) Liikenteen kasvihuonepäästöjen määrän kääntäminen selvään laskuun 2) Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen 3) Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen 4) Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän jatkuva väheneminen 5) Laadukkaan elinympäristön turvaaminen myös tuleville sukupolville 6) Elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen 7) Yhteistyön tehostaminen liikennejärjestelmätyössä Uudessa aiesopimuksessa esitetyt liikennejärjestelmän kehitystehtävät vuosina perustuvat edellä mainittuihin linjauksiin. Askolan kunnan kannalta aiesopimuksen keskeisimpiä kehitystehtäviä ovat:

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Nykyisen infrastruktuurin ja palveluiden tehokkaampi käyttö sisältyvä Liityntäpysäköinnin kehittäminen. Kehitystehtävän perusteluina todetaan: Mahdollistaa kohtuullisin kustannuksin joukkoliikenteen palveluiden tarjoamisen myös runkoreitistön ulkopuolelle. 3 Nykyisen infrastruktuurin parantaminen sisältyvät kehitystehtävät: Alemman tieverkon kunnossapidon sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämiseen kohdistuvan rahoituksen tason nostaminen. Kehitystehtävän perusteluina todetaan: Pienillä kustannustehokkailla joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämistoimenpiteillä kasvatetaan kestävien kulkumuotojen kulkutapaosuutta ja parannetaan liikenneturvallisuutta. Tärkeimmän alemman tieverkoston kunnossapidon parantaminen on Itä-Uudenmaan pienten kuntakeskusten kannalta edellytys turvallisten ja sujuvien matkaketjujen sekä elinkeinoelämän toiminnan turvaamiselle. Kunnossapidon keinoilla voidaan vähentää tarvetta parantamishankkeiden toteutukselle. Alemman tieverkon kunnossapidon parantaminen edellyttää lisärahoitusta, koska päätieverkon kunnossapidosta ei ole tarkoituksenmukaista tinkiä. Ajoneuvoliikenteen vaihtoehtoisten energialähteiden jakelujärjestelmän mahdollistaminen. Kehitystehtävän perusteluina todetaan: Varautuminen fossiilisten polttoaineiden syrjäytymiseen tulevaisuudessa. Mahdollistetaan Itä-uudenmaan energiaklusterin monipuolistuminen. Aiesopimus ei sisällä erityisesti Askolan kuntaan kohdistuvia yksilöityjä hankkeita. Esityslistan oheismateriaalina on Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmän toimintaympäristön muutoksia Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavanlaisen lausunnon: Nykyinen tieverkko ja sen kunnossapito on ehdottoman tärkeää. Sen korjausvelan hallitsematon kasvu johtaa yhteysverkoston rappeutumisen myötä maaseudun ja haja-asutusalueiden elinolosuhteiden näivettymiseen. Elinvoiman säilyttämiseksi alemman tieverkon peruskorjauksiin ja kunnossapitoon on turvattava riittävät taloudelliset ja muut resurssit (osaaminen). Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen on sinänsä erinomainen

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ tavoite, mutta sen toteuttaminen jo edellä kerrotustakin syystä näyttää käyvän vaikeaksi ellei peräti mahdottomaksi. Yhteiskunnan perustehtävänä on turvata myös maaseudun joukkoliikenteen riittävät toimintamahdollisuudet. Tähän tulee hakea aktiivisesti uudenlaista lähestymistapaa kuten riittävien liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen ja niiden varustaminen sähköautojen latauspistokkeilla ja erilaisten (tuettujen) kuljetuspalvelujen yhdistämisellä yhdistettynä ajoneuvoteknologian ja kommunikaatioteknologian kehittymiseen. Sen lisäksi myös jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuutta tulee kasvattaa siten, että valtiovallalla on osoittaa myös maaseudulle riittävästi määrärahoja näihin investointeihin mukaanlukien liikenneturvallisuuden kannalta katsottuna tärkeät kevyen liikenteen ali- ja ylikulkukäytävien rakentaminen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmätyöryhmä Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KHALL 111 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kunnan eri viranomaisten asiakirjat: 1. Viranhaltijapäätökset - kunnanjohtajan päätökset vt.hallintojohtajan päätökset Rakennus- ja ympäristölautakunta - pöytäkirja Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei kunnanhallitus käytä kyseisissä asioissa Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA KHALL 112 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kuntayhtymien asiakirjat: 1. HUS - hallituksen pöytäkirja hallituksen pöytäkirja hallituksen pöytäkirja hallituksen esityslista valtuuston esitystlista ETEVA - yhtymäkokouskutsu Uudenmaan Liitto - maakuntahallituksen esityslista Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kuntayhtymien asiakirjat tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET KHALL 113 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: 1. Opetushallitus - valtioavustuksen myöntäminen; kerhotoiminnan kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö - yksikköhinnat 3. Valtiovarainministeriö - kuntien tietoturvajaoston asettaminen 4. Sosiaali- ja terveysministeriö - kuntien työterveyshuolto ja siirtymäsäännös 5. AVI - päätös valtionavustuksen myöntämisestä nuorten työpajatoimintaan ELY - joukkoliikenteen valtionavustus päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta - poikkeamispäätös: Hellevi Jalosen kuolinpesä 7. Uudenmaan vaalipiirilautakunta - eduskuntavaalien tulos 8. Porvoon kaupunki/ - terveydensuojelujaosto/ pöytäkijra alueellinen jätelautakunta/ pöytäkirja Kirnujen Asunnot Oy - yhtiökokouskutsu Linnankosken Asunnot Oy - yhtiökokouskutsu Posintra Oy - yhtiökokouskutsu Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmasuojeluyhdistys ry - kevätkokouskutsu Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - yhtiökokouskutsu Myrskylän kunta

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ khall 36; toisen asteen koulutuksen alueellinen päätöksentekoprosessi ja aikataulu 15. Kiinteistönluovutusilmoitukset - Vahijärvi, Pihamäki Rn2.15, pa 2170 m2 myyjä. Toivo Oksanen kp ja Marja-Leena Oksanen ostaja: Jani Penttilä kauppahinta: Nalkkila, K89T4, rno 6:87, pa 1538 m2 myyjä: Niina ja Toni Kovanen ostaja: Arttu ja Mirka Vauhkala kauppahinta: Särkijärvi, ma Kärri-Jonni Rno 2:134, pa 3000 m2 myyjä: Tuomo Soinio ostaja: Tuovi Palosaari kauppahinta: Monninkylä, K60RP1, Rno 34:1, pa 974 m2 myyjä: Juha ja Leila Kettunen ostaja: Magnus Laanekivi ja Katja Vuorio kauppahinta: Monninkylä, K64RP3, Rno 3:101, pa 1396 m2 myyjä: Kari ja Tuula-Maija Inkeroinen ostaja: Otto-Eemeli ja Maria Kilpirinne kauppahinta: Juornaankylä, Tervala Rno 1:50, pa 4925 m2 myyjä: Ritva ja Mauno Lahtinen ostaja: Sari ja Raimo Kotilainen kauppahinta: Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tie toonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI KHALL 114 Kunnanjohtaja selvittää kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita. - valtuustoseminaari pe Hausjärvelle - ARTTU2 tutkimushanke, kuntaseminaari seuraava kunnanhallituksen kokous yrittäjätapaaminen klo Tratissa Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja keskustelee muista läsnäolijoiden esiin tuomista asioista. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista: - vanhusneuvoston kokouksen terveiset pienkerrostaloista - esityslistojen ja pöytäkirjojen tekstit - kunnanhallitus kävi lähetekeskustelun ja totesi että Linnankosken ja Kirnujen Asunnot Oy pidettävässä yhtiökokouksessa tulee noudattaa kunnallisvaalien 2012 tulokseen perusteella henkilövalinnoissa suhteellisen vaalin laskentatapaa

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa perusteet Pykälät , 106, Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 105, 107, 108 HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet EtuostoL (608/77) 22 Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 105, 107, 108 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan kunnanhallitus Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/VALI TUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan valitusaika jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Uudenmaan ympäristökeskus, (Asemapäällikkönkatu 14) PL 36, Helsinki Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista päivää KTM/Markkinaoikeus, (Erottajankatu 1-3), PL 118, Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Valituskirja 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 27.01.2015 AIKA 17:35-18:58 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 Sivistyslautakunta 24.06.2014 AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 Perusturvalautakunta 18.08.2015 AIKA 18:00-19:40 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 74 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot