Posti- ja lennätinhallituksen radiotoiminnasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Posti- ja lennätinhallituksen radiotoiminnasta"

Transkriptio

1 DPL.NS. T. KY?öAEM : Posti ja lennätinhallituksen radiotoiminnasta Sanan radio yhdistää suurin osa n.s. suurra yleisöä ilman muuta yleisradioon käsittäen sen sisältävän kaiken radiotoiminnan. osalla yleisöä on kuite'kin hämärä aavistus, että jotain inuutakin liittyy tähän käsitteeseen, koskapa,u,rrrrirr_ l.i" lyhytaaltoalueen yleisradio"r"iu kuunnellessa helposti joutuu tuulemaan sellaisiakin rähetyksiä, iotka lasketaan kuuluvaksi mainittuurr ojohonkin muuhun,. Arnmattimiehet, joihin tä_ mänkin lehden lukijat kuuluvat, ovat.älrrillä,ii_ tä, että yieisradiotoiminnan ohella maassamme harjo'itetaan monia erittäin tärkeitä radiotoi*i"tam'otoja. Näistä kuuluvat posti ja lennätinhaliituksen alaisuuteen kaikki muut paitsi puolus_ tus_laitoksen ja eräitten rnuitten.r"itio^ låitoste' radiotoirni'ta. viimeksimainittujenkin on kuiten l<in ilmoitettava laitteensa postitukselle. ja lennätinhalli Koska kuitenkin tämänkin lehden lukijakun_ sa'ranaikaisesti pätevällä ja keskitetyllä johdolla nassa varnlaan on useita, jo,tka eivät täysin ole usealla työmaalla yht_eistyössä tyc;ntutiijoiden, perillä siitä, miten posti ja lennätinhaliitus on työnjohtajien ja työntekijäin kans,ä. o, toäennä_ racliotoirnintansa järjestänyt ja mitä teknillisiä köistä, että nykyisin käytössä olevat rnenetelmät ja välineet tulevat tutkituiksi muute'kin kuin mahdoilisuuksia sillä on sen hoitami,seen, lienee paikallaan lyhyt selostus näistä seikoista. vihreän veran äärellä..[rosti.ia lc.nnätinhallituksen racliotoiminta voi_ Ajan rnittaan kertyvästä tutkimusainehistosta jakaa valvonta ja lupieriantotoimintaan t;i'risiin saadaan ker'ätyksi tarpeellinen materiaali työnsekä varsinaiseen aktiiviseen radiotoimintaan. vaiheista, osatöistä ja fyöneristä ja siten "hdol, viimeksimainittu puolestaan voiclaan jakaa seulisuus aikaarvojen synleettiseen määrittämiseen, raaviin toimintahaaroihin : joka o_n työn ennakkosuunnittelun ym. toirninnan. Kiinteä kaukoliikenne. kannalta mitä toivottavinta. 2. Laivaradioliikenne. Tutkimusten yhteydessä tullaan kokeilemaan 3. lniailuliikenne. eri lähteistä, työmailta, käynnissä oileen aroite4. Radiolaitteiden rakennus ja huoltotoiminta. toiminnan kautta jne. saatuja parannusehdotuksia ja,tarpeen vaatiessa valrnistamaan esim. uusia lmailuradioliikenne, iosta posti ja lennätinhartyökaluja. Käynnissä on jo linjatöissä käytetty_ litus hoitaa kaiken kiintean radioverkoston ja jen työvälineiden_ selvittely veriattain laajasti. toiminnan sillä, on esitetty tässä lehdessä toisaal, Puhelillinjanrakennustyöt ovat perin monivai_ la, ioten seuraavassa otetaan tarkastelun ataisiksi heiset. Kun vielä otetaan huomioon työn luonkohdat, 2 ja 4. teessa esiintyvä verrattain suuri vapaajohtoisuus, Kiint,eii kaukol.iikenne on ymmärrettävää, että tutkimukset tulevat vie yksin'maan sähkötyksellä, suoritetaan nykyään mutta aivan rähiaimään runsaasti aikaa, sillä tutkimusten tulosten koina on tarpeellisten laitteitten valmistuttua tartulee olla ehdottomasti luotettavia. vaikka tulokkoitus avata myös muutamia kiinteitä radiofuhe_ sista ei etukäteen voida mitään varmaa s,anoa, on linyhteyksiä. kuitenkin todennäköistä, että niiden kautta voikiinteän kaukoliikenteen kaaviokuva on esi_ daan laytaa edulliset työmenetermät ja tetty kuvassa. sanornien rähetys ja vastaanotto vtui.taa ne mahdollisimman laajasti käytettäväksi. tapahtuu postiidåssa. Tärnä on Kun Viestimiehen lukijoilla on varmasti mie linjateitseradiokeskuksessa yhteydessä Numineran, s"ttt"rr"i.r"r, lenkiintoisia kokemuksia erilaisissa linjanrakenja Vaasan lähetysasemiin sekä Leppäva"r"r, tyu ja korjaustöissä käytetyistä työkunnista, taanottoasemaan. "u"että tämän riikenteen lähetniiden suuruudesta, työmlneielmistäl ty.å",r.t timiä o,n kahdessase, paikassa, Nummelassa San_ iatuksista, työvälineistä ja erikoisesti näihin viimetahaminassa, (Vaasa on ainoastaan mainittuihin tehdyistä suositeltavista parannukjohtuu historiallisista ja teknilrisistä,vara_asema), iärri""ä^""sista jne., olisi mitä toivottavinta, että näistä saatenniteknillisistä syistä. taisiin yhteisen asian edistämiseksi tieto jo tuttoiminta tässä verkossa tapahtuu siten, että kimusten tässä vaiheessa posti ja lennätinnaturadiokeskus tilaa tarvitsem"nr"^ rertltti*".r'(i"ktuksen järjestelytoimistooi. Muutama r"""tin soluku, t_eho, toimintasuunta) puhelimitse låheriittää yhteyden ottoon. tysasernalta. Tila'ksen mukainån rähetin tå"" t8

2 f l uo8laono//o os e Suomen ltetof roli.nisto LrJ rr0 J L eppö voo, u t t Löhetysasqnc, Rodiokeskus rtu.e/o. lllmatie/ ee//nenl Prtiöpo.:ti/66 i::t::"_i '.ähetysosem. 5a'/o/)on,//.) K a au i okuu a krint e ii sru"åj4i"rrlt nnt n " "t uzne eri,kotsh,ikentezneen. a si,ih e n ttnts nistetään ja sähkötyslinja yhdistetään s,iihen. Tätä nyt linj3a myöten voidaan radiokeskuksesia kä sin lähettää sanoma. Tureva liikenne oiui"å" taan Leppävaaran vastaanottoasemalla olevilla "u"vastaanottimilla. Kaukoliike,nne tapahtuu ennakolta sovittuina määräaikoina. Vastaanotetut merkit lähetetään linjateitse äänijakso,isina ladiokeskukseen, jo;sa merkit joko tas,as,u,unnata,an ja johdetaan undulaattoriin, joka piiltt ;; nauhalle, tai kuunnellaan,rorå"r, kuulokkeiffå. Viimeksimainittua tapaa joudutaan käyttä*åarr rill_oin, kun kuunteluoloslhteet ovat d";;;t;å,r.rdulaatto,ri piirtää epdselviä merkkejä. '* an on lisåksi katkoviivoinpiirretty kansainvälinen söosanomaliikenne sekii^ roniriotnhfiuutisten vastaanotto, iotka o'va,t n.s. erikoisliikennettä. sääsanomat rähetetään rmatieteellisertä keskuslaitoksesta radiokeskukseen, mistä ne normaalilla tavalla lähetetään ederleen. vaåt.a"otto tapahtuu_leppävaarassa ja sanorna välitetään suoraan lmatieteelliselle keskuslaito,ksre,llemissä vastaanotto tapahtuu kuulokkeilla. Sanomissa käytetään kansainvälistä numerokoodea. Vas_ taanotetut uutiset taas väritetään suoraan suomen tietotoimistoon. Tämä riikenne t"["ilt"" Helljärjestelmää kävttäen. Tässä u"vrttuvaåå"ä nee syytä mainita myös jaksolu,kuårittaukset, joita suoritetaan Leppävaaran vastaanottoasemara. Näin tarkistetaai^paitsi maaraajol' o*iu' Uhettimien jaksoluvu,t, ^myös muitten, kuten åsim. aivaasemien jaksoluvu"t, niiden rtit;;;ä"essä. ssa e nakvv nil;i l"'rc.rrratinhalituksen vanhin radioasema Santahåmina,ssa i_00 _ tookeine mastoineen. Kuvi*q i, 4 ja 5.Af.vv_.r.rtamia tämän radioaseman rähettimiä. Ku"a 6 esittää Nummelan ggd.sngifaista parakkiin.i:oiiuit"" radioasemaa. Tästä lähettimåt siirrettiin tämän vuoden alussa vast,a varmistu"uuu""tr""aiäär". man päåirakennuks_een, ; näkyy v. tg44 valmistunut vaasan rannikkoradioasema, joka edellisen mukaan toimii pikjikenteen varaasemana, pääradiomasto,ineeir j; kuva 9 sisäkuvaa tästä, missä näkyy suurin osa lähettimiä. 0 taas esittää Leppäva".ärr'"rrtanaottoasemaa. pääpostitaloss,a riläit".va radiokeskus laitteineen on esitetty toisen artikkerin yhteydessä tässä lehdessä. Kiinteätä liikennettä on nykyään seuraaviin kaupunkeihin:. Ng*_ygrk, Buenos Ayres, paris, ja praha.' Liike,nne t.ip"tiå fn_ P?f"t:,,Gdvnia nylta aaltoja ja suunta_ante,nneja käyttåe,n, mutta Euloonarg yhteyksiä hoidetaan myös osittain tal_ yisin pitkiä aaltoja käyttäen. sulnta"ntårrr"i.ru käytetään rhombic.antlnneja j, miä. Nummelan radioasemaia on Tad"h"Vfr*it"fs,uuntä_"rrt"rr_ iq, ioista 5 rhombicia. Näiden pääsuunnat ovar: Tokio, New York, Lontoo, Berlin^ Br;;,rä äroia mattava on kuitenkin, että verrattain vähäisin muutoksin,,nimittäin vaihtamalla.våiiåi"fri* päätevastuslinjojen paikkoja, voidaän rraita :u tenneja käyttää työskenluiyy, "r,_ vastakkaiseen suuntaan. Näin on tehty esim. edelris,ista fåt io" rhombic'ille. Sen suuntana o,n nyt Utimain åårr. Tää hetkellä ei Berniin ole liikännettt;;;;;;"tennia käytetään Gdynian liikenteeseen. santaha_ minan radioasemalla taas on 3 suunta_anturåi", jo'ista yksi on rhombicantenni. Näitt; nat ovat: New yo_rk, Berlin ja Gdyniaiptå;;;"V;;;"" radioasemalla on 2 suunta_aniennia, iotka il il"* pikin ovat rhombicantenneja. pääsuu;;l, York ja Buenos Ayres. esittlå eå"ffa jota ei vielä ole tarkoituks errsär. 7 esittää erds,tä"ifrjtty nurkkausta parakkias'emasta. uuåes,ta nuksesta ei vielä ole otettu varokuvi*ri""*" "r"å""kur,s 2. Helnngin radioasema Santahaminassa. Etualalla korkui,nen piiiiantennimasto. 700 m. 9

3 {l; 3. Sisiikuua Helszngin radr,oasemasta Santahamzndssa. B0 k.hz:n 6 kw Liihetin OHA. Valmistunut u Raken tanut Helsi,ngzn radtoaseman tgöpa5a mainittujen suuntaantennien pääsuuntia piirret* tynä maailmankartalle, jonka keskipisteeksi oi valittu Helsinki. Leppävaaran vastaanottoasemalla on rhombicantenne,ja 2 kpl, pääsuuntana New York, kpl ns. Vantenneja, suuntana Lontoo, kpl BelliniTosi. kehäantenni sekä lisäksi tavallisia L. ja T antenneja. Osittain on jo,uduttu syöttämään antennien puutteen vuoksi usearnpia vastaanottimia samasta antennista. Mitään mainittavampia häiriöitä tästä ei kuitenkaan oe aiheutunut eri liikenteille. Lisää antenneja taas ei voida rakentax asemaalueen ahtauden vuoksi. Tämän ja laajenevan kaupungin aiheuttaman häiriöitten kasvuir johdosta o'nkin tarkoitus aivan lähiaikoina rakentaa'kauemmaksi kaupungista uusi vastaanottoasema kiinteätä kaukoliikennettä varten. Lähetinjärjestelyissä on mikäli mahdollista menty siihen, että jokaiselle toimintajaksoluvulle on oma lähettimensä. Myös jokaiselle lähettimelle koetetaan varata oma antenninsa. Sitävastoin voidaan samalla lähettimellä ja samalla antennilla määrätyissä olosuhteissa hoitaa useampia liikenteitä, jotka menevät samaan suuntaan sopi. malla asianomaisten maitten kanssa lähetysajoista. Suuremmilla asemilla on kuitenkin järjestetty mahdollisuus eri ähettimien kytkemiseksi mihin antenniin tahansa rakennuksen ulkopuolelle sijoitetulla eräänlaisella syöttöjohtokytkimellä. tse lähettimet kyläkin peittävät verrattain laajan jakso,lukualueän, mutfa hikenteen no. peuttamiseksi on menty edellämainittuun järjestelyyn, koska näin ei tarvitse lähettimia vaiilla virittää uudelle jaksoluvulle. Liikentees,een yhden maan kanssa tarvitaarr yleensä.'useampia jaksolukuja, si_lä vuod,en ja vuorokauden ajasta riippuen on kulloinkin löy,i <Jettävissä jokin jaksoluku, jolla kuuluvaisuus orr parempi kuin muilla. Tämänmukaisesti on Nummelan radioasemalla kaukoliikenteessä T lähetintä, joista 6 kpl. 4 kw ja kpl. b kw antennitehoi Szsiikuua Helszngin radtoasemasta: Santahami,nassa. 75 M'h.z:n 6 kw ltihetin OFG. Valmlstunut 940. Rakentanut Helstngzn radl.oaseman työpaja. sia. Lähettimet on kaikki rakentanut posti ja lennätinhallituksen radiotyöpaja. Santahaminan radioasemalla on vastaavasti 5 lähetintä, kpt. ti kw, kpl. 6 kw ja 3 kp. 3 kw antennitehoisia. Näistä on Helsingin radioasemalla Santahaminassa valmistettu 4 ja Lahden yleisradioas,eman työpajalla yksi (3 kw). Vaasassa taasen on 2 ähetintä, joista toinen 4 kw, toinen 20 kw antenniteho,inen, molemmat radiotyöpajan valmistamia. Mainitut antennitehot ovat suurimmat mahdolliset. Varsinkin sähkötyskäytössä usein kuitenkin käytetään normaaleja pienempiä antenniteho,ja. Vastaanottopuolella ei kaluston puutteen vuoksi ole päästy vas,taavaan järjestelyyn niinkuin suo tavaa olisi. On nimittäin huomattava, että häipymisilmiön vuoks,i kaukoasemien tehokas kuuntelu vaatisi kutakin liikennettä varten 2 tai mieluummin 3 eri antennia, jotka ovat muutarnan aaltopituuden päässä toisistaan, sekä vastaavan lukumäärän vastaanottimia. Tälöin vastaanottoa voidaan suorittaa juuri sitä antennia ja vastaanotinta käyttäen, jossa kunakin hetkenä kuuluvaisuus on paras. Kaukoliikenteessä käytetään nykyään vas,taanotinta, joista kahtå käytetään aina samaan liikenteeseen. Näistä 3 kpl. on radiotyöpajan valmistetta, muut amerikkalaisia (National ja Hammarlund) ja englantilaisia (Eddystone ja Marconi). ssa 2 näkyy osa vastaanqttimia. Etualalla 3 kpl. National Super pro vas. taanotinta ja taustalla radiotyöpajan valmistama va.staanotin. Radiokeskuksessa lähtevä sano,ma kirjoitetaan lävistyskoneilla reijitetyksi nauhaksi. Tämä syötetään pikalähettimeen, joka muuttaa reijitetyn sarro,man tasavirtasysäyksiksi, jotka lähetetään linjateitse lähetinasemalle. Vaihtoehtoisena.voidaan tietysti käyttää myös tavallisella sähkötysavaimella tapahtuvaa käsinlähe,tystä. Käytetyt lävistyskoneet ovat osaksi englantilaisia ir""ämerkkisiä, osaksi tanskalaista valmistetta ja niit:

4 4w$,ffi,ft*M. ten lukumäärä on B. pikatähettimet taas V a a a.n,r a"ffrn ;: o, * o r, o. L iih e ttim e t u a " kw ful' ty^ytaattotan"ai"i"'iöa, a,s kw tlyaz^ty.tshet?gttotat,ntin"i;h, amerikkatai_ "irirör_ tren BC60, 4 kw pitkiiaattotiintin0,5pkw q aattoriirt'etin L:49, i t'w z"åttor"""un 40, nw i)tinäf"ila'i,nnru* P!0.8!_i" 0,9 ky it^"itutiislaattotahetin LA. lwuut paitsz B c 60 S i,s 5. iikuu a s semmalta: taustalla z0 Vaasan ranntkkorad,toasema, Mustasaan. ovar osaksi creedrnerkkisiä, osaksi kotimaista valmistetta. Näitä on g kpl. Tulevien äänijaksoisteri merkkien tasasuuntaarninen undulaattoria varterr tapahtuu radiotyöpajan valmistamilla äänimerk o" "å "i "T,:;tn:m::i;t"k;;"' :;åulto a minassa ja vastaanottirnet Leppävaarassa. Myös Hangossa on nykyään vastaanottopuoli osaksi eroitettu lähetyspuolesta siten, että iadiopuherujen vastaanotto ei tapahdu lähetinur.rrug. ka kuitenkaan jokaiserle paikkaku"""u" äi Kos_ kannata perustaa erillistä vastaanotin ja lähetinasemaa, mutta samassa rakennuksessa lähettimet, varsinkin jos tehot ovat vähänkin,rl.rr"piu. frai_ ritsevät pahoin vastaanottoa, olla"r,,ii_ h"en, että vastaanottimet järjestetään ".rärrå kaukoohjatuiksi ja sijoitetaan sopiväan häiriöttömaå" p"if._ kaan pois asem.alta. llln. "railestelyä on jo tootåltir, :, saatu siitä hyviä tuloksia. seuraavasta taulukosta LaiuaradtoLtikenne, joka o,n n.s. siirtyvää ra_ kuva 3 saanee käsityksen lairraraiiohik;;;""r, dioliikennettä, tapahtuu kiinteitte^,"rrlikkoralaadusöa ja laajuudesta. dioasemien ja laivojen välillä. Se voida"r, juk"u Taulukossa mainittujen lähettimien antenneina "na"tsähkösanom'a ja radiopuhelinliikenteeseen. käytetään erilaisia t_,,, f ym. antenneja, koska linen, ryhmä käsittää paitsi varsinais'en sähkösaerikoista suuntausvaikutusta ei haluta. airro"rnomaliikenteen myös sää ja jäätiedoitusten. miit?ul lvhytaaltoisessa sähkötysja puhelfikeni"esnavaroitusten ym. lähettämisen, kun taas iaikim sä käytetään suuntaantennåja ja niissa rhombicmäisessä rannikkoradioasema toimii vahlta.jana antenneja, jotka on suunnattq Atlantille Lorrtoou laivojen ja yleisen puhelinverkon välillä. Maini_ tai ltrew Yorkin suuntaan. Tämä iikenne on t"r_ tut yleiset tiedoitukset annetaan kuitenkin myös koitettu palvelemaan kaukomeriä purjehtivien puheella ramrikkoradioasemien kautta. Radiopulaivojemme sähkötys ja puhelinyhtdk;i;.'"' heluitten välittäminen tapahtuu duplexmerretelt,iikenne jakautuu rannikkoådioasemien.kesken mää, iolloin rannikkorudio"rurrran ja laivan lä_ site'. että ]aiva "ti otaa yht;;j".laliäpaa" hetysjaksolu'ut eivät ole samat. Lisåksi on mai rannikkoradioasemaan, joka ritt*., vahttaa plhe_ nittava rannikkoradioasemien toiminta meripe_ lrl tai sähkösano,man edelleen. Maista lähtevä lastustoiminnan solmukohtina merihätätafaukguh.elu rrlenee yleensä sen rannikkoasemar'f.u"r_ sis,sa. Liikenne tapahtuu tälöin tapaukser,,',r_ ta, johon tilaajan paikkakunnalta ; kaan joko sähkötyksellä tai puhqella. Ranrrlt t o_ ;";h;"i'vh_ tevciet. Jos puheiun tilaaja tietää, miså päin iaiva radioasemia on Kotkassa, H6hingissä, Ha.rgo"sa, on, voi hän itse_ määritellä, ja näin yleåsä pitäimaarianhaminassa ja Vaasauru.ukä rrr.r.r.riitliil" tehdä, mikä rannikkoi."ai"rrlä"orrfäi.,", Kemiin. Kaikilla as,emilla on sekä,åh[;;vr_ :i:" lähinnä, ia tilata puhelun tämän kautta, Lårr.ä taettä puhelinliikennettä paitsi Maarianhamina"rr, jossa tällä hetkellä on vain radiopuh"rin""å". ten puhelu menee parhaiten perille. föo_iaö * Yleensä rannikkoradioaseman s,ekä ranetvr å,tta radiopuhelinalueella saadaan^ täur"r, piirirra vastaanottopuoli on jouduttu järjestämåän sa_ hyvin puheluja kaikkialta. Laivo,jen on mahdol_ j:t",,.gtt?u myös puhelunsa jonkin muun maarr maan rakennukseen. Helsinki Raåio muodos,taa ahelra olevan rannikkoradioaseman kautta. tästä poikkeuksen, sillä ähettimet ovat Santahaiosta lähtien puheru tulee perile t""låtåitrå,"ij*" kitasasuuntimilla, ioita radiokeskuksessa on t kpl. B:sta undulaattorista on 4 kpl. kaksikynäisia Siemensin valmistamia ja 4 kpl. yksikynäisia creedin ja kotimaista valmistettä olävia. "urrdulaattorin nauhalta sähköttäjät lukevat morsemerkit kirjoittaen ne kirjoitusko,neella sähkösanc,,maksi. Kiinteän kaukoliikenteen tiheydestä antaa kuvan v:n 948 tilasto, ionka mukaan sinä vuon_ na lähetettyjen ja vastaanotettujen sanomien luku yhteensä on lähes Liike'nettä on tältöin ollut New Yorkiin, Berniin, Gdyniaan ja Brysse_ 2

5 {uva 8. Kirnteiin liikenteen suuntaantennlen päiisuunnat. 7. Leppiiuaaran uastaanottoasema. Etualalla Belh,ni,Tosi, suuntim,r,santennt. Nummelan radtoas. suuntaantennit. suora yhteys suornalaisiin rannikkoradioasemiirr takaa nopeamman yhteyden. Tää aaltoalueella on saatu verrattain hyvin puheluita myös Välimerelle. Lyhyillä aalloilla taasen laivat ovat yhteydessä rannikkoradioasemiin pääasiassa sähkötyksellä käytännöllisesti kats'oen kaikilta meriltä. Esim. Brasilian vesiltä on usein liikennöity Suomeen. Puheluliikenne näilä aaloilla on ioistaiseksi kokeiluluontoista. Laivaradiopuheluliikenteen laajuudesta saanee käsityksen maininnasta, että v min. puhelusarjojen lukumäärä oli n , välitettyjen puhelujen luvun ollessa lähes Edellisiin vuosiin verraten on havaittavissa tämän ]iikenteen voimakasta kasvua. Viime vuoden loppuun mennessä oli 60:ssä suomalaisessa kauppalaivassa radiopuhelinlaitteet. Sähkösanomaliikenteestä mainittakoon, että v. 948 lähetettiin rannikkoradioas,emilta laivoille sanornaa ja laivoilta rannikkoradioasernille s,anomaa. ssa 74 nähdään Leppävaaran vastaanottoaseman laivaradiopuheluitten välityslaitteet. Radiopuhelinliikenne Rannikkoradio' asema m ohmilla lu ant. teho valmistaja 3 2kpl Hanko Marianhamina Vaasa kpl 0,3 kwlhels. rad.as. työpaja 0,6 kwlhels. rad.as. työpaja 0,25 kwlamerikkal. BC60 0,5 kwl Plh:n radiotyöpaja 0,25 kwlamerikkal. BC60 0,25 kwlplh:n radiotyöpaja 3 Pitkäaaltosähkötysl. 600 m. oh. Lyhytaal.sähk. ja puhl. l872 m Lähettimien luku ant. teho vrlmirtaja Lähettimien lu. ant. hu teho valmistaja {ffi Kotka Helsinki... Radtol.aitteiden rakennustoimintaa harioitti posti ja lennätinhallitus aluksi Helsingin radioaseman yhteyteen Santahaminaan perustetulla työpajalla. Edellä onkin mainittu useita tämän aikuisia lähettimiä. Sotien aikana oli kuitenkin rakennustoimintaa entisestään tehostettava ja rakennettava kaikki osatkin its,e. Tällöin perustettiin radiokonttorin alaiseksi erillinen radiotyöpaja ja valmistus siirrettiin kaupunkiin MäkeHnkatu 62:een, joss,a radiotyöpaja edelleenkin sijaitsee. Radiotyöpajan luonteesta saanee selvän käsityksen mainitsemalla sen tämänhetkisen kokoonpanon: 2 dipl.insinööriä, 4 insinööriä, 3 toimistohenkilökuntaan kuuluvaa, teknikkoa. varastonhoitaja, 2 varasto,miestä, t hankitsija, 2g työntekijää, siivooja ja 2 lähettiä, yhte"rrr,! 56 irenkilöä. nsinööri ja teknikkokunnan runsaus työntekijöihin verrattuna on silmiinpistävä, ja tämä johtuu siitä, että radiotyöpajaan kuuluu osastoina piirtämö ja laboratorio, ioista edellisen vahvuus on 6 ja jälkimmäisen T. Ne suo,rittavat laitteitten yksityiskohtaisen suunnittelun, en Lähettimien ku l. santahumrnan kw Hels. rad.as.työpaja 4kW Plh:n radiotyöpaja lkw Hels. rad.as.työpaja 4kw Plh:n radiotyöpajr l K u v a 9. Taulukko ranni,kkorqd,ioasemi,stq, ja ni,i,tten erl li.tkentei,ssii oleuista sähköpaja radiotvönaja

6 Si s iikuu a, L epp iiu aar an u a st. aan o tt oase m ast a. L puheluitten u iilt ty slai,tte "0. Sisiiku,ua Leppiiuauran uastaanottoasemasta. Vasem,malta: 3 kpl. National Super Pro uastaanotirtta, taus talla radtotyöpajan rakentama uustaanotr,n. nakkokokeilun ja jälkitarkastuksen. Lis,äksi aboratoriohenkilökunta ottaa osaa eri asemilla tapahtuviin suurempiin huoltotöihin ja suurimmaksi osaks,i suorittaa uusien laitteitten paikoilleenasennuksen ja loppukokeilut. Myös laborato* riotutkimuksia tehdään verrattain täydellisen aboratoriovälineistön avulla. Työpajan muista osastoista mainittakoon peltityö, rautatyö ja hitsausosas,to, koneistusosasto, pintakäsittelyosasto, kokoonpanoo,sa,sto, kytkentäosasto, va* rasto siekä puuseppä ja maalaus,osasto, ioka on tilanpuutteen vuoksi jouduttu siirtämään Santahaminaan entiseen Helsingin radioaseman työpajarakennukseen. Radio,työpajan pintaala on alle 400 yn2, mikä on osoittautunut aivan liian pieneksi. Radiotyöpajan työohjelma käsittää jokseenkin kaikkien posti ja lennätinhallituksen tarvitsemien radiolaitteitten ja niiden käytössä tarvittavien apulaitteitten rakentamisen. Edellä eri liikenteitä selostettaessa on jo käynyt ilmi, että melkein kaikki käytössä olevat lähettimet ovat radiotyöpajan tai sitä edeltäneen Helsingin radioaseman työpajan valmistetta. Muusta ohjelmasta mainittakoon: vastaanottimet, kaukokäynnistyslaitteet, merkinantolaitteet, linjavaihteet, tasasuuntauslaitteet, labo'ratoriolaitteet jne. Tuotannon lukumääräisyydestä saanee kuvan esim. viime vuoden vuosikertomuksesta, jossa esitetäärr valmistuneina päätöinä: 6 kpl kw kaksiaaltoisia ilmailupitkäaaltolähettimiä, 3 kpl kw ilmar* luradiomajakoita, kpl pikaliikennevastaanotin, kpl 20 kw lyhytaaltolähetin, 2 kpl 5 kw pitkäaaltolähetintä kokeilukuntoon, kpl anodimoduloitu lyhytaaltolähetin kokeilukuntoon. Muille kuin posti ja lennätinhallitukselle on radiotyöpaja rakentanut laitteita vain poikkeustapauksessa. Posti ja lennätinhallitukselle on keskitetty ai,u ar a d,i o et. kaiken siviiliradiotoirninnan:r ual.uontct. Se mvöntää radiolaitteille käyttöluvat suorittamiensaieknillisten tarkastusten jälkeerr, määrittelee lupaehdot ja suo,rittaa liikenteen tarkkailua. Lisäksi iarjestetään tarvittaessa radiosähköttäjäkursseja, joitten loppututkinnossa on kurssilaisilla tilaisuus suorittaa luokan kansainvälinen radiosähköttäiätutkinto. Viimeinen radiosähköttäjäkurssi päättyi keväälä 948 ja seuraava on tarkoitus äloittaa tänä syks5zpf,. luokan kansainvälisen radiosähköttäjän tutkintoja sekä radiopuhelimenhoitajan tutkintoja pidetään niitä haluaville. Suoritetusta tutkinnosta annetaan asianomaisille vastaava pätevyystodistus. Vuoden 948 tilasto osoittaa suoritetun 58 laivaradiokatsastusta ja J ilmaaluskatsastusta. Amatöörilupia on myönnetty v kpl. Lupakirjoja kauppalaivoille on annettu 77 kpl. ja puutavarayhtiöitten hinaajille 29 kpl. Yleisen radiopuhelimenhoitajan tutkinnon on suorittanut 67 henkilöä ja rajoitetun radiopuhelimenhoitajan tutkinnon 2 henkilöä. luokan kansainvälisen radiosähkottäjan tutkinnon on suorittanut 48 henkilöä ja luokan 3 hen, kilöä. Vertauksen vuoksi mainittakoon.että kaikkiaan on suoritettu yli 800 radiopuhelimenhoita &'r,,å e:s qrtrtr.ffi,'s,l i.rfi alfirl atr}al Z0 2. kw lyhytaaltoliihetzn L

7 YLNS. P. HELLER; Kantoaaltoiäriestelmien käyttö avoiohto' verkostossamme Avojohdoilla on viime vuosina, pääasiallisesti taloudåilisista syistä ruvettu käyttämään yhä korkeampia jaksolukuja. Taajuudesta hz on siirrytty ensiksi hz:iin, sitten eräissä tapauksissa hz, mutta viime aikoina noin lnz. Samalla parilla toimivien yhteyksien lukumäärä on vastaavasti kasvanut,5:'sta 2,5:een, 4:ään, 7:ään ja 6:een. Mutta suurennettu j:aksolukua,lue asettaa useimmite'n lisävaatimuksia johto'rakenteelle. Tarkastakaamme mitkä johtojen ominaisuuksista on erikoisesti otettava huomioo'n. Johdon uaimennus. Suurentunut vaimennus tietää, että s,uuntasuodattimet on rakennettava tarkemmin kuin aikaisemmin. Suurentunut vaimennus myös pienentää vahvistinasemien keskimääräistä välimatkaa. On nimittäin katsottu sopivaksi rajoittaa johtoon kytkettävä teho (jännite ja virtataso johdon päässä saa o,lla enintään +,75 N). Toisaalta rajoittavat ulkopuoliset häi2,5 riöjännitteet pienimmän tason tulopuole'lla 6 N:n välille. Vahvistinasemien välisen johdon vaimennus saa täten oa, enintään 4,25 7,75 N. Vaimennuksen ko,mpensoiminen vahvistimien avulla on nykyään helppoa. Valitettavasti ei johdon vaimennus ole muuttumaton, va,an on se riippuvainen säästä. Vahvistusta o'n tämän takia muutettava joko käsin tai siten, että er'äs tai eräät johdon kautta kulkevat tarkistusvirrat jan tutkintoa, n. 350 luokan ja n. 200 luokarr kansainvälisen radiosähköttäjän tutkintoa. Tällaisen lyhyen artikkelin puitteissa ei luonnollis'esti o,e mahdollisuutta antaa täydellistä kuvaa posti ja lennätinhallituk,sen hoitamasta ra diotoiminnasta. Sitäpaitsi edellä oleva selostus koskee juuri nykyhetken tilannetta. Toiminnarr kehittyessä ja aaltopulan muodostuessa jo sellaiseksikin, mitä se nykyään on, on radioasemille ja niitten lähettimille asetettu yhä kasvavia kansainvälisiä vaatimuksia. Näiden täyttämiseksi joudutaan uusimaan ja täydentämään vanho,ja laitteita. Yhä uusien suorien radiosähkösano,ma ja 'puheluliikenteitten avaaminen on tärkeää, jotta kalliit kaapelimaksut väilä olevien maitten hyväksi jäisivät pois ja arvokasta ulkornaanvaluuttaa täten säästyisi. Kaikkeen tähän nopeasti kehittyvä radiotekniikka tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Näitten huo,mioiminen ja Suomen oloihin soveltamine,n on eräs posti ja lennätinhallituksen radiokonttorin päätehtävis,tä, jo,nka se voi hoitaa ainoastaan riittävien määrärahojen ja vilkkaan kansainvälisen ammattiasioita koskevan ajatustenvaihdo,n avulla. 2+ säätävät välivahvistimien vahvistusta. Esimerkkinä voidaan mainita, että 30,000 hz:lla muuttuu vaimennus 6 mn kilometriä kohden,, kun sää muuttuu kuivasta säästä sadeilmaksi. 300 km matkalla on muutos siis.8 N; ja johdon vaimennus vastaavasti 3.0 ja 4.8 N. Vaimennusarvo ei sanottavasti muutu jos johtimien välinen etäisyys muutetaan. Ylikuulumissyistä pyritään kuitenkin pienentdmään k.o. etäisyyttä siihen minimiin, jonka johtimien kosketusvaara mädrää. Vaimennusta, etenkin suurilla jaksoluvuilla, voidaan kuivalla säällä ja sadeilmalla jossain määrin pienentää käyttämällä eristimiä, joiden muoto on sopiva ja jotka on valmistettu sellaisesta ai* neesta, jonka sähköiset häviöt ovat pienet. Tää seikalla ei kuitenkaan Suomessa ole erikoisen suurta merkitystä, sillä suurin vaimennus es'iintyy meillä huurteella, jolloin johdon vaimennus ei paljoakaan riipu eristirnien aineesta ja laadusta, vaan jääkerroksessa esiintyvistä sähköisistä häviöistä. Auojo'h,don aal,touastus on verrattain riippumaton jaksoluvusta. Laitteiden, sisääntuontikaapeeiden ja laitteiden sovittaminen ei aiheuta teknillisiä vaikeuksia vaikkakin eräissä tapauksissa, johtuen sisääntuontikaapelin aaltovastuksen muutoksesta jaks,olukualue on jaettava kahteen osaan. Täöin ohjataan äänijaksoiset ja kolmikanavaisen virrat yhtä kaapeliparia pitkin, 2kanavaisen virrat toista kaapeliparia pitkin. Yl,ikuuluminen. Kaikki pitkän matkan kantoaaltojärjestelmät käyttävät joko eri jaksoaluetta toiseen tai toiseen suuntaan tai samaa aluetta, mutta suunnat kahdelle eri parille kytkettyinä. Edellisessä tapauksessa kohdistuu päähuornio kaukopäässä esiintyvään ylikuulumiseen, jälkimmäisessä lähipäässä esiintyvään. Kaukopäässä esiintyy ylikuulumista monesta eri syystä, sillä häiriöteho voi edetä joko samaan tai vastakkaiseen suuntaan kuin häiritsevä aalto. Sen lisäksi siirtyy varsin huomattava teho vieraan, niin kutsutun kolmannen johdon kautta. Tämä kolmas johto voi olla joko parijohto tai johdinyhdistelmä, esimerkiksi nelikierreyhteys. Asiaan ei vaikuta, onko tämä kolmas johto käytössä vai ei molemmissa tapauksissa voi tehoa johdosta häirittyyn johtoorr siirtyä häiritsevästä kolmannen johdon välityksellä. Yksinkertaisin teho,nsiirto on se, missä tehonsiirron suunta häiritsevässä ja häirityssä johdossa ovat samat. Teho'nsiirto on kuite,nkin pieni, sillä sähköisen ja magneettisen kentän vaikutukset kumoavat melkein kokonaan toinen toisensa. Mikäli häiritsevän ja häirityn aaltoliikkeen kulkusuunnat ovat vastakkaisia, siirtyy huomatta

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2014

Radioamatöörikurssi 2014 Radioamatöörikurssi 2014 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt, sähköturvallisuus 13.11.2014 Tatu, OH2EAT 1 / 18 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2015

Radioamatöörikurssi 2015 Radioamatöörikurssi 2015 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt 17.11.2015 Tatu, OH2EAT 1 / 19 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä mm. suuritehoisissa

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Putket, häiriöt 19.11.2013 Tatu, OH2EAT 1 / 20 Putket Ensimmäisiä vahvistinkomponentteja, ei juuri käytetä enää nykyään Edelleen käytössä mm. suuritehoisissa

Lisätiedot

Taajuusjakotaulukko (liite määräykseen M4T) 15.12.2015

Taajuusjakotaulukko (liite määräykseen M4T) 15.12.2015 1 (199) väli ja parikaista 8.3-9 khz ILMATIETEEN RADIOLIIKENNE 9-11.3 khz ILMATIETEEN RADIOLIIKENNE RADIONAVIGOINTI 11.3-14 khz RADIONAVIGOINTI 14.000-19.950 khz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE 19.950-20.050

Lisätiedot

Taajuusjakotaulukko (liite määräykseen M4R) 30.12.2014

Taajuusjakotaulukko (liite määräykseen M4R) 30.12.2014 1 (202) väli ja parikaista 8.3-9 khz ILMATIETEEN RADIOLIIKENNE 9-11.3 khz ILMATIETEEN RADIOLIIKENNE RADIONAVIGOINTI 11.3-14 khz RADIONAVIGOINTI 14.000-19.950 khz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE 19.950-20.050

Lisätiedot

Taajuusjakotaulukko (liite määräykseen M4S) 06.02.2015

Taajuusjakotaulukko (liite määräykseen M4S) 06.02.2015 1 (202) väli ja parikaista 8.3-9 khz ILMATIETEEN RADIOLIIKENNE 9-11.3 khz ILMATIETEEN RADIOLIIKENNE RADIONAVIGOINTI 11.3-14 khz RADIONAVIGOINTI 14.000-19.950 khz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE 19.950-20.050

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2016

Radioamatöörikurssi 2016 Radioamatöörikurssi 2016 Häiriöt Ukkossuojaus Harhalähetteet 22.11.2016 Tatu, OH2EAT 1 / 16 Häiriöt Ei-toivottu signaali jossain Yleinen ongelma radioamatöörille sekä lähetyksessä että vastaanotossa 2

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELM A

KIERTOKIRJEKOKOELM A POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELM A 1986 Nro 56 Nro 56 Kiertokirje matkapuhelinmaksuista Posti- ja telehallituksen vahvistamat matkapuhelinmaksut Posti- ja telehallitus on puhelinmaksuista annetun

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Jukka Kinkamo, OH2JIN Kaukopäästä avoin ja oikosuljettu syöttöjohto

Jukka Kinkamo, OH2JIN Kaukopäästä avoin ja oikosuljettu syöttöjohto Kaukopäästä avoin ja oikosuljettu syöttöjohto Jos lähtötilanteessamme on lähettimen ulostuloimpedanssi 50 Ω, syöttöjohdon impedanssi samoin 50 Ω ja kuorman eli antennin impedanssi 50 Ω, on tehonsiirto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 27 Kiertokirje matkapuhelinmaksuista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 27 Kiertokirje matkapuhelinmaksuista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 27 Nro 27 Kiertokirje matkapuhelinmaksuista Posti- ja telehallituksen vahvistamat m atkapuhelinm aksut Posti- ja telehallitus on puhelinmaksuista

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT

TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT Viestintävirasto LIITE () TAAJUUSMAKSULASKENNAN ESIMERKIT Tässä liitteessä esitetään yksityiskohtaisesti taajuusmaksun laskenta ja verrataan sitä nykyiseen lupa- tai taajuusmaksuun. Matkaviestinverkkojen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

nykyään käytetään esim. kaapelitelevisioverkoissa radio- ja TVohjelmien

nykyään käytetään esim. kaapelitelevisioverkoissa radio- ja TVohjelmien 2.1.8. TAAJUUSJAKOKANAVOINTI (FDM) kanavointi eli multipleksointi tarkoittaa usean signaalin siirtoa samalla siirtoyhteydellä käyttäjien kannalta samanaikaisesti analogisten verkkojen siirtojärjestelmät

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä? -08.300 Elektroniikan häiriökysymykset Kevät 006 askari 3. Kierrettyyn pariin kytkeytyvä häiriöjännite uojaamaton yksivaihejohdin, virta I, kulkee yhdensuuntaisesti etäisyydellä r instrumentointikaapelin

Lisätiedot

ÄHTÄRI LEHTIMÄKI SOINI

ÄHTÄRI LEHTIMÄKI SOINI ÄHTÄRI LEHTIMÄKI SOINI 30.5.2017 Digita lyhyesti Osaamisemme pohjautuu pitkään kokemukseen radiotaajuuksien, suurten tehojen ja korkeiden mastojen hyödyntämisestä. Palvelumme: Välitämme parhaat sisällöt

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

1 Rauno Vauramo OH6AYW

1 Rauno Vauramo OH6AYW 1 Rauno Vauramo OH6AYW Kurssit (K - liikenne ja määräykset ja T1 - radio- sekä sähkötekniikan perusteita) sijaitsevat Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijaportaalissa (Moodle-oppimisympäristö). K-modulin

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Jännite, virran voimakkuus ja teho

Jännite, virran voimakkuus ja teho Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia.

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Mitä on sähköinen teho? Tehojen mittaus Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Tiettynä ajankohtana, jolloin

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi 2017-2018 105/30.301/2017 Sivistyslautakunta 19.04.2017 57 Sivistyslautakunta antaa vuosittain varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet seu raa vak si

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA 1 SEISOVA AALTOLIIKE MOTIVOINTI Työssä tutkitaan poikittaista ja pitkittäistä aaltoliikettä pitkässä langassa ja jousessa. Tarkastellaan seisovaa aaltoliikettä. Määritetään aaltoliikkeen etenemisnopeus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala

Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala 1 (5) Määräys METALLIJOHTIMISTEN TILAAJAYHTEYKSIEN JA NIIHIN KYTKETTYJEN VIESTINTÄVERKKOLAITTEIDEN TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen EMC - Kaapelointi ja kytkeytyminen Kaapelointi merkittävä EMC-ominaisuuksien kannalta yleensä pituudeltaan suurin elektroniikan osa > toimii helposti antennina

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta Kaavoitus- ja 18 02.03.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 89 20.03.2017 Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta 687/11.01.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 02.03.2017 18 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016 Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 RAKTMK 15 Muuntamon ja varavoimalaitteiston kilpailutus tehtiin julkisena hankin ta na Hilma-portaalissa.

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 180 181 N: o 180. Kiertokirje muutoksista puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa

Lisätiedot

ECC:n päätös ECC/DEC/(06)04. Standardi EN 302 065 sekä EN 302 500.

ECC:n päätös ECC/DEC/(06)04. Standardi EN 302 065 sekä EN 302 500. 1 (4) TAAJUUSJAKOTAULUKKO 1. Induktiiviset laitteet Induktiivisten laitteiden toiminta ei perustu vapaasti eteneviin radioaaltoihin, vaan tiedonsiirtoon reaktiivisen magneettikentän tai sähkökentän välityksellä.

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

20 kv Keskijänniteavojohdon kapasiteetti määräytyy pitkien etäisyyksien takia tavallisimmin jännitteenaleneman mukaan:

20 kv Keskijänniteavojohdon kapasiteetti määräytyy pitkien etäisyyksien takia tavallisimmin jännitteenaleneman mukaan: SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA Harjoitus - Luento 2 H1 Kolmivaiheteho Kuinka suuri teho voidaan siirtää kolmivaihejärjestelmässä eri jännitetasoilla, kun tehokerroin on 0,9 ja virta 100 A. Tarkasteltavat jännitetasot

Lisätiedot

Mustalamminmäen tuulivoimahanke, Karstula

Mustalamminmäen tuulivoimahanke, Karstula S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT MUSTALAMMINMÄKI OY AB Mustalamminmäen tuulivoimahanke, Karstula FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25023 Digitan tv- ja radiolähetysten 1 (9) Vadbäck Hans

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Suunta-antennin valinta

Suunta-antennin valinta Lähtötiedot Ennen antennin valintaa selvitettävä seuraavat asiat: Tukiaseman sijainti ja etäisyys Millä taajuuskaistalla 4G data liikkuu (800, 1 800, 2 100, 2 600 MHz) Maasto- ja rakennusesteet Antennin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. SULJETTU KÄYTTÄJÄRYHMÄ

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. SULJETTU KÄYTTÄJÄRYHMÄ GFI 9802-20 3.9.1998 GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION KANSALLISET TILAAJATOIMINTEET. SULJETTU KÄYTTÄJÄRYHMÄ GFI 9802-20 1 (4) Sisällys 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KESKUKSEN TOIMINTA... 2 3 TELEYRITYKSEN TOIMENPITEET...

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Antennit ja syöttöjohdot

Antennit ja syöttöjohdot Antennit ja syöttöjohdot http://ham.zmailer.org/rolletiini/rolletiini_4_2004.pdf Siirtojohdot OH3TR:n radioamatöörikurssi Tiiti Kellomäki, OH3HNY Aallonpituus Siirtojohdot, SWR eli SAS http://ham.zmailer.org/rolletiini/rolletiini_4_2004.pdf

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot