Opas varhaisnuorten ja vanhempien tukemiseen Seiska alkaa, mopo karkaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas varhaisnuorten ja vanhempien tukemiseen Seiska alkaa, mopo karkaa"

Transkriptio

1 Opas varhaisnuorten ja vanhempien tukemiseen Seiska alkaa, mopo karkaa

2 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere (03) , Kirjoittaja: Janne Viitala Kannen kuva: Tiina Pystynen Taitto: Piia Keljo Tmi Painopaikka: Domus-Offset Oy

3 Opas varhaisnuorten ja vanhempien tukemiseen Seiska alkaa, mopo karkaa Kun olin 14-vuotias, oli isäni niin tyhmä, että tuskin saatoin olla samassa huoneessa hänen kanssaan. Kun olin 21, hämmästyin, kuinka paljon noinkin vanha mies oli oppinut seitsemässä vuodessa. (Mark Twain)

4 SISÄLTÖ Keskeinen sanasto Miksi mopo karkaa? Toiminnan tavoitteet Käynnistys yhteisvoimin Mopotoimintaa Malleja mopoiluun Esimerkkejä tapahtumista Kokemuksia mopotoiminnasta Mopomateriaalia...15

5 KESKEINEN SANASTO Mopo; nimitys uutta kouluaan aloittavasta seitsemäsluokkalaisesta. Siirtynyt uuteen kouluunsa oman asuinalueensa alakoulusta, jossa oli kunnioitettu, kenties pelättykin kuningas. Viimevuotinen elvistely on vaihtunut ujoon pälyilyyn. Tosin yrittää paikata epävarmuutaan pukeutumalla muodikkaasti, puhumalla karkeasti ja polttamalla tupakkaa (ei osaa vetää henkisau huja). Fossiili; mopon käyttämä nimitys vanhemmastaan. Kieltää mopolta sen, mitä kaikki muut saavat tehdä ja vaatii sellaista, mitä kukaan muu ei joudu tekemään. Parhaassa iässä oleva työn sankari, jonka mukana asiat työpaikalla nousevat tai kaatuvat. Ei siedä yhtään yleiskasvatuksellista jaarittelua, koska tietää jo, miten lapsen kanssa eletään. Ei silti toimi aina niin kuin tietää oikeaksi. Immuuni moralisoinnille. Kiinnostunut lapsensa uudesta koulusta ja kaveripiiristä. Mopotoiminta l. mopoilu; yleisnimitys kaikelle toiminnalle, jolla murrosiän hätistämiä kuudesluokkalaisia ja heidän vähintään yhtä hämmentyneitä vanhempiaan tue taan alakoulun vaihtuessa yläkouluksi. Esimerkkejä: 1) Mopoilta; illanvietto, jossa tulevat koulukaverit tutustuvat toi - siinsa. Ohjelmassa on mm. eri laisia tutustumisleikkejä, joista ei kuite n- kaan käytetä leikki-nimitystä. Mopo on nimittäin niin iso, ettei hän enää leiki vaan kisailee. 2) Vanhempien hoitopaikka; paikka tai tapahtuma, johon fossiilit kootaan mopoillan ajaksi. Hoitopaikassa tarjoillaan usein kahvia ja pullaa sekä niin mielenkiin toista ohjelmaa, ettei fossiileil le tule kiusaus ta mennä kurkkimaan, mitä mopoillassa puuhataan. Täällä yleensä huomataan, että kaikki läsnäolijat ovat aivan yhtä tiukkapipoisia ja vanhanaikaisia kuin itsekin on kuullut olevansa.

6 1. MIKSI MOPO KARKAA? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistyksiä, koulujen vanhempainyhdistyksiä, kouluväkeä, nuorisotyöntekijöitä tai mitä tahansa tahoa käynnistämään toimintaa varhaisnuorten ja heidän vanhempiensa tueksi. Suomalainen yhteiskunta tukee lapsia ja lapsiperheitä monin tavoin. Alle kouluikäisten perheet saavat oh jeita ja tukea niin neuvolasta, päi - vä kodista kuin MLL:n perhe kahviloistakin. Vielä ensimmäisinä kouluvuosina yhteistyö vanhempien ja koulun välillä on tiivistä, mutta nuoruusiän lähestyessä kanssa käyminen vähenee vuoden iässä murrosikä tekee tuloaan, osalla se on jo täy dessä vauhdissa. Samaan aikaan, kun oman kehon fyysiset ja psyykiset muutokset hämmentävät mieltä, tapahtuu varhaisnuoren kou lunkäynnissä iso muutos. Vaik ka peruskoulussa pyritään eroon jyrkästä jaosta ala- ja yläkoulun vä lillä, joutuu edelleen suurin osa vaihtamaan koulua tässä iässä. Isosta kuudesluokkalaisesta tulee pieni seitsemäsluokkalainen eli mopo, jolla ei ole enää turvana tuttua kouluyhteisöä. Tilalla ovat uudet luokkakaverit sekä tunnista toiseen vaihtuvat aineenopettajat ja opetus tilat. Paikka uudessa yhteisössä pitää jollakin keinolla lunastaa, ja usein mopo ottaa turvakseen uudenlaisen roolin. Porukkaan kuulumisen tarve johtaa helposti tilanteisiin, joissa kodin ja kaveripiirin arvot ajautuvat ristiriitaan - ja jälkimmäiset ovat vahvoilla. Nopeasti muuttunut tilanne häm mentää myös vanhempia. Irtiotto kodin piiristä alkaa, ja siinä ryminässä vanhemmat saavat kuulla olevansa muinaismuistoja, jotka ei - vät ymmärrä mistään mitään. Uuden koulun vanhempainiltoihin meno voi tuntua vanhemmista hämmentävältä; muut vanhemmat ja kouluväki on vierasta. Lapsikin ehkä antaa ymmärtää, ettei vanhempien apua kouluasioissa kaivata. Tässä vaiheessa on helppo antaa periksi, vaikka juuri nyt myös vanhemmat tarvitsisivat vertais tensa tukea. Luonteva kohtaaminen van - hempien ja kouluväen välillä poistaisi monia turhia ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. Vanhempien tutustuminen ja yhteydenpito antai si heille etulyöntiaseman ainaiseen kiistaan, kuinka kaikki muut saa - vat tehdä sitä ja ei kukaan muu joudu tekemään tätä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirissä toteutettiin projekti nimeltä Hyvä mopo -avoimet kohtaamispaikat. Projek tissa kehitettiin menetelmiä ja materiaalia, joiden avulla koulun vaihtumi- 6 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

7 nen sujuu varhaisnuorilta helpommin. Erityisesti haluttiin pitää vanhemmat edelleen mukana lapsensa arjessa ja lisätä vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä. Tässä oppaassa välitetään projektin aikana saatuja kokemuksia rohkaisuksi mopoilun aloittamiselle yhä uusilla paikkakunnilla, etteivät vanhempainillat enää alkaisi kuluneella fraasilla Tervetuloa vanhempainiltaan. Valitettavasti teitä näyttää olevan paikalla kovin vähän, ja poissa ovat juuri ne, joiden pitäisi olla paikalla. 2. TOIMINNAN TAVOITTEET Rohkaista vuotiaita varhaisnuoria ja heidän vanhempiaan toi - mimaan yhdessä samassa elämäntilanteessa olevien kesken. Helpottaa koulunvaihdon ja murrosiän aiheuttamaa hämmennystä varhaisnuorilla ja heidän vanhemmillaan. Perehdyttää vanhemmat murrosikään liittyviin ja varhaisnuoria puhuttaviin asioihin. Vähentää koulunvaihdon yhteydessä ilmenevää kiusaamista ja mopotusta. 3. KÄYNNISTYS YHTEISVOIMIN Mopotoiminnan käynnistämisessä yhteistyö on valttia. Jokaisella paik - ka kunnalla on tahoja, jotka työnsä tai harrastuksensa puolesta toi mivat varhaisnuorten ja vanhem pien parissa. Jo yhden henki lön aktiivisuudella heistä voidaan koota mopotiimi viemään asiaa eteenpäin. Aloitteentekijä voi olla kuka tahansa; MLL:n paikallisyhdistys- tai koulun vanhempainyhdistysaktiivi, kuudesluokkalaisen isä, yläkoulun tukioppilasohjaaja, kunnan nuorisosihteeri tai vaikkapa kouluterveydenhoitaja (ks. oheinen kutsukirje mopotiimiin). Mopotiimi on kaikkien em. ta - hojen tai muutaman aktiivisen hen - ki lön yhteistyöryhmä, joka suun nittelee paikkakunnan mopo toiminnan. Tiimiin mukaan lä hteneet tahot ovat myös itse jär jestämässä suunnittelemaansa mopoilua. Riippuen tiimin kokoon panosta, voidaan tapahtumi en järjestelyt suunnitella yhdessä tapahtuma ker rallaan tai jakaa tapahtumat eri tahojen itsenäisesti toteutettaviksi. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa selvi tään vähemmillä palavereilla, mutta ensimmäisessä yhteistyö voi muo dostua syvemmäksi ja se voi poikia uusia ideoita muissakin asioissa. Seiska alkaa, mopo karkaa 7

8 ESIMERKKI KUTSUKIRJEESTÄ MOPOTIIMIIN KUTSU Ihminen syntyy kaksi kertaa. Ensin vanhemmilleen ja sitten nuoruudessa itselleen. (Filosofi Rousseau) Mannerheimin Lastensuojeluliiton Rönttölän yhdistys haastaa Sinut mukaan toimimaan yhdessä varhaisnuorten ja heidän vanhempiensa kanssa. Tarkoituksenamme on aloittaa toiminta, jolla rohkaistaan vuotiaita varhaisnuoria ja heidän vanhempiaan toimimaan muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Koulu vaihtuu usein pienestä ala koulusta suureksi yläkouluksi; yhdessä alkavan murrosiän myllerrysten kanssa tämä aiheuttaa hämmennystä niin nuorille kuin vanhemmillekin. Hanketta suunnittelemaan ja toteuttamaan kootaan yhteistyöryhmä, ns. MOPOTIIMI. Tiimiin kutsutaan edustajat eri toimialoilta, jotka tavalla tai toisella työskentelevät nuorten tai heidän perheidensä kanssa. Tervetuloa MOPOTIIMIIN! Kokoonnumme ensimmäisen kerran MLL:n Rönttölän yhdistyksen tiloissa (Rönttöraitti 2) keskiviikkona klo Varmistathan osallistumisesi allekirjoittaneelle. Raili Roima, MLL:n Rönttölän yhdistys p tai JAKELU: Nasse Nuorisosihteeri, Raimo Rehtori, Liisa Luokanopettaja, Oili Oppilaanohjaaja, Tuula Terveydenhoitaja, Simo Seurakunta Viivi Vanhempainyhdistys ja Maisa Mannerheim 8 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

9 Kouluväen mukanaolo mopotii missä on tärkeää, jos toimintaa halutaan toteuttaa kouluajalla tai koulun kutsusta. Koulu on vetovoimainen isäntä erityisesti silloin, kun yläkou lulta kutsutaan tulevia oppilaita vanhempineen tutustumaan tiloihin ja ihmisiin. Monella yläkoululla toimii MLL:n kouluttamia tukioppilaita, jotka pursuavat toimintatarmoa. Tukioppilaiden valjastamista vapaaehtoistyöhön myös kouluajan ulko - puolella kannattaa kokeilla. Tässä mopotiimi voi olla hyvä työkalu värväämällä tukioppilaita ohjaajineen mukaan suunnitteluun. Tiimi tukee näin tukioppilasohjaajaa haastavassa tehtävässään ja voi auttaa häntä muussakin tukioppilastominnan kehittämisessä. Tekijöitä on helpompi saada toteuttamaan selvästi rajattua teh tävää kuin osallistumaan toimintaan, jonka he pelkäävät muodostuvan pitkäaikaiseksi rasitteeksi. Esimer kiksi yläkoulun rehtorin on helpompi tulla alustamaan vanhem painiltaan, jonka järjestelyt eivät ole hänen vastuullaan. Samoin seurakunnan nuorisotyöntekijät tulevat todennäköisesti mielellään järjestämään mopopäivän yhtä tehtävärastia, kun heidän ei tarvitse murehtia kokonaisuudesta. Kokonais vastuun kantava mopotiimi voi puolestaan rajata oman pestinsä pituudeksi vuoden tai vain kevätlukukauden, jolloin mukaan lupautuminen on helpompaa. Hyväksi koetulle toi minnalle löytyy kyllä aikanaan jatkajia. 4. MOPOTOIMINTAA Hyvä mopo -projektissa toiminta keskitettiin kuudesluokkalaisten perheille. Pienimmillä paikkakunnilla mukana olivat 6- ja 7-luokkalaiset yhdessä. Varsinkin 6. luokan keväällä varhaisnuorten ja vanhempien ajatukset alkavat olla tulevassa koulussa. Tiedonjano kaikkeen sii - hen liittyvään on valtava. Keitä on tulevalla luokalla? Millaisia ovat uudet opettajat? Onko opiskelu paljon rankempaa uudessa koulussa? Kiusataanko siellä? Löytyykö oikea luokkahuone oikeaan aikaan? Toiminta, jossa paikkakunnan eri kouluilta tulevat kuudesluokkalaiset pääsevät tutustumaan tulevaan kouluunsa ja koulukavereihinsa, innostaa osallistumaan. Myös vanhemmat lähtevät tässä vaiheessa kovin mielellään tutustumaan uu - siin ihmisiin ja tiloihin. Vetovoimaisinta tuntuu olevan toiminta tulevassa luokkakokoonpanossa. Projektissa mukana olleilla kouluilla tulevat luokat pyrittiin muodostamaan mahdollisimman varhain keväällä, jolloin tutustuminen niin varhaisnuorten kuin vanhempiekin kesken koettiin erityisen hyödylliseksi. Seiska alkaa, mopo karkaa 9

10 Mopoilu oli erilaista eri paikkakunnilla, joten tässä luvussa esitel tävät mallit ja esimerkit on koottu yhdistelemällä hyväksi havaittua ja hel posti muualle siirrettävää toimintaa. Luonnollisesti toimintaa kannattaa muokata oman paikkakunnan tarpeisiin sopivaksi. Aluksi voi esim. järjestää vain yksittäisen tapahtuman, jolla selvitetään mopotoiminnan tarvetta. Jos tarvetta ja intoa riittää, toimintaa voi laajentaa luvun 4.1. mallien mukaiseksi säännölliseksi mopoiluksi Malleja mopoiluun Malli A: Tässä mallissa mopotiimi on laaja. Koulu on toiminnan veturi, koska moni tapahtuma jär jestetään kouluajalla. Tiimissä on lisäksi edustus MLL:n paikallisyh distyksestä, kunnan nuorisotoi mesta, seurakunnasta, kouluterveys huollosta, vanhemmista ja tukioppilaista. Erityisesti huhti-toukokuun tapahtumissa tarvitaan kaikkien mukanaoloa. Tammikuu: Illanvietto tulevalla koululla. Ohjelmassa koulun esittelyä ja kysely koulunvaihdon tunnel - mista ja perheiden pelisäännöistä. Keskustelua kyselyn poh jalta. Tutustumista erikseen lapsille ja vanhemmille. Isäntänä rehtori tai oppilaanohjaaja (opo), apuna MLL ja tukioppilaat. Helmikuu: Lasten ja vanhempien yhteinen retki jääkiekko-otteluun, keilahalliin tai tähtitornille. Isäntänä kunnan nuorisotoimi ja seurakunta Maaliskuu: Mopoilta ja vanhempien hoito - paikka. Vanhemmille teemana murrosiän muutokset, isäntänä MLL / kouluterveydenhoitaja. Lapsille ryhmätoimintaa, kisoja, leikkejä, isäntänä kunnan nuorisotoimi. Tuleva luokkajako julkistetaan. Huhtikuu: Toiminnallinen vanhempainilta koululla. - luku 4.2; esimerkki 4 Toukokuu: Mopopäivä leirikeskuksessa. - luku 4.2; esimerkki 3 Lisäksi 6-luokkalaiset käyvät tulevalla koulullaan opiskelemassa neljän kaksoistunnin verran alkavia oppiaineita: ruotsia, kotitaloutta, fysiikkaa ja kemiaa. Opo käy kevään aikana kaikissa 6.lk:ssa kertomassa opiskelusta uudessa koulussa ja jakamassa aiheesta infolehden. 7.lk:n syksyllä vanhempainillat järjestää koulu. MLL:n paikallisyhdistys järjestää vanhempainkahviloita ja luentotilaisuuksia vanhem- 10 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

11 muuteen liittyvistä aiheista yh dessä kansalaisopiston kanssa. Koh deryhmänä ovat varhaisnuorten vanhempien lisäksi myös muun ikäis ten lasten ja nuorten vanhemmat. 7.lk:n alusta lähtien mopon tu - kena koulun arjessa ovat tukioppilaat. Iltapäivisin on koulul la tar jolla oppilashuoltoväen järjestämää kaverikerhotoimintaa, johon kutsutaan yksinäisiltä vaikuttavia mopoja. Kunnan nuorisotoimi järjestää viikoittain seiskojen iltoja, jolloin nuorisotalot ja -ohjaajat ovat vain 7-luokkalaisten käytössä. Malli B: Tässä mallissa mopotiimin muodostavat MLL:n paikallisyhdistys, tukioppilaat ja tukioppilasohjaaja. Toiminta koostuu pääosin tuki oppilaiden vetämistä mopoilloista ja samanaikaisesti MLL:n ve tämistä vanhempien hoitopaikoista (luku 4.2; esim. 1-2). Apuvoimia tarvitaan hoitopaikkojen alustuksissa ja erityisesti toukokuun tapahtumissa. Apuvoimien säännöllinen mukanaolo mopotiimissä ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Tammikuu: Mopoillassa tutustumista kisojen ja leikkien avulla (luku 6), toiminnan esittelyä ja suunnit telua. Hoitopaikassa teemana murrosiän muutokset; alustajana kouluterveydenhoitaja. Helmikuu: Mopoillassa lautapelejä (mm. Mopopeli, luku 6). Hoito paikassa teemana vanhemmuu den roolikartta ; alustajana psykologi. Maaliskuu: Mopoillassa sählyturnaus. Hoitopaikassa teemana koulun vaihtuminen; alustajina opo ja 7-luokkalaisten vanhempia. Huhtikuu: Mopoillassa bändi-ilta; koulun omat bändit esiintyvät. Hoitopaikassa teemana paikkakunnan päihdeasiat; alustajana esim. huumepoliisi. Toukokuu: 6-luokkalaisille mopopäivä (luku 4.2; esimerkki 3). 6.lk:n vanhemmille toiminnallinen vanhempainilta (luku 4.2; esimerkki 4). 7.lk:n alussa järjestetään seiskojen selviytymispäivä. Ohjelmassa on n. 10 km:n vaellus luokittain. Reitin varrella on pari- ja ryhmätehtäviä, joiden purku tapahtuu maalissa. Lopuksi suoritetaan mopokaste, jonka tukioppilaat aikuisten valvonnassa suunnittelevat ja toteuttavat. Mopoil toja ja vanhempien hoitopaikkoja voidaan järjestetään vielä syksyn aikana, jolloin kohderyhmä- Seiska alkaa, mopo karkaa 11

12 nä ovat 7-luokkalaiset vanhem pineen Esimerkkejä tapahtumista 1) Mopoilta - Paikalla eri koulujen 6.lk:n oppilaat - Vetäjinä yläkoulun tukioppilaat ja tukioppilasohjaaja - Kesto 2 h - Teemana tutustuminen kisojen ja leikkien avulla - Ohjelma: Tukioppilaiden ja 6-luokkalaisten lyhyt esittäytyminen; 15 min Esitellään kevään mopoiltojen aikataulut ja teemat; 15 min Leikkejä ja kisoja pienryh - mis sä (leikit Hyvä mopo -leiriohjelmasta, luku 6): paperitornin rakentaminen, näytelmä ongelmatilanteesta, tiedonhakukisa, julisteen teko; 15 min / rasti = yht. 60 min Tuotoksien esittely yhteisesti; 30 min 2) Vanhempien hoitopaikka - Paikalla eri koulujen 6.lk:n oppilaiden vanhemmat - Vetäjänä MLL:n paikallisyhdistys; vierailevana alustajana kouluterveydenhoitaja - Kesto 2 h, samanaikaisesti mopoillan kanssa - Teemana murrosiän muutokset sekä tutustuminen toisiin vanhempiin - Ohjelma: Kahvittelua ja vanhempien lyhyt esittäytyminen; yht. 30 min Alustus; murrosiän muutokset, asioiden käsittely kotona ja koulussa (seksuaalisuus ja seurustelu, hygienia, ruokailutottumukset, harrastukset); 60 min Keskustelua; 30min 3) Toiminnallinen mopopäivä - Paikalla eri koulujen 6.lk:n oppilaat - Vetäjinä MLL, seurakunta, nuorisotoimi, tukioppilaat, oppilaanohjaaja, luokanopettajat ja tulevat luokanvalvojat - Kesto n. 6 h; koulupäivä klo Teemana tutustuminen tuleviin luokkakavereihin ja luokanvalvojaan - Ohjelma: Linja-auto noutaa kuudesluokkalaiset omilta kouluilta Kokoontuminen yläkoululle; koulun esittelyvideo, tulevien luokkajakojen ja luokanvalvojien esittely Linja-autokuljetus leirikeskukseen 12 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

13 Rastiohjelmaa; 5 kpl puolen tunnin tehtävärasteja; liiku - taan uusissa luokkakokoonpanoissa. Ryhmän mukana luokanvalvo ja ja kummitu - kioppilaat Rasti-isäntinä MLL (Kestääkö kaveruus?), kunnan nuorisotoimi (Yhteispelillä se sujuu), seurakunta (Luottamusharjoituksia), tukioppilaat (Nimet ja kas vot tutuiksi) ja opo (Koulu vaihtuu, mikä muuttuu?) Välissä ruokatauko 1 h; makkaranpaistoa, eväät koululta Yhteenveto ja paluukuljetus kouluille 4) Toiminnallinen vanhempainilta - Paikalla eri koulujen 6.lk:n oppilaiden vanhemmat - Vetäjänä yläkoulu - Kesto 2 h; voidaan pitää samanaikaisesti mopoillan kanssa, toi minnallisen mopopäivän päät teeksi tai erillisenä vanhempainiltana - Teemana tutustuminen lapsen tulevaan kouluun ja tulevien luokkakavereiden vanhempiin - Ohjelma: Rehtorin tervetuliaissanat, jako tulevan luokkajaon mukaisiin ryhmiin; 20 min Rastiohjelmaa; 5 kpl 20 min tehtävärasteja. Liiku taan luokittain, ryhmän mukana kulkee tuleva luokanvalvoja Rasti-isäntinä vanhempainyhdistys (kahvitus ja toiminnan esittely), koulukuraattori (kou lun oppilashuollon esittely), koulu terveydenhoitaja (murrosikä), oppilaanohjaaja (opis kelu tulevassa koulussa) ja nuorisotoimi (tutustumisleikki) 5) Mopojen ja vanhempien retki keilahalliin - Paikalla eri koulujen 6.lk:n oppilaat vanhempineen - Vetäjinä kunnan nuorisotoimi ja seurakunta - Kesto 1,5 h + linja-automatkat - Teemana lasten ja vanhempien yhteinen toiminta ja tutustuminen - Vanhempia houkutellaan mukaan periaatteella aikuinen ilmaiseksi lapsensa seurassa - Jokaiselle radalle lapsia ja vanhempia, ei kuitenkaan samasta perheestä Seiska alkaa, mopo karkaa 13

14 5. KOKEMUKSIA MOPOTOIMINNASTA Kolmivuotisessa Hyvä mopo -projek tissa kokeiltiin monenlaista toi - mintaa varhaisnuorten ja heidän vanhempiensa tukemiseksi. Kaikki tässä oppaassa esitetyt toimintamuodot on kokeiltu käytännössä useaan kertaan. Aina ei onnistuttu ensimmäisellä kerralla, mutta opiksi otettiin ja yritettiin uudestaan. Kai - ken kaikkiaan mopotoiminta on koet tu niin onnistuneeksi, että sitä voi suositella kokeiltavaksi muuallakin. Innostuin mopotoiminnasta monen asian summana. Kotona on alkanut rytistä, kun oma poika on tulossa murkkuikään. Paikkakunnalla on ollut kovasti puheena kasvatusasiat ja perheiden pelisäännöt. Kun vielä koulun suunnalla oltiin asiasta kiinnostuneita, rohkaistuin kutsumaan mopotiimin koolle. (MLL:n paikallisyhdistyksen mopovastaava) Tukioppilasohjaajan työ on yleensä yksinäistä puurtamista. Mopotiimin ideariihistä on ollut iso apu myös omaan työhöni. (Tukioppilasohjaaja) Etukäteen hieman epäilin, suostuvatko nuoret lähtemään tapahtumiin vanhempiensa mukana. Toiminnalliset jutut -kuten retket ja kisailut - toimivat kuitenkin yllättävän hyvin. (Kunnan nuoriso-ohjaaja) Olen itse aika huono lähtemään vanhempainiltoihin. Mopoiluihin lähdin aluksi lähinnä autokuskin roolissa, mutta täytyy myöntää, että oli hyödyllistä tutustua porukkaan, jossa lapsi viettää murrosiän kuohuvimmat vuotensa. (Mopon isä) Isosisko on tosi kateellinen, kun niillä ei ollut aikanaan mitään tällaisia tutustumisiltoja ja -päiviä. Mentiin vain syksyllä suoraan uuteen kouluun. Kyllä tuntuisi hurjalta hypätä kylmiltään ihan outoon porukkaan. (Kuudesluokkalainen tyttö) Mopotoiminta on osoittanut tarpeellisuutensa. Meillä mopoilu jatkuu koulu- ja nuorisotoimen, seurakunnan sekä MLL:n paikallisyhdistyksen rahoittamana, vaikka projekti päättyy. (Kunnan opetuspäällikkö) Tuntuu siltä, ettei kuutosille ole niinkään väliä, mitä mopoilloissa tehdään, kunhan he vain pääsevät yhteen ja saavat tutustua toisiinsa. (Mopoiltoja vetänyt tukioppilas) 14 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

15 6. MOPOMATERIAALIA 1. Mopopeli Lautapeli vuotiaille (MLL:n Hämeen piiri) 2. Hyvä mopo -leiriohjelma (MLL:n Hämeen piiri) 3. Me-mittari Aineisto koululuokan yhteisöllisyyden mittaamiseen (MLL:n Hämeen piiri) 4. Loppuraportti; Hyvä mopo - avoimet kohtaamispaikat (MLL:n Hämeen piiri) 5. Yleensä siitä on selvitty Selviytymisopas murrosikää lähestyvän lapsen vanhemmalle (MLL) 6. Tukioppilastoiminnan opas (MLL) 7. Täältä tullaan nuoruus Koululaisen opas (MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy) 9. Selviytymispeli Ennaltaehkäisevän päihdekasvatuksen aineisto varhaisnuorten ja vanhempien illanviettoon (Hollolan kunta) 10. Vanhemmuuden roolikartta Käyttäjän opas / Syvennä ja sovella (Suomen Kuntaliitto) 11. Suuri leikkikirja / Aulio Olli (Gummerus) 12. Kaupalliset lautapelit, kuten Alias, Pictionary, Twister ja Trivial Pursuit Nettivinkkejä: 1. Tutustumisleikkejä: mita_tehtais/leikkipaikka/ 2. Lisätietoa mopotoiminnasta ja -materiaalista: 8. Kestääkö kaveruus? Korttipeli ystävyydestä, rakkaudesta, etiikasta ja moraalista (Nuorten keskus - Lasten keskus) Seiska alkaa, mopo karkaa 15

16 SEISKA ALKAA, MOPO KARKAA on opasvihko, jonka avulla Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset, koulujen vanhempainyhdistykset, kouluväki, nuorisotyöntekijät tai mikä tahansa taho voi toimia varhaisnuorten perheiden tukena vuoden iässä moni asia muuttuu niin nopeasti, että vanhempien on vaikea pysyä vauhdissa mukana. Murrosikä on alkamassa ja koulu vaihtumassa alakoulusta yläkouluksi. Usein koulun vaihdon saumakohdassa 7. luokkaa aloittava mopo onnistuu karkottamaan vanhempansa, vaikka uudessa ympäristössä vanhempien tuki olisikin vielä tarpeen. Opasvihko sisältää runsaasti käytännönläheisiä ja hyväksi havaittuja vinkkejä mopotoiminnasta ja -materiaalista. Vinkkien avulla varhaisnuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen saa uutta virtaa - ettei mopo karkaa käsistä liian varhain. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan vahvistaminen kouluissa

Tukioppilastoiminnan vahvistaminen kouluissa Tukioppilastoiminnan vahvistaminen kouluissa Tukioppilastoiminta MLL toi Suomeen vuonna 1972 Yhdysvalloista Toimii tällä hetkellä n. 90 % perusopetuksen 7.-9.- vuosiluokkien kouluista Vuosittain yli 10

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu

Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa. Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Vanhempainryhmä osana polikliinisen luokan toimintaa Laura Kortesoja Kalliomaan koulu Polikliininen luokka aloitti toimintansa syksyllä 2008 oppilaspaikkoja 8 opetuksesta vastaa pääosin polikliinisen luokan

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Loppuraportti HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

Loppuraportti HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri SISÄLLYS 1. TAUSTAA PROJEKTILLE 2 1.1. Lähtökohta 2 1.2. Projektin suunnittelu 2 1.3. Tavoitteet 2 1.3.1. Kehittämistavoitteet

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2

ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN. Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 ALAKOULUSTA YLÄKOULUUN Mitä nivelvaiheen aikana tapahtuu 2/2 TULEVAN SEISKALUOKKALAISEN MUISTILISTA Minun on annettava itselleni aikaa tutustua uuteen koulurakennukseen, koulukavereihin ja opettajiin.

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Toiminnalliset vanhempainillat

Toiminnalliset vanhempainillat Toiminnalliset vanhempainillat Pois syrjästä -hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 1.1.2014 30.9.2016 Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen kodin

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Nuorten Noste Osallisuus Tuo Elinvoimaa

Nuorten Noste Osallisuus Tuo Elinvoimaa Nuorten Noste Osallisuus Tuo Elinvoimaa Anne Haavisto/ Nuorten Noste hanke Mommilantie 7 16900 Lammi Tilaa ilmainen malli ohjelmasta (vihko 36s.) anne-marie.haavisto@lammi.fi puh. 050 402 6903 www.nuortennoste.fi

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ KOULUELÄMÄST STÄ Sainio Pia-Christine Lähtökohdat projektin käytännön kehittymiselle: Uusi työntekijä, odotukset korkealla Tyttöjen raju päihteiden käyttö

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Keskustelu luokissa Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Ohjeistus koululle ennen vanhempainiltaa 1. Päättäkää missä tilassa ryhmäosuus pidetään. Suosittelemme luokkiin

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Luokan vanhempaintiimi TIIMI LUOKAN VANHEMPAIN-

Luokan vanhempaintiimi TIIMI LUOKAN VANHEMPAIN- 1 LUOKAN VANHEMPAIN- 2 3 Jos haluat kulkea nopeasti, kävele yksin.jos haluat päästä pitkälle, kulje yhdessä toisten kanssa. Afrikkalainen sananlasku Sisällysluettelo 4 Lukijalle 5 Meidän luokka 6 L uokan

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista

Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista Huomasin, että muillakin vanhemmilla on samoja huolia ja ajatuksia koulun aloittamisesta kuin itselläni. Äh, en muista vielä Hyviä sinun käytännön nimeä.

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA 2008-2010 TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA hanke Miksi? OPS:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen Yhteyksien luominen koulujen ja Turun alueen luonto- ja kestävän kehityksen

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä Kodin ja Koulun Päivä 2 Kodin ja Koulun Päivä Kutsuimme isovanhemmat kouluun klo 8-11 väliseksi ajaksi tutustumaan lastenlastensa koulunkäyntiin. Tarjosimme heille myös kahvit ja rehtori kertoili nykypäivän

Lisätiedot

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Hyvät vanhemmat! Koulun aloittaminen on samalla iloinen ja jännittävä asia. Tähän lehteen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Lisätiedot

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 Arvoisa opettaja! 2 Toimintakokemuspäivä 4 Sano päihteille ei 6 Bilepysäkki 7 Taistelu koulukiusaamista vastaan on alkanut! 8 Älä kiusaa! 9 Asennemittari

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu 52 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Riikka Pallari, opiskelija Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kvartti-malli MURROSIKÄÄN TULEVAN LAPSEN VANHEMMUUS Tavoitteena: - vanhemmat pohtivat vanhemmuutta

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 1/50 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 2/50 2. Sukupuolesi Sivu 3/50 3. Syntymäaika Sivu 4/50 4. Rastita kaksi mielestäsi tärkeintä oppiainetta. Sivu

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

3. Mitkä asiat tukevat ja mitkä vahingoittavat nuoren kehitystä? 4. Mitkä voivat olla huolestuttavia muutoksia kaverin käytöksessä?

3. Mitkä asiat tukevat ja mitkä vahingoittavat nuoren kehitystä? 4. Mitkä voivat olla huolestuttavia muutoksia kaverin käytöksessä? Kasvamme yhdessä Ensimmäinen ilta: Illan aihe: Nuoruusiän kehitys klo 18-19.30 Auditorio tai juhlasali: 1. Tervetuliaissanat ja nuorten esitys (musiikki, liikunta tms.) (10-15 min), tarjoilu, mikäli mahdollista

Lisätiedot

Tukioppilaat hyvinvoinnin rakentajina koulussa tukioppilastoimintaa 40 vuotta

Tukioppilaat hyvinvoinnin rakentajina koulussa tukioppilastoimintaa 40 vuotta Tukioppilaat hyvinvoinnin rakentajina koulussa tukioppilastoimintaa 40 vuotta Tukioppilastoiminnan uusi esittelyvideo (linkki) Tukioppilastoiminnan toimijat ja yhteistyökumppanit Toimijat koulun tukioppilastoiminnassa

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Mitä ne täällä tekee?

Mitä ne täällä tekee? Mitä ne täällä tekee? Nuorisotyö opettajien valtakunnassa! Nuorisosihteeri Seija Laitinen 9.10.2013 KOULUNUORISOTYÖ Suomessa verraten uusi työmuoto Hankkeita ja projekteja Tavoitteena toiminnan vakinaistaminen

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu 61 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu Kvartti-malli LAPSEN TUKEMINEN SIIRTYMÄVAIHEESSA Malli koostuu kahdesta osasta:

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri. Kouluttaa

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri. Kouluttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri Kouluttaa Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 TAMPERE p. (03) 254 5400 hameen.piiri@mll.fi hameenpiiri.mll.fi

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa TYÖNTEKIJÄT Hankerahoituksella palkatut työntekijät: IKIOMASSA

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus vammattomalle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT PERHEEN TAUSTATIEDOT NIMI (LAPSEN): OSOITE: IKÄ: ASUINALUE: PUHELIN: HUOLTAJA: E-MAIL: HARRASTUKSET: KOTIELÄIMET: ALLERGIAT: MUUTA HUOMIOITAVAA/TOIVEITA: OPISKELIJAN TAUSTATIEDOT NIMI: OSOITE: IKÄ: ASUINALUE:

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Jokaiselle mahdollisuus ja intoa vaikuttaa omaan turvallisuuteensa paikallisyhteisöissä

Jokaiselle mahdollisuus ja intoa vaikuttaa omaan turvallisuuteensa paikallisyhteisöissä Jokaiselle mahdollisuus ja intoa vaikuttaa omaan turvallisuuteensa paikallisyhteisöissä Uusi paikallisuus - hanke Uusi paikallisuus on Suomen Setlementtiliiton hanke Hanke alkoi 2011 ja jatkuu vuoteen

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Tuki- ja kummioppilaskoulutus. Mediakasvatuskoulutus Tutortoimintakoulutus. Tukihenkilötoiminta. Tule mukaan! MLL:n Hämeen piiri

Tuki- ja kummioppilaskoulutus. Mediakasvatuskoulutus Tutortoimintakoulutus. Tukihenkilötoiminta. Tule mukaan! MLL:n Hämeen piiri Tuki- ja kummioppilaskoulutus Mediakasvatuskoulutus Tutortoimintakoulutus Tukihenkilötoiminta Tule mukaan! MLL:n Hämeen piiri Julkaisija Mannerheimin lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Uudenmaan piiri. Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6

Uudenmaan piiri. Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6 Uudenmaan piiri Yhdessä vanhempana toiminnan koulutus 4.6 Ohjelma Tervetuloa Tietoa Yhdessä vanhempana - toiminnasta Perustietoa parisuhteesta Tauko Toimintamallien esittely Ryhmätyöskentelyä Jatkosta

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Miten tukea lasta vanhempien erossa

Miten tukea lasta vanhempien erossa Miten tukea lasta vanhempien erossa Kokemuksia eroperheiden kanssa työskentelystä erityisesti lapsen näkökulma huomioiden. Työmenetelminä mm. vertaisryhmät ja asiakastapaamiset. Eroperheen kahden kodin

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: EMOK

Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: EMOK Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria EMOK Opiskeluhuollon koulutuskierros 14.-15.11.2017 Katja Norvapalo, Kaisa Thessler, Miia Välimaa

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6

Perusopetuskysely Kartanon koulu luokat 1-6 Perusopetuskysely 2016 luokat 1-6 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 25.5. -4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot :Täysin

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Tervetuloa! Tampere Helsinki

Tervetuloa! Tampere Helsinki Tervetuloa! 24.11.2017 Tampere 11.12.2017 Helsinki Koulutuksen ohjelma klo 10 Tutustuminen ja päivän ohjelma Yhteispeli ja oma koulu Yhteispelin toimintatavat klo 11.30 Lounas klo 12.30 Ys-aika klo 13

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto

Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto Forssan seudun terveydenhuollon ky. Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto Loppuraportti Liitteet 48 Hanke 041/ESLK/LK/2007 1.5.2007-31.10.2009 Marke Hietanen-Peltola Arto Honkala Marika Kivimäki-Sumrein

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa

Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa Kuudesluokkalaisten ja aikuisten uimataito Suomessa Uimataitotutkimus 2011 Tutkimus laadittiin yhteistyössä LIKESin ja Opetushallituksen kanssa. Kysely lähetettiin sekä suomen- että ruotsinkielisiin kouluihin.

Lisätiedot