ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 207"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AIKA 18:10-20:52 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 103 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TALOUDEN RAPORTOINTI TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN TALOUSARVIORAAMI VUODELLE KUNNANHALLITUKSEN YLEISAVUSTUKSET VUONNA PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN VAALI LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ (OM 14/2015) 110 LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVASTA AIESOPIMUKSESTA KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI 230

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Merihaara Olavi 18:10-20:52 puheenjohtaja Vettenranta Jari 18:10-20:52 I-varapj Hämäläinen Seija 18:10-20:52 II-varapj Franzen Erik 18:10-20:52 jäsen Hämäläinen Heli 18:10-20:52 jäsen Kurki Sanna 18:10-20:52 jäsen Stenbäck Reija-Riikka 18:10-20:52 jäsen Honkasalo Riku 18:23-20:52 Kvalt pj POISSA Ollila Antti Kvalt I-varapj Vihreäluoto Hannu Kvalt II-varapj Saloranta Tuija pöytäkirjanpitäjä MUU Rautiainen Esko 18:10-20:52 kunnanjohtaja Anttilainen Maina 18:10-20:52 pöytäkirjanpitäjä (hallintosihteeri) Janhsson Kari 18:18-19:13 controller Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Kurki ja Reija-Riikka Stenbäck. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Olavi Merihaara Maina Anttilainen ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 20. päivänä toukokuuta 2015 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Sanna Kurki Reija-Riikka Stenbäck Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 21. päivänä toukokuuta 2015 pöytäkirjanpitäjä

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 103 Hallintojohtaja: Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: ASIA 5 TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN * päätösehdotus ASIA 8 PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN VAALI * päätösehdotus Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TALOUDEN RAPORTOINTI KHALL 104 Valmistelija: controller Kari Janhsson Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee antaa kunnanhallitukselle raportti käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta huhtikuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta ja tilinpäätöksen tilanteesta sekä silloin, kun kunnanhallitus näin päättää. Kunnanhallituksen kokouksen oheismateriaalina ovat raportit ajalta Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee talouden ja toiminnan raportit tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riku Honkasalo saapui kokoukseen klo Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN KHALL 105 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy varaus pitkäaikaisen lainan ottamiseen. Lainanotto on tarkoitettu kunnan investointien rahoittamiseen. Hallintosäännön 48 :n mukaan kunnanhallitus päättää lainan ottamisesta valtuuston vahvistamien perustein valtuuston hyväksymään enimmäismäärään saakka. Askolan kunta on pyytänyt lainatarjoukset euron lainapääomasta, jolla uuden pelastusaseman kuntatodistuksilla toteutettu raken nus ai kai nen rahoitus muutetaan pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi. Tarjoukset ja muu asiaa koskeva materiaali on nähtävissä kun nan hal li tuksen kokousasiakirjoissa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää ottaa euron suuruisen pelastusaseman talous ar vio lai nan Svenska Handelsbanken AB :lta vaihtuvakorkoisena si dottu na 6 kuukauden euribor -korkoon. Laina-aika on 20 vuotta. Korkoindikaatiovalinnan perusteena on kunnan lainasalkun riskien ha jaut tami nen, alhainen korkotaso, edullinen marginaali sekä mahdollisuus maksaa lai na pois ennenaikaisesti korkojakson vaihtuessa veloituksetta. Tämän lisäksi lainalle tehdään korkosuojaus erillisen kilpailutuksen pe rusteel la. Kunnanjohtajalle ja controllerille annetaan valtuudet sopia yk si tyis koh taisem min lainan nostoajankohdasta, muista siihen liittyvistä järjestelyistä sekä korkosuojauksen kilpailutuksesta ja korkosuojauksesta päättämisestä. Korkosuojauksen markkinahinnat tällä hetkellä em. lainaa vastaan ovat noin 0,75% kymmenen vuoden osalta ja noin 1,0% kahdenkymmenen vuoden osalta (ilman marginaalia). Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistetaan välittömästi kokouksessa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: kirjanpito, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, tarjouksen jät tä-

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ neet Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai etu

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää kunnanhallitukselle talousarvioprosessin muut ta mis ta ns. raamibudjetoinniksi. Raamibudjetoinnissa kunnanhallitus mää rit te lee kuntastrategiaan perustuvan alustavan talousarviokehyksen. Raameissa määritellään toimialakohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset reuna eh dot: - investointikehys ja poistotaso - uudishanke- ja korjausvelkainvestoinnit erikseen - käyttötalouden ja henkilöstökulujen tavoitetasot - oman toiminnan vaikutukset käyttötalouteen - ulkoa tulevat muutospaineet käyttötalouteen - verotulot ja valtionosuudet - velkaantuminen --- terve vuosikatetavoite (vähintään vuosipoistot kattava) Raami voidaan laatia: 1) Käyttämällä pohjana aikaisempia toteumia ja uusinta talousarviota/ ennus tei ta huomioiden yleisen taloustilanteen ja lainsäädännön vaikutukset. Pää pai no on menojen kasvun hillitsemisessä. 2) Määrittelemällä tulokehys ja sen perusteella menoraami, johon toimialat so vit ta vat omat menonsa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi, hyväksyy laadittavaksi ja antaa ohjeeksi talousarvioraamit edellä kuvatulla tavalla. Raamien nu mee rinen taso määritellään myöhemmin tarkempien analyysien ollessa valmiit. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asian tun ti ja na tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: lautakunnat Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai etu

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN YLEISAVUSTUKSET VUONNA 2015 KHALL 107 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Kunnanhallituksen yleisavustuksiin on varattu vuoden 2015 talousarviossa määrärahaa yhteensä euroa. Yhteisöavustusten myöntämisessä noudatettavat periaatteet on vahvistettu kunnanhallituksen päätöksellä : 1. Avustettavan yhdistyksen tulee olla rekisteröity ja sen kotipaikka tulee olla Askola tai että sillä tulee olla huomattavaa toimintaa Askolassa. 2. Yhdistyksen toiminta ei saa olla hyvien tapojen vastaista. 3. Kunnan myöntämä avustus ei saa olla toiminnan ainoa eikä pääasiallinen rahanlähde. 4. Yhdistyksellä tulee olla vastuuhenkilöt ja niiden muutoksista on ilmoitettava kunnalle. 5. Yhdistyksen tulee antaa toiminnastaan ja taloudestaan riittävä selvitys ennen avustuksen myöntämistä. Ennen myönnettyjen avustusten maksamista kunnalle tulee toimittaa edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. 6. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli näitä ohjeita rikotaan. 7. Avustushakemukset käsitellään pääsääntöisesti kerran vuodessa ja niiden hakemisesta ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 8. Yhteisöaktiivisuuden (nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimi) osalta osa avustusmäärärahasta jaetaan myöhemmin stipendin muodossa ja tästä asiasta päättää nuoriso- ja kulttuurisihteeri. Vuoden 2015 avustukset on julistettu haettavaksi niin, että hakuaika päättyi Liikuntapalveluiden ja nuoriso- ja kulttuuritoimenavustukset kuuluvat sivistyslautakunnan alaisuuteen. Esityslistan liitteenä on esitys vuonna 2015 myönnettävistä avustuksista. Saapuneet avustushakemukset ovat nähtävissä kunnanhallituksen kokousasiakirjoissa. Avustuksien saajien tulee toimittaa kunnalle toukokuun loppuun mennessä edellisen vuoden tilinpäätös sekä toimintakertomus Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus myöntää vuoden 2015 kunnanhallituksen yleisavustusten

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ osalta pöytäkirjan liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. LIITE 3 yhteenveto avustuksista Täytäntöönpano: hakijat, maksatus Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus PERUSTURVAJOHTAJAN VIRAN VAALI KHALL 78 Valmistelija: kunnanjohtaja Kunnassa on haettavana perusturvajohtajan virka klo 14:ään saakka ja hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla, Kuntarekryssä sekä TE-palveluissa. Kelpoisuusehtona virkaan on L sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista / :n mukainen kelpoisuus. Virka voidaan täyttää myös kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 :n momentin ja kunnan hallintosäännön 35 2 momentin mukaisesti annetun suostumuksen perusteella. Virantäytöstä vastaa kunnanhallitus. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus nimeää työryhmän, jonka toimeksiantona on valita hakijoista kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista pätevimmät ja soveliaimmaksi katsomansa haastatteluun kutsuttavat henkilöt, haastattella heidät sekä antaa kirjallinen perusteltu esityksensä virkaan valittavasta henkilöstä ja mahdollisesta hänen varalleen valittavasta henkilöstä kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus nimesi työryhmään kunnanhallituksen pj Olavi Merihaaran, perusturvalautakunnan pj Rauna Kiiskisen, kunnanhallituksen jäsen Sanna Kurjen, kunnanhallituksen jäsen Heli Hämäläisen, kunnanjohtaja Esko Rautiaisen ja vt. hallintojohtaja Tuija Salorannan. Muutoin hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: työryhmään valitut Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai KHALL 93 Valmistelija: kunnanjohtaja Valintatyöryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa ja päättänyt kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Halla-Seppälä, Terhi Heininen, Ville

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kääriäinen, Anna-Maija Lehtinen, Ilona Niiranen, Päivi Roine, Eliisa Saaren-Seppälä, Tarja Saarinen, Eeva-Leena Salminen, Päivi Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Edelleen kunnanhallitus valitsee Heli Hämäläisen tilalle toisen henkilön, koska hän on todennut itsensä esteelliseksi hallintolain momentin 7. kohdan (entinen esimies haastatteluun kutsuttujen joukossa). Kunnanhallitus valitsi haastattelutyöryhmään Heikki Ellilän. Muilta osin kunnanhallitus merkitsi asian tiedokseen. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: haastattelutyöryhmä uusi jäsen Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai KHALL 108 Valmistelija: kunnanjohtaja Haastattelutyöryhmä on haastatellut edellämainitut henkilöt lukuunottamatta Terhi Halla-Seppälää, joka peruutti hakemuksensa. Tämän jälkeen haastattelutyöryhmä päätti lähettää seuraavat henkilöt soveltuvuusarviointiin (henkilöt sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä): - Lehtinen Ilona - Roine Eliisa - Saaren-Seppälä Tarja Personell Oy on luvannut soveltuvuusarviointien tulokset haastattelutyöryhmän käyttöön Haastattelutyöryhmä kokoontuu Todetaan, että soveltuvuusarviointien tulokset ovat kaikilta osiltaan Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) mom. 29. kohta) mukaan salassapidettävää tietoa. Haastattelutyöryhmä tekee esityksensä , joten päätösehdotus annetaan sen jälkeen. Kunnanhallituksen valintatyöryhmä on kokoontunut ja kuullut

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Personell Oy:n asiantuntija Jenna Jussilaa. Työryhmän muistio on kunnanhallituksen asiakirjoissa ja kunnanhallituksen käytettävissä. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus valitsee perusturvajohtajan virkaan Ilona Lehtisen, perusteena hakijoista tehty kokonaisarvio. Hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle kunnanhallitus valitsee Tarja Saaren-Seppälän. Valinnassa noudatetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 1 momentin mukaista neljän kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävissä olevan selvityksen. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto vahvistaa Ilona Lehtisen palkkauksen omalla päätöksellään. Reija-Riikka Stenbäck teki seuraavan muutosehdotuksen: "Kunnanhallitus valitsee perusturvajohtajan virkaan Tarja Saaren-Seppälän. Hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle kunnanhallitus valitsee Ilona Lehtisen. Valinnassa noudatetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 1 momentin mukaista neljän kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen ja se vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävissä olevan selvityksen. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto vahvistaa Tarja Saaren-Seppälän palkkauksen omalla päätöksellään". Seija Hämäläinen kannatti Reija-Riikka Stenbäckin muutosehdotusta. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Reija-Riikka Stenbäckin ehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 3 (Erik Franzen, Sanna Kurki ja Olavi Merihaara) ja Reija-Riikka Stenbäckin esitystä kannatti 4 (Jari Vettenranta, Seija Hämäläinen, Heli Hämäläinen ja Stenbäck Reija-Riikka). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi tuli Reija-Riikka Stenbäckin ehdotus ja kunnanhallitus valitsee perusturvajohtajan virkaan Tarja Saaren-Seppälän ja varalle Ilona Lehtisen.

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo Täytäntöönpano: virkaan valittu, muut hakijat, perusturvalautakunta, vt. hallintojohtaja sekä palkkasihteeri Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ (OM 14/2015) KHALL 109 Valmistelija: kunnanjohtaja Oikeusministeriö on pyytänyt kuntien ja muiden tahojen lausuntoa oi keusmi nis te riön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen". Se pyydetään toimittamaan viimeistään Ministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus kä rä jä oi keus ver kos ton jatkokehittämiseksi. Työryhmä on arvioinut kä rä jäoi keus ver kos toa kokonaisuutena, mistä syystä työryhmä ehdottaa muutoksia lä hes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toimipaikkoihin. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia kä rä jä oi keus verkos ton jatkokehittämiseksi. Se ei ole asettanut malleja etusijajärjestykseen. Toi sen mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17 ja toisen mallin mukaan 14. Työ ryh män tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia muodostamalla hal lin nol li ses ti suurempia yksiköitä, jotta työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin. Työryhmä ehdottaa myös tarkistuksia tiettyihin käräjäoikeuksien kä si tel täväk si keskitettyjen asioiden tuomiopiirijakoon. Ehdotusten mukaan meri-, maa-, ulosottovalitus-, yrityssaneeraus-, ryhmäkanne-, ja so ti las oi keu denkäyn ti asioi ta käsittelevien käräjäoikeuksien määrä vähenisi nykyisestä. Kummassakin työryhmän ehdottamassa mallissa Hyvinkään käräjäoikeuden tuo mio pii rin eteläiset kunnat ja Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan kä räjä oi keu det yhdistettäisiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Kummassakin mal lis sa käräjäoikeuden toimipiste Porvoossa lakkautettaisiin. Työryhmän mietintö on saatavissa internetissä osoitteesta: keus minis teriö.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/ /files/omml_14_2 015_Karajaoik.pdf Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus antaa Askolan kunnan puolesta seuraavansisältöisen lau sunnon: Kunta ymmärtää ja on jo sisäistänyt omassa toiminnassaan sen, että jul kisel la taloudella on edessään sopeuttamistarve. Siitä syystä käräjäoikeuksien lak kaut ta mis suun ni tel mia tai muita muutoksia tulisi arvioida osana valtion hal lin non laajempia muutoshankkeita. Ehdottoman tärkeää on, että muu tokset suunnitellaan ja toteutetaan sellaisena kokonaisuutena, jolla saavutetaan se kä taloudellisen että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta katsoen pa ras mahdollinen lopputulos. Tällä hetkellä valtionhallinnossa on vireillä niin monta erillistä muu tos han-

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ ket ta, että vaarana on moninkertainen suunnittelu-, lausunto-ja toi meen pano kier re. Sen lisäksi keskenään ristikkäiset muutoshankkeet voivat johtaa yh teis kun nal li sen ja taloudellisen hyödyn saamatta jäämiseen. Askolan kunta suhtautuu epäillen suunnitelmiin Itä-Uudenmaan kä rä jä oikeu den Porvoon toimipisteen lakkauttamisen osalta ja katsoo, ettei sillä saavu te ta niitä yhteiskunnallisia eikä taloudellisia tavoitteita, joita ollaan ha kemas sa. Raporttikin toteaa, että maantieteelliset etäisyydet kasvavat, jos suunniteltu muu tos toteutuu. Asianosaisten ja todistajien asiointimatkat sekä hen ki löstön työmatkat saattavat pidentyä osalla merkittävästikin. Liikenneyhteydet julkisilla kulkuvälineillä ovat Porvoon ja Helsingin välillä erit täin hyvät, mutta jo Vantaalle matkustaminen vaatii joko omaa autoa tai pit kää kiertoa Helsingin kautta. Tätä voidaan pitää itäuusmaalaisten asukkai den kannalta kielteisenä seikkana etenkin niille, joilla ei ole oman auton käyt tö mah dol li suut ta. Tarvetta matkustaa voidaan vähentää lisäämällä sähköistä asiointia sekä perus ta mal la riittävä määrä etäpalvelupisteitä. Niiden järjestämisestä eikä hallin noin nis ta kuitenkaan ole esitetty riittävän yksityiskohtaista suunnitelmaa. Asiakohdassa viitataan mm. oikeusavustajien tilojen hyödyntämiseen video neu vot te luis sa. Toisaalta korostetaan turvallisuuden merkitystä har ventu vas sa käräjäoikeusverkostossa. Etäpalvelupisteiden ja oi keus apu toi mis tojen kin turvallisuus on kyettävä takaamaan niiden käytön laajentuessa. Kuten raportissakin todetaan, myös muiden oikeudellisten palvelujen vä hene mi nen siellä, missä käräjäoikeus ei uudistuksen jälkeen enää toimisi, on mah dol lis ta. Käräjäoikeuden toimipisteen lakkauttaminen voidaan paik kakun nal la kokea myös yleisempänä menetyksenä. Raportin mukaan uudistuksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kansa lais ten kielellisten oikeuksien toteutuminen ei heikenny. Tuomioistuinten yh dis tä mi nen ja tuomiopiirien laajeneminen voivat muuttaa tuomiopiirien kie li suh tei ta ja siten myös tuomioistuimen tuomareiden kel poi suus vaa timuk sia. Sekä suomen- että ruotsinkielisen väestön oikeuksia voidaan toteut taa yhdenvertaisesti varmistumalla siitä, että kaksikielisissä tuo mio is tuimis sa on riittävä määrä kielitaitoista henkilökuntaa. Kunta korostaa, että kaksikielinen palvelu on ehdottomasti turvattava kaikis sa uudistuksissa. Työmatkojen pidentyessä kielitaitoisen henkilöstön rekry toin ti muuttuu entistä haasteellisemmaksi. Itä-Uudenmaan kuntien asukkaille tulee turvata mahdollisuus asioida kä räjä oi keu den kaksikielisessä toimipisteessä Porvoossa tai muussa itä uus maalai ses sa kunnassa. Samoin pohdittavaksi tulee ottaa se, että voidaanko kä räjä oi keuk sien hallinnollisia paikkariippumattomia tukitoimintoja järjestää itäi sen Uudenmaan alueella. Kunta näkee myönteisenä kehityssuunnitelmana sen, että käräjäoikeuksien

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ tuo mio pii ri ja koa muutetaan eräissä yksilöidyissä asiakokonaisuuksissa rapor tis sa esitetyllä tavalla, kunhan muutoksen toimeenpano varmistetaan riittä vän hyvin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: oikeusministeriö mennessä Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai etu

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus LAUSUNTO ITÄ-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVASTA AIESOPIMUKSESTA KHALL 110 Valmistelija: vt.hallintojohtaja Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmätyöryhmä pyytää lausuntoa Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmän kehittämistä koskevasta aiesopimuksen luonnoksesta mennessä. Aiesopimuksen luonnoksessa linjataan Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmän kehittämistä ja sitä tukevan liikennepolitiikan edistämistä. Sopijapuolet varautuvat toimivaltansa ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa edistämään alueen liikennejärjestelmälle asetettuja tavoitteita, kehittämislinjauksia ja -toimenpiteitä. Samalla aiesopimuksen tavoitteena on edistää alueellista koordinaatiota liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamiseksi. Aiesopimusluonnos kattaa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon alueen ja lisäksi siinä otetaan kantaa Helsingin seudulla sijaitseviin itäisen Uudenmaan liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta tärkeimpiin hankkeisiin. Aiesopimus on laadittu vuosille Pidemmän aikavälin strategisesti tärkeistä hankkeista aiesopimusluonnoksessa kuvataan lähivuosien edistämistoimenpiteet. Aiesopimusluonnos on valmisteltu edellisen vuonna 2009 Itä-Uudenmaan liiton johdolla laaditun liikennestrategia 2030 pohjalta. Valmistelun tueksi on laadittu liikennejärjestelmän tilan ja kehittämishankkeiden seurantakatsaus sekä määritelty liikennekäytävien palvelutasotavoitteisto. Lausuntojen perusteella Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmätyöryhmä valmistelee aiesopimuksen kuntien, Iiikenneviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton hyväksyttäväksi. Itä-Uudenmaan liikennestrategia 2030:ssä on määritelty seitsemän liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta keskeisintä tavoitetta: 1) Liikenteen kasvihuonepäästöjen määrän kääntäminen selvään laskuun 2) Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen 3) Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattaminen 4) Liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän jatkuva väheneminen 5) Laadukkaan elinympäristön turvaaminen myös tuleville sukupolville 6) Elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen 7) Yhteistyön tehostaminen liikennejärjestelmätyössä Uudessa aiesopimuksessa esitetyt liikennejärjestelmän kehitystehtävät vuosina perustuvat edellä mainittuihin linjauksiin. Askolan kunnan kannalta aiesopimuksen keskeisimpiä kehitystehtäviä ovat:

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Nykyisen infrastruktuurin ja palveluiden tehokkaampi käyttö sisältyvä Liityntäpysäköinnin kehittäminen. Kehitystehtävän perusteluina todetaan: Mahdollistaa kohtuullisin kustannuksin joukkoliikenteen palveluiden tarjoamisen myös runkoreitistön ulkopuolelle. 3 Nykyisen infrastruktuurin parantaminen sisältyvät kehitystehtävät: Alemman tieverkon kunnossapidon sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämiseen kohdistuvan rahoituksen tason nostaminen. Kehitystehtävän perusteluina todetaan: Pienillä kustannustehokkailla joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämistoimenpiteillä kasvatetaan kestävien kulkumuotojen kulkutapaosuutta ja parannetaan liikenneturvallisuutta. Tärkeimmän alemman tieverkoston kunnossapidon parantaminen on Itä-Uudenmaan pienten kuntakeskusten kannalta edellytys turvallisten ja sujuvien matkaketjujen sekä elinkeinoelämän toiminnan turvaamiselle. Kunnossapidon keinoilla voidaan vähentää tarvetta parantamishankkeiden toteutukselle. Alemman tieverkon kunnossapidon parantaminen edellyttää lisärahoitusta, koska päätieverkon kunnossapidosta ei ole tarkoituksenmukaista tinkiä. Ajoneuvoliikenteen vaihtoehtoisten energialähteiden jakelujärjestelmän mahdollistaminen. Kehitystehtävän perusteluina todetaan: Varautuminen fossiilisten polttoaineiden syrjäytymiseen tulevaisuudessa. Mahdollistetaan Itä-uudenmaan energiaklusterin monipuolistuminen. Aiesopimus ei sisällä erityisesti Askolan kuntaan kohdistuvia yksilöityjä hankkeita. Esityslistan oheismateriaalina on Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmän toimintaympäristön muutoksia Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavanlaisen lausunnon: Nykyinen tieverkko ja sen kunnossapito on ehdottoman tärkeää. Sen korjausvelan hallitsematon kasvu johtaa yhteysverkoston rappeutumisen myötä maaseudun ja haja-asutusalueiden elinolosuhteiden näivettymiseen. Elinvoiman säilyttämiseksi alemman tieverkon peruskorjauksiin ja kunnossapitoon on turvattava riittävät taloudelliset ja muut resurssit (osaaminen). Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen on sinänsä erinomainen

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ tavoite, mutta sen toteuttaminen jo edellä kerrotustakin syystä näyttää käyvän vaikeaksi ellei peräti mahdottomaksi. Yhteiskunnan perustehtävänä on turvata myös maaseudun joukkoliikenteen riittävät toimintamahdollisuudet. Tähän tulee hakea aktiivisesti uudenlaista lähestymistapaa kuten riittävien liityntäpysäköintipaikkojen rakentaminen ja niiden varustaminen sähköautojen latauspistokkeilla ja erilaisten (tuettujen) kuljetuspalvelujen yhdistämisellä yhdistettynä ajoneuvoteknologian ja kommunikaatioteknologian kehittymiseen. Sen lisäksi myös jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuutta tulee kasvattaa siten, että valtiovallalla on osoittaa myös maaseudulle riittävästi määrärahoja näihin investointeihin mukaanlukien liikenneturvallisuuden kannalta katsottuna tärkeät kevyen liikenteen ali- ja ylikulkukäytävien rakentaminen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmätyöryhmä Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KHALL 111 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kunnan eri viranomaisten asiakirjat: 1. Viranhaltijapäätökset - kunnanjohtajan päätökset vt.hallintojohtajan päätökset Rakennus- ja ympäristölautakunta - pöytäkirja Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei kunnanhallitus käytä kyseisissä asioissa Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA KHALL 112 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kuntayhtymien asiakirjat: 1. HUS - hallituksen pöytäkirja hallituksen pöytäkirja hallituksen pöytäkirja hallituksen esityslista valtuuston esitystlista ETEVA - yhtymäkokouskutsu Uudenmaan Liitto - maakuntahallituksen esityslista Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kuntayhtymien asiakirjat tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET KHALL 113 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: 1. Opetushallitus - valtioavustuksen myöntäminen; kerhotoiminnan kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö - yksikköhinnat 3. Valtiovarainministeriö - kuntien tietoturvajaoston asettaminen 4. Sosiaali- ja terveysministeriö - kuntien työterveyshuolto ja siirtymäsäännös 5. AVI - päätös valtionavustuksen myöntämisestä nuorten työpajatoimintaan ELY - joukkoliikenteen valtionavustus päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta - poikkeamispäätös: Hellevi Jalosen kuolinpesä 7. Uudenmaan vaalipiirilautakunta - eduskuntavaalien tulos 8. Porvoon kaupunki/ - terveydensuojelujaosto/ pöytäkijra alueellinen jätelautakunta/ pöytäkirja Kirnujen Asunnot Oy - yhtiökokouskutsu Linnankosken Asunnot Oy - yhtiökokouskutsu Posintra Oy - yhtiökokouskutsu Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmasuojeluyhdistys ry - kevätkokouskutsu Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy - yhtiökokouskutsu Myrskylän kunta

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ khall 36; toisen asteen koulutuksen alueellinen päätöksentekoprosessi ja aikataulu 15. Kiinteistönluovutusilmoitukset - Vahijärvi, Pihamäki Rn2.15, pa 2170 m2 myyjä. Toivo Oksanen kp ja Marja-Leena Oksanen ostaja: Jani Penttilä kauppahinta: Nalkkila, K89T4, rno 6:87, pa 1538 m2 myyjä: Niina ja Toni Kovanen ostaja: Arttu ja Mirka Vauhkala kauppahinta: Särkijärvi, ma Kärri-Jonni Rno 2:134, pa 3000 m2 myyjä: Tuomo Soinio ostaja: Tuovi Palosaari kauppahinta: Monninkylä, K60RP1, Rno 34:1, pa 974 m2 myyjä: Juha ja Leila Kettunen ostaja: Magnus Laanekivi ja Katja Vuorio kauppahinta: Monninkylä, K64RP3, Rno 3:101, pa 1396 m2 myyjä: Kari ja Tuula-Maija Inkeroinen ostaja: Otto-Eemeli ja Maria Kilpirinne kauppahinta: Juornaankylä, Tervala Rno 1:50, pa 4925 m2 myyjä: Ritva ja Mauno Lahtinen ostaja: Sari ja Raimo Kotilainen kauppahinta: Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tie toonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Kunnanhallitus AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI KHALL 114 Kunnanjohtaja selvittää kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita. - valtuustoseminaari pe Hausjärvelle - ARTTU2 tutkimushanke, kuntaseminaari seuraava kunnanhallituksen kokous yrittäjätapaaminen klo Tratissa Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja keskustelee muista läsnäolijoiden esiin tuomista asioista. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista: - vanhusneuvoston kokouksen terveiset pienkerrostaloista - esityslistojen ja pöytäkirjojen tekstit - kunnanhallitus kävi lähetekeskustelun ja totesi että Linnankosken ja Kirnujen Asunnot Oy pidettävässä yhtiökokouksessa tulee noudattaa kunnallisvaalien 2012 tulokseen perusteella henkilövalinnoissa suhteellisen vaalin laskentatapaa

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa perusteet Pykälät , 106, Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 105, 107, 108 HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet EtuostoL (608/77) 22 Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 105, 107, 108 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan kunnanhallitus Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/VALI TUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan valitusaika jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Uudenmaan ympäristökeskus, (Asemapäällikkönkatu 14) PL 36, Helsinki Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista päivää KTM/Markkinaoikeus, (Erottajankatu 1-3), PL 118, Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Valituskirja 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 15.02.2016 AIKA 17:00-18:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 18:00-18:40 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 117 Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015 AIKA 18:10-18:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Sivistyslautakunta 07.02.2017 AIKA 17:30-19:59 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Elinkeinotoimikunta 11.03.2015 AIKA 17:00-18:28 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 KUNNAN MARKKINOINTI 4 3 TOIMIVALTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 58 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJAN VÄLINEN SOVINTO 123

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 58 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KUNNAN JA KUNNANJOHTAJAN VÄLINEN SOVINTO 123 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 120 Kunnanhallitus 10.03.2016 AIKA 17:30-17:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 122 59 KUNNAN JA KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 161 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28.10.2014 AIKA 18:00-20:15 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 62 VALTION ENERGIA- JA KORJAUSAVUSTUKSET

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2009 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.3.2009 klo 14-15.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.05.2016 AIKA 12.05.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Tervolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi

122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 98 46 123 Opetussuunnitelman muutos / Käyttäytymisen arviointi PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7 / 2009 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot