SVUL:n Painijaosto v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SVUL:n Painijaosto v. 1930."

Transkriptio

1 107 SVUL:n Painijaosto v J aoslojohtokttnta. Jaostojohtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana lnutn. V. J. P enttala sekä jäseninä kirjaltaja Lauri Anttila ~a.ka.:1p"~~aat.veikko Lcikko ja Volmar Wikström Helsmglsta, lukemws Arthur Lindfors Porvoo ta etsivä Arvo Tuominen Va.asa ta ja rautatieläinen Eemeli Wäre Viipurista..Jl3.ostojoihtokunnan varapuheenjohtajana on ollut kauppias V. Wikström, ja sihteerinä 1/8 saakka voimistelunopettaja Paavo Heikkinen ja siitä.alkaen toimittaja Einar Mannelin. Vuoden kuluessa on jaostojdhtokunnaha ollut 10 kokousta, joista pöytakirjohl1in on kertynyt 164 pykälää. Kokouksissa ovat johtokunnan eri jäsenet olleet seuraavasti: PenUala ja Anttila 10, Wikström, Tuominen ja Wäre 9 sekä J.;eikko ja Lindfors 8 kertaa: Edustus Liittohallinno sao Liittohallinnossa on jaoston vai' inaiseoo edustajana ollut fil. tri Heikki Lehmusto, varalla ralkennu.smestari V. V:ahtera. Jaoston jäsenseu1 at. Jaostoon on vuoden aikana hyväksytty 16,uutta seuraa, ollen jäsenseurojen luku 31/ Jäseniä on niissä yhteensä 4,323, joten siis ka. vu edellisestä vuode ta on ollut n. 100 %. Varsinainen jaostokokous. Painijaoston varsinainen jaosto kokous pidettiin liiton toimistossa Helsingissä joulukuun 7 päivänä. Kokoukse sa oli edustettuna 12 seuraa. Jaoston puheenjohtajaksi vuodeksi 1931 valittiin uudelleen luutn. V. J. Penttala ja jaostojohtokunnan jäeniksi,päätettiin valita 3 pääkaupungista ja 3 maaseudulta. Edelliset ovat: mai te1'i Viktor Smeds, kirjaltaja Lauri Anttila ja kauppia E. ~Iäntynen. lv1aaseutujäseni'ksi valittiin: rautatievirk.amies Eemeli Wäre Viipurista, liikemies Art,huI' Lindfor Porvoosta ja kauppia E. Toivonen Tampercelt'a. Uahdollisesti erovuoroon joutuvan jaoston edustaj>an tilalle LiittohaJlintoon valittiin vakinaiseksi luutn. V. J. Penttala ja varalle rakennu - mestari V. VaMera. Ensi vuoden mestaruu kilpai'lut kr.-roomalaisessa painissa al1l1ettiin jaostojohtokuunan itsensä järjestettäviksi Helsingissä 28/2-1/3, ja vapaapainissa Jyväskylän Kia-Toverien järjestettäviksi 11-12/ Hyväksyttiin johtokunnan valmiiksi saama painimerkki sekä painimerkkisäännöt. Ensi vuoden kr-roomal'ai en painin mestaruuskilpailujen nettotuloista päätettiin varata liitolle menevän 10% :n lisäksi 20 % jaettavaksi jaostojohtokunnan tarkemmin määräämällä tavalla me taruugkilpailuihin osallistuville seuroille. Luutn. P enttalan alu taman keskustelukysymyk en johdosta päätettiin j>atkaa painineuvontaa jao t()johtokunnan parhaaksi harkit emalla tavalla niukkojen käyttövarojen ja mahdolli ten lisäavu tu ten puitteis a. Yleisvalmentaja Robert Oksan alustaman ke kustelukysymyksen nojalla päätettiin kokeilu tarkoituksessa ensi vuonna. järjestää Suomen juniori- ja ikämiesm tl8l'uuskilpailut paini' a, antae11 j,aostoj~htokunl1'alle tehtäväksi keskustelun perusteena suunnitella yk ityiskohtaisemmat määräykset niiden suhteen.

2 IDI! 109 Eemeli Wäreen ja Arvo Haaviston. Edellinen toimi Viipu.rin piirin alueella aikjana 15/ 10-4/12 ja jälkimmäinen Etelä-Pohjanmaalla 7/ 11-:-2/ 12 välisenä aikana, käyden Wäre kahdeksaa ja Haavisto seitsemää seuraa neuvomassa. Painime1'kin suorittajat ja 1'ekiste1'öidyt tuorna1-it. Valmentaja Ok an erikoiskur ien perusteella on jo ennätetty hyväksyä Jmksi painimerkki uoritusta, nim. Jouko Ry'häselle Jukolan Poji ta I lk:n ja Sulo V.ab.vaselälle Mikkelin Kilpa-Veikoi ta II lk:n painimerkit. Vuoden aikana on jaostojohtokuntahyväksynyt 3 I luokan ja 80 II luokan uutta painituomaria. Tuonmriluettelo on julkaistuna sivulla -. Pai n i neuvojak LI rs ien osanollaj ia pä ivää pa islalla massa, keskellä seisomassa valmenlaja Oksa. ]( 1L1'ssit ja neuvontatyö. Kuluneena vuonna on ylei valmentaja Robert Oksa jatkanut painipalkintotuomarikur eja, joita hän on pitänyt 34, ekä painineuvontatilaisuuksia, joihin VUL:n seurojen jä enet YIlllpäri maata ovat edelleenkin hyvin runsaslukuisina ottaneet 0 aa. Osaksi liiton avustamina on sitäp,aitsi Urheiluopiston Jihteydessä järje tetty kahdet painineuvojakur it, joiden johtajana oli valmentaja Oksa. Valmentaja Oksa on myös opastanut painia arm ijan joukko-oastois a sekä antanut käytännölli tä painiopetusta Yliopiston voimistelul~itoksella. Valmentajan muusta toiminnasta mainittakoon, että hän viime ke änä pidettyjen ta'varam ujen yhteyteen järje tetyn unheilunäyttelyn aikana sekä joulu'kuussa suoritetussa uomi Eesti painimaaottelus a esitti uurelle ylei 'ölle painivalmennusta ko kevia menetelmiä ja painite:lmiikan alkeita. Vuoden lopulla jaostojohtokunta kokeili hyvällä menestyksellä myös n.s. piirineuvonnan ailaha, ~öinnittäe.n painin a1!latöörineuvojik i tunnetut olympialaisvoittajat Suomen painimestamuskilpailut. I. K1'eikkalais-roomalaisessa painissa järjesti Vaa an Vasama Suomen me taruu kilpailut Va,a as a 15-16/2. Me taruudet jakautuivat eurruavasti: Sarja alle 56 kg. 1I. Pappinen, Jyvä kylän Kisa-Toverit, " "61,, K. Pihlajamäki, Hels. Kisa-Veikot, 66 " A. Ranla, Ilmajoen Kisailijat, 72 " Aarne Mäki, Hels. Kisa-Veikot, 79 " V. Kokkinen, " " 87 " E. Rosenqvist, Hels. Atleelliklubi, yli 87 " Hj. Nyström, II. Vapaassa painissa järjesti Kouvolan P,ainijat Suomen mestaruuskilpailut 5-6/4. 1estaruudet jakautuivat: Sarja alle 56 kg. J. Ryhänen, Jukolan Pojat, 61 " K. Pihlajamäki, Hels. Kisa-Veikol, 66 " H. Pihlajamäki, Nurmoll Jymy, 72 " A. Pihlajamäki, Hels. Kisa-Veikot, 79 " M. Lahti, Kyrön Voima,,, 87 A. Sihvola, Hallan Visa, yli 87 J. Löfberg, Lahden Ahkera.

3 110 M ttttt kotimaiset painikilpailut. J(ansainvälisiä painikilpailuja on vuoden aikana ollut seuraavilla seuroilla : Helsingin Kisa-VeikoiUa 18-20/1 ja 8-10/11, Viipurin Voimailijoilla 29-30/3 ja 13-14/12, Jyväskylän Kisa-Tovereilla 26-2'7/4, Helsingin Atleettiklubilla 4-6/10, ja Haminan Ve alla 1-2/11. Yhteensä 7 kilpailua.. J(ansallisia painikilpailuja on vuoden aikana pidetty runsaasti: Kouvolan Painijat 5-6/ 1, J. urmon Jymy ja Riihimäen Kisko 25-26/1, Lahden Ahkera 1-2/ 3, Mikkelin Kilpa-\T.eikot -9/3, Oulun Pyrintö ja Hallan Visa 15-16/3, Porin T~1'1ll /3, Imatran Jyske 24-25/3, Ilmajoen Ki ailijat 29-30/3, Savonlinnan Riento, L'apuan Virkiä ja Rov~niemen Ul'heilijat 12-13/ 4, ParikkaLan Hyrske 20-21/4, Kemin Kunto 26-27/4, Kyrön Voima 3-4/5, Tampereen Kisa-Veikot seura ottelu Jyvä kylän Ki a-toverien kanssa 18/5, Riihimäen Kisko seuraottelu Porvoon AkiUeen kanssa 24/5, avonlinnan Riento seuraottelu Parikkalan Hyrskeen kanssa 28/5, Haminan Vesa 28-29/6, Tampereen Kisa-Veikot 5-6/7, Parikkalan Hyrske eurao1telu Savoll'linnan Riennon kanssa 21/ 9, J yväskylän Kisa-Toverit seuraottelu Tamper en Kisa-Veikkojen ilrnns a 28/9, Kirvun Vi1k:as 12/ 10, Riihimäen Kisko seuraottelu Lahden Ahkeran kanssa 26/10, Lapuan Virikiä 1-2/11, Kemin Kunto, Riihimäen Kisko, J yväskylän Kisa-Toverit ja Imatran Jyske 15-16/11, Tampereen Kisa-Veikot ja Porvoon Akilles 22-23/11, Helsingin Atleettihlubi 25-26/ 11, Savonlinnan Riento 29-30/11, Mikkelin Kilpa-Veikot seuraottelu Haminan Vesan kanssa 6/12, E'flSon Ki ailijat 6-7/12, P eräpohjolan piiri Oulun ja P eräpohjolan piirien välinen ottelu 13-14/ 12 ekä Kyrön Voima 20-21/12. Yhteen. ä 3, kij.pailua. o anotto Enropan mesta1 uuspilpailuihin. euraavat suomalaispainij~t ottivat osaa Tukholmassa 28/ 2--4/ 3 pidettyihin Europan me taruuskilpailuibin kr-roomalais sa painis a: Urho P3'ppin c>n, Jyvä kylän Suomen joukkue Europan mes'laruuskilpailuissa: Nyslröm, Rosenqvist, Kokkinen, Nordling, Huupponen, Pihlajamäki ja Pappinen. Kisa-Toverit,. Kustaa Pih'lajamäki, Helsingin Ki a-veikat, Eemil Huupponen, Haminan Ve a, Milkko ordling, Porvoon Akille, Väinö Kokkiuen, HeI ingin Kisa-Veikot, Edil Rosenqvist, H elsingin Atleettiklubi. ja Hjalmar yström, Helsingin Atleettiklubi - ii mies sarjaan. Suomeen tuli 3 mestaruutta: Kustaa Pi,hlajamäki höyhen arja 8, Mikko 1 ordling välisarjas a ja Yäinö Kokkinen keskisarjas a. T.Ji äksi sijoittui Ny tröm toiseksi raskaassa ja Roscnqvist kolrruannelksi ra ilma a keskisarja a. Maidenväli essä kilpailu sa oli para Ruotsi 14 pi teellä, Suomen ollessa kiistaton kakkonel1 12 pisteellä (kolmas rnkari ;) pist.). Joukkueen johtajana oli V. J. P enttala. [ äiden kilpailujen yhteyde ä pidettiin Tukholmas a Kansainvälisen Paini]iiton kongres i 2 / 2-1/ 3, jossa maatamme edusti hra Vik tröm. Kongressin kauaskantavin ja meille tärkein päätös oli, että mai teri Viktor Sm ed valittiin liiton pre. identiksi. - Vuoden 1931 Enropanme taruudet kl'. rooma!. pai- 111

4 Alle 79 kg. E. VesterJund- 1. Johan on J.. Juhola- J. Friis JlIhola-Johansson Vesterlllnd- Friis Ruolsalaincn Malmberg väänlämässä Mikko maaottelussa Suomi-Ruolsi. ordlingia nissa annettiin T bekkoslovakian ja vapaassa painissa Unkarin järjestettäviksi. li-iaaottelu Stwrni-Ruotsi. Järjestyksessä ne1jäs painimaaottelu Suomi-Ruotsi suoritettiin Tukholma sa joulukuun 6-7 päivinä. Virallisesti Suomi hävi i 10-18, mutta itse asia a olivat joukkueet olleet tasaväki et. Ottelut ja niiden tulokset käyvät ilmi seuraava ta. Alle 56 kg. O. Vallin- O.Vingren J. Ryhänen- E. Thuvesson Ryhänen-Vingren Vallin- Thuvesson H 61 " H 66 " " 72 )J K. Pihlajamäki-Jo Pers on L. Koskela-O. Lindelöf Koskela-Pers on Pihlajamäki-Lindelöf O. Viren-F. Hern lröm H. Piblajamäki-L. Klarcn Pihlajamäki- H ernström Viren-Klaren M. Nordling-G. Glanz Aarne Mäki-E. Malmberg Mäki-Glanz Nord ling-malmberg aika " 87 " O. Pellinen-R. Svensson Hj. NyslrÖm-G. Wesiergrcn Nyström-Svensson Pellinen-Wester"ren Yli 87 " A. iemelä- T. jöstedt M. Kujanpää-J. Richthoff Kujanpää- jöstedt Niemelä-Ricbthoff Maaottelu norni-eesti aika 'aika Kun suunnitellusta uomi-ruotsi B-maaottelusta ei ruotsalaisten asett.amien lisäehtojen takia tullut mitään, ryhtyi Paimj'30ston johtokunta neuvatteluihin Eesti Kerge-, Raske- ja Veespordiliit 'on kanssa; seurauksena oli, että tämä v vastavuoroisuuteen perustuva ensimmäinen SUO!ffii-Eesti painimaaottelu saatiinkin ailman. Suomi osoittautui ylivoimaiseksi voittaen ottelun Tulokset eri otteluis a olivat: Alle 56 kg. A. Jaskari-E. Sikk 1-0 aika 1.12 T. Syrjälä-H. Ani Jaskari-Ani Syrjälä-Sikk " " " " " " V. Mäkinen- A. Pöntson J. Savolainen- R. VoIt aika 3.42 Mäkinen-Voit Savolainen-Pönt on Antti Mäki- R. Misler 1--0 aika 3.14 E. Huupponen- A. Toots 1-0 Mäki-Toots Huupponen- Misler 1--' G. Lindqvisl-K. Kullsaar 0-1 O. Halonen-A. Griinbaum 1-0 aika 4.58 Halonen-Kullsaar Lindqvi t-griinbauffi t 7

5 114 Alle 79 kg. E. Hclin- A. Mäll K. Luukko-A. Kusnels Helin-Kusnets Luukko- Mäll " 87 " A. Sihvola-J. Vink J. Löfberg-E. Palm Sihvola-Palm Löfberg-Villk Yli 87 " V. Laitinen-O. Luiga E. Weckslen-O. Viikberg Weckslen-Luiga Laitinen-Viikberg 1-0 aika aikn aika O-t II 25 FlkollUti et paini,iat "uomessa. ~raa amme järje tetyi sä kansainväli i ä painikilpai- 1Ul a on ou:ut mukana. udmmaalaisia seuraava ti, sijoituk~et huoml?onottaen: HKV:n kilpailut 1 20/1: saksalal et Gehrmg (I) ja Földea:k (II) e'kä Ee ti tä Kullsaar;,TV:n kilpailut 29-30/ 3: ruot alaiset Hernström (III ) ja Berg tröm, sekä eesti Kullsaar; JKT:n kiipailut :-27/4 eesti Loo II; HAK:n kilp.ailut 4-6/10: ruo.~ alai~et LJohan son ja E. MalmberO' (kumpikin II), seka eestlt Vllkberg (III) ja Kullsaar; VV:n kilpailut ]3-1~/~2 : ruot alaiset J. Frii (I ) ja G. Pehrsson (II), ~n-ka::ilal11en ~ombo l'i sekä eestit Toots (II), Vin:k (II) Ja P011tson; Ja HKV:n kilpailut 10/ 11 ruot alaiset G. 1 ilsson (I) ja C. Westergren (III). 115, 'uomazaispainijat uzl~omaizza. Vuoden kuluessa ovat seuraavat, uomalaiset painijat ki'~pailleet ulkomaisi a kilpailuissa, ijoitukset huomloonottaen: HKV:n O. Pellinen Göteporissa '-9/ 2 ja 25-26/ 9 II, E kilstunassa 6/ 3 I, Tukholma sa 31/ 10-2/ 11 II, Malmö a 9-10/ 12 II, Land kronas. a 11/ 12 II ja Gönköpingi ä 13/ 12 II; HKV:n V. Kokkinen Norrköpingissä 6/3 I, Alnössä 5-6/ 7 I sekä Tukholmassa 31/ 10-2/ 11 II; HKV:n K. Pihlajamäki Oslo sa 23/ 3 I ja Köpenhaminassa 26-28/ 9 [ ; HAK:n A. Niemelä Norrköpingissä 7-9/ 3 II, Malmössä 9-10/ 12 II, Sundsvallis a 13/ 12, ja Alnössä 14/ 12 II; HAIC:n H. Nordlund ja K. Juhola rrallinnassa 25-26/ 11 kumpikin II; PA:n M. Nordling rfukholmassa 31/ 10-2/ 11, Malmössa 3-4/ 11 I, orrköpingis ä 10/ 12 I ja Karlstadissa 13/ 12 I; Hallan Visan A. Sihvola Tukholmassa 31/ 10-2/ ] 1 UI; HAK:n J. Juhola Norrköpingi sä 10/ 12 II ja Malmö, a 9-]0/ 12 II; Lapuan Virkiän L. Koskela _ orrköpingi sä 10/ 12 I ja Karlstadis a 13/ 12 I; JKT :n O. Vallin Norrköpingi ä 10/ 12 I;. HKV:n Aarne Mäki Sundsvallis a 13/ 12 I ja A1nössä 14/ 12 I; Jukolan Poikien J. Ryhänen Malmö a 9-10/ 12, sekä Gönköpingissä 13/ 12 II. Muita asioita. J\1aamme painielämälle on luettava suureksi voitoksi se, että Tukholman Europanmestaruuskilpailujen yhtey ~e ~.ä olle~sa kansainvälisen Painiliiton kongressissa va ~Ittll.n ensi kertaa uomalainen ko. liiton puheenjohta Jal~sl: - Muut.enkin on yytä iloita painiharra tuksen ja pali~lt~son laajuudesta "uome a nykyään: e im. kilpailutolmmn~ a. o~ bava.ittayis a paljon uurempaa vi1kkautta kuln aikal. emmll1.

6 DEBET SVU L:n Painijaoston An Saldo vuodelta ,73t : 86 Johtokunnan kulut: 1) matka- ja päivärahat ,168:- 2) muut kokouskulut ,720: 75 14,888: 75 Valmentaja: 1) palkka ,000:- 2) matkat ,163: 50 92,163 : 50 Euroopan mestaruuskilpailut: 1) osanottokulut ,696:- Liitto suoritta nut kongr. kulut ,800:- k eräyksen tuottama tulos 6,000 : - 7,800 : - 15,896 : - Painineuvonta: Väreen ja Haaviston neuvontamatkakulut.. Sekalaista: 1) ilmoitusma ksut ja valokuva t.... 2) Oksan lahja ) painimerkin suunniltelutyö ) Rosenqvistin a utolasku ) Sekalaista ,279'- 825 : - 699: (\ fi 650: -'- 400:- 640: 15 3,214 : 80 Saldo jaoston hyväksi _. _.._._... _.._.----''''''6'''', 1"",2"",6 :"",0;;;9 Smk. 142,300:- tilinpäätös per Per Osuus valtioavusta Osuus valmennusrahastosta Osuus m aaottelurahastosta Svenska Brottningsförbund suorittan ut Ok a n palkan 1 viikolta _ / KREDIT 33,000 : - 59,300: - 47,700: - 2,300: - Smk : ~- ----

7 119 SVUL:n Pyöräily jaosto v J ao tojohtokunta. Jao tojohwkuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtajana matkapostiljooni Karl Lindström sekä muina jäseninä herrat L. Anttila, O. Lampinen ja Y. V.ahlroos Helsingistä, R. H.ellberg Porvoo ta, Hj. Värc Turusta ja B. Backman Tampereelta. J aostqjohtokunnan varapuheenjohtajana on toiminut revii ori Yrjö Vahlroos ja iliteerinä 1/ saakka voimistelunopettaja P. Heikkinen j,a iitä alkaen toimittaja E. Mannelin. JaostQjohtoKunta on vuoden kuluessa pitänyt 8 ko kousta, ja pöytäkirja'pykäliä on tänä aikana kertynyt 105. Johtokunnan jäsenet ova,t olleet k01wuksissa seuraavasti: Lindström 8, Väre 7, Backman, He11berg j a Vahlroos 6 sekä Anttila ja JJampinen 5 kertaa. Jaoston edusttts läittohazlinnossa. Jaoston edustajana Liittob.allin!l1oS a on ollut vakinaisena K. Lind tröm ja varamiehenä L. Anttila. J ao ton jäsensetwat. J aoswon on vuoden a~kana hyyä:k,sytty 12 uutta jä eneuraa. Vuoden lopussa kuului jaostoon kaikkiaan 53 seuraa, joissa oli yhteensä jäseniä 1,370. Jaostokokous. Varsinainen jaostoko'kous pidettiin marras'kuun 23 päivänä, jolloin edu tettuna oli 8 seuraa. - JaostQn pu- heelljohtajaksi valittiin uudellecl1 K. Lindström ja jaostojohtokunnan jä eniksi L. Anttila, O. Lampinen ja Y. Vahlroos Helsingistä, R. Hellberg Porvoosta, Hj. Vär~ TUTusta ja J.J. Brander Vii.purista. Käsi teitä vistä mui t.a asioista mainittakoon: 1) reviisori Vahlroosin ehdotuksesta päätettiin siirtyä sarjajakojärjestelmään etupääs. ä Ruotsissa vallalla olevaa järjestelmää noudattaen. Asia jätettiin jaostojohto kunnan lähemmin harkittavaksi ja suul1l1iteltava'ksi, 2) liikemies Raul HellberO'in aln taman keskustelukysymyksen peru, teeua päätettiin tehdä seuraavat muu tokset ja lisäykset m taruu kilpailumatkoihin: nuorten ja ikämiesten 50 km:n ratamatka km. maantie ajoksi, ikärmiesten 1 'km:n ratamatka 10 km. maantie ajoksi, yleisen sarjan 30 km. ratamatka 20 km. rataajoksi, sekä uudeksi m t.aruuslajiksi 4 km. mi kohtainen rata-ajo, 3) päätettiin ja'kaa me taruu. kilpailuihin osaaottavi1le seuroille mestaruuskilpailujen netto tuloista liitolle m - neyijn 10 %:11 Ii. äksi l!i %. Yleinen pyöräilypäivä. S\TUL:n neljättä ylei tä pyöräilypäivää vietettiin toukolmun 28 päivänä, jolloin ympäri maata järjestettiin lukui ia pyöräily kilpailuja, retkeilyjä y.m.s. - Suomen urheilulehti ilme tyi taa komeana erikoisnumerona. Pyö1'äilymerkki. Vuoden kuluessa on pyöräilymerkkiasia saatu lopulli 'esti valmiiksi. Erilai ten rruallien jälkeen hyväksyttiin itse merkit ja tehtiin eri koi t merkki uorituskaavakkeet, joita SYUL:n toimistosta aa tilata hintaan ä. Smk:. 1:-, ja joihin itsclmkin merkin uorittaja todistuttaa v:n 1931 alusta alkaen kaikki suorituksensa. Seuraavat uudet merkkisuoritukset on vuoden aikana. ihyvä:ksytty : II luokka: Raul H el1bel'g, Porvoon Akilles; III luokka: Raul Hellberg ja Alb. Julin, Porvoon Akilles, E. Manrru, Jyväskyläu Ki a-toverit, J. Karjarinta, J. Kar-

8 120 jala, V. ja P. Oja-Nikkola sekä V. Perämäki Seinäjoen KRU, V. Aaltonen, A. Haapanen ja A. Kajala Nousiaisten Alku, L. Nurmi ~ ousiaisten Sisu, sekä R. Sa volainen, O. Skogster ja T. Kokkola HeI ingin Pyöräilyseura. äiden lisäksi on hyväksytty 3 hana tajamerkkiä. Lopuksi mamittakoon, että Liittojohtokunta on vahvi tanut pyöräilymerkkien hinnoijksi: II lk:n ja III l.k :n merkki a Smk. 25 : -- ekä harrastajamerkki a Smk. ]5:-. Kut n jo säännöissä sanotaan, jaetaan I :n luokan merkki ilmaiseksi. Pohjoismaiden Pyö1-äilyliiton kongt essi. Pohjoismaisten mestaruuskilpailujen yhteydessä pidettiin Köpen<haminassa 16/8 Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kongressi, jossa maatamme edusti joukkueemme johtaja, reviisori Vahlroos. KO'Ilgressin tärkeimmät päätökset olivat: 1) hyväksyttiin liiton säännöt eriljläisin muutoksin, m.m. Suomen tekemin arpaaljl nähden, että se tapahtuu palkintolautakunnan lä näolles a, ja että maiden järjestyksen ratkaisee edustajien yhteenlaskettu aika; 2) NCF:n amatöörisääntöjen vahvistaminen siirrettiin tänä vuonna Tukholma a pidettävään kongressiin; 3) CF:n presidentiksi valittiin uudelleen joht.aja A. Gr 'svig Norjasta ja tilintarkastajaksi F. Berndsen Tanska ta; hallitukseen tulivat Suomen edustajiksi, varapresidentijksi K. Lind tröm ja hallituksen jäseneksi Y. Vahlroos, varalle B. Ba0kman; 4) Dunlop-tehtaan ki rtopalkinnon säännöt hyväksyttiin. Pohjoisnwiset pyöräilymestamuskilpailut /8 ratkaistiin Pohjoismaiset pyöräilymestaruudet Köpen'haminassa. Suomen pyöräily aavutti näissä kisoissa loisteliaimman voittonsa, sillä ensi kertaa tuli suomalainen Pohjoismaiden mestarilksi maantieajossa. Mestaripyöräilijämme Raul Hellberg kykeni nim. va kuuttava ti valtaamaan ensi sijan mitä kireimmässä kilpailussa. 1ies'kohtai et parhaat: uomcn edustajat Pohjoismai. issa p~'örä ilymeslaruuskilp a i luissa: Sainio, Muniel', lj Il berg. Porko ja Wahlroos (johtaja). 1) Pohjoismaiden mestari: Raul IIellberg, Suomi, 4.21,28. 2) Bri::z, Ruot i, 4.24,43, 3) Han en, Tanska, 4.27,28, 4) Thor, Ruotsi, 4.29,15, 5) Porko, Suomi, 4.29,44. Porkon suoritus on myös erilkol«en huomattava. Sainio oli 13:, ai:ka 4.39',0:5, kun taas nuoren Munterin täytyi renga vikojen takia ke keyttää, mistä johtui, ettei uomi saanut joukku kilpailuun täyttä joukkuetta. J oukkuekilpailun voitti Ruot i yhteenlasketulla.a jalla 17.57'59. Ra ta-ajoih in ei lrnlk:aan suomalainen ottanut osaa. twmen mesta1'ntlskilpailnt. eilj1äjocn Ke kusradan rheiluseuran toimccl1panwilna ratkai tiin maamme mestaruuskilpailut Seinäjoella 2-3/ Me taruudet j aikautuivat: 1!.km. yleincn 1.30,6 1\'L Vesterlund, KIb', H:ki 30",,49.00,0 R. Hellberg, Porvoon Akilles 100" " 2.47,0 Tor Porko, Kälviän Tarmo 1 " nuoret 1.31,7 A. Julin, Porvoon Alkilles 50" " 1.24,18 A. Kujala, ~ou iaistel1 Alku 121

9 121 1 " i,kämicihet 1.33,2 J. AhO', Karstulan Kiva 50"., 1.26,05 J. AhO', KaI' tulan Kiva 4 " jo'ukkueajo' 19.49,0 PO'rvoon Akilles (Hellberg, :'I1unter, Julin). Tulok i ta O'vat 100 km. maantieajo'n, ikämicsten 1 jl3 50 km:n, nuo'rten 50 km:n sekä jo'ukkueajon 4 km. tulokset uusia uo'men ennä ty'ksiä..11 uu kilpailutoiminta. Kymmencnnet propag'anda-ajo't Hämeenlilllla-H lsinki O'li tänä vuo'nna usko'ttu Helsingin Pyöräily p.uran järjestettäviksi. Eri al'jo'jen vo'ittl3jat: A-sarja: R. HellberO', PO'rvooll Akilles ,5. B-sarja: A. P eiander, PO'rvoon Akilles ,5. C-sarja,: E. TuO'mi to', Hämeenlinnan TarmO' ,0. J ao' to'jo'hto'kunta myön i Helsingin Pyöräily emalle avustusta Smk. 2,3-1: :- näiden pro'paganda-ajo'jen järjestämistä varten. VuO'den aikana O'n järjestetty euraavat kan alliset pyöräily.kilpailut: 13/ 4 HelsinO'in P yöl'äilyseura maasto' ajo't, 17-1 /5 PO'lTO'on AJdlle rata- ja maantiealjot, 29/ 6 HeI ingin P~'öl'äjlr eura rata- ja maantieajo't, 31/5-1/ 6 SeinäjO'en KRC' rata- ja ma.antieajo't, l'fjl-20/ 7 KO'kkO' lan IB'K, 19-20/ 7 Vetelin Yritys, 23/7 HeI ingin Pyöräily ema, 26-27/7 Vetelin Yritys, 6/8 HiitO'lan 1'heilijat maantieajo't, 24/ Viipurin Pyöräilijät rata- ja maantieajot, 14/ 9 PO'rvO'O'n Akilles, 21/ 9 Koldwlan IFK ja 28/ 9 KO'kkO'lan Vei1wt l'k'lta- ja maantieajo't. 1wnwlaisct J)yö1'äilijät 1~Uumw.iUa. Raul Hellberg otti 0' aa kesäkuun puo'liväli a JarJe. tettyihin neljän iin, tockho'lm Tidningenin ja FyrishO'fseuran, Uppsala, järje tämiin kan ainväii iin suurajo'ibin 0 lo-tul&o'lma. Osanottajina O'livl3t PO'hjO'i maiden parhaat pyöräilijät, ja vo'ittajana suo'ri~tui Raul Hellberg, jo'ka oli ko'ko'nai ta 20 mln. edellä to'i eksi parasta miestä, En kede-jo'11 so'nia RuO't ista. H llbergill aika oli 24.43,22.0. 'uomen Pyöl'äilyennätykset. VuO'den kulue sa on to'imite tu tarkistus entisten pyöräilyennätystcn suhteen ja saavutettu myös 5 uutta 011- nätystä, joten uomen pyöräilyennätystaulukko on 31/12 ]930 seuraava: 1 km, 1.18,! J. Jaakonaho, Sievin VUS., Oulussa 1910, 2 2,59,1 Raul Hellberg, Porvoon Akilles, Joensuussa 3-4/9 1927, 4 6.0!,7 R, Hellberg, PA., Joensuussa 3--4/9 1927, 5 7.1!,8 J. Jaakonaho, Sievin VUS., Oulussa 1910, ,8 A. Raita, Turun rheiluliitto, Turussa ,0 J. Jaakonaho, Oulun Pyrintö, Joensuussa 1913, ,8 R. Hellberg, PA., Kokkolassa 1928, ,6 R. Hellberg, PA., Kokkola a 1928, ,0 J. Jaakonaho, Sievin VUS., Oulussa 1910, ,9 R. Hellberg, PA., Kokkola a 1925, ,2 R. Hellberg, PA., Kokkolassa 1925, ,8 R. Ilellberg, PA., Kokkolassa 1925, ,0 R. Hellberg, PA., Joensuussa 3-4/9 1927, ,2 R. Hellberg, PA., Joensuussa 3--4/9 1927, ,0 Tor Porko, Kälviön Tarmo, Seinäjoella 2-3/8 1930, : ,5 R. Hellberg, PA., Joensuussa 3-4/9 1927, ,0 R. liellberg, PA., einäjoella 1929, ,01,0 R. Hellberg, PA., Seinäjoella 1929, 320,, ,0 R. Hellherg, PA., Kokkolassa 1928, mailin ajo 2.22,2 R. Hellber", PA., Kokkolassa 1928, tunnin ajo 37 km. 867 m. R. Hellberg, PA.. Kokkolassa km Ikä111,iessarja (yli 35 vuotiaat). ratapyöräily ,0 Johannes Aho, Karstulan Seinäjoella 2-3/8 1930, ,0 Johannes Aho, Karstulan einäjoella 2-3/ NU01 ten sada (18-21 vuotiaat). 1 km. 1.31,3 B. Backman, TP., Turussa !,18 Aimo Kajala, Nousiaisten Alku, einäjoella 2-3/ Kiva, Kiva, J oukkuoo.jo. 4 km. joukkuepyöräily (kolmen parhaan yhteel11ask~ttu tu.lo~) 19.49,0 Porvoon Akille (Hellberg, Munter, Juhn), Sell1ajoella 2-3/

10 DEBET An Johtokunnan kulut: SVU L:n Pyöräily jaoston 1) matka- ja päivärahat ,542:- 2) muut kokouskulul : 05 Ulkomainen kilpailuedustus:' 1) edustusjoukkueen matkakulut Pohjoism. mest. kilp. Köpenhaminassa 2) polkupyörän renkaita osanottajille 3) vastaanoltokuluja.... Propaganda: 10,076: : - 172: 75 3,877: 05 11,448: 75 avustusta Hels. Pyöräilyseuralle propagandakilpailujen toimeenpanemista varten 2.348:- Sekalaista: 1) ilmoitusmaksuja.... 2) palkintoja & propag:milaleja.... 3) autokuluja ) sekalaista :- 1,360 : - 500:- 356: : 85 Saldo jaoston hyväksi W,622: '~== Smk. 30,873: 26 tilinpäätös per Per Saldo edelliseltä vuodella Osuus Valtioavusta Osuus Valmennusrahaslosta.... Osuus Maaoltelurahaslosta Hels. P yöräilyseura suoriltanut / KREDIT 5,753:26 6,000:- 10,600: - 8,400: - 120:- Smk : 26

11 127 SVUL:n Pesäpallojaosto v J aostojohtoktmta. Jao tojohtokuntaan ovat kuuluneet: pwheenjohtajana in inööri V. Osola Helsingistä ja jä eninä toimittaja E. i(erinen ja herra V. T ord tröm Helsingistä, paikalli. päällikkö V. Kuusio ja ylioppilas O. Veijola Lahde ta, rautatievirkamies Y. Heikkinen Toi'jalasta sekä SFI:n edustajana herra G. Lund Helsingi tä. J ao tojohtdkunnan varapuheenjohtajana on toilninut toimittaja E. [erinen, joka on insinööri 0 olan sairauden johdosta elokuusta lähtien hoitanut puheenjohtajan tehtäviä. Jaoston sihteerinä on toiminut 1/ aakka voimistelunopettaja P. H~iikkinen ja iitä lähtien toimittaja E. Mannelin. Jaostojohtokunta on vuoden kuluessa kokoontunut 12 kertaa, ja pöytäkirjoihin on kert.ynyt kaikkiaan 149 pykälää. Kokouksiin ovat jao tojo'htokunnan jäsenet otumeet o.'aa seuraava ti: Heikkinen, Nordström, Merinen ja Vpijola 12, Kuusio 11, sekä Osola ja Lund 6 kertaa. Edustu LiittohaUinnossa..T aostoa on Liittohallinno. 'a edu tanut Y. 'ola. Hänen varamiehenään on ollut Y. ReijoneIl. Jaostokokous. VaI' inainen jaostokokous pidettiin liiton toimistos a Helsingissä marraskuun 29 päi vänä. Kokoukse a oli edustettuna 13 seuraa. Jaoston puhee-njohtajak i toimintavuodek i 1931 valittiin paikallispäällikkö Viktor Kuusio Lahd ~ ta, ja jaostojdhtokullnan jäsenik i toimittaja E. ::\1erinen ja herra V. Nordström HeI ingi tä, l'uutatievirkamics Y. Heikkine.n Toijalasta, ylioppilas O. Veijola Lahdesta ja ylioppilas Pasi Harvela Haminasta. SFI on nimennyt edustajakseen herra G. Lundin uudelleen. Liiton toimintasääntöjen del1yttämien asioiden Ii: äk i jao -tokokous käsitteli curaavia ke ku telukysymyksiä: paikallispäällikkö Y. Kuu 10n: 1 ) 1'uoden 1931 mesta J'1/.1lskilpail1lt, 2) herra )'L J. Hukan:,Vaisten pesäpallomestar1t'uskilpailujen järjestäminen, 3) rautatievirkamies Y. Heikkisen: VUL:n alaisten seurojen stthtautuminen ulkopuolella STTUL:n oleviil1 seuroihin, 4) herra V. _ ordströlnin: J akoperustc mestaruuskilpail1(,ihin osallistuville sc1lroille snoriteffavai!fa avli. tuksesta, 5) herrojen E. Merisen ja Y. Heikki e11: J-festal'UtLSkilpailusääntöjen tlttsirninen, pelituo11tarien luokitus ja 1Ltwrten ikämjan alentaminen, sekä ylioppila O. Yeijolan: Pelisääntöjen 'Uusiminen. Ensimmäisen ke 'kustelukysymyksen johdosta paatettiin siirtyä kahteen arjaan, mutta jätettiin lähempi viimeistely jaostojohtokunnan tehtäväk i. :Nai ten mestaruu kilpailut päätettiin kokeilutarkoituk e sa järjestää tulevana vuonna kar intajärjest 1- mää noudattaen. - Kohdan 3) johdosta päätettiin, että SVUL :oon kuuluvien eurojen ja pesäpallojoukkueiden sallitaan otella -'VUL:n byväksymien ulkopuolisten järjestöjen kans a, muttei mitään otteluja n.. villien em'ojen kan a. - MHä jakoperusteeseen tulee, päätettiin, ettei nuorten ja naisten mestaruuskilpailujen suhteen kanneta ensi vuonna mitään ylimääräi tä verotu ta, mutta jaostojdhtokunnalle annettiin \"apaat kädet määrätä kaikista A-sarjan otteluista esim. 10 % ja B sarjan loppuottelu ta esi<m. 15 % kilpailujen tuottamasta ncttovoito. ta. - l\1estaruuskilpailllsääntöihin ajlndtiin jaostojohtokullnallc tehtäväksi tehdä alustajan c ittämien muutok i n lisäksi tarpeellis1k i katsomiaan

12 128 selventäyjä muutok ia, pelituoma,rit päätettiin jakaa jaostojohtokunnan tekemillä tarkemmilla määräyksillä ka'hteen luokkaan, ja nuorten ikäraja päätettiin määrätä siten, että nuorten sarjaan aa ottaa 0 aa pelaaja. joka ei amana vuonna ennen 1 p. syyskuuta täytä 1 vuotta; Rekisteröidyt pelitumnarit. Jao tojohto.h..,mta on pelituomaritkurssien perusteella vuoden si ällä hyväksynyt kaikkiaan 107 uutta pelituomaria. Piirittäinen pelituomariluettelo on julkaistu toimintakertomuk en lopu.' a, sivulla LMV, \'uodcll 1930 pesäpallomeslari. pelaaminen molemmi a sarjoissa kiellettiin. - Pelisäännöt päätettiin alu tuksen perusteella uu ia, antaen jaostojohtokunnan t elhtäväksi asian loppuun vieminen ja uusien sääntöjen painattaminen. Jäsenseumt. Jaoston jä enmää.rä on vuoden kuluessa kasvanut yli puolella: uu ia euroja on hyväksytty kokonaista 40. joten jäsen eurojen kokonaislukumäärä 31/12 ] 930 oli 9D ja niiden kokonai jä enmäärä 4,574. P elituornm'ikur ssit, Vuoden aikana on jaoston toimesta pidetty 9 pelituomarrkurssia, joihin on ottanut osaa yhteensä 252 henkilöä, m.m. naisi.a. YksityiSkohtai mmat tiedot kursseista on julkaistu sivulla PT, vuoden 1930 nuorten sarjan mestari. I tlo1ni-s!il1'ja. Kuluneena \"uojlna käytäntöönotettuun Suomi-sarjaan otti 0 aa kokonai ta 26 joukkuetta. Loppuotteluiihin selviytyivät HP, HPTJ, LlVlV ja P, Tulokset: HP- HPL 19-3, LMV-SP ~ 24--9, LNfV-HPL 25-9, HP- PS 17- HPL-SPS 16-3, ekä LMV-HP 'uomen pesäpa110mestarik i tuli siis näinoljen uudelleen Lahden Maila-Veikot. uomi-sarja jaettiin neljään a1u e een. Lounais- twmen alt~een parhaat olivat LMV ja HPL, Eteläisen II alt~een HP. Pohjoisen II alt~een PS sekä Pohjois- nomen altteen TV, joka ei kuitenkaan saapunut loppuotteluihin, vaikka olisi pää yt. Ynorten sm'jaan otti osaa 7 joukkuetta, joi ta loppuotteluun selvisivät HPL, PT ja VPL. Tulok et: HPL VPL -3, PT-HPL =------=------~

13 130 Nuorten mestaruuden voitti II H lsingin Pallo-Toverit. Muu kt"lpailutoiminta. Suomi-sarjan ottelujen lisäksi on jaoston alaisten seurojen toimest.a järj tetty ikuluneena ikesänä lukuisia pe ~äp~llo-otteluja, m.m. eri n.. maila- ja maljakilpailuja, Joihm on ottanut osaa myö suojelu kunta- ja koululai8- joukkueita. Muu toiminta. Yleistä pe iipallopäivää viet.ettiin jaoston toimesta koko maa sa toukokuun 29 päivänä. Tällöin esiteljmöi maist. Pihkala radio. a pesäpalloilusta, jaoston puolesta jaettiin maan anomalehdiile ikolme pesäpalloaiheista kir- joitusta, ja Suomen rrl1eilulehti ilmestyi erikoisena pesäpallonumerona. - Pesäpalloharrastusta on muutenkin koetettu levittää; u eat piirit päättivät jo vuosikokouksissa ottaa pesäpallon piirin mestaruuslajiksi, ja asiaa koskevia kclloituk ia lähetettiin vuoden lopussa piireille, joissa pesäpallotoimilltaa joko ei ole tai ei ole tarpeeksi voimaperäistä. - Pohjois-Savon piirille on annettu kiertopalkinto kilpailtavaksi piirin me taruud ta, Suomiarjasta ja sen opetuksista on lähetetty kiertokirje seu I"Qille ja asiaa pohdittu, kalkkikärryohjeet on laadittu ja lähetetty seuroille, ja kokeilujen tuloksena on aikaansaatu opimu Ul'heilutarpeiden kaus a eri'kois ta VUL:n virallisesta pesäpallosta, joka jo ennätettiin ottaa käytäntöönkin. - Vielä mai11ittakooll jaostojohtokunnan julkaisema erikoisjujkaisu "Pesäpalloilija.n Joulu". 131 SVU L:n Pesäpallojaoston tilinpäätös per DEBET An Johlokunnan kului: 1) malka- ja päivärahat.... 2) muut kokouskulut Kurssit ja avu luksel: 6,222: :25 Propaganda : S. U :lehdelle "Pe äpa]jonumeron julkaisemisth varten" Sekalaista: 6,658: 75 4,367: 505 1) toimilsijoiden matkakuluja... 1,517: 50 2) kurssiavusluksia ,200: - 3) mitaleja palkinnoiksi.., ,650:- 1,000:- Per Saldo edelli ellä vuodella.... Osuu valtioavusla Osuus valmennusrahastosia Osuus maaollejurahastosta..... Toijalan Palloveikoi, vhlitusmaksua.... " Pesäpalloilijan Joulun" ylijäämä.... Sekalaista '" KREDlT 4,243: 20 2,500:- 4,300:- 3,200: - 50:- 1,910:15 498:- 1) ilmoituksista ja vedoksista : - 2) sekalaista : 85 1,816: 85 Saldo jaoston hyviiksi ,858: ~== Smk. 16,701 : 35 Smk. 16,701: 35

14 133 SVUL:n Poikaurheilujaosto v J aosto.iohtokunta..j aoston I?uheenjohtajana on kulun ena toimikautena?llut.tobto~ I.. L~uri Tanner. Johtokuntaan ovat puheen JohtaJan h aksi 'kuulunee t opetta:j'a A T 11 H l. O'istä tt' G V,yne e SlD F,~pe.aJa.' altonen R.aumalta, työnjohtaja U. ranck TUl u ta Ja kulta eppi K Leimu H" l' ta 1\TMYY... <. ame n ldnas- :. "- :n. lllmeaman~ edu,tajana on johtokunnassa P t~i::?~.~. ' l~~ukgku ~ elsmgistä j.a SFI:n valtuuttamana lvllt,hl lja. Ahman H ejsldo'i.tä Johtoku~nal~ varapuheenjohtaja~a <;n ollut op tt '. A. Tynell ht.. l' e aja A Ja SI eetj~a! loppila Ilmari Sinisalo. 10 J~h:o~ta on.. ~.oli~llkautella kokoontunut kaikkiaan ~. taa Ja.. on.. t~n~ ajkana pöytäkirjoihin kertynyt yhteen a 107 poytaku'japykälää... Joht~kunnan lwkouk:iin ovat jäsenet osalli tuneet euloaavastl : Tanner 7, Tynell 10 Valtonen 7 L ' 9 ZUunan 8 L' kl l ',, eimu., IU -.;:u Ja Franck 5 kertaa. ' Edustus Liittohallinnossa. ~VUL:n I~iit~ol)a.~linnos a on ja~stoa edu tanut opettaja A. Tynell Ja hanen varamiebenään opettaj'a G V l tonen.. a - Jiisenseurat. Kuluneen toimikauden aikana on jao to... hyvä~ ytty kaikkiaan 19 uutta, euraa. ~~s~seny!teen. ~urojt~n lukumäärä 1/ 1-31 oli 127, nii sä Y ht ee~~ä J:s;~; Jasen a., ~ J aostokokotts, Jaoston var 'inaillen kokou pidettiin H elsingissä joulukuun 7 p :nä. Tähän tilaisuuteen olivat seuraavat jäsenseura.t lähettäneet edustajan a: R.yttylän Yritys, Rauman Urheilijat, Naantalin l,jöyly, Auran Vannas, Tampereen Hiihtoseura, Tamper een Pyrintö. Turun Riento, H ei ingin 'roverit ja HeI ingin Kisa-Veikot. Jaoston puheenjohtajaksi v valittiin yksimielisesti tohtori Lauri Tanner H elsingistä. Ennen jaostojohtokunnan jäsenten vaalia todettiin, että 1\ T 1VIKY:llä ja FI :ljä oli VUL:n kanssa tekemänsä keskinäisen sopimuk en mukaan oikeu nimetä edu. tajan ajaostojohtokuntaan. Tämän vuoksi kokouksen tehtäväksi jäi valita ainoa taan neljä jäsentä jaostojohtokuntaan. Todettuaan ne ansiot, jotka edellisen toimikauden jaostojohtokunnan jä enillä on poikaurheilutoimi.nnan kehittämisestä jaostokokou ' päätti ilman ään stystä valita heidät uudellee'll v jaostojohtokuntaan. Täten tulivat valituksi opettaja G. Valtonen Raumalta, opettaja A. TynelL Helsingi tä, työnjohtaja U. l!"ranck 'rurusta ja kultaseppä K. Leimu Hämeenlinnasta. Kokouk 'cs a tehdyistä päätök 'istä mainittakoon u raavat: ] ) J ao ton edu 'taj aksi SVUL :11 Liittohallintoon valittiin opettaja A. Tynell ja hänen varamiehek een opettaja G. Valtonen. 2) Kun jaoston ajaiset alle 18-vuohaitten Suomen hiibto- ja mäenla kumestaruu kilpailut eivät toistaiseksi ole tuottaneet ollenkaan voittoa, jaostokokous päätti olla käyttämättä sitä verotu oikeutta jonka SVUL:n Liittohallinto jao toille antoi ja jonka verotusoikeuden perusteella saadut varat jaettaisiin jäsenseurojen kesken matkakulujen peittämisek i mestaruu kilpailuihin. 3) V:n 1931 alle 1 -vuotiaitten Suomen hiimo- ja mäejli askumestaruu kil pailujen järjestämisoikeudet annettiin Puijon Hiihtäjille.

15 13-l Voimistelujuhlan koululaisten kulkueen edessä marssivat oppikoululaisten näy'tök en johtaja, tarkastaja Vartia ja poikien näytöksen johtaja, luutnantti Lumio. 4) Tampereen Pyrinnön puolesta alusti euran jäsen herra S. Kiianlinna kysymyksen "Kiinteän ikämjan mää1 ääminen poika7tr-heilupäiviä va1 ten". Alustuksen johdosta kokous päätti, että ikäraja vastaisuudessa määrätään siten, että ne pojat, jotka eivät ole täyttäneet osallistumisen ehtona olevia ikärajoja, nimittäin 16 ja 18 vuotta ennen 1/ 10, aavat kilpailla poikien kesäurbeilupäivillä. Tämä päätös astuu voimaan v Mitä alimpaan ikärajaan tulee, antoi kokous sen asian harkitsemi en ja päättämi en valitulle jaostojohtokunnalle. 5) ~ aostojohtokunuan puolesta jaoston puheenjohtaja, tohtori L. Tanner alusti keskustelukysymyksen "Erikoisliittokysymys ja p01:kaur heilu". Alustuksen johdosta vi- rinneen keskustelun tuloksena jaostokokous jätti vastavalitun johtokunnan tehtäväksi ensi vuoden aikana erikoisliittoa ian kehitystä seuratessaan toimia iihen uuntaan, että nykyistä jaostoa vastaava ja sen oikeuk illa varustettu elin edelleen saadaan säilymään poikaul'heilun johdossa. Kunnallinen poikaurheilutoiminta. Kehittääkseen aikai empaa aloitettaan poikaurheilun kunnallistuttamiseksi jaostojohtokunta laati erikoi et ohjeet, jotka se lähetti kaikille Suomen kunnanvaltuu toille opastukseksi, miten kuntien olisi toimittava ky ymyksen ratkaisemiseksi. Jaostojohtokunta on myöskin kirjeenvaihdon avulla antanut tarkempia neuvoja niitä halunneille kunnille. Tämän yhteydessä mainittakoon, että jaosto järjesti ensimmäiset kunnalliset poikaurheilun johtajakurssit Janakkalassa 3-5/ 6. Kursseilla toimi opettajana jaostojohto~unnan jäsen, opettaja G. Valtonen ja osallistui niille kaikkiaan 30 henkilöä. Piirien poikaurheilutoimikunnat. Jaostojohtokunta on työskennellyt myöskin sen hyväksi, että jokaiseen piirikuntaan aataisiin erityinen piirin poikau1 heilutoimikunta. Ajatuksen toteuttamiseksi lähetti jaosto luennoitsijoita eri piirien vuosikokouksiin ja neuvottelupäiville. Tällaisina esitelmöit i jöinä ovat toimineet jaostojohtokunnan jäsen t Valtonen ja Franck. Tuloksena heidän toiminnastaan voidaan mainita, että useaan piirikuntaan on perustettu erityinen poikaurheilua hoitava toimikunta. Jaoston julkais7doiminta. Sen jälkeen kun uori Urheilija-niminen jaoston äänenkannattaja lakkasi ilmestymästä, on sen euraajana ollut Suomen Urheilulehti. e on julkaissut erikoista Nuori Urheilija-nimi tä osa toa, johon on kerätty kaikki poikaurheilua koskevat kirjoitukset, selostukset y.m. Vuoden aikana jaosto ryhtyi aikaansaamaan erityi tä poikaurheilupropagandakirjasta, johon saatiin kirjoituk- 135

16 136 Poikien näytös X. Voimistelujuhlilla. sia eri alojen erikoistuntijoilta. Tämä julkaisu "U1'heilijapoika" käsittää 0 sivua ja on siinä 43 kuvaa. Sitä on jaettu ilmaiseksi seuroille ja Kouluhallituksen välityksellä kansakouluille. Jaostojohtokunta on toimittanut edellisten lisäksi "Poikain merkkisiiännöt.ia lyhennetyt pesäpallopelin säännöt" -nimisen sääntökokoelman. Mainittakoon vielä, että jaosto on painattanut ja Kouluhallituksen välityksellä lähettänyt kaikille Suomen kouluille seinätauluina poikien urheilumerkki- ja voimistel umerkkivaa tim ukset sään töineen. Kurssitoiminta. Kuten aikaisemmin mainittiin, järjesti jaostojohtokunta kesäkuun 3-5 p :nä Janakkalassa kunnalliset poikaurbeilun johtajakurssit. Jaosto antoi varsinaisten kesäurheilukurssiensa pidon Urheiluopistolle, joka järjesti Kiviniemessä poikien leiripäivät, joille osallistui 16 poikaa ja poikatt1'heilun johtajakttrssit, joilla osanottajia oli 10. Näillä kursseilla oli opettajina voimi teluopettajat A. Kaskela, K. Karvonen ja V. Ervola sekä ylioppilas O. Vaalamo. Lahjoitttkset. Hiihtourheilun edistämiseksi jaosto osti 50 paria suksia, jakaen ne piirijohtokunnille ja piirien poikaurheijutoimi kunnille pojille palkintoina annettavaksi piirin hiihtokilpailuissa. Lisäksi on jaosto tänäkin vuonna, kuten aikaisemminkin. lahjoittanut palkinnot poikien hiihtome taruuskilpailuihin ja kesäurheilupäiviä varten. Tämän yhteydessä todettakoon, että jaosto avusti matkakuluissa johtokunnan jäseniä Tanner, Tynell, Valtonen, Leimu ja Åhman heidän ollessa seuraamas. a koululaismestaruuskilpailuja Tukholmassa syyskuulla. Poikien talvitwheilwnestanl nskilpailtd. Alle 18-vuotisten poikain Suomen mestaruuskilpailut hiihdossa, mäenlaskussa ja yhdistetyssä hiihdos a ja mäenlaskussa järjesti Ouna vaaran Hiihtoseura Rovaniemellä helmikuun p :nä. Me tareiksi tulivat: 10 km. hiihto 50A1 Armas Jänlli Ounasvaaran Hiihtoseura, Mäenlasku 18.6 pisl. Väinö Tiihonen Kuopion Urheilu-Veikot, Yhdistetty kilpailu Väinö Tiihonen Kuopion Urh.-Veikot. Poikien kesäu1 heilupiiivät. Poikien kesäurheilupäivät järjesti SVUL:n Hämeenlinnan Poikaurheilutoimikunta elokuun 2--3 p :nä. 0 auottllji'a oli n. 250 poikaa. _ Voittajina eri lajeis a suol'iutuivat seuraavat: Alle l8-vuotisten kilpailut juoksu 12.0 B. GrönblOI11, Tampereen Pyrintö, 1,000 ",, J. Julin, Porin Tarmo, 3,800 murtomaajuoksu S. Karvonen, H :linnan Tarmo, 110 :: aidat 18.1 E. Ttäranta, Tampereen Kisa-Veikot, Korkeushyppy 170 A. Lehtinen, Seinäjoen KRU., Pituushyppy 609 A. Pekkala, Kotkan Into, Seiväshyppy 341 T. Ekholm, Porvoon Akilles, Kuulantyöntö (5.44) E. Syrjänen, Forssan Salama, Keihäänheitto (600) N. Lahti, Jyväskylän Kisa-Toverit, Kiekonheillo (1.5) K. Kotkas, Helsingin Toverit, 3-otlelu (IOO-korkeus- kuula) E. Syrjänen, Forssan Salama 4X viesti 47.6 Tampereen Pyrintö. Alle l6-vuotisten kilpailut. 60 m. juoksu 7.8 O. Salovaara, Tampereen Kisa-Veikot, 3-otlelu (60-pituus-kuula) P. Johansson, Malmin Ponnistaja t, 4XIOO m. viesti 50.5 Tampereen Kisa-Veikot. 137

17 138 \39 DEBET An J ohtokunnan kulnt: SVU L:n POikaurheilujaoston 1) matka- ja päivärahat _ 5,888: - 2) muut kokouskulut :- 6,022:- Kurssitoiminta: 1) avustusta Ounasvaaran I-liihtoseuralle..... _... _ : - 2) kurssitoimitsijan esitelmä ja neuvontamatkakuluja : - 1,758 : - P olkaur h eilupäivlen jä r jestiimlnen : 1) toimitsijoiden matkakulut ) Oy. Taidon lasku palkinlloista 3) Hämeenlinnan piirille avustusta Urheiluvälineitä ja -kirjalllsnutta: 1,398: - 3,530: - 1,000 : - 5,928:- 1) murtomaasuksia jaettu.... _.. 2,339: 75 2) "Urheilijapoika"-julkaisua... 5,860: - 3) Urheilulehdell vuosikertoja : 40 8,912: 15 Merkkipostlkulut ,438: 60 T ukholman konlulaiskilpailut: Jaoston jäsenten matkakulut ylläoleviin kilpailuihin ,000 : - Sekalaista: 1) ilmoitusmaksllja ,008: - 2) painatustöitä y.m. sekal : 10 1,778: 10 Saldo jaoston hyväks i ~.. ~..:... '~' '':'' _ ~.. ~. ---=""2;,9;;:;24",,:,,,,3;;;5 Smk. 37,761:20 tilinpäätös per Per Saldo edelliseltä vuodelta.... Osuus valtio avusta v '. Osuus Valm. rahastosta Osuus Maaotlelllrahastosta KREDIT 2,76L: 20 8,500 : - L4,800' - 11,700: - Smk. 37,761 : 20

18 III. Helsingi1t piiri: Öhman, H., puheenjohtaja, Syren, V., sihteeri, M:äntynen, K, Reijonen, V., Viitala, M., Heikel, E., JäryillE n, J.,..:\..lava, O. ja 0 ola, A. 1'41 SVUL:n piirit v Piirit ovat v. 19RO toimineet amaa periaatetta noudattaen kuin liittokin, joskin pienemmä. ä mittakaava. a. P.iire~llä on.omat me taruu kilpailunsa, piirikunnalliset kilpailunsa J.n.e. Ovatpa jotkut piirit itse palkanneet liiton neuvojien Ii äk i omiakin piirineuvojieen. Täs. ä esimerkillisenä on ollut VUL:n Viipurin piiri. rroiminta piirikunnis. a ei ole voinut muodo tua kaiki a yhtä voimakkaaksi. Siihen on vaikuttanut monet syyt. J ok~inen piirikunta ei ole urheilulli esti yhtä valveutunut, muo tu on ollut erilainen, taloudelli et seikat ovat päässeet vailmttamaan haittaava ti piirin toimin ~aan, matku tu uhteet ovat olleet e teenä piirin euro Jen lähempään vuorovaikutukseen j.n.e. Kuitenkin on todettava, että yleen ä 1 iirien toiminta on entisestään uuressa mitas a vilkastunut. euraavat henkilöt ovat kuluneena toimikautena kuuluneet eri piirikuntien johtoon: I. Et lä-pohjanrnaan pii9'i: ~lb~ck,.k G. R., p'l.theenjohtaja, Hakala, T. V., sa~teen, NIemI M. E., Simelius L. Haavi ta A Autio N Vartio, Y. ja Luhtala, V. ",.,,., II. Etelä-Saimaan piiri: Manninen, E. A., puheenjohtaja, Rantamäki L. vm'apuheenjohtaja, Pulkkinen, J., ihteet-i, 'Wendelin, e h. T., Kautonen, A., Mallen iu, H. ja Jukarainen, N.!TT. Itä-Km'jalan l)ii'/'i: Ikävalko, J., lj1theenjohlaja, Jokinen, Auli', siht el'i, Vski, J., Jouhki, A., Kyllönen, A.,.J: ykänen, Y., Partanen, P. ja. imonen, K. K V. ](uimml1 piiri: Llominell, 0., puheenjohtaja, Mattila, J.,. varal)uheenjohtaja, Wallin, '\V., sihteel'i, Mustonen, K. E. Laine, V.. Dumin, r., Korhon n, T., Kivi, E., avolainen, K. ja 'rähtinen, K. 1'1. Keski-Pohjanmaan piil'i: Valkama,.. A., puheenjohtaja, Matkala, V., va1 ap'l.lheenjohtaja, KiYelä, Y.,. ihtem'i, iponkoski. L., Halla, V., Virkkala, 0., l.iarttila A., " entonen, V. YlI. ](eski-. nomen piiri: alava, '1'.. puheenjohtaja, Viedo, IC., Val'a])1th eenjohtaja, Keilan, Y., ihteeri, Järvinen, A., Launiainen, H., Karikko, P.. Kallinen,,J., Hellsten, '1'. riii. ]lymenlaakson piit'i: Paavola, K, p1theenjohtoja, Korkeamäki T. J., ihteen, alonius, Y., Ha u. A., Penttilä, 1., Brunila V., chneider, A. IX. Lahden piiri: Pöyry, A., puheenjohtaja, Pali, A., varapuheenjohtaja, Sillanpää, IC., rahast.hoit., cheele, V, tt., sihteeri, Veijola, 0., Le kinen, E. J.. Knuuttila, A. Alestalo, L.

19 142 X. Mikkelin piir-i: Hämäläinen, M., puheenjohtaja, ykänen, E., sihteeri, Manninen, A., Turunen, P., Hietanen, E., Pesonen, T., Raunio, V., Hänninen, 0., Juntunen, K. XI. Oulun piiri: Lyly, E., p1theenjohtaja, Sohlo. Br., sihteeri, Sohlo, E., Järvi, E., Svedberg, H., Hämälä, Y. XII. Pm'äpohjolan piit'i: opanen, V., pttheenjohtaja, Kauppi, L., var'apuheenjohtaja, Alanne, A., sihteet'i, Halvari, M., Murto, A., Kaulio, E., Eronen, E., Perttunen, K., Porthan, K. V. XIII. Pohjois-Karjalan 1Jii1'i,: Vainikainen, V. 1\1., p1theenjohtaja, Huttunen, M.. sihteeri, Hyvärinen, T., 'ruomi, V., Hur 'kainen, V., Forsström, J., Tossavainen, A. XIV. Pohjois-Savon piir'i: Keinänen, 1., puheenjohtaja, Weisell, A., ihteeri, Cajan, V., Laakkonen, K., Lahtinen, V., Korhonen, R, Pitkänen, T. XV. Pm'voon piiri: Lempinen, E., puheenjohta.ia, Petäji tö, A., sihteer'i, Heinonen, 1., Glad, H., Dahl, H., Berglöf, G., Heino, V. XVIII. Tampereen piiri: Tavast, A., puheenjohtaja, Salonen, 0., va;rap1~heenjo~taja, Vapaavuori, F., sihteeri, Linna, Y., TaID.ID..l:salo, N., Palolampi, E., Salonen, 0., aparstok, J., Lahtmen, L., Kangas, T. XIX. Vakka-Suomen piiri: Valli, Viljo, puheenjo~taja,.gottl~ben, B., varapuheenjohtaja, Aaltonen, A., S1,hteer~, Volm, T., Rantanen, K., Niiles, J., Suominen, V. XX. l'a1'sinais- 1wmen piiri: Koponen, R, pttheenjohtaja, Laaksonen, ~., vamr 1theenjohtaja, Leino, E., sihteeri, Blom, U., Khngberg, A., Linko, K., Nurmi, F., Simola, XXI. Viipurin piiri: Kuusisto, A., puheen.iohtaja, Mäkeläinen, 0., sihteeri, Osanen, 0., Koponen, E., Hallberg, E. T., Valkama, T., Uimonen, T., Sutinen, E. XXII. Hämeerllinnan piiri: Tuomi K., puheenjohtaja, Tuomi, K., sihteeri, Kosonen, A., 'Roine, A., Koskinen, A.. Keinänen,.A XVI. Satakunnan piir'i: Milan, Y., puheenjohtaja, Tuominen, E., sihtee"i, Valtonen G" Toivola, E. V., Vuori, A., Mu tala, A., Mela, R, Järvinen, A. XVII. Savonlinnan piin:: Jalkanen, V., puheenjohtaja, Mikkonen, A., sihteeri, Luostarinen, H., Kuvaja, A., Hämäläinen, A., Nousiainen, V., Seppänen, E.

20 l.f5 SVUL:n toimisto v Liiton toimisto on edelleen sijainnut oma a 0 akehucnei tos a Simonkatu 12. Liiton toimi topäällikkönä on toiminut opettaja Lauri antala ja sihteer einä voimistelunopettaja Paavo Heikkinen 31/ 7 aakka ja 1/ alkaen toimittaja Einar Mannelin ekä ylioppila, Tlmari Sini. ajo. viimel\f;i mainittu koko vuoden. 'faloudenhoitajan tehtäviä on edelleenkin hoitanut herra Heino Pohjola. Liiton ja Suomen Urheilulehden konttorihenkilökuntaan on edelli ten lisäksi kuulunut 5 toimistoapulaista ja 3 asiapoikaa. Liiton toimistopäällikkö ja sihteerit ovat hoitaneet liiton juok evat tehtävät, m.m. toimimalla liiton toimielimien ihteereinä ja pöytäkirjur ina. - Liiton toimi to on v kä itellyt kaikkiaan 4,929 aapunutta ja 2,9 5 lähetettyä kirjettä. * Edelläolevalla. elostuk ella liittojohtokunta ja liiton muut toimielimet ovat tahtoneet 0 oittaa, että liitto edelleenkin on ollut tietoinen sille kuuluvista tehtävistä koettaen edellytyksien ä mukaisesti toimia kan amme syvien rivien urheiluharra tuk 'en herättämi eksi ja opastamiseksi. Tä tä toiminnasta ovat päässeet 0 alli iksi ei ainoastaan liiton omat jäsenseurat ja niihin kuuluvat yksityi et jäsenet vaan myös uuri joukko liittoon kuulumattomia laitoksia, järje töjä ja yk ityisiä henkilötä. Liitto on niinikään koettanut ylläpitää kansainvälistä asemaansa kilpailu toiminnan alalla, joka - edistyksen iinä suhtee a ulkomailla yhä Ii ääntyes ä - on a ettanut ehkä entistä suurempia vaatimuk ia liiton a ianomaisille j ao toill e. Missä määrin liiton toiminta kuluneella vuonna on aikaansaanut kauaskantoi empia ja pysyväisempiä arvoja maamme ja kansamme urheilulle yleen 'ä, se tultane~n..a:ikanaan huomioimaal1 tämän toimil1takertomuksel1 Ja liiton arkistoon liitettyjen vuoden 1930 toimintaa ko kevien asiakirjojen perusteella. 10 Helsingis ä, maali kuulla Suomen Voimislelu- ja Urheiluliiton L iittojohtokun ta. Aksel Ele, SVUL:n puheenjohtaja. Lau1'i Santala, SVUL:n toimi topäällikkö.

21 146 -~ DEBET SVU L:n Omaisuustase 31 Vastaavaa: An Kassatili Juoksevat tilit Talletustilit Arvopaperitili Kiinnilellyjen velkakirj. tili Henkilötili Painotuotetili Prof. Wil kmanin mitalitili Urheilumerkkilili Voimistelumerkkitili Poikainmerkkitili Pyöräilymerkkitili Merkki- & mitalitili Siniristilipputili Kalustotili.... Kirjaslotili uomen rheilulehti Kiviniemen kiinleistötili Ennakkomaksutili : YI. urho maaoltelu Ranska- Suomi v , ,294 : 30 Painimaaoltelu Ruotsi-Suomi v ,078: 65 X YI. Voimistelujuhla v , 000 :~ Pääoma tili : v tappio ,201 : 49 9,625: 33 53,583 : ,758 : ,610: - 1, : - 438,930 : 80 17,506: 65 17,195 : 25 2,700:- 3,776: - 1,605 : - 995:- 212: - 6,490: - 110,000 : - 1:- 25,000:- 210,000: - 163, ~i sempi pääomasäästö 108,665 : 66 67,535 : 83 --~ ~~~ mk. 3,356,898 : 41 p:nä joulukuuta 1930 V a s t a t t a v a a: Per Valmennusrahasto ,910,938: 39 Maaoltelurahasto ,000:- Olympialaisrahasto ,000: - Käyllörahasto ,000: Painimaaoltelura haslo ,253 : 95 Toivosen leslam. rahasto ,000:- Prof. Wilskmanin rahasto ,581: 60 Mäkisen teslam. rahasto ,470: 75 F. O. Lilius'en testam. rahasto.. 100,500: Ph. U. Slrengbergin Urho Hahasto 160,929: 05 Saman käyttörahaslo ,300: - Varattujen varojen tili Henkilötili Jaostojentili Urh eilujaoslo : 36 Voimistelujaosto ,872 : 77 Hiihtojaosto ,304: 53 Painijaosto.... 6,126 : 09 Pyöräily jaosto ,622 : 61 Pesäpallojaosto : 25 Poikajaosto ,924 : 35 KREOlT 2,412,192 ' ,781: 40 39,135: - 7,395 : 71 79,393 : 96 Smk. 3, : 41

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Ounasvaaran Hiihtoseura

Ounasvaaran Hiihtoseura Kiertopalkinnot 2012 KIERTOPALKINNOT 2012 Pohjola-malja Pohjola-yhtiöiden lahjoittamasta Pohjola-maljasta kilpaillaan vuodesta 1997 alkaen toistaiseksi. Pohjola-maljan saa vuodeksi haltuunsa maastohiihdon

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Kiertopalkinnot 2010 KIERTOPALKINNOT 2010 Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Piiri Pisteet 2010 Pisteet 2009 Pisteet 2008 1. Pohjois-Pohjanmaa 52 40 14 2. Lahti 47 51 89

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Naisten ja miesten vapaapainin SM-kilpailut. Sivu: 07.02.15 16:51

Naisten ja miesten vapaapainin SM-kilpailut. Sivu: 07.02.15 16:51 57 kg 57 kg N 1. Runde Samu Rajakangas (Vaasan Voima-Veikot - Fatos Durmishi (Turun Voimamiehet) 0,0 : 4,0 0 : 10 18:00 TÜ 22222; N 1. Runde Mike Mesiäinen (Järvenpään Voimailija - Egbal Rezakli (Helsingin

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Suomen yleinen hiihtopäivä pidettiin 30/1. A. Kansainvälisiin kilpailuihin: Calonius, Yrjö, Kouvolan Hiihtoseura.

Suomen yleinen hiihtopäivä pidettiin 30/1. A. Kansainvälisiin kilpailuihin: Calonius, Yrjö, Kouvolan Hiihtoseura. 40 41 Muut kilpailut. Edellämainittuja Suomen mestruu kilpailujen Ii äksi on kuluneen vuoden aikana toimeenpantu kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja seuraavasti: Hiihtokilpailuja........... 9 Mäenlaskukilpailuja........

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION

VALINTAKILPAILUT UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS SUOMEN 8. VI. 1924 OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN OLYMPIAREPRESENTANTER CYKELÅKNING. FGIRs CYKELSEKTION SUOMEN OLYMPIALAISPYORÄILIJOIDEN ENSIMÄISET VALINTAKILPAILUT LÄHTÖ- JA TULOPAIKKANA KAIVOPUISTO KAIVOHUONEEN EDUSTALLA LÄHTÖ KLO 11 A.P. 8. VI. 1924 FÖRSTA UTTAGNINGSTÄVLINGAR FOR FINLANDS I OLYMPIAREPRESENTANTER

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Hyvinkää-kilpailu pyöräilyssä 5» 6» 32-

Hyvinkää-kilpailu pyöräilyssä 5» 6» 32- HYVINKÄė Kaivokatu Puh. Hyvinkää-kilpailu pyöräilyssä 5 6 32- H:KI Heitti: H:KI (matka: 133 km.) Järjestää: PYÖRÄTOVERIT r.y. Helsinki omaa luokkaansa oleva rengas. Pääedustaja: KONE-OSAKEYHTIÖ E. GRÖNBLOM

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain

Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain 1914 Muita lajeja Inkeroisten Terhossa kautta aikain VOIMAILULAJIT Voimailun ohjaajat 1939 Pälli, Pehkonen, T.Leppänen ja A.Sippu Voimailun ohjaajat 1941 Pälli, Pehkonen ja A.Sippu PAINI 1937 otettiin

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2015

NAISTEN FINAALIT 2015 NAISTEN FINAALIT 2015 Otteluohjelma la 05.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 06.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 12.09. klo 12.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

NAISTEN FINAALIT 2014

NAISTEN FINAALIT 2014 NAISTEN FINAALIT 2014 Otteluohjelma la 06.09. klo 13.00 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä su 07.09. klo 13.00 Kirittäret, Jyväskylä Lapuan Virkiä la 13.09. klo 16.30 Lapuan Virkiä Kirittäret, Jyväskylä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi)

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) 1. Jami Torjama Karkkilan Urheilijat 2. Joona Talvitie Vaasan Toverit 3. Joni Toppinen Ylä-Tikkurilan Kipinä 4. Jimi Haapaniemi

Lisätiedot

Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten

Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten Kaupunginhallitus 198 02.10.2017 Kaupunginhallitus 209 16.10.2017 Äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaalia varten Kaupunginhallitus 198 225/00.00.00/2017

Lisätiedot

Meldeliste. Naisten ja miesten vapaapainin SMkilpailut. Nimi Seura Alue. Fatos Durmishi. Turun Voimamiehet. Kasperi Lehtonen. Järvenpään Voimailijat

Meldeliste. Naisten ja miesten vapaapainin SMkilpailut. Nimi Seura Alue. Fatos Durmishi. Turun Voimamiehet. Kasperi Lehtonen. Järvenpään Voimailijat 57 kg Fatos Durmishi Kasperi Lehtonen Mike Mesiäinen Egbal Rezakli Pavel Dovlatjan Samu Rajakangas Turun Voimamiehet Vaasan Voima-Veikot Osallistujien määrä: 6 61 kg Atte Siltala Juho Huttunen Vili Manninen

Lisätiedot

Avoimet TUL:n poikien ja tyttöjen mestaruuskilp

Avoimet TUL:n poikien ja tyttöjen mestaruuskilp Pojat 17 v. 38 kg Pojat 17 v. 38 kg N 1. Runde Jesse Mäenpää (Mäntän Valo) - Erkki Sohlman (Muuramen Yritys) 4,0 : 0,0 4 : 2 02:49 SS ;4 2; Pojat 17 v. 46 kg N 1. Runde Vilho Laukkarinen (Vaajakosken Kuohu

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926

SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926 SUOMEN VOIMISTELU~ JA URHEILULIITON TO IMI NT AK ERTOMUS V. 1925 J WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖN KTRJAPAI ' OSSA POR \'0 0 S S A 1926 Katsaus SVUL:n toimintaan v. 1925. Yleistä. Vuosi 1924 päätti sen kuumeisen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

MIESTEN FINAALIT 2009

MIESTEN FINAALIT 2009 MIESTEN FINAALIT 2009 Kolmella voitolla mestariksi Finaalien historiaa Finaaleja on pelattu vuosina 1922-1930, 1932-1939, ja 1986-2008. Sen lisäksi sarjamuotoisessa järjestelmässä mestaruudesta on tasapisteissä

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta

Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Työväen Maila-Pojat, Helsinki Pelipaita naisten mestaruussarjasta 1960-luvulta Rajamäen Rykmentti, Nurmijärvi Pelipaita 1950-luvulta Kankaantaan Kisa, Nokia Pelipaita maakuntasarjasta1950-luvulta Jyväskylän

Lisätiedot

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä

Ylivieskan Kuula r.y. Toimintakertomus vuodelta Yleistä Toimintakertomus vuodelta 2015 Yleistä Ylivieskan Kuula, vuonna 1909 perustettu yleisseura. Urheiluseuran toiminta on vilkasta ja valtakunnallisesti tunnustettua. Toiminta painottui eri jaostojen järjestämiin

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 TELA / Toimitusjaosto 11.12.2012 AIKA 11.12.2012 klo 18:00 PAIKKA Mäntsälän kunnantalo, kokoushuone 4. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kisauutisia vuodelta Syyshallit Kupittaalla

Kisauutisia vuodelta Syyshallit Kupittaalla Kisauutisia vuodelta 2013 Syyshallit Kupittaalla Sunnuntaina 17.11. käytiin syyshallit Kupittaan hallissa. Vankkaa edusti ainoastaan Maria Vähätupa (s. 2001). Maria kisasi vanhempien sarjassa (T15 kuulassa

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Ensimmäinen tehtävä su 10.5.1992 Vaasan Maila - Riihimäen Pallonlyöjät pt tulos: 6-8 yleisöä: 1702 st: Juhani Hirvelä

Ensimmäinen tehtävä su 10.5.1992 Vaasan Maila - Riihimäen Pallonlyöjät pt tulos: 6-8 yleisöä: 1702 st: Juhani Hirvelä Jouni Ojala kausi kotipaikka kauden tuomaristatus yhteensä runkosarja up/ps/kp ms/js/pve ve pr um/fi arvo-ott. & palkinnot tuomaripari peleissä *1968 1992 Seinäjoki A-tasolle valittu 11 9 1 1 0 0 0 Juhani

Lisätiedot

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV)

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV) Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 2.-3.12.2006 VAASA (VVV) 1. Katarina Varteva Espoon Urheilijat 3. Emilia Haapoja Lapuan Virkiä 4. Solja Ala-Korpi Muuramen Yritys 1. Nathalie Nurminen Espoon Urheilijat

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 Neljällä voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995-2003, 2009-2011 Yhteensä 19 kautta Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut SEINÄJOKI (SPM) 38 kg 1. Valma Salomäki Lappajärven Veikot 2. Emma Kujala Ylistaron Kilpa-Veljet

Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut SEINÄJOKI (SPM) 38 kg 1. Valma Salomäki Lappajärven Veikot 2. Emma Kujala Ylistaron Kilpa-Veljet Tyttöjen (17v.) vapaapainin SM-kilpailut 3.-4.12.2011 SEINÄJOKI (SPM) 1. Valma Salomäki Lappajärven Veikot 2. Emma Kujala Ylistaron Kilpa-Veljet 1. Pinja Liimatainen Muuramen Yritys 1. Miia Majasaari Vähänkyrön

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

3. Väinö Pekkola Ruotsinpyhtään Kisailijat 7,45 4. Antti Tanhuamäki Savonlinnan Riento 7,58

3. Väinö Pekkola Ruotsinpyhtään Kisailijat 7,45 4. Antti Tanhuamäki Savonlinnan Riento 7,58 Pikajuoksu-cup 2/3 Lahti, Stadion sisäjuoksurata 31.1.2016 TULOKSET M 60 m 2 1. Samir Demnati Orimattilan Jymy 7,09 2. Severi Kosonen Savonlinnan Riento 7,10 3. Markus Rautio Imatran Urheilijat 7,20 4.

Lisätiedot

Ensimmäinen tehtävä su 7.5.1972 Loimaan Palloilijat - Jyväskylän Lohi st tulos: 6-2 yleisöä: 1604 pt: Paavo Salonen

Ensimmäinen tehtävä su 7.5.1972 Loimaan Palloilijat - Jyväskylän Lohi st tulos: 6-2 yleisöä: 1604 pt: Paavo Salonen Raimo Merivalo kausi kotipaikka kauden tuomaristatus yhteensä runkosarja up/ps/kp ms/js/pve ve pr um/fi arvo-ott. & palkinnot tuomaripari peleissä 1972 Hämeenlinna A-tasolle valittu 8 8 Paavo Salonen 4,

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa 1. Vesa Mäki-Turja Kauhajoen Karhu 2. Ari Hakanen Muuramen Yritys 3. Kari Ruuth Mukkulan Riento 4. Kari Väyrynen Hyvinkään

Lisätiedot

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO

OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO OLYMPIALAISEN VIISI. JA KYMMEN* OTTELUN PISTETAULUKKO SUOMEN VOIMISTELU* JA URHEILULIITTO HELSINKI 1929 OLYMPIALAISEN VIISI* JA KYMMENOTTELUN PISTETAULUKKO I SUOMEN VOIMISTELU» JA URHEILULIITTO HELSINKI

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km

NOKIA ETAPPI-AJO H:KI-NOKIA-H:KI 5 6 KESÄKUUTA 1938. Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. 420 km NOKIA ETAPPI-AJO 420 km H:KI-NOKIA-H:KI 56 KESÄKUUTA 1938 Järjestää Helsingin Pyöräilyseura r.y. Etappi-ajon osanottajat käännekohdassa Nokialla 13. 6. 37. CRESCENT 10HTAA viimeiset suurvoitot TORPEDO-vaihdetta

Lisätiedot

Naiset 53 kg. Tulosluettelo. Vapaapainin SM-kilpailut

Naiset 53 kg. Tulosluettelo. Vapaapainin SM-kilpailut Naiset 53 kg Naiset 53 kg N 1. Runde Annimaria Aho (Alavuden Urheilijat) - Sari Vettenranta (Ylä-Tikkurilan Kipinä) 4,0 : 0,0 4 : 0 02.02 SS P4; N 2. Runde Charlotta Lindholm (Vaasan Voima-Veikot- Annimaria

Lisätiedot

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 SIVU 1/5 SYYSKOKOUS Aika: 21.10.2017 12:00 16:14 Paikka: Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 Läsnä: 33 jäsenseuraa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

Teuva, Rivakka

Teuva, Rivakka 23. - 24.11.1985 Teuva, Rivakka 1. Marko Kiikeri Ilmajoen Kisailijat 2. Michael Lyyski Laihian Liitto-Urheilijat 3. Mika Heikkonen Riihimäen Voima-Veljet 2. Hannu Härkänen Ylä-Tikkurilan Kipinä 3. Seppo

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Ensimmäinen tehtävä su 10.7.1994 Hakunilan Kisa - Haapajärven Pesä-Kiilat pt tulos: 2-0 (8-4, 4-2) yleisöä: 302 st: Helge Korjus

Ensimmäinen tehtävä su 10.7.1994 Hakunilan Kisa - Haapajärven Pesä-Kiilat pt tulos: 2-0 (8-4, 4-2) yleisöä: 302 st: Helge Korjus Jyrki Käki kausi kotipaikka kauden tuomaristatus yhteensä runkosarja up/ps/kp ms/js/pve ve pr um/fi arvo-ott. & palkinnot tuomaripari peleissä *1968 1994 Koria ei A-tasolle valittu 7 0 7 0 0 0 0 Helge

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com

1/3 Syyskokous 8.12.2013. Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com Willimiehen Discgolf ry Osoite: Nettisivut: www.willimiehendiscgolf.com 1/3 Willimiehen Disc Golf ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013 Aika:!! klo 17.00 Paikka:! Skinnarilankatu 34, huone 7531, Lappeenranta

Lisätiedot

SVU L:n Hiihtojaoston. tilinpäätös v. 1931. T ui 0 1: JobtokuJlllan kulut: 1) matk>a- ja päivärahal... 2) muut kokouskulut...

SVU L:n Hiihtojaoston. tilinpäätös v. 1931. T ui 0 1: JobtokuJlllan kulut: 1) matk>a- ja päivärahal... 2) muut kokouskulut... 103 komitea Palrnt'os, Wichl1W/lMt, Jäl'vinen ja Sam,tala valmi ti ehdotuksen hiihtoliiton äännöiksi. Tämän ehdotuk en jaostojohtokunta lopulli e ti tarki ti 26/ 9 pitämä ään kokouk es a päättäen alistaa

Lisätiedot

Kesäkauden päättäjäisissä jaettavat kiertopalkinnot :

Kesäkauden päättäjäisissä jaettavat kiertopalkinnot : EsSun KIERTOPALKINTOJEN SÄÄNNÖT 2012 Espoon Suunnan Johtokunta on kokouksessaan 3.4.2012 vahvistanut nämä säännöt olemaan voimassa toistaiseksi. S Ä Ä N N Ö T Kiertopalkinto voidaan antaa joko henkilölle

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

POLKUPYÖRÄILYSSÄ matkalla

POLKUPYÖRÄILYSSÄ matkalla Viides kilpailu POLKUPYÖRÄILYSSÄ matkalla HELSINKIHYVINKÄėHELSINKI (140 km) 20. 5. 28. Raul Hellberg, voittaja 19251927 Järjestäjä HELSINGIN PYÖRÄILYSEURA Ohjelma N:o 2 Hinta 1 mk..i"» Rauhank. Puh. Polkupyörää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot