Suomen Tupakka O.Y Toimintakertomu s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Tupakka O.Y. 1. 10. 1975-30. 9. 1976 Toimintakertomu s"

Transkriptio

1 Suomen Tupakka O.Y Toimintakertomu s SISALLYSLUETTEL O ORGANISAATIOKAAVIO HALLITUS JOHTORYHMA TILIVUCSI 75/76 LYHYESTI SUOMEN TUPAKKA O.Y:n TASEEN RAKENNE 3 YLEISKATSAUS KOKO TEOLLISUUDENALAN JA SUOMEN TUPAKKA O.Y :n TOIMINTAAN... 4 Savukemyynt i Muut tuoakkatuotteet TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTEVEROTUOTTO VV YLEISKATSAUS YNTION TOIMINTAAN 5 Kustannuskehitys SUOMEN TUPAKKA O.Y :n VIENTI HENKILOKUNTA JA ORGANISAATIO 7 Keskimaaraiset heniciloluvut vv Yhteistyoelimet Koulutus Terveycenhuolto ja ruokail u TULOSLASKELMA TASE LISATIETOJA TASEESTA TILINTARKASTUSKERTOMUS ENGLIS,+ SUMMARY

2 Raakatupakkaosast. paao. Dennis S. Coope r F P Mohn P. Ran i Organisaatiokaava Tu ntopaall K :Iecss trom H A Teknillinen johtaja. Thoren Tyosuoleiu P. Piiro ne n ostooaarako U Tap : : a H Kunnossaatto T. Sandvin Markkinoinnjoht./Skandin. G. Lemstrom Vienrpaa :!..ko S Alanr e Hallitus Toimnus- ;ontaia G. Sic na ;litus K. Ilveskero c. Sat o n. Hoim A. Thoren MarkkmomujohlJKOtim R. Ekeoom Hallintolontaja R. Hol m Henkdostopaaltikko S. Etonpera H Konttoncaar, Tuoteryhmaoaall V.Leccaner.Ma.kki^Cinr'' wall <orre. N. Nor ga~c Suunnitte,upaaliikko J. Kose re n Tyosuhoeoaail. V Niemnen Kaupoareuvos Kosti Ilveskero. puheenjohtaja Ltuut varsinaiset jasenet : Erkki Saic Rejjc Hoirr Aarre Thore n Varajasen : Nils Norrgar C Johtoryhm a Erkki Salo. toimitusjohtaja Raijo Holm. hailintojohtaja Aarre Thoren, teknillinen johtaja George Lemstrom, Skandinavian markkinointijohtaja Rolf Ekebom, kotimaan markkinointijohtaja Dennis S. Cooper. raakatupakkaosaston paallikko Seppo Elenpera, henkjlostopaallikko 2 U:

3 Suomen Tupakka O.Y :n toiminta lyhyest i i milj. mk 71/72 72/73 73/74 74/75 75/7 6 Nettoliikevaihto 43, ,0 71, Viennin nettovaihto 4,4 6, ,0 22, 0 Valmistevero 155, ,7 213,0 Palkat 6,5 8, , 5 Sosiaalikulut 0,9 1, ,1 3,8 Poistot 1, : , 5 Investoinnit 2.3 4, ,4 Kauden tulos 0, Taseen loppusumma 32, , 8 Henkilokunta Suomen Tupakka O.Y :n taseen rakenne mm k % 51.3 % 49,6 % ,6 % 31,1 % ~1?c % 27.4 % % -22,9 % 19,7 % % 17,6 % 27.2 % %.. 1 % e 15.8.% 16,8 % 19.5 %.68.6%''. a-.i : % _~_ -684% "ii:1..t. > 66.7 % r.. :,...61,6 % Ranonusoraisuus. Va,h ;o-omaisuu s Kaytlooma sous "Oma paac'a Pitkaaikaine n - vieras paaoma t-vhvt a ik ai n en vieras paao!n a 60 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 =Vafmisteverc 3

4 Yleiskatsaus koko teollisuudenalan ja Suomen Tupakka O.Y : n toimintaa n Tupakkatuotteiden kokonaiskulutus maassamrre 1970 iuvulla tupakkatuotteet yhteensa ton,eittai n savukkeet milj, kpl piipputupakat tonneittain sikarit mill. kp l mill ! : r I, j I Maamme tupakkateollisuuden kannalta on tilivuosi 75/76 ollut varsin merkittava. Laki toimenpiteista tupakoinnin vai.entamiseksi hyvaksyttiin eduskunnassa kesaxuussa 1976 ja tasavatlan presidentti allekirjoitti lain T lama ei kuitenkaan viela poistanut niita lukuisla epaselvyyksia, miten voimaantulevaa tupakkalakia kavtannossa sovelletaan. Toisin sanoen keskustelut asetuksen sisalidsta ovat jatkureet viela vuoden 1977 alkupuotella. Lain teksti on siis ollut tiedossa jo suhteellisen pitkaan. mutta asetuksen puuttuminen or. vaikeuttanut tupakkateollisuuden toiminnan suunnittelu a Tupakkat:.otteiden tuntuvat hinnankorotukset ovat ryas antareet leimansa tupakkamarkkinoiden kehitvkseen. Alvan titivuotemme alussa, lokakuussa 1975 savukkeiden ninnat nousivat perati 27 % ja hlnnankcrot.is oli suuruudeltaan 20 %, Widen vnteisvaiiutus kci^en kuukauden aikara oli 52.4 % t 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 Savukemyynti Kuiuvan vucsikymmenen alussa suomalaisten tupakkatehtaider savukemyynti kotimaassa ylitti 7000 miljocnan savu.keen rajan. Tilikaudetla myynti oil ynteensa 7-;, -. mlljoonaa savuketta. Huomattavien hinnankorotuste, vaikutuksesta tehtaiden toimitukset laskivat tilivuorr.a 75/76 odotetusti miljoenalla kap- Daieella. Sucmen T :;pakka myi kotimaassa kaikkiaan 1,9 miljardia savuketta ell 248,2 mifjoonaa savuketta vahemman kuin ede lisella tilikaudella. Tahan vaikutti yleisen markkinaker tyksen ohella myds rajakaupan volyymin pieneneminer.. mika nakyi n men omaan Prince-savukkeen myynnin laskuna. Osuutemme kotimaan savukemarkkinoista cli 26.7 'b 4

5 Muut tupakkatuotteet Lahinna savukkeiden hintakehityksesta johtuen piippu- ja savuketupakan kokonaismyynti kasvoi tonnin verran eli tonniin. Yhtion osuus piipputupakkamarkkinoista oli 3,5 prosenttia. Sikareiden osalta oli kokonaisvolyymin lasku hieman yli 5 miljoonaa kappaletta. Sen sijaan Suomen Tupakan osuus tasty tuoteryhmasta nousi 17.2 prosentista 28 prosenttiin. Syyna tahan merkittavaan markkinaosuuden kasvuun oli uuden tuotteemme Long Johnin hyva menestys. Long John tuli vahivaismyyntiin Tupakkatuotteiden vai m isteverotuott o Tupakkatuotteiden valmisteverotuotto is STOY - osuus siit a 0 Koko maa E STOY.n osuus Tupakkatehtaiden toimituksia vastaava vaimisteveron maara olj vuonna miljoonaa markkaa. Vuonna 1976 vaimisteveron nettotuotto nousi 855 miljconaan markkaan. Suomen Tupakan osuus tasta oli 212 miljoonaa eli lisaysta oii 34.4 mmk edellisvuoteen verrattuna. Tupakkatuotteiden valmisteverotuotosta kertyi edelleen yti 90 savukemyynnista. - Yleiskatsaus yhtion toimintaa n Suomen Tupakka OsaKeyhtii solmi kesaila 1976 lisenssisopimuksen amerikkalaisen Liggett & Myersyhtion kanssa L & M-savukkeen valmistuksesta ja markkinoinnista Suomessa. L. & M tuotiin maamme markkinoille Toinen merkittava sopimus allekirjoitettjin Svenska Tobaks Ab:n kanssa. Sopimuksen myota STA :n piipputupakoiden ja nuuskien Suomen markkinointi ja maahantuonti siirtyivat yhti6ilemme alkaen. Suomen Tupakka O.Y :n nettoliikevaihto kohos i 76 71,4 mmk :sta 82.1 milioonaan markkaan. 5

6 Suomen Tupakka O.Y - savuketuotaito kotimaaran vlentia va.-.an miff. -r- Kustannuskehitys 70-luvun alussa pakkausmateriaalin hankintakustannukset kohosivat jyrkasti. Hinnannousu olj vuosina yli 50 prosentin suuruinen. Vuonna 1975 hinnat kohosivat enaa 9 "o ja tilikautemme 75/76 aikana pakkaustarvikkeiden hintojen kohoaminen pysahtyi. Ulkcmaisen pakkausmateriaaiin osalta tams johtui lihinna punnan arvon heikkenemisesta. Tilivuoden 76/77 alussa hinnat ovat jaileen kaantyneet nousuun. Esimerkiksi aaltopahvin hankintakustannukset kohosivat lokamarraskuussa jo yli 10 prosentin verran. Suomen Tupakan hankkiman amerikkalaisen ja kanadalaisen raakatupakan hinnat nousivat tilikaucella 75/76 keskimaarin 10 'a ; itamaisen tupakan hintoier, kohoaminen oli 35 prosentin luokkaa. Yhtidn kokonaispalkkakustannukset (14,5 mmk) kohosivat tilikauden aikana 7,40 % edellisvuoteen verrattuna. Tyonantajan scsiaalikulut (3.8 mmk) kasvoivat prosentin verran. 2.5CC Suomen Tupakka O.Y:n vient i + Yhtidn savukeviennin arvo oli 22,8 mjljoonaa markkaa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oil likes 5 mm<. Suomen Tupakan tarkeimmassa vientimaassa Norjassa astui vcimaan tdydellista mainoskieltoa eceilyttavi tupakkalaki. Sills ei kuitenkaan cle ollut nakyvia vajkutuksia savukemarkkinoiden kehitykseen. Sucmen Tupakka on sailyttinyt nojn 32 prosentin markkjnaosuurensa: kappalemaaraisesti vjentirnme oli 15 miljoonaa savuketta suurempi kuin edellisvuonra eli <aikkiaan 559 miljoonaa. Sen sijaan yhtion savukevienti Ruotsiin laski 193 miljoonasta savukkeesta 164 miljoonaan. Uusin aluevaltaus suodatinvienti Neuvostoliittoon eteni suotulsasti. Yhtjd toimitti neuvostoliittolaisille tupakkatehtaille filttereita noin 1000 miljoonaa savuketta varten eli yhteensa 163 miljoonaa suodatinpuikkoa. Vastaava lu- 71/72 72/73 73/74 74/79 75/76 ku edellisvuonna oli vain hieman yii 60 miljoonaa. 6

7 Kosti liveskero Erkki Sal o Henkilokunta ja organisaati o E. 0. Soravuo Suomen Tupakka Osa<eyhtion hallituksen puheeniohtajaksi nimitettiin alkaen kauppaneuvos Kosti Ilveskero. Kaupoaneuvos ilveskero on ollut yhtion palveluksessa vuocesta 1947 lahtien : toimitusjohtajana vuodesta Yhtion hallituksen puheenjohtajana toimi tahan saakka 16 vuoden ajan ministeri E. 0. Soravuo. joka nyt jai elakkeelle tasty tehtavasta. Samassa yhteydessa nimitettiin yhtion toimitusjohtajaksi Erkki Salo. Toimitusjohtaja Salo on hoitanut myds markkinointijohtaian tehtavia tilivuoden vaihteeseen saakka. jol;oin kctimaan markkinointijohtajaksi nimitettiin Rolf Ekebom. Toimitusjohtaja Salo on tullut yhtion palvelukseen vuonna Yhtion talousjohtaja Reijo Holm nimitettiin samoin alkaen hallintojohtajaksi vastuualueinaan yhtion talous ja hallinto. Johtaja Holm on ollut yhtion palveluksessa vuodesta 1957, talousjohtajana vuodesta 1966 alkaen. 7

8 SL3r^? At ^e i a '...5~dr^. r <. a 'Ch9' c. ~., - r a Gera-as. -4 8

9 V^ t,o ar.ar.. -ie'. -' omaa Sucre- ".,«a,a- savu,eve-. suanta._,,.. c _._. mycs.z-_-se-,e ja to r$l:kes-s.r... _ c savukv.7 'a 9

10 Keskimearalset henklioluvut vv e toimihenkilot tydntekijat yhteensa E Vuosina 73 ja 74 henkilokunnan lukumaara kasvoi voimakkaasti johtuen viennin jyrkasta lisayksesta. Vuosina 75 ja 76 kotimaan savukemarkkincilla tapahtuneen volyymin laskun myota on myos henkilokunnan maara supistunut. Tama on tapahtunut iln-an irtisanomisia ja pakkolomautuksia. Henkilokunnan vaihtuvuus oli tilivuonna 20,7 % eli noin 18 prosenttiyksikkoa pienempi kuin edellisvuonna. Kokonaispoissaolot ilman aitiyslomia pysyivat lahes ennallaan 6,3 prosentissa, kun vas~aava luku vuonna 74/75 oli 6.6 b. Kevaalla 1976 olivat maamme elintaiviketyolaiset lakossa kymmenen paivan ajan. Tama merkitsi Suomen Tupakka Osakeyhtiossa 2700 tyopaivc~n menetysta. 70-luvun alussa aloitettuun koulutusprojektiin, jonka tavoitteena on esimieskayttaytymisen ja ryhmatyoskentelyn kehittaminen Suomen Tupakassa. Terveydenhuolto ja ruokail u Kesalla 1976 jarjestettiin perusteellinen nakotarkastus henkilokunnalle. Tahan silmaseulaan osallistui 393 henkiloa. Tilivuoden aikana tehtiin suunnattuja terveystarkastuksia keittiohenkilokunnalle seka 8 ns. johtajatutkimusta. Tyonantajan ruokalamenot olivat tilivuonna noin viisi markkaa henkiloa kohti paivassa. Menot muodostuivat ruokalan kaytto- ja valinekustannuksista seka keittiohenkilokunnan palkoista. Yhteistyoelimet Tyonantajan ja henkiloston valisissa yhteistyoelimissa oii tiiikauden aikana 42 jasenta. Tuotantokomitean ja tyosuojelutoimikunnan lisaksi yhtei ;tyoelimet tyoskenteiivat sisaisen tiedotuksen ja ruokalatoiminnan alueiila. Lisaksi tilivuonna 75/76 kokoontui ns. saunatoimikunta, jonka tehtavana oli laatis yhtion tiloihin rakennetun saunan kayttoa varten sa.:nnot. Koulutus Henkiloston koulutukseen kaytettiin varoja runsaat markkaa eli noin 450 markkaa henkiloa kohti. Yhtion ulkopuolisia kurssipaivia kertyi ;<aikkiaan 470 ja sisaiseen koulutukseen kaytettiin perati 690 paivaa. Suomen Tupakka jarjesti nimittain perusteellisen laadunvalvontakurssin koko tuotantohenkilostolle. Lisaksi tilivuoden lopussa 20 toimihenkil59 osallistui viiden paivan ajan grid-seminaariin, joka jarjestettiin ja vietiin lapi talon omin voimin. SeminaFri kuului osana 10 W

11 Tuloslaskelma Myyntituotot , Myynnin oikaisuerat : Valilliset verot , Muut oikaisuerat Liikevaihto ,121, Muuttuvat kulut: Aineet ja tarvikkeet ,496, Tuonnin valmistevero , Palkat , Lakisaateiset scsiaalikulut Muut muuttuvat kulut Varastojen muutos Myyntikate Kiinteat kulut : Palkat Lakisaateiset sosiaafikulut Vapaaehtoiset sosiaalikulut Vuokrat Muut kiinteat kulut Kayttokate ,356, Poistot : Rakennuksista , Koneista ja kalustosta , Muista pitkavaikutteisista menoista Liikevoitto , Muut tuotot ja kulut : Korkotuotot ± , Korkokulut Vafittomat verot Tilikauden voitto

12 ?ase VASTAAVA A Rahoitusomaisuus Rahatja pankkisaatavat ,083, M yyntisaamiset , Lainasaamiset , Ennakkomaksut , Siirtosaamiset , M uutrahoitusvarat , Vaintc-omaisuu s Aineet ja tarvikkeet , Vaimisteet/Tavarat , Muu vaihto-omaisuus Ka yttcomaisuus ja muu t Pitkdvaikutteiset meno t Keskeneraiset omat ty6t , Maa-alueet ,1.5 8 RaKennukset ja rakennelmat Koneetja kalustot Gsakkeetja osuudet Muut pitkavaikutteiset menot , mk Kirjanpitolain 21 Iiitetiedo t 1. Elakesitcumuksista johtuva vastu u Yhti6n maksamat elakkeet tilivuoden 1976 aikana Vastuusitoumukset : kiinnitykset ,100, Muut vastuut

13 VASTATTAVAA Vieras paaoma L yh ytaikainen Ostovelat ,828, Siirtovelat ,930, Rahoitusvekselit ,782, Muut lyhytaikaiset velat ,820, Pitkaaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Elakelainat , Muut pitkaaikaiset velat ,493, Arvostuserat Tontin arvon korotus ,500, Siirto arvonkorotusrahastoon Varaukset Luottotappiovaraus , Omapaaoma Osakepaao ma , Arvonkorotusrahasto tilikauden alussa tilikauden lisays , Kaytti rahasto Alijaama edell. tilikaudelta Tilikauden ylijaama , mk

14 Lisatietoja taseest a Ti I i ntarkastuskertom u s Tase Yhtion rahoitusomaisuus kasvoi tilikauden aikana 7.2 miij, markkaa. Lisays aiheutui puosin myyntisaamisten arvon kasvusta, joka oli seurausta kauden aikana tapahtuneista tuntuvista hinnankorotuksista. Muut rahoitusvarat koostuvat yhtion maksamista tuontitalletusmaksuista. Vaihto-omaisuuden muutos 2.6 miij. markkaa johtuu yhtiossa toteutetusta raakatupa:ckavarastojen systemaattisesta supistamisohjelmasta. Kayttoomaisuuden kasvu 9.6 miij. markasta 10.5 milj. markkaan oli osin seurausta yhtii5n omistaman tontin arvon korotuksesta. mika oli 1.5 milj. markkaa. Muiden oitkaaikaisten velkojen lisays johtuu kauden aikana nostetusta vakuutusyhtiolainasta. Lauttasaaren tontin arvonkorotus kirjattiin arvonkorotusrahaston kautta vhtion omiin 36aomiin. Tuloslaskelma Yhtion liikevaihto kasvoi 71.4 milj. markasta 82.1 miij. markkaan eii 15 %. Maksetut kokonaispalkat olivat 14.4 milj. markkaa eoellisvuoden 13.5 miij. markkaai verrattuina. Kasvu jchtui kiinteiden paikkamenojen 16.4 %:n noususta. Muut kiinteat kulut ovat hatlintoon, markkinointiin, tuotantcon ja konttcritoimintoihir liittyvia yleiskuluja. Poistot 2.5 n, ilj. markkaa muodostuivat EVL:n sallimista enimmaisaoistoista. Varsinaisessa yhtiokokouksessa meille ar netun tehtavan mukaisesti olemme tarkastaneet Sucmen Tupakka O.Y. nimisen yhtion hallintoa ja tile ;- tilivuodelta ja saamme tate~ tarkastuksemme perusteella mainita seuraavaa : Kirjanpito on oikein avattu edellisen vuoden vahvistetun tilinpaatoksen mukaisesti. Viennit perustuvat asianmukaisiin tositteisiin ja on viety oikeiden kirjanpitoperiaatteiden mukaan. Olemme tutustuneet poytakirjoihin ja muihin ava kirjoihin, jotka valaisevat yhtion taloudellista asemaa. Tilinpaatos syyskuun 30. pna 1976 on oikein laaditt. ja osoittaa voittoa mk Yhtiokokouksakaytettavissa on voittovaroja mk Palovakuutukset ovat voimassa ja riittavan suurat samoin keskeytysvakuutus. Toteamme etta yhtion tontin arvoa on varsinaisayhtiokokouksen tekeman paatdksen rn.- kaan korotettu mk , mika maara on siirret; arvonkorotusrahastoon. Koska yhtion toiminta muutoinkin on hcidettu hlclellisesti ehdotamme, etta tilinpaatos vahvistetaan asianomaisille tilivelvollisille myonnetaan vastuuvapaus kyseessa olevalta tilivuodelta. Helsingissa joulukuun 30 pna Bjarne Westerback Bdrje Forsstrc- KHT K~- 14 -tom

15 English Summary The year 1975/76 was largely marked by the forthcoming tobacco legislation. The Tobacco Law was pasa;- ed in Parliament in June and it was signed by the President in August to take effect on 1 March Yet, as late as at the beginning of 1977 the regulations supplementing the law were not available ; the planning activities of the entire tobacco industry have been greatly hampered by this confusing situation. The heavy increases in cigarette prices - 27 % in October 1975 and 20 % in January had a nega t- ive effect on the total market. Ex factory cigarette sales for the domestic market were as much as million cigarettes less than the sales of the previous year. Suomen Tupakka O.Y. sold altogether million ciga ettes for the domestic market. This was 248 million less than the year before. The market share of the company was 26.7 %. The volume of smoking tobacco sales increased by tons. the total being tons. The market shz.- re of Suomen Tupakka O.Y. was 3.5 %The fall in cige.r sales of the whole market totalled more than 5 million cigars. but our company's share of this product grouo rose from 17.2 to 28. This was due to the successful launch of our new brand Long John on 1st June '976. The net turnover of Suomen Tupakka O.Y. for the financial year amounted to FMK 82.1 millions, cif which the share of exports was FMK 22.8 millions. The corresponding figures for 74/75 were 71.4 million anj 18.0 million FMK. The company exported 559 million cigarettes to Norway. The increase was 15 million c - garettes when compared to the exports of the previous year. On the other hand exports to Sweden diminishes from 193 million to 164 million cigarettes. Filter rod exports to the U.S.S.R. totalled 163 million, sufficient fcr about 1000 million cigarettes. On 1st March 1976 some organizational changes occurred in the company. Mr. E. 0. Soravuo retired after 16 years' service as Chairman of the Board. Mr. Kos :i Ilveskero was elected Chairman. He has been in the company's service since 1947 as Managing Directcr since Mr. Erkki Salo was appointed Managing Director ; he was responsible for the marketing activities of Suomen Tupakka O.Y. till the end of the financial year. The Financial Director, Mr. Reijo Holm, was appointed Administration Director, being responsible for the financing and administration of the company. 74/75 75/76 million mark s Net turnover 71,4 82,1 Exports 18,0 22,8 Total of assets and liabilities 54,1 59,8 Liabilities ,3 Capital account 7,0 9,0 Excise tax 157,7 212,0 Wages and salaries 13,5 14,5 Investment 2.3 2,2 Depreciation 2,7 2,5 millions Total Cigarette Sales in Finlan d 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 15

16

17

18 Ui

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS 1.11.1993-31.10.1994 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 70 Voitto ennen 60 veroja Voitto 50 40 30 20 10 0 86 87 88 89 90 91 92 93 94 1993 1994 Liikevaihto mmk 611

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 4 Kaupan toimintaympäristö... 4 Kehitys S-ryhmässä... 5 Yleiskatsaus TOK-yhtymän toimintaan... 6 TOK-yhtymä konsernituloslaskelma...

Lisätiedot

Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen

Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen Turun Osuuskauppa tytäryhtiöineen 1 9 9 7 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus... 2 Hallituksen toimintakertomus... 4 Kaupan toimintaympäristö... 4 Kehitys S-ryhmässä... 5 Yleiskatsaus TOK-yhtymän

Lisätiedot

OY FORD AB:N VUOSIKERTOMUS 1994

OY FORD AB:N VUOSIKERTOMUS 1994 OY FORD AB:N VUOSIKERTOMUS 1994 UUDISTUNUT ESCORT YMPÄRISTÖTURVALLINEN PERHEAUTO 1995 SISÄLLYSLUETTELO 5 Toimitusjohtajan katsaus 9 Ford-markkinointi 11 Oy Ford Ab:n organisaatio Ford-markkinaosuuden kehitys

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sivu YHTIÖKOKOUS OSINGONMAKSU OSAKEREKISTERI TALOUDELLINEN INFORMAATIO

SISÄLTÖ. Sivu YHTIÖKOKOUS OSINGONMAKSU OSAKEREKISTERI TALOUDELLINEN INFORMAATIO SISÄLTÖ Sivu Amer-yhtymä... 3 Toimialat... 4-5 Vuosi lyhyesti... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Toimialakatsaukset Urheiluvälineryhmä... 8-13 Autoryhmä... 14 Tupakkateollisuus... 15 Time/system... 16

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS 1998 ANNUAL REPORT 1998 Tietoa osakkeenomistajille Information for shareholders YHTIÖKOKOUS PK Cables Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.1999 klo 14.00 Kempeleessä Hotelli

Lisätiedot

Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi

Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi t ± * O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1976 yhtiön 93. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Sisällysluettelo 1 Yhtiön hallitus

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 1995

Vuosi- kertomus 1995 Vuosikertomus 1995 Sisältö Tietoa osakkaille Hartwall eilen, tänään ja huomenna.... 2 Tiivistelmä............................. 3 Toimitusjohtajan katsaus............... 4 Hallituksen toimintakertomus..........

Lisätiedot

A T R I A O Y 1 9 9 5. Atria Oy lyhyesti. Atria Oy harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

A T R I A O Y 1 9 9 5. Atria Oy lyhyesti. Atria Oy harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1995 Sisältö Atria Oy lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 4 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

TIETOJA VUODELTA 2004

TIETOJA VUODELTA 2004 2004 VUOSIKERTOMUS TIETOJA VUODELTA 2004 Liikevaihto... 125,4 M Investoinnit... 22,8 M Liikevoitto... 30,0 M Nettotulos... 26,5 M Sijoitetun pääoman tuotto... 13,7 % Käyttökate... 33,1 % Omavaraisuusaste...

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA SOK-YHTYMÄ

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA SOK-YHTYMÄ 1995 SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA SOK-YHTYMÄ TOIMINTA- KERTOMUS SISÄLTÖ Gunnar Uotilan teos Ilves, v. 1960 Ässäkeskuksen ala-aula 3 S-ryhmän toiminta-ajatus...4 S-ryhmän toimintamalli...5 SOK-yhtymä

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA -YHTIÖT

PORVOON ENERGIA -YHTIÖT PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2010 Julkaisija: Porvoon Energia -yhtiöt Mannerheiminkatu 24, PL 95 06101 Porvoo Puhelin (019) 661 411 www.porvoonenergia.fi Vuosikertomuksen sisältö: Porvoon Energia Oy Ulkoasu

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1980

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1980 O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1980 O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1980 SISÄLTÖ Sivu Sivu Katsaus tuotelinjoittain 24 M e t a llit e o llis u u s 24 Kulutustavarat 24 Työkalut ja maatalouskoneet

Lisätiedot

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1999 2 SISÄLTÖ Atria Oyj lyhyesti... s. 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... s. 2 Yhtiökokous... s. 3 Konsernirakenne... s. 3 Yhtiön esittely... s. 4 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet... s. 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö T I E T O J A O S A K K E E N O M I S T A J I L L E Y H T I Ö K O K O U S Werner Söderström Osakeyhtiö WSOY:n

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9

Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 Vuosikertomus 2009 1 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2009... Konsernituloslaskelma... 5 6-7 8-9 Säätiön tuloslaskelma... 10-11 Konsernitase... Säätiön

Lisätiedot

VUOSI 1999 LYHYESTI Liikevaihto 461,4 Mmk. Käyttökate % 39 % Sijoitetun pääoman tuotto % 13 % Omavaraisuusaste % (sis. liittymismaks.

VUOSI 1999 LYHYESTI Liikevaihto 461,4 Mmk. Käyttökate % 39 % Sijoitetun pääoman tuotto % 13 % Omavaraisuusaste % (sis. liittymismaks. TOIMINTAKERTOMUS 1999 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS MYYNTI JA MARKKINOINTI ENERGIANTUOTANTO SÄHKÖN SIIRTO JA JAKELU KAUKOLÄMPÖ HALLINTO JA TALOUS ENERGIALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 1 9 9 4

Vu o s i k e r t o m u s 1 9 9 4 Vuosikertomus 1994 33 Sisältö Atria Oy lyhyesti... 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... 2 Yhtiökokous... 3 Omistajaluettelo... 3 Taloudellinen informaatio... 3 Yhtiön yleisesittely... 4 Yhtiön organisaatio...

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sivu. Amer-yhtymä... 3. Toimialat... 4-5. Vuosi lyhyesti... 6. Toimitusjohtajan katsaus... 7. Toimialakatsaukset YHTIÖKOKOUS

SISÄLTÖ. Sivu. Amer-yhtymä... 3. Toimialat... 4-5. Vuosi lyhyesti... 6. Toimitusjohtajan katsaus... 7. Toimialakatsaukset YHTIÖKOKOUS SISÄLTÖ Sivu Amer-yhtymä... 3 Toimialat... 4-5 Vuosi lyhyesti... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Toimialakatsaukset Urheiluvälineteollisuus... 8-13 Korpivaara-yhtiöt... 14-15 Tupakkateollisuus... 16 Graafinen

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Vuosikertomus 1996 Kaupan monialayritys Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Starckjohann Oy, jonka osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä

Lisätiedot

Sisältö. Atria Oy lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Sisältö. Atria Oy lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1996 Sisältö Atria Oy lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2

Kesko Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.1995 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä, Konserni lyhyesti 2 SISÄLTÖ Konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Kesko-konsernin toiminta 6 Osakkeet 9 Osakkeenomistajat 10 Pörssivuosi 11 Konserni numeroina 12 Tilinpäätökset 15 Konsernitilinpäätös 15 Kesko Oy:n

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

TIETOJA VUODELTA 2005

TIETOJA VUODELTA 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 TIETOJA VUODELTA 2005 Liikevaihto 130,5 M Liikevoitto 33,4 M Investoinnit 17,8 M Sijoitetun pääoman tuotto 15,9 % Käyttökate 34,8 % Omavaraisuusaste (ei sisällä liittymismaksuja) 47,7

Lisätiedot

O Y F O R D A B : N V U O S I K E R T O M U S

O Y F O R D A B : N V U O S I K E R T O M U S 1997 O Y F O R D A B : N V U O S I K E R T O M U S O Y F O R D A B Malminkaari 9 B, 00700 Helsinki PL 164, 00701 Helsinki, puh. (09) 351 700 O Y F O R D A B : N H A L L I T U S Puheenjohtaja: Roger Leite

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1977 yhtiön 94 toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Toimintakertomus 1977 yhtiön 94. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO Sivu Sisällysluettelo 1 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot