SVUL:n Painijaosto v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVUL:n Painijaosto v. 1930."

Transkriptio

1 107 SVUL:n Painijaosto v J aoslojohtokttnta. Jaostojohtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana lnutn. V. J. P enttala sekä jäseninä kirjaltaja Lauri Anttila ~a.ka.:1p"~~aat.veikko Lcikko ja Volmar Wikström Helsmglsta, lukemws Arthur Lindfors Porvoo ta etsivä Arvo Tuominen Va.asa ta ja rautatieläinen Eemeli Wäre Viipurista..Jl3.ostojoihtokunnan varapuheenjohtajana on ollut kauppias V. Wikström, ja sihteerinä 1/8 saakka voimistelunopettaja Paavo Heikkinen ja siitä.alkaen toimittaja Einar Mannelin. Vuoden kuluessa on jaostojdhtokunnaha ollut 10 kokousta, joista pöytakirjohl1in on kertynyt 164 pykälää. Kokouksissa ovat johtokunnan eri jäsenet olleet seuraavasti: PenUala ja Anttila 10, Wikström, Tuominen ja Wäre 9 sekä J.;eikko ja Lindfors 8 kertaa: Edustus Liittohallinno sao Liittohallinnossa on jaoston vai' inaiseoo edustajana ollut fil. tri Heikki Lehmusto, varalla ralkennu.smestari V. V:ahtera. Jaoston jäsenseu1 at. Jaostoon on vuoden aikana hyväksytty 16,uutta seuraa, ollen jäsenseurojen luku 31/ Jäseniä on niissä yhteensä 4,323, joten siis ka. vu edellisestä vuode ta on ollut n. 100 %. Varsinainen jaostokokous. Painijaoston varsinainen jaosto kokous pidettiin liiton toimistossa Helsingissä joulukuun 7 päivänä. Kokoukse sa oli edustettuna 12 seuraa. Jaoston puheenjohtajaksi vuodeksi 1931 valittiin uudelleen luutn. V. J. Penttala ja jaostojohtokunnan jäeniksi,päätettiin valita 3 pääkaupungista ja 3 maaseudulta. Edelliset ovat: mai te1'i Viktor Smeds, kirjaltaja Lauri Anttila ja kauppia E. ~Iäntynen. lv1aaseutujäseni'ksi valittiin: rautatievirk.amies Eemeli Wäre Viipurista, liikemies Art,huI' Lindfor Porvoosta ja kauppia E. Toivonen Tampercelt'a. Uahdollisesti erovuoroon joutuvan jaoston edustaj>an tilalle LiittohaJlintoon valittiin vakinaiseksi luutn. V. J. Penttala ja varalle rakennu - mestari V. VaMera. Ensi vuoden mestaruu kilpai'lut kr.-roomalaisessa painissa al1l1ettiin jaostojohtokuunan itsensä järjestettäviksi Helsingissä 28/2-1/3, ja vapaapainissa Jyväskylän Kia-Toverien järjestettäviksi 11-12/ Hyväksyttiin johtokunnan valmiiksi saama painimerkki sekä painimerkkisäännöt. Ensi vuoden kr-roomal'ai en painin mestaruuskilpailujen nettotuloista päätettiin varata liitolle menevän 10% :n lisäksi 20 % jaettavaksi jaostojohtokunnan tarkemmin määräämällä tavalla me taruugkilpailuihin osallistuville seuroille. Luutn. P enttalan alu taman keskustelukysymyk en johdosta päätettiin j>atkaa painineuvontaa jao t()johtokunnan parhaaksi harkit emalla tavalla niukkojen käyttövarojen ja mahdolli ten lisäavu tu ten puitteis a. Yleisvalmentaja Robert Oksan alustaman ke kustelukysymyksen nojalla päätettiin kokeilu tarkoituksessa ensi vuonna. järjestää Suomen juniori- ja ikämiesm tl8l'uuskilpailut paini' a, antae11 j,aostoj~htokunl1'alle tehtäväksi keskustelun perusteena suunnitella yk ityiskohtaisemmat määräykset niiden suhteen.

2 IDI! 109 Eemeli Wäreen ja Arvo Haaviston. Edellinen toimi Viipu.rin piirin alueella aikjana 15/ 10-4/12 ja jälkimmäinen Etelä-Pohjanmaalla 7/ 11-:-2/ 12 välisenä aikana, käyden Wäre kahdeksaa ja Haavisto seitsemää seuraa neuvomassa. Painime1'kin suorittajat ja 1'ekiste1'öidyt tuorna1-it. Valmentaja Ok an erikoiskur ien perusteella on jo ennätetty hyväksyä Jmksi painimerkki uoritusta, nim. Jouko Ry'häselle Jukolan Poji ta I lk:n ja Sulo V.ab.vaselälle Mikkelin Kilpa-Veikoi ta II lk:n painimerkit. Vuoden aikana on jaostojohtokuntahyväksynyt 3 I luokan ja 80 II luokan uutta painituomaria. Tuonmriluettelo on julkaistuna sivulla -. Pai n i neuvojak LI rs ien osanollaj ia pä ivää pa islalla massa, keskellä seisomassa valmenlaja Oksa. ]( 1L1'ssit ja neuvontatyö. Kuluneena vuonna on ylei valmentaja Robert Oksa jatkanut painipalkintotuomarikur eja, joita hän on pitänyt 34, ekä painineuvontatilaisuuksia, joihin VUL:n seurojen jä enet YIlllpäri maata ovat edelleenkin hyvin runsaslukuisina ottaneet 0 aa. Osaksi liiton avustamina on sitäp,aitsi Urheiluopiston Jihteydessä järje tetty kahdet painineuvojakur it, joiden johtajana oli valmentaja Oksa. Valmentaja Oksa on myös opastanut painia arm ijan joukko-oastois a sekä antanut käytännölli tä painiopetusta Yliopiston voimistelul~itoksella. Valmentajan muusta toiminnasta mainittakoon, että hän viime ke änä pidettyjen ta'varam ujen yhteyteen järje tetyn unheilunäyttelyn aikana sekä joulu'kuussa suoritetussa uomi Eesti painimaaottelus a esitti uurelle ylei 'ölle painivalmennusta ko kevia menetelmiä ja painite:lmiikan alkeita. Vuoden lopulla jaostojohtokunta kokeili hyvällä menestyksellä myös n.s. piirineuvonnan ailaha, ~öinnittäe.n painin a1!latöörineuvojik i tunnetut olympialaisvoittajat Suomen painimestamuskilpailut. I. K1'eikkalais-roomalaisessa painissa järjesti Vaa an Vasama Suomen me taruu kilpailut Va,a as a 15-16/2. Me taruudet jakautuivat eurruavasti: Sarja alle 56 kg. 1I. Pappinen, Jyvä kylän Kisa-Toverit, " "61,, K. Pihlajamäki, Hels. Kisa-Veikot, 66 " A. Ranla, Ilmajoen Kisailijat, 72 " Aarne Mäki, Hels. Kisa-Veikot, 79 " V. Kokkinen, " " 87 " E. Rosenqvist, Hels. Atleelliklubi, yli 87 " Hj. Nyström, II. Vapaassa painissa järjesti Kouvolan P,ainijat Suomen mestaruuskilpailut 5-6/4. 1estaruudet jakautuivat: Sarja alle 56 kg. J. Ryhänen, Jukolan Pojat, 61 " K. Pihlajamäki, Hels. Kisa-Veikol, 66 " H. Pihlajamäki, Nurmoll Jymy, 72 " A. Pihlajamäki, Hels. Kisa-Veikot, 79 " M. Lahti, Kyrön Voima,,, 87 A. Sihvola, Hallan Visa, yli 87 J. Löfberg, Lahden Ahkera.

3 110 M ttttt kotimaiset painikilpailut. J(ansainvälisiä painikilpailuja on vuoden aikana ollut seuraavilla seuroilla : Helsingin Kisa-VeikoiUa 18-20/1 ja 8-10/11, Viipurin Voimailijoilla 29-30/3 ja 13-14/12, Jyväskylän Kisa-Tovereilla 26-2'7/4, Helsingin Atleettiklubilla 4-6/10, ja Haminan Ve alla 1-2/11. Yhteensä 7 kilpailua.. J(ansallisia painikilpailuja on vuoden aikana pidetty runsaasti: Kouvolan Painijat 5-6/ 1, J. urmon Jymy ja Riihimäen Kisko 25-26/1, Lahden Ahkera 1-2/ 3, Mikkelin Kilpa-\T.eikot -9/3, Oulun Pyrintö ja Hallan Visa 15-16/3, Porin T~1'1ll /3, Imatran Jyske 24-25/3, Ilmajoen Ki ailijat 29-30/3, Savonlinnan Riento, L'apuan Virkiä ja Rov~niemen Ul'heilijat 12-13/ 4, ParikkaLan Hyrske 20-21/4, Kemin Kunto 26-27/4, Kyrön Voima 3-4/5, Tampereen Kisa-Veikot seura ottelu Jyvä kylän Ki a-toverien kanssa 18/5, Riihimäen Kisko seuraottelu Porvoon AkiUeen kanssa 24/5, avonlinnan Riento seuraottelu Parikkalan Hyrskeen kanssa 28/5, Haminan Vesa 28-29/6, Tampereen Kisa-Veikot 5-6/7, Parikkalan Hyrske eurao1telu Savoll'linnan Riennon kanssa 21/ 9, J yväskylän Kisa-Toverit seuraottelu Tamper en Kisa-Veikkojen ilrnns a 28/9, Kirvun Vi1k:as 12/ 10, Riihimäen Kisko seuraottelu Lahden Ahkeran kanssa 26/10, Lapuan Virikiä 1-2/11, Kemin Kunto, Riihimäen Kisko, J yväskylän Kisa-Toverit ja Imatran Jyske 15-16/11, Tampereen Kisa-Veikot ja Porvoon Akilles 22-23/11, Helsingin Atleettihlubi 25-26/ 11, Savonlinnan Riento 29-30/11, Mikkelin Kilpa-Veikot seuraottelu Haminan Vesan kanssa 6/12, E'flSon Ki ailijat 6-7/12, P eräpohjolan piiri Oulun ja P eräpohjolan piirien välinen ottelu 13-14/ 12 ekä Kyrön Voima 20-21/12. Yhteen. ä 3, kij.pailua. o anotto Enropan mesta1 uuspilpailuihin. euraavat suomalaispainij~t ottivat osaa Tukholmassa 28/ 2--4/ 3 pidettyihin Europan me taruuskilpailuibin kr-roomalais sa painis a: Urho P3'ppin c>n, Jyvä kylän Suomen joukkue Europan mes'laruuskilpailuissa: Nyslröm, Rosenqvist, Kokkinen, Nordling, Huupponen, Pihlajamäki ja Pappinen. Kisa-Toverit,. Kustaa Pih'lajamäki, Helsingin Ki a-veikat, Eemil Huupponen, Haminan Ve a, Milkko ordling, Porvoon Akille, Väinö Kokkiuen, HeI ingin Kisa-Veikot, Edil Rosenqvist, H elsingin Atleettiklubi. ja Hjalmar yström, Helsingin Atleettiklubi - ii mies sarjaan. Suomeen tuli 3 mestaruutta: Kustaa Pi,hlajamäki höyhen arja 8, Mikko 1 ordling välisarjas a ja Yäinö Kokkinen keskisarjas a. T.Ji äksi sijoittui Ny tröm toiseksi raskaassa ja Roscnqvist kolrruannelksi ra ilma a keskisarja a. Maidenväli essä kilpailu sa oli para Ruotsi 14 pi teellä, Suomen ollessa kiistaton kakkonel1 12 pisteellä (kolmas rnkari ;) pist.). Joukkueen johtajana oli V. J. P enttala. [ äiden kilpailujen yhteyde ä pidettiin Tukholmas a Kansainvälisen Paini]iiton kongres i 2 / 2-1/ 3, jossa maatamme edusti hra Vik tröm. Kongressin kauaskantavin ja meille tärkein päätös oli, että mai teri Viktor Sm ed valittiin liiton pre. identiksi. - Vuoden 1931 Enropanme taruudet kl'. rooma!. pai- 111

4 Alle 79 kg. E. VesterJund- 1. Johan on J.. Juhola- J. Friis JlIhola-Johansson Vesterlllnd- Friis Ruolsalaincn Malmberg väänlämässä Mikko maaottelussa Suomi-Ruolsi. ordlingia nissa annettiin T bekkoslovakian ja vapaassa painissa Unkarin järjestettäviksi. li-iaaottelu Stwrni-Ruotsi. Järjestyksessä ne1jäs painimaaottelu Suomi-Ruotsi suoritettiin Tukholma sa joulukuun 6-7 päivinä. Virallisesti Suomi hävi i 10-18, mutta itse asia a olivat joukkueet olleet tasaväki et. Ottelut ja niiden tulokset käyvät ilmi seuraava ta. Alle 56 kg. O. Vallin- O.Vingren J. Ryhänen- E. Thuvesson Ryhänen-Vingren Vallin- Thuvesson H 61 " H 66 " " 72 )J K. Pihlajamäki-Jo Pers on L. Koskela-O. Lindelöf Koskela-Pers on Pihlajamäki-Lindelöf O. Viren-F. Hern lröm H. Piblajamäki-L. Klarcn Pihlajamäki- H ernström Viren-Klaren M. Nordling-G. Glanz Aarne Mäki-E. Malmberg Mäki-Glanz Nord ling-malmberg aika " 87 " O. Pellinen-R. Svensson Hj. NyslrÖm-G. Wesiergrcn Nyström-Svensson Pellinen-Wester"ren Yli 87 " A. iemelä- T. jöstedt M. Kujanpää-J. Richthoff Kujanpää- jöstedt Niemelä-Ricbthoff Maaottelu norni-eesti aika 'aika Kun suunnitellusta uomi-ruotsi B-maaottelusta ei ruotsalaisten asett.amien lisäehtojen takia tullut mitään, ryhtyi Paimj'30ston johtokunta neuvatteluihin Eesti Kerge-, Raske- ja Veespordiliit 'on kanssa; seurauksena oli, että tämä v vastavuoroisuuteen perustuva ensimmäinen SUO!ffii-Eesti painimaaottelu saatiinkin ailman. Suomi osoittautui ylivoimaiseksi voittaen ottelun Tulokset eri otteluis a olivat: Alle 56 kg. A. Jaskari-E. Sikk 1-0 aika 1.12 T. Syrjälä-H. Ani Jaskari-Ani Syrjälä-Sikk " " " " " " V. Mäkinen- A. Pöntson J. Savolainen- R. VoIt aika 3.42 Mäkinen-Voit Savolainen-Pönt on Antti Mäki- R. Misler 1--0 aika 3.14 E. Huupponen- A. Toots 1-0 Mäki-Toots Huupponen- Misler 1--' G. Lindqvisl-K. Kullsaar 0-1 O. Halonen-A. Griinbaum 1-0 aika 4.58 Halonen-Kullsaar Lindqvi t-griinbauffi t 7

5 114 Alle 79 kg. E. Hclin- A. Mäll K. Luukko-A. Kusnels Helin-Kusnets Luukko- Mäll " 87 " A. Sihvola-J. Vink J. Löfberg-E. Palm Sihvola-Palm Löfberg-Villk Yli 87 " V. Laitinen-O. Luiga E. Weckslen-O. Viikberg Weckslen-Luiga Laitinen-Viikberg 1-0 aika aikn aika O-t II 25 FlkollUti et paini,iat "uomessa. ~raa amme järje tetyi sä kansainväli i ä painikilpai- 1Ul a on ou:ut mukana. udmmaalaisia seuraava ti, sijoituk~et huoml?onottaen: HKV:n kilpailut 1 20/1: saksalal et Gehrmg (I) ja Földea:k (II) e'kä Ee ti tä Kullsaar;,TV:n kilpailut 29-30/ 3: ruot alaiset Hernström (III ) ja Berg tröm, sekä eesti Kullsaar; JKT:n kiipailut :-27/4 eesti Loo II; HAK:n kilp.ailut 4-6/10: ruo.~ alai~et LJohan son ja E. MalmberO' (kumpikin II), seka eestlt Vllkberg (III) ja Kullsaar; VV:n kilpailut ]3-1~/~2 : ruot alaiset J. Frii (I ) ja G. Pehrsson (II), ~n-ka::ilal11en ~ombo l'i sekä eestit Toots (II), Vin:k (II) Ja P011tson; Ja HKV:n kilpailut 10/ 11 ruot alaiset G. 1 ilsson (I) ja C. Westergren (III). 115, 'uomazaispainijat uzl~omaizza. Vuoden kuluessa ovat seuraavat, uomalaiset painijat ki'~pailleet ulkomaisi a kilpailuissa, ijoitukset huomloonottaen: HKV:n O. Pellinen Göteporissa '-9/ 2 ja 25-26/ 9 II, E kilstunassa 6/ 3 I, Tukholma sa 31/ 10-2/ 11 II, Malmö a 9-10/ 12 II, Land kronas. a 11/ 12 II ja Gönköpingi ä 13/ 12 II; HKV:n V. Kokkinen Norrköpingissä 6/3 I, Alnössä 5-6/ 7 I sekä Tukholmassa 31/ 10-2/ 11 II; HKV:n K. Pihlajamäki Oslo sa 23/ 3 I ja Köpenhaminassa 26-28/ 9 [ ; HAK:n A. Niemelä Norrköpingissä 7-9/ 3 II, Malmössä 9-10/ 12 II, Sundsvallis a 13/ 12, ja Alnössä 14/ 12 II; HAIC:n H. Nordlund ja K. Juhola rrallinnassa 25-26/ 11 kumpikin II; PA:n M. Nordling rfukholmassa 31/ 10-2/ 11, Malmössa 3-4/ 11 I, orrköpingis ä 10/ 12 I ja Karlstadissa 13/ 12 I; Hallan Visan A. Sihvola Tukholmassa 31/ 10-2/ ] 1 UI; HAK:n J. Juhola Norrköpingi sä 10/ 12 II ja Malmö, a 9-]0/ 12 II; Lapuan Virkiän L. Koskela _ orrköpingi sä 10/ 12 I ja Karlstadis a 13/ 12 I; JKT :n O. Vallin Norrköpingi ä 10/ 12 I;. HKV:n Aarne Mäki Sundsvallis a 13/ 12 I ja A1nössä 14/ 12 I; Jukolan Poikien J. Ryhänen Malmö a 9-10/ 12, sekä Gönköpingissä 13/ 12 II. Muita asioita. J\1aamme painielämälle on luettava suureksi voitoksi se, että Tukholman Europanmestaruuskilpailujen yhtey ~e ~.ä olle~sa kansainvälisen Painiliiton kongressissa va ~Ittll.n ensi kertaa uomalainen ko. liiton puheenjohta Jal~sl: - Muut.enkin on yytä iloita painiharra tuksen ja pali~lt~son laajuudesta "uome a nykyään: e im. kilpailutolmmn~ a. o~ bava.ittayis a paljon uurempaa vi1kkautta kuln aikal. emmll1.

6 DEBET SVU L:n Painijaoston An Saldo vuodelta ,73t : 86 Johtokunnan kulut: 1) matka- ja päivärahat ,168:- 2) muut kokouskulut ,720: 75 14,888: 75 Valmentaja: 1) palkka ,000:- 2) matkat ,163: 50 92,163 : 50 Euroopan mestaruuskilpailut: 1) osanottokulut ,696:- Liitto suoritta nut kongr. kulut ,800:- k eräyksen tuottama tulos 6,000 : - 7,800 : - 15,896 : - Painineuvonta: Väreen ja Haaviston neuvontamatkakulut.. Sekalaista: 1) ilmoitusma ksut ja valokuva t.... 2) Oksan lahja ) painimerkin suunniltelutyö ) Rosenqvistin a utolasku ) Sekalaista ,279'- 825 : - 699: (\ fi 650: -'- 400:- 640: 15 3,214 : 80 Saldo jaoston hyväksi _. _.._._... _.._.----''''''6'''', 1"",2"",6 :"",0;;;9 Smk. 142,300:- tilinpäätös per Per Osuus valtioavusta Osuus valmennusrahastosta Osuus m aaottelurahastosta Svenska Brottningsförbund suorittan ut Ok a n palkan 1 viikolta _ / KREDIT 33,000 : - 59,300: - 47,700: - 2,300: - Smk : ~- ----

7 119 SVUL:n Pyöräily jaosto v J ao tojohtokunta. Jao tojohwkuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtajana matkapostiljooni Karl Lindström sekä muina jäseninä herrat L. Anttila, O. Lampinen ja Y. V.ahlroos Helsingistä, R. H.ellberg Porvoo ta, Hj. Värc Turusta ja B. Backman Tampereelta. J aostqjohtokunnan varapuheenjohtajana on toiminut revii ori Yrjö Vahlroos ja iliteerinä 1/ saakka voimistelunopettaja P. Heikkinen j,a iitä alkaen toimittaja E. Mannelin. JaostQjohtoKunta on vuoden kuluessa pitänyt 8 ko kousta, ja pöytäkirja'pykäliä on tänä aikana kertynyt 105. Johtokunnan jäsenet ova,t olleet k01wuksissa seuraavasti: Lindström 8, Väre 7, Backman, He11berg j a Vahlroos 6 sekä Anttila ja JJampinen 5 kertaa. Jaoston edusttts läittohazlinnossa. Jaoston edustajana Liittob.allin!l1oS a on ollut vakinaisena K. Lind tröm ja varamiehenä L. Anttila. J ao ton jäsensetwat. J aoswon on vuoden a~kana hyyä:k,sytty 12 uutta jä eneuraa. Vuoden lopussa kuului jaostoon kaikkiaan 53 seuraa, joissa oli yhteensä jäseniä 1,370. Jaostokokous. Varsinainen jaostoko'kous pidettiin marras'kuun 23 päivänä, jolloin edu tettuna oli 8 seuraa. - JaostQn pu- heelljohtajaksi valittiin uudellecl1 K. Lindström ja jaostojohtokunnan jä eniksi L. Anttila, O. Lampinen ja Y. Vahlroos Helsingistä, R. Hellberg Porvoosta, Hj. Vär~ TUTusta ja J.J. Brander Vii.purista. Käsi teitä vistä mui t.a asioista mainittakoon: 1) reviisori Vahlroosin ehdotuksesta päätettiin siirtyä sarjajakojärjestelmään etupääs. ä Ruotsissa vallalla olevaa järjestelmää noudattaen. Asia jätettiin jaostojohto kunnan lähemmin harkittavaksi ja suul1l1iteltava'ksi, 2) liikemies Raul HellberO'in aln taman keskustelukysymyksen peru, teeua päätettiin tehdä seuraavat muu tokset ja lisäykset m taruu kilpailumatkoihin: nuorten ja ikämiesten 50 km:n ratamatka km. maantie ajoksi, ikärmiesten 1 'km:n ratamatka 10 km. maantie ajoksi, yleisen sarjan 30 km. ratamatka 20 km. rataajoksi, sekä uudeksi m t.aruuslajiksi 4 km. mi kohtainen rata-ajo, 3) päätettiin ja'kaa me taruu. kilpailuihin osaaottavi1le seuroille mestaruuskilpailujen netto tuloista liitolle m - neyijn 10 %:11 Ii. äksi l!i %. Yleinen pyöräilypäivä. S\TUL:n neljättä ylei tä pyöräilypäivää vietettiin toukolmun 28 päivänä, jolloin ympäri maata järjestettiin lukui ia pyöräily kilpailuja, retkeilyjä y.m.s. - Suomen urheilulehti ilme tyi taa komeana erikoisnumerona. Pyö1'äilymerkki. Vuoden kuluessa on pyöräilymerkkiasia saatu lopulli 'esti valmiiksi. Erilai ten rruallien jälkeen hyväksyttiin itse merkit ja tehtiin eri koi t merkki uorituskaavakkeet, joita SYUL:n toimistosta aa tilata hintaan ä. Smk:. 1:-, ja joihin itsclmkin merkin uorittaja todistuttaa v:n 1931 alusta alkaen kaikki suorituksensa. Seuraavat uudet merkkisuoritukset on vuoden aikana. ihyvä:ksytty : II luokka: Raul H el1bel'g, Porvoon Akilles; III luokka: Raul Hellberg ja Alb. Julin, Porvoon Akilles, E. Manrru, Jyväskyläu Ki a-toverit, J. Karjarinta, J. Kar-

8 120 jala, V. ja P. Oja-Nikkola sekä V. Perämäki Seinäjoen KRU, V. Aaltonen, A. Haapanen ja A. Kajala Nousiaisten Alku, L. Nurmi ~ ousiaisten Sisu, sekä R. Sa volainen, O. Skogster ja T. Kokkola HeI ingin Pyöräilyseura. äiden lisäksi on hyväksytty 3 hana tajamerkkiä. Lopuksi mamittakoon, että Liittojohtokunta on vahvi tanut pyöräilymerkkien hinnoijksi: II lk:n ja III l.k :n merkki a Smk. 25 : -- ekä harrastajamerkki a Smk. ]5:-. Kut n jo säännöissä sanotaan, jaetaan I :n luokan merkki ilmaiseksi. Pohjoismaiden Pyö1-äilyliiton kongt essi. Pohjoismaisten mestaruuskilpailujen yhteydessä pidettiin Köpen<haminassa 16/8 Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kongressi, jossa maatamme edusti joukkueemme johtaja, reviisori Vahlroos. KO'Ilgressin tärkeimmät päätökset olivat: 1) hyväksyttiin liiton säännöt eriljläisin muutoksin, m.m. Suomen tekemin arpaaljl nähden, että se tapahtuu palkintolautakunnan lä näolles a, ja että maiden järjestyksen ratkaisee edustajien yhteenlaskettu aika; 2) NCF:n amatöörisääntöjen vahvistaminen siirrettiin tänä vuonna Tukholma a pidettävään kongressiin; 3) CF:n presidentiksi valittiin uudelleen joht.aja A. Gr 'svig Norjasta ja tilintarkastajaksi F. Berndsen Tanska ta; hallitukseen tulivat Suomen edustajiksi, varapresidentijksi K. Lind tröm ja hallituksen jäseneksi Y. Vahlroos, varalle B. Ba0kman; 4) Dunlop-tehtaan ki rtopalkinnon säännöt hyväksyttiin. Pohjoisnwiset pyöräilymestamuskilpailut /8 ratkaistiin Pohjoismaiset pyöräilymestaruudet Köpen'haminassa. Suomen pyöräily aavutti näissä kisoissa loisteliaimman voittonsa, sillä ensi kertaa tuli suomalainen Pohjoismaiden mestarilksi maantieajossa. Mestaripyöräilijämme Raul Hellberg kykeni nim. va kuuttava ti valtaamaan ensi sijan mitä kireimmässä kilpailussa. 1ies'kohtai et parhaat: uomcn edustajat Pohjoismai. issa p~'örä ilymeslaruuskilp a i luissa: Sainio, Muniel', lj Il berg. Porko ja Wahlroos (johtaja). 1) Pohjoismaiden mestari: Raul IIellberg, Suomi, 4.21,28. 2) Bri::z, Ruot i, 4.24,43, 3) Han en, Tanska, 4.27,28, 4) Thor, Ruotsi, 4.29,15, 5) Porko, Suomi, 4.29,44. Porkon suoritus on myös erilkol«en huomattava. Sainio oli 13:, ai:ka 4.39',0:5, kun taas nuoren Munterin täytyi renga vikojen takia ke keyttää, mistä johtui, ettei uomi saanut joukku kilpailuun täyttä joukkuetta. J oukkuekilpailun voitti Ruot i yhteenlasketulla.a jalla 17.57'59. Ra ta-ajoih in ei lrnlk:aan suomalainen ottanut osaa. twmen mesta1'ntlskilpailnt. eilj1äjocn Ke kusradan rheiluseuran toimccl1panwilna ratkai tiin maamme mestaruuskilpailut Seinäjoella 2-3/ Me taruudet j aikautuivat: 1!.km. yleincn 1.30,6 1\'L Vesterlund, KIb', H:ki 30",,49.00,0 R. Hellberg, Porvoon Akilles 100" " 2.47,0 Tor Porko, Kälviän Tarmo 1 " nuoret 1.31,7 A. Julin, Porvoon Alkilles 50" " 1.24,18 A. Kujala, ~ou iaistel1 Alku 121

9 121 1 " i,kämicihet 1.33,2 J. AhO', Karstulan Kiva 50"., 1.26,05 J. AhO', KaI' tulan Kiva 4 " jo'ukkueajo' 19.49,0 PO'rvoon Akilles (Hellberg, :'I1unter, Julin). Tulok i ta O'vat 100 km. maantieajo'n, ikämicsten 1 jl3 50 km:n, nuo'rten 50 km:n sekä jo'ukkueajon 4 km. tulokset uusia uo'men ennä ty'ksiä..11 uu kilpailutoiminta. Kymmencnnet propag'anda-ajo't Hämeenlilllla-H lsinki O'li tänä vuo'nna usko'ttu Helsingin Pyöräily p.uran järjestettäviksi. Eri al'jo'jen vo'ittl3jat: A-sarja: R. HellberO', PO'rvooll Akilles ,5. B-sarja: A. P eiander, PO'rvoon Akilles ,5. C-sarja,: E. TuO'mi to', Hämeenlinnan TarmO' ,0. J ao' to'jo'hto'kunta myön i Helsingin Pyöräily emalle avustusta Smk. 2,3-1: :- näiden pro'paganda-ajo'jen järjestämistä varten. VuO'den aikana O'n järjestetty euraavat kan alliset pyöräily.kilpailut: 13/ 4 HelsinO'in P yöl'äilyseura maasto' ajo't, 17-1 /5 PO'lTO'on AJdlle rata- ja maantiealjot, 29/ 6 HeI ingin P~'öl'äjlr eura rata- ja maantieajo't, 31/5-1/ 6 SeinäjO'en KRC' rata- ja ma.antieajo't, l'fjl-20/ 7 KO'kkO' lan IB'K, 19-20/ 7 Vetelin Yritys, 23/7 HeI ingin Pyöräily ema, 26-27/7 Vetelin Yritys, 6/8 HiitO'lan 1'heilijat maantieajo't, 24/ Viipurin Pyöräilijät rata- ja maantieajot, 14/ 9 PO'rvO'O'n Akilles, 21/ 9 Koldwlan IFK ja 28/ 9 KO'kkO'lan Vei1wt l'k'lta- ja maantieajo't. 1wnwlaisct J)yö1'äilijät 1~Uumw.iUa. Raul Hellberg otti 0' aa kesäkuun puo'liväli a JarJe. tettyihin neljän iin, tockho'lm Tidningenin ja FyrishO'fseuran, Uppsala, järje tämiin kan ainväii iin suurajo'ibin 0 lo-tul&o'lma. Osanottajina O'livl3t PO'hjO'i maiden parhaat pyöräilijät, ja vo'ittajana suo'ri~tui Raul Hellberg, jo'ka oli ko'ko'nai ta 20 mln. edellä to'i eksi parasta miestä, En kede-jo'11 so'nia RuO't ista. H llbergill aika oli 24.43,22.0. 'uomen Pyöl'äilyennätykset. VuO'den kulue sa on to'imite tu tarkistus entisten pyöräilyennätystcn suhteen ja saavutettu myös 5 uutta 011- nätystä, joten uomen pyöräilyennätystaulukko on 31/12 ]930 seuraava: 1 km, 1.18,! J. Jaakonaho, Sievin VUS., Oulussa 1910, 2 2,59,1 Raul Hellberg, Porvoon Akilles, Joensuussa 3-4/9 1927, 4 6.0!,7 R, Hellberg, PA., Joensuussa 3--4/9 1927, 5 7.1!,8 J. Jaakonaho, Sievin VUS., Oulussa 1910, ,8 A. Raita, Turun rheiluliitto, Turussa ,0 J. Jaakonaho, Oulun Pyrintö, Joensuussa 1913, ,8 R. Hellberg, PA., Kokkolassa 1928, ,6 R. Hellberg, PA., Kokkola a 1928, ,0 J. Jaakonaho, Sievin VUS., Oulussa 1910, ,9 R. Hellberg, PA., Kokkola a 1925, ,2 R. Hellberg, PA., Kokkolassa 1925, ,8 R. Ilellberg, PA., Kokkolassa 1925, ,0 R. Hellberg, PA., Joensuussa 3-4/9 1927, ,2 R. Hellberg, PA., Joensuussa 3--4/9 1927, ,0 Tor Porko, Kälviön Tarmo, Seinäjoella 2-3/8 1930, : ,5 R. Hellberg, PA., Joensuussa 3-4/9 1927, ,0 R. liellberg, PA., einäjoella 1929, ,01,0 R. Hellberg, PA., Seinäjoella 1929, 320,, ,0 R. Hellherg, PA., Kokkolassa 1928, mailin ajo 2.22,2 R. Hellber", PA., Kokkolassa 1928, tunnin ajo 37 km. 867 m. R. Hellberg, PA.. Kokkolassa km Ikä111,iessarja (yli 35 vuotiaat). ratapyöräily ,0 Johannes Aho, Karstulan Seinäjoella 2-3/8 1930, ,0 Johannes Aho, Karstulan einäjoella 2-3/ NU01 ten sada (18-21 vuotiaat). 1 km. 1.31,3 B. Backman, TP., Turussa !,18 Aimo Kajala, Nousiaisten Alku, einäjoella 2-3/ Kiva, Kiva, J oukkuoo.jo. 4 km. joukkuepyöräily (kolmen parhaan yhteel11ask~ttu tu.lo~) 19.49,0 Porvoon Akille (Hellberg, Munter, Juhn), Sell1ajoella 2-3/

10 DEBET An Johtokunnan kulut: SVU L:n Pyöräily jaoston 1) matka- ja päivärahat ,542:- 2) muut kokouskulul : 05 Ulkomainen kilpailuedustus:' 1) edustusjoukkueen matkakulut Pohjoism. mest. kilp. Köpenhaminassa 2) polkupyörän renkaita osanottajille 3) vastaanoltokuluja.... Propaganda: 10,076: : - 172: 75 3,877: 05 11,448: 75 avustusta Hels. Pyöräilyseuralle propagandakilpailujen toimeenpanemista varten 2.348:- Sekalaista: 1) ilmoitusmaksuja.... 2) palkintoja & propag:milaleja.... 3) autokuluja ) sekalaista :- 1,360 : - 500:- 356: : 85 Saldo jaoston hyväksi W,622: '~== Smk. 30,873: 26 tilinpäätös per Per Saldo edelliseltä vuodella Osuus Valtioavusta Osuus Valmennusrahaslosta.... Osuus Maaoltelurahaslosta Hels. P yöräilyseura suoriltanut / KREDIT 5,753:26 6,000:- 10,600: - 8,400: - 120:- Smk : 26

11 127 SVUL:n Pesäpallojaosto v J aostojohtoktmta. Jao tojohtokuntaan ovat kuuluneet: pwheenjohtajana in inööri V. Osola Helsingistä ja jä eninä toimittaja E. i(erinen ja herra V. T ord tröm Helsingistä, paikalli. päällikkö V. Kuusio ja ylioppilas O. Veijola Lahde ta, rautatievirkamies Y. Heikkinen Toi'jalasta sekä SFI:n edustajana herra G. Lund Helsingi tä. J ao tojohtdkunnan varapuheenjohtajana on toilninut toimittaja E. [erinen, joka on insinööri 0 olan sairauden johdosta elokuusta lähtien hoitanut puheenjohtajan tehtäviä. Jaoston sihteerinä on toiminut 1/ aakka voimistelunopettaja P. H~iikkinen ja iitä lähtien toimittaja E. Mannelin. Jaostojohtokunta on vuoden kuluessa kokoontunut 12 kertaa, ja pöytäkirjoihin on kert.ynyt kaikkiaan 149 pykälää. Kokouksiin ovat jao tojo'htokunnan jäsenet otumeet o.'aa seuraava ti: Heikkinen, Nordström, Merinen ja Vpijola 12, Kuusio 11, sekä Osola ja Lund 6 kertaa. Edustu LiittohaUinnossa..T aostoa on Liittohallinno. 'a edu tanut Y. 'ola. Hänen varamiehenään on ollut Y. ReijoneIl. Jaostokokous. VaI' inainen jaostokokous pidettiin liiton toimistos a Helsingissä marraskuun 29 päi vänä. Kokoukse a oli edustettuna 13 seuraa. Jaoston puhee-njohtajak i toimintavuodek i 1931 valittiin paikallispäällikkö Viktor Kuusio Lahd ~ ta, ja jaostojdhtokullnan jäsenik i toimittaja E. ::\1erinen ja herra V. Nordström HeI ingi tä, l'uutatievirkamics Y. Heikkine.n Toijalasta, ylioppilas O. Veijola Lahdesta ja ylioppilas Pasi Harvela Haminasta. SFI on nimennyt edustajakseen herra G. Lundin uudelleen. Liiton toimintasääntöjen del1yttämien asioiden Ii: äk i jao -tokokous käsitteli curaavia ke ku telukysymyksiä: paikallispäällikkö Y. Kuu 10n: 1 ) 1'uoden 1931 mesta J'1/.1lskilpail1lt, 2) herra )'L J. Hukan:,Vaisten pesäpallomestar1t'uskilpailujen järjestäminen, 3) rautatievirkamies Y. Heikkisen: VUL:n alaisten seurojen stthtautuminen ulkopuolella STTUL:n oleviil1 seuroihin, 4) herra V. _ ordströlnin: J akoperustc mestaruuskilpail1(,ihin osallistuville sc1lroille snoriteffavai!fa avli. tuksesta, 5) herrojen E. Merisen ja Y. Heikki e11: J-festal'UtLSkilpailusääntöjen tlttsirninen, pelituo11tarien luokitus ja 1Ltwrten ikämjan alentaminen, sekä ylioppila O. Yeijolan: Pelisääntöjen 'Uusiminen. Ensimmäisen ke 'kustelukysymyksen johdosta paatettiin siirtyä kahteen arjaan, mutta jätettiin lähempi viimeistely jaostojohtokunnan tehtäväk i. :Nai ten mestaruu kilpailut päätettiin kokeilutarkoituk e sa järjestää tulevana vuonna kar intajärjest 1- mää noudattaen. - Kohdan 3) johdosta päätettiin, että SVUL :oon kuuluvien eurojen ja pesäpallojoukkueiden sallitaan otella -'VUL:n byväksymien ulkopuolisten järjestöjen kans a, muttei mitään otteluja n.. villien em'ojen kan a. - MHä jakoperusteeseen tulee, päätettiin, ettei nuorten ja naisten mestaruuskilpailujen suhteen kanneta ensi vuonna mitään ylimääräi tä verotu ta, mutta jaostojdhtokunnalle annettiin \"apaat kädet määrätä kaikista A-sarjan otteluista esim. 10 % ja B sarjan loppuottelu ta esi<m. 15 % kilpailujen tuottamasta ncttovoito. ta. - l\1estaruuskilpailllsääntöihin ajlndtiin jaostojohtokullnallc tehtäväksi tehdä alustajan c ittämien muutok i n lisäksi tarpeellis1k i katsomiaan

12 128 selventäyjä muutok ia, pelituoma,rit päätettiin jakaa jaostojohtokunnan tekemillä tarkemmilla määräyksillä ka'hteen luokkaan, ja nuorten ikäraja päätettiin määrätä siten, että nuorten sarjaan aa ottaa 0 aa pelaaja. joka ei amana vuonna ennen 1 p. syyskuuta täytä 1 vuotta; Rekisteröidyt pelitumnarit. Jao tojohto.h..,mta on pelituomaritkurssien perusteella vuoden si ällä hyväksynyt kaikkiaan 107 uutta pelituomaria. Piirittäinen pelituomariluettelo on julkaistu toimintakertomuk en lopu.' a, sivulla LMV, \'uodcll 1930 pesäpallomeslari. pelaaminen molemmi a sarjoissa kiellettiin. - Pelisäännöt päätettiin alu tuksen perusteella uu ia, antaen jaostojohtokunnan t elhtäväksi asian loppuun vieminen ja uusien sääntöjen painattaminen. Jäsenseumt. Jaoston jä enmää.rä on vuoden kuluessa kasvanut yli puolella: uu ia euroja on hyväksytty kokonaista 40. joten jäsen eurojen kokonaislukumäärä 31/12 ] 930 oli 9D ja niiden kokonai jä enmäärä 4,574. P elituornm'ikur ssit, Vuoden aikana on jaoston toimesta pidetty 9 pelituomarrkurssia, joihin on ottanut osaa yhteensä 252 henkilöä, m.m. naisi.a. YksityiSkohtai mmat tiedot kursseista on julkaistu sivulla PT, vuoden 1930 nuorten sarjan mestari. I tlo1ni-s!il1'ja. Kuluneena \"uojlna käytäntöönotettuun Suomi-sarjaan otti 0 aa kokonai ta 26 joukkuetta. Loppuotteluiihin selviytyivät HP, HPTJ, LlVlV ja P, Tulokset: HP- HPL 19-3, LMV-SP ~ 24--9, LNfV-HPL 25-9, HP- PS 17- HPL-SPS 16-3, ekä LMV-HP 'uomen pesäpa110mestarik i tuli siis näinoljen uudelleen Lahden Maila-Veikot. uomi-sarja jaettiin neljään a1u e een. Lounais- twmen alt~een parhaat olivat LMV ja HPL, Eteläisen II alt~een HP. Pohjoisen II alt~een PS sekä Pohjois- nomen altteen TV, joka ei kuitenkaan saapunut loppuotteluihin, vaikka olisi pää yt. Ynorten sm'jaan otti osaa 7 joukkuetta, joi ta loppuotteluun selvisivät HPL, PT ja VPL. Tulok et: HPL VPL -3, PT-HPL =------=------~

13 130 Nuorten mestaruuden voitti II H lsingin Pallo-Toverit. Muu kt"lpailutoiminta. Suomi-sarjan ottelujen lisäksi on jaoston alaisten seurojen toimest.a järj tetty ikuluneena ikesänä lukuisia pe ~äp~llo-otteluja, m.m. eri n.. maila- ja maljakilpailuja, Joihm on ottanut osaa myö suojelu kunta- ja koululai8- joukkueita. Muu toiminta. Yleistä pe iipallopäivää viet.ettiin jaoston toimesta koko maa sa toukokuun 29 päivänä. Tällöin esiteljmöi maist. Pihkala radio. a pesäpalloilusta, jaoston puolesta jaettiin maan anomalehdiile ikolme pesäpalloaiheista kir- joitusta, ja Suomen rrl1eilulehti ilmestyi erikoisena pesäpallonumerona. - Pesäpalloharrastusta on muutenkin koetettu levittää; u eat piirit päättivät jo vuosikokouksissa ottaa pesäpallon piirin mestaruuslajiksi, ja asiaa koskevia kclloituk ia lähetettiin vuoden lopussa piireille, joissa pesäpallotoimilltaa joko ei ole tai ei ole tarpeeksi voimaperäistä. - Pohjois-Savon piirille on annettu kiertopalkinto kilpailtavaksi piirin me taruud ta, Suomiarjasta ja sen opetuksista on lähetetty kiertokirje seu I"Qille ja asiaa pohdittu, kalkkikärryohjeet on laadittu ja lähetetty seuroille, ja kokeilujen tuloksena on aikaansaatu opimu Ul'heilutarpeiden kaus a eri'kois ta VUL:n virallisesta pesäpallosta, joka jo ennätettiin ottaa käytäntöönkin. - Vielä mai11ittakooll jaostojohtokunnan julkaisema erikoisjujkaisu "Pesäpalloilija.n Joulu". 131 SVU L:n Pesäpallojaoston tilinpäätös per DEBET An Johlokunnan kului: 1) malka- ja päivärahat.... 2) muut kokouskulut Kurssit ja avu luksel: 6,222: :25 Propaganda : S. U :lehdelle "Pe äpa]jonumeron julkaisemisth varten" Sekalaista: 6,658: 75 4,367: 505 1) toimilsijoiden matkakuluja... 1,517: 50 2) kurssiavusluksia ,200: - 3) mitaleja palkinnoiksi.., ,650:- 1,000:- Per Saldo edelli ellä vuodella.... Osuu valtioavusla Osuus valmennusrahastosia Osuus maaollejurahastosta..... Toijalan Palloveikoi, vhlitusmaksua.... " Pesäpalloilijan Joulun" ylijäämä.... Sekalaista '" KREDlT 4,243: 20 2,500:- 4,300:- 3,200: - 50:- 1,910:15 498:- 1) ilmoituksista ja vedoksista : - 2) sekalaista : 85 1,816: 85 Saldo jaoston hyviiksi ,858: ~== Smk. 16,701 : 35 Smk. 16,701: 35

14 133 SVUL:n Poikaurheilujaosto v J aosto.iohtokunta..j aoston I?uheenjohtajana on kulun ena toimikautena?llut.tobto~ I.. L~uri Tanner. Johtokuntaan ovat puheen JohtaJan h aksi 'kuulunee t opetta:j'a A T 11 H l. O'istä tt' G V,yne e SlD F,~pe.aJa.' altonen R.aumalta, työnjohtaja U. ranck TUl u ta Ja kulta eppi K Leimu H" l' ta 1\TMYY... <. ame n ldnas- :. "- :n. lllmeaman~ edu,tajana on johtokunnassa P t~i::?~.~. ' l~~ukgku ~ elsmgistä j.a SFI:n valtuuttamana lvllt,hl lja. Ahman H ejsldo'i.tä Johtoku~nal~ varapuheenjohtaja~a <;n ollut op tt '. A. Tynell ht.. l' e aja A Ja SI eetj~a! loppila Ilmari Sinisalo. 10 J~h:o~ta on.. ~.oli~llkautella kokoontunut kaikkiaan ~. taa Ja.. on.. t~n~ ajkana pöytäkirjoihin kertynyt yhteen a 107 poytaku'japykälää... Joht~kunnan lwkouk:iin ovat jäsenet osalli tuneet euloaavastl : Tanner 7, Tynell 10 Valtonen 7 L ' 9 ZUunan 8 L' kl l ',, eimu., IU -.;:u Ja Franck 5 kertaa. ' Edustus Liittohallinnossa. ~VUL:n I~iit~ol)a.~linnos a on ja~stoa edu tanut opettaja A. Tynell Ja hanen varamiebenään opettaj'a G V l tonen.. a - Jiisenseurat. Kuluneen toimikauden aikana on jao to... hyvä~ ytty kaikkiaan 19 uutta, euraa. ~~s~seny!teen. ~urojt~n lukumäärä 1/ 1-31 oli 127, nii sä Y ht ee~~ä J:s;~; Jasen a., ~ J aostokokotts, Jaoston var 'inaillen kokou pidettiin H elsingissä joulukuun 7 p :nä. Tähän tilaisuuteen olivat seuraavat jäsenseura.t lähettäneet edustajan a: R.yttylän Yritys, Rauman Urheilijat, Naantalin l,jöyly, Auran Vannas, Tampereen Hiihtoseura, Tamper een Pyrintö. Turun Riento, H ei ingin 'roverit ja HeI ingin Kisa-Veikot. Jaoston puheenjohtajaksi v valittiin yksimielisesti tohtori Lauri Tanner H elsingistä. Ennen jaostojohtokunnan jäsenten vaalia todettiin, että 1\ T 1VIKY:llä ja FI :ljä oli VUL:n kanssa tekemänsä keskinäisen sopimuk en mukaan oikeu nimetä edu. tajan ajaostojohtokuntaan. Tämän vuoksi kokouksen tehtäväksi jäi valita ainoa taan neljä jäsentä jaostojohtokuntaan. Todettuaan ne ansiot, jotka edellisen toimikauden jaostojohtokunnan jä enillä on poikaurheilutoimi.nnan kehittämisestä jaostokokou ' päätti ilman ään stystä valita heidät uudellee'll v jaostojohtokuntaan. Täten tulivat valituksi opettaja G. Valtonen Raumalta, opettaja A. TynelL Helsingi tä, työnjohtaja U. l!"ranck 'rurusta ja kultaseppä K. Leimu Hämeenlinnasta. Kokouk 'cs a tehdyistä päätök 'istä mainittakoon u raavat: ] ) J ao ton edu 'taj aksi SVUL :11 Liittohallintoon valittiin opettaja A. Tynell ja hänen varamiehek een opettaja G. Valtonen. 2) Kun jaoston ajaiset alle 18-vuohaitten Suomen hiibto- ja mäenla kumestaruu kilpailut eivät toistaiseksi ole tuottaneet ollenkaan voittoa, jaostokokous päätti olla käyttämättä sitä verotu oikeutta jonka SVUL:n Liittohallinto jao toille antoi ja jonka verotusoikeuden perusteella saadut varat jaettaisiin jäsenseurojen kesken matkakulujen peittämisek i mestaruu kilpailuihin. 3) V:n 1931 alle 1 -vuotiaitten Suomen hiimo- ja mäejli askumestaruu kil pailujen järjestämisoikeudet annettiin Puijon Hiihtäjille.

15 13-l Voimistelujuhlan koululaisten kulkueen edessä marssivat oppikoululaisten näy'tök en johtaja, tarkastaja Vartia ja poikien näytöksen johtaja, luutnantti Lumio. 4) Tampereen Pyrinnön puolesta alusti euran jäsen herra S. Kiianlinna kysymyksen "Kiinteän ikämjan mää1 ääminen poika7tr-heilupäiviä va1 ten". Alustuksen johdosta kokous päätti, että ikäraja vastaisuudessa määrätään siten, että ne pojat, jotka eivät ole täyttäneet osallistumisen ehtona olevia ikärajoja, nimittäin 16 ja 18 vuotta ennen 1/ 10, aavat kilpailla poikien kesäurbeilupäivillä. Tämä päätös astuu voimaan v Mitä alimpaan ikärajaan tulee, antoi kokous sen asian harkitsemi en ja päättämi en valitulle jaostojohtokunnalle. 5) ~ aostojohtokunuan puolesta jaoston puheenjohtaja, tohtori L. Tanner alusti keskustelukysymyksen "Erikoisliittokysymys ja p01:kaur heilu". Alustuksen johdosta vi- rinneen keskustelun tuloksena jaostokokous jätti vastavalitun johtokunnan tehtäväksi ensi vuoden aikana erikoisliittoa ian kehitystä seuratessaan toimia iihen uuntaan, että nykyistä jaostoa vastaava ja sen oikeuk illa varustettu elin edelleen saadaan säilymään poikaul'heilun johdossa. Kunnallinen poikaurheilutoiminta. Kehittääkseen aikai empaa aloitettaan poikaurheilun kunnallistuttamiseksi jaostojohtokunta laati erikoi et ohjeet, jotka se lähetti kaikille Suomen kunnanvaltuu toille opastukseksi, miten kuntien olisi toimittava ky ymyksen ratkaisemiseksi. Jaostojohtokunta on myöskin kirjeenvaihdon avulla antanut tarkempia neuvoja niitä halunneille kunnille. Tämän yhteydessä mainittakoon, että jaosto järjesti ensimmäiset kunnalliset poikaurheilun johtajakurssit Janakkalassa 3-5/ 6. Kursseilla toimi opettajana jaostojohto~unnan jäsen, opettaja G. Valtonen ja osallistui niille kaikkiaan 30 henkilöä. Piirien poikaurheilutoimikunnat. Jaostojohtokunta on työskennellyt myöskin sen hyväksi, että jokaiseen piirikuntaan aataisiin erityinen piirin poikau1 heilutoimikunta. Ajatuksen toteuttamiseksi lähetti jaosto luennoitsijoita eri piirien vuosikokouksiin ja neuvottelupäiville. Tällaisina esitelmöit i jöinä ovat toimineet jaostojohtokunnan jäsen t Valtonen ja Franck. Tuloksena heidän toiminnastaan voidaan mainita, että useaan piirikuntaan on perustettu erityinen poikaurheilua hoitava toimikunta. Jaoston julkais7doiminta. Sen jälkeen kun uori Urheilija-niminen jaoston äänenkannattaja lakkasi ilmestymästä, on sen euraajana ollut Suomen Urheilulehti. e on julkaissut erikoista Nuori Urheilija-nimi tä osa toa, johon on kerätty kaikki poikaurheilua koskevat kirjoitukset, selostukset y.m. Vuoden aikana jaosto ryhtyi aikaansaamaan erityi tä poikaurheilupropagandakirjasta, johon saatiin kirjoituk- 135

16 136 Poikien näytös X. Voimistelujuhlilla. sia eri alojen erikoistuntijoilta. Tämä julkaisu "U1'heilijapoika" käsittää 0 sivua ja on siinä 43 kuvaa. Sitä on jaettu ilmaiseksi seuroille ja Kouluhallituksen välityksellä kansakouluille. Jaostojohtokunta on toimittanut edellisten lisäksi "Poikain merkkisiiännöt.ia lyhennetyt pesäpallopelin säännöt" -nimisen sääntökokoelman. Mainittakoon vielä, että jaosto on painattanut ja Kouluhallituksen välityksellä lähettänyt kaikille Suomen kouluille seinätauluina poikien urheilumerkki- ja voimistel umerkkivaa tim ukset sään töineen. Kurssitoiminta. Kuten aikaisemmin mainittiin, järjesti jaostojohtokunta kesäkuun 3-5 p :nä Janakkalassa kunnalliset poikaurbeilun johtajakurssit. Jaosto antoi varsinaisten kesäurheilukurssiensa pidon Urheiluopistolle, joka järjesti Kiviniemessä poikien leiripäivät, joille osallistui 16 poikaa ja poikatt1'heilun johtajakttrssit, joilla osanottajia oli 10. Näillä kursseilla oli opettajina voimi teluopettajat A. Kaskela, K. Karvonen ja V. Ervola sekä ylioppilas O. Vaalamo. Lahjoitttkset. Hiihtourheilun edistämiseksi jaosto osti 50 paria suksia, jakaen ne piirijohtokunnille ja piirien poikaurheijutoimi kunnille pojille palkintoina annettavaksi piirin hiihtokilpailuissa. Lisäksi on jaosto tänäkin vuonna, kuten aikaisemminkin. lahjoittanut palkinnot poikien hiihtome taruuskilpailuihin ja kesäurheilupäiviä varten. Tämän yhteydessä todettakoon, että jaosto avusti matkakuluissa johtokunnan jäseniä Tanner, Tynell, Valtonen, Leimu ja Åhman heidän ollessa seuraamas. a koululaismestaruuskilpailuja Tukholmassa syyskuulla. Poikien talvitwheilwnestanl nskilpailtd. Alle 18-vuotisten poikain Suomen mestaruuskilpailut hiihdossa, mäenlaskussa ja yhdistetyssä hiihdos a ja mäenlaskussa järjesti Ouna vaaran Hiihtoseura Rovaniemellä helmikuun p :nä. Me tareiksi tulivat: 10 km. hiihto 50A1 Armas Jänlli Ounasvaaran Hiihtoseura, Mäenlasku 18.6 pisl. Väinö Tiihonen Kuopion Urheilu-Veikot, Yhdistetty kilpailu Väinö Tiihonen Kuopion Urh.-Veikot. Poikien kesäu1 heilupiiivät. Poikien kesäurheilupäivät järjesti SVUL:n Hämeenlinnan Poikaurheilutoimikunta elokuun 2--3 p :nä. 0 auottllji'a oli n. 250 poikaa. _ Voittajina eri lajeis a suol'iutuivat seuraavat: Alle l8-vuotisten kilpailut juoksu 12.0 B. GrönblOI11, Tampereen Pyrintö, 1,000 ",, J. Julin, Porin Tarmo, 3,800 murtomaajuoksu S. Karvonen, H :linnan Tarmo, 110 :: aidat 18.1 E. Ttäranta, Tampereen Kisa-Veikot, Korkeushyppy 170 A. Lehtinen, Seinäjoen KRU., Pituushyppy 609 A. Pekkala, Kotkan Into, Seiväshyppy 341 T. Ekholm, Porvoon Akilles, Kuulantyöntö (5.44) E. Syrjänen, Forssan Salama, Keihäänheitto (600) N. Lahti, Jyväskylän Kisa-Toverit, Kiekonheillo (1.5) K. Kotkas, Helsingin Toverit, 3-otlelu (IOO-korkeus- kuula) E. Syrjänen, Forssan Salama 4X viesti 47.6 Tampereen Pyrintö. Alle l6-vuotisten kilpailut. 60 m. juoksu 7.8 O. Salovaara, Tampereen Kisa-Veikot, 3-otlelu (60-pituus-kuula) P. Johansson, Malmin Ponnistaja t, 4XIOO m. viesti 50.5 Tampereen Kisa-Veikot. 137

17 138 \39 DEBET An J ohtokunnan kulnt: SVU L:n POikaurheilujaoston 1) matka- ja päivärahat _ 5,888: - 2) muut kokouskulut :- 6,022:- Kurssitoiminta: 1) avustusta Ounasvaaran I-liihtoseuralle..... _... _ : - 2) kurssitoimitsijan esitelmä ja neuvontamatkakuluja : - 1,758 : - P olkaur h eilupäivlen jä r jestiimlnen : 1) toimitsijoiden matkakulut ) Oy. Taidon lasku palkinlloista 3) Hämeenlinnan piirille avustusta Urheiluvälineitä ja -kirjalllsnutta: 1,398: - 3,530: - 1,000 : - 5,928:- 1) murtomaasuksia jaettu.... _.. 2,339: 75 2) "Urheilijapoika"-julkaisua... 5,860: - 3) Urheilulehdell vuosikertoja : 40 8,912: 15 Merkkipostlkulut ,438: 60 T ukholman konlulaiskilpailut: Jaoston jäsenten matkakulut ylläoleviin kilpailuihin ,000 : - Sekalaista: 1) ilmoitusmaksllja ,008: - 2) painatustöitä y.m. sekal : 10 1,778: 10 Saldo jaoston hyväks i ~.. ~..:... '~' '':'' _ ~.. ~. ---=""2;,9;;:;24",,:,,,,3;;;5 Smk. 37,761:20 tilinpäätös per Per Saldo edelliseltä vuodelta.... Osuus valtio avusta v '. Osuus Valm. rahastosta Osuus Maaotlelllrahastosta KREDIT 2,76L: 20 8,500 : - L4,800' - 11,700: - Smk. 37,761 : 20

18 III. Helsingi1t piiri: Öhman, H., puheenjohtaja, Syren, V., sihteeri, M:äntynen, K, Reijonen, V., Viitala, M., Heikel, E., JäryillE n, J.,..:\..lava, O. ja 0 ola, A. 1'41 SVUL:n piirit v Piirit ovat v. 19RO toimineet amaa periaatetta noudattaen kuin liittokin, joskin pienemmä. ä mittakaava. a. P.iire~llä on.omat me taruu kilpailunsa, piirikunnalliset kilpailunsa J.n.e. Ovatpa jotkut piirit itse palkanneet liiton neuvojien Ii äk i omiakin piirineuvojieen. Täs. ä esimerkillisenä on ollut VUL:n Viipurin piiri. rroiminta piirikunnis. a ei ole voinut muodo tua kaiki a yhtä voimakkaaksi. Siihen on vaikuttanut monet syyt. J ok~inen piirikunta ei ole urheilulli esti yhtä valveutunut, muo tu on ollut erilainen, taloudelli et seikat ovat päässeet vailmttamaan haittaava ti piirin toimin ~aan, matku tu uhteet ovat olleet e teenä piirin euro Jen lähempään vuorovaikutukseen j.n.e. Kuitenkin on todettava, että yleen ä 1 iirien toiminta on entisestään uuressa mitas a vilkastunut. euraavat henkilöt ovat kuluneena toimikautena kuuluneet eri piirikuntien johtoon: I. Et lä-pohjanrnaan pii9'i: ~lb~ck,.k G. R., p'l.theenjohtaja, Hakala, T. V., sa~teen, NIemI M. E., Simelius L. Haavi ta A Autio N Vartio, Y. ja Luhtala, V. ",.,,., II. Etelä-Saimaan piiri: Manninen, E. A., puheenjohtaja, Rantamäki L. vm'apuheenjohtaja, Pulkkinen, J., ihteet-i, 'Wendelin, e h. T., Kautonen, A., Mallen iu, H. ja Jukarainen, N.!TT. Itä-Km'jalan l)ii'/'i: Ikävalko, J., lj1theenjohlaja, Jokinen, Auli', siht el'i, Vski, J., Jouhki, A., Kyllönen, A.,.J: ykänen, Y., Partanen, P. ja. imonen, K. K V. ](uimml1 piiri: Llominell, 0., puheenjohtaja, Mattila, J.,. varal)uheenjohtaja, Wallin, '\V., sihteel'i, Mustonen, K. E. Laine, V.. Dumin, r., Korhon n, T., Kivi, E., avolainen, K. ja 'rähtinen, K. 1'1. Keski-Pohjanmaan piil'i: Valkama,.. A., puheenjohtaja, Matkala, V., va1 ap'l.lheenjohtaja, KiYelä, Y.,. ihtem'i, iponkoski. L., Halla, V., Virkkala, 0., l.iarttila A., " entonen, V. YlI. ](eski-. nomen piiri: alava, '1'.. puheenjohtaja, Viedo, IC., Val'a])1th eenjohtaja, Keilan, Y., ihteeri, Järvinen, A., Launiainen, H., Karikko, P.. Kallinen,,J., Hellsten, '1'. riii. ]lymenlaakson piit'i: Paavola, K, p1theenjohtoja, Korkeamäki T. J., ihteen, alonius, Y., Ha u. A., Penttilä, 1., Brunila V., chneider, A. IX. Lahden piiri: Pöyry, A., puheenjohtaja, Pali, A., varapuheenjohtaja, Sillanpää, IC., rahast.hoit., cheele, V, tt., sihteeri, Veijola, 0., Le kinen, E. J.. Knuuttila, A. Alestalo, L.

19 142 X. Mikkelin piir-i: Hämäläinen, M., puheenjohtaja, ykänen, E., sihteeri, Manninen, A., Turunen, P., Hietanen, E., Pesonen, T., Raunio, V., Hänninen, 0., Juntunen, K. XI. Oulun piiri: Lyly, E., p1theenjohtaja, Sohlo. Br., sihteeri, Sohlo, E., Järvi, E., Svedberg, H., Hämälä, Y. XII. Pm'äpohjolan piit'i: opanen, V., pttheenjohtaja, Kauppi, L., var'apuheenjohtaja, Alanne, A., sihteet'i, Halvari, M., Murto, A., Kaulio, E., Eronen, E., Perttunen, K., Porthan, K. V. XIII. Pohjois-Karjalan 1Jii1'i,: Vainikainen, V. 1\1., p1theenjohtaja, Huttunen, M.. sihteeri, Hyvärinen, T., 'ruomi, V., Hur 'kainen, V., Forsström, J., Tossavainen, A. XIV. Pohjois-Savon piir'i: Keinänen, 1., puheenjohtaja, Weisell, A., ihteeri, Cajan, V., Laakkonen, K., Lahtinen, V., Korhonen, R, Pitkänen, T. XV. Pm'voon piiri: Lempinen, E., puheenjohta.ia, Petäji tö, A., sihteer'i, Heinonen, 1., Glad, H., Dahl, H., Berglöf, G., Heino, V. XVIII. Tampereen piiri: Tavast, A., puheenjohtaja, Salonen, 0., va;rap1~heenjo~taja, Vapaavuori, F., sihteeri, Linna, Y., TaID.ID..l:salo, N., Palolampi, E., Salonen, 0., aparstok, J., Lahtmen, L., Kangas, T. XIX. Vakka-Suomen piiri: Valli, Viljo, puheenjo~taja,.gottl~ben, B., varapuheenjohtaja, Aaltonen, A., S1,hteer~, Volm, T., Rantanen, K., Niiles, J., Suominen, V. XX. l'a1'sinais- 1wmen piiri: Koponen, R, pttheenjohtaja, Laaksonen, ~., vamr 1theenjohtaja, Leino, E., sihteeri, Blom, U., Khngberg, A., Linko, K., Nurmi, F., Simola, XXI. Viipurin piiri: Kuusisto, A., puheen.iohtaja, Mäkeläinen, 0., sihteeri, Osanen, 0., Koponen, E., Hallberg, E. T., Valkama, T., Uimonen, T., Sutinen, E. XXII. Hämeerllinnan piiri: Tuomi K., puheenjohtaja, Tuomi, K., sihteeri, Kosonen, A., 'Roine, A., Koskinen, A.. Keinänen,.A XVI. Satakunnan piir'i: Milan, Y., puheenjohtaja, Tuominen, E., sihtee"i, Valtonen G" Toivola, E. V., Vuori, A., Mu tala, A., Mela, R, Järvinen, A. XVII. Savonlinnan piin:: Jalkanen, V., puheenjohtaja, Mikkonen, A., sihteeri, Luostarinen, H., Kuvaja, A., Hämäläinen, A., Nousiainen, V., Seppänen, E.

20 l.f5 SVUL:n toimisto v Liiton toimisto on edelleen sijainnut oma a 0 akehucnei tos a Simonkatu 12. Liiton toimi topäällikkönä on toiminut opettaja Lauri antala ja sihteer einä voimistelunopettaja Paavo Heikkinen 31/ 7 aakka ja 1/ alkaen toimittaja Einar Mannelin ekä ylioppila, Tlmari Sini. ajo. viimel\f;i mainittu koko vuoden. 'faloudenhoitajan tehtäviä on edelleenkin hoitanut herra Heino Pohjola. Liiton ja Suomen Urheilulehden konttorihenkilökuntaan on edelli ten lisäksi kuulunut 5 toimistoapulaista ja 3 asiapoikaa. Liiton toimistopäällikkö ja sihteerit ovat hoitaneet liiton juok evat tehtävät, m.m. toimimalla liiton toimielimien ihteereinä ja pöytäkirjur ina. - Liiton toimi to on v kä itellyt kaikkiaan 4,929 aapunutta ja 2,9 5 lähetettyä kirjettä. * Edelläolevalla. elostuk ella liittojohtokunta ja liiton muut toimielimet ovat tahtoneet 0 oittaa, että liitto edelleenkin on ollut tietoinen sille kuuluvista tehtävistä koettaen edellytyksien ä mukaisesti toimia kan amme syvien rivien urheiluharra tuk 'en herättämi eksi ja opastamiseksi. Tä tä toiminnasta ovat päässeet 0 alli iksi ei ainoastaan liiton omat jäsenseurat ja niihin kuuluvat yksityi et jäsenet vaan myös uuri joukko liittoon kuulumattomia laitoksia, järje töjä ja yk ityisiä henkilötä. Liitto on niinikään koettanut ylläpitää kansainvälistä asemaansa kilpailu toiminnan alalla, joka - edistyksen iinä suhtee a ulkomailla yhä Ii ääntyes ä - on a ettanut ehkä entistä suurempia vaatimuk ia liiton a ianomaisille j ao toill e. Missä määrin liiton toiminta kuluneella vuonna on aikaansaanut kauaskantoi empia ja pysyväisempiä arvoja maamme ja kansamme urheilulle yleen 'ä, se tultane~n..a:ikanaan huomioimaal1 tämän toimil1takertomuksel1 Ja liiton arkistoon liitettyjen vuoden 1930 toimintaa ko kevien asiakirjojen perusteella. 10 Helsingis ä, maali kuulla Suomen Voimislelu- ja Urheiluliiton L iittojohtokun ta. Aksel Ele, SVUL:n puheenjohtaja. Lau1'i Santala, SVUL:n toimi topäällikkö.

21 146 -~ DEBET SVU L:n Omaisuustase 31 Vastaavaa: An Kassatili Juoksevat tilit Talletustilit Arvopaperitili Kiinnilellyjen velkakirj. tili Henkilötili Painotuotetili Prof. Wil kmanin mitalitili Urheilumerkkilili Voimistelumerkkitili Poikainmerkkitili Pyöräilymerkkitili Merkki- & mitalitili Siniristilipputili Kalustotili.... Kirjaslotili uomen rheilulehti Kiviniemen kiinleistötili Ennakkomaksutili : YI. urho maaoltelu Ranska- Suomi v , ,294 : 30 Painimaaoltelu Ruotsi-Suomi v ,078: 65 X YI. Voimistelujuhla v , 000 :~ Pääoma tili : v tappio ,201 : 49 9,625: 33 53,583 : ,758 : ,610: - 1, : - 438,930 : 80 17,506: 65 17,195 : 25 2,700:- 3,776: - 1,605 : - 995:- 212: - 6,490: - 110,000 : - 1:- 25,000:- 210,000: - 163, ~i sempi pääomasäästö 108,665 : 66 67,535 : 83 --~ ~~~ mk. 3,356,898 : 41 p:nä joulukuuta 1930 V a s t a t t a v a a: Per Valmennusrahasto ,910,938: 39 Maaoltelurahasto ,000:- Olympialaisrahasto ,000: - Käyllörahasto ,000: Painimaaoltelura haslo ,253 : 95 Toivosen leslam. rahasto ,000:- Prof. Wilskmanin rahasto ,581: 60 Mäkisen teslam. rahasto ,470: 75 F. O. Lilius'en testam. rahasto.. 100,500: Ph. U. Slrengbergin Urho Hahasto 160,929: 05 Saman käyttörahaslo ,300: - Varattujen varojen tili Henkilötili Jaostojentili Urh eilujaoslo : 36 Voimistelujaosto ,872 : 77 Hiihtojaosto ,304: 53 Painijaosto.... 6,126 : 09 Pyöräily jaosto ,622 : 61 Pesäpallojaosto : 25 Poikajaosto ,924 : 35 KREOlT 2,412,192 ' ,781: 40 39,135: - 7,395 : 71 79,393 : 96 Smk. 3, : 41

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin:

II. V a p a a p a i n i. Helsingin Poliisi-Voimailijoille uskottiin vapaapainimestaruuskilpailujen. a) kr.room. painiin: 96 Tait. Bertel-Nordströmin lahjoittaman upean seurojenvälisen selkävoittoveistoksen voitti HPV (v. 1934 HKV ja v. r935 VVV), ja Uusi Kultaseppä Oy:n seurojenvälisen kiertopokaalin kolmannen kerran ja

Lisätiedot

SVUL:n Liittohallinto v. 1929.

SVUL:n Liittohallinto v. 1929. 17 SVUL:n Liittohallinto v. 1929. Liittohallintoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, varajäsen M. E. Niemi,. Etelä-Saimaan piiri: E. A. Manninen, varajäsen J.

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

HELSI.NKI KAIVOKATU 6

HELSI.NKI KAIVOKATU 6 104 1) hyväksyttiin vuosikertomus ja tilit edelliseltä toimikaudelta ja myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus; 2) valittiin liiton puheenjohtajaksi varatuom. Tauno Aarre Lahdesta sekä johtokunnan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen 104 105 10-ottelu E. Hänninen 6.276.17 p. 5- T. Jäppinen Murtomaajuoksu Vauhditon pituus korkeus 3-loikka A. Kinnunen E. Riihimäki 304 E. Riihimäki 141.5 E. Riihimäki 896 Voimistelu: Yleismestaruus U.

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto v. 1941.

Suomen Urheiluliitto v. 1941. 33 Suomen Urheiluliitto v. 1941. Liittojohtokunta. Liittojohtokunnan puheenjohtajana on toiminut lakit. tohtori Urho Kekkonen ja jäseninä pormestari K. G. R. Ahlbäck, Vaasa, dipl. insinööri Aku Kuusisto,

Lisätiedot

Suomen Painonnostoliitto v. 1939.

Suomen Painonnostoliitto v. 1939. 205 Liittojohtokunnan jäsenet osallistuivat liittojo~tokunnan ja sen työvaliokunnan kokouksiin seuraavash: Suomen Painonnostoliitto v. 1939. Liittojohtokunta. Suomen Painonnostoliiton liittojohtokuntaan

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!..

v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Työväen Urhei~:uliito~ v. 1941. liittol;:okousedl?btajat Etel ä - Sainaa : Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Etelä-Savo: Helsinki: Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Ida Kallio,

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot