Opas varhaisnuorten ja vanhempien tukemiseen Seiska alkaa, mopo karkaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas varhaisnuorten ja vanhempien tukemiseen Seiska alkaa, mopo karkaa"

Transkriptio

1 Opas varhaisnuorten ja vanhempien tukemiseen Seiska alkaa, mopo karkaa

2 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B, Tampere (03) , Kirjoittaja: Janne Viitala Kannen kuva: Tiina Pystynen Taitto: Piia Keljo Tmi Painopaikka: Domus-Offset Oy

3 Opas varhaisnuorten ja vanhempien tukemiseen Seiska alkaa, mopo karkaa Kun olin 14-vuotias, oli isäni niin tyhmä, että tuskin saatoin olla samassa huoneessa hänen kanssaan. Kun olin 21, hämmästyin, kuinka paljon noinkin vanha mies oli oppinut seitsemässä vuodessa. (Mark Twain)

4 SISÄLTÖ Keskeinen sanasto Miksi mopo karkaa? Toiminnan tavoitteet Käynnistys yhteisvoimin Mopotoimintaa Malleja mopoiluun Esimerkkejä tapahtumista Kokemuksia mopotoiminnasta Mopomateriaalia...15

5 KESKEINEN SANASTO Mopo; nimitys uutta kouluaan aloittavasta seitsemäsluokkalaisesta. Siirtynyt uuteen kouluunsa oman asuinalueensa alakoulusta, jossa oli kunnioitettu, kenties pelättykin kuningas. Viimevuotinen elvistely on vaihtunut ujoon pälyilyyn. Tosin yrittää paikata epävarmuutaan pukeutumalla muodikkaasti, puhumalla karkeasti ja polttamalla tupakkaa (ei osaa vetää henkisau huja). Fossiili; mopon käyttämä nimitys vanhemmastaan. Kieltää mopolta sen, mitä kaikki muut saavat tehdä ja vaatii sellaista, mitä kukaan muu ei joudu tekemään. Parhaassa iässä oleva työn sankari, jonka mukana asiat työpaikalla nousevat tai kaatuvat. Ei siedä yhtään yleiskasvatuksellista jaarittelua, koska tietää jo, miten lapsen kanssa eletään. Ei silti toimi aina niin kuin tietää oikeaksi. Immuuni moralisoinnille. Kiinnostunut lapsensa uudesta koulusta ja kaveripiiristä. Mopotoiminta l. mopoilu; yleisnimitys kaikelle toiminnalle, jolla murrosiän hätistämiä kuudesluokkalaisia ja heidän vähintään yhtä hämmentyneitä vanhempiaan tue taan alakoulun vaihtuessa yläkouluksi. Esimerkkejä: 1) Mopoilta; illanvietto, jossa tulevat koulukaverit tutustuvat toi - siinsa. Ohjelmassa on mm. eri laisia tutustumisleikkejä, joista ei kuite n- kaan käytetä leikki-nimitystä. Mopo on nimittäin niin iso, ettei hän enää leiki vaan kisailee. 2) Vanhempien hoitopaikka; paikka tai tapahtuma, johon fossiilit kootaan mopoillan ajaksi. Hoitopaikassa tarjoillaan usein kahvia ja pullaa sekä niin mielenkiin toista ohjelmaa, ettei fossiileil le tule kiusaus ta mennä kurkkimaan, mitä mopoillassa puuhataan. Täällä yleensä huomataan, että kaikki läsnäolijat ovat aivan yhtä tiukkapipoisia ja vanhanaikaisia kuin itsekin on kuullut olevansa.

6 1. MIKSI MOPO KARKAA? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) paikallisyhdistyksiä, koulujen vanhempainyhdistyksiä, kouluväkeä, nuorisotyöntekijöitä tai mitä tahansa tahoa käynnistämään toimintaa varhaisnuorten ja heidän vanhempiensa tueksi. Suomalainen yhteiskunta tukee lapsia ja lapsiperheitä monin tavoin. Alle kouluikäisten perheet saavat oh jeita ja tukea niin neuvolasta, päi - vä kodista kuin MLL:n perhe kahviloistakin. Vielä ensimmäisinä kouluvuosina yhteistyö vanhempien ja koulun välillä on tiivistä, mutta nuoruusiän lähestyessä kanssa käyminen vähenee vuoden iässä murrosikä tekee tuloaan, osalla se on jo täy dessä vauhdissa. Samaan aikaan, kun oman kehon fyysiset ja psyykiset muutokset hämmentävät mieltä, tapahtuu varhaisnuoren kou lunkäynnissä iso muutos. Vaik ka peruskoulussa pyritään eroon jyrkästä jaosta ala- ja yläkoulun vä lillä, joutuu edelleen suurin osa vaihtamaan koulua tässä iässä. Isosta kuudesluokkalaisesta tulee pieni seitsemäsluokkalainen eli mopo, jolla ei ole enää turvana tuttua kouluyhteisöä. Tilalla ovat uudet luokkakaverit sekä tunnista toiseen vaihtuvat aineenopettajat ja opetus tilat. Paikka uudessa yhteisössä pitää jollakin keinolla lunastaa, ja usein mopo ottaa turvakseen uudenlaisen roolin. Porukkaan kuulumisen tarve johtaa helposti tilanteisiin, joissa kodin ja kaveripiirin arvot ajautuvat ristiriitaan - ja jälkimmäiset ovat vahvoilla. Nopeasti muuttunut tilanne häm mentää myös vanhempia. Irtiotto kodin piiristä alkaa, ja siinä ryminässä vanhemmat saavat kuulla olevansa muinaismuistoja, jotka ei - vät ymmärrä mistään mitään. Uuden koulun vanhempainiltoihin meno voi tuntua vanhemmista hämmentävältä; muut vanhemmat ja kouluväki on vierasta. Lapsikin ehkä antaa ymmärtää, ettei vanhempien apua kouluasioissa kaivata. Tässä vaiheessa on helppo antaa periksi, vaikka juuri nyt myös vanhemmat tarvitsisivat vertais tensa tukea. Luonteva kohtaaminen van - hempien ja kouluväen välillä poistaisi monia turhia ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. Vanhempien tutustuminen ja yhteydenpito antai si heille etulyöntiaseman ainaiseen kiistaan, kuinka kaikki muut saa - vat tehdä sitä ja ei kukaan muu joudu tekemään tätä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirissä toteutettiin projekti nimeltä Hyvä mopo -avoimet kohtaamispaikat. Projek tissa kehitettiin menetelmiä ja materiaalia, joiden avulla koulun vaihtumi- 6 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

7 nen sujuu varhaisnuorilta helpommin. Erityisesti haluttiin pitää vanhemmat edelleen mukana lapsensa arjessa ja lisätä vanhempien ja koulun välistä yhteistyötä. Tässä oppaassa välitetään projektin aikana saatuja kokemuksia rohkaisuksi mopoilun aloittamiselle yhä uusilla paikkakunnilla, etteivät vanhempainillat enää alkaisi kuluneella fraasilla Tervetuloa vanhempainiltaan. Valitettavasti teitä näyttää olevan paikalla kovin vähän, ja poissa ovat juuri ne, joiden pitäisi olla paikalla. 2. TOIMINNAN TAVOITTEET Rohkaista vuotiaita varhaisnuoria ja heidän vanhempiaan toi - mimaan yhdessä samassa elämäntilanteessa olevien kesken. Helpottaa koulunvaihdon ja murrosiän aiheuttamaa hämmennystä varhaisnuorilla ja heidän vanhemmillaan. Perehdyttää vanhemmat murrosikään liittyviin ja varhaisnuoria puhuttaviin asioihin. Vähentää koulunvaihdon yhteydessä ilmenevää kiusaamista ja mopotusta. 3. KÄYNNISTYS YHTEISVOIMIN Mopotoiminnan käynnistämisessä yhteistyö on valttia. Jokaisella paik - ka kunnalla on tahoja, jotka työnsä tai harrastuksensa puolesta toi mivat varhaisnuorten ja vanhem pien parissa. Jo yhden henki lön aktiivisuudella heistä voidaan koota mopotiimi viemään asiaa eteenpäin. Aloitteentekijä voi olla kuka tahansa; MLL:n paikallisyhdistys- tai koulun vanhempainyhdistysaktiivi, kuudesluokkalaisen isä, yläkoulun tukioppilasohjaaja, kunnan nuorisosihteeri tai vaikkapa kouluterveydenhoitaja (ks. oheinen kutsukirje mopotiimiin). Mopotiimi on kaikkien em. ta - hojen tai muutaman aktiivisen hen - ki lön yhteistyöryhmä, joka suun nittelee paikkakunnan mopo toiminnan. Tiimiin mukaan lä hteneet tahot ovat myös itse jär jestämässä suunnittelemaansa mopoilua. Riippuen tiimin kokoon panosta, voidaan tapahtumi en järjestelyt suunnitella yhdessä tapahtuma ker rallaan tai jakaa tapahtumat eri tahojen itsenäisesti toteutettaviksi. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa selvi tään vähemmillä palavereilla, mutta ensimmäisessä yhteistyö voi muo dostua syvemmäksi ja se voi poikia uusia ideoita muissakin asioissa. Seiska alkaa, mopo karkaa 7

8 ESIMERKKI KUTSUKIRJEESTÄ MOPOTIIMIIN KUTSU Ihminen syntyy kaksi kertaa. Ensin vanhemmilleen ja sitten nuoruudessa itselleen. (Filosofi Rousseau) Mannerheimin Lastensuojeluliiton Rönttölän yhdistys haastaa Sinut mukaan toimimaan yhdessä varhaisnuorten ja heidän vanhempiensa kanssa. Tarkoituksenamme on aloittaa toiminta, jolla rohkaistaan vuotiaita varhaisnuoria ja heidän vanhempiaan toimimaan muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Koulu vaihtuu usein pienestä ala koulusta suureksi yläkouluksi; yhdessä alkavan murrosiän myllerrysten kanssa tämä aiheuttaa hämmennystä niin nuorille kuin vanhemmillekin. Hanketta suunnittelemaan ja toteuttamaan kootaan yhteistyöryhmä, ns. MOPOTIIMI. Tiimiin kutsutaan edustajat eri toimialoilta, jotka tavalla tai toisella työskentelevät nuorten tai heidän perheidensä kanssa. Tervetuloa MOPOTIIMIIN! Kokoonnumme ensimmäisen kerran MLL:n Rönttölän yhdistyksen tiloissa (Rönttöraitti 2) keskiviikkona klo Varmistathan osallistumisesi allekirjoittaneelle. Raili Roima, MLL:n Rönttölän yhdistys p tai JAKELU: Nasse Nuorisosihteeri, Raimo Rehtori, Liisa Luokanopettaja, Oili Oppilaanohjaaja, Tuula Terveydenhoitaja, Simo Seurakunta Viivi Vanhempainyhdistys ja Maisa Mannerheim 8 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

9 Kouluväen mukanaolo mopotii missä on tärkeää, jos toimintaa halutaan toteuttaa kouluajalla tai koulun kutsusta. Koulu on vetovoimainen isäntä erityisesti silloin, kun yläkou lulta kutsutaan tulevia oppilaita vanhempineen tutustumaan tiloihin ja ihmisiin. Monella yläkoululla toimii MLL:n kouluttamia tukioppilaita, jotka pursuavat toimintatarmoa. Tukioppilaiden valjastamista vapaaehtoistyöhön myös kouluajan ulko - puolella kannattaa kokeilla. Tässä mopotiimi voi olla hyvä työkalu värväämällä tukioppilaita ohjaajineen mukaan suunnitteluun. Tiimi tukee näin tukioppilasohjaajaa haastavassa tehtävässään ja voi auttaa häntä muussakin tukioppilastominnan kehittämisessä. Tekijöitä on helpompi saada toteuttamaan selvästi rajattua teh tävää kuin osallistumaan toimintaan, jonka he pelkäävät muodostuvan pitkäaikaiseksi rasitteeksi. Esimer kiksi yläkoulun rehtorin on helpompi tulla alustamaan vanhem painiltaan, jonka järjestelyt eivät ole hänen vastuullaan. Samoin seurakunnan nuorisotyöntekijät tulevat todennäköisesti mielellään järjestämään mopopäivän yhtä tehtävärastia, kun heidän ei tarvitse murehtia kokonaisuudesta. Kokonais vastuun kantava mopotiimi voi puolestaan rajata oman pestinsä pituudeksi vuoden tai vain kevätlukukauden, jolloin mukaan lupautuminen on helpompaa. Hyväksi koetulle toi minnalle löytyy kyllä aikanaan jatkajia. 4. MOPOTOIMINTAA Hyvä mopo -projektissa toiminta keskitettiin kuudesluokkalaisten perheille. Pienimmillä paikkakunnilla mukana olivat 6- ja 7-luokkalaiset yhdessä. Varsinkin 6. luokan keväällä varhaisnuorten ja vanhempien ajatukset alkavat olla tulevassa koulussa. Tiedonjano kaikkeen sii - hen liittyvään on valtava. Keitä on tulevalla luokalla? Millaisia ovat uudet opettajat? Onko opiskelu paljon rankempaa uudessa koulussa? Kiusataanko siellä? Löytyykö oikea luokkahuone oikeaan aikaan? Toiminta, jossa paikkakunnan eri kouluilta tulevat kuudesluokkalaiset pääsevät tutustumaan tulevaan kouluunsa ja koulukavereihinsa, innostaa osallistumaan. Myös vanhemmat lähtevät tässä vaiheessa kovin mielellään tutustumaan uu - siin ihmisiin ja tiloihin. Vetovoimaisinta tuntuu olevan toiminta tulevassa luokkakokoonpanossa. Projektissa mukana olleilla kouluilla tulevat luokat pyrittiin muodostamaan mahdollisimman varhain keväällä, jolloin tutustuminen niin varhaisnuorten kuin vanhempiekin kesken koettiin erityisen hyödylliseksi. Seiska alkaa, mopo karkaa 9

10 Mopoilu oli erilaista eri paikkakunnilla, joten tässä luvussa esitel tävät mallit ja esimerkit on koottu yhdistelemällä hyväksi havaittua ja hel posti muualle siirrettävää toimintaa. Luonnollisesti toimintaa kannattaa muokata oman paikkakunnan tarpeisiin sopivaksi. Aluksi voi esim. järjestää vain yksittäisen tapahtuman, jolla selvitetään mopotoiminnan tarvetta. Jos tarvetta ja intoa riittää, toimintaa voi laajentaa luvun 4.1. mallien mukaiseksi säännölliseksi mopoiluksi Malleja mopoiluun Malli A: Tässä mallissa mopotiimi on laaja. Koulu on toiminnan veturi, koska moni tapahtuma jär jestetään kouluajalla. Tiimissä on lisäksi edustus MLL:n paikallisyh distyksestä, kunnan nuorisotoi mesta, seurakunnasta, kouluterveys huollosta, vanhemmista ja tukioppilaista. Erityisesti huhti-toukokuun tapahtumissa tarvitaan kaikkien mukanaoloa. Tammikuu: Illanvietto tulevalla koululla. Ohjelmassa koulun esittelyä ja kysely koulunvaihdon tunnel - mista ja perheiden pelisäännöistä. Keskustelua kyselyn poh jalta. Tutustumista erikseen lapsille ja vanhemmille. Isäntänä rehtori tai oppilaanohjaaja (opo), apuna MLL ja tukioppilaat. Helmikuu: Lasten ja vanhempien yhteinen retki jääkiekko-otteluun, keilahalliin tai tähtitornille. Isäntänä kunnan nuorisotoimi ja seurakunta Maaliskuu: Mopoilta ja vanhempien hoito - paikka. Vanhemmille teemana murrosiän muutokset, isäntänä MLL / kouluterveydenhoitaja. Lapsille ryhmätoimintaa, kisoja, leikkejä, isäntänä kunnan nuorisotoimi. Tuleva luokkajako julkistetaan. Huhtikuu: Toiminnallinen vanhempainilta koululla. - luku 4.2; esimerkki 4 Toukokuu: Mopopäivä leirikeskuksessa. - luku 4.2; esimerkki 3 Lisäksi 6-luokkalaiset käyvät tulevalla koulullaan opiskelemassa neljän kaksoistunnin verran alkavia oppiaineita: ruotsia, kotitaloutta, fysiikkaa ja kemiaa. Opo käy kevään aikana kaikissa 6.lk:ssa kertomassa opiskelusta uudessa koulussa ja jakamassa aiheesta infolehden. 7.lk:n syksyllä vanhempainillat järjestää koulu. MLL:n paikallisyhdistys järjestää vanhempainkahviloita ja luentotilaisuuksia vanhem- 10 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

11 muuteen liittyvistä aiheista yh dessä kansalaisopiston kanssa. Koh deryhmänä ovat varhaisnuorten vanhempien lisäksi myös muun ikäis ten lasten ja nuorten vanhemmat. 7.lk:n alusta lähtien mopon tu - kena koulun arjessa ovat tukioppilaat. Iltapäivisin on koulul la tar jolla oppilashuoltoväen järjestämää kaverikerhotoimintaa, johon kutsutaan yksinäisiltä vaikuttavia mopoja. Kunnan nuorisotoimi järjestää viikoittain seiskojen iltoja, jolloin nuorisotalot ja -ohjaajat ovat vain 7-luokkalaisten käytössä. Malli B: Tässä mallissa mopotiimin muodostavat MLL:n paikallisyhdistys, tukioppilaat ja tukioppilasohjaaja. Toiminta koostuu pääosin tuki oppilaiden vetämistä mopoilloista ja samanaikaisesti MLL:n ve tämistä vanhempien hoitopaikoista (luku 4.2; esim. 1-2). Apuvoimia tarvitaan hoitopaikkojen alustuksissa ja erityisesti toukokuun tapahtumissa. Apuvoimien säännöllinen mukanaolo mopotiimissä ei ole kuitenkaan välttämätöntä. Tammikuu: Mopoillassa tutustumista kisojen ja leikkien avulla (luku 6), toiminnan esittelyä ja suunnit telua. Hoitopaikassa teemana murrosiän muutokset; alustajana kouluterveydenhoitaja. Helmikuu: Mopoillassa lautapelejä (mm. Mopopeli, luku 6). Hoito paikassa teemana vanhemmuu den roolikartta ; alustajana psykologi. Maaliskuu: Mopoillassa sählyturnaus. Hoitopaikassa teemana koulun vaihtuminen; alustajina opo ja 7-luokkalaisten vanhempia. Huhtikuu: Mopoillassa bändi-ilta; koulun omat bändit esiintyvät. Hoitopaikassa teemana paikkakunnan päihdeasiat; alustajana esim. huumepoliisi. Toukokuu: 6-luokkalaisille mopopäivä (luku 4.2; esimerkki 3). 6.lk:n vanhemmille toiminnallinen vanhempainilta (luku 4.2; esimerkki 4). 7.lk:n alussa järjestetään seiskojen selviytymispäivä. Ohjelmassa on n. 10 km:n vaellus luokittain. Reitin varrella on pari- ja ryhmätehtäviä, joiden purku tapahtuu maalissa. Lopuksi suoritetaan mopokaste, jonka tukioppilaat aikuisten valvonnassa suunnittelevat ja toteuttavat. Mopoil toja ja vanhempien hoitopaikkoja voidaan järjestetään vielä syksyn aikana, jolloin kohderyhmä- Seiska alkaa, mopo karkaa 11

12 nä ovat 7-luokkalaiset vanhem pineen Esimerkkejä tapahtumista 1) Mopoilta - Paikalla eri koulujen 6.lk:n oppilaat - Vetäjinä yläkoulun tukioppilaat ja tukioppilasohjaaja - Kesto 2 h - Teemana tutustuminen kisojen ja leikkien avulla - Ohjelma: Tukioppilaiden ja 6-luokkalaisten lyhyt esittäytyminen; 15 min Esitellään kevään mopoiltojen aikataulut ja teemat; 15 min Leikkejä ja kisoja pienryh - mis sä (leikit Hyvä mopo -leiriohjelmasta, luku 6): paperitornin rakentaminen, näytelmä ongelmatilanteesta, tiedonhakukisa, julisteen teko; 15 min / rasti = yht. 60 min Tuotoksien esittely yhteisesti; 30 min 2) Vanhempien hoitopaikka - Paikalla eri koulujen 6.lk:n oppilaiden vanhemmat - Vetäjänä MLL:n paikallisyhdistys; vierailevana alustajana kouluterveydenhoitaja - Kesto 2 h, samanaikaisesti mopoillan kanssa - Teemana murrosiän muutokset sekä tutustuminen toisiin vanhempiin - Ohjelma: Kahvittelua ja vanhempien lyhyt esittäytyminen; yht. 30 min Alustus; murrosiän muutokset, asioiden käsittely kotona ja koulussa (seksuaalisuus ja seurustelu, hygienia, ruokailutottumukset, harrastukset); 60 min Keskustelua; 30min 3) Toiminnallinen mopopäivä - Paikalla eri koulujen 6.lk:n oppilaat - Vetäjinä MLL, seurakunta, nuorisotoimi, tukioppilaat, oppilaanohjaaja, luokanopettajat ja tulevat luokanvalvojat - Kesto n. 6 h; koulupäivä klo Teemana tutustuminen tuleviin luokkakavereihin ja luokanvalvojaan - Ohjelma: Linja-auto noutaa kuudesluokkalaiset omilta kouluilta Kokoontuminen yläkoululle; koulun esittelyvideo, tulevien luokkajakojen ja luokanvalvojien esittely Linja-autokuljetus leirikeskukseen 12 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

13 Rastiohjelmaa; 5 kpl puolen tunnin tehtävärasteja; liiku - taan uusissa luokkakokoonpanoissa. Ryhmän mukana luokanvalvo ja ja kummitu - kioppilaat Rasti-isäntinä MLL (Kestääkö kaveruus?), kunnan nuorisotoimi (Yhteispelillä se sujuu), seurakunta (Luottamusharjoituksia), tukioppilaat (Nimet ja kas vot tutuiksi) ja opo (Koulu vaihtuu, mikä muuttuu?) Välissä ruokatauko 1 h; makkaranpaistoa, eväät koululta Yhteenveto ja paluukuljetus kouluille 4) Toiminnallinen vanhempainilta - Paikalla eri koulujen 6.lk:n oppilaiden vanhemmat - Vetäjänä yläkoulu - Kesto 2 h; voidaan pitää samanaikaisesti mopoillan kanssa, toi minnallisen mopopäivän päät teeksi tai erillisenä vanhempainiltana - Teemana tutustuminen lapsen tulevaan kouluun ja tulevien luokkakavereiden vanhempiin - Ohjelma: Rehtorin tervetuliaissanat, jako tulevan luokkajaon mukaisiin ryhmiin; 20 min Rastiohjelmaa; 5 kpl 20 min tehtävärasteja. Liiku taan luokittain, ryhmän mukana kulkee tuleva luokanvalvoja Rasti-isäntinä vanhempainyhdistys (kahvitus ja toiminnan esittely), koulukuraattori (kou lun oppilashuollon esittely), koulu terveydenhoitaja (murrosikä), oppilaanohjaaja (opis kelu tulevassa koulussa) ja nuorisotoimi (tutustumisleikki) 5) Mopojen ja vanhempien retki keilahalliin - Paikalla eri koulujen 6.lk:n oppilaat vanhempineen - Vetäjinä kunnan nuorisotoimi ja seurakunta - Kesto 1,5 h + linja-automatkat - Teemana lasten ja vanhempien yhteinen toiminta ja tutustuminen - Vanhempia houkutellaan mukaan periaatteella aikuinen ilmaiseksi lapsensa seurassa - Jokaiselle radalle lapsia ja vanhempia, ei kuitenkaan samasta perheestä Seiska alkaa, mopo karkaa 13

14 5. KOKEMUKSIA MOPOTOIMINNASTA Kolmivuotisessa Hyvä mopo -projek tissa kokeiltiin monenlaista toi - mintaa varhaisnuorten ja heidän vanhempiensa tukemiseksi. Kaikki tässä oppaassa esitetyt toimintamuodot on kokeiltu käytännössä useaan kertaan. Aina ei onnistuttu ensimmäisellä kerralla, mutta opiksi otettiin ja yritettiin uudestaan. Kai - ken kaikkiaan mopotoiminta on koet tu niin onnistuneeksi, että sitä voi suositella kokeiltavaksi muuallakin. Innostuin mopotoiminnasta monen asian summana. Kotona on alkanut rytistä, kun oma poika on tulossa murkkuikään. Paikkakunnalla on ollut kovasti puheena kasvatusasiat ja perheiden pelisäännöt. Kun vielä koulun suunnalla oltiin asiasta kiinnostuneita, rohkaistuin kutsumaan mopotiimin koolle. (MLL:n paikallisyhdistyksen mopovastaava) Tukioppilasohjaajan työ on yleensä yksinäistä puurtamista. Mopotiimin ideariihistä on ollut iso apu myös omaan työhöni. (Tukioppilasohjaaja) Etukäteen hieman epäilin, suostuvatko nuoret lähtemään tapahtumiin vanhempiensa mukana. Toiminnalliset jutut -kuten retket ja kisailut - toimivat kuitenkin yllättävän hyvin. (Kunnan nuoriso-ohjaaja) Olen itse aika huono lähtemään vanhempainiltoihin. Mopoiluihin lähdin aluksi lähinnä autokuskin roolissa, mutta täytyy myöntää, että oli hyödyllistä tutustua porukkaan, jossa lapsi viettää murrosiän kuohuvimmat vuotensa. (Mopon isä) Isosisko on tosi kateellinen, kun niillä ei ollut aikanaan mitään tällaisia tutustumisiltoja ja -päiviä. Mentiin vain syksyllä suoraan uuteen kouluun. Kyllä tuntuisi hurjalta hypätä kylmiltään ihan outoon porukkaan. (Kuudesluokkalainen tyttö) Mopotoiminta on osoittanut tarpeellisuutensa. Meillä mopoilu jatkuu koulu- ja nuorisotoimen, seurakunnan sekä MLL:n paikallisyhdistyksen rahoittamana, vaikka projekti päättyy. (Kunnan opetuspäällikkö) Tuntuu siltä, ettei kuutosille ole niinkään väliä, mitä mopoilloissa tehdään, kunhan he vain pääsevät yhteen ja saavat tutustua toisiinsa. (Mopoiltoja vetänyt tukioppilas) 14 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

15 6. MOPOMATERIAALIA 1. Mopopeli Lautapeli vuotiaille (MLL:n Hämeen piiri) 2. Hyvä mopo -leiriohjelma (MLL:n Hämeen piiri) 3. Me-mittari Aineisto koululuokan yhteisöllisyyden mittaamiseen (MLL:n Hämeen piiri) 4. Loppuraportti; Hyvä mopo - avoimet kohtaamispaikat (MLL:n Hämeen piiri) 5. Yleensä siitä on selvitty Selviytymisopas murrosikää lähestyvän lapsen vanhemmalle (MLL) 6. Tukioppilastoiminnan opas (MLL) 7. Täältä tullaan nuoruus Koululaisen opas (MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy) 9. Selviytymispeli Ennaltaehkäisevän päihdekasvatuksen aineisto varhaisnuorten ja vanhempien illanviettoon (Hollolan kunta) 10. Vanhemmuuden roolikartta Käyttäjän opas / Syvennä ja sovella (Suomen Kuntaliitto) 11. Suuri leikkikirja / Aulio Olli (Gummerus) 12. Kaupalliset lautapelit, kuten Alias, Pictionary, Twister ja Trivial Pursuit Nettivinkkejä: 1. Tutustumisleikkejä: mita_tehtais/leikkipaikka/ 2. Lisätietoa mopotoiminnasta ja -materiaalista: 8. Kestääkö kaveruus? Korttipeli ystävyydestä, rakkaudesta, etiikasta ja moraalista (Nuorten keskus - Lasten keskus) Seiska alkaa, mopo karkaa 15

16 SEISKA ALKAA, MOPO KARKAA on opasvihko, jonka avulla Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset, koulujen vanhempainyhdistykset, kouluväki, nuorisotyöntekijät tai mikä tahansa taho voi toimia varhaisnuorten perheiden tukena vuoden iässä moni asia muuttuu niin nopeasti, että vanhempien on vaikea pysyä vauhdissa mukana. Murrosikä on alkamassa ja koulu vaihtumassa alakoulusta yläkouluksi. Usein koulun vaihdon saumakohdassa 7. luokkaa aloittava mopo onnistuu karkottamaan vanhempansa, vaikka uudessa ympäristössä vanhempien tuki olisikin vielä tarpeen. Opasvihko sisältää runsaasti käytännönläheisiä ja hyväksi havaittuja vinkkejä mopotoiminnasta ja -materiaalista. Vinkkien avulla varhaisnuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen saa uutta virtaa - ettei mopo karkaa käsistä liian varhain. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen

Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Että jokainen aikuinen puuttuisi kiusaamiseen ja syrjimiseen Kaikille kaveri -hankkeen pilottikoulujen työntekijöiden näkemyksiä oppilaiden yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemisestä 9.11.2012 Satu Tallgren

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Toiminnalliset vanhempainillat

Toiminnalliset vanhempainillat Toiminnalliset vanhempainillat Pois syrjästä -hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 1.1.2014 30.9.2016 Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen kodin

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 Arvoisa opettaja! 2 Toimintakokemuspäivä 4 Sano päihteille ei 6 Bilepysäkki 7 Taistelu koulukiusaamista vastaan on alkanut! 8 Älä kiusaa! 9 Asennemittari

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 1/50 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille keväällä 2012 1. Kerro luokkasi Sivu 2/50 2. Sukupuolesi Sivu 3/50 3. Syntymäaika Sivu 4/50 4. Rastita kaksi mielestäsi tärkeintä oppiainetta. Sivu

Lisätiedot

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08

Vastausten määrä: 82 Tulostettu :59:08 Vastausten määrä: 82 Tulostettu 6.2.2013 10:59:08 Poiminta luokat 1-6 1. luokalla = 1 (Uusi) TAI 2. luokalla = 1 TAI 3. luokalla = 1 TAI 4. luokalla = 1 TAI 5. luokalla = 1 TAI 6. luokalla = 1 Lapseni

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Luokan vanhempaintiimi TIIMI LUOKAN VANHEMPAIN-

Luokan vanhempaintiimi TIIMI LUOKAN VANHEMPAIN- 1 LUOKAN VANHEMPAIN- 2 3 Jos haluat kulkea nopeasti, kävele yksin.jos haluat päästä pitkälle, kulje yhdessä toisten kanssa. Afrikkalainen sananlasku Sisällysluettelo 4 Lukijalle 5 Meidän luokka 6 L uokan

Lisätiedot

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila

Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Tulevan ekaluokkalaisen vanhemmille! Kirkonkulman koulu Humppila Hyvät vanhemmat! Koulun aloittaminen on samalla iloinen ja jännittävä asia. Tähän lehteen on koottu tärkeitä koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Tukioppilaat hyvinvoinnin rakentajina koulussa tukioppilastoimintaa 40 vuotta

Tukioppilaat hyvinvoinnin rakentajina koulussa tukioppilastoimintaa 40 vuotta Tukioppilaat hyvinvoinnin rakentajina koulussa tukioppilastoimintaa 40 vuotta Tukioppilastoiminnan uusi esittelyvideo (linkki) Tukioppilastoiminnan toimijat ja yhteistyökumppanit Toimijat koulun tukioppilastoiminnassa

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry

Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu. Vihdin vanhemmat ry Huoltajakysely, kevät 2011 Ojakkalan koulu Vihdin vanhemmat ry 1. Koulun ja kodin kontaktit? 2. Koulun ja kodin yhteistyötapojen tärkeys? 3. Toivomukset kodin ja koulun kontaktitavoista 4. Asenneväittämät

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN STRATEGIA

HYVÄN KASVUN STRATEGIA HYVÄN KASVUN STRATEGIA 2010-2014 Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu ARVIOINTI 2013 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla toukokuun 2013 aikana Vastauksia: Varhaiskasvatuksen huoltajat 120 kpl

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5

Yhteistyö Tulostettu: Yhteistyö. Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Kopio: Ovaska, Jarno 1/5 Sisällysluettelo Orimattilan Seurakunta seurakunnan kanssa Koululaisliikuntakilpailut koululaisliikuntakilpailut Koululiikunta / yhteystiedot Muita yhteistyötahoja muita yhteistyötahoja

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Mitä ne täällä tekee?

Mitä ne täällä tekee? Mitä ne täällä tekee? Nuorisotyö opettajien valtakunnassa! Nuorisosihteeri Seija Laitinen 9.10.2013 KOULUNUORISOTYÖ Suomessa verraten uusi työmuoto Hankkeita ja projekteja Tavoitteena toiminnan vakinaistaminen

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla

Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla Ammattikymppi Opetuksen järjestäjänä Neulamäen yhtenäiskoulu Toinen lukuvuosi menossa Vuosittain otetaan noin 20 oppilasta Valinta haun kautta; haastattelulla varmistetaan hakijoiden motivaatio ja opiskeluasenne

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari

KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari ONKO KOKO KOULUYHTEISÖ MUKANA HANKKEESSA? Liikkuva koulu seminaari 5. 6.10.2011 KT Riitta Asanti, Turun yliopisto/ Rauma LitT Anneli Pönkkö, Oulun yliopisto/kajaani KOULUYHTEISÖ/TYÖYHTEISÖ Rehtori Oppilaat

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu 61 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu Kvartti-malli LAPSEN TUKEMINEN SIIRTYMÄVAIHEESSA Malli koostuu kahdesta osasta:

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16

METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ. Lukuvuosi 2015-16 METSOKANKAAN KOULU PATAMÄESSÄ Lukuvuosi 2015-16 Luokat ja henkilökunta Ensi lukuvuoden 4A ja 4B 5ABCDE laaja-alainen erityisopettaja Päivi Juustila englannin ja saksan opettaja teknisen työn opettaja koulunkäynnin

Lisätiedot

Tervetuloa! Koulutuksen ohjelma Helsinki Jyväskylä

Tervetuloa! Koulutuksen ohjelma Helsinki Jyväskylä Tervetuloa! 7.12.2016 Helsinki 8.12.2016 Jyväskylä Koulutuksen ohjelma klo 10 Tutustuminen ja päivän ohjelma Yhteispeli ja oma koulu Yhteispelin toimintatavat klo 11.30 Lounas klo 12.30 YT-aika klo 13

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016

Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 Pikkolan koulu TERVETULOA 6-LUOKKALAISTEN VANHEMPAINILTAAN TORSTAINA 18.2.2016 MIKÄ MUUTTUU YLÄKOULUUN SIIRRYTTÄESSÄ? (1/5) Hallinnollisesti ei mikään siirrytään peruskoulun luokalta 6 luokalle 7. Mutta

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Siirtymät oppilaiden ja opiskelijoiden kokemana -Ryhmähaastattelut-

Siirtymät oppilaiden ja opiskelijoiden kokemana -Ryhmähaastattelut- Siirtymät oppilaiden ja opiskelijoiden kokemana -Ryhmähaastattelut- Suvi Lakkala, yliopistonlehtori, kasvatustiede Erkki Kuure, tutkija, sosiaalityö Lapin yliopisto 20.4.2015 Koulusiirtymä alakoulu-yläkoulu

Lisätiedot

Sinä teet suojatien kampanja

Sinä teet suojatien kampanja Sinä teet suojatien kampanja Kouluissa, päiväkodeissa, työyksiköissä ja järjestöissä toteutettava kampanja, jonka tarkoituksena on nostaa esiin laajasti suojatiehen ja tien ylittämiseen liittyviä keskeisiä

Lisätiedot

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA

LUOKKATUNNIT OPS YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA LUOKKATUNNIT OPS2016 - YLÄKOULUN NÄKÖKULMASTA H A N N A G U S TA F S S O N O S A L L I S U U S - KO O R D I NA AT TO R I Miksi? Miten? Mitä? MIKSI LUOKKATUNTEJA? - Turun opetussuunnitelmassa 2016 paikallisena

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2015 YHDISTYKSEN ARVOT Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Yhdenvertaisuus VISIO MLL Leppävaaran yhdistyksen

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille

Innostunut oppilaskunta. Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Innostunut oppilaskunta Koulutus peruskoulun oppilaskuntatoiminnan ohjaajille Tervetuloa! 2,5 tuntia Kaksi osiota Vaikuttavat oppilaat Kannustavat aikuiset Teemaan johdattavat videot sekä keskustelu- ja

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina

Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina Vanhemmat yhteisöllisyyden ja osallisuuden rakentajina Yhteisvoimin kiusaamista ehkäisemään! Verkatehdas 3.5.2016 Viitekehys selväksi Suomen Vanhempainliitto 109 vuotta kasvatuskumppanuutta Vanhempainyhdistysten

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto, Jaakko Salo OAJ ja Ulla Siimes Vanhempainliitto

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto, Jaakko Salo OAJ ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Keskustelu luokissa Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto, Jaakko Salo OAJ ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Ohjeistus koululle ennen vanhempainiltaa 1. Päättäkää missä tilassa ryhmäosuus pidetään.

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Kohdista 1-9 on valittu kohdat 2,3 ja 7 2 ROMANIOPPILAAN KOHTAAMINEN

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Kohdista 1-9 on valittu kohdat 2,3 ja 7 2 ROMANIOPPILAAN KOHTAAMINEN 1 Opetushallitus 28.5.2010 Romaniväestön koulutusryhmä 16.6.2010 Susanna Rajala FL, erityisasiantuntija Hakaniemenranta 6 PL 380 00531 Helsinki susanna.rajala@oph.fi ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Miksi harrastaminen kannattaa. Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke

Miksi harrastaminen kannattaa. Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke Miksi harrastaminen kannattaa Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 Tutkija, FT Anna Anttila HVA:N TAVOITTEET Saada tietoa vapaa-ajan vaikutuksista hyvinvointiin, oppimiseen ja jatkoopiskelusuunnitelmiin

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA 100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA Rahaa lippukunnan toimintaan Partio saa osan Yhteisvastuukeräyksen tuotoista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Osa tästä rahasta jaetaan lippukunnille toimintaan,

Lisätiedot

MATKALLA HYVÄÄN VAPAA-AIKAAN

MATKALLA HYVÄÄN VAPAA-AIKAAN MATKALLA HYVÄÄN VAPAA-AIKAAN Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 tutkija Anna Anttila NUORISOTYÖTÄ KOULUUN HYPOTEESI 2013 Oman luokan oppilaiden kanssa myös vapaa-ajalla oppilaat tutuiksi,

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot