SALON ALUE E N T YÖT T ÖMÄT r y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALON ALUE E N T YÖT T ÖMÄT r y"

Transkriptio

1 SALON ALUE E N T YÖT T ÖMÄT r y VUOSIKE RT OM US 2014

2 Vuosikertomus vuodella 2014 Y leistä Hallitus Ohjausryhmän kokouksia on pidetty kaksi vuonna 2014, kutsuttuna V-S ELY- keskus, V-S työ-ja elinkeino toimisto, Salon sosiaalikeskus ja Salon kaupunki. TVY:n v uo sikokous pidettiin Helsingissä 24. ja Vuosikokouksessa yhdistystä edustivat Asko Laine, Petri Lyhtelä, Riitta Virtanen ja Pirkko Voitto. Aluekokouksiin yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet tarpeen mukaan. To iminta Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Salon alueen Työttömät ry teki seuraavia valintoja: Hallituksen jäsenet: Jaakko Lindholm, Mervi Helkiö, Pirkko Voitto ja Petri Lyhtelä. Puheenjohtajaksi valittiin Asko Laine. Kirjanpitäjäksi valittiin tilitoimisto Simo Vuori Ky ja tilintarkastajiksi HTM Kari Kulmala ja varalle HTM Harri Leino. Toiminnantarkastajana jatkoi Olavi Kontto. Järjestäytymiskokous teki seuraavat valinnat: Vara puheenjohtajaksi Pirkko Voitto, sihteeriksi Riitta Virtanen ja rahastonhoitajaksi Asko Laine. Toiminnanjohtajaksi ja kouluttajaksi va littiin Riitta Virta nen. Ruokailua on järjestetty vuodessa n henkilölle. Ompelimossamme on korja usompelua, neulontaa ja kudontaa edullisin hinnoin yhdistyksen jäsenille. Kutomoissa on uusiotuotteina mattojen ja poppanoiden kudonta a. Toiminta on ollut monikulttu urista ja maahanmuuttajille on tarjoutunut hyvä foorumi käytännön kielitaidon harjoitteluun. Maahanmuuttajille on tarjottu myös työnha ku-/ suomenkielen kursseja. T oiminta amme ova t tutustuneet mm. Raa seporin kaupunki, RAY :n tarkastaja, Pieksämäen Bovalius- oppilaitos, Salon kaupungin virkamiehet, TVY ry:n toimijat, useat työttömien yhdistykset, poliitikot, yrittäjät, useat eri yhdistykset ja oppilaitokset Varsinais- Su omesta ja Uudeltamaa lta. Y hdistyk sessä on ollu t yksi merkonomiopisk elija työssäoppimisjak soillaja tarjosimme k esätöitä kolmelle nuorelle. Lisäksi Meritalon ja Moision kouluista oli opiskelijoita TET-jaksoilla. Työnohjaajille on tarjottu työnohjaajan koulutusta Salon Aikuisopistolla. Lisäksi kerran kuukaudessa työnohjaajat ovat saaneet työpaikallaan ohjausta Muurlan opiston työnohjaajaksi valmistuvalta opiskelijalta. Y h d i st y s on tarjonnut työvoimapoliittisia toimenpiteitä 196 eri henkilölle vuonna 2014, Salon työ- ja toimintakeskuksen kautta to iminnassa on o llut kaks i he nkilö ä ja yhdyskuntapalvelua s uoritti kaks i he nkilöä. T y ö n h a k u k l u b i Ve l k a p ö rssi Työnhakuklubin rahoituksen saimme Salon ka upungilta. Vaikeasta työllisyystilanteesta huolimatta olemme saaneet yleisille työmark kinoille 12 henkilöä ja omaehtoiseen koulu tukseen 26 henkilöä. Atk-painotteisiin työnhakuvalmennuskursseihin on osallistunut 61 henkilöä. Asiakkaita Työnhakuklubissa on käynyt päivittäin ja meillä on valmiudet jatkaa toimintaa jatkossakin. Työnhakuryhmien lisäksi työttömille on tarjottu atk:n perusvalmiuksia, joka on todella tärkeää tämän päivän työnhaussa. Yhdistyksessä tuettuna työllistetyille ja muissa toimenpiteissä olleille on annettu atk-kurssitusta työnhakuun liittyen. Työnhakuklubin ohjaajana/atk- kouluttajana on toiminut kaksi henkilöä. Nuoria asiakkaita on ohjattu velkaneuvontaan mm. ammattioppilaitoksista, aikuisopistolta, nuorten työpajoilta, työ- ja elinkeinotoimistosta, sosiaalikeskuksesta, Etapista, MLL:stä, sekä Diakoniatyön ohjaa mana. Nuorien asia kkaiden määrä on vuoden 2014 a ikana entisestään lisääntynyt. Asiakkaita velkaneuvonnassa vuonna 2014 on ollut 114 henkilöä. Riitta Virtanen on pitänyt nuorten velkaa ntumisen ennalta ehkä isemiseksi infotilaisuuksia kohderyhmälle.

3 Työverstas E k o C e n t e r Työverstashanke II on toiminut hankekuvauksen mukaisesti ja työllistänyt hankevastaavan, hankekoordinaattorin, seitsemän työnohjaajaa ja toimistotyöntekijän. Hankkeen osalta hankesuunnitelman mukaiset asiakastavoitteet saavutettiin. Maahanmuuttaja-asiakkaille on tarjottu työnhaku-/kielikoulutusta. Hankekoordinaatti ja hankevastaava ovat luoneet verkostoa avoimilla työma rk k inoilla toimiviin yrityksiin. Vanhus palv e lu EkoCenterissä otimme vastaan lahjoituksina lähes kaikkea kierrätysmyyntiin soveltuvaa tavaraa, jonka testasimme ja siistimme tarpeen mukaan myynti-kuntoiseksi. Osa purettiin uusiotuotteiden materiaaliksi. EkoCenterin kaksivuotisjuhlaa vietimme Tapahtumaa tuki RTVyhtymä ja Jimm's PC Store. EkoCenterissä järjestettiin tietoiskuja jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Työnohjaajina on toiminut kuusi henkilöä. Uutta toiminnassamme on Kierrätyskontti-toiminta Rouskiksen kanssa. Uusimme kalustoa vuoden 2014 aikana. Salon kaupungin vanhuspalvelun kauppakassipalvelu on toiminut koko vuoden ja siitä on saatu hyvää palautetta. Samoin vanhainkotien apu-talkkari toimintaa on ollut maanantaisin. Toiminta on työllistänyt viisi henkilöä. Vi rk isty s Talo us Helmikuussa 2014 teimme retken Raisioon. Maaliskuussa vierailimme Turussa käsityö- ja antiikkimessuilla. Pääsijäismyyjäiset järjestettiin Työsalossa Virk istys- ja tyk y päiviä vietimme keväällä ja syksyllä Teijon retkeilyalueella ja Vuohensaar en virkistysalueella. Elokuussa osallistuimme yhdistysten iltatorille. Vierailimme Korkeasaaressa. Syyskuussa järjestettiin laivaseminaari työ ttö myy den edunvalv onnasta. Salon se ur akunnan kutsumana vietimme päivän leirikeskus Naarilassa Tampere en Suomen käde ntaidot messuilla vierailimme 14.marraskuuta. Joulukuussa vierailimme taidemuseo Veturitallissa ja Salon e lektr oniikkamuseo ssa. Järjestimme Salohallissa kuntoliikuntaa kahdesti viikossa. Lisäksi järjestimme jumppaa ja sauvakävelyä, sekä koru- ja askartelukursseja. Puualan askartelua olemme järjestäneet entiseen malliin talvikautena joka tiistai ja torstai, sekä ranskan ja englannin kielikursseja viikoittain. Lisäksi vuoden aikana järjestimme hius-/ parranajo- ja terveyspäiviä. Tupakasta vieroitus-kurssit jatkuivat myös Varsina is-suomen ELY- keskuk sen työvoimaosastolta olemme saaneet Työverstas II hankkeeseen työvoimapoliittista avustusta hankekoordina attorin ja hankeva staavan palkkoihin sekä hankkeen hallinnollisiin kuluihin.työterveyshuollon lakisääteiset terveyspalvelut on ostettu Salon Läntiseltä terveysasemalta. Länsirannan ja Salonkadun toimitilat ovat Salon kaupungilta. EkoCenterin toimitila t on vuokra ttu Suurseudun Osuuskaupalta. Salon kaupu nki myönsi avustusta Työnhakuklubin ja Pursimiehenkadun toimintaan. Pursimiehenkadun toimitilat on vuokra ttu Kiinteistöosa keyhtiö Salon Pursimiehenkatu 4:ltä. Oma varainhankintaa olemme hankkineet myyjäisistä, ompelusta, kudonnasta, kierrätyksestä, ruokalasta, atk-kursseista, verstastoiminnasta, EkoCenteristä, sekä talkootöistä. Olemme avu staneet Salon ka upunkia kiinteistöjen tyhjennyk sissä ja ta va roiden siirroissa.

4 Muu. toii-rainta Turun ammattikorkeakoulusta valmistuvat terveydenhoitajaopiskelijat suorittivat terveystarkastuksia työttömille työnhakijoille lehtori Jaana Uutun johdolla. Yhteistyössä Satakunnan ja Turun AMK:n kanssa toteutettiin työttömille nuorille suunnattu Ota koppi ha nkkeen osahank e. Steississä olimme esittelemässä toimintaamme. Osallistuimme vapputapahtumaan Salon torilla. Työverstaan ja EkoCenterin avoimetovet päiviä vietimme keväällä ja syksyllä. Toimintaa esittelimme yhdistysten iltatorilla. Yhteistyössä Filha ry:n kanssa järjestimme Helsingissä elokuussa 2014 koulutuksen vertaistukiryhmien vetäjille. Tupakan vertaistuki vieroituskurssit toteutettiin yhdistyksen tiloissa. Olemme tiedottaneet ja jakaneet Salon mielenterveysseura n Tovi-projektin esitteitäja kerrottu heidän toiminnasta työttömille asiakkaille. Olemme osallistuneet Ely- keskuksen järjestämiin tiedotustilaisuuksiin ja Fyyra -kou lutuksiin sekä Salon k a u pu ngin järjestämiin työllisyystyöryhmiin ja yhdistysiltoihin. Osa llistu imme T yö - Lännen koulutusristeilyyn syyskuussa ja TVY ry:n koulutus-risteilyyn Osallistuimme Hyvä nmielentori tapahtumaan Salon työ- ja toimintakeskukselle lahjoitimme askarteluun sopivaa materiaalia. Riitta Virtanen on ollut luennoimassa, tiedottamassa ja kouluttamassa useissa tilaisuuksissa ja seminaareissa mm. välityömarkkinoistaja kuntouttavan työtoiminnan tarpee llisuudesta, sekä velkaantumisen ennaltaehkäisystä. T VY: n hallituksen jäsenenä Virtanen on o sallistunut asiantuntijana eri ministeriöiden työryhmiin, joissa on käsitelty työttömyyttä ja sen seurauksia. Lisäksi osallistuimme Länsi-Suomen Tuohi pr ojektin koulutuksiin. Salon seurakunnan kanssa jaoimme kauppiaan lahjoittamaa leipää arkipäivisin. Lisäksi olemme jakaneet kauppiaiden lahjoittamia elintarvikkeita vähävaraisille. Havuja havutöihin olemme hakeneet Eero Martelinin metsästä. Suuri kiitos talkoista ja avustuksista! Su u r im m a t k ii t ok se t Salo n kaupungille, Va rsina is-suo men työ- ja elinkeinotoimistolle, Salo n työvoiman palvelukeskukse lle, Va r s i n a i s -Suo me n ELY -k esk u k selle, RAY :lle, Suurs e udun O suuskaupalle, Salo n Se udun Sano mille, J im m s PC S tor ell e, Salo n s e udun ko ulukuntayhtymälle, Turun AM K : ll e, Salon aikuisopistolle, Salon ympär istöhuollo lle, Salon seur akunnalle, RT V:ll e, Fil ha ry: lle, Salon Vi lp a s r y :lle, Eero Martelinille ja kaikille lahjoittajille, jotk a ova t tukene et to imintaamme. Ki it o k s e t m yö s T u ru n Sanomille se kä kaikille yhteistyökumppane illemme. Ilman teidän tuke anne toimintamme ei olisi mahdollista. Salossa Ask o La ine puheenjohta ja Riitta Virtanen toiminnanjohtaja

5 TILINTARKASTUSKERTOMUS Salon alueen Työttömät ry:n jäsenille Olen tarkastanut Salon alueen Työttömät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan tai rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. T OIMINNANT ARKAST USKERT OMUS Olen suorittanut toiminnantarkastuksen tilinpäätöksestä per yhdistyslain 6 luvun 38 a pykälän mukaisesti. Olavi Kon Helenankatu Salo

6 Salon Alueen työttömät ry Salo Yt T A S E - E R I T T E L Y Sisältö Sivu Koneet ja kalusto 1 Muut osakkeet ja osuudet 1 Saamiset 2 Rahat ja pankkisaamiset 2 Oma Pääoma 2 Ostovelat 3 M u ut ve la t 3 Siirtovelat 3 Allekirj oitus 3 Liitteenä tilikohtainen tuloslaskelma ja tase

7 Salo n alue e n työ ttö mät ry. TASE-ERITTELY Sivu 1 Läns iranta 4 A SALO Y- tunnus Tilikausi Rahayks ikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VAST AAVAT AINEELLISET HYÖ DYKKEET Koneet ja kalusto 1161 Koneet ja laitteet ,00 Lis äykset kpl tietokoneita 1 710, MB Sprinter vm , Subaru Legacy BLZ , ,00 Vähennykset Skoda Fabia GHG , , , Poisto 25 % -573, Poisto 25 % , Poisto 25 % -4894, , ,00 Koneet ja kalusto yhteensä ,00 Aineellis et hyödykkeet yhteensä ,00 SIJ OIT UKSET M uut osakkeet ja osuudet 1453 Muut osakkeet ja osuudet 84,09 84,09 Osuus kaupan jäs enosuusmaksu Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 84, 09 Sijoitukset yhteensä 84, 09 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 35409,09

8 Salon alueen työttömät ry. TASE-ERITTELY Sivu 2 Länsiranta 4 A SALO Y- tunnus Tilikausi VAIHTUVAT VAST AAVAT LYHYTAIKAISET SAAM ISET M yyntisaamiset 1701 Myyntisaamiset ( liite ,75 237,75 Myyntisaamis et yhteensä 237,75 M uut saamiset 1762 Verotilisaamiset 18, Muut saamiset ( liite 2.) , , 61 Muut saamiset yhteensä ,61 Siirtosaamiset 1849 Muut siirtosaamiset Tapaturmavakuutus 275,02 TyEL-vakuutus 3 130, ,02 Siirtosaamis et yhteensä 3 405,02 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,38 RAHAT JA PANKKISAAM ISET 1900 Käteisvarat 55, Käteisvarat työverstas 731, Danske Bank F , Danske Bank F , Danske Bank F , ,65 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä ,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT EENSÄ ,03 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä ,12 V A S T A T T A V A A OM A PÄÄOM A 2000 T oimintapääoma 613, Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,28 Tilikauden voitto (tappio) ,74 OMA PÄÄO MA YHTEENSÄ ,02

9 Salon alueen työttömät ry. TASE-ERITTELY Sivu 3 Läns iranta 4 A SALO Y- tunnus Tilikausi VIERAS PÄÄO MA LYHYT AIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 2871 O stovelat ( liite 3.) 841,23 841,23 Ostovelat yhteensä 841,23 Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 9 019, Sos iaaliturvamaksuvelka 997, Ay-jäs enmaks uvelka 340, ,72 Muut velat yhteensä ,72 Siirtovelat 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) , Siirtovelat ( työttömyys vakuutus) 765, ,15 Siirtovelat yhteensä ,15 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,10 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,10 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,12 ym/ C. a 2015

10 P Ä Ä K I R J A, E U R ( a j o p y m ) S I V U S a l o n a l u e e n l y ö t t ö r u l t r y. T I L I K A U S I 1, , J A K S O p 1 1 t ö s l 1 4 ( l u k i t s e m a t t a ) tili T I L I T O S I T E P V M D E B E T K R E D I T A L V S E L I T E 1 _ l e M y y n t i s a a m i s e t ,00 Ket okoski ,75 Salon Vuokrat alot Oy ,00 Fi i ha R y * 0, , 7 5 0, 0 0 0, , , 7 5 * * Q,00 _ 237, _ , , 75 * * * * * T I L E J Ä 1 V I E N T E J Ä 3 0, , 7 5 0, 0 0 0, , * * *

11 P Ä Ä K I R J A, E U R ( a j o p v m ) S I V U S a l o n a l u e e n t y ö t t ö m ä t r y. T I L I K A U S I 1. I J A K S O p ä i i t ö s / 1 4 ( l u k i t s e m a t t a ) t i l i TILI T O S I T E P V M D E B E T K R E D I T A L V S E L I T E L M u u t s a a m i s e t , 6 3 S a l o, k u n t o u t t a v a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0 8 0, , 8 6 t y ö t o i m i n t a E l y - k e s k u s Ely-k eskus E l y - k e s k u s Ely-k eskus E l y - k e s k u s E l y - k e s k u s E l y - k e s k u s E l y - k e s k u s Ely-keskus Ely- kes kus Ely-k eskus E l y - k e s k u s Ely- kes kus E l y - k e s k u s E l y - k e s k u s E l y - k e s k u s Ely-k eskus S a l o S a l o E l y - k e s k u s a v u s t u s , 0 0 0, , , 8 6 * " , 8 6 _ , 8 6 * * * 0, , 8 6 0, 0 0 0, , , 8 6 * * * T I L E J Ä 1 V I E N T E J Ä 2 1

12 P Ä Ä K I R J A, E U R S a l o n a l u e e n t y ö t t ö m i i t r y. tili T I L I T O S I T E P V M ( a, j o p v m ) S I V U 1 T I L I K A U S I J A K S O p l t i t l s / 1 4 ( l u k i t s e m a t t a ) D E B E T K R E D I T A L V S E L L I ' O s t o v e l a t , ,00 Someron lanka ky -27,30 Lounea Oy -81,32 Loune a Oy -37,50 Lounea O y - 7, 0 1 R o u s k i s O y - 6 3, 0 0 S a l o - 8 0, 7 2 S a l o -322,57 Salo -24,71 Saunal ahti Oy -40,10 Elisa O yj -23,90 Lounea Oy -31,10 Lounea Oy , 9 2 0, , , 2 3 0, , , 6 9 _. " , * * * , , , 2 3 0, , , 2 3 * * * T I L E J Ä 1 V I E N T E J Ä 1 3

13 Salon Alueen työttömät ry Salo Yt T A S E K I R J A Sisältö Tuloslaskelma Tase Allekirjoitus Käytetyt kirjat Sivu

14 Salon alueen työttömät ry. TULOSLASKELMA Länsiranta 4 A SALO Y-tunnus Rahayksikkö EURO VARSINAINEN TOIMINTA Toiminta A Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Työhakuklubi Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Työverstas Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Ekotori Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Monitoimintakeskus Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut 13296, , , , , , , , , , , ,44-540,25-688, , ,33-349, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-208, , , , , , , , ,00

15 Salon alueen työttömät ry. TULOSLASKELMA i., 7 W Länsiranta 4 A SALO Y-tunnus Rahayksikkö EURO Muut kulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Yhteisten erien kate Tuotto-/ kulujäämä Varainhankinta Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Kulut yhteensä Varainhankinnan kate Tuotto-/ kulujäämä Tuotto-/kulujäämä Tilikauden tulos TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , , , , ,00-573, , , , , , , , , , , , , , ,11-538, ,57 0,00-195, , , , , , , , , , , ,87

16 Salon alueen ty öttömät ry. TASE Länsiranta 4 A SALO Y-tunnus Rahayk sikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,00 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 84,09 84,09 Sijoituks et yhteensä 84,09 84,09 Pys yvät vastaavat yhteensä , ,09 VAIHTUVAT VAST AAVAT Saamiset Lyhytaikaiset , ,57 Rahat ja pankkisaamiset , , 01 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,58 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,67

17 Salon alueen työt tömät ry. TASE Länsiranta 4 A SALO Y-tunnus Rahayks ikkö EURO V a s t a t t a v a a OM A PÄÄOM A Säädepääoma 613,97 613, 97 Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä ) , ,44 Tilikauden ylijäämälalijäämä , ,87 Oma pääoma yhteens ä , ,28 VIERAS PÄÄOM A Lyhytaikainen , ,39 Vieras pääoma yhteensä , ,39 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,67

18 Salon Alueen Työttömät ry Y (7) Hallituksen allekirjoitus Sa l ossa päivänä maaliskuuta 2015 Ti linpäätö smerkintä: Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu kertomus. Salossa

19 Salon Alueen Työttömät ry Yt (7) Käytetyt kirjat Päivä - ja pääkirja Ta sek irj a ATK-lista Sidottu Käytety tositesarjat: 00 Pääyhdistys 10 Työverstas ja ekotori

20 ALUEEN TYÖTTÖMÄT ry SALON TOIMINTA SUUNNITELMA 2015

21 Salon alu een Työttömät ry Länsiranta 4 A Salo 1(3) To im inta mme ta voitteena on ja tk o ssa k in työttömien se k ä psyyk k isen- että fyysisen hyvinvoinnin ylläpitäminen. T a voit teena on a u tta a työtöntä sijoittumaan uudelleen työ ma rk k in oil le tai uudelleenkoulutukseen. Y le ist ä : T o i m i n t a : Tilanne Salon talousalueella näyttää yhä synkältä, niin nuorten kuin pitkäaikaistyöttömienkin osalta. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa myös vuonna Henkilöt, joilta puuttuu ammatillista koulutusta tai osaamista tämän päivän tarpeisiin, ovat suuressa vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta kokonaan. Yhteiskuntavastuullisena toimijana toimintamme jatkuu samoilla linjoilla kuin vuonna 2014, joskin pyrkimyksemme on entisestään tehostaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Parhaillaan Työnhakuklubin toiminnan tarpeellisuus korostuu, koska atk-taidot työnhaussa ovat tulleet vuosi vuodelta tärkeämmäksi. Työttömien toimintakeskuksen ylläpitoon, hallinnointiin, virkistystoimintaan ja ohjaajien palkkaukseen vu odelle 2015 haemme rahoitusta RAY:ltä. Työttömien määrä Salon talousalueella ei ole laskenut. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys jatkaa nousuaan ja toiminnan piirissä olevat työttömät tarvitsevat kattavaa ja monimuotoista ohjausta, neuvontaa ja virikkeellistä toimintaa. Toiminnassa mukana ovat keittäjä, rahastonhoitaja, korjausompelijat, työnohjaajat, toiminnanjohtaja, siistijät, askarteluapulaiset, työkokeilijat ja Työhakuklubin vetäjät/atk-kouluttajat. Toiminta mme EkoCenterissä Helsingintiellä keskittyy tuotteiden k ierrättä miseen. Työverstas toiminta jatkuu hank ekuvauksen mukaisesti Työversta s II hankkeena. Tarjoamme hankkeessa vuositasolla työvoimapoliittisia toimenpiteitä 50 pitkäaikaistyöttömälle. Yhdistys tarjoaa tukityöllistetyilleen myös ATK-painotteisen työhakuvalmennuskurssin ja parantaa näin työllistetyn työllistymistä avoimille työmarkkinoille tai u udelleenkoulutukseen. Yhdistys tarjoaa työkokeilupaikkoja, työtä palkkatuella ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Puualan askartelua harrastamme kahdesti viikossa Salon seurakunnan isäpoikakerhon tiloissa. Kielikurssit jatkuvat, kuten aikaisempinakin vuosina, kolmesti viikossa. Toimipisteissämme on omat mattokutomot, korjausompelimo, ruok ala, työpaja, EkoCenter, huonekalujen kunnostustoimintaa ja uusiotuotteiden valmistusta. Työ nhakuklubin tav oittee t Työhak uklubin tavoitteena on myös vuonna 2015 pyrkiä vasta amaan työttömien/ pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinoilta syrjäytyneiden tarpeisiin. Tämän toiminnan avulla pyritään ehkäisemään syrjäytymiskehitystä ja katkaisemaan pitkäaikaistyöttömyys sekä parantamaan pitkäaikaistyöttömän elä mänlaatua. Pyrkimys on tehokkaasti poistaa esteitä työmarkkinoille pääsyssä. Työnhakuklubi tulee tulevanakin vuonna järjestämään atk-painotteista työnhakuva lmennusta työttömille työnhakijoille. Nuorten Velkaneuvonta a jatka mme entiseen malliin. Tavoitteet: 1. Työllistymisessä tu keminen 2. Asiakasta tuetaan aktiiviseen työn etsintään 3. Mm. avoimet työpaikat (ohjaaja tiedottaa ja kartoittaa avoimet työpaikat) 4. Tuetaan asiakasta työnhakuprosessissa 5. Työvoimapoliittiseen ja omaehtoiseen k oulu tukseen ohjaaminen 6. Työttömien oma-aloitteisuuteen perustuvaa työskentelyä sekä työllistymiseen perustuvaa muuta toimintaa mm. kudonta -, askartelu-, puu työkerhot

22 Syrjä yt ynnisen enna l ta ehk ä i sy on tä rk ein ta voi te k a ik essa t oiminna ssa mme Toimimme sek ä ryhmissä että yksilön toivomu ksesta käymme henkilökohtaisia keskusteluja heidän/hänen ongelmistaan ja murheistaan. 1. Autetaan rakentamaan polku oman elämänhallintaan 2. Minäkuva ja itsetunto 3. Käyttäytyminen ja motivaatio 4. Omien voimavarojen löytä minen 5. Asenteet ja arvot 6. Yhteistyöta idot 7. Sosiaalinen vuorovaikutus 8. Mielenterveyden ja oman kunnon hoitaminen 2(3) 9. Meillä on asiakkaina myös henkilöitä, joilla on pitkittynyt työttömyys ja työnsaanti mahdollisuudet ovat erittäin pienet. Heille pyrimme järjestämään toimintaa, että vuorokausirytmi pysyisi normaalina. Laaditaan asiakkaan toivomuksesta budjetti, kuinka pieni työmarkkina-/toimeentulotuki riittäisi kattamaan pakolliset kulut. Neuvomme mm. mikä ruoka olisi terveellistä ja samalla edullista. AT K-pa in ot te iset työ nhakuvalmennus kur ss it Jatkamme kiitettävän palautteen saaneita työnhakuvalmennus kursseja vuonna Sisä ltö: 1. Työnhakeminen/tukea antava t keskustelut uuteen työpaikkaan sopeutumisessa ja työelämän a settamissa haasteissa 2. Kirjoitetaan hakemuksia 3. Ma rk k inointik irjeitä 4. Ansioluetteloita (kuvallinen) 5. Internetin ja sähköpostin käyttöä 6. Työhönottoha a sta ttelu 7. Työmotivaatio 8. Työn merk itys (ryhmätyösk entelyä) 9. Työntekijä- ja työsuhde (ryhmätyöskentelyä) 10. Työelämä n muutokset 11. Skannerin, digikameran, kuvankäsittelyohjelmien sekä kopiokoneen ja faxin käyttöä. Vuosittain järjestä mme yhteistyössä Tu run AMK:n k anssa terveyspäiviä ja hiusten leikkauksia, parran muotoilua sekä rakennekäsittelyjä työttömille ammattiopistolla. Toteutamme myös talkootoimintaa va nhuksia ja va jaakuntoisia auttaen eri työsuorituksissa. Näin myös työttömät tuntevat olevansa tarpeellisia ja kuuluvansa yhteiskuntaan. Järjestämme jäsenille patikointi-/pyöräilyretkiä lähiseuduille, sauvakävelyäja kuntosalivuoroja Salohallissa, sekä tupakasta vieroitus kursseja yhteistyössä Filha ry:n kanssa sekä nuorille suunnatun OtaKoppi -hankkeen osahankkeen Satakunnan- ja Tu run AMK:n kanssa. J ärjestämme erilaisia ruoka-, kädenta idon-, koru- ja huovu tuskursseja. Psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi järjestetään mm. kulttuuri-, luonto- ja marjastusretkiä, sekä ns. porinapiiri kokoontuu joka arkipäivä.

23 3(3) Mu u t o im i n t a : Hallinto : T a lo u s: Toimintamme painottuu työttömyyden vä hentä misek si ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi, sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Myös heille, joille ei töitä löydy, pyrimme tarjoamaan aktiivista toimintaa ja kannustamaan osallistumaan eri harrastusten ja liikunnan pariin. Tavoitteemme on tarjota hyödyllisiä/ajankohtaisia luentoja asiantuntijoita apuna käyttäen mm. TELA:n tietoiskuja. Filha ry kouluttaa vapaaehtoisia tupakasta vieroitus ryhmien vetäjäksi. Työttömille tarjoamme atk-taitojen perusvalmiuksia. Lisäksi teemme yhteistyötä Salon Vilpas ry:n kanssa. Yhteistyössä paikallisten kauppiaiden ja seurakunnan kanssa jaamme työttömille asiakkaillemme arkipäivisin elintarvikkeita, joka tulee vähävaraisille asiakkaille todelliseen tarpeeseen. Virkistystoimintaan tulemme panostama an tänäkin vuonna koska luonto- ja virkistysretkien palaute on ollut erinomaista. Yhteistyössä Salon seurakunnan kanssa, vietämme virkistyspäivän leirikeskus Naarilassa. Varsinais- Suomen ELY- kesku ksen tiedotus-/koulutustilaisuuksiin, Työ - Lännen aluepalavereihin ja TVY:n järjestämiin tilaisuuksiin sekä RAY:n järjestämiin koulutuksiin osallistumme aina tilanteen mukaan. Hallituksessa on 3-10 jäsentä sekä puheenjohtaja. Hallituksen jäsenet ovat eri ammattialoilta. Kokouksia on kerran kuukaudessa sekä lisäksi tarpeen mukaan. Ohjausryhmän kokouksia järjestetään vähintä än kolmesti vuodessa. Omaa varainhankintaa tulemme tehostamaan toimintakaudella sekä pyrimme saamaan lahjoituksia eri yhteisöiltä. Tilikauden mahdollista ylijäämää käytämme työllistämiseen ja kalusto- ja laiteinvestointeihin sekä kattamaan Työverstas hanke 11:n alijäämää. Lisäksi käytämme mahdollista ylijäämää työterveyshuoltomenoihin ja työnohjaajien koulutuksiin. Yhteiskunnan av us tukse t: Oman varainhankinnan lisä ksi yhdistys tarvitsee tehokkaan toiminnan aikaan saamiseksi tukea yhteiskunnalta. Suuren suosion saavuttanutta Työhakuklubin toimintaa jatkamme. Avustu sta työnhakuun ja nuorten velkaneuvontaan on anottu Salon kaupungilta. Myös kauppakassipalveluun anomrne avustusta Salon kaupungilta. H ankke e t : Työverstas II hanke jatkaa toimintaansa opastaen puun ja metallin työstöä käsityökaluilla sekä pienkoneilla. Järjestämme myös vanhojen huonekalujen entisöintiä sekä pintakäsittelyä maalaamossa. Taideverstaalla opastetaan eri materiaalien ja työmenetelmien käyttöön. Pienkonekorjaamossa huollamme lahjoituksena saatuja ruohonleikkureita, polkupyöriä ja muita pienkoneita. Kangaspajalla valmistetaan uusituotteita mm. mattoja. Maahanmuuttaja-asiakkaille järjestämme työnhaun ohjausta. Rahoitusta Työversta s II hankk eeseen on haettu V-S Ely- kesk ukseltaja Sa lon kaupungilta. Menoja syntyy, jos toimintoja toteutetaan niin, että pitkäaikaistyöttömien/ syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden aktiivisuus, itsetunto sekä henkinen ja fyysinen hyvinvointi kohentuvat. Tämä on usealle pitkäaikaistyöttömälle välttämätöntä, mikäli mielii takaisin työelämään. Jo pelkästään ryhmään kuuluminen, mielekäs toiminta ryhmässä, uuden oppiminen, säännöllisyys/rytmi voi olla avain pääsemään ihmisarvoisen elämän alkuun ja löytää mielekästä toimintaa ja työtä eläkepäiviin saakka. Tämä on toimintamme tarkoitus, mutta ilman yhteiskunnan avu stu ksia emme pysty toimimaa n.

24 Salon alueen Työttömät ry Länsiranta 4 A 1, Salo Puh: PÖYTÄKI R J A OTE Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: Vuosikokouksen jälkeen Paik ka: Salon alueen Työttömien toimitiloissa Länsiranta Salo Asia t: 1. Ko koukse n av aus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätös valtaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 7 Työllis tämistuki : palkkatuki hake muks e t, työllistettyjen työsopimukset, palkkalaskelmien ja työv oimapo liittis ten avustushakemuste n, sekä muide n rahoitus hake musten ja asiakirjo jen allekirjoittajat. Riitta Virtanen valtuutettiin asiakirjojen allekirjoittajaksi. 10 K o k o u k s e n päättämine n. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ASKO LAINE Asko Laine puheenjohta ja RIITTA VIRTANEN Riitta Virtanen sihteeri Jäljennöksen oikeaksi todistaa 2015 Mervi Helkiö 1 Jånet Virtanen

25 Salon alueen Työttömät ry Länsiranta 1 A SALO Rahoitussuunnitelma v uodelle 2015 Työverstas hanke M e no t Työverstas hanke H e n k i l ö s t ö k u l u t Työllisyyspoliittinen avustus V-S ELY-keskus Mu u t h e n ki l ö s t ö ku l u t Salon kaupunki T y ö l l i s t e t ty j e n k o u l u t u s T y ö l l i s y y s p o l i i t t i n e n a v u s t u s V - S E L Y - k e s k u s Hallinnolliset kulut Tilavuokra Sähkö Vesi Tulot Matkakulut Työllisyyspoliit t inen avust us V - S ELY - kes kus T y ö l l i s y y s p o l i i t t i n e n a v u s t u s V - S E L Y - k e s k u s Kalusto omavarainhankita : Henkilöstö kulut Salon kaupunki A u t o k u l u Puhelin,fax, internet, sähköposti ja monistus 1000 Toimistotarvikkeet 420 Sanomalehdet 500 Pankkikulut 200 Jäsentiedotteet 150 Markkinointi/tiedotus 485 Työntekijöiden tapaturmavakuutukset 895 Omaisuusvakuutukset 460 Muut henkilöstö kulut Hallinnolliset kulut yht Yhteishallinnon kulut: R u o k a i l u - j a k a h v i l a k u l u t R u o k a i l u - j a k a h v i l a t u l o t Jäsenmaksut TVY ja TSL 555 Jäsenmaksu 750 Muut yhteistapahtuma 210 Myyjäiset 1500 TVY:n vuosikokous 400 Ompelu 2300 Muut kokouskulut 150 Kuntouttava t ötoiminta Askartelu ja ompelutatarvikkeet 3100 Kierrätystuotto/pientavara y 3900 Mediamaksu 225 Atk-ja askartelu kurssi tuotto 1100 Yhteishallinnon kulut yht : Varainhankinta yht: (2)

26 2(2) Koulutustoiminnan kulut: Luennoitsijoiden palkkakulut 310 Koulutus ja luentotoiminta 190 Koulutustoiminta kulut yht: Ekocenter Ekocenter Henkilöstö kulut Salon kaupunki Tilavuokra/sähkölvesi Omavarainhankinta Hallinnolliset kulut 4500 Kuntouttava työtoiminta Tiedotus/markkinointi 1000 Kulut kalustosta 2160 Vakuutukset 1200 : : Työnhakuklubi /Nuorten Velkapörssi Työnhakuklubi/Nuorten Velkapörssi Henkilöstökulut Rahoitusta Salon kaupungilta Käyttökulut ( mm.puh., Internet ) 1700 Omavarainhankinta 7000 Markkinointiltiedotus 500 Virkistystoiminta 750 Koulutus/koulutusmateriaaali 2300 Hallinnolliset kulut mm.kirjan ito, tilintarkastus 1500 Laitehuolto 1250 : : Työttömien virkistystoimintaan /ohjaukseen Työttömien virkistystoimintaan /ohjaukseen Henkilöstökulut RAY:n avustus Hallinolliset kulut 2000 RAY:n avustus Luento/retki/virkistystoiminta RAY:n avustus : Menot yhteensä Tulot yhteensä Salossa Riitta Virtanen Salon alueen Työttömät ry

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 5 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Fredrikinkatu 33 A OOl20 HELSINKI Y-tunnus: 077177-g Tilinpäätös 1.1.201 - Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Hallituksen allekirj o ituks et T il intarkastusrnerkintä Luettelo käytetyistä kirj anpitokirj

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2011-1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sis6llysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF TASEKIRJA 1.1.2016 31.12.2016 SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY 2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Jäsenmaksut 23 820,08

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

,~} Partiolippukunta Nummen Erankavijat ry

,~} Partiolippukunta Nummen Erankavijat ry ,~} Partiolippukunta Nummen Erankavijat ry TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2016-31.12.2016 Sisalto: Tuloslaskelma 5.1 Tase 5.4 Tilikartta 5.5 Hallituksen allekirjoitukset 5.7 Tilinpaatosmerkinta 5.7 Tilikausi

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry. Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011. Tase 31.12.2011

Helsingin Metsänkävijät ry. Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011. Tase 31.12.2011 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011 Budjetti vuodeksi 2012 Tuloslaskelmat vuosilta 2007-2011 ja budjetti vuodelle 2012 KOULUTUSTOIMINTA Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budjetti Toteutunut

Lisätiedot

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA

Elite Yhteisöpalvelut Oy TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDEL TA 1.1. - 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014 TASEKIRJA 31.12.2014 Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tif inpddtos ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Toimintakertomus Tuloslaskelma virallinen Tase Tase-erittelyt Tuloslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Prometheus-leirin tuki ry Tilinpäätös 2008 TILINPÄÄTÖS 2008 2 (13) SISÄLLYS 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 2. Tuloslaskelma, lyhyt 3. Tuloslaskelma, pitkä

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012 Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI 1 TILIKAUDELTA Sivu Tase 2 Tuloslaskelma 3 Liitetiedot 4 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot