SALON ALUE E N T YÖT T ÖMÄT r y

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALON ALUE E N T YÖT T ÖMÄT r y"

Transkriptio

1 SALON ALUE E N T YÖT T ÖMÄT r y VUOSIKE RT OM US 2014

2 Vuosikertomus vuodella 2014 Y leistä Hallitus Ohjausryhmän kokouksia on pidetty kaksi vuonna 2014, kutsuttuna V-S ELY- keskus, V-S työ-ja elinkeino toimisto, Salon sosiaalikeskus ja Salon kaupunki. TVY:n v uo sikokous pidettiin Helsingissä 24. ja Vuosikokouksessa yhdistystä edustivat Asko Laine, Petri Lyhtelä, Riitta Virtanen ja Pirkko Voitto. Aluekokouksiin yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet tarpeen mukaan. To iminta Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Salon alueen Työttömät ry teki seuraavia valintoja: Hallituksen jäsenet: Jaakko Lindholm, Mervi Helkiö, Pirkko Voitto ja Petri Lyhtelä. Puheenjohtajaksi valittiin Asko Laine. Kirjanpitäjäksi valittiin tilitoimisto Simo Vuori Ky ja tilintarkastajiksi HTM Kari Kulmala ja varalle HTM Harri Leino. Toiminnantarkastajana jatkoi Olavi Kontto. Järjestäytymiskokous teki seuraavat valinnat: Vara puheenjohtajaksi Pirkko Voitto, sihteeriksi Riitta Virtanen ja rahastonhoitajaksi Asko Laine. Toiminnanjohtajaksi ja kouluttajaksi va littiin Riitta Virta nen. Ruokailua on järjestetty vuodessa n henkilölle. Ompelimossamme on korja usompelua, neulontaa ja kudontaa edullisin hinnoin yhdistyksen jäsenille. Kutomoissa on uusiotuotteina mattojen ja poppanoiden kudonta a. Toiminta on ollut monikulttu urista ja maahanmuuttajille on tarjoutunut hyvä foorumi käytännön kielitaidon harjoitteluun. Maahanmuuttajille on tarjottu myös työnha ku-/ suomenkielen kursseja. T oiminta amme ova t tutustuneet mm. Raa seporin kaupunki, RAY :n tarkastaja, Pieksämäen Bovalius- oppilaitos, Salon kaupungin virkamiehet, TVY ry:n toimijat, useat työttömien yhdistykset, poliitikot, yrittäjät, useat eri yhdistykset ja oppilaitokset Varsinais- Su omesta ja Uudeltamaa lta. Y hdistyk sessä on ollu t yksi merkonomiopisk elija työssäoppimisjak soillaja tarjosimme k esätöitä kolmelle nuorelle. Lisäksi Meritalon ja Moision kouluista oli opiskelijoita TET-jaksoilla. Työnohjaajille on tarjottu työnohjaajan koulutusta Salon Aikuisopistolla. Lisäksi kerran kuukaudessa työnohjaajat ovat saaneet työpaikallaan ohjausta Muurlan opiston työnohjaajaksi valmistuvalta opiskelijalta. Y h d i st y s on tarjonnut työvoimapoliittisia toimenpiteitä 196 eri henkilölle vuonna 2014, Salon työ- ja toimintakeskuksen kautta to iminnassa on o llut kaks i he nkilö ä ja yhdyskuntapalvelua s uoritti kaks i he nkilöä. T y ö n h a k u k l u b i Ve l k a p ö rssi Työnhakuklubin rahoituksen saimme Salon ka upungilta. Vaikeasta työllisyystilanteesta huolimatta olemme saaneet yleisille työmark kinoille 12 henkilöä ja omaehtoiseen koulu tukseen 26 henkilöä. Atk-painotteisiin työnhakuvalmennuskursseihin on osallistunut 61 henkilöä. Asiakkaita Työnhakuklubissa on käynyt päivittäin ja meillä on valmiudet jatkaa toimintaa jatkossakin. Työnhakuryhmien lisäksi työttömille on tarjottu atk:n perusvalmiuksia, joka on todella tärkeää tämän päivän työnhaussa. Yhdistyksessä tuettuna työllistetyille ja muissa toimenpiteissä olleille on annettu atk-kurssitusta työnhakuun liittyen. Työnhakuklubin ohjaajana/atk- kouluttajana on toiminut kaksi henkilöä. Nuoria asiakkaita on ohjattu velkaneuvontaan mm. ammattioppilaitoksista, aikuisopistolta, nuorten työpajoilta, työ- ja elinkeinotoimistosta, sosiaalikeskuksesta, Etapista, MLL:stä, sekä Diakoniatyön ohjaa mana. Nuorien asia kkaiden määrä on vuoden 2014 a ikana entisestään lisääntynyt. Asiakkaita velkaneuvonnassa vuonna 2014 on ollut 114 henkilöä. Riitta Virtanen on pitänyt nuorten velkaa ntumisen ennalta ehkä isemiseksi infotilaisuuksia kohderyhmälle.

3 Työverstas E k o C e n t e r Työverstashanke II on toiminut hankekuvauksen mukaisesti ja työllistänyt hankevastaavan, hankekoordinaattorin, seitsemän työnohjaajaa ja toimistotyöntekijän. Hankkeen osalta hankesuunnitelman mukaiset asiakastavoitteet saavutettiin. Maahanmuuttaja-asiakkaille on tarjottu työnhaku-/kielikoulutusta. Hankekoordinaatti ja hankevastaava ovat luoneet verkostoa avoimilla työma rk k inoilla toimiviin yrityksiin. Vanhus palv e lu EkoCenterissä otimme vastaan lahjoituksina lähes kaikkea kierrätysmyyntiin soveltuvaa tavaraa, jonka testasimme ja siistimme tarpeen mukaan myynti-kuntoiseksi. Osa purettiin uusiotuotteiden materiaaliksi. EkoCenterin kaksivuotisjuhlaa vietimme Tapahtumaa tuki RTVyhtymä ja Jimm's PC Store. EkoCenterissä järjestettiin tietoiskuja jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Työnohjaajina on toiminut kuusi henkilöä. Uutta toiminnassamme on Kierrätyskontti-toiminta Rouskiksen kanssa. Uusimme kalustoa vuoden 2014 aikana. Salon kaupungin vanhuspalvelun kauppakassipalvelu on toiminut koko vuoden ja siitä on saatu hyvää palautetta. Samoin vanhainkotien apu-talkkari toimintaa on ollut maanantaisin. Toiminta on työllistänyt viisi henkilöä. Vi rk isty s Talo us Helmikuussa 2014 teimme retken Raisioon. Maaliskuussa vierailimme Turussa käsityö- ja antiikkimessuilla. Pääsijäismyyjäiset järjestettiin Työsalossa Virk istys- ja tyk y päiviä vietimme keväällä ja syksyllä Teijon retkeilyalueella ja Vuohensaar en virkistysalueella. Elokuussa osallistuimme yhdistysten iltatorille. Vierailimme Korkeasaaressa. Syyskuussa järjestettiin laivaseminaari työ ttö myy den edunvalv onnasta. Salon se ur akunnan kutsumana vietimme päivän leirikeskus Naarilassa Tampere en Suomen käde ntaidot messuilla vierailimme 14.marraskuuta. Joulukuussa vierailimme taidemuseo Veturitallissa ja Salon e lektr oniikkamuseo ssa. Järjestimme Salohallissa kuntoliikuntaa kahdesti viikossa. Lisäksi järjestimme jumppaa ja sauvakävelyä, sekä koru- ja askartelukursseja. Puualan askartelua olemme järjestäneet entiseen malliin talvikautena joka tiistai ja torstai, sekä ranskan ja englannin kielikursseja viikoittain. Lisäksi vuoden aikana järjestimme hius-/ parranajo- ja terveyspäiviä. Tupakasta vieroitus-kurssit jatkuivat myös Varsina is-suomen ELY- keskuk sen työvoimaosastolta olemme saaneet Työverstas II hankkeeseen työvoimapoliittista avustusta hankekoordina attorin ja hankeva staavan palkkoihin sekä hankkeen hallinnollisiin kuluihin.työterveyshuollon lakisääteiset terveyspalvelut on ostettu Salon Läntiseltä terveysasemalta. Länsirannan ja Salonkadun toimitilat ovat Salon kaupungilta. EkoCenterin toimitila t on vuokra ttu Suurseudun Osuuskaupalta. Salon kaupu nki myönsi avustusta Työnhakuklubin ja Pursimiehenkadun toimintaan. Pursimiehenkadun toimitilat on vuokra ttu Kiinteistöosa keyhtiö Salon Pursimiehenkatu 4:ltä. Oma varainhankintaa olemme hankkineet myyjäisistä, ompelusta, kudonnasta, kierrätyksestä, ruokalasta, atk-kursseista, verstastoiminnasta, EkoCenteristä, sekä talkootöistä. Olemme avu staneet Salon ka upunkia kiinteistöjen tyhjennyk sissä ja ta va roiden siirroissa.

4 Muu. toii-rainta Turun ammattikorkeakoulusta valmistuvat terveydenhoitajaopiskelijat suorittivat terveystarkastuksia työttömille työnhakijoille lehtori Jaana Uutun johdolla. Yhteistyössä Satakunnan ja Turun AMK:n kanssa toteutettiin työttömille nuorille suunnattu Ota koppi ha nkkeen osahank e. Steississä olimme esittelemässä toimintaamme. Osallistuimme vapputapahtumaan Salon torilla. Työverstaan ja EkoCenterin avoimetovet päiviä vietimme keväällä ja syksyllä. Toimintaa esittelimme yhdistysten iltatorilla. Yhteistyössä Filha ry:n kanssa järjestimme Helsingissä elokuussa 2014 koulutuksen vertaistukiryhmien vetäjille. Tupakan vertaistuki vieroituskurssit toteutettiin yhdistyksen tiloissa. Olemme tiedottaneet ja jakaneet Salon mielenterveysseura n Tovi-projektin esitteitäja kerrottu heidän toiminnasta työttömille asiakkaille. Olemme osallistuneet Ely- keskuksen järjestämiin tiedotustilaisuuksiin ja Fyyra -kou lutuksiin sekä Salon k a u pu ngin järjestämiin työllisyystyöryhmiin ja yhdistysiltoihin. Osa llistu imme T yö - Lännen koulutusristeilyyn syyskuussa ja TVY ry:n koulutus-risteilyyn Osallistuimme Hyvä nmielentori tapahtumaan Salon työ- ja toimintakeskukselle lahjoitimme askarteluun sopivaa materiaalia. Riitta Virtanen on ollut luennoimassa, tiedottamassa ja kouluttamassa useissa tilaisuuksissa ja seminaareissa mm. välityömarkkinoistaja kuntouttavan työtoiminnan tarpee llisuudesta, sekä velkaantumisen ennaltaehkäisystä. T VY: n hallituksen jäsenenä Virtanen on o sallistunut asiantuntijana eri ministeriöiden työryhmiin, joissa on käsitelty työttömyyttä ja sen seurauksia. Lisäksi osallistuimme Länsi-Suomen Tuohi pr ojektin koulutuksiin. Salon seurakunnan kanssa jaoimme kauppiaan lahjoittamaa leipää arkipäivisin. Lisäksi olemme jakaneet kauppiaiden lahjoittamia elintarvikkeita vähävaraisille. Havuja havutöihin olemme hakeneet Eero Martelinin metsästä. Suuri kiitos talkoista ja avustuksista! Su u r im m a t k ii t ok se t Salo n kaupungille, Va rsina is-suo men työ- ja elinkeinotoimistolle, Salo n työvoiman palvelukeskukse lle, Va r s i n a i s -Suo me n ELY -k esk u k selle, RAY :lle, Suurs e udun O suuskaupalle, Salo n Se udun Sano mille, J im m s PC S tor ell e, Salo n s e udun ko ulukuntayhtymälle, Turun AM K : ll e, Salon aikuisopistolle, Salon ympär istöhuollo lle, Salon seur akunnalle, RT V:ll e, Fil ha ry: lle, Salon Vi lp a s r y :lle, Eero Martelinille ja kaikille lahjoittajille, jotk a ova t tukene et to imintaamme. Ki it o k s e t m yö s T u ru n Sanomille se kä kaikille yhteistyökumppane illemme. Ilman teidän tuke anne toimintamme ei olisi mahdollista. Salossa Ask o La ine puheenjohta ja Riitta Virtanen toiminnanjohtaja

5 TILINTARKASTUSKERTOMUS Salon alueen Työttömät ry:n jäsenille Olen tarkastanut Salon alueen Työttömät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan tai rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. T OIMINNANT ARKAST USKERT OMUS Olen suorittanut toiminnantarkastuksen tilinpäätöksestä per yhdistyslain 6 luvun 38 a pykälän mukaisesti. Olavi Kon Helenankatu Salo

6 Salon Alueen työttömät ry Salo Yt T A S E - E R I T T E L Y Sisältö Sivu Koneet ja kalusto 1 Muut osakkeet ja osuudet 1 Saamiset 2 Rahat ja pankkisaamiset 2 Oma Pääoma 2 Ostovelat 3 M u ut ve la t 3 Siirtovelat 3 Allekirj oitus 3 Liitteenä tilikohtainen tuloslaskelma ja tase

7 Salo n alue e n työ ttö mät ry. TASE-ERITTELY Sivu 1 Läns iranta 4 A SALO Y- tunnus Tilikausi Rahayks ikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VAST AAVAT AINEELLISET HYÖ DYKKEET Koneet ja kalusto 1161 Koneet ja laitteet ,00 Lis äykset kpl tietokoneita 1 710, MB Sprinter vm , Subaru Legacy BLZ , ,00 Vähennykset Skoda Fabia GHG , , , Poisto 25 % -573, Poisto 25 % , Poisto 25 % -4894, , ,00 Koneet ja kalusto yhteensä ,00 Aineellis et hyödykkeet yhteensä ,00 SIJ OIT UKSET M uut osakkeet ja osuudet 1453 Muut osakkeet ja osuudet 84,09 84,09 Osuus kaupan jäs enosuusmaksu Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 84, 09 Sijoitukset yhteensä 84, 09 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 35409,09

8 Salon alueen työttömät ry. TASE-ERITTELY Sivu 2 Länsiranta 4 A SALO Y- tunnus Tilikausi VAIHTUVAT VAST AAVAT LYHYTAIKAISET SAAM ISET M yyntisaamiset 1701 Myyntisaamiset ( liite ,75 237,75 Myyntisaamis et yhteensä 237,75 M uut saamiset 1762 Verotilisaamiset 18, Muut saamiset ( liite 2.) , , 61 Muut saamiset yhteensä ,61 Siirtosaamiset 1849 Muut siirtosaamiset Tapaturmavakuutus 275,02 TyEL-vakuutus 3 130, ,02 Siirtosaamis et yhteensä 3 405,02 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,38 RAHAT JA PANKKISAAM ISET 1900 Käteisvarat 55, Käteisvarat työverstas 731, Danske Bank F , Danske Bank F , Danske Bank F , ,65 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä ,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT EENSÄ ,03 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä ,12 V A S T A T T A V A A OM A PÄÄOM A 2000 T oimintapääoma 613, Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,28 Tilikauden voitto (tappio) ,74 OMA PÄÄO MA YHTEENSÄ ,02

9 Salon alueen työttömät ry. TASE-ERITTELY Sivu 3 Läns iranta 4 A SALO Y- tunnus Tilikausi VIERAS PÄÄO MA LYHYT AIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 2871 O stovelat ( liite 3.) 841,23 841,23 Ostovelat yhteensä 841,23 Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 9 019, Sos iaaliturvamaksuvelka 997, Ay-jäs enmaks uvelka 340, ,72 Muut velat yhteensä ,72 Siirtovelat 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) , Siirtovelat ( työttömyys vakuutus) 765, ,15 Siirtovelat yhteensä ,15 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,10 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,10 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,12 ym/ C. a 2015

10 P Ä Ä K I R J A, E U R ( a j o p y m ) S I V U S a l o n a l u e e n l y ö t t ö r u l t r y. T I L I K A U S I 1, , J A K S O p 1 1 t ö s l 1 4 ( l u k i t s e m a t t a ) tili T I L I T O S I T E P V M D E B E T K R E D I T A L V S E L I T E 1 _ l e M y y n t i s a a m i s e t ,00 Ket okoski ,75 Salon Vuokrat alot Oy ,00 Fi i ha R y * 0, , 7 5 0, 0 0 0, , , 7 5 * * Q,00 _ 237, _ , , 75 * * * * * T I L E J Ä 1 V I E N T E J Ä 3 0, , 7 5 0, 0 0 0, , * * *

11 P Ä Ä K I R J A, E U R ( a j o p v m ) S I V U S a l o n a l u e e n t y ö t t ö m ä t r y. T I L I K A U S I 1. I J A K S O p ä i i t ö s / 1 4 ( l u k i t s e m a t t a ) t i l i TILI T O S I T E P V M D E B E T K R E D I T A L V S E L I T E L M u u t s a a m i s e t , 6 3 S a l o, k u n t o u t t a v a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0 8 0, , 8 6 t y ö t o i m i n t a E l y - k e s k u s Ely-k eskus E l y - k e s k u s Ely-k eskus E l y - k e s k u s E l y - k e s k u s E l y - k e s k u s E l y - k e s k u s Ely-keskus Ely- kes kus Ely-k eskus E l y - k e s k u s Ely- kes kus E l y - k e s k u s E l y - k e s k u s E l y - k e s k u s Ely-k eskus S a l o S a l o E l y - k e s k u s a v u s t u s , 0 0 0, , , 8 6 * " , 8 6 _ , 8 6 * * * 0, , 8 6 0, 0 0 0, , , 8 6 * * * T I L E J Ä 1 V I E N T E J Ä 2 1

12 P Ä Ä K I R J A, E U R S a l o n a l u e e n t y ö t t ö m i i t r y. tili T I L I T O S I T E P V M ( a, j o p v m ) S I V U 1 T I L I K A U S I J A K S O p l t i t l s / 1 4 ( l u k i t s e m a t t a ) D E B E T K R E D I T A L V S E L L I ' O s t o v e l a t , ,00 Someron lanka ky -27,30 Lounea Oy -81,32 Loune a Oy -37,50 Lounea O y - 7, 0 1 R o u s k i s O y - 6 3, 0 0 S a l o - 8 0, 7 2 S a l o -322,57 Salo -24,71 Saunal ahti Oy -40,10 Elisa O yj -23,90 Lounea Oy -31,10 Lounea Oy , 9 2 0, , , 2 3 0, , , 6 9 _. " , * * * , , , 2 3 0, , , 2 3 * * * T I L E J Ä 1 V I E N T E J Ä 1 3

13 Salon Alueen työttömät ry Salo Yt T A S E K I R J A Sisältö Tuloslaskelma Tase Allekirjoitus Käytetyt kirjat Sivu

14 Salon alueen työttömät ry. TULOSLASKELMA Länsiranta 4 A SALO Y-tunnus Rahayksikkö EURO VARSINAINEN TOIMINTA Toiminta A Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Työhakuklubi Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Työverstas Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Ekotori Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Monitoimintakeskus Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut 13296, , , , , , , , , , , ,44-540,25-688, , ,33-349, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-208, , , , , , , , ,00

15 Salon alueen työttömät ry. TULOSLASKELMA i., 7 W Länsiranta 4 A SALO Y-tunnus Rahayksikkö EURO Muut kulut Kulut yhteensä Toiminnanalan kate Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Yhteisten erien kate Tuotto-/ kulujäämä Varainhankinta Tuotot Tuotot yhteensä Kulut Kulut yhteensä Varainhankinnan kate Tuotto-/ kulujäämä Tuotto-/kulujäämä Tilikauden tulos TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , , , , ,00-573, , , , , , , , , , , , , , ,11-538, ,57 0,00-195, , , , , , , , , , , ,87

16 Salon alueen ty öttömät ry. TASE Länsiranta 4 A SALO Y-tunnus Rahayk sikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,00 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 84,09 84,09 Sijoituks et yhteensä 84,09 84,09 Pys yvät vastaavat yhteensä , ,09 VAIHTUVAT VAST AAVAT Saamiset Lyhytaikaiset , ,57 Rahat ja pankkisaamiset , , 01 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,58 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,67

17 Salon alueen työt tömät ry. TASE Länsiranta 4 A SALO Y-tunnus Rahayks ikkö EURO V a s t a t t a v a a OM A PÄÄOM A Säädepääoma 613,97 613, 97 Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä ) , ,44 Tilikauden ylijäämälalijäämä , ,87 Oma pääoma yhteens ä , ,28 VIERAS PÄÄOM A Lyhytaikainen , ,39 Vieras pääoma yhteensä , ,39 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,67

18 Salon Alueen Työttömät ry Y (7) Hallituksen allekirjoitus Sa l ossa päivänä maaliskuuta 2015 Ti linpäätö smerkintä: Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu kertomus. Salossa

19 Salon Alueen Työttömät ry Yt (7) Käytetyt kirjat Päivä - ja pääkirja Ta sek irj a ATK-lista Sidottu Käytety tositesarjat: 00 Pääyhdistys 10 Työverstas ja ekotori

20 ALUEEN TYÖTTÖMÄT ry SALON TOIMINTA SUUNNITELMA 2015

21 Salon alu een Työttömät ry Länsiranta 4 A Salo 1(3) To im inta mme ta voitteena on ja tk o ssa k in työttömien se k ä psyyk k isen- että fyysisen hyvinvoinnin ylläpitäminen. T a voit teena on a u tta a työtöntä sijoittumaan uudelleen työ ma rk k in oil le tai uudelleenkoulutukseen. Y le ist ä : T o i m i n t a : Tilanne Salon talousalueella näyttää yhä synkältä, niin nuorten kuin pitkäaikaistyöttömienkin osalta. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa myös vuonna Henkilöt, joilta puuttuu ammatillista koulutusta tai osaamista tämän päivän tarpeisiin, ovat suuressa vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta kokonaan. Yhteiskuntavastuullisena toimijana toimintamme jatkuu samoilla linjoilla kuin vuonna 2014, joskin pyrkimyksemme on entisestään tehostaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Parhaillaan Työnhakuklubin toiminnan tarpeellisuus korostuu, koska atk-taidot työnhaussa ovat tulleet vuosi vuodelta tärkeämmäksi. Työttömien toimintakeskuksen ylläpitoon, hallinnointiin, virkistystoimintaan ja ohjaajien palkkaukseen vu odelle 2015 haemme rahoitusta RAY:ltä. Työttömien määrä Salon talousalueella ei ole laskenut. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys jatkaa nousuaan ja toiminnan piirissä olevat työttömät tarvitsevat kattavaa ja monimuotoista ohjausta, neuvontaa ja virikkeellistä toimintaa. Toiminnassa mukana ovat keittäjä, rahastonhoitaja, korjausompelijat, työnohjaajat, toiminnanjohtaja, siistijät, askarteluapulaiset, työkokeilijat ja Työhakuklubin vetäjät/atk-kouluttajat. Toiminta mme EkoCenterissä Helsingintiellä keskittyy tuotteiden k ierrättä miseen. Työverstas toiminta jatkuu hank ekuvauksen mukaisesti Työversta s II hankkeena. Tarjoamme hankkeessa vuositasolla työvoimapoliittisia toimenpiteitä 50 pitkäaikaistyöttömälle. Yhdistys tarjoaa tukityöllistetyilleen myös ATK-painotteisen työhakuvalmennuskurssin ja parantaa näin työllistetyn työllistymistä avoimille työmarkkinoille tai u udelleenkoulutukseen. Yhdistys tarjoaa työkokeilupaikkoja, työtä palkkatuella ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Puualan askartelua harrastamme kahdesti viikossa Salon seurakunnan isäpoikakerhon tiloissa. Kielikurssit jatkuvat, kuten aikaisempinakin vuosina, kolmesti viikossa. Toimipisteissämme on omat mattokutomot, korjausompelimo, ruok ala, työpaja, EkoCenter, huonekalujen kunnostustoimintaa ja uusiotuotteiden valmistusta. Työ nhakuklubin tav oittee t Työhak uklubin tavoitteena on myös vuonna 2015 pyrkiä vasta amaan työttömien/ pitkäaikaistyöttömien ja työmarkkinoilta syrjäytyneiden tarpeisiin. Tämän toiminnan avulla pyritään ehkäisemään syrjäytymiskehitystä ja katkaisemaan pitkäaikaistyöttömyys sekä parantamaan pitkäaikaistyöttömän elä mänlaatua. Pyrkimys on tehokkaasti poistaa esteitä työmarkkinoille pääsyssä. Työnhakuklubi tulee tulevanakin vuonna järjestämään atk-painotteista työnhakuva lmennusta työttömille työnhakijoille. Nuorten Velkaneuvonta a jatka mme entiseen malliin. Tavoitteet: 1. Työllistymisessä tu keminen 2. Asiakasta tuetaan aktiiviseen työn etsintään 3. Mm. avoimet työpaikat (ohjaaja tiedottaa ja kartoittaa avoimet työpaikat) 4. Tuetaan asiakasta työnhakuprosessissa 5. Työvoimapoliittiseen ja omaehtoiseen k oulu tukseen ohjaaminen 6. Työttömien oma-aloitteisuuteen perustuvaa työskentelyä sekä työllistymiseen perustuvaa muuta toimintaa mm. kudonta -, askartelu-, puu työkerhot

22 Syrjä yt ynnisen enna l ta ehk ä i sy on tä rk ein ta voi te k a ik essa t oiminna ssa mme Toimimme sek ä ryhmissä että yksilön toivomu ksesta käymme henkilökohtaisia keskusteluja heidän/hänen ongelmistaan ja murheistaan. 1. Autetaan rakentamaan polku oman elämänhallintaan 2. Minäkuva ja itsetunto 3. Käyttäytyminen ja motivaatio 4. Omien voimavarojen löytä minen 5. Asenteet ja arvot 6. Yhteistyöta idot 7. Sosiaalinen vuorovaikutus 8. Mielenterveyden ja oman kunnon hoitaminen 2(3) 9. Meillä on asiakkaina myös henkilöitä, joilla on pitkittynyt työttömyys ja työnsaanti mahdollisuudet ovat erittäin pienet. Heille pyrimme järjestämään toimintaa, että vuorokausirytmi pysyisi normaalina. Laaditaan asiakkaan toivomuksesta budjetti, kuinka pieni työmarkkina-/toimeentulotuki riittäisi kattamaan pakolliset kulut. Neuvomme mm. mikä ruoka olisi terveellistä ja samalla edullista. AT K-pa in ot te iset työ nhakuvalmennus kur ss it Jatkamme kiitettävän palautteen saaneita työnhakuvalmennus kursseja vuonna Sisä ltö: 1. Työnhakeminen/tukea antava t keskustelut uuteen työpaikkaan sopeutumisessa ja työelämän a settamissa haasteissa 2. Kirjoitetaan hakemuksia 3. Ma rk k inointik irjeitä 4. Ansioluetteloita (kuvallinen) 5. Internetin ja sähköpostin käyttöä 6. Työhönottoha a sta ttelu 7. Työmotivaatio 8. Työn merk itys (ryhmätyösk entelyä) 9. Työntekijä- ja työsuhde (ryhmätyöskentelyä) 10. Työelämä n muutokset 11. Skannerin, digikameran, kuvankäsittelyohjelmien sekä kopiokoneen ja faxin käyttöä. Vuosittain järjestä mme yhteistyössä Tu run AMK:n k anssa terveyspäiviä ja hiusten leikkauksia, parran muotoilua sekä rakennekäsittelyjä työttömille ammattiopistolla. Toteutamme myös talkootoimintaa va nhuksia ja va jaakuntoisia auttaen eri työsuorituksissa. Näin myös työttömät tuntevat olevansa tarpeellisia ja kuuluvansa yhteiskuntaan. Järjestämme jäsenille patikointi-/pyöräilyretkiä lähiseuduille, sauvakävelyäja kuntosalivuoroja Salohallissa, sekä tupakasta vieroitus kursseja yhteistyössä Filha ry:n kanssa sekä nuorille suunnatun OtaKoppi -hankkeen osahankkeen Satakunnan- ja Tu run AMK:n kanssa. J ärjestämme erilaisia ruoka-, kädenta idon-, koru- ja huovu tuskursseja. Psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi järjestetään mm. kulttuuri-, luonto- ja marjastusretkiä, sekä ns. porinapiiri kokoontuu joka arkipäivä.

23 3(3) Mu u t o im i n t a : Hallinto : T a lo u s: Toimintamme painottuu työttömyyden vä hentä misek si ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi, sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Myös heille, joille ei töitä löydy, pyrimme tarjoamaan aktiivista toimintaa ja kannustamaan osallistumaan eri harrastusten ja liikunnan pariin. Tavoitteemme on tarjota hyödyllisiä/ajankohtaisia luentoja asiantuntijoita apuna käyttäen mm. TELA:n tietoiskuja. Filha ry kouluttaa vapaaehtoisia tupakasta vieroitus ryhmien vetäjäksi. Työttömille tarjoamme atk-taitojen perusvalmiuksia. Lisäksi teemme yhteistyötä Salon Vilpas ry:n kanssa. Yhteistyössä paikallisten kauppiaiden ja seurakunnan kanssa jaamme työttömille asiakkaillemme arkipäivisin elintarvikkeita, joka tulee vähävaraisille asiakkaille todelliseen tarpeeseen. Virkistystoimintaan tulemme panostama an tänäkin vuonna koska luonto- ja virkistysretkien palaute on ollut erinomaista. Yhteistyössä Salon seurakunnan kanssa, vietämme virkistyspäivän leirikeskus Naarilassa. Varsinais- Suomen ELY- kesku ksen tiedotus-/koulutustilaisuuksiin, Työ - Lännen aluepalavereihin ja TVY:n järjestämiin tilaisuuksiin sekä RAY:n järjestämiin koulutuksiin osallistumme aina tilanteen mukaan. Hallituksessa on 3-10 jäsentä sekä puheenjohtaja. Hallituksen jäsenet ovat eri ammattialoilta. Kokouksia on kerran kuukaudessa sekä lisäksi tarpeen mukaan. Ohjausryhmän kokouksia järjestetään vähintä än kolmesti vuodessa. Omaa varainhankintaa tulemme tehostamaan toimintakaudella sekä pyrimme saamaan lahjoituksia eri yhteisöiltä. Tilikauden mahdollista ylijäämää käytämme työllistämiseen ja kalusto- ja laiteinvestointeihin sekä kattamaan Työverstas hanke 11:n alijäämää. Lisäksi käytämme mahdollista ylijäämää työterveyshuoltomenoihin ja työnohjaajien koulutuksiin. Yhteiskunnan av us tukse t: Oman varainhankinnan lisä ksi yhdistys tarvitsee tehokkaan toiminnan aikaan saamiseksi tukea yhteiskunnalta. Suuren suosion saavuttanutta Työhakuklubin toimintaa jatkamme. Avustu sta työnhakuun ja nuorten velkaneuvontaan on anottu Salon kaupungilta. Myös kauppakassipalveluun anomrne avustusta Salon kaupungilta. H ankke e t : Työverstas II hanke jatkaa toimintaansa opastaen puun ja metallin työstöä käsityökaluilla sekä pienkoneilla. Järjestämme myös vanhojen huonekalujen entisöintiä sekä pintakäsittelyä maalaamossa. Taideverstaalla opastetaan eri materiaalien ja työmenetelmien käyttöön. Pienkonekorjaamossa huollamme lahjoituksena saatuja ruohonleikkureita, polkupyöriä ja muita pienkoneita. Kangaspajalla valmistetaan uusituotteita mm. mattoja. Maahanmuuttaja-asiakkaille järjestämme työnhaun ohjausta. Rahoitusta Työversta s II hankk eeseen on haettu V-S Ely- kesk ukseltaja Sa lon kaupungilta. Menoja syntyy, jos toimintoja toteutetaan niin, että pitkäaikaistyöttömien/ syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden aktiivisuus, itsetunto sekä henkinen ja fyysinen hyvinvointi kohentuvat. Tämä on usealle pitkäaikaistyöttömälle välttämätöntä, mikäli mielii takaisin työelämään. Jo pelkästään ryhmään kuuluminen, mielekäs toiminta ryhmässä, uuden oppiminen, säännöllisyys/rytmi voi olla avain pääsemään ihmisarvoisen elämän alkuun ja löytää mielekästä toimintaa ja työtä eläkepäiviin saakka. Tämä on toimintamme tarkoitus, mutta ilman yhteiskunnan avu stu ksia emme pysty toimimaa n.

24 Salon alueen Työttömät ry Länsiranta 4 A 1, Salo Puh: PÖYTÄKI R J A OTE Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: Vuosikokouksen jälkeen Paik ka: Salon alueen Työttömien toimitiloissa Länsiranta Salo Asia t: 1. Ko koukse n av aus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätös valtaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 7 Työllis tämistuki : palkkatuki hake muks e t, työllistettyjen työsopimukset, palkkalaskelmien ja työv oimapo liittis ten avustushakemuste n, sekä muide n rahoitus hake musten ja asiakirjo jen allekirjoittajat. Riitta Virtanen valtuutettiin asiakirjojen allekirjoittajaksi. 10 K o k o u k s e n päättämine n. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ASKO LAINE Asko Laine puheenjohta ja RIITTA VIRTANEN Riitta Virtanen sihteeri Jäljennöksen oikeaksi todistaa 2015 Mervi Helkiö 1 Jånet Virtanen

25 Salon alueen Työttömät ry Länsiranta 1 A SALO Rahoitussuunnitelma v uodelle 2015 Työverstas hanke M e no t Työverstas hanke H e n k i l ö s t ö k u l u t Työllisyyspoliittinen avustus V-S ELY-keskus Mu u t h e n ki l ö s t ö ku l u t Salon kaupunki T y ö l l i s t e t ty j e n k o u l u t u s T y ö l l i s y y s p o l i i t t i n e n a v u s t u s V - S E L Y - k e s k u s Hallinnolliset kulut Tilavuokra Sähkö Vesi Tulot Matkakulut Työllisyyspoliit t inen avust us V - S ELY - kes kus T y ö l l i s y y s p o l i i t t i n e n a v u s t u s V - S E L Y - k e s k u s Kalusto omavarainhankita : Henkilöstö kulut Salon kaupunki A u t o k u l u Puhelin,fax, internet, sähköposti ja monistus 1000 Toimistotarvikkeet 420 Sanomalehdet 500 Pankkikulut 200 Jäsentiedotteet 150 Markkinointi/tiedotus 485 Työntekijöiden tapaturmavakuutukset 895 Omaisuusvakuutukset 460 Muut henkilöstö kulut Hallinnolliset kulut yht Yhteishallinnon kulut: R u o k a i l u - j a k a h v i l a k u l u t R u o k a i l u - j a k a h v i l a t u l o t Jäsenmaksut TVY ja TSL 555 Jäsenmaksu 750 Muut yhteistapahtuma 210 Myyjäiset 1500 TVY:n vuosikokous 400 Ompelu 2300 Muut kokouskulut 150 Kuntouttava t ötoiminta Askartelu ja ompelutatarvikkeet 3100 Kierrätystuotto/pientavara y 3900 Mediamaksu 225 Atk-ja askartelu kurssi tuotto 1100 Yhteishallinnon kulut yht : Varainhankinta yht: (2)

26 2(2) Koulutustoiminnan kulut: Luennoitsijoiden palkkakulut 310 Koulutus ja luentotoiminta 190 Koulutustoiminta kulut yht: Ekocenter Ekocenter Henkilöstö kulut Salon kaupunki Tilavuokra/sähkölvesi Omavarainhankinta Hallinnolliset kulut 4500 Kuntouttava työtoiminta Tiedotus/markkinointi 1000 Kulut kalustosta 2160 Vakuutukset 1200 : : Työnhakuklubi /Nuorten Velkapörssi Työnhakuklubi/Nuorten Velkapörssi Henkilöstökulut Rahoitusta Salon kaupungilta Käyttökulut ( mm.puh., Internet ) 1700 Omavarainhankinta 7000 Markkinointiltiedotus 500 Virkistystoiminta 750 Koulutus/koulutusmateriaaali 2300 Hallinnolliset kulut mm.kirjan ito, tilintarkastus 1500 Laitehuolto 1250 : : Työttömien virkistystoimintaan /ohjaukseen Työttömien virkistystoimintaan /ohjaukseen Henkilöstökulut RAY:n avustus Hallinolliset kulut 2000 RAY:n avustus Luento/retki/virkistystoiminta RAY:n avustus : Menot yhteensä Tulot yhteensä Salossa Riitta Virtanen Salon alueen Työttömät ry

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Myönnetty Maks% AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan (2012-77 000 100 % 2014)

MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA 2014 Myönnetty Maks% AK3 Uskontojen uhrien vertaistuki- ja tiedotustoimintaan (2012-77 000 100 % 2014) ILMOITUS 1 Avustusosasto 26.1.2015 F.3 USKONTOJEN UHRIEN TUKI RY Järjestönumeronne on 2700 Paimenenkatu 14 B 24 01360 VANTAA RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN MAKSATUSTILANP 31.12.2014 MYÖNNETYT AVUSTUKSET VUONNA

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 13) Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä määrätyt asiat (S5. 1 Kokouksen avaus 2S

KOKOUSKUTSU 13) Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä määrätyt asiat (S5. 1 Kokouksen avaus 2S KOKOUSKUTSU Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 18.3.2015 kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle tiistaina 28.5.20 15 klo 12.00 Joensuun kaupungintalon Teatteriravintolan

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI... 4 1. TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE... 5

JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI... 4 1. TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE... 5 Vuosikertomus 2012 JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI... 4 1. TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE... 5 2. HALLINTO... 5 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

Kaupungintalo, Torni-kabinetti Maanantaina 13.4.2015 klo 13.00 alkaen Lounas Teatteriravintolassa klo 12.00 alkaen

Kaupungintalo, Torni-kabinetti Maanantaina 13.4.2015 klo 13.00 alkaen Lounas Teatteriravintolassa klo 12.00 alkaen POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY Rantakatu 20 80100 JOENSUU KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Sääntömääräinen kevätkokous PAIKKA: AIKA: KUTSUTAAN: Kaupungintalo, Torni-kabinetti Maanantaina 13.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014 Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja Julkaisemme tasekirjan pelkästään sähköisessä muodossa. Tasekirja on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun tasekirjan: asiakaspalvelu@lponet.fi

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

PORVOON ELÄVÄ KESKUSTA RY BORGÅ LEVANDE CENTRUM RF 4.5.2015

PORVOON ELÄVÄ KESKUSTA RY BORGÅ LEVANDE CENTRUM RF 4.5.2015 PORVOON ELÄVÄ KESKUSTA RY KOKOUSKUTSU BORGÅ LEVANDE CENTRUM RF 4.5.2015 PORVOON ELÄVÄ KESKUSTA RY:N KEVÄTKOKOUS Aika: Keskiviikko 20.5.2015 klo 17.30 Paikka: Grand, Arlander, Piispankatu 28, 2. krs Käsiteltävät

Lisätiedot

VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD

VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD VUOSI KERTOMUS 2011 KUNTIEN TAKAUSKESKUS KOMMUNERNAS GARANTICENTRAL MUNICIPAL GUARANTEE BOARD KUNTIEN TAKAUSKESKUS Sisällys 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 7 Takauskeskuslainsäädäntö

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Toimintakertomus...3-6 Tuloslaskelma...7 Tase...8 Rahoituslaskelma...9 Tilinpäätöksen tilitiedot...10-14 Tilinpäätöksen päiväys ja tilinpäätösmerkintä...15 Tilintarkastuskertomus...16

Lisätiedot

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 Vuosikertomus 2011 KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 2. HALLINTO... 6 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 1/ 4 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 z Porkkala Porkala kfrionta- lo soutuaarhtsto, Poddhop- och ~kaaria 1 : 50 000 r: :. 1,- i crn

Lisätiedot

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Sisältö Toimintakertomus........................................ 3-5 Tuloslaskelma............................................. 6 Tase.....................................................

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot